listy TRHOVOSVINENSKÉ Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listy TRHOVOSVINENSKÉ Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy!"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy! Základní škola v Trhových Svinech se konečně dočká zateplení včetně výměny oken. Cesta to však nebyla a není lehká. Projekt na tuto akci má město připravený již od roku Několik let jsme však museli počkat na vhodný dotační titul. Většina dotací v předchozích letech podmiňovala zateplení objektu i přechodem na ekologické vytápění (změnu tepelného zdroje). Naše škola však z uhelného kotle přešla na dálkové vytápění z centrální kotelny již v roce Teprve v loňském roce byla v rámci Operačního programu životního prostředí (dále jen OP ŽP) vyhlášena výzva k podání žádosti o dotaci, na kterou jsme mohli reagovat. Musel být zaktualizován energetický audit školy včetně projektové dokumentace a v srpnu 2013 byla podána žádost o poskytnutí finančních prostředků na zateplení ZŠ. Původní avizovaný předpoklad vyhlášení výsledků výzvy byl do konce roku Ale jak to tak bývá, trochu se tento termín posunul a zprávu o přidělení dotace jsme obdrželi koncem dubna letošního roku. Ihned po tomto oznámení bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Vzhledem k tomu, že rozpočtové náklady dle projektové dokumentace byly vyšší než 10 miliónů Kč (cca 14 mil. Kč), museli jsme postupovat v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, u kterého se musí dodržet jednotlivé procesní lhůty. Nejprve se musí ve věstníku veřejných zakázek zveřejnit záměr realizace projektu a teprve po 30 dnech se může zveřejnit zadávací dokumentace. Tímto postupem bylo způsobeno, že obálky s nabídkami se mohly otevírat až 25. června Celkem město obdrželo nabídku od šesti firem. Následovalo vyhodnocení nabídek a předložení vybrané nabídky s nejnižší cenou ke schválení radě města. Rada města schválila dne 7. července 2014 nabídku firmy Calipsum s.r.o. s celkovou cenou ,-Kč včetně DPH, dne 8. července 2014 bylo odesláno oznámení o výsledků výběrového řízené všem zúčastněným firmám a následovala doba čekání, neboť jsme museli dodržet 14denní lhůtu ode dne doručení, zda se některá z firem neodvolá. Tato lhůta skončila 24. listy , ihned druhý den jsme vstoupili v jednání s vítěznou firmou za účelem podpisu Smlouvy o dílo. Smlouva byla podepsána dne a staveniště předáno dne V současné době jsou zaměřena všechna okna a zadána do výroby, probíhají přípravné práce pro zateplení obvodového pláště jednotlivých pavilónů školy včetně střech a v týdnu od bude zahájena výměna oken u 3. pavilónu. Harmonogram prací bude upravován tak, aby se maximálně vyhovělo potřebám školy. Výuka pro školní rok 2014/2015 bude v každém případě zahájena dne 1. září. Rodiče i děti pak budou školou operativně informováni o dalším postupu prací. Předpokládaný termín ukončení prací je 31. října 2014, v případě komplikací je nejzazší termín K tomuto posunu by však nemělo dojít nemělo, protože se dá přepokládat zhoršení klimatických podmínek v listopadu a prosinci. Děkujeme rodičům, dětem i učitelům za trpělivost. Ing. Ivana Božáková Ročník XXI AKTUÁLNÍ TÉMA Stav úvěrů a půjček Rozhovor Jak to vidí rodáci Stav úvěrů a půjček... Stav úvěrů a půjček města Trhové Sviny na konci volebního období. Na konci volebního období je čas zhodnotit i to, jak se vyvíjela zadluženost města. strana 2-3 Rozhovor...se starostou města Ing. Radislavem Buškem. S funkcí starosty v letošním roce končím. strana Jak to vidí rodáci Smyslem mého zamyšlení nebylo ani tak chválit, jako uvést kritické podněty, které mě napadly. strana foto P. Kysela

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2014 Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven: Ing. Radislav Bušek Rada města trvá na svém usnesení RM 90/2014 a nesouhlasí s prominutím penále za pozdní platbu nájemného za nebytové prostory v bufetu Žižkovo nám. č.p. 30. (pro 6) vzala na vědomí dopis společnosti Euroforum Group s.r.o., na základě kterého nebude městu účtována platba ve výši ,- Kč + DPH za výběrové řízení na dodavatele stavby Zateplení ZŠ v Trhových Svinech z důvodu pochybení této společnosti při hodnocení zakázky a souhlasí s návrhem firmy Euroforum Group. (pro 5, zdržel 1) souhlasí s vyčleněním částky ,- Kč z vybraného vstupného na divadelní představení Lucerna, které soubor hraje v červenci a v srpnu 2014 na Buškově hamru v Trhových Svinech. Uvedená částka bude použita na občerstvení souboru ve dnech konání představení. (pro 6) souhlasí s žádostí o splátkový kalendář na úhradu nedoplatku za vyúčtování služeb za byt č. 9, Husova ulice 143, Trhové Sviny za rok (pro 6) souhlasí s dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo na lokální výspravy výtluků a nerovností č. 02/2014 R, uzavřenou se společností REACOM s.r.o., Třebíč, dodatek se týká prodloužení doby plnění na roky Rada města pověřuje starostu, v jeho nepřítomnosti místostarostku, jeho podpisem. (pro 6) souhlasí s výsledky výběrového řízení a doporučuje ZM prodat budovu bývalé školy v Pěčíně a přilehlé pozemky za nejvýše navrženou cenu ,- Kč. (pro 6) souhlasí s propachtováním rybníků na pozemcích: p.č. 698/1 KN, p.č. 12 KN, p.č. 51 KN, p.č. 6/1 KN, p.č. 34 KN, p.č. 704 KN, část p.č. 700 KN, p.č. 706 KN v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů fa. Rybářství Nové Hrady, Štiptoň 78, od na dobu 5 let za roční nájemné ve výši 2 800,- Kč za 1 ha s valorizací. Rada města pověřuje starostu, v jeho nepřítomnosti místostarostku, jejím podpisem. (pro 6) mění Řád veřejného pohřebiště Města Trhové Sviny ze dne dle předloženého návrhu. (pro 6) vydává Dodatek č. 1 stanovení provozu rozptylové loučky k Řádu veřejného pohřebiště Města Trhové Sviny ze dne (pro 6) stanovuje cenu 350,- včetně DPH Kč za umožnění jednorázového rozptylu na rozptylové loučce na hřbitově v Trhových Svinech. (pro 6) souhlasí a doporučuje ZM koupit pozemek parc. č. 846 o výměře m 2 v k.ú. Trhové Sviny od Ing. Růženy Kahounové, Dobrovského 218, Trhové Sviny za celkovou cenu ,- Kč. (pro 6) ukládá SÚMM projednat s ČEVAK a.s. jednotlivé varianty napojení firmy KORAN s.r.o. na veřejný vodovod Rankov a vyčíslit finanční náklady jednotlivých variant. (pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se státním podnikem Lesy České republiky, Přemyslova 1106, Hradec Králové, za úplatu ,- Kč. Smlouva se týká pozemku parc.č.577/4 k.ú. Bukvice u Trhových Svinů. Služebnost se týká práva města zřídit, provozovat, opravovat a udržovat stavbu Vodovod Třebíčko Bukvice. (pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Pěčín, K 563/1, Lepša kabel NN, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1509/2 k.ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Trhové Sviny, K 3783/3, Ryba úprava NN, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3939/1 k.ú. Trhové Sviny. (pro 6) revokuje usnesení RM č. 72/2014 ze dne a rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Bukvice, K 983/4, Bukhanevich kabel NN, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1209/14, 1207/1, 982 k.ú. Bukvice u Trhových Svinů. (pro 6) INFORMACE Z RADNICE rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Todně, K 383, Pašek kabel NN, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 979/1 k.ú. Todně. (pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Něchov, K 249/3, Brabec kabel NN, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1045/1, 1047/1, 1050/1, st. 42 k.ú. Něchov. (pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Otěvěk, PK 27/1, Pilbauer úprava NN, za úplatu 500,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 2245/11 k.ú. Otěvěk. (pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Trhové Sviny, K 380/16, Sihelník kabelové vedení NN, za úplatu 500,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 2245/11 k.ú. Trhové Sviny. (pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Rejta, K 2192/4, Stráská kabelové vedení NN, za úplatu 500,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 380/23 k.ú. Trhové Sviny. (pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, s názvem Rejta, přeložka TS Kamenolom, za úplatu ,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 2262/16, 3912/130 k.ú. Trhové Sviny. (pro 6) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2014 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00,- Kč. (pro 6) souhlasí se splátkovým kalendářem včetně podmínek splácení na úhradu poplatku z prodlení za pozdní úhradu nájemného za rok 2011, byt č. 8, Třebízského 805, Trhové Sviny. (pro 6) vzala na vědomí investiční záměr firmy SCHIESTL na využití přebytkového tepla z Tepelného hospodářství TS a pověřuje ředitele TH dalším jednáním s firmou SCHIESTL. (pro 6) pověřuje investiční oddělení MěÚ T.Sviny zpracováním a podáním žádosti o dotaci v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol. (pro 6) byla místostarostkou města informována o jednání s hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou o řešení dopravy v Trhových Svinech v rámci ZÚR Jihočeského kraje. Mgr. Věra Korčaková Stav úvěrů a půjček města Trhové Sviny na konci volebního období Na konci volebního období je čas zhodnotit i to, jak se vyvíjela zadluženost města. Čísla, která zde budu uvádět, jsou skutečné dluhy tedy to, co je potřeba z našeho účtu poslat našim věřitelům. Nezahrnuji do tohoto výčtu výši investic, u kterých jsme se zavázali jejich výsledek používat určitým způsobem např. DPS, bytový dům na náměstí atd. Dále jsem nezahrnula tzv. překlenovací úvěry, které v letošním roce schválilo zastupitelstvo města v souvislosti ze získáním dotací z ROP. V případě těchto dotací platí, že z nich nelze čerpat průběžně, dotace bude proplacena až po dokončení akce. Nejde tedy o dluh, který budeme muset zaplatit z vlastní kapsy. Smlouva je uzavřená s Komerční bankou za velmi výhodný úrok (v rozmezí 1,5-2,0%), a protože tuto věc řeší většina příjemců dotace z ROP, je Jihočeským krajem vypsán grant, který přispívá na tyto úroky. V roce 2010 ( k ) jsme přebírali dluhy města ve výši 26,8 mil. Kč. Byly to tři doplatky půjček na tepelné hospodářství: 1,7 mil, 7,9 mil. a 14,5 mil. (celkem 24 mil.), dále 1,4 mil. za digitalizaci kina a 100 tis. splátka leasingu na auto. (Pokračování na další straně)

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2014 STRANA 3 V roce 2011 se podařilo získat dotace na vodovodní a kanalizační řád v Novém městě, dofinancování této stavby bylo řešeno smlouvou s Čevakem o předplaceném nájemném ve výši 6,5 mil. Kč. Znamenalo to výhodnější podmínky, než by byla půjčka. Čevak tuto částku zaplatil a v r a 2012 neposílal městu nájemné za užívání vodovodního a kanalizačního řádu. V roce 2013 bylo z nájemného splaceno posledních 300 tis. a v r už bylo městu odváděno nájemné v plné výši. Tento dluh byl tedy vyrovnán a za Nové město na nové zastupitelstvo nepřechází žádný dluh. Dalším úspěchem bylo získání 15 mil. dotace na dostavbu tanečního sálu. Byla to velmi dobrá zpráva, situaci ale komplikovalo to, že obě stavby tedy Nové město i taneční sál se sešly v jednom roce. Nebylo tedy jiné východisko, než řešit dofinancování stavby sálu úvěrem ve výši 15 mil. Kč. Zastupitelstvem města byla schválena velmi výhodná smlouva s Komerční bankou, která nabídla úvěr na 10 let s úrokem, který se pohybuje mezi 1,5 2,0 %. Doplatek tohoto úvěru ve výši 11,7 mil. je jediným novým úvěrem, který přejde do dalšího volebního období. Díky dlouhé době splácení je ale roční splátka pouze 1,7 mil.kč, což nijak výrazně nezatěžuje rozpočet daného roku. Naopak během tohoto volebního období byly splaceny úvěry a půjčky z minulého období v celkové výši 21,9 mil. Kč. Zcela doplaceny byly tyto půjčky ve výši 11,1mil. Kč: Kotel I. ( z celkových 10 mil.) doplaceno zbývajících 1,7 mil., Kotel II. ( z celkových 20 mil.) doplaceno zbývajích 7,9 mil., Digitalizace kina: zaplaceno celkových 1,4 mil., Leasing ( z celkových 250 tis.) doplaceno 99 tis. Kč. Do příštího volebního období ze starých úvěrů tedy přechází jen doplatek za 3. půjčku na kotel v TH. Z původních 25,5 mil Kč přešlo na toto volební období 14,5 mil., z nich bylo zaplaceno 10,8 mil. Kč. Do příštího volebního období přechází doplatek 3,7 mil Kč. Celkově tedy do nového volebního období předáváme dluh města ve výši 15,3 mil. Kč, což znamená, že se podařilo snížit dluh města o 11,5 mil. Kč, tzn. o více než 40%! Díky dlouhodobě rozvrženému úvěru na taneční sál to znamená splátku pro rok 2015 ve výši 4,2 mil., pro rok ,2 mil. Kč (poslední dvě splátky za kotel TH) a v dalších letech již jen 1,7 mil. za taneční sál. Z téměř 100 miliónového ročního rozpočtu města tedy splátky dluhů budou tvořit velmi nízké procento. Dotace získané do rozpočtu města v letech Mgr. V. Korčaková Sestavit rozpočet města je rok od roku těžší. Pravidelné daňové příjmy se snižují, nároky na výkon státní správy se zvyšují. Z těchto důvodů je nutné hledat i jiné finanční zdroje. Za volební období můžeme konstatovat, že uplynulá léta byla z hlediska vylepšení městského rozpočtu úspěšná. Nad rámec schváleného městského rozpočtu, který ročně činí cca ,- Kč, se navíc podařilo získat ,- Kč. Jmenovitě se jedná o následující poskytovatele: Poskytovatel dotace Název akce Výše dotace Celkové náklady 2011 MPO Rekonstrukce osvětlení ,00 Kč ,00 Kč GP JčK Prevence kriminality - rozšíření klubu Archa ,00 Kč ,00 Kč Festival Karel Valdauf vznamná akce JčK ,00 Kč ,00 Kč Oprava drobných sakrálních staveb ,00 Kč ,00 Kč Vybavení pro SDH Todně ,00 Kč ,00 Kč Fotografická výstava ,00 Kč ,00 Kč MF Dostavba společenského sálu ,00 Kč ,00 Kč 6 mil. obdrželo město již v roce 2009 MZe Výstavba vodovodu Nové město ,00 Kč ,00 Kč Výstavba kanalizace Nové město ,00 Kč ,00 Kč JčK Výstavba vodovodu Nové město ,00 Kč Výstavba kanalizace Nové město ,00 Kč PRV - MAS Oprava požární zbrojnice Rankov ,00 Kč ,00 Kč Dětské hřiště a mlatová cesta pod přehradou ,00 Kč ,00 Kč POV Výstavba zvoničky v Bukvici ,00 Kč ,00 Kč Oprava hřbitovní zdi ,00 Kč ,00 Kč Rok 2011 celkem ,00 Kč ,00 Kč 2012 MPO Rekonstrukce osvětlení ,00 Kč ,00 Kč GP JčK Aktualizace RURU ,00 Kč ,00 Kč Festival Karel Valdauf ,00 Kč Festival Karel Valdauf ,00 Kč ,00 Kč Vybavení SDH Rankov ,00 Kč ,00 Kč Oprava drobných sakrálních staveb ,00 Kč ,00 Kč Zřízení rozptylové loučky ,00 Kč ,00 Kč Nákup potřeb pro odchyt psů ,00 Kč ,00 Kč FMP Festival Karel Valdauf ,00 Kč Erima cup ,00 Kč ,00 Kč PRV - MAS Úprava návsi v Rankově ,00 Kč ,00 Kč POV Výstavba mlatové cesty na Buškův hamr ,00 Kč ,00 Kč COLMEX Doplnění 3 herních prvků pod přehradou ,00 Kč ,00 Kč Rok 2012 celkem ,00 Kč ,00 Kč 2013 GP JčK Oprava drobných sakrálních staveb ,00 Kč ,00 Kč Oprava požární zbrojnice Rankov ,00 Kč ,00 Kč Oprava střechy sportovní haly ,00 Kč ,00 Kč Úprava chodníku s nasvícením ,00 Kč ,00 Kč přechodu Žižkovo nám. Festival Karel Valdauf ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč OP ŽP Zametací vůz ,00 Kč ,00 Kč Rok 2013 celkem ,00 Kč ,00 Kč 2014 MZe Obnova kanalizace v parku ,00 Kč ,00 Kč GP JčK Cestovní ruch ,00 Kč ,00 Kč Potřeby pro odchycené psy ,00 Kč ,00 Kč Oprava drobných sakrálních staveb ,00 Kč ,00 Kč RURU -rozbor udržitelného rozvoje území Aktualizace ,00 Kč ,00 Kč RURU ROP Výstavba chodníku TS - Otěvěk ,00 Kč ,00 Kč Rekonstrukce TKB na městský úřad ,00 Kč ,00 Kč TKB = bývalá budova Telecomu POV Výstavba zvonice v Čeřejově ,00 Kč ,00 Kč OP ŽP Zateplení ZŠ v Trhových Svinech ,00 Kč ,00 Kč ČEZ Modernizace budovy polikliniky ,00 Kč ,00 Kč Rok 2014 dosud ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč ZKRATKY: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu GP JčK -grantové programy Jihoč. kraje Mze - Ministerstvo zemedělství MF - Ministerstvo financí FMP - Fond malých projektů PRV - Program rozvoje venkova MAS - Místní akční skupina POV - Program obnovy venkova OP ŽP - Operační program životního prostředí ROP - Regionální operační program Ivana Božáková

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2014 STATISTIKA VOLEBNÍHO OBDOBÍ MĚSTA TRHOVÉ SVINY listopad 2010 srpen 2014 Statistický přehled celkové účasti představitelů města, celkový počet přijatých usnesení a celkový počet uskutečněných jednání Rady města a Zastupitelstva Města Trhové Sviny, za volební období RADA MĚSTA ROK POČET JEDNÁNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ ÚČAST V % 2010 (od listopad) (do červenec) ROK 2010 POČET ZÚČASTNĚNÝCH SE JEDNÁNÍ ÚČAST V % Ing. Radislav Bušek Mgr. Věra Korčaková Ing. Karel Kocina MUDr. František Busta Mgr. František Slípka Pavel Randa Pavel Stodolovský ROK 2011 POČET ZÚČASTNĚNÝCH SE JEDNÁNÍ ÚČAST V % Ing. Radislav Bušek Mgr. Věra Korčaková Ing. Karel Kocina MUDr. František Busta (do 17. RM) Ing. Natálie Bustová Mgr. František Slípka Pavel Randa Pavel Stodolovský ROK 2012 POČET ZÚČASTNĚNÝCH SE JEDNÁNÍ ÚČAST V % Ing. Radislav Bušek Mgr. Věra Korčaková Ing. Karel Kocina Ing. Natálie Bustová Mgr. František Slípka Pavel Randa Pavel Stodolovský ROK 2013 POČET ZÚČASTNĚNÝCH SE JEDNÁNÍ ÚČAST V % Ing. Radislav Bušek Mgr. Věra Korčaková Ing. Karel Kocina Ing. Natálie Holý Bustová Mgr. František Slípka Pavel Randa Pavel Stodolovský ROK 2014 POČET ZÚČASTNĚNÝCH SE JEDNÁNÍ ÚČAST V % Ing. Radislav Bušek Mgr. Věra Korčaková Ing. Karel Kocina Ing. Natálie Holý Bustová Mgr. František Slípka Pavel Randa Pavel Stodolovský ZASTUPITELSTVO MĚSTA ROK POČET JEDNÁNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ ÚČAST V % 2010 (od listopad) (do červenec) ROK 2010 POČET ZÚČASTNĚNÝCH SE JEDNÁNÍ ÚČAST V % Ing. Radislav Bušek MUDr. František Busta Mgr. Hana Halešová Ing. Karel Kocina Mgr. Věra Korčaková Miroslav Kraft Ing. Pavel Kratochvíl Ing. Jan Nepraš Marek Neužil Ing. Jiří Opekar Jaromír Polášek Stanislav Popel Jaroslav Ptáčník Pavel Randa Jiří Rošek Václav Růžička Mgr. Jan Steinbauer Pavel Stodolovský Mgr. František Slípka Čeněk Štojdl Mgr. František Švepeš Radomír Tomášek MUDr. Vladimír Valena ROK 2011 POČET ZÚČASTNĚNÝCH SE JEDNÁNÍ ÚČAST V % Ing. Radislav Bušek MUDr. František Busta (do 3. ZM) 3 60 Ing. Natálie Bustová (od 4. ZM) 2 40 Mgr. Hana Halešová Ing. Karel Kocina Mgr. Věra Korčaková Miroslav Kraft Ing. Pavel Kratochvíl 4 80 Ing. Jan Nepraš Marek Neužil Ing. Jiří Opekar Jaromír Polášek 4 80 Stanislav Popel Jaroslav Ptáčník 4 80 Pavel Randa Jiří Rošek Václav Růžička 4 80 Mgr. Jan Steinbauer 4 80 Pavel Stodolovský Mgr. František Slípka Čeněk Štojdl Mgr. František Švepeš Radomír Tomášek MUDr. Vladimír Valena ROK 2012 POČET ZÚČASTNĚNÝCH SE JEDNÁNÍ ÚČAST V % Ing. Radislav Bušek Ing. Natálie Bustová Mgr. Hana Halešová Ing. Karel Kocina 4 80 Mgr. Věra Korčaková Miroslav Kraft (1. ZM) 1 20 Martin Papoušek (od 2. ZM) 4 80 Ing. Pavel Kratochvíl 4 80 Ing. Jan Nepraš 4 80 Marek Neužil Ing. Jiří Opekar Jaromír Polášek 3 60 Stanislav Popel Jaroslav Ptáčník Pavel Randa Jiří Rošek Václav Růžička Mgr. Jan Steinbauer Pavel Stodolovský Mgr. František Slípka Čeněk Štojdl Mgr. František Švepeš 3 60 Radomír Tomášek MUDr. Vladimír Valena (Pokračování na další straně)

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2014 STRANA 5 ROK 2013 POČET ZÚČASTNĚNÝCH SE JEDNÁNÍ ÚČAST V % Ing. Radislav Bušek Ing. Natálie Holý Bustová 4 80 Mgr. Hana Halešová Ing. Karel Kocina Mgr. Věra Korčaková Martin Papoušek Ing. Pavel Kratochvíl 4 80 Ing. Jan Nepraš Marek Neužil 4 80 Ing. Jiří Opekar Jaromír Polášek 4 80 Stanislav Popel 4 80 Jaroslav Ptáčník Pavel Randa Jiří Rošek Václav Růžička 3 60 Mgr. Jan Steinbauer Pavel Stodolovský Mgr. František Slípka Čeněk Štojdl Mgr. František Švepeš Radomír Tomášek MUDr. Vladimír Valena 4 80 ROK 2014 POČET ZÚČASTNĚNÝCH SE JEDNÁNÍ ÚČAST V % (ze 3 jednání ZM) Ing. Radislav Bušek Ing. Natálie Holý Bustová Mgr. Hana Halešová Ing. Karel Kocina Mgr. Věra Korčaková Martin Papoušek Ing. Pavel Kratochvíl 1 33 Ing. Jan Nepraš 2 67 Marek Neužil 2 67 Ing. Jiří Opekar 2 67 Jaromír Polášek 2 67 Stanislav Popel Jaroslav Ptáčník Pavel Randa Jiří Rošek Václav Růžička 1 33 Mgr. Jan Steinbauer Pavel Stodolovský 2 67 Mgr. František Slípka Čeněk Štojdl Mgr. František Švepeš Radomír Tomášek 1 33 MUDr. Vladimír Valena Chodníky, parkoviště, komunikace Jako ve všech městech i u nás je potřeba řešit opravy a výstavbu nových chodníků, parkovacích míst a místních komunikací. Bohužel dotace na chodníky nejsou příliš štědré, a protože je o ně mimořádný zájem, není snadné je získat. Přesto se nám to ( i když po několika neúspěšných pokusech) povedlo v případě chodníku spojujícího Trhové Sviny s Otěvěkem, jehož stavba má být dle smlouvy do října ukončena. Do budoucna je potřeba ještě vyřešit protažení chodníku až k zastávce autobusu. Důležité je, že nyní budou vyřešena ta nejproblematičtější místa např. přechod přes mokřinu v zatáčce nad firmou Intercom. Velký kus práce odvedli zaměstnanci údržby města při menších opravách, ale i na nových chodnících, např. u nového sálu bez jejich šikovnosti a nasazení bychom se neobešli. Zatím není jasné, jaké dotace budou v příštím období vypisovány, ale vypadá to, že na chodníky to opět nebude musím říct, že to je věc, kterou nechápu a která mě zlobí, zvlášť když vidím, na co zřejmě peníze z evropských fondů budou. Na druhou stranu - díky tomu, že změna rozdělování výtěžku z daní mezi obce nám přinese více peněz do rozpočtu města, mělo by se v příštích letech daleko víc do chodníků investovat. Důležité je mít zpracované projekty na jejich výstavbu. Některé jsou již zpracované a celá řada se jich právě připravuje. Připomeňme si v následující fotokoláži to nejdůležitější, co se v uplynulých čtyřech letech změnilo či mění. Mgr. Věra Korčaková místostarostka Foto: J.Čajan, Fr. Slípka Pozn.: Prvním listopadovým zasedáním Zastupitelstva města v roce 2010 bylo zasedání ustavující ( ). Vzhledem k termínu uzávěrky Trhovosvinenského zpravodaje nejsou v této statistice započítány poslední dvě jednání rady města a poslední jednání zastupitelstva města. Tato statistika je zpracována z materiálů RM a ZM. Pokud jsem v některém řádku pochybila, pak se omlouvám, nebylo tak učiněno úmyslně. Účast občanů při jednáních Zastupitelstva města Trhové Sviny ve volebním období byla průměrně kolem 13 diváků na zasedání. Největší účast byla na ustavujícím zasedání ZM dne (cca 100 občanů) a při jednáních ZM dne a (cca 25 občanů). za Město Trhové Sviny R.Kříhová, sekretariát starosty Přechod pro chodce v Trocnovské ulici, navazující na mlatovou cestu parkem za modlitebnou.

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2014 Cesta kolem mateřské školky Čtyřlístek Nový chodník k prodejně Lidl a k autobusové zastávce v Trocnovské ulici. Pracovníci údržby města při pokládání chodníků kolem nového společenského sálu Chodník na nábřeží Svinenského potoka směrem k Bezručově ulici. Upravený sklon a povrch na křižovatce v Jiráskově ulici. Úprava části chodníku v ulici Ke Střelnici Osvětlení přechodu na náměstí zvýšilo bezpečnost chodců. Nový chodník od staré polikliniky k bývalému Svazarmu v Bezručově ulici. Oprava a rozšíření parkovišť na Sídlišti. Díky dotaci ROP právě vzniká I. etapa chodníku do Otěvěka. Výrazně se tak zvýší bezpečnost pro chodce i řidiče.

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2014 STRANA 7 Nové chodníky a parkovací zálivy v ulici Nové město Opravená cesta ve Březí. Z dotace na nové dětské hřiště Pod přehradou byla financována i nová cesta touto lokalitou, která je hojně využívána. Chodník v části Okružní ulice. Nová cesta pro pěší na Buškův hamr. Vznik rozptylové loučky Upravená náves v Todni Ráda bych dodala pár slov ke vzniku rozptylové loučky na našem hřbitově. I když to není zrovna nejveselejší téma, to, jaká je historie jejího vzniku, je pro mě příklad, jak věci fungují a jak by fungovat měly. Pro mě to začalo tím, že mi hned brzy po tom, co jsem přišla na radnici, moje maminka řekla, že jí jedna paní v autobuse povídala, že ve Svinech není rozptylová loučka a že by byla potřeba. Přesně s těmito slovy jsem přišla na správu majetku města, kde mi pan Karel Šnokhaus, jako správce hřbitova, řekl, že to se ví, a že je i vytipované místo, kde by mohla být je ale potřeba, aby rada města schválila, že a kde se má zřídit. To se stalo brzy na to v únoru Odbor správy majetku tedy začal připravovat projekt, zařizovat povolení atd. Na základě všech těchto podkladů se v roce 2012 podařilo z grantů Jihočeského kraje získat dotaci ve výši 25 tis. (celkové náklady necelých 40 tis.) na zřízení rozptylové loučky a začaly práce na hřbitově. Rozptylovou loučku ale nelze začít používat hned jsou zde nějaké normy, které musí splnit (týkají se především trávníku), a to vyžaduje nějaký čas. Kromě té dobré zprávy, že se podařila zřídit další věc, kterou občané chtěli, toto píšu pro to, abych poděkovala za všechny impulzy, které nám dáváte, připomněla, že bez lidí na radnici, kteří se vyznají ve své práci, by to nešlo, a také bych vás poprosila o trochu trpělivosti, protože věci nejdou tak rychle, jak bychom si všichni přáli někdy se čeká až se zahustí trávník, jindy až budou finanční prostředky nebo je bude možné získat z nějaké dotace, jsou potřeba různá povolení, vyjádření atd. Za vším je ale spousta práce a opravdové snahy, která na první pohled není vidět. Mgr. Věra Korčaková Dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště Rada města obce Trhové Sviny schválila na svém zasedání dne svým usnesením č. 205/2014 dodatek č. 1 k Řádu veřejného pohřebiště obce T. Sviny. Článek I. Provoz rozptylové loučky 1. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí na veřejném pohřebišti v T. Svinech na místě předem k tomuto účelu schváleném a označeném ROZPTYLOVÁ LOUČKA. 2. Rozptyl zpopelněných ostatků se provádí rozsypáním popele na zem, a to na konkrétním místě na rozptylové loučce, způsobem stanoveným zřizovatelem správcem pohřebiště. 3. Rozptyl zpopelněných ostatků může provádět provozovatel veřejného pohřebiště, jiná osoba jen se souhlasem zřizovatele. 4. Vstup na rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán. Nové chodníky a parkovací zálivy v ulici Nové město (Pokračování na další straně)

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/ Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat na kamennou desku u rozptylové loučky. Provozovatel veřejného pohřebiště je AKTUÁLNĚ oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary případě jiné předměty z těchto míst odstranit. 6. U rozptylové loučky je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazené Komunální volby 2014 ploše kamenné desce. Ve dnech října letošního roku čekají další volby, tento- 7. Rozptyl se provádí v období od do běžného roku. Pokud krát komunální, v nichž budeme volit zastupitelstvo města. jsou příznivé klimatické podmínky, může správce pohřebiště povolit rozptyl i mimo uvedené období. Trhovosvinenské listy ke komunálním volbám pravidelně připravují volební přílohu, proto v předstihu oslovujeme strany a sdružení, které se voleb účastní, aby se na stránkách našich novin prezentovaly, a to v TSL č. 9 (září). 8. Dozor nad pořádkem na rozptylové loučce provádí provozovatel veřejného pohřebiště. Všichni zúčastnění by měli své příspěvky zaslat do 30. srpna, 9. Místa rozptylů nejsou zjevně označena. velikost textu v originále by neměla přesáhnout 1 A4 (písmo Arial 10. Rozptyl zpopelněných ostatků lze provést na přání objednatele velikost 9 bodů). Redakce si také vyhrazuje právo do textů nijak nezasahovat, po předložení dokladu o zpopelnění, potvrzení o vyjmutí urny a to ani jazykově. z hrobu, potvrzené provozovatelem veřejného pohřebiště (v případě, Do volební přílohy zasílejte seznam a představení Vašich kandi- když se např. ruší hrobové místo). dátů (pro případné fotografie prosíme o formát jpg s rozlišením ale- 11. Urny se zpopelněnými ostatky určené k rozptylu se předávají spoň 800 x 600 pixelů) společně s Vaším volebních programem, po předchozí domluvě pohřební službě provádějící rozptyl. s nímž půjdete usilovat o místa v zastupitelstvu města. 12. Rozptyl je možno provádět s účastí, ale i bez účasti objednavatele. Děkujeme! 13. Provozovatel pohřebiště vede evidenci související s provozováním rozptylů ve zvláštní evidenci, která obsahuje údaje o osobách, Redakce TSL jejichž zpopelněné ostatky jsou na rozptylové loučce rozptýleny. 14. Termín a čas rozptylů se sjednává osobně na pohřební službě provádějící WEBOVÉ DOTAZY rozptyl po předložení souhlasu zřizovatele zaplacení poplatku za rozptyl. Z reportáže Jihočeské televize ze dne vyznělo, že vedení 15. Cena za rozptyl je uvedena v ceníku, platném pro veřejné pohřebiště Trhové Sviny. Svinů nespolupracovalo s krajem při návrhu ZÚR. Můžete doložit, že to je lež? Nebo opravdu má vedení našeho město vinu na tom, že kraj navrhl špatně severní obchvat? Článek II. Účinnost Tento dodatek nabývá účinnosti od Průběh pietního aktu při rozptylu na rozptylové loučce v Trhových Svinech V určený den a hodinu se pozůstalí dostaví na místo k rozptylové ploše. Na obřadním stole je vystavena urna, na níž je položena květina. Obřadník přivítá pozůstalé, oznámí data zesnulého a úkon, který má být proveden. Krátce zdůrazní význam pietního aktu. Poté vyzve shromážděné a zástupce rodiny, aby přistoupili k rozptylové loučce. Obřadník odkryje víčko urny, pinzetou z ní vyjme štítek a dává k nahlédnutí. Upozorní i na údaje, přičemž zkontroluje shodnost záznamů s údaji na urně (většina pozůstalých vidí urnu poprvé). Nejsou li zjištěny závady, může akt provést. Ostatky budou vyžádaným způsobem a na určitém místě (správcem hřbitova) rozptýleny na loučku. Obřadník přesype (rozmělněný) obsah urny do rozptylovací nádoby a v převleku (v říze), určeném výhradně pro provádění rozptylu na loučce, přejde na loučku, kde je připraveno zkrápěcí zařízení. Zde provede rozptyl ostatků na plochu 4-6 m2, takovým způsobem, aby nedošlo k odnášení ostatků vlivem povětrnostních podmínek mimo ohraničený prostor loučky. Následuje ukončení obřadu (tichá vzpomínka) a umělým deštěm dojde k zakropení rozptýlených ostatků, aby došlo ke pojení popela se zemí. Na loučku v průběhu pietního aktu vstupuje pouze obřadník. Drobné květinové dary smuteční hosté ukládají vně loučky na kamennou desku. V. Korčaková Jde o stále dokola opakované obvinění, proti kterému se co nejdůrazněji ohrazujeme. Kromě toho, že to není pravda, je to výmluva nehodná zástupců občanů v takto významných funkcích. Je skutečně možné, aby rozhodnutí krajských zastupitelů v roce 2014 (a to několika- stupňové rozhodnutí jednání dopravní komise, zasedání zastupitelstva kraje, veřejné projednání, další zasedání zastupitelstva kraje plánované na říjen) bylo takto špatné jen kvůli tomu, že jim údajně někdo něco neřekl v roce ? I kdyby to byla pravda a někdo se před nimi snažil něco zatajit, nejsou oni tou zárukou, tou pojistkou, aby se do ZÚR nedostala varianta, která rozhodujícím způsobem ohrožuje rozvoj Trhových Svinů a potažmo i Jihočeského kraje? Na úrovni kraje by už měli být v řadách úředníků jednotlivých odborů takoví odborníci, které by nemohl jen tak někdo ošidit. Pravda je ale taková, že krajští úředníci tyto informace od nás měli (viz níže), ale nejenže je krajským zastupitelům nepředali, ale ještě se nyní snaží tuto chybu svalit na nás. Daleko důležitější je ale to, že díky naší aktivitě se s problémy v severní variantě seznámili i krajští zastupitelé a pořád mají před sebou říjnové zasedání krajského zastupitelstva, na kterém mohou řešení dopravy v Trhových Svinech odložit. Nyní budou rozhodovat již s dostatečnými informacemi a bude zcela na jejich zodpovědnosti, jak rozhodnou. I proto toto schvalování probíhá ve více stupních, aby bylo možné zabránit problémům, které se během projednávání objeví. Také chci zdůraznit, že není pravda, že v tuhle chvíli už na to není čas. Pro srovnání v podobné problematické situaci se ocitlo i město Třeboň, do ZÚR mělo být zaneseno protipovodňové opatření na rybníku Rožmberk, které by ale znamenalo možnost zaplavování některých objektů, včetně rodinných domů. Včera na ČT1 proběhla zpráva, ve které vystoupil pan hejtman Mgr. J. Zimola (ČSSD) a místostarosta Třeboně Z. Mráz (ČSSD), kde společně sdělili, že od tohoto řešení ustupují. V tom případě bylo možné toto rozhodnutí přehodnotit, odložit, ale v našem případě už to nejde? Čas, ve kterém jsme proti ZÚR podali námitku je naprosto shodný. Vrátím se k Vaší otázce. Zástupci firmy IKP Consulting, kteří zpracovávali studii s jednotlivými variantami, na začátku jejich práce navrhli, aby se pracovních schůzek zúčastňovali jen zástupci státní správy našeho úřadu, aby studii nikdo nenapadl z toho, že jsme ji nějak ovlivňovali. Pokud bychom si (Pokračování na další straně)

9 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2014 STRANA 9 přesto tuto účast vynutili, tak by dneska vedení kraje říkalo, že jsme přeci byli u toho, tak co si stěžujeme. S firmou jsme se sešli nad jejich prvními variantami, a to ještě dlouho před ukončením jejich práce, upozorňovali jsme je na všechna problémová místa. Bylo nám řečeno, že o nich ví, ale že se musí držet co nejblíže městu, aby byly náklady na stavbu co nejnižší a frekvence odvedené dopravy co nejvyšší. Ani v jedné z variant se nezabývali tím, kolik to znamená pozemků k vykoupení, kolik demolic atd. - mimochodem tyto náklady nejsou součástí odhadovaných nákladů na stavbu. Sami se příliš severními variantami nezabývali, protože už v prvním kroku (v tom, co nás zajímá nejvíc), tedy v tom, kolik odvedou dopravy z centra města, vycházely nejhůř, a to velmi významně. Myslím, že kdo se trochu zamyslí, přijde na to, že by bylo nelogické, abychom jako bojovníci proti severní variantě (jak jsme označováni), zatajovali problémy, které na této trase jsou. Od září v Trhových Svinech kurzy němčiny pro veřejnost Kurzy pro děti od 2. do 6. třídy konané v základní škole (začátečníci, pokročilí) Kurzy pro dospělé v odpoledních a večerních hodinách: začátečníci, pokročilí, konverzační kurz. Nezávazné přihlášky prosím zasílejte na nebo na tel.: číslo nejlépe jako SMS. KIC TRHOVÉ SVINY POŘÁDÁ ZA PŘÍRODOU, HISTORIÍ, A ENERGIÍ ŠUMAVY III Sobota 20. září :00 odjezd autobusu od staré radnice předpokládaný návrat ve večerních hodinách délka trasy cca 7 km s nižší náročností po domluvě lze přistoupit na trase autobusu (T. Sviny, Borovany, Strážkovice, Č. Budějovice...) INZERCE LOUZEK Také by to ani nebylo možné, v době zpracování studie se už nová hala firmy A. Schmied stavěla, podobně jako rodinné domy v Otěvěku. Podobné studie jsou v hodnotě statisíců korun, myslíte si, že je možné, aby je zpracovatel dělal jen tak od stolu, aby do Trhových Svinů ani nedojel nebo aby staveniště přehlédnul? Jak bychom asi utajili staveniště, a to jak rodinných domů, tak nové haly, jak bychom utajili to, že by v některém místě musela být přetnuta cesta na Červený vršek, jak to, že se bude muset silnice vést po hrázi Brigádníku, protože tam prostě není kam uhnout, a že před Velkým rybníkem vznikne křižovatka s pěti výjezdy? To může UPOZORNĚNÍ Vážení čtenáři, z důvodu velkého množství aktuálních informací se románu na pokračování Těžák dočkáte až v příštím čísle. Za pochopení děkuje redakce. tvrdit jen ten, kdo skutečně situaci v našem městě nezná. Nám byla toto varianta vždy prezentována jako varianta, na které je dobře vidět výhodnost jižních variant oproti těm severním v množství dopravy, kterou odvede z centra a v množství problematických míst, včetně demolic objektů, které přináší. Proto s námi projektanti daleko více diskutovali jižní varianty prodloužení přeložky. I tady jsme upozorňovali na problematické pokračování kolem DPS, těsně za ulicemi Na Spořilově, Ke Střelnici atd. V době zpracování studie i nyní upozorňujeme na stále stejná problematická místa a na stejné důvody, proč se jim vyhnout. Firma IKP to ani v jednom případě nepovažovala za důvod k tomu, aby měnila trasu jakékoli varianty. Hlasité námitky občanů proti severní trase, především proti tomu, že jde přes rodinné domy a přes území, kde se jejich výstavba plánuje, si vyslechli zástupci kraje na jednání Zastupitelstva města TS, které se konalo v klubovně kulturního domu. Je sice pravda, že pan radní pro dopravu p. Ing. V. Král už svou funkci nevykonává a nemůže je tedy tlumočit stávajícím zastupitelům, ale p. Mgr. A. Tetourová je na odboru dopravy na krajském úřadě zaměstnána stále a mohla měla na toto upozornit. Písemně mohu doložit dopis krajskému úřadu ze dne , kde se na základě usnesení rady města vyjadřujeme proti nově navrhovaným variantám a kde jsou dle Územního plánu TS mimo jiné vyjmenovány zastavitelné plochy pro bydlení, plochy vodní a vodohospodářské, plochy pro výrobu a skladování, biokoridory, dále pak zásah do veřejného hřbitova a jeho ochranného pásma. Je zde zdůrazněno upozornění, že na všech uvedených plochách jsou již povoleny stavby rodinných domů a průmyslových objektů a další jsou ve fázi připrav. K nyní navržené variantě je zde takto vyjmenováno 18 ploch a dva biokoridory. Žádná z těchto našich informací nebyla předložena ani členům dopravního výboru, ani krajským zastupitelům. Chyba tedy není v tom, že od nás tyto informace na krajském úřadě nemají, chyba je v tom, jak s nimi na krajském úřadě nakládají. Cena výletu: 400 Kč, senioři a studenti 300 Kč, děti do 15 let 200 Kč závazné přihlášky na KIC Žižkovo nám PRŮVODCE JITKA BARTYZALOVÁ Navštívíme Muzeum Šumavy v Sušici s unikátním betlémem, přejedeme do Velhartic, prohlédneme si zámeckou část velhartického hradu s evropským unikátem (most na kopci a ještě s padacími můstky) a podhradí, památkovou zónu v centru obce s šumavskou lidovou architekturou, dojdeme k pozdně románskému kostelu Narození Panny Marie, prohlédneme si řezbářství Karla Tittla s Velhartickým betlémem a navštívíme zajímavou středověkou kovárnu s restaurací, jejíž interiér vytváří dojem nikdy nepřerušeného provozu. Obec i hrad si filmaři vybrali pro natáčení filmů Muzikant, Tři chlapi na cestách, Pokoj bez oken. Volnou přírodu ani tentokrát neopomeneme. Krásnou přírodou, cestou s pozůstatky středověké těžby zlata a stříbra, podél říčky Ostružné, úpatím lesnatého Borku (859 m.n.m.), štoly s pramenem a s vyhlídkou na hrad, dojdeme do tzv. Údolí štěstí, až dojdeme k chatě Jana Wericha, která byla postavena podle předlohy Karafiátových Broučků. Dovolí-li nám to čas a vlídné počasí, navštívíme silné energetické místo nad Velharticemi kostel Svaté Máří Magdalény, tolik opředený několika tajemnými jevy. Z příběhu odehraném na tomto místě čerpal K. J. Erben při psaní balady Svatební košile ve sbírce Kytice. Během naší cesty se seznámíme s historií a současností navštívených míst... Tentokrát navtívíme oputìný kraj zaniklých vesnic na západì Novohradských hor. Mladoòov, Drochkov, Benèice, zøíceninu hrádku Louzek na Mali a Vemìøice. Trasa 15 km je nenároèna, pouze po rovinì. Prùvodce a pes Joná 9.00 odjezd autobusu od staré radnice pøedpokládaný návrat dospìlí 200 Kè, dùchodci a studenti 180 Kè, dìti zdarma Mgr. V. Korčaková Prodám nepoužívanou televizi, úhlopříčka 50 cm, tel.: Pan 165 cm vysoký, středoškolák, hledá přítelkyni ve věku kolem 50 let. Telefon

10 STRANA 10 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2014 KIC slaví 3. narozeniny V srpnu 2014 jsou tomu 3 roky, co se Kulturní a informační centrum (dále jen KIC) v Trhových Svinech osamostatnilo. Rok 2011 byl prubířským kamenem. Postupně se sondoval zájem turistů i místních, dotvářely se databáze týkající se ubytování, stravování, turistických cílů, rozšiřovala se nabídka upomínkových předmětů. KIC začalo prodávat vstupenky nejen na místní představení, ale i prostřednictvím CB Systemu na divadla, koncerty, ale třeba i fotbalové zápasy v blízkém i vzdálenějším okolí. Už v roce 2011 KIC uspořádalo několik akcí. Program KIC na září 2014 Pozor, výlet původně plánovaný na 6. září byl přesunut na 30. srpna! sobota 30. srpna, Krajem zaniklých vesnic západních Novohradských hor k Malši a zřícenině hradu Louzek. (Budákov, Mladoňov, Drochkov, Všeměřice). Trasa bude dlouhá cca 18 km, ale celá po rovině a převážně pohodlných cestách. Odjezd v 9 hod. od budovy staré radnice v Trhových Svinech. Předpokládaný návrat okolo 18 hod.. Cena výletu 200 Kč, senioři studenti 180 Kč, děti do 15 let zdarma. neděle 14., pondělí 15. září Výstava hub v klubovně KD Trhové Sviny (3. ročník), výstava se koná ve spolupráci s Mykologickým klubem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. V sobotu od 16 hod. můžete přinést své houby k určení a vystavení. sobota 20. září Za přírodou, historií a energií Šumavy III, výlet na Šumavu do Sušice a okolí. Navštívíme Muzeum Šumavy v Sušici, Velhartice se zříceninou hradu a památkovou zónu s šumavskou lidovou architekturou, Velhartický betlém, okolí říčky Ostružné, lesnatý Borek (859 m n.m.) a mnoho dalšího. Odjez v 7:00 hod. od budovy staré radnice, předpokládaný návrat po 20 hod.. Po předchozí domluvě lze přistoupit na trase autobusu (T.Sviny, Borovany, Strážkovice, Č.Budějovice...). Na výlet je nutné se přihlásit předem, osobně v KIC Žižkovo nám. 92, telefonicky na tel: nebo em na Cena výletu je 400 Kč, senioři a studenti 300 Kč, děti do 15 let 200 Kč. šf Například výlet do Rakouska nebo výstavu hraček vyrobených v Gamě Trhové Sviny, vypouštění balonků s přáním Ježíškovi. V roce 2012 už KIC významně rozšířilo nabídku pořádaných akcí: Protáhnout si svá těla jste si mohli při cvičení pilates, zumby, latino danza, nebo jste se mohli naučit základy sebeobrany v kurzu krav maga. V prostorech KIC vystavovali svá díla Hana Prázdná, Kamil Kacian, Ellen Petrusová, Jakub Štark, Pavel Vandas, František Stráský. KIC také začalo pořádat další výlety, nejprve opravdu jen za humna, a to do Olešnice s prohlídkou olešnického zámku. Poté i trochu dále, na Červené blato a do Českého Krumlova, do grafitového dolu a na divadelní představení Decameron. A posléze i výlety do Novohradských hor s průvodcem Milanem Koželuhem, autorem publikací, znalcem a milovníkem Novohradek a s jeho psem Jonášem, který se stal miláčkem většiny účastníků výletů. Pan Koželuh nás v roce 2012 na osmi výletech zavedl na Doppler, na Kamenec, k pramenům řek na české i rakouské straně, do Cetvin, šli jsme i přes pět novohradských vrcholů, na Stříbrné hutě, na Klepnou, Obst a na Mandlstein. Kromě výletů KIC uspořádalo několik akcí pro rodiny s dětmi, jako Velikonoční putování se zajíčkem,neckyádu, či Šipkovanou. Na své si přišli i milovníci exotických krajin, protože mohli díky cestovatelským promítáním navštívit země jako Turecko, Pákistán nebo Karibik. Kdo hledal nejen zábavu ale i poučení a inspiraci, mohl navštívit přednášky známého zahradníka Ing. Pavla Chlouby, besedu o irisdiagnostice nebo besedu se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. V prostorech KIC byla ve spolupráci s Mykologickým klubem Jihočeského muzea AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA v Českých Budějovicích uspořádána 1.výstava hub, na které se přes nepříznivé počasí podařilo vystavit 95 druhů hub. Druhý víkend v září 2012 proběhlo v Trhových Svinech ve spolupráci s Nadací Jihočeské cyklostezky oficiální ukončení cykloturistické sezony. Sjelo se k nám téměř 100 cyklistů z celého kraje a společně jsme vyrazili na trasu dlouhou cca 35 km, Po historických vodojemech na Trhovosvinensku. Na trase je čekaly otevřené 2 vodojemy a několik kontrolních stanovišť s razítky. V cíli si mohli za odměnu prohlédnout Buškův hamr a ochutnat hamernickou klobásu z komína. V září měli místní občané možnost posedět při cimbálové muzice na koštu burčáku. V listopadu nám martinská i jiná vína představil pan Petr Marada z Vinařství Marada. Na Koštu Svatomartinsého vína nás seznámil s víny jak z vlastní produkce, tak z produkce vinařů z okolí Mikulčic. K poslechu i tanci zahrála cimbálová muzika Slovácko ml.. K vínům byly připraveny studené mísy s několika druhy sýrů, s uzeným a pečivem. Každý dostal sklenku s potiskem Trhovosvinenského kostela. Na závěr roku k nám přijel kamion Coca-cola, opět jsme vypouštěli balonky s přáním Ježíškovi a v tanečním sále KD se konal první Vánoční řemeslný jarmark. V roce 2013 v KIC vystavovali fotografie Petr Hnilička, Jan Jiráček nebo David Salcer, výtvarná díla Jakub Štark, Oldřich Tripes, Pavel Vandas a Josef Zikmund, byla zde instalována výstava 5 uměleckých směrů. Neckyáda 2014 V únoru jsme uspořádali setkání účastníků výletů do Novohradských hor. Sešli jsme se při čaji a něčem dobrém z domácích zásob a pan Koželuh nám promítl fotky z minulých výletů a ukázal nám, kam nás zavede v roce Tentokrát jsme se vydali na Pohoří za narcisy, na Slepičí hory a Kohout, na Sokolčí a Černou, za neznámými náprstníky, na Svatý Kámen, na Myslivnu, na Mandlstein a na Vysokou. Zopakovali jsme akce pro rodiny s dětmi jako je Velikonoční putování se zajíčkem, Neckyádu, Šipkovanou, pro gurmány Košt Martinského vína s cimbálovou muzikou. V září jste opět mohli vyrazit na cykloakci, tentokrát Po zříceninách hradů na Malši, nebo na 2. ročník výstavy hub, kde se tentokrát sešlo více jak 200 druhů hub. A na podzim, poslední listopadový víkend, jsme uspořádali Den věnovaný ženám. Akce začala přehlídkou atelieru MonMon, pokračovala profilovou módní přehlídkou Terezy Sabáčkové. Představilo se kosmetické studio Suzi a kadeřnický salon z Českých Budějovic, a mnoho dalších. Se starým rokem jsme se rozloučili.vánočním řemeslným jarmarkem. Rok 2014 jsme zahájili cestovatelskými promítáními o Srí Lance, Kambodže, pouti do Santiaga de Compostela, nebo o cestě napříč Jižní Amerikou s Bobem Stupkou. Do nejkrásnějších botanických zahrad Velké Británie nás zavedl Ing. Pavel Chlouba. V březnu nám na Čajovém dýchánku o historii i současnosti čaje vyprávěl, promítal a čaj vařil pan Jakub Vavřina, (Pokračování na další straně)

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2014 STRANA 11 majitel Dobré čajovny v Českých pohlednice nebo Budějovicích. Také jste se mohli jen naplánovat potkat s Petrou Černockou a moderátory další trasu. Kromě rádia Blaník na dni rádia všech výše jme- Blaník novaných akci KIC Opět jsme se sešli s panem spolupracuje s organizacemi Koželuhem u dobrot a čaje a promítání i jed- fotek a plánování nových notlivci a podílí výletů. Letos jsme se vydali se na různých akcích na Různici, na Slepici, na Doppler, přímo nebo do pralesa Hojná Voda, do Cetvin prostřednictvím a ještě nás další 3 výlety čekají. poskytnutí prostor Kromě Novohradských hor jsme nebo zdarma byli už 2x na Šumavě s Jitkou zveřejňovaných Bartyzalovou a ještě jednou plakátů, nebo naopak se na Šumavu chystáme. Pro velký na mnoha úspěch jsme uspořádali Den akcích KIC figurují věnovaný ženám II., který bude jako dobro- zopakován a volníci členové Z akcí pro děti (Velikonoční zajíček různých sdružení i Neckyáda) se staly stálice i jednotlivci, např. KIC byl uspořádán první studenti místního Průlet čarodějnic městěm a sešlo gymnázia a ZŠ. se na něm více jak 25 kostýmo- Jako názorný pří- vaných účastnic různého věku. klad bych uvedla Koncert na Vysoké (červenec 2014) jsme uspořádali koncert pomoc při prodeji vstupenek na koncert Štěpána Závěrem mi nezbývá než po- na vrcholu hory Vysoká (1034 m Za přírodou, historií a energií Šumavy n.m.), kde více jak 40 posluchačům zahráli různí interpreti, např. spolupráci s Domečkem Trhové dále scházeli při akcích KIC ve stej- Raka v kostele Nejsvětější Trojice, přát nám všem, abychom se i na- III, tentokrát do okolí Sušice Výlet do Novohradských hor Zbyněk Mikoláš a Luboš Hrdlička. Sviny, MěKS Trhové Sviny, nebo ném nebo i větším počtu, a aby Den věnovaný ženám III. V roce 2014 v KIC vystavoval fotografie Jan Jiráček, obrazy Petra kým sdružením, sportovci a mno- města, a ti kteří už u nás byli, aby SDH, ČSV ZO T.Sviny, s myslivec- neubývalo turistů a návštěvníků Zahradník na cestách - přednáška s promítáním pana Chlouby Šnokhausová a Jakub Štark. ha dalšími. Příkladem pomoci se k nám rádi vraceli Košt Svatomartinského vína Významnou událostí letošního roku bylo přestěhování KIC na které se spolupodílí SDH, stu- A ještě si Vás dovoluji pozvat pro KIC může být např. Neckyáda, Den věnovaný ženám IV Vánoční řemeslný jarmark do nových prostor. Výrazně se denti gymnázia i jednotliví občané na akce chytané na podzim zvětšil prostor pro výstavy a návštěvníci z Trhových Svinů. Tímto bych a zimu 2014 : Šárka Floderová mají možnost se zde ráda všem poděkovala za pomoc Výlet do Novohradských hor. na chvíli posadit a v klidu napsat a podporu Výstava hub v klubovně KD... se starostou města Ing. Radislavem Buškem S funkcí starosty v letošním roce končím. Pane starosto, dovolte mi začít otázkou, která všechny asi nejvíce zajímá. Budete i po letošních volbách usilovat o místo starosty? Na přímou otázku přímá odpověď. Nebudu. S funkcí starosty v letošním roce definitivně po osmnácti a půl letech končím. Budu sice na kandidátní listině ODS, ale pouze proto, že chci této straně pomoci. Mimochodem, termín usilovat možná není nejvýstižnější. V roce 1996, když dost nečekaně odstoupil můj předchůdce, jsem se starostou stal víceméně náhodou. Nikdy jsem o tuto funkci neusiloval. Ale když do vlaku s názvem Politika nastoupíte, těžko se z něj vystupuje. Jsou tu stále neukončené či rozdělané věci. A pak jedna rozhodující skutečnost přání voličů. Pokud bych stále neměl dostatečnou podporu, už by tu rozhodně byl někdo jiný. Každý je nahraditelný, zvláště v politice. Před volbami v roce 2010 jsem zcela vážně uvažoval, že skončím. Ale volby dopadly, jak dopadly. Nyní už jsem se ale rozhodl. A jaký je důvod tohoto vašeho rozhodnutí? Stručně řečeno stres, únava a v poslední době také zdravotní problémy. Po tolika letech člověk jakoby postupně vyhoří, a v ten okamžik je třeba odejít. Zdraví je přece jen přednější než jakákoli politika. Řekl jste, že budete stále na kandidátce ODS. Z této strany jste ale po posledních volbách vystoupil. Jaký je tedy váš poměr k této straně? Ano, z této strany jsem po volbách v roce 2010 skutečně vystoupil. Tehdejší vedení totiž stále na první místo stavělo ideologii. Jenže v takových malých městech, jako jsou Sviny, nemůžete dělat ideologii. Naše komunita je poměrně malá, a proto je třeba spolupracovat při řešení každodenních i dlouhodobějších problémů se všemi. A ne se hádat o ideologii. Politiku, kterou známe z televize, nechme televizi. Zde je třeba se vždycky dohodnout na základě argumentů a selského rozumu, přičemž na prvním místě musí být vždy zájem města. A co ROZHOVOR se týče mého poměru k ODS, lze ho označit, myslím, slovem příznivec. A funguje dohoda na základě argumentů a selského rozumu i v praxi? Ano, do jisté doby skutečně fungovala. Až do roku 2006 se politika dělala chvilku před volbami, a pak už se řešily věcné problémy bez ohledu na politické rozdíly. Pak se tu však objevily jisté populistické skupiny, a také hledači funkcí. A nešvary, které se nám tolik nelíbí ve vysoké politice, se rázem, bohužel, objevily i zde. Populisty poznáte celkem snadno. Vše je podle nich špatně, všichni na úřadě či v samosprávě jen kradou a hrabou pro sebe a jen oni to samozřejmě rázně a rychle vyřeší. Komunální politika je ale o drobné a dlouhodobé práci. Populistům však zpravidla nejde o vyřešení problémů, jde jim pouze o získání moci a funkcí. (Pokračování na další straně)

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2014 Jak byste zhodnotil celé své starostenské období? Víte, někdy mne překvapí, že i dnes někteří lidé dokážou říci: Ve Svinech se posledních pětadvacet let nic nezměnilo. Lidé bohužel zapomínají. Ale obrázek Svinů se oproti roku 1990 výrazně změnil. Můj předchůdce, Ing. František Stráský, odvedl v letech neskutečný kus práce. Jen samotné obnovení obecního majetku nebyla žádná legrace. Vznikl Dům s pečovatelskou službou, přistavěla se poliklinika, bylo obnoveno gymnázium, vznikl nový územní plán, uhelné kotle v městské kotelně byly nahrazeny plynovými. Já jsem v roce 1996 spadl do dokončení privatizace městského bytového fondu, což také nebyla jednoduchá věc. Díky následné soukromé iniciativě jsou ale dnes bývalé šedivé paneláky dávnou minulostí. Na náměstí se podařilo zaplnit proluky po zbouraných domech byl zde postaven bytový dům a nová budova městského úřadu. Nově upravena byla horní polovina náměstí. V části města byl vybudován nový kanalizační sběrač a hlavně nová čistička odpadních vod. Město má vyřešenu existenční otázku zásobování pitnou vodou, když byly dva staré a už hroutící se vrty nahrazeny novými. Zajištěno je i zásobování teplem část města je napojena na plyn, část na centrální kotelnu. Vybudovali jsme sběrný dvůr, který nám mohou široko daleko závidět. Po skončení existence okresních úřadů se nám podařilo získat status obce III. stupně s rozšířenou působností, takže občané už nemusejí dojíždět za vyřizováním různých dokumentů do Českých Budějovic. Daří se nám udržet určitý standart lékařské péče, i když v této oblasti město ve vztahu k zdravotním pojišťovnám bohužel tahá za slabší konec. Nepříjemné bylo, že přerozdělení daní bylo v minulých více než deseti letech k obcím naší velikosti velmi nepříznivé, ba téměř likvidační. Celá kategorie obcí našeho typu doslova živořila. Když to řeknu jednoduše nebylo na nové chodníky ani na rekonstrukci místních komunikací. Bylo sotva na látání děr v těchto chodnících a silnicích. Tlak obcí však zhruba před dvěma lety donutil politiky v parlamentu, aby toto přerozdělení upravili. Takže do budoucna se městu finančně bude dýchat o trochu lépe a zřejmě zbude i na menší investice. Přes tyto finanční nesnáze se ale podařilo připravit celou řadu akcí. Když totiž usilujete o získání dotací, musíte mít hotové projekty které samozřejmě nejsou zadarmo. Tato přípravná fáze se zúročila v právě uplynulém volebním období, které bylo nejúspěšnější ze všech, která jsem zde na radnici zažil. Podařilo se totiž získat dotace, o které jsme léta usilovali. Především byla provedena kompletní rekonstrukce Nového města. Konečně máme nový společenský sál. S Povodím Vltavy se podařilo dohodnout rekonstrukci koryta Farského potoka, takže poblíž žijící občané už se nemusejí bát běžných povodní. Do konce září 2014 bude dokončen chodník spojující Trhové Sviny s Otěvěkem a občané budou moci konečně bezpečně přecházet mezi oběma obcemi. Podařilo se získat i peníze na výměnu oken a zateplení pavilonů základní školy, což je akce, která začne ještě během prázdnin. Když k tomu připočítáte i soukromé iniciativy například vznik velkoprodejny Lidl či třeba výstavbu bytového domu v areálu bývalé pily, myslím, že se kvalita života v naší obci znatelně zvýšila. A co podpora kultury, sportu, rozvoje bydlení a podnikání? Naše město má smůlu, že tu nemáme žádný hrad, zámek či klášter. To je z hlediska turistického ruchu znatelný handicap. Nabídnout ale můžeme, a také nabízíme, nejrůznější kulturní akce. Proto stále dotujeme městské kulturní středisko, které tuto oblast zajišťuje. Chtěl bych zdůraznit, že dnes už to bohužel není samozřejmost a řada měst je ve vztahu ke kultuře výrazně úspornější. To je však chyba, kterou doufám nikdo ve Svinech v budoucnu neudělá. To bychom mohli hned za Strážkoviceni vztyčit ceduli: Zde končí civilizace, případně Hic sunt leones - Zde jsou lvi. Proto jsme provedli například digitalizaci kina či podporujeme festival dechových hudeb, nazvaný po našem rodákovi Karlu Valdaufovi. Za divadly, koncerty a jinými kulturními akcemi k nám lidé dojíždějí i z dalekého okolí a to není pro město špatná vizitka. Oblasti sportu samozřejmě dominuje Spartak, který každoročně dostává od města příspěvek více jak tři sta tisíc korun. Stará se totiž o sportovní aktivity mládeže, a to je třeba i do budoucna výrazně podporovat. Rozvoj bydlení úzce souvisí s rozvojem podnikání. Pokud je v obci dostatek pracovních příležitostí, je i zájem o bydlení. Město má ve svém územním plánu vyčleněny dostatečné plochy pro bydlení i podnikání. Soukromým firmám jsme se vždy pokud se týče obecních pozemků snažili vycházet vstříc. Frutu a Gamu nahradily jiné, dokonce i zahraniční firmy. Pracovní příležitosti tu tedy jsou. A je třeba si toho vážit. Vyjádřil byste se i k problematice řešení dopravy v Trhových Svinech? Ano, samozřejmě. Prozradím vám jedno tajemství, které zřejmě zatajují svým příznivcům i členové Svinenského zvonu: žádná varianta, ani přeložka, ani jakýkoli severní či jižní obchvat, neřeší to, aby nám přes náměstí nejezdila auta. Všechny varianty vždy odvedou z centra jen část dopravy. Je to technický a ekonomický problém, v němž jde o to, která varianta bude finančně a tedy i časově realizovatelná a zároveň způsobí do nejméně škod. Podle odborných posudků, a bylo jich už několikero, je nejefektivnější a reálná tzv. přeložka. Ostatní varianty jsou příliš nákladné a ty na samém okraji města dokonce omezují či ohrožují jeho rozvoj. Obchvaty zcela se vyhýbající městu by navíc měly smysl jen tehdy, pokud bychom byly tranzitním městem to znamená, pokud by k nám auta přijížděla a od nás odjížděla v jednom směru. Tedy pokud bychom byli něčím jako třeba Lišov nebo obce na hlavním tahu do Plzně. Protože ale doprava se z našeho města rozbíhá paprskovitě, a žádná komunikace není hlavním tahem jako třeba E 55 ve směru na Rakousko, postrádá zatím jakýkoli severní či jižní obchvat smysl, a tudíž na něj kraj nikdy nedá peníze. Pro představu o obchvatu Lišova, který je přímo ukázkovým tranzitním městem, se hovoří přes dvacet let. A obchvat či dálnice jsou tam stále v nedohlednu. Jakékoli řeči o severním či jižním obchvatu jsou tedy pouhými předvolebními účelovými sliby. A proč je tedy kolem této otázky stále takový rozruch? Odpověď není myslím složitá a při racionálním pohledu na věc je zcela zřejmá. Jeden občan našeho města, pan Mgr. František Švepeš, se celkem vychytrale rozhodl na ní politicky zviditelnit. Dopravní problematika Svinů přímo vybízí k různým názorům. A při troše talentu není až tak těžké nasměrovat skupinu neinformovaných občanů proti něčemu, třeba proti přeložce. Informace samozřejmě dodával on sám. Pak už zbývalo podle staré propagandistické metody problém trochu zpersonifikovat a vytvořit nepřítele, tedy spojit ho s nějakou osobu, například k mé smůle se mnou. A bojovník proti přeložce byl na světě. Dále vymyslíte nějaké jednoduché heslo, něco ve stylu George Orwella a jeho Farmy zvířat třeba Čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné. Tedy Přeložka je špatná, obchvat je dobrý, z čehož vzniká sylogismus Bušek chce přeložku, Bušek je špatný. Protože nemám takový žaludek, abych neustále vnikal lidem početnými letáky do schránek, obrana proti tomu je téměř nemožná. Možná jste se s tím už někdy sami setkali, takže víte, že účelně zvolená pomluva, vypuštěná do prostoru, si žije svým vlastním životem. Navíc, když se třeba o ní ani nedozvíte. Víte, to že lidé mají různé názory, to je normální. Důležité ale také je, jakými metodami je prosazujete. A metody pana Mgr. Švepeše míru slušnosti překračují. Myslím, že pan Mgr. Švepeš je frustrován svou minulostí a nyní se domnívá, že lidé už zapomněli, jak se choval do roku 1989 ve funkci ředitele základní školy. Když byl tehdy zaměstnanci odvolán, rozhodně to nebylo kvůli stranické knížce. Lidé s jeho specifickým typem charakteru by vůbec neměli mít moc nad druhými lidmi. Domnívám se, že činnost pana Mgr. Švepeše je pro Sviny neštěstím. Svým způsobem ho lituji. Touha po moci musí být strašná věc. A jaký máte názor na variantu severního obchvatu, kterou chce nyní kraj zařadit do zásad územního rozvoje kraje? Samozřejmě negativní, ale myslím, že jsem se k tomu už obsáhle vyjádřil v minulých číslech Trhovosvinenských listů. Varianta, která existenčně ohrožuje několik set pracovních míst, je pro mne zcela nepochopitelná a nepřijatelná. Lidé se mne často ptají, kde se tento absurdní nápad vzal. Mnohým to možná vezme iluze, ale tuto variantu, bez napojení v Otěvěku, měl ve svém letáku jako své řešení před volbami v roce 2010 Svinenský zvon. Od té doby až k dnešku, tj. k , je leták stále vyvěšen na webové stránce Svinenský zvon o.s. V oddíle Letáky tam naleznete Řešení Svinenského zvonu.

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2014 STRANA 13 A právě tato varianta k nám jako blesk z čistého nebe doputovala z kraje. A zrovna před volbami. A pan hejtman nás v krajském tisku téměř vyzval, abychom četli stránku Svinenského zvonu, která mimochodem nepatří k nejnavštěvovanějším. Ale jak praví klasická věta: svět je malý a o náhody v něm není nouze. Až tragikomické je, že Svinenský zvon tuto krajskou variantu nejprve v krajském tisku přivítal, načež zjistil, že vyvolala nevoli občanů, a ústy pana Mgr. Švepeše ji na veřejné schůzi ve společenském sále ostře odmítl. Člověk je z toho trochu zmatený. Tak vítá nebo nevítá Svinenský zvon krajský předvolební dar? Zdá se, že se nám pan Mgr. F.Švepeš před volbami transformuje z bojovníka proti přeložce, v bojovníka proti vlastní variantě severního obchvatu. Co byste doporučil voličům před podzimními komunálními volbami? Rozhodně aby šli k volbám, vybírali uvážlivě a kroužkovali PROGRAM KINA ZÁŘÍ 2014 raději slušné a důvěryhodné osobnosti. Doufám, že starostou či starostkou bude zvolen někdo mladší. Měl by to být člověk, který nebude vyvolávat v naší obecní komunitě konflikty, a který bude občany spojovat. Děkuji za rozhovor. Ptala se Petra Vicková DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie!!! UPOZORNĚNÍ OD 1. ZÁŘÍ ZAČÍNAJÍ FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ V HOD.!!! úterý v 8.15 hod. JAK VYCVIČIT DRAKA 2 Filmové představení pro I. st. žáků ZŠ a ZvŠ (105 min.) Americký barevný animovaný dobrodružný film v českém znění Vstupné: 50,- Kč úterý v hod. ZLOBA: KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE Filmové představení pro II. st. žáků ZŠ a ZvŠ (97 min.) Americký barevný dobrodružný sci-fi v českém znění Vstupné: 50,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. POD ZEMÍ Premiéra Americký barevný horor (89 min.) Jediná cesta ven, vede dolů. Hrají: Edwin Hodge, Perdita Weeks, Ben Feldman a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 110,- Kč sobota v hod. a v hod neděle v hod. a v hod. TŘI BRATŘI Repríza Česká barevná pohádka Zdeňka Svěráka v režii Jana Svěráka (90 min.) Pohádka nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Hrají: Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Piškula, Jiří Lábus, Zuzana Norisová, David Matásek, Ivana Chýlková, Oldřich Kaiser, Miroslav Táborský, Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Oldřich Vlach a další Mládeži přístupno Vstupné: 110,- Kč pondělí v hod. CHLAPECTVÍ Premiéra Americké barevné drama (108 min.) Něžný, vtipný, chytrý a melancholický film plný krásy a lidskosti. Hrají: Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, Ethan Hawke, Patricia Arquette a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 100,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. SEX TAPE Premiéra Americká barevná komedie (95 min.) Tohle video neměl nikdo vidět. Hrají: Cameron Diaz, Jason Segel, Rob Corddry a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 120,- Kč sobota v hod neděle v hod. POŠŤÁK PAT Premiéra Britská barevná animovaná komedie v českém znění (88 min.) Nejoblíbenější listonoš na světě, Pošťák Pat, se chystá do kin v animované podívané, ve které nechybí humor, akce, písničky a také světla ramp. Mládeži přístupno Vstupné: 100,- Kč sobota v hod. STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA Premiéra Český barevný dokument (75 min.) Všichni znají dvojici slavných cestovatelů - Zikmunda a Hanzelku. Všichni znají jejich expedice a knihy. Nikdo neví, jaký žili život. Hrají: v archivních materiálech vystupují Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka, Edmund Hillary, Haroun Tazijef a neuvěřitelná plejáda státníků, lidojedů, válečníků uniformovaných i domorodých Mládeži přístupno Vstupné: 90,- Kč neděle v hod. DÁRCE Premiéra Americký barevný sci-fi (89 min.) Když mají lidé svobodu volby, vyberou si špatně. Hrají: Brenton Thwaites, Jeff Bridges, Meryl Streep, Katie Holme a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 110,- Kč pondělí v hod. DÍRA U HANUŠOVIC Repríza Česká barevná komedie (102 min.) Načernalá komedie v režii Miroslava Krobota Hrají: Tatiana Vilhelmová, Ivan Trojan, Jaroslav Plesl, Lukáš Latinák, Johanna Tesařová, Lenka Krobotová, David Novotný, Simona Babčáková, Hynek Čermák, Ján Kožuch, René Přibil, Klára Melíšková, Martin Myšička a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 100,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. LABYRINT: ÚTĚK Premiéra Americký barevný akční sci-fi thriller (114 min.) Podle světového knižního bestselleru Jamese Dashnera. Hrají: Dylan O Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 120,- Kč V SOBOTU KINO NEPROMÍTÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ JAKO ZÁZRAKEM neděle v hod pondělí v hod. SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL Premiéra Americký barevný akční thriller režiséra Roberta Rodrigueze (103 min) Pokračování kultovního snímku Sin City Hrají: Jessica Alba, Mickey Rourke, Rosario Dawson, Joseph Gordon-Levitt a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 130,- Kč Vstupné: 110,- Kč pondělí v hod. KHUMBA Filmové představení nejen pro děti ZŠ (85 min.) Americký barevný animovaný dobrodružný film v českém znění Vstupné: 50,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT Premiéra Americký barevný mysteriózní thriller (92 min.) Nikomu nevěř! Strhující thriller v produkci Ridleyho Scotta. Hrají: Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 110,- Kč sobota v hod. MAGICKÝ HLAS REBELKY Premiéra Český barevný životopisný dokument režisérky Olgy Sommerové (90 min.) Film mapuje první i druhou pěveckou kariéru zpěvačky Marty Kubišové Hrají: Marta Kubišová, Dana Němcová, Pavel Kohout, Vlastimil Třešňák, Jaroslav Hutka, Aneta Langerová a další. Mládeži přístupno Vstupné: 110,- Kč DIVADLO neděle v hod. LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY Premiéra Americká barevná komedie (94 min.) Existuje milión důvodů, proč nemít rád realitního makléře Hrají: Michael Douglas, Diane Keaton, Sterling Jerins, Annie Parisse a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 110,- Kč pondělí v 9.45 hod. POHÁDKOVÁ ŠKOLA Filmové představení nejen pro děti MŠ (62 min.) Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 20,- Kč pondělí v hod. MÍSTA Premiéra České barevné drama režiséra Radima Špačka (98 min.) Drama o lásce, ztrátě a pomstě. Hrají: Vladimír Polívka, Johana Matoušková, Jan Cina, Jiří Štrébl, Robert Nebřenský a další Mládeži přístupno Vstupné: 110,- Kč Předprodej: Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel.: Kulturní dům T. Sviny tel.: Sál KD T. Sviny sobota od hod. Divadlo Viola JAKO ZÁZRAKEM / JAK DĚLAT PODOBIZNU PTÁKA Jacques Prévert - slavný francouzský básník, scénárista filmů Děti ráje a Setkání Seiny s Paříží, autor textů šansónů Edith Piaf slaví ve světě svůj velký návrat. Josef Somr - velký herec recituje básně věhlasného francouzského literáta prostě, civilně a neokázale, z jeho přednesu vystupuje bohatý vnitřní život a neomylný vkus. Při zdánlivě nejobyčejnějších momentech tohoto inscenovaného čtení vyvolávají Somrův témbr, dikce i dávkování pauz mrazení v zádech. Vidět a slyšet Josefa Somra takové příležitosti kromě občasných vystoupení v Divadle Viola naživo" prakticky neexistují. David Novotný, nenápadný mladý muž, je s poezií opravdu zadobře, prévertovský humor či ironii interpretuje opravdu citlivě. Ozdobou tohoto tria je křehká, pevná, suverénní i plachá Bára Poláková, uplatňující i nádhernou francouzštinu a zpěv. Krásná slečna v černém může být erotickým idolem stejně jako hravou holčičkou nebo nenávratně zmizelou neznámou Barbarou. Buďte spolu s Josefem Somrem, Davidem Novotným a Barborou Polákovou při tom. Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč (Pokračování na další straně)

14 STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2014 KONCERTY Sál KD T. Sviny úterý od hod. MICHAL HORÁČEK MEZI NÁMI Mezi námi je hudebním recitálem jedné z nejvýraznějších postav české hudební scény Dr. Michala Horáčka, patří mezi nejúspěšnější tour roku 2013 u nás a je koncertní verzí k platinové desce Český kalendář. Účinkující: Dr. Michal Horáček, Lenka Nová, František Segrado, Ondřej Ruml a kvartet Mateje Benka Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč Taneční sál KD T. Sviny pátek od hod. MARTA TÖPFEROVÁ & TROVA BBC Martu popsalo jako "přední světlo dnešního hnutí nueva canción (nových písní)," a její elegantní, hluboký a podmanivý hlas okouzluje posluchače po celém světě již více než deset let. Účinkují: Marta Topferová - zpěv, cuatro; Alejandro Soto Lacoste (Chile / Německo) - kytara, akordeón, klavír; Cristian Carvacho (Chile / Německo) - charango & perkuse; Tomáš Liška - kontrabas Vstupné: 180,- Kč pondělí od hod. BEATA PATER QUARTET Jedna z nejinovativnějších jazzových vokalistek na současné kalifornské scéně. Beata Pater není ale jen objevně improvizující a velmi dobře scatující zpěvačkou, ale i aranžérkou, skladatelkou a dokonce i příležitostnou houslistkou. Ať už jde o její originální tvorbu či časem prověřené jazzové standardy, Beata je prostě nepřeslechnutelná. Účinkují: Beata Pater (USA) zpěv; Tomáš Jochmann (SK) piano; Lukáš Kytnar kontrabas; Tomáš Hobzek bicí Vstupné: 120,- Kč NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ A KONCERTŮ KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY II. pololetí sobota od hod. Divadlo Viola JAKO ZÁZRAKEM / JAK DĚLAT PODOBIZNU PTÁKA Buďte spolu s Josefem Somrem, Davidem Novotným a Barborou Polákovou při tom. SKUPINA A; B; C Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč úterý od hod. MICHAL HORÁČEK MEZI NÁMI Účinkující: Dr. Michal Horáček, Lenka Nová, František Segrado, Ondřej Ruml a kvartet Mateje Benka SKUPINA A; B Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč úterý od hod. Divadlo Malé(h)ry BIOSTORY Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská úterý od hod. Umělecká Agentura Aleše Trdly JAKUB SMOLÍK SKUPINA A; B; C Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč SKUPINA A; B Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč pondělí od hod. Divadlo Kalich ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka v komedii Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou může být pravda! SKUPINA A; B; C Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč úterý od hod. Divadelní společnost HáTa VZTAHY NA ÚROVNI Osoby a obsazení: ir Clive Parteridge: Lukáš Vaculík; Lady Gillian Parteridge: Ivana Andrlová, Olga Želenská, Vlasta Žehrová; Simon Prout: Viktor Limr; Ernest Kibble: Martin Sobotka, Martin Zounar; Astrid: Monika Absolonová, Kateřina Hrachovcová; Luise Muller: Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová; Jacques Berri: Pavel Nečas, Zbyšek Pantůček; autor: Edward Taylor; překlad: Helena Fahrnetová; režie: Antonín Procházka SKUPINA A; B; C Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč úterý od hod. Vánoční koncert JAROSLAV SVĚCENÝ Vynikající houslový virtuos vystoupí na vánočním koncertě tentokrát za doprovodu harfy. SKUPINA A; C Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč Vážení přátelé, předkládáme Vám programovou nabídku předplatného na pořady, které uvedeme v Kulturním domě Trhové Sviny ve II. pololetí roku Pořady jsme rozdělili do tří skupin, z kterých si můžete vybrat tu, která se nejvíce přibližuje Vašemu vkusu. Na jednotlivé skupiny předplatného Vám MěKS T. Sviny vystaví průkazky s místy k sezení. Nabídka předplatného je výhodná i pro organizace, protože průkazky nejsou vystaveny na jméno a jsou přenosné na další osoby. CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU A je 1 099,- Kč = 30% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU B je 1 032,- Kč = 20% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU C je 872,- Kč = 20% SLEVA Zájemci o předplatné se mohou přihlásit v kanceláři v Kulturním domě Trhové Sviny. Přihlášky přijímáme do 5. září tel.: Městské kulturní středisko Sídliště Trhové Sviny Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na shledání s Vámi. PODZIMNÍ HUDEBNÍ VEČERY 2014 Předplatné Při objednání předplatného na všechny koncerty získáte slevu 30% a zaplatíte tedy pouze 462,- Kč místo 660,- Kč. Také je možnost zakoupit předplatné kromě koncertu Marty Töpferové a to za 336,- Kč místo 480,- Kč. Na všechny koncerty Podzimních jazzových večerů se také vztahuje sleva pro držitele předplatného na II. polovinu roku 2014 v KD Trhové Sviny. Tedy pro předplatitele skupiny A 30%, skupiny B 20% a skupiny C 20%. Marta Töpferová pátek Beata Pater pondělí Marc Bernstein Quartet pátek Džezvica středa Sarah and the Adams pátek Všechny koncerty začínají ve 20.00! Předplatné na všechny koncerty 462,- Kč! Předplatné na všechny koncerty bez Marty Töpferové 336,- Kč! Více informací naleznete na na našem Facebooku, Google+ nebo telefonu Městské kulturní středisko Trhové Sviny, Sídliště 710, Trhové Sviny Pozvánka Divadlo Otty Schwarzmüllera srdečně zve děti i rodiče v sobotu od hod. na Pohádkovou lesní stezku. Trasa pohádkové stezky vede z Trhových Svin přes Svatou Trojici a Valchu na Buškův hamr po naučné stezce. Jak to vidí rodáci Sbírám už delší dobu pohlednice mých rodných Trhových Svin. Na jedné z nich, vydané brzy po 1. světové válce, je pohled na jihozápadní stranu náměstí, kde vedle vysoké budovy městské spořitelny stojí přízemní domky s malebnými štíty. Ty nechal před časem někdo zbourat a na jejich místě dnes stojí objekt sloužící pro klanění se zlatému teleti. Náměstí v Trhových Svinech je ostatně jiné i na své volné ploše; mně se ale líbí a výhrady mám už jen k tomu, co se postavilo na místě bývalé Jožkoviny. Hrubá funkcionalistická stavba tam do řady ostatních domů nezapadá a její využití (pokud je mi známo) bylo a je od začátku problematické.

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2014 STRANA 15 Zmíněná pohlednice má zajímavou i druhou stranu. Pisatel tam sděluje slečně Božence Kotlínové do Prahy, že krajina kolem Trhových Svin jest pustina, učiněná poušť podobná americké Rio de la Plata, a že do tohoto hnízda (Trhových Svin) vzdáleného hodinu jízdy autobusem od dráhy, se jede beztvárnou krajinou jako asijskou pouští Gobi. Staré pohlednice nejsou levné, jsou naopak drahé, ale tahle zmíněná za to stojí. Navozuje atmosféru nostalgie a vzápětí rozesměje. Vždyť já se přece vracím do Trhových Svin a jejich širokého okolí proto, že se mi zde líbí a při každém návratu zde najdu něco, co mě překvapí. Dá se ale mluvit o překvapení, když jsem letos v létě zhlédl nové nastudování Jiráskovy Lucerny svinenskými ochotníky? Tady přece nejde o překvapení, ale o potvrzení bohaté historie souboru jeho současnou existencí a kvalitou. Přiznám se a trochu lituji, že se nemohu zúčastnit některých zajímavých akcí z bohaté nabídky společenského života, kultury a sportu v mém rodišti. Dovídám se o nich z Trhovosvinenských listů, které mají dobrou obsahovou úroveň, redaktorské zpracování a celkové provedení. Občané by je měli dostávat do domovních schránek zdarma, jako je tomu v některých našich jiných městech a obcích. Nepochybuji, že náklady s tím spojené, by se vrátily znásobeně jinými způsoby. Například tím, že by většina občanů byla objektivně informována o problematice řešení dopravy vedené přes město. Jako nebydlící v Trhových Svinech do toho prý nemám co kecat. Řekl mi to jeden můj zdejší kamarád, když jsem nadhodil, že to může dopadnout podobně jako sice nepotvrzená, leč tradovaná legenda, podle níž přes Trhové Sviny nejezdí ocelový oř proto, že si tak v minulosti nepřáli místní dopravci (formani) v obavě, že by přišli o zdroj obživy. Pořád ale zůstávám malým optimistou a věřím, že se dopravu podaří vyřešit způsobem, který prosazuje stávající vedení radnice, a že to bude trvat kratší dobu, než za kterou se podařilo postavit víceúčelový sál, kam si občané mohou jít konečně zatancovat. Co mi ale vážně vadí, a potvrzuji si to při každé další návštěvě jihu jižních Čech, je malá prezentace Trhových Svin v rámci mikroregionu Sdružení Růže, případně i v celostátním měřítku. Na začátku každého roku chodím tady v Praze na středoevropský veletrh cestovního ruchu Holiday World a zde, v rámci expozice Jihočeského kraje, byl i letos stánek s označením (pouze): Novohradsko a Borovansko. Proč ne též Trhovosvinensko?! A podobně je tomu také v případě mých zjištění, týkajících se nabídky turistických prospektů, tiskovin a publikací; všude, kam zavítám, jsou Trhové Sviny (pokud jsou) prezentovány jako součást prospektů nazvaných Novohradsko nebo Borovansko. Ano, rozumím argumentu, že Nové Hrady mají hrad a Terčino údolí, Borovany zase prohlídkový klášter s kostelem a Trhové Sviny jen zajímavé náměstí, nepřístupný kostel a pak už jen v okolí (kam se ne každému chce) Buškův hamr a též běžně nepřístupný poutní kostel Nejsvětější Trojice. Trhové Sviny jsou ale největším městem mikroregionu Sdružení Růže a mají výbornou polohu pro výlety do všech směrů. Proč je tedy nepropagovat jako významné město regionu, které poskytuje dobré ubytovací, stravovací, případně jiné služby? Místní podnikatelé by to jistě uvítali a zařídili by se podle toho. Což tedy nabízet, že návštěvník Trhových Svin, který se zde ubytuje, si může prohlédnout nejen zajímavosti města a jeho blízkého okolí, ale že se odsud snadno dostane do Borovan, Trocnova, na Červené blato, do Třeboně, také na Nové Hrady, do Novohradských a Slepičích hor, a že není daleko ani do Českých Budějovic, Českého Krumlova, na Lipno a začátek Šumavy, případně k zajímavým místům při státní hranici na rakouské straně. Trhové Sviny toho z hlediska své prezentace pro potencionální návštěvníky učinily až dosud málo. Není to tak dlouho, co se zde jakési informace krčily v koutku jiných komerčních obchodů, zatímco například na Nových Hradech, Borovanech a Horní Stropnici již dobře fungovala regulérní informační centra. Ta dnes pro nově umístěné informační centrum v Trhových Svinech -bohužel poněkud ukryté za trojími dveřmi -představují konkurenci; věřím ale, že zdejší KIC uspěje. Nejsem příznivcem billboardů a nevkusných reklam; v tomto případě bych udělal výjimku. Na existenci informačního centra by měly upozorňovat již tabule na vjezdech do města a jeho návštěvník by měl získat v širokém spektru informace především o městě samém, návazně také o blízkém i vzdálenějším okolí. Mělo by zde být též něco, co by upozornilo na významné osobnosti, které se v Trhových Svinech narodily, nebo zde prožily část svého života a staly se jeho významnými občany. Smyslem mého zamyšlení nebylo ani tak chválit, jako uvést kritické podněty, které mě napadly. K jejich řešení se může vyjádřit nová reprezentace města, vzešlá z podzimních voleb do obecních zastupitelstev obcí. Možné je všechno, třeba, že se dožiji toho, že si v budoucnosti prohlédnu Výlet na Slepici trvalou městskou expozici o historii a současnosti Trhových Svin, jejíž součástí bude důstojná připomínka na jednoho z našich prezidentů, který se zde narodil; že se podaří vymyslet a uvést v život další podobnou akci širokého dosahu, jakou je již zavedený festival dechových hudeb, nebo si přečtu novou aktuální knihu o Trhových Svinech. Končím citací z té poslední, z roku 2006, autorů Josefa Johna a Marie Polákové: A zítra? Trhové Sviny budou moje, tvoje, naše a budou takové, jaké je budeme chtít mít. Ing. Miroslav Kolár Já, Týna, kokršpaněl zlatý plemenem i povahou, podávám další hlášení o výletu s KIC Trhové Sviny, tentokrát na Slepici, či správně na Vysoký kámen v tzv. Slepičích horách. To je mimochodem hodně zavádějící název, vždyť za celý výlet jsem nenarazila ani na jednu slípku nebo kohoutka, zbytečně jsem si na ně brousila zoubky už tři týdny předem. Pro zúčastněné je to nepodstatné, ale pro mě naprosto veledůležité, tak se o tom zmíním: strádala jsem celý týden před výletem naprosto ukrutně. Panička si totiž zmizela z domu beze mne, prý na nějaké školení, ale co je mi do toho, mně se prostě stýskalo. Sice mě utěšovala, že na přehradě v Pozlovicích smějí psi chodit jen na vodítku (což je potupa) a v Luhačovicích do parku vůbec nesmějí (což je myslím i protizákonné), ale stejně to od ní nebylo pěkné. Je jasné, že když v sobotu ráno začala balit batoh, nehnula jsem se od ní ani na krok, aby mi zase někam nezmizela sama. Nějak to ale holka nezvládla, zaspala a turisty jsme dobíhali až na Svaté Trojici v kostele. Před kostelem čekal ukázněně Jonáš. Pozdravili jsme se vlažně a hleděli si dál každý svého. Jonáš je v poslední době zasmušilý, nebývá mu prý dobře, tak už mě ani nebaví dělat si z něj psinu. Asi nemá smysl zmiňovat se o tom, že jsem byla opět surově upoutána před kostelem na vodítko. Já to samozřejmě nesmlčela a naříkala jsem hlasitě a vytrvale. Kdo by si taky nepostěžoval na takovou nespravedlnost! Pravda, cestou jsem se orosila a jediná tekutina k vykoupání ve strouze byla spíš bahno a vypadala jsem tak trošku jako přízrak z hororu; ale kde je psáno, že zabahněný pes nesmí na pozemky kostela? Panička si samozřejmě kostel prohlídla, snad mi ukáže aspoň fotky. A hurá vzhůru na Slepici. Pro mě to teda není nic nového, cesta je mi notoricky známa. Panička to se mnou chodí z lenosti obvykle opačným směrem, tedy z Benešova nad Černou do Trhových Svinů. Je to víc z kopce, a ona už taky není nejmladší, co si budeme namlouvat. Mně je to celkem jedno, hlavně když cesta vede kolem vody. A to vede, aspoň v první části. Keblanský potok je chladivý, pěkně si brumlá a skáče přes kameny; panička se tam vždycky rozplývá ve vzpomínkách na staré zootechnické časy, kdy tudy chodila s mojí praprapředchůdkyní Agátou do práce na teletník do Záluží. Ve stínu stromů a za bublání potoka proběhla i zcela nečekaná přestávka na svačinu. A taky na koupání, i když tu jsem využila v podstatě jen já. Panička ocenila, že jsem smyla bahno a byl ze mě zase zlatý kokřík. Já ocenila studenou vodu, tudíž spokojenost byla všeobecná. Cesta podle potoka stínem vysokých stromů byla velice příjemná. Cestou se na nás přiběhlo podívat i stádečko koníků, asi si mysleli, že z nás něco kápne. Postáli jsme u dvou bývalých mlýnů. Moc pěkné samoty, tam by asi nebylo na koho štěkat, možná tak na medvědy. Potom už nastalo pravé peklo. Sluneční výhní přes Slavči do Dobrkovské Lhotky. Tu znám taky jako svoje boty, i když chodím bosa. Zvlášť si potrpím na tamější vodní nádrž. Hupla jsem do vody, jen to zasyčelo. Cesta do sedla Kohouta (nejvyšší vrchol Slepičích hor, i když Slepice je nižší asi jen o pár metříků, a to ještě kdoví jestli) je taková (Pokračování na další straně)

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 8/2014 drobátko ubíjející, mírně do kopce, žádný výhled, ale aspoň se jde stínem. Na odpočinkové stanoviště jsme s paničkou (též zvanou otrokyně Týny, to se mi moc líbí a budu na tom trvat) dorazily mezi prvními, takže jsme stihly odpočinek a další svačinu. Jen nebylo kde smočit již suchý chlup. Opět bylo umožněno všem posedět a občerstvit se. Na mysl se mi vkrádá škaredá myšlenka, že se pan Koželuh zalekl těch vyděračských fotografií z minulých výletů, na nichž se navzdory téměř asketickému přístupu k potravě zakusuje s chutí do krajíce, a radši nám povolil uzdu. Po zkušenostech z minula jsem se už ani moc nenamáhala obcházet spolucestující v naději, že mi kápne nějaký mlsek. Odevzdaně jsem slupla jen paniččin oběd. Nasyceni a odpočati jsme vyrazili v sevřeném útvaru na Slepici. Poledne už minulo a teplota dosahovala závratných výšin. Neuvědomila jsem si, že zlaté časy poskakování kolem vodního toku definitivně skončily a přenechávala jsem zatím svoji vodu Jonášovi. Aspoň si snad uvědomí, že mám zlatý nejenom kožich, ale i srdce, a bude se mě zase snažit dobývat. Přešli jsme kolem Myslivny pod Kohoutem. Já zase na vodítku, neboť panička má bohužel na něco dobrou paměť a nechtěla si zopakovat trapas z jiného výletu, kdy jsem využila otevřené branky a celou milou Myslivnu jsem proběhala, včetně tak intimních částí jako jsou ložnice. Od toho přece výlety jsou, aby se prozkoumávalo neznámo! Cesta nahoru na Slepici není v tomto směru náročná, takže jsme brzy objevili kótu a společně jsme se sápali na vrchol. Panička ocenila sílu kolektivu a vylezla na nejvyšší šutrák taky. Když jsme spolu samy, tak se tam nějak neodvažovala a musela jsem to vzít vždycky za ni. Zatímco Teeballové jaro softballový podzim Jak už titulek napovídá, letošní jarní část softballových aktivit byla převážně zaměřena na teeball. Tato zjednodušená forma softballu ze stojánku je určena pro děti od 5 do 10 let, zvláště pak pro začínající softballisty či baseballisty. Herně zjednodušená pravidla softballu tak umožňují pochopit hru i těm nejmenším. Letošní nabídka této varianty softballu, je velice bohatá. Počínaje halovými turnaji na začátku roku, přes přípravné zápasy, bronzový baseballový pohár, vlastní teeballovou ligu, jsme se propracovali až k Mistrovství ČR základních škol I. stupně. Celkově jsme pak odehráli 26 zápasů, z toho 14 druholigových a 5 na Mistrovství ČR v teeballe. Skupina 19 hráčů a hráček si tak poradila se slušnou porcí zápasů, které jsme za poslední roky těžce hledali v regionální úrovni. Žáci do 13 let pro letošek byli menší skupinkou a jejich 12 zápasů v 2. lize žáků tak nemohlo konkurovat teeballistům. Přesto výsledkově je znát, že zkušenosti jsou na místě. Po jarní části drží Pigs T. Sviny dělené 4. místo s Pardubicemi. Celkově užší kádr doplněný žáky partnerského Sezimova Ústí do počtu 14 hráčů zvládá své zápasy na stabilní dobré úrovni. Navíc se nám podařilo začlenit naše hráče do mezinárodního campu pro nadhazovače a chytače pořádaného ku příležitosti ME mužů, kde Česká republika obhájila evropské prvenství. Rovněž nejstarší žáci již pomalu stabilně hostují v 2. lize kadetů lidi se rozhlíželi po krajině a obdivovali výhled, já se soustředila na škvíry mezi kameny, ale nic extra jsem neobjevila. Kopce, krajina, mraky pořád nevím přesně, co na tom lidi mají; za to takový hraboš nebo krtek, to by byla vrcholová prémie, jak se patří! Cestou ze Slepice jsme si vykračovali symbolicky jako hejno slípek za svým vůdcem kohoutem panem Koželuhem - až na další vyhlídkové místo, vyzdobené kamennými mohylami. Někdo si tam dal tu práci a z kamenů postavil takové sochy, které místo ozvláštňují a vylepšují už tak krásný výhled. Tak lidi se tam pěkně zabavili, někteří obdivovali výhled, jiní kameny, další náprstníky, které už začínají kvést. Já se zatím věnovala svému novému malému příteli, kterému jsem oblízala obličej a uši. Všechna čest malému turistovi, nevím, kolik má let, ale není o mnoho větší než já a elán a energie mu vydržely až do cíle. Při sestupu jsme se postupně roztrhali a roztahali, tudíž předvoj musel na opožděnce čekat na začátku lesní cesty zvané Hemperská. Což je mimochodem velice pěkné označení. Člověk nebo pes tak ví, na jaké cestě se nachází. Neposečenou loukou do Benešova nad Černou už někteří kráčeli jen silou vůle, před duševním zrakem vymalovanou sklenici oroseného piva nebo jiné tekutiny. To je taková bžunda, i panička se snad poprvé v životě za Sez. Ústí, kde drží slušné 3. místo. Podzim tak bude ve znamení dvou vrcholných turnajů v každé kategorii a případné možnosti vybojovat účast ve finálovém turnaji, kde se vzájemně propojuje Extraliga s 2. ligou. setkala s nedostatkem tekutin a já vám to prozradím když jí došla minerálka, vykašlala se na Jonáše a dopila moji vodu sama! Jakože dva litry byly v tom horku málo; budiž jí to ponaučením pro naše další společné letní výlety. Zatímco někteří lidé už před Benešovem umdlévali, já ještě provedla takovou jako rošťárničku. Panička, oslabená žízní, mi zase jednou uvěřila, že si jen drbu zádíčka, zatímco já se pěkně naparfémovala ve voňavé zdechlince. V tomhle se prostě neshodneme. Takže mi vyhrožovala, že mě, smradlavku smrdutou, nevezmou do autobusu a půjdu pěkně domů po svých. Taková bezcitnost! Naštěstí v Benešově stihla požít jedno chladivé pivo, i pro mě vyžebrala čerstvou vodu a na výhrůžky po požití osvěžujícího nápoje zapomněla, takže jsme z výletu vesele docestovaly autobusem. Příště prý bere místo batohu na záda cisternu vody, neboť takovou dehydrataci už nechce zažít. S výletem jsme ovšem obě dvě spokojené a myslím, že takových se najde víc, pravděpodobně všichni zúčastnění. Krásně jsme se proběhli, protáhli jsme si kostřičky a pokochali se nádhernou krajinou. Vaše Týna, turistka a cestovatelka Foto: J. Nyklová PS: Panička děkuje všem dárcům zavíracích špendlíků a provázků, které jí byly poskytnuty, když se jí hned v počátku cesty roznýtoval sandál. SPORT Teeball ke hře stačí jen stativ, míček, pálka a travnatá plocha. Kdo se přidá ke stávajícím hráčům a hráčkám s chutí hrát republikovou soutěž? Novou hvězdičkou na obzoru pro příští sezonu je vznik družstva žákyň. Aktuální počet dívek v této kategorii se blíží ke stavu, kdy je reálné začít vážně uvažovat o této kategorii, a tak navázat na juniorky Pigs T. Sviny z let Září a říjen je rovněž ve znamení náboru pro nové zájemce či zájemkyně o softball, každou středu od 16 hodin na horním hřišti TJ Spartak T. Sviny, a to ve spojení se školními kroužky teeballu či softballu. Za SC Pigs Trhové Sviny coach žáků Dušan Hanzal

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Obec Přední Zborovice. ZÁPIS Ze zasedání ZO Přední Zborovice ze dne 18. 05. 2013 na OÚ v Předních Zborovicích v 17:00 hod.

Obec Přední Zborovice. ZÁPIS Ze zasedání ZO Přední Zborovice ze dne 18. 05. 2013 na OÚ v Předních Zborovicích v 17:00 hod. Obec Přední Zborovice ZÁPIS Ze zasedání ZO Přední Zborovice ze dne 18. 05. 2013 na OÚ v Předních Zborovicích v 17:00 hod. Program jednání: 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, doplnění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová,

Více

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 27. 1. 2015 od 19.00 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 5/2014 3. Návrh rozpočtu na

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více