V še",- člen';'", našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne", pi'edstavenstva i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V še",- člen';'", našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne", pi'edstavenstva i"

Transkript

1 & TEPLICE KRUPKA ~ p RA\70 OAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 31.Čís)0 - prosínec 2001 Vše I'\ejlepší k l'\ovémv\... okv\ >, "J. \".. ~ :.~..... '<I, V še",- člen';'", našeho stavebnfho bytového d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne", pi'edstavenstva i jménem zaměstncv'\ctá d.,.u.žs}va hodně zd",av(, štěsh a :-. s okojenosti do dalšfch let, A p... o+ože jsme časopisetn d""u.žs+ev",rků., p~eji VÓ~ '" zejména spokojené bydlenf, Ne",ó cen" VÓ'" pmt nižšf nóje",n;', p,otože toho se p,a0děpodobně nedočkóme,.ale pi'eji VÓ"" abyste se do svého domova vl"'aceli t"ádi) aby se Vám dai'ilo "d,žóvat Vóš objekt v hezkém a f"nkčnfm stav",.aby Vós "ž z dólky vf tal "P.'avel'\~ objekt, kde se P'" Vf' )emn}::', pocl 't!)ezm ě n f ani ' po ';J ~ t "'pt.\ <" d~. o o b' 'JeK ''' t Lt. D "I V" J.. b t --.;~ V dvl' ta e U.m p... e}11 a ys e za svt::. sowse ~ i'\eme I "p,oblémové" nójemnfkyr Kdo takové X'6.jeJ"'nfky zažil, jistě vf, o čem ml"vf"" \' ) " "\ Také bych Vóm pmi, aby se Vóm dai'ilo d,obné neshody v občanském so( žitf i'ešit vzójemno" dohodo" a tole,ancf, Ý \ Vyk,oč",e tedy do nového,ok" IS ús",ě~", / a optimis",e"" Vždyť spokojené bydlenf stojf za t,och" pev\ěz a námahy. za redakci "ZPRAVODAJE" Ing,Václav Sláma Z obsahu: " 2, Změny v nájemném od , Státní sociální podpora, Ještě obrazem k článkům z minulého čísla 3, Profilové systémy plastových oken nacházejí uplatnění v panelových domech, Dědické skupiny 4, Kdo získá mou pozůstalost, Zrušení práva na členství v družstvu, Oprava bytových objektů - StDuchcovská 401-3, , Stavební úpravy v bytových jednotkách, Co je to tepelná pohoda? 6. Dobře svítit - šetřit peníze i oči, Křeček: Je to nepovedená privatizace 7. Jak to vidí delegát. 8. O pověrách a mýtech kolem nákladů na bydlení, Poděkování ~ 1.

2 Změny Ý nájemlíé~ oa I Vážení drnžstevníci, s platností od dochází k některým změnám v měsíčních předpisech nájemného. Úpravy spočívají ve zvýšenípoplatku na správu, a to z 89,- Kč na 98,- Kč za byt a u garáží je to z 10,- Kč na 15,- Kč. Poslední úprava, kterou družstvo v tomto smyslu provádělo byla provedena u bytů k , tj. před 1,5 rokem a u garáží k , tj. před 4,5 lety. Tato úprava nepokrývá plně náklady správy, ale vzhledem k jiným příjmům družstva a to z pronájmu nebytových prostor, z převodních poplatků a z úroků z termínovaných vkladů, může družstvo stanovit poplatek na správu nižší než jsou skutečné náklady. Změny v měsíčních předpisech nájemného, které se týkají pouze některých našich nájemníků - družstevníků, jsou úpravy měsiční zálohy na opravy, a to v 68 ohjektech s byty, které byly postaveny s finanční a úvěrovou výpomocí státu, a kde je nájemné stanoveno dle vyhlášky 85/97 Sb. Každoročně je technickým úsekem družstva sestavován plán oprav na příští rok. Plánované opravy na rok 2002 představují náklady ve výši cca 36 miliónů Kč, k těmto nákladům je třeba připočíst i náklady na periodické revize plynu, revize elektrorozvodů ve společných prostorách, revize hromosvodů a náklady na běžnou údržbu a drobné opravy v domě včetně paušálu za servis vodoměrů, které se pohybují řádově kolem 8,5 miliónů Kč. Dlouhodobý plán "větších" oprav, který sestavil technický úsek v časovém horizontu S-ti let zahrnuje plánované opravy lodžií (balkonů), tj. výměny zábradlí, komplexní rekonstrukce podlah lodžií (balkonů) včetně dlažeb, případně zateplení stěn pod okenními parapety na lodžiích, tyto opravy jsou plánovány v částce cca 34 mil. Kč,dlouhodobý plán dále zahrnuje generální opravy střech včetně zateplení střešního pláště v hodnotě cca 70 mil. Kč, dalšími výhledově plánovanými opravami jsou výměny rozvodů SV a TUV za cca 3 mil. Kč, rekonstrukce rozvodů elektro ve společných prostorách za cca 4 mil. Kč. Na základě tohoto dlouhodobého plánu propočetl ekonomický úsek družstva potřebu nové tvorby měsíčních záloh na opravy objektů a to tak, aby v roce realizace měl příslušný objekt dostatek finančních prostředků na plánovanou opravu, popřípadě aby vnitrodružstevní půjčka z volných prostředků ze zálohy na opravy jiných objektů byla co nejmenší. Důvodem tohoto kroku je skutečnost, že zdroj "volných" prostředků ze záloh na opravy objektů není nevyčerpatelný a vzhledem ke značným nákladům minulých, s oučasných a v neposlední řadě budoucích oprav je nutné vytvořit dostatečné rezervy. Ať se nám to líbí, nebo ne, naše bytové domy stárnou a chceme-li udržet v těchto domech určitou kulturu bydlení, nezbývá než začít střádat na budoucí opravy. Delegáti příslušných objektů byli písemnou formou seznámení s těmito plánovanými opravami i výší nové měsíční tvorby zálohy na opravy platné od a současně byli požádáni, aby předali tyto informace všem nájemníkům drnžstevních bytů ve svém objektu. Ing.Iveta Mandzáková, ved.ekonom.úseku Státní sociální podpora. Ještě jednou se vracíme k článku SENIOŘI A PE NÍZE, který jsme převzali z deníku MLADÁ FRONT A DNES. Protože se změnila částka určená jako životní minimum, změnily se i příspěvky na bydlení. O příspěvek na bydlení může žádat jednočlenná domácnost, jestliže má nižší měsíční příjem než 6560,-Kč. Pro dvoučlennou domácnost je to méně než 11136,-Kč _.. -_... _... _.. -_.. -_. --_. -_ _. -_ Příspěvek na bydlení v korunách Počet osob prrjem do 1,0 do 1,4 ži'lotnlho minima životnlho minima do 1,6 životnlho minima ~~~ ??~ ~!q ?~q....3.n~i><l.. ~ ~ '2,9... }~q.~.. ~.. ~[~~ !.?1~... J~9~ A ještě se obrazem vracíme k článkům uveřejněným v minulém čísle: Oprava bytového objektu v Teplicích, ul. Maršovská 1512, postaveném v roce 1979 v konstrukční soustavě T 08 B.

3 Oprava bytového objektu v Teplicích, ul. Májová čp , postavenem v roce 1979 v konstrukční soustavě T 08 B Dědické skupiny. Slyšel jsem, že zákon dělí dědice do skupin. Objasníte mi to? Karel P., Chomutov. Profilové systémy plastových oken nacházejí uplatnění v panelových domech. Řadu let i čeští odborníci ve stavebnictví prosazují plastová okna, zvláště energehcl doporučují používání tohoto materiálu především pro jeho dokonalou těsnost a snadnou údržbu. Současné technologie výroby plastových oken umožňují dosáhnout u produktu Jednoduchých i složitých tvarů, které vyhovují všem druhům staveb, nynější český trh se stavebním materiálem nabízí v tomto sortimentu dostatečný výběr. Produkty jsou nabízeny v barvě bílé, dezénu dřeva a jeho různých odstínech. Rovněž u skleněných výplní oken je nabídka široká, zákazník může volbou, materiálu dosáhnout vyšších tepelných úspor - až 30 % energie, zvukotesnost, bezpečnost nebo snížení propustnosti slunečního záření. Například pro zlepšení tepelných vlastností oken lze využít vyplnění meziokenních mezer argonem. K výhodám plastových oken patří možnost větrání místnosti tím, že jednou klikou se může okno nastavit do různých poloh. Fi~y, které nová plastová okna nabízejí, zajišťují většinou kompletní sluzby od vypracování návrhu na nová okna, jejich výrobu, demontáž starého okna a rámu a montáž nového okna. Výrobky mohou být doplněny o vmtřní parapety, žaluzie a štítky proti hmyzu. Výměna oken nebývá časově náročná, zkušení montéři zvládnou jeden byt velikosti I +3 za jeden den. Pokud se někdo rozhodne pro výměnu stávajících dřevěných oken za plastová, musí si uvědomit, že jejich těsnost je oproti starým dřevěným oknům dokonalá a je proto nutné při užívání bytu zachovávat větrací režim spojený s užíváním, aby bylo zamezeno vzniku plísní v bytové jednotce. Výměnu stávajících oken za plastová lze provádět pouze na základě povolení družstva a ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu městského úřadu v Teplicích nebo v Krupce. Za výměnu oken v bytové jednotce zaplatí uživatel bytové jednotky velikosti 1+3 cca ,- Kč u bytové jednotky I + I cca ,- Kč. Cena se odvíjí od použitého kování materiálu vnitřních parapetů a dalších doplňků. ' V okrese Teplice se výměnou oken zabývají například finny - IDEAL FENSTER a.s. Chudeřice, EUROBLOK s.r.o. Osek, CASTOR plus s.r.o. Teplice Zuzana Schwarzerová, investice Odpověď: Občanský zákoník v hlavě druhé upravuje dědění ze zákona. Pro tyto účely jsou dědicové rozděleni do skupin. Dle ust. 473 o.z. v první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel stejným dílem. Nedědí-li některé z dětí, nabývají jeho dědický podíl jeho děti, a to stejným dílem. Pokud nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci. Druhá skupina je upravena v ust. 474 O.Z., v níž, pokud nemá vlastní děti a tedy nedědí zůstavitelovi potomci, dědí v této skupině manžel, zůstavitelovi rodiče a potom též ti, kdo s ním nejméně I rok před jeho smrtí žili ve společné domácnosti. I v této skupině dědici dědí stejným dílem, manžel však dědí vždy nejméně 1/2 dědictví. Třetí dědická skupina se řídí 475 o.z. Jestliže nedědí manžel ani žádný z rodičů, dědí v této skupině stejným dílem sourozenci zůstavitele a ti, kdo žili se zůstavitelem alespoň po dobu I roku před jeho smrtí ve společné domácnosti. Pokud by nedědili sourozenci zůstavitele, nabudou jeho dědického podílu stejným dílem děti sourozenců, tedy neteře a synovci zůstavitele. Osobami uvedenými ve čtvrté skupině je definitivně uzavřen okruh dědiců ze zákona. To znamená, že pokud není žádný dědic ze zákona, které zákon podrobně uvádí, a nezanechal-li zůstavitel závěť, připadne dědictví jako odúmrt' státu. Podle časopisu Rytmus života ~ 3.

4 Kdo získá mou pozůstalost. Bydlím v zařízeném družstevním bytě, ale kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu jsem nucen přestěhovat se do domu se stálou pečovatelskou službou. Byt bych chtěl co nejdříve prodat. Mám jen čtyři sourozence, se kterými se už dlouhá léta vůbec nestýkám. Budou mít nárok po mně dědit? Jiří H., Tachov. Odpověď: V případě, že nesepíšete žádnou závěť ve prospěch někoho jiného, dojde ve vašem případě k rozd ě lení po zůsta losti dle dědických skupin (viz přede š lý článek). Vašimi dědici se tak nezvratně stanou vaši sourozenci, a to dle ustanovení 475 občanského zákoníku ve 3. dědické skupině. Všichni čtyři sourozenci získají tedy z vašeho majetku stej ný podíl. Zrušení práva na členství v družstvu. Bydlím po rozvodu se dvěma malými dětmi, které byly svěřeny do mé péče, a s exmanželem v družstevním bytě. Máme společné členství v družstvu. Jak pro I/ěj mohu dosáhl/out soudní výpovědi z bytu? Jana K., Č. Budějovice. Odpověď: Máte společné členství v družstvu a právo společného nájmu k bytu. Změny tohoto stavu lze dosáhnout dohodou mezi rozvedenými manželi. Pokud se váš exmanžel nevzdá členství v družstvu dobrovolně, musíte podat návrh k soudu. V případě společného nájmu bytu rozhodne soud na Váš návrh o zrušení tohoto práva, jakož i o tom, kdo z Vás bude jako člen družstva dále nájemcem bytu. Rozhodnutím soudu zanikne i Vaše společné členství v družstvu. Soud při rozhodování na zájmy nezletilých bere zřetel dětí. Podle časopisu Rytmus života Oprava bytových objektů St.Duchcovská 401-3, Vážení družstevníci. Bývá zvykem, že Vás na stránkách našeho zpravodaje informujeme o provedených komplexních opravách panelových domů, o tzv. odstraňování vad panelové výstavby a zateplení obvodových plášťů. Všechny rekonstruované domy byly opraveny se státní finanční pomocí státu, státní dotací Ministerstva pro místní rozvoj, které dotuje již zmíněné vady panelové výstavby a Ministerstva průmyslu a obchodu, které prostřednictvím České energetické agentury poskytuje státní dotace na úsporu paliva energií. Výjimku tvoří bytový dům SLDuchcovská 401-3, který byl v letošním roce komplexně opraven bez státních dotací. Počátkem letošního roku se na družstvo obrátila samospráva objektů se žádostí o zajištění provedení zateplení domu a provedení generální opravy střechy. Přesto, že objekt byl postaven v roce 1965 nevykazoval téměř žádné vady panelové výstavby a nebylo zde možné požádat o státní finanční dotaci. Lodžiová zábradlí byla v dobrém stavu a podlahy lodžií nevyžadovaly žádné sanační práce. Po dohodě se samosprávou byly osloveny firmy se žádostí o zpracování cenových nabídek na požadožadované práce. Po předložení nabí: dek byla samosprávou objektů a TU družstva vybrána k realizaci generální opravy střechy firma SY ANCO s.r.o. - Uherské Hradiště a na zateplení domu firma První krušnohorská realitní kancelář Kadaň s.r.o. Na objektu bylo provedeno zastřešení stávající ploché střec hy sedlovou střechou z vlnové krytiny ONDU LINE se sklonem zastřešení II - 15 Klempířské prvky, svod dešťové vody byl proveden obvodovým okapovým systémem z mědi s odvodem do PVC středových kotlíků. Objekt St.Duchcovská je tak prvním objektem v družstvu, kde bylo toto zastřešení sedlovou střech ou provedeno. Zateplení obvodového pláště bylo provedeno zateplovacím systémem Český Caparol. Na domě byly zbudovány stříš ky nad vstupy, vyměněny vstupní dveře, zabudovány nové poštovní schránky, opravena lodžiová zábradlí, položena dlažba na lodžiích a vstupech, vyměněna chodbová okna. Celkové náklady akce 6.51l.l89,- Kč včetně DPH. rální oprava střec hy byla financována z části ze zálohy na opravy objektů ( cca 500 tis. Kč z každého objektu ) a z části vnitrodružstevní půjčkou s dobou splatnosti 5 let. Akce zateplení obvodového pláště byla financována pomocí hypotečního úvěru od České spořitelny, a.s. s dobou splatnosti 10 let a s úrokovou sazbou 6,9 %. Tato úroková sazba je pevná po dobu 5-ti let, tzn. od podpisu ú vě rové smlouvy do Pouze k tomuto datu změny pevné úrokové sazby je možné provést mimořádnou splátku hypotečního úvěru, tj. z části nebo zcela splatit zůstatek hypotečního úvěru. ~ 4_

5 '._"': Ze "šedivě" vyhlížejícího objektu se tak stal dům, ve kterém je potěšení bydlet. Všem uživatelům byl zvýšen standard bydlení a provedenou opravou zajištěna úspora na vytápění, která není vzhledem ke stále se zvyšující ceně tepelné energie zanedbatelná. Ráda bych touto cestou poděkovala oběma firmám, které provedly práci rychle, kvalitně a ohleduplně k uživatelům domu. Poděkování patří i samosprávě a delegátovi panu Dolenskému, kteří takto náročnou opravu dokázali na domě s 82 byty prosadit. Andrea Kubíková, vedoucí techníckého úseku ale více než 15%, jsou to již nepřípustné podmínky pro bydlení. Obecně platí, že člověk se cítí v dané místnosti tím příjemněji, čím menší je rozdíl mezi teplotou povrchu lidského těla, resp. jeho oděvu, a teplotou stěn místnosti. 30,,-,-----; ,--, 28 ;> ~ 20 i 18 t---~.. f : k, 1 '-~ ~ '~-, -:. pffll' teplo ". f-.---"c, i ~ 14. T-~.".! 1O~-~~--~~--~--~ ~ ~ ~ 00 3~ Teplota vzdljchu y mislnosti e Stavební úpravy v bytových jednotkách. Upozorňujeme naše družstevníky, že veškeré stavební úpravy v bytových jednotkách musí být podle článku 45 Stanov SBD povolovány jen se souhlasem majitele objektu - tj. družstva. I-... r Touto problematikou je v investičním oddělení technického úseku pověřena paní Romana Feichtingerová. Veškeré plánované opravy proto konzultujte s touto pracovnicí. Andrea Kubíková, ved.tech.úseku Co je to tepeln~ \ Pohoda? Léto dávno skončilo a rádí sí v teple sedneme k dobré kávě. Teplotu v místností změříme snadno, ale každý ji vnímáme individuálně. Proto je nutné přihlédnout i k našim subjektivním pocitům spokojenosti či nespokojenosti. Tyto pocity vyjadřujeme pojmem "tepelná pohoda". Odborníci vymysleli speciální hodnocení: Bude-li v dané místnosti jen 5% nespokojených, mluví se o tepelném komfortu. V každém prostředí vždy existuje minimálně 5 jedinců ze 100, kterým nevyhovují tepelné podmínky. Je-li jich r S rostoucí teplotou stěn je možno snižovat teplotu vzduchu v místnosti, aniž by tato skutečnost měla negativní vliv na vnímání pocitu tepla. Proto je teplota stěn velice důležitá pro naši spokojenost. Proč zaleploval? Zateplení objektů (fasády, střech, podlah i tepelných rozvodů) zvyšuje teplotu stěn, rapidně zlepšuje tepelnou pohodu a redukuje počty nespokojenců při 100-členné oslavě na maximálně pět hostů. A nejen to. "Léčebné" účinky zateplení působí blahodárně na Vaši peněženku - ušetříte až 50% financí za vytápění (nehledě na menší nároky na kotel i otopný systém). V potaz je nutno brát neustále rostoucí ceny všech druhů energií. Dále: využijete více plochu bytu. Nevěříte? Váš životní prostor se rozšíří až k úplným stěnám a vy se nemusíte bát tzv. studeného sálání stěn. Skončí problém s plísněmi, protože odstraníte tepelné mosty - místa, kde je vyšší únik tepla vlivem rozdílné stavební konstrukce (např. betonový překlad nad oknem) a kde se tedy sráží vodní pára. Přestanou také praskat stěny, protože teplotní rozdíly stavby budou minimální. A v létě naopak oceníte snížené přehřívání domu. Převzato z magazínu Modrá PYRAMIDA 2001/3

6 Dobře svítit šetřit peníze i oči V zimě trávíme zpravidla doma i v práci většinu času při umělém osvětlení. To už stojí za to, si chvíle pod lampou zpříjemnit, nehledě na to, že oči máme jen jedny! Osvětlení už dnes není věcí obyčejné žárovky. Každý interiér potřebuje jiný světelný zdroj. Moderní halogenové světlo dokáže vytvořit příjemné osvětlení se světelnými efekty, které činí prostor plastičtější. Díky jeho brilanci a možnosti směrování lze vytvářet ostrůvky jasnějšího světla, které může být bud' koncentrováno do bodu, nebo naopak osvětlovat celou stěnu. V halogenovém jsou i barvy svěží světle sytější. Zároveň jsou a halogenové žárovky úspornější a svítí déle než běžné žárovky. A komu by nevybovovaly tvary zářivek, může dnes už bez problémů použít moderní halogenové osvětlení, jež nahradí standardní žárovky (například řada HaJolux). Jiným příkladem moderního osvětlení jsou úsporné kompaktní zářivky Dulux el Longlife: spoří 80% energie a mají životnost 12 let. Úspory nákladů na energii násobné dlouhou životností výrazně přesáhnou jejich cenu. Kompaktní zářivky mají stejnou šroubovací patici jako běžné žárovky. Jiným světelným zdrojem osvítíte koupelnu, jiným zase obrazy, květiny, jídelní stůl nebo oblíbený koutek na čtení. (Podle časopisu Květy) '"I , nájemního Po privatizaci bytů zůstati nespokojení nájemníci, tvrdí Křeček. Severní Čechy - Za pár let hudou muset ohce na severu Čech vykupovat byty zpátky do svého vlastnictví, domnívá se předseda Sdružení nájemníků (SON) Stanislav Křeček. S jakými problémy ohledně privatizace obecních bytů na Severu Čech se nájemníci potýkají? Nejhorší je, že do privatizace jdou domy v zanedbaném stavu. Lidem se zdá výhodná nízká cena, kterou obce nabízejí, ale neuvědomí si, že budou muset do bytu investovat. Do privatizace na severu Čech jdou často domy, jejichž životnost je omezená. Máte na mysli panelové domy? Do paneláků můžeme stále investovat, ale stejně nepřestanou být paneláky s konstrukcemi, které za pár let podlehnou zkáze. Lidé musejí počítat s tím, že si za čas budou muset najít náhradní bydlení. Kupovat byt v paneláku je riziko. Přesto je obce privatizují. Setkal jste se i s nátlaky na nájemníky ohledně koupě bytu v paneláku do osobního vlastnictví? Některé obce nutí nájemce ke koupi různými typy výhrůžek. Napřík lad : když nekoupíš ty, prodáme byt čečenské mafii. Na druhou stranu ale většinou obce vycházejí vstříc nájemníkům nižší cenou za byt, než je jeho tržní hodnota... To ano, protože obce mají snahu se bytů zbavit. Podle vás to není pro nájemce výhodná koupě? Nájemníci jsou nízkou cenou jakoby zvýhodněni proti lidem, kteří si musí byt koupit na trhu. Opravdu ale jen jakoby. Problém zůstává. Lidé musí do privatizovaných bytů nebo domů masivně investovat. Pak nastávají velké finanční problémy. Jaký je z vašich zkušeností obecně zájem privatizovat byty? Lidé většinou chtějí privatizovat, protože se obávají růstu nájemného. Domnívají se, že když si byt koupí, tak se vše vyřeší. Ale privatizací problémy teprve začínají. A pokud se tedy nájemce nechce privatizace svého bytu zúčastnit? I když se nezúčastní privatizace, zůstane dále nájemcem. Nájemní smlouva mu zůstává v platnosti a o střechu nad hlavou nepřijde. Ať si každý koupí byt, když ho chce a má na něj finance. Když ho nechce, tak může zůstat v nájmu jako doposud. Na jaké úrovni podle vás u nás privatizace bytového fondu probíhá? Když o této privatizaci vykládám v zahraničí, nikdo nevěří že je to možné. Myslím si, že jednou budeme na tuto privatizaci vzpomínat stejně jako na kupónovou. Prostě se nepovedla. Bojím se, aby jednou města nemusela vykupovat byty od lidí, protože chátrají. (převzato z Deníku Směr, , Martina Turková) ~ 6_

7 ;;:0(& Z:U:; 1 pe 4Q =: Jak to vidí delegát. Po ukončení funkčního období člena představenstva a předsedy redakční rady "Zpravodaje" končí pan Vladimír Cidlina i ve funkci delegáta objektu. Protože tuto funkci vykonával téměř dvacet let, položili Jsme mu proto několik otázek: Proč jste se rozhodl rezignovat? Pokud má delegát vykonávat svou funkci svědomitě, musí mít pevný kontakt s nájemníky. Můj současný zdravotní stav mi toto již plně neumožňuje. Spolehnout se pouze na telefon, to je dost málo a vykonávat svou funkci nedostatečně, to se mi příčí. Dobrý delegát musí být vždy k dispozici a svou práci musí vykonávat s plným nasazením. Po tak dlouhé době ve funkci jistě máte mnoho poznatků, jak funkci delegáta vykonávat ku prospěchu celého objektu, Můžete nám sdělit některé své poznatky? Dobrý delegát si musí uvědomit, že pro něj neexistuje omezená pracovní doba, ale že musí být k dispozici prakticky stále. Musí sledovat vše, co by případně mohlo ohrozit provoz objektu. Všechny závady musí neprodleně hlásit technickému oddělení. Technici družstva mají rozděleny své rajony, kterým se věnují. Je nezbytně nutné, aby delegát s těmito techniky spolupracoval. V mém případě zastává funkci technika paní Dana Pelcová, která svou práci odváděla svědomitě a společně jsme vždy nalezli nějaké řešení pro konkrétní problém. Může delegát odmítnout řešit nějaký problém s tím, že nemá čas a nájemníkovi sdělit, aby závadu v objektu nahlásil sám? Samozřejmě nemůže. Doufám, že se to v praxi nestává. Pokud v některých případech ano, měl by si delegát uvědomit, že za svou práci dostává odměnu. Je to sice odměna malá, ale s tím měl delegát počítat, když svou funkci přijal. Spolupráce s družstvem je velice důležitá a nutná. Delegát je jakýmsi spojovacím článkem mezi družstvem a nájemníky, který dbá na to, aby v objektu bylo vše v pořádku. Pracovníci družstva by měli chápat delegáta jako svého partnera. Budete-Ii upřímný - je práce delegáta snadná a zajímavá? Zajímavá snad ano, ale snadná rozhodně ne. Kdyby tomu tak bylo, byl by o tuto funkci zájem. Z členských schůzí samospráv však víme, že je někdy velmi nesnadné delegáta vůbec zvolit. Pokud se má tato funkce vykonávat poctivě, je to náročné na čas. Někteří delegáti však stále nevědí, že pro ně neexistuje úřední den, a že mohou na družstvo přijít kdykoliv v pracovní době družstva. Vhodné ovšem je, ohlásit svoji návštěvu předem, aby příslušný pracovník byl k di~pozici. Musí delegát řešit i osobní problémy nájemníků, jako je například otázka nájemného, opravy v bytě, které nehradí samospráva a podobně? Delegát může pomoci, ale v zásadě si tyto záležitostí vyřizují družstevníci sami a to v úředních hodinách. Jaké jsou další povinnosti delegáta? Pokud je nějaký zásadní problém objektu, musí O tom delegát vhodným způsobem informovat družstevníky. Nejlepší řešení je svolat členskou schůzi. Naráží to však na notorický nezájem některých družstevníků zúčastnit se členské schůze. V každém případě je nutné alespoň jednou do roka seznámit družstevníky S hospodařením objektu a to právě na členské schůzi. Konání schůze musí delegát oznámit alespoň osm dní předem pozvánkou. Jaké jsou "zásadní prohřešky" delegáta? Pokud na bytovém družstvu delegáta vůbec neznají, nevěstí to nic dobrého. Zde je asi spolupráce na bodu mrazu. Nejvíce mě však naštve, pokud se některý delegát bez omluvy nezúčastní shromáždění delegátů, přestože je svoláváno dvakrát za rok. Takový delegát si neuvědomuje, že shromáždění delegátů je nejvyšší orgán družstva a že i jeho hlas může rozhodnout o důležitých věcech. Co byste delegátům poradil na závěr? Aby se více zajímali o práci družstva, aby nebyli flegmatičtí a konec konců aby pozorně četli i náš "Zpravodaj", případně s ním spolupracovali. Přeji všem delegátům, zvláště pak nově zvolenému delegátu našeho objektu panu Ing.Karlu Konrádovi, aby se jim práce dařila! Odstupujícího delegáta Vladimíra Cidlinu zpovídal za redakci "Zpravodaje" Ing.Václav Sláma. V' <p!!pvánoce a šťastný nový rok ~ 7.

8 - I.,~I I ~ ~ Jo... tj..,.. '/. { r: o, pověrách a mýtech kolem nákladů na bydlení ~ 1 I,..:; Připadá mi poněkud nezvyklé se zabývat v Družstevním zpravodaji pověrami a mýty, leč co mi zbývá. V září Lr. se mne dotázal můj dlouholetý známý proč se stále zvyšuje nájemné v družstevních bytech. Zmíněný známý prostě přehlédl velice staré pravidlo družstevního bydlení, které říká že nájemníci musí hradit všechny náklady s bydlením spojené. Toto pravidlo mělo za následek i to, že zhruba do roku 1995 platili družstevníci za bydlení ve srovnatelném bytě zpravidla víc, než nájemníci v tzv. bytech státních. Rozdíl byl v řádu stovek Kč měsíčně. Příčina byla v tom, že všechny náklady na provoz domu hradili v družstevních bytech zásadně nájemníci a ve státních bytech přispíval stál. Výše příspěvku mohla být dost rozdílná. Jedním z důsledků této praxe je vyšší zanedbanost bytového fondu oněch byvších státních bytů. Uvádím to zde proto, abychom si byli vědomi, že družstevní bydlení bylo vždy tzv. ekonomické, čili, že nájemné muselo uhradit náklady. Také v družstevních bytových domech docházelo a ještě dochází k zanedbanosti z hlediska údržby a technického stavu. Z tohoto důvodu rostou rychle platby na opravy a investice, čili do fondu oprav. Jakékoliv opravy a modernizace vyžadují při vší hospodárnosti peníze a ceny těchto oprav rychle rostou. Mám ve zvyku uvádět příklady, abych byl ve svých úvahách lépe "čitelný". V bytě 1+3 ve kterém bydlíme již 32 roků činily celkové náklady za měsíc v roce 2000 průměrně 1850 Kč, z toho na údržbu 50 I Kč. V roce 2001 činí od 1.7. platby na údržbu již 716 Kč. Na domě se realizují velké opravy a finančně jsme "nad vodou", ale žádná sláva. Čekají další a další opravy a modernizace a všechno to bude stát hodně peněz i když výdaje hlídáme a býváme při tom i dost nepříjemní. Jenomže vezmu-li v potaz, že bydlíme v bytě 1+3 v roce 2001 za cca 2000 Kč měsíčně, musím konstatovat, že bydlíme levně. Peněžence je jedno jestli z ní jdou peníze na opravy a modernizace, nebo třeba na teplo, či teplou vodu. A právě na teple jsme v domě docílili významných úspor. Tam je totiž těžiště relativní láce bydlení. Jak jsem již řekl, tak v družstevních bytech bydlíme za náklady. Položek, které nemůžeme ovlivnit, je málo a ekonomicky mají nízkou váhu. Náklady na otop, vodu, osvětlení společných prostor, výtahy mají dohromady váhu nesrovnatelně vyšší. Jsou to náklady, které může ovlivnit každý z nás ať směrem nahoru, nebo naopak dolů. A je tu fond oprav, potažmo náklady na opravy a investice. V roce 2000 činily v našem bytě 27% z celkových nákladů a v roce 200 I budou činit cca 33%. Také tyto náklady máme "y ruce" my, nájemníci. Nezbývá než bedlivě hlídat zda nedochází k devastaci vandaly, zda nás nešidí dodavatelé prací a služeb, nebo zda se s penězi na údržbu neplýtvá. Tok našich peněz fondem oprav je věcí všech obyvatel domu a není to nic moc složité. Pověra, že za nás něco zaplatí "Družstvo", či Mikuláš je jenom pověra. My, kteří bydlíme v družstevních bytech jsme vždycky,jeli za své". Každý družstevník má právo znát celý finanční tok domu ve kterém bydlí. Tak se podle toho chovejme! Převzato ze Zpravodaje OSBD Česká Lípa "",. "v ~,,.". Poděkování. Redakce Zpravodaje SBD Mír Teplice. V Teplicích 16.1O.200l. Vážená redakce, žádám Vás O otištění mého článku do zpravodaje našeho družstva. Chtěl bych touto cestou pochválit pracovníky firmy Urbanczyk a to pány Aloise a Pavla Křepelkovi, kteří prováděli na našem objektu nátěry oken. Jejich přístup byl na dnešní dobu příkladný. Nehleděli na čas - přicházeli brzo ráno a práci končili pozdě odpoledne, v jednotlivých bytech k naprosté spokojenosti nájemníků po sobě vzorně uklidili. Myslíme si že si zaslouží pochvalu touto cestou a přejeme jim do budoucna, aby takto spokojených nájemníků bylo co možná nejvíce. Václav Slavík, delegát objektu Duchcovská Vydává: SBD Mír Teplice, Redakční rada: předseda - Ing. Václav Sláma, tej.0417/382325, mobil 0723/020622, Členové redakční rady: Ing. Svatava Hakrová, Zdeněk Neudert, Ing. Vladimír Procházka, JUDr. Karel Humplík.Adresa redakce: Gagarinova 1558,415 Ol Teplice, Náklad: 8100 výtisků. Sazba, grafická úprava a tisk: T -PRESS s.r.o., Teplice, Štúrova 35/590

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 27.4.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 26.1.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zahájeno v 18:00 hodin Celkem členů BD: 76 V čase zahájení schůze přítomno 46 členů BD, schůze tedy byla

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem Vážení vlastníci, rádi bychom vám předložili anketu a na základě jejího výsledku se rozhodli, jak dále postupovat v organizaci akce "bývalá kotelna". Rádi bychom vám též celý problém souhrně vysvětlili

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou )

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou ) Nájemní byty Liberec ( developerský projekt se státní zárukou ) Realizační subjekty Developer : INTERMA, a.s., Liberec Investor : RENTAL INVEST LBC, a.s. Partneři : -Česká spořitelna, a.s. Státní fond

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 22. června 2005 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Vyřizuje : Jana Mrázková /487 809 844 V České Lípě dne : 15.10.2012

Vyřizuje : Jana Mrázková /487 809 844 V České Lípě dne : 15.10.2012 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jana Mrázková /487 809 844 V České Lípě dne :

Více

č /14 V Českém Krumlově dne

č /14 V Českém Krumlově dne Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 2.831 38/14 o obvyklé (tržní) ceně bytu č.j. 360/8, Plešivec, Český Krumlov, včetně podílu na společných částech domu a stavební parcele č. 2642, kat. úz. Český Krumlov.

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za rok 2013

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za rok 2013 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za rok 2013 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax spojení:

Více

Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010

Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010 Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010 Společenství vlastníků jednotek pro dům Tř.Václava Klementa 336, Mladá Boleslav se sídlem Tř.Václava Klementa 336, Mladá Boleslav 293 01 IČO: 290 07 615. zapsaného

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč

PANEL 2013 + Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 8. LEDNA 2013 PANEL 2013 + Stále je potřeba opravit přes 1,5 milionu bytů z celkem 4,7 milionu bytů Investiční potřeba do bydlení: 11 mld. Kč ročně z celkových 680 mld. Kč STÁTNÍ

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení,

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení, České Budějovice, 17.10.2008 Vážená paní, vážený pane, vážení, obracím se na Vás s nabídkou zapojit se společně s městem České Budějovice do čerpání nevratných dotací z prostředků fondů EU. Město České

Více

Družstevní bytová výstavba

Družstevní bytová výstavba Mgr. Martin Kroh Workshop o aktuálních otázkách bydlení 15. listopadu 2016 (navazuje na prezentaci v rámci Finančně dostupného bydlení dne 12. října 2016, ČVUT) Bytové družstvo: má na území České republiky

Více

Článek 2 Vymezení některých pojmů

Článek 2 Vymezení některých pojmů Okresní stavební bytové družstvo Teplice Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice, Česká republika Zápis v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem : Den zápisu : 27. února 1973, Číslo

Více

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Schůzi řídí: Regina Kolandová Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Regina Kolandová Sčitatel

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 22.5.2014 v malém salonku restaurace Popovice v Pelhřimově od 14:30 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:.... (dále jen převodce ) na straně jedné a

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek dne 24. září 2014

Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek dne 24. září 2014 S P O L E Č E N S T V Í V L A S T N Í K Ů J E D N O T E K P R O D Ů M P O D B Á N Í 2 0 1 9 A 2 0 2 0 P O D B Á N Í 2 0 1 9 / 1 C Z - 1 8 0 0 0 P R A H A 8 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek dne 24.

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

Informace k akci Zateplení domů BD Černokostelecká 32-44

Informace k akci Zateplení domů BD Černokostelecká 32-44 Informace k akci Zateplení domů BD Černokostelecká 32-44 Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Na Průhoně 4800 430 11 CHOMUTOV Zpráva o hospodaření s energiemi

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 26.2.2015 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623)

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Den konání: 12.5.2014 Místo konání: Na Klášterním 6, č.p. 1898 162 00 Praha 6 Schůzi zahájil a řídil Václav Vrána Pan

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Varianty rekonstrukce domu. Předmět rekonstrukce cca Kč

Varianty rekonstrukce domu. Předmět rekonstrukce cca Kč Varianty rekonstrukce domu Komplexní revitalizace bytového domu je celkové řešení všech oprav důležitých funkčních částí budovy, které se provádějí v realizaci jednoho projektu na sebe navazujících technických

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví?

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Každá forma bydlení má své výhody, ale dle posledních ukazatelů forma

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 25. 2. 2010 Doba konání: Od 18.30 hod do 20.15 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, volba orgánů

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Z Á P I S Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Schůzi zahájil a řídil předseda výboru SVJ M.Vilímovský v 18,00

Více