CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Finanční gramotnost jako jedna z příčin zadlužování nízkopříjmových rodin Tereza Altmannová Vedoucí práce: Mgr. Miloslava Šotolová Olomouc 2014

2 Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě použitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. datum a podpis

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí absolventské práce Mgr. Miloslavě Šotolové za odborné vedení mé práce, cenné rady, připomínky a vynaložený čas. Dále chci poděkovat respondentce za její otevřenost při poskytnutém rozhovoru k realizaci výzkumné části. Děkuji.

4 Obsah Úvod... 6 I. TEORETICKÁ ČÁST Problematika zadlužování Zadluţení a předluţení Vývoj dluhu a dluhové pasti Cílové skupiny v kontextu dluhové problematiky Příčiny zadlužování Finanční (ne)gramotnost Definice finanční gramotnosti Sloţky finanční gramotnosti Vzdělávání finanční gramotnosti v ČR Stav finanční gramotnosti české populace Rozpočet základní preventivní nástroj před zadluţením Smluvní podmínky Sankce Zajištění úvěru věcí Zajištění úvěru osobou Rozhodčí doloţka Sociální práce v kontextu dluhové problematiky Podpora, poradenství a pomoc Metody sociální práce se zadluţenými Případová sociální práce Sociální poradenství Práce s rodinou II. PRAKTICKÁ ČÁST Metodologie výzkumu... 21

5 4.1 Výzkumný problém Výzkumný cíl Výzkumná strategie Metoda získávání dat Metody zpracování a analýzy dat Případová studie Profil respondenta Interpretace výsledků Vnitřní příčiny: Vnější příčiny Shrnutí Závěr Bibliografický seznam Seznam příloh Seznam obrázků Seznam tabulek Anotace Abstract Přílohy... 41

6

7 Úvod V absolventské práci se zabývám problematikou zadluţování a finanční gramotností, která je v dnešní české společnosti velmi vnímaným a řešeným problémem. Pro sociální práci se tak stala téměř novou problémovou oblastí, se kterou se sociální pracovníci, při řešení různých problémů s různými cílovými skupinami, setkávají. Téma zadluţených a předluţených domácností se v České republice za posledních 10 let hodně objevuje. Ať uţ je to ve spojitosti s ekonomickou krizí, anebo s úrovní finanční gramotnosti českých domácností, počet zadluţených domácností stále roste. Vzhledem k zaváděnému vzdělávání na základních a středních školách ve finanční gramotnosti, stále vnímáme nedostatky v oblasti hospodaření peněz a postupnému zadluţování u celkové populace od mladých dospělých a jejich rodin, kdy si nevedou rozpočet a nezodpovědně se zadluţují, aţ po seniory, u kterých v dnešní době roste počet exekucí na důchod, vzhledem k tomu, ţe se stávají obětmi svých dětí a půjčují si na sebe velké částky, které poté nejsou schopni ze svého důchodu splácet. Cílem absolventské práce je charakterizovat tuto problematiku, a zjistit realizací výzkumu na konkrétním případu, jak se zadlužený člověk postupně dostává do bezvýchodné situace, jaké příčiny předcházely situaci a také nastínit řešení, pro které se konkrétní člověk rozhodl. Konkrétně se zaměřuji na příčiny zadluţování, které přibliţuji v teoretické části a ve výzkumné části spolupracuji s konkrétním jedincem, kdy se se pomocí případové studie snaţím o identifikaci příčin, které vedly k předluţení. Téma dluhové problematiky a finanční gramotnosti se pro mne stalo zajímavým tématem, především po absolvování tříměsíční praxe v Občanské sdruţení SPES, kde jsem se setkávala s různými příběhy lidí, kteří se dostávají v důsledku jejich předluţení do nepříznivých sociálních situací jako je například bezdomovectví, hmotná nouze atd. Proto i z tohoto důvodu jsem si svou práci na téma finanční gramotnost, zadluţování, předluţování vybrala. Prostřednictvím absolventské práce se snaţím hlouběji proniknout do této problematiky a přiblíţit tak příčiny, které souvisí se zadluţováním domácností v souvislosti s finanční gramotností, kdy jsem si za objekt, k naplnění cíle absolventské práce, vybrala jednoho člověka, u kterého zkoumám příčiny předluţení a tak se snaţím nahlédnout, na to, proč a z jakého důvodu, se dnešní domácnosti zadluţují a jak se jejich předluţení vyvíjí. 6

8 V teoretické části se zabývám především vymezením základních pojmů, jako je zadluţení a předluţení a snaţím se o rozlišení rozdílu mezi nimi, přiblíţení typů domácností a cílové skupiny, která se často v předluţení ocitá, a popisuji, jak se dluh vyvíjí v čase a jak se člověk dostává do dluhové pasti. V druhé kapitole teoretické části vymezuji hlavní příčiny, které mohou vést k předluţení domácností. Mezi tyto hlavní příčiny jsem zahrnula problematiku nízké finanční gramotnosti a smluvní podmínky, které lidé často podepisují ve smlouvách o finančních produktech, s jejichţ obsahem nejsou seznámeni, a můţe to tak vyústit v postupné předluţení. Ve třetí kapitole se věnuji oblasti sociální práce. Popisuji činnost dluhových poraden a vymezuji základní metody sociální práce při práci se zadluţeným klientem. Po teoretické části následuje část praktická případová studie. V praktické části jsem si vybrala respondentku, která se ocitla v předluţení, u které zkoumám a nalézám příčiny předluţení. Cílem případové studie je: Zjistit, čemu konkrétní osoba přisuzuje hlavní příčiny jejich zadlužení a zda příčiny souvisí s finanční gramotností.. Tato kapitola obsahuje design výzkumu, výzkumnou strategii, výzkumný cíl a realizaci výzkumu s následnou interpretací zjištěných výsledků realizované případové studie. 7

9 I. TEORETICKÁ ČÁST 1. Problematika zadlužování Zadluţování se v posledních letech stává fenoménem a stále se setkáváme s faktem, ţe se české domácnosti více zadluţují. Zadluţení samo o sobě nemusí pro mnohé domácnosti znamenat dluhovou past, a nemá vţdy negativní význam, a to v případě, ţe je jejich zadluţení vědomé, únosné a jsou schopny své závazky splácet. Na druhé straně stojíme tváří v tvář problému, který s sebou nese negativní důsledky, které ovlivňují nejen finanční zdroje jednotlivců a rodin, ale působí negativně na celkové sociální fungování jedince, kdy dochází k narušení rovnováhy celé domácnosti vzhledem k neplnění základních funkcí v rodině. Vývoj dluhové problematiky nastal v průběhu posledních 10 let. Dříve model chování českých domácností, který se projevoval především opatrností a rezervovaností v otázce zadluţování, je dnes minulostí. Opak je pravdou a to, ţe dnešní domácnosti chtějí mít vše hned a rychle, a přijímáme s tím riziko toho, ţe by měl vzniknout dluh. (Zamrazilová, 2011) Kaţdý z nás je spotřebitelem, který hospodaří s finančními prostředky. Ke správnému úsudku, jak nakládat s finančními prostředky, bychom se měli rozhodovat na základě našich vědomostí a vlastních zkušeností. Někteří z nás takové vědomosti nemají, a proto se ocitají v bludném dluhovém kruhu. Dluhová problematika obsahuje nespočet aspektů, úskalí, se kterými se setkáváme na kaţdém kroku. Základním úspěchem a ochranou před zadluţeností, je uvědomění si důleţitosti vědění toho, v jaké roli se při uzavírání smluv ocitáme, co smlouvy obsahují, zda známe základy hospodaření s penězi, neměli bychom se s dluhy v našem ţivotě potkat. Pro přiblíţení tohoto problému povaţuji za důleţité vymezit hlavní rozdíly, definovat pojmy, příčiny a okolnosti, které bývají často bránou do tak nebezpečného kruhu jako je právě dluhová past Zadlužení a předlužení V literatuře, příručkách a metodikách se setkáváme především s pojmem zadluţení. Rozdíl mezi situací, kdy se člověk ocitá v zadluţení a předluţení, je ale zásadní. Ţivot na dluh je společným jmenovatelem obou situací. Zadluţení můţeme 1 Také tzv. dluhová spirála, je situace, kdy člověk nezvládá splácet své závazky a svojí situaci řeší uzavíráním nových finančních produktů, které vyuţívá ke splácení předchozích. Finanční situace člověka se zhoršuje. (Balabán a kol., 2011, s. 324) 8

10 charakterizovat jako vcelku normálním jevem v českých domácnostech a pro českou ekonomiku je ţádoucí. Předluţení je na rozdíl od zadluţení stavem neţádoucím. Neţádoucí především v neplnění našich platebních povinností, negativně přispívající k finanční disabilitě a také působí negativně po psychosociální stránce. (SPES, 2007, s. 4) Předluţení můţeme nazvat jako formu úpadku. Osobou v úpadku je ta, která má především více věřitelů a její finanční moţnosti ji neumoţňují, uspokojit kaţdého věřitele nebo jsou závazky vyšší neţ celkové finanční prostředky osoby. (Sociální práce, 2/2009, s. 27) Předluţení v obecném pojetí nemá danou definici. V jiném slova smyslu můţeme předluţení povaţovat za stav, který je dlouhodobý a člověk není schopen dlouhodobě splácet své závazky. Dalším znakem předluţení je fakt, ţe ovlivňuje postavení dluţníka ve společnosti, zatímco zadluţení je určitým způsobem přijatelné a pro společnost normální jev. Na problematiku zadluţenosti bychom měli pohlíţet tak, abychom byli schopni rozlišit tyto pojmy, a zároveň počítat s tím, ţe pokud se stav zadluţenosti bude zvyšovat, počet předluţených osob bude stoupat. Proto nemůţeme uvádět, ţe zadluţeností problém nevzniká a předluţeností jiţ ano. (Hůlová in Matoušek a kol., 2013, s. 337) S předluţeností se můţe setkat kaţdý z nás, především můţe postihnout ty z nás, kdy máme určité finanční pohledávky a závazky, a nemusíme ani pohlíţet na to, jaká byla příčina vzniku zadluţení, například zda dluh vznikl v souvislosti s uzavřením smlouvy o finančním produktu (úvěr 2, zápůjčka 3 ) nebo nesplněním povinností, které vyplynuly například z jízdy hromadným dopravním prostředkem bez platné jízdenky, neplacení nájemného atd. Předluţení můţe vzniknout i v situacích, kdy je naše spotřeba vyšší neţ náš příjem, souvisí také se vznikem neočekávaných situací, které ovlivní finanční stránku celé domácnosti například ztráta zaměstnání, nemoc. Nesmíme také opomenout, ţe se stavem předluţení souvisí i vznik sociálně patologických jevů, například vznik závislostí, kriminalita, prostituce, rozpad rodiny a dalších. (Hůlová in Matoušek a kol., 2013, s. 337) 2 Předmětem uzavřené smlouvy mezi věřitelem a dluţníkem jsou peněţní prostředky. ( 2395, zákon č. 89/2012 Sb.) 3 Zápůjčka můţe mít charakter peněţní i materiální, dříve pojem půjčka. ( 2390, zákon č. 89/2012 Sb.) 9

11 1.2 Vývoj dluhu a dluhové pasti Jak jsem jiţ zmiňovala výše, společným jmenovatelem zadluţení a předluţení je ţivot na dluh. Dluh vzniká dvojím způsobem a to buď ze zákona, nebo ze smluv. Ze zákona můţe vzniknout v důsledku neplacení zdravotního pojištění, daní, výţivného, povinného ručení a pokut. Ze smluvních vztahů vzniká neplacením nájmů, energií, zápůjček, úvěrů, nebo v důsledku role ručitele 4 a z manţelství v rámci společného jmění manţelů 5. Vzniku dluhu můţeme zabránit pouze naší zodpovědností a povinností hlídat si své závazky. (Hrdinková a kol., 2013, s. 7) Závaţnost a velikost dluhu se vyvíjí v čase. Tento vývoj můţeme rozdělit do fází, které jsou pro dluh charakteristické. Fáze uvádím v Obrázku č. 1. Obrázek č. 1: Vývoj dluhu Zdroj: Sedláčková a kol., 2013, s. 10 Pokud se dluţník 6 ocitne v situaci, kdy se opozdí s platbami, nebo se je v nepříznivé sociální situaci, která můţe řádné splácení ohrozit (ztráta zaměstnání, nemoc, nástup do výkonu trestu apod.), měl by kontaktovat věřitele 7, protoţe v této fázi je největší pravděpodobnost, kdy můţe dluţník snadno vyjednávat řešení. Často se 4 Osoba, která se zavazuje splnit pohledávku, v případě ţe dluţník se ocitne v platební neschopnosti. (Balabán a kol., 2011, s Společný majetek, který vzniká tím, co kaţdý z manţelů nabyl v průběhu manţelství. Zahrnuje se majetek i dluhy. (Sedláčková a kol., 2013, s. 34) 6 Osoba, která se zavazuje vrátit půjčené peníze, které byli předmětem zápůjčky nebo smlouvy o úvěru. (Sedláčková a kol., 2013, s. 33) 7 Osoba, která půjčila peníze na určitou dobu. (Sedláčková a kol., 2013, s. 33) 10

12 nastalá situace řeší odkladem splatnosti nebo dojde k úpravě splátkového kalendáře ţádostí o sníţení splátek nebo ţádostí o odklad splátek. V případě, ţe dluţník neřeší opoţdění platby věřiteli, je mu zaslána upomínka a výzva. Dluţník má stále moţnost reagovat na upomínky a výzvy k úhradě kontaktováním věřitele, kdy je reálné domluvit se s věřitelem na podobných podmínkách, jako je tomu u opoţdění s platbou. Odstoupením věřitele od smlouvy se stává závazek splatný v celé výši a zvyšuje se o pokuty z prodlení. V této fázi můţe věřitel vyuţít sluţeb inkasních firem 8, kdy inkasní firma odkoupí od věřitele závazek dluţníka a stává se tak novým věřitelem. Většinou si inkasní firmy navýší původní dluh o náklady inkasní společnosti. Soudní nebo rozhodčí řízení 9 přichází tehdy, kdy se původnímu věřiteli nepodaří vymoci dluh přes inkasní společnost, nebo sluţeb inkasní společnosti nevyuţije, a to na základě ţaloby k soudu nebo podání návrhu na vydání platebního rozkazu, proti kterému se lze odvolat. Dluh se zde navyšuje o náklady advokáta, kterého věřitel kontaktuje v rámci vymáhání dluhu. Následně soud vydává rozhodnutí, které je vykonatelné a nabývá právní moci. Dluh narůstá o náklady soudního řízení a náklady právního zastoupení. Poslední fází růstu dluhu je exekuce. K provedení exekuce je potřeba, aby byl vydán exekuční titul 10. Návrh na nařízení exekuce věřitel podává na okresní soud dle bydliště dluţníka. Exekuce je proveditelná aţ v případě, kdy dochází k pověření soudem a zápisem do rejstříku exekucí. V tomto případě dluţník nesmí nijak nakládat se svým majetkem. Vyrozumění o exekuci nabývá právní moci po uplynutí 30 dnů, poté začne být exekuce prováděna. (Sedláčková a kol., 2013, s ) Stejně tak jako se vyvíjí dluh v čase, vyvíjí se naše dluhová past. Vývoj dluhové pasti můţeme zahrnout do osmi fází. Tyto fáze popisuji v Tabulce č. 1 Tabulka č. 1: Vývoj dluhové pasti Název Charakteristika I. Fáze: Zabydlování se v v první fázi je člověk prostoduchý, má omezené dluzích informace o výhodnosti půjčky a pravidlech, jedná se o fázi, kdy má člověk první půjčky a objevuje se první potíţe se splácením II. Fáze: Porušení pravidel - jakmile se dostaví první potíţe se splácením, 8 Také uţívaný termín vymahačská společnost, firma, která vymáhá dluh za věřitele. (Sedláčková a kol., 2013, s. 11) 9 Druh řešení sporů na základě podepsané rozhodčí doloţky ve smlouvě, který řeší rozhodčí orgán (rozhodce). (Balabán a kol., 2011, s Listina, na jejímţ základě titulu je nařízena exekuce. (Sedláčková a kol., 2013, s. 13) 11

13 dluţník má tendenci lhát věřiteli o tom, v jaké situaci se nachází, popírá svojí zodpovědnost a začíná se před věřitelem skrývat III. Fáze: Podceňování hrozby - v této fázi není dluţník ochotný komunikovat s věřitelem; stále porušuje podmínky, které podepsal ve smlouvě, ke své situaci se staví s myšlenkou někdo to vyřeší za mě a začíná se orientovat na pomoc rodiny a přátel IV. Fáze: Trest a strach - dluţník je zapsán věřitel do registru dluţníků; nastávají první závaţné problémy, jako je hrozba exekucí, dluţník se snaţí přemluvit své přátele a rodinu k tomu, aby mu v jeho situaci pomohli půjčkou na nejnutnější dluhy V. Fáze: Dočasná úleva dluţník si můţe být na chvíli klidný, pokud mu rodina a přátelé v jeho situaci pomohli a on tak mohl uhradit nejdůleţitější dluhy, dluţník rychle zapomíná na nebezpečí, které mu hrozilo; ke své situaci přistupuje jako předtím VI. Fáze: Půjčka jako náplast - dluţník se zde ohlíţí nad svou situací a většinou začíná neplacení dluhů řešit tím, ţe si půjčuje další peníze, kterými uhrazuje předchozí dluhy, většinou se jedná o půjčky z nebankovního sektoru, které mají většinou rizikové podmínky plnění, půjčky zřízené na jinou osobu neţ na osobu dluţníka (přátelé, rodina), půjčky, které hraničí s lichvou apod. VII. Fáze: Fatální následky - v této fázi jiţ dluţník pociťuje následky, které mu jeho situace přinesla (exekuce, pomluvy, ztráta vztahů, váţné rodinné potíţe, ztráta zaměstnání) VIII. Fáze: Beznadějný - zde jiţ dluţník stojí většinou úplně sám, bez bezdomovec finančních prostředků, bez přátel, rodiny, zaměstnání, Zdroj: Den finanční gramotnosti, 2011 Pokud se někdy rozhodneme vyuţít finančních produktů bankovních a nebankovních institucí měli bychom umět dodrţovat pravidla, která se na dané produkty 12

14 váţí. Jedině tak se totiţ můţeme vyhnout negativním důsledkům, které z neplacení dluhu vznikají. 1.3 Cílové skupiny v kontextu dluhové problematiky Výše jsem zmiňovala, ţe dluhová problematika můţe potkat kaţdého z nás. Dluhová problematika nezahrnuje pouze oblast, která se týká dluhů a finančních produktů, ale na druhé straně nepříznivě působí na osobnost jedince, jeho sociální fungování a můţe dojít k sociálnímu vyloučení ze společnosti. Pokud se člověk ocitne v předluţení, je ohroţen následujícími problémy. Snadno se nachází v rozporu se zákonem, protoţe je pro něj výhodnější pracovat nelegálně v souvislosti výkonu exekuce, která mu postihuje plat a tudíţ je mu mzda zabavena, proto je pro něj výhodnější stát se závislým na sociálních dávkách a vykonávat nelegální zaměstnání. Dalším problémem, se kterým se předluţený občan můţe setkat, je následný vznik materiální chudoby a jeho ţivotní styl se snadno stává rizikovým. Vystavuje se sociálně patologickým jevům a kriminalitě. V neposlední řadě, pokud má jedinec děti, mohou mu být odebrány z péče. (Balabán a kol., 2011, s. 51) Typickými nízkopříjmovými skupinami obyvatelstva, které můţeme zařadit do dluhové problematiky v souvislosti se sociálním vyloučením, jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané, příslušníci etnických menšin, osoby se zdravotním postiţením, osoby předluţené, migranti, osoby s nízkou kvalifikací, osoby závislé na sociálních dávkách, osoby s různými druhy závislostí, nefunkční rodiny a jejich děti a osoby, které ţijí v lokalitách, kde je zvýšená nezaměstnanost, nízká kvalita bydlení, a špatné dopravní podmínky. (Balabán a kol., 2011, s. 52) Další rozdělení, které můţeme vyuţít pro charakteristiku domácností, které se s neschopností splácet mohou setkat, rozdělujeme do následujících sedmi typů (Běhálková a kol., 2010, s ): 1. Domácnost, která chce uzavřít úvěr u domácnosti, která teprve uvaţuje o uzavírání smlouvy o úvěru, nemusíme vţdy počítat s tím, ţe se s neschopností splácet setká. Důleţité je, aby si domácnost zváţila své finanční moţnosti, pro případ aby bylo její zadluţení uváţlivé a zodpovědné, měla vytvořený rozpočet. Rizikové se zde totiţ stává to, ţe domácnost nezná své výdaje a zda má dostatečné úspory a prostředky k splácení. 2. Domácnost, která nesplácí, se snadno můţe ocitnout v zadluţení, ačkoliv splácí, její hospodaření je charakteristické tím, ţe veškeré příjmy jsou vynaloţeny na 13

15 výdaje domácnosti, čili nezbývají finanční prostředky k zvládnutí neočekávané finančně nákladné situace, a tím se vystavuje riziku, ţe pokud se jednou v podobné situaci ocitne, nebudou zbývat finance na splácení závazků. 3. Domácnost, která začíná mít problémy je kategorií klientů, kteří vše řádně platí, ale jiţ ví, ţe nebudou mít peníze na další splátku v důsledku vzniklé ţivotní situace, která negativně ovlivnila příjmovou stranu rodinného rozpočtu. 4. Domácnost, která kličkuje dospěla jiţ do fáze, kdy je platebně neschopná. Tudíţ není schopná splácet ţádný ze svých závazků. Tento typ domácnosti často řeší svoji situaci nerovnoměrnou úhradou měsíčních splátek, tzn. jeden měsíc uhradí jednomu věřiteli, další měsíc jinému. Vzniklá situace není u takové domácnosti dlouhodobě udrţitelná. 5. Domácnost, která krátkodobě nesplácí krátkodobostí se zde rozumí časové rozmezí od 3-6 měsíců. Většinu pohledávek, které domácnost má, věřitelé postoupili inkasním firmám. Vyvíjený psychický tlak na členy domácnosti, je většinou v takové míře, která je neúnosná, důsledkem jsou často vznikající psychosomatické problémy, které znamenají negativní sociální dopad na rodinu. Domácnost by se měla obrátit na odbornou pomoc. Důleţitou roli v řešení vzniklé situace můţe hrát podpora psychologa, především by měla nutně vyhledat pomoc v dluhovém poradenství. 6. Domácnost, která má před exekucí se vyznačuje tím, ţe proces vymáhání je ve fázi soudního a mimosoudního řešení. Zde by měla rodina vyhledat odborníka, který můţe rodině pomoci vzniklou situaci ještě rychle pomoci řešit. Vyhledání odborné pomoci je nutností. 7. Domácnost, která dlouhodobě nesplácí je domácností, která se octila v předluţení a jiţ svou situaci nezvládá řešit. Převládá deficit vůle situaci řešit. Domácnost stagnuje, ztrácí přehled o svých závazcích a dostává se do situace, kdy se její ţivotní standard dostává pod hranici ţivotního minima, a je ohroţena sociálním vyloučením. Neschopnost splácet staví na podobných příčinách a řešeních. Důleţitou rolí v řešení vzniklých situací je pouze včasný úsudek rodiny, motivace, vůle situaci řešit, zákaz uzavírání dalších závazků, znalost práva a povinnosti dluţníka a věřitele a spolupráce celé rodiny. Situace by měla být řešena nejen ze strany dluţníka ale i věřitele, často se přidávají i instituce, která chce domácnosti pomoci. Rodiny by se měli poptávat po nabídce bezplatného dluhového poradenství, které poskytují občanské porady, které jim poskytnou podporu a pomoc v řešení zadluţenosti. 14

16

17 2. Příčiny zadlužování V této kapitole se zaměřuji na důleţité příčiny zadluţování. Velkou pozornost věnuji dvěma příčinám a to finanční gramotnosti, která stojí, jako nadřazený komplex, od kterého se odvíjí veškeré právní a ekonomické úsudky společnosti v otázce financí, dále se věnuji smluvním podmínkám, které lidé ve smlouvách často podepisují a neuvědomují si, jaké riziko pro ně zmíněné a podepsané ustanovení můţe mít. 2.1 Finanční (ne)gramotnost Jakékoliv nakládání, spravování a manipulace s penězi, je nezbytnou součástí kaţdodenního ţivota kaţdého z nás v dnešní moderní společnosti. Zdali je naše práce s penězi zodpovědná nebo nezodpovědná, závisí ve velké míře také na úrovni naší finanční gramotnosti, jelikoţ se od ní odvíjí další psychologické a sociální situace, které ovlivňují náš ţivot. Kaţdý člověk vnímá peníze jinak. Většinou lidé definují peníze jako prostředek k získávání dalších nezbytných věcí a pro mnohé, vlastnit určitý obnos peněz znamená, pocit štěstí. Touha mít a vlastnit peníze vyvstává z naší psychiky a je úzce spjatá s motivací, která určuje to, jak a proč se člověk chová. Proto peníze evokují jakousi snadnost v dosahování našich cílů. Nutností je, abychom chápali ekonomickou zdatnost jako sloţku lidského chování a to nejen po stránce praktického uvaţování, ale i jako součást lidských racionálních kvalit. (Balabán, 2011, s. 22) Finanční gramotnost není v České republice novým pojmem, dnes v 21. století, se setkáváme s tím, ţe pojem finanční gramotnost nabírá na váţnosti a důleţitosti v souvislosti, kdy představuje prevenci proti zadluţování a předluţování českých domácností, a vzdělávání ve finanční gramotnosti, je součástí aktivní politiky zaměstnanosti. (Balabán, 2011, s. 15) Definice finanční gramotnosti V České republice se definice finanční gramotnosti vytvořila v roce 2006, kdy se k nám dostává prostřednictví Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, Českou národní bankou, v dokumentu Národní strategie finančního vzdělávání a dokument je hlavním prostředkem integrace vzdělávání finanční gramotnosti v České republice. (Altmannová a kol., 2007, s. 46) 6

18 Finanční gramotnosti lze přisuzovat několik významů a také charakteristik. Národní strategie finančního vzdělávání popisuje finanční gramotnost jako soubor tří prvků a to znalost, dovednost a hodnotový postoj občana. Finanční gramotnost hraje roli především v ekonomickém zabezpečování sama sebe, ale i rodiny; být aktivní na finančním trhu a v neposlední řadě umění rozumět finančním produktům a sluţbám, který nám finanční trh přináší. Další součástí finanční gramotnosti je umění vytvořit si a správně zacházet s osobním nebo rodinným rozpočtem. Člověk, který disponuje určitou mírou finanční gramotnosti je zodpovědný a uváţlivý ke svým penězům a je schopen zvaţovat prospěšnost nebo rizikovost situací, které se mohou v jeho ţivotě objevit. (Ministerstvo financí ČR a kol., 2007, s. 7) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development) vymezila ve svém dokumentu PISA výhody finanční gramotnosti. S výhodou, kdy je člověku finanční gramotnost vlastní, se setkáváme s pozitivní změnou jeho chování. OECD určuje následující příklad a to, ţe lidem, kteří se podrobili vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, není lhostejná situace, kdy se chystají na odchod do důchodu a pro tuto situaci jsou schopni spořit své peníze. V návaznosti na výzkum, který byl realizován v USA, patří mezi další výhodu finanční gramotnosti to, ţe člověk je schopen lépe spravovat, řídit a investovat své finanční prostředky, na finančním trhu sluţeb finančně gramotní lidé sahají po výhodnějších a lepších investičních produktech a jsou schopni dosáhnout většího bohatství. Výhody OECD nevidí pouze v oblasti investic, ale i v oblasti správy majetku, závazků a dluhů, kdy lidé posuzují náročnost a nákladnost hypotečních úvěrů a zvaţují vysoké úroky a poplatky. (PISA, 2012) Složky finanční gramotnosti Finanční gramotnost jako celek je sloţena ze tří druhů gramotností, můţeme je povaţovat za sloţky finanční gramotnosti, kterými by kaţdý člověk měl být vybaven, a tak by mu ulehčovala manipulaci a hospodaření se svými financemi. Mezi tyto sloţky patří gramotnost peněţní, cenová a rozpočtová a kaţdá tato gramotnost se od sebe liší. Peněžní gramotnost uschopňuje člověka k tomu, aby byl kompetentní řídit hotovostní peníze a také bezhotovostní transakce; umí ovládat nástroje, které jsou 11 Nejdůleţitější a největší mezinárodní šetření Programme for International Student Assesment v oblasti měření výsledků vzdělávání, je aktivitou OECD (PISA, 2011) 7

19 k řízení a správě financí určené jako je například běţný účet, internetové bankovnictví a jiné nástroje slouţící k platbám. Cenová gramotnost vybavuje člověka schopností vyznat se v cenových mechanismech a inflaci. Rozpočtová gramotnost patří mezi nejdůleţitější a základní sloţku finanční gramotnosti. Rozpočtová gramotnost nám umoţňuje pochopit a zvládat správu osobních financí, stanovovat si finanční cíle, plánovat naše finance, a také nám umoţňuje zvládat nepříznivé finanční situace. Rozpočtová gramotnost se dělí na dvě části. První číst se nazývá jako správa specializovaných aktiv. Specializovaná aktiva chápeme jako vklady, investice, pojištění. Druhou částí je naopak správa finančních závazků tj. správa spotřebitelských úvěrů, zápůjček, hypotečních úvěrů, leasingu apod. V případě ţe občan umí spravovat svá specializovaná aktiva a své finanční závazky, je schopen posoudit výhodnost a nevýhodnost produktů, které jsou nabízeny na českém finančním trhu, a umí si mezi sebou finanční sluţby a produkty porovnávat. Finanční gramotnost je široký ekonomický pojem, který nejen působí na člověka v oblasti spravování a hospodaření se svými penězi, ale lze ji pojmout, jako ekonomickou gramotnost, která nám například vysvětluje jak si zajistit příjem, nebo se orientovat na trhu práce. Finanční gramotnost zahrnuje i makroekonomii a daňovou oblast, kdy tyto dvě oblasti určitým způsobem ovlivňují finanční zdroje občanů a rodin. Finanční gramotnost je také úzce spojena s dalšími třemi prvky: gramotnost numerická, informační a právní, kdy by měl jejich rozvoj v myšlení občana posilovat politické, právní a ekonomické uvaţování. (Ministerstvo financí ČR, 2007, s. 7-8) Vzdělávání finanční gramotnosti v ČR Vzdělávání ve finančních schopnostech, které vyuţíváme kaţdý den, i kdyţ si to mnohdy neuvědomujeme, je důleţité, protoţe se tím vyhýbáme nástrahám, které nás čekají v ekonomickém trţním světě a také nám vzdělání v této oblasti přináší výhody pro naši bezpečnou budoucnost. Ochrana kaţdého člověka, který se ocitá v roli spotřebitele na finančním trhu, musí být dostupná všem, transparentní a srozumitelná v informacích, které slouţí jako klíčový prvek vzdělávání ve finanční gramotnosti. Pokud se budeme vzdělávat, nebo se jiţ vzděláváme v této oblasti, zajišťuje nám to přiměřené postavení ve smluvních vztazích a umoţňuje nám to větší moţnosti při prosazování spotřebitelských práv. 8

20 Vzdělávání ve finanční oblasti v širším pojetí má vést k prohloubení a osvojení si důsledků, které se k nám dostávají a ovlivňují náš ţivot prostřednictvím socioekonomického vývoje společnosti, kdy je cílem finančního vzdělávání zaměřovat se především na oblast preventivního působení proti zadluţování a předluţování rodin, a oblast zajištění na stáří. V uţším pojetí by finanční vzdělávání mělo směřovat k posílení individuální odpovědnosti kaţdého občana za svou finanční situaci. V konečné fázi finanční vzdělávání přispívá k lepšímu rozvoji společnosti a udrţitelnosti českého státu a české ekonomiky. (Ministerstvo financí ČR, 2010, s. 6) Úspěšné vzdělávání ve finanční gramotnosti by mělo pokrývat veškeré oblasti finančního trhu. Přesto má Česká republika vymezené prioritní oblasti, kterým přikládá zvýšenou pozornost ve zvyšování úrovně finančního vzdělávání. (Ministerstvo financí ČR, 2010, s. 6) Mezi tyto oblasti patří (Ministerstvo financí ČR, 2010, s. 14): 1. Aktivní a odpovědná účast na finančním trhu lidé jaké spotřebitelé by měli chápat svou roli aktivně, tudíţ aby znali svá spotřebitelská práva a moţnosti vyuţívání produktů a sluţeb finančního trhu. 2. Prevence proti zadlužení Vzhledem ke stálému zvyšování zadluţených domácností a jednotlivců v ČR je potřeba, aby finanční gramotnost byla preventivním nástrojem proti zadluţování a lidé se tak přestali ocitat v dluhové spirále, kdy jsou ohroţeny především nízkopříjmové rodiny, které mají jednoho ţivitele, a rodiny, které se ve finanční problematice špatně orientují nebo se neumí orientovat. Vyuţívání spotřebitelských úvěrů a dalších finančních produktů jsou pro tuto cílovou skupinu velkou hrozbou a vytváří tak problém, který se dnes stal fenoménem. Proto je cílem v této prioritní oblasti, dosáhnout u těchto rodin takové úrovně finanční gramotnost, která jim umoţní schopnost posuzovat jejich finanční moţnosti (např. zvaţovat výhodnost dlouhodobých úvěrů, kontrolovat a plnit své závazky) 3. Zajištění na stáří pokud si chceme vybírat vhodnou formu zajištění na naše stáří, potřebujeme k tomu také určitou úroveň finanční gramotnosti a tato oblast úzce souvisí s demografií a stárnutím populace, jelikoţ se čeští občané do budoucnosti nebudou moci spoléhat pouze na systém sociálního zabezpečení Stav finanční gramotnosti české populace Společnost STEM/MARK byla v roce 2010 oslovena Českou národní bankou a Ministerstvem financí k realizaci výzkumu, kdy bylo hlavním cílem zjistit úroveň 9