NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ"

Transkript

1 PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ

2 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí Praha 1 tel.: fax: Projekt: POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVĚTVÍCH Cíl: Zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost podniků. Zmapovat a vyhodnotit sociální odlišnosti a potřeby jednotlivých hospodářských odvětví, porovnat podmínky a najít východiska pro další spolupráci sociálních partnerů. Metoda: Workshopy a konference, na kterých budou prezentovány a konfrontovány výsledky dopadových studií. Informace budou dostupné účastníkům projektu i odborné veřejnosti (brožury, sborníky, publikace, webové prostředí). Bipartitní platformy: Doprava Kultura Obchod Podpůrný modul Sociální služby Stavebnictví I Stavebnictví II Školství Textil, oděv Těžební průmysl Zemědělství Zdravotnictví Partner projektu: Českomoravská konfederace odborových svazů strana 2

3 PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám tímto pøedložit manuál, který byl vytvoøen v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích, OPLZZ/1.01/ , jehož realizátorem je Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR v partnerství s Èeskomoravskou konfederací odborových svazù. Projekt Bipartitní dialog je zamìøen na posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerù. Svaz podnikatelù ve stavebnictví v ÈR se na nìm také podílí. Cílem projektu je: zvýšit adaptabilitu zamìstnancù a konkurenceschopnost podnikù na základì rozvoje odvìtvového sociálního (bipartitního) dialogu. Zmapovat a vyhodnotit sociální odlišnosti a potøeby jednotlivých hospodáøských odvìtví, porovnat podmínky a najít východiska pro další spolupráci sociálních partnerù. BIPARTITNÍ PLATFORMA STAVEBNICTVÍ I. Tento manuál na téma Nelegální práce v odvìtví stavebnictví vytvoøila v rámci projektu Bipartitní platforma Stavebnictví I. Sociálními partnery Bipartitní platformy Stavebnictví I. jsou: na stranì zamìstnavatelù: SVAZ PODNIKATELÙ VE STAVEBNICTVÍ V ÈR (SPS v ÈR) na stranì zamìstnancù: ODBOROVÝ SVAZ STAVBA ÈR (OS STAVBA ÈR) V manuálu bychom Vás chtìli seznámit s výsledky sociálního dialogu v odvìtví stavebnictví a s postoji sociálních partnerù ke stavu a øešení situace k danému tématu. REALIZAÈNÍ TÝM BIPARTITNÍ PLATFORMY STAVEBNICTVÍ I., který se podílel na øešení tématu a to v období od èervna 2010 do øíjna 2012: Jana Chobotská zástupce hlavního manažera projektu SPS V ÈR: JUDr. Pavel Novák Ing. Bohuslav Štancl, MBA Ing. Jiøí Skála Mgr. Tomáš Majtner, BBA, DiS. OS STAVBA ÈR: JUDr. Lubomír Dlouhý Ing. Pavel Zítko Josef Vach strana 3

4 ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA SVAZU PODNIKATELÙ VE STAVEBNICTVÍ V ÈR Souhlasíme se státní reprezentací, že za žádné situace nelze pøipustit porušování právního øádu Èeské republiky, i když na jeho úèelnost a srozumitelnost mùžeme mít rùzné názory. Naše stanovisko jako zástupcù zamìstnavatelù je však jednoznaèné. A jsou již pravidla jakákoliv, jakkoliv odùvodnìná, musí platit pro všechny stejnì. Jedinì tak lze zajistit srovnatelné podmínky konkurenceschopnosti stavebních firem. Jsme velmi rádi, že v tomto smìru nalézáme pochopení u odborù. Spoleèná snaha o zlepšení situace ve stavebnictví pøi rozvoji staveb dopravní a inženýrské infrastruktury, bytové výstavby, staveb pro životní prostøedí apod. má pøímý a zcela zøejmý dopad na politiku zamìstnanosti. Vyrovnání disproporcí v tvorbì a užití stavebních kapacit z vìtší èásti mùže odstranit problémy s nelegální prací. Reforma sociálního systému by mìla pøivést do stavebnictví další osoby ochotné pracovat v pøímých zamìstnaneckých vztazích, bez vysokého podílu cizincù a pracovníkù agentur. A o to by nám mìlo všem spoleènì jít. Nelegální práce v odvìtví stavebnictví je a vždy bude problémem, i když její rozsah a druhy jsou velmi pestré a podléhají významným zmìnám v prostoru i èase. Pøi hodnocení této problematiky z pohledu souèasného období musím zdùraznit pøedevším negativní dùsledky vývoje odvìtví z hlediska zásoby práce, alokace rozpoètových zdrojù do rùzných oblastí veøejného investování. Za Svaz podnikatelù ve stavebnictví v ÈR prezident Ing. Václav Matyáš Primární roli v politice zamìstnanosti sehrávají možnosti uplatnìní stavebních kapacit. Øada firem doslova bojuje o pøežití a hledá nejrùznìjší formy snižování vlastních nákladù. To má pochopitelnì pøímý odraz v zamìstnanosti ve schopnosti udržet základní kádr zamìstnancù. Nelze se proto divit, že tuto situaci øeší i rùznými formami nelegální práce. strana 4

5 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY ODBOROVÉHO SVAZU STAVBA ÈR Všechny formy nelegální práce výraznì poškozují poctivé zamìstnavatele a zamìstnance, jakož i stát. Tato všeobecnì známá pravda platí i v odvìtví stavebnictví a Odborový svaz Stavba ÈR vždy pøi pøíležitosti zmìny právních pøedpisù v rámci legislativního procesu poukazoval na dùsledky dlouhodobého neøešení problematiky nelegálního zamìstnávání. Náš odborový svaz proto velmi kladnì hodnotí skuteènost, že po øadì let nedùsledného postihování všech forem nelegální práce ze strany pøíslušných kontrolních orgánù, by za existence nevyhovující legislativy, došlo koneènì s úèinností od k výraznìjším zmìnám formou zpøesnìní a také zpøísnìní právní úpravy pokud se týká definice nelegální práce a sankcí v této oblasti v zákonì o zamìstnanosti v návaznosti na definici závislé práce v zákoníku práce. Nelegální práce má nìkolik forem, zejména se jedná o zamìstnávání bez pracovní smlouvy, nehlášení uzavøení pracovní smlouvy, nerespektování ZP pøi realizaci smluvnì dohodnuté práce, bezesmluvní zamìstnávání osob v pracovní neschopnosti èi evidovaných jako uchazeèi o zamìstnání na úøadech práce a rovnìž tzv. Švarc systém, podstata je však stejná. Dochází v každém pøípadì k rozsáhlým daòovým únikùm, k neplacení odvodù na sociální a zdravotní pojištìní, což pøi poètu zhruba jednoho milionu takto zamìstnaných fyzických osob v ÈR pøi velmi optimistickém odhadu se jedná v souhrnu o èástky øádovì v desítkách miliard korun, a to v prùbìhu mnoha uplynulých let. Pokud vláda tzv. rozpoètové odpovìdnosti má uèinit konkrétní opatøení k naplnìní státního rozpoètu, zde se nabízí evidentní možnost, jak kromì dosavadní permanentní politiky škrtù postupovat ponìkud jinak, a to posílit právì pøíjmovou stránku státního rozpoètu. Problematika nelegálního zamìstnávání se dotýká obèanù ÈR i cizincù, kteøí se nacházejí na území státu legálnì èi nelegálnì. Je nutné zmínit i èinnost nìkterých agentur práce, které se zamìøují na zamìstnávání zejména cizincù, i když i v této oblasti došlo v rámci platné právní úpravy k výraznému zpøísnìní vèetnì sankcí a poèet takových agentur klesl. V neposlední øadì se problematika nelegálního zamìstnávání týká zamìøení èinnosti i ze strany protikorupèní a cizinecké policie, která mùže v této oblasti výraznì pomoci pøi jeho odhalování v širších souvislostech. Nelegální zamìstnávání je velmi negativním jevem z hlediska konkurenceschopnosti zamìstnavatelù v odvìtví stavebnictví a udržení zamìstnanosti. Pro OS Stavba ÈR jsou proto naprosto nepøijatelné jakékoliv formy nelegálního zamìstnávání a v podstatì oficiálnì dlouhodobì tolerovaná šedá ekonomika. Lze jen doufat, a v tom je nepochybnì shoda obou sociálních partnerù ve stavebnictví, že bude realizována dùsledná kontrolní èinnost státu ve smyslu výše zmínìných legislativních zmìn, že bude dostatek odbornì fundovaných zamìstnancù kontrolních orgánù provádìjících nezbytné kontroly v terénu a takové úsilí pøinese pozitivní reálné výsledky spoèívající v radikálním snížení poètu nelegálnì zamìstnávaných osob a tím i omezení prostoru pro tzv. šedou ekonomiku, který v ÈR dosud v rámci volného pùsobení tržních mechanismù funguje se všemi negativními dùsledky. Za Odborový svaz Stavba Èeské republiky pøedseda Stanislav Antoniv strana 5