Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-1023/10-M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-1023/10-M"

Transkript

1 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681 Moravské nám 681, Uničov IČ: Identifikátor: Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: příspěvková organizace Mgr. Marií Bryxovou, ředitelkou školy Olomoucký kraj Místo inspekční činnosti: Moravské nám. 681, Šumperská 10, Brníčko 1564, Uničov Termín inspekční činnosti: listopad 2010 Předmět inspekční činnosti Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou podle ustanovení 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle ustanovení 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 1

2 Aktuální stav školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Uničov, Moravské nám 681 (dále také škola ) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj (Jeremenkova 40a, Olomouc). Do rejstříku škol a školských zařízení byla škola zapsána rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. ledna Údaje uvedené o škole ve školském rejstříku plně neodpovídaly v době inspekční činnosti skutečnosti, neboť v zápisu nebylo uvedeno místo poskytovaného vzdělávání na adrese Uničov, Brníčko 1564, kde je školou realizována část praktického vyučování. Škola poskytuje střední stupeň vzdělávání s výučním listem a střední stupeň vzdělávání s maturitní zkouškou a vykonává činnost domova mládeže a školní jídelny výdejny. Ve školském rejstříku měla k termínu inspekční činnosti zapsány tyto obory (všechny pouze v denní formě vzdělání): L/01 Technik modelových zařízení; H/001 Modelář; H/01 Modelář, H/001 Slévač; H/01 Slévač; L/01 Mechanik strojů a zařízení; L/001 Mechanik seřizovač; L/01 Mechanik seřizovač; E/005 Zámečnické práce ve stavebnictví; H/001 Zámečník; H/01 Strojní mechanik; H/001 Obráběč kovů; H/01 Obráběč kovů; H/001 Mechanik opravář; H/01 Mechanik opravář motorových vozidel; H/007 Zemědělec, hospodyňka; H/01 Zemědělec farmář; H/003 Opravář zemědělských strojů; H/01 Opravář zemědělských strojů; M/01 Ekonomika a podnikání; L/51 Podnikání (nástavbové studium); L/524 Podnikání (nástavbové studium); M/009 Management strojírenství. Ve školním roce 2010/2011 škola realizuje dvanáct oborů vzdělávání podle uvedených učebních dokumentů: Obor H/01 Modelář (vzdělávání probíhá ve 2. ročníku) Školní vzdělávací program Modelář Obor H/01 Strojní mechanik (vzdělávání probíhá ve 2. a 3. ročníku) Školní vzdělávací program Zámečník Obor H/01 Obráběč kovů (vzdělávání probíhá v 1. a 2. ročníku) Školní vzdělávací program Obráběč kovů na obsluhu NC a CNC strojů Obor H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (vzdělávání probíhá v 1., 2. a 3. ročníku) Školní vzdělávací program Mechanik opravář motorových vozidel Obor H/01 Opravář zemědělských strojů (vzdělávání probíhá v 1., 2. a 3. ročníku) Školní vzdělávací program Opravář zemědělských strojů Obor L/01 Mechanik strojů a zařízení (vzdělávání probíhá v 1. ročníku) Školní vzdělávací program Mechanik strojů a zařízení Obor L/01 Mechanik seřizovač (vzdělávání probíhá v 1. ročníku) Školní vzdělávací program Mechanik seřizovač 2

3 Obor M/01 Ekonomika a podnikání (vzdělávání probíhá v 1. a 2. ročníku) Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání L/51 Podnikání (vzdělávání probíhá v 1. ročníku) Školní vzdělávací program Podnikání (vzdělávání probíhá v 1. ročníku) L/001 Mechanik seřizovač (dobíhající obor, vzdělávání probíhá ve 2., 3. a 4. ročníku) Učební dokumenty schválené MŠMT ČR dne 29. srpna 2000, čj / , s účinností od 1. září H/001 Obráběč kovů (dobíhající obor, vzdělávání probíhá ve 3. ročníku) Učební dokumenty schválené MŠMT ČR dne 24. července 2000, čj / , s účinností od 1. září 2000 a dne 12. dubna 2001, čj /01-23, s platností od 1. září L/524 Podnikání (dobíhající obor, vzdělávání probíhá ve 2. ročníku) Učební dokumenty schválené MŠMT ČR dne 14. července 2004, čj / , s účinností od 1. září 2005 V době inspekční činnosti navštěvovalo školu celkem 430 žáků zařazených v 17 třídách. V maturitním čtyřletém studiu to bylo 154 žáků v 6 třídách, v nástavbovém 60 žáků ve 2 třídách a ve středním vzdělání s výučním listem 216 žáků v 9 třídách. Počty zapsaných žáků, počty tříd (stav k 30. září příslušného školního roku) vývoj: Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2010/2011 Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Cílová kapacita školy (816 žáků) nebyla ve sledovaném období posledních tří školních roků (2008/ /2011) překročena. Naplněnost školy měla vzrůstající tendenci a činila ve školním roce 2008/ ,4 %, ve školním roce 2009/ ,8 % a ve školním roce 2010/ ,1 %. Z hlediska oborů dosahuje ve sledovaném období největší naplněnosti obor Mechanik seřizovač. Počty žáků ubytovaných v domově mládeže (DM) a počty stravovaných ve školní jídelně výdejně (ŠJV) (stav k 31. říjnu příslušného školního roku) vývoj Školní rok 2008/2009 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2010/2011 DM ŠJV DM ŠJV DM ŠJV

4 Kapacita domova mládeže (60 lůžek) i školní jídelny - výdejny (460 stravovaných) byla k termínu inspekce dodržena. Naplněnost těchto zařízení činila ve školním roce 2008/ ,7 % (DM) a 40,4 % (ŠJV), ve školním roce 2009/ ,3 % (DM) a 39,6 % (ŠJV) a ve školním roce 2010/ ,7 % (DM) a 40,9 % (ŠJV). Pedagogický sbor školy tvoří v současné době pětačtyřicet zaměstnanců, včetně ředitelky školy a jejich dvou zástupců. Z uvedeného počtu je dvaačtyřicet učitelů a tři vychovatelky domova mládeže. Subjekt dále zaměstnává dvanáct provozních pracovníků. Hlavní budova školy, ve které probíhá teoretická výuka, se nachází nedaleko centra města na adrese Moravské nám Praktické vyučování probíhá jednak ve vlastní budově v okrajové části města na adrese Šumperská 10 a v pronajaté budově v místní části města na adrese Brníčko Praktická výuka je realizována také na základě smluv na pracovištích jiných fyzických a právnických osob. Ve sledovaném období došlo k pozitivním změnám zejména v oblasti materiálně-technického zabezpečení výuky, tj. ke zřízení nových počítačových učeben, nákupu moderní prezentační techniky (interaktivní tabule, dataprojektory). Jednou z předností je také stabilizace týmu pracovníků školy a udržení dobrého kreditu školy na veřejnosti. Podrobné informace o své činnosti škola podává na svých webových stránkách ( Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu ke ŠVP Kontrolou příslušné dokumentace a rozhovorem s ředitelkou školy bylo zjištěno, že přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání je v souladu s platnými předpisy. Ředitelka škola vydala rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v řádných termínech všech čtyř kol přijímacího řízení. O své vzdělávací nabídce a postupu při přijímání ke vzdělávání škola informovala veřejnost i potencionální uchazeče obvyklým způsobem dostupným všem zájemcům (inzerce v tisku, webové stránky školy, úřední deska, informační nástěnky, náborová činnost, výstavy vzdělávání). Podmínky a připravenost školy na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále také SVP ) včetně případných podpůrných opatření jsou deklarovány v charakteristikách realizovaných školních vzdělávacích programů. Aktuálně se ve škole nikdo z žáků nevzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu, i když tuto možnost v opodstatněných případech škola také využívá. Jako funkční je v této oblasti hodnocena spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními a zabezpečení podpůrných opatření v případě žákyně s tělesným postižením (zajištění kompenzační pomůcky). Dílčí rezervy byly zaznamenány vinformovanosti některých vyučujících o konkrétních speciálních vzdělávacích potřebách žáků s vývojovými poruchami učení (dále také VPU ). Uplatňovaný informační systém tak není vždy dostatečně efektivní. V přístupu vyučujících k těmto žákům je preferována tolerantnost a zohlednění před přizpůsobováním výukových metod a forem práce s žáky s VPU. Výraznější individuální přístup k žákům se SVP je žákům nabídnut v rámci zavedených konzultačních hodin. Přestože škola žáky s vývojovými poruchami učení identifikuje a eviduje, nebyli tito žáci za školní rok 2010/2011 statisticky vykázáni (viz Výkaz o střední škole M-8). Záznamy o speciálních vzdělávacích potřebách těchto žáků ve školní matrice vedené elektronicky byly provedeny dodatečně v průběhu inspekce. 4

5 Péči o žáky v oblasti prevence sociálně patologických jevů zajišťuje zkušená kvalifikovaná vyučující, která si svým kladným vztahem k této práci a pozitivním osobním přístupem k žákům dokázala získat jejich důvěru. Nadále se v příslušné oblasti odborně vzdělává. Preventivní systém školy je zaměřený na minimalizaci rizikového chování, zejména šikany, projevů extremismu, záškoláctví a užívání návykových látek. Ve většině řešených problémů dobře funguje spolupráce školy s rodiči. Minimální preventivní program školy je aktualizovaný a vychází z reálné situace ve škole i v regionu. Upřednostňovanou formou předcházení negativním jevům je nabídka volnočasových aktivit pro žáky, pořádaných školou i městem Uničov. V průběhu inspekce nebyly zaznamenány žádné projevy nežádoucího chování žáků, ve škole převažovala studijní atmosféra, posílená přiměřeně kultivovaným chováním žáků. Kontrolou učebních plánů realizovaných oborů vzdělání a jejich porovnáním s rozvrhy hodin jednotlivých tříd nebyly zjištěny nedostatky, učební plány jsou plněny ve stanoveném rozsahu. Disponibilní časová dotace byla využita v souladu s profilem absolventů. U oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem zejména pro posílení odborných kompetencí žáků (odborný výcvik a odborné předměty), u oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou byla disponibilní časová dotace využita také pro všeobecně vzdělávací předměty. Nabídka nepovinných předmětů (Konverzace v cizím jazyce, Cvičení z matematiky, Cvičení IKT) je využita pouze u oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, žáci oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem o nepovinné předměty zájem neprojevili. Škola spolupracuje se zřizovatelem, školskou radou, zákonnými zástupci žáků a dalšími partnery. Rozvíjení uvedených partnerských vztahů je pro činnost školy přínosné. Spolupráce školy se zřizovatelem je efektivní. Škola průběžně informuje zřizovatele o svých záměrech, zřizovatel účelně podporuje činnost školy zejména v oblasti materiálního rozvoje, a tím přispívá ke zkvalitňování podmínek vzdělávání. Ředitelka školy plní vůči školské radě povinnosti dané platným právním předpisem, zajišťuje dostatek informací potřebných pro její činnost. Na základě vytvořených podmínek školská rada pravidelně projednává a schvaluje všechny stanovené dokumenty. Účinně se rozvíjí také spolupráce s partnery školy, kteří umožňují realizaci odborné praxe žáků, a s partnery a základními školami v okolí v rámci náborové činnosti. Na dobré úrovni je spolupráce s městem Uničov, škola rozvíjí také mezinárodní partnerství se střední školou obdobného zaměření v Polsku. Komunikační systém vzhledem k zákonným zástupcům žáků a ostatní veřejnosti je založen na standardních nástrojích, jako jsou pravidelné třídní schůzky, konzultační hodiny, webové stránky, dny otevřených dveří. Škola pořádá pro veřejnost prezentační akce a akce se sportovní a kulturní tematikou. Výsledky své práce prezentuje také v místním tisku. Zákonní zástupci participují na životě školy prostřednictvím občanského sdružení, které se podílí na pořádání akcí pro žáky i veřejnost a v rámci možností finančně škole přispívá. Ve sledované výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů byly uplatňovány zejména tradiční formy práce s převažujícím frontálním způsobem výuky, obvykle dominovala činnost vyučujících s důrazem na znalostní pojetí výuky, samostatná práce žáků byla využívána s menší intenzitou, skupinová práce byla využívána minimálně. Prostor pro vyjádření názoru žáků však byl zpravidla vytvářen, kladením problémových otázek v rámci metody rozhovoru při vyvozování učební látky s využitím dřívějších zkušeností žáků v kombinaci s výkladem byly rozvíjeny kompetence k řešení problémů, 5

6 avšak aktivně se zapojoval jen velmi malý počet žáků. Málo četné zařazení individualizace a diferenciace úkolů, úzký výběr metod a forem práce i občasné chyby v organizaci výuky (např. zbytečné překreslování obrázků a schémat do sešitů) měly odraz ve zpravidla monotónním průběhu vyučování a nízké aktivitě žáků. Práce s chybou byla účelně uplatňována jen v části sledované výuky. Příležitost k utváření sociálních kompetencí žáků zařazováním promyšlené skupinové práce byla využita jen některými vyučujícími. Částečně byla podceněna vstupní i průběžná motivace, aktualizace probírané látky snávazností na životní praxi byla uplatněna především při výuce odborných předmětů, kdy byla věnována pozornost systematickému propojování teoretických poznatků s praktickým životem. Komunikace ve výuce byla celkově funkční, probíhala v souladu s předem stanovenými pravidly, respektovala postavení účastníků skupiny, vyučující měli u žáků přirozenou autoritu, až na malé výjimky byli žáci ukáznění a aktivní. Pozitivně je hodnocen kladný vztah vyučujících k žákům a příjemně pracovní atmosféra bez stresujících faktorů. Vyučovací čas však nebyl ve všech případech využit efektivně, někdy nebyl vytvořen prostor pro závěrečné shrnutí učiva a systematizaci poznatků (mimo výuku cizích jazyků). Kladně je hodnocen důraz na mezipředmětové vztahy, názornost výuky a vytváření nových studijních a prezentačních materiálů vyučujícími. Zařazení prostředků ICT do výuky zpravidla vždy přineslo žádoucí efekt a napomohlo k lepšímu znázornění probírané látky i aktivitě žáků. Zpracováním praktických úloh přímo na počítačích (především ve sledovaných odborných předmětech) byla zajišťována průběžná motivace, která měla u většiny žáků odraz v jejich činorodosti a zájmu o práci. Při činnostech na počítačích žáci zpravidla prokazovali potřebné znalosti i dovednosti, vcelku bezproblémově zvládali činnosti spojené s jejich užíváním a v prostředí aplikací se pohybovali v podstatě bez větších problémů. Začlenění ekologických námětů a činností (např. třídění odpadu, projekty, exkurze, tematické besedy) do života školy a do jednotlivých vyučovacích předmětů významně přispívá k osobnostnímu rozvoji žáků a utváření jejich občanských kompetencí. Použití učebních pomůcek vždy neodpovídalo materiálním podmínkám školy a požadavkům realizované výuky, vzhledem k tomu, že ve většině sledované výuky nebyly k učebním činnostem využity učebnice či jiné texty, nebyla zaznamenána podpora rozvoje čtenářské gramotnosti žáků. Celkově chyběla práce s informačními zdroji, tj. naplňování kompetencí k učení. Škola má ve své vzdělávací nabídce výběr tří cizích jazyků anglický, německý a ruský jazyk. V průběhu inspekce byla sledována výuka anglického a německého jazyka ve skupinách, tvořených většinou žáky více oborů. Výuka byla vedena převážně v cizím jazyce, což účelně přispívalo k posílení komunikativní kompetence žáků. Odbornost vyučujících cizích jazyků byla na velmi dobré úrovni, většinou vhodně střídali metody výuky, dokázali zaujmout žáky a motivovat je k aktivní spolupráci. V závěru všech sledovaných hodin bylo provedeno shrnutí obsahu učiva s odkazem na domácí přípravu. Z hlediska specifiky jazykové výuky vodborné škole se jako negativní napříč všemi sledovanými hodinami jeví absence jakékoli odborné slovní zásoby v daném cizím jazyce. Hodnocení žáků ve sledované výuce nebyla zpravidla věnována dostatečná pozornost, objevovalo se v minimální míře, obvykle se jednalo jen o slovní pochvaly a povzbuzení, sebehodnocení žáků probíhalo jen ojediněle. Ve sledovaném odborném výcviku navazovalo učivo svým obsahem na odborné předměty teoretické výuky. Žáci zde prohlubovali znalosti a zejména praktické dovednosti spojené s výkonem profese. Důraz byl kladen na dodržování technologických postupů za účelem dosažení odpovídající kvality a efektivity práce, dostatečný prostor byl věnován také 6

7 bezpečnosti a hygieně práce. Metoda předvádění činností byla využívána s menší intenzitou, žáci byli spíše vedeni k samostatnému uvažování a rozhodování. Veškeré činnosti probíhaly v přiměřeném tempu, žáci byli podněcováni k řešení dílčích problémů a při činnostech spolupracovali. Vhodnou zpětnou vazbou bylo prověřováno, zda bylo učivo pochopeno. Žáci byli upozorňováni na průběžné chyby, formou diskuse probíhalo zdůvodňování těchto chyb, jejich příčin a možných důsledků. Žáci byli vhodným způsobem, vycházejícím z profesní praxe učitele, seznamováni se specifickými poznatky souvisejícími s plněním zadaných úkolů. Kromě odborných kompetencí byly ve výuce rozvíjeny zejména kompetence komunikativní, sociální, personální a k řešení problémů. Na základě předložené dokumentace školy bylo zjištěno, že škola sleduje úspěšnost žáků při přechodu z nižšího na vyšší stupeň vzdělávání. Žáci přijatí do prvního ročníku absolvují vstupní testy, jejichž výsledky jsou jedním z kritérií pro stanovení vzdělávací strategie v daném ročníku. Srovnáním výsledků s výstupními testy škola následně vyhodnocuje přidanou hodnotu poskytovaného vzdělávání. Škola zjišťuje a hodnotí rovněž úroveň průběžných výstupů a výsledků poskytovaného vzdělávání. Využívá k tomu kromě interních testů a zkoušení také srovnání výsledků externích hodnocení na národní, případně i mezinárodní úrovni. Dlouhodobě využívá testů SCIO, ve svých výsledcích je na průměrné úrovni srovnatelné se školami stejného typu (SOŠ a SOU). Škola se účastnila rovněž mezinárodního výzkumu PISA i tzv. maturitní generálky. Při srovnání interních výstupů výsledků vzdělávání (klasifikace v 1. a 2. pololetí v posledních třech školních letech) dosahovali nejlepších studijních výsledků žáci maturitního oboru Mechanik seřizovač. Z hlediska úspěšnosti v jednotlivých předmětech teoretického vyučování dosahovali žáci nejslabšího studijního průměru v cizích jazycích. Žáci tříletých učebních oborů dosahují opakovaně slabých výsledků v předmětech všeobecného zaměření, nejlepších výkonů dosahují v odborném výcviku. Na základě analýzy a vyhodnocení těchto zjištění přijímá škola dílčí opatření pro zkvalitnění výsledků vzdělávání. Podrobný rozbor výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech a oborech je součástí výročních zpráv i Vlastního hodnocení školy za období O výsledcích vzdělávání žáků školy hovoří také jejich úspěšnost u závěrečných a maturitních zkoušek. Z tohoto hlediska lze považovat výsledky školy za dlouhodobě průměrné. Ve školním roce 2007/2008 ze 70 žáků konajících závěrečné zkoušky prospělo s vyznamenáním 6 žáků (8,6 %), 4 žáci neprospěli (5,7 %). U maturitní zkoušky ze 43 žáků prospěli 3 s vyznamenáním (7,0 %), 4 žáci neprospěli (9,3 %). Ve školním roce 2008/2009 konalo závěrečné zkoušky 52 žáků, z nichž 4 prospěli s vyznamenáním (7,7 %) a 4 neprospěli (7,7 %). U maturitní zkoušky v tomto školním roce ze 44 zúčastněných žáků prospělo s vyznamenáním 8 (18,2 %), 3 žáci neprospěli (6,8 %). Ve školním roce 2009/2010 z 61 žáků prospěli s vyznamenáním u závěrečné zkoušky 3 (4,9 %), neprospěli 2 žáci (3,3 %). U maturitní zkoušky ze 42 žáků 4 prospěli s vyznamenáním (9,5 %), 8 žáků neprospělo (19,0 %). Talentovaným žákům umožňuje škola porovnání jejich schopností zapojením se do soutěží. Nejlepších výsledků v nich dosahují žáci školy vodborných a sportovních soutěžích, a to jak na regionální, tak i národní, případně mezinárodní úrovni. Detailní přehled výsledků těchto aktivit je uveden ve výročních zprávách. Dílčí rezervy má škola ve využití možností zveřejňování těchto úspěchů žáků, např. na webových stránkách školy. Úspěšnost absolventů v dalším studiu a zejména jejich uplatnění na trhu práce sleduje škola formou spolupráce s úřadem práce, prostřednictvím evaluačních dotazníků a osobních návštěv ve firmách. Získané informace jsou pro školu zároveň zpětnovazebními 7

8 nástroji pro ověřování kvality odborných, pracovních i komunikativních kompetencí absolventů. Zájem absolventů o vysokoškolské studium v posledním roce poněkud klesl, velká část absolventů školy však pokračuje v nástavbovém studiu oboru Podnikání. Zákonné zástupce žáků informuje škola o výsledcích vzdělávání standardními postupy, tj. prostřednictvím žákovských knížek, informacemi na třídních schůzkách, formou osobních konzultací a nově i kódovaným přístupem zákonných zástupců na vnitřní počítačovou síť školy, v tomto školním roce zatím pouze pro žáky 1. ročníků. Hodnocení předpokladů školy ke vzdělávání podle požadavků školského zákona Všechny školní vzdělávací programy odborného vzdělávání (dále také ŠVP OV ), které tvoří vzdělávací nabídku školy, odpovídají aktuálnímu zápisu právního subjektu do rejstříku škol a školských zařízení. Byly zpracovány jako standardní, tj. na základě vyučovacích předmětů a učebních osnov. Výběr vzdělávacích oborů je vsouladu s materiálními i personálními podmínkami školy. O zpřístupnění ŠVP OV jsou zájemci informováni odkazem na úřední desce při vstupu do budovy školy. Návrhy ŠVP OV byly projednány školskou radou. V rámci textové analýzy provedené ČŠI byly zjištěny dílčí nedostatky z hlediska souladu jednotlivých školních vzdělávacích programů a příslušných rámcových vzdělávacích programů odborného vzdělávání (dále také RVP OV ). Jednalo se zejména o tyto části struktury ŠVP: Profil absolventa (např. absence údaje o zřizovateli, způsobu ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého stupně vzdělání), Charakteristika ŠVP (např. absence popisu celkového pojetí vzdělávání, realizace klíčových kompetencí), Učební plán a Rozpracování obsahu vzdělávání v RVP OV do ŠVP OV (např. formální nedostatky, někdy nesprávné kódy oborů vzdělání, nesoulad v názvech vyučovacích předmětů uvedených v učebním plánu a v učebních osnovách, chyby v součtech vyučovacích hodin a počtech hodin z disponibilní časové dotace stanovených v učebním plánu RVP OV a v učebním plánu ŠVP OV). Výše uvedené nedostatky neměly zásadní negativní dopad na realizaci školních vzdělávacích programů, naplňování stanovených výsledků vzdělávání nebo úroveň výchovně vzdělávací činnosti. V průběhu inspekční činnosti ředitelka školy přijala nápravná opatření, výše uvedené nedostatky byly odstraněny. Na základě doporučení sociálních partnerů (strojírenských firem) byly v průběhu realizace ŠVP OV provedeny odůvodněné úpravy obsahu učiva a hodinových dotací u vybraných tematických celků, a to zejména v předmětu matematika a v odborných předmětech. Smyslem těchto úprav bylo posílení aplikace matematických dovedností do praxe a zlepšení znalostí žáků v oblasti čtení technických výkresů. V rozporu se školským zákonem nemá škola zpracován školní vzdělávací program pro součást domov mládeže. Předložený dokument s názvem Výchovně vzdělávací program na domově mládeže školní rok 2010/2011 nesplňuje požadavky školského zákona, s výjimkou obsahu a časového plánu vzdělávání. Tento nedostatek je třeba odstranit. Ředitelka školy splňuje požadované předpoklady pro výkon funkce, plní úkoly vyplývající ze školského zákona a dalších právních předpisů. Pravidla řízení definovala v organizačním řádu, jehož jednotlivé dokumenty postihují všechny oblasti působení školy. Vymezená organizační struktura odpovídá podmínkám a velikosti subjektu, umožňuje účelné delegování kompetencí a úkolů na jednotlivé pracovníky. Činnost školy je 8

9 ve většině oblastí plánovitá. Krátkodobé i dlouhodobé plánování vychází z dříve stanovených koncepčních záměrů a opírá se o výsledky vlastního hodnocení. Stanovené cíle, které jsou postupně realizovány, jsou vzhledem k daným podmínkám reálné a pokrývají všechny oblasti činnosti školy. Dílčí nedostatky související s oblastí řízení byly shledány v obsahu školního řádu, včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, který neodpovídal plně požadavkům právních předpisů. Ještě v průběhu inspekční činnosti však byly tyto nedostatky odstraněny. Nápravu vyžadují nedostatky zjištěné ve statistickém výkaznictví (neuvedení žáků se SVP ve Výkazu o střední škole M-8 za školní rok 2010/2011) porušení ustanovení 28 odst. 5 školského zákona a voblasti školního vzdělávacího programu pro domov mládeže porušení ustanovení 5 odst. 2 školského zákona. Výše uvedené nedostatky voblasti řízení školy lze považovat z hlediska možných rizik za méně závažné a snadno odstranitelné. Škola hospodařila s finančními prostředky získanými z různých zdrojů, z nichž zásadní objem zaujímala normativní dotace ze státního rozpočtu a dále dotace poskytnutá zřizovatelem. Příjmy školy sestávaly také z účelových dotací, doplňkové činnosti a ostatních příjmů. Produktivní činnosti žáků byla ve sledovaném období realizována pouze v oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Jak vyplývá z podrobných údajů o hospodaření (viz výroční zprávy údaje o hospodaření za rok 2007, 2008, 2009), finanční prostředky byly čerpány přiměřeně k provozním potřebám subjektu, v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje školy a ve spolupráci se zřizovatelem. Ze strany školy musela být přijata úsporná opatření (např. úspora energií, materiálů), která měla pozitivní dopad na její hospodaření. Největší objem finančních prostředků byl čerpán v oblasti mzdových nákladů, které byly plně pokryty státním rozpočtem. Materiální vybavení pro výuku a semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byly hrazeny z větší části také z ostatních zdrojů. Ve sledovaném období se škola zapojila do řady projektů financovaných mj. z rozvojových programů Olomouckého kraje, MŠMT a operačních programů Evropské unie. Finanční prostředky získané z těchto zdrojů jsou přínosem pro úspěšnou realizaci ŠVP nejen v oblasti materiálního vybavení školy, ale významně přispívají ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu a celkovému rozvoji osobnosti žáků. K termínu inspekce se na realizaci vzdělávání žáků podílelo celkem 42 pedagogických pracovníků (27 vyučujících pro teoretické vyučování, 15 učitelů odborného výcviku). Z celkového týdenního počtu vyučovaných hodin je 18,9 % realizováno vyučujícími bez odborné kvalifikace, což se v ojedinělých případech projevilo negativně ve sledované výuce. Personální podmínky jsou monitorovány, rizika jsou vyhodnocována (např. řešení problémů spojených s odchody do důchodu nebo na rodičovskou dovolenou, zvyšující se dotací ICT v odborném výcviku, zvyšujícím se počtem vyučovacích hodin realizovaných s využitím prostředků ICT), opatření ke zjištěným rizikům byla přijímána. Profesní rozvoj a podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou realizovány systematicky a plánovitě, vedení školy věnuje této oblasti mimořádnou pozornost (v současné době si čtyři vyučující doplňují kvalifikaci vysokoškolským studiem). Prioritou je zajištění vzdělávání v cizích jazycích a implementace nových metod a forem vzdělávání včetně efektivního využívání ICT ve výuce. Ve zpracovaném vlastním hodnocení škola vyhodnotila jako nedostatečnou nabídku vzdělávacích agentur pro učitele odborných strojírenských předmětů. Poradenskou službu zajišťuje výchovná poradkyně spříslušnou kvalifikací. Systém odměňování pracovníků je dostatečně motivující k dalšímu 9

10 sebevzdělávání i ke zlepšování pracovních výsledků. Složení pedagogického sboru umožňuje plnit cíle realizovaných vzdělávacích programů. Škola má vytvořen systém pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole i při akcích organizovaných mimo školu. Vytváření bezpečného prostředí pro vzdělávání a příznivých předpokladů pro zdravý vývoj žáků je školou realizováno plánovitě, tato oblast je odpovídajícím způsobem vymezena ve školních dokumentech. Formou pravidelných poučení byly žákům poskytnuty potřebné informace k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví. Evidence žákovských úrazů je systematická, evidované úrazy většinou nemají charakter závažného porušování bezpečnostních předpisů, úmyslného ubližování nebo šikany mezi žáky. Na výchovu ke zdravému životnímu stylu včetně fyzického rozvoje žáků se škola zaměřuje ve výuce tělesné výchovy, v rámci lyžařských kurzů a dalších pohybových aktivit i výchovou k ekologickému myšlení a jednání. Fyzickou prohlídkou objektu školy nebyla zjištěna riziková místa, stav školní budovy vzhledem k bezpečnosti žáků vykazoval jen drobné nedostatky, které škola operativně odstranila již v průběhu inspekce. Také odloučená pracoviště, kde probíhá praktické vyučování, nevykazují z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví zásadní rizika, mimo odloučené pracoviště v Uničově - Brníčku (viz níže). Vedení školy účelně využívá přidělené finanční prostředky a vyváženě podporuje všeobecnou i odbornou složku vzdělávacího procesu. Škola má z hlediska počtu učeben, technického vybavení a odborných pracovišť vytvořeny velmi dobré předpoklady pro realizaci vzdělávacích programů. Prostorové dispozice školní budovy, splňující základní psychohygienické a bezpečnostní požadavky, jsou vhodným předpokladem nejen pro zajištění teoretické výuky, ale také pro možnost relaxace žáků. Interiér funkčního sociálního zázemí se vyznačuje pořádkem a čistotou. Pro teoretickou výuku jsou k dispozici tři odborné učebny, pět učeben s výpočetní technikou a sedm multimediálních učeben (některé z nich byly vybudovány v rámci realizace projektů z ESF). Téměř ve všech učebnách již byla provedena obměna žákovského nábytku. Škola má dostatek programů pro audiovizuální projekci i prostředků ICT, které vytvářejí velmi dobré podmínky pro účinnou podporu vzdělávacího procesu. V budově školy se nachází domov mládeže, jeho prostory a vybavení jsou na standardní úrovni. Praktické vyučování oboru Opravář zemědělských strojů a Mechanik opravář motorových vozidel je realizováno na odloučeném pracovišti Uničov, Šumperská 10, kde jsou k dispozici tři účelně zařízené dílny pro ruční zpracování kovů, svářečská dílna, kovárna, obrobna a dílny pro opravu motorových vozidel. Na dalším odloučeném pracovišti v pronajatých prostorách místní firmy vuničově - Brníčku je pod vedením učitelů odborného výcviku zajištěno praktické vyučování oborů Mechanik seřizovač, Obráběč kovů a Strojní mechanik. Výuka žáků zde probíhá na pracovištích pro strojní obrábění i ruční zpracování kovů, k dispozici je také jedna učebna, vybavena audiovizuální technikou, využívaná pro instruktáže a poučení žáků. Stávající zastaralé strojní vybavení stále ještě umožňuje naplňovat záměry vzdělávacích programů, z hlediska zajištění dohledu nad žáky a hygienických podmínek však není prostředí a dispoziční řešení odloučeného pracoviště pro výuku zcela vhodné (školní pracoviště je součástí výrobní haly pronajímatele, ve které probíhá běžný provoz, což přináší hluk, prašnost a přesuny žáků vyžadují dohled). Škola vyhodnotila v rámci vlastního hodnocení situaci na tomto pracovišti jako nevyhovující a pracuje na vyřešení tohoto problému (záměr přesunu tohoto pracoviště do nově rozšířených prostor v sídle školy). Odborný výcvik a odborná praxe probíhají i na smluvních pracovištích pod vedením instruktorů. Celkově jsou stávající materiální podmínky využívány efektivně. 10

11 Závěry, celkové hodnocení školy Činnost školy je v souladu se zřizovací listinou, neodpovídá však plně podmínkám stanoveným v rozhodnutí o jejím zařazení do školského rejstříku (místo poskytovaného vzdělávání na adrese Uničov, Brníčko 1564 není zapsáno ve školském rejstříku). Škola vytváří odpovídající předpoklady pro zdravý psychický i fyzický vývoj žáků, včetně účinné prevence rizikového chování. Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví je v praxi realizováno na standardní úrovni. Materiální a ekonomické podmínky školy jsou na úrovni umožňující úspěšné realizování školních vzdělávacích programů. Poskytované vzdělávání se uskutečňuje ve shodě s obecnými zásadami a cíli danými školským zákonem a v souladu s realizovanými učebními dokumenty. Škola důsledně respektuje zásadu rovného přístupu ke vzdělání, dodržuje pravidla a kritéria k přijímání žáků ke střednímu vzdělávání a k ukončování středního vzdělávání. Hodnocení žáků odpovídalo obecným pedagogickým zásadám a zásadám hodnocení deklarovaným ve školních vzdělávacích programech. Realizované školní vzdělávací programy pro odborné vzdělávání jsou po provedených úpravách vsouladu se zásadami a cíli platného školského zákona i příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. Výsledky vzdělávání odpovídaly očekávaným výstupům stanoveným školními vzdělávacími programy a profilům absolventa. Školní vzdělávací program domova mládeže je nutno dopracovat. I přes zjištěné dílčí nedostatky vzdělávací činnost školy podporuje utváření a rozvoj požadovaných klíčových a odborných kompetencí žáků, směřuje ke zvyšování jejich funkčních gramotností a k jejich osobnostnímu rozvoji. Česká školní inspekce v souladu s ustanovením 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 21 dnů od marného uplynutí lhůty pro podání připomínek požaduje podání písemné zprávy o odstranění nedostatků zjištěných v oblasti statistického výkaznictví a školního vzdělávacího programu domova mládeže. Zprávu zašlete na adresu: Česká školní inspekce, Olomoucký inspektorát, Wellnerova 25, Olomouc. Ve spolupráci se zřizovatelem je nutno odstranit zjištěný nedostatek v zápisu údajů vedených o škole ve školském rejstříku. Přílohy inspekční zprávy Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo. 11

12 Poučení Podle ustanovení 174 odst. 13 školského zákona může ředitel školy/školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu: Česká školní inspekce, Olomoucký inspektorát, Wellnerova 25, Olomouc. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v Olomouckém inspektorátu České školní inspekce. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy: V Olomouci dne 25. listopadu 2010 (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Podpis Mgr. David Náhlík, školní inspektor D. Náhlík v. r. Mgr. Vojtěch Chromeček, školní inspektor Chromeček v. r. Mgr. Hana Skalická, školní inspektorka Hana Skalická v. r. Mgr. Viktor Verner, školní inspektor Viktor Verner v. r. Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy: V Uničově dne (razítko) Titul, jméno, příjmení, funkce Podpis Mgr. Marie Bryxová, ředitelka školy Marie Bryxová v. r. Připomínky ředitelky školy: Datum Text Připomínky byly/nebyly podány. 12

13 Příloha: Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo 1. Úplné znění zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Uničov, Moravské nám. 681, čj. KÚOK 10686/2009, ze dne 22. října Jmenovací dekret do funkce ředitelky školy, čj /99-26, ze dne 10. června 1999, s účinností od 1. července Rozhodnutí MŠMT o změně zápisu údajů vedených o Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Uničov, Moravské nám. 681 v rejstříku škol a školských zařízení, čj / , ze dne 2. února 2010, s účinností od 1. září Výpis z rejstříku škol a školských zařízení o Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Uničov, Moravské nám. 681, ze dne 1. listopadu Výkazy o střední škole (S 8-01; M 8) podle stavu k 30. září 2008, 30. září 2009 a 30. září Výkazy o ředitelství škol (R 13-01) podle stavu k 30. září 2008, 30. září 2009 a 30. září Výkazy o školském ubytovacím zařízení (Z 19-01) podle stavu k 31. říjnu 2008, 31. říjnu 2009 a 31. říjnu Výkazy o činnosti zařízení školního stravování (Z 17-01) podle stavu k 31. říjnu 2008, 31. říjnu 2009 a 31. říjnu Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních (R 36-01) za školní rok 2008/ Organizační řád, ze dne 1. září Školní řád, ze dne 1. září Vnitřní klasifikační řád, s platností od 22. června Rozhodnutí ředitelky č. 12/2010, ze dne 3. září 2010 (stipendijní řád) 14. Řád domova mládeže, ze dne 1. září Domov mládeže Provozní řád, ze dne 10. října Provozní řád školní kuchyně jídelny, ze dne 1. ledna Řád školní jídelny, ze dne 1. září Rozvrh vyučovacích hodin školní rok 2010/ Koncepce rozvoje školy , z října Plán činnosti školy pro školní rok 2008/ Plán činnosti školy pro školní rok 2009/ Plán činnosti školy pro školní rok 2010/ Kontrolní systém, ze dne 1. září Plán práce a kontrol Složka: Plány kontrolní činnosti, hodnocení kontrolní činnosti, kontrolní a hospitační záznamy školní rok 2008/ Složka: Plány kontrolní činnosti, hodnocení kontrolní činnosti, kontrolní a hospitační záznamy školní rok 2009/ Složka: Plány kontrolní činnosti, hodnocení kontrolní činnosti, kontrolní a hospitační záznamy školní rok 2010/ Přehled firem, se kterými škola spolupracuje na zajištění praktického vyučování ve školním roce 2010/ Složka: Smlouvy o zajištění praktického vyučování pro školní rok 2010/ Podnájemní smlouva (užívání nebytových prostor části budovy na adrese Uničov, Brníčko 1564 ke vzdělávání praktickému vyučování) 1

14 Příloha: Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo 31. Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008, ze dne 10. října Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009, ze dne 6. října Výroční zpráva školy školní rok 2009/2010, ze dne 6. října Vlastní hodnocení školy za období , ze dne 15. října Přehled zvonění, ze dne 1. září Projektová činnost školy (dokument bez čj. a data vydání) 37. Personální rozvoj školy, srpen Složka: Přijímací řízení (Jmenování komise, Protokoly z přijímacího řízení a Výsledky přijímacího řízení kolo) pro školní rok 2009/ Složka: Přijímací řízení (Jmenování komise, Protokoly z přijímacího řízení a Výsledky přijímacího řízení kolo) pro školní rok 2010/ Organizace školního roku 2008/ Organizace školního roku 2009/ Složka: Zápisy z porad vedení školy vedené od školního 2008/2009 k termínu inspekční činnosti 43. Složka: Zápisy z jednání pedagogické rady školy vedené ve školním roce 2008/ Složka: Zápisy z jednání pedagogické rady školy vedené ve školním roce 2009/ Složka: Zápisy z jednání pedagogické rady školy vedené ve školním roce 2010/2011 k termínu inspekční činnosti 46. Složka: Zápisy z jednání školské rady vedené od října 2007 k termínu inspekční činnosti 47. Školní vzdělávací program Modelář 48. Školní vzdělávací program Zámečník 49. Školní vzdělávací program Obráběč kovů na obsluhu NC a CNC strojů 50. Školní vzdělávací program Mechanik opravář motorových vozidel 51. Školní vzdělávací program Opravář zemědělských strojů 52. Školní vzdělávací program Mechanik strojů a zařízení 53. Školní vzdělávací program Mechanik seřizovač 54. Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání 55. Školní vzdělávací program Podnikání 56. Učební dokumenty pro střední odborné školy, kmenový obor: 6441L Podnikání v oborech, studijní obor: L/524 Podnikání, Schváleno MŠMT dne 14. července 2004, čj / , s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem 57. Učební dokumenty, Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku, kmenový obor: 2345L Servis a opravy strojů a zařízení, studijní obor: L/001 Mechanik seřizovač, Schváleno MŠMT dne 29. srpna 2000, čj / , s účinností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem 58. Učební dokumenty, Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku, kmenový obor: 2356H Obráběč kovů, obráběčské práce, studijní obor: H/001 Obráběč kovů, Schváleno MŠMT dne 24. července 2000, čj / , s účinností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem a dne 12. dubna 2001, čj /01-23, s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem 59. Třídní knihy tříd (včetně přiložených Deníků evidence odborného výcviku) 1.MA, 1.MB, 1.PZ, 1.O, 1.S, 1.PO, 2.MS, 2.S, 2.O, 2.PZ, 2.PO, 2.MS, 3.Z, 3.S, 3.P, 4.MS vedené ve školním roce 2008/2009 2

15 Příloha: Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo 60. Třídní knihy tříd (včetně přiložených Deníků evidence odborného výcviku) 1.PZ, 1.EP, 1.MS, 1.PO, 1.S, 1.OM, 2.MA, 2.MB, 2.O, 2.PZ, 2.S, 2.PO, 3.MS, 3.S, 3.O, 3.PZ, 4.MS vedené ve školním roce 2009/ Třídní knihy tříd (včetně přiložených Deníků evidence odborného výcviku) 1.EM, 1.P, 1.PO, 1.S, 1.O, 2.EP, 2. MS, 2.OM, 2.PO, 2.PZ, 2.S, 3.MA, 3.MB, 3.O, 3.PZ, 3.S, 4.MS vedené ve školním roce 2010/2011 k termínu inspekční činnosti 62. Katalogy a Katalogové listy žáků tříd 1.EM, 1.P, 1.PO, 1.S, 1.O, 2.EP, 2. MS, 2.OM, 2.PO, 2.PZ, 2.S, 3.MA, 3.MB, 3.O, 3.PZ, 3.S, 4.MS vedené ve školním roce 2010/2011 k termínu inspekční činnosti 63. Školní matrika vedená v elektronické podobě k termínu inspekční činnosti 64. Rozpisy rozpočtu na roky 2008, 2009, 2010 (poslední úpravy) 65. Výkazy zisku a ztráty k a k Hlavní účetní kniha k a k Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům, včetně vyúčtování dotací poskytnutých na projekty za roky 2008 a Výkaz P1-04 za čtvrtletí roků 2008, 2009 a Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání všech pedagogických pracovníků k termínu inspekční činnosti 70. Personální rozvoj školy Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ze dne 10. ledna Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/ Směrnice k obsluze a údržbě všech motorových vozidel a strojů, ze dne 1. ledna Evakuační plán, Plán opatření v případě povodní, ze dne 1. září Pravidla při organizaci akcí pořádaných školou, ze dne 1. září Zápis z metodického šetření BOZP a PO 30. listopad a 2. prosinec Zpráva o odstranění závad z komplexní požární kontroly, ze dne 29. června Organizace a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ze dne 1. září Plán opatření a činnosti po vyhlášení mimořádné situace, ze dne 28. srpna Traumatologický plán, ze dne 24. září Požární řád, ze dne 1. září Evakuační plán, ze dne 1. září Organizační řád, ze dne 1. září 2006, změna dne 1. září Pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ze dne 1. září 2008 (přílohou jsou řády odborných učeben) 87. Záznamy o úrazu žáka ve školním roce 2010/ Kniha úrazů školní úrazy, vedená od školního roku 2009/2010 k termínu inspekční činnosti 89. Záznam kontrol BOZP Moravské náměstí Záznam kontrol BOZP odloučené pracoviště praktického vyučování Šumperská 91. Záznam kontrol BOZP odloučené pracoviště praktického vyučování Brníčko 92. Dokumentace vyhledávání rizik Všeobecná rizika zaměstnanci, ze dne 18. února Dokumentace vyhledávání rizik Všeobecná rizika žáci, ze dne 12. října Dokumentace vyhledávání rizik Odborná výuka, ze dne 12. října Dokumentace vyhledávání rizik Tělovýchovné aktivity, ze dne 12. října

16 Příloha: Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo 96. Pravidla pro hodnocení pracovníků pro školní rok 2010/ Výchovně vzdělávací program na domově mládeže školní rok 2010/11, ze dne 1. září Klasifikace a hodnocení žáků s lehkými mozkovými dysfunkcemi, ze dne 1. září Plán práce výchovného poradenství 2010/2011, ze dne 1. září Výběr dokumentace žáků s vývojovými poruchami učení (třída 1. O, žák pořadové číslo katalogového listu 3, třída 1. EM, žák pořadové číslo katalogového listu 3, třída 3. O, žák pořadové číslo katalogového listu 3, třída 2. MS, žák pořadové číslo katalogového listu 19, žák pořadové číslo katalogového listu 18) 101. Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se zdravotním (tělesným) postižením, ze dne 12. června 2009, čj. 14/ /Vy 102. Spis č. 236, čj. SOŠ/876/VP/4 (vzdělávání integrovaného žáka dle IVP v1. ročníku ve školním roce 2008/2009) 103. Složky: Přijímací řízení, školní rok 2008/2009, 2009/2010, 2010/ Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, osobní spisy žáků namátkový výběr 105. Minimální preventivní program SOŠ a SOU Uničov, Moravské nám. 681, školní rok Zápisy z jednání předmětové komise humanitních předmětů školní roky 2008/2009, 2009/ Výsledky komerčních srovnávacích testů SCIO, rok Výsledky mezinárodního výzkumu PISA Přehledy prospěchu žáků - školní roky 2008/2009, 2009/2010 Zpracoval: V Olomouci dne 25. listopadu 2010 Titul, jméno, příjmení, funkce Podpis Mgr. David Náhlík, školní inspektor D. Náhlík v. r. Převzala: V Uničově dne Titul, jméno, příjmení, funkce Podpis Mgr. Marie Bryxová, ředitelka školy Marie Bryxová v. r. 4

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1645/12-S. Mgr. Cyrilem Kubánkem, ředitelem školy Zřizovatel: a Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1645/12-S Název právnické osoby Základní škola Maltézských rytířů vykonávající činnost školy: Sídlo: Školská 349, 272 01 Kladno

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1032/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1032/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1032/13-T Název právnické osoby Základní škola Kravaře, příspěvková organizace vykonávající činnost školy: Sídlo: Komenského

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2176/13-T. szspianeta@gmail.com

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2176/13-T. szspianeta@gmail.com Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2176/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Soukromá Základní škola PIANETA, s. r. o. Sídlo

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01461/09-U. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01461/09-U Název školy: Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Adresa: Komenského 10, 408 15 Rumburk Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1550/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-1550/10-B Soukromá střední odborná škola živnostenská, s. r. o. Adresa: Cejl 60/61, 602 00 Brno Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2134/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2134/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace Sídlo: Šrámkova

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-145/11A Název kontrolované osoby: Škola Kavčí hory-mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-567/11 A. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-567/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČO: 60 436 221 Identifikátor: 600 037 151 Právní forma: Zastoupená:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-875/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-875/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-875/11-T Název právnické osoby Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace vykonávající činnost školy/školského

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2092/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-803/10-P Název kontrolované osoby: Sídlo: Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy Rohozenská 225, 340 21 Janovice

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-7/11-T. organizace. Borovského 2315/1, 733 01 Karviná-Mizerov

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-7/11-T. organizace. Borovského 2315/1, 733 01 Karviná-Mizerov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-7/11-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, 733

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-1411/10-B Název kontrolované osoby: Základní škola a mateřská škola Babice nad Svitavou Sídlo: 664 01 Bílovice nad Svitavou, Babice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-673/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-673/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-673/13-B Název právnické osoby Základní škola Vnorovy, okres Hodonín vykonávající činnost školy: Sídlo: 696 61 Vnorovy, Hlavní 17

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1978/11-T. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1978/11-T. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-1978/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472-04/09-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472-04/09-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472-04/09-15 Základní škola a Mateřská škola Slavkov pod Hostýnem, příspěvková organizace Adresa: Slavkov pod Hostýnem 57,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-115/12-T. příspěvková organizace. Ing. Petrem Kyjovským, ředitelem

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-115/12-T. příspěvková organizace. Ing. Petrem Kyjovským, ředitelem Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-115/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Střední odborná škola

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-646/14-A. Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-646/14-A. Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-646/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60435640 Identifikátor 600037355 Právní forma

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-465/11-S. Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-465/11-S. Jaroslava Seiferta 148, 276 01 Mělník. příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-465/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2546/11-T. Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2546/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-299/09-14 Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Adresa: Macharova 1376, 280 02 Kolín Identifikátor: 610

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-466/10-A. Základní škola Praha Radotín,

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-466/10-A. Základní škola Praha Radotín, Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-466/10-A Základní škola Praha Radotín, Loučanská 1112/3 Adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-15/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-15/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-15/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2168/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2168/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2168/12-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-39/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-304/13-S. ředitelem školy PaedDr. Daliborem Ullrychem Zřizovatel:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-304/13-S. ředitelem školy PaedDr. Daliborem Ullrychem Zřizovatel: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-304/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2222/10-S. Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2222/10-S Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola Zásmuky, okres Kolín Komenského náměstí 94, 281 44 Zásmuky IČO: 48 66

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-126/08-13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-126/08-13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-126/08-13 Základní škola a Mateřská škola při lázních, Bludov Adresa: 789 61 Bludov, Lázeňská 573 Identifikátor: 600 027

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2008/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2008/10-T. Předmět inspekční činnosti ,m Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2008/10-T Název školy: Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Adresa: Polní 964, 735 14 Orlová - Lutyně Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2372/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2372/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2372/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Horní Suchá,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-354/10-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL-354/10-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIL-354/10-L Střední škola technická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace Adresa: Pražská 702, 430 01 Chomutov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-138/14-C. Základní škola Benešov nad Černou

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-138/14-C. Základní škola Benešov nad Černou Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-138/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583766 Identifikátor 600059391 Právní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1193/14-B. Mgr. Markétou Jedličkovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1193/14-B. Mgr. Markétou Jedličkovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1193/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail školy IČO 71010980 Identifikátor 600110974 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2032/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2032/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2032/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-779/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-611/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-611/10-B Název školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova 16 Adresa: Kounicova 16, 611 00 Brno Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-89/15-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-89/15-H INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-89/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75 017 644 Identifikátor 650 042 921 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1554/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1554/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-1554/10-B Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 Adresa: Přemyslovců

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2350/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2350/10-T Název: Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Sídlo: 739 12 Čeladná 551 IČO: 0075028948 Identifikátor: 600133656

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1021/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1021/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1021/13-S Název právnické osoby REZA MB Mateřská škola a Jesle, o. p. s. vykonávající činnost školy: Sídlo: Klaudiánova 124, 293

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-350/11-T Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-127/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-127/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-127/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-653/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-653/14-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-653/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55 Sídlo Ohradní 55,

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-173/14-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-173/14-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-173/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola Emila Holuba, s. r.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1372/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1372/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-1372/10-B Název kontrolované osoby: Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Sídlo: 615 Brno, Kuldova 38 IČO: 48 511 111 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2354/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70631778 Identifikátor 600145255 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více