Pojistné veřejného zdravotního pojištění v kontextu časového vývoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistné veřejného zdravotního pojištění v kontextu časového vývoje"

Transkript

1 Pojistné veřejného zdravotního pojištění v kontextu časového vývoje Jana Weberová Abstrakt Příspěvek je zaměřen na problematiku pojistného veřejného zdravotního pojištění, které existuje v České republice již patnáct let. Obsahuje přehled změn v legislativní úpravě pojistného od počátku jeho existence, přičemž je tento přehled doprovázen nejdůležitějšími číselnými údaji, které vývoj těchto změn dokresluje. Na závěr obsahuje tato práce celkové zhodnocení výsledných změn od počátku až do současnosti. Abstract This paper is focused on health care contrubutions. They have been put into the practice of Czech republic for 15 years. Paper includes overview of changes in legislation from the very beginning of implementation of contributions. The overview is followed with numerical data from this topic. These data can show the impact of some legislative changes. In the end the paper includes review of the results of legislation changes. 1 Úvod Pojistné veřejného zdravotního pojištění je důležitým zdrojem financování zdravotní péče v České republice. Od roku 1993 až do současnosti byl zákon upravující jeho pravidla novelizován téměř čtyřicetkrát, přičemž podstatnější změny se objevují přibližně v patnácti novelizacích. V kontextu času lze považovat za zajímavé sledování změn legislativní úpravy některých parametrů pojistného veřejného zdravotního pojištění za patnáct let jeho existence a na základě těchto změn zvážit, zda je v současnosti úprava jednodušší a srozumitelnější nebo naopak méně přehledná než dříve a zda je s pomocí této úpravy odváděno na zdravotní péči dostatečné množství finančních prostředků. 2 Základní parametry veřejného zdravotního pojištění K určujícím prvkům pojistného veřejného zdravotního pojištění (dále jen pojistného) patří rozlišení skupin plátců a jejich rozsah, příjmy podléhající pojistnému, příjmy, které nejsou předmětem pojistného, vyměřovací základy jednotlivých skupin plátců a omezení těchto základů. Mezi důležité prvky lze dále zařadit úpravu možných souběhů účasti, kdy osoba náleží do více kategorií pojištěnců najednou, sazbu pojistného, rozhodné období, platby pojistného, jejich charakter a také některé tiskopisy používané ve styku se správcem pojistného. Změnám těchto parametrů a jejich důsledkům se bude věnovat následující text. 2.1 Účastníci Při zavedení pojistného byl okruh pojištěnců rozdělen na skupinu zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných, osob s vlastními příjmy, osob bez zdanitelných příjmů a osob, za které je plátcem pojistného stát (dále jen státní pojištěnci). V roli plátců se za své zaměstnance objevují ještě zaměstnavatelé a stát v roli plátce za státní pojištěnce. Struktura těchto skupin osob se v čase ve větší či menší míře měnila. Ing. Jana Weberová, Vysoká škola ekonomická, Katedra veřejných financí,

2 Od července 1993 se vylučují z pojištění občané Slovenské republiky jako následek rozdělení ČSFR od ledna Bylo změněno hlavní kriterium účasti v subsystému pojistného z občanství v ČR (nebo SR) na trvalý pobyt v ČR. Dále byl zaveden prvek vynětí z pojištění a byli do něj zařazeni cizinci pracující přechodně v ČR pro zaměstnavatele nemajícího sídlo na území ČR nebo zaměstnavatele požívajícího diplomatických výsad a také osoby dlouhodobě pobývající v cizině, které tímto přestaly náležet do okruhu pojištěných osob. U kategorie zaměstnanců se od téhož data přešlo od obecného vymezení zaměstnance ke konkrétnímu explicitnímu výčtu skupin osob, které jsou považovány za zaměstnance. Od ledna 1994 se do okruhu osoby vyňatých z pojištění přesouvají osoby zaměstnané na základě cizích právních předpisů. Od ledna 1995 začínají být za zaměstnance explicitně považováni i jednatelé společností s ručením omezeným a od května 1995 byla povinnost zaměstnanců k pojistnému navázána na účast na nemocenském pojištění. Od ledna 1996 patří do explicitního výčtu zaměstnanců i osoby ve služebním poměru. Okruh zaměstnanců se však také zužoval a v rámci osob ve výkonu trestu v něm zůstávají jen ti z nich, kteří jsou v rámci výkonu trestu zařazeni k pravidelnému výkonu práce. Podstatnější rozšíření skupiny zaměstnanců přinesla změna z ledna 2004, která do okruhu pojištěných osob zaměstnanců vrací zaměstnance zaměstnavatelů zaměstnaných podle cizích právních předpisů. Dále byla marginálně kategorie zaměstnanců ke stejnému datu rozšířena o členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finančního arbitra a jeho zástupce. Od přibyli poslanci Evropského parlamentu a od října 2004 se naopak z okruhu zaměstnanců vyňaly osoby se změněnou pracovní schopností připravující se na pracovní uplatnění. Od ledna 2005 se kategorie zaměstnanců rozrůstá o členy Rady Českého telekomunikačního úřadu. Od června 2006 rozšiřují okruh zaměstnanců také pěstouni vykonávající pěstounskou činnost ve zvláštních zařízeních pro její výkon a od srpna 2007 členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Velmi podstatnou úpravou od ledna 2008 bylo ukončení vazby povinného pojištění zaměstnance na účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění (rozšíření povinnosti účasti o důchodové pojištění bude zmíněna ještě dále), kdy podle poslední úpravy jsou k pojistnému povinny osoby s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zákona o dani z příjmů, pouze s několika málo výjimkami, jako jsou např. příjmy na základě dohody o provedení práce, příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů nebo jsou od ní osvobozeny, či žáci a studenti mající příjmy pouze za práci z praktického výcviku. Na druhé straně tím řady zaměstnanců z pohledu pojistného rozšířili členové statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a někteří poživatelé funkčních požitků. V kontextu času se tedy okruh zaměstnanců rozšířil o další většinou málo významné skupiny osob. Ve své podstatě výše zmíněný přechod od explicitního vymezení okruhu pojištěných zaměstnanců k obecnému vymezení s explicitním vyjmenováním výjimek zvyšuje oproti dřívější úpravě právní jistotu, že má daná osoba z titulu svého pracovně-právního vztahu povinnost se pojistit. Obecně se z důvodu provázání vztahu zaměstnanec zaměstnavatel se obdobně rozšířila i skupina zaměstnavatelů, kteří jsou podle zákonné úpravy plátci pojistného za své zaměstnance. Mezi zaměstnavatele začaly být od ledna 2004 zařazovány také zahraniční subjekty v roli zaměstnavatele působící na území České republiky prostřednictvím stálé

3 provozovny a zaměstnávající zaměstnance. Okruh zaměstnavatelů se taktéž rozšířil v souvislosti se zahrnutím dalších příjmů do vyměřovacího základu, tj. výše jmenovanou důležitou změnou definice z příjmů ze zaměstnání zakládajících účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění na příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků. Dle poslední úpravy je tedy zaměstnavatelem osoba vyplácející příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků. Okruh osob samostatně výdělečně činných byl od května 1995 změněn z obecného vymezení na explicitní výčet skupin osob samostatně výdělečně činných. Od ledna 2004 byl tento výčet rozšířen pouze o osoby vykonávající činnost mandatáře, což není vzhledem k předchozímu rozsahu této skupiny příliš významné. Skupina osob s vlastními příjmy představovala okruh osob, které mají příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu nebo ostatní příjmy. Existence této samostatné skupiny však neměla dlouhého trvání a s účinností od května 1995 byla skupina zrušena a tyto osoby přešly do skupiny osob bez zdanitelných příjmů, přestože výše zmíněné příjmy dani z příjmů podléhají, avšak od tohoto data prakticky přestaly podléhat pojistnému. Tímto přesunem byl prvně podstatně dotčen a rozšířen okruh osob bez zdanitelných příjmů. Druhým a dosud posledním podstatnějším zásahem do struktury této skupiny, jehož účelem byla jistá změna přístupu a upřesnění pojmu osob bez zdanitelných příjmů, bylo přijetí ustanovení s účinností od července 2002, podle kterého se osoba stává osobou bez zdanitelných příjmů pouze tehdy, pokud nemá příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků nebo příjmy ze samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní měsíc. Tímto ustanovením přestaly existovat situace, kdy se osoba stávala osobou bez zdanitelných příjmů třeba na pouhé dva dny a velmi často o tom ani nevěděla. Důsledkem úpravy před touto změnou bylo nezaplacené pojistné a následně předepisované sankce. Vzhledem k marginálnímu významu těchto částek však bylo pojistné i sankce promíjeny a jediným výsledkem byla tedy zbytečná administrativní zátěž, která byla přijetím tohoto ustanovení odstraněna a legislativní úprava po této stránce zjednodušena. V následující tabulce je nastíněna struktura pojištěnců dle jednotlivých kategorií pojištěnců za druhou polovinu období existence pojistného u Veřejné zdravotní pojišťovny. Toto rozložení je již v této době stabilní a lze říci, že počet zaměstnanců je přibližně čtyřikrát vyšší než počet osob samostatně výdělečně činných a ten přibližně sedmkrát až šestkrát vyšší než počet osob bez zdanitelných příjmů. Počet osob v kategorii zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných má spíše klesající trend, i když se od roku 2004 opět zvyšuje počet osob účastných jako zaměstnanci, tak jako státní pojištěnci. Naopak počet osob v kategorii osob bez zdanitelných příjmů vykazuje spíše trend rostoucí. V rámci souběhů účasti tedy i logicky ubývá osob, jež jsou zároveň zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně činnou nebo státním pojištěncem, ale přibývá osob, které jsou zároveň účastny jako osoba samostatně výdělečně činná a státní pojištěnec. Důvodem pro narůstání počtu souběhů mohou být uvolňující se podmínky, za kterých mohou být některé skupiny osob stále státním pojištěncem, přestože budou dosahovat příjmů ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti, jak je tomu u osob pobírajících rodičovský příspěvek, osob na mateřské či rodičovské dovolené nebo poživatelů důchodů z důchodového pojištění atd. Změny ve struktuře pojištěnců však také ovlivňuje odliv pojištěnců od Všeobecné zdravotní pojišťovny, kdy v těchto letech klesl podíl pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny na celkovém počtu pojištěnců v České republice ze 74 na 64 %.

4 Tab. 1: Vývoj počtu pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny podle jednotlivých kategorií osob Rok Počet pojištěnců VZP Počet zaměstnavatelů Samostatně Souběh Zam. OSVČ OBZP Zam. + OSVČ Zam. + St. poj OSVČ + St. poj Zam. + OSVČ + St. poj Zdroj: Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny I okruh osob zařazených mezi státní pojištěnce se postupem času měnil. Od července 1993 se mezi státní pojištěnce mohli zařadit uchazeči o zaměstnání i v případě, že jsou činní v rámci veřejně prospěšných prací. Kromě vojáků základní vojenské služby nebo civilní služby přibyly i osoby povolané k vojenskému cvičení. Pro jiné skupiny státních pojištěnců se jejich zařazení s ohledem na jejich příjmy zpřísnilo. Bylo tomu tak u osob nesplňujících veškeré podmínky pro nárok na starobní důchod, které mohly mít nově příjmy ze zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, pronájmu, ostatní příjmy nebo dostávat důchod z ciziny maximálně v částce nepřesahující minimální mzdu. Tatáž podmínka zpřísnila i posuzování osob pečujících o jedno dítě do 7 let nebo dvě děti do 15 let věku s tím rozdílem, že tyto osoby nesměly mít příjmy podle zákona o dani z příjmů po odpočtu výdajů vyšší než je vyměřovací základ pro státního pojištěnce (77 % minimální mzdy). Od května 1995 se okruh státní pojištěnců zužuje a vyjímají se z něj muži v roli poživatelů dávek nemocenského pojištění v podobě peněžité pomoci, kteří byli do kategorie státních pojištěnců zahrnuti původně od ledna Uvolnily se znovu podmínky pro osoby nesplňující veškeré nároky na důchod, které nově nemohly mít žádné příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečně činnosti, ale příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu či ostatní příjmy již mohly pobírat bez omezení. Od stejného data byl však rozšířen okruh uchazečů o zaměstnání, kteří zůstávají v kategorii státních pojištěnců nejen při výkonu veřejně prospěšných prací, ale i pokud přijmou krátkodobé zaměstnání. Osobám pečujícím o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let je nově dovoleno umístit dítě do jeslí, školky či obdobného zařízení na maximálně 4 hodiny denně, pokud nemají žádné příjmy ze zaměstnání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Od ledna 1996 jsou z kategorie státních pojištěnců definitivně vyřazeny osoby odkázané na poživatele důchodu, jimž byl z tohoto důvodu upraven důchod jako jediný zdroj příjmů. Od července 1996 se okruh státních pojištěnců rozšiřuje o osoby s trvalým pobytem v ČR, pokud jsou poživateli dávek nemocenského pojištění a nejsou ani zaměstnancem ani osobou samostatně výdělečně činnou a nejsou z jiného důvodu ani státním pojištěncem.

5 Později se okruh státních pojištěnců rozšířil, avšak ještě méně významně, například o některé osoby pečující o osobu blízkou (leden 1998), mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (červenec 1998). Od ledna 2001 se kategorie státních pojištěnců rozšířila o osoby na rodičovské dovolené, tj. opět se do kategorie státních pojištěnců vrací muži, kteří nastoupili rodičovskou dovolenou. Od ledna 2004 se kategorie státních pojištěnců rozšířila také o cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území ČR, od o žadatele o udělení azylu, od se změnilo vymezení skupiny státních pojištěnců v podobě osob nesplňujících nároky pro přiznání důchodu na osoby plně invalidní nesplňující podmínky pro přiznání invalidního nebo starobního důchodu. Osoby pobírající dávky v hmotné nouzi nesmí mít dále zaměstnání ani provozovat samostatnou výdělečnou činnost nebo být také evidovány na úřadu práce, nesmí být poživateli důchodu ani rodičovského příspěvku nebo nezaopatřenými dětmi. Od ledna 2008 se mezi státní pojištěnce zahrnují i osoby pečující o osoby mladší 10 let závislé na péči jiné osoby. Tyto změny v jednotlivých skupinách státních pojištěnců samozřejmě působí najednou. Jak ukazuje následující tabulka, pohybuje se počet státních pojištěnců v ČR přibližně kolem 5,7 až 5,8 milionů, což je stabilně 56 % všech pojištěnců v ČR. Podle údajů Veřejné zdravotní pojišťovny od roku 1999 jsou nejsilněji zastoupenými skupinami poživatelé důchodů (2,6 mil.), nezaopatřené děti (2,3 mil.), uchazeči o zaměstnání (440 tis.), osoby na mateřské či rodičovské dovolené (340 tis). K nejslabším skupinám patří osoby konající civilní vojenskou službu nebo na vojenském cvičení (do 100), osoby konající dlouhodobě dobrovolnickou službu (pod 100), mladiství v ústavech (800). Postupně přibývá poživatelů důchodu, osob na mateřské nebo rodičovské dovolené, osob převážně nebo úplně bezmocných a osob o ně pečujících a osob pobírajících dávky nemocenského pojištění. Na druhé straně ubývá nezaopatřených dětí, přičemž v rámci této skupiny přibývá nezaopatřených dětí po ukončení povinné školní docházky a ubývá dětí školou povinných. Dále logicky radikálně ubývá osob konajících civilní službu nebo osob na vojenském cvičení. V neposlední řadě ubývá také osob pobírajících dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti, osob pečujících celodenně o jedno dítě do 7 let nebo dvě děti do 15 let věku a osob nesplňujících veškeré nároky pro přiznání důchodu. Dále spíše ubývá uchazečů o zaměstnání, osob ve vazbě či výkonu trestu. Tab. 2: Vývoj počtu pojištěnců v ČR Rok Pojištěnci ČR Státní pojištěnci ČR Podíl st. poj. k celk. počtu pojištěnců 56,38 56,27 56,03 56,20 56,34 56,53 56,57 56, Příjmy ve vyměřovacím základu Zdroj: Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny Na počátku úpravy pojistného patřily do vyměřovacího základu příjmy zúčtované v souvislosti s výkonem zaměstnání s výjimkou několika příjmů, které se do vyměřovacího základu nezapočítávaly. Aby nedocházelo k úniku z pojištění v době čerpání neplaceného volna, byl za vyměřovací základ v tomto období stanoven průměrný výdělek pro pracovněprávní účely, který se připočetl k příjmu zúčtovanému v souvislosti s výkonem

6 zaměstnání. Ze stejného důvodu a stejným způsobem byla v rámci odstraňování nejasností a problémů s aplikací zákona ošetřena od července 1993 i neomluvená absence v práci. Hlavním důvodem změn od července 1993 bylo jednak zpřesnění znění zákona o pojistném tam, kde byla jeho praktická aplikovatelnost problematická, a také z důvodu sjednocení úpravy obou pojistných subsystémů u kategorie zaměstnanců. V rámci dalšího zpřesňování znění zákona a odstraňování jeho nedokonalostí začalo být také od července 1993 podmínkou zahrnutí příjmu do vyměřovacího základu zaměstnance, aby zaměstnání zakládalo účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Zaměstnanec začíná být povinen uhradit svému zaměstnavateli pojistné, které bylo zaměstnavatelem uhrazeno v době zaměstnancovi neomluvené absence a také je explicitně povinen doplatit pojistné v situaci, kdy je jeho vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ. Pro zamezení úniků některých příjmů z pojištění se od ledna 1994 do vyměřovacího základu začaly zahrnovat i příjmy zúčtované po skončení zaměstnání a příjmy poskytnuté před vznikem zdravotního pojištění. Podstatnějším rozšířením vyměřovacího základu bylo začlenění některých příjmů v souvislosti se zaměstnáním s účinností od ledna Vymezení vyměřovacího základu zaměstnance se tak stalo poměrně komplikovaným. Příjmy zúčtované v souvislosti s výkonem zaměstnání byly vymezeny obecně s explicitně vyjmenovanými výjimkami, které do vyměřovacího základu nepatří, a v rámci příjmů v souvislosti se zaměstnáním byly vymezeny naopak výjimky, které do vyměřovacího základu spadají. V kontextu s touto úpravou byly do vyměřovacího základu oproti předchozí úpravě zahrnuty odměny za pracovní pohotovost. Byla také nově zahrnuta plnění věrnostní a stabilizační povahy s dvěma výjimkami a plnění k životnímu jubileu taktéž s dvěma výjimkami. Od května 1995 se přistoupilo k úpravě pojistného v době neomluvené absence a volna bez náhrady příjmů, kdy byl vyměřovací základ v podobně průměrného výdělku pro pracovněprávní účely nahrazen minimální mzdou. Pojistné se také muselo začít hradit i za první tři dny volna bez náhrady příjmů či absence, za které se do té doby pojistné neplatilo. Vzhledem ke vzniku významnějších problémů s platební neschopností některých zaměstnavatelů byly jejich zaměstnancům vypláceny mzdové nároky prostřednictvím úřadu práce. I tyto příjmy začaly být zahrnovány od července 2000 do vyměřovacího základu a byly považovány za příjmy zúčtované zaměstnavatelem. Protože do okruhu zaměstnanců začala opět spadat i kategorie zaměstnanců podle cizích právních předpisů (od ledna 2004), byl i pro ně stanoven vyměřovací základ, a to ve výši úhrnu příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem v souvislosti s tímto pracovním vztahem zakládajícím účast na nemocenském pojištění. Až od ledna 2006 však pro ně začíná platit, že vyměřovací základ musí dosahovat alespoň minimálního vyměřovacího základu, jak je tomu u ostatních skupin zaměstnanců. V souvislosti s možností souběhu účasti na pojistném byly od srpna 2004 odstraněny některé úlevy osobám s vícenásobnou účastí (bude nastíněno později). U osob pobírajících invalidní důchod, jsou-li zaměstnány u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, se však tato úleva od 30. března 2005 vrátila a vyměřovacím základem pro ně začala být částka přesahující vyměřovací základ státního pojištěnce. Další novelizací ledna 2007 však také končí pojetí vymezení příjmů ve vyměřovacím základu na příjmy zúčtované v souvislosti s výkonem zaměstnání a příjmy zúčtované v souvislosti se zaměstnáním a ponechala se pouze úprava zahrnující příjmy související se zaměstnáním zakládajícím účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění s určitými výjimkami. Touto změnou došlo k opětnému zjednodušení definice příjmů spadajících do

7 vyměřovacího základu. Jako marginální změnu, též k lednu 2007, lze uvést také nově zahrnování odměn pěstounům za pěstounskou péči ve zvláštních případech. Poslední, již výše zmíněnou, podstatnou úpravou platnou od ledna 2008 bylo úplné upuštění od definice příjmů jako příjmů zúčtovaných a zakládajících účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění a rozšíření vyměřovacího základu na příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, jak jdou definovány zákonem o dani z příjmů. De facto tím byl vyměřovací základ rozšířen o některé další příjmy, jako jsou tantiémy, některé funkční požitky jako odměny neuvolněných členů zastupitelstev a výslovně také i nepeněžní příjmy. V souvislosti s druhým pojistným subsystémem pojistného sociálního zabezpečení byla však narušena dosavadní shoda vyměřovacího základu pro obě pojistná, protože vymezení příjmů spadajících do vyměřovacího základu zaměstnance u sociálního zabezpečení zůstalo v původním rozsahu. V současnosti máme tedy příjmy, které podléhají pojistnému veřejného zdravotního pojištění, ovšem nepodléhají pojistnému sociálního zabezpečení v kategorii zaměstnanců. Vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných neprošel tolika změnami, jako tomu bylo u zaměstnanců. Prvotní úprava určovala vyměřovací základ jako příjmy snížené o výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení (dále jen výdaje). Ještě s platností od ledna 1993 byla provedena úprava vymezení vyměřovacího základu na 45 % tohoto rozdílu a od července 1993 na 35 %. Toto snížení vyměřovacího základu bylo přijato s úmyslem zmírnit nárůst zatížení formou odvodů proti roku 1992, kdy pojistné neexistovalo. Celý rozdíl příjmů a výdajů nevcházel do vyměřovacího základu také z důvodu podpory rozvoje podnikání, která měla v té době, vzhledem ke krátkému trvání tržního hospodářství, stále vysokou prioritu. Vzhledem k tomu, že tyto změny vstoupily v účinnost ještě během roku 1993, byl tak od počátku až do prosince 2003 vyměřovací základ neměnný ve výši 35 % příjmů po snížení o výdaje. Od ledna 2004 vstoupila v platnost úprava určující jako vyměřovací základ 40 % z rozdílu příjmů a výdajů pro rok 2004, 45 % z rozdílu příjmů a výdajů pro rok 2005 a 50 % z rozdílu příjmů a výdajů pro rok 2006 a roky další. Zvýšení vyměřovacího základu mělo za cíl jednak zabezpečit zvýšení příjmů plynoucích z pojistného do resortu zdravotnictví, ale také zmírnit odvodové zvýhodnění osob samostatně výdělečně činných oproti zaměstnancům. Podle údajů ČSÚ byl průměrný odvod osob samostatně výdělečně činných přibližně 3krát menší než průměrný odvod zaměstnance a tento rozdíl byl shledán neúnosným a v té době už také neopodstatněným. Údaje ČSÚ v letech 2004 až 2006 uvádí průměrné příjmy z pojistného na zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby bez zdanitelných příjmů ve výši Kč za zaměstnance a Kč za osobu samostatně výdělečně činnou nebo osobu bez zdanitelných příjmů v roce 2004, Kč za zaměstnance a Kč za osobu samostatně výdělečně činnou nebo osobu bez zdanitelných příjmů v roce 2005 a Kč za zaměstnance a Kč za osobu samostatně výdělečně činnou nebo osobu bez zdanitelných příjmů v roce Z těchto údajů je patrné, že poměr pojistného hrazeného těmito skupinami se nezměnil. V neposlední řadě bylo cílem úpravy sladění solidarity u skupiny zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. U osob s vlastními příjmy se vývoj vyměřovacího základu ubíral stejným směrem jako u osob samostatně výdělečně činných. I zde byl během roku 1993 původně stanovený vyměřovací základ ve výši rozdílu příjmů a výdajů snížen na 45 % a v zápětí na 35 % rozdílu. Zrušením této kategorie byly tyto osoby náležet do kategorie osob bez zdanitelných příjmů a jejich vyměřovacím základem se stala minimální mzda. Vyměřovací základ osob bez zdanitelných příjmů byl v prvotní úpravě zákona o pojistném stanoven na 2násobek minimální mzdy. Jediná výjimka byla u osoby, která

8 ukončila studium střední či vysoké školy a nestala se zaměstnancem či osobou samostatně výdělečně činnou, pro které byla vyměřovacím základem minimální mzda. Tato původní úprava byla ovšem následnou novelou upravena a taktéž s účinností do ledna 1993 byla změněna úprava vyměřovacího základu pro osoby bez zdanitelných příjmů na výši minimální mzdy, takže prakticky se vyměřovací základ od vzniku pojistného až do současné doby u této skupiny osob nezměnil. Ze všech skupin pojištěnců a plátců se vyměřovací základ měnil nejvíce u státních pojištěnců. Vzhledem k častým změnám je vývoj nastíněn v následující tabulce: Tab. 3: Vývoj vyměřovacího základu státního pojištěnce Platnost od Vyměřovací 70 % min. 77 % min. 65 % min. mzdy 80 % min. mzdy základ mzdy mzdy Částka Platnost od Vyměřovací 25 % prům. 25 % všeob. základ mzdy vym. základu Částka Zdroj: legislativa a vlastní výpočty Z této tabulky je patrné, že byl vyměřovací základ stanovován nejprve pomocí minimální mzdy, následně pomocí absolutní částky, poté průměrné mzdy a nakonec v rámci sladění parametrů užívaných u obou pojistných subsystémů také prostřednictvím všeobecného vyměřovacího základu. Do června roku 2001 byl vyměřovací základ pro státní pojištěnce určován výhradně novelou zákona o pojistném. Od července 2001 bylo ustanoveno, že bude pro zjednodušení a neoslabování kupní síly této skupiny určován formou nařízení vlády s ohledem na vývoj inflace. Prakticky se tak stalo pětkrát, a to pro roky 2003, 2004 a 2005 a počátek roku 2006, přičemž pro poslední rok byl takto vyměřovací základ stanoven dvakrát. Od dubna 2006 byla v rámci snah o neprohlubování rozdílů mezi ekonomicky aktivními a státními pojištěnci přijata úprava zákona, podle které se začal používat (narozdíl od minimální mzdy či absolutní částky) pohyblivý parametr v podobně 25 % průměrné mzdy (vymezené jako součin všeobecného vyměřovacího základu a korekčního koeficientu). Úprava od tohoto data měla též napomoci zamezení destabilizace systému vlivem nárůstu počtu státních pojištěnců. Nejnovější úprava od ledna 2008 však používá pouze 25 % všeobecného vyměřovacího základu, přičemž flexibilita parametru s ohledem na vývoj příjmů v národním hospodářství je zachována a není nutná tak častá legislativní změna jako dříve. Všeobecný vyměřovací základ je stanovován nařízením vlády. 2.3 Příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu Stejně jako je u daní z příjmu jistý okruh příjmů, které nejsou předmětem daně, a tudíž konkrétní dani nepodléhají, existuje také u pojistného skupina příjmů, která se nezapočítává do vyměřovacího základu. Tato úprava se týká pouze skupiny zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. U zaměstnanců existuje skupina příjmů nezahrnovaných do základu daně již od počátku legislativní úpravy pojistného. V prvotní úpravě pojistného nebyly do vyměřovacího základu zahrnovány náhrady výdajů v souvislosti s výkonem zaměstnání, náhrady škody

9 s výjimkou náhrad za ztráty výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhrada mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách a civilní služby a příjmy z příležitostného zaměstnání. Již od července 1993 byla tato skupina rozšířena o odchodné, odstupné, plnění věrnostní a stabilizační povahy, odměny podle zákona o vynálezech a naturální požitky s výjimkou naturální mzdy či finanční náhrady za neodebrané naturální požitky. Od ledna 1994 byly už do nezapočitatelných příjmů zahrnovány všechny naturální požitky popřípadě finanční náhrady za ně bez výjimky a přibyly k nim i příjmy, které byly zaměstnanci poskytnuty před vznikem jeho zdravotního pojištění. Ještě vstoupila v účinnost úprava rozšiřující nezapočitatelné příjmy také o částky, které zaměstnavatel hradí ze svých prostředků jako příspěvek do penzijního fondu svého zaměstnance. Od května 1995 se mění opět podstatnějším způsobem výčet těchto příjmů, a to především v kontextu rozšíření vyměřovacího základu o některé příjmy v souvislosti se zaměstnáním, jejichž zahrnutí či nezahrnutí do vyměřovacího základu je vymezeno negativním způsobem. Změna se odehrává u náhrad výdajů či jejich částí, kdy podmínkou jejich nezahrnutí je, že nepodléhají také dani z příjmů fyzických osob, stejná podmínka se začíná objevovat u hodnoty poskytnutých peněžních plnění. V nezahrnovaných příjmech byla ponechána celá řada příjmů věrnostní a stabilizační povahy a zbytek byl přenesen do vyměřovacího základu. Nově byla stanovena za nezahrnovaná plnění k jubileu 50 let a při skončení prvního zaměstnání, ostatní plnění k jubileu byla zahrnuta do vyměřovacího základu. Od ledna 2007 se opět změnilo vymezení plnění poskytnutých k životnímu jubileu výjimečně zahrnovaných do vyměřovacího základu tak, že mohou být zahrnována jen taková plnění, jež jsou poskytována k odchodu do starobního či plného invalidního důchodu, která nejsou osvobozena od daně z příjmu. Od ledna 2007 byly další úpravou pozměněny příjmy nezapočitatelné do vyměřovacího základu. Jsou ponechány náhrady škody bez výjimek, zpřísňuje se posuzování nezapočitatelnosti jednorázové sociální výpomoci zaměstnancům ze strany zaměstnavatele a opět plnění k životnímu jubileu, kdy musí jít o plnění poskytnuté po skončení zaměstnání, jde-li o plnění k životnímu jubileu nebo jinému výročí, kdy důvod pro poskytnutí nastal po skončení zaměstnání. Nepatrnou změnou k lednu 2008 je opětná změna plnění k životnímu jubileu, která byla nahrazena plněními poskytnutými poživateli starobního či plného invalidního důchodu po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání. Výčet nezapočitatelných příjmů od základu daně se u zaměstnanců nejprve rozrůstal, ale od května 1995 začalo být zařazení příjmů do této kategorie podmiňováno a tím zpřísňováno. Tímto se výčet těchto příjmů začal zase mírně zužovat. 2.4 Hranice vyměřovacího základu Již od počátku existence pojistného byl stanoven minimální vyměřovací základ, přičemž až od července 1993 je stanoveno, že výše vyměřovacího základu nesmí být nižší. Tato minimální hranice byla stanovena u zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a osob s vlastními příjmy a je stanovena většinou podle délky rozhodného období u jednotlivých kategorií pojištěnců. U zaměstnance je od počátku až dosud tento minimální vyměřovací základ stanoven na úrovni minimální mzdy a vyhlášen na měsíční bázi. Následující tabulka obsahující přehled vývoje minimální mzdy ukazuje, že i zde bylo přijato změn poměrně dost. V letech 1993 až 1997 nebyla minimální mzda změněna ve všech letech, naopak v letech 1999, 2000 a 2006 se změnila dokonce dvakrát za rok. Dnes je výše