Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne 20.12.2002"

Transkript

1 Zápis a usnesení z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužice ze dne Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17,05 s konstatováním následujících skutečností: - jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno - jednání je přítomno 14 členů ZO a ZO je tím usnášeníschopné. Z jednání se předem omluvil p. Josef STANĚK, z titulu pracovního zaneprázdnění. - byl schválen program jednání bez doplňujících připomínek - zapisovatelkou byla určena pí. Jitka BASTLOVÁ - ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Jiří DOMANSKÝ a Mgr. Stanislav VAVRYS - byla zvolena návrhová komise ve složení: předseda Ing. Marek HASOŇ a členové Ing. Milan HORŇÁČEK a p. Jozef ŽEMBERY Ing. Marek HASOŇ Ing. Milan HORŇÁČEK p. Jozef ŽEMBERY zápis z minulého zasedání ZO byl řádně ověřen a vyložen k nahlédnutí ve stanoveném termínu 10ti dnů na Úřední desce a na Obecních informačních tabulích. Námitky nebyly podány a zápis je k dispozici. K bodu č.1 Slib člena ZO Ing. Pavla HROMKA Slib přečetl Ing. Josef KUCHAŘ. Ing. Pavel HROMEK složil slib a podepsal jej. Usnesení k bodu č.1 Zastupitelstvo obce Lužice bere na vědomí doplnění zastupitelstva Ing. Pavlem HROMKEM, který nastoupil místo p. Radovana RUTARA, který se písemně vzdal mandátu ZO. Všechny legislativní úkony proběhly v souladu se zákonem č. 38/2002 Sb. K bodu č.2 Navržení a schválení předsedů a členů kontrolního a finančního výboru. - Kontrolní výbor byl radou navržen ve složení: předseda: Mgr. Jana LÍČENÍKOVÁ člen : p. Pavel MARADA člen : p. Jiří NESVADBA Mgr. Jana LÍČENÍKOVÁ p. Pavel MARADA p. Jiří NESVADBA

2 Finanční výbor byl radou navržen ve složení: předseda : Ing. Martin PŮČEK člen : Mgr. Ing. František ČERVINEK člen : Ing. Jaromír HERŮDEK člen : Ing. Jan SEČKAŘ člen : Mgr. Stanislav VAVRYS Ing. Martin PŮČEK Mgr.Ing. František ČERVINEK Ing. Jaromír HERŮDEK Ing. Jan SEČKAŘ Mgr. Stanislav VAVRYS Usnesení k bodu č. 2 Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhy předsedů a složení finančního a kontrolního výboru jak je výše uvedeno. K bodu č. 3 Projednání změny rozpočtu na r Návrh přednesla pí. VALOUŠKOVÁ, včetně komentáře. Kompletní návrh je přílohou tohoto zápisu. Připomínky ani dotazy nebyly vzneseny Usnesení k bodu č. 3 Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou změnou rozpočtu na r K bodu č. 4 Projednání rozpočtu na r Rozpočet přednesla pí. VALOUŠKOVÁ, včetně komentáře. Kompletní návrh je přílohou tohoto zápisu. - Ing. HORŇÁČEK se dotázal na částku ,- Kč na daň z převodu nemovitostí, o které nemovitosti se jedná. Jedná se o kupní smlouvy na prodej nemovitostí, které jsou v současné době v řízení KÚ Hodonín. Uvedená částka pokrývá předpokládané náklady s rezervou. - Ing. DOMANSKÝ se dotázal na skladbu mzdových nákladů OÚ. Pí.VALOUŠKOVÁ přednesla podrobnou informaci o skladbě mzdových nákladů a odměn OÚ Lužice. - Ing. HROMEK se dotázal z jakých prostředků bylo zakoupeno vybavení na radnici. Odpověděl Ing. KREML, že nábytek byl zakoupen použitý, od fy FAST FINANCE se slevou cca 50%. Finance byly uhrazeny z řádného rozpočtu OÚ na r a plánovaný objem na rok 2002 nebude překročen. - Ing. HORŇÁČEK poukázal na skutečnost, že příspěvek na provoz sokolovny je pouze ,- Kč. Vysvětlil Ing. KREML. Vzhledem k vzniku právní subjektivity základní školy, bude smlouva o pronájmu (cca ,- Kč) uzavřena mezi Sokolem a ZŠ. Tyto prostředky jsou zahrnuty přímo v rozpočtu ZŠ. Další příspěvky ze strany obce budou stanoveny na základě specifikovaných požadavků SOKOLU.

3 Ing. SEČKAŘ se dotázal, zda nově vytvořená četa bude pro obec ekonomicky výhodná. Odpověděl Ing.KREML, že sledování provedených prací bude měsíční a porovnání s vynaloženými náklady na tuto činnost v minulých obdobích bude vyhodnoceno k Dvoučlenná četa bude provádět údržbu nemovitostí, vozovek, zeleně a veřejných prostranství obce, včetně hřbitova což se projeví pozitivně na vzhledu obce. - Ing. PŮČEK upozornil na skutečnost, že firmy které se účastnily likvidace následků povodní budou mít daňové úlevy, což by se mohlo nepříznivě projevit na nižších příjmech obce z daní. - Ing. LÍČENÍKOVÁ požádala o vysvětlení členění finančního příspěvku v objemu ,- Kč na jednotlivé sportovní oddíly. Odpověděl Ing. KREML následovně: stolní tenis ,- Kč, tenis a volejbal ,- Kč, kopaná ,- Kč. Jednotlivé příspěvky budou poskytovány na základě písemných specifikovaných žádostí. Čerpání prostředků budou oddíly dokládat fakturami nebo daňovými doklady Usnesení k bodu č. 4 Zastupitelstvo obce jednohlasně odsouhlasilo předložený návrh jako rozpočtové provizorium obce LUŽICE na rok Současně ukládá finančnímu výboru a radě vypracovat definitivní rozpočet na rok 2003 v podrobném členění na jednotlivé položky příjmů a výdajů, aby bylo zřejmé, kolik finačních prostředků prezentují jednotlivé akce. K bodu č. 5 Starosta seznámil přítomné s personálním obsazení pracovní čety ( 2 pracovníci VPP s řidičským průkazem B.C.T.), rozsahem činnosti a možnosti využít část objektu ČZS jako pracovní zázemí této čety. Dále byly předneseny hlavní akce pro rok 2003 v následujícím členění: - dokončit silnici, chodníky a cyklostezky v ulici VELKOMORAVSKÁ + aut.zastávky - stavební úpravy zpevněných ploch LUŽICE sídliště HAVÍŘSKÁ - rekonstrukce vozovky v ulici DŮLNÍ - demolice kina + bývalé prodejny LARIX včetně úpravy okolí radnice - dokončit PD pro ulici U STARÉ ŠACHTY, RADNIČNÍ + ČESKÁ, průtah Lužice ul. VELKOMORAVSKÁ a sportovní haly - práce na hřbitově: likvidace bříz, úpravy rozvodů vody, osvětlení, ozvučení, vozík, výstavba hrobů, WC atd. - inovace a rekonstrukce výpočetní a telefonní sítě na radnici, infokanál, WWW stránky - kácení topolů u fotbalového hřiště a za ulicí NAFTAŘŮ - sběrný dvůr vybudovat kancelář - stavební komise zajistit kompetence jako v minulosti - mikroregion v.v. dotace projednat vstup Lužice do mikroregionu Podluží - výkup domu po p. POLÁCHOVI cca ,- Kč K předneseným akcím byly vzneseny následující dotazy a připomínky: - p. ZABADAL konstatoval, že prostředky vynaložené na demolici kina a bývalé prodejny LARIX by se měly investovat do opravy bytů v činžovních domech naproti bývalé továrny

4 - 4 - IGLA. Starosta odpověděl, že náklady na demolici budou minimalizovány a na údržbu předmětných bytů je v rozpočtu částka ,- Kč. - Ing. HORŇÁČEK požaduje, aby do rozpočtu na rok 2003 byly zahrnuty finance na přípravu podkladů pro projektovou dokumentaci výstavby nových bytů. Starosta odpověděl, že požadavek akceptuje a bude zahrnut do rozpočtu na rok Ing. HORŇÁČEK konstatoval, že místo výstavby sportovní haly by bylo vhodnější postavit kulturní dům a pro tělesnou výchovu ZŠ a sportovní činnost ponechat stávající objekt SOKOLOVNY. Starosta odpověděl, že SOKOLOVNA nemá dostatečnou kapacitu pro současnou funkci tělovýchovného zařízení a funkci společensko-kulturní a zejména z důvodů hygienických a prostorových je výstavba sportovní haly v Lužicích nezbytná. - p. KOMOSNÝ uvedl, že hlavním posláním SOKOLU je sportovní činnost a proto by SOKOLOVNA měla sloužit především sportovním účelům. - Mgr. LÍČENÍKOVÁ uvedla, že v SOKOLOVNĚ vede hodiny tělesné výchovy žáků ZŠ a stávající stav v SOKOLOVNĚ je zejména pro alergické případně astmatické žáky zcela nevyhovující. Doporučuje výstavbu sportovní haly. - p. KOMOSNÝ konstatoval, že částka ,- Kč za pronájem SOKOLOVNY základní škole plus ,- Kč na uklizečky, je nedostatečná. Ing. KUCHAŘ odpověděl, že za posledních 6 let investovala obec do provozu SOKOLOVNY již 2, ,- Kč. Na základě předložení specifikované žádosti ze strany SOKOLU, budou i na r obcí poskytnuty finanční prostředky na potřebné opravy. - pí. SASINKOVÁ konstatovala, že výstavba sportovní haly v Lužicích a zejména pro mládež je nutná. - Ing. SEČKAŘ vznesl dotaz, zda půjčka na stavbu lékárny v LUŽICÍCH je splacena. Pí. VALOUŠKOVÁ odpověděla, že půjčka byla v plném rozsahu řádně splacena Usnesení k bodu č. 5 Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým programem akcí na rok 2003 a současně ukládá finančnímu výboru a radě, zařadit do výše uvedeného programu přípravu PD na výstavbu bytů. - Ing. Martin PŮČEK přednesl návrh, aby obec Lužice vstoupila do mikroregionu PODLUŽÍ. Informoval přítomné o podmínkách vstupu ( zákl. poplatek ,- Kč, souhlas ZO) a o výhodách členství (možnost přidělení dotací EU; ČR) Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se vstupem obce LUŽICE do mikroregionu PODLUŽÍ. - Mgr. Jana AMBROŽOVÁ informovala přítomné o právní subjektivitě základní školy a mateřské školy. Rovněž informovala přítomné, že od je místní knihovna bezplatně převedena okresním úřadem do majetku obce LUŽICE. Dále seznámila s rozsahem, nákladem a distribucí Lužického zpravodaje v budoucnu. Zpravodaj bude vycházet jednou za čtvrt roku nákladem ks o rozsahu 24 stran formátu A5. Finanční prostředky na vydání jednoho čísla prezentují cca ,- Kč. Cílem je zvýšit

5 - 5 - informovanost občanů LUŽIC o dění v obci ve všech oblastech. Zpravodaj bude sestavován redakční radou. Oddávání v obřadní síni radnice v Lužicích budou provádět Ing. KREML Jaroslav, Mgr. AMBROŽOVÁ Jana a Mgr. VAVRYS Stanislav v pátek a sobotu v době od 9 do 12 hodin. V uvedené době jsou obřady bez poplatku, mimo uvedenou dobu činí poplatek 1.000,- Kč Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí výše uvedené skutečnosti a souhlasí s vydáváním Lužického zpravodaje v uvedeném rozsahu a s předloženými náklady. - Ing. Marek HASOŇ přečetl návrh usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva obce a požádal zastupitelstvo o schválení V závěru poděkoval starosta za konstruktivní přístup zastupitelstva a přítomných občanů k dnešnímu zasedání a popřál všem příjemné prožití svátků Vánočních a mnoho úspěchů v roce Zapsala: pí. Jitka Bastlová místostarostka starosta Mgr. Jana AMBROŽOVÁ Ing. Jaroslav KREML ověřovatel ověřovatel Mgr. Stanislav VAVRYS Ing. Jiří DOMANSKÝ Přílohy: - rozpočtové opatření č. 3 - rozpočtové provizorium na rok 2003 VYSVĚTLENÍ ÚDAJŮ O PŘÍKLAD: 12 HLASŮ PRO 1 HLAS SE 1 HLAS ZDRŽEL HLASOVÁNÍ PROTI HLASOVÁNÍ