VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE"

Transkript

1 VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů Hierarchické pojetí strategie Přístupy zdůrazňující nutnost neustálé změny S-P-C model (structure conduct performance model) 2. STRATEGIE A VÝKONNOST PODNIKU V OBDOBÍ SPOLEČENSKÝCH ZMĚN 2.1 Klasifikace přístupů strategického managementu 2.2 Doporučení pro firmy 2.3 Koncepční myšlení 3. ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE 3.1 Zdroje 3.2 Význam zdrojů a schopností podniku pro formulaci strategie Z Á V Ě R

2 Ú V O D Strategický management a jeho výstupy strategie jsou i v současných variabilních ekonomických a společenských podmínkách cenným prostředkem pro utváření představy o budoucím vývoji a zajištění prosperity každé organizace. Pro formulování smysluplných strategických záměrů a strategií potřebujeme mít k dispozici řadu výchozích informací a předpokladů. Těmi jsou mimo jiné: Obecné směry, zásady, hodnoty vývoje, Chování organizace stanovené v poslání, vizi, etickém kodexu. Situační analýzy zaměřené na vnější a vnitřní prostředí mají podat přehled o postavení organizace, o jejích kritických a klíčových faktorech, Důležitým požadavkem pro zpracování návrhů strategií je variantnost. Zvolený a schválený okruh strategií je třeba postupně transformovat do podoby taktických a operativních plánů nebo promítnout do průlomových cílů, transformovat je do projektů a realizovat je formovou projektového řízení. Nezbytnou součástí procesu realizace strategií jsou kontrolní aktivity, které mohou mít podobu strategického controllingu, interního auditu a systému včasného varování. S vývojem společnosti se mění i podmínky pro podnikání. Dnes při řízení podniku jenom těžko vystačíme se stejnými nástroji, s jakými řídili klasikové. Turbulence (definovaná Druckerem) se koncem 80. let minulého století ještě více prohlubuje do stavu, který je v současné době řadou autorů charakterizován jako chaos. Je zřejmé, že řízení, včetně strategického plánování v těchto podmínkách vyžaduje zcela rozdílnou filozofii. Řada radikálních změn v okolí podniku vyvolala potřebu nového přístupu i v rámci podniku samotného. Postupně se tvoří metodika a metodologie řízení podniku v proměnlivém okolí a management se stává řízením změn. Má-li být strategické řízení životaschopnou součástí managementu i v 21. století, je nezbytné, aby strategické záměry a přijaté strategie byly pravidelně prověřovány a aktualizovány. 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ Mnohotvárnost reality, na kterou strategický management reaguje, vede k řadě různých strategických přístupů a strategií. 1.1 Historický přehled strategických konceptů Je zřejmé, že strategické záměry organizace jsou vedeny snahou přežít, udržet si nebo i zlepšit si své postavení, zabezpečit prosperitu organizace. Strategické chování je determinováno jak vnitřní situací firmy, tak i vnějšími faktory. V průběhu druhé poloviny 20. století lze zaznamenat řadu vývojových mezníků: období padesátých let, kdy s odbytem většiny výrobků nebyly vážnější problémy, jedinou bariérou byla nedostatečná kupní síla, firmy se zaměřují na aplikaci dobrých výrobních praktik, které vedou k zhromadňování výroby, k snižování nákladů, v pozdějším období i k zvyšování jakosti produkce; období šedesátých let, kdy ve strategických záměrech jsou hledány cesty rozšiřování odbytových možností, nechybějí snahy o posilování monopolního postavení na trhu s cílem udržovat vysoké ceny; období sedmdesátých let, kdy u řady komodit je zřejmá převaha nabídky nad poptávkou, je strategické chování motivováno snahou o optimalizaci výrobkové nabídky; období osmdesátých let, kdy se ve strategickém myšlení firem objevují názory zdůrazňující udržení konkurenční výhody jako jádra úspěchu či neúspěchu firmy; lze rozeznat dva myšlenkové proudy: harvardská škola strategie jsou založeny na vyhlídkách trhu, rozvíjejí se přístupy optimalizace výrobkové nabídky, orientace na zákazníka, determinace podnikatelských aktivit tržními impulsy; chicágská škola strategie jsou založeny na dispozici zdrojů, zdůrazňují nasazení zdrojů ve správný čas, neopomíjejí tlak na lepší organizaci, správu rizik a další.

3 Období devadesátých let a přelom století ve světové ekonomice se projevuje fenomén globalizace, strategické přístupy integrují všechny dosavadní osvědčené přístupy, vedle konkurenční doktríny se objevuje doktrína partnerství, strategických aliancí. 1.2 Přehled významných strategických přístupů V dosavadní praxi strategického managementu se lze setkat s různými přístupy formování firemních strategií: Jedním z nejstarších je hierarchické pojetí strategie. Zakládá se na známých pojmech, jako jsou mise (poslání), víze (cíle), strategie, taktiky a politiky firmy. V současnosti doznává určité renesance. Řada velkých světových firem se k jejím základním myšlenkám vrací. mise (poslání) vize (cíle) strategie taktika Výhody: Zdůrazňuje vztah mezi misí a realizací Soustřeďuje se na víceúrovňovou analýzu, kdy úrovně se liší stupněm obecnosti a podrobnosti, Důraz je kladen na fakt, že strategie nemůže být považována pouze za nápad, myšlenku, ideu bez přesných kroků, jak ji dosáhnout. Nevýhody: Malý důraz na vliv konkurenčního prostředí při formulaci strategie Opomíjení vlivu neustálé změny prostředí a nutnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám. Mise čili poslání podniku, lze definovat jako stanovení vnitřního podnikového kontextu, ve kterém budou prováděna strategická rozhodnutí. Vymezuje, na co se má podnik soustředit a jakým směrem má jít. Není určena úzkému vedení ani jen zaměstnancům, ale mnohem širšímu okruhu osob i firem, který může mít na podniku zájem. Mise podává orientaci v situacích, na které není žádný pokyn, předpis nebo návyk. Posiluje jednotu názorů i činů podnikového kolektivu uvnitř i navenek. Je-li zdařilá, dává se přímo na odiv. Obvykle mise (poslání) podniku obsáhne přinejmenším tyto otázky: Odpovědnost za produkci (výrobky a služby), Vztah k zákazníkům, Vztah k dodavatelům, Vztah k zaměstnancům, Vztah k místní správě, životnímu prostředí a občanským zájmům, Sdílené hodnoty a etika (morálka). Mise (poslání) podniku má většinou tři komponenty: Podnikovou vizi, Stanovení základních cílů podniku, Stanovení podnikové filozofie Podniková vize je vlastně pojmenování pro to, co se tvoří v hlavě podniku na úrovni topmanagementu vzhledem k přechodu od minulosti, přes přítomnost do budoucnosti. Je to myšlenka, představa, vidina podnikové budoucnosti. Na její tvorbu neexistuje žádný recept. V současném pojetí strategického řízení má podniková vize mimořádnou úlohu. Její důležitost je ještě zdůrazněna při měření dlouhodobé výkonnosti podniku s vazbou na metodu Balanced Scorecard, ke které se podrobněji vrátíme v dalších přednáškách. Existence podniku v turbulentním prostředí vyžaduje formulaci kvalitní podnikové vize. Její tvorba a sdělování není nijak snadná. Patří totiž k nejodpovědnějším, ale i nesložitějším a znalostně nejnáročnějším úlohám vrcholového managementu podniku. Lze ji řadit k jeho vrcholovým intelektuálním výkonům. Dobrá vize firmu vede a pomáhá dosáhnout vytýčených cílů. Spojuje a integruje nejrůznější cíle a priority. Je to důležité zejména proto, že procesní týmy mají značnou samostatnost a musejí se podílet na vytýčení (plánování) budoucnosti podniku. Charakteristika dobré vize:

4 K sestavení v budoucnu dobře fungující vize jsou nutné kvalitní vstupní informace. Zvláště cenné jsou informace od zaměstnanců, vedoucích pracovníků i od středního managementu. Celý proces sestavení podnikové vize musí být dobře naplánován, nesmí být povrchni a formální. Vizi je třeba charakterizovat podrobně, aby byla zřejmá odpovědnost za její realizaci. Takto sestavená vize by měla vyvolat nejen odpovědnost a určité uspokojení, ale také zdravou nespokojenost se současným stavem. Vize by měla být sdílená, což znamená, že by s ní měli být zaměstnanci nejen seznámeni, ale měli by se podle ní řídit i v každodenním životě. Typické znaky dobré vize: Na vizi budoucnosti navazuje strategie, která podrobnější formou stanoví budoucí akce, vedoucí ke splnění vytyčených cílů; Vize není v podniku jednorázovým projektem, ale trvalou záležitostí, podle které se všichni řídí; Kmenoví zaměstnanci vizi nejen znají, ale dokáží říci, co pro ně osobně znamená a jak souvisí s jejich denními povinnostmi a prioritami; Management s vizí permanentně pracuje a zajišťuje vazbu na všechny zaměstnance, včetně příslušné komunikace a návazné motivace. Typické znaky špatně sestavené vize: Vize se v podniku stala pouhou fikcí, je sice napsána a vyhlášena, ale nikdo se jí neřídí, je jenom citována v oficiálních dokumentech; Existuje rozpor mezi tím, co se propaguje ve vizi a každodenní praxí; Top management usoudí, že žádnou vizi nepotřebuje, protože dělá jenom byznys, ale přesto ji zpracuje, aby se vyhovělo vnějším požadavkům Přístupy zdůrazňující nutnost neustálé změny a volby variant jako reakce na měnící se podmínky konkurenčního prostředí. Tyto přístupy kladou důraz na flexibilitu celého strategického postupu. Hlavním představitelem těchto přístupů je Henry Mintzberg. Charakterizuje strategii jako výslednici pěti P: PLAN (plánu) = vědomě směrovaný, předem vypracovaný směr akcí, činností, vyrovnávající se s předpokládanou reálnou situací v budoucnosti; PLOY (manévrování) = způsob manévrování uplatňovaný firmou při střetu s oponentem, konkurencí; POSITION (umisťování) = způsob, jakým chce být firma umístěna ve svém konkurenčním prostředí; PERSPEKTIVE (hledisko) = způsob, jakým manažeři vidí sebe a svět okolo, jak vidí charakter firmy a její orientaci; PATTERN (model situací) = model situací a chování firmy, které se mohou během plánovacího horizontu objevit. Výhoda: Předem naplánované strategie bere v úvahu i další faktory, které mohou ovlivnit chování firmy, Pomáhá manažerům reagovat na situace a příležitosti, které nejsou předem obsaženy v připravené strategii, Důraz na kvalitativní faktory, které strategii ovlivňují. Nevýhoda: možnost, že se strategie rozplyne pouze v myšlenkách, návrzích a firma neuspěje v její realizaci Přístupy označované jako S-C-P model (structure conduct performance model) jsou založeny na pochopení vztahu mezi okolím firmy a její výkonností a úspěšností. Termíny: STRUCTURE (struktura) má vztah k struktuře odvětví, která je dána např. bariérami vstupu, velikostí odvětví, počtem, firem, životním cyklem odvětví, ve kterém firma operuje, atd.; CONDUCT (chování, řízení firmy) se vztahuje k specifickým způsobům chování uvnitř odvětví, např. ke způsobům stanovení ceny, úrovni výzkumu a vývoje, výrobkovým strategiím, způsobům komunikace, atd.; PERFORMANCE (výkonnost, úspěšnost firmy) má dva významy. Výkonnost individuální firmy a výkonnost, efektivnost odvětví = existují odvětví, kde firmy mají velmi málo příležitostí a mnoho omezení a naopak. Strategické aktivity vycházející z S-C-P modelů se snaží o nalezení a uplatnění: Vhodné struktury trhu, na kterém organizace působí (firma podniká) nebo chce působit; Vhodného strategického chování (conduct).

5 2. STRATEGIE A VÝKONNOST PODNIKU V OBDOBÍ SPOLEČENSKÝCH ZMĚN S vývojem společnosti se mění i podmínky pro podnikání. Dnes při řízení podniku jenom těžko vystačíme se stejnými nástroji, s jakými řídili klasikové. Fordova hromadná výroba byla realizována v jiných podmínkách, než v jakých řídí současná Toyota. Turbulence (definovaná Druckerem) se koncem osmdesátých let minulého století ještě prohlubuje do stavu, který je v současné době charakterizován jako chaos. Je zřejmé, že řízení v těchto podmínkách vyžaduje zcela rozdílnou filozofii. Řada radikálních změn v okolí podniku vyvolala potřebu nového přístupu. Postupně se tvoří filozofie řízení v proměnlivém okolí a management se stává řízením změn. Strategický management je označován za vrchol profesionality a umění v manažerské praxi. Vyžaduje tvůrčí přístup a přizpůsobení realitě konkrétního podniku. Podnikatelská strategie (corporate strategy) je pro podnik důležitým dokumentem. Klíčové rozhodovací procesy strategického managementu se týkají celé organizace a zabezpečení hlavních cílů i rozvojových záměrů. Dobře sestavená strategie je základním dokumentem pro zajištění podnikatelské prosperity firmy. 2.1 Klasifikace přístupů strategického managementu Rozvoj strategického managementu začíná v 60.tých letech minulého století a dále pokračuje. Rozhodně se nedá mluvit o jednotné teorii strategického managementu. Sama klasifikace jednotlivých směrů je problém. Pro naše potřeby budeme využívat klasifikaci L. Vodáčka z roku Klasické ( plánovací ) přístupy Tyto přístupy jsou u nás nejvíce známy a také nejvíce uplatňovány v podnikové praxi. Jsou jednoduché, poměrně názorné. Poskytují systematicky uspořádané přístupy řešení strategických úloh. Výsledek tvorby podnikatelské strategie je chápán jako závěr racionálních analýz, úvah a propočtů. Sem patří celá řada více méně populárních metod, jejichž nejznámějším reprezentantem je metoda SWOT. Sociálně orientované přístupy Pozornost soustřeďují především na architekturu strategických záměrů pro budoucí externí podnikatelské okolí. Preferuje se mnohotvárné pojetí sociálněekonomických cílů organizace. Zdůrazňuje se jejich rozdílnost v různých ekonomikách. Do života vstoupily na počátku 90. let. Dávají myšlenkové náměty: Jak měnit pravidla konkurence; Jak překonat nutná období potíží; Jak vytvářet dočasné partnerské vztahy kooperace i s případně konkurenčními silami (strategické aliance); Jak využít budoucích změn politických a dalších podmínek rozvoje podnikatelských oblastí, atd. Tyto postupy jsou vhodné pro podniky uplatňující procesní řízení. Pragmatické přístupy Zde se vychází z poznatků o velké rozdílnosti specifických firem a jejich rozdílného vnímání sociálními partnery. Tyto přístupy věnují velkou pozornost rychlé proměnlivosti interních i externích podnikatelských podmínek v čase. Vedle cílů ekonomických uvažují i také cíle respektující sociální a psychologické skupinové zájmy sociálních partnerů. Tyto přístupy zdůrazňují význam kultivace kultury organizace a učení se jak jednotlivců, tak i podnikových kolektivů. Mají těsnou návaznost na koncepty učící se organizace. Adaptivní přístupy Tyto přístupy se orientují na jasný ekonomický cíl nebo jenom několik málo ekonomických cílů. Preferují možnost předpovědí, ale ve stále větší míře se tyto postupy snaží identifikovat a rychle reagovat na dosud nevyčerpané i nově vznikající příležitosti v rychle se měnícím okolí organizace. Osvědčují se tam, kde existují dosud nenaplněné nebo konkurenčně snadněji zvládnutelné tržní mezery. Pro turbulentní podmínky okolí firmy jsou méně vhodné. 2.2 Doporučení pro firmy

6 Opatření proaktivního managementu lze formulovat různě a velice široce. Stručně lze hovořit o takovýchto doporučeních: Činnost firmy musí být orientována na zákazníka = hlavní cestou k němu je naslouchání jeho přáním a požadavkům; Umět udržet krok s rychlým vývojem a zajistit potřebné inovace = cestou k tomu jsou účinné a vysoce motivované pružné podnikové týmy; Zajistit kvalitní spolupracovníky a vytvořit výkonné, profesně i kvalifikačně připravené pracovníky ve všech oblastech činnosti firmy; Vytvořit takové prostředí v podniku, které by svědčilo nutným změnám, uplatňovat vůdcovský styl vedení a tzv. měkké metody řízení; Uplatňovat efektivní manažerské řídící systémy, podporované moderními prostředky informační technologie a informačních systémů. 2.3 Koncepční myšlení Strategické řízení jako integrální součást celkového řízení organizace přísluší především vrcholovým složkám managementu organizace. Důsledná implementace strategického řízení v podmínkách organizace vyžaduje: Změnu struktury v náplni činnosti managementu, Významný posun ke koncepčnímu myšlení. Strategické řízení se oproti běžnému řízení vyznačuje specifickými rysy: Opírá se o rozhodování se značným stupněm rizika, Budoucí vývoj je ovlivňován řadou faktorů, jejichž změny a účinky není management schopen přesně předvídat, V souvislosti s probíhajícími globalizačními procesy se vliv relevantního okolí na strategické chování organizace rozšiřuje. Řešení strategických úloh se vyznačuje vysokým stupněm jedinečnosti, vyžaduje tvůrčí přístupy a osvojení se principů strategického řízení, jako jsou: Myšlení ve variantách; Syntéza exaktního a intuitivního myšlení; Respektování celosvětových souvislostí; Permanentnost, tj. strategické řízení jako trvalá činnost; Interdisciplinární myšlení; Tvůrčí přístupy a orientace na špičkové výsledky; Koncentrace a agregace; Vědomí práce s rizikem apod. 3. ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE 3.1 Zdroje Pod pojmem zdroje lze chápat různé materiální i nemateriální prvky, které jsou nutné k naplnění strategických záměrů firmy, její prosperity a konkurenceschopnosti. atří sem například: Finanční prostředky, Personální zabezpečení, zvláště pak v požadované kvalifikační struktuře, Výrobní, skladové, prostorové kapacity, Materiální zabezpečení, infrastruktura Informační zabezpečení, know-how. Všechny zdroje jsou pro organizaci, v jednotlivých etapách její činnosti limitující. Nejčastěji zmiňované jsou finanční zdroje, ale mohou to být i výrobní, skladové, prostorové kapacity. Do popředí pozornosti se dostává stále více problematika personálních zdrojů, informačních technologií a know-how jako celku. Je pochopitelné, že čím přesněji budou definovány zdroje a určeny požadavky na tyto zdroje, tím vyšší je pravděpodobnost úspěšnosti realizace záměrů firmy. 3.2 Význam zdrojů a schopností podniku pro formulaci strategie Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku představuje diagnózu, audit, inventuru či vyhodnocení výchozí situace podniku, která umožňuje specifikovat jeho vnitřní zdroje a schopnosti a současně odhadnout jeho výboj do budoucna.

7 Úkolem analýzy je identifikovat strategicky významné zdroje a schopnosti a následně specifické přednosti podniku jako zdroje konkurenční výhody. Je nezbytné se zabývat výběrem klíčových zdrojů, které jsou k dispozici nebo které je třeba zajistit, jejich posouzením ve vztahu k nejsilnější konkurenci (benchmarking) znázorněním profilu těchto specifických předností podniku v souvislosti s očekávaným vývojem vnějšího okolí. Má-li analýza zdrojů a schopností splňovat požadavky na ní kladené, představuje velmi obtížný a náročný úkol. Její orientace musí být velmi široká a pokrývat prakticky celou činnost podniku. Z funkčního hlediska se dotýká celé škály podnikových činností, jako jsou výroba, výzkum a vývoj, finance, marketing, řízení lidských zdrojů apod. Zabývá se jejich průběhem, dosahovanými výsledky a předpokládaným vývojem. Dominantní důraz je kladen na vzájemné vazby a souvislosti mezi nimi. Ve všech těchto oblastech je třeba zhodnotit současný stav a především posoudit předpoklady pro jejich budoucí vývoj v intencích cílů podniku. Logickým vyústěním analýzy zdrojů a schopností vztažené k výsledkům z analýzy vnějšího prostředí je odhad konkurenční síly, specifických předností a na nich vybudované konkurenční výhody. Poznámka: Podrobněji budeme problematiku identifikace zdrojů a jejich analýzu probírat v dalších tématech.

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Správné lidi, ve správný čas, na správná místa Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Téma 1: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Metodický list č. 1 FUNKCE U A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období změn

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Garant: JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY 3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

Přednáška č. 2 Poslání podniku. Teze pro přednášku :

Přednáška č. 2 Poslání podniku. Teze pro přednášku : Přednáška č. 2 Poslání podniku Teze pro přednášku : Strategické řízení, strategie, hierarchie strategií Strategické cíle podniku Poslání firmy, firemní principy a elementární hodnoty Strategické obchodní

Více

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce

EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku. Zásobovací funkce EKRP Eprojekt Ksystému Rřízení Podniku Zásobovací funkce Obsah přednášky Pojmy zásobování všeobecně a v projektu Cíl zásobování Pozice zásobování (atd.) z pohledu trhu a okolí Pozice zásobování z pohledu

Více

Informační média a služby

Informační média a služby Informační média a služby Výuka informatiky má na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze dlouholetou tradici. Ke dvěma již zavedeným oborům ( Aplikovaná informatika a Multimédia v ekonomické praxi

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2007, ročník VII, řada stavební Abstrakt Vítězslav KUTA 1, František KUDA 2, Martin FERKO 3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Více

P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY

P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY P O D NI KATELSKÉ SÍTĚ - KL ASTRY Ing. Jana Zavřelová 1 A B S T R A K T Příspěvek se zaměřuje na podnikatelské sítě, klastry a sdružování firem. Dále se zabývá strategickými aliancemi. Jedná se o stále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str. 1/8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Investicí do zaměstnanců

Více

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Pracovní návrh 7 září 2015 Pracovní verze metodiky tvorby jednotek

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU

Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU Verze 2009 - schválena vládou dne 5. října 2009 Ministerstvo pro místní rozvoj Sekce NOK a evropských záležitostí Obsah Úvod...2 1. Kontext diskusí o

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Komplexní tisková řešení

Komplexní tisková řešení Komplexní tisková řešení flexibilita v inovaci a dodávkách kvalita a zkušenosti v oblasti tiskového řešení optimalizace na míru přímo pro Vás 1. Popis auditu a analýzy s následným optimalizačním řešením

Více

Podnikatelská informatika obor šitý na míru

Podnikatelská informatika obor šitý na míru Podnikatelská informatika obor šitý na míru Doc. Ing. Jan Skrbek, Dr., Ing. Klára Antlová, Ph.D. Katedra informatiky Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Voroněžská 13 46117 Liberec 1. Úvod

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Průzkum pro Inovační fórum 2008. Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR

Průzkum pro Inovační fórum 2008. Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR Průzkum pro Inovační fórum 2008 Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR Anna Kadeřábková, Michal Beneš V souvislosti s konáním Inovačního fóra byli osloveni externí experti představitelé

Více

Regionalistika 1 A K T U ÁLNÍ PROBLÉMY ROZVOJE

Regionalistika 1 A K T U ÁLNÍ PROBLÉMY ROZVOJE Regionalistika 1 A K T U ÁLNÍ PROBLÉMY ROZVOJE M Ě S T Města základní charakteristika Mladší forma osídlení Moderní centra ekonomiky, růstu, inovací Urbanizace Charakteristické znaky měst Významná geografická

Více

Základ klastru. Jak si klastr představit. Specializované podpůrné firmy. Další členové. Společné prvky výkonného klastru

Základ klastru. Jak si klastr představit. Specializované podpůrné firmy. Další členové. Společné prvky výkonného klastru Nanotechnologický klastr 28.3. 2006 Olomouc Co jsou to klastry Klastry vysvětlení konceptu Založení a financování Jiří Herinek Czechnvest Klastr oborové seskupení Regionální seskupení firem a přidružených

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Management je seznámit žáky s řízením podnikatelských subjektů, pracovních týmů v oblasti cestovního a s využíváním

Více

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení.

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Vedení lidí Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_STRATEGICKÝ MANAGEMENT_P2 Číslo projektu:

Více

Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku

Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011 2015 Hradec Králové 2010 Obsah

Více

Hodnocení výkonnosti ve sportu. Příprava ke zkoušce z povinné literatury a e learningu v IS Jana Nová

Hodnocení výkonnosti ve sportu. Příprava ke zkoušce z povinné literatury a e learningu v IS Jana Nová Hodnocení výkonnosti ve sportu Příprava ke zkoušce z povinné literatury a e learningu v IS Jana Nová Úrovně hodnocení výkonnosti ve sportu Elitní sportovci jsou zařazováni a hodnoceni prostřednictvím různých

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Klára DOLEŽALOVÁ Autorka: Bc. Edita

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_ROZHODOVÁNÍ I_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

P4: Tvorba návrhové části programu rozvoje obce

P4: Tvorba návrhové části programu rozvoje obce Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu 2. CESTOVNÍ RUCH V ÚZEMÍ Organizace a řízení jsou nejvíce opomíjenou problematikou v rámci racionální podpory udržitelného rozvoje na území České republiky. Na prioritu 4 Vytváření organizační struktury

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vedení lidí s důrazem na stimulaci pracovníků Leading people with an emphasis on the stimulation of employees Bc. Dominika Hlinková Plzeň

Více

Sektorová cena pod záštitou Rady kvality ČR KRÁL ČESKÉHO OBCHODU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sektorová cena pod záštitou Rady kvality ČR KRÁL ČESKÉHO OBCHODU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Sektorová cena pod záštitou Rady kvality ČR KRÁL ČESKÉHO OBCHODU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. MODEL PROGRAMU KRÁL ČESKÉHO OBCHODU... 4 2.1. STRUKTURA... 4 2.2. MODEL SEKTOROVÉ CENY KRÁL

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Téma 2: PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 PERSONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ účel, hlavní úkoly Personální

Více

Scénáře vývoje podnikatelského prostředí v systému strategického řízení společnosti Chemopetrol

Scénáře vývoje podnikatelského prostředí v systému strategického řízení společnosti Chemopetrol Scénáře vývoje podnikatelského prostředí v systému strategického řízení společnosti Chemopetrol Klub strategických manažerů SSŘIP - Praha 27.10.1998 Systém strategického řízení Chemopetrolu Scénáře vývoje

Více

OPERATIVNÍ A STRATEGICKÝ FINANČNÍ PLÁN

OPERATIVNÍ A STRATEGICKÝ FINANČNÍ PLÁN OPERATIVNÍ A STRATEGICKÝ FINANČNÍ PLÁN Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 5. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Plánování druhy plánů Plánování = manažerská funkce, která zahrnuje proces

Více

Prezentuje ing. Jiří Seidler ředitel společnosti

Prezentuje ing. Jiří Seidler ředitel společnosti Výkonná firma je známkou dobré strategie Prezentuje ing. Jiří Seidler ředitel společnosti Profil společnosti Hlavním předmětem podnikání společnosti je dodávka tepla a teplé užitkové vody prostřednictvím

Více

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. katedra podnikání a oceňování konzultace: pondělí 13.00 až 14.30 hod., místnost 310, nutná rezervace konzultací E-mailem: jpalan@bivs.cz CÍLE

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ

7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ 7. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLANÍ Vzdělání je jednou ze základních pedagogických kategorií. Posuzujeme-li kteroukoliv společnost, klademe si na předním místě otázku, jaké vzdělání poskytuje a komu je poskytuje,

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S.

VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE COMPANY PNS, A.S. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY VYUŽITÍ ASSESSMENT CENTRA / DEVELOPMENT CENTRA V PNS, A.S. ASSESSMENT CENTRE / DEVELOPMENT CENTRE AND THEIR USE IN THE

Více

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG

Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Hlavní specializace: Mezinárodní obchod Název diplomové práce: Mezinárodní marketingová strategie společnosti S&T AG Vypracovala: Michaela Doležalová

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2016 Brno 2015 Úvod Univerzita obrany (dále jen UO) k naplnění potřeb

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ U N I V E R Z I T Y O B R A N Y Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

PROCESNÍ ORIENTACE SYSTÉMU PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ

PROCESNÍ ORIENTACE SYSTÉMU PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ PROCESNÍ ORIENTACE SYSTÉMU PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ Procesní orientace podniku je dnes považována za základ filozofie podnikového řízení. Procesní přístup založený na ovládání výrobních i řídících procesů, se

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY NOVÉ TRENDY VE VZDĚLAVÁNÍ VOJENSKÝCH PROFESIONÁLŮ MANAŽERŮ V ARMÁDĚ ČESKÉ REPUBLIKY New Trends in Education of the Military Professional Managers in the Army of the Czech Republic pplk. Mgr. Janusz Mika,

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Marketingové okolí a nástroje situační analýzy, analýzy produktového portfolia Aktuální tržní situace Firmy se dnes ocitají před různými výzvami a možnostmi, včetně globalizace

Více

Spisová a archivní služba jako outsourcingový produkt

Spisová a archivní služba jako outsourcingový produkt Spisová a archivní služba jako outsourcingový produkt v průmyslovém podniku Štěpán Štěpanovský, ÚISK FF UK Osnova Předmět outsourcingu Výchozí situace vznik projektu Charakteristika organizace zákazníka

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI SKUPINA POSTOJŮ, PROCESŮ A PROCEDUR VYŽADOVANÝCH PRO PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝROBY NEBO SLUŽBY V OBLASTI HLAVNÍ

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů 1 Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů Ing. INCOMA Research, Business & Industry CEE Základní informace o projektu 2 Při příležitosti konference Fórum českého stavebnictví připravila

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

VÝVOJ MANAGEMENTU - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ

VÝVOJ MANAGEMENTU - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT 1 * VEŘEJNÁ SPRÁVA Název tematického celku: Metodický list č. 1 VÝVOJ MANAGEMENTU - MANAGEMENT, ROZHODOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ Rozložení tematického

Více

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Tento výstup byl vytvořen v rámci realizace projektu Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE)

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ NA TRHU FMCG (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) AUTOR: IVA BARTÁKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. JIŘÍ ZEMAN,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 3 Strategie vztahů, navázání vztahu, zásady řízení vztahů, jejich rozvoj a ukončení. Produkt nástroj budování vztahu Ing. Příklady různé stupně vztahů úroveň vztahu pravidelný

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Organizování. Kontrola

Organizování. Kontrola 18) Manažerské činnosti Funkce managementu: základní, průběžné a podpůrné. Plánování, druhy plánů. Organizování, typy organizačních struktur, formální a neformální organizační struktury. Rozhodování a

Více

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing.

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing. PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU Strana: 1 ÚVOD Společnost ATONA s.r.o. působí na trhu od roku 2000 a prosazuje se v oblasti zpracování plechu díky použití nejmodernějších technologií, hlavně však díky

Více