Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby"

Transkript

1 Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční adresa (pokud se liší od trvalého bydliště) povinný scorovací údaj povinné identifikační údaje Číslo občanského průkazu (OP) : Datum vydání OP: Platnost OP do: Typ druhého dokladu totožnosti: Číslo druhého dokladu totožnosti: povinné identifikační údaje Kontaktní telefon- pevná linka: Mobilní telefon: (povinná položka): Typ současného bydlení: Rodinný stav u varianty Došlo k majtekovému vypořádání společného jmění z předchozího manželství? Vztah ke klientovi číslo 1 Počet vyživovaných dětí Počet dětí celkem Nejvyšší dosažené vzdělání klienta Jste stávajícím klientem GE Moy Bank, a. s. (déle ž 6 kalendářních měsíců)? GE Moy Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle Zapsaná u MS v Praze odd. B, 5403, IČ , tel: ,

2 Údaje o příjmech: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Název současného zaměstnavatele: (v případě, že máte příjmy ze závislé činnosti) Firma a místo podnikání: (v případě, že jste OSVČ) IČ zaměstnavatele / IČ podnikatele (OSVČ): Datum vzniku stávajícího zaměstnání / podnikatelského oprávnění: Informace o předchozím zaměstnání Majetkové podíly klienta ve společnosti: (Vyplňte v případě, že podnikáte a máte majetkové podíly v právnické společnosti bo jste člem statutárního orgánu právnické osoby.) Firma: IČ: (pokud existuje) Velikost majetkového podílu (%): název firmy pozice zaměstnán od - do Čistý měsíční aktuální příjem ze zaměstnání: Přerušení / zrušení podnikatelské činnosti: Datum přerušení podnikatelské činnosti V případě přerušení bo zrušení podnikatelské činnosti klient prohlašuje, že má žádné závazky po splatnosti vůči třetím osobám Klient číslo 1 Klient číslo 2 Jiné příjmy: Příjmy z pronájmů: Ostatní příjmy (prosím specifikujte): Současné závazky: Klient číslo 1 Klient číslo 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Kontokorentní úvěr: (uveďte celkový povolený rámec) Spotřebitelský úvěr: Jiné hypoteční úvěry: Kreditní karty: (uveďte celkem povolený rámec) Úvěrové karty: Leasing: Úvěr od stavební spořitelny: Závazky z ručení, směnky: (uveďte celkovou výši závazků) Výživné Jiné závazky: GE Moy Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle Zapsaná u MS v Praze odd. B, 5403, IČ , tel: ,

3 Údaje o úvěru: Typ hypotéčního úvěru: Volitelné parametry: Splatnost hypotéky (let + měsíců) Den splátky: ( den v měsíci) Osoba zastavující movitost Jméno a příjmení třetí osoby zastavující movitost Adresa trvalého bydliště třetí osoby zastavující movitost Zajištění úvěru: Pojištění movitosti (název pojišťovny, pokud ji máte vybru): Platnost úrokové sazby (fixace): Příspěvek do 36 let: Zdroje financování: Výše hypotéky: Celková výše investice do movitostí: (investice=vlastní zdroje+hypotéka+cizí zdroje) Z toho cizí zdroje celkem: Z toho vlastní zdroje celkem: Zástupce klientů Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru Hypotéka Hypotéka Naopak Americká hypotéka Doplňkový úvěr Klient Třetí osoba (vyjma osoby prodávajícího) Zajištění objektem úvěru Zajištění jinou movitostí Dozajištění jinou movitostí Jednoletá Tříletá Pětiletá Ano Ne Jaké cizí zdroje: Doplňkový úvěr Hypotéka Naopak Jiný nulový poplatek za zpracování hypotečního úvěru (platí pro Doplňkový úvěr) nulový poplatek za vedení hypotečního úvěru pojištení CARDIF PRO VITA Výše LTV: (zastavitelná hodnota movitosti) do 50% od 50 do 85% od 85 do 100% Dílčí mimořádné splátky: Ano Ne Koupě dokončená movitost developerský projekt Výstavba, dostavba na klíč dodavatelsky svépomocí Účel hypotéky: Rekonstrukce (účely lze kombinovat) na ohlášení st. prací na stavební povolení Odkoupení spoluvlastnického podílu na movitosti Splacení dříve poskytnutého úvěru Bez uvedení účelu byt Typ movitosti: dům (objekt úvěru) stavební pozemek podíl v bytovém družstvu (družstevní byt) (Zástupcem klientů je majitel Běžného účtu určeného pro splácení hypotéky. Zástupce klientů je oprávněn jednat s bankou ve všech záležitostech týkajících se hypotečního úvěru.) Hypotéka bude splácena z Běžného účtu klienta č. : (shodný se zástupcem klientů) Číslo běžného účtu u GE Moy Bank, a.s. (pokud již existuje): Běžný účet je / bude veden na Obchodním místě GE Moy Bank, a.s.: (uveďte adresu) GE Moy Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle Zapsaná u MS v Praze odd. B, 5403, IČ , tel: ,

4 Údaje o klientovi: Klient č. 3 a 4 Klient číslo 3 Klient číslo 4 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost Trvalé bydliště: Korespondenční adresa (pokud se liší od trvalého bydliště) povinný scorovací údaj Číslo občanského průkazu (OP) : Datum vydání OP: Platnost OP do: Typ druhého dokladu totožnosti: Číslo druhého dokladu totožnosti: Kontaktní telefon- pevná linka: Mobilní telefon: (povinná položka): Typ současného bydlení: Rodinný stav u varianty Došlo k majtekovému vypořádání společného jmění z předchozího manželství? Vztah ke klientovi číslo 1 povinné identifikační údaje povinné identifikační údaje Počet vyživovaných dětí Počet dětí celkem Nejvyšší dosažené vzdělání klienta Jste stávajícím klientem GE Moy Bank, a. s. (déle ž 6 kalendářních měsíců)? GE Moy Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle Zapsaná u MS v Praze odd. B, 5403, IČ , tel: ,

5 Údaje o příjmech: Klient č. 3 a 4 Klient číslo 3 Klient číslo 4 Název současného zaměstnavatele: (v případě, že máte příjmy ze závislé činnosti) Firma a místo podnikání: (v případě, že jste OSVČ) IČ zaměstnavatele / IČ podnikatele (OSVČ): Datum vzniku stávajícího zaměstnání / podnikatelského oprávnění: Informace o název firmy předchozím pozice zaměstnání zaměstnán od - do Čistý měsíční aktuální příjem: Přerušení / zrušení podnikatelské činnosti: Datum přerušení podnikatelské činnosti V případě přerušení bo zrušení podnikatelské činnosti klient prohlašuje, že má žádné závazky po splatnosti vůči třetím osobám Majetkové podíly klienta ve společnosti: (Vyplňte v případě, že podnikáte a máte majetkové podíly v právnické společnosti bo jste člem statutárního orgánu právnické osoby.) Firma: IČ: (pokud existuje) Velikost majetkového podílu (%): Klient číslo 3 Klient číslo 4 Jiné příjmy: Příjmy z pronájmů: Příjmy z podnájmů: Ostatní příjmy (prosím specifikujte): Současné závazky: Klient číslo 3 Klient číslo 4 Klient číslo 3 Klient číslo 4 Kontokorentní úvěr: (uveďte celkový povolený rámec) Spotřebitelský úvěr: Jiné hypoteční úvěry: Kreditní karty: (uveďte celkem povolený rámec) Úvěrové karty: Leasing: Úvěr od stavební spořitelny: Závazky z ručení, směnky: (uveďte celkovou výši závazků) Výživné Jiné závazky: GE Moy Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle Zapsaná u MS v Praze odd. B, 5403, IČ , tel: ,

6 Žádám o poskytnutí výše specifikovaného hypotéčního úvěru. Hypoteční úvěr je doporučen partrem GEMB: realitní kanceláří finančním poradcem 0 Souhlasím s tím, aby GEMB výše uvedenou realitní kancelář / finančního poradce na dotaz informovala, v jaké ze čtyř následujících fází se nachází jednání o uzavření smlouvy o hypotečním úvěru mezi mnou a GEMB: - shromažďování potřebných dokladů ke schválení hypotečního úvěru - obchod ve stavu schvalování - obchod GEMB schválen/schválen - podepsána smlouva o hypotečním úvěru Tyto údaje slouží k vzájemnému informování GEMB a partra za účelem pružného zpracování obchodu. Souhlas klienta je udělen na dobu 1 měsíce od podpisu smlouvy o úvěru. Po tuto dobu je GEMB oprávněna partrovi sdělovat výše uvedené informace. Já, níže podepsaný/á čestně prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že shora uvedené údaje se zakládají na pravdě a dále že: - jsem byl/a pravomocně odsouzen/a pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, bo pro trestný čin hospodářský bo trestný čin proti majetku; - ohledně kterékoli osoby uvedené v žádosti; - byl prohlášen konkurz,bylo zahájeno konkurzní bo vyrovnací bo jakékoli soudní řízení; - byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek žadatele pro dostatek jeho majetku; - existují v evidenci daní zachycené daňové doplatky; - došlo v posledních třech letech k disciplinárnímu potrestání podle zvl. předpisů upravujících výkon odborné činnosti; - existuje splatný doplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnsti; - jsem ve zkušební době, ani se mnou ní jednáno o ukončení pracovního poměru. D: Podpis klienta č. 1:, v.r. Podpis klienta č. 2:, v.r. Podpis klienta č. 3:, v.r. Podpis klienta č. 4:, v.r. GE Moy Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle Zapsaná u MS v Praze odd. B, 5403, IČ , tel: ,