VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010 2011"

Transkript

1 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE září 2011 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy

2 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Základní údaje o škole: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 je úplnou základní školou zřizovanou městem Sokolov. Od 1. ledna 2000 je škola příspěvkovou organizací. Mimo běţné třídy jsou na druhém stupni třídy se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku ( TzPPM) a na prvním stupni dle potřeby zřizujeme třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce měla škola 22 tříd, ke 30. září 2010 bylo zapsáno 464 ţáků, z toho 222 dívek. Na prvním stupni ( ročník) bylo 13 tříd, do kterých docházelo 273 ţáků, z toho 127 dívek. Na druhém stupni ( ročník) bylo 9 tříd, do kterých docházelo 191 ţáků, z toho 95 dívek. V kaţdém ročníku pracovala jedna třída se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku (TzPPM). ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM Počet žáků Třídy Běžné třídy dívky TzPPM I. STUPEŇ ZŠ Ročník Třídy Běžné třídy speciální třídy Počet žáků dívky ročník ročník ročník ročník ročník II. STUPEŇ ZŠ Ročník Třídy Běžné třídy TzPPM Počet žáků dívky ročník ročník ročník ročník Spádový obvod školy tvořily ulice Švabinského, Slavíčkova, Mánesova, Alšova, Javorová, Jezerní, Hrušková, Novina. Do tříd se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty i do běţných tříd dojíţděli také ţáci z Březové u Sokolova, Bukovan, Dolního Rychnova, Habartova, Chlumu Svaté Maří, Krajkové, Královského Poříčí, Kynšperku nad Ohří, Lokte, Lomnice, Nového Sedla, Oloví, Rotavy, Rovné, Starého Sedla, Svatavy, Těšovic. Ve školní družině byla zřízena tři oddělení s 90 zapsanými ţáky.

3 3 Ve školní jídelně se připravovaly obědy pro ţáky, zaměstnance a cizí strávníky od začátku září 2010 do konce června kategorie počet zapsaných strávníků počet obědů 7 10 let let 15 a více let zaměstnanci cizí strávníci Organizace výuky Ve všech ročnících základní školy s výjimkou pátého ročníku se vyučovalo podle vlastního školního vzdělávacího dokumentu Naše škola, který nabyl platnosti 1. září V pátém ročníku se dokončilo vyučování dle dokumentů vzdělávacího programu Základní škola schváleného MŠMT ČR dne pod čj /96-2 s úpravami a doplňky schválenými MŠMT ČR dne pod čj / Výuka cizího jazyka Výuka povinného předmětu cizí jazyk byla zahájena ve školním roce 2010 / 2011 ve třetím ročníku s tříhodinovou týdenní dotací. Ţáci si volili mezi anglickým a německým jazykem. Výuka volitelného předmětu druhý cizí jazyk ( Aj, Nj, Rj) zahajuje v 6. a 7. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací, v osmém ( Aj, Nj, Rj) a devátém ( Aj, Nj) ročníku s jednohodinovou týdenní dotací. Praktické činnosti VI.A, B Pěstitelství, Práce s technickými materiály VII. A, B, C Pěstitelství, Práce s technickými materiály VIII.A, VIII. B Pěstitelství, Práce s technickými materiály, Svět práce IX A, B Pěstitelství, Práce s technickými materiály, Svět práce Volitelné předměty ročník další cizí jazyk ( Aj, Nj, Rj) VI.A Seminář a praktika z fyziky, Cvičení z matematiky ročník ( běţné třídy) Informatika, Seminář z českého jazyka, Uţité výtvarné činnosti, Domácnost VII.A Informatika, Cvičení z matematiky ročník ( běţné třídy) Sportovní aktivity, Uţité výtvarné činnosti, Informatika VIII. A Seminář a praktikum ze zeměpisu, Cvičení z matematiky IX.A Cvičení z matematiky, Seminář a praktika z chemie Sborový zpěv Pohybové a sportovní aktivity Konverzace v Aj Nepovinné předměty pro zájemce ze ročníku pro 6. a 7. ročník pro 2. stupeň ZŠ Zájmové útvary Od října 2010 do června 2011 docházely přihlášené děti do těchto zájmových krouţků: - 3x týdně plavání pro ţáky prvního stupně ZŠ - 1x týdně šikovné ruce - pro první stupeň ZŠ - 2x týdně anglický jazyk pro ţáky prvního stupně ZŠ - 2x týdně německý jazyk - pro ţáky prvního stupně ZŠ - 1x týdně výpočetní technika - pro ţáky prvního stupně ZŠ - 1x týdně basketbal pro druhý stupeň ZŠ - 1x týdně dovedné ruce pro druhý stupeň ZŠ

4 4 Nadstandardní vyučování Do tříd se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku ( VI. A, VII.A, VIII.A, IX.A) docházejí talentované děti ze sokolovských i okolních škol. Vyšší nároky učitelů, rychlejší tempo, doplňující a rozšiřující učivo umoţňují ţákům těchto tříd úspěšné přijetí na střední školy i úspěšný průběh studia. Informace ze sokolovského gymnázia i dalších škol hovoří o spokojenosti s absolventy těchto tříd. Mezinárodní projekt Ve školním roce opět probíhala celoroční přípravná část projektu, která vyvrcholila v květnu 2011 společným pobytem našich a německých dětí z partnerské školy z Dörfles Esbachu. Tématem společného díla byl muzikál známého německého rockera Petera Maffaye s názvem Tabaluga aneb putování za rozumem. Dráček Tabaluga se vydává na cestu světem za poznáním. Po dlouhém a nesnadném putování s mnoha záţitky poznává na závěr, ţe je dobré zůstat dítětem a uchovat si dětské vidění světa. V průběhu roku se naše děti scházely od října 2011 jedenkrát týdně. Naučily se a pohybově nacvičily německé písničky z muzikálu, připravovaly kostýmy a kulisy. Skupinu tvořili chlapci a děvčata ze třetího aţ sedmého ročníku, takţe se museli také navzájem poznat a spřátelit. Projekt stejně jako uţ v minulých osmi letech zajišťovala stejná skupina pedagogických pracovníků zástupkyně ředitele školy Mgr. Brigitte Havelková, učitelka z 1. stupně ZŠ Mgr. Iva Vacková a učitelka z 2. stupně ZŠ paní Hana Plachá. Tým doplňoval jiţ také tradičně náš bývalý kolega a zástupce ředitele Mgr. Horst Gerber. Z německé strany je duší organizátorského týmu Karl Heinz Lorenz. Společný pobyt našich a německých dětí se letos uskutečnil od 14. května do 21. května 2011 ve Weissenstadtu. Kromě secvičení muzikálu se věnovaly výletům do okolí, soutěţím, zábavě a sportu. V sobotu 21. května se sjeli do Weissenstadtu rodiče, sourozenci a příbuzní dětí, aby zhlédli premiéru muzikálu Tabaluga v provedení našich a německých dětí. Dlouhý potlesk i slzy v očích svědčily o tom, ţe celoroční práce se podařila. SRPDŠ Od roku 1997 při škole pracuje Sdruţení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ). Třídní schůzky jsou svolávány pravidelně v září, listopadu a dubnu. Rodiče jsou seznamováni s činností školy a vyjadřují se k ní. Připomínky ze strany rodičů jsou poté průběţně řešeny. Rodiče poskytují škole významný finanční příspěvek (150,- za dítě), který je čerpán na vstupné na kulturní představení, odměny při sportovním dnu, odměny reprezentantům školy a ţákům, kteří dosáhli výborných studijních výsledků. Školská rada V roce 2000 vznikla podle 17b zákona 564/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav školská rada. S novým školským zákonem 561/2005 ( 167 a 168) byla zřizovatelem vyvolána potřeba nové školské rady. Schází se pravidelně dvakrát ročně. Schvaluje výroční zprávy o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků, vyjadřuje se k nim a projednává návrh rozpočtu na další rok. Minimální preventivní program Minimální preventivní program školy klade důraz na dodrţování zdravého ţivotního stylu. Zaměřuje se na schopnost komunikace, dovednost jednat správně v krizových situacích a na rozvoj osobnosti dítěte. Probíhá všemi vyučovacími předměty, ale nejvíce se objevuje v přírodovědě (1.stupeň) a v předmětech rodinná výchova, člověk a zdraví, občanská výchova a výchova k občanství na 2. stupni ZŠ. Mezi hlavní cíle patří předávání potřebných informací ţákům a společně s rodinou formování jejich postojů v oblasti odmítání návykových látek a negativních společenských jevů. Kaţdoročně pořádáme besedu ţáků s právníky, besedy 9. ročníku o

5 5 drogách a mezilidských vztazích, prevenci AIDS a pohlavních chorob. Názory ţáků jsou zjišťovány anketami, dotazníky. Dalším úkolem do budoucna je boj s rozšiřujícím se kouřením. Školní soutěže Ţáci školy se připravovali a poté účastnili vědomostních, dovednostních a sportovních soutěţí vyhlašovaných MŠMT, Karlovarským krajem, Asociací školních sportovních klubů, Tělovýchovnou unií Sokolov. V celoroční okresní Sportovní lize pro 2. stupeň ZŠ jsme získali slušné páté místo z 27 zúčastněných škol. V soutěţi pro první stupeň ZŠ jsme obsadili sedmé místo mezi 23 zúčastněnými školami. Přílohou č. 2 této zprávy je přehled o umístěních ţáků v soutěţích.

6 6 Údaje o zaměstnancích školy ve školním roce Celkový počet zaměstnanců ke : 52 Z toho: Pedagogičtí pracovníci z toho odborně kvalifikovaných 1. stupeň 2. stupeň z toho z toho odborně odborně kvalifikovaných kvalifikovaných Učitelé z toho ţeny z toho na MD asistenti pedagoga vychovatelky Nepedagogičtí zaměstnanci 15 Z toho: školní jídelna 5 z toho: vedoucí ŠJ 1 vedoucí kuchařka 1 kuchařky 2 kuchař 1 provozní zaměstnanci 10 z toho: školník údrţbář 1 THP 1 strojnice bazénu 1 uklizečky 7 Věkové složení zaměstnanců školy pedagogové I. stupeň ZŠ pedagogové II. stupeň ZŠ asistenti pedagoga vychovatelky ŠD nepedagogičtí ( provozní + ŠJ) počet do 30 let let let nad 55 let Pracující důchodci počet 0 9 (1 MD) (1 MD) ( 1MD)

7 7 Přijímací řízení Zápis do prvního ročníku ( únor 2011) z toho dívek Počet dětí k zápisu Počet odkladů školní docházky 5 1 Přestoupilo z jiné školy 5 3 Počet dětí navrţených do speciální třídy 0 0 Nastoupilo do 1. ročníku 2011/ Třída se zameřením na výuku přírodovědných předmětů a matematiky Do třídy se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku se přihlásilo a přijímací zkoušky vykonalo 27 zájemců, z toho 10 dívek. Bylo přijato 25 ţáků, z toho 9 dívek. Ukončení povinné školní docházky ukončilo v 6. ročníku v 7. ročníku v 8. ročníku v 9. ročníku pokračuje splnění povinné školní docházky Přehled umístění žáků střední školy SOU neumístění dokončení základního vzdělávání Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Srovnání se školním rokem 2009 / / / / / / /2011 počet ţáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno stupeň z chování stupeň z chování počet omluvených hodin omluvených hodin na jednoho ţáka počet neomluvených hodin neomluvených hodin na jednoho ţáka 104,76 95,55 82,9 79,6 129,11 117, ,79 0,95 0,35 0,24 1,28 1,93 Podrobná tabulka výsledků vzdělávání je přílohou č.1 této výroční zprávy. po Údaje o akcích, soutěžích a jiných aktivitách školy Jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3.

8 8 Údaje o kontrolách nadřízených orgánů ve školním roce V době od do oddělení finanční kontroly Městského úřadu Sokolov provedlo veřejnoprávní kontrolu pouţití finančních prostředků v rámci hospodaření příspěvkové organizace. Kontrola byla provedena za období od do Zjištěné nedostatky byly odstraněny v nejbliţších moţných termínech. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Dotace poskytnutá MŠMT ze státního rozpočtu prostřednictvím Karlovarského kraje ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka dotace Neinvestiční dotace , ,00 0 Z toho: Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0 V tom: platy , ,00 0 ostatní osobní náklady , ,00 0 zákonné odvody , , ,00 FKSP , ,00-1,00 Náhrady za nemoc , , ,00 ONIV , , ,00 hustota a specifika , ,00 0 školní potřeby pro žáky 1. ročníku , , Hospodaření školy ve vztahu ke zřizovateli městu Sokolov NÁKLADY ( v tis. Kč) VÝNOSY ( v tis. Kč) Spotřeba materiálu Prodej sluţeb - pronájem Spotřeba potravin Prodej sluţeb - stravné Spotřeba energií Prodej sluţeb - ostatní Opravy a udrţování Úroky Cestovné Zúčtování fondů Náklady na reprezentaci Jiné výnosy školy Ostatní sluţby Trţby z prodeje IM Mzdové náklady Prodej materiálu Zák. soc.a zdrav pojištění Zák. soc. náklady Ostatní daně a poplatky 0 0 Provozní dotace Jiné ostatní náklady ostatní dotace Odpisy investičního majetku Náklady Výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Sokolov, 30.září 2010 Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy přílohy: č.1 přehled výsledků vzdělávání ve školním roce 2010/2011 č.2 přehled účasti a umístění ţáků v soutěţích ve školním roce 2010/2011 č.3 přehled akcí a soutěţí, kterých se ţáci účastnili ve školním roce 2010/ Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne.. Mgr. Dana Klimčuková předsedkyně školské rady

9 9 Příloha č. 1 Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2010 / 2011 Škola: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka ,64 76,66 76,74 83,86 82,69 79,61 75,96 110,4 145,5 146,9 117,5 95,55 Kontrola: prospělo s vyznamanáním + prospělo + neprospělo + nehodnoceno = počet žáků Uveden stav prospěchu a chování za druhé pololetí, počty zameškaných hodin za celý školní rok ,051 0,721 0,286 0,089 0,242 2,167 3,29 1,41 0,304 1,933 0,953

10 10 Příloha č. 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Přehled účasti a umístění žáků v soutěžích ve školním roce 2010/2011 název soutěže krajská kola (umístění do třetího místa) účastníci I. stupeň ZŠ umístění do 3. místa žáky připravoval(a) Němčina nás baví (4. r) Vojtěch Navrátil 2. Mgr. Vacková minibasketbal Nguyen Gia Huy, Klement L., Brus L., Kaiser M., Zubanič M., Štefka M., Sládek O., Sýkora D., 3. p. uč. Šnobl Kudláč J. Hirschová D., Čebišová A., Hendrychová B., vybíjená Ponetzová D., Tatýrková E., Hájková M., Lajčáková 3. K., Feitlová M., Biroščáková P., Janusová E., Koněvalíková K. environmentální výchova Tereza Landová, Petra Kodadová 3. Mgr. Jandejsková Němčina nás baví ( 5. r) Michal Zubanič 3. Mgr. Vacková Basketbal starší žákyně název soutěže II. stupeň ZŠ B. Fejfarová, B. Zieglerová, K. Sklenářová, E. Ticháčková, T. Vobořilová, D, Klímová, K. Ressová Okresní kola účastníci I. stupeň ZŠ 3. p. uč. Šnobl umístění do 3. místa žáky připravoval(a) matematická olympiáda Z5 Jakub Kára 1. p. uč. Janderová Pythagoriáda ( 5. r.) Jakub Kára 1. p. uč. Janderová Pythagoriáda ( 6. r.) Jakub Kára 1. p. uč. Janderová Pythagoriáda ( 7. r.) Jakub Kára 2. p. uč. Janderová Němčina nás baví ( 5. r) Michal Zubanič 1. Mgr. Vacková Němčina nás baví (4. r) Vojtěch Navrátil 1. Mgr. Vacková Němčina nás baví (4. r) Eliška Polesná 2. Mgr. Vacková matematický Klokánek Jakub Kára r p. uč. Janderová matematický Benjamín Jakub Kára r p. uč. Janderová matematický Cvrček ( 3.r.) Lukáš Pazour 2. Mgr. Bärtlová minibasketbal Nguyen Gia Huy, Klement L., Brus L., Kaiser M., Zubanič M., Štefka M., Sládek O., Sýkora D., 1. p. uč. Šnobl Kudláč J. Hirschová D., Čebišová A., Hendrychová B., vybíjená Ponetzová D., Tatýrková E., Hájková M., Lajčáková 2. K., Feitlová M., Biroščáková P., Janusová E., Koněvalíková K. recitační soutěž Marek Moravec 2. Mgr. Kříţová p. uč. Lipovská plavání Feitová M., Koněvalíková K., Ponetzová D., 3. Hájková M., Čebišová A., Mašková A. florbal Urban J., Husák O., Klepáček M., Převrátil D., Lejba L., Body R., Brus L., Kaiser M. 3. p. uč. Rychlá

11 11 II. stupeň ZŠ Fyzikální olympiáda kat. G D. Káclová, B. Karbanová, D. Mašková 1. Mgr. Suchanová Fyzikální olympiáda kat. F Jaroslav Sedlák 1. Mgr. Suchanová Fyzikální olympiáda kat. F Jan Kníř 2. Mgr. Suchanová Konverzace v NJ kat. I.A Dominika Mašková 2. Mgr. Havelková K. Sklenářová, D. Klímová, E. Ticháčková, K. Orion Florbal Cup starší Fischerová, K. Kanalošová, P. Hofrichterová, 1. p. uč. Vokáč žákyně L. Vavrová Pohár rozhlasu starší žákyně K. Kanalošová, D. Klímová, T. Kocová, Randová, A. Broţíková, K. Sklenářová, P. Hofrichterová, K. Fischerová, M. Vaňková, E. Prokopová 2. p. uč. Šnobl Pohár rozhlasu starší J. Sedlák, J. Frček, P. Novák, M. Tomczak, T. žáci Fridrich, T. Kozák, Pollner, V. Blahó, Kozlík, 3. p. uč. Šnobl Atletický čtyřboj starší T. Kozák, J. Pollner, M. Kofroň, M. Tomczak, žáci V. Blahó 3. p. uč. Šnobl Atletický čtyřboj starší P. Jablonecká, K. Kanalošová, T. Kocová, žákyně P. Hofrichterová, 2. p. uč. Šnobl Přespolní běh starší žáci J. Kníř, T. Frček, M. Tomczak, M. Kofroň, T. Kozák 2. p. uč. Šnobl Basketbal mladší žáci V. Beránek, M. Filipčík, A. Makula, D. Hynek, D. Šimků, L. Pech, 3. p. uč. Šnobl Basketbal starší žákyně B. Fejfarová, B. Zieglerová, K. Sklenářová, E. Ticháčková, T. Vobořilová, D, Klímová, Ressová 1. p. uč. Šnobl Basketbal starší žáci M. Snopek, T. Kozák, Kozlík, J. Menčík, T. Pollner, J. Sedlák, J. Šneberk, T. Kubalík, D. Macháček 3. p. uč. Šnobl

12 12 příloha č. 3 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Přehled akcí a soutěží, kterých se žáci školy zúčastnili ve školním roce ( tučnou kurzívou jsou vyznačeny akce, které škola zajišťovala nebo se podílela na pořadatelství) září 2010 Banánové děti Alfa - film + beseda o Vietnamu atletický čtyřboj - II. stupeň - okresní kolo mladší ţactvo atletický čtyřboj - II. stupeň - okresní kolo starší ţactvo říjen 2010 MS v basketbalu ţen - KV Aréna Hartenberské strašení 8. a 9. třída, hrad Hartenberg Alexandrovci ţáci 9. tříd KV Aréna přespolní běh - I. stupeň - okresní kolo projekt Merkur volba povolání, motivační hodiny projekt Merkur volba povolání, exkurze WITTE Nejdek přespolní běh - II. stupeň - okresní kolo přespolní běh - II. stupeň - krajské kolo minifotbal- II.st. ZŠ - školní kolo minifotbal II. st. ZŠ - okrskové kolo Keltové ročník, ročník Kynšperská tamburínka soutěţ ve zpěvu stolní tenis 2. stupeň okresní kolo - Nové Sedlo listopad 2010 AJAX beseda s Policií ČR, 3. ročníky Africká hudba Městská knihovna, 7. ročník AJAX vyhodnocení pro třetí ročníky kino Alfa plavání I. stupeň okresní kolo plavání II. stupeň okresní kolo stolní tenis 1. st. okresní kolo K. H. Mácha - Městská knihovna 8. A Škola 2011 prezentace škol - sportovní hala The Action MDK Sokolov, 9. B Stonoţkový týden prosinec 2010 šachy I.stupeň školní kolo konverzace v německém jazyce - školní kolo Ţidovské muzeum výlet Praha 8.A Mikuláš na Hartenberku Hřebeny, dobrovolníci II. stupeň Mikuláš I. a II.stupeň zeměpisná olympiáda ročník školní kolo AJAX beseda s Policií ČR, 3. ročníky zdobení vánočních stromků klášterní kostel koncert ZUŠ Vánoce s populární hudbou, ročník MDK bowling - 1. stupeň okresní kolo - Královské Poříčí Vánoční koncert - vystoupení pěveckého krouţku pro I. stupeň florbal okrskové kolo pro mladší a starší ţáky a ţákyně

13 13 zeměpisná olympiáda ročník školní kolo scénické čtení, spolupráce s knihovnou - I. stupeň divadlo Karlovy Vary Husovka, 1. ročník AJAX beseda s Policií ČR, 2. ročníky matematická olympiáda Z5 5. ročník školní kolo vybíjená I. stupeň, školní kolo kino Alfa Shrek: konec a zvonec, I. stupeň Vánoční sportovní den II. stupeň Vánoční besídky I. a II. stupeň leden 2011 florbal II. st. okresní kolo, mladší ţáci a ţákyně, starší ţáci a ţákyně konverzace v AJ I. stupeň školní kolo Karlovarský skřivánek - 1. stupeň školní kolo Co víš o Karlovarském kraji školní kolo - I. stupeň projekt Merkur volba povolání, exkurze WITTE Nejdek, ISŠTE Sokolov florbal okresní kolo - I. stupeň halový fotbal školní kolo II. stupeň konverzace v AJ II. stupeň školní kolo matematická olympiáda Z5 okresní kolo Jak se dělá tanečník vzdělávací program Tanečního centra v Praze matematická olympiáda Z9 9. ročník okresní kolo halový fotbal okrskové kolo II. stupeň - Březová únor 2011 konverzace v Nj 6. a 7. ročník školní kolo dějepisná olympiáda okresní kolo konverzace v Nj 8. a 9. ročník školní kolo Dětská porta pěvecká soutěţ regionální kolo čtenářská soutěţ I. stupeň školní kolo konverzace v Nj II. stupeň okresní kolo Pythagoriáda 8. ročník - školní kolo Přehazovaná I. stupeň - okrskové kolo besedy Prevence návykových látek, výchova k rodičovství, sexuální výchova Pythagoriáda 6. a 7. ročník, školní kolo silový víceboj okresní kolo, mladší a straší ţáci recitační soutěţ 1. stupeň školní kolo divadlo Kuba Princ Bajaja - I. stupeň přehazovaná I. stupeň, okresní kolo konverzace v AJ II. stupeň okresní kolo Techmania ročník, prezentace fyzikálních jevů březen 2011 environmentální výchova okresní kolo pro I. stupeň Školička akce pro předškoláky sportovní gymnastika okresní kolo I. a II. stupeň recitační soutěţ 1. stupeň okresní kolo biologická olympiáda kategorie C,D - školní kolo Co víš o Karlovarském kraji okresní kolo - I. stupeň zeměpisná olympiáda - 2. stupeň okresní kolo konverzace v NJ 2. stupeň - krajské kolo Březovský lístek pěvecká soutěţ - I. stupeň - Březová Šikana a další ubliţování beseda s Policií ČR - 6. ročník

14 14 Školička akce pro předškoláky Beseda s Policií ČR I. stupeň konverzace v AJ I. stupeň školní kolo minibasketbal I. stupeň - školní kolo čtenářská soutěţ pro 3. ročníky okresní kolo Kynšperk minibasketbal - I. stupeň - okrskové kolo olympiáda v ČJ II. stupeň- okresní kolo basketbal - II. stupeň - okrskové kolo konverzace v AJ II. stupeň - krajské kolo Pythagoriáda - okresní kolo Čas proměn beseda o dospívání - 6. ročníky čtenářská soutěţ I. stupeň krajské kolo - Kynšperk šplh II. stupeň okresní kolo minibasketbal I. stupeň hoši - krajské kolo fyzikální olympiáda - kategorie 8., 9. ročník - okresní kolo duben 2011 Biologická olympiáda ročník okresní kolo basketbal - 2. stupeň okresní kolo Školička akce pro předškoláky matematická olympiáda Z6, Z7, Z8 okresní kolo Hravě o Sokolově soutěţ pro I. a II. stupeň DDM Projekt Ajax pro 3. ročník Beseda s policií ČR - VII.B prevence Šplh soutěţ pro I. stupeň okresní kolo Projekt Velikonoce I. stupeň Biologická olympiáda ročník okresní kolo Volejbal 2. stupeň školní kolo Projekt Ajax pro 2. ročník Vybíjená I. stupeň okresní kolo Nenech se spoutat pro 7. ročník - prevence recitační soutěţ 1. stupeň krajské kolo divadelní představení Řím Perštejni volejbal 2. stupeň okrskové kolo basketbal 2. stupeň krajské kolo Den Země 2. stupeň Vybíjená I. stupeň krajské kolo Beseda s Policií ČR Kyberšikana - 8. ročník Minikopaná McDonald s Cup školní kolo květen 2011 basketbal starší ţákyně krajské kolo Planeta Země 3000 Čína 2. stupeň Dopravní soutěţ mladých cyklistů okresní kolo pro 1.a 2. stupeň Praha historická dějepisná exkurze VII.A Minikopaná McDonald s Cup okrskové kolo Národní technické muzeum dějepisná exkurze VIII.A Policie ČR ukázka výcviku psů Minivolejbal mladší ţactvo okresní kolo Mezinárodní projekt TABALUGA Weissenstadt Pohár rozhlasu mladší a starší ţactvo - okresní kolo Projekt Ajax pro 2. ročník Testování COMDI pro 8. ročník výběr povolání

15 15 Projekt Ajax pro 3. ročník Matematické oříšky soutěţ pro 4. ročník krajské kolo v DDM Pohár rozhlasu starší ţáci - krajské kolo Divadelní představení Revue v kufru 1. stupeň Petangue 1.stupeň okresní kolo Kinderiáda 1. stupeň krajské kolo červen 2011 minitenis 1. stupeň okresní kolo návštěva dětí z partnerské školy ze SRN soutěţ v plavání pro 3. ročník okresní kolo Běh štěstí okresní kolo Atletický trojboj 1. stupeň okresní kolo Policie ČR - dopravní výchova beseda a vycházka pro 5. ročník Turistický den 1. ročník Sportovní den 2. stupeň Filmové představení Rio kino Alfa 1. stupeň Loučení deváťáků vystoupení pro niţší ročníky Poslední zvonění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 2009 6. září 2009 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 2015 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 2015 18. září 2015 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace telefon: 483 389 233, 483 391 546, 2.zszb@tfnet.cz http://www.zeleznybrod.cz/zspelechovska ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014 / 2015 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 7.10. 2015 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11 1. Charakteristika školy Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Výroční zpráva o činnosti za období školního roku 2009/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Vedení školy a učitelský sbor

Vedení školy a učitelský sbor Vedení školy a učitelský sbor VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. ŠTRUNC Roman Mgr. TOMANOVÁ Marie I. STUPEŇ Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, CHALABALOVÁ Renata, HORÁKOVÁ Dagmar, Mgr. VARAĎOVÁ Eleni,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 Základní škola Letovice, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Letovice za školní rok 2014/2015 V tomto roce se podařila náročná oprava žákovských šaten V Letovicích 21. 9. 2015 Vypracoval: Miloš Randula, ředitel

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Obsah: A. Charakteristika školy... 2 B. Vzdělávací program školy... 2 C. Personální obsazení školy... 5 D. Přehled počtů tříd, žáků a statistika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 Zasláno MěÚ OŠ Cheb Ředitel školy Mgr. Vladislav Sekanina 1.Charakteristika školy Ve školním roce 2005/2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010-2011 Základní údaje o škole název školy: Základní škola, Komenského 59, Sušice úplná adresa: Základní škola, Komenského 59, Sušice, 342 01 právní forma: Příspěvková

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2008-2009 RNDr. Jiří Sochor zástupce statutárního orgánu Schváleno školskou radou dne 26. 10.

Více

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1 Základní údaje o škole...3 Vedení školy:...3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2009/10

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2009/10 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2009/10 1. Charakteristika školy Zřizovatel

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G.Masaryka 1260, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G.Masaryka 1260, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G.Masaryka 1260, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Základní údaje o škole str. 4-7 2. Přehled oborů

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru:

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru: Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŢKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2004 odesláno 163 vánočních pozdravů Vánočního koncertu STONOŢKY v praţské Lucerně

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn

Littrowa 122 346 01 Horšovský Týn Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 /Gymnázia, VOŠ, SOŠ, OA, Konzervatoř, SJŠ, SOU, OU, PrŠ/ Škola: Název školy, adresa: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 2014 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 2014 23. září 2014 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Více

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí.

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí. VI.1. Zájmové kroužky při ZŠ Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního

Více

Základní škola Ţďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2009/2010

Základní škola Ţďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2009/2010 Základní škola Ţďár nad Sázavou Komenského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2009/2010 Ve Ţďáře nad Sázavou dne 24. srpna 2010 Mgr. Miroslav Kadlec ředitel školy 1. Charakteristika školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Maleč

Základní škola a Mateřská škola Maleč Základní škola a Mateřská škola Maleč Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALEČ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Přehled akcí (Školní rok 2006/2007) Výstavy: 1) Návštěvy výstav v Langrově domě (průběžně podle aktuální nabídky 2.stupeň) 2) Zámecký mlýn výstava prací

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2005/2006 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTELEC NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Výroční zpráva za školní rok 2005/2006, Základní škola v Kostelci nad Orlicí, str. 1/60 1 Úvod... 7 2 Základní

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2011 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 22.9.2011 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2011 Hradec Králové, říjen 2011 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ

ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ ŘEDITELKY A ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM MOST OZNAMUJÍ Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017, který se bude konat ve dnech pátek 15. ledna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel Nezval Součásti školy:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/12 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/12 Chrudim, říjen 2012-1 - 1. Základní údaje o škole Název:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2007 2008 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více