VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010 2011"

Transkript

1 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE září 2011 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy

2 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Základní údaje o škole: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 je úplnou základní školou zřizovanou městem Sokolov. Od 1. ledna 2000 je škola příspěvkovou organizací. Mimo běţné třídy jsou na druhém stupni třídy se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku ( TzPPM) a na prvním stupni dle potřeby zřizujeme třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce měla škola 22 tříd, ke 30. září 2010 bylo zapsáno 464 ţáků, z toho 222 dívek. Na prvním stupni ( ročník) bylo 13 tříd, do kterých docházelo 273 ţáků, z toho 127 dívek. Na druhém stupni ( ročník) bylo 9 tříd, do kterých docházelo 191 ţáků, z toho 95 dívek. V kaţdém ročníku pracovala jedna třída se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku (TzPPM). ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM Počet žáků Třídy Běžné třídy dívky TzPPM I. STUPEŇ ZŠ Ročník Třídy Běžné třídy speciální třídy Počet žáků dívky ročník ročník ročník ročník ročník II. STUPEŇ ZŠ Ročník Třídy Běžné třídy TzPPM Počet žáků dívky ročník ročník ročník ročník Spádový obvod školy tvořily ulice Švabinského, Slavíčkova, Mánesova, Alšova, Javorová, Jezerní, Hrušková, Novina. Do tříd se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty i do běţných tříd dojíţděli také ţáci z Březové u Sokolova, Bukovan, Dolního Rychnova, Habartova, Chlumu Svaté Maří, Krajkové, Královského Poříčí, Kynšperku nad Ohří, Lokte, Lomnice, Nového Sedla, Oloví, Rotavy, Rovné, Starého Sedla, Svatavy, Těšovic. Ve školní družině byla zřízena tři oddělení s 90 zapsanými ţáky.

3 3 Ve školní jídelně se připravovaly obědy pro ţáky, zaměstnance a cizí strávníky od začátku září 2010 do konce června kategorie počet zapsaných strávníků počet obědů 7 10 let let 15 a více let zaměstnanci cizí strávníci Organizace výuky Ve všech ročnících základní školy s výjimkou pátého ročníku se vyučovalo podle vlastního školního vzdělávacího dokumentu Naše škola, který nabyl platnosti 1. září V pátém ročníku se dokončilo vyučování dle dokumentů vzdělávacího programu Základní škola schváleného MŠMT ČR dne pod čj /96-2 s úpravami a doplňky schválenými MŠMT ČR dne pod čj / Výuka cizího jazyka Výuka povinného předmětu cizí jazyk byla zahájena ve školním roce 2010 / 2011 ve třetím ročníku s tříhodinovou týdenní dotací. Ţáci si volili mezi anglickým a německým jazykem. Výuka volitelného předmětu druhý cizí jazyk ( Aj, Nj, Rj) zahajuje v 6. a 7. ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací, v osmém ( Aj, Nj, Rj) a devátém ( Aj, Nj) ročníku s jednohodinovou týdenní dotací. Praktické činnosti VI.A, B Pěstitelství, Práce s technickými materiály VII. A, B, C Pěstitelství, Práce s technickými materiály VIII.A, VIII. B Pěstitelství, Práce s technickými materiály, Svět práce IX A, B Pěstitelství, Práce s technickými materiály, Svět práce Volitelné předměty ročník další cizí jazyk ( Aj, Nj, Rj) VI.A Seminář a praktika z fyziky, Cvičení z matematiky ročník ( běţné třídy) Informatika, Seminář z českého jazyka, Uţité výtvarné činnosti, Domácnost VII.A Informatika, Cvičení z matematiky ročník ( běţné třídy) Sportovní aktivity, Uţité výtvarné činnosti, Informatika VIII. A Seminář a praktikum ze zeměpisu, Cvičení z matematiky IX.A Cvičení z matematiky, Seminář a praktika z chemie Sborový zpěv Pohybové a sportovní aktivity Konverzace v Aj Nepovinné předměty pro zájemce ze ročníku pro 6. a 7. ročník pro 2. stupeň ZŠ Zájmové útvary Od října 2010 do června 2011 docházely přihlášené děti do těchto zájmových krouţků: - 3x týdně plavání pro ţáky prvního stupně ZŠ - 1x týdně šikovné ruce - pro první stupeň ZŠ - 2x týdně anglický jazyk pro ţáky prvního stupně ZŠ - 2x týdně německý jazyk - pro ţáky prvního stupně ZŠ - 1x týdně výpočetní technika - pro ţáky prvního stupně ZŠ - 1x týdně basketbal pro druhý stupeň ZŠ - 1x týdně dovedné ruce pro druhý stupeň ZŠ

4 4 Nadstandardní vyučování Do tříd se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku ( VI. A, VII.A, VIII.A, IX.A) docházejí talentované děti ze sokolovských i okolních škol. Vyšší nároky učitelů, rychlejší tempo, doplňující a rozšiřující učivo umoţňují ţákům těchto tříd úspěšné přijetí na střední školy i úspěšný průběh studia. Informace ze sokolovského gymnázia i dalších škol hovoří o spokojenosti s absolventy těchto tříd. Mezinárodní projekt Ve školním roce opět probíhala celoroční přípravná část projektu, která vyvrcholila v květnu 2011 společným pobytem našich a německých dětí z partnerské školy z Dörfles Esbachu. Tématem společného díla byl muzikál známého německého rockera Petera Maffaye s názvem Tabaluga aneb putování za rozumem. Dráček Tabaluga se vydává na cestu světem za poznáním. Po dlouhém a nesnadném putování s mnoha záţitky poznává na závěr, ţe je dobré zůstat dítětem a uchovat si dětské vidění světa. V průběhu roku se naše děti scházely od října 2011 jedenkrát týdně. Naučily se a pohybově nacvičily německé písničky z muzikálu, připravovaly kostýmy a kulisy. Skupinu tvořili chlapci a děvčata ze třetího aţ sedmého ročníku, takţe se museli také navzájem poznat a spřátelit. Projekt stejně jako uţ v minulých osmi letech zajišťovala stejná skupina pedagogických pracovníků zástupkyně ředitele školy Mgr. Brigitte Havelková, učitelka z 1. stupně ZŠ Mgr. Iva Vacková a učitelka z 2. stupně ZŠ paní Hana Plachá. Tým doplňoval jiţ také tradičně náš bývalý kolega a zástupce ředitele Mgr. Horst Gerber. Z německé strany je duší organizátorského týmu Karl Heinz Lorenz. Společný pobyt našich a německých dětí se letos uskutečnil od 14. května do 21. května 2011 ve Weissenstadtu. Kromě secvičení muzikálu se věnovaly výletům do okolí, soutěţím, zábavě a sportu. V sobotu 21. května se sjeli do Weissenstadtu rodiče, sourozenci a příbuzní dětí, aby zhlédli premiéru muzikálu Tabaluga v provedení našich a německých dětí. Dlouhý potlesk i slzy v očích svědčily o tom, ţe celoroční práce se podařila. SRPDŠ Od roku 1997 při škole pracuje Sdruţení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ). Třídní schůzky jsou svolávány pravidelně v září, listopadu a dubnu. Rodiče jsou seznamováni s činností školy a vyjadřují se k ní. Připomínky ze strany rodičů jsou poté průběţně řešeny. Rodiče poskytují škole významný finanční příspěvek (150,- za dítě), který je čerpán na vstupné na kulturní představení, odměny při sportovním dnu, odměny reprezentantům školy a ţákům, kteří dosáhli výborných studijních výsledků. Školská rada V roce 2000 vznikla podle 17b zákona 564/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav školská rada. S novým školským zákonem 561/2005 ( 167 a 168) byla zřizovatelem vyvolána potřeba nové školské rady. Schází se pravidelně dvakrát ročně. Schvaluje výroční zprávy o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků, vyjadřuje se k nim a projednává návrh rozpočtu na další rok. Minimální preventivní program Minimální preventivní program školy klade důraz na dodrţování zdravého ţivotního stylu. Zaměřuje se na schopnost komunikace, dovednost jednat správně v krizových situacích a na rozvoj osobnosti dítěte. Probíhá všemi vyučovacími předměty, ale nejvíce se objevuje v přírodovědě (1.stupeň) a v předmětech rodinná výchova, člověk a zdraví, občanská výchova a výchova k občanství na 2. stupni ZŠ. Mezi hlavní cíle patří předávání potřebných informací ţákům a společně s rodinou formování jejich postojů v oblasti odmítání návykových látek a negativních společenských jevů. Kaţdoročně pořádáme besedu ţáků s právníky, besedy 9. ročníku o

5 5 drogách a mezilidských vztazích, prevenci AIDS a pohlavních chorob. Názory ţáků jsou zjišťovány anketami, dotazníky. Dalším úkolem do budoucna je boj s rozšiřujícím se kouřením. Školní soutěže Ţáci školy se připravovali a poté účastnili vědomostních, dovednostních a sportovních soutěţí vyhlašovaných MŠMT, Karlovarským krajem, Asociací školních sportovních klubů, Tělovýchovnou unií Sokolov. V celoroční okresní Sportovní lize pro 2. stupeň ZŠ jsme získali slušné páté místo z 27 zúčastněných škol. V soutěţi pro první stupeň ZŠ jsme obsadili sedmé místo mezi 23 zúčastněnými školami. Přílohou č. 2 této zprávy je přehled o umístěních ţáků v soutěţích.

6 6 Údaje o zaměstnancích školy ve školním roce Celkový počet zaměstnanců ke : 52 Z toho: Pedagogičtí pracovníci z toho odborně kvalifikovaných 1. stupeň 2. stupeň z toho z toho odborně odborně kvalifikovaných kvalifikovaných Učitelé z toho ţeny z toho na MD asistenti pedagoga vychovatelky Nepedagogičtí zaměstnanci 15 Z toho: školní jídelna 5 z toho: vedoucí ŠJ 1 vedoucí kuchařka 1 kuchařky 2 kuchař 1 provozní zaměstnanci 10 z toho: školník údrţbář 1 THP 1 strojnice bazénu 1 uklizečky 7 Věkové složení zaměstnanců školy pedagogové I. stupeň ZŠ pedagogové II. stupeň ZŠ asistenti pedagoga vychovatelky ŠD nepedagogičtí ( provozní + ŠJ) počet do 30 let let let nad 55 let Pracující důchodci počet 0 9 (1 MD) (1 MD) ( 1MD)

7 7 Přijímací řízení Zápis do prvního ročníku ( únor 2011) z toho dívek Počet dětí k zápisu Počet odkladů školní docházky 5 1 Přestoupilo z jiné školy 5 3 Počet dětí navrţených do speciální třídy 0 0 Nastoupilo do 1. ročníku 2011/ Třída se zameřením na výuku přírodovědných předmětů a matematiky Do třídy se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku se přihlásilo a přijímací zkoušky vykonalo 27 zájemců, z toho 10 dívek. Bylo přijato 25 ţáků, z toho 9 dívek. Ukončení povinné školní docházky ukončilo v 6. ročníku v 7. ročníku v 8. ročníku v 9. ročníku pokračuje splnění povinné školní docházky Přehled umístění žáků střední školy SOU neumístění dokončení základního vzdělávání Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Srovnání se školním rokem 2009 / / / / / / /2011 počet ţáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno stupeň z chování stupeň z chování počet omluvených hodin omluvených hodin na jednoho ţáka počet neomluvených hodin neomluvených hodin na jednoho ţáka 104,76 95,55 82,9 79,6 129,11 117, ,79 0,95 0,35 0,24 1,28 1,93 Podrobná tabulka výsledků vzdělávání je přílohou č.1 této výroční zprávy. po Údaje o akcích, soutěžích a jiných aktivitách školy Jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3.

8 8 Údaje o kontrolách nadřízených orgánů ve školním roce V době od do oddělení finanční kontroly Městského úřadu Sokolov provedlo veřejnoprávní kontrolu pouţití finančních prostředků v rámci hospodaření příspěvkové organizace. Kontrola byla provedena za období od do Zjištěné nedostatky byly odstraněny v nejbliţších moţných termínech. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Dotace poskytnutá MŠMT ze státního rozpočtu prostřednictvím Karlovarského kraje ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka dotace Neinvestiční dotace , ,00 0 Z toho: Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0 V tom: platy , ,00 0 ostatní osobní náklady , ,00 0 zákonné odvody , , ,00 FKSP , ,00-1,00 Náhrady za nemoc , , ,00 ONIV , , ,00 hustota a specifika , ,00 0 školní potřeby pro žáky 1. ročníku , , Hospodaření školy ve vztahu ke zřizovateli městu Sokolov NÁKLADY ( v tis. Kč) VÝNOSY ( v tis. Kč) Spotřeba materiálu Prodej sluţeb - pronájem Spotřeba potravin Prodej sluţeb - stravné Spotřeba energií Prodej sluţeb - ostatní Opravy a udrţování Úroky Cestovné Zúčtování fondů Náklady na reprezentaci Jiné výnosy školy Ostatní sluţby Trţby z prodeje IM Mzdové náklady Prodej materiálu Zák. soc.a zdrav pojištění Zák. soc. náklady Ostatní daně a poplatky 0 0 Provozní dotace Jiné ostatní náklady ostatní dotace Odpisy investičního majetku Náklady Výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Sokolov, 30.září 2010 Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy přílohy: č.1 přehled výsledků vzdělávání ve školním roce 2010/2011 č.2 přehled účasti a umístění ţáků v soutěţích ve školním roce 2010/2011 č.3 přehled akcí a soutěţí, kterých se ţáci účastnili ve školním roce 2010/ Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne.. Mgr. Dana Klimčuková předsedkyně školské rady

9 9 Příloha č. 1 Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2010 / 2011 Škola: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka ,64 76,66 76,74 83,86 82,69 79,61 75,96 110,4 145,5 146,9 117,5 95,55 Kontrola: prospělo s vyznamanáním + prospělo + neprospělo + nehodnoceno = počet žáků Uveden stav prospěchu a chování za druhé pololetí, počty zameškaných hodin za celý školní rok ,051 0,721 0,286 0,089 0,242 2,167 3,29 1,41 0,304 1,933 0,953

10 10 Příloha č. 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Přehled účasti a umístění žáků v soutěžích ve školním roce 2010/2011 název soutěže krajská kola (umístění do třetího místa) účastníci I. stupeň ZŠ umístění do 3. místa žáky připravoval(a) Němčina nás baví (4. r) Vojtěch Navrátil 2. Mgr. Vacková minibasketbal Nguyen Gia Huy, Klement L., Brus L., Kaiser M., Zubanič M., Štefka M., Sládek O., Sýkora D., 3. p. uč. Šnobl Kudláč J. Hirschová D., Čebišová A., Hendrychová B., vybíjená Ponetzová D., Tatýrková E., Hájková M., Lajčáková 3. K., Feitlová M., Biroščáková P., Janusová E., Koněvalíková K. environmentální výchova Tereza Landová, Petra Kodadová 3. Mgr. Jandejsková Němčina nás baví ( 5. r) Michal Zubanič 3. Mgr. Vacková Basketbal starší žákyně název soutěže II. stupeň ZŠ B. Fejfarová, B. Zieglerová, K. Sklenářová, E. Ticháčková, T. Vobořilová, D, Klímová, K. Ressová Okresní kola účastníci I. stupeň ZŠ 3. p. uč. Šnobl umístění do 3. místa žáky připravoval(a) matematická olympiáda Z5 Jakub Kára 1. p. uč. Janderová Pythagoriáda ( 5. r.) Jakub Kára 1. p. uč. Janderová Pythagoriáda ( 6. r.) Jakub Kára 1. p. uč. Janderová Pythagoriáda ( 7. r.) Jakub Kára 2. p. uč. Janderová Němčina nás baví ( 5. r) Michal Zubanič 1. Mgr. Vacková Němčina nás baví (4. r) Vojtěch Navrátil 1. Mgr. Vacková Němčina nás baví (4. r) Eliška Polesná 2. Mgr. Vacková matematický Klokánek Jakub Kára r p. uč. Janderová matematický Benjamín Jakub Kára r p. uč. Janderová matematický Cvrček ( 3.r.) Lukáš Pazour 2. Mgr. Bärtlová minibasketbal Nguyen Gia Huy, Klement L., Brus L., Kaiser M., Zubanič M., Štefka M., Sládek O., Sýkora D., 1. p. uč. Šnobl Kudláč J. Hirschová D., Čebišová A., Hendrychová B., vybíjená Ponetzová D., Tatýrková E., Hájková M., Lajčáková 2. K., Feitlová M., Biroščáková P., Janusová E., Koněvalíková K. recitační soutěž Marek Moravec 2. Mgr. Kříţová p. uč. Lipovská plavání Feitová M., Koněvalíková K., Ponetzová D., 3. Hájková M., Čebišová A., Mašková A. florbal Urban J., Husák O., Klepáček M., Převrátil D., Lejba L., Body R., Brus L., Kaiser M. 3. p. uč. Rychlá

11 11 II. stupeň ZŠ Fyzikální olympiáda kat. G D. Káclová, B. Karbanová, D. Mašková 1. Mgr. Suchanová Fyzikální olympiáda kat. F Jaroslav Sedlák 1. Mgr. Suchanová Fyzikální olympiáda kat. F Jan Kníř 2. Mgr. Suchanová Konverzace v NJ kat. I.A Dominika Mašková 2. Mgr. Havelková K. Sklenářová, D. Klímová, E. Ticháčková, K. Orion Florbal Cup starší Fischerová, K. Kanalošová, P. Hofrichterová, 1. p. uč. Vokáč žákyně L. Vavrová Pohár rozhlasu starší žákyně K. Kanalošová, D. Klímová, T. Kocová, Randová, A. Broţíková, K. Sklenářová, P. Hofrichterová, K. Fischerová, M. Vaňková, E. Prokopová 2. p. uč. Šnobl Pohár rozhlasu starší J. Sedlák, J. Frček, P. Novák, M. Tomczak, T. žáci Fridrich, T. Kozák, Pollner, V. Blahó, Kozlík, 3. p. uč. Šnobl Atletický čtyřboj starší T. Kozák, J. Pollner, M. Kofroň, M. Tomczak, žáci V. Blahó 3. p. uč. Šnobl Atletický čtyřboj starší P. Jablonecká, K. Kanalošová, T. Kocová, žákyně P. Hofrichterová, 2. p. uč. Šnobl Přespolní běh starší žáci J. Kníř, T. Frček, M. Tomczak, M. Kofroň, T. Kozák 2. p. uč. Šnobl Basketbal mladší žáci V. Beránek, M. Filipčík, A. Makula, D. Hynek, D. Šimků, L. Pech, 3. p. uč. Šnobl Basketbal starší žákyně B. Fejfarová, B. Zieglerová, K. Sklenářová, E. Ticháčková, T. Vobořilová, D, Klímová, Ressová 1. p. uč. Šnobl Basketbal starší žáci M. Snopek, T. Kozák, Kozlík, J. Menčík, T. Pollner, J. Sedlák, J. Šneberk, T. Kubalík, D. Macháček 3. p. uč. Šnobl

12 12 příloha č. 3 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Přehled akcí a soutěží, kterých se žáci školy zúčastnili ve školním roce ( tučnou kurzívou jsou vyznačeny akce, které škola zajišťovala nebo se podílela na pořadatelství) září 2010 Banánové děti Alfa - film + beseda o Vietnamu atletický čtyřboj - II. stupeň - okresní kolo mladší ţactvo atletický čtyřboj - II. stupeň - okresní kolo starší ţactvo říjen 2010 MS v basketbalu ţen - KV Aréna Hartenberské strašení 8. a 9. třída, hrad Hartenberg Alexandrovci ţáci 9. tříd KV Aréna přespolní běh - I. stupeň - okresní kolo projekt Merkur volba povolání, motivační hodiny projekt Merkur volba povolání, exkurze WITTE Nejdek přespolní běh - II. stupeň - okresní kolo přespolní běh - II. stupeň - krajské kolo minifotbal- II.st. ZŠ - školní kolo minifotbal II. st. ZŠ - okrskové kolo Keltové ročník, ročník Kynšperská tamburínka soutěţ ve zpěvu stolní tenis 2. stupeň okresní kolo - Nové Sedlo listopad 2010 AJAX beseda s Policií ČR, 3. ročníky Africká hudba Městská knihovna, 7. ročník AJAX vyhodnocení pro třetí ročníky kino Alfa plavání I. stupeň okresní kolo plavání II. stupeň okresní kolo stolní tenis 1. st. okresní kolo K. H. Mácha - Městská knihovna 8. A Škola 2011 prezentace škol - sportovní hala The Action MDK Sokolov, 9. B Stonoţkový týden prosinec 2010 šachy I.stupeň školní kolo konverzace v německém jazyce - školní kolo Ţidovské muzeum výlet Praha 8.A Mikuláš na Hartenberku Hřebeny, dobrovolníci II. stupeň Mikuláš I. a II.stupeň zeměpisná olympiáda ročník školní kolo AJAX beseda s Policií ČR, 3. ročníky zdobení vánočních stromků klášterní kostel koncert ZUŠ Vánoce s populární hudbou, ročník MDK bowling - 1. stupeň okresní kolo - Královské Poříčí Vánoční koncert - vystoupení pěveckého krouţku pro I. stupeň florbal okrskové kolo pro mladší a starší ţáky a ţákyně

13 13 zeměpisná olympiáda ročník školní kolo scénické čtení, spolupráce s knihovnou - I. stupeň divadlo Karlovy Vary Husovka, 1. ročník AJAX beseda s Policií ČR, 2. ročníky matematická olympiáda Z5 5. ročník školní kolo vybíjená I. stupeň, školní kolo kino Alfa Shrek: konec a zvonec, I. stupeň Vánoční sportovní den II. stupeň Vánoční besídky I. a II. stupeň leden 2011 florbal II. st. okresní kolo, mladší ţáci a ţákyně, starší ţáci a ţákyně konverzace v AJ I. stupeň školní kolo Karlovarský skřivánek - 1. stupeň školní kolo Co víš o Karlovarském kraji školní kolo - I. stupeň projekt Merkur volba povolání, exkurze WITTE Nejdek, ISŠTE Sokolov florbal okresní kolo - I. stupeň halový fotbal školní kolo II. stupeň konverzace v AJ II. stupeň školní kolo matematická olympiáda Z5 okresní kolo Jak se dělá tanečník vzdělávací program Tanečního centra v Praze matematická olympiáda Z9 9. ročník okresní kolo halový fotbal okrskové kolo II. stupeň - Březová únor 2011 konverzace v Nj 6. a 7. ročník školní kolo dějepisná olympiáda okresní kolo konverzace v Nj 8. a 9. ročník školní kolo Dětská porta pěvecká soutěţ regionální kolo čtenářská soutěţ I. stupeň školní kolo konverzace v Nj II. stupeň okresní kolo Pythagoriáda 8. ročník - školní kolo Přehazovaná I. stupeň - okrskové kolo besedy Prevence návykových látek, výchova k rodičovství, sexuální výchova Pythagoriáda 6. a 7. ročník, školní kolo silový víceboj okresní kolo, mladší a straší ţáci recitační soutěţ 1. stupeň školní kolo divadlo Kuba Princ Bajaja - I. stupeň přehazovaná I. stupeň, okresní kolo konverzace v AJ II. stupeň okresní kolo Techmania ročník, prezentace fyzikálních jevů březen 2011 environmentální výchova okresní kolo pro I. stupeň Školička akce pro předškoláky sportovní gymnastika okresní kolo I. a II. stupeň recitační soutěţ 1. stupeň okresní kolo biologická olympiáda kategorie C,D - školní kolo Co víš o Karlovarském kraji okresní kolo - I. stupeň zeměpisná olympiáda - 2. stupeň okresní kolo konverzace v NJ 2. stupeň - krajské kolo Březovský lístek pěvecká soutěţ - I. stupeň - Březová Šikana a další ubliţování beseda s Policií ČR - 6. ročník

14 14 Školička akce pro předškoláky Beseda s Policií ČR I. stupeň konverzace v AJ I. stupeň školní kolo minibasketbal I. stupeň - školní kolo čtenářská soutěţ pro 3. ročníky okresní kolo Kynšperk minibasketbal - I. stupeň - okrskové kolo olympiáda v ČJ II. stupeň- okresní kolo basketbal - II. stupeň - okrskové kolo konverzace v AJ II. stupeň - krajské kolo Pythagoriáda - okresní kolo Čas proměn beseda o dospívání - 6. ročníky čtenářská soutěţ I. stupeň krajské kolo - Kynšperk šplh II. stupeň okresní kolo minibasketbal I. stupeň hoši - krajské kolo fyzikální olympiáda - kategorie 8., 9. ročník - okresní kolo duben 2011 Biologická olympiáda ročník okresní kolo basketbal - 2. stupeň okresní kolo Školička akce pro předškoláky matematická olympiáda Z6, Z7, Z8 okresní kolo Hravě o Sokolově soutěţ pro I. a II. stupeň DDM Projekt Ajax pro 3. ročník Beseda s policií ČR - VII.B prevence Šplh soutěţ pro I. stupeň okresní kolo Projekt Velikonoce I. stupeň Biologická olympiáda ročník okresní kolo Volejbal 2. stupeň školní kolo Projekt Ajax pro 2. ročník Vybíjená I. stupeň okresní kolo Nenech se spoutat pro 7. ročník - prevence recitační soutěţ 1. stupeň krajské kolo divadelní představení Řím Perštejni volejbal 2. stupeň okrskové kolo basketbal 2. stupeň krajské kolo Den Země 2. stupeň Vybíjená I. stupeň krajské kolo Beseda s Policií ČR Kyberšikana - 8. ročník Minikopaná McDonald s Cup školní kolo květen 2011 basketbal starší ţákyně krajské kolo Planeta Země 3000 Čína 2. stupeň Dopravní soutěţ mladých cyklistů okresní kolo pro 1.a 2. stupeň Praha historická dějepisná exkurze VII.A Minikopaná McDonald s Cup okrskové kolo Národní technické muzeum dějepisná exkurze VIII.A Policie ČR ukázka výcviku psů Minivolejbal mladší ţactvo okresní kolo Mezinárodní projekt TABALUGA Weissenstadt Pohár rozhlasu mladší a starší ţactvo - okresní kolo Projekt Ajax pro 2. ročník Testování COMDI pro 8. ročník výběr povolání

15 15 Projekt Ajax pro 3. ročník Matematické oříšky soutěţ pro 4. ročník krajské kolo v DDM Pohár rozhlasu starší ţáci - krajské kolo Divadelní představení Revue v kufru 1. stupeň Petangue 1.stupeň okresní kolo Kinderiáda 1. stupeň krajské kolo červen 2011 minitenis 1. stupeň okresní kolo návštěva dětí z partnerské školy ze SRN soutěţ v plavání pro 3. ročník okresní kolo Běh štěstí okresní kolo Atletický trojboj 1. stupeň okresní kolo Policie ČR - dopravní výchova beseda a vycházka pro 5. ročník Turistický den 1. ročník Sportovní den 2. stupeň Filmové představení Rio kino Alfa 1. stupeň Loučení deváťáků vystoupení pro niţší ročníky Poslední zvonění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 2014 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 2014 23. září 2014 předkládá: Mgr. Ivo Záleský, ředitel školy 2 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj Rozvrh třídy I. A ve škol. roce 2014/15 Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj Út Čj M Čj Tv Čajs St Čj M Čj Vv Čt Tv Čj Časp Čj Pá Čj M Čajs Čj Český jazyk 9 Anglický jazyk 1 (N) Člověk a jeho svět 2 Matematika 4 Výtvarná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2007 / 2008 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty žáků str. 4 3. Pracovníci školy str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Příloha č.2 k ročnímu plánu práce kalendář termíny školní rok 2015-2016 :

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Příloha č.2 k ročnímu plánu práce kalendář termíny školní rok 2015-2016 : Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Příloha č.2 k ročnímu plánu práce kalendář termíny školní rok 2015-2016 : Organizace školního roku: Období školního vyučování od úterý 1.9.2015 Slavnostní zahájení

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ, NÁMĚSTÍ MÍRU 44, DEŠTNÁ 378 25 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná Školní rok 2013/2014 Vypracoval dne: 02.09.2014 Mgr. Jan Javorský - ředitel školy Schválena

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007 / 2008

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007 / 2008 Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace (školní rok 2007 / 2008) Strana : 1/10 O B S A H Obsah: Část Strana 1.

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a S l o v a n, K r o m ě ř í ž, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž e-mail: zs@zsslovan.cz tel.: 573 502 244, fax : 573 502 240 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1 Základní údaje o škole... 3 2 Přehled učebních plánů... 4

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole - název školy Základní škola Albrechtická 732,Praha Kbely - adresa školy Albrechtická 732, 197

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009. Zpracoval: Mgr. Radek Dostál

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009. Zpracoval: Mgr. Radek Dostál Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Zpracoval: Mgr. Radek Dostál 13.10.2009 2 Zřizovatel: Město Benátky nad Jizerou Vedení školy: ředitel:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: Základní škola Františkovy Lázně, Česká 1 Výroční zpráva Mgr. Jiřina Fajfrová 2009-2010 Obsah výroční zprávy: A. Základní údaje o škole str. 3-5 B. Vzdělávací program 6-7 C. Přehled pracovníků školy 8-9

Více