V še",- člen';'", našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne", pi'edstavenstva i

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V še",- člen';'", našeho stavebnfho bytového. d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne", pi'edstavenstva i"

Transkript

1 & TEPLICE KRUPKA ~ p RA\70 OAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 31.Čís)0 - prosínec 2001 Vše I'\ejlepší k l'\ovémv\... okv\ >, "J. \".. ~ :.~..... '<I, V še",- člen';'", našeho stavebnfho bytového d,,,žstva IMf, Teplice pi'eji jméne", pi'edstavenstva i jménem zaměstncv'\ctá d.,.u.žs}va hodně zd",av(, štěsh a :-. s okojenosti do dalšfch let, A p... o+ože jsme časopisetn d""u.žs+ev",rků., p~eji VÓ~ '" zejména spokojené bydlenf, Ne",ó cen" VÓ'" pmt nižšf nóje",n;', p,otože toho se p,a0děpodobně nedočkóme,.ale pi'eji VÓ"" abyste se do svého domova vl"'aceli t"ádi) aby se Vám dai'ilo "d,žóvat Vóš objekt v hezkém a f"nkčnfm stav",.aby Vós "ž z dólky vf tal "P.'avel'\~ objekt, kde se P'" Vf' )emn}::', pocl 't!)ezm ě n f ani ' po ';J ~ t "'pt.\ <" d~. o o b' 'JeK ''' t Lt. D "I V" J.. b t --.;~ V dvl' ta e U.m p... e}11 a ys e za svt::. sowse ~ i'\eme I "p,oblémové" nójemnfkyr Kdo takové X'6.jeJ"'nfky zažil, jistě vf, o čem ml"vf"" \' ) " "\ Také bych Vóm pmi, aby se Vóm dai'ilo d,obné neshody v občanském so( žitf i'ešit vzójemno" dohodo" a tole,ancf, Ý \ Vyk,oč",e tedy do nového,ok" IS ús",ě~", / a optimis",e"" Vždyť spokojené bydlenf stojf za t,och" pev\ěz a námahy. za redakci "ZPRAVODAJE" Ing,Václav Sláma Z obsahu: " 2, Změny v nájemném od , Státní sociální podpora, Ještě obrazem k článkům z minulého čísla 3, Profilové systémy plastových oken nacházejí uplatnění v panelových domech, Dědické skupiny 4, Kdo získá mou pozůstalost, Zrušení práva na členství v družstvu, Oprava bytových objektů - StDuchcovská 401-3, , Stavební úpravy v bytových jednotkách, Co je to tepelná pohoda? 6. Dobře svítit - šetřit peníze i oči, Křeček: Je to nepovedená privatizace 7. Jak to vidí delegát. 8. O pověrách a mýtech kolem nákladů na bydlení, Poděkování ~ 1.

2 Změny Ý nájemlíé~ oa I Vážení drnžstevníci, s platností od dochází k některým změnám v měsíčních předpisech nájemného. Úpravy spočívají ve zvýšenípoplatku na správu, a to z 89,- Kč na 98,- Kč za byt a u garáží je to z 10,- Kč na 15,- Kč. Poslední úprava, kterou družstvo v tomto smyslu provádělo byla provedena u bytů k , tj. před 1,5 rokem a u garáží k , tj. před 4,5 lety. Tato úprava nepokrývá plně náklady správy, ale vzhledem k jiným příjmům družstva a to z pronájmu nebytových prostor, z převodních poplatků a z úroků z termínovaných vkladů, může družstvo stanovit poplatek na správu nižší než jsou skutečné náklady. Změny v měsíčních předpisech nájemného, které se týkají pouze některých našich nájemníků - družstevníků, jsou úpravy měsiční zálohy na opravy, a to v 68 ohjektech s byty, které byly postaveny s finanční a úvěrovou výpomocí státu, a kde je nájemné stanoveno dle vyhlášky 85/97 Sb. Každoročně je technickým úsekem družstva sestavován plán oprav na příští rok. Plánované opravy na rok 2002 představují náklady ve výši cca 36 miliónů Kč, k těmto nákladům je třeba připočíst i náklady na periodické revize plynu, revize elektrorozvodů ve společných prostorách, revize hromosvodů a náklady na běžnou údržbu a drobné opravy v domě včetně paušálu za servis vodoměrů, které se pohybují řádově kolem 8,5 miliónů Kč. Dlouhodobý plán "větších" oprav, který sestavil technický úsek v časovém horizontu S-ti let zahrnuje plánované opravy lodžií (balkonů), tj. výměny zábradlí, komplexní rekonstrukce podlah lodžií (balkonů) včetně dlažeb, případně zateplení stěn pod okenními parapety na lodžiích, tyto opravy jsou plánovány v částce cca 34 mil. Kč,dlouhodobý plán dále zahrnuje generální opravy střech včetně zateplení střešního pláště v hodnotě cca 70 mil. Kč, dalšími výhledově plánovanými opravami jsou výměny rozvodů SV a TUV za cca 3 mil. Kč, rekonstrukce rozvodů elektro ve společných prostorách za cca 4 mil. Kč. Na základě tohoto dlouhodobého plánu propočetl ekonomický úsek družstva potřebu nové tvorby měsíčních záloh na opravy objektů a to tak, aby v roce realizace měl příslušný objekt dostatek finančních prostředků na plánovanou opravu, popřípadě aby vnitrodružstevní půjčka z volných prostředků ze zálohy na opravy jiných objektů byla co nejmenší. Důvodem tohoto kroku je skutečnost, že zdroj "volných" prostředků ze záloh na opravy objektů není nevyčerpatelný a vzhledem ke značným nákladům minulých, s oučasných a v neposlední řadě budoucích oprav je nutné vytvořit dostatečné rezervy. Ať se nám to líbí, nebo ne, naše bytové domy stárnou a chceme-li udržet v těchto domech určitou kulturu bydlení, nezbývá než začít střádat na budoucí opravy. Delegáti příslušných objektů byli písemnou formou seznámení s těmito plánovanými opravami i výší nové měsíční tvorby zálohy na opravy platné od a současně byli požádáni, aby předali tyto informace všem nájemníkům drnžstevních bytů ve svém objektu. Ing.Iveta Mandzáková, ved.ekonom.úseku Státní sociální podpora. Ještě jednou se vracíme k článku SENIOŘI A PE NÍZE, který jsme převzali z deníku MLADÁ FRONT A DNES. Protože se změnila částka určená jako životní minimum, změnily se i příspěvky na bydlení. O příspěvek na bydlení může žádat jednočlenná domácnost, jestliže má nižší měsíční příjem než 6560,-Kč. Pro dvoučlennou domácnost je to méně než 11136,-Kč _.. -_... _... _.. -_.. -_. --_. -_ _. -_ Příspěvek na bydlení v korunách Počet osob prrjem do 1,0 do 1,4 ži'lotnlho minima životnlho minima do 1,6 životnlho minima ~~~ ??~ ~!q ?~q....3.n~i><l.. ~ ~ '2,9... }~q.~.. ~.. ~[~~ !.?1~... J~9~ A ještě se obrazem vracíme k článkům uveřejněným v minulém čísle: Oprava bytového objektu v Teplicích, ul. Maršovská 1512, postaveném v roce 1979 v konstrukční soustavě T 08 B.

3 Oprava bytového objektu v Teplicích, ul. Májová čp , postavenem v roce 1979 v konstrukční soustavě T 08 B Dědické skupiny. Slyšel jsem, že zákon dělí dědice do skupin. Objasníte mi to? Karel P., Chomutov. Profilové systémy plastových oken nacházejí uplatnění v panelových domech. Řadu let i čeští odborníci ve stavebnictví prosazují plastová okna, zvláště energehcl doporučují používání tohoto materiálu především pro jeho dokonalou těsnost a snadnou údržbu. Současné technologie výroby plastových oken umožňují dosáhnout u produktu Jednoduchých i složitých tvarů, které vyhovují všem druhům staveb, nynější český trh se stavebním materiálem nabízí v tomto sortimentu dostatečný výběr. Produkty jsou nabízeny v barvě bílé, dezénu dřeva a jeho různých odstínech. Rovněž u skleněných výplní oken je nabídka široká, zákazník může volbou, materiálu dosáhnout vyšších tepelných úspor - až 30 % energie, zvukotesnost, bezpečnost nebo snížení propustnosti slunečního záření. Například pro zlepšení tepelných vlastností oken lze využít vyplnění meziokenních mezer argonem. K výhodám plastových oken patří možnost větrání místnosti tím, že jednou klikou se může okno nastavit do různých poloh. Fi~y, které nová plastová okna nabízejí, zajišťují většinou kompletní sluzby od vypracování návrhu na nová okna, jejich výrobu, demontáž starého okna a rámu a montáž nového okna. Výrobky mohou být doplněny o vmtřní parapety, žaluzie a štítky proti hmyzu. Výměna oken nebývá časově náročná, zkušení montéři zvládnou jeden byt velikosti I +3 za jeden den. Pokud se někdo rozhodne pro výměnu stávajících dřevěných oken za plastová, musí si uvědomit, že jejich těsnost je oproti starým dřevěným oknům dokonalá a je proto nutné při užívání bytu zachovávat větrací režim spojený s užíváním, aby bylo zamezeno vzniku plísní v bytové jednotce. Výměnu stávajících oken za plastová lze provádět pouze na základě povolení družstva a ohlášení příslušnému stavebnímu úřadu městského úřadu v Teplicích nebo v Krupce. Za výměnu oken v bytové jednotce zaplatí uživatel bytové jednotky velikosti 1+3 cca ,- Kč u bytové jednotky I + I cca ,- Kč. Cena se odvíjí od použitého kování materiálu vnitřních parapetů a dalších doplňků. ' V okrese Teplice se výměnou oken zabývají například finny - IDEAL FENSTER a.s. Chudeřice, EUROBLOK s.r.o. Osek, CASTOR plus s.r.o. Teplice Zuzana Schwarzerová, investice Odpověď: Občanský zákoník v hlavě druhé upravuje dědění ze zákona. Pro tyto účely jsou dědicové rozděleni do skupin. Dle ust. 473 o.z. v první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel stejným dílem. Nedědí-li některé z dětí, nabývají jeho dědický podíl jeho děti, a to stejným dílem. Pokud nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci. Druhá skupina je upravena v ust. 474 O.Z., v níž, pokud nemá vlastní děti a tedy nedědí zůstavitelovi potomci, dědí v této skupině manžel, zůstavitelovi rodiče a potom též ti, kdo s ním nejméně I rok před jeho smrtí žili ve společné domácnosti. I v této skupině dědici dědí stejným dílem, manžel však dědí vždy nejméně 1/2 dědictví. Třetí dědická skupina se řídí 475 o.z. Jestliže nedědí manžel ani žádný z rodičů, dědí v této skupině stejným dílem sourozenci zůstavitele a ti, kdo žili se zůstavitelem alespoň po dobu I roku před jeho smrtí ve společné domácnosti. Pokud by nedědili sourozenci zůstavitele, nabudou jeho dědického podílu stejným dílem děti sourozenců, tedy neteře a synovci zůstavitele. Osobami uvedenými ve čtvrté skupině je definitivně uzavřen okruh dědiců ze zákona. To znamená, že pokud není žádný dědic ze zákona, které zákon podrobně uvádí, a nezanechal-li zůstavitel závěť, připadne dědictví jako odúmrt' státu. Podle časopisu Rytmus života ~ 3.

4 Kdo získá mou pozůstalost. Bydlím v zařízeném družstevním bytě, ale kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu jsem nucen přestěhovat se do domu se stálou pečovatelskou službou. Byt bych chtěl co nejdříve prodat. Mám jen čtyři sourozence, se kterými se už dlouhá léta vůbec nestýkám. Budou mít nárok po mně dědit? Jiří H., Tachov. Odpověď: V případě, že nesepíšete žádnou závěť ve prospěch někoho jiného, dojde ve vašem případě k rozd ě lení po zůsta losti dle dědických skupin (viz přede š lý článek). Vašimi dědici se tak nezvratně stanou vaši sourozenci, a to dle ustanovení 475 občanského zákoníku ve 3. dědické skupině. Všichni čtyři sourozenci získají tedy z vašeho majetku stej ný podíl. Zrušení práva na členství v družstvu. Bydlím po rozvodu se dvěma malými dětmi, které byly svěřeny do mé péče, a s exmanželem v družstevním bytě. Máme společné členství v družstvu. Jak pro I/ěj mohu dosáhl/out soudní výpovědi z bytu? Jana K., Č. Budějovice. Odpověď: Máte společné členství v družstvu a právo společného nájmu k bytu. Změny tohoto stavu lze dosáhnout dohodou mezi rozvedenými manželi. Pokud se váš exmanžel nevzdá členství v družstvu dobrovolně, musíte podat návrh k soudu. V případě společného nájmu bytu rozhodne soud na Váš návrh o zrušení tohoto práva, jakož i o tom, kdo z Vás bude jako člen družstva dále nájemcem bytu. Rozhodnutím soudu zanikne i Vaše společné členství v družstvu. Soud při rozhodování na zájmy nezletilých bere zřetel dětí. Podle časopisu Rytmus života Oprava bytových objektů St.Duchcovská 401-3, Vážení družstevníci. Bývá zvykem, že Vás na stránkách našeho zpravodaje informujeme o provedených komplexních opravách panelových domů, o tzv. odstraňování vad panelové výstavby a zateplení obvodových plášťů. Všechny rekonstruované domy byly opraveny se státní finanční pomocí státu, státní dotací Ministerstva pro místní rozvoj, které dotuje již zmíněné vady panelové výstavby a Ministerstva průmyslu a obchodu, které prostřednictvím České energetické agentury poskytuje státní dotace na úsporu paliva energií. Výjimku tvoří bytový dům SLDuchcovská 401-3, který byl v letošním roce komplexně opraven bez státních dotací. Počátkem letošního roku se na družstvo obrátila samospráva objektů se žádostí o zajištění provedení zateplení domu a provedení generální opravy střechy. Přesto, že objekt byl postaven v roce 1965 nevykazoval téměř žádné vady panelové výstavby a nebylo zde možné požádat o státní finanční dotaci. Lodžiová zábradlí byla v dobrém stavu a podlahy lodžií nevyžadovaly žádné sanační práce. Po dohodě se samosprávou byly osloveny firmy se žádostí o zpracování cenových nabídek na požadožadované práce. Po předložení nabí: dek byla samosprávou objektů a TU družstva vybrána k realizaci generální opravy střechy firma SY ANCO s.r.o. - Uherské Hradiště a na zateplení domu firma První krušnohorská realitní kancelář Kadaň s.r.o. Na objektu bylo provedeno zastřešení stávající ploché střec hy sedlovou střechou z vlnové krytiny ONDU LINE se sklonem zastřešení II - 15 Klempířské prvky, svod dešťové vody byl proveden obvodovým okapovým systémem z mědi s odvodem do PVC středových kotlíků. Objekt St.Duchcovská je tak prvním objektem v družstvu, kde bylo toto zastřešení sedlovou střech ou provedeno. Zateplení obvodového pláště bylo provedeno zateplovacím systémem Český Caparol. Na domě byly zbudovány stříš ky nad vstupy, vyměněny vstupní dveře, zabudovány nové poštovní schránky, opravena lodžiová zábradlí, položena dlažba na lodžiích a vstupech, vyměněna chodbová okna. Celkové náklady akce 6.51l.l89,- Kč včetně DPH. rální oprava střec hy byla financována z části ze zálohy na opravy objektů ( cca 500 tis. Kč z každého objektu ) a z části vnitrodružstevní půjčkou s dobou splatnosti 5 let. Akce zateplení obvodového pláště byla financována pomocí hypotečního úvěru od České spořitelny, a.s. s dobou splatnosti 10 let a s úrokovou sazbou 6,9 %. Tato úroková sazba je pevná po dobu 5-ti let, tzn. od podpisu ú vě rové smlouvy do Pouze k tomuto datu změny pevné úrokové sazby je možné provést mimořádnou splátku hypotečního úvěru, tj. z části nebo zcela splatit zůstatek hypotečního úvěru. ~ 4_

5 '._"': Ze "šedivě" vyhlížejícího objektu se tak stal dům, ve kterém je potěšení bydlet. Všem uživatelům byl zvýšen standard bydlení a provedenou opravou zajištěna úspora na vytápění, která není vzhledem ke stále se zvyšující ceně tepelné energie zanedbatelná. Ráda bych touto cestou poděkovala oběma firmám, které provedly práci rychle, kvalitně a ohleduplně k uživatelům domu. Poděkování patří i samosprávě a delegátovi panu Dolenskému, kteří takto náročnou opravu dokázali na domě s 82 byty prosadit. Andrea Kubíková, vedoucí techníckého úseku ale více než 15%, jsou to již nepřípustné podmínky pro bydlení. Obecně platí, že člověk se cítí v dané místnosti tím příjemněji, čím menší je rozdíl mezi teplotou povrchu lidského těla, resp. jeho oděvu, a teplotou stěn místnosti. 30,,-,-----; ,--, 28 ;> ~ 20 i 18 t---~.. f : k, 1 '-~ ~ '~-, -:. pffll' teplo ". f-.---"c, i ~ 14. T-~.".! 1O~-~~--~~--~--~ ~ ~ ~ 00 3~ Teplota vzdljchu y mislnosti e Stavební úpravy v bytových jednotkách. Upozorňujeme naše družstevníky, že veškeré stavební úpravy v bytových jednotkách musí být podle článku 45 Stanov SBD povolovány jen se souhlasem majitele objektu - tj. družstva. I-... r Touto problematikou je v investičním oddělení technického úseku pověřena paní Romana Feichtingerová. Veškeré plánované opravy proto konzultujte s touto pracovnicí. Andrea Kubíková, ved.tech.úseku Co je to tepeln~ \ Pohoda? Léto dávno skončilo a rádí sí v teple sedneme k dobré kávě. Teplotu v místností změříme snadno, ale každý ji vnímáme individuálně. Proto je nutné přihlédnout i k našim subjektivním pocitům spokojenosti či nespokojenosti. Tyto pocity vyjadřujeme pojmem "tepelná pohoda". Odborníci vymysleli speciální hodnocení: Bude-li v dané místnosti jen 5% nespokojených, mluví se o tepelném komfortu. V každém prostředí vždy existuje minimálně 5 jedinců ze 100, kterým nevyhovují tepelné podmínky. Je-li jich r S rostoucí teplotou stěn je možno snižovat teplotu vzduchu v místnosti, aniž by tato skutečnost měla negativní vliv na vnímání pocitu tepla. Proto je teplota stěn velice důležitá pro naši spokojenost. Proč zaleploval? Zateplení objektů (fasády, střech, podlah i tepelných rozvodů) zvyšuje teplotu stěn, rapidně zlepšuje tepelnou pohodu a redukuje počty nespokojenců při 100-členné oslavě na maximálně pět hostů. A nejen to. "Léčebné" účinky zateplení působí blahodárně na Vaši peněženku - ušetříte až 50% financí za vytápění (nehledě na menší nároky na kotel i otopný systém). V potaz je nutno brát neustále rostoucí ceny všech druhů energií. Dále: využijete více plochu bytu. Nevěříte? Váš životní prostor se rozšíří až k úplným stěnám a vy se nemusíte bát tzv. studeného sálání stěn. Skončí problém s plísněmi, protože odstraníte tepelné mosty - místa, kde je vyšší únik tepla vlivem rozdílné stavební konstrukce (např. betonový překlad nad oknem) a kde se tedy sráží vodní pára. Přestanou také praskat stěny, protože teplotní rozdíly stavby budou minimální. A v létě naopak oceníte snížené přehřívání domu. Převzato z magazínu Modrá PYRAMIDA 2001/3

6 Dobře svítit šetřit peníze i oči V zimě trávíme zpravidla doma i v práci většinu času při umělém osvětlení. To už stojí za to, si chvíle pod lampou zpříjemnit, nehledě na to, že oči máme jen jedny! Osvětlení už dnes není věcí obyčejné žárovky. Každý interiér potřebuje jiný světelný zdroj. Moderní halogenové světlo dokáže vytvořit příjemné osvětlení se světelnými efekty, které činí prostor plastičtější. Díky jeho brilanci a možnosti směrování lze vytvářet ostrůvky jasnějšího světla, které může být bud' koncentrováno do bodu, nebo naopak osvětlovat celou stěnu. V halogenovém jsou i barvy svěží světle sytější. Zároveň jsou a halogenové žárovky úspornější a svítí déle než běžné žárovky. A komu by nevybovovaly tvary zářivek, může dnes už bez problémů použít moderní halogenové osvětlení, jež nahradí standardní žárovky (například řada HaJolux). Jiným příkladem moderního osvětlení jsou úsporné kompaktní zářivky Dulux el Longlife: spoří 80% energie a mají životnost 12 let. Úspory nákladů na energii násobné dlouhou životností výrazně přesáhnou jejich cenu. Kompaktní zářivky mají stejnou šroubovací patici jako běžné žárovky. Jiným světelným zdrojem osvítíte koupelnu, jiným zase obrazy, květiny, jídelní stůl nebo oblíbený koutek na čtení. (Podle časopisu Květy) '"I , nájemního Po privatizaci bytů zůstati nespokojení nájemníci, tvrdí Křeček. Severní Čechy - Za pár let hudou muset ohce na severu Čech vykupovat byty zpátky do svého vlastnictví, domnívá se předseda Sdružení nájemníků (SON) Stanislav Křeček. S jakými problémy ohledně privatizace obecních bytů na Severu Čech se nájemníci potýkají? Nejhorší je, že do privatizace jdou domy v zanedbaném stavu. Lidem se zdá výhodná nízká cena, kterou obce nabízejí, ale neuvědomí si, že budou muset do bytu investovat. Do privatizace na severu Čech jdou často domy, jejichž životnost je omezená. Máte na mysli panelové domy? Do paneláků můžeme stále investovat, ale stejně nepřestanou být paneláky s konstrukcemi, které za pár let podlehnou zkáze. Lidé musejí počítat s tím, že si za čas budou muset najít náhradní bydlení. Kupovat byt v paneláku je riziko. Přesto je obce privatizují. Setkal jste se i s nátlaky na nájemníky ohledně koupě bytu v paneláku do osobního vlastnictví? Některé obce nutí nájemce ke koupi různými typy výhrůžek. Napřík lad : když nekoupíš ty, prodáme byt čečenské mafii. Na druhou stranu ale většinou obce vycházejí vstříc nájemníkům nižší cenou za byt, než je jeho tržní hodnota... To ano, protože obce mají snahu se bytů zbavit. Podle vás to není pro nájemce výhodná koupě? Nájemníci jsou nízkou cenou jakoby zvýhodněni proti lidem, kteří si musí byt koupit na trhu. Opravdu ale jen jakoby. Problém zůstává. Lidé musí do privatizovaných bytů nebo domů masivně investovat. Pak nastávají velké finanční problémy. Jaký je z vašich zkušeností obecně zájem privatizovat byty? Lidé většinou chtějí privatizovat, protože se obávají růstu nájemného. Domnívají se, že když si byt koupí, tak se vše vyřeší. Ale privatizací problémy teprve začínají. A pokud se tedy nájemce nechce privatizace svého bytu zúčastnit? I když se nezúčastní privatizace, zůstane dále nájemcem. Nájemní smlouva mu zůstává v platnosti a o střechu nad hlavou nepřijde. Ať si každý koupí byt, když ho chce a má na něj finance. Když ho nechce, tak může zůstat v nájmu jako doposud. Na jaké úrovni podle vás u nás privatizace bytového fondu probíhá? Když o této privatizaci vykládám v zahraničí, nikdo nevěří že je to možné. Myslím si, že jednou budeme na tuto privatizaci vzpomínat stejně jako na kupónovou. Prostě se nepovedla. Bojím se, aby jednou města nemusela vykupovat byty od lidí, protože chátrají. (převzato z Deníku Směr, , Martina Turková) ~ 6_

7 ;;:0(& Z:U:; 1 pe 4Q =: Jak to vidí delegát. Po ukončení funkčního období člena představenstva a předsedy redakční rady "Zpravodaje" končí pan Vladimír Cidlina i ve funkci delegáta objektu. Protože tuto funkci vykonával téměř dvacet let, položili Jsme mu proto několik otázek: Proč jste se rozhodl rezignovat? Pokud má delegát vykonávat svou funkci svědomitě, musí mít pevný kontakt s nájemníky. Můj současný zdravotní stav mi toto již plně neumožňuje. Spolehnout se pouze na telefon, to je dost málo a vykonávat svou funkci nedostatečně, to se mi příčí. Dobrý delegát musí být vždy k dispozici a svou práci musí vykonávat s plným nasazením. Po tak dlouhé době ve funkci jistě máte mnoho poznatků, jak funkci delegáta vykonávat ku prospěchu celého objektu, Můžete nám sdělit některé své poznatky? Dobrý delegát si musí uvědomit, že pro něj neexistuje omezená pracovní doba, ale že musí být k dispozici prakticky stále. Musí sledovat vše, co by případně mohlo ohrozit provoz objektu. Všechny závady musí neprodleně hlásit technickému oddělení. Technici družstva mají rozděleny své rajony, kterým se věnují. Je nezbytně nutné, aby delegát s těmito techniky spolupracoval. V mém případě zastává funkci technika paní Dana Pelcová, která svou práci odváděla svědomitě a společně jsme vždy nalezli nějaké řešení pro konkrétní problém. Může delegát odmítnout řešit nějaký problém s tím, že nemá čas a nájemníkovi sdělit, aby závadu v objektu nahlásil sám? Samozřejmě nemůže. Doufám, že se to v praxi nestává. Pokud v některých případech ano, měl by si delegát uvědomit, že za svou práci dostává odměnu. Je to sice odměna malá, ale s tím měl delegát počítat, když svou funkci přijal. Spolupráce s družstvem je velice důležitá a nutná. Delegát je jakýmsi spojovacím článkem mezi družstvem a nájemníky, který dbá na to, aby v objektu bylo vše v pořádku. Pracovníci družstva by měli chápat delegáta jako svého partnera. Budete-Ii upřímný - je práce delegáta snadná a zajímavá? Zajímavá snad ano, ale snadná rozhodně ne. Kdyby tomu tak bylo, byl by o tuto funkci zájem. Z členských schůzí samospráv však víme, že je někdy velmi nesnadné delegáta vůbec zvolit. Pokud se má tato funkce vykonávat poctivě, je to náročné na čas. Někteří delegáti však stále nevědí, že pro ně neexistuje úřední den, a že mohou na družstvo přijít kdykoliv v pracovní době družstva. Vhodné ovšem je, ohlásit svoji návštěvu předem, aby příslušný pracovník byl k di~pozici. Musí delegát řešit i osobní problémy nájemníků, jako je například otázka nájemného, opravy v bytě, které nehradí samospráva a podobně? Delegát může pomoci, ale v zásadě si tyto záležitostí vyřizují družstevníci sami a to v úředních hodinách. Jaké jsou další povinnosti delegáta? Pokud je nějaký zásadní problém objektu, musí O tom delegát vhodným způsobem informovat družstevníky. Nejlepší řešení je svolat členskou schůzi. Naráží to však na notorický nezájem některých družstevníků zúčastnit se členské schůze. V každém případě je nutné alespoň jednou do roka seznámit družstevníky S hospodařením objektu a to právě na členské schůzi. Konání schůze musí delegát oznámit alespoň osm dní předem pozvánkou. Jaké jsou "zásadní prohřešky" delegáta? Pokud na bytovém družstvu delegáta vůbec neznají, nevěstí to nic dobrého. Zde je asi spolupráce na bodu mrazu. Nejvíce mě však naštve, pokud se některý delegát bez omluvy nezúčastní shromáždění delegátů, přestože je svoláváno dvakrát za rok. Takový delegát si neuvědomuje, že shromáždění delegátů je nejvyšší orgán družstva a že i jeho hlas může rozhodnout o důležitých věcech. Co byste delegátům poradil na závěr? Aby se více zajímali o práci družstva, aby nebyli flegmatičtí a konec konců aby pozorně četli i náš "Zpravodaj", případně s ním spolupracovali. Přeji všem delegátům, zvláště pak nově zvolenému delegátu našeho objektu panu Ing.Karlu Konrádovi, aby se jim práce dařila! Odstupujícího delegáta Vladimíra Cidlinu zpovídal za redakci "Zpravodaje" Ing.Václav Sláma. V' <p!!pvánoce a šťastný nový rok ~ 7.

8 - I.,~I I ~ ~ Jo... tj..,.. '/. { r: o, pověrách a mýtech kolem nákladů na bydlení ~ 1 I,..:; Připadá mi poněkud nezvyklé se zabývat v Družstevním zpravodaji pověrami a mýty, leč co mi zbývá. V září Lr. se mne dotázal můj dlouholetý známý proč se stále zvyšuje nájemné v družstevních bytech. Zmíněný známý prostě přehlédl velice staré pravidlo družstevního bydlení, které říká že nájemníci musí hradit všechny náklady s bydlením spojené. Toto pravidlo mělo za následek i to, že zhruba do roku 1995 platili družstevníci za bydlení ve srovnatelném bytě zpravidla víc, než nájemníci v tzv. bytech státních. Rozdíl byl v řádu stovek Kč měsíčně. Příčina byla v tom, že všechny náklady na provoz domu hradili v družstevních bytech zásadně nájemníci a ve státních bytech přispíval stál. Výše příspěvku mohla být dost rozdílná. Jedním z důsledků této praxe je vyšší zanedbanost bytového fondu oněch byvších státních bytů. Uvádím to zde proto, abychom si byli vědomi, že družstevní bydlení bylo vždy tzv. ekonomické, čili, že nájemné muselo uhradit náklady. Také v družstevních bytových domech docházelo a ještě dochází k zanedbanosti z hlediska údržby a technického stavu. Z tohoto důvodu rostou rychle platby na opravy a investice, čili do fondu oprav. Jakékoliv opravy a modernizace vyžadují při vší hospodárnosti peníze a ceny těchto oprav rychle rostou. Mám ve zvyku uvádět příklady, abych byl ve svých úvahách lépe "čitelný". V bytě 1+3 ve kterém bydlíme již 32 roků činily celkové náklady za měsíc v roce 2000 průměrně 1850 Kč, z toho na údržbu 50 I Kč. V roce 2001 činí od 1.7. platby na údržbu již 716 Kč. Na domě se realizují velké opravy a finančně jsme "nad vodou", ale žádná sláva. Čekají další a další opravy a modernizace a všechno to bude stát hodně peněz i když výdaje hlídáme a býváme při tom i dost nepříjemní. Jenomže vezmu-li v potaz, že bydlíme v bytě 1+3 v roce 2001 za cca 2000 Kč měsíčně, musím konstatovat, že bydlíme levně. Peněžence je jedno jestli z ní jdou peníze na opravy a modernizace, nebo třeba na teplo, či teplou vodu. A právě na teple jsme v domě docílili významných úspor. Tam je totiž těžiště relativní láce bydlení. Jak jsem již řekl, tak v družstevních bytech bydlíme za náklady. Položek, které nemůžeme ovlivnit, je málo a ekonomicky mají nízkou váhu. Náklady na otop, vodu, osvětlení společných prostor, výtahy mají dohromady váhu nesrovnatelně vyšší. Jsou to náklady, které může ovlivnit každý z nás ať směrem nahoru, nebo naopak dolů. A je tu fond oprav, potažmo náklady na opravy a investice. V roce 2000 činily v našem bytě 27% z celkových nákladů a v roce 200 I budou činit cca 33%. Také tyto náklady máme "y ruce" my, nájemníci. Nezbývá než bedlivě hlídat zda nedochází k devastaci vandaly, zda nás nešidí dodavatelé prací a služeb, nebo zda se s penězi na údržbu neplýtvá. Tok našich peněz fondem oprav je věcí všech obyvatel domu a není to nic moc složité. Pověra, že za nás něco zaplatí "Družstvo", či Mikuláš je jenom pověra. My, kteří bydlíme v družstevních bytech jsme vždycky,jeli za své". Každý družstevník má právo znát celý finanční tok domu ve kterém bydlí. Tak se podle toho chovejme! Převzato ze Zpravodaje OSBD Česká Lípa "",. "v ~,,.". Poděkování. Redakce Zpravodaje SBD Mír Teplice. V Teplicích 16.1O.200l. Vážená redakce, žádám Vás O otištění mého článku do zpravodaje našeho družstva. Chtěl bych touto cestou pochválit pracovníky firmy Urbanczyk a to pány Aloise a Pavla Křepelkovi, kteří prováděli na našem objektu nátěry oken. Jejich přístup byl na dnešní dobu příkladný. Nehleděli na čas - přicházeli brzo ráno a práci končili pozdě odpoledne, v jednotlivých bytech k naprosté spokojenosti nájemníků po sobě vzorně uklidili. Myslíme si že si zaslouží pochvalu touto cestou a přejeme jim do budoucna, aby takto spokojených nájemníků bylo co možná nejvíce. Václav Slavík, delegát objektu Duchcovská Vydává: SBD Mír Teplice, Redakční rada: předseda - Ing. Václav Sláma, tej.0417/382325, mobil 0723/020622, Členové redakční rady: Ing. Svatava Hakrová, Zdeněk Neudert, Ing. Vladimír Procházka, JUDr. Karel Humplík.Adresa redakce: Gagarinova 1558,415 Ol Teplice, Náklad: 8100 výtisků. Sazba, grafická úprava a tisk: T -PRESS s.r.o., Teplice, Štúrova 35/590