IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18"

Transkript

1 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

2 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu (emisní limit, limit) A) Technologie NPK - velký zdroj znečišťování ovzduší Označení části zařízení (zdroje) zdroj č. 107 výduch č. 26 z kyselé pračky zdroj č. 107 výduch č. 27 z alkalické pračky ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Látka/Skupina/ Ukazatel Hodnota uložená Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky IP Zdůvodnění NO mg/m 3 16,2 mg/m 3 Fluor a jeho anorganické sloučeniny fluoru (jako HF) 10 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 100 g/h TZL 50 mg/m 3 10,6 mg/m 3 NH 3 50 mg/m 3 19,4 mg/m 3 NO mg/m 3 3,7 mg/m 3 0,2 mg/m 3 10,4 mg/m 3 46,2 mg/m 3 1,3 mg/m 3 zdroj č. 107 výduch č. 30 ze sušící Anorganické sloučeniny fluoru (jako F) 10 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 100 g/h 0,4 mg/m 3 TZL 50 mg/m 3 3,0 mg/m 3 0,3 mg/m 3 1,8 mg/m 3 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 2 z 18

3 linky zdroj č. 107 výduch č. 31 z chladící linky NH 3 50 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 500 g/h 1,6 mg/m 3 TZL 50 mg/m 3 47,9 mg/m 3 NH 3 50 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 500 g/h 7,7 mg/m 3 46,4 mg/m 3 17,2 mg/m 3 17,0 mg/m 3 Dle 5 odst. 3 písm. b) Vyhlášky č. 205/2009 Sb., ve znění novel, zjišťovat emise stanovených znečišťujících látek na výstupech ze zařízení v četnosti jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí šesti měsíců od data předchozího jednorázového měření. 1.A.2 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu (emisní limit, limit) B) Výrobna ledku vápenatého - velký zdroj znečišťování ovzduší Měřeno dne: 24. a , Označení části zařízení (zdroje) zdroj č.108 výduch č. 33 z neutralizačního reaktoru zdroj č. 108 výduch č. 34 z granulační věže Látka/Skupina/ Ukazatel Hodnota uložená Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky IP NH 3 50 mg/m 3 28,5 mg/m 3 NO mg/m 3 12,4 mg/m 3 TZL 50 mg/m 3 1,5 mg/m 3 NH 3 50 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 500 g/h 1,8 mg/m 3 Zdůvodnění zdroj č. 108 TZL 50 mg/m 3 1,4 mg/m 3 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 3 z 18

4 výduch č. 38 z granulační věže NH 3 50 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 500 g/h 1,2 mg/m 3 zdroj č. 108 výduch č. 35 z chladícího systému TZL 50 mg/m 3 1,3 mg/m 3 NH 3 50 mg/m 3 při hmotnostním toku vyšším než 500 g/h 1,8 mg/m 3 Dle 5 odst. 3 písm. b) Vyhlášky č. 205/2009 Sb., ve znění novel, zjišťovat emise stanovených znečišťujících látek na výstupech ze zařízení v četnosti jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí šesti měsíců od data předchozího jednorázového měření. V termínu do 3 měsíců od uvedení druhé granulační věže do provozu bude provedeno v souladu s požadavky vyhlášky č.205/2009 Sb. jednorázové emisí TZL a NH 3 na druhé granulační věži. Do 60 dnů od měření bude protokol o měření předložen krajskému úřadu, který na základě vyhodnocení provede případnou úpravu emisních limitů a podmínek provozu zařízení. 1.B.3. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Měřeno dne: 26. a Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem (HPO E04 1, ). B.3. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Je provozováno v souladu se schváleným provozním řádem, Provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší jsou průběžně aktualizovány a změny jsou předkládány ke schválení krajskému úřadu. Podle ustanovení 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší krajský úřad vydává provozovateli povolení k vydání aktualizace provozního řádu velkých zdrojů znečišťování ovzduší, pro zařízení Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) (HPO-OVH-012 Provozní předpis provozování zdrojů znečišťování ovzduší Výroba LV, z ). IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 4 z 18

5 1.2. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Provozní řád bude pravidelně aktualizován, aktualizace budou předloženy krajskému úřadu ke schválení Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Zařízení Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) bude provozováno v souladu s Provozním řádem velkých zdrojů znečištění ovzduší Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Zařízení je provozováno v souladu s HPO-OVH-012 Provozní předpis provozování zdrojů znečišťování ovzduší Výroba LV, z Veškerá zařízení ke snížení emisí do ovzduší budou vždy uvedena do provozu před nebo při uvádění jednotky do provozu Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Jednorázová měření emisí budou provedena autorizovanou osobou (viz 15 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší a termíny měření budou písemně oznamovány ČIŽP předem Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Termíny měření jsou oznamovány ČIŽP em. Měřící skupina EMPLA AG spol. s.r.o. má osvědčení o akreditaci. Měřící odběrová místa na výduších ze zařízení budou udržována v provozuschopném stavu. IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 5 z 18

6 Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Měřící odběrová místa jsou udržována. Provozovatel umožní příslušnému orgánu ochrany ovzduší případná kontrolní měření emisí znečišťujících látek na výduších ze zařízení Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Dle požadavků říslušného orgánu ochrany ovzduší. Označení části IP 2. Ochranu vod - podmínky monitoringu Při vypouštění odpadních vod ze zařízení Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) do kanalizace zakončené ČOV Lovochemie budou dodržovány limity stanovené v kanalizačním řádu Lovochemie, a.s., Lovosice a v případě překročení bude relevantně reagováno s cílem uvedení do souladu Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu V odpadních vodách budou sledovány parametry ph, N-NH 4 +, N-NO 3 -, RAS a P celk. Odběrným místem je poslední šachta před nátokem na přečerpávací stanici; četnost odběru 4x ročně (rovnoměrně rozloženo během roku); typ vzorku dvouhodinový směsný vzniklý sléváním objemově stejných množství v intervalu 15 minut Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu den ph N-NH4 N-NO3 RAS Pc mg/l mg/l mg/l mg/l , , , IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 6 z 18

7 Odběr a analýzy vzorků budou zajišťovány provozní laboratoří Lovochemie a.s. a výsledky budou archivovány po dobu minimálně dvou let Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Jednotlivé ukazatele charakterizující vypouštěné znečištění budou stanoveny analytickými metodami stanovenými metodickým pokynem odboru ochrany vod MŽP ze dne analytické metody stanovení hodnot znečišťujících látek a jejich skupin v odpadních vodách, zveřejněném ve Věstníku MŽP částka 6/2005, bod Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod bude zjišťováno pracovním měřidlem bez nutnosti ověření podle zák.č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhl. č. 262/2000 Sb., kterou se zabezpečuje jednotnost a správnost měřidel a měření Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují a skladují závadné látky, musí být v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smíšení s odpadními nebo srážkovými vodami Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek bude ověřována minimálně s četností dle 39 odst. 4 písm. c) vodního zákona Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 7 z 18

8 V pravidelných intervalech 5 let bude přezkoušena těsnost záchytných a havarijních jímek dle 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Bezodtokové záchytné jímky budou evidovány, pravidelně kontrolovány a jejich obsah bude včas odstraňován v souladu s platnou legislativou Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu V místech, kde bude nakládáno s látkami závadnými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků. Použité sanační prostředky budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Označení části IP 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady (emisní limit, limit) Označení části zařízení (zdroje)/název odpadu Látka/Skupina/ Ukazatel/katal. číslo odpadu Hodnota uložená Naměřená/ vypočtená hodnota Plnění podmínky IP Zdůvodnění nakládání s následujícími druhy nebezpečných odpadů Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku Odpady obsahující nebezpečné látky ANO Váženo, posíláno souhrnně do ISPOP ANO Váženo, posíláno souhrnně do ISPOP IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 8 z 18

9 Jiné motorové, převodové a mazací oleje Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Organické odpady obsahující nebezpečné látky ANO Váženo, posíláno souhrnně do ISPOP ANO Váženo, posíláno souhrnně do ISPOP ANO Váženo, posíláno souhrnně do ISPOP ,54 ANO Váženo, posíláno souhrnně do ISPOP Předmětem nakládání s nebezpečnými odpady bude jejich shromažďování, třídění a dočasné skladování před předáním osobám oprávněným k jejich využití, resp. odstranění Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Evidence odpadů bude vedena v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/01 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Vedeno za celé sídlo společnosti prostřednictvím programu EVI Provozovatel je povinen předcházet vzniku odpadů jejich recyklací ve výrobním procesu, vést evidenci odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. a IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 9 z 18

10 do běžného roku zasílat úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobu nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Hlášeno za celou provozovnu prostřednictvím ISPOP Ke shromažďování odpadů musí být použity shromažďovací prostředky, které splňují technické požadavky dle 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Při předání odpadů k dalšímu využití, resp. odstranění, bude součástí průvodní dokumentace základní popis odpadu zpracovaný podle přílohy č. 2 bodu 2 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění nebo podle přílohy č. 1 čl. 2. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění včetně popisu vzniku odpadu, výčtu nebezpečných vlastností a výsledků zkoušek rozhodných pro přijetí do příslušného zařízení k využití nebo odstranění odpadů Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu ZPO je zpracováván Odpadní oleje budou předávány výhradně osobám, které budou schopny zajistit vstupní kontrolu na obsah chloru a dalších škodlivin a zabezpečí jejich přednostní materiálové využití Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Je ověřováno. Výrobky podléhající zpětnému odběru ve smyslu 38 zákona o odpadech budou přednostně předávány osobám povinným k jejich odběru tak, aby byla umožněna jejich bezproblémová recyklace Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Lovochemie dává přednost recyklaci před odstraněním IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 10 z 18

11 Bude-li nakládáno s odpady znečištěnými nebo obsahujícími nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61 budou v souladu s odst.10 44a) zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, pro pracoviště vydána písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je provozovatel povinen projednat s Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Označení části IP 5. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny Hluk, vibrace - Budou dodržovány hodnoty venkovních hygienických limitů v chráněném prostoru nejbližší obytné zástavby stanovených v nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Limity jsou dodržovány. Je prováděno měření hladiny hluku v okolí při každém podstatném zásahu do zařízení, pokud má vliv na hluk. Je posuzováno dle nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Hluk, vibrace - V případě nedodržení emisních limitů pro hluk, které bylo prokazatelně způsobené vlivem chodu zařízení Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA), bude ve spolupráci s KHS Ústeckého kraje zpracován plán opatření ke snížení hlukové zátěže pod zákonnou mez. Plán opatření a vyjádření KHS budou předloženy krajskému úřadu ke schválení Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Limity dodržovány, plán není nutné stanovovat. Označení části IP IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 11 z 18

12 7. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení dle závěrů energetického auditu Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů důslednou recyklací využitelných odpadů Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Dochází k recyklaci plastů, kovového odpadu, použitých minerálních olejů a další. Bude zajištěno maximální vytřídění využitelných složek ze vznikajícího směsného komunálního odpadu Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Lovochemie má nastavený systém a síť sběrových nádob na tříděné složky SKO. IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 12 z 18

13 Označení části IP 8. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků Mimořádné a havarijní situace zařízení budou řešeny v souladu s havarijním plánem, s cílem zvýšení ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu V případě mimořádných a havarijních situacích zařízení je postupováno v souladu s havarijním plánem. Havarijní plány a postupy akcí budou přezkoumávány a revidovány, a to jak po prováděných cvičeních, tak po vzniku havarijních situací. V případě nutnosti budou Havarijní plány doplňovány na základě šetření havárií, nehod a stanovených nápravných a preventivních opatření. Postupy budou pravidelně testovány a zaměstnanci s nimi budou seznamováni, např. formou havarijního cvičení Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Havarijní plány a postupy jsou pravidelně přezkoumávány a revidovány. Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenány v příslušných provozních záznamech s uvedením: - data vzniku - informované instituce a osoby - data a způsobu provedeného řešení dané havárie Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu O každé závažné havárii ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. musí být sepsán zápis a musí o ní být vyrozuměny příslušné orgány a instituce Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu V r žádná havárie ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. nevznikla. IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 13 z 18

14 Při povodňových stavech řeky Labe se provoz zařízení NPK a LV se řídí Povodňovým plánem Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny podmínky vyplývající ze zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (ve znění pozdějších předpisů) Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu 9. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení provozu zařízení) Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch zařízení dodržovat postupy a zásady provozní dokumentace a provozních řádů, ve kterých jsou tyto situace popsány Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Jsou dodržovány provozní dokumentace. Označení části IP 12. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením Použití nových látek závadných vodám dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou vstupními látkami a základními surovinami pro výrobní proces, provozovatel oznámí krajskému úřadu Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Ohlásit jako změnu nové nebezpečné odpady, které nelze zařadit pod katalogová čísla uvedená v žádosti o vydání integrovaného povolení. IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 14 z 18

15 12.2. Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Vést provozní evidenci zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí do běžného roku za předchozí kalendářní rok. Evidenci lze vést, zpracovat a předat souhrnně pro všechna zařízení provozovatele Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Je podáváno prostřednictvím ISPOP. Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Vedeno prostřednictvím programu EVI za celé sídlo společnosti. Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Hlášení lze zpracovat a zaslat souhrnně pro všechna zařízení provozovatele Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Hlášeno prostřednictvím ISPOP za celé sídlo provozovatele. Ohlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, každou plánovanou změnu zařízení Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 15 z 18

16 Vzhledem k nezbytné kontrole dodržování vydaného integrovaného povolení má držitel tohoto povolení za povinnost informovat příslušný krajský úřad o plnění emisních limitů a podmínek stanovených rozhodnutím o integrovaném povolení. Informace podává ve formě přehledných tabulek v elektronické a v písemné formě, v termínu do následujícího roku. Emisní limity jednotlivých ukazatelů znečištění, stanovené předmětným rozhodnutím, budou zapracovány do tabulky a porovnány s naměřenými hodnotami Plnění podmínky IP Zdůvodnění Odkaz na přílohu IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 16 z 18

17 ČÁST C PODKLADY K PROVEDENÍ POROVNÁNÍ ÚROVNÍ EMISÍ ZAŘÍZENÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI Porovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) Nehodnoceno: v integrovaném povolení nejsou stanoveny emisní limity pro zařízení postupem podle 14 odst. 4 písm. b) zákona. Označení části zařízení Závěry o BAT Porovnání s úrovněmi emisí spojených s BAT Látka/ Skupina/ Ukazatel Úroveň emisí spojená s BAT Úroveň emisí zařízení Referenční podmínky Poznámka Zhodnocení Odkaz na přílohu Použité podklady Číslo Název Přílohy Číslo Název přílohy Seznam zkratek Zkratka Význam BAT DASA DIČ EU EVI IČO IP IPPC ISPOP nejlepší dostupná technika výrobna univerzálních hnojiv- složení dusičnan amonný a síran amonný daňové identifikační číslo Evropská unie program na vedení evidence odpadů identifikační číslo organizace integrované povolení integrovaná prevence a omezování znečištění integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností podle zákona č. 25/2008 Sb., v IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 17 z 18

18 KHS LV MŽP NPK PID SKO TZL ZPO platném znění Krajská hygienická stanice výrobna ledku vápenatého (dusičnan vápenatý) Ministerstvo životního prostředí výrobna univerzálních hnojiv na bázi dusíku, fosforu a draslíku identifikační kód zařízení uvedený v informačním systému integrované prevence směsný komunální odpad tuhé znečišťující látky základní popis odpadu Ing. Eva Fialová, OŽP Lovochemie, a.s, , Lovosice Rozdělovník: Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Lovochemie, a.s. OŽP, VŘ, ved. výrobny hnojiv IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 18 z 18

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Flexfill s.r.o. Siřejovická ulice 1213 410 02 Lovosice Datum: 6.3. 2014 Jednací číslo: 3575/ZPZ/13/IP-168/Z4/Sk JID:

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s.

ROZHODNUTÍ. o vydání změny integrovaného povolení č. 5 pro zařízení Spalovna nebezpečných odpadů společnosti SITA - CZ a.s. Odbor ţivotního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik SITA CZ a.s. Španělská 1073/10 120 00 PRAHA 2 IDDS: pd2ga22 datum 13. prosince 2013 oprávněná úřední osoba Ing. et Ing. Ondřej

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s. V Praze, 3.10.2006 Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Synthesia, a.s.. V Praze, 3.10.2006 Zadavatel: Krajský úřad Pardubického kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Komenského náměstí

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda. Poslední aktualizace: 1.11.

ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda. Poslední aktualizace: 1.11. ŠKODA AUTO a.s. Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda Poslední aktualizace: 1.11. 2013 Obecné požadavky 1. Pracovník OŽP stanovená a písemně

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě: Spisová zn.: OZPZ 468/2015 Kle KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Středisko chovu prasat Velká Chmelištná

Středisko chovu prasat Velká Chmelištná Krajský úřad Středočeský kraj Doručeno: 27,03.2014 054834/2014/KUSK P '"''Y ' lísl.svpfriod (ífuh lisl Poděbradská 2026 288 72 ymburk!co: 4514^666 DIČ:CZ 45149666 napsaná v obeíioííním icjstříkii Mústskolio;

Více

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o:

B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. s e d o p l ň u j e t a k t o: B. Výroková část I.2. Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci s e d o p l ň u j e t a k t o: Pracoviště č. 111 a 112 (ořez laserem a ruční umbug) - hala č. 38

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP )

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 573/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Dalkia Česká republika, a.s.

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Dalkia Česká republika, a.s. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Dalkia Česká republika, a.s. V Praze, 29. 5. 2006 Zadavatel: Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova

Více

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Prohlášení ke koncepci dle 10g odst. 4 a 5e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění PRAHA prosinec 2015 Obsah: Prohlášení

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Centrální sběrný dvůr Rychnov nad Kněžnou

PROVOZNÍ ŘÁD. Centrální sběrný dvůr Rychnov nad Kněžnou TS RK, s.r.o., Soukenická 1124, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU IČ 620 60 996 DIČ CZ620 60 996 PROVOZNÍ ŘÁD. ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU, VÝKUPU A ÚPRAVĚ ODPADŮ Centrální sběrný dvůr Rychnov nad Kněžnou Květen 2013 Radek

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1. Identifikace provozovatele (žadatele) van Gansewinkel Services s.r.o. se sídlem: U Vlečky 592, 664 42 Modřice. Umístění zařízení: Moravskoslezský kraj, obec

Více

Ostatní stacionární zdroje

Ostatní stacionární zdroje Ostatní stacionární zdroje (aplikace zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb.) Seminář Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi 21. května 2014, Praha Příloha č. 2 zákona Kapitola

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15.9.2005 Č. j.: KULK 4361/2005 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt.

Obrobna / fiktivní výduch č. 8d, zdroj č. 108d Vyvažovací stroje 6ks bez filtru- fikt. výduch Infrazářiče 20ks bez filtru- fikt. Přípravna písku, přípravna formovací směsi (zdroj č. 101, výduch 1) Formovací linka DISA 2 (chladící trasy) + pásové dopravníky svozu formovací směsi, vytloukací buben DIDION DM 100 (zdroj č. 102, výduch

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

FLUORIDY. Úvod. Závazky

FLUORIDY. Úvod. Závazky Úvod FLUORIDY Fluoridy jsou nebezpečné závadné látky, náleží do skupiny anorganických sloučenin a jsou toxické pro vodním prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných informací vlastnosti,

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH SBĚRNÉHO DVORA V TROUBKÁCH Obsah 1. Základní údaje 5 1.1 Název 5 1.2 Umístění sběrného dvora 5 1.3 Identifikační údaje vlastníka a provozovatele 5 1.4 Odpovědný pracovník a obsluha sběrného dvora 5 1.5

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003. O b e c n á u s t a n o v e n í NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 61 ze dne 29. ledna 2003 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací

Více

Odpady a recyklace. Přednáška č.10 Legislativa v OH. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

Odpady a recyklace. Přednáška č.10 Legislativa v OH. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Ing. Martin Dočkal, Ph.D. Odpady a recyklace Přednáška č.10 Legislativa v OH Předpisy v odp. hospodářství zákony vyhlášky technické normy Ostatní důležitá legislativa v oblasti ŽP Zákon 185/2001 Sb. (novela 154/2010,... 223/2015

Více

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence ROZHODNUTÍ Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence *KUPAX00H4STM* KUPAX00H4STM Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: KrÚ 5124/2015/OŽPZ/JI Spisová značka: SpKrÚ 70033/2013/OŽPZ/24 Vyřizuje:

Více

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti OVUS podnik živočišné výroby, spol. s r. o.

Vyjádření. k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti OVUS podnik živočišné výroby, spol. s r. o. Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti OVUS podnik živočišné výroby, spol. s r. o. V Praze, 9.11.2006 Zadavatel: Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Původní znění opravovaných kapitol:

Původní znění opravovaných kapitol: Popis zařízení: Původní znění opravovaných kapitol: b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Stříkárna (lakovna) - 3 pracoviště sloužící k dekorování výrobků

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Kostelec n. Orl. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Kostelec n. Orl. OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle

Více