~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:"

Transkript

1 ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona 427/2010 o pobytu cizinců na území ČR Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce Zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o správním řízení Zákon č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o správních poplatcích Zákon č. 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o pojistném na SZ Zákon č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o pojistném na ZP Zákon č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o daních z příjmu Zákon č. 18/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU Zákon č. 221/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o dočasné ochraně cizinců Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009 s platností od Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1231/2010, kterým rozšiřuje působnost nařízení č. 883/2004 a 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.

2 ~ 2 ~ Pojmy: tuzemský zaměstnavatel, zahraniční zaměstnavatel, cizinec, nelegální práce, místní příslušnost: Zaměstnávání: Základní pojem co je zaměstnávání upravuje ust. 2 odst. 4) Zákoníku práce, kde je stanovena tzv. závislá práce, tj. vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, který výlučně vykonává činnosti - práce pro zaměstnavatele dle pokynů zaměstnavatele. Za tuto práci, která je předem sjednána na pracovišti zaměstnavatele, pak dostává předem sjednanou mzdu, plat či odměnu. Podle ustanovení 3 Zákoníku práce pak může být tato práce vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu, tj. na základě pracovního poměru - pracovní smlouva, nebo za určitých podmínek též na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměru dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Jedná se o pojem závislá práce. Tyto uvedené prvotní podmínky musí zaměstnavatel jednoznačně dodržet i v případech zaměstnávání cizinců Tuzemský zaměstnavatel Právnická či fyzická osoba, kdy při výkonu práce pro tohoto zaměstnavatele je nerozhodné, zda je zaměstnavatelem ryze česká firma, nebo česká firma se zahraniční majetkovou účastí, či organizační složka zahraničního zaměstnavatele. Pro tyto kategorie zaměstnavatelů platí povinnost zápisu do obchodního rejstříku (rejstříkový soud), či jiného seznamu v rámci evidence u příslušného úřadu ČR (živnostenský rejstřík) Pozn.: Tato povinnost se nevztahuje na fyzické osoby, které na území ČR nepodnikají, ale pro svoji osobní potřebu zaměstnávají jinou fyzickou osobu. Zahraniční zaměstnavatel Právnická či fyzická osoba, která má sídlo mimo území ČR, v ČR trvale nepodniká a své zaměstnance do ČR vyšle za účelem realizace obchodní nebo jiné smlouvy uzavřené s tuzemskou právnickou či fyzickou osobou. Pověření zaměstnanci k výkonu práce na území ČR jsou v pracovněprávním vztahu k zahraničnímu zaměstnavateli, kdy po provedení práce se vracejí zpět do sídla zahraničního zaměstnavatele.

3 Cizinec ~ 3 ~ Povinnosti, které souvisí se zaměstnáváním těchto osob zahraničního zaměstnavatele na území ČR pak přechází na právnickou či fyzickou osob, k níž byl cizinec vyslán zahraničním zaměstnavatelem. Pojem cizinec je podle Zákona o zaměstnanosti fyzická osoba, která není občanem České Republiky, občanem EU (Evropské unie), EHP (Evropského hospodářského prostoru) a Švýcarska, a ani rodinným příslušníkem občana České republiky. (viz. Odkaz na 85) Za cizince se považuje samozřejmě i osoba bez státní příslušnosti. Cizinec, který má na území České republiky trvalý pobyt dosahuje stejného právního postavení jako občan České republiky. Místní příslušnost úřadu práce - se pro povolování získávat zaměstnání řídí to území (okres), v jehož působnosti bude zaměstnávání vykonáváno. Nelegální práce Je z hlediska Zákona o zaměstnanosti ta práce, která je vykonávána pro právnickou či fyzickou osobu v rozporu se Zákonem č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zákoníkem práce, či v rozporu se Zákonem č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nelegální práce sankce Za nelegálního zaměstnance může příslušný kontrolní orgán pokutovat fyzickou osobu nelegálního zaměstnance pokutou od Kč ,-, do maximální částky Kč ,-. Zaměstnavatele, který umožnil takto nelegální práci pak pokutou od Kč ,- až do Kč ,-. Stejná sankce pak hrozí i podnikateli fyzické osobě, která umožní fyzické osobě tuto nelegální práci. U cizinců ze zemí třetího světa pak hrozí pokuta ve výši Kč ,-, při opakovaném porušení až do výše Kč ,-, za to, že neprokáží věrohodným způsobem svoji totožnost, povolení k pobytu a k zaměstnání, nebo nepředloží zelenou nebo modrou kartu. V případech, kdy zaměstnavatel neplní ohlašovací povinnost vůči příslušnému úřadu práce, nebo nevede evidenci o zaměstnaných cizincích může správní orgán udělit pokutu, a to až do výše Kč ,-.

4 ~ 4 ~ Cizinci ze států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru Při zaměstnávání občanů z EU a EHP je zaměstnavatel povinen vůči úřadu práce podat pouze písemnou informaci na předepsaných tiskopisech. Při splnění obecných podmínek ve smyslu Zákoníku práce (pracovněprávní vztah), má pak občan z těchto států stejné postavení, jako občané České republiky. Totéž se vztahuje na jejich rodinné příslušníky. Ke státům Evropské unie patří: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Italie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko. Ke státům Evropského hospodářského prostoru patří: Norsko, Lichtenštejnsko a Island. Dále pak občané Švýcarska. Změny v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území ČR od roku 2011: Dne nabyl účinnosti zákon 427/2010 Sb., kterým se mění zákon 326/1999 Sb. O pobytu cizinců na území České republiky Tento zákon přináší i změny v ostatních souvisejících zákonech, jako např. v zákoně 325/1999 Sb. o azylu a zákon 283/1991 o Policii ČR. Níže jsou vyjmenovány zásadní změny: Změny v řízení o udělení dlouhodobého víza: Žádost o udělení dlouhodobého víza se nadále podává na zastupitelském úřadu. Místně příslušný je ten úřad, kde má občan-cizinec buď trvalý pobyt, nebo dlouhodobý pobyt. Zastupitelský úřad je oprávněn po cizinci vyžadovat, aby si předem dohodl termín podání žádosti o dlouhodobé vízum. Žadatel o dlouhodobé vízum se musí podrobit pohovoru, pokud jej k tomu zastupitelský úřad vyzve. V případě, že cizinec žádá o dlouhodobé vízum za účelem podnikání, musí se vždy dostavit k pohovoru. udělení dlouhodobého víza nově rozhoduje ministerstvo vnitra, které v případě zamítnutí žádosti cizince písemně informuje o důvodech neudělení dlouhodobého víza. Cizinec je oprávněn ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení dlouhodobého víza požádat o nové posouzení důvodů neudělení víza.

5 ~ 5 ~ Zkracuje se platnost dlouhodobého víza: Nově bude dlouhodobé vízum vydáváno nejdéle na dobu 6 měsíců. Jestli-že účel pobytu cizince na území vyžaduje pobyt delší než 6 měsíců, je cizinec povinen nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti dlouhodobého víza podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu. Tuto žádost musí cizinec podat osobně na regionálním pracovišti ministerstva vnitra. Nové podmínky podání žádosti o dlouhodobý/trvalý pobyt: K podání žádosti o udělení povolení k pobytu je cizinec povinen osobně se dostavit na regionální pracoviště ministerstva vnitra. Nová podoba průkazů o povolení k pobytu ( dlouhodobého/trvalého): Od května 2011 budou občanům třetích zemí vydávány průkazy o povolení k pobytu s biometrickými údaji. Dříve vydané průkazy zůstávají v platnosti po dobu platnosti v nich uvedených. Pokud cizinec žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podal na zastupitelském úřadě a žádosti bylo vyhověno, je povinen se osobně dostavit na určení regionální pracoviště ministerstva vnitra k pořízení biometrických údajů - (zobrazení obličeje a otisků prstů ), a to do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území. Pokud cizinec takovou žádost podal za svého pobytu na území ČR, bude k pořízení biometrických údajů vyzván ministerstvem vnitra. Po pořízení biometrických údajů a vyhotovení průkazu bude cizinec vyzván k převzetí tohoto průkazu. Pokud se cizinec ve stanovené lhůtě nedostaví k převzetí, bude řízení zastaveno a může mu být udělena pokuta až do výše Kč ,-. Při prodloužení platnosti průkazu o povolení k pobytu nebo provedení některých změn v průkaze uvedených, se vydává nový opovolení k pobytu. Nové požadavky na doklad o zajištění ubytování: K žádosti o udělení dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu je vyžadováno doložení dokladu o zajištění ubytování. Zajištění ubytování je cizinec povinen prokázat některým z následujících dokladů: doklad o tom, že je vlastníkem příslušného bytu nebo domu, doklad o tom, že je oprávněn užívat příslušný byt nebo dům,

6 ~ 6 ~ úředně ověřené potvrzení osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu, že souhlasí s ubytováním cizince. Jiné dokumenty nebudou pro zajištění ubytování uznávány. Ubytování může být zajištěno pouze v objektu určeném pro bydlení, ubytování nebo rekreaci. Upřesňují se požadavky na ubytovatele, kdy ubytovatelem se rozumí nejen osoba, která poskytuje ubytování za úhradu, ale i ten, kdo ubytovává více než 5cizinců. o Nově platí, že podlahová plocha místnosti pro ubytování musí činit nejméně 8m2 pro jednu osobu, a 12,6m2 pro dvě osoby. Nové požadavky na doklad o cestovním zdravotním pojištění: Pokud cizinec žádá v zahraničí o udělení dlouhodobého víza nebo vydání povolení k dlouhodobému pobytu, je vyžadováno předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění, musí toto pojištění pokrývat náklady spojené s nutnou a neodkladnou zdravotní péčí, včetně nákladů na převoz a to i tělesných ostatků v případě úmrtí. Výše limitu pojistného plnění musí být aspoň EUR. V případě, že cizinec již na území pobývá a žádá o prodloužení doby pobytu na dlouhodobé vízum nebo o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, či prodloužení platnosti tohoto povolení, je k žádosti vyžadováno doložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění, které může být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území ČR a musí být sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče. Nové požadavky na prokazování zajištění prostředků k pobytu: Pokud je cizinec povinen předložit doklad o zajištění prostředků k pobytu na území v požadované výši, musí toto prokázat některým z následujících dokladů. výpis z bankovního účtu znějící na jméno cizince, jiný doklad o finančním zajištění např. ověřené pozvání, platnou mezinárodně uznávanou platební kartu. K prokázání prostředků k trvalému pobytu je cizinec povinen předložit doklad, z něhož vyplývá, že jeho příjem je pravidelný

7 ~ 7 ~ Změny v úpravě pobytu za účelem podnikání: Oprávnění k pobytu z důvodu výkonu výdělečné činnosti na území České republiky bude cizincům vydáváno pouze za účelem zaměstnání nebo podnikání. Není již vydáváno oprávnění k pobytu za účelem účasti v právnické osobě. Žádost o pobytové oprávnění za účelem podnikání podává nejen cizinec, který v ČR chce podnikat, jako osoba samostatně výdělečně činná, ale nově také cizinec, který hodlá na území pobývat jako statutární orgán či člen statutárního orgánu obchodní společnosti či družstva! Žadatel o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání je povinen vždy absolvovat pohovor na zastupitelském úřadě. V případě, že cizinec hodlá dosavadní účel pobytu změnit na účel podnikání, může o takovou změnu požádat, pokud na území již alespoň 2 roky legálně pobývá. K žádosti o vydání nebo prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání musí cizinec předložit: doklad o zápisu do příslušného rejstříku, (živnostenský list, obchodní rejstřík), doklad prokazující, že jeho měsíční příjem a s ním společně posuzovaných osob není nižší než součet životního minima a nákladů na bydlení, pokud je osobou samostatně výdělečně činnou, potvrzení příslušných úřadů o tom, že nemá nedoplatky na daních a na pojistném na sociální zabezpečení, pokud pobývá na území jako statutární orgán či člen statut. orgánu obchodní spol. či družstva, potvrzení, že tato společnost či nemá nedoplatky na daních a na pojistném na sociální zabezpečení. Změny v úpravě pobytu za účelem zaměstnání: V zákoně o pobytu cizinců za účelem zaměstnání došlo v 178 b) k upřesnění pojmu co se rozumí výkon činnosti, ke které cizinec potřebuje povolení k zaměstnání, zelenou kartu nebo modrou kartu. Za zaměstnání, kromě vzniku pracovněprávního vztahu, se za zaměstnání rovněž považuje plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo

8 ~ 8 ~ členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti, nebo členem družstva. Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba, která cizince zaměstnala a cizinec pro výkon takové činnosti potřebuje povolení k zaměstnání, zelenou kartu nebo modrou kartu. Za zaměstnavatele se považuje též právnická osoba, pro kterou je cizinec v postavení společníka, statutárního orgánu anebo je členem statutárního orgánu a plní úkoly vyplývající z předmětu činnosti této právnické osoby, pokud se k plnění úkolů vyžaduje povolení k zaměstnání. Zaměstnávání cizinců v roce 2012 a zásadní zpřísnění podmínek: Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo metodické pokyny k vdávání pracovních povolení pro cizince. Ve snaze podpořit zaměstnanost občanů ČR výrazně zpřísnilo podmínky pro zaměstnávání cizinců z nečlenských zemí EU. Dokumenty přináší přesná pravidla pro postup krajských poboček ÚP ČR při vydávání nových a prodlužování stávajících povolení k zaměstnání. Vedle toho jim také nově stanoví povinnost vyžadovat nostrifikované doklady k zaměstnání a omezení místa výkonu jejich práce. Vydávání nových povolení k zaměstnání: Úřady práce budou důsledně zvažovat vydávání nových povolení k zaměstnání cizincům s nižším stupněm vzdělání než je středoškolské s maturitou, kteří dosud legálně nepobývají na území ČR. Výjimku by tvořily případy, kdy by neudělení povolení k zaměstnání mohlo vést k ohrožení provozu dotčeného zaměstnavatele a rušení stávajících pracovních míst. Co se týče středoškolského a vysokoškolského vzdělání mají ÚP povinnost důsledně zkoumat situaci na trhu práce a ve větší míře spolupracovat s jednotlivými zaměstnavateli. Pokud tedy bude chtít zaměstnavatel obsadit volnou pracovní pozici cizincem, úřad práce jako první na toto místo vyšle vhodného kandidáta z řad uchazečů o zaměstnání. V případě, kdy kterákoliv ze zúčastněných stran odmítne přijmout uchazeče o zaměstnání (bez řádného zdůvodnění), budou následovat určité represe ze strany úřadu práce, jako např. Vyřazení z evidence uchazeče, nebo nevydání povolení zaměstnávat cizince. Prodloužení stávajících povolení k zaměstnání:

9 ~ 9 ~ Stejný postup použije úřad práce i při prodlužování stávajících povolení k zaměstnání cizincům. I zde vždy upřednostní ÚP evidovaného kandidáta z řad uchazečů o zaměstnání, před prodloužením povolení zaměstnání cizinci, kterému stávající povolení končí. I zde samozřejmě platí možné další prodloužení povolení k zaměstnání cizinci, v případě event.. ohrožení ekonomických zájmů stávajícího zaměstnavatele, nebo nedostatek vhodných uchazečů o zaměstnání. Úřady práce pak povolují prodloužení pobytu za účelem zaměstnání takto: pracovní místo vyžadující nižší než střední vzdělání s maturitou - maximálně 6 měsíců pracovní místo vyžadující střední vzdělání s maturitou - maximálně 12 měsíců pracovní místo vyžadující vysokoškolské vzdělání či vyšší odborné max. 24 měsíců. Nostrifikace dokladů o vzdělání: Úřady práce vyžadují nostrifikované doklady o odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání. Cizinec musí předložit nostrifikované doklady již jako přílohu k žádosti o vydání povolení k zaměstnání. (Jedná se samozřejmě o doklady potvrzující nejvyšší ukončené vzdělání základní, střední, vysokoškolské, tj. výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Místní příslušnost úřadu práce se řídí podle místa pobytu žadatele. Úřad práce pak vydává kladné nebo záporné rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, a to na základě porovnání studijních plánů, případně výsledků nostrifikační zkoušky. O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují zásadně vysoké veřejné školy, které uskutečňují obsahově obdobný studijní program (žádost se podává na rektorát příslušné VŠ). V případě nějakých nejasností přechází pravomoc přímo na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Místo výkonu práce a pracovní cesty: Mimo jiné náležitosti uvedené v povolení o zaměstnání cizince patří též místo výkonu práce. Pokud cizinec vykonává práci v jiném místě, než je uvedeno v povolení, dopouští se podle vyjádření MPSV ČR nelegální práce. V případě jakékoli změny místa výkonu práce cizince je proto nezbytné získat nové povolení k zaměstnání. Znamená to, že tato povinnost získat nové povolení se vztahuje i na variantu vyslání cizince na pracovní cestu. V povolení o zaměstnání musí být uvedena všechna místa výkonu práce, kde bude cizinec práci vykonávat. Zákon o zaměstnanosti však ukládá, že pro vydání povolení k zaměstnání pro více míst výkonu práce musí

10 ~ 10 ~ tomuto povolení předcházet vyjádření všech krajských poboček Úřadu práce ČR, v jejichž obvodu má být zaměstnávání vykonáváno. Podmínky pro zaměstnávání cizinců - zaměstnavatel 86 Zákona o zaměstnanosti - (dále jen ZZ): Zaměstnavatelé mohou získávat cizince na volná pracovní místa, která nelze obsadit jinak, jestliže předem úřadu práce oznámí a projednají s ním záměr zaměstnávat cizince, včetně jejich počtu, druhu práce, kterou budou vykonávat a předpokládané doby výkonu práce. Pozn. Tato povinnost zůstává i od roku 2012, i přes to, že podle 34 a 38 nemá zaměstnavatel již povinnost hlásit volná pracovní místa. Postupy zaměstnávání cizinců v bodech: Zaměstnavatel musí mít u příslušného úřadu práce nahlášené volné pracovní místo, tj. nově vytvořené nebo uvolněné, na které hodlá získávat zaměstnance. Na základě povolení příslušného úřadu práce může zaměstnavatel získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí, na která nelze přijmout uchazeče z ÚP. K žádosti zaměstnavatel předkládá: a) Výpis z OR, živnostenský list, osvědčení zakládací listinu společenská organizace. b) Jakým způsobem nedostatek pracovních míst řešil. c) Bližší vysvětlení pracovní činnosti cizince. d) Možnosti ubytování. -- Dále je zaměstnavatel povinen : a) Nabídnout tytéž pracovní podmínky jako zaměstnanci z ČR. b) Zaměstnávat cizince pouze po dobu povolení ÚP o zaměstnání cizince. -- Zaměstnavatel m ů ž e cizince zaměstnávat za předpokladu, že : a) Má cizinec platné povolení k zaměstnání. b) Má cizinec platné vízum nebo povolení k pobytu. c) Sepsal s cizincem řádnou pracovní smlouvu s dobou povolení k zaměstnání od do. d) Cizince přihlásil k SZ a ZP.

11 ~ 11 ~ e) Bude hlásit příslušnému ÚP do 10 dnů veškeré změny týkající se zaměstnávání cizince. Postup cizince, který chce být zaměstnán na území ČR: 91 Cizinec předloží žádost o povolení k zaměstnání příslušnému ÚP dle místa budoucího zaměstnavatele, za předpokladu, že budoucí zaměstnavatel obdržel povolení od ÚP o možnost získávat na práci cizince. Cizinec předloží vyjádření tuzemského zaměstnavatele, že cizince zaměstná. Cizinec doloží fotokopii cestovního dokladu pasu, identifikační údaje. Cizinec předloží 2 fotografie ne starší dvou let. Cizinec předloží doklad originály o profesní způsobilosti pro daný obor. Cizinec již od roku 2009 nemusí předkládat lékařské potvrzení o zdravotním stavu! Cizinec předloží další doklady, dle specifikace budoucí profese - zvláštní charakter prací ( ratifikace mezi daným státem a ČR, mezinárodní smlouva, atd.). Cizinec veškeré doklady předloží v originále (původním jazyce) spolu s úředním překladem do českého jazyka. Cizinec je vždy účastníkem řízení, ve vztahu k ÚP. Může být však zastoupen budoucím zaměstnavatelem nebo jiným zmocněným zástupcem. U víza k dlouhodobému pobytu předloží cizinec ještě ÚP ještě příslušné povolení zastupitelského úřadu. Pokud cizinec požádal o prodloužení zaměstnání zaplatí správní poplatek Kč 250 toto prodloužení povolení žádá cizinec nejpozději 30 dnů před uplynutím doby povolení, nejdříve 3 měsíce předem. 94 ZZ. Postup, kdy cizince vysílá zahraniční zaměstnavatel k práci na území ČR na základě smlouvy uzavřené mezi subjekty: 95 ZZ. Před uzavřením smlouvy musí být projednáno s ÚP: a) o kolik cizinců se jedná b) co zde budou dělat c) na jak dlouho V rámci této informace musí samozřejmě doložit: a) identifikační údaje

12 ~ 12 ~ b) způsobilost k profesi, c) zdravotní stav, d) pracovní smlouvu mezi cizincem a firmou, která ho vyslala, Dále pak musí náš subjekt, kde budou cizinci zaměstnaní předložit úřadu práce : a) doklad zahraničního zaměstnavatele o právu podnikat v mateřské zemi, b) doklad tuzemského subjektu o právu podnikat v ČR, c) úředně ověřenou kopii smlouvy mezi zahraničním subjektem a firmou v ČR. Jedná-li se o tzv. pronájem pracovní síly musí být doložen ještě doklad o tom, že zahraničnímu zaměstnavateli byla povolena tato činnost v mateřské zemi. Jestli-že jde o tzv. pronájem pracovní síly, m ů ž e příslušný ÚP při povolení k zaměstnání přihlédnout k situaci na trhu práce!!!! Platí zde obecné podmínky, jako u povolování zaměstnání klasickému žadateli cizinci o práci. Veškeré doklady shora uvedené musí být doloženy v originále spolu s úředním překladem!!!!! Poznámky uživatelů: Zaměstnávání občanů EU a EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušník : Jak bylo vyjmenováno na str. 3 - Země Evropské Unie a Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska mají zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci stejná práva a samozřejmě i povinnosti vůči zaměstnavateli jako občané ČR. Pojem rodinný příslušník: a) manžel, manželka, b) jejich potomci (děti manžela, manželky), c) dále pak ostatní závislí rodinní příslušníci odkázáni na výživu zaměstnance cizince z EU či EHP či Švýcarska. Při zaměstnávání těchto osob je povinnost zaměstnavatele vůči ÚP pouze informovat nejpozději do 10 kalendářních dnů skutečnost, o zaměstnání těchto osob. Na předepsaném tiskopise pro ÚP se vždy musí uvést následující údaje:

13 ~ 13 ~ identifikační údaje občana EU nebo jeho rodinného příslušníka, adresu v zemi trvalého pobytu, adresu pro doručování zásilek, nejvyšší dosažené vzdělání, místo výkonu práce, druh práce, zařazení podle OKEČ ( odvětvová klasifikace ekonomických činností ), vzdělání požadované pro výkon práce, identifikační údaje zaměstnavatele pro, kterého bude vykonávána činnost, zda se jedná o první výkon práce na území ČR, doklad o navázání pracovněprávního vztahu pracovní smlouvu, DPČ, DPP. Pozn. č.1: Rodinný příslušník, který není občanem EU/EHP ani Švýcarska, předloží doklad potvrzující, že je rodinným příslušníkem občana EU/EHP či Švýcarska. Pozn. č. 2: Při ukončení výkonu práce občanem EU a EHP či Švýcarska musí zaměstnavatel tuto skutečnost nahlásit příslušnému ÚP nejpozději do 10 kalendářních dnů od skončení výkonu práce. Cizinci, kteří pro výkon práce nepotřebují povolení k zaměstnávání 98 ZZ: Povolení k zaměstnání nepotřebují, kterým je: a) cizinec, který obdržel azyl na území ČR, b) cizinec, který má povolení k trvalému pobytu na území ČR, c) rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu, d) cizinec je výkonným umělcem, e) cizinec je pedagogickým pracovníkem, f) akademickým pracovníkem vysoké školy, g) vědeckým pracovníkem, h) žákem nebo studentem do 26 let na školách dle seznamu MŠMT, i) sportovcem, j) duchovním církve registrované v ČR nebo náboženské společnosti registrované, k) cizinecjemuž bylo povoleno strpění pobytu nad 90 dnů podle mezinárodní ochran

14 ~ 14 ~ l) osoba, která zde vykonává práce na základě dohod o montáži na základě obchod. smlouvy, nebo provádí záruční či pozáruční opravy, m) členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc dle mezivládní úmluvy, n) zaměstnán v mezinárodní hromadné dopravě, o) akreditován v oblasti sdělovacích prostředků, p) vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil, které zde působí dle zvláštního zákona. q) osoba pobývající na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem, který má statut dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území bývalého držitele modré karty. Kdo nepatří pod režim Zákona o zaměstnanosti: Pod režim zákona o zaměstnanosti nepatří cizinec: a) provozující činnost na základě živnostenského oprávnění, b) vykonávající na území ČR činnost v rámci výměnných stáží studentů a mladých absolventů vysokých škol, pokud se jedná o : výměnnou stáž, za účelem vzdělávání, případný výkon práce je součástí vzdělávání, příjem cizince je odvozen od poskytování stipendia škola, či příspěvku nadace, tzn., že příjem, který zde tato osoba cizinec má není v souvislosti s příjmem s výdělečné činnosti tj. výkon práce na základě pracovní smlouvy, DPČ,DPP. Pozn.: U bodu b) tyto skutečnosti doloží cizinec na základě smlouvy nejčastěji mezi školami tzv. studijní spolupráce. Pracovní cesty cizinců: Cizinec, který pracuje u svého zaměstnavatele může být vyslán na pracovní cesty na základě písemných cestovních příkazů od zaměstnavatele a to ve smyslu Zákoníku práce o Náhradách výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce ve smyslu ust Tomuto vyslání však musí předcházet souhlas krajského úřadu práce. Prodloužení povolení k zaměstnávání cizinc :

15 ~ 15 ~ Kdy žádat o prodloužení povolení k zaměstnání: Cizinec žádá o prodloužení příslušný úřad práce, který mu vydal povolení k zaměstnání nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30dnů před uplynutím doby platnosti. Podmínkou o povolení prodloužení k dalšímu zaměstnání je další výkon zaměstnání u téhož zaměstnavatele, pro kterého mu bylo vydáno povolení k zaměstnání. Správní poplatek pro vydání povolení o prodloužení zaměstnání činí Kč 250,-. Pozn.: Za cizince samozřejmě může podat žádost zaměstnavatel, nebo zmocněná osoba. Úřad práce však již nemusí žádosti o prodloužení vyhovět. Přihlíží k momentální situaci na trhu práce. Další podmínka je, že má cizinec na území ČR povolen další pobyt od ministerstva vnitra. Skončení povolení k zaměstnání cizince: 100 ZZ Kdy zaniká platnost povolení k zaměstnání: a) uplynutím doby, na které bylo vydáno, b) skončí zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, c) skončí povolení k pobytu, d) zanikne z jiného důvodu ( trestný čin, atd. ). e) povolení může být odejmuto, jestli-že je práce vykonávána v rozporu s povolením!!

16 ~ 16 ~ Povinná evidence cizinců, občanů EU/EHP, Švýcarska a jeho rodinných příslušníků : 102 ZZ Vedení evidence o zaměstnaných cizincích a občanech EU a EHP pro úřad práce: Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů EU a EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, jakož i všech cizinců, které zaměstnává nebo, kteří jsou k němu vysláni k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem!! Evidence o cizincích musí obsahovat tyto povinné údaje: identifikační údaje zaměstnance (jméno, jména, příjmení i rodné, státní občanství, rodné číslo, datum narození a místo narození, bydliště tj. kde má pobyt na území České republiky tj. kde se zdržuje dosílací adresu!!). adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal, druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání konáno, pohlaví těchto cizinců, zařazení podle odvětvové klasifikace ekonomických činností ( OKEČ), nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon práce, dobu po kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnávání a dobu na kterou jim byl povolen pobyt, den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání k výkonu práce zahraničním zaměstnavatelem,

17 ~ 17 ~ další specifické informace o cizinci ( znalosti, dovednosti, vztahující se k výkonu práce ). Zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky, a to po dobu trvání zaměstnání a dobu 3 let od skončení zaměstnávání tohoto cizince. Účast cizinců v ČR na sociálním zabezpečení, účast na nemocenském pojištění: Základní předpisy: Vnitrostátní předpisy na poli sociálního zabezpečení Zákon o pojistném 589/92 Sb. Zákon o nemocenském pojištění č. 187/ 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení, které uzavřela ČR s některými stát. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009 o koordinaci sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU platnost od : Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009 o koordinaci sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU s platností od : Od se ruší dosavadní nařízení č. 1408/71 a 574/72 a nahrazuje se shora uvedenými nařízeními. Podstata těchto Nařízení spočívá ve vzájemném uznávání dob pobytu a výkonu práce v rámci migrujících osob ve státech EU a to nejen z pohledu zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a to i z pohledu nároku na jednotlivé dávky tj. dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění. Nové nařízení přináší od několik novinek a to: a) možnost zohlednit doby pojištění získané samostatně výdělečnou činností v členském státě EU, b) nezaměstnaná osoba bude mít možnost hledat si zaměstnání v jiném členském státě EU po dobu až 6 měsíců a současně pobírat dávky v nezaměstnanosti, za předpokladu že již nevyčerpala podpůrčí dobu, c) do roku 2012 budou mezi sebou kompetentní instituce komunikovat elektronicky. V Evropské unii se používají k výměně informací mezi institucemi v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění pro posouzení

18 ~ 18 ~ nároku na dávku a odvodu pojistného evropské formulářetzv. A1(dřívější formuláře typu E ). Příslušnost k právním předpisům: Z hlediska posouzení podle jakých právních předpisů se má postupovat v případech, kdy zaměstnanec, či OSVČ migruje za účelem práce či získání práce do států EU upravují následující právní normy: A ) vnitrostátní předpisy (Zákon o nemocenském pojištění, Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním ), B ) dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a některými státy, C ) koordinační nařízení EU viz. shora, platnost od Pokud tyto předpisy upravují obsahově stejnou problematiku platí, že koordinační nařízení EU jsou nadřazena jak vnitrostátním předpisům, tak i dvoustranným smlouvám. K bodu A ) Vnitrostátní předpisy: Mezi prvořadý právní předpis podle kterého se řídí podmínky zaměstnanců na pojištění je Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to především 6 odst. 1 písm. a) bod. 1 a 2 Účast na pojištění, výkon zaměstnání, Zaměstnanec zůstává nadále pojištěn v ČR, pokud vykonává přechodně práci mimo území ČR. Zaměstnanci zaměstnavatelů se sídlem na území ČR, kteří mají místo výkonu práce trvale v cizině, jsou pojištění podle českých předpisů, mají-li trvalý pobyt na území ČR nebo jiného státu EU a nejsou povinně důchodově pojištěni ve státě, v němž vykonávají činnost. 9 bod a) a b) - Vynětí z pojištění, a Z pojištění jsou vyňati zaměstnanci, kteří požívají diplomatických výhod a imunit pracující na území ČR, pokud jsou účastni pojištění v jiném státě. Zaměstnanci mezinárodní organizace, pokud jsou účastni pojištění prostřednictvím této org. a prohlásí, že chtějí být vyňati z pojištění v ČR. 11 Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na pojištění. Osoba samostatně výdělečně činná je účastna pojištění, jestliže vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území ČR anebo mimo území, avšak na základě příslušných právních předpisů.

19 ~ 19 ~ Dále pak Zákonem o mezinárodním právu soukromém a procesním, kdy v 16 je uvedeno že poměry z pracovní smlouvy se řídí nedohodnou-li se účastníci jinak právem místa, kde pracovník vykonává práci. V Zákoně o nemocenském pojištění jsou uvedeny ještě dvě skupiny zaměstnanců, kteří jsou pojištění podle předpisů toho státu, kde vykonávají práce. Jsou to : smluvní zaměstnanci a zahraniční zaměstnanci. Pojem smluvní zaměstnanec 10 odst. 5-6) : Jedná se o zaměstnance, který má uzavřen pracovní vztah se zaměstnavatelem se sídlem ve státě, který není státem EU ani smluvním státem a pracuje v ČR u smluvního zaměstnavatele. Smluvní zaměstnavatel je zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnavatelem, s nímž má smluvní zaměstnanec uzavřen pracovní vztah, smlouvu o zapůjčení pronájmu tohoto zaměstnance na určitou dobu. V takovémto případě je smluvní zaměstnanec účasten nemocenského pojištění od vstupu do zaměstnání, pokud nepředloží potvrzení nositele pojištění toho státu, v němž má jeho zaměstnavatel sídlo, že je nemocensky pojištěn. Předloží-li takovéto potvrzení, je povinně pojištěn v ČR až po uplynutí 270 dnů zaměstnání v ČR u smluvního zaměstnavatele. Pozn: Smluvní zaměstnavatel přihlásí na příslušnou OSSZ zaměstnance do 8 dnů od vstupu do zaměstnání a to i tehdy, když předloží potvrzení, že je pojištěn u zahraničního zaměstnavatele u něhož má uzavřen pracovní vztah. Pokud by bylo doloženo potvrzení bude se pojistné odvádět až po uplynutí 270 dnů výkonu práce. Pokud by potvrzení doloženo nebylo, musel by zaměstnavatel odvádět pojistné ihned po uplynutí prvého zúčtované měsíce výkonu práce u smluvního zaměstnavatele v ČR. Pojem zahraniční zaměstnanec 10 odst. 7): Zahraničním zaměstnancem je zaměstnanec, který je činný v ČR pro zaměstnavatele, který nemá na území ČR sídlo a nemá sídlo ani v žádném státě EU nebo smluvním státě. Nepracuje v ČR u žádné firmy se sídlem v ČR na základě smlouvy mezi jeho zahraničním zaměstnavatelem a touto firmou. Takovýto zahraniční zaměstnanec se může dobrovolně přihlásit k platbě pojistného a to pouze k platbě na důchodové pojištění a to podle Zákona o důchodovém pojištění. K bodu B - dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení:

20 ~ 20 ~ Podle smluv o sociálním zabezpečení platí pravidlo, že pokud byl zaměstnanec vyslán do státu, se kterým má ČR uzavřenu dvoustrannou smlouvu, je pojištěn v tom státě, z něhož byl vyslán a to bez ohledu na dobu vyslání. Pozn : Zpravidla 2 roky. Může však být i méně či dokonce 5 let. K bodu C - koordinační nařízení EU Příslušnost podle koordinačních nařízení EU se řídí podle jednotlivých států EU: místem výkonu práce, místem bydliště, místem sídla zaměstnavatele. Platí zde jedno pravidlo, že příslušnost k pojištění může být vždy jen v jednom státě ve smyslu shora uvedených podmínek. ( Zaměstnanec bude mít nárok na všechny druhy dávek toho státu, kde je jeho příslušnost k pojištění ). Z těchto pravidel platí určité výjimky, které se vztahují na: A ) vyslané zaměstnance, B ) zaměstnance vykonávající práce zároveň na území dvou nebo více států EU pro jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů. k bodu A: Zaměstnavatel vysílá zaměstnance na území členských států EU: Pokud zaměstnavatel vysílá svého zaměstnance platí pro zaměstnance příslušné právní předpisy toho státu v němž zaměstnanec vykonává práci, ale zůstává nadále pojištěn ve státě, z něhož byl vyslán. Podmínky upravují jednotlivé dvoustranné smlouvy na poli sociálního zabezpečení mezi jednotlivými státy EU a koordinační nařízení. Podle koordinačních nařízení EU se za vyslaného považuje zaměstnanec u něhož vyslání nemá trvat déle než 24 měsíců. Je-li zaměstnanec vyslán z jednoho státu EU do druhého státu EU na dobu delší než 24 měsíců, podléhá od prvního dne vyslání předpisům toho státu, do něhož byl vyslán. Příklad č.1: Zaměstnanec je vyslán do Polska na dobu 8 měsíců. Je pojištěn podle předpisů ČR. Příklad č.2: Zaměstnanec je vyslán do Polska na dobu na dobu více než 24 měsíců. Pokud je zaměstnanec vyslán z jednoho státu EU do druhého státu EU na dobu delší než 24 měsíců, podléhá od prvního dne vyslání předpisům toho státu, do něhož byl vyslán. Pokud se příslušné instituce nedohodnou jinak.

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

1) Evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Zaměstnávání cizích státních příslušníků v postavení zaměstnanců

1) Evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Zaměstnávání cizích státních příslušníků v postavení zaměstnanců Údaje o zaměstnanosti cizinců na území České republiky vycházejí z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) o vydaných platných povoleních k zaměstnání cizinců, vydaných zelených karet

Více

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Mgr. Veronika Paseková oddělení právní podpory zaměstnanosti odbor trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Právní

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

2012/ Metodický pokyn upravující povinnost nostrifikace dokladu o dosaženém zahraničním vzdělání

2012/ Metodický pokyn upravující povinnost nostrifikace dokladu o dosaženém zahraničním vzdělání 2012/29734-102 Metodický pokyn upravující povinnost nostrifikace dokladu o dosaženém zahraničním vzdělání Dotaz: (ze dne 11. 4. 2012) Vážení, Žádost o předání metodického pokynu Vážení, žádám Vás tímto

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky PhDr. Kateřina Štěpánková Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Oddělení zahraniční zaměstnanosti 1 Obsah prezentace 1. MPSV a Úřad práce

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

ČÁST PRVNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

ČÁST PRVNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb.,

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ 3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ Údaje o zaměstnanosti cizinců na území České republiky vycházejí z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o vydaných platných povoleních k zaměstnání cizinců,

Více

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Přílohy projektu Fast Track Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Vnitropodnikový převod zaměstnance Společnost projedná s krajskou pobočkou ÚP podrobnosti

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost? Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

101/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

101/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 101/2014 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb.,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Zaměstnávání cizinců Mgr. Marie Šebelová, advokátka

Zaměstnávání cizinců Mgr. Marie Šebelová, advokátka Zaměstnávání cizinců Mgr. Marie Šebelová, advokátka Praha, 24. listopadu 2015 Nakladatelství FORUM s.r.o., divize školení a vzdělávání, Střelničná 1861/8a, Praha 8 tel: +420 251 115 579, fax: +420 251

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradca PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátska kancelária Konferencia Pracovné Právo 2010 13. apríl 2010 Radisson Blu

Více

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ

3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ 3. EKONOMICKÁ AKTIVITA CIZINCŮ Údaje o zaměstnanosti cizinců na území České republiky vycházejí z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) o vydaných platných povoleních k zaměstnání

Více

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str.

1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti ve vyhledávání zaměstnání..35 str. BROŽURA SE ZAMĚŘENÍM NA SLAĎOVÁNÍ PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah: 1. Úvod.3 str. 2. Pracovně právní předpisy v ČR..4. str. 3. Možnosti podnikání cizinců v ČR.30 str. 4. Možnosti

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č. j.: MPSV-UP/13671/14/ÚPČR ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Druh vnitřního řídícího aktu: Směrnice generální ředitelky č. 13/2014 Název vnitřního řídícího aktu: Zajištění realizace projektu Fast Track (Zrychlená

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

III. Základní ustanovení

III. Základní ustanovení Realizace Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízenívyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty III. Základní

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

VYHLÁŠKY. ze dne 2017,

VYHLÁŠKY. ze dne 2017, N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2017, kterou se stanoví závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor potvrzení

Více

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie.

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Informace pro zaměstnavatele, kteří by chtěli zaměstnat uprchlíky

Informace pro zaměstnavatele, kteří by chtěli zaměstnat uprchlíky Informace pro zaměstnavatele, kteří by chtěli zaměstnat uprchlíky A. Za jakých podmínek lze uprchlíka zaměstnat? Uprchlíci přicházející z tzv. třetích zemí (tj. států mimo Evropskou unii, Norsko, Island,

Více

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility Registrační číslo Úřadu práce ČR: Regionální mobilita Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU

Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na dojížďku Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽĎKU 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více