Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9"

Transkript

1 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva MČ Praha 9, 7 vedoucích odborů (dle prezenční listiny), Tajemník ÚMČ Praha 9 - Ing. Leoš Toman ředitelé organizací založených, řízených a spravovaných MČ Praha 9: Ing. Dufek ředitel Polikliniky Prosek a.s. Mgr. Žáčková ředitelka SSS Praha 9 Omluveni : Mgr. Alena Fimanová Ing. Jan Šíba vedoucí OE ÚMČ P9 Ing. Oldřich Fiala vedoucí OŽ ÚMČ P9 Josef Pavlata ředitel Divadla Gong Praha zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 9 zahájil starosta MČ Praha 9 Ing. Jan Jarolím 16:00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 bylo řádně svoláno a zároveň sdělil, že dnešní zasedání ZMČ je opět vysíláno přímým přenosem na internetu a současně, jako z každého jednání, je pořizován audio záznam.

2 Ing. Jarolím požádal členy ZMČ Prahy 9, aby se prezentovali. Podle prezentace je přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je Zastupitelstvo usnášeníschopné. (31 přítomno, 1 řádně omluven) Ověřením zápisu z tohoto zasedání pověřil tyto členy Zastupitelstva : Mgr. Jiří Vávra /TOP 09/ Pan Vladimír Zedník /ODS/ Ing. Jarolím uvedl, že zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva MČ v Praze 9 ze dne ověřovatelé, JUDr. Jana Těmínová a PhDr. Rudolf Roub prohlédli a podepsali. Se zněním zápisu se členové ZMČ mohou seznámit u pracovnic odd. SVOT x x x Rada MČ v Praze 9 doporučila projednat tento pořad zasedání : 1. Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za I. čtvrtletí 2013 BJ 471/2013 Vložené body na stůl: 12. Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2013 o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2012 BJ 513/ Poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí sportovním organizacím na opravy škod způsobených povodní BJ 515/ Udělení grantu z dotace z rozpočtu hl.m.prahy na financování sociálních služeb BJ 497/2013 2

3 2. Převod vlastnictví bytových jednotek v rámci II. vlny privatizace BJ 447/ Prodej volných byt. jednotek z majetku MČ P9, umístěných v domech určených usnesením ZMČ P9 k privatizaci BJ 435/ Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě Kovářská 1414/9, P9 BJ 429/ Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě Kovářská 1257/10, P9 BJ 431/2013 Vložené body na stůl: 15. Prodej půdní bytové jednotky z majetku MČ Praha 9, umístěné v objektu, kde probíhá prodej bytových jednotek stávajícím nájemníkům BJ 473/ Prodej pozemků v k.ú. Vysočany společností ADVANTAGE Factory CARS a.s., sídlem Freyova 95/10, Praha 9, IČ: BJ 500/ Odejmutí oprávnění MČ P9 hospodařit s majetkem, který jí byl svěřen do správy BJ 426/ Zřízení věcných břemen ve prospěch provozovatelů inženýrských sítí BJ 450/ Revokace usnesení ZMČ č. Us. 136/11 převod vlastnictví byt.jednotek Pod Strojírnami 767/8, Praha 9 BJ 462/ Povolení splátek dluhu na nájemném s příslušenstvím a nákladech řízení manželům Risteski BJ 319/ Návrh na udělení "Ceny Městské části Praha 9" BJ 440/ Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9 na stůl BJ 516/ Informativní zprávy a návrhy 18. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ P9 - Podnět člena ZMČ P9 p. L. Paclíka - Podpora ze strany MČ P9 při pořádání kulturních akcí 19. Interpelace občanů 3

4 Přihlásil se MUDr. Trnka s žádostí o zařazení svého návrhu, který předložil na stůl pod názvem Metodika projednávání MČ k výjimečně přípustným stavbám, výjimkám z územního plánu a žádostem o změnu územního plánu. Ing. Jarolím bude zařazen do bodu č. 18 Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ Pan Paclík, pan Hanuš požádal, aby se RMČ P9 pokusila předkládat méně materiálů na stůl. Následně nechal Ing. Jarolím hlasovat o pořadu zasedání. Pořad 15. zasedání Zastupitelstva MČ v Praze 9 byl schválen 29 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval. Ing. Jarolím požádal zástupce politických stran, aby vznesli své návrhy na členy návrhového výboru k zaznamenávání změn v návrzích usnesení ZMČ Praha 9. Tajemníkem návrhového výboru byla navržena paní Jana Kubincová, ved.odd. SVOT. Byli navrženi tito členové : Ing. Havránek doc. Pišoft Mgr. Vávra Pan Hanuš PhDr. Roub Paní Dostálová Návrhový výbor byl schválen 30 hlasů pro, 0 proti, se zdržel hlasování, 1 nehlasoval Předsedou byl zvolen Ing. Havránek Ing. Jarolím přistoupil k projednávání prvního bodu jednání. 4

5 1. Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za I. čtvrtletí 2013 Úvodní slovo přednesl Mgr. Tomáš Portlík, ve kterém sdělil, že ve schváleném rozpočtu pro rok 2013 byly příjmy stanoveny ve výši ,50 tis. Kč, rozpočet příjmů byl upraven na ,90 tis. Kč, skutečnost za 1. čtvrtletí 2013 dosáhla výše ,98 tis. Kč, tj. 19,39 % rozpočtu. Výdaje pro rok 2013 byly schváleny v rozpočtu ve výši ,50 tis. Kč, z toho běžné výdaje ,50 tis. Kč a kapitálové výdaje ,00 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl upraven na ,90 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši ,90 tis. Kč a u kapitálových výdajů na ,00 tis. Kč. Plnění výdajů za 1. čtvrtletí 2013 je ve výši ,03 tis. Kč, tj. 13,20 % rozpočtu, z toho běžné výdaje činí ,58 tis. Kč, tj. 18,46 % rozpočtu, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 6.441,45 tis. Kč, tj. 3,93 % rozpočtu. Do schváleného rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky z příjmů minulých let ve výši ,00 tis. Kč na krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji. V hospodaření za 1. čtvrtletí 2013 skutečné příjmy převyšují realizované výdaje o ,95 tis. Kč. Rozbor nebyl projednán v Komisi rozpočtové RMČ P9, vzhledem k mimořádným událostem kolem povodní. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, do diskuse se přihlásili: MUDr. Trnka MČ P9 má cca 1/3 příjmů tvořenu z prodeje bytů. Co nastane, až MČ P9 prodávat byty nebude? Pan Hanuš projekt CITY REGIONS a INVOLVE, jakou částí se podílí MČ P9 na výdajích za tyto projekty? Odpovídá Mgr. Portlík na obou projektech se MČ P9 podílí výší 15%, zbytek z evropských fondů. K otázce MUDr. Trnky uvádí, že je zpracováván materiál, ve kterém bude zanesena představa jednotlivých správců kapitol, jak se budou v budoucnu vyvíjet mandatorní výdaje a investice, cca do roku K tomu jsou zpracovávány např. i demografické studie. V tomto materiálu bude uvedeno, jak by měl fungovat budoucí rozpočet z hlediska hospodářské činnosti. Usnesení 44/13 bylo schváleno 25 hlasů pro, 0 proti, 6 se zdrželo hlasování, 0 nehlasoval 5

6 12. Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2013 o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2012 Úvodní slovo přednesl Mgr. Tomáš Portlík, ve kterém sdělil, že zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2013 v oblasti příjmů o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2012 ve výši ,0 tis. Kč, s použitím na navýšení objemu rezervy rozpočtu Městské části Praha 9. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 45/13 bylo schváleno 29 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 13. Poskytnutí bezúročných návratných finančních výpomocí sportovním organizacím na opravy škod způsobených povodní Úvodní slovo přednesl Mgr. Tomáš Portlík, ve kterém sdělil, že se jedná finanční výpomoc, formou půjčky pro tři sportovní subjekty, které byly nejvíce zasažené povodní. Jedná se o prostředky na odstranění akutních škod způsobených povodní tak, jak je uvedeno ve smlouvách. Ještě nedošlo k vypořádání financí z loterií s MHMP, ale jak se tak stane, budou prostředky uvolněny pro tyto subjekty. Uvidíme, jak se k náhradám škod postaví MHMP a jakmile subjekty finanční prostředky obdrží, vrátí tuto bezúročnou půjčku MČ P9. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, do diskuse se přihlásili: Mgr. Vážanský pomocí fotografií obeznámil členy zastupitelstva se situací ve sportovních subjektech. Sdělil, že po vyjádření pojišťoven a hl.m. Prahy, kolik bude činit náhrada škody se vyúčtuje poskytnutá půjčka od MČ P9. Pan Paclík poděkoval vedení radnice za rychlou pomoc a vyjádřil podporu klubu k tomuto kroku. MUDr. Trnka jakým způsobem bude finanční půjčka vrácena zpět MČ P9? Na odpovědi se podílí Mgr. Portlík, Mgr. Vážanský, Ing. Jarolím a Ing. Doležal finanční prostředky sportovní subjekty obdrží buď od pojišťoven (všichni jsou pojištěni), nebo od MHMP formou dotace nebo z peněz určených na sportovní granty, které ale ještě nedorazily na MČ P9. Kluby tedy peníze vrátí určitě, jen ještě v tuto chvíli není jasné, z kterých zdrojů je budou čerpat. Snaha radnice je, aby dostaly peníze co nejdříve, aby mohli začít s odstraňováním škod co nejrychleji. Návrat prostředků se bude řešit následně, až bude jasné, kolik peněz obdrží z pojistného plnění a od MHMP. 6

7 Usnesení 46/13 bylo schváleno 30 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 14. Udělení grantu z dotace z rozpočtu hl.m.prahy na financování sociálních služeb Úvodní slovo přednesl Mgr. Tomáš Portlík, ve kterém sdělil, že se podařilo získat grant ve výši 312 tis. Kč z rozpočtu hl.m. Prahy pro Středisko sociálních služeb, které o grant žádalo. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 47/13 bylo schváleno 31 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 2. Převod vlastnictví bytových jednotek v rámci II. vlny privatizace Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že usnesením ZMČ č. 72/12 ze dne byl schválen další postup majetkové transformace bytového fondu MČ Praha 9. Tento postup se týká dalšího nakládání s bytovými jednotkami, které Městská část Praha 9 dosud vlastní v domech, ve kterých byl ZMČ Praha 9, schválen záměr jejich prodeje oprávněným nájemcům dle Zásad prodeje bytů z majetku MČ Praha 9. Jedná se tedy o byty, které si jejich oprávnění nájemci nekoupili a zůstali nájemci Městské části Praha 9. Zastupitelstvo MČ Praha 9 schválilo tento postup hlavně z důvodu ekonomické a administrativní náročnosti účasti MČ Praha 9 v jednotlivých Společenstvích vlastníků jednotek a výsledkem by měl být stav, kdy Městská část Praha 9 nebude vlastníkem pokud možno žádných bytů v domech, ve kterých byly prodány byty jejich oprávněným nájemcům. Nová nabídka na odkoupení bytové jednotky byla doručena 119 nájemcům za cenu ve výši ,- Kč/m² schválenou usnesením ZMČ č. 72/12 ze dne K projevilo zájem 31 oprávněných osob, někteří nájemci k ještě nesdělili svoje stanovisko a někteří oznámili, že zájem o odkoupení nemají vůbec. Nyní je tedy předkládán ke schválení návrh na uzavření 4 kupních smluv na prodej bytových jednotek v prodejní ceně ,- Kč K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 48/13 bylo schváleno 30 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 1 nehlasoval 7

8 3. Prodej volných byt. jednotek z majetku MČ P9, umístěných v domech určených usnesením ZMČ P9 k privatizaci Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že v návaznosti na vypsaná výběrová řízení na prodej volných bytových jednotek umístěných v domech, určených usnesením ZMČ Prahy 9 k privatizaci, resp. usnesení Rady MČ Prahy 9 ze dne , je předkládán ke schválení prodej bytových jednotek, a to vítězům jednotlivých výběrových řízení. Bytové jednotky jsou prodávány včetně daného podílu na společných částech domu a na zastavěném pozemku. Vzorové kupní smlouvy na prodej bytových jednotek z majetku MČ umístěných v objektech, kde probíhá prodej bytových jednotek stávajícím nájemníkům, byly schváleny ZMČ. V případě prodeje všech bytových jednotek výše uvedeným vítězům výběrových řízení bude schválen prodej volných bytových jednotek v celkové ceně ,- Kč. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, do diskuse se přihlásili: Pan Hanuš dotaz na konkrétního vítěze, podnikatelský subjekt, zda je známo, co s bytem bude dělat. Druhý dotaz jiný vítěz získal více bytů. Odpovídá JUDr. Těmínová to, že si někdo kupuje více bytů, ničemu nevadí. Není žádných námitek. Jestliže nabídl nejvyšší cenu, není důvod mu byty neprodat. Podnikatelské subjekty se více účastní těchto VŘ, z pravidla to bývají realitní kanceláře. Usnesení 49/13 bylo schváleno 27 hlasů pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování, 1 nehlasoval 4. Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě Kovářská 1414/9, P9 Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že předkládá návrh na uzavření kupní smlouvy na převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Kovářská 1414/9, k.ú. Libeň a to včetně podílů na společných částech výše citovaného domu a na zastavěném pozemku parc.č k.ú. Libeň. Jedná se o uzavření 1 kupní smlouvy na prodej bytové jednotky, t.j. 4,2 % z celkového počtu bytových jednotek v prodejní ceně ,- Kč. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 50/13 bylo schváleno 30 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 1 nehlasoval 8

9 5. Převod vlastnictví bytových jednotek v byt. domě Kovářská 1257/10, P9 Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že předkládá návrh na uzavření kupních smluv na převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Kovářská 1257/10, k.ú. Libeň a to včetně podílů na společných částech výše citovaného domu a na zastavěném pozemku parc.č. 3233/1 k.ú. Libeň. Jedná se o uzavření 8 kupních smluv na prodej bytových jednotek, t.j.16,7 % z celkového počtu bytových jednotek v prodejní ceně ,- Kč K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 51/13 bylo schváleno 30 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 1 nehlasoval 15. Prodej půdní bytové jednotky z majetku MČ Praha 9, umístěné v objektu, kde probíhá prodej bytových jednotek stávajícím nájemníkům Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že v domě čp. 1414, ul. Kovářská 9, byly po provedené vestavbě vybudovány dva půdní byty, a to byt. jednotka č. 1414/25 o výměře 98,1 m 2 a byt. jednotka č. 1414/26 o výměře 144,8 m 2. Oba byty společně s odpovídajícími podíly na společných částech domu a pozemku byly nabízeny dle Zásad prodeje volných bytů z majetku MČ Praha formou výběrového řízení. V roce 2012 bylo opakovaně vyhlášeno výběrové řízení na prodej půdních bytů, přičemž do VŘ na podzim 2012 se přihlásil jeden zájemce na bytovou jednotku 1414/25 a tu odkoupil za cenu ,- Kč ( o 810,- Kč cena vyšší, než minimální vyhlašovaná). V dubnu 2013 bylo vyhlášeno další výběrové řízení, nepřihlásil se žádný zájemce. Nabídka tak velkého a na koupi finančně náročného bytu ( téměř 6 mil. Kč) není realizovatelná formou výběrového řízení. Problematikou prodeje těchto nových půdních bytů se zabývala i Komise pro privatizaci a doporučila předložit RMČ Praha 9 návrh na změnu Zásad prodeje volných bytů tak, aby zahrnovaly i další možné způsoby prodeje, např. elektronickou aukci, veřejnou dražbu a také formu přímého prodeje. Nové znění Zásad prodeje volných bytů z majetku MČ Praha 9 bylo projednáno a odsouhlaseno radou MČ dne O bytovou jednotku 1414/26 v ul. Kovářská projevil zájem Ing. Luboš Svoboda, který se osobně dostavil se na OSM a potvrdil svůj vážný zájem o koupi půdního bytu, rovněž uhradil na účet MČ P9 požadovanou jistinu ve výši ,- Kč. Na základě souhlasu RMČ je tedy předložen ZMČ ke schválení návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej byt. jednotky č. 1414/26 s podílem o velikosti 1448/15031, ul. Kovářská 1414/9 v k.ú. Libeň panu Ing. Luboši Svobodovi za cenu Kč (39 900,- Kč/m 2 ). K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 52/13 bylo schváleno 30 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 1 nehlasoval 9

10 16. Prodej pozemků v k.ú. Vysočany společností ADVANTAGE Factory CARS a.s., sídlem Freyova 95/10, Praha 9, IČ: Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že Společnost ADVANTAGE Factory Cars a.s., se sídlem Freyova 95/10, Praha 9, je vlastníkem areálu prodejny a servisu motorových vozidel na adrese svého sídla. Z důvodu sjednocení vlastnictví nemovitostí tvořících funkční celek areálu a zarovnání hranic pozemků se společnost obrátila na MČ Praha 9 s žádostí o odprodej pozemku parc.č. 2145/4 o výměře 7 m 2 a pozemku parc.č. 415/35 o výměře 74 m 2, oba v k.ú. Vysočany, které jsou ve vlastnictví HMP a správě MČ Praha 9. Tyto pozemky byly definovány geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č /2012 ze dne Pozemek č. 2145/4 byl oddělen z pozemku parc.č. 2145/1 ( 771 m 2 ) a pozemek parc. č. 415/35 vznikl oddělením z pozemku parc. č. 415/1. MČ P9 s těmito malými pozemky nemá žádný záměr. Společnost dále žádá o odkoupení pozemků i hl.m. Prahu, pokud k tomuto prodeji dojde, neměla by MČ P9 už ani přístup k citovaným pozemkům. Dle cenové mapy je cena výše uvedených pozemků stanovena na 5000 Kč/m 2, dohodnutá kupní cena činí 8000 Kč/m 2. Celková kupní cena za oba pozemky o celkové výměře 81 m 2 bude ve výši Kč. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, do diskuse se přihlásili: MUDr. Trnka domnívá se, že prodej jakéhokoli majetku MČ P9 by neměl být předložen na stůl. Očekával by, že materiál bude mít přiloženou mapu pozemků. Nesouhlasí s prodejem jakýchkoli dalších pozemků z majetku MČ P9, dle jeho názoru by měly být dlouhodobě pronajímány. Sděluje, že kvůli půl milionu MČ P9 ztratí vliv nad významnou částí svého území. Pan Paclík jedná se o 81 m 2? To asi nic neřeší, je pro prodej této malé části pozemků. Tam asi žádný zásadní vliv MČ P9 nepotřebuje. MUDr. Mašek se připojuje k názoru pana Paclíka. Ing. Jarolím taktéž. Jedná se o miniaturní zelený pozemek, o který se firma sama stará. Mohla by požadovat údržbu od MČ P9. Ing. Doležal - jedná se o území stabilizované. Není v plánu toto území dále rozvíjet, natož na něm stavět. JUDr. Těmínová omlouvá se za to, že byl materiál předložen na stůl. Příště bude dobré, když připojí nějakou mapku. Nicméně se jedná opravdu o malinký pozemek, se kterým MČ P9 nemá žádné úmysly. Děkuje panu Paclíkovi za racionální přístup. Pan Hanuš domnívá se, že je manipulován. Materiál obdržel na stůl, nelze hovořit při prodeji obecního majetku o nějakých prkotinách, i když jde o malý pozemek. Návrh nepodpoří. JUDr. Těmínová vysvětluje, že o prodeji tohoto pozemku se jedná průběžně cca jeden rok, není to tedy žádná rychlá akce. Společnost o odkup požádala, MČ P9 se dostala k posudku stanovující cenu na 8000 Kč/m 2, společnost tuto částku původně zaplatit nechtěla, ale nyní si 10

11 to rozmyslela a radnice se domnívá, že je to pro MČ P9 výhodná cena za pozemek, který jí stejně k ničemu není. MUDr. Trnka chápe, že se jedná o malou plochu, nicméně se domnívá, že MČ P9 by pozemky prodávat neměla, ale měla by je pronajímat tak, jak je tomu v jiných evropských městech. MUDr. Mašek obrací se na MUDr. Trnku, který již několik let prosazuje, aby se občan mohl ke všemu vyjadřovat na jednáních zastupitelstva, ale zároveň brání jinému, aby podnikal či své podnikání rozšiřoval. Jestliže společnost má nějaký plán, který se nekříží s plány MČ P9, tak proč jim nevyhovět a ještě o tom sáhodlouze diskutovat. Paní Dostálová je možné pozemek pouze pronajmout? Pan Paclík ví vedení, co chce s pozemkem společnost dělat? Ing. Doležal - základní idea společnosti bude zřejmě scelení vlastního majetku. Stavět na něm těžko bude. Pan Zedník sleduje pozorně diskusi a má pocit, že spousta zastupitelů vůbec netuší, o jaký pozemek jde. Sděluje, že se jedná o nudličku zeleně, která navazuje na chodník. Nedá se na ní nic postavit. MUDr. Trnka představte si, že by MČ P9 vlastnila stejný malý proužek pozemku pod OC Střížkov a mohla by díky tomu třeba zabránit hrůze, která se tam chystá. Za deset let může být MČ P9 ve stejné pozici s tímto pozemkem. JUDr. Těmínová závěrečné slovo je dobré říci si, co bude, když prodej nyní schválen nebude. Společnost pravděpodobně už nebude ochotna čekat do dalšího zastupitelstva, než si to někteří vydiskutují, pozemek nám zůstane a budeme se o něj muset začít starat, i když nám vůbec k ničemu není. Co se týká ovlivňování co se s pozemkem děje uvádí, že pozemek před a za pozemkem společnost získá do vlastnictví. Tzn, že tam MČ P9 stejně nebude moci vůbec nic ovlivnit. Její návrh tedy je, aby se MČ P9 za 648 tis Kč zbavila pozemku, u kterého je jasné, že ani před ním ani za ním nemůže mít na další pozemky vliv. Usnesení 53/13 bylo schváleno 26 hlasů pro, 3 proti, 2 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 6. Odejmutí oprávnění MČ P9 hospodařit s majetkem, který jí byl svěřen do správy Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že na základě Usnesení Rady MČ Praha 9 ze dne je předložen k projednání návrh na odejmutí oprávnění Městské části Praha 9 hospodařit s majetkem, který jí byl svěřen do správy. Jedná se o pozemky: parc.č. 1908/31 o výměře 92 m 2 v k.ú. Vysočany, parc.č. 2107/3 o výměře 2,01 m 2 v k.ú. Vysočany 11

12 Pozemek parc.č. 1908/31 v k.ú. Vysočany vznikl oddělením z pozemku parc.č 1908/21 v k.ú. Vysočany, který byl svěřen MČ Praha 9 Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 14/38 ze dne Podmínkou svěření pozemku parc.č. 1908/21 v k.ú. Vysočany bylo, že Městská část Praha 9 se zavazuje zajistit oddělovací geometrický plán na oddělení stavby příjezdové komunikace a požádá hlavní město Prahu o odejmutí nově odděleného pozemku ze svěřené správy. Pozemek parc.č. 2107/3 v k.ú. Vysočany - jedná o zajištění souladu mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby komunikace na pozemku umístěné. Návrh na odejmutí pozemku je podán z podnětu OŽPD oddělení dopravy ÚMČ Praha 9, protože v současné době je vlastníkem pozemku MČ Praha 9 a vlastníkem komunikace na pozemku umístěné je hl. m. Praha (správce TSK) K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 54/13 bylo schváleno 27 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 4 nehlasovali 7. Zřízení věcných břemen ve prospěch provozovatelů inženýrských sítí Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že v návaznosti na schválené Usnesení ZMČ Praha 9 č. Us ZMČ 34/13 ze dne , resp. Usnesení Rady Městské části Praha 9 ze dne je předložen návrh na zřízení věcných břemen společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. v její prospěch, a to u nemovitostí ve vlastnictví MČ Praha 9 dotčených uložením inženýrských sítí. parc.č. 1163/2, k.ú. Prosek a parc.č. 3098/20, k.ú. Libeň Do výše uvedených pozemků byla dle příslušné projektové dokumentace a v souladu se stavebním povolením uložena stavba podzemního plynárenského zařízení, tj. stavba pod označením Plynovodní přípojka. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, resp. zákonem č. 458/2000 Sb., Energetický zákon. Návrh je zpracován už s novou sazbou za věcná břemena tak, jak byla schválena na dubnovém zastupitelstvu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 55/13 bylo schváleno 26 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdrželi hlasování, 4 nehlasovali 12

13 8. Revokace usnesení ZMČ č. Us. 136/11 převod vlastnictví byt.jednotek Pod Strojírnami 767/8, Praha 9 Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že Zastupitelstvo MČ Praha 9 uložilo svým Usnesením č. Us ZMČ 26/08 ze dne předkládat Zastupitelstvu ke schválení záměry prodeje bytových jednotek v domech ze seznamů navržených usnesením RMČ Praha 9 č. Us 166/08 ze dne podle potřeb finančního zajišťování investičních záměrů majetkové transformace. Jedním ze seznamů byl i Seznam č. 3, seznam domů vytipovaných k výstavbě půdních bytů po provedené vestavbě bytů. Z celkového počtu 25 domů vystavěla MČ půdní byty ve 4 z nich a byty v domech oprávněným nájemcům, následně dle Zásad prodala. Zastupitelstvo MČ Praha 9 usnesením č. Us ZMČ 136/11 ze dne schválilo další postup při prodeji bytových jednotek a umožnilo nájemcům v domech vytipovaných k výstavbě půdních bytů privatizovat i bez uskutečněné výstavby. Podmínkou je však závazek všech oprávněných nájemců odkoupit byty za cenu zvýšenou o podíl na obvyklé ceně půdního prostoru zjištěné znaleckým posudkem, který bude připadat na jejich byt. Nájemci bytového domu č.p. 767 v ul. Pod Strojírnami s odkazem na výše uvedené usnesení učinili MČ nabídku na odkup bytových jednotek za cenu ,- Kč/m 2 podlahové plochy bytu. Cenu navýšenou o 2 000,- Kč/m² oproti ceně ( ,- Kč/m 2 ) schválené Usnesením č.us ZMČ 136/11 ze dne nabízí jako kompenzaci za umožnění privatizace bytových jednotek bez předchozí realizace půdní vestavby. S touto nabídkou závazně souhlasí 80% všech nájemců. Na půdní prostor bytového domu č.p.767 byl vypracován Znalecký posudek, který počítal s maximálním obestavěným prostorem 253 m² a vyčíslil cenu obvyklou za tento půdní prostor v domě č.p. 767 na částku ,- Kč včetně DPH. Nabízená cena ,- Kč/m² podlahové plochy odpovídá navýšené ceně o podíl na půdním prostoru. Nabídkou se zabývala i Komise pro privatizaci dne s tím, že doporučila změnu výše podílu nájemců, kteří mají zájem, doporučila přijetí této nabídky a prodej bytových jednotek za nabídnutou cenu. OSM předložil GS (gremiu starosty) nabídku nájemců bytového domu č.p.767 na odkup bytových jednotek za cenu ,- Kč/m² podlahové plochy. Současně OSM položil otázku, jaký podíl nájemců stačí k rozhodnutí o prodeji. V Usnesení č.us ZMČ 136/11 ze dne je stanoveno, že se musí jednat o 100% oprávněných nájemců, což v praxi je téměř nedosažitelné. Vzhledem k tomu, že dům je již rozdělen Prohlášením vlastníka z roku 2008 na bytové jednotky a společné části domu, tak si případný prodej bytových jednotek nevyžádá další náklady a administrativní úkony. GS dne doporučilo přijmout nabídku nájemců bytového domu č.p.767 na odkup bytových jednotek za cenu ,- Kč/m² podlahové plochy a v tomto smyslu zveřejnit záměr prodeje. GS doporučilo revokovat usnesení č. Us ZMČ 136/11 ze dne a stanovit podíl oprávněných nájemců, kteří se mají závazně vyjádřit ke koupi bytu za navýšenou cenu, na 75 %. Ve smyslu těchto doporučení OSM zveřejnil záměr prodeje a v návaznosti na přijaté usnesení Us RMČ Praha 9 ze dne je předložen návrh na schválení záměru prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům v domě Pod Strojírnami 767/8, k.ú. Vysočany za cenu ,- Kč/m² podlahové plochy a návrh na revokaci Usnesení ZMČ Praha 9 č.us ZMČ 136/11 ze dne

14 K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 56/13 bylo schváleno 31 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 9. Povolení splátek dluhu na nájemném s příslušenstvím a nákladech řízení manželům Risteski Úvodní slovo přednesla JUDr. Jana Těmínová, ve kterém sdělila, že je předložena Zastupitelstvu Městské části Praha 9 žádost manželů Spase a Lenky Risteski o povolení splátek dluhu na nájemném s příslušenstvím a nákladech řízení. Celkový dluh je ve výši ,-Kč. Nepředkládá tento návrh ráda, ale domnívá se, že je správné umožnit dluh ve splátkách uhradit, než rovnou přikročit k ráznějším krokům a vymáhat dluh jinou formou. K předloženému návrhu byly vzneseny připomínky, do diskuse se přihlásili: Mgr. Gorčíková není přesvědčena o tom, že bude dluh hrazen, ale určitě je správné jim to umožnit. Co bude s rodinou, v případě, že dluh nesplatí? Kam půjdou se třemi dětmi? Byla jim navržena možnost menšího bytu? Proč se podává žaloba na vyklizení bytu, když je jasné, že jsou to akorát vyhozené prostředky? Paní Dostálová bylo by možné přidělit jim menší byt, aby neskončili na ulici? Odpovídá JUDr. Těmínová bohužel se tyto případy vyskytují častěji a ve spolupráci se sociálním odborem se hledají vždy možnosti, rodiny na ulici nekončily. Co se týká přidělení menšího bytu, je i tato možnost dlužníkům nabízena, ale až ve chvíli, kdy začnou svůj dluh řádně splácet a je jistota, že jim je přidělen příspěvek na bydlení. Ten je ovšem přidělován pouze v případě, že mají uzavřenou nájemní smlouvu. Co se týká žaloby, jde o preventivní opatření. Usnesení 57/13 bylo schváleno 28 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování, 1 nehlasoval 14

15 10. Návrh na udělení "Ceny Městské části Praha 9" Úvodní slovo přednesl Ing. Jan Jarolím, ve kterém sdělil, že v souladu s 10 odst. 2,4 a 89 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se schválenými Pravidly Městské části Praha 9 pro udělování ocenění občanům a udělování záštity starosty, se souhlasem Rady městské části Praha 9 a s doporučením Komise kultury a sportu je předkládán Zastupitelstvu městské části Praha 9 návrh na ocenění významných občanů Městské části Praha 9. Zastupitelstvo městské části Praha 9 dne schválilo pro slavnostní akt ocenění významných osobností den, kdy bylo Praze 9 uděleno právo užívat městský znak. Jedná se o symbolické vyjádření samostatnosti a městských práv. Stalo se tak 10. září V letošním roce připadne 10. září na úterý. Začátek slavnostního aktu je tedy navrhován na 15:00 hod. Slavnostní akt se uskuteční v obřadní síni vysočanské radnice. Mgr. Vážanský v krátkosti představil tři nominované: pana Zdeňka Kopence, paní Martu Landovou a pana Ivana Kieslingera. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Usnesení 58/13 bylo schváleno 31 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 11. Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9 ZMČ Praha 9 vzalo zápisy z obou výborů na vědomí. Usnesení 59/13 bylo schváleno 31 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 17. Informativní zprávy a návrhy RMČ P9 svým usnesením č. 327/13 ze dne schválila termíny konání zasedání ZMČ P9 v II. pololetí roku 2013 na a

16 18. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ P9 - Podnět člena ZMČ P9 p. L. Paclíka - Podpora ze strany MČ P9 při pořádání kulturních akcí Pan Paclík jeho podnět vzešel z rozčarování nad podporou MČ P9 při akci HEROSGATE (bojové sporty), kdy jeden z účastníků byl na těle tetován nacistickými symboly. Na základě podnětů novinářů a následně i vedení MČ P9 byl zápas tohoto sportovce z programu stažen. Nicméně se táže, proč nejsou raději takto veřejně a mediálně zaštiťovány např. volnočasové aktivity dětí nebo jiných subjektů, které by si podporu zasloužily více. A stejně tak finanční podporu, která se mu jeví účelnější, než finanční podpora umělců vystupujících v O2 areně, viz poslední případ koncertu Leonarda Cohena. Táže se, kolik peněz od začátku roku na takovéto akce MČ P9 poskytla provozovateli O2 areny. Ing. Jarolím co se týká podpory uvedené sportovní akce, jednalo se o desátý ročník a MČP9 ji podporovala každoročně. Problém nastal ze strany organizátora, který by měl zabránit účasti takto kontroverzních sportovců, ale letos se tak nestalo. Na štěstí bylo vedení MČ P9 relativně včas upozorněno různými spolky a občanskými sdruženími na tohoto sportovce. Následně bylo svoláno mimořádné jednání RMČ P9, která okamžitě přijala nesouhlasné stanovisko s účastí tohoto sportovce a veřejně se od něj distancovala. Následně organizátor akce zrušil účast tohoto sportovce na celé akci. Mgr. Vážanský je důležité sdělit, že podpora byla nastavena jako forma vzájemné propagace a ze strany MČ P9 šlo pouze o podporu sportu jako takového. Vedení netušilo, jak kontroverzní sportovec se má turnaje účastnit. MČ P9 některé akce sama pořádá, některé spolupořádá a některým uděluje záštitu. Jsou akce, u kterých obdrží MČ P9 od pořadatele nějaké lístky pro děti na různé akce výměnou za poskytnutí loga MČ P9, nebo jde přímo o nákup reklamy. Někdy jde o formu záštity, jindy barteru. Dále podporuje MČ P9 různé akce či spolky formou Grantu a i při těchto příležitostech své logo půjčí. Pan Paclík znovu se táže kolik peněz od začátku roku na takovéto akce MČ P9 poskytla provozovateli O2 areny (Bestsport). Podporu by viděl spíše v inzerátu v Devítce, než posíláním dalších peněz takovéto organizaci. 16

17 Mgr. Vážanský jedná se cca o deset tisíc korun, je nutné zdůraznit, že i MČ P9 potřebuje propagaci svých akcí v O2 areně, kde je velká návštěvnost a lidé si toho tam všimnou. V diskusi dále vystoupili JUDr. Těmínová, pan Tuček, MUDr. Mašek s postoji vůči zločinným režimům a s nutností podpory mládežnického sportu. Z řad občanů vystoupili pan Tyšer (trenér boxu pro mládež) a pí Šrámková (reprezentantka klasického boxu a kickboxu), oba pohovořili o důležitosti sportu jako takového, včetně boxu a bojových sportů, které mají pozitivní vliv na rozvoj psychické i fyzické stránky mladých lidí. Oba zmínili, že jsou rádi, že MČ P9 podporuje tyto sporty a volnočasové aktivity vůbec. doc. Pišoft sděluje, že podnět pana Paclíka pochopil tak, že není proti podpoře sportu na Praze 9, jen je třeba podrobněji zjišťovat, komu se udělí záštita nad akcí, obzvláště s použitím loga MČ P9. A dále vyváženost podpory mezi sportovními a kulturními akcemi. Pan Paclík ano, takto svůj podnět mínil a na závěr sděluje, že se domnívá, že se více podporuje sport než kulturní akce pro děti. Proti podpoře sportu a i bojových sportů ale v zásadě nic nemá. Dále vystoupil pan Hanuš s podobnými připomínkami. Mgr. Vážanský vysvětluje poměr finančních příspěvků do kultury a sportu. Z ročního rozpočtu 5 mil. Kč jde cca 200 tis. do podpory sportovních akcí typu O pohár starosty MČ P9, zbytek jde do kultury. Vysvětlil důležitost propagace akcí v médiích apod. a následné event. získání partnerů na podporu dalších akcí. PaedDr. Horká hovoří o prospěšnosti sportovních klubů na vývoj mládeže. 17

18 - Podnět člena ZMČ P9 MUDr. Trnky - Metodika projednávání MČ k výjimečně přípustným stavbám, výjimkám z územního plánu a žádostem o změnu územního plánu. MUDr. Trnka promluvil o svém podnětu, který dal členům zastupitelstva na stůl, ve kterém píše Rozhodování o stanovisku MČ k výjimečně přípustným stavbám na území (nejen) naší MČ probíhá bez dostatečné veřejné kontroly a naši občance nemohou vyjádřit ke stavbám vybočujícím z podmínek stanovených územním plánem, jejichž nedodržení na dlouhá léta ovlivní život v dotčeném území. V současné době tyto žádosti projednává poradní Komise územního rozvoje a výstavby. Jednání komise i rady jsou neveřejná a z jednání komise navíc neexistuje ani detailní veřejný zápis. Abychom naplnili požadavek větší transparentnosti rozhodování orgánů MČ deklarovaný před i po volbách v roce 2010, navrhuji veřejné projednání výjimečně přípustných staveb a výjimek z ÚP před schválením stanoviska radou MČ. Jen tak můžeme rozptýlit spekulace objevující se v některých mediích, že toto rozhodování o výjimkách není vedeno jen snahou o lepší urbanismus a je příležitostí ke korupci, zároveň předložil k tomuto podnětu i svůj návrh usnesení ve znění ZMČ ukládá Radě MČ, aby dříve než projedná stanovisko k výjimečně přípustným stavbám, výjimkám z ÚP či žádostem o změnu územního plánu, postoupila tyto veřejnému projednání na zasedání Komise pro územní rozvoj a výstavbu K podnětu MUDr. Trnky proběhla diskuse, které se účastnili: Ing. Doležal, Ing. Jarolím, pan Paclík, PaedDr. Horká, Mgr. Portlík, Bc. Váňa, pí Dostálová, PhDr. Roub a doc. Pišoft. Ing. Jarolím po diskusi, ve které částečně naformuloval Mgr. Portlík protinávrh (resp. upravený původní návrh MUDr. Trnky), vyhlásil přestávku na jednání návrhového výboru k přesnému naformulování návrhu usnesení. Přestávka 18

19 Po přestávce předseda návrhového výboru Ing. Luboš Havránek přečetl návrh usnesení Mgr. Portlíka ve znění: Zastupitelstvo MČ Praha 9 1. Ukládá předsedovi KÚRV RMČ Praha 9, Bc. Janu Váňovi, zástupci starosty Ing. Marku Doležalovi a členu ZMČ Praha 9 MUDr. Janu Trnkovi vypracovat úpravu jednacího řádu KÚRV RMČ Praha 9 tak, aby mohla být na jednání o výjimečně přípustných stavbách a změnách Územního plánu přítomna veřejnost Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení Mgr. Portlíka 27 hlasů pro, 1 proti, 3 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval návrh byl přijat Usnesení 60/13 bylo schváleno Dále předseda návrhového výboru Ing. Luboš Havránek přečetl původní návrh usnesení MUDr. Trnky ve znění ZMČ ukládá Radě MČ, aby dříve než projedná stanovisko k výjimečně přípustným stavbám, výjimkám z ÚP či žádostem o změnu územního plánu, postoupila tyto veřejnému projednání na zasedání Komise pro územní rozvoj a výstavbu Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení MUDr. Trnky 6 hlasů pro, 14 proti, 11 se zdrželo hlasování, 0 nehlasoval návrh NEbyl přijat 19. Interpelace občanů Ing. Jarolím sdělil, že obdržel písemnou interpelaci od pana Križánka týkající se privatizace bytového fondu. Na dotaz bude písemně odpovězeno JUDr. Těmínovou, potažmo Odborem správy majetku ÚMČ Praha 9. K privatizaci bytů, tramvajové lince č 16 a správě domu firmou TOMMI holding se svým příspěvkem vystoupila i paní Bolard za Sdružení ochránců domu U Svobodárny 18. Na její dotazy a připomínky odpovídala JUDr. Těmínová. Dále vystoupil p. Kostelecký s upozorněním na nedostatečnou kontrolu investic, vložených do oprav domovního fondu. xxx 19

20 Z Á V Ě R : Ing. Jarolím ukončil 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 cca v 21:35 hod. Konstatoval, že 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 se zúčastnilo 31 členů ZMČ Praha 9 a 1 člen byl řádně omluven. K zápisu z minulého zasedání ZMČ nebyly vzneseny žádné připomínky, je tedy považován za schválený. Ing. Jan Jarolím starosta MČ Praha 9 Ověřovatelé : pan Vladimír Zedník. Mgr. Jiří Vávra. V Praze dne Zapsala : Krejčová Helena 20

Z Á P I S. Ustavujícího zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva MČ Praha 9, 7 vedoucích odborů (dle prezenční listiny),

Z Á P I S. Ustavujícího zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva MČ Praha 9, 7 vedoucích odborů (dle prezenční listiny), Z Á P I S z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 6.11.2014 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Ustavujícího zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů

Více

Z Á P I S. ředitelé organizací založených, řízených a spravovaných MČ Praha 9:

Z Á P I S. ředitelé organizací založených, řízených a spravovaných MČ Praha 9: Z Á P I S z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 9.4. 2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 1. mimořádného zasedání ZMČ se zúčastnilo : 29

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.2. z jednání bytové komise, konaného dne zasedací místnost "C" ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4

Městská část Praha 11. Zápis č.2. z jednání bytové komise, konaného dne zasedací místnost C ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 Městská část Praha 11 Zápis č.2 z jednání bytové komise, konaného dne 12.02.2015 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: zasedací místnost "klub" ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 Usnášeníschopnost:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 17. ledna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 9. 2012 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová;

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 10.3.2015 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 10.3.2015 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 10.3.2015 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 3. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva MČ

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová Tomáš Kopecký Jana

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ101 konané dne 09. 09. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ101 konané dne 09. 09. 2014 Přítomni: Ověřovatel: Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny radní - MVDr. Tomáš Vlach ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ101 konané dne 09. 09. 2014 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 21. 6. 2016 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 10. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 29 členů Zastupitelstva

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 5. jednání datum konání: 04.10.2016 Přítomni: Mgr. Dalibor Carda Ing. Josef Hermann Mgr. Ivana Ambrusová Mgr. Bohumil Florián MUDr. Jindřich Florián Mgr. Bc. Oldřich Hluško MVDr. Libor

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. Soňa

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 154/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 189 ze dne 22.03.2016 Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 22/144 k pozemku parc. č. 84, jehož součástí je

Více

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008

Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008 Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 28. dubna 2008 Přítomni: Hosté: Omluveni: zastupitelé Marie Brunová Dana Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 9. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 9. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ZÁPIS z 9. jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konaného dne 23. 3. 2017 ve

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 27. 2. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová (příchod v 17.16 h); Ing. A. Háněl, MBA;

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.6. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 20 Konané dne: 02.02.2017 Materiál číslo: 20/6/2 Název materiálu a návrh usnesení: 20/6/2 Prodej pozemku parc. č. 3289/11 k. ú. Příbor Povodí Odry

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program:

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 21.listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 17.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené prezenční

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13)

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. 7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) s c h v a l u j e zásady pro

Více

Program jednání byl schválen 7 přítomnými členy komise.

Program jednání byl schválen 7 přítomnými členy komise. Zápis č. 13 z 13. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 9. listopadu 2016 v 15,30 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: Ing.

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2014 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2014 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 11/2014 ze dne 10. 12. 2014 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Bc. Josef Tuček, Iva Blažková, Kateřina Teplá, Hana Popková, Ing. Marta

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hl. m. Prahy Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 7. 9. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 7 z 9 členů

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 26. 1. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 17/2016 ze 17. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 18. října 2016 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. Mgr.

Více

OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova

OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.2.2017, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.2.2017, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 12/2015 z 12. zasedání konaného dne 08.09.2015 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne

ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne ZÁPIS z 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11, které se konalo dne 02.03.2016 Přítomni: Omluveni: Přizváni: Předsedající: Ověřovatelé: Viz. prezenční listina tajemnice úřadu 10 zaměstnanců

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. pan Kahoun Ladislav

U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. pan Kahoun Ladislav U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 18.3.2009 Zastupitelstvo MČ návrhovou komise ve složení ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: s následujícím programem:

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Plnění minulého usnesení

Plnění minulého usnesení Z á p i s z 13. jednání Zastupitelstva Obce Telnice konaného dne 19.12.2011 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Obecní radnice ========================================================= Jednání zastupitelstva

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 25.11.2010 Přítomni: Pharm.Dr.Jana Bártová, Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více