STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE KVĚTEN

2 OBSAH : 1. DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 2. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ 3. CÍLE A PRIORITY 4. IPRM 5. IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : PROFIL MĚSTA SWOT ANALÝZY PROJEKTOVÝ LIST Zkratky použité v textu CR ČSÚ ESF EU HSS IS IOP IPRM KIS MAS MSP NPR NRP NSRR OK OP PL POU RM ROP SF SOŠ SOZS SP SPŠ PIC TI TZP VŠP ZŠ ZM Cestovní ruch Český statistický úřad Evropský sociální fond Evropská unie Hospodářská a sociální soudržnost Informační systém Integrovaný operační program Integrovaný plán rozvoje města Krajský informační systém Místní akční skupiny Malé a střední podnikání Národní program reforem Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Oddělení koncepcí města Operační program Projektový list Příslušný odborný útvar města (útvar do jehož kompetence projekt převažujícím způsobem patří) Rada města Regionální operační program Strukturální fondy Střední odborné školy Strategické obecné zásady Společenství Strategický plán rozvoje města Střední průmyslová škola Poradenské informační centrum Technická infrastruktura Těžce zdravotně postižený Vysoká škola podnikání Základní škola Zastupitelstvo města 2

3 1 Úvod Definice strategického plánování a strategického plánu Strategické plánování je systematický způsob, jak organizovat změny a formovat v celé místní společnosti kolektivní názor na společnou vizi pro lepší, a to nejen ekonomickou Budoucnost. Je to soubor progresivních konkrétních kroků, které povedou ke zlepšení sociálně ekonomického prostředí v řešeném území. Jde také o koordinaci rozvoje města jako společensko-politického organizmu. Strategické plánování kombinuje: Územní limity; Politickou vůli; Finanční zdroje; Nefinanční (zejména) lidské zdroje. Výstupem strategického plánování je rozvojová strategie, Strategický plán, plán rozvoje regionu, programy rozvoje apod. Strategický plán jako rozvojový dokument je koncipován jako dokument střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologické charakteru na území municipality(regionu). Ve své výsledné podobě představuje vnitřně konzistentní názor na možnosti a předpoklady rozvoje municipality. V tomto smyslu existenci strategického plánu chápeme jako jednu ze základních podmínek reálného řízení a koordinace rozvoje území obcí a měst. Úkolem strategického plánu jakožto základního rozvojového dokumentu města je: definovat společné zájmy města, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů; definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů; optimalizovat územně-technické a sociálně-psychologické podmínky pro rozvoj bydlení a podnikání ve městě; koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska územního a funkčního vzhledem k záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru; koordinovat účelnou alokaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření stabilních podmínek pro bydlení a podnikání; definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky města; posilovat vědomí sounáležitosti k městu a regionu a odpovědnost za jeho rozvoj u místních obyvatel a podnikatelů. 3

4 Strategický plán rozvoje města Bruntálu by měl sloužit především jako podklad pro: střednědobé až dlouhodobé plánování rozvoje města zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit města; sestavování obecních rozpočtů; práce na tvorbě nového územního plánu města; posuzování regionálních a nadregionálních plánů a programů z pohledu města; aktivní marketing města; zodpovědný vstup města do podnikání; vstup města do různých sdružení a svazků. Souhrn Strukturální fondy EU dávají městům v České republice ojedinělou možnost financovat zásadní rozvojové aktivity. Pro získání těchto prostředků musí města vyladit své rozvojové plány s prioritami vyšších celků a připravit projekty, které jsou propojené do ucelených logických záměrů a zajišťují revitalizaci určených území. Kombinují se zde tvrdé investiční projekty s měkkými vzdělávacími a marketingovými projekty. Pracovní skupiny připravily podklady pro strategický dokument ve formě městského programového dokumentu pro přípravu čerpání EU fondů, tedy tak zvaný Strategický plán rozvoje města (SP), který obsahuje zejména : propojení národních a regionálních dokumentů se strategií města vytvoření propojených (integrovaných) priorit, tzv. balíčků projektů, které naplňují vizi rozvoje města návrh implementační struktury, tj. formy, jak město bude iniciovat a řídit dotační projekty financované z EU fondů Výstupy pracovních skupin priority Pracovní skupiny byly sestaveny podle priorit města. Dle dohody jich je 5 a to : 1. Ekonomika, průmysl a podpora podnikání 2. Infrastruktura a integrace města v rámci regionu, MSK a ČR 3. Lidské zdroje a sociální infrastruktura 4. Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova 5. Cestovní ruch Složení pracovních skupin : cca odborníků a nositelů zájmů z řad VIP města, ředitelé podniků, zástupci nestátních neziskových organizací, odborníci na danou problematiku. Tajemníky pracovních skupin jsou vedoucí příslušných odborů města ad. 4

5 Oblast Lidské zdroje a sociální infrastruktura Cíl: Zvýšení kvality života a vzdělanosti ve městě a spádové oblasti Bruntálu Priorita 1 - Podpora celoživotního vzdělávání Priorita 2 - Zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce Priorita 3 - Zamezení odlivu "mozků" Priorita 4 Specializovaná škola Oblast Infrastruktura a integrace města do regionu Cíl : Celkové zlepšení infrastruktury ve městě Doprava Priorita 1 - Komplexní řešení dopravní situace ve městě Technická infrastruktura TI (voda, kanalizace) Priorita 2 - Zlepšení technického stavu TI ve městě Oblast Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Cíle : Bruntál jako příjemné a upravené město Bruntál jako synonymum pro aktivní rodinou,rehabilitační a sportovní turistiku, Priorita 1 - Zlepšení pověsti Bruntálu krátkodobá Priorita 2 Zlepšení stavu veřejné zeleně ve městě krátkodobá Priorita 3 - zlepšení stavu městského centra střednědobá Priorita 4 - Využití města a okolí pro turistické aktivity Priorita 5 Revitalizace městského centra dlouhodobá Oblast Cestovní ruch Cíl: Zvýšení příjmů z cestovního ruchu v městě Bruntále Priorita 1 - Vybudování sportovně rekreačního areálu Sport Campus dlouhodobá Priorita 2 - Ubytovací kapacity - střednědobá Priorita 3 - Informační systémy - krátkodobá Priorita 4 - Cyklostezka střednědobá 5

6 Oblast Ekonomika, průmysl a podpora podnikání Cíl : Vytváření podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí ve městě a stabilizace pracovní síly Priorita 1 - Vytvoření a využívání marketingové strategie města - rozvoj propagace města a jeho investičních nabídek Krátkodobá Priorita 2 - Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru (vytvoření efektivního systému komunikace) _ krátkodobá Priorita 3 - Příprava průmyslových zón a lokalit krátkodobá dlouhodobá příprava zony o rozsahu ha Priorita 4 - Zvýšení atraktivity města (turistické atrakce města) Priorita 5 - Využití finančních zdrojů z fondů EU pro podnikatele (infocentrum pro podnikatele, poradenský servis (PIC, VŠP) - krátkodobá /příprava/ 2 Zhodnocení výchozích strategických dokumentů Posuzování místních specifik bylo nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných dokumentů na místní úrovni. Je totiž zcela zásadní, aby Strategický plán rozvoje města Bruntálu (dále SP) byl v souladu nejen s potřebami a prioritami identifikovanými v rámci města Bruntálu, ale rovněž s prioritami vyššího územního celku Moravskoslezského kraje a dále s Národním rozvojovým plánem určujícím čerpání strukturálních fondů od roku Východiska pro formulování strategie rozvoje SP a tématických celků města Bruntálu byly vyhodnocovány vzhledem ke stávajícím strategickým dokumentům města a regionu. Město Bruntál dosud nemá střednědobý nebo dlouhodobý komplexní strategický rozvojový dokument. V rámci města vznikly a vznikají jednotlivé koncepce, programy, strategické materiály, které nastavují směry rozvoje daných odborných oblastí. Zodpovědnost za zpracování a aktuálnost jednotlivých dokumentů mají na starosti jednotlivé odbory. 6

7 3 Cíle a priority Popis Na základě shrnutí hlavních poznatků, výchozích strategických dokumentů, analýzy SWOT (viz.příloha) a výstupů z pracovních skupin byl formulován globální cíl města Bruntálu pro období : Bruntál moderní město s bohatou historií, tvořící zázemí pro turistiku v oblasti Jeseníků, zvyšující konkurenceschopnost a atraktivitu města v zájmu dlouhodobě udržitelného zkvalitnění života obyvatel. V souladu s logikou intervencí ze strukturálních fondů jsou rozvojové záměry města naplňující výše uvedený cíl koncentrovány do 4 prioritních oblastí : A. řešení nezaměstnanosti formou podpory tvorby nových pracovních míst s využitím a při zachování čistého prostředí, B. komplexní řešení dopravní situace ve městě, včetně obchvatu a opravy místních komunikací, vytvoření výchozího místa cyklostezek na Slezskou Hartu, do Nízkého i Hrubého Jeseníku a tratí pro běžecké lyžování, C. vybudování kvalitního sportovně rekreačního areálu Sport Campus včetně sportovního areálu Uhlířský vrch s odpovídající kapacitou a s nabídkou širokého spektra sportovních aktivit (aquapark, tenis, on-line bruslení, squash, bowling, atd.), jako alternativy a současně doplňku k nabídce zimní a letní turistiky v oblasti Jeseníků, D. podpora rozvoje podnikatelských zón pro lehký průmysl a dále služeb podporujících podnikání včetně rekvalifikace pracovních sil, 7

8 3 IPRM Na základě zpracované strategie rozvoje města (Strategický plán) bude následným krokem zpracování Integrovaného plánu rozvoje města. Integrovaným plánem rozvoje města (dále jen IPRM ) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí ( projektů), které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech. IPRM jsou realizovány několika individuálními projekty, které: a) směřují k dosažení společného cíle či cílů regionu, města, obce či lokality, b) mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů. Hlavním cílem IPRM z hlediska financování je snaha o dosažení co nejvyšší efektivity využití veřejných prostředků. Důležité je, aby vynaložené veřejné prostředky pomocí pákového efektu vyvolaly investice soukromé. IPRM poskytuje záruku, efektivního využití prostředků ze strukturálních fondů do správně identifikovaných potřeb a rozvojových priorit města. Rozvojové záměry definované Strategickým plánem mohou být realizovány pomocí navržených IPRM a navazujících projektů: 1. IPRM Centrum řešení nezastavěných proluk, volná prostranství, městská zeleň, postupná revitalizace průmyslovky a parku do tohoto Integrovaného plánu spadá vybudování sportovně rekreačního centra Campus přímo ve středu města, související infrastruktury ( parkoviště, komunikace, chodníky, cyklostezky apod.) a dále řešení dopravní situace ve městě (dopravní značení, informační systém). Kvalitní nabídka sportovního vyžití pro celosezónní využití podpoří rozvoj cestovního ruchu ve městě a okolí. Zároveň s rozvojem cestovního ruchu bude zkvalitněna nabídka pracovních míst, což pomůže vyřešit problém nezaměstnanosti ve městě a regionu. 2. IPRM tématický zaměřený na Rozvoj cestovního ruchu tento IPRM bude řešit zlepšení propagace města Bruntálu a jeho přilehlého okolí s důrazem na kvalitní životní prostředí, přírodní atrakce. Zároveň bude využívat nabídky Sport centra Campus a areálu Uhlířského vrchu jako hlavní nabídky pro strávení aktivní dovolené a rekreace. IPRM bude zaměřen především na měkké 8

9 projekty související s propagací města a regionu, sportovními a kulturními akcemi, kongresovou turistikou s dalším vyžitím apod. a související infrastrukturu. 3. IPRM Průmyslové plochy zaměření na vytipování, přípravu ( přístupové komunikace, inženýrské sítě) a prezentaci vhodných nových i stávajících průmyslových ploch ve městě a okolí s ohledem na umístění takových podniků, které budou v souladu se zachováním čistého prostředí lokality. Studie využití průmyslových zón (na využitelných pozemcích) stávající plochy. Studie využití průmyslových zón navržených novým územním plánem. IPRM napomáhá řešit nezaměstnanost formou podpory tvorby nových pracovních míst 4 Návrh implementace Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu Hlavním praktickým důvodem vypracování Integrovaného plánu rozvoje města je vyvolání změn směřujících k zvýšení úspěšnosti Města Bruntálu při získání prostředků z veřejných zdrojů, zejména ze Strukturálních fondů EU. Pojem implementace je zde používán pro souhrnné označení celého procesu uskutečňování Integrovaného plánu rozvoje města a jednotlivých rozvojových projektů. Význam je širší než termín realizace, protože implementace se týká celého cyklu a zahrnuje zpracování projektového záměru, přípravu, plánování, vlastní provedení ale také průběžné sledování a hodnocení výsledků projektu. Řízení implementace IRPM na úrovni vedení města Garantem implementace bude Rada města Bruntálu, která bude mít roli koordinátora realizace a aktualizace celého procesu, členěného na : plánování realizace Integrovaného programu rozvoje města iniciování přípravy a řešení jednotlivých projektů včetně operativních činností spolupráce při finančním zajištění realizace (implementace) kontrola plnění a aktualizace projektu 9

10 Na základě dobrých zkušenosti z jiných měst a regionů bude i po dokončení IPRM pokračovat ve své činnosti Řídící skupina jako poradní orgán Rady města. Rada města vybere a jmenuje Vedoucího projektového týmu (VPT), kterého pověří zpracováním návrhu na vytvoření Projektového týmu (PT). Po schválení Radou města se Projektový tým řízený Vedoucím strategického týmu stane strategickým pracovištěm města, zodpovědným za výkon průběžných činnosti v rámci implementace IPRM. Cyklus implementace Integrovaného programu rozvoje města Bruntálu - návrh Kroky Činnost Kdo Četnost (minimální) Veřejná diskuse o výsledcích a způsobu pokračování 1. Veřejná prezentace IPRM 2. Realizace projektů řízení procesu realizace projektů 2. Kontrola 2.1 průběžná kontrola Výstupy Rada města Červen 2007 zajištění informovanosti a shromáždění námětů veřejnosti pro implementaci projektu Předkladatelé a Projektový tým Projektový tým ve spolupráci s řešiteli projektů průběžně podle termínů u jednotlivých projektů čtvrtletně realizované a rozpracované projekty informace o průběhu realizace pro Radu města a realizátory projektů 3. Příprava aktualizace opatření a činností obsažených v IPR 4. Aktualizace IPRM 5. Tvorba nových projektů 2.2 souhrnná kontrola příprava nových opatření a činností na základě kontroly a evidence navrhovaných změn příprava a projednání návrhu aktualizovaného IRPM konkrétní doplňování a rozpracování IPRM do Akčního plánu Projektový tým ve spolupráci s řešiteli projektů jednou za rok stanovisko Rady pro Zastupitelstvo města o postupu implementace IRPM Projektový tým jednou za rok návrhy pro Radu města Rada města jednou za rok Předložení aktualizovaného IPRM Zastupitelstvu města společně s kontrolní zprávou viz. bod 2.2. Projektový tým + řešitelé projektů průběžně dle plánu připravené projekty ( pokračovat viz. bod 1) 10

11 Příloha : SWOT Analýzy (v jednotlivých SWOT analýzách jsou tučně vyznačeny shody s ostatními SWOT) SWOT analýza Rozvoj lidských zdrojů a sociální infrastruktury A) Vnitřní analýza Silné stránky 1. existence sítě středních škol 2. konzultační síť středních škol 3. rekvalifikační středisko při OA a SPŠ 4. školní vzdělávací programy (ZŠ) 5. komunitní plán 6. existence bruntálského podnikatelského centra 7. potenciál neziskových organizací řešící důsledky nezaměstnanosti Slabé stránky 1. nízká reflexe mezi nabídkou studijních oborů a poptávkou trhu práce 2. nepružnost nabídky studijních oborů 3. nepřizpůsobení vzdělání oborovým potřebám 4. neznalost potřeb (poptávky) PS u malých podniků 5. malý zájem o další vzdělávání 6. nízká kvalita rekvalifikačních kurzů 7. špatná komunikace mezi subjekty 8. špatná informovanost 9. chybí vazba na zaměstnavatele 10. slabá meziregionální spolupráce v rozvoji lidských zdrojů 11. neexistence novodobé komplexní sociodemografické analýzy města po roce neochota podnikatelů o stabilizaci zaměstnanců, jejich systémovou přípravu a týmovou práci se zaměstnanci (stabilizace pracovních míst a pracovních týmů) 13. nízká úroveň sdílení zkušeností a informací o projektech různých subjektů 14. nízká výtěžnost dotačních titulů ve srovnání s jinými městy 15. velmi nízká úroveň zabezpečení úrovně volnočasových aktivit a aktivit nestátních neziskových organizací (materiální, personální) 16. demotivující sociální systém 17. není vybudován tým lektorů a školitelů pro CŽV 11

12 B) Vnější analýza Příležitosti 1. rozvoj VŠ a VOŠ 2. celkové zvýšení kvality života ve městě 3. komunikace všech typů škol a jejich zřizovatelů navzájem, společná partnerství v projektech i s NNO 4. spolupráce při restrukturalizaci učebních oborů v okamžité reakci na poptávku trhu pracovních sil 5. lepší prezentace poptávky od malých a středních firem pro školy 6. podpora systémovějšího zájmu vedení města o komunikaci s organizacemi (NNO) 7. vytvoření centrální veřejné databáze všech realizovaných a připravovaných projektů ve městě s diskusním fórem (web) 8. založení motivace pro seberealizaci místních učitelů a lektorů Hrozby 1. vzdělávací obory SŠ budou formálně stagnovat bez reakce na oborové potřeby pracovního trhu 2. sociální parazitismus a prohlubování sociální exkluze 3. migrace mladých mozků pryč z Bruntálu 4. snižování sociokulturní úrovně populace v paralele s objektivním faktorem stárnutí bruntálské populace 5. ohrožení plynoucí ze zavádění absolventů na trh práce 6. pokles zaměstnanecké poptávky po osobách vzdělaných v konkrétních profesích 12

13 SWOT analýza Infrastruktura a integrace města v rámci regionu, MSK a ČR A) Vnitřní analýza Silné stránky Doprava 1. Existence koncepcí dopravy připravené projekty Bruntál X Vrbno 2. Zpracovaný Generel dopravy města Bruntál 3. Zpracovaná studie proveditelnosti a účelnosti přeložky silnic I/45 a I/57 v úseku Bruntál Krnov Bartultovice 4. Zpracovaná technická studie Silnice I/45 východní obchvat 5. Zpracovaný Investiční záměr I/45 Bruntál východní obchvat I. etapa 6. Zpracovaná studie na rekonstrukci silnice Bruntál Mezina a napojení na komunikaci kolem Slezské Harty a na I/46 7. Zpracovaná vyhledávací studie Silnice I/11 Bruntál severní obchvat 8. Poloha města příhraničí 9. Dobrá aut.doprava systém zastávek, příležitostná aut. doprava doplňující MHD, skibusy a cyklobusy fungující systém, vzájemná blízkost vlakového a autobusového nádraží 10. Poloha města-rekreace, lyžařský areál 11. Fungující integrovaný záchranný systém včetně heliportu Voda 12. Možnost zásobování města ze dvou nezávislých zdrojů 13. Dobrá kvalita pitné vody Kanalizace odpadní vody 14. Kapacita čistírny umožňující napojení ostatních obcí v povodí Černého potoka Informační technologie telefon, internet 15. Rekonstruovaný městský rozhlas Slabé stránky Doprava 1. Obchvat města čas 2. Koncepce dopravy projekty zkoordinovat a scelit ze strany vedení města-již existující projekty nejsou koordinovány navzájem 3. Nekoordinovanost autobusových jízdních řádů a jízdních řádů ČD 4. Nedostatek přímého autobusového spojení s Olomoucí, zlepšení napojení města na dálniční síť u Olomouce realizace Studie Mc. Donanld Phare 5. Morální a technická zastaralost železniční tratí Olomouc Opava (spodek, přejezdy, zabezpečení, rychlost) 6. Nejsou zpracovány navazující projekty a majetkové vypořádání chodníky, cyklostezka kolem komunikace na přehradu 7. Nevyhovující napojení směrem Krnov a Polsko v úseku obce Zátor 8. Stávající řešení křižovatek na ulici Nádražní ( I/45 a I/11), křižovatky pod Komerční bankou )I/11 a ulici Revoluční) a křižovatky u Billy 9. Bezpečnost chodců tech.řešení přechodů pro chodce 10. Katastrofický stav některých místních komunikací včetně chodníků 11. Komplikovaný vnitřní dopravní systém v centru města 12. Nedostatečné množství parkovacích míst v některých lokalitách města 13. Parkovací sytém placená parkoviště pro rezidenty a návštěvníky 14. Nedostatek financí na údržbu místních komunikací 15. Zjednodušení vnitřního komunikačního systému značení a vedení 16. Málo cyklotras-rozšíření, zkvalitnění + napojení na stávající v regionu, 13

14 systém parkování 17. Nedostatečné železniční spojení Bruntál Opava-více spojů technická zaostalost 18. Nevyhovující stav přestupního uzlu (bezbariérovost v autobusové dopravě a MHD, stav autobusového stanoviště nádraží ČD a špatné propojení do všech částí města) 19. Chybějící nástroje na omezení rychlosti na komunikacích v intravilánu města (Sídliště Dolní,Sídliště kasárna, Sídliště Květná, při vjezdu do centra města ze všech stran, ) 20. Napojení MHD sídliště Květná 21. Informační systém Voda 22. Systém měření a regulace rozvodné sítě 23. Rozdělit sítě do více tlakových pásem tlak, poruchy, sledování 24. Územní plán stanovení rozvojových oblastí dostatečná dimenze zároveň příležitost 25. Špatný stav vodovodní sítě 26. Neexistence podrobného pasportu (generelu) vodovodní sítě Kanalizace odpadní vody 27. Technický stav odpovídající pouze současné situaci 28. Dtto územní plán 29. Čistírna odpadních vod 30. Neexistence generelu kanalizační sítě(nekompletní informace pro obnovu a rozvoj kanalizační sítě, Pouze rámcové informace o rozvoji města územní plán- nejsou konkrétní informace o územích plánovaných k nové zástavbě vazba na přípravu obnovy a investic). Teplo 31. Spalování tuhých paliv centrální výtopna u sídliště Plyn + EI 32. Nutno zjistit současnou situaci VO 33. Nedostatečná regulace 34. Technický stav Informační technologie telefon, internet 35. Informovanost obyvatelů kultura, informace z radnice, informace pro turisty- systém, služby 36. Městský rozhlas- pouze v centru není příměstských oblastech 14

15 B) Vnější analýza Příležitosti 1. Nový územní plán 2. Výhodná dopravní poloha města pro nástup do hor Jeseníky 3. Záměr ČD směřující k úpravám nádražní budovy 4. Další etapy rozšíření ODIS i do oblasti Bruntálska 5. Realizace opatření pro bezpečnost silničního provozu 6. Blízkost lyžařského areálu - využití pro město Hrozby 1. Nárůst těžké automobilové dopravy s nedostatečnou schopností ovlivňovat z toho vyplývající negativní vlivy na ŽP a technický stav silnic s uplatněním mýtného. 2. Případné nezahájení výstavby jihovýchodního obchvatu města Bruntálu, resp. její zakončení severním obchvatem (severní tangenta od Šumperka na Opavu) 3. Nedokončení zlepšení napojení směrem Krnov a Polsko v úseku obce Zátor 4. Dopravní zatížení silnice I/45 procházející středem města po zprovoznění mýtného 5. Obtížné napojení města na dálniční síť pokud nebude realizované Zlepšení napojení města na dálniční síť u Olomouce realizace Studie Mc. Donald z fondu PHARE. 6. Nárůst individuální dopravy vlivem nekoordinované nabídky hromadné dopravy. 7. Nedostatečná podpora tvorby záchytných parkovišť a přestupních terminálů s důsledkem 8. Zahlceností centra města a lokalit sídlišť a neschopnosti uplatnit ochranu životního prostředí. 9. Pokud nebude pokračováno rekonstrukcí místních komunikací ( i chodníků) rychlejším tempem pro nedostatek finančních prostředků 10. Zvýšení dopravní zátěže (vč. dopravy v klidu) v původní zástavbě v souvislosti s nárůstem osobní automobilové dopravy 11. Nedostatečný počet parkovacích míst v centru,na sídlištích Dolní,Květná,Kasárna a jiné. 12. Nedostatečná spolupráce v regionu,slabý lobbing 15

16 SWOT analýza Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova A) Vnitřní analýza Silné stránky Životní prostředí 1. atraktivní přírodní podmínky Jeseníky, Sl.Harta 2. čisté ovzduší 3. nízký stupeň industrializace, málo narušená krajina v okolí 4. chráněná území a přírodní památky 5. řídké osídlení Urbanismus 6. atraktivní přírodní podmínky Jeseníky, Sl.Harta 7. městská památková zóna, řada významných staveb (sakrální stavby,zámek,náměstí) Přidružený venkov 8. přírodní bohatství, rekreace 9. málo narušená krajina Slabé stránky Životní prostředí 1. chybí silniční obchvat špatné ovzduší kolem hlavních komunikací (chybí měření kvality) 2. nedostatečné třídění odpadů, nečistota kolem kontejnerů, chybí místa, nedost. cyklus svozů 3. malá informovanost občanů ( vč. mladé generace ) o odpadech = surovina, a o možné ochraně dalších složek ŽP 4. nedost. zisky z odpadů - z prodeje odpadů 5. neudržovaná koryta vodních toků malý tlak na správce toků co je to vlastně neudržované koryto - definice? Rozpor správce toku vs. orgány ochrany přírody 6. čistota toků limitována nedostatkem pracovníků správců toků - ovlivněno obyvateli města (ukládání ) - Bruntál nemá většinou oddělenou kanalizaci od dešťové 7. příměstské lesy, zeleň malá údržba krajiny ( nedost. financí města i obcí), málo veřejné zeleně 8. nedostatek zeleně na pozemcích jiných vlastníků 9. špatná pověst Bruntálu 10. nedostatečná propagace regionu 11. nízká vzdělanostní úroveň obyvatel Urbanismus 12. nedostatek ubytovacích kapacit pro využití přír. podmínek - v sezóně, mimo sezónu prázdné, málo kult. vyžití, turist. atrakcí, sport. zařízení, alternat. programů ( není sníh, vhod. počasí). 13. špatná dopravní dostupnost 14. nedostatek silných investorů 15. chybí vize : cestovní ruch nebo průmysl 16. nepřipravenost ploch pro výstavbu rod. domů 17. nedostatečná propagace volných podnikatelských ploch 18. nedostatek cyklotras a propojení atraktiv. turist. míst 16

17 19. značný podíl soustředěné sídlištní zástavby včetně doprovodných negativních jevů (málo zeleně, parkovací místa, odpady) Přidružený venkov 20. nemožnost získat potřebné dotace slabé ekonomické zajištění obcí (spolupodíl obcí)- nedostatečná dotační politika 21. není definován rozsah pojmu přidružený venkov 22. nedostatek infrastruktury ( cyklotrasy, cesty, chodníky ), inž. sítě /vodovody,kanalizace,čov/ 23. neúčast města v mikroregionech 24. špatná spolupráce s obcemi 25. neudržovaná zeleň v okolí obcí, města 26. zanedbané areály po bývalé zem.velkovýrobě B) Vnější analýza Příležitosti Životní prostředí 1. projekty na obnovu zeleně, revitalizace vod. toků a vod. ploch-projekty 2. nevyužitý potenciál kapacit zpracovatelů odpadů 3. vyhledání vhodných míst pro umístění dalších kontejnerů - - chybí jednotný architektonický ráz, vhodné umístění + přístřešky 4. dobré přírodní podmínky v okolí městaupravená zeleň jako turis. cíl 5. osvěta, represe : pracoviště EVVO zřízeno na MěÚ Bruntál, osvěta ve školách, akce atd. 6. prezentace výsledků a návrhů veřejnosti 7. úprava ploch pro kontejnery 8. rozvoj měkkého turistického ruchu 9. využít současné slabiny = zaostalosti regionu, jako budoucí přednosti (zakonzervování stavu s vytvořením plošné rezervace) Urbanismus 10. nezastavěné plochy v centru města 11. nevyužité pozemky v rámci průmysl. areálů tzv. brownfields Hrozby Životní prostředí 1. přechod u lokálního vytápění na podřadná paliva ( vlivem povinnosti hradit ekologickou daň ) 2. vzrůstající doprava-zhoršování ovzduší, zejména nákladní dopr. v nočních hodinách 3. ekonomická ztráta při likvidaci odpadů 4. devastace krajiny, odpady na neudržovaných plochách 5. ztráta atraktivity území v důsledku nevhodné urbanizace (výstavba větrných elektráren) nebo industrializace Urbanismus 6. odchod obyvatel do okolních obcí, krajů 7. odchod investorů jinam 8. nedostatek silných investorů 9. zvyšování počtu nezaměstnaných a pracovníků bez kvalifikace 10. postupné chátrání městského bytového fondu, vybavenosti ( pro sport, kulturu atd.) Přidružený venkov 17

18 12. web stránky města, noviny, větší propagace volných podnikatelských ploch 13. regenerace panelových sídlišť 14. budování parkovacích ploch a stání pro kontejnery 11. stagnace rozvoje okolí města 12. odliv turistů 13. devastace krajiny 14. nevhodná urbanizace krajiny(např.výstavba větrných elektráren) Přidružený venkov 15. možný vstup města do mikroregionů 16. velký podíl lesů se smíšenými funkcemi,včetně možnosti rekreace 17. možnost rozvoje agroturistiky 18. možnost rozvoje ekologického zemědělství 19. drobná výroba potravin 18

19 SWOT analýza Cestovní ruch A) Vnitřní analýza Silné stránky 1. zámek s muzeem, výstavními síněmi, stálými expozicemi 2. zámecký park a městský park 3. nejstarší město v ČR (založeno r. 1213) 4. poutní místo Uhlířský vrch s atraktivitami (poutní kostel, koncerty u příležitostí dnů města a svatováclavských hudebních slavností, křížová cesta, osvětlení kostela, lipová alej - přírodní památka, příměstský les, lyžařský vlek, lyžařské běžecké tratě, historický vodovod, stratovulkán) 5. Městská památková zóna v centru města 6. značné množství památek 7. existence informačních center (MIC, na zámku, PICB) 8. dotyková obrazovka Komplexního informačního systému (KiS) na MIC a MěÚ 9. značené turistické trasy a a cyklotrasy procházející městem 10. zastávky cyklobusů a skibusů ve městě jedoucích do Jeseníků 11. geografická poloha - "vstupní brána do Jeseníků" z jihovýchodu s nejvyšším vrcholem Moravy Pradědu (25 km), blízkosti lázní Karlova Studánka (20 km), 12. "zázemí vodní nádrže Slezská Harta", která se rozprostírá již 5 km od Bruntálu, v krajině čtvrtohorních sopek, 13. "blízkost Světlé Hory" (8 km) známé koněm Železníkem, několikanásobným vítězem Velké pardubické, 14. blízkost aglomerací (Ostravsko, Olomoucko) s potencionálními návštěvníky Jeseníků 15. blízkost hranice s Polskem (20 km) a jejími aglomeracemi s třemi hraničními přechody 16. dobrá kvalita životního prostředí a přírody, blízkost Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 17. značné množství sportovišť (KPB, koupaliště, umělá ledová plocha, tenisové kurty, řada tělocvičen, hřišť, sportcentrum Koky, kryté motokáry, Slabé stránky 1. dopravní dostupnost - absence mezinárodních dopravních tahů, nedostatečná kvalita komunikací a jejich obtížná údržba v zimním období 2. nedostatečné parkovací možnosti 3. špatný stav chodníků ve městě 4. nedostatek ubytovacích a stravovacích možností vyššího standartu 5. chybí možnost levného kempového ubytování 6. špatná image města v ČR (vysoká nezaměstnanost, drsné klimatické podmínky, soc. sféra) 7. nedostatečné služby informačních center (např. chybí veřejně přístupný internet) 8. chybí mezinárodní orientační systém při vjezdech do města upozorňující na památky 9. nedostatečná spolupráce MěÚ a podnikatelů 10. nedostatečná kvalita městských a školních sportovišť 11. neexistence cyklotrasy přímo kolem břehů Sl. Harty 12. nedostatečná údržba krajiny, smrkové monokultury 13. nedořešené majetkové restituční nároky 14. nedostatek historických tradic 15. rozdělení Jeseníků pod dva kraje, nedostatečná podpora cestovního ruchu přes KÚ MSK ve srovnání s KÚ Olomouckého kraje 16. nedostatečný zájem investorů investovat do zařízení cestovního ruchu ve městě a okolí 17. odliv absolventů škol mimo město 18. nedostatek finančních prostředků na opravu památek, sportovišť, kulturních zařízení 19

20 fitcentra) 18. dobré podmínky pro rybolov (Slezská Harta, Kobylí a Bukový rybník) 19. dostatečná síť středních škol a střediska Vysoké školy podnikání Ostrava B) Vnější analýza Příležitosti 1. zlepšení image města (propagací, prezentací, místními specialitami, společenskými aktivitami) 2. spolupráce města s okolními obcemi (mikroregion Slezská Harta, sdružení obcí Vrbensko) 3. vstup města do Sdružení cestovního ruchu Jeseníky 4. spolupráce s partnerskými městy a zeměmi - nabídka turistiky v Jeseníkách 5. rozšíření výroby místních specialit (pivovar, likérka) 6. uskutečňovat a využívat setkání rodáků, absolventů škol apod. 7. zlepšení dopravní infrastruktury (obchvat, parkovací místa, chodníky) 8. vybudování příměstského parku na Uhlířském vrchu 9. zřízení rekreační zóny - vodní plocha pod HMZ 10. přilákání investorů kolem nádrže Sl. Harta 11. vybudování cyklostezek 12. zřízení kempového ubytování Hrozby 1. růst nezaměstnanosti 2. migrace mladých kvalifikovaných lidí do větších měst a zahraničí 3. nedostatek finančních prostředků na údržbu a rekonstrukce komunikací, památek, sportovních zařízení (hrozba zániku umělé ledové plochy), čistoty města a krajiny 4. nedostatečná podpora sportovních a kulturních aktivit 5. rostoucí nezájem a pasivita občanů 6. rostoucí pozice konkurenčních měst při získávání návštěvníků 7. nekoordinovanost přípravy projektů a nedostatek zásobníku projektů pro dotace MSK, národní i z fondů EU. 20