Provozní řád Miniškolky při KCR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní řád Miniškolky při KCR"

Transkript

1 Provozní řád Miniškolky při KCR Účinnost od: Název: Adresa: Telefon: Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. (dále jen KCR) Karla Marxe 798/7, Most vedoucí ( Miniškolka) IČO: Statutární zástupce: Vedoucí zařízení: Typ zařízení: Kapacita zařízení: Provozní doba zařízení: Mgr. Petr Fadrhons Ilona Radicsová Miniškolka krátkodobé nepravidelné hlídání dětí + doprovodné aktivity (vzdělávací akce, provoz internetového koutku) herna pro max. 16 dětí Pondělí pátek : 8 14 hodin Aktivity: Volné hraní dětí pod dozorem zodpovědných osob + organizované hraní, cvičení, zpívání apod., internetový koutek pro dospělé, přednášky Cílová skupina: děti ve věku od 1 do 7 let, převážně do 4 let, rodiče Popis dispozičního řešení zařízení : Rozsah a využití místností - vstupní hala - šatna - herna - recepce - nepočítačová učebna (školící místnost) + počítačová učebna - kuchyňka - sociální zařízení pánské, chlapecké - sociální zařízení dámské, dívčí 1

2 - sociální zařízení předškolní děti Vstupní šatna o rozloze 15 m 2 slouží k převlékání a přezouvání dětí i dospělých, k odkládání svršků a obuvi, jsou zde umístěny návleky na obuv. Recepce o rozloze 15 m 2 slouží k přijímání návštěv a rovněž jako místo k poradenským aktivitám a provozu internetového koutku. Je zde i věšák na svršky dospělých. Školící místnost se stoly a židlemi pro cca 10 osob. Počítačová učebna se stoly a kancelářskými nastavitelnými židlemi pro cca 10 osob. Herna o rozměrech o rozloze 48 m 2. Je určena k volným i organizovaným hrám dětí, výchovným, vzdělávacím i tělovýchovným činnostem, ale také k odpočinku. Herna je vybavena novými i staršími hračkami, které velikostí a účelností odpovídají věku i potřebám dětí. Vzhledem k tomu, že herna zároveň slouží i k relaxaci, je celý prostor vybaven zátěžovým kobercem. Kuchyňka slouží k přípravě drobného občerstvení pro klienty i zaměstnance. Pitná voda a pitný režim je zajištěn po celou dobu provozu centra. Jídlo se zde nepřipravuje, pouze si každý může ohřát své vlastní donesené. Zajištění provozu Příchozí se převléká a přezouvá ve vstupní šatně, rodič si event. bere návleky na obuv. Svršky jsou odkládány na místo k odkládání určené (šatnička umístěná ve vstupní hale a nástěnný věšák v recepci, event. věšák v učebně). Obuv ponecháváme ve vstupní šatně v botníku. Po skončení denního provozu následuje úklid prostor zařízení úklid herny zajišťují zaměstnanci Krušnohorského rodinného centra, úklid společných prostor (vstupní chodby, recepce, kuchyňky, učeben, soc. zařízení) a doplňování toaletního papíru, mýdla, papír. ručníků vč. vynášení košů ve společných prostorách zajišťuje pronajímatel majitel objektu. Manipulace s odpady Odpadky v herně jsou tříděny a ukládány do odpadkových košů opatřených igelity na odpad. Odpadky jsou vynášeny vždy daný den po ukončení provozní činnosti do kontejnerů k tomu určených (kontejnery se nachází před budovou). Úklidový řád Denně: větrat otevřít okna po odchodu dětí umýt nádobí umýt vrchní desku stolků pro děti vysát koberec v herně 2

3 Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a aměstnanost a vynést odpadky a vyměnit sáčky do odpadkových košů zabezpečit budovu při odchodu zavřít okna, zhasnout, vypnout PC, zakódovat, zamknout vchod Týdně: na vlhko utřít prach vysát koberec včetně rohů nezastavěných nábytkem omýt vypínače a kliky od dveří vyčistit botník dětí v šatně Měsíčně: umýt dětské židličky a stoly v herně vydezinfikovat omyvatelné hračky uložené v herně umýt dveře Čtvrtletně: umýt okna zařízení (2x ročně) vytepovat koberec v herně umýt ústřední topení v herně Režimové požadavky a) Hlídací služba Do zařízení nejsou přijímány děti nachlazené, se střevními potížemi, infekčními nemocemi, zavšivené. Odpovědný pracovník při příchodu dítěte posoudí, zda je dítě schopné pobytu v zařízení či ne (teplota, kašel, vši, opary, rýma apod.). Osoba odpovědná za dítě (rodič apod.) bude seznámena s provozním řádem Miniškolky, což potvrdí svým podpisem. Zároveň svým podpisem v knize docházky do Miniškolky stvrzuje, že si není vědom styku svého dítěte v uplynulých 14-ti dnech s osobou s infekčním onemocněním, že je dítě zdravé, způsobilé k pobytu v kolektivu a absolvovalo všechna očkování, která jsou v České republice povinná. Při nenadálé závažné situaci např. průjem, zvracení, zvýšená teplota, záchvaty je rodič kontaktován a odvádí si dítě domů. Předání dítěte do péče Miniškolky: Po zhodnocení způsobilosti dítěte k pobytu v Miniškolce sdělí rodič dítěte (osoba, která dítě přivede) personálu Miniškolky jméno dítěte a jeho věk, případná zdravotní omezení aj. důležité údaje ohledně zdravotního stavu dítěte (alergie apod.), sdělí též předpokládanou dobu vyzvednutí dítěte (kterou je povinen nepřekročit, může však být kratší) a předloží svůj občanský průkaz, podle kterého se provede zápis do knihy docházky Miniškolky jméno a příjmení předávající osoby (většinou rodiče) a č. OP, adresa bydliště a telefonický kontakt pro případ nenadálých okolností (pozdější než uvedený čas vyzvednutí, nečekané zdravotní komplikace hlídaného dítěte apod.). Potvrdí také způsobilost dítěte k pobytu v Miniškolce a absolvování povinných očkování, seznámení s provozním řádem Miniškolky a jeho souhlas s ním. Do knihy docházky uvede personál Miniškolky i čas předání dítěte do jeho péče a 3

4 důvod umístění dítěte do Miniškolky (důvod musí být doložitelný). Všechny tyto údaje stvrdí rodič (doprovázející osoba) svým podpisem a zároveň zaplatí poplatek Kč 20,-, o čemž se provede záznam do knihy docházky. Na požádání bude vystaven doklad o zaplacení této částky. Od této chvíle přebírá odpovědnost za zdraví a bezpečnost dítěte personál Miniškolky. Na základě získaných údajů napíše personál Miniškolky jméno dítěte spolu s pořadovým číslem dle knihy docházky na samolepku, kterou nalepí dítěti na oblečení kvůli identifikaci a další samolepkou se shodným číslem označí svačinku a pití dítěte. Vyzvednutí dítěte: Při vyzvednutí dítěte z Miniškolky je možné předat dítě pouze osobě, která dítě přivedla (prokáže se platným OP), případně osobě uvedené ve formuláři Osoba oprávněná k vyzvednutí dítěte. Po prokázání totožnosti vyzvedávající osoby a jejího oprávnění k vyzvednutí dítěte se zapíše čas vyzvednutí dítěte z Miniškolky a svým podpisem stvrzuje vyzvedávající osoba, že dítě převzala zpět do své péče zdravé a v pořádku. Tímto okamžikem končí odpovědnost Miniškolky za svěřené dítě. Max. počet dětí v jednom okamžiku na jednu pečovatelku/vychovatelku je 5. Podpisem údajů v knize docházky do Miniškolky rodič/doprovázející osoba dává výslovný souhlas Krušnohorskému centru pro rodinu a sociální péči, o.s. se zpracováváním a uchováváním poskytnutých osobních údajů a fotodokumentace pouze pro účely projektu Miniškolka při KCR a pro účely zachování všech hygienických apod. předpisů. Stravování a pitný režim Rodiče jsou povinni dětem (podle plánovaného času pobytu dítěte v Miniškolce) zajistit vlastní stravu formou svačinek a tekutiny, vše v dostatečném množství, trvanlivého charakteru, balené a takové, které se nekazí. Svačinky nesmí obsahovat bonbony aj. drobné sladkosti, které by se snadno mohly dostat do rukou ostatních dětí a způsobit případné alergické reakce, dušení apod. Svačinky (pití) budou při předání označeny pořadovým číslem dítěte dle návštěvní knihy Miniškolky, aby se zabránilo záměně. Svačinky budou uchovávány na místě nepřístupném dětem, vydávat je může jen personál Miniškolky konkrétnímu dítěti, aby se zabránilo záměně. Personál Miniškolky nesmí hlídaným dětem dávat jiné jídlo, než které mu bylo předáno spolu s dítětem, a to z důvodu možných alergických reakcí apod. Ze stejného důvodu budou děti svačit (či budou krmeny) pouze pod dozorem personálu Miniškolky.. Zdravotní a protiepidemické požadavky Očkování rodič každého dítěte, které přichází do Miniškolky svým podpisem čestně prohlašuje, že jeho dítě má všechna povinná očkování pro ČR, a že dítě v posledních 14 dnech nepřišlo do kontaktu s infekční nákazou. Kontrolu zdravotního stavu při vstupním filtru provádí příslušný odpovědný pracovník, který hodnotí zdravotní stav dítěte (teplota, kašel, vši, opary, rýma apod.) 4

5 Zajištění poskytnutí první pomoci první pomoc při úrazech je povinen poskytnout každý pracovník zařízení. Každý úraz je zapisován do knihy úrazů, která se nachází na lékárničce. Lékárnička je umístěna v prostoru kuchyňky (10 metrů od herny) na viditelném místě na zdi, mimo dosah dětí. Za obsah lékárničky a dobu upotřebitelnosti léků odpovídá vedoucí zařízení. Kniha úrazů Zařízení vede knihu úrazů v souladu s 133c odst. 3 ZP. V tomto ustanovení se říká, že zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech pracovních úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující tři kalendářní dny. b) Počítačové pracoviště O provozu internetového koutku a jeho využití se vede evidence využití PC pracoviště, kam se zapisují osoby, které zde pracují na počítači (jméno, příjmení, kontakt. údaje, podpis klienta). Podmínkou využívání PC pracoviště jsou pracovní účely dle projektu Miniškolka při KCR. Při nedodržení této podmínky je odpovědný pracovník Krušnohorského centra oprávněn zasáhnout a neumožnit danému klientu další práci na PC. Svým podpisem v evidenci využití PC pracoviště klient dává výslovný souhlas Krušnohorskému centru pro rodinu a sociální péči, o.s. se zpracováváním a uchováváním poskytnutých osobních údajů, event. fotodokumentace pouze pro účely projektu Miniškolka při KCR a pro účely zachování všech hygienických apod. předpisů. V Mostě dne předseda Krušnohorského centra pro rodinu a soc. péči Mgr. Petr Fadrhons 5