Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k ) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha"

Transkript

1 Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k ) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti: 13,7 % (k ) Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: SLDB 2001 EAO = 51 SLDB 2011 EAO = 50 Základní občanská vybavenost v obci není Poloha obce v ORP Liberec: západ OBECNÁ VÝCHODISKA Obec měla zpracován Místní program obnovy venkova do r V rámci dotazníkového šetření z května 2014 obec nedodala vyplněný dotazník. Obec je součástí Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko a MAS Podještědí. I. ZAMĚSTNANOST Hodnocení vývoje zaměstnanosti vychází z ukazatele míry registrované nezaměstnanosti vždy k let 2000 až 2011 a vzdělanostní struktury v letech 2001 a 2011 dle SLDB. Vývoj míry nezaměstnanosti Výpočet míry nezaměstnanosti je prováděn jako podíl počtu dosažitelných uchazečů o práci k počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva (EAO) v obci. Do roku 2010 byla pro ukazatel EAO používána data ze SLDB Pro rok 2011 byly již použity údaje ze SLDB Míra nezaměstnanosti se drží v obci dlouhodobě pod celorepublikovým průměrem. Její hodnoty jsou relativně stabilní, vykazují jen výkyv v roce 2003 (15,7 %) a od roku 2008 je i zde patrný mírný vliv ekonomické krize. V úvahu je třeba vzít velmi nízký počet ekonomicky aktivního obyvatelstva, který v případě ztráty zaměstnání u několika málo jedinců vyvolává skokové změny v míře nezaměstnanosti, viz roky 2003 a 2010 (obr. 1).

2 Janovice v Podještědí 25 23,5 Míra nezaměstnanosti v % ,9 7,8 7,8 15,7 7,8 9,8 9,8 9,8 17,6 13,7 13, Rok Obr. Janovice v Podještědí-1: Vývoj míry nezaměstnanosti k v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Vzdělanostní struktura Z hlediska zaměstnatelnosti je důležitá vzdělanostní struktura obyvatelstva v obci. Relevantní data vyplývají ze SDLB z let 2001 a Tab. Janovice v Podještědí-1: Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let Obyvatelstvo 15leté a starší bez vzdělání 0 2 základní včetně neukončeného v tom vyučení a střední odborné bez podle maturity stupně vzdělání úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové 2 3 vysokoškolské 0 2 Zdroj: SLDB, 2001 a 2011 Z uvedených dat v obci vyplývá nepatrný nárůst počtu lidí s úplným středoškolským vzděláním (s maturitou), ale také osob s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním. Dle výsledků SLDB z let 2001 a 2011 se celkově zvýšil podíl osob s maturitou a vzděláním vyšším než středoškolským na celkovém počtu osob starších 15 let cca o 4,8 procentního bodu. Na druhou stranu stále zůstává relativně vysoký podíl osob pouze se základním vzděláním a vyučených bez maturity. II. EKONOMICKÁ AKTIVITA Dle ARES se v obci k červnu 2014 nacházelo celkem 49 ekonomických subjektů, z toho 26 aktivních. Oproti roku 2012 došlo k nárůstu aktivních ekonomických subjektů o 1 jednotku. Tab. Janovice v Podještědí-2: Přehled vývoje počtu ekonomických subjektů v obci celkem z toho aktivní celkem z toho aktivní celkem z toho aktivní četnost ekonomických subjektů v obci Zdroj: databáze MF ARES 2010, 2012, 2014 Největší firma působí v odvětví silniční dopravy. Dle počtu zaměstnanců se jedná o drobný podnik.

3 Tab. Janovice v Podještědí-3: Přehled firem s největším počtem zaměstnanců Hl. předmět podnikání Hl. předmět CZ-NACE podnikání Firma Sídlo Silniční nákladní Oldřich Hýbner - Janovice v doprava Autodoprava Podještědí 2 Zdroj: databáze MF ARES 2010, 2014, Magnus web 2014, webové stránky jednotlivých firem Počet zaměstnanců neuvede 1-5 no Zemědělská výroba V obci působí dvě honební společenstva, jedno družstvo a 4 fyzické osoby, z nichž lze z hlediska obratu upozornit na Irenu Kašeovou a Kamila Zvolána. Za dva hlavní směry zemědělské výroby lze považovat lov a odchyt divokých zvířat a podpůrné činnosti pro zemědělství. PV Cvikov s.r.o. (Jablonné v Podještědí) využívá místní zemědělský areál na ustájení skotu přes zimu. Sektorové zaměření ekonomických aktivit v obci je hodnoceno jako podíl zaměstnaných dle odvětví ekonomické činností na celkovém počtu zaměstnaných osob v obci, a to pomocí ukazatelů: - Podíl zaměstnaných v priméru byl 13,2 %; - Podíl zaměstnaných v sekundéru 26,3 %. Zdroj dat: SLDB 2011, ukazatel byl v rámci SLDB 2011 oproti šetření v roce 2001 metodicky změněn. Inovační aktivity znalostních odvětví dominantních firem v obci Z hlediska odvětvového zaměření významných firem pro obec Janovice v Podještědí dle počtu zaměstnanců lze konstatovat, že v obci se nacházejí firmy, které dle metodiky OECD působí v tzv. znalostních odvětvích. Jedná se o odvětví CZ-NACE: 494 Silniční nákladní doprava. U znalostních odvětví ČSÚ provádí dotazníkové šetření inovací pod označením TI zkoumající aktivity takto zaměřených firem se sídlem v České republice. Studie řeší dvě období. První období zahrnuje roky 2008 až 2010 a druhé 2010 až V roce 2010 bylo celkově vyhodnocováno 5 151, v roce 2012 se jednalo o respondentů za všechna znalostní odvětví v ČR (viz metodický postup). Bylo provedeno šetření v oblasti předpokládaného chování firem v tzv. znalostních odvětvích z hlediska inovačních aktivit. V Janovicích v Podještědí bylo sledováno jen odvětví 494. Jedná se o odvětví firmy s největším významem v oblasti zaměstnanosti. V tomto odvětví působí v obci jen jedna drobná firma, viz tab. 4. a 5. Tab. Janovice v Podještědí-4: Hodnocení znalostních odvětví dle zaměření významných zaměstnavatelů v obci znalostní nejvýznamnější odvětví trh odvětví změna počtu zaměstnanců respondentů v odvětví v ČR v % změna výkonnosti respondentů v odvětví (tis. Kč/1 ZAM) v % podíl inovačních firem odvětví z celk. počtu respondentů v % faktory omezující inovační aktivitu firem ČR v daném odvětví CZ- velikost 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 3 nejvýznamnější NACE fy 494 malá národní národní nedostatek fin. prostředků -vysoké inovační náklady -inovace nebyly vyžadovány Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ, TI 2010 a 2012 Pozn.: Inovační firma je dle manuálu OECD taková, která ve sledovaném roce realizovala alespoň jednu inovaci, a to buď technickou (procesní, produktovou) nebo netechnickou (marketingovou, organizační). Tab. Janovice v Podještědí-5: Doplňující informace ke zdrojům inovačních aktivit inovujících firem Financování inovací z veřejných zdrojů Nejvýznamnější znalostní odpovídalo místní Stát (ústřední 7. RP EU v % SF EU v % subjekty Inovační odvětví x % inovačních nebo regionální vláda) v % spolupráce firem úřad v % CZ- fa 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 NACE 494 M dodavatelé -konkurenti, fy stejného odvětví Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ, TI 2010 a 2012

4 Z tab. 4 vyplývá, že malé firmy analyzovaného odvětví byly v období hospodářské krize ( ) nuceny propouštět, přesto se jim nepodařilo v roce 2010 zcela stabilizovat výkonnost firmy v přepočtu na jednoho zaměstnance. V roce 2012 lze konstatovat na jedné straně navýšení počtu zaměstnanců u respondentů daného odvětví, ale současně další snížení výkonnosti firem. Malé firmy odvětví působí na národním trhu. V odvětví 494 malé firmy vykazují menší inovační aktivity a mezi hodnocenými obdobími je patrný jejich pokles. To je alarmující zjištění. Z tab. 5 lze vysledovat skutečnost, že ani jeden inovační podnik daného šetření odvětví 494 rozsahu malé firmy nečerpal v roce 2010 finance z veřejných zdrojů. Přitom jako bariéry inovačních aktivit byly označeny nedostatek finančních prostředků a vysoké inovační náklady. V roce 2012, použilo na financování inovačních aktivit veřejné zdroje 19 % malých firem, a to konkrétně z programů podpory ústřední vlády. Při hodnocení typu inovací realizovaly malé firmy v odvětví v roce 2010 více inovace netechnické (konkrétně nejvíce organizační). V roce 2012 vykázaly malé firmy analyzovaného odvětví více inovace technické, a to převážně procesní. III. STAV A TRENDY VE VYUŽITÍ ÚZEMÍ OBCE V kapitole je nejprve vyhodnocen stav opuštěných provozních areálů v obci, následně je charakterizováno využití území obce. Brownfields / Opuštěné výrobní areály a objekty Dle dotazníkového průzkumu z dubna 2010 se nenacházely v obci žádné lokality typu brownfields. V r obec nedodala vyplněný dotazník, nicméně dle databáze brownfields (Liberecký kraj) v obci žádné lokality podobného typu nejsou zaznamenány. Využití území obce Způsob využití území v letech 2001 až 2012 vystihuje struktura pozemků, která je uvedena v tab. 6. Pro dané území je charakteristický výrazný podíl lesních porostů, které jsou na 57 % území. Změnu využití území v jednotlivých kategoriích pozemků v obci mezi rokem 2001 a 2012 vystihuje index změny využití území, který dosáhl hodnoty 5,05 %. Výsledek naznačuje, že změny nedosahují výraznější intenzity; pouze 5,05 % plochy daného území změnilo v tomto období kategorii využití. Tab. Janovice v Podještědí-6: Struktura jednotlivých druhů pozemků na území obce Janovice v Podještědí v letech 2001 a Druh pozemku ha % ha % Zemědělská půda 245,91 38,78 246,55 38,87 Zahrnuje: orná půda 158,00 24,91 126,57 19,95 zahrady 3,45 0,54 3,41 0,54 sady chmelnice vinice trvalý travní porost 84,47 13,32 116,57 18,38 Lesní půda 359,63 56,71 359,63 56,70 Vodní plochy 3,87 0,61 3,87 0,61 Zastavěné a ostatní plochy 24,77 3,91 24,24 3,82 Celková výměra 634,19 100,00 634,29 100,00 Zdroj: Vlastní zpracování za použití dat ČSÚ Jak se změny projevily ve struktuře pozemků, je patrné z tab. 7, kde jsou uvedeny relativní změny v charakteru využití vybraných druhů pozemků. Posun ve využití země je ekologicky žádoucí. Ve sledovaném období došlo k intenzivnímu zatravňování, kdy se na místo zastavěných ploch a především orné půdy rozšířila rozloha trvalých travních porostů. Tento proces, zatravňování, je identifikovaný jako dominantní z hlediska krajinotvorné činnosti, se silnou intenzitou.

5 Tab. Janovice v Podještědí-7: Relativní změna vybraných druhů využití pozemků v obci Janovice v Podještědí mezi roky 2001 a 2012 Změna Druh pozemku % ha Zemědělská půda 0,24 0,64 Orná půda -19,91-31,43 Zahrady -1,18-0,04 Trvalý travní porost 37,99 32,10 Lesní půda -0,02 0,00 Vodní plochy -0,02 0,00 Zastavěné plochy a ostatní -2,16-0,53 Pozn. Zelená barva plocha stabilní z hlediska udržitelnosti rozvoje území; oranžová barva plocha nestabilní Zdroj: Vlastní zpracování za použití dat ČSÚ Ekologická stabilita (vyjádřená jako podíl stabilních a nestabilních ploch) řešeného území, vyjádřená pomocí koeficientu ekologické stability (dále také KES), od roku 2001 překročila hraniční hodnotu 3, která podle Míchala (1996) charakterizuje krajinu ekologicky stabilní, přírodní, kde je převaha ekologicky stabilních struktur a nízká intenzita využívání krajiny člověkem. V roce 2012 dosahoval koeficient výše 3,21 (tab. 8). Tab. Janovice v Podještědí-8: Koeficient ekologické stability (KES) obec Janovice v Podještědí, období 2001 až 2012 Rok Stabilní plochy Nestabilní plochy KES ,42 182,77 2, ,13 181,02 2, ,04 181,12 2, ,16 168,12 2, ,15 168,12 2, ,11 159,17 2, ,92 159,17 2, ,11 159,18 2, ,03 151,25 3, ,49 150,80 3, ,48 150,81 3, ,48 150,81 3,2059 Zdroj: Vlastní zpracování za použití dat ČSÚ Spádovost obce Spádovost obce je hodnocena jednak z hlediska dat ze šetření využívání veřejné dopravy (data IS KORID) a jednak z dat ze SLDB Na základě vyhodnocení převažujícího směru vyjížďky veřejnou dopravou (z analýzy dat KORID, rok 2011) lze konstatovat, že obec spáduje do Rynoltic. Dále byla vyhodnocena spádovost obce na základě dat ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, zahrnující veřejnou i individuální dopravu. Na základě dat vyplývá, že prací vyjíždí 15 osob a další 1 osoba vyjíždí do školy, přičemž převážná část vyjížďky se uskutečňuje v rámci okresu, případně Libereckého kraje (viz tab. 9).

6 Tab. Janovice v Podještědí-9: Vyjíždějící do zaměstnání a škol Vyjíždějící celkem 16 v tom vyjíždějící do zaměstnání 15 v tom v rámci obce - do jiné obce okresu 9 do jiného okresu kraje 6 do jiného kraje - do zahraničí - vyjíždějící do škol 1 v tom v rámci obce - Zdroj: SLDB, 2011 mimo obec 1 Podrobnější analýza důvodu vyjížďky dle SLDB 2011 pomocí rozkladu dat převažujícího směru vyjížďky je realizována pouze pro proudy, ve kterých vyjíždí minimálně 10 osob. Vzhledem k nízkému počtu vyjíždějících u této obce nebyl určen hlavní vyjížďkový proud. Lze však předpokládat, že vyjížďka bude směřovat díky neexistující občanské vybavenosti zejména do Rynoltic a do Liberce. Na základě dat specifikujících funkční subregiony České republiky lze konstatovat příslušnost obce k funkčnímu subregionu Liberec (viz web EF TUL). IV. POTENCIÁL ROZVOJE OBCE Hodnocení silných a slabých stránek obce bylo provedeno dle jednotlivých faktorů hospodářského rozvoje (viz metodika) a následně porovnáno s pořadím poslední obce České republiky, která ještě nemá v daném faktoru problémy (na základě stanovené hranice dynamiky rozvoje). V rámci spolupráce s ČSÚ byla na konci roku 2010 provedena inventarizace vstupních dat a následně i korekce výpočtů faktorů. Jako vstupní data z ČSÚ pro aktualizace faktorů hospodářského rozvoje byly vybírány adekvátní ukazatele s předpokladem dlouhodobého sledování. Pro možnost porovnání sledovaného prvního období (rok 2006), druhého období (rok 2009) a navazujících byly faktory vymezeny ve vazbě na inventarizaci dat v roce Ve stejném trendu pokračoval i výpočet faktorů za rok Vývoj šetřených faktorů lze porovnat pomocí stanovené hranice dynamiky rozvoje, která zobrazuje nulový stav faktorového skóre daného faktoru. Další možností je porovnání vývoje pořadí obce v rámci celé ČR v daném faktoru. Hlavním přínosem realizované faktorové analýzy je vymezení jevů, které jsou důležité pro hodnocení rozvoje obce sledovat, viz tab. Janovice v Podještědí-10 a obr. Janovice v Podještědí-2. F7 (ekonomická aktivita) F6 (struktura ekonomiky) F1 (nezaměstnanost) F2 (atraktivita místa k bydlení) F3 (osídlení) F5 (občanská vybavenost) F4 (věková struktura) Hranice dynamiky rozvoje Janovice v Podještědí 2011 Obr. Janovice v Podještědí-2 (rok 2011): Hospodářský rozvoj obce (pořadí obce v rámci ČR po inventarizaci dat ČSÚ)

7 Zdroj: Výzkum EF (HF) TUL (data za rok 2011), projekt TA ČR č. TD V následujících tabulkách (viz tab. Janovice v Podještědí-10) je předložen přehled vývoje ukazatelů za období let 2006, 2009 a 2011, které naplňují jednotlivé faktory. V posledním sloupci je vždy uvedeno hodnocení vývoje ukazatele dle toho, zda se jedná o maximalizační typ (čím vyšší hodnota ukazatele, tím lepší stav) nebo minimalizační typ (čím menší hodnota ukazatele, tím lepší stav). Tab. Janovice v Podještědí-10: Vývoj ukazatelů sytících faktory v letech 2006, 2009 a Faktor nezaměstnanosti Registrovaná nezaměstnanost [%] 9,80 17,65 13,70 zlepšení Účast voličů při volbách do PS PČR [%] 75,81 78,38 78,38 beze změny 2. Faktor atraktivity místa bydlení Intenzita přírůstku obyvatelstva za 5 let -0,07 0,03 0,11 zlepšení Průměrný věk obyvatel 42,96 41,71 44,20 min. zhoršení Počet dokončených bytů za 5 let [/1000 obyv.] ,20 zlepšení Průměrná obytná plocha dokončeného bytu [m 2 ] Faktor osídlení Obecná hustota zalidnění [obyv./km 2 ] 11,35 12,61 12,93 zlepšení Specifická hustota zalidnění (zast. plocha) [obyv./km 2 ] 1563, , ,00 zlepšení 4. Faktor věkové struktury obyvatelstva Počet obyvatel ve věku 3 5 let na 1 mateřskou školu* Průměrný věk obyvatel 42,96 41,71 44,20 zhoršení Průměrná obytná plocha dokončeného bytu [m 2 ] Index stáří 0,78 0,92 1,20 zhoršení Index ekonomického zatížení obyvatelstva 0,29 0,40 0,34 zlepšení * Údaj vyhodnocován jen při existenci zařízení. 5. Faktor občanské vybavenosti Ukazatel* změna Podíl lůžek v hotelech a penzionech na celkové kapacitě HUZ Počet obyvatel na ordinaci praktického lékaře Počet obyvatel na ambulantní zdravotnické zařízení Počet lékáren na 1000 obyvatel beze změny Počet obyvatel ve věku 3 5 let na 1 mateřskou školu Počet obyvatel ve věku 6 14 let na 1 základní školu Počet obyvatel ve věku let na 1 střední školu Průměrná obytná plocha dokončeného bytu [m 2 ] Specifická hustota zalidnění (zast. plocha) [obyv./km 2 ] 1563, , ,00 zlepšení * Údaj vyhodnocován jen při existenci zařízení. 6. Faktor struktury ekonomiky Podíl aktivních subjektů ve službách 0,59 0,72 0,59 zhoršení Podíl aktivních subjektů v zemědělství a lesnictví 0,17 0,12 0,27 zlepšení

8 7. Faktor ekonomické aktivity Podíl soukromých podnikatelů na populaci ve věku let Kapacita hromadných ubytovacích zařízení [počet lůžek/1000 obyv.] 0,43 0,33 0,25 zhoršení Podíl ekonomických subjektů na populaci ve věku let 0,57 0,44 0,32 zhoršení Komentáře k obr. Janovice v Podještědí-2 a tab. Janovice v Podještědí-10 Při hodnocení ukazatelů hospodářského rozvoje je nutné si uvědomit, že je do značné míry ovlivněno nízkým počtem obyvatel obce. V obci došlo k nárůstu obyvatel z 88 (k ) na 91 (k ). V hodnocení faktoru nezaměstnanosti se obec nachází nad hranicí dynamiky rozvoje. Nízký počet obyvatel pak částečně vysvětluje nadprůměrnou hodnotu míry registrované nezaměstnanosti. Z pohledu atraktivity místa k bydlení lze konstatovat, že v roce 2011 se obec hodnocením tohoto faktoru umístila pod hranicí dynamiky rozvoje. V hodnocení faktoru osídlení se obec v roce 2011 nacházela nad hranicí dynamiky rozvoje, ve dvou posuzovaných ukazatelích zaměřených na hustotu zalidnění bylo možno pozorovat zlepšení oproti roku 2009, především v ukazateli specifická hustota zalidnění. V roce 2011 se obec hodnocením faktoru věkové struktury obyvatelstva pohybovala hluboko pod hranicí dynamiky rozvoje. Průměrný věk obyvatel vzrostl na 44 let, počet osob v postproduktivním věku převýšil počet dětí. Přesto příznivě převažovalo obyvatelstvo v produktivním věku. V hodnocení faktoru občanské vybavenosti obec v roce 2011 umístila nad hranicí dynamiky rozvoje. Obec samotná nedisponuje základní občanskou vybaveností, jako jsou mateřská či základní škola, lékařská ordinace. Hodnocení faktoru struktury ekonomiky v obci v roce 2011 bylo pod hranicí dynamiky rozvoje. Podíl aktivních ekonomických subjektů ve službách mírně vzrostl v porovnání s rokem 2009 na 59 %, podíl subjektů v zemědělství a lesnictví se více než zdvojnásobil (27 %). Obec se v hodnocení faktoru ekonomické aktivity nacházela v roce 2011 pod hranicí dynamiky rozvoje. ZÁVĚRY, DOPORUČENÍ, OKRUHY PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ Na základě výše uvedených zjištění lze konstatovat následující silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti. SILNÉ STRÁNKY - absence vzdělávacích a zdravotnických zařízení - chybí kanalizace s napojením na ČOV - chybí sociální služby a zásobování - slabá nabídka sportovního a kulturního vyžití - nulová bytová výstavba - nedostatek pracovních příležitostí PŘÍLEŽITOSTI - zachovalá prostorová struktura obce SLABÉ STRÁNKY - evropsky významná lokalita Janovické rybníky s výskytem vážky žlutoskvrnné - zdravé životní prostředí a příznivé mikroklimatické podmínky pro bydlení - rozvoj drobného podnikání - rozvoj ekologického zemědělství - podpora turistického ruchu - členství v dobrovolném svazku obcí Hrádecko- Chrastavsko

9 - střední riziko ohrožení radonem z podzemí - zhoršující se věková struktura obyvatel - postupný úbytek obyvatel HROZBY Závěry a doporučení vycházejí z vypracované SWOT analýzy. Největší zaměstnavatel v obci působí v silniční nákladní dopravě. Významná je rovněž zaměstnanost v zemědělství. Obec vykazuje zhoršující se věkovou strukturu obyvatelstva. Vzdělanostní struktura obyvatelstva vykazuje mírně se zlepšující trend. Bytová výstavba v obci je prakticky nulová, což souvisí s absencí technické infrastruktury, nedostatkem pracovních příležitostí, ale také zvyšujícím se průměrným věkem obyvatel. Podmínkou bytové výstavby je mj. vybudování kanalizačního řadu s napojením na ČOV, obec však na tuto investici nemá finanční zdroje. Potenciál rozvoje obce lze spatřovat zejména v rozvoji ekologického zemědělství (biofarmy) a navazujících služeb (agroturistika, zoopark), dále v podpoře individuální turistiky (zřízení naučné stezky Janovice Nová Starost, budování cyklotras).

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

Jablonné v Podještědí

Jablonné v Podještědí Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 11 Město: JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561631 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 3 672 (31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 57,85 km 2, tj. 5 785 ha Základní ekonomické údaje

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný přírůstek počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 120.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný přírůstek počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 120. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 3 Obec: CETENOV Kód obce 563943 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-15) mírný přírůstek počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 120. I. ZAMĚSTNANOST Od roku 2012

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 284.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 284. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 28 Obec: ZDISLAVA DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564541 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 284.

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 15 Obec: KRYŠTOFO ÚDOLÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. I. ZAMĚSTNANOST

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 22 Obec: PROSEČ POD JEŠTĚDEM DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349. I. ZAMĚSTNANOST

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 553.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 553. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564532 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 553.

Více

V obci nebyla zaznamenána meziročně ( ) významná změna počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 235.

V obci nebyla zaznamenána meziročně ( ) významná změna počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 235. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 6 Obec: HLAVICE Kód obce 564052 V obci nebyla zaznamenána meziročně (2014-15) významná změna počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 235. I. ZAMĚSTNANOST Od roku 2012

Více

V obci nebyla zaznamenána meziroční ( ) významná změna počtu obyvatel, v obci je jich 490.

V obci nebyla zaznamenána meziroční ( ) významná změna počtu obyvatel, v obci je jich 490. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 14 Obec: JEŘMANICE DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 530484 V obci nebyla zaznamenána meziroční (2014-2015) významná změna počtu obyvatel, v obci je jich 490.

Více

Město: HODKOVICE NAD MOHELKOU

Město: HODKOVICE NAD MOHELKOU Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 7 Město: HODKOVICE NAD MOHELKOU Kód obce 564061 V obci nebyla zaznamenána meziroční (2014-15) významná změna počtu obyvatel (přírůstek o 16 obyvatel), nově je počet obyvatel

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) pokles počtu obyvatel (o 20), v obci je jich 755.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) pokles počtu obyvatel (o 20), v obci je jich 755. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 23 Obec: RYNOLTICE DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 20 Kód obce 564397 V obci byl zaznamenán meziroční (20-2015) pokles počtu obyvatel (o 20), v obci je jich 755. I. ZAMĚSTNANOST

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 26 Obec: ŠIMONOVICE DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564460 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich

Více

Obec: DLOUHÝ MOST. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 816 (k ) Rozloha k.ú: 4,44 km 2, tj. 444 ha

Obec: DLOUHÝ MOST. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 816 (k ) Rozloha k.ú: 4,44 km 2, tj. 444 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 5 Obec: DLOUHÝ MOST Kód obce 530468 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 816 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 4,44 km 2, tj. 444 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek počtu obyvatel o 10, nově je počet obyvatel v obci 936.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek počtu obyvatel o 10, nově je počet obyvatel v obci 936. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 1 Obec: BÍLÁ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 20 Kód obce 563901 V obci byl zaznamenán meziroční (20-2015) přírůstek počtu obyvatel o, nově je počet obyvatel v obci 936.

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 856.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 856. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 16 Obec: KŘIŽANY DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 856. Kód obce 564184 I. ZAMĚSTNANOST

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 21 Město: OSEČNÁ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564290 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 1 100. I.

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 18 Obec: MNÍŠEK DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564231 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 1 508. I. ZAMĚSTNANOST

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 3656.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 3656. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 11 Město: JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 20 Kód obce 561631 V obci byl zaznamenán meziroční (20-2015) mírný pokles obyvatel, nově je počet obyvatel

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek obyvatel, tedy nově je počet obyvatel v obci 993.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek obyvatel, tedy nově je počet obyvatel v obci 993. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 9 Obec: CHOTYNĚ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564109 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-15) přírůstek obyvatel, tedy nově je počet obyvatel v obci 993.

Více

Obr. Bílý Kostel nad Nisou-1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. Bílý Kostel nad Nisou-1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 2 Obec: BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU Kód obce 563919 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 927 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 25,73 km 2, tj. 2 573 ha Základní ekonomické údaje

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 2718.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 2718. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 4 Město: ČESKÝ DUB Kód obce 563960 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-15) mírný pokles počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 2718. I. ZAMĚSTNANOST Od roku 2012

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek obyvatel o 14 lidí, tedy nově je počet obyvatel v obci 943.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek obyvatel o 14 lidí, tedy nově je počet obyvatel v obci 943. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 2 Obec: BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 563919 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) přírůstek obyvatel o 14 lidí, tedy nově je

Více

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

V obci byl zaznamenán meziročně ( ) mírný přírůstek obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 6213.

V obci byl zaznamenán meziročně ( ) mírný přírůstek obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 6213. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 10 Město: CHRASTAVA DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564117 V obci byl zaznamenán meziročně (2014-15) mírný přírůstek obyvatel, nově je počet obyvatel v obci

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Brumovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území Velké Hostěrádky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí)

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Pelhřimov Počet částí obce: 27 Počet katastrálních území: 24 Výměra obce: 9527 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 16707 Hustota

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část 1 2 Obsah 1 Definování vize a principů dodržovaných při realizaci strategie... 5 2

Více

1. Analytická část... 6. 1.1. Vymezení a stav území... 6. 1.1.1. Obyvatelstvo na území MAS Třešťsko... 11

1. Analytická část... 6. 1.1. Vymezení a stav území... 6. 1.1.1. Obyvatelstvo na území MAS Třešťsko... 11 1 Obsah 1. Analytická část... 6 1.1. Vymezení a stav území... 6 1.1.1. Obyvatelstvo na území MAS Třešťsko... 11 1.1.2. Podnikání, zaměstnanost a vzdělávání... 16 1.1.3. Zdravotnictví a sociální služby,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Hrdějovice. Pamětihodnosti

Hrdějovice. Pamětihodnosti Hrdějovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ A. ANALYTICKÁ ČÁST. Pořizovatel:

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ A. ANALYTICKÁ ČÁST. Pořizovatel: STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ A. ANALYTICKÁ ČÁST Pořizovatel: Zpracovatel: Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPF Group, s.r.o., Bozděchova

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026 Program rozvoje obce Lopeník na období od 2016 do Úvod Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

Dokument je zpracováván na období 2015 až 2024

Dokument je zpracováván na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Hlučín v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti v obcích a dopravě Dokument je zpracováván na období

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE

DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE Listopad 2014 Zpracovatel: RNDr. Milan Polednik DEMOGRAFICKÁ STUDIE DOPADŮ BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ÚZEMÍ MĚSTA HOSTIVICE 1. Úvod V rámci ověření

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje- závěrečný kompilát Poznámky, komentáře a připomínky zhotovitele

Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje- závěrečný kompilát Poznámky, komentáře a připomínky zhotovitele Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje závěrečný kompilát ARR srpen 2006 1 Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje- závěrečný kompilát Poznámky, komentáře a

Více

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Strategie území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a dopravní obslužnosti regionu a

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 1 Analytická část 2 I. Úvod... 5 II. Jednotlivé části integrované strategie rozvoje MAS... 5 II. Analytická část... 6 A. Situační analýza regionu...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Dokument SCLLD byl zpracován s přispěním Středočeského kraje. Na zpracování tohoto dokumentu finančně přispěly města a obce: Bakov

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ III. AKTUALIZACE 2014 TEXTOVÁ ZPRÁVA METODIKA ZPRACOVÁNÍ Pořizovatel: Zhotovitel aktualizace:

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) Základní údaje o obci Název obce Strachotín Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 51,7 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Litohoř - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Litohoř - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Litohoř - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009 MĚSTO: TELČ Základní identifikace řešeného území : Status: Město ZUJ (kód obce): 765546 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním úřadem: Telč Obec

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 Strategická část Předkladatel: MAS Hustopečsko, z.s. Zpracovatel: Ing. Přemysl Pálka - manažer MAS Ing. Michal Zich - koordinátor ISÚ Spolupráce:

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

vodní plochy 1,2% lesní pozemky 25,2% trvalé travní porosty 3,6% ovocné sady 0,8%

vodní plochy 1,2% lesní pozemky 25,2% trvalé travní porosty 3,6% ovocné sady 0,8% Mladá Boleslav Správní obvod Mladá Boleslav leží v severní části Středočeského kraje, kde sousedí s kraji Libereckým a Královéhradeckým. Dále hraničí s obvody Mělník, Brandýs n.l.-st.bol., Lysá n.l., Nymburk

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Obsah 1. POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU... 5 1.1 Základní informace o MAS Boleslavsko... 5 1.1.2 Základní informace o MAS a zdůvodnění

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města České Budějovice Institut

Více

1. Analýza očekávaných efektů realizace

1. Analýza očekávaných efektů realizace 1 OBSAH 1. Analýza očekávaných efektů realizace... 3 1.1. Vymezení území... 3 1.2. Rozbor očekávaných efektů, synergické vazby... 4 1.3. Systém finálního zhodnocení realizace KIPR... 8 1.4. Indikátory

Více

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území . AKTUALIZACE Rozbor udržitelného rozvoje území R U R Ú PRACOVNÍ VERZE K PROJEDNÁNÍ S OBCEMI Zpracovatel: Městský úřad Vimperk odbor výstavby a územního plánování Ing. Filip Takáč úřad územního plánování

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Ve Středočeském kraji převažoval v roce 2001 počet ekonomicky aktivních osob (584 628) nad osobami ekonomicky neaktivními (529 576). U třech správních

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy PRAHA 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ ODBOR UMĚLECKÝCH ŠKOL, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Obsah

Více

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2014 2020

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2014 2020 PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2014 2020 Návrh č. 1 srpen 2014 Obsah ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Chvojno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Chvojno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Chvojno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V Praze dne 12. ledna 2016 V první polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Pravidla

Více

Strategický plán obce Chýně

Strategický plán obce Chýně 1.12.2015 Strategický plán obce Chýně Karel Tichý, DiS ASISTENČNÍ CENTRTUM MOST Obsah Popis výchozího stavu a mikroregionu... 2 Základní údaje o obci Chýně... 2 Demografická situace... 3 Shrnutí... 6 Ekonomika

Více