ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY"

Transkript

1 / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné mno ství dojmù a zá itkù. A mo ná jste zrovna vy, milí ètenáøi na eho Obì níku, nav tívili pøekrásný zámek Villandry, le ící v údolí øeky, na které le í mnoho pøekrásných zámkù. Jeho nejvìt í chloubou je opravdu ú asná zahrada, která je uvedena do pùvodního renesanèního stylu ze 16. století s kvìtinami, zeleninou a bylinami vysázenými do nejrùznìj ích geometrických obrazcù. Pùvodní zahradu vytvoøil Jean Le Breton, ministr financí. A toto je nápovìda k na í záøijové otázce, která u neodmyslitelnì patøí k leto nímu úvodníkovému povídání o bylinkách. V které zemi le í zámek, který vidíte na obrázku, s nejú asnìj í zeleninovou zahradou svìta? Z pestrého svìta bylin a bylinek si dnes pøipomeneme takøka zapomenutou indavu evropskou, v latinì psanou Sanicula europaea. V dobách døívìj ích v ak tuto rostlinu znal ka dý ranhojiè, který ji mìl ve své pøíruèní bra nì, vojáci ji pøibalovali do své plné polní a u lazebníkù le ela na stole hned vedle nù ek, høebenu a holicích potøeb. Mladíci si nacpávali kapsy u kalhot su enými koøeny pøed taneèními zábavami, které zpravidla konèily bitkou. Pokud tekla krev, pøilo ila se indava na ránu, která se ihned zatáhla. Léèitelé ji sbírali pøi ubývajícím mìsíci a následnì su ili. Bylinné výta ky a èaje se v Evropì tradiènì pou ívají k léèení, ale také je známo a dnes ji vìdecky prokázáno pozitivní pùsobení bylinných vývarù a ostatních prostøedkù na posílení rostlin. Tak pøíkladnì výta kem z bøezového listí (1 kg listí na 11 vody) se postøikují jablonì a hru nì v pomìru 1 : 5, aby je ochránily pøed strupovitostí. Z podzimního spadlého dubového listí, které se máèí ve vodì (1 kg listí na 1 l vody) vznikne výta ek, kterým lze v neøedìné podobì zahánìt mravence. Èaj z výhonkù túje (Thuja) ovlivní larvy mandelinky bramborové natolik, e pøestanou jíst a z velké èásti pojdou. Jaké by to v ak bylo povídání o bylinkách, kdybychom zapomnìli na vèelník, rojovník, dou ník, matèník, medlinku neboli na bylinu jménem Melissa officinalis meduòku. Meduòku u ve støedovìku vysazovali lidé pøed své dveøe, aby vyhánìla zlé duchy. Pozdìji se pou ívala proti ple atosti nebo k pøivolání astné lásky. Meduòka je mrazu vzdorná, stále zelená trvalka, vysoká asi 75 cm. Kvítky má malé, ve shlucích, krémovì zbar- vené. Rozkvétají v létì a chutnají slabì po citrónu. Listy voní také výraznì citrónovì a mohou se pøidávat ke kompotovanému ovoci, aby se zbavilo kyselosti. Trhají se èerstvé listy døíve, ne se otevøou kvìty. Listy se pou ívají èerstvé i su ené. Meduòka se pou ívá pøi nespavosti, neklidu, pøi bolestech hlavy, napomáhá hojení a omezuje tvoøení oparù, list vetøený do kù e pùsobí jako repelent a zmíròuje podrá dìní po hmyzím bodnutí. Tinktura z meduòky: 4 l ièky listù meduòky zalijte 100 ml vodky a nechejte louhovat dva týdny na teplém a tmavém místì. Poté sceïte a listy dùkladnì vymaèkejte. Uchovávejte v tmavé, dobøe uzavíratelné láhvi. Pøi bolestech hlavy tinkturou masírujte spánky, pøi oparu potírejte nìkolikrát dennì rty. Pøi plísni na nohou potírejte posti ená místa nìkolikrát dennì. A nyní nám nezbývá ne prozradit odpovìï na minulou otázku, na obrázku byla majoránka zahradní a výhercem kupónu na nákup knihy v hodnotì 200 Kè se stává paní Ludmila Máchová. Výherkyni blahopøejeme a ostatní správné odpovìdi ukládáme k závìreènému prosincovému slosování. Odpovìï na dne ní otázku posílejte nejpozdìji do konce mìsíce záøí na adresu knihovny (Lipová è. 861, enov) nebo em: A do pøí tì se mìjte krásnì. ENOVSKÝ OBÌ NÍK 9/2009 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Sprejerství je v mnoha mìstech velmi rozšíøeným nešvarem. Díla anonymních tvùrcù na fasádách domù, zastávkách, dopravním znaèení apod., zpùsobují obrovské škody na majetku. Jejich následné odstranìní není snadnou a levnou záležitostí. Výzdoba Základní umìlecké školy, lékárny a kašny v naší obci však své umìlce zná... Ten, kdo nièil, bude i platit! K vykradení vozidla staèilo zlodìjíèkovi jen pár okamžikù. Nezodpovìdný øidiè usnadnil totiž nenechavci práci. Své vozidlo si neuzamkl. Nyní mùže jen lamentovat pro ztracený mobil. 10., 26., Rychlý zásah místních hasièù opìt zabránil vìtším škodám na majetku. K likvidaci požárù pøijíždìjí naši dobrovolníci témìø vždy jako první. Tentokrát mj. vèas uhasili dva hoøící plastové kontejnery u základní školy. Ty znamenaly velké nebezpeèí i pro pøilehlou budovu. S naprostou jistotou lze tvrdit, že se jedná, stejnì jako u dalších skutkù, o úmyslné zapálení. Pøípady rozsáhlého žháøství úspìšnì øeší kriminální policie za spolupráce MìP a PÈR Vratimov Ponièené dveøe novinového stánku, byly pøi koneèném bilancování jedinou škodou, kterou neznámí pachatelé zpùsobili. O úmyslu vandalù lze jen spekulovat. Možnému vloupání do objektu zabránili všímaví sousedé tím, že vèas upozornili MìP Notnì posilnìn alkoholem, nezvládl chùzi mladý muž z Havíøova-Šumbarku. Po nìkolika pivech a pár panáècích nabral opilec smìr domov. Cesta se mu však rozhoupala a on upadl Mìstský úøad informuje tak nešikovnì, že potøeboval lékaøský zásah. Po ošetøení a bolestivém šití byl muž propuštìn do domácí péèe Na kvílení brzd a následnou ránu upozornil MìP šenovský obèan. Po nìkolika minutách pátrání po možné autonehodì, bylo objeveno vozidlo témìø dva metry nad zemí ve stromoví. Zmatenému øidièi, který pobíhal po cestì byla pøivolána záchranka. O sklizení témìø zralé fábie se postarala odtahovka. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov nebo na R. Kulhánek, vel. MìP IN ORMACE POLICIE ÈESKÉ REPUBLIKY Výhodná koupì se vždy nemusí vyplatit Na našem obvodním oddìlení jsme zaznamenali nìkolik pøípadù, kdy obèané uvìøili výhodné nabídce ke koupi elektroniky èi jiného zboží a následnì zjistili, že byli podvedeni nebo se prokázalo, že se jedná o vìc pocházející z trestné èinnosti a museli ji vydat pro úèely trestního øízení. Pro objasnìní uvedu dva pøípady z poslední doby. Mladá žena z Šenova se rozhodla, že si koupí pøenosný poèítaè, proto se zaèala zajímat o rùzné akèní slevy a nabídky i v komisním prodeji. V inzertních novinách si pøeèetla nabídku k prodeji pøenosného poèítaèe za èástku Kè. S prodávajícím proto zaèala komunikovat prostøednictvím ové pošty. Nakonec se s ním dohodla, že notebook zakoupí za èástku Kè a zaplatí k tomu poštovné. Za pár dní byla dodána doporuèená zásilka, kterou zaplatila. Když však doma balík rozbalila, nenašla v nìm poèítaè, ale èasopisy a papíry. Skuteènost bezodkladnì oznámila na naše oddìlení. Díky vèasnému oznámení má poškozená nadìji, že peníze dostane zpìt. Neznámý pachatel, pøestože mu peníze nebyly vyplaceny, se dopustil trestného èinu podvodu podle 250 odst. 1 trestního zákona, za který mu hrozí trest odnìtí svobody až na dvì léta nebo penìžitý trest. Druhý pøípad je trochu odlišný. Muž z Vratimova se zapojil do aukce na jednom internetovém portálu. Podaøilo se mu celkem výhodnì vydražit programovatelný automat, který chtìl instalovat k akváriu, aby jím mohl regulovat osvìtlení. Radost z dobré koupì však netrvala dlouho. Policisté ze severu Èech, v rámci pátrání po pachateli vloupání do objektu firmy v Ústí nad Labem zjistili, že elektronika odcizená z vyloupeného objektu je nabízena na internetové burze. Nebylo tedy vùbec obtížné zjistit nové majitele odcizených vìcí. Kupec z Vratimova byl vyzván k podání vysvìtlení i k vydání odcizené vìci. Podle trestního øádu je totiž každý, kdo u sebe má vìc dùležitou pro trestní øízení, povinen ji na vyzvání pøedložit policejnímu orgánu a je-li to nutné pro trestní øízení, je povinen tuto vìc vydat. Muž z Vratimova pøi podání vysvìtlení popsal, jakým zpùsobem kradenou vìc získal a pøedložil doklad o zaplacení této vìci. Programovatelný automat policejnímu orgánu dobrovolnì vydal a pøevzal si potvrzení o jeho vydání. Náhradu škody mùže uplatnit u toho, kdo mu odcizenou vìc prodal. V tomto konrétním pøípadì má však také možnost uplatnit škodu u internetového portálu, nebo se jedná o provozovatele, který takovouto možnost v rámci své èinnosti poskytuje. Tìmito pøípady vás chci upozornit na nebezpeèí, kterému se mùžete (pokraèování na str. 3) 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2009

3 Mìstský úøad informuje IN ORMACE POLICIE ÈESKÉ REPUBLIKY Výhodná koupì se vždy nemusí vyplatit (pokraèování ze str. 2) pachatel krádeže nebo vystavit pøi výhodných prodávající nebude vypátrán, nákupech od neznámých nemáte u koho lidí. Nejen, že mùžete zakoupit nekvalitní zboží, ale také o nìj mùžete pøijít bez náhrady. Pokud uplatnit nárok na náhradu škody. V pøípadì, že by v rámci šetøení vyšlo najevo, že jste si zakoupili vìc, o níž jste vìdìli, že pochází z trestné èinnosti, mùžete se stát spolupachatelem trestného èinu a být trestání podobnì jako sám pachatel. Pøeji vám š astnou Zapaloval popelnice, dokonce v objektu benzinky Policejní komisaø 2. oddìlení obecné kriminality Územního odboru služby kriminální policie a vyšetøování Ostrava zahájil trestní stíhání 19letého mladíka pro trestné èiny podílnictví, poškozování cizí vìci a výtržnictví. Muž je podezøelý, že v èervnu 2009 prodal do zastavárny v Moravské Ostravì zahradnické pákové nùžky, aèkoliv vìpodezøelý, že v období od do , zapálil celkem tøináct(!) plastových kontejnerù na odpad. Místa, kde plastové pochodnì vzplály, byla rùzná. Požáry mìl obvinìný založit napøíklad v Šenovì na Radnièním námìstí, Kaštanové ulici (u høbitova), Petøvaldské i Tìšínské ulici, v Ostravì-Bartovicích. V jednom pøípadì 000 korun (jen škoda na majetku èerpací stanice byla pøedbìžnì vyèíslena ve výši asi korun). Požáry kontejnerù nemìly mladíka vzrušovat, motivem mìla být nuda a z poèátku také zpùsob, jakým mìl ventilovat zlost a své neshody s družkou. Trestní stíhání obvinìného je vedeno na svobodì, k trestné èinnosti se doznal. Viníkovi hrozí trest odnìtí svobody až na dvì léta. Bojovat se žháøem pomáhali nejen hasièi, ale také strážníci Mìstské policie Šenov, policisté Obvodního oddìlení policie Vratimov a kriminalisté 2. oddìlení obecné kriminality Územního ruku pøi dalších nákupech a hlavnì, a se v této souvislosti nemusíme setkat u nás na oddìlení Policie ÈR. Mgr. Olga Bogdanová preventista OOP ÈR odboru služby kriminální policie a vyšetøování Ostrava. Byla realizována nejen speciální opatøení, ale bylo vyslechnuto množství osob. Rozsáhlé provìøování pøineslo zjištìní podezøelého muže, kterému bylo sdìleno výše uvedené obvinìní. Vyšetøování je teprve na poèátku, v pøípadì vyjádøení znalce o reálném nebezpeèí vzniku zahoøení a výbuchu objektu èerpací stanice by pøicházela v úvahu další kvalifikace skutku obecného ohrožení. V úvahu však pøichází také znalecké zkoumání duševního stavu obvinìného. por. Bc. Gabriela Holèáková komisaøka dìl, že pochází z trestné èinnosti. Za nùžky mìl dostat sto korun, které si rozdìlil s 18letým obvinìným mladíkem na polovinu (o tomto pøípadu krádeží jsem vás již informovala, nebo se obvinìný mladík mìl do garáže probourat její støechou!). Dále je však mladík mìl muž dokonce zapálit popelnice v objektu èerpací stanice pohonných hmot. Po zahoøení kontejneru došlo k rozšíøení požáru na pøilehlé dveøe budovy èerpací stanice. Škoda, jenž mìl obvinìný protiprávním jednáním zpùsobit, byla pøedbìžnì vyèíslena na zhruba 117 Z jednání samosprávy ve zkratce Rada mìsta 40. schùze vzala na vìdomí: zprávu o zajištìní Jarmarku plnìní rozpoètu mìsta k informaci k opatrovnictví mìsta (v sociální oblasti) podmínky internetové aukce odepsání nevymahatelných pokut schválila: rozpoètová opatøení návrh dalšího postupu ve vìci vodovodních pøípojek Volenství smlouvy k Jarmarku zvýšení nájmù bytù zadání stavebních prací spojených se zmìnou úèelu užívání prostor stávajícího muzea pøíspìvkové organizaci MìPOS nájemní smlouvu na garáž ve škole Na Podlesí vìcná bøemena pro umístìní staveb povìøila: p. Slavíkovou vedením letopiseckého aktivu starostku schválením zadávacích podmínek vè. okruhu oslovených uchazeèù výb. øízení na dodavatele stavby Bezbariérový Šenov (Stavinohová taj.) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2009 3

4 SAMOSTATNÌ PØISTAVOVANÉ VOK Mìstský úøad informuje Komunální odpady ØÍJEN nepøistavují se, v provozu sbìrné místo, ul. Na Sedlácích (ohrada) LISTOPAD 10. až 12. Pod Køižovatkou, Václavovická (u ÈD), køiž. Vráclavská x Na arském, U Rybníkù PROSINEC 15. až 17. Škrbeòská (u obch.), køiž. V Družstvu x Bøezová, køiž. Šajarská x Nad Potokem, U Garáží, Stará Petøvaldská Areál høbitova (Kaštanová), pouze pro potøeby høbitova: , K organizaci sbìrného místa úkolem pracovníka MìPOS Šenov, pøítomného v otevíracích hodinách na sbìrném místì TKO v ohradì, je zajištìní ukládání do sbìrných nádob pouze urèených vybraných druhù KO. V individuálních pøípadech mùže vypomoci s uložením pøivezených KO, ale nemá povinnost, ani nelze vyžadovat, aby sám dovezené odpady pøekládal do VOK. Sbìrné místo je pouze souèástí služby VOK umožòující obèanùm odložení odpadù podle vzniklé individuální potøeby bez významného èasového omezení. POJÍZDNÁ SBÌR- NA øíjen Nebezpeèné složky kom. odpadu (barvy, laky, øedidla, záøivky, akumulátory, obaly zneè. chem. látkami apod. Nebude odebírat elektroodpad, napø. lednièky, PC, televizory aj. objemné vyø. spotøebièe, tyto se odkládají do spec. kont. sbìrného místa v ohradì, ul. Na Sedlácích. Pojízdná sbìrna je náhradou sbìru nebezpeèných kom. odpadù, které byly souèástí mobilního sobotního sbìru, pùvodnì plánovaného na øíjen t.r. Upozornìní obèanùm Od do bude z dùvodù realizace stavby protipovodòové hráze u areálu volného èasu v Havíøovì provedena uzavírka ulic K Trati v místì mostu a ul. U Koupalištì. Jedná se o úplnou uzavírku a objízdná trasa Pozvání Zveme obèany Šenova na 20. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne v zasedací místnosti obecního domu. Zahájení zasedání v hodin. Z programu: Zpráva komise školství, kultury a sportu Zpráva sociální komise Zpráva komise pro obèanské záležitosti Zpráva stavební komise Organizaèní Další body programu budou upøesnìny na jednání rady mìsta dne (budou zveøejnìny na úøední desce a vývìsních skøíòkách). Mìstský úøad Šenov ve spolupráci s firmou ŽDB Group, a.s. Bohumín poøádá pro obèany akci odvoz vrakù (vozidel urèených k likvidaci) pøímo z místa jeho odstavení za zvýhodnìnou cenu. Majitelùm, kteøí mají zájem ekologicky zlikvidovat vozidlo a nahlásí svùj požadavek do 2. øíjna 2009 na tel. èíslo nebo , bude jejich kompletní autovrak odvezen pøímo z místa stanovištì za úhradu zvýhodnìného poplatku za pøepravu 200 Kè/vozidlo. Zároveò bude majiteli na místì pøedán protokol potøebný k trvalému vyøazení vozidla z Odvoz vrakù Místo pøistavení: Èas Lapaèka, u obch.9:00 10:00 Škrbeòská (plocha u býv. rest) 10:30 11:30 Kaštanová (u høb.) 12:00 13:00 U Alejského dvora 13:30 14:15 V Družstvu x Nová 14:30 15:30 Tìšínská (u koš.) 16:00 17:00 bude vedena po MK ul. Topolová, ul. Škrbeòská, ul. ormanská, ul. Mezidobí, ul. Selská, ul. Na Nábøeží. Ul. K Trati bude od køižovatky ul. Topolová x K Trati ulicí slepou. Odbor investic, MH a dopravy evidence. Poplatky za nekompletní autovrak: bez motoru 600 Kè bez pøevodovky 350 Kè bez baterie 100 Kè každé chybìjící kolo 100 Kè (kromì rezervy) + poplatek za pøepravu 200 Kè. Potøebné doklady: majitel vozu obèanský prùkaz, velký technický prùkaz vozidla; ostatní osoby plná moc od majitele vozidla jako souhlas k likvidaci (nemusí být notáøsky ovìøena), velký technický prùkaz vozidla. Využijte tuto výjimeènou možnost pohodlného ekologického odstranìní autovrakù! IN ORMACE K DOTACÍM Z PROGRAMU Zelená úsporám Oznamujeme vám, že dne 25. èervna 2009 bylo otevøeno PORADENSKÉ CENTRUM Zelená úsporám pro Moravskoslezský kraj, oficiální partner Státního fondu životního prostøedí ÈR. PORADENSKÉ CEN- TRUM Zelená úsporám pøináší žadatelùm o dotace z programu Zelená úsporám komplexní projektovou, technickou a administrativní podporu pro fyzické osoby, spoleèenství vlastníkù bytových jednotek, bytová družstva, mìsta a obce (vèetnì mìstských èástí), podnikatelské subjekty. Cílem je maximálnì pøispìt všem žadatelùm k úspìšnému èerpání dotací. Provedeme žadatele pøípravou revitalizace, pøes zajištìní optimálního financování a dotací, realizací díla, až po spolupráci pøi kontrole dodržování podmínek programu Zelená úsporám ze strany S ŽP. Kontaktní adresa: Èeskobratrská 1403/ Moravská Ostrava tel.: fax: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2009

5 ŠENOV OD 15. ZÁØÍ DO 15. ØÍJNA 2009 Knihovna & Šenovské muzeum Otevírací doba knihovny Po 8.00 až hod.; Út, Èt, Pá až hod.; St zavøeno; So 8.00 až hod. Knihovna & Šenovské muzeum oznamuje, že od 1. záøí má nové telefonní èíslo: Kostel Prozøetelnosti Boží Panská oratoø Do konce mìsíce záøí probíhá výstava obrazù paní Máøí Magdalény Èechové, èlenky sdružení umìlcù Moravy a Slezska v Brnì a KVAŠ Havíøov. Otevøená bude ve dnech Po, Út, Èt, Pá od 15 do 17 hod. a v nedìli od 8 do 10 hod. Všichni jste srdeènì zváni. Pozvánka k sousedùm Václavovice Kostel sv. Václava hod. koncert cimbálové muziky Hradiš- an, vstupné 130 Kè, dìti do 15 let zdarma Vratimov Kino Hvìzda pøedstavení vždy od hod. 16. a Proroctví 18. a Paøba ve Vegas 23. a Hotel pro psy 25. a Krvavé pobøeží a Marley a já 2. a Pokoj v duši 7. a Kletba mìsíèního údolí 9. a Všude dobøe proè být doma 14. a Operace Dunaj Kulturní støedisko Vratimov hod. Veselá školièka nedìlní pohádka pro nejmenší hod. Jan Slabák & Moravanka hod. Michalova brnkaèka pøedstavení Michala Nesvadby pro dìti hod. hraje kapela Poutníci Kulturní dùm Horní Datynì , ve hod. taneèní veèery se skupinou Argument Mìstský úøad informuje / Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem Havíøov Oslavy 40. výroèí založení Gymnázia Komenského v Havíøovì Na poèátku øíjna probìhnou oslavy 40. výroèí založení dolního gymplu v Havíøovì. Možná se nìkomu ètyøicet let nezdá mnoho, ale v èasovém horizontu existence Havíøova je to již poøádný kus historie. Na co se tedy mohou tìšit souèasní i bývalí studenti, rodièe, vyuèující, pracovníci školy a vùbec havíøovská veøejnost? Hlavní èást oslav probìhne 2. a 3. øíjna V pátek 2. øíjna se uskuteèní dvì slavnostní pøedstavení v Kulturním domì Petra Bezruèe, v nichž vystoupí souèasní i bývalí studenti. Dopolední vystoupení v 11 hod. je urèeno žákùm gymnázia i žákùm ostatních havíøovských škol. Podveèerní akce v 17 hodin se jistì zúèastní rodièe, hosté a širší veøejnost. V sobotu 3. øíjna zaène od hodin Den otevøených dveøí, na který se mohou tìšit absolventi. Budou si moci projít školu, prohlédnout staré fotografie, posedìt se spolužáky a známými v upravených tøídách a dalších prostorách, probrat studentské vzpomínky, setkat se s vyuèujícími a v neposlední øadì využít i možnosti obèerstvení, jež bude pøipravovat cateringová spoleènost. Celé toto setkání bude probíhat až do pozdních veèerních hodin a bude doprovázeno koncertem známých i ménì známých hudebních skupin. Kulturní dùm Petra Bezruèe 3. až výstava Architektonické a pøírodní motivy Jaroslava Bílého hod. Skvrny na slunci divadelní pøedstavení Jan Révai, Ondøej Kavan, Tereza Kostková, Ivo Kubeèka / René Pøibil hod. Stezkou indiánù za osídlováním Ameriky projekce expedice hod. Dnes hrajeme Cyrana pøedstavení divadelní spoleènosti Háta Kulturní dùm Radost 2. až Krásná jako kvítka... výstava dìtské výtvarné tvorby hod. koncert skupiny Nezmaøi hod. komorní klavírní koncert Jarmily Paclové Kulturní dùm Leoše Janáèka až výstava vybraných prací dìtské výtvarné kresby a grafiky Krásná jako kvítka... rýdek-místek Muzeum Beskydy stálá expozice: Beskydy, pøíroda a lidé; Zámecký okruh; rýdek Mariánské poutní místo; rýdek a Místek; Památník Óndry Lysohorského Knihovna mìsta Ostravy až výstava Ohlédnutí za èeským exlibris roku 2008, informace na Prodej hotovek v Domì s peèovatelskou službou v Šenovì Pøipomínáme obèanùm možnost objednávání hotových jídel sterilovaných ve skle. Nabídka se týká pøedevším seniorù, ale nejen jich. Prodej vámi objednaných jídel probíhá každý mìsíc v prostorách domu s peèovatelskou službou vždy poslední úterý v mìsíci od hod. Objednávky se podávají nejpozdìji týden pøedem, a to vyplnìním stravovacího kupónu. Možnost výbìru ze 100 druhù hotových jídel. Cena jedné porce v souèasné dobì èiní 32,50 Kè. Bližší informace a možnost vyzvednutí stravovacího kupónu: Mìstský úøad Šenov, správní odbor, dv. è. 207, tel ; Dùm s peèovatelskou službou, kanceláø peèovatelek, tel (ráno). Správní odbor, Svobodová R. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2009 5

6 Kultura Poslední prázdninová sobota patøila tradiènímu Šenovskému jarmarku Také letos se poslední prázdninová sobota nesla v duchu Jarmareèního veselí. V letošním roce bylo také vìnováno oslavì 10 let vzniku sdružení mìst a obcí severní Moravy Slezská brána. Celé šenovské námìstí a pøilehlé okolí se promìnilo v centrum zábavy, kde na všechny návštìvníky èekalo mnoho stánkù s jarmareèním zbožím, s obèerstvením, pou- ových atrakcí a bohatá programová nabídka. Návštìvníkùm se pøedstavily kapely Blackshard, ostravsko-havíøovská skupina Sting Revival, rocková skupina RUR, dìtský swingový orchestr Šuba Duba Band, plzeòská kali a obdivovali nìkteré z prací rùzné výtvarné techniky oleje, pastely, mokré akvarely, peroakvarely, perotuše zamìøené na námìty z pøírody, krajiny, zátiší a architektury. Vernisáž se konala v Panské oratoøi chrámu Prozøetelnosti Boží spolu s tradièní komentovanou prohlídkou kostela. Je možné ji shlédnout do konce mìsíce záøí. Vìøíme, že se vám letošní Jarmark líbil, že vás potìšil a že byl vydaøeným závìrem letních prázdnin. Dìkujeme všem obèanùm, kteøí pøispìli svými finanèními pøíspìvky na likvidaci škod po vichøici, která se Šenovem prohnala Roman Hellstein; Šenovská bašta; Vinotéka orman a orman; Prùmyslový komplex Mlýn Šenov; Zahradnické studio VIOLA; Slezská brána; Moravskoslezský kraj. pela Dìda Mládek Ilegal Band a hlavní hvìzda veèera Petra Janù se skupinou Golem. Veèer byl program zakonèen taneèní párty s DJ s rádia Kiss Morava. Odpoledne probìhla vernisáž výstavy obrazù Máøi Magdalény Èechové èlenky sdružení umìlcù Moravy a Slezska v Brnì a od zaèátku loòského roku také èlenky výtvarné havíøovské skupiny KVAŠ, jejíž obrazy dnes zdobí soukromé sbírky v mnoha zemích svìta (Švýcarsko, Polsko, Rakousko, insko, Holandsko, Anglie, Austrálie), nevyjímaje Èeské republiky. Návštìvníci zhléd- Na závìr dovolte podìkovat jménem mìsta všem, kteøí se podíleli na zajištìní organizace a zdárného prùbìhu letošních slavností obzvláštì: irmì Keen On Production s.r.o., Ostrava, panu Jiøímu Guòkovi; mediálnímu partnerovi Kiss Morava; Mìstské policii Šenov, Policii ÈR a Mìstskému podniku služeb. Rovnìž dìkujeme všem sponzorùm: MALEWO; MORAVIA WOOD, døevostavby; Stavebniny Šenov; p. Karasová, èerpací stanice; Šenovská dopravní spoleènost, spol. s r.o.; Knihkupectví Permon; Autoskla V mìsíci záøí 2009 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané: HELGA BARANOVÁ ŠTÌPÁNKA DÌŽOVÁ MIROSLAVA DROZDOVÁ JOZE DUDÍK HELENA HALEŠOVÁ JOSE HORÁÈEK JAN JANOUŠEK ANNA KARASOVÁ HELENA KAVKOVÁ MARIE MOŠKOØOVÁ LIBUŠE PLACHTOVÁ RANTIŠEK REVENDA JIØINA ROZSYPALOVÁ LUDMILA SLONKOVÁ JARMILA SUMÍKOVÁ LUBOMÍR SVATÝ MARIE ŠLACHTOVÁ MIROSLAVA ŠODKOVÁ ALENA TURSKÁ MILADA URBANCOVÁ VLADIMÍR VÁVRÙ MÁRIA VEJLUPKOVÁ IRENA WEBEROVÁ ZLATOU SVATBU oslavili manželé Eva a Zdenìk Michalcovi Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinnou pohodu a spokojenost. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na tel nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. dne v mìsíci. (SO / T. Klimasová) 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2009

7 Kultura / Školství Oslava životních jubileí v Domì s peèovatelskou službou V nedìli si uspoøádali obyvatelé DPS oslavu životních jubileí nìkolika svých spolubydlících. Oslava narozenin zaèala spoleèným obìdem, na který byli pozváni i zástupci mìsta. Paní starostka Mgr. Darja Kuchaøová a pan místostarosta Ing. Jan Blažek oslavencùm popøáli pevné zdraví a pøedali jim malé dáreèky a kytièku. Oslava probíhala v pøíjemné, pøátelské atmosféøe, zpívalo se i tanèilo. Oceòujeme aktivní a A UŽ JE TU OPÌT ŠKOLA... Milí žáci a vážení uèitelé, vítám vás všechny na prahu nového školního roku a pøeji vám mnoho úspìchù v každodenní školní práci. Dva mìsíce letošních prázdnin jsou nenávratnì za námi, uplynuly jako voda. Doufám, že vám umožnily naèerpat dostatek sil do nového školního roku 2009/2010. Se zaèátkem záøí zaèínají žákùm, ale také uèitelùm, rodièùm každodenní školní povinnosti. Pøeji vám všem dobrý start do každodenního kolotoèe starostí a radostí, aby jste vykroèili nezištnou pomoc všech obyvatel, kteøí se podíleli na pøípravì této zdaøilé a dùstojné oslavy pøes krásnou výzdobu slavnostní tabule, zajištìní a pøípravu bájeèného obìda až po skvìlou hudební produkci! Díky Vám všem! Mìsto Šenov a obyvatelé Domu s peèovatelskou službou v Šenovì touto cestou dìkují za poskytnutí sponzorských darù u pøíležitosti oslavy životních jubileí obyvatel DPS tìmto firmám: Tìšínské jatky, s.r.o., Víte, že...? letošní šenovskou pou obohatilo koncertní vystoupení gospelového sboru Alfa Gospel Praises, které se konalo v chrámu Prozøetelnosti Boží v Šenovì v nedìli v hod.? Tento sbor ze Zábøehu na Moravì byl založen v dubnu roku 2006 a sdružuje lidi všeho vìku. Vedoucím projektu je Simeon Hýbl, který v hudební oblasti (jazz-rockové) pùsobí aktivnì již od roku Témìø dvouhodinové vystoupení v zaplnìném chrámu bylo opravdovou tøešnièkou a dùstojným završením víkendového veselí. Na Olšinách 1, Èeský Tìšín pan Jaromír Bojko; Viola zahradnické studio, s.r.o., Šenov, Pod Školou 1549 paní Ing. Radka Malíková; Restaurace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠENOV do pøíštích dnù tou správnou nohou. Nejvìtší kus práce, žáci, musíte svou pílí a snahou udìlat sami! A se nový školní rok vydaøí ve prospìch vás všech žákù, rodièù a uèitelù! Mgr. Darja Kuchaøová starostka ZÁKLADNÍ ŠKOLA IN ORMUJE Základní škola Šenov, Radnièní námìstí 1040; www. zs-senov. cz; tel. kanceláø: ; jídelna: ; šk. družina: ; øeditelka: Mgr. Nadìžda Pavlisková. Døevjanka pan Ing. Miroslav Bauer; Novák velkosklad ovoce-zelenina, Šenov. Velmi si vážíme vaší pomoci! Organizace školního roku 2009/2010 Zaèátek školního roku Øeditelské volno Podzimní prázdniny... od Státní svátek Vánoèní prázdniny... od Nástup do školy Lyžaøský výcvik 7. r Lyžaøský výcvik 4. r Ukonèení pololetí Pololetní prázdniny Jarní prázdniny... od Velikonoèní prázdniny... od Dìtské radovánky Ukonèení školního roku Hlavní prázdniny... od Nástup do šk. roku (pokraèování na str. 8) Evidence obyvatel NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Jan Muroò, Vítek Štix, Michal Roman, Valentina Tomanová, Robin Jiøíèek, Ondøej Kristian Koneèný, Jan Kyška, Vít Zboøil, David Koziel K narození dìtí rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Jaroslav Pavelek, Marie Drozdová, Jaroslava ójciková, Vìra Kožušníková, Jiøina Rozbrojová, Václav Jaroš, Karel Pešek, Bohuslav Šín Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2009 7

8 Školství ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠENOV /pokraèování ze str. 7) ve VV, D, Z, ÈJ, AJ a dalších. Slavnostní pøivítání Žáci se uèí podle nového školského vzdìlávacího V uplynulém roce prvòáèkù probìhlo tentokrát na školním høišti. programu nazvaného Šenovská škola šance pro všechny na š astný start s výjimkou 4., 5., a 9. tøíd, kteøí se zatím uèí podle bývalých osnov. Angliètina se vyuèuje už od byla vìtšina prostor školy znaènì modernizována. Bylo využito finanèních zdrojù z projektu EHP Norsko jeho 3. etapa. Další èást vybavení byla realizována ze Žáèky pøivítali pøedstavitelé školy a mìsta a popøáli jim š astný a úspìšný start do nového školního roku. Veselým vystoupením zpestøili program žáci druhých devátých 1. roèníku napøíè pøedmìty, Strukturálních fondù, tøíd. Dìti se také se- od 4. roèníku mají konkrétnì Regionálního žáci možnost úèastnit se operaèního programu kurzù cizích jazykù. Moravskoslezsko. Ve škole se realizuje Podrobné informace mnoho èinností formou naleznete na dalších projektového vyuèování. stránkách obìžníku. Z nejvìtších projektù mùžeme jmenovat napø. Bezpeènì do školy, Olympiáda Slezské brány nebo Køížem krážem Slezskou branou. Škola dosahuje HURÁ DO ŠKOLY! Letošní první školní den byl velmi krásný a slunný. Naši školu bude výborných výsledkù ve letos navštìvovat 604 vzdìlávání a soutìžích na krajské i celostátní úrovni pøedevším v oblasti sportu, dopravní soutìži, žákù, kteøí se budou uèit v 15 tøídách na prvním stupni a 12 tøídách na druhém stupni. známily se svými tøídními uèitelkami a obdržely mnoho dárkù, které jim vìnovali sponzoøi. Pøejeme všem žákùm úspìšný start do nového školního roku a tìšíme se na dobrou spolupráci se zástupci mìsta a všemi obèany mìsta. ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŠENOVÌ JAKO SOUÈÁST PROJEKTU EHP NORSKO V uplynulých tøech letech se ZŠ Šenov zapojila do projektu Modernizace a vybavení školek, škol a školských vzdìlávacích center. Dotace na tuto modernizaci byly získány z inanèních mechanismù EHP/Norska. Tento projekt byl naplánován na tøi etapy, z nichž poslední vyvrcholila letošními prázdninami. Uèebny, šatny, kuchyò, jídelna i kabinety uèitelù tak získaly zcela nový a moderní ráz. V první etapì, která probìhla v roce 2007, se naše škola doèkala rekonstrukce a nového vybavení jídelny a kuchynì. Dále byly zakoupeny odborné a školní pomùcky, které velmi pøispívají k pøíjemnìjší a efektivnìjší výuce v jednotlivých pøedmìtech. Ve druhé etapì, která probìhla v roce 2008, jsme finanèní prostøedky použili na vybavení naší školy školním nábytkem, který vyhovuje hygienickým normám a vyhláškám EU. Žáci se nyní vyuèují v modernì zaøízených tøídách a radost jim dìlají nejen nové lavice a židle, ale také nábytek a tabule. Tøetí etapou, která se uskuteènila bìhem letošních prázdnin, byly rekonstrukce spadající do tohoto projektu završeny. Žáky urèitì nejvíce tìší nové a krásnì barevné šatní skøíòky a špièkovì vybavená uèebna informatiky a chemie. Na prvním stupni se tøídy oživily veselou skøíòovou sestavou. Uèitelùm byly novì vybaveny kabinety pro uložení pomùcek a pøípravnou práci. (pokraèování na str. 9) 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2009

9 (pokraèování ze str. 8) To, jakým zpùsobem se naše škola zmìnila za poslední tøi roky, dìlá radost nejen uèitelùm, ale také žákùm a jejich rodièùm. Školství ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠENOV Každý z nás pøece rád pracuje v krásném a modernì vybaveném prostøedí. Doufáme, že nám tato modernizace bude dìlat radost ještì spoustu následujících let. Modernizace infrastruktury pro vzdìlávání v ZŠ Šenov Tak zní název projektu, který byl koncipován pøedevším jako øešení neuspokojivé situace v oblasti vybavenosti obou šenovských základních škol. Poèet obyvatel Šenova permanentnì roste vzhledem k poloze mìsta, které leží velmi blízko tøetího nejvìtšího mìsta republiky Ostravy. Dochází k výstavbì nových bytù a rodinných domù, pøibývá pøistìhovaných obèanù. Pøed realizací projektu bylo ve škole zastaralé vybavení uèeben, zchátralý nábytek v kabinetech, kotelna školy a celkový otopný systém byly Nabízíme vám fotografie z krásného nového prostøedí naší školy v havarijním stavu, nebyl zajištìn bezbariérový pøístup do objektu, závadné byly povrch tìlocvièny a vzduchotechnika kuchynì, chybìlo dìtské høištì pøidružené ke škole na Podlesí. Všichni víme, že kvality a dobré úrovnì vzdìlání nelze v dnešní dobì dosáhnout bez vhodného moderního vybavení školy, uèeben pro výuku i celkového zázemí. A tak se o letošních hlavních prázdninách pøistoupilo k realizaci projektu a škola se zmìnila v jedno velké staveništì. Projekt øešil kompletní regeneraci výše zmínìných èástí školních objektù, k jeho hlavním cílùm náleželo vybudování bezbariérového pøístupu, realizace výrazných inovaèních krokù v oblasti vybavenosti uèeben a kabinetù odbornými pomùckami, nábytkem a další. Celkové náklady pøesáhly 13 milionù a byly financovány ze Strukturálních fondù, konkrétnì z Regionálního operaèního programu Moravskoslezsko. Realizací projektu došlo k výraznému zlepšení vybavenosti odborných uèeben, pøedevším uèeben cizích jazykù, fyziky, chemie, biologie, zemìpisu, hudební výchovy, kabinety byly vybaveny novým nábytkem, tøídy prvního stupnì novými veselými skøíòovými sestavami, byla rekonstruována kotelna, vymìnìna topná tìlesa a regulace, stejnì jako vzduchotechnika ve školní jídelnì a podlaha velké tìlocvièny. Byly vybudovány bezbariérový výtah do 2. patra a zámková dlažba nových chodníkù pøed školou. Ke škole na Podlesí pøibylo dìtské høištì, odpovídající souèasným trendùm a normám. Aby se náš region neustále rozvíjel, je více než nutné poskytovat dìtem patøiènou úroveò základního vzdìlání. Realizací projektu Modernizace infrastruktury pro vzdìlávání v ZŠ Šenov se nespornì zvýší kvalita výuky, konkurenceschopnost mìsta Šenova, potažmo podnikatelské prostøedí a díky tomu i zamìstnanost a kvalita života obyvatel Šenova a jeho okolí. Šenovská škola bude patøit k velmi dobøe vybaveným školám v naší republice. Buïme na to hrdi a pøejme jejím žákùm, uèitelùm i ostatním zamìstnancùm mnoho úspìchù a spokojenosti z vykonané práce. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2009 9

10 nabízí ve školním roce 2009/20010 výuku v hudebním a výtvarném oboru a pøípravu žákù na talentové zkoušky. HUDEBNÍ OBOR Plnì kvalifikovaní pedagogové s dlouholetou praxí mohou vašim dìtem poskytnout výuku na tyto hudební nástroje: akordeon, housle, keyboard, klarinet, klavír, kytara, piccola, pøíèná flétna, saxofon, trubka, violoncello, zobcová flétna, lesní roh a výuku sólového zpìvu. Školství / Život ve mìstì Základní umìlecká škola Viléma Wünsche v Šenovì VÝTVARNÝ OBOR Ve výtvarném oboru se žáci pod vedením Mgr. K. Holeèkové seznámí s tìmito technikami: kresba malba grafika vázaná a vosková batika keramika prostorová tvorba. Dosud máme ještì nìkolik volných míst. Pøihlásit dìti mùžete osobnì a nebo na telefonních èíslech: (sekretariát), (øeditelka školy, záznamník); Letní tábor na Bystøièce (I. turnus ) zaèal letos pro dìti netradiènì už v nedìli. Dìti pøijely do tábora natìšené na nová dobrodružství a kamarády do malebného údolí øeky Bystøice a daleko od prùmyslového ruchu mìst. Po pøesunutí dìtí a jejich vìtší než velké polní (pøi nìmž se vedoucí a i auta pìknì zapotila) od autobusu do tábora neèekaly na dìti, k jejich velkému pøekvapení, pøipravené stany, do kterých by se dìti mohly ihned rozprchnout, ale èekala je první bojovka postavit si stany. Nìkterým dìtem bylo možné pøeèíst zoufalství na tváøi, jiným zase úsmìv, když se pomalu vrhly na zdolávání této tìžkosti. Nakonec, za hojné asistence vedoucích, mìly dìti po chvilce hotovou støechu nad hlavou. Hlavní dobrodružství cestování èasem v celotáborové høe MUZEUM 10 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2009 Letní tábor Pionýrské skupiny Šenov I. turnus mohlo zaèít. Dìti byly rozdìleny do pìti oddílù a každý oddíl pøedstavoval nìjakou, dìtmi vymyšlenou, instituci zabývající se historií. Pro pøesun do této doby byl použit patentní stroj èasu, vyvinutý nejlepšími mozky naší doby. V každé dobì mìly dìti za úkol získat artefakt. Jako první je èekal PRAVÌK. V kožešinách obleèení domorodci, primitivní nástroje, nejcennìjší majetek oheò a støecha (jeskynì) nad hlavou. Takové podmínky by mohly odradit nejednoho civilizovaného cestovatele èasem, ale ne ty naše. Dìti se uèily udržovat oheò, postavit chýši, poznat v této nebezpeèné dobì dravá zvíøata a kouzla šamanù. V této dobì dìti pro svá muzea získaly trilobity. Bohužel menší softwarová chyba poškodila stroj èasu a naši cestovatelé uvízli v èerné díøe. Naštìstí pro nì se objevila alternativní, sice krkolomnìjší, cesta èasem. A pøesun mohl zaèít. A nyní se dìti ocitly tváøí v tváø ØÍŠI STØEDU ÈÍNÌ. Boje rodinných klanù, Velká èínská zeï, tkaní hedvábí a ani úèinkování v klasickém stínovém divadle nenahlodalo morálku našich malých dobrodruhù tak, jako nutnost jíst veškeré jídlo bez pøíboru, jen s hùlkami. Toto období bylo zakonèeno šaolinským výcvikem, pøièemž získaný artefakt vzácné zrnko rýže bylo dalším úlovkem oddílù pro jejich muzea. Následoval opìt pøesun, již znovu zprovoznìným strojem èasu, do doby ØECKA. Prùvodci touto dobou byly samotní bohové Olympu Zeus, Ares a Dionýsos. Pou ØECKEM zapoèala na Krétì úprkem z labyrintu a odletem dle pánù Daidala a Ikara. Zažehli jsme slavnostní oheò na poèest olympijských her, kterých se zúèastnily i dìti. Èelili jsme perským vojskùm v bitvì u Thermopyl a zdecimované zbytky obráncù se stáhly zbabìle èasem do Renesance. Za tuto dobu dìti pro svá muzea získaly vavøínový vìnec. RENESANCE doba Shakespeara, objevù a vìdy. Hned na úvod byly dìti odvezeny neznámo kam a jejich úkolem bylo objevit Ameriku (náš tábor). Setkání s Koperníkem, Martinem Lutherem èi Guttenbergem bylo na denním poøádku. A nakonec plavba kolem svìta, pøi níž jako artefakt ukoøistili rukopis Shakespeara. Pak nastala záøe, tikání, svist a pøesun èasoprostorem. Jsme v USA MEZI SVÌTOVÝMI VÁLKAMI. Podsvìtí, mafiáni a prohibice s významným prùvodcem kdo jiný než Capo di tutti capi. Oèividnì dìti sklouzly na šikmou plo- (pokraèování na str. 11)

11 Letní tábor PS Šenov - II. turnus Já a moji kamarádi jsme prožili nejkrásnìjší prázdniny. Podnikli jsme velikou výpravu až do pravìku. Zrovna tak, jako když si kluci hrají na indiány nebo na piráty. Byli jsme ètyøi: Jenda, Tonda, Jirka a Pé a. To jsou první slova filmu Cesta do pravìku od Karla Zemana. Stejnými slovy zaèínal i náš tábor. Hlavními hrdiny stejnojmenné celotáborové hry se staly ètyøi instruktorky z pionýrské skupiny Šenov. Èleny výpravy se také stalo 25 dìtí, které se zúèastnilo druhého turnusu letního tábora na Bystøièce. stejná dobrodružství jako ètveøice klukù ve filmu. Celý tábor nám pøálo poèasí a tak jsme si mohli dopøát i výlet do aquaparku a táborák. Po mnoha letech jsme do programu opìt zaøadili karneval a volbu miss a missáka tábora. A vyplatilo se. Dìtem se to moc líbilo. Bìhem tábora vznikla mnohá nová pøátelství a dìti si domù pøivezly nezapomenutelné zážitky. Nemohu jmenovat vše, co se dìtem líbilo, co je bavilo. Pro každého je ta nejkrásnìjší vzpomínka jiná. Hlavní ale je, že i když byl tábor o pár dnù kratší, Život ve mìstì Mezinárodní letní taneèní škola V termínu od 16. do 22. srpna probìhla ve ryèovicích mezinárodní letní taneèní škola. Celou akci organizoval Josef Macura, pøedseda TŠ PALAS. Této tradièní akce se úèastnilo na 45 taneèníkù z Ústí nad Labem, Karviné, Havíøova, Šenova, rýdku, Raškovic, Ostravy a Namyslowa z Polska. Vyuèovali celkem 4 lektoøi v taneèních stylech street dance, disko, pop, modern dance a párových tancù. Tato akce byla obrovským pøínosem pro všechny zúèastnìné, vymìòovali si vzájemnì své taneèní zkušenosti tentokrát na mezinárodní úrovni. Všichni rychle pochytili základní komunikaèní slovíèka polského jazyka, a když již byli v koncích a vzájemnì si nerozumìli, vždy s ochotou jim pøekládal jejich trenér Josef Macura. Soustøedìní bylo nabito nejen tancem, trénovalo se 6 až 7 hodin dennì a staøí i 9 hodin dennì, ale samozøejmì byly i mezinárodní hry o ceny nebo jen tak pro zábavu. Po každodenní døinì nás èekal zasloužený bazén s víøivkou. Taneèní škola byla ukonèena závìreèným vystoupením pro rodièe, pøedáním diplomù a podìkováním poøadatelùm. Letní taneèní školou se prohloubila spolupráce s polskými taneèníky a doufáme, že se brzo setkáme a na našich soutìžích, èi na festivalech v Polsku. A jelikož zaèíná nová taneèní sezóna, zveme širokou veøejnost do našich taneèních kurzù a spoleèenských akcí. Nejprve dìti došly do jeskynì, kde nalezly trilobita. A tím to vše zaèalo. Všichni spoleènì vpluli do jeskynì a dostali se do doby ledové. Bìhem cestování v pravìku zažívali máme na co vzpomínat. Pøi prohlížení videa z tábora nám všem opìt zazáøily oèi a už teï se moc tìšíme na další tábor. Za II. turnus tábora PS Šenov Vìra Kubinová. Letní tábor PS Šenov I. turnus (pokraèování ze str. 10) chu. Podplácení dostihových závodníkù, atentáty na vlivné politiky, pašování nealkoholu nemohlo skonèit jinak než zatèením a následným soudem. Naštìstí se dìtem podaøilo získat pro muzea doutník, pak uprchnout a navrátit se strojem èasu do pøítomnosti. Závìreèná diskotéka, chmury pøi balení vìcí a sáhodlouhé louèení jen podtrhly to, jak dìtem jejich kamarádi, tábor, vedoucí a strávený èas pøirostli k srdci. Doufáme, že pøíští tábor bude minimálnì stejnì dobrý, ne-li lepší, než ten letošní, a že se brzy na dalších akcích zase setkáme. Za PS Šenov I. turnus Jan Gabzdyl ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/

12 Mafiánský letní tábor Letní tábor 4. skautského oddílu se uskuteènil v termínu ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Tábora se zúèastnilo 40 dìtí a 10 vedoucích. Po dobu tábora jsme se ocitli v prostøedí mocných mafiánù. Celý oddíl byl rozdìlen do ètyø klanù: Mirabelli, Nitolli, Delvecio a Tatallia. Úkolem bylo vybrat ze svého støedu nejvìtšího a nejlepšího bosse. Zároveò jsme hráli rùzné hry, podnikli zajímavé výlety (nìkteøí i vícedenní). Užili jsme si spousty legrace a zábavy. Tøi týdny utekly jako voda a nám nezbývá se tìšit na pøíští spoleèné akce a také na tábor. Za 4. skautský oddíl Žába Indiánský tábor Norberèany 2009 Poøádný skautský rok musí vyvrcholit letním táborem. A protože minulý skautský rok byl opravdu úspìšný, tak se stalo, že se kluci z 1. oddílu a holky z 2. oddílu EL- MANO dohodli, že vyrazí na spoleèný indiánský tábor! Pøes 50 dìtí a vedoucích strávilo nádherných 14 dní ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá nedaleko obce Norberèany. Èervenou nití tábora byla etapová hra na Indiány, ve které si všichni mohli vyzkoušet ulovit bizona èi tøeba zkrotit divokého mustanga. Nejvìtší úspìch však mìla hra 1000 krokù, která dokonale zmátla i zkušené indiány a squaw. Obtížná byla také bitva s bandity o uloupený zlatý poklad. Ten se však indiánùm podaøilo získat zpìt a jelikož už nechtìli, aby byla prolita další krev, tak se rozhodli poklad zakopat na bezpeèné místo, kde jej už nikdo nikdy nenajde. Tím skonèil i náš spoleèný tábor a my se museli vydat zpìt domù do Šenova. Nebyli jsme však smutní, ale veselí, protože nám zbyly vzpomínky a zážitky, na které se nezapomíná. Za 1. a 2. oddíl napsal Martin Sukaè Rádio Postavme školu v Africe Šestý roèník veøejné sbírky na podporu základního školství v Etiopii letos probìhne v Šenovì na základních školách v dobì konání tøídních schùzek. Již nyní by skauti ze Šenova chtìli podìkovat paní øeditelce Nadìždì Pavliskové za ochotné pøijetí i pomocnou ruku. I letos se mùžete tìšit na možnost zakoupení výrobkù dìtí s africkou tématikou, poslech afrických písní a prohlédnutí obrázkù z Afriky. Vìøíme, že se budeme i s vámi na pøelomu záøí a øíjna spoleènì podílet na postavení již desáté školy v Etiopii. Více informací o této sbírce naleznete na Irena Dobešová Amazonka Pøání k narozeninám Dne 29. záøí 2009 oslaví své 87. narozeniny zakladatel skautského hnutí v Šenovì br. Joža Rajdus. I touto cestou bychom mu chtìli popøát pøedevším hodnì zdraví a životního elánu do dalších skautský let. Èlenové junáckého støediska v Šenovì Roverské putování Broumovskem Tak jako v letech minulých, jsme se i letos vydali vstøíc dobrodružství. Bylo pøed námi 5 dní a bezmála 72 kilometrù v nádherném kraji broumovských, teplických a adršpašských skal. Nemohli jsme vynechat ani návštìvu muzea stavebnice MERKUR v Polici nad Metují èi procházku Babièèiným údolím kolem známého Starého bìlidla. Asi nejvìtší dojem v nás však zanechala prohlídka skalního mìsta v samém nitru adršpašských skal. Takové bylo ve zkratce letošní putování 12 roverù a rangers po nádherném kraji Aloise Jiráska. A co nás èeká pøíštì? Necháme se pøekvapit. Ale jistì to bude stát za to! Za Roverský kmen eresteèka napsal Martin Sukaè Rádio Nebuï out, buï SKAUT! Hledáš partu dobrých kamarádù? Máš rád/a pøírodu? Nebaví tì jen sedìt doma u poèítaèe? Chceš se nauèit obstát v krizových situacích? A nebo si tøeba jen chceš zahrát na kytaru u táboráku? Pokud sis alespoò na jednu z otázek Život ve mìstì / Sport Skauti informují odpovìdìl/a ANO, tak neváhej a pøidej se k nám! Staò se skautem èi skautkou, vlèetem èi svìtluškou! Mùžeš si vybrat, jestli chceš chodit do chlapeckého, dívèího nebo smíšeného skautského oddílu. V Šenovì jsou všechny! Scházíme se každý pátek od 15:30 do 17:00 ve staré škole pod kostelem. Pøijï se podívat mezi nás a uvidíš, že tì skauting bude bavit. Tìšíme se na tebe! Více informací najdeš na Znáte obèanské sdružení PRO VICTUS? V r bylo toto sdružení založeno a již se má èile k svìtu. Svou èinnost zamìøilo prostøednictvím svých aktivit na zlepšování kvality života celé spoleènosti tím, že bude usilovat o odstraòování bariér mezi majoritní spoleèností, etnickými menšinami a specificky znevýhodnìnými obèany na území Moravskoslezského kraje, což je v souladu s komunitním plánem mìsta Ostravy. Jedním z jeho cílù je realizace programu zdravotnì sociálního pracovníka a zahájení èinnosti nové organizace v oblasti romského etnika. A toto je filozofie obèanského sdružení Pro Victus. Bude svou humanitární èinností hledat øešení problémù zmínìných skupin formou vzájemného poznávání se, odbourávání oboustranných bariér plynoucích z neznalosti, ze stereotypù, pøedsudkù. Hlavním cílem Pro Victus je podílet se na získání pracovního uplatnìní etnických menšin, snížení nezamìstnanosti, získání pracovních návykù. Ve spolupráci s Úøadem práce v Ostravì chce vytváøet pracovní místa pro rekvalifikované ženy dlouhodobì nezamìstnané a obtížnì zamìstnatelné. Vytváøí tak pracovní pøíležitosti i pro romské ženy, které jako pomocnice v domácnosti pomáhají zvládat tìžkosti stáøí seniorùm v Radvanicích a Bartovicích, ale i v celé Ostravì. Vykonávají drobné domácí práce jako napø. žehlení, mytí oken, vytírání podlahy, nákupy aj. A jaká je reakce seniorù? Napø. jedna obyvatelka Domu s peèovatelskou službou v Bartovicích nám sdìlila: Nejdøív jsem se bála, to víte jsem stará a obtížnì mìním své názory, ale dnes s moji romskou pomocnicí bez námahy uklidím byt a ještì si s ní popovídám u kávy. Je pracovitá a moc milá. A to vše za 60, Kè za hodinu. Obèanské sdružení sídlí v Radvanicích na ul. Tìšínské a úzce spolupracuje se sociálním odborem zdejšího ÚMOb, kde pøípadným zájemcùm rádi poskytnou bližší informace. Nabídka pro seniory Potøebujete umýt okna, nakoupit èi jakkoliv pomoct v domácnosti? Tak právì pro vás je zde obèanské sdružení Pro Victus. Práci budou vykonávat pracovnice/níci, odbornì rekvalifikované/í prostøednictvím Úøadu práce v Ostravì. Tyto služby budou poskytovány na základì smlouvy podle individuálních pøání zájemcù a zájemkyò za minimální úplatu. ~ Další informace na tel.: ~ Volat mùžete také kdykoliv na tel.: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2009

13 otbalovou sezónu 2009/2010 zahájili MUŽI v krajské soutìži 1.B tøídy výteènì. V prvních tøech utkáních v mìsíci srpnu 2009 neprohráli a zatím se pohybují na pøedních místech tabulky této soutìže. Výsledky a dobré výkony pøilákaly do hledištì rekordní návštìvy. Napø. utkání proti Interu Petrovice navštívilo odhadem pøes 200 divákù a rovnìž na utkání v Dolních Datyních se pøijelo podívat asi skvìlých fanouškù SK Šenov! Jaké tedy byly první výsledky a støelci branek uvádíme dále: V prvním utkání muži SKŠ porazili mužstvo z Hnojníka 4:2 (2:2). Branky Šenova vstøelili: Martin Klimša-2, Petr Vojtek a Pavel Štìpán ml. I ve druhém utkání na horké pùdì v Dolních Datyních muži SKŠ zvítìzili 2:1(0:1), když vyrovnávací branku na 1:1 vstøelil Pavel Štìpán ml. a vítìznou branku zaøídil Jirka Motyka. Ve tøetím utkáni na domácí pùdì SKŠ pøesvìdèivì porazil Inter Petrovice 6:2 (3:1). Branky v tomto utkání vstøelili: Martin Klimša-2, Karel Biela-2, M. Janczar a P. Štìpán ml. Rovnìž DOROST SKŠ již zahájil mìstskou soutìž S Ostrava. V prvním utkání na domácím høišti porazil Velkou Polom jednoznaènì 5:1. Branky dorostencù vstøelili: Staøièný-2, Mìš ánek, Vašíèek a Janík. O tom, že se SK Šenov vìnuje i výchovì mládeže, svìdèí i fakt, že oddíl kopané pøihlásil v tomto roèníku již tøetí mládežnické mužstvo. Poprvé si oficiální soutìž MINI OTBAL S Ostrava SKUPINA B zahraje pøípravka SK Šenov. Pøípravka odehrála své první utkání v Markvartovicích, kde po snaživém a bojovném výkonu podlehla 8:0 (3:0). DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: Na utkání mužù SKŠ ke vzdálenìjším soupeøùm, jako jsou Vendrynì, Jablunkov, Karviná a Nýdek, pøipravuje SK Šenov autobusový zájezd. Podrobnosti o odjezdu autobusu najdete (sledujte) na internetových stránkách SK Šenov, ve vývìsní skøíòce u høištì SK Šenov a v bulletinu, který je vydáván pøi domácích utkáních. Sport / Inzerce SK Šenov oddíl kopané Mìstská soutìž S Ostrava Dorost SKŠ Minifotbal S Ostrava skup. B Starší pøípravka SKŠ Mìstská soutìž S Ostrava Žáci SKŠ Tabulka k krajské soutìže MUŽÙ 1.B tøídy skupiny C Tým PZ V R P VG:OG +/ PB 1. Sokol Nýdek : SK Šenov : M K OKD Karviná B : Oldøichovice : Sokol Mosty : Vendrynì : Drutex Nebory : Sokol Sedlištì : K Spartak Jablunkov : Internacionál Petrovice : Sokol Dobrá : Dolní Datynì-Haví øov : Sokol Hnojní k : Sokol Hrádek :9-6 0 Nejbližší program mužstev SK Šenov v podzimní èásti roèníku 2009/ B tøída MS K S Skupina C Muži SKŠ Daruji králièí hnùj. Šenov-Lapaèka, ul. rýdecká. Tel.: Koupím RD nebo stavební parcelu v Šenovì a okolí do 30 km, možno i zadlužený, platím hotovì, za nabídku dìkuji. Tel.: Nabídka služeb obèanùm Naše služby zahrnují obstarávání nákupù, odvoz (k lékaøi, na úøady apod.), úklid v domácnostech a další domácí práce, vaøení a dovoz obìdù, péèi o seniory a hlídání dìtí. V pøípadì zájmu kontaktujte telefonní èíslo nebo Koupím rovinatý pozemek kolem 1000 m 2 do Kè pro okamžitou výstavbu RD v Šenovì. Podmínkou je dosah IS, kanalizace, blízkost MHD. Kontakt Koupím RD nebo stavební pozemek nabídnìte. Tel.: Prodám stavební parcelu 1000 m 2 v Šenovì. Elektøina + voda na pozemku. Cena dohodou. Tel.: Dìkujeme všem pøíbuzným, sousedùm a známým za úèast na pohøbu pana Václava Jaroše za modlitby, projevenou soustrast a kvìtinové dary. Zarmoucená rodina ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/

14 Inzerce Prodám rodinný dùm 3+1 v Šenovì. Garáž s HB, plynové ÚT, pozemek 1413 m 2, zahrada oplocená, ovocné stromy, keøe, klidné, pìkné a žádané místo. Cena Kè (možná dohoda). Tel.: Koupím rodinný dùm nebo pozemek k výstavbì RD v této lokalitì. Stav a cena nerozhoduje. Tel.: A Zápalka nabízí své služby Provádíme seèení travnatých ploch a následnou ekologickou likvidaci travní hmoty. Tato služba je výhodná jak pro firmy nebo instituce, tak i pro obèany. Dále provádíme kácení nebo oøezávání nebezpeèných stromù stoupaèkovou metodou, odvoz pokácené døevní hmoty, výsadbu, zalesòování a kácení lesù, prodej palivového døíví s možností dovozu a v neposlední øadì realizaci okrasných zahrad. Tel.: , MO ÈSSD Šenov zve spoluobèany na pøedvolební mítinky místopøedsedy Parlamentu p. Zaorálka v hod. na námìstí v hod. restaurace Horakùvka Kupón Pizzerie Døevjanka , Sleva na pizzu 25, Kè Kupóny se nesèítají Platí na rozvoz i v restauraci Platnost do Oprava z minulého èísla, po Šenovì závoz ZDARMA od 1 ks Absolventùm ZDŠ Šenov r Milí spolužáci, už jsou to 2 roky, co jsme se setkali, abychom si spoleènì zavzpomínali na svá školní léta. Pokud máte zájem o další spoleènou akci, dostavte se dne v hod. do restaurace U Krtka (Šenov naproti ZŠ Podlesí). Bližší informace zjistíte na tel. è Anna Kravèíková (Køivdová), Blanka Macurová (Øepecká). Svou úèast nahlaste telefonicky nebo osobnì nutné!!! Platba na místì. Tìšíme se, že se opìt sejdeme v hojném poètu. Restaurace na Lapaèce pøijme kuchaøe(ku) na plný i èásteèný úvazek. Nástup možný 11/2009. Informace na tel.: POHØEBNÍ SLUŽBA ARON Havíøov-Mìsto, ul. Národní tøída 1541/14a Od roku 1991 poskytujeme komplexní pohøební a høbitovní služby. Zajistíme pohøby ve všech kostelech a smuteèních síních vèetnì vykopu hrobu a pohøbu do hrobky. Souèástí našich služeb je vyøízení pohøbu o víkendech buï v kanceláøi pohøební služby nebo u Vás doma. Chladicí zaøízení, které máme k dispozici je umístìno na místním høbitovì. Tato skuteènost pøíznivì ovlivní cenu pohøbu. PØEVOZY ZESNULÝCH NEPØETRŽITÉ tel , , stolaøství truhláøství Michal Novák atypická výroba na pøání kuchynì, postele, dveøe, montáž palubek zahradní nábytek, schody, pokládka podlah TESAØSTVÍ altány, pergoly, ploty Tel.: Rychlá pùjèka až Kè bez ruèitele mobil: ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2009

15 Výkup barevných kovù Nejvyšší možné ceny! Mìï až 95, Kè Hliník až 24, Kè Mosaz až 50, Kè Bronz až 60, Kè Nerez až 22, Kè Šenovská 641, Petøvald Otevírací doba: Po Pá: 8 16 hod. Tel.: Inzerce q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q Domácí vánoèní cukroví z Jižní Moravy. Objednávky do na tel kontaktujte: tel. spojení: p. KOSÒOVSKÝ Pekárna Bartovice Šárka Lipinová, Šenovská 440/295 Nabízí peèení koláèù pro slavnostní pøíležitosti, oslavy, jubilea. Tel.: x tra hair studio veronique kadeønictví dámské pánské dìtské Provozní doba: Pondìlí pátek od hod. pouze objednávky od hod. provoz Sobota pouze objednávky Pro mìsíc záøí sleva 10 % na støíhání! Pro každého zákazníka malé obèerstvení zajištìno. Nacházíme se na ul. Tìšínská 288, Šenov žlutá budova pod Šenovskými mlýny. Nabízíme: Barvení tón v tónu, melírování, metrix, extravagantní a spoleèenské støihy a úèesy, color Booster, poradenství zdarma. Na Vaši návštìvu se tìší Veronika Nováková, tel.: è ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , interiérové Kè 2900, vchodové Kè 3900, VZORKY A IN ORMACE: Kanceláø stavební spoøitelny na Radnièním námìstí. Mob.: opravy praèek a myèek JIØÍ MAREK Mobil ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/

16 Inzerce Automatické závlahové systémy zn. Hunter, TORO, Gardena pro zahrady, skalky, zimní zahrady, høištì, parky Zakládání trávníkù setých i rolovaných, vèetnì údržby Likvidace døevin a štìpkování Nákladní autodoprava s hydraulickým jeøábem (Avie 9t, 2,5t) GASIP INTEPS s.r.o. rýdecká 338, Šenov tel , Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starostka Mgr. Darja Kuchaøová, místostarosta Ing. Jan Blažek, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 9/2009 Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Listopad /2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 9 Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Ve volbách do zastupitelstva mìsta Šenov, konaných

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Èíslo 2 2. 4. 2010 Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce 2011. Výše danì z nemovitostí byla pro rok

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Prosinec 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 7 kolství 9 ivot ve mìstì 11 Sport 14 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Purpura s vanilkou voní krajem, lidé peèou vánoèky, andìlé si chystají zásoby

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity

Vá ení spoluobèané! Záøí 2010. ivot u nás a u sousedù, pøeshranièní projekt pro spolkové organizace a jejich aktivity / Záøí 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 8 kolství 11 ivot ve mìstì 12 Sport 13 Vá ení spoluobèané! Pravidelným zavr ením ka dého volebního období bývají ohlédnutí za aktivitami Radnice,

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí / Listopad 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 7 Rùzné 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

Více

Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu

Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu / Duben 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství x Sport 6 Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu Jak jsme ji informovali, mìsto enov zahájilo v únoru

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude / Únor 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 Sport 6 Inzerce 8 Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude V øíjnu loòského roku mìsto po ádalo o dotaci na roz íøení kanalizace.

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více

/ Záøí DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Záøí DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Záøí 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOV Konec léta, konec prázdnin, konec dovolených, a to vše bývá spojováno s mìsícem záøí,

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Únor 2008 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Nový rok už je o mìsíc kratší a my všichni se tìšíme na jaro, na velikonoce, na léto a jak tak rok s rokem bìží, možná ani nestíháme všímat si dìní kolem nás. A právì

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

ZPRAVODAJ OSKAVSKÝ USNESENÍ Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ. Èíslo 3 / 2009 UVNITØ ZPRAVODAJE. ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma UVNITØ ZPRAVODAJE Èíslo 3 / 2009 Usnesení z 18. a 19. veøejného zasedání ZO OÚ informuje Z našich škol Spoleèenská kronika Inzerce OSKAVSKÝ ZPRAVODAJ ètvrtletník VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE OSKAVA zdarma

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

/ Únor ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL BYLINKY ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2009 1. Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 6 Život ve mìstì 7.

/ Únor ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL BYLINKY ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 2/2009 1. Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 6 Život ve mìstì 7. / Únor 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 6 Život ve mìstì 7 Sport 8 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL BYLINKY Pøinášíme vám, milí ètenáøi, nové èíslo našeho pravidelného Obìžníku a s ním také

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná nový nový Hejkal 4. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2006 cena 5 Vážení spoluobèané, od posledního vydání obecního obèasníku uteklo více jak 5 mìsícù. A to je doba natolik dlouhá, že jsme

Více

Plánské ozveny ZDARMA

Plánské ozveny ZDARMA Informace pro obèany mìsta Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA èíslo /008 LEDEN 008 roèník V V DNEŠNÍM ÈÍSLE NAJDETE: policie kvalitní ulice odpady módní pøehlídka (str. ) (str. 3) (str. 4) (str. 7)

Více

Bezbariérový enov. Èervenec Srpen 2010

Bezbariérový enov. Èervenec Srpen 2010 / Èervenec Srpen 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 5 kolství 8 ivot ve mìstì 8 Sport 11 Bezbariérový enov Od roku 2007 byla pøipravována akce a projektová dokumentace týkající se lep ího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více