FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY"

Transkript

1 FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých finanních zdroj v rozvaze firmy. Spolenosti mohou být v zásad financovány dvmi druhy dlouhodobých finanních zdroj: kapitálem a závazky. Oba druhy financování mohou být ve form cenných papír akcií pedstavujících majetek podniku a dluhopis (obligací) pedstavujících závazek podniku. Mluvíme-li o financování spolenosti, máme vždy na mysli dlouhodobé cenné papíry nap. obligace se splatností 5 nebo 10 let a akcie, které mají nekonenou splatnost. Dlouhodobé závazky z hlediska úetního i finanního jsou všechny dluhopisy se splatností delší než jeden rok. OBLIGACE Obligace jsou cenné papíry, které pedstavují závazek spolenosti. Parametry obligace jsou následující: nominální hodnota, která pedstavuje úetní výši závazku doba splatnosti, po jejímž uplynutí vrátí spolenost peníze viteli kupon pedstavující zpravidla periodický fixní výnos obligace mohou obsahovat opci, která umožní jejich pedasné splacení, tzv.pivolací klauzule emitenti obligací mohou bhem životnosti obligace vytváet umoovací fond, který bude sloužit k jejich splacení Dluhopisy mají dobu splatnosti nkolik let. Pedstavují pjku spolenosti od vitel investor, kteí obligace na sekundárním trhu koupili. Spolenost bhem života závazku platí vitelm úroky ve form kupon a po uplynutí doby splatnosti vrátí jistinu investorm vyplatí nominální hodnotu dluhopisu. Spolenost mže také získat kapitálové zdroje od banky ve form dlouhodobé pjky. Rozdíl mezi obligacemi a pjkou je v tom, že obligace jsou cenné papíry, které se obchodují na kapitálovém trhu, zatímco pjky je kontrakt uzavený mezi uritou bankou a uritou spoleností. Pjka je nepenosná, banka jí nemže prodat dalším investorm, jako je to možné u obligací. Ocenní obligace Základním ocenní dluhopisu je metoda diskontovaného hotovostního toku. Hotovostní toky pedstavují pravidelné kupony. Diskontní sazba je urena podmínkami kapitálového trhu a rizikovostí podniku a mní se v podstat každým dnem podle tvaru výnosové kivky. Vzroste-li diskontní sazba, klesne cena obligace. Základní vzorec pro ocenní obligace je: B = [C/(1+r) t ] + [M/(1+r) n ] C r t n M kupon (v K) diskontní sazba bžný rok poet let do splatnosti obligace jistina nominální hodnota obligace (v K) Protože první ást vzorce na pravé stran výrazu je anuita, mžeme vzorec pepsat: B = C *[1-(1+r) -t ]/r + [M/(1+r) t ] Faktory ovlivující cenu obligace: as do splatnosti (t) diskontní sazba (r) Prémiová a diskontovaná obligace

2 Se snižující se dobou do splatnosti se cena obligace pibližuje nominální hodnot, která bude vyplacena investorm v dob splatnosti. Jestli se cena bude pibližovat nominální hodnot zdola ne shora, záleží na vztahu diskontní sazby ke kuponové sazb. Je-li diskontní sazba v ekonomice nižší než kupon, který obligace vyplácí, bude se jednat o prémiovou obligaci a cena se bude nominální hodnot pibližovat shora (ped splatností bude cena obligace vyšší než její nominální hodnota). Naopak, je-li diskontní sazba v ekonomice vyšší než vyplácený kupon, bude se jednat o diskontovanou obligaci (její cena bude nižší než její nominální hodnota). Pro píklad budeme pedpokládat, že úroková sazba pomocí, které je dluhopis diskontován, je po celou dobu životnosti konstantní a mní se pouze as do splatnosti. S tím, jak se pibližujeme okamžiku splatnosti, je vliv úrokové sazby menší a obligace je mén a mén diskontovaná nebo prémiová. Kivky na grafu nejsou rovné, protože cena obligace není lineární funkcí asu. Cena je díky ad faktor složitá polynomická funkce. Cenová trajektorie prémiové obligace je konkávní a u diskontované obligace naopak konvexní. Zakivenost se v obou pípadech zvyšuje tím, jak se cena obligace pibližuje okamžiku splatnosti. Riziko zmny úrokových sazeb a reinvestiní riziko Obligace jsou citlivé na pohyb úrokových sazeb. Existuje zde negativní vztah mezi cenou dluhopisu a úrokovou sazbou. Cena obligace se snižuje s tím, jak roste diskontní sazba. Obligace s delší splatností jsou citlivjší na pohyb úrokových sazeb a tudíž rizikovjší. Sklon kivky znázorující cenu v závislosti na výši úrokových sazeb by byl u obligace s delší splatností strmjší. Obligace s kratší splatností jsou na pohyb úrokových mr mén citlivé a sklon kivky by byl mén strmý. Pi investici do obligace podstupuje investor dva druhy rizika: riziko zmny úrokových sazeb a reinvestiní riziko. Oba druhy rizika fungují jako spolené nádoby. Zmna úrokových sazeb: Pi nárstu úrokových sazeb cena obligace poklesne a pohybuje se po kivce smrem dol a doprava. Pi poklesu sazeb cena obligace vzroste a pohybuje se doleva nahoru. Reinvestiní riziko: Je spojeno s nejistotou ohledn budoucího tvaru výnosové kivky. V okamžiku, kdy je dluhopis splatný, je teba investovat peníze do jiného instrumentu. V budoucnosti však trh nemusí a pravdpodobn nebude nabízet stejné výnosy jako doposud. Na trhu nemusí být dostupná podobn výnosná obligace, jako byla ta, do které investor vložil své prostedky v pedchozím období. Reinvestinímu riziku podléhají krátkodobé obligace a také všechny obligace, které se blíží okamžiku splatnosti. Výnosová kivka Prozatím jsme vždy pedpokládali, že známe diskontní sazbu, kterou je teba diskontovat hotovostní toky, abychom mohli urit cenu dluhopisu. Naznaili jsme, že diskontní sazby závisí na podmínkách v ekonomice. Ekonomické podmínky stanoví sazbu pro rznou dobu splatnosti dluhových instrument. Závislost úrokových sazeb na asu do splatnosti se nazývá asová struktura úrokových sazeb nebo výnosová kivka. Popisuje, jakou sazbu vyžadují investoi pi rzných splatnostech obligací. Obecn platí, že ím delší je doba do splatnosti cenného papíru, tím vyšší je požadovaný výnos, a tím vyšší bude také diskontní sazba, která bude pevádt vzdálené penžní toky do pítomnosti. Tvar výnosové kivky se mní podle výsledk obliganího trhu každý den. V obdobích vysoké inflace je kivka klesající, tzn. že investoi požadují vysoké výnosy za instrumenty s krátkou dobou splatnosti a nižší výnos za instrumenty s delší splatností. V období inflace také zpravidla dochází k pohybu celé struktury nahoru. Výnos instrument s krátkou splatností výrazn ovlivuje politika centrální banky, která psobí na trhu pokladniních poukázek. Výnosová kivka je dležitá kategorie ve všech oborech finanní teorie i praxe. Výnos obligace Obecn existuje nkolik definic výnos obligace: - výnos do doby splatnosti - výnos do doby pivolání - bžný výnos - kapitálový výnos

3 Výnos do doby splatnosti (YTM) Nejastji pojmem výnos obligace rozumíme práv výnos do doby splatnosti. Je to diskontní sazba, kterou se diskontují hotovostní toky spojené s obligací kupony a jistina. Výnos do doby pivolání (YTC) Pokud se spolenost rozhodn vyplatit své dluhy ped termínem splatnosti, nemá smysl mit výnos do doby splatnosti, protože pokud k pivolání dojde, obligace už nemusí být v obhu. U pivolatelných obligací se mí výnos do data pivolání. V pípad, že jsou akcie pivolatelné, mže je spolenost stáhnout z trhu a refinancovat své poteby jiným finanních instrumentem. Znamená to, že dojde k pedasnému splacení a investor nedostane kupony, jež by mly být zaplaceny po datu pivolání. Spolenost ale musí pedem stanovit pivolací cenu, za kterou obligace pedasn vykoupí. Pivolací cena je typicky rovna nominální hodnot obligace + jeden kupon. Výnos do doby svolání je u tchto dluhopis relevantnjším mítkem výnosu než výnos do data splatnosti. Bžný výnos Další kategorií je bžný výnos jde o pomr kuponu k cen obligace. Nkdy se oznauje jako kuponový výnos. Kapitálový výnos Kapitálový výnos se mí jako nárst nebo pokles ceny obligace bhem uritého období. K jeho výpotu potebujeme dv ceny obligace. (B t B 0 ) / B 0 DALŠÍ DRUHY OBLIGACÍ Obligace s opcí Vedle obyejných obligací, které jsem práv uvedl, existují též jiné typy obligací, které mají v sob uritou opci. Napíklad konvertibilní obligace obsahují opci call. Konvertibilní dluhopis dává investorovi, který ho vlastní, právo ho po urité dob smnit za akcie spolenosti v njakém pedem známém pomru (konverzní pomr). Cena konvertibilní obligace je cena obyejné obligace plus cena opce call. Konvertibilní obligace je ješt citlivjší na pohyb úrokových sazeb než obligace obyejná. Krom toho je její cena ovlivována cenou akcie spolenosti. Investor bude konvertovat obligaci na akcie v pípad, že násobek konverzního pomru a ceny akcie pevýší souasnou hodnotu konvertibilní obligace. Dalším druhem obligací jsou pivolatelné obligace. Zde má emitent právo obligace po urité dob za pedem známých podmínek pivolat. Poklesnou-li napíklad úrokové míry natolik, že kuponová sazba, kterou obligace vynášejí, je píliš vysoká, rozhodne se spolenost svj závazek refinancovat. Odkoupí z trhu pvodní obligace a nabídne nové s nižším kuponem. Vtšina dluhopis jsou konvertibilní a svolatelná, což implikuje opci jak na stran emitenta, tak na stran investora. Obligace mohou obsahovat také opci put. V tomto pípad jde o pedložitelné obligace. Investor má v tomto pípad možnost pedložit obligace spolenosti ke splacení ješt ped termínem splacení. Investoi to udlají v pípad, že kupon je píliš nízký v pomru k riziku, které tyto obligace nesou, anebo v pípad, že emitent nedodržel nkteré implicitní nebo explicitní povinnosti nebo pravidla. Obligace s hlubokým diskontem a s nulovým kuponem Obligace mohou mít i jiné specifické charakteristiky. Napíklad hluboko diskontované obligace se pi vydávání prodávají prvnímu držiteli (nap.investiní bance) s diskontem, obligace platí nižší kupon, než by vyžadovala tržní sazba. Tento druh financování je vhodný zejména v pípad, kdy spolenost nechce mít vysoké bžné finanní náklady. Na druhou stranu jsou výnosy z emise oproti normálním obligacím nižší, takže spolenost získá mén kapitálu. Pi splatnosti se investorm vyplatí celá nominální hodnota dluhopisu.

4 Obligace s nulovým kuponem jsou, jak název napovídá, typické tím, že bhem svého života nevyplácejí žádný kupon. Cena tohoto dluhopisu narstá bhem života na nominální hodnotu a vyplácí pomyslný implicitní kupon. Tyto instrumenty používají také vlády a centrální banky k ízení penžní nabídky. V pípad vlády se ovšem jedná o krátkodobé instrumenty se splatností do jednoho roku. Ocenní obligací s nulovým kuponem je jednodušší než ocenní kuponového dluhopisu, protože se jedná o jediný diskontovaný hotovostní tok. B = M/(1+r) t Ostíhané obligace Ostíhané obligace jsou dluhopisy, u nichž byly oddleny kupony od jistiny. Chovají se jako obligace s nulovým kuponem. Jak kupony, tak jistina se obchodují samostatn. Tato technika umožní aplikovat rznou diskontní sazbu pro rzné splatnosti, a tak získat pravdivjší hodnotu bondu. Perpetuita Perpetuita je obligace, která platí úrok do nekonena a nemá den splatnosti. V jistém smyslu je to opaný pípad k obligacím s nulovým kuponem, které nemají kupon a mají jen jistinu. Perpetuita se svými hotovostními toky podobá nerostoucím obyejným kmenovým akciím a prioritním akciím. Podobnost s nerostoucími obligacemi je v tom, že instrument vyplácí pravidelný cash flow. Obligace vyplácí kupon, a proto se jedná z hlediska emitenta o náklad. Naproti tomu u prioritních akcií se jedná o fixní dividendu vyplácenou po zdanní. Prioritní akcie vyplácejí konstantní dividendy a akcionái nemají hlasovací právo. U nerostoucích obyejných akcií není výplata dividendy zaruena. Obligace s variabilním kuponem Dalším druhem obligací jsou dluhopisy s variabilním kuponem. Prozatím jsme se setkali jen s obligacemi, které platí fixní kupon. U variabilních obligací není kupon fixní, ale kuponová sazba se stanovuje opakovan podle uritého systému. Píkladem mže být dluhopis s kuponem stanoveným podle promnlivé tržní sazby na londýnském trhu (6M LIBOR + marže). To znamená, že kupon se stanovuje znovu každých 6 msíc podle mezinárodní sazby kotované pro píslušnou mnu na londýnském mezibankovním trhu. Po uplynutí šestimsíního období se stanoví nová sazba podle nové úrovn úrok na mezinárodních trzích. Ocenní obligací s variabilním kuponem je složitjší, protože asová struktura úrokových sazeb není dopedu známá. Pro spolenosti je nkdy výhodné emitovat obligace s promnlivým kuponem, zvlášt když jsou jejich penžní píjmy vázány na bžné úrokové sazby, jako tomu bývá u bank nebo pojišoven. Jinde mže být kupon svázán s cenou komodity, to je výhodné napíklad u ropných nebo oceláských spoleností. Pro tyto spolenosti je vhodné svázat kupon s cenou komodity na trhu. Podízené dluhopisy Spolenost mže vydat nkolik tíd obligací, které mohou mít rzné nároky z hlediska výplaty jistiny v pípad, že jde spolenost do konkurzu. Obligace budou odstupovány podle tzv.seniority. ím seniornjší instrument, tím vtší prioritu budou mít jeho držitelé pi rozdlování majetku. Obligace, které jsou druhé a další v poadí, se nazývají podízené, což znamená, že nároky jejich majitel subordinovaných vitel budou uspokojeny až po vypoádání nárok vitel s vyšší prioritou. Podízené dluhopisy nesou vtší riziko a spolenost by mla nabídnout adekvátní kupon. Nkdy mohou seniorní obligace zavazovat spolenost, že nevydá další dlužné cenné papíry, než budou závazky z nich plynoucí zcela splaceny. Takové požadavky se objevují v prospektu pi emisích tchto dluhopis v tzv. restriktivních klauzulích. DURACE Na zaátku této kapitoly jsme zmínili, že obligace jsou citlivé na pohyb úrokových sazeb. Míra s pomocí které se tato senzitivita mí, se nazývá durace. Je to první derivace ceny obligace vi úrokové sazb. Graficky bychom ji vyjádili jako sklon teny ke kivce znázorující pohyb ceny vzhledem k úrokovým sazbám. Durace

5 je koncept, který vysvtluje, do jaké míry zmna výnosu do splatnosti (y) promítne do souasné hodnoty obligace (B). Výraz db/b násobený stem znaí procentní zmnu ceny dluhopisu. Odvození durace probíhá následovn: Cenu obligace zapíšeme jako proud plateb, piemž pedpokládáme, že všechny hotovostní toky kupony jsou stejn velké (vetn posledního kuponu splatného spolu s jistinou pi maturit dluhopisu). B = [C t *(1+y) -t ] Nyní derivujeme cenu obligace podle y a po úprav dostaneme DB/dy = C t * (-t) * (1+y) -(t+1) Vynásobíme ob strany diskontním faktorem a vydlíme cenou obligace [db:b]/[dy:(1+y)] = - t * [C t * (1+y) -t /B] Výraz na pravé stran je Macaulayho durace, která mí citlivost ceny obligace na zmnu úrokových sazeb. Zlomek ve výrazu na pravé stran je váha (w) asového období vyjádená jako relativní souasná hodnota cash flow, která bude vyplacena práv v daném okamžiku. [C t * (1+y) -t /B] = w t Macaulayho durace (D) je následující výraz: - t * w t = - D Diskontní faktor na levé stran rovnice psobí problémy pi interpretaci, proto jím vydlíme ob strany. Získáme modifikovanou duraci (D m ). Ta již pímo vyjaduje velikost procentní zmny obligace vi pohybu úrokových sazeb o jeden procentní bod. [db:b]/[dy] = - t * [C t * (1+y) -t /B] * [1/(1+y)] = - D m Durace má dv interpretace, jednak ji mžeme interpretovat jako vážený as do splatnosti a jednak jako míru rizika obligace. Platí, že ím vtší je durace (v absolutní hodnot), tím citlivjší je obligace na zmnu úrokové míry a tím vtší riziko na sebe investor bere. RATING A KREDITNÍ KVALITA OBLIGACÍ Obligace, které se obchodují na veejných trzích, mají zpravidla rating tj. uritou kreditní kvalitu, která jim je piazena nkterou z tzv.ratingových agentur, jako jsou nap. Standard and Poor s nebo Moody s. Dluhopisy s vyšší ratingem nesou nižší výnos, protože se u nich pedpokládá nižší kreditní riziko. Kreditní riziko je všeobecn definováno jako snížená schopnost emitenta dluhopisu plnit závazky, nap.proplácet kupon anebo splácet jistinu. Pesnji, je to riziko, že tržní cena dluhopisu bude kolísat v závislosti na pípadné zmn v jeho ratingu anebo ratingu jeho emitenta. Je dležité rozlišovat mezi jednotlivými, malými a pesto rozdílnými pravdpodobnostmi zmny bonity obligace, resp.defaultu. Pi kvantifikaci rizika daného cenného papíru nás zajímá nejen dnešní tržní hodnota tohoto instrumentu, resp.dluhopisového portfolia, nýbrž i možné budoucí hodnoty portfolia a jejich pravdpodobnostní rozdlení. Pro stanovení hodnoty dluhopisu nebo obliganího portfolia v uritém asovém horizontu vycházíme z budoucí klasifikace bonity ratingu (a výnosových kivek pro jednotlivé ratingy). Podle metodologie managementu rizika dluhopis spoívá náhodná zmna budoucí hodnoty portfolia ve zmn ratingu neboli v migraci obligace uritého stupn ratingu na jiný (nap.migrace, zde zlepšení ratingového stupn z BBB na A, podle metodiky mezinárodní agentury Standard and Poor s). Pravdpodobnost migrace závisí na bonit dluhu, zmnách ve finanní páce emitenta a dalších ekonomických faktorech.

6 Pehodnocení obligace pi zmn ratingu (kreditní kvality) Jestliže se zmní rating, aniž by se dluhopis nacházel ve stavu defaultu, pak musíme pehodnotit jeho cenu. Abychom získali novou pedpokládanou tržní hodnotu v asovém horizontu, který koresponduje se zmnou ratingu, oceníme dluhopis metodou souasné hodnoty za pomoci píslušné forwardní úrokové sazby. K tomu jsou teba následující kroky: 1) Získáme hodnoty pro forwardní (nulové) výnosové kivky pro všechny uvedené kategorie. Tyto forwardní kivky zaínají v okamžiku sledovaného rizikového asového horizontu (tj.zaínají rok ode dneška a koní dva roky ode dneška). 2) Výnosové kivky pokrývají celou dobu do splatnosti dluhopisu. 3) Pomocí nulových výnosových kivek vypoítáme zbývající cash flow u všech ratingových kategorií ve sledovaném rizikovém asovém horizontu Zkrácen se dá íci, že moderní metody ízení dluhopisových portfolií na stran investor a optimální podmínky pro emise cenných papír s fixním výnosem na stran podnik zlepšují efektivnjší fungování reálné ekonomiky.

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová PE 301 Podniková ekonomika 2 Eva Kislingerová Téma 2 obligací Hodnota kmenových akcií a Téma 2 2-2 Struktura přednášky Cenné papíry akcie, obligace Tržní míra kapitalizace (market capitalization rate)

Více

Obligace II obsah přednášky

Obligace II obsah přednášky Obligace II obsah přednášky 1) Durace obligace 2) Durace portfolia 3) Obchodování obligací kurzovní lístky Durace definice Durace udává střední dobu splatnosti obligace (tento pojem zavedl v roce 1938

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Obligace obsah přednášky

Obligace obsah přednášky Obligace obsah přednášky 1) Úvod do cenných papírů 2) Úvod do obligací (vymezení, dělení) 3) Cena obligace (teoretická, tržní, kotace) 4) Výnosnost obligace 5) Cena kupónové obligace mezi kupónovými platbami

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Analýza cenných papírů 2 Luděk BENADA E-mail: 75970@mail.muni.cz č. dveří 533 508 Boris ŠTURC sturc@mail.muni.cz Konzultační hodiny: pá 16:20-17:5017:50 čt dle dohody Dluhopisy Dluhový instrument CP peněžního

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

VI. VÝNOSY, NÁKLADY, ANALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU

VI. VÝNOSY, NÁKLADY, ANALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU VI. VÝOSY, ÁKLADY, AALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU VÝOSY Jedná se o veškeré penžní ástky, které podnik získal ze svých inností za urité období bez ohledu na to, zda došlo v tomto období k k jejich

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních vlastností a způsobů obchodovatelnosti TERMÍNOVÉ OBCHODY Neodvolatelné /tzv. pevné/ termínové obchody Termínové kontrakty typu forward a futures

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 -

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindichov Hradci. Bakaláská práce. Iva Klípová - 1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Bakaláská práce Iva Klípová 2007-1 - Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindichov Hradci Katedra spoleenských vd

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x)

Pravdpodobnost výskytu náhodné veliiny na njakém intervalu urujeme na základ tchto vztah: f(x) NÁHODNÁ VELIINA Náhodná veliina je veliina, jejíž hodnota je jednoznan urena výsledkem náhodného pokusu (je-li tento výsledek dán reálným íslem). Jde o reálnou funkci definovanou na základním prostoru

Více

Asset Management: Dluhopisy. Jiří Musil

Asset Management: Dluhopisy. Jiří Musil Asset Management: Dluhopisy Jiří Musil Co je cílem Vymezeni dluhopisu a klasifikace dluhopisů dle ruznych kriterií Základní pojmy spojené s dluhopisy a základy oceňování Dluhopisové deriváty a jejich použití

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

STATUT. WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. STATUT WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. Pedstavenstvo spolenosti WOOD & Company investiní spolenost, a.s. (dále jen Spolenost ) ádn pijalo

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Externí zdroje financování podniku

Externí zdroje financování podniku Externí zdroje financování podniku 1. Charakteristika a struktura Ve srovnání s interními zdroji (spojené s vnitřními činnostmi podniku) jsou to všechny ostatní zdroje. Určení: financování přírůstkem kapitálu

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Dluhopisy a dluhopisové portfolio I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je popsat dluhopisy jako investiční instrumenty,

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 2.12.2014 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích

Více

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu.

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu. 1. Cena kapitálu Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu (tj. za získání např. různých forem dluhů, akciového kapitálu, nerozděleného zisku

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe. Petr Sklenář

Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe. Petr Sklenář Blok 1 Stručné makroekonomické okénko a co dnes znamená finanční represe Petr Sklenář 1 Stručné makroekonomické okénko 2 Pomalý růst, nízký růst a vyšší zadlužení Růst HDP reálný; % 2006 2015 2016 2017

Více

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. Dluhopisový program v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Dluhopisy v předpokládané

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ VE FINANČNÍM ROZHODOVÁNÍ

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ VE FINANČNÍM ROZHODOVÁNÍ ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ VE FINANČNÍM ROZHODOVÁNÍ 1. Faktor času ve finančním rozhodování Uplatňuje se zejména při: a) rozhodování o investicích (výběr investičních variant) hodnotíme efektivnost investičních

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje.

Sám o sobě, papírek s natištěnými penězy má malinkou hodnotu, akceptujeme ho ale jako symbol hodnoty, kterou nám někdo (stát) garantuje. Otázka: Finanční trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): sztrudy Vznik a význam peněz: Úplně na počátku byl směnný obchod neboli barter - zboží na zboží. Časem bylo ale těžší najít někoho, kdo by směnil právě

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

4. Přednáška Časová hodnota peněz.

4. Přednáška Časová hodnota peněz. FINANCE PODNIKU 4. Přednáška Časová hodnota peněz. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Časová hodnota peněz představuje finanční metodu, která umožňuje porovnání různých částek v různých časech se zohledněním skutečnosti,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty kapitálových trhů

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty kapitálových trhů Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 3.2 říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3%

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% MA K12/ 1 Mak 12: Teorie zahraniního obchodu 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% 3. Specifika : Nedokonalá konkurence Kurzová (mnová) rizika Zásahy státu 4.Pvodní smysl

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA. 01 Všeobecná investiční rizika UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Předmluva Tento dokument popisuje různé finanční nástroje a s nimi spojená rizika a příležitosti. Riziko znamená možnost nedosažení očekávané návratnosti investice anebo ztrátu veškerého

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty 1 Obsah Úvod... 3 Vysvětlivky... 4 Seznam zkratek... 6 Riziko ztráty z realizovaného obchodu... 6 Daňové dopady... 6 finančních instrumentů:...

Více

Dluhopisy do každého portfolia

Dluhopisy do každého portfolia Investování Dluhopisový trh Dluhopisy do každého portfolia Oldřich Šoba Stále velmi konzervativní, přesto však rizikovější než nástroje peněžního trhu jsou dluhopisy (tzv. bondy). Neměly by ovšem chybět

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA RNDr. Petr Budinský, CSc. FINANČNÍ MATEMATIKA Budoucí hodnota při různých typech úročení FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 2 Příklad: Uvažujme FV = 100.000 Kč a úrokovou

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit Řešené ukázkové příklady k bakalářské zkoušce z MTP0 1. Peněžní multiplikátor Vyberte potřebné údaje a vypočítejte hodnotu peněžního multiplikátoru pro měnový agregát M1, jestliže znáte následující údaje:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Obecné informace INVESTIČNÍ DOTAZNÍK 1. Obecné informace (a) (b) (c) (d) Banka předkládá tento Investiční dotazník Klientovi za účelem kvalifikovaného poskytování Investičních služeb Bankou. Poskytnuté informace bude Banka

Více

Varianta Pravděpodobnost Výnos A 1 Výnos A 2 1 0,1 1% 0,1 3% 0,3 2 0,2 12% 2,4 28% 5,6 3 0,3 6% 1,8 14% 4,2

Varianta Pravděpodobnost Výnos A 1 Výnos A 2 1 0,1 1% 0,1 3% 0,3 2 0,2 12% 2,4 28% 5,6 3 0,3 6% 1,8 14% 4,2 Dobrý den. Kladno, 22. 3. 2007 21:35 Chtěl bych se všem omluvit za ten závěr přednášky. Bohužel mě chyba v jednom z příkladů vykolejila natolik, že jsem se již velice těžko soustředil na svůj výkon. Chtěl

Více

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001928 Emisní kurz: [Tento údaj

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace

Soudní ochrana ped viteli. Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Cílová cena: Nehodnoceno Tržní cena: 157 K Dlouhodobé doporuení: Prodat Krátkodobý výhled: Negativní ORCO PROPERTY GROUP Soudní ochrana ped viteli Soudní ochrana ped viteli a plán restrukturalizace Spolenost

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

FINANCE 8. ást FINANNÍ ANALÝZA A FINANNÍ PLÁNOVÁNÍ. Eva Kociánová

FINANCE 8. ást FINANNÍ ANALÝZA A FINANNÍ PLÁNOVÁNÍ. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanní analýza a finanní plánování 1 FINANCE 8. ást FINANNÍ ANALÝZA A FINANNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanní analýza a finanní plánování 2 OBSAH MODULU FINANNÍ

Více