STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE KVĚTEN

2 OBSAH : 1. DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 2. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ 3. CÍLE A PRIORITY 4. IPRM 5. IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : PROFIL MĚSTA SWOT ANALÝZY PROJEKTOVÝ LIST Zkratky použité v textu CR ČSÚ ESF EU HSS IS IOP IPRM KIS MAS MSP NPR NRP NSRR OK OP PL POU RM ROP SF SOŠ SOZS SP SPŠ PIC TI TZP VŠP ZŠ ZM Cestovní ruch Český statistický úřad Evropský sociální fond Evropská unie Hospodářská a sociální soudržnost Informační systém Integrovaný operační program Integrovaný plán rozvoje města Krajský informační systém Místní akční skupiny Malé a střední podnikání Národní program reforem Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Oddělení koncepcí města Operační program Projektový list Příslušný odborný útvar města (útvar do jehož kompetence projekt převažujícím způsobem patří) Rada města Regionální operační program Strukturální fondy Střední odborné školy Strategické obecné zásady Společenství Strategický plán rozvoje města Střední průmyslová škola Poradenské informační centrum Technická infrastruktura Těžce zdravotně postižený Vysoká škola podnikání Základní škola Zastupitelstvo města 2

3 1 Úvod Definice strategického plánování a strategického plánu Strategické plánování je systematický způsob, jak organizovat změny a formovat v celé místní společnosti kolektivní názor na společnou vizi pro lepší, a to nejen ekonomickou Budoucnost. Je to soubor progresivních konkrétních kroků, které povedou ke zlepšení sociálně ekonomického prostředí v řešeném území. Jde také o koordinaci rozvoje města jako společensko-politického organizmu. Strategické plánování kombinuje: Územní limity; Politickou vůli; Finanční zdroje; Nefinanční (zejména) lidské zdroje. Výstupem strategického plánování je rozvojová strategie, Strategický plán, plán rozvoje regionu, programy rozvoje apod. Strategický plán jako rozvojový dokument je koncipován jako dokument střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologické charakteru na území municipality(regionu). Ve své výsledné podobě představuje vnitřně konzistentní názor na možnosti a předpoklady rozvoje municipality. V tomto smyslu existenci strategického plánu chápeme jako jednu ze základních podmínek reálného řízení a koordinace rozvoje území obcí a měst. Úkolem strategického plánu jakožto základního rozvojového dokumentu města je: definovat společné zájmy města, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů; definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů; optimalizovat územně-technické a sociálně-psychologické podmínky pro rozvoj bydlení a podnikání ve městě; koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska územního a funkčního vzhledem k záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru; koordinovat účelnou alokaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření stabilních podmínek pro bydlení a podnikání; definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky města; posilovat vědomí sounáležitosti k městu a regionu a odpovědnost za jeho rozvoj u místních obyvatel a podnikatelů. 3

4 Strategický plán rozvoje města Bruntálu by měl sloužit především jako podklad pro: střednědobé až dlouhodobé plánování rozvoje města zapojování občanů a podnikatelů do rozvojových aktivit města; sestavování obecních rozpočtů; práce na tvorbě nového územního plánu města; posuzování regionálních a nadregionálních plánů a programů z pohledu města; aktivní marketing města; zodpovědný vstup města do podnikání; vstup města do různých sdružení a svazků. Souhrn Strukturální fondy EU dávají městům v České republice ojedinělou možnost financovat zásadní rozvojové aktivity. Pro získání těchto prostředků musí města vyladit své rozvojové plány s prioritami vyšších celků a připravit projekty, které jsou propojené do ucelených logických záměrů a zajišťují revitalizaci určených území. Kombinují se zde tvrdé investiční projekty s měkkými vzdělávacími a marketingovými projekty. Pracovní skupiny připravily podklady pro strategický dokument ve formě městského programového dokumentu pro přípravu čerpání EU fondů, tedy tak zvaný Strategický plán rozvoje města (SP), který obsahuje zejména : propojení národních a regionálních dokumentů se strategií města vytvoření propojených (integrovaných) priorit, tzv. balíčků projektů, které naplňují vizi rozvoje města návrh implementační struktury, tj. formy, jak město bude iniciovat a řídit dotační projekty financované z EU fondů Výstupy pracovních skupin priority Pracovní skupiny byly sestaveny podle priorit města. Dle dohody jich je 5 a to : 1. Ekonomika, průmysl a podpora podnikání 2. Infrastruktura a integrace města v rámci regionu, MSK a ČR 3. Lidské zdroje a sociální infrastruktura 4. Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova 5. Cestovní ruch Složení pracovních skupin : cca odborníků a nositelů zájmů z řad VIP města, ředitelé podniků, zástupci nestátních neziskových organizací, odborníci na danou problematiku. Tajemníky pracovních skupin jsou vedoucí příslušných odborů města ad. 4

5 Oblast Lidské zdroje a sociální infrastruktura Cíl: Zvýšení kvality života a vzdělanosti ve městě a spádové oblasti Bruntálu Priorita 1 - Podpora celoživotního vzdělávání Priorita 2 - Zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce Priorita 3 - Zamezení odlivu "mozků" Priorita 4 Specializovaná škola Oblast Infrastruktura a integrace města do regionu Cíl : Celkové zlepšení infrastruktury ve městě Doprava Priorita 1 - Komplexní řešení dopravní situace ve městě Technická infrastruktura TI (voda, kanalizace) Priorita 2 - Zlepšení technického stavu TI ve městě Oblast Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova Cíle : Bruntál jako příjemné a upravené město Bruntál jako synonymum pro aktivní rodinou,rehabilitační a sportovní turistiku, Priorita 1 - Zlepšení pověsti Bruntálu krátkodobá Priorita 2 Zlepšení stavu veřejné zeleně ve městě krátkodobá Priorita 3 - zlepšení stavu městského centra střednědobá Priorita 4 - Využití města a okolí pro turistické aktivity Priorita 5 Revitalizace městského centra dlouhodobá Oblast Cestovní ruch Cíl: Zvýšení příjmů z cestovního ruchu v městě Bruntále Priorita 1 - Vybudování sportovně rekreačního areálu Sport Campus dlouhodobá Priorita 2 - Ubytovací kapacity - střednědobá Priorita 3 - Informační systémy - krátkodobá Priorita 4 - Cyklostezka střednědobá 5

6 Oblast Ekonomika, průmysl a podpora podnikání Cíl : Vytváření podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí ve městě a stabilizace pracovní síly Priorita 1 - Vytvoření a využívání marketingové strategie města - rozvoj propagace města a jeho investičních nabídek Krátkodobá Priorita 2 - Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru (vytvoření efektivního systému komunikace) _ krátkodobá Priorita 3 - Příprava průmyslových zón a lokalit krátkodobá dlouhodobá příprava zony o rozsahu ha Priorita 4 - Zvýšení atraktivity města (turistické atrakce města) Priorita 5 - Využití finančních zdrojů z fondů EU pro podnikatele (infocentrum pro podnikatele, poradenský servis (PIC, VŠP) - krátkodobá /příprava/ 2 Zhodnocení výchozích strategických dokumentů Posuzování místních specifik bylo nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných dokumentů na místní úrovni. Je totiž zcela zásadní, aby Strategický plán rozvoje města Bruntálu (dále SP) byl v souladu nejen s potřebami a prioritami identifikovanými v rámci města Bruntálu, ale rovněž s prioritami vyššího územního celku Moravskoslezského kraje a dále s Národním rozvojovým plánem určujícím čerpání strukturálních fondů od roku Východiska pro formulování strategie rozvoje SP a tématických celků města Bruntálu byly vyhodnocovány vzhledem ke stávajícím strategickým dokumentům města a regionu. Město Bruntál dosud nemá střednědobý nebo dlouhodobý komplexní strategický rozvojový dokument. V rámci města vznikly a vznikají jednotlivé koncepce, programy, strategické materiály, které nastavují směry rozvoje daných odborných oblastí. Zodpovědnost za zpracování a aktuálnost jednotlivých dokumentů mají na starosti jednotlivé odbory. 6

7 3 Cíle a priority Popis Na základě shrnutí hlavních poznatků, výchozích strategických dokumentů, analýzy SWOT (viz.příloha) a výstupů z pracovních skupin byl formulován globální cíl města Bruntálu pro období : Bruntál moderní město s bohatou historií, tvořící zázemí pro turistiku v oblasti Jeseníků, zvyšující konkurenceschopnost a atraktivitu města v zájmu dlouhodobě udržitelného zkvalitnění života obyvatel. V souladu s logikou intervencí ze strukturálních fondů jsou rozvojové záměry města naplňující výše uvedený cíl koncentrovány do 4 prioritních oblastí : A. řešení nezaměstnanosti formou podpory tvorby nových pracovních míst s využitím a při zachování čistého prostředí, B. komplexní řešení dopravní situace ve městě, včetně obchvatu a opravy místních komunikací, vytvoření výchozího místa cyklostezek na Slezskou Hartu, do Nízkého i Hrubého Jeseníku a tratí pro běžecké lyžování, C. vybudování kvalitního sportovně rekreačního areálu Sport Campus včetně sportovního areálu Uhlířský vrch s odpovídající kapacitou a s nabídkou širokého spektra sportovních aktivit (aquapark, tenis, on-line bruslení, squash, bowling, atd.), jako alternativy a současně doplňku k nabídce zimní a letní turistiky v oblasti Jeseníků, D. podpora rozvoje podnikatelských zón pro lehký průmysl a dále služeb podporujících podnikání včetně rekvalifikace pracovních sil, 7

8 3 IPRM Na základě zpracované strategie rozvoje města (Strategický plán) bude následným krokem zpracování Integrovaného plánu rozvoje města. Integrovaným plánem rozvoje města (dále jen IPRM ) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí ( projektů), které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech. IPRM jsou realizovány několika individuálními projekty, které: a) směřují k dosažení společného cíle či cílů regionu, města, obce či lokality, b) mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů. Hlavním cílem IPRM z hlediska financování je snaha o dosažení co nejvyšší efektivity využití veřejných prostředků. Důležité je, aby vynaložené veřejné prostředky pomocí pákového efektu vyvolaly investice soukromé. IPRM poskytuje záruku, efektivního využití prostředků ze strukturálních fondů do správně identifikovaných potřeb a rozvojových priorit města. Rozvojové záměry definované Strategickým plánem mohou být realizovány pomocí navržených IPRM a navazujících projektů: 1. IPRM Centrum řešení nezastavěných proluk, volná prostranství, městská zeleň, postupná revitalizace průmyslovky a parku do tohoto Integrovaného plánu spadá vybudování sportovně rekreačního centra Campus přímo ve středu města, související infrastruktury ( parkoviště, komunikace, chodníky, cyklostezky apod.) a dále řešení dopravní situace ve městě (dopravní značení, informační systém). Kvalitní nabídka sportovního vyžití pro celosezónní využití podpoří rozvoj cestovního ruchu ve městě a okolí. Zároveň s rozvojem cestovního ruchu bude zkvalitněna nabídka pracovních míst, což pomůže vyřešit problém nezaměstnanosti ve městě a regionu. 2. IPRM tématický zaměřený na Rozvoj cestovního ruchu tento IPRM bude řešit zlepšení propagace města Bruntálu a jeho přilehlého okolí s důrazem na kvalitní životní prostředí, přírodní atrakce. Zároveň bude využívat nabídky Sport centra Campus a areálu Uhlířského vrchu jako hlavní nabídky pro strávení aktivní dovolené a rekreace. IPRM bude zaměřen především na měkké 8

9 projekty související s propagací města a regionu, sportovními a kulturními akcemi, kongresovou turistikou s dalším vyžitím apod. a související infrastrukturu. 3. IPRM Průmyslové plochy zaměření na vytipování, přípravu ( přístupové komunikace, inženýrské sítě) a prezentaci vhodných nových i stávajících průmyslových ploch ve městě a okolí s ohledem na umístění takových podniků, které budou v souladu se zachováním čistého prostředí lokality. Studie využití průmyslových zón (na využitelných pozemcích) stávající plochy. Studie využití průmyslových zón navržených novým územním plánem. IPRM napomáhá řešit nezaměstnanost formou podpory tvorby nových pracovních míst 4 Návrh implementace Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu Hlavním praktickým důvodem vypracování Integrovaného plánu rozvoje města je vyvolání změn směřujících k zvýšení úspěšnosti Města Bruntálu při získání prostředků z veřejných zdrojů, zejména ze Strukturálních fondů EU. Pojem implementace je zde používán pro souhrnné označení celého procesu uskutečňování Integrovaného plánu rozvoje města a jednotlivých rozvojových projektů. Význam je širší než termín realizace, protože implementace se týká celého cyklu a zahrnuje zpracování projektového záměru, přípravu, plánování, vlastní provedení ale také průběžné sledování a hodnocení výsledků projektu. Řízení implementace IRPM na úrovni vedení města Garantem implementace bude Rada města Bruntálu, která bude mít roli koordinátora realizace a aktualizace celého procesu, členěného na : plánování realizace Integrovaného programu rozvoje města iniciování přípravy a řešení jednotlivých projektů včetně operativních činností spolupráce při finančním zajištění realizace (implementace) kontrola plnění a aktualizace projektu 9

10 Na základě dobrých zkušenosti z jiných měst a regionů bude i po dokončení IPRM pokračovat ve své činnosti Řídící skupina jako poradní orgán Rady města. Rada města vybere a jmenuje Vedoucího projektového týmu (VPT), kterého pověří zpracováním návrhu na vytvoření Projektového týmu (PT). Po schválení Radou města se Projektový tým řízený Vedoucím strategického týmu stane strategickým pracovištěm města, zodpovědným za výkon průběžných činnosti v rámci implementace IPRM. Cyklus implementace Integrovaného programu rozvoje města Bruntálu - návrh Kroky Činnost Kdo Četnost (minimální) Veřejná diskuse o výsledcích a způsobu pokračování 1. Veřejná prezentace IPRM 2. Realizace projektů řízení procesu realizace projektů 2. Kontrola 2.1 průběžná kontrola Výstupy Rada města Červen 2007 zajištění informovanosti a shromáždění námětů veřejnosti pro implementaci projektu Předkladatelé a Projektový tým Projektový tým ve spolupráci s řešiteli projektů průběžně podle termínů u jednotlivých projektů čtvrtletně realizované a rozpracované projekty informace o průběhu realizace pro Radu města a realizátory projektů 3. Příprava aktualizace opatření a činností obsažených v IPR 4. Aktualizace IPRM 5. Tvorba nových projektů 2.2 souhrnná kontrola příprava nových opatření a činností na základě kontroly a evidence navrhovaných změn příprava a projednání návrhu aktualizovaného IRPM konkrétní doplňování a rozpracování IPRM do Akčního plánu Projektový tým ve spolupráci s řešiteli projektů jednou za rok stanovisko Rady pro Zastupitelstvo města o postupu implementace IRPM Projektový tým jednou za rok návrhy pro Radu města Rada města jednou za rok Předložení aktualizovaného IPRM Zastupitelstvu města společně s kontrolní zprávou viz. bod 2.2. Projektový tým + řešitelé projektů průběžně dle plánu připravené projekty ( pokračovat viz. bod 1) 10

11 Příloha : SWOT Analýzy (v jednotlivých SWOT analýzách jsou tučně vyznačeny shody s ostatními SWOT) SWOT analýza Rozvoj lidských zdrojů a sociální infrastruktury A) Vnitřní analýza Silné stránky 1. existence sítě středních škol 2. konzultační síť středních škol 3. rekvalifikační středisko při OA a SPŠ 4. školní vzdělávací programy (ZŠ) 5. komunitní plán 6. existence bruntálského podnikatelského centra 7. potenciál neziskových organizací řešící důsledky nezaměstnanosti Slabé stránky 1. nízká reflexe mezi nabídkou studijních oborů a poptávkou trhu práce 2. nepružnost nabídky studijních oborů 3. nepřizpůsobení vzdělání oborovým potřebám 4. neznalost potřeb (poptávky) PS u malých podniků 5. malý zájem o další vzdělávání 6. nízká kvalita rekvalifikačních kurzů 7. špatná komunikace mezi subjekty 8. špatná informovanost 9. chybí vazba na zaměstnavatele 10. slabá meziregionální spolupráce v rozvoji lidských zdrojů 11. neexistence novodobé komplexní sociodemografické analýzy města po roce neochota podnikatelů o stabilizaci zaměstnanců, jejich systémovou přípravu a týmovou práci se zaměstnanci (stabilizace pracovních míst a pracovních týmů) 13. nízká úroveň sdílení zkušeností a informací o projektech různých subjektů 14. nízká výtěžnost dotačních titulů ve srovnání s jinými městy 15. velmi nízká úroveň zabezpečení úrovně volnočasových aktivit a aktivit nestátních neziskových organizací (materiální, personální) 16. demotivující sociální systém 17. není vybudován tým lektorů a školitelů pro CŽV 11

12 B) Vnější analýza Příležitosti 1. rozvoj VŠ a VOŠ 2. celkové zvýšení kvality života ve městě 3. komunikace všech typů škol a jejich zřizovatelů navzájem, společná partnerství v projektech i s NNO 4. spolupráce při restrukturalizaci učebních oborů v okamžité reakci na poptávku trhu pracovních sil 5. lepší prezentace poptávky od malých a středních firem pro školy 6. podpora systémovějšího zájmu vedení města o komunikaci s organizacemi (NNO) 7. vytvoření centrální veřejné databáze všech realizovaných a připravovaných projektů ve městě s diskusním fórem (web) 8. založení motivace pro seberealizaci místních učitelů a lektorů Hrozby 1. vzdělávací obory SŠ budou formálně stagnovat bez reakce na oborové potřeby pracovního trhu 2. sociální parazitismus a prohlubování sociální exkluze 3. migrace mladých mozků pryč z Bruntálu 4. snižování sociokulturní úrovně populace v paralele s objektivním faktorem stárnutí bruntálské populace 5. ohrožení plynoucí ze zavádění absolventů na trh práce 6. pokles zaměstnanecké poptávky po osobách vzdělaných v konkrétních profesích 12

13 SWOT analýza Infrastruktura a integrace města v rámci regionu, MSK a ČR A) Vnitřní analýza Silné stránky Doprava 1. Existence koncepcí dopravy připravené projekty Bruntál X Vrbno 2. Zpracovaný Generel dopravy města Bruntál 3. Zpracovaná studie proveditelnosti a účelnosti přeložky silnic I/45 a I/57 v úseku Bruntál Krnov Bartultovice 4. Zpracovaná technická studie Silnice I/45 východní obchvat 5. Zpracovaný Investiční záměr I/45 Bruntál východní obchvat I. etapa 6. Zpracovaná studie na rekonstrukci silnice Bruntál Mezina a napojení na komunikaci kolem Slezské Harty a na I/46 7. Zpracovaná vyhledávací studie Silnice I/11 Bruntál severní obchvat 8. Poloha města příhraničí 9. Dobrá aut.doprava systém zastávek, příležitostná aut. doprava doplňující MHD, skibusy a cyklobusy fungující systém, vzájemná blízkost vlakového a autobusového nádraží 10. Poloha města-rekreace, lyžařský areál 11. Fungující integrovaný záchranný systém včetně heliportu Voda 12. Možnost zásobování města ze dvou nezávislých zdrojů 13. Dobrá kvalita pitné vody Kanalizace odpadní vody 14. Kapacita čistírny umožňující napojení ostatních obcí v povodí Černého potoka Informační technologie telefon, internet 15. Rekonstruovaný městský rozhlas Slabé stránky Doprava 1. Obchvat města čas 2. Koncepce dopravy projekty zkoordinovat a scelit ze strany vedení města-již existující projekty nejsou koordinovány navzájem 3. Nekoordinovanost autobusových jízdních řádů a jízdních řádů ČD 4. Nedostatek přímého autobusového spojení s Olomoucí, zlepšení napojení města na dálniční síť u Olomouce realizace Studie Mc. Donanld Phare 5. Morální a technická zastaralost železniční tratí Olomouc Opava (spodek, přejezdy, zabezpečení, rychlost) 6. Nejsou zpracovány navazující projekty a majetkové vypořádání chodníky, cyklostezka kolem komunikace na přehradu 7. Nevyhovující napojení směrem Krnov a Polsko v úseku obce Zátor 8. Stávající řešení křižovatek na ulici Nádražní ( I/45 a I/11), křižovatky pod Komerční bankou )I/11 a ulici Revoluční) a křižovatky u Billy 9. Bezpečnost chodců tech.řešení přechodů pro chodce 10. Katastrofický stav některých místních komunikací včetně chodníků 11. Komplikovaný vnitřní dopravní systém v centru města 12. Nedostatečné množství parkovacích míst v některých lokalitách města 13. Parkovací sytém placená parkoviště pro rezidenty a návštěvníky 14. Nedostatek financí na údržbu místních komunikací 15. Zjednodušení vnitřního komunikačního systému značení a vedení 16. Málo cyklotras-rozšíření, zkvalitnění + napojení na stávající v regionu, 13

14 systém parkování 17. Nedostatečné železniční spojení Bruntál Opava-více spojů technická zaostalost 18. Nevyhovující stav přestupního uzlu (bezbariérovost v autobusové dopravě a MHD, stav autobusového stanoviště nádraží ČD a špatné propojení do všech částí města) 19. Chybějící nástroje na omezení rychlosti na komunikacích v intravilánu města (Sídliště Dolní,Sídliště kasárna, Sídliště Květná, při vjezdu do centra města ze všech stran, ) 20. Napojení MHD sídliště Květná 21. Informační systém Voda 22. Systém měření a regulace rozvodné sítě 23. Rozdělit sítě do více tlakových pásem tlak, poruchy, sledování 24. Územní plán stanovení rozvojových oblastí dostatečná dimenze zároveň příležitost 25. Špatný stav vodovodní sítě 26. Neexistence podrobného pasportu (generelu) vodovodní sítě Kanalizace odpadní vody 27. Technický stav odpovídající pouze současné situaci 28. Dtto územní plán 29. Čistírna odpadních vod 30. Neexistence generelu kanalizační sítě(nekompletní informace pro obnovu a rozvoj kanalizační sítě, Pouze rámcové informace o rozvoji města územní plán- nejsou konkrétní informace o územích plánovaných k nové zástavbě vazba na přípravu obnovy a investic). Teplo 31. Spalování tuhých paliv centrální výtopna u sídliště Plyn + EI 32. Nutno zjistit současnou situaci VO 33. Nedostatečná regulace 34. Technický stav Informační technologie telefon, internet 35. Informovanost obyvatelů kultura, informace z radnice, informace pro turisty- systém, služby 36. Městský rozhlas- pouze v centru není příměstských oblastech 14

15 B) Vnější analýza Příležitosti 1. Nový územní plán 2. Výhodná dopravní poloha města pro nástup do hor Jeseníky 3. Záměr ČD směřující k úpravám nádražní budovy 4. Další etapy rozšíření ODIS i do oblasti Bruntálska 5. Realizace opatření pro bezpečnost silničního provozu 6. Blízkost lyžařského areálu - využití pro město Hrozby 1. Nárůst těžké automobilové dopravy s nedostatečnou schopností ovlivňovat z toho vyplývající negativní vlivy na ŽP a technický stav silnic s uplatněním mýtného. 2. Případné nezahájení výstavby jihovýchodního obchvatu města Bruntálu, resp. její zakončení severním obchvatem (severní tangenta od Šumperka na Opavu) 3. Nedokončení zlepšení napojení směrem Krnov a Polsko v úseku obce Zátor 4. Dopravní zatížení silnice I/45 procházející středem města po zprovoznění mýtného 5. Obtížné napojení města na dálniční síť pokud nebude realizované Zlepšení napojení města na dálniční síť u Olomouce realizace Studie Mc. Donald z fondu PHARE. 6. Nárůst individuální dopravy vlivem nekoordinované nabídky hromadné dopravy. 7. Nedostatečná podpora tvorby záchytných parkovišť a přestupních terminálů s důsledkem 8. Zahlceností centra města a lokalit sídlišť a neschopnosti uplatnit ochranu životního prostředí. 9. Pokud nebude pokračováno rekonstrukcí místních komunikací ( i chodníků) rychlejším tempem pro nedostatek finančních prostředků 10. Zvýšení dopravní zátěže (vč. dopravy v klidu) v původní zástavbě v souvislosti s nárůstem osobní automobilové dopravy 11. Nedostatečný počet parkovacích míst v centru,na sídlištích Dolní,Květná,Kasárna a jiné. 12. Nedostatečná spolupráce v regionu,slabý lobbing 15

16 SWOT analýza Životní prostředí, urbanismus a rozvoj přidruženého venkova A) Vnitřní analýza Silné stránky Životní prostředí 1. atraktivní přírodní podmínky Jeseníky, Sl.Harta 2. čisté ovzduší 3. nízký stupeň industrializace, málo narušená krajina v okolí 4. chráněná území a přírodní památky 5. řídké osídlení Urbanismus 6. atraktivní přírodní podmínky Jeseníky, Sl.Harta 7. městská památková zóna, řada významných staveb (sakrální stavby,zámek,náměstí) Přidružený venkov 8. přírodní bohatství, rekreace 9. málo narušená krajina Slabé stránky Životní prostředí 1. chybí silniční obchvat špatné ovzduší kolem hlavních komunikací (chybí měření kvality) 2. nedostatečné třídění odpadů, nečistota kolem kontejnerů, chybí místa, nedost. cyklus svozů 3. malá informovanost občanů ( vč. mladé generace ) o odpadech = surovina, a o možné ochraně dalších složek ŽP 4. nedost. zisky z odpadů - z prodeje odpadů 5. neudržovaná koryta vodních toků malý tlak na správce toků co je to vlastně neudržované koryto - definice? Rozpor správce toku vs. orgány ochrany přírody 6. čistota toků limitována nedostatkem pracovníků správců toků - ovlivněno obyvateli města (ukládání ) - Bruntál nemá většinou oddělenou kanalizaci od dešťové 7. příměstské lesy, zeleň malá údržba krajiny ( nedost. financí města i obcí), málo veřejné zeleně 8. nedostatek zeleně na pozemcích jiných vlastníků 9. špatná pověst Bruntálu 10. nedostatečná propagace regionu 11. nízká vzdělanostní úroveň obyvatel Urbanismus 12. nedostatek ubytovacích kapacit pro využití přír. podmínek - v sezóně, mimo sezónu prázdné, málo kult. vyžití, turist. atrakcí, sport. zařízení, alternat. programů ( není sníh, vhod. počasí). 13. špatná dopravní dostupnost 14. nedostatek silných investorů 15. chybí vize : cestovní ruch nebo průmysl 16. nepřipravenost ploch pro výstavbu rod. domů 17. nedostatečná propagace volných podnikatelských ploch 18. nedostatek cyklotras a propojení atraktiv. turist. míst 16

17 19. značný podíl soustředěné sídlištní zástavby včetně doprovodných negativních jevů (málo zeleně, parkovací místa, odpady) Přidružený venkov 20. nemožnost získat potřebné dotace slabé ekonomické zajištění obcí (spolupodíl obcí)- nedostatečná dotační politika 21. není definován rozsah pojmu přidružený venkov 22. nedostatek infrastruktury ( cyklotrasy, cesty, chodníky ), inž. sítě /vodovody,kanalizace,čov/ 23. neúčast města v mikroregionech 24. špatná spolupráce s obcemi 25. neudržovaná zeleň v okolí obcí, města 26. zanedbané areály po bývalé zem.velkovýrobě B) Vnější analýza Příležitosti Životní prostředí 1. projekty na obnovu zeleně, revitalizace vod. toků a vod. ploch-projekty 2. nevyužitý potenciál kapacit zpracovatelů odpadů 3. vyhledání vhodných míst pro umístění dalších kontejnerů - - chybí jednotný architektonický ráz, vhodné umístění + přístřešky 4. dobré přírodní podmínky v okolí městaupravená zeleň jako turis. cíl 5. osvěta, represe : pracoviště EVVO zřízeno na MěÚ Bruntál, osvěta ve školách, akce atd. 6. prezentace výsledků a návrhů veřejnosti 7. úprava ploch pro kontejnery 8. rozvoj měkkého turistického ruchu 9. využít současné slabiny = zaostalosti regionu, jako budoucí přednosti (zakonzervování stavu s vytvořením plošné rezervace) Urbanismus 10. nezastavěné plochy v centru města 11. nevyužité pozemky v rámci průmysl. areálů tzv. brownfields Hrozby Životní prostředí 1. přechod u lokálního vytápění na podřadná paliva ( vlivem povinnosti hradit ekologickou daň ) 2. vzrůstající doprava-zhoršování ovzduší, zejména nákladní dopr. v nočních hodinách 3. ekonomická ztráta při likvidaci odpadů 4. devastace krajiny, odpady na neudržovaných plochách 5. ztráta atraktivity území v důsledku nevhodné urbanizace (výstavba větrných elektráren) nebo industrializace Urbanismus 6. odchod obyvatel do okolních obcí, krajů 7. odchod investorů jinam 8. nedostatek silných investorů 9. zvyšování počtu nezaměstnaných a pracovníků bez kvalifikace 10. postupné chátrání městského bytového fondu, vybavenosti ( pro sport, kulturu atd.) Přidružený venkov 17

18 12. web stránky města, noviny, větší propagace volných podnikatelských ploch 13. regenerace panelových sídlišť 14. budování parkovacích ploch a stání pro kontejnery 11. stagnace rozvoje okolí města 12. odliv turistů 13. devastace krajiny 14. nevhodná urbanizace krajiny(např.výstavba větrných elektráren) Přidružený venkov 15. možný vstup města do mikroregionů 16. velký podíl lesů se smíšenými funkcemi,včetně možnosti rekreace 17. možnost rozvoje agroturistiky 18. možnost rozvoje ekologického zemědělství 19. drobná výroba potravin 18

19 SWOT analýza Cestovní ruch A) Vnitřní analýza Silné stránky 1. zámek s muzeem, výstavními síněmi, stálými expozicemi 2. zámecký park a městský park 3. nejstarší město v ČR (založeno r. 1213) 4. poutní místo Uhlířský vrch s atraktivitami (poutní kostel, koncerty u příležitostí dnů města a svatováclavských hudebních slavností, křížová cesta, osvětlení kostela, lipová alej - přírodní památka, příměstský les, lyžařský vlek, lyžařské běžecké tratě, historický vodovod, stratovulkán) 5. Městská památková zóna v centru města 6. značné množství památek 7. existence informačních center (MIC, na zámku, PICB) 8. dotyková obrazovka Komplexního informačního systému (KiS) na MIC a MěÚ 9. značené turistické trasy a a cyklotrasy procházející městem 10. zastávky cyklobusů a skibusů ve městě jedoucích do Jeseníků 11. geografická poloha - "vstupní brána do Jeseníků" z jihovýchodu s nejvyšším vrcholem Moravy Pradědu (25 km), blízkosti lázní Karlova Studánka (20 km), 12. "zázemí vodní nádrže Slezská Harta", která se rozprostírá již 5 km od Bruntálu, v krajině čtvrtohorních sopek, 13. "blízkost Světlé Hory" (8 km) známé koněm Železníkem, několikanásobným vítězem Velké pardubické, 14. blízkost aglomerací (Ostravsko, Olomoucko) s potencionálními návštěvníky Jeseníků 15. blízkost hranice s Polskem (20 km) a jejími aglomeracemi s třemi hraničními přechody 16. dobrá kvalita životního prostředí a přírody, blízkost Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 17. značné množství sportovišť (KPB, koupaliště, umělá ledová plocha, tenisové kurty, řada tělocvičen, hřišť, sportcentrum Koky, kryté motokáry, Slabé stránky 1. dopravní dostupnost - absence mezinárodních dopravních tahů, nedostatečná kvalita komunikací a jejich obtížná údržba v zimním období 2. nedostatečné parkovací možnosti 3. špatný stav chodníků ve městě 4. nedostatek ubytovacích a stravovacích možností vyššího standartu 5. chybí možnost levného kempového ubytování 6. špatná image města v ČR (vysoká nezaměstnanost, drsné klimatické podmínky, soc. sféra) 7. nedostatečné služby informačních center (např. chybí veřejně přístupný internet) 8. chybí mezinárodní orientační systém při vjezdech do města upozorňující na památky 9. nedostatečná spolupráce MěÚ a podnikatelů 10. nedostatečná kvalita městských a školních sportovišť 11. neexistence cyklotrasy přímo kolem břehů Sl. Harty 12. nedostatečná údržba krajiny, smrkové monokultury 13. nedořešené majetkové restituční nároky 14. nedostatek historických tradic 15. rozdělení Jeseníků pod dva kraje, nedostatečná podpora cestovního ruchu přes KÚ MSK ve srovnání s KÚ Olomouckého kraje 16. nedostatečný zájem investorů investovat do zařízení cestovního ruchu ve městě a okolí 17. odliv absolventů škol mimo město 18. nedostatek finančních prostředků na opravu památek, sportovišť, kulturních zařízení 19

20 fitcentra) 18. dobré podmínky pro rybolov (Slezská Harta, Kobylí a Bukový rybník) 19. dostatečná síť středních škol a střediska Vysoké školy podnikání Ostrava B) Vnější analýza Příležitosti 1. zlepšení image města (propagací, prezentací, místními specialitami, společenskými aktivitami) 2. spolupráce města s okolními obcemi (mikroregion Slezská Harta, sdružení obcí Vrbensko) 3. vstup města do Sdružení cestovního ruchu Jeseníky 4. spolupráce s partnerskými městy a zeměmi - nabídka turistiky v Jeseníkách 5. rozšíření výroby místních specialit (pivovar, likérka) 6. uskutečňovat a využívat setkání rodáků, absolventů škol apod. 7. zlepšení dopravní infrastruktury (obchvat, parkovací místa, chodníky) 8. vybudování příměstského parku na Uhlířském vrchu 9. zřízení rekreační zóny - vodní plocha pod HMZ 10. přilákání investorů kolem nádrže Sl. Harta 11. vybudování cyklostezek 12. zřízení kempového ubytování Hrozby 1. růst nezaměstnanosti 2. migrace mladých kvalifikovaných lidí do větších měst a zahraničí 3. nedostatek finančních prostředků na údržbu a rekonstrukce komunikací, památek, sportovních zařízení (hrozba zániku umělé ledové plochy), čistoty města a krajiny 4. nedostatečná podpora sportovních a kulturních aktivit 5. rostoucí nezájem a pasivita občanů 6. rostoucí pozice konkurenčních měst při získávání návštěvníků 7. nekoordinovanost přípravy projektů a nedostatek zásobníku projektů pro dotace MSK, národní i z fondů EU. 20

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Dolní nám. 22/43, Olomouc tel. fax: SWOT ANALÝZA. Z.č. GHC/ /ST/10

Dolní nám. 22/43, Olomouc tel. fax: SWOT ANALÝZA. Z.č. GHC/ /ST/10 Zadavatel: Město Litovel nám. Př. Otakara 778 784 01 Litovel Zpracovatel: GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LITOVEL STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Jan Doležal; Stanislava Nechvílová, Barbora Čermáková, Petra Vondráčková

Jan Doležal; Stanislava Nechvílová, Barbora Čermáková, Petra Vondráčková Téma/předmět 1. jednání pracovní skupiny Podnikání a ekonomika SWOT, globální cíl, opatření, specifické cíle Datum 20.07.2007 09:00 Místo Účastníci MěÚ Jablonec nad Nisou Jan Doležal; Stanislava Nechvílová,

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Čechy Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Cestovní ruch... 3 Prioritní osa 3 - Integrovaný

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Zpracovala: Miriam Šůstková Datum: 4.4.2017 Vyhlášené programy v roce 2016/2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO

6. VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 HRADECKO 6.1 HRADECKO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - funkční MHD s obsluhou navazujících obcí - nový terminál hromadné dopravy v Hradci Králové - dobré napojení krajského města všemi druhy dopravy mimo - existence letiště

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Strategický plán města Plzně Doprava

Strategický plán města Plzně Doprava Strategický plán města Plzně Doprava 7. 4. 2016 Workshopy 17. 3. 2016 - Marketing města a cestovní ruch 22. 3. 2016 - Občanská vybavenost 29. 3. 2016 - Životní prostředí 30. 3. 2016 - Hospodářský rozvoj

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 15. ledna 2008 Hlavní východiska: Schválení ROP Střední Morava 11. prosince 2007 Schválení

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Datum :00:00. MěÚ Jablonec nad Nisou. Jan Doležal, Petra Vondráčková, Stanislava Nechvílová. ostatní účastníci viz prezenční listina

Datum :00:00. MěÚ Jablonec nad Nisou. Jan Doležal, Petra Vondráčková, Stanislava Nechvílová. ostatní účastníci viz prezenční listina Téma/předmět 1. jednání pracovní skupiny Urbanismus a bydlení SWOT, globální cíl, opatření, specifické cíle Datum 23.7.2007 14:00:00 Místo Účastníci MěÚ Jablonec nad Nisou Jan Doležal, Petra Vondráčková,

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více