Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k ) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha"

Transkript

1 Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k ) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti: 13,7 % (k ) Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: SLDB 2001 EAO = 51 SLDB 2011 EAO = 50 Základní občanská vybavenost v obci není Poloha obce v ORP Liberec: západ OBECNÁ VÝCHODISKA Obec měla zpracován Místní program obnovy venkova do r V rámci dotazníkového šetření z května 2014 obec nedodala vyplněný dotazník. Obec je součástí Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko a MAS Podještědí. I. ZAMĚSTNANOST Hodnocení vývoje zaměstnanosti vychází z ukazatele míry registrované nezaměstnanosti vždy k let 2000 až 2011 a vzdělanostní struktury v letech 2001 a 2011 dle SLDB. Vývoj míry nezaměstnanosti Výpočet míry nezaměstnanosti je prováděn jako podíl počtu dosažitelných uchazečů o práci k počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva (EAO) v obci. Do roku 2010 byla pro ukazatel EAO používána data ze SLDB Pro rok 2011 byly již použity údaje ze SLDB Míra nezaměstnanosti se drží v obci dlouhodobě pod celorepublikovým průměrem. Její hodnoty jsou relativně stabilní, vykazují jen výkyv v roce 2003 (15,7 %) a od roku 2008 je i zde patrný mírný vliv ekonomické krize. V úvahu je třeba vzít velmi nízký počet ekonomicky aktivního obyvatelstva, který v případě ztráty zaměstnání u několika málo jedinců vyvolává skokové změny v míře nezaměstnanosti, viz roky 2003 a 2010 (obr. 1).

2 Janovice v Podještědí 25 23,5 Míra nezaměstnanosti v % ,9 7,8 7,8 15,7 7,8 9,8 9,8 9,8 17,6 13,7 13, Rok Obr. Janovice v Podještědí-1: Vývoj míry nezaměstnanosti k v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Vzdělanostní struktura Z hlediska zaměstnatelnosti je důležitá vzdělanostní struktura obyvatelstva v obci. Relevantní data vyplývají ze SDLB z let 2001 a Tab. Janovice v Podještědí-1: Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let Obyvatelstvo 15leté a starší bez vzdělání 0 2 základní včetně neukončeného v tom vyučení a střední odborné bez podle maturity stupně vzdělání úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové 2 3 vysokoškolské 0 2 Zdroj: SLDB, 2001 a 2011 Z uvedených dat v obci vyplývá nepatrný nárůst počtu lidí s úplným středoškolským vzděláním (s maturitou), ale také osob s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním. Dle výsledků SLDB z let 2001 a 2011 se celkově zvýšil podíl osob s maturitou a vzděláním vyšším než středoškolským na celkovém počtu osob starších 15 let cca o 4,8 procentního bodu. Na druhou stranu stále zůstává relativně vysoký podíl osob pouze se základním vzděláním a vyučených bez maturity. II. EKONOMICKÁ AKTIVITA Dle ARES se v obci k červnu 2014 nacházelo celkem 49 ekonomických subjektů, z toho 26 aktivních. Oproti roku 2012 došlo k nárůstu aktivních ekonomických subjektů o 1 jednotku. Tab. Janovice v Podještědí-2: Přehled vývoje počtu ekonomických subjektů v obci celkem z toho aktivní celkem z toho aktivní celkem z toho aktivní četnost ekonomických subjektů v obci Zdroj: databáze MF ARES 2010, 2012, 2014 Největší firma působí v odvětví silniční dopravy. Dle počtu zaměstnanců se jedná o drobný podnik.

3 Tab. Janovice v Podještědí-3: Přehled firem s největším počtem zaměstnanců Hl. předmět podnikání Hl. předmět CZ-NACE podnikání Firma Sídlo Silniční nákladní Oldřich Hýbner - Janovice v doprava Autodoprava Podještědí 2 Zdroj: databáze MF ARES 2010, 2014, Magnus web 2014, webové stránky jednotlivých firem Počet zaměstnanců neuvede 1-5 no Zemědělská výroba V obci působí dvě honební společenstva, jedno družstvo a 4 fyzické osoby, z nichž lze z hlediska obratu upozornit na Irenu Kašeovou a Kamila Zvolána. Za dva hlavní směry zemědělské výroby lze považovat lov a odchyt divokých zvířat a podpůrné činnosti pro zemědělství. PV Cvikov s.r.o. (Jablonné v Podještědí) využívá místní zemědělský areál na ustájení skotu přes zimu. Sektorové zaměření ekonomických aktivit v obci je hodnoceno jako podíl zaměstnaných dle odvětví ekonomické činností na celkovém počtu zaměstnaných osob v obci, a to pomocí ukazatelů: - Podíl zaměstnaných v priméru byl 13,2 %; - Podíl zaměstnaných v sekundéru 26,3 %. Zdroj dat: SLDB 2011, ukazatel byl v rámci SLDB 2011 oproti šetření v roce 2001 metodicky změněn. Inovační aktivity znalostních odvětví dominantních firem v obci Z hlediska odvětvového zaměření významných firem pro obec Janovice v Podještědí dle počtu zaměstnanců lze konstatovat, že v obci se nacházejí firmy, které dle metodiky OECD působí v tzv. znalostních odvětvích. Jedná se o odvětví CZ-NACE: 494 Silniční nákladní doprava. U znalostních odvětví ČSÚ provádí dotazníkové šetření inovací pod označením TI zkoumající aktivity takto zaměřených firem se sídlem v České republice. Studie řeší dvě období. První období zahrnuje roky 2008 až 2010 a druhé 2010 až V roce 2010 bylo celkově vyhodnocováno 5 151, v roce 2012 se jednalo o respondentů za všechna znalostní odvětví v ČR (viz metodický postup). Bylo provedeno šetření v oblasti předpokládaného chování firem v tzv. znalostních odvětvích z hlediska inovačních aktivit. V Janovicích v Podještědí bylo sledováno jen odvětví 494. Jedná se o odvětví firmy s největším významem v oblasti zaměstnanosti. V tomto odvětví působí v obci jen jedna drobná firma, viz tab. 4. a 5. Tab. Janovice v Podještědí-4: Hodnocení znalostních odvětví dle zaměření významných zaměstnavatelů v obci znalostní nejvýznamnější odvětví trh odvětví změna počtu zaměstnanců respondentů v odvětví v ČR v % změna výkonnosti respondentů v odvětví (tis. Kč/1 ZAM) v % podíl inovačních firem odvětví z celk. počtu respondentů v % faktory omezující inovační aktivitu firem ČR v daném odvětví CZ- velikost 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 3 nejvýznamnější NACE fy 494 malá národní národní nedostatek fin. prostředků -vysoké inovační náklady -inovace nebyly vyžadovány Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ, TI 2010 a 2012 Pozn.: Inovační firma je dle manuálu OECD taková, která ve sledovaném roce realizovala alespoň jednu inovaci, a to buď technickou (procesní, produktovou) nebo netechnickou (marketingovou, organizační). Tab. Janovice v Podještědí-5: Doplňující informace ke zdrojům inovačních aktivit inovujících firem Financování inovací z veřejných zdrojů Nejvýznamnější znalostní odpovídalo místní Stát (ústřední 7. RP EU v % SF EU v % subjekty Inovační odvětví x % inovačních nebo regionální vláda) v % spolupráce firem úřad v % CZ- fa 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 NACE 494 M dodavatelé -konkurenti, fy stejného odvětví Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ, TI 2010 a 2012

4 Z tab. 4 vyplývá, že malé firmy analyzovaného odvětví byly v období hospodářské krize ( ) nuceny propouštět, přesto se jim nepodařilo v roce 2010 zcela stabilizovat výkonnost firmy v přepočtu na jednoho zaměstnance. V roce 2012 lze konstatovat na jedné straně navýšení počtu zaměstnanců u respondentů daného odvětví, ale současně další snížení výkonnosti firem. Malé firmy odvětví působí na národním trhu. V odvětví 494 malé firmy vykazují menší inovační aktivity a mezi hodnocenými obdobími je patrný jejich pokles. To je alarmující zjištění. Z tab. 5 lze vysledovat skutečnost, že ani jeden inovační podnik daného šetření odvětví 494 rozsahu malé firmy nečerpal v roce 2010 finance z veřejných zdrojů. Přitom jako bariéry inovačních aktivit byly označeny nedostatek finančních prostředků a vysoké inovační náklady. V roce 2012, použilo na financování inovačních aktivit veřejné zdroje 19 % malých firem, a to konkrétně z programů podpory ústřední vlády. Při hodnocení typu inovací realizovaly malé firmy v odvětví v roce 2010 více inovace netechnické (konkrétně nejvíce organizační). V roce 2012 vykázaly malé firmy analyzovaného odvětví více inovace technické, a to převážně procesní. III. STAV A TRENDY VE VYUŽITÍ ÚZEMÍ OBCE V kapitole je nejprve vyhodnocen stav opuštěných provozních areálů v obci, následně je charakterizováno využití území obce. Brownfields / Opuštěné výrobní areály a objekty Dle dotazníkového průzkumu z dubna 2010 se nenacházely v obci žádné lokality typu brownfields. V r obec nedodala vyplněný dotazník, nicméně dle databáze brownfields (Liberecký kraj) v obci žádné lokality podobného typu nejsou zaznamenány. Využití území obce Způsob využití území v letech 2001 až 2012 vystihuje struktura pozemků, která je uvedena v tab. 6. Pro dané území je charakteristický výrazný podíl lesních porostů, které jsou na 57 % území. Změnu využití území v jednotlivých kategoriích pozemků v obci mezi rokem 2001 a 2012 vystihuje index změny využití území, který dosáhl hodnoty 5,05 %. Výsledek naznačuje, že změny nedosahují výraznější intenzity; pouze 5,05 % plochy daného území změnilo v tomto období kategorii využití. Tab. Janovice v Podještědí-6: Struktura jednotlivých druhů pozemků na území obce Janovice v Podještědí v letech 2001 a Druh pozemku ha % ha % Zemědělská půda 245,91 38,78 246,55 38,87 Zahrnuje: orná půda 158,00 24,91 126,57 19,95 zahrady 3,45 0,54 3,41 0,54 sady chmelnice vinice trvalý travní porost 84,47 13,32 116,57 18,38 Lesní půda 359,63 56,71 359,63 56,70 Vodní plochy 3,87 0,61 3,87 0,61 Zastavěné a ostatní plochy 24,77 3,91 24,24 3,82 Celková výměra 634,19 100,00 634,29 100,00 Zdroj: Vlastní zpracování za použití dat ČSÚ Jak se změny projevily ve struktuře pozemků, je patrné z tab. 7, kde jsou uvedeny relativní změny v charakteru využití vybraných druhů pozemků. Posun ve využití země je ekologicky žádoucí. Ve sledovaném období došlo k intenzivnímu zatravňování, kdy se na místo zastavěných ploch a především orné půdy rozšířila rozloha trvalých travních porostů. Tento proces, zatravňování, je identifikovaný jako dominantní z hlediska krajinotvorné činnosti, se silnou intenzitou.

5 Tab. Janovice v Podještědí-7: Relativní změna vybraných druhů využití pozemků v obci Janovice v Podještědí mezi roky 2001 a 2012 Změna Druh pozemku % ha Zemědělská půda 0,24 0,64 Orná půda -19,91-31,43 Zahrady -1,18-0,04 Trvalý travní porost 37,99 32,10 Lesní půda -0,02 0,00 Vodní plochy -0,02 0,00 Zastavěné plochy a ostatní -2,16-0,53 Pozn. Zelená barva plocha stabilní z hlediska udržitelnosti rozvoje území; oranžová barva plocha nestabilní Zdroj: Vlastní zpracování za použití dat ČSÚ Ekologická stabilita (vyjádřená jako podíl stabilních a nestabilních ploch) řešeného území, vyjádřená pomocí koeficientu ekologické stability (dále také KES), od roku 2001 překročila hraniční hodnotu 3, která podle Míchala (1996) charakterizuje krajinu ekologicky stabilní, přírodní, kde je převaha ekologicky stabilních struktur a nízká intenzita využívání krajiny člověkem. V roce 2012 dosahoval koeficient výše 3,21 (tab. 8). Tab. Janovice v Podještědí-8: Koeficient ekologické stability (KES) obec Janovice v Podještědí, období 2001 až 2012 Rok Stabilní plochy Nestabilní plochy KES ,42 182,77 2, ,13 181,02 2, ,04 181,12 2, ,16 168,12 2, ,15 168,12 2, ,11 159,17 2, ,92 159,17 2, ,11 159,18 2, ,03 151,25 3, ,49 150,80 3, ,48 150,81 3, ,48 150,81 3,2059 Zdroj: Vlastní zpracování za použití dat ČSÚ Spádovost obce Spádovost obce je hodnocena jednak z hlediska dat ze šetření využívání veřejné dopravy (data IS KORID) a jednak z dat ze SLDB Na základě vyhodnocení převažujícího směru vyjížďky veřejnou dopravou (z analýzy dat KORID, rok 2011) lze konstatovat, že obec spáduje do Rynoltic. Dále byla vyhodnocena spádovost obce na základě dat ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, zahrnující veřejnou i individuální dopravu. Na základě dat vyplývá, že prací vyjíždí 15 osob a další 1 osoba vyjíždí do školy, přičemž převážná část vyjížďky se uskutečňuje v rámci okresu, případně Libereckého kraje (viz tab. 9).

6 Tab. Janovice v Podještědí-9: Vyjíždějící do zaměstnání a škol Vyjíždějící celkem 16 v tom vyjíždějící do zaměstnání 15 v tom v rámci obce - do jiné obce okresu 9 do jiného okresu kraje 6 do jiného kraje - do zahraničí - vyjíždějící do škol 1 v tom v rámci obce - Zdroj: SLDB, 2011 mimo obec 1 Podrobnější analýza důvodu vyjížďky dle SLDB 2011 pomocí rozkladu dat převažujícího směru vyjížďky je realizována pouze pro proudy, ve kterých vyjíždí minimálně 10 osob. Vzhledem k nízkému počtu vyjíždějících u této obce nebyl určen hlavní vyjížďkový proud. Lze však předpokládat, že vyjížďka bude směřovat díky neexistující občanské vybavenosti zejména do Rynoltic a do Liberce. Na základě dat specifikujících funkční subregiony České republiky lze konstatovat příslušnost obce k funkčnímu subregionu Liberec (viz web EF TUL). IV. POTENCIÁL ROZVOJE OBCE Hodnocení silných a slabých stránek obce bylo provedeno dle jednotlivých faktorů hospodářského rozvoje (viz metodika) a následně porovnáno s pořadím poslední obce České republiky, která ještě nemá v daném faktoru problémy (na základě stanovené hranice dynamiky rozvoje). V rámci spolupráce s ČSÚ byla na konci roku 2010 provedena inventarizace vstupních dat a následně i korekce výpočtů faktorů. Jako vstupní data z ČSÚ pro aktualizace faktorů hospodářského rozvoje byly vybírány adekvátní ukazatele s předpokladem dlouhodobého sledování. Pro možnost porovnání sledovaného prvního období (rok 2006), druhého období (rok 2009) a navazujících byly faktory vymezeny ve vazbě na inventarizaci dat v roce Ve stejném trendu pokračoval i výpočet faktorů za rok Vývoj šetřených faktorů lze porovnat pomocí stanovené hranice dynamiky rozvoje, která zobrazuje nulový stav faktorového skóre daného faktoru. Další možností je porovnání vývoje pořadí obce v rámci celé ČR v daném faktoru. Hlavním přínosem realizované faktorové analýzy je vymezení jevů, které jsou důležité pro hodnocení rozvoje obce sledovat, viz tab. Janovice v Podještědí-10 a obr. Janovice v Podještědí-2. F7 (ekonomická aktivita) F6 (struktura ekonomiky) F1 (nezaměstnanost) F2 (atraktivita místa k bydlení) F3 (osídlení) F5 (občanská vybavenost) F4 (věková struktura) Hranice dynamiky rozvoje Janovice v Podještědí 2011 Obr. Janovice v Podještědí-2 (rok 2011): Hospodářský rozvoj obce (pořadí obce v rámci ČR po inventarizaci dat ČSÚ)

7 Zdroj: Výzkum EF (HF) TUL (data za rok 2011), projekt TA ČR č. TD V následujících tabulkách (viz tab. Janovice v Podještědí-10) je předložen přehled vývoje ukazatelů za období let 2006, 2009 a 2011, které naplňují jednotlivé faktory. V posledním sloupci je vždy uvedeno hodnocení vývoje ukazatele dle toho, zda se jedná o maximalizační typ (čím vyšší hodnota ukazatele, tím lepší stav) nebo minimalizační typ (čím menší hodnota ukazatele, tím lepší stav). Tab. Janovice v Podještědí-10: Vývoj ukazatelů sytících faktory v letech 2006, 2009 a Faktor nezaměstnanosti Registrovaná nezaměstnanost [%] 9,80 17,65 13,70 zlepšení Účast voličů při volbách do PS PČR [%] 75,81 78,38 78,38 beze změny 2. Faktor atraktivity místa bydlení Intenzita přírůstku obyvatelstva za 5 let -0,07 0,03 0,11 zlepšení Průměrný věk obyvatel 42,96 41,71 44,20 min. zhoršení Počet dokončených bytů za 5 let [/1000 obyv.] ,20 zlepšení Průměrná obytná plocha dokončeného bytu [m 2 ] Faktor osídlení Obecná hustota zalidnění [obyv./km 2 ] 11,35 12,61 12,93 zlepšení Specifická hustota zalidnění (zast. plocha) [obyv./km 2 ] 1563, , ,00 zlepšení 4. Faktor věkové struktury obyvatelstva Počet obyvatel ve věku 3 5 let na 1 mateřskou školu* Průměrný věk obyvatel 42,96 41,71 44,20 zhoršení Průměrná obytná plocha dokončeného bytu [m 2 ] Index stáří 0,78 0,92 1,20 zhoršení Index ekonomického zatížení obyvatelstva 0,29 0,40 0,34 zlepšení * Údaj vyhodnocován jen při existenci zařízení. 5. Faktor občanské vybavenosti Ukazatel* změna Podíl lůžek v hotelech a penzionech na celkové kapacitě HUZ Počet obyvatel na ordinaci praktického lékaře Počet obyvatel na ambulantní zdravotnické zařízení Počet lékáren na 1000 obyvatel beze změny Počet obyvatel ve věku 3 5 let na 1 mateřskou školu Počet obyvatel ve věku 6 14 let na 1 základní školu Počet obyvatel ve věku let na 1 střední školu Průměrná obytná plocha dokončeného bytu [m 2 ] Specifická hustota zalidnění (zast. plocha) [obyv./km 2 ] 1563, , ,00 zlepšení * Údaj vyhodnocován jen při existenci zařízení. 6. Faktor struktury ekonomiky Podíl aktivních subjektů ve službách 0,59 0,72 0,59 zhoršení Podíl aktivních subjektů v zemědělství a lesnictví 0,17 0,12 0,27 zlepšení

8 7. Faktor ekonomické aktivity Podíl soukromých podnikatelů na populaci ve věku let Kapacita hromadných ubytovacích zařízení [počet lůžek/1000 obyv.] 0,43 0,33 0,25 zhoršení Podíl ekonomických subjektů na populaci ve věku let 0,57 0,44 0,32 zhoršení Komentáře k obr. Janovice v Podještědí-2 a tab. Janovice v Podještědí-10 Při hodnocení ukazatelů hospodářského rozvoje je nutné si uvědomit, že je do značné míry ovlivněno nízkým počtem obyvatel obce. V obci došlo k nárůstu obyvatel z 88 (k ) na 91 (k ). V hodnocení faktoru nezaměstnanosti se obec nachází nad hranicí dynamiky rozvoje. Nízký počet obyvatel pak částečně vysvětluje nadprůměrnou hodnotu míry registrované nezaměstnanosti. Z pohledu atraktivity místa k bydlení lze konstatovat, že v roce 2011 se obec hodnocením tohoto faktoru umístila pod hranicí dynamiky rozvoje. V hodnocení faktoru osídlení se obec v roce 2011 nacházela nad hranicí dynamiky rozvoje, ve dvou posuzovaných ukazatelích zaměřených na hustotu zalidnění bylo možno pozorovat zlepšení oproti roku 2009, především v ukazateli specifická hustota zalidnění. V roce 2011 se obec hodnocením faktoru věkové struktury obyvatelstva pohybovala hluboko pod hranicí dynamiky rozvoje. Průměrný věk obyvatel vzrostl na 44 let, počet osob v postproduktivním věku převýšil počet dětí. Přesto příznivě převažovalo obyvatelstvo v produktivním věku. V hodnocení faktoru občanské vybavenosti obec v roce 2011 umístila nad hranicí dynamiky rozvoje. Obec samotná nedisponuje základní občanskou vybaveností, jako jsou mateřská či základní škola, lékařská ordinace. Hodnocení faktoru struktury ekonomiky v obci v roce 2011 bylo pod hranicí dynamiky rozvoje. Podíl aktivních ekonomických subjektů ve službách mírně vzrostl v porovnání s rokem 2009 na 59 %, podíl subjektů v zemědělství a lesnictví se více než zdvojnásobil (27 %). Obec se v hodnocení faktoru ekonomické aktivity nacházela v roce 2011 pod hranicí dynamiky rozvoje. ZÁVĚRY, DOPORUČENÍ, OKRUHY PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ Na základě výše uvedených zjištění lze konstatovat následující silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti. SILNÉ STRÁNKY - absence vzdělávacích a zdravotnických zařízení - chybí kanalizace s napojením na ČOV - chybí sociální služby a zásobování - slabá nabídka sportovního a kulturního vyžití - nulová bytová výstavba - nedostatek pracovních příležitostí PŘÍLEŽITOSTI - zachovalá prostorová struktura obce SLABÉ STRÁNKY - evropsky významná lokalita Janovické rybníky s výskytem vážky žlutoskvrnné - zdravé životní prostředí a příznivé mikroklimatické podmínky pro bydlení - rozvoj drobného podnikání - rozvoj ekologického zemědělství - podpora turistického ruchu - členství v dobrovolném svazku obcí Hrádecko- Chrastavsko

9 - střední riziko ohrožení radonem z podzemí - zhoršující se věková struktura obyvatel - postupný úbytek obyvatel HROZBY Závěry a doporučení vycházejí z vypracované SWOT analýzy. Největší zaměstnavatel v obci působí v silniční nákladní dopravě. Významná je rovněž zaměstnanost v zemědělství. Obec vykazuje zhoršující se věkovou strukturu obyvatelstva. Vzdělanostní struktura obyvatelstva vykazuje mírně se zlepšující trend. Bytová výstavba v obci je prakticky nulová, což souvisí s absencí technické infrastruktury, nedostatkem pracovních příležitostí, ale také zvyšujícím se průměrným věkem obyvatel. Podmínkou bytové výstavby je mj. vybudování kanalizačního řadu s napojením na ČOV, obec však na tuto investici nemá finanční zdroje. Potenciál rozvoje obce lze spatřovat zejména v rozvoji ekologického zemědělství (biofarmy) a navazujících služeb (agroturistika, zoopark), dále v podpoře individuální turistiky (zřízení naučné stezky Janovice Nová Starost, budování cyklotras).

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří

Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří 1 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí Registrační číslo projektu: MMR WD-44-07-1 Modelové řešení revitalizace průmyslových regionů a území po těžbě uhlí na příkladu Podkrušnohoří Závěrečná

Více

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 Hospodářsky slabé oblasti území, vykazující na základě

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Svazek 5 Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Praha, květen 2000 Obsah OBSAH 1. SYSTÉM VYMEZENÍ... 3 2. VYMEZENÍ REGIONŮ... 3 2.1 STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ REGIONY... 3 2.1.1 Ukazatele

Více

Vzdělání 2001. Vzdělání 2001. 1 of 5 12.02.2013 19:59. Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let:

Vzdělání 2001. Vzdělání 2001. 1 of 5 12.02.2013 19:59. Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let: 1 of 5 12.02.2013 19:59 Vzdělání 2001 Poměrné zastoupení různých stupňů vzdělání v regionech, v populaci nad 15 let: Relativní zastoupení v regionech (Barvy jsou roztažené tak, aby bylo vidět, kde je největší

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova PREZENTACE : - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014 Bc. Petra Hessová Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Národní konference

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti PŘÍLOHA D - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument PŘÍLOHA E Metodika vyhodnocení vyváženosti Všechna data použitá k vyhodnocení se vztahují k závěru roku 2012. Postup vyhodnocení:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje

RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje RIS (Regionální informační servis) jako nástroj podpory regionálního rozvoje ISSS 2009, Hradec Králové Jiřina Šleichrtová RIS a Mapový Server volně přístupné aplikace na internetu Regionální informační

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2011 Bod pořadu jednání: Příjetí obecně závazné vyhlášky - Daň z nemovitostí Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Tomáš

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Shrnutí hlavních silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

Shrnutí hlavních silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Strategický plán města Červený Kostelec pro období 2014-2020 Shrnutí hlavních silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Seminář pro zastupitele města - 14. 1. 2015 Ve spolupráci s městem Červený

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod 15.11.2010

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 2020 Cesta k rozkvětu regionu. Integrovaná strategie území

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 2020 Cesta k rozkvětu regionu. Integrovaná strategie území Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Rokytná pro období 2014 2020 Cesta k rozkvětu regionu Integrovaná strategie území Srpen 2014 1 Obsah Obsah... 2 1. Analytická část stav, problémy

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2011 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha D Metadata Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991.

0 14 let na celkovém podrobnosti údaje za základní sídelní jednotky; pro sledování. trendu vývoje je obdobný údaj ze SLDB 1991. Metodický návod č. 1 B Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady kraje metodický návod k příloze č. 1 části B vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více