FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY"

Transkript

1 FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých finanních zdroj v rozvaze firmy. Spolenosti mohou být v zásad financovány dvmi druhy dlouhodobých finanních zdroj: kapitálem a závazky. Oba druhy financování mohou být ve form cenných papír akcií pedstavujících majetek podniku a dluhopis (obligací) pedstavujících závazek podniku. Mluvíme-li o financování spolenosti, máme vždy na mysli dlouhodobé cenné papíry nap. obligace se splatností 5 nebo 10 let a akcie, které mají nekonenou splatnost. Dlouhodobé závazky z hlediska úetního i finanního jsou všechny dluhopisy se splatností delší než jeden rok. OBLIGACE Obligace jsou cenné papíry, které pedstavují závazek spolenosti. Parametry obligace jsou následující: nominální hodnota, která pedstavuje úetní výši závazku doba splatnosti, po jejímž uplynutí vrátí spolenost peníze viteli kupon pedstavující zpravidla periodický fixní výnos obligace mohou obsahovat opci, která umožní jejich pedasné splacení, tzv.pivolací klauzule emitenti obligací mohou bhem životnosti obligace vytváet umoovací fond, který bude sloužit k jejich splacení Dluhopisy mají dobu splatnosti nkolik let. Pedstavují pjku spolenosti od vitel investor, kteí obligace na sekundárním trhu koupili. Spolenost bhem života závazku platí vitelm úroky ve form kupon a po uplynutí doby splatnosti vrátí jistinu investorm vyplatí nominální hodnotu dluhopisu. Spolenost mže také získat kapitálové zdroje od banky ve form dlouhodobé pjky. Rozdíl mezi obligacemi a pjkou je v tom, že obligace jsou cenné papíry, které se obchodují na kapitálovém trhu, zatímco pjky je kontrakt uzavený mezi uritou bankou a uritou spoleností. Pjka je nepenosná, banka jí nemže prodat dalším investorm, jako je to možné u obligací. Ocenní obligace Základním ocenní dluhopisu je metoda diskontovaného hotovostního toku. Hotovostní toky pedstavují pravidelné kupony. Diskontní sazba je urena podmínkami kapitálového trhu a rizikovostí podniku a mní se v podstat každým dnem podle tvaru výnosové kivky. Vzroste-li diskontní sazba, klesne cena obligace. Základní vzorec pro ocenní obligace je: B = [C/(1+r) t ] + [M/(1+r) n ] C r t n M kupon (v K) diskontní sazba bžný rok poet let do splatnosti obligace jistina nominální hodnota obligace (v K) Protože první ást vzorce na pravé stran výrazu je anuita, mžeme vzorec pepsat: B = C *[1-(1+r) -t ]/r + [M/(1+r) t ] Faktory ovlivující cenu obligace: as do splatnosti (t) diskontní sazba (r) Prémiová a diskontovaná obligace

2 Se snižující se dobou do splatnosti se cena obligace pibližuje nominální hodnot, která bude vyplacena investorm v dob splatnosti. Jestli se cena bude pibližovat nominální hodnot zdola ne shora, záleží na vztahu diskontní sazby ke kuponové sazb. Je-li diskontní sazba v ekonomice nižší než kupon, který obligace vyplácí, bude se jednat o prémiovou obligaci a cena se bude nominální hodnot pibližovat shora (ped splatností bude cena obligace vyšší než její nominální hodnota). Naopak, je-li diskontní sazba v ekonomice vyšší než vyplácený kupon, bude se jednat o diskontovanou obligaci (její cena bude nižší než její nominální hodnota). Pro píklad budeme pedpokládat, že úroková sazba pomocí, které je dluhopis diskontován, je po celou dobu životnosti konstantní a mní se pouze as do splatnosti. S tím, jak se pibližujeme okamžiku splatnosti, je vliv úrokové sazby menší a obligace je mén a mén diskontovaná nebo prémiová. Kivky na grafu nejsou rovné, protože cena obligace není lineární funkcí asu. Cena je díky ad faktor složitá polynomická funkce. Cenová trajektorie prémiové obligace je konkávní a u diskontované obligace naopak konvexní. Zakivenost se v obou pípadech zvyšuje tím, jak se cena obligace pibližuje okamžiku splatnosti. Riziko zmny úrokových sazeb a reinvestiní riziko Obligace jsou citlivé na pohyb úrokových sazeb. Existuje zde negativní vztah mezi cenou dluhopisu a úrokovou sazbou. Cena obligace se snižuje s tím, jak roste diskontní sazba. Obligace s delší splatností jsou citlivjší na pohyb úrokových sazeb a tudíž rizikovjší. Sklon kivky znázorující cenu v závislosti na výši úrokových sazeb by byl u obligace s delší splatností strmjší. Obligace s kratší splatností jsou na pohyb úrokových mr mén citlivé a sklon kivky by byl mén strmý. Pi investici do obligace podstupuje investor dva druhy rizika: riziko zmny úrokových sazeb a reinvestiní riziko. Oba druhy rizika fungují jako spolené nádoby. Zmna úrokových sazeb: Pi nárstu úrokových sazeb cena obligace poklesne a pohybuje se po kivce smrem dol a doprava. Pi poklesu sazeb cena obligace vzroste a pohybuje se doleva nahoru. Reinvestiní riziko: Je spojeno s nejistotou ohledn budoucího tvaru výnosové kivky. V okamžiku, kdy je dluhopis splatný, je teba investovat peníze do jiného instrumentu. V budoucnosti však trh nemusí a pravdpodobn nebude nabízet stejné výnosy jako doposud. Na trhu nemusí být dostupná podobn výnosná obligace, jako byla ta, do které investor vložil své prostedky v pedchozím období. Reinvestinímu riziku podléhají krátkodobé obligace a také všechny obligace, které se blíží okamžiku splatnosti. Výnosová kivka Prozatím jsme vždy pedpokládali, že známe diskontní sazbu, kterou je teba diskontovat hotovostní toky, abychom mohli urit cenu dluhopisu. Naznaili jsme, že diskontní sazby závisí na podmínkách v ekonomice. Ekonomické podmínky stanoví sazbu pro rznou dobu splatnosti dluhových instrument. Závislost úrokových sazeb na asu do splatnosti se nazývá asová struktura úrokových sazeb nebo výnosová kivka. Popisuje, jakou sazbu vyžadují investoi pi rzných splatnostech obligací. Obecn platí, že ím delší je doba do splatnosti cenného papíru, tím vyšší je požadovaný výnos, a tím vyšší bude také diskontní sazba, která bude pevádt vzdálené penžní toky do pítomnosti. Tvar výnosové kivky se mní podle výsledk obliganího trhu každý den. V obdobích vysoké inflace je kivka klesající, tzn. že investoi požadují vysoké výnosy za instrumenty s krátkou dobou splatnosti a nižší výnos za instrumenty s delší splatností. V období inflace také zpravidla dochází k pohybu celé struktury nahoru. Výnos instrument s krátkou splatností výrazn ovlivuje politika centrální banky, která psobí na trhu pokladniních poukázek. Výnosová kivka je dležitá kategorie ve všech oborech finanní teorie i praxe. Výnos obligace Obecn existuje nkolik definic výnos obligace: - výnos do doby splatnosti - výnos do doby pivolání - bžný výnos - kapitálový výnos

3 Výnos do doby splatnosti (YTM) Nejastji pojmem výnos obligace rozumíme práv výnos do doby splatnosti. Je to diskontní sazba, kterou se diskontují hotovostní toky spojené s obligací kupony a jistina. Výnos do doby pivolání (YTC) Pokud se spolenost rozhodn vyplatit své dluhy ped termínem splatnosti, nemá smysl mit výnos do doby splatnosti, protože pokud k pivolání dojde, obligace už nemusí být v obhu. U pivolatelných obligací se mí výnos do data pivolání. V pípad, že jsou akcie pivolatelné, mže je spolenost stáhnout z trhu a refinancovat své poteby jiným finanních instrumentem. Znamená to, že dojde k pedasnému splacení a investor nedostane kupony, jež by mly být zaplaceny po datu pivolání. Spolenost ale musí pedem stanovit pivolací cenu, za kterou obligace pedasn vykoupí. Pivolací cena je typicky rovna nominální hodnot obligace + jeden kupon. Výnos do doby svolání je u tchto dluhopis relevantnjším mítkem výnosu než výnos do data splatnosti. Bžný výnos Další kategorií je bžný výnos jde o pomr kuponu k cen obligace. Nkdy se oznauje jako kuponový výnos. Kapitálový výnos Kapitálový výnos se mí jako nárst nebo pokles ceny obligace bhem uritého období. K jeho výpotu potebujeme dv ceny obligace. (B t B 0 ) / B 0 DALŠÍ DRUHY OBLIGACÍ Obligace s opcí Vedle obyejných obligací, které jsem práv uvedl, existují též jiné typy obligací, které mají v sob uritou opci. Napíklad konvertibilní obligace obsahují opci call. Konvertibilní dluhopis dává investorovi, který ho vlastní, právo ho po urité dob smnit za akcie spolenosti v njakém pedem známém pomru (konverzní pomr). Cena konvertibilní obligace je cena obyejné obligace plus cena opce call. Konvertibilní obligace je ješt citlivjší na pohyb úrokových sazeb než obligace obyejná. Krom toho je její cena ovlivována cenou akcie spolenosti. Investor bude konvertovat obligaci na akcie v pípad, že násobek konverzního pomru a ceny akcie pevýší souasnou hodnotu konvertibilní obligace. Dalším druhem obligací jsou pivolatelné obligace. Zde má emitent právo obligace po urité dob za pedem známých podmínek pivolat. Poklesnou-li napíklad úrokové míry natolik, že kuponová sazba, kterou obligace vynášejí, je píliš vysoká, rozhodne se spolenost svj závazek refinancovat. Odkoupí z trhu pvodní obligace a nabídne nové s nižším kuponem. Vtšina dluhopis jsou konvertibilní a svolatelná, což implikuje opci jak na stran emitenta, tak na stran investora. Obligace mohou obsahovat také opci put. V tomto pípad jde o pedložitelné obligace. Investor má v tomto pípad možnost pedložit obligace spolenosti ke splacení ješt ped termínem splacení. Investoi to udlají v pípad, že kupon je píliš nízký v pomru k riziku, které tyto obligace nesou, anebo v pípad, že emitent nedodržel nkteré implicitní nebo explicitní povinnosti nebo pravidla. Obligace s hlubokým diskontem a s nulovým kuponem Obligace mohou mít i jiné specifické charakteristiky. Napíklad hluboko diskontované obligace se pi vydávání prodávají prvnímu držiteli (nap.investiní bance) s diskontem, obligace platí nižší kupon, než by vyžadovala tržní sazba. Tento druh financování je vhodný zejména v pípad, kdy spolenost nechce mít vysoké bžné finanní náklady. Na druhou stranu jsou výnosy z emise oproti normálním obligacím nižší, takže spolenost získá mén kapitálu. Pi splatnosti se investorm vyplatí celá nominální hodnota dluhopisu.

4 Obligace s nulovým kuponem jsou, jak název napovídá, typické tím, že bhem svého života nevyplácejí žádný kupon. Cena tohoto dluhopisu narstá bhem života na nominální hodnotu a vyplácí pomyslný implicitní kupon. Tyto instrumenty používají také vlády a centrální banky k ízení penžní nabídky. V pípad vlády se ovšem jedná o krátkodobé instrumenty se splatností do jednoho roku. Ocenní obligací s nulovým kuponem je jednodušší než ocenní kuponového dluhopisu, protože se jedná o jediný diskontovaný hotovostní tok. B = M/(1+r) t Ostíhané obligace Ostíhané obligace jsou dluhopisy, u nichž byly oddleny kupony od jistiny. Chovají se jako obligace s nulovým kuponem. Jak kupony, tak jistina se obchodují samostatn. Tato technika umožní aplikovat rznou diskontní sazbu pro rzné splatnosti, a tak získat pravdivjší hodnotu bondu. Perpetuita Perpetuita je obligace, která platí úrok do nekonena a nemá den splatnosti. V jistém smyslu je to opaný pípad k obligacím s nulovým kuponem, které nemají kupon a mají jen jistinu. Perpetuita se svými hotovostními toky podobá nerostoucím obyejným kmenovým akciím a prioritním akciím. Podobnost s nerostoucími obligacemi je v tom, že instrument vyplácí pravidelný cash flow. Obligace vyplácí kupon, a proto se jedná z hlediska emitenta o náklad. Naproti tomu u prioritních akcií se jedná o fixní dividendu vyplácenou po zdanní. Prioritní akcie vyplácejí konstantní dividendy a akcionái nemají hlasovací právo. U nerostoucích obyejných akcií není výplata dividendy zaruena. Obligace s variabilním kuponem Dalším druhem obligací jsou dluhopisy s variabilním kuponem. Prozatím jsme se setkali jen s obligacemi, které platí fixní kupon. U variabilních obligací není kupon fixní, ale kuponová sazba se stanovuje opakovan podle uritého systému. Píkladem mže být dluhopis s kuponem stanoveným podle promnlivé tržní sazby na londýnském trhu (6M LIBOR + marže). To znamená, že kupon se stanovuje znovu každých 6 msíc podle mezinárodní sazby kotované pro píslušnou mnu na londýnském mezibankovním trhu. Po uplynutí šestimsíního období se stanoví nová sazba podle nové úrovn úrok na mezinárodních trzích. Ocenní obligací s variabilním kuponem je složitjší, protože asová struktura úrokových sazeb není dopedu známá. Pro spolenosti je nkdy výhodné emitovat obligace s promnlivým kuponem, zvlášt když jsou jejich penžní píjmy vázány na bžné úrokové sazby, jako tomu bývá u bank nebo pojišoven. Jinde mže být kupon svázán s cenou komodity, to je výhodné napíklad u ropných nebo oceláských spoleností. Pro tyto spolenosti je vhodné svázat kupon s cenou komodity na trhu. Podízené dluhopisy Spolenost mže vydat nkolik tíd obligací, které mohou mít rzné nároky z hlediska výplaty jistiny v pípad, že jde spolenost do konkurzu. Obligace budou odstupovány podle tzv.seniority. ím seniornjší instrument, tím vtší prioritu budou mít jeho držitelé pi rozdlování majetku. Obligace, které jsou druhé a další v poadí, se nazývají podízené, což znamená, že nároky jejich majitel subordinovaných vitel budou uspokojeny až po vypoádání nárok vitel s vyšší prioritou. Podízené dluhopisy nesou vtší riziko a spolenost by mla nabídnout adekvátní kupon. Nkdy mohou seniorní obligace zavazovat spolenost, že nevydá další dlužné cenné papíry, než budou závazky z nich plynoucí zcela splaceny. Takové požadavky se objevují v prospektu pi emisích tchto dluhopis v tzv. restriktivních klauzulích. DURACE Na zaátku této kapitoly jsme zmínili, že obligace jsou citlivé na pohyb úrokových sazeb. Míra s pomocí které se tato senzitivita mí, se nazývá durace. Je to první derivace ceny obligace vi úrokové sazb. Graficky bychom ji vyjádili jako sklon teny ke kivce znázorující pohyb ceny vzhledem k úrokovým sazbám. Durace

5 je koncept, který vysvtluje, do jaké míry zmna výnosu do splatnosti (y) promítne do souasné hodnoty obligace (B). Výraz db/b násobený stem znaí procentní zmnu ceny dluhopisu. Odvození durace probíhá následovn: Cenu obligace zapíšeme jako proud plateb, piemž pedpokládáme, že všechny hotovostní toky kupony jsou stejn velké (vetn posledního kuponu splatného spolu s jistinou pi maturit dluhopisu). B = [C t *(1+y) -t ] Nyní derivujeme cenu obligace podle y a po úprav dostaneme DB/dy = C t * (-t) * (1+y) -(t+1) Vynásobíme ob strany diskontním faktorem a vydlíme cenou obligace [db:b]/[dy:(1+y)] = - t * [C t * (1+y) -t /B] Výraz na pravé stran je Macaulayho durace, která mí citlivost ceny obligace na zmnu úrokových sazeb. Zlomek ve výrazu na pravé stran je váha (w) asového období vyjádená jako relativní souasná hodnota cash flow, která bude vyplacena práv v daném okamžiku. [C t * (1+y) -t /B] = w t Macaulayho durace (D) je následující výraz: - t * w t = - D Diskontní faktor na levé stran rovnice psobí problémy pi interpretaci, proto jím vydlíme ob strany. Získáme modifikovanou duraci (D m ). Ta již pímo vyjaduje velikost procentní zmny obligace vi pohybu úrokových sazeb o jeden procentní bod. [db:b]/[dy] = - t * [C t * (1+y) -t /B] * [1/(1+y)] = - D m Durace má dv interpretace, jednak ji mžeme interpretovat jako vážený as do splatnosti a jednak jako míru rizika obligace. Platí, že ím vtší je durace (v absolutní hodnot), tím citlivjší je obligace na zmnu úrokové míry a tím vtší riziko na sebe investor bere. RATING A KREDITNÍ KVALITA OBLIGACÍ Obligace, které se obchodují na veejných trzích, mají zpravidla rating tj. uritou kreditní kvalitu, která jim je piazena nkterou z tzv.ratingových agentur, jako jsou nap. Standard and Poor s nebo Moody s. Dluhopisy s vyšší ratingem nesou nižší výnos, protože se u nich pedpokládá nižší kreditní riziko. Kreditní riziko je všeobecn definováno jako snížená schopnost emitenta dluhopisu plnit závazky, nap.proplácet kupon anebo splácet jistinu. Pesnji, je to riziko, že tržní cena dluhopisu bude kolísat v závislosti na pípadné zmn v jeho ratingu anebo ratingu jeho emitenta. Je dležité rozlišovat mezi jednotlivými, malými a pesto rozdílnými pravdpodobnostmi zmny bonity obligace, resp.defaultu. Pi kvantifikaci rizika daného cenného papíru nás zajímá nejen dnešní tržní hodnota tohoto instrumentu, resp.dluhopisového portfolia, nýbrž i možné budoucí hodnoty portfolia a jejich pravdpodobnostní rozdlení. Pro stanovení hodnoty dluhopisu nebo obliganího portfolia v uritém asovém horizontu vycházíme z budoucí klasifikace bonity ratingu (a výnosových kivek pro jednotlivé ratingy). Podle metodologie managementu rizika dluhopis spoívá náhodná zmna budoucí hodnoty portfolia ve zmn ratingu neboli v migraci obligace uritého stupn ratingu na jiný (nap.migrace, zde zlepšení ratingového stupn z BBB na A, podle metodiky mezinárodní agentury Standard and Poor s). Pravdpodobnost migrace závisí na bonit dluhu, zmnách ve finanní páce emitenta a dalších ekonomických faktorech.

6 Pehodnocení obligace pi zmn ratingu (kreditní kvality) Jestliže se zmní rating, aniž by se dluhopis nacházel ve stavu defaultu, pak musíme pehodnotit jeho cenu. Abychom získali novou pedpokládanou tržní hodnotu v asovém horizontu, který koresponduje se zmnou ratingu, oceníme dluhopis metodou souasné hodnoty za pomoci píslušné forwardní úrokové sazby. K tomu jsou teba následující kroky: 1) Získáme hodnoty pro forwardní (nulové) výnosové kivky pro všechny uvedené kategorie. Tyto forwardní kivky zaínají v okamžiku sledovaného rizikového asového horizontu (tj.zaínají rok ode dneška a koní dva roky ode dneška). 2) Výnosové kivky pokrývají celou dobu do splatnosti dluhopisu. 3) Pomocí nulových výnosových kivek vypoítáme zbývající cash flow u všech ratingových kategorií ve sledovaném rizikovém asovém horizontu Zkrácen se dá íci, že moderní metody ízení dluhopisových portfolií na stran investor a optimální podmínky pro emise cenných papír s fixním výnosem na stran podnik zlepšují efektivnjší fungování reálné ekonomiky.

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Externí zdroje financování podniku

Externí zdroje financování podniku Externí zdroje financování podniku 1. Charakteristika a struktura Ve srovnání s interními zdroji (spojené s vnitřními činnostmi podniku) jsou to všechny ostatní zdroje. Určení: financování přírůstkem kapitálu

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Dluhopisy do každého portfolia

Dluhopisy do každého portfolia Investování Dluhopisový trh Dluhopisy do každého portfolia Oldřich Šoba Stále velmi konzervativní, přesto však rizikovější než nástroje peněžního trhu jsou dluhopisy (tzv. bondy). Neměly by ovšem chybět

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Cílová cena: Nehodnoceno Tržní cena: 157 K Dlouhodobé doporuení: Prodat Krátkodobý výhled: Negativní ORCO PROPERTY GROUP Soudní ochrana ped viteli Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Spolenost

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují:

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují: FINANNÍ TRHY Oekávané výstupy dle RVP GV: žák uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti bezpených forem investic do cenných papír využívá moderní formy bankovních služeb vetn moderních informaních a

Více

Varianta Pravděpodobnost Výnos A 1 Výnos A 2 1 0,1 1% 0,1 3% 0,3 2 0,2 12% 2,4 28% 5,6 3 0,3 6% 1,8 14% 4,2

Varianta Pravděpodobnost Výnos A 1 Výnos A 2 1 0,1 1% 0,1 3% 0,3 2 0,2 12% 2,4 28% 5,6 3 0,3 6% 1,8 14% 4,2 Dobrý den. Kladno, 22. 3. 2007 21:35 Chtěl bych se všem omluvit za ten závěr přednášky. Bohužel mě chyba v jednom z příkladů vykolejila natolik, že jsem se již velice těžko soustředil na svůj výkon. Chtěl

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu.

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu. 1. Cena kapitálu Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu (tj. za získání např. různých forem dluhů, akciového kapitálu, nerozděleného zisku

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

OPRAVENKA MANAŽERSKÉ FINANCE (1.vydání 2009)

OPRAVENKA MANAŽERSKÉ FINANCE (1.vydání 2009) str. 24 odkaz před kapitolou 3.4 => kapitole 15 Dividendová politika str. 58, příklad 5.1 správné zadání zní: Akciová společnost Belladona a. s. se základním kapitálem ve výši 35 mil. Kč, který je rozdělen

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

RATINGOVÝ PROCES V PRAXI (2011)

RATINGOVÝ PROCES V PRAXI (2011) RATINGOVÝ PROCES V PRAXI (2011) AKTUALITA Agentura S&P zvýšila rating eska o dva stupn. Koruna i akcie posílily Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's zlepšila ratingové hodnocení eské republiky

Více

Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004

Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004 Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004 I. Základní údaje o obchodníku s cennými papíry Název spolenosti: RSJ Invest, a.s. Sídlo: Keová 7, 301 11 Plze IO: 00884855 II. Údaje o vlastních akciích, základním

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakaláská práce Investování volných finanních prostedk v akciových podílových fondech tuzemských investiních spoleností The investment of available funds

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ Pojem cash flow má svj pvod v USA, kde si jeho zjišování vynutily poteby kapitálových trh. Zpravidla se nepekládá a znamená tok (flow) penz (cash).

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let Tento

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice

Finanční matematika. Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. 17. 9. 2012. Katedra matematických metod v ekonomice Finanční matematika 1. přednáška Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra matematických metod v ekonomice 17. 9. 2012 Mgr. Tat ána Funioková, Ph.D. (VŠB TUO)

Více

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota 1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu tj. koruna dnes má jinou hodnotu, než koruna zítra.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE. 2003 Petr Soukal - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky DISERTANÍ PRÁCE 003 Petr Soukal - - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Studijní program: Kvantitativní metody

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Oceňování komerčních bank

Oceňování komerčních bank Oceňování komerčních bank V první řadě je důležité si uvědomit, že banka je velmi specifický podnikatelský subjekt, a že při jejím oceňování nemůžeme použít obecné postupy používané při oceňování běžných

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

FINANNÍ ANALÝZA ZÁKLADNÍ ASPEKTY

FINANNÍ ANALÝZA ZÁKLADNÍ ASPEKTY FINANNÍ ANALÝZA ZÁKLADNÍ ASPEKTY PROBLÉMY 1) V ekonomii neexistují teoretické modely vzorových firem (na rozdíl od pírodních vd) 2) Neexistují zde ani obecn platné normální hodnoty ukazatel (nap.elektrický

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s.

E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s. V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 4 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 8-1 1 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s. Objednatel : I: 45245622

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák na základ aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdležitjších ekonomických ukazatel (inflace, úrove HDP, míra nezamstnanosti) na

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Přehled investičních nástrojů SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý máme svoje potřeby a sny závislé na prostředí, ve kterém žijeme, a životním období, ve kterém se

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více