IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18"

Transkript

1 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

2 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu (emisní limit, limit) A) Technologie NPK - velký zdroj znečišťování ovzduší Označení části zařízení (zdroje) zdroj č. 107 výduch č. 26 z kyselé pračky zdroj č. 107 výduch č. 27 z alkalické pračky ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Látka/Skupina/ Ukazatel Hodnota uložená Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky IP Zdůvodnění NO mg/m 3 16,2 mg/m 3 Fluor a jeho anorganické sloučeniny fluoru (jako HF) 10 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 100 g/h TZL 50 mg/m 3 10,6 mg/m 3 NH 3 50 mg/m 3 19,4 mg/m 3 NO mg/m 3 3,7 mg/m 3 0,2 mg/m 3 10,4 mg/m 3 46,2 mg/m 3 1,3 mg/m 3 zdroj č. 107 výduch č. 30 ze sušící Anorganické sloučeniny fluoru (jako F) 10 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 100 g/h 0,4 mg/m 3 TZL 50 mg/m 3 3,0 mg/m 3 0,3 mg/m 3 1,8 mg/m 3 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 2 z 18

3 linky zdroj č. 107 výduch č. 31 z chladící linky NH 3 50 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 500 g/h 1,6 mg/m 3 TZL 50 mg/m 3 47,9 mg/m 3 NH 3 50 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 500 g/h 7,7 mg/m 3 46,4 mg/m 3 17,2 mg/m 3 17,0 mg/m 3 Dle 5 odst. 3 písm. b) Vyhlášky č. 205/2009 Sb., ve znění novel, zjišťovat emise stanovených znečišťujících látek na výstupech ze zařízení v četnosti jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí šesti měsíců od data předchozího jednorázového měření. 1.A.2 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu (emisní limit, limit) B) Výrobna ledku vápenatého - velký zdroj znečišťování ovzduší Měřeno dne: 24. a , Označení části zařízení (zdroje) zdroj č.108 výduch č. 33 z neutralizačního reaktoru zdroj č. 108 výduch č. 34 z granulační věže Látka/Skupina/ Ukazatel Hodnota uložená Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky IP NH 3 50 mg/m 3 28,5 mg/m 3 NO mg/m 3 12,4 mg/m 3 TZL 50 mg/m 3 1,5 mg/m 3 NH 3 50 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 500 g/h 1,8 mg/m 3 Zdůvodnění zdroj č. 108 TZL 50 mg/m 3 1,4 mg/m 3 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 3 z 18

4 výduch č. 38 z granulační věže NH 3 50 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 500 g/h 1,2 mg/m 3 zdroj č. 108 výduch č. 35 z chladícího systému TZL 50 mg/m 3 1,3 mg/m 3 NH 3 50 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 500 g/h 1,8 mg/m 3 Dle 5 odst. 3 písm. b) Vyhlášky č. 205/2009 Sb., ve znění novel, zjišťovat emise stanovených znečišťujících látek na výstupech ze zařízení v četnosti jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí šesti měsíců od data předchozího jednorázového měření. V termínu do 3 měsíců od uvedení druhé granulační věže do provozu bude provedeno v souladu s požadavky vyhlášky č.205/2009 Sb. jednorázové emisí TZL a NH 3 na druhé granulační věži. Do 60 dnů od měření bude protokol o měření předložen krajskému úřadu, který na základě vyhodnocení provede případnou úpravu emisních limitů a podmínek provozu zařízení. 1.B.3. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Měřeno dne: 26. a Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem (HPO E04 1, ). B.3. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Je provozováno v souladu se schváleným provozním řádem, Provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší jsou průběžně aktualizovány a změny jsou předkládány ke schválení krajskému úřadu. Podle ustanovení 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší krajský úřad vydává provozovateli povolení k vydání aktualizace provozního řádu velkých zdrojů znečišťování ovzduší, pro zařízení Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) (HPO-OVH-012 Provozní předpis provozování zdrojů znečišťování ovzduší Výroba LV, z ). IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 4 z 18

5 1.2. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Provozní řád bude pravidelně aktualizován, aktualizace budou předloženy krajskému úřadu ke schválení Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Zařízení Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) bude provozováno v souladu s Provozním řádem velkých zdrojů znečištění ovzduší Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Zařízení je provozováno v souladu s HPO-OVH-012 Provozní předpis provozování zdrojů znečišťování ovzduší Výroba LV, z Veškerá zařízení ke snížení emisí do ovzduší budou vždy uvedena do provozu před nebo při uvádění jednotky do provozu Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Jednorázová měření emisí budou provedena autorizovanou osobou (viz 15 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší a termíny měření budou písemně oznamovány ČIŽP předem Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Termíny měření jsou oznamovány ČIŽP em. Měřící skupina EMPLA AG spol. s.r.o. má osvědčení o akreditaci. Měřící odběrová místa na výduších ze zařízení budou udržována v provozuschopném stavu. IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 5 z 18

6 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Měřící odběrová místa jsou udržována. Provozovatel umožní příslušnému orgánu ochrany ovzduší případná kontrolní měření emisí znečišťujících látek na výduších ze zařízení Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Dle požadavků říslušného orgánu ochrany ovzduší. Označení části IP 2. Ochranu vod - podmínky monitoringu Při vypouštění odpadních vod ze zařízení Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) do kanalizace zakončené ČOV Lovochemie budou dodržovány limity stanovené v kanalizačním řádu Lovochemie, a.s., Lovosice a v případě překročení bude relevantně reagováno s cílem uvedení do souladu Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu V odpadních vodách budou sledovány parametry ph, N-NH 4 +, N-NO 3 -, RAS a P celk. Odběrným místem je poslední šachta před nátokem na přečerpávací stanici; četnost odběru 4x ročně (rovnoměrně rozloženo během roku); typ vzorku dvouhodinový směsný vzniklý sléváním objemově stejných množství v intervalu 15 minut Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu den ph N-NH4 N-NO3 RAS Pc mg/l mg/l mg/l mg/l , , , IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 6 z 18

7 Odběr a analýzy vzorků budou zajišťovány provozní laboratoří Lovochemie a.s. a výsledky budou archivovány po dobu minimálně dvou let Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Jednotlivé ukazatele charakterizující vypouštěné znečištění budou stanoveny analytickými metodami stanovenými metodickým pokynem odboru ochrany vod MŽP ze dne analytické metody stanovení hodnot znečišťujících látek a jejich skupin v odpadních vodách, zveřejněném ve Věstníku MŽP částka 6/2005, bod Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod bude zjišťováno pracovním měřidlem bez nutnosti ověření podle zák.č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhl. č. 262/2000 Sb., kterou se zabezpečuje jednotnost a správnost měřidel a měření Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují a skladují závadné látky, musí být v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smíšení s odpadními nebo srážkovými vodami Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek bude ověřována minimálně s četností dle 39 odst. 4 písm. c) vodního zákona Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 7 z 18

8 V pravidelných intervalech 5 let bude přezkoušena těsnost záchytných a havarijních jímek dle 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Bezodtokové záchytné jímky budou evidovány, pravidelně kontrolovány a jejich obsah bude včas odstraňován v souladu s platnou legislativou Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu V místech, kde bude nakládáno s látkami závadnými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků. Použité sanační prostředky budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Označení části IP 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje)/název odpadu Látka/Skupina/ Ukazatel/katal. číslo odpadu Hodnota uložená Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky IP Zdůvodnění nakládání s následujícími druhy nebezpečných odpadů Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku Odpady obsahující nebezpečné látky ANO Váženo, posíláno souhrnně do ISPOP ANO Váženo, posíláno souhrnně do ISPOP IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 8 z 18

9 Jiné motorové, převodové a mazací oleje Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Organické odpady obsahující nebezpečné látky ANO Váženo, posíláno souhrnně do ISPOP ANO Váženo, posíláno souhrnně do ISPOP ANO Váženo, posíláno souhrnně do ISPOP ,54 ANO Váženo, posíláno souhrnně do ISPOP Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady bude jejich shromažďování, třídění a dočasné skladování před předáním osobám oprávněným k jejich využití, resp. odstranění Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Evidence odpadů bude vedena v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/01 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Vedeno za celé sídlo společnosti prostřednictvím programu EVI Provozovatel je povinen předcházet vzniku odpadů jejich recyklací ve výrobním procesu, vést evidenci odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. a IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 9 z 18

10 do běžného roku zasílat úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobu nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Hlášeno za celou provozovnu prostřednictvím ISPOP Ke shromažďování odpadů musí být použity shromažďovací prostředky, které splňují technické požadavky dle 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Při předání odpadů k dalšímu využití, resp. odstranění, bude součástí průvodní dokumentace základní popis odpadu zpracovaný podle přílohy č. 2 bodu 2 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění nebo podle přílohy č. 1 čl. 2. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění včetně popisu vzniku odpadu, výčtu nebezpečných vlastností a výsledků zkoušek rozhodných pro přijetí do příslušného zařízení k využití nebo odstranění odpadů Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu ZPO je zpracováván Odpadní oleje budou předávány výhradně osobám, které budou schopny zajistit vstupní kontrolu na obsah chloru a dalších škodlivin a zabezpečí jejich přednostní materiálové využití Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Je ověřováno. Výrobky podléhající zpětnému odběru ve smyslu 38 zákona o odpadech budou přednostně předávány osobám povinným k jejich odběru tak, aby byla umožněna jejich bezproblémová recyklace Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Lovochemie dává přednost recyklaci před odstraněním IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 10 z 18

11 Bude-li nakládáno s odpady znečištěnými nebo obsahujícími nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61 budou v souladu s odst.10 44a) zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, pro pracoviště vydána písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je provozovatel povinen projednat s Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Označení části IP 5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny Hluk, vibrace - Budou dodržovány hodnoty venkovních hygienických limitů v chráněném prostoru nejbližší obytné zástavby stanovených v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Limity jsou dodržovány. Je prováděno měření hladiny hluku v okolí při každém podstatném zásahu do zařízení, pokud má vliv na hluk. Je posuzováno dle nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Hluk, vibrace - V případě nedodržení emisních limitů pro hluk, které bylo prokazatelně způsobené vlivem chodu zařízení Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA), bude ve spolupráci s KHS Ústeckého kraje zpracován plán opatření ke snížení hlukové zátěže pod zákonnou mez. Plán opatření a vyjádření KHS budou předloženy krajskému úřadu ke schválení Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Limity dodržovány, plán není nutné stanovovat. Označení části IP IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 11 z 18

12 7. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení dle závěrů energetického auditu Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů důslednou recyklací využitelných odpadů Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Dochází k recyklaci plastů, kovového odpadu, použitých minerálních olejů a další. Bude zajištěno maximální vytřídění využitelných složek ze vznikajícího směsného komunálního odpadu Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Lovochemie má nastavený systém a síť sběrových nádob na tříděné složky SKO. IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 12 z 18

13 Označení části IP 8. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků Mimořádné a havarijní situace zařízení budou řešeny v souladu s havarijním plánem, s cílem zvýšení ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu V případě mimořádných a havarijních situacích zařízení je postupováno v souladu s havarijním plánem. Havarijní plány a postupy akcí budou přezkoumávány a revidovány, a to jak po prováděných cvičeních, tak po vzniku havarijních situací. V případě nutnosti budou Havarijní plány doplňovány na základě šetření havárií, nehod a stanovených nápravných a preventivních opatření. Postupy budou pravidelně testovány a zaměstnanci s nimi budou seznamováni, např. formou havarijního cvičení Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Havarijní plány a postupy jsou pravidelně přezkoumávány a revidovány. Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenány v příslušných provozních záznamech s uvedením: - data vzniku - informované instituce a osoby - data a způsobu provedeného řešení dané havárie Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu O každé závažné havárii ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. musí být sepsán zápis a musí o ní být vyrozuměny příslušné orgány a instituce Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu V r žádná havárie ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. nevznikla. IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 13 z 18

14 Při povodňových stavech řeky Labe se provoz zařízení NPK a LV se řídí Povodňovým plánem Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny podmínky vyplývající ze zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (ve znění pozdějších předpisů) Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 9. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení provozu zařízení) Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch zařízení dodržovat postupy a zásady provozní dokumentace a provozních řádů, ve kterých jsou tyto situace popsány Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Jsou dodržovány provozní dokumentace. Označení části IP 12. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením Použití nových látek závadných vodám dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou vstupními látkami a základními surovinami pro výrobní proces, provozovatel oznámí krajskému úřadu Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Ohlásit jako změnu nové nebezpečné odpady, které nelze zařadit pod katalogová čísla uvedená v žádosti o vydání integrovaného povolení. IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 14 z 18

15 12.2. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Vést provozní evidenci zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí do běžného roku za předchozí kalendářní rok. Evidenci lze vést, zpracovat a předat souhrnně pro všechna zařízení provozovatele Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Je podáváno prostřednictvím ISPOP. Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Vedeno prostřednictvím programu EVI za celé sídlo společnosti. Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Hlášení lze zpracovat a zaslat souhrnně pro všechna zařízení provozovatele Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Hlášeno prostřednictvím ISPOP za celé sídlo provozovatele. Ohlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, každou plánovanou změnu zařízení Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 15 z 18

16 Vzhledem k nezbytné kontrole dodržování vydaného integrovaného povolení má držitel tohoto povolení za povinnost informovat příslušný krajský úřad o plnění emisních limitů a podmínek stanovených rozhodnutím o integrovaném povolení. Informace podává ve formě přehledných tabulek v elektronické a v písemné formě, v termínu do následujícího roku. Emisní limity jednotlivých ukazatelů znečištění, stanovené předmětným rozhodnutím, budou zapracovány do tabulky a porovnány s naměřenými hodnotami Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 16 z 18

17 ČÁST C PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) Nehodnoceno: v integrovaném povolení nejsou stanoveny emisní limity pro zařízení postupem podle 14 odst. 4 písm. b) zákona. Označení části zařízení Závěry o BAT Porovnání s úrovněmi emisí spojených s BAT Látka/ Skupina/ Ukazatel Úroveň emisí spojená s BAT Úroveň emisí zařízení Referenční podmínky Poznámka Zhodnocení Odkaz na přílohu Použité podklady Číslo Název Přílohy Číslo Název přílohy Seznam zkratek Zkratka Význam BAT DASA DIČ EU EVI IČO IP IPPC ISPOP nejlepší dostupná technika výrobna univerzálních hnojiv- složení dusičnan amonný a síran amonný daňové identifikační číslo Evropská unie program na vedení evidence odpadů identifikační číslo organizace integrované povolení integrovaná prevence a omezování znečištění integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 17 z 18

18 KHS LV MŽP NPK PID SKO TZL ZPO platném znění Krajská hygienická stanice výrobna ledku vápenatého (dusičnan vápenatý) Ministerstvo životního prostředí výrobna univerzálních hnojiv na bázi dusíku, fosforu a draslíku identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence směsný komunální odpad tuhé znečišťující látky základní popis odpadu Ing. Eva Fialová, OŽP Lovochemie, a.s, , Lovosice Rozdělovník: Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Lovochemie, a.s. OŽP, VŘ, ved. výrobny hnojiv IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 18 z 18

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 11.05.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 038594/2010/KUSK Spisová značka: SZ_038594/2010/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZA ROK 2014 dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 288/2013 Sb. OBSAH ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE... 3 1.

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Smlouva o DÍLO na realizaci akce

Smlouva o DÍLO na realizaci akce ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_OVZ_SPE Ohlašovací povinnost: Souhrnná provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší Formulář: F_OVZ_SPE Dle příslušné legislativy:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 18. listopadu 2008 Č. j.: KULK/61801/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1227/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu EVI 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu EVI 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu EVI 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu odpadu

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002

Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 Zpráva o provozu spalovny environmentální profil za rok 2002 V souladu s vyhláškou MŽP č.356/2002 Sb. uveřejňujeme požadované provozní údaje za rok 2002. Tak jak je zvykem v naší firmě podáváme informace

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Směrnice o průmyslových emisích Novelizace zákona o integrované prevenci

Směrnice o průmyslových emisích Novelizace zákona o integrované prevenci Směrnice o průmyslových emisích Novelizace zákona o integrované prevenci Novelizace zákona o ochraně ovzduší Ing. Jan Gemrich Novela zákona o integrované prevenci Důležité termíny Publikace směrnice o

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko SP ČR k návrhu NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Autorizovaná osoba dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. pro měření emisí

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 22.1.2010 Číslo jednací: 179132/2009/KUSK Spisová značka: SZ_179132/2009/KUSK Vyřizuje: Ing. Lucie Merklová, Ph.D. / l. 860 Značka: OŽP/Mer ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015 ISPOP -ODPADY Ohlašování v roce 2015 Praha 12.01.2015 Obsah Základní pojmy a informace Legislativa - novely, nové předpisy (obecné informace, autovraky, elektro) Podání hlášení o odpadech (zasílání hlášení,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.

ších dostupných technologií odpadních vod Asociace pro vodu ČR Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Použit ití nejlepší ších dostupných technologií při i povolování vypouštění městských odpadních vod Ing. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. Asociace pro vodu ČR Zákon 254/2001 Sb. o vodách

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní

Více

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741

závěr zj říz Sportovní přístav číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon: 386 720 741 závěr zj říz O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T ŘE D Í, Z E M ĚD ĚL S T V Í A L E S N I C T V Í číslo jednací: KUJCK 17562/2010 OZZL/7/Pal datum: 22. 6. 2010 vyřizuje: Ing. Hana Machartová telefon:

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi?

Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi? Osvědčily se požadavky 30. BImSchV (spolkové nařízení o ochraně před imisemi) v praxi? Prof. Dr.-Ing. Rainer Wallmann HAWK Vysoká škola užité vědy a umění Vysoká odborná škola Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města

KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě města Strážnice POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. (www.vak-hod.cz). Obsahuje

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: KHS ZK se sídlem ve Zlíně 8.4. - 9.4.2011 13.4.2011 Mgr. Jiří Bílek

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Mikulov 23.6.2011 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Působnost ČIŽP OI Brno, OOH Jihomoravský kraj Zlínský kraj

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření tajemnice č. 2 /2014, kterým se vydává závazná Směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 30. října 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 58066/2014 KUSP 58066/2014

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více