CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin Tereza Altmannová Vedoucí práce: Mgr. Miloslava Šotolová Olomouc 2014

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě použitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. datum a podpis

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí absolventské práce Mgr. Miloslavě Šotolové za odborné vedení mé práce, cenné rady, připomínky a vynaložený čas. Dále chci poděkovat respondentce za její otevřenost při poskytnutém rozhovoru k realizaci výzkumné části. Děkuji.

4 Obsah Úvod... 6 I. TEORETICKÁ ČÁST Problematika zadlužování Zadluţení a předluţení Vývoj dluhu a dluhové pasti Cílové skupiny v kontextu dluhové problematiky Příčiny zadlužování Finanční (ne)gramotnost Definice finanční gramotnosti Sloţky finanční gramotnosti Vzdělávání finanční gramotnosti v ČR Stav finanční gramotnosti české populace Rozpočet základní preventivní nástroj před zadluţením Smluvní podmínky Sankce Zajištění úvěru věcí Zajištění úvěru osobou Rozhodčí doloţka Sociální práce v kontextu dluhové problematiky Podpora, poradenství a pomoc Metody sociální práce se zadluţenými Případová sociální práce Sociální poradenství Práce s rodinou II. PRAKTICKÁ ČÁST Metodologie výzkumu... 21

5 4.1 Výzkumný problém Výzkumný cíl Výzkumná strategie Metoda získávání dat Metody zpracování a analýzy dat Případová studie Profil respondenta Interpretace výsledků Vnitřní příčiny: Vnější příčiny Shrnutí Závěr Bibliografický seznam Seznam příloh Seznam obrázků Seznam tabulek Anotace Abstract Přílohy... 41

6

7 Úvod V absolventské práci se zabývám problematikou zadluţování a finanční gramotností, která je v dnešní české společnosti velmi vnímaným a řešeným problémem. Pro sociální práci se tak stala téměř novou problémovou oblastí, se kterou se sociální pracovníci, při řešení různých problémů s různými cílovými skupinami, setkávají. Téma zadluţených a předluţených domácností se v České republice za posledních 10 let hodně objevuje. Ať uţ je to ve spojitosti s ekonomickou krizí, anebo s úrovní finanční gramotnosti českých domácností, počet zadluţených domácností stále roste. Vzhledem k zaváděnému vzdělávání na základních a středních školách ve finanční gramotnosti, stále vnímáme nedostatky v oblasti hospodaření peněz a postupnému zadluţování u celkové populace od mladých dospělých a jejich rodin, kdy si nevedou rozpočet a nezodpovědně se zadluţují, aţ po seniory, u kterých v dnešní době roste počet exekucí na důchod, vzhledem k tomu, ţe se stávají obětmi svých dětí a půjčují si na sebe velké částky, které poté nejsou schopni ze svého důchodu splácet. Cílem absolventské práce je charakterizovat tuto problematiku, a zjistit realizací výzkumu na konkrétním případu, jak se zadlužený člověk postupně dostává do bezvýchodné situace, jaké příčiny předcházely situaci a také nastínit řešení, pro které se konkrétní člověk rozhodl. Konkrétně se zaměřuji na příčiny zadluţování, které přibliţuji v teoretické části a ve výzkumné části spolupracuji s konkrétním jedincem, kdy se se pomocí případové studie snaţím o identifikaci příčin, které vedly k předluţení. Téma dluhové problematiky a finanční gramotnosti se pro mne stalo zajímavým tématem, především po absolvování tříměsíční praxe v Občanské sdruţení SPES, kde jsem se setkávala s různými příběhy lidí, kteří se dostávají v důsledku jejich předluţení do nepříznivých sociálních situací jako je například bezdomovectví, hmotná nouze atd. Proto i z tohoto důvodu jsem si svou práci na téma finanční gramotnost, zadluţování, předluţování vybrala. Prostřednictvím absolventské práce se snaţím hlouběji proniknout do této problematiky a přiblíţit tak příčiny, které souvisí se zadluţováním domácností v souvislosti s finanční gramotností, kdy jsem si za objekt, k naplnění cíle absolventské práce, vybrala jednoho člověka, u kterého zkoumám příčiny předluţení a tak se snaţím nahlédnout, na to, proč a z jakého důvodu, se dnešní domácnosti zadluţují a jak se jejich předluţení vyvíjí. 6

8 V teoretické části se zabývám především vymezením základních pojmů, jako je zadluţení a předluţení a snaţím se o rozlišení rozdílu mezi nimi, přiblíţení typů domácností a cílové skupiny, která se často v předluţení ocitá, a popisuji, jak se dluh vyvíjí v čase a jak se člověk dostává do dluhové pasti. V druhé kapitole teoretické části vymezuji hlavní příčiny, které mohou vést k předluţení domácností. Mezi tyto hlavní příčiny jsem zahrnula problematiku nízké finanční gramotnosti a smluvní podmínky, které lidé často podepisují ve smlouvách o finančních produktech, s jejichţ obsahem nejsou seznámeni, a můţe to tak vyústit v postupné předluţení. Ve třetí kapitole se věnuji oblasti sociální práce. Popisuji činnost dluhových poraden a vymezuji základní metody sociální práce při práci se zadluţeným klientem. Po teoretické části následuje část praktická případová studie. V praktické části jsem si vybrala respondentku, která se ocitla v předluţení, u které zkoumám a nalézám příčiny předluţení. Cílem případové studie je: Zjistit, čemu konkrétní osoba přisuzuje hlavní příčiny jejich zadlužení a zda příčiny souvisí s finanční gramotností.. Tato kapitola obsahuje design výzkumu, výzkumnou strategii, výzkumný cíl a realizaci výzkumu s následnou interpretací zjištěných výsledků realizované případové studie. 7

9 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Problematika zadlužování Zadluţování se v posledních letech stává fenoménem a stále se setkáváme s faktem, ţe se české domácnosti více zadluţují. Zadluţení samo o sobě nemusí pro mnohé domácnosti znamenat dluhovou past, a nemá vţdy negativní význam, a to v případě, ţe je jejich zadluţení vědomé, únosné a jsou schopny své závazky splácet. Na druhé straně stojíme tváří v tvář problému, který s sebou nese negativní důsledky, které ovlivňují nejen finanční zdroje jednotlivců a rodin, ale působí negativně na celkové sociální fungování jedince, kdy dochází k narušení rovnováhy celé domácnosti vzhledem k neplnění základních funkcí v rodině. Vývoj dluhové problematiky nastal v průběhu posledních 10 let. Dříve model chování českých domácností, který se projevoval především opatrností a rezervovaností v otázce zadluţování, je dnes minulostí. Opak je pravdou a to, ţe dnešní domácnosti chtějí mít vše hned a rychle, a přijímáme s tím riziko toho, ţe by měl vzniknout dluh. (Zamrazilová, 2011) Kaţdý z nás je spotřebitelem, který hospodaří s finančními prostředky. Ke správnému úsudku, jak nakládat s finančními prostředky, bychom se měli rozhodovat na základě našich vědomostí a vlastních zkušeností. Někteří z nás takové vědomosti nemají, a proto se ocitají v bludném dluhovém kruhu. Dluhová problematika obsahuje nespočet aspektů, úskalí, se kterými se setkáváme na kaţdém kroku. Základním úspěchem a ochranou před zadluţeností, je uvědomění si důleţitosti vědění toho, v jaké roli se při uzavírání smluv ocitáme, co smlouvy obsahují, zda známe základy hospodaření s penězi, neměli bychom se s dluhy v našem ţivotě potkat. Pro přiblíţení tohoto problému povaţuji za důleţité vymezit hlavní rozdíly, definovat pojmy, příčiny a okolnosti, které bývají často bránou do tak nebezpečného kruhu jako je právě dluhová past Zadlužení a předlužení V literatuře, příručkách a metodikách se setkáváme především s pojmem zadluţení. Rozdíl mezi situací, kdy se člověk ocitá v zadluţení a předluţení, je ale zásadní. Ţivot na dluh je společným jmenovatelem obou situací. Zadluţení můţeme 1 Také tzv. dluhová spirála, je situace, kdy člověk nezvládá splácet své závazky a svojí situaci řeší uzavíráním nových finančních produktů, které vyuţívá ke splácení předchozích. Finanční situace člověka se zhoršuje. (Balabán a kol., 2011, s. 324) 8

10 charakterizovat jako vcelku normálním jevem v českých domácnostech a pro českou ekonomiku je ţádoucí. Předluţení je na rozdíl od zadluţení stavem neţádoucím. Neţádoucí především v neplnění našich platebních povinností, negativně přispívající k finanční disabilitě a také působí negativně po psychosociální stránce. (SPES, 2007, s. 4) Předluţení můţeme nazvat jako formu úpadku. Osobou v úpadku je ta, která má především více věřitelů a její finanční moţnosti ji neumoţňují, uspokojit kaţdého věřitele nebo jsou závazky vyšší neţ celkové finanční prostředky osoby. (Sociální práce, 2/2009, s. 27) Předluţení v obecném pojetí nemá danou definici. V jiném slova smyslu můţeme předluţení povaţovat za stav, který je dlouhodobý a člověk není schopen dlouhodobě splácet své závazky. Dalším znakem předluţení je fakt, ţe ovlivňuje postavení dluţníka ve společnosti, zatímco zadluţení je určitým způsobem přijatelné a pro společnost normální jev. Na problematiku zadluţenosti bychom měli pohlíţet tak, abychom byli schopni rozlišit tyto pojmy, a zároveň počítat s tím, ţe pokud se stav zadluţenosti bude zvyšovat, počet předluţených osob bude stoupat. Proto nemůţeme uvádět, ţe zadluţeností problém nevzniká a předluţeností jiţ ano. (Hůlová in Matoušek a kol., 2013, s. 337) S předluţeností se můţe setkat kaţdý z nás, především můţe postihnout ty z nás, kdy máme určité finanční pohledávky a závazky, a nemusíme ani pohlíţet na to, jaká byla příčina vzniku zadluţení, například zda dluh vznikl v souvislosti s uzavřením smlouvy o finančním produktu (úvěr 2, zápůjčka 3 ) nebo nesplněním povinností, které vyplynuly například z jízdy hromadným dopravním prostředkem bez platné jízdenky, neplacení nájemného atd. Předluţení můţe vzniknout i v situacích, kdy je naše spotřeba vyšší neţ náš příjem, souvisí také se vznikem neočekávaných situací, které ovlivní finanční stránku celé domácnosti například ztráta zaměstnání, nemoc. Nesmíme také opomenout, ţe se stavem předluţení souvisí i vznik sociálně patologických jevů, například vznik závislostí, kriminalita, prostituce, rozpad rodiny a dalších. (Hůlová in Matoušek a kol., 2013, s. 337) 2 Předmětem uzavřené smlouvy mezi věřitelem a dluţníkem jsou peněţní prostředky. ( 2395, zákon č. 89/2012 Sb.) 3 Zápůjčka můţe mít charakter peněţní i materiální, dříve pojem půjčka. ( 2390, zákon č. 89/2012 Sb.) 9

11 1.2 Vývoj dluhu a dluhové pasti Jak jsem jiţ zmiňovala výše, společným jmenovatelem zadluţení a předluţení je ţivot na dluh. Dluh vzniká dvojím způsobem a to buď ze zákona, nebo ze smluv. Ze zákona můţe vzniknout v důsledku neplacení zdravotního pojištění, daní, výţivného, povinného ručení a pokut. Ze smluvních vztahů vzniká neplacením nájmů, energií, zápůjček, úvěrů, nebo v důsledku role ručitele 4 a z manţelství v rámci společného jmění manţelů 5. Vzniku dluhu můţeme zabránit pouze naší zodpovědností a povinností hlídat si své závazky. (Hrdinková a kol., 2013, s. 7) Závaţnost a velikost dluhu se vyvíjí v čase. Tento vývoj můţeme rozdělit do fází, které jsou pro dluh charakteristické. Fáze uvádím v Obrázku č. 1. Obrázek č. 1: Vývoj dluhu Zdroj: Sedláčková a kol., 2013, s. 10 Pokud se dluţník 6 ocitne v situaci, kdy se opozdí s platbami, nebo se je v nepříznivé sociální situaci, která můţe řádné splácení ohrozit (ztráta zaměstnání, nemoc, nástup do výkonu trestu apod.), měl by kontaktovat věřitele 7, protoţe v této fázi je největší pravděpodobnost, kdy můţe dluţník snadno vyjednávat řešení. Často se 4 Osoba, která se zavazuje splnit pohledávku, v případě ţe dluţník se ocitne v platební neschopnosti. (Balabán a kol., 2011, s Společný majetek, který vzniká tím, co kaţdý z manţelů nabyl v průběhu manţelství. Zahrnuje se majetek i dluhy. (Sedláčková a kol., 2013, s. 34) 6 Osoba, která se zavazuje vrátit půjčené peníze, které byli předmětem zápůjčky nebo smlouvy o úvěru. (Sedláčková a kol., 2013, s. 33) 7 Osoba, která půjčila peníze na určitou dobu. (Sedláčková a kol., 2013, s. 33) 10

12 nastalá situace řeší odkladem splatnosti nebo dojde k úpravě splátkového kalendáře ţádostí o sníţení splátek nebo ţádostí o odklad splátek. V případě, ţe dluţník neřeší opoţdění platby věřiteli, je mu zaslána upomínka a výzva. Dluţník má stále moţnost reagovat na upomínky a výzvy k úhradě kontaktováním věřitele, kdy je reálné domluvit se s věřitelem na podobných podmínkách, jako je tomu u opoţdění s platbou. Odstoupením věřitele od smlouvy se stává závazek splatný v celé výši a zvyšuje se o pokuty z prodlení. V této fázi můţe věřitel vyuţít sluţeb inkasních firem 8, kdy inkasní firma odkoupí od věřitele závazek dluţníka a stává se tak novým věřitelem. Většinou si inkasní firmy navýší původní dluh o náklady inkasní společnosti. Soudní nebo rozhodčí řízení 9 přichází tehdy, kdy se původnímu věřiteli nepodaří vymoci dluh přes inkasní společnost, nebo sluţeb inkasní společnosti nevyuţije, a to na základě ţaloby k soudu nebo podání návrhu na vydání platebního rozkazu, proti kterému se lze odvolat. Dluh se zde navyšuje o náklady advokáta, kterého věřitel kontaktuje v rámci vymáhání dluhu. Následně soud vydává rozhodnutí, které je vykonatelné a nabývá právní moci. Dluh narůstá o náklady soudního řízení a náklady právního zastoupení. Poslední fází růstu dluhu je exekuce. K provedení exekuce je potřeba, aby byl vydán exekuční titul 10. Návrh na nařízení exekuce věřitel podává na okresní soud dle bydliště dluţníka. Exekuce je proveditelná aţ v případě, kdy dochází k pověření soudem a zápisem do rejstříku exekucí. V tomto případě dluţník nesmí nijak nakládat se svým majetkem. Vyrozumění o exekuci nabývá právní moci po uplynutí 30 dnů, poté začne být exekuce prováděna. (Sedláčková a kol., 2013, s ) Stejně tak jako se vyvíjí dluh v čase, vyvíjí se naše dluhová past. Vývoj dluhové pasti můţeme zahrnout do osmi fází. Tyto fáze popisuji v Tabulce č. 1 Tabulka č. 1: Vývoj dluhové pasti Název Charakteristika I. Fáze: Zabydlování se v v první fázi je člověk prostoduchý, má omezené dluzích informace o výhodnosti půjčky a pravidlech, jedná se o fázi, kdy má člověk první půjčky a objevuje se první potíţe se splácením II. Fáze: Porušení pravidel - jakmile se dostaví první potíţe se splácením, 8 Také uţívaný termín vymahačská společnost, firma, která vymáhá dluh za věřitele. (Sedláčková a kol., 2013, s. 11) 9 Druh řešení sporů na základě podepsané rozhodčí doloţky ve smlouvě, který řeší rozhodčí orgán (rozhodce). (Balabán a kol., 2011, s Listina, na jejímţ základě titulu je nařízena exekuce. (Sedláčková a kol., 2013, s. 13) 11

13 dluţník má tendenci lhát věřiteli o tom, v jaké situaci se nachází, popírá svojí zodpovědnost a začíná se před věřitelem skrývat III. Fáze: Podceňování hrozby - v této fázi není dluţník ochotný komunikovat s věřitelem; stále porušuje podmínky, které podepsal ve smlouvě, ke své situaci se staví s myšlenkou někdo to vyřeší za mě a začíná se orientovat na pomoc rodiny a přátel IV. Fáze: Trest a strach - dluţník je zapsán věřitel do registru dluţníků; nastávají první závaţné problémy, jako je hrozba exekucí, dluţník se snaţí přemluvit své přátele a rodinu k tomu, aby mu v jeho situaci pomohli půjčkou na nejnutnější dluhy V. Fáze: Dočasná úleva dluţník si můţe být na chvíli klidný, pokud mu rodina a přátelé v jeho situaci pomohli a on tak mohl uhradit nejdůleţitější dluhy, dluţník rychle zapomíná na nebezpečí, které mu hrozilo; ke své situaci přistupuje jako předtím VI. Fáze: Půjčka jako náplast - dluţník se zde ohlíţí nad svou situací a většinou začíná neplacení dluhů řešit tím, ţe si půjčuje další peníze, kterými uhrazuje předchozí dluhy, většinou se jedná o půjčky z nebankovního sektoru, které mají většinou rizikové podmínky plnění, půjčky zřízené na jinou osobu neţ na osobu dluţníka (přátelé, rodina), půjčky, které hraničí s lichvou apod. VII. Fáze: Fatální následky - v této fázi jiţ dluţník pociťuje následky, které mu jeho situace přinesla (exekuce, pomluvy, ztráta vztahů, váţné rodinné potíţe, ztráta zaměstnání) VIII. Fáze: Beznadějný - zde jiţ dluţník stojí většinou úplně sám, bez bezdomovec finančních prostředků, bez přátel, rodiny, zaměstnání, Zdroj: Den finanční gramotnosti, 2011 Pokud se někdy rozhodneme vyuţít finančních produktů bankovních a nebankovních institucí měli bychom umět dodrţovat pravidla, která se na dané produkty 12

14 váţí. Jedině tak se totiţ můţeme vyhnout negativním důsledkům, které z neplacení dluhu vznikají. 1.3 Cílové skupiny v kontextu dluhové problematiky Výše jsem zmiňovala, ţe dluhová problematika můţe potkat kaţdého z nás. Dluhová problematika nezahrnuje pouze oblast, která se týká dluhů a finančních produktů, ale na druhé straně nepříznivě působí na osobnost jedince, jeho sociální fungování a můţe dojít k sociálnímu vyloučení ze společnosti. Pokud se člověk ocitne v předluţení, je ohroţen následujícími problémy. Snadno se nachází v rozporu se zákonem, protoţe je pro něj výhodnější pracovat nelegálně v souvislosti výkonu exekuce, která mu postihuje plat a tudíţ je mu mzda zabavena, proto je pro něj výhodnější stát se závislým na sociálních dávkách a vykonávat nelegální zaměstnání. Dalším problémem, se kterým se předluţený občan můţe setkat, je následný vznik materiální chudoby a jeho ţivotní styl se snadno stává rizikovým. Vystavuje se sociálně patologickým jevům a kriminalitě. V neposlední řadě, pokud má jedinec děti, mohou mu být odebrány z péče. (Balabán a kol., 2011, s. 51) Typickými nízkopříjmovými skupinami obyvatelstva, které můţeme zařadit do dluhové problematiky v souvislosti se sociálním vyloučením, jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané, příslušníci etnických menšin, osoby se zdravotním postiţením, osoby předluţené, migranti, osoby s nízkou kvalifikací, osoby závislé na sociálních dávkách, osoby s různými druhy závislostí, nefunkční rodiny a jejich děti a osoby, které ţijí v lokalitách, kde je zvýšená nezaměstnanost, nízká kvalita bydlení, a špatné dopravní podmínky. (Balabán a kol., 2011, s. 52) Další rozdělení, které můţeme vyuţít pro charakteristiku domácností, které se s neschopností splácet mohou setkat, rozdělujeme do následujících sedmi typů (Běhálková a kol., 2010, s ): 1. Domácnost, která chce uzavřít úvěr u domácnosti, která teprve uvaţuje o uzavírání smlouvy o úvěru, nemusíme vţdy počítat s tím, ţe se s neschopností splácet setká. Důleţité je, aby si domácnost zváţila své finanční moţnosti, pro případ aby bylo její zadluţení uváţlivé a zodpovědné, měla vytvořený rozpočet. Rizikové se zde totiţ stává to, ţe domácnost nezná své výdaje a zda má dostatečné úspory a prostředky k splácení. 2. Domácnost, která nesplácí, se snadno můţe ocitnout v zadluţení, ačkoliv splácí, její hospodaření je charakteristické tím, ţe veškeré příjmy jsou vynaloţeny na 13

15 výdaje domácnosti, čili nezbývají finanční prostředky k zvládnutí neočekávané finančně nákladné situace, a tím se vystavuje riziku, ţe pokud se jednou v podobné situaci ocitne, nebudou zbývat finance na splácení závazků. 3. Domácnost, která začíná mít problémy je kategorií klientů, kteří vše řádně platí, ale jiţ ví, ţe nebudou mít peníze na další splátku v důsledku vzniklé ţivotní situace, která negativně ovlivnila příjmovou stranu rodinného rozpočtu. 4. Domácnost, která kličkuje dospěla jiţ do fáze, kdy je platebně neschopná. Tudíţ není schopná splácet ţádný ze svých závazků. Tento typ domácnosti často řeší svoji situaci nerovnoměrnou úhradou měsíčních splátek, tzn. jeden měsíc uhradí jednomu věřiteli, další měsíc jinému. Vzniklá situace není u takové domácnosti dlouhodobě udrţitelná. 5. Domácnost, která krátkodobě nesplácí krátkodobostí se zde rozumí časové rozmezí od 3-6 měsíců. Většinu pohledávek, které domácnost má, věřitelé postoupili inkasním firmám. Vyvíjený psychický tlak na členy domácnosti, je většinou v takové míře, která je neúnosná, důsledkem jsou často vznikající psychosomatické problémy, které znamenají negativní sociální dopad na rodinu. Domácnost by se měla obrátit na odbornou pomoc. Důleţitou roli v řešení vzniklé situace můţe hrát podpora psychologa, především by měla nutně vyhledat pomoc v dluhovém poradenství. 6. Domácnost, která má před exekucí se vyznačuje tím, ţe proces vymáhání je ve fázi soudního a mimosoudního řešení. Zde by měla rodina vyhledat odborníka, který můţe rodině pomoci vzniklou situaci ještě rychle pomoci řešit. Vyhledání odborné pomoci je nutností. 7. Domácnost, která dlouhodobě nesplácí je domácností, která se octila v předluţení a jiţ svou situaci nezvládá řešit. Převládá deficit vůle situaci řešit. Domácnost stagnuje, ztrácí přehled o svých závazcích a dostává se do situace, kdy se její ţivotní standard dostává pod hranici ţivotního minima, a je ohroţena sociálním vyloučením. Neschopnost splácet staví na podobných příčinách a řešeních. Důleţitou rolí v řešení vzniklých situací je pouze včasný úsudek rodiny, motivace, vůle situaci řešit, zákaz uzavírání dalších závazků, znalost práva a povinnosti dluţníka a věřitele a spolupráce celé rodiny. Situace by měla být řešena nejen ze strany dluţníka ale i věřitele, často se přidávají i instituce, která chce domácnosti pomoci. Rodiny by se měli poptávat po nabídce bezplatného dluhového poradenství, které poskytují občanské porady, které jim poskytnou podporu a pomoc v řešení zadluţenosti. 14

16

17 2. Příčiny zadlužování V této kapitole se zaměřuji na důleţité příčiny zadluţování. Velkou pozornost věnuji dvěma příčinám a to finanční gramotnosti, která stojí, jako nadřazený komplex, od kterého se odvíjí veškeré právní a ekonomické úsudky společnosti v otázce financí, dále se věnuji smluvním podmínkám, které lidé ve smlouvách často podepisují a neuvědomují si, jaké riziko pro ně zmíněné a podepsané ustanovení můţe mít. 2.1 Finanční (ne)gramotnost Jakékoliv nakládání, spravování a manipulace s penězi, je nezbytnou součástí kaţdodenního ţivota kaţdého z nás v dnešní moderní společnosti. Zdali je naše práce s penězi zodpovědná nebo nezodpovědná, závisí ve velké míře také na úrovni naší finanční gramotnosti, jelikoţ se od ní odvíjí další psychologické a sociální situace, které ovlivňují náš ţivot. Kaţdý člověk vnímá peníze jinak. Většinou lidé definují peníze jako prostředek k získávání dalších nezbytných věcí a pro mnohé, vlastnit určitý obnos peněz znamená, pocit štěstí. Touha mít a vlastnit peníze vyvstává z naší psychiky a je úzce spjatá s motivací, která určuje to, jak a proč se člověk chová. Proto peníze evokují jakousi snadnost v dosahování našich cílů. Nutností je, abychom chápali ekonomickou zdatnost jako sloţku lidského chování a to nejen po stránce praktického uvaţování, ale i jako součást lidských racionálních kvalit. (Balabán, 2011, s. 22) Finanční gramotnost není v České republice novým pojmem, dnes v 21. století, se setkáváme s tím, ţe pojem finanční gramotnost nabírá na váţnosti a důleţitosti v souvislosti, kdy představuje prevenci proti zadluţování a předluţování českých domácností, a vzdělávání ve finanční gramotnosti, je součástí aktivní politiky zaměstnanosti. (Balabán, 2011, s. 15) Definice finanční gramotnosti V České republice se definice finanční gramotnosti vytvořila v roce 2006, kdy se k nám dostává prostřednictví Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, Českou národní bankou, v dokumentu Národní strategie finančního vzdělávání a dokument je hlavním prostředkem integrace vzdělávání finanční gramotnosti v České republice. (Altmannová a kol., 2007, s. 46) 6

18 Finanční gramotnosti lze přisuzovat několik významů a také charakteristik. Národní strategie finančního vzdělávání popisuje finanční gramotnost jako soubor tří prvků a to znalost, dovednost a hodnotový postoj občana. Finanční gramotnost hraje roli především v ekonomickém zabezpečování sama sebe, ale i rodiny; být aktivní na finančním trhu a v neposlední řadě umění rozumět finančním produktům a sluţbám, který nám finanční trh přináší. Další součástí finanční gramotnosti je umění vytvořit si a správně zacházet s osobním nebo rodinným rozpočtem. Člověk, který disponuje určitou mírou finanční gramotnosti je zodpovědný a uváţlivý ke svým penězům a je schopen zvaţovat prospěšnost nebo rizikovost situací, které se mohou v jeho ţivotě objevit. (Ministerstvo financí ČR a kol., 2007, s. 7) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development) vymezila ve svém dokumentu PISA výhody finanční gramotnosti. S výhodou, kdy je člověku finanční gramotnost vlastní, se setkáváme s pozitivní změnou jeho chování. OECD určuje následující příklad a to, ţe lidem, kteří se podrobili vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, není lhostejná situace, kdy se chystají na odchod do důchodu a pro tuto situaci jsou schopni spořit své peníze. V návaznosti na výzkum, který byl realizován v USA, patří mezi další výhodu finanční gramotnosti to, ţe člověk je schopen lépe spravovat, řídit a investovat své finanční prostředky, na finančním trhu sluţeb finančně gramotní lidé sahají po výhodnějších a lepších investičních produktech a jsou schopni dosáhnout většího bohatství. Výhody OECD nevidí pouze v oblasti investic, ale i v oblasti správy majetku, závazků a dluhů, kdy lidé posuzují náročnost a nákladnost hypotečních úvěrů a zvaţují vysoké úroky a poplatky. (PISA, 2012) Složky finanční gramotnosti Finanční gramotnost jako celek je sloţena ze tří druhů gramotností, můţeme je povaţovat za sloţky finanční gramotnosti, kterými by kaţdý člověk měl být vybaven, a tak by mu ulehčovala manipulaci a hospodaření se svými financemi. Mezi tyto sloţky patří gramotnost peněţní, cenová a rozpočtová a kaţdá tato gramotnost se od sebe liší. Peněžní gramotnost uschopňuje člověka k tomu, aby byl kompetentní řídit hotovostní peníze a také bezhotovostní transakce; umí ovládat nástroje, které jsou 11 Nejdůleţitější a největší mezinárodní šetření Programme for International Student Assesment v oblasti měření výsledků vzdělávání, je aktivitou OECD (PISA, 2011) 7

19 k řízení a správě financí určené jako je například běţný účet, internetové bankovnictví a jiné nástroje slouţící k platbám. Cenová gramotnost vybavuje člověka schopností vyznat se v cenových mechanismech a inflaci. Rozpočtová gramotnost patří mezi nejdůleţitější a základní sloţku finanční gramotnosti. Rozpočtová gramotnost nám umoţňuje pochopit a zvládat správu osobních financí, stanovovat si finanční cíle, plánovat naše finance, a také nám umoţňuje zvládat nepříznivé finanční situace. Rozpočtová gramotnost se dělí na dvě části. První číst se nazývá jako správa specializovaných aktiv. Specializovaná aktiva chápeme jako vklady, investice, pojištění. Druhou částí je naopak správa finančních závazků tj. správa spotřebitelských úvěrů, zápůjček, hypotečních úvěrů, leasingu apod. V případě ţe občan umí spravovat svá specializovaná aktiva a své finanční závazky, je schopen posoudit výhodnost a nevýhodnost produktů, které jsou nabízeny na českém finančním trhu, a umí si mezi sebou finanční sluţby a produkty porovnávat. Finanční gramotnost je široký ekonomický pojem, který nejen působí na člověka v oblasti spravování a hospodaření se svými penězi, ale lze ji pojmout, jako ekonomickou gramotnost, která nám například vysvětluje jak si zajistit příjem, nebo se orientovat na trhu práce. Finanční gramotnost zahrnuje i makroekonomii a daňovou oblast, kdy tyto dvě oblasti určitým způsobem ovlivňují finanční zdroje občanů a rodin. Finanční gramotnost je také úzce spojena s dalšími třemi prvky: gramotnost numerická, informační a právní, kdy by měl jejich rozvoj v myšlení občana posilovat politické, právní a ekonomické uvaţování. (Ministerstvo financí ČR, 2007, s. 7-8) Vzdělávání finanční gramotnosti v ČR Vzdělávání ve finančních schopnostech, které vyuţíváme kaţdý den, i kdyţ si to mnohdy neuvědomujeme, je důleţité, protoţe se tím vyhýbáme nástrahám, které nás čekají v ekonomickém trţním světě a také nám vzdělání v této oblasti přináší výhody pro naši bezpečnou budoucnost. Ochrana kaţdého člověka, který se ocitá v roli spotřebitele na finančním trhu, musí být dostupná všem, transparentní a srozumitelná v informacích, které slouţí jako klíčový prvek vzdělávání ve finanční gramotnosti. Pokud se budeme vzdělávat, nebo se jiţ vzděláváme v této oblasti, zajišťuje nám to přiměřené postavení ve smluvních vztazích a umoţňuje nám to větší moţnosti při prosazování spotřebitelských práv. 8

20 Vzdělávání ve finanční oblasti v širším pojetí má vést k prohloubení a osvojení si důsledků, které se k nám dostávají a ovlivňují náš ţivot prostřednictvím socioekonomického vývoje společnosti, kdy je cílem finančního vzdělávání zaměřovat se především na oblast preventivního působení proti zadluţování a předluţování rodin, a oblast zajištění na stáří. V uţším pojetí by finanční vzdělávání mělo směřovat k posílení individuální odpovědnosti kaţdého občana za svou finanční situaci. V konečné fázi finanční vzdělávání přispívá k lepšímu rozvoji společnosti a udrţitelnosti českého státu a české ekonomiky. (Ministerstvo financí ČR, 2010, s. 6) Úspěšné vzdělávání ve finanční gramotnosti by mělo pokrývat veškeré oblasti finančního trhu. Přesto má Česká republika vymezené prioritní oblasti, kterým přikládá zvýšenou pozornost ve zvyšování úrovně finančního vzdělávání. (Ministerstvo financí ČR, 2010, s. 6) Mezi tyto oblasti patří (Ministerstvo financí ČR, 2010, s. 14): 1. Aktivní a odpovědná účast na finančním trhu lidé jaké spotřebitelé by měli chápat svou roli aktivně, tudíţ aby znali svá spotřebitelská práva a moţnosti vyuţívání produktů a sluţeb finančního trhu. 2. Prevence proti zadlužení Vzhledem ke stálému zvyšování zadluţených domácností a jednotlivců v ČR je potřeba, aby finanční gramotnost byla preventivním nástrojem proti zadluţování a lidé se tak přestali ocitat v dluhové spirále, kdy jsou ohroţeny především nízkopříjmové rodiny, které mají jednoho ţivitele, a rodiny, které se ve finanční problematice špatně orientují nebo se neumí orientovat. Vyuţívání spotřebitelských úvěrů a dalších finančních produktů jsou pro tuto cílovou skupinu velkou hrozbou a vytváří tak problém, který se dnes stal fenoménem. Proto je cílem v této prioritní oblasti, dosáhnout u těchto rodin takové úrovně finanční gramotnost, která jim umoţní schopnost posuzovat jejich finanční moţnosti (např. zvaţovat výhodnost dlouhodobých úvěrů, kontrolovat a plnit své závazky) 3. Zajištění na stáří pokud si chceme vybírat vhodnou formu zajištění na naše stáří, potřebujeme k tomu také určitou úroveň finanční gramotnosti a tato oblast úzce souvisí s demografií a stárnutím populace, jelikoţ se čeští občané do budoucnosti nebudou moci spoléhat pouze na systém sociálního zabezpečení Stav finanční gramotnosti české populace Společnost STEM/MARK byla v roce 2010 oslovena Českou národní bankou a Ministerstvem financí k realizaci výzkumu, kdy bylo hlavním cílem zjistit úroveň 9

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Zásady standardu finanční gramotnosti

Zásady standardu finanční gramotnosti Zásady standardu finanční gramotnosti 1. východiska revize a. stávající standard finanční gramotnosti b. standardy OECD/INFE c. slovenský standard d. nové skutečnosti na finančním trhu e. vyšší vyspělost

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství Praha 26.5. 2011 Občanské poradny a dluhové poradenství Hlavní důvody zadlužení Představení organizace Asociace občanských poraden Prvotní předlužení Projekt Dluhové poradenství Následné Příčiny zadlužování

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

Zadluženost X předluženost

Zadluženost X předluženost DLUHY Zadluženost X předluženost zadlužení samo o sobě není nutně negativní, pokud dluhy zvládáme splácet nezdravé zadlužení, objektivní neschopnost splácet = předlužení rozdíl mezi okamžikem vzniku dluhu

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák:

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák: Příloha č. 1 Finanční gramotnost Č.j.: ZŠKAP/0173/2013 Praktické činnosti, 6. ročník - vysvětlí pojmy domácnost, majetek, příjmy a výdaje, rozpočet Domácnost a rozpočet OSV rozvoj schopností poznávání

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

(Zá)půjčka, nebo úvěr?

(Zá)půjčka, nebo úvěr? (Zá)půjčka, nebo úvěr? Přestože v hovorové češtině běžně zaměňujeme slova půjčka a úvěr, nejedná se o pojmy totožné. Smlouvou o půjčce, resp. zápůjčce (jak ji nazývá nový občanský zákoník-zákon č. 89/2012

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Evropské dny handicapu v Ostravě Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním kulatý stůl pátek, 24. srpna 2012 Jaké služby

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha, Fakulta Vysoká škola ekonomická podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky Nová teorie ekonomiky

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb 5SVD2 3. PREZENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová Řešení předluženosti nejchudších obyvatel Mgr. Michala Baslová Zadlužení v současné době u nás Zadlužení populace v současné době: - bydlení: 950 mld. Kč - spotřeba: 260 mld. Kč Zadlužení v současné době

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi.

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi. Anotace Pracovní list k finanční gramotnosti. Hra s kartičkami správné přiřazování finančních termínů k definicím. Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Čekalová Sylva Čeština Orientace

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Češi podepisují nevýhodné smlouvy, nečtou je a nerozumí pojmům PRAHA, 23. června

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování?

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Finanční gramotnost v praxi 26. května 2011 Potřebujeme finančně gramotné občany? MF gestorem

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská nauka /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/0 Práce ve stravování - Provoz společného stravování Počet hodin celkem:

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Proč slábne spotřeba domácností? Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Pesimistický spotřebitel: světlo na konci tunelu

Proč slábne spotřeba domácností? Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Pesimistický spotřebitel: světlo na konci tunelu Proč slábne spotřeba domácností? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Pesimistický spotřebitel: světlo na konci tunelu 17. října 2012 Konferenční centrum U Hájků, Praha Úvodem Spotřeba domácností se

Více

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Projekt Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel ČR Ekonomikcko-správní fakulta Masarykovy univerzity a Citi Foundation

Více

Blok č. 1 - předluženost

Blok č. 1 - předluženost Blok č. 1 - předluženost Odborné sociální poradenství v Charitě ČR 69 registrovaných poraden (zahrnuje i migrační poradny) Kontaktů v roce více jak 80 tisíc Více jak 27 tisíc fyzických osob Fotografie

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

ČNB a ochrana spotřebitele na finančním trhu

ČNB a ochrana spotřebitele na finančním trhu ČNB a ochrana spotřebitele na finančním trhu Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Den otevřených dveří České národní banky 8.6.2013 Praha Aktivity ČNB ČNB dohlíží nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele

Více

Spoříme a půjčujeme I

Spoříme a půjčujeme I 4.5.14 Spoříme a půjčujeme I Předpoklady: 040513 Př. 1: Odhadni. a) 5 % ze 120 b) 17 % z 5140 c) 4,7 % z 18 720 a) 5 % z 120 Odhad: 1 % 1,2 5 % 5 1,2 = 6 Přesný výpočet: 0, 05 120 = 6. Akceptovatelný rozsah:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U

Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Finanční gramotnost Z P R Á VA Z V Ý Z K U M U Metodologie Kvantitativní výzkum CAPI Délka dotazníku: 30 minut Velikost vzorku: n = 1002 Kvalitativní výzkum 6 individuálních rozhovorů Délka trvání: 30

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více