INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ"

Transkript

1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

2 Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle Analýza současné ekonomické a sociální situace Stručný popis města Demografické údaje Ekonomický rozvoj Sociální integrace Životní prostředí Přitažlivost městského prostředí Dostupnost a mobilita Veřejná správa Zhodnocení podmínek a předpokladů dalšího rozvoje definice místních disparit SWOT analýza SWOT Závěry analýzy Vize a cíle Vize Globální cíl Specifické cíle Zdůvodnění výběru zóny Zdůvodnění výběru zóny Provázanost se SWOT a socioekonomickou analýzou Popis a kvantifikace kritérií Popis zóny Základní údaje Vývoj sídlišť ve Frýdku-Místku Geografie Obyvatelstvo Bydlení Vzdělanostní a ekonomická struktura Sociální integrace Sociální služby Vzdělávací struktura Zdravotnictví Životní prostředí Veřejná prostranství, dopravní infrastruktura a volnočasové aktivity Popis cílů, opatření a aktivit IPRM Globální cíl Specifické cíle a opatření Specifický cíl 1 Zlepšení prostředí pro obyvatele sídliště ohroženého chátráním a sociálním vyloučením Specifický cíl 2 Zkvalitnění technického stavu bytových domů Specifický cíl 3 Rozvoj lidského potenciálu obyvatel sídliště Opatření a aktivity Opatření 1.1 Revitalizace veřejných prostranství Opatření 1.2 Revitalizace objektů občanské vybavenosti Opatření 2.1 Regenerace bytových domů Opatření 3.1 Zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel Provázanost SWOT analýzy, opatření a aktivit IPRM a IOP

3 6. Očekávané výsledky Udržitelnost projektů realizovaných v romských lokalitách Indikátory výsledku Indikátory dopadu Časový harmonogram realizace IPRM Časový harmonogram Návaznost aktivit po dobu realizace IPRM Opatření 1.1 Revitalizace veřejných prostranství Opatření 1.2 Snížení spotřeby energie u nebytových objektů Opatření 2.1 Regenerace bytových domů Opatření 3.1 Zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel Finanční plán Veřejná podpora Administrativní řízení IPRM Způsob řízení IPRM Zajištění administrativních kapacit Zdůvodnění výběru a požadavky na obsazení pozice manažera Pravidla pro ustavení řídícího výboru, popřípadě pracovních skupin Kompetence a odpovědnosti jednotlivých subjektů zapojených do řízení IPRM Přípravná fáze Fáze realizace IPRM Fáze udržitelnosti IPRM Nastavení informačních a komunikačních toků mezi jednotlivými subjekty implementace IPRM Způsob monitorování realizace IPRM Zodpovědnost za přípravu a schvalování ročních monitorovacích zpráv Zapojení partnerů Partnerství ve fázi přípravy IPRM Partnerství ve fázi realizace a udržitelnosti IPRM Nástroje finančního řízení Způsob výběru projektů Způsob vyhlášení výzvy pro příjem projektů Způsob příjmu projektů Způsob výběru projektů Doporučení k zařazení do IPRM Horizontální témata Rovné příležitosti a zákaz diskriminace Specifické potřeby obyvatel Rovné pracovní podmínky, vzdělávání a práce Informovanost a komunikace Kvalita života Prevence sociálně patologických jevů Informace o rovných příležitostech Udržitelný rozvoj Doprava Životní prostředí Spotřeba energie Ekonomický potenciál Výchova k udržitelnému rozvoji Analýza rizik Katalog rizik, jejich řízení a eliminace Projekty financované z jiných oblastí intervence IOP a z jiných OP

4 Zkratky ČSÚ Český statistický úřad ČOV Čistírna odpadních vod EAO Ekonomicky aktivní obyvatelé EVL Evropsky významné lokality F-M Frýdek-Místek CHKO Chráněná krajinná oblast IPRM Integrovaný plán rozvoje měst MMFM Magistrát města Frýdku-Místku ODIS Ostravský dopravní integrovaný systém OŽPaZ Odbor životního prostředí a zemědělství PO Ptačí oblasti POD Příměstská osobní doprava PM10 Prachové částice velikosti 10 µm SEZ Staré ekologické zátěže SLDB Sčítání lidu domů a bytů SMFM statutární město Frýdek-Místek SWOT Analýza silných a slabých stánek, příležitostí a ohrožení TEN-T Trans-European Transport Network (transevropská dopravní síť) ZP zdravotně postižení 4

5 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty IPRM sídliště Slezská je v souladu s nadřazenými dokumenty: Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku, Akční plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku, Územní plán města Frýdku-Místku, Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, Program rozvoje Moravskoslezského kraje, Národní rozvojový plán ČR. Mezi nejdůležitější koncepční dokumenty, z nichž IPRM Frýdku-Místku sídliště Slezská vychází a je v souladu, je Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku a Akční plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Níže jsou uvedena opatření, se kterými je IPRM v souladu: Strategický cíl 1 Zlepšení nabídky aktivit zaměřených na využití volného času obyvatel a návštěvníků města Strategie: Rozšíření stávající 1.5 podpora aktivního využívání volného času, zlepšení podmínek pro kulturní, nabídky volnočasových aktivit sportovní a další zájmové aktivity s důrazem zejména na sídliště Strategie: Budování cyklostezek 1.16 rozšíření sítě cyklostezek a rekonstrukce stávajících cyklostezek, propojení s okolními obcemi a centrem města Strategický cíl 2 Soustavné zlepšování kvality života ve městě Strategie: Aktivity v oblasti bytového fondu města 2.5 zlepšování kvality bydlení v městských bytech Strategický cíl 3 Stálé zlepšování životního prostředí ve městě a jeho bezprostředním okolí 3.1 budování ploch veřejně přístupné zeleně v souladu s Generelem zeleně města F-M Strategie: Budování ploch veřejného prostranství ve městě 3.3 realizace rozšiřování účelové vysoké zeleně do krajiny, zejména doprovodné zeleně místních komunikací Strategický cíl 4 Vytvoření atmosféry spolupráce a komunikace mezi městem, podnikateli a dalšími klienty Strategie: Zajistit kvalitní komunikaci mezi místními 4.3 informování podnikatelů o dotačních a podnikatelských institucemi, občanem, podnikateli a ostatními klienty možnostech Strategický cíl 5 Podpora podnikatelského prostředí ve městě 5.8 revitalizace sídlišť Strategie: Územní rozvoj města 5.14 rekonstrukce veřejných prostranství Další dokumenty s kterými je IPRM v souladu jsou strategické dokumenty zpracované na úrovni statutárního města Frýdek-Místek, na úrovni Moravskoslezského kraje a ČR: Územní plán města Frýdku-Místku Nastavení cílů, strategie a aktivit IPRM respektuje a bere v úvahu znění textové a grafické podoby Územního plánu města. Konkrétní dílčí projekty IPRM budou moci být realizovány pouze pokud získají územní rozhodnutí a stavební povolení a budou tedy v souladu s Územním plánem města. Národní rozvojový plán ČR V tomto dokumentu národního charakteru je určen cíl dosáhnout vyváženého a harmonického rozvoje celého území ČR. Konkurenceschopnost ČR je zde definována jako funkce mimo jiné i Vyváženého rozvoje území ČR a jejích regionu: o Harmonický rozvoj území ČR a snižování existujících disparit o Stimulace rozvojového potenciálu regionů o Posilování role měst jako center růstu a rozvoje regionu o Regenerace panelových sídlišť o Udržitelný rozvoj venkovských oblastí Program rozvoje Moravskoslezského kraje Tento koncepční dokument definuje v Prioritní oblasti 5 Vzkvétající území přehled strategických cílů, s nimiž je IPRM v souladu: Strategický cíl 3. Regenerace měst jako center ekonomického rozvoje regionu a Strategický cíl 4. Zlepšení kvality krajiny a života na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje. 5

6 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle Socioekonomická analýza města vychází ze strategických a programových dokumentů města. Výchozí materiály pro socioekonomickou analýzu jsou: Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku, Akční plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku, Územní plán města Frýdku- Místku, Ekonomicko-sociální analýza města Analýza současné ekonomické a sociální situace Stručný popis města Statutární město Frýdek-Místek leží v severovýchodní části Moravy (cca 20 km jihovýchodně od města Ostravy) na soutoku řek Ostravice a Morávky v průměrné nadmořské výšce 290 m.n.m. Na levém břehu řeky Ostravice leží městské části Místek, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky, na pravém břehu Frýdek, Lískovec, Panské Nové Dvory a Skalice. Území města náleží k mírně teplé klimatické oblasti. Srážky zde neklesají pod hranici 750 mm/m2 ročně. Statutární město Frýdek-Místek má část městskou - centrální (zástavba Frýdku a Místku) a část venkovskou (venkovská sídla a zemědělská krajina). Z celkové rozlohy statutárního města Frýdek-Místek (5 159 ha) téměř polovinu (2 487 ha, 48,21 %) představuje zemědělská půda, lesní půda má rozlohu ha (22,66 %) ČSÚ k Město Frýdek-Místek je okresním městem - Okres Frýdek-Místek, NUTS 4 - CZ nejvýchodnější okres České republiky. Na severu okres sousedí s Polskou republikou a na východě se Slovenskou republikou. Rozprostírá se na ploše 1 208,49 km2. Okres Frýdek-Místek patří mezi problémové oblasti1, jejichž charakter odpovídá praktickým cílům strukturální politiky EU, a to mezi Strukturálně postižené regiony. Město Frýdek-Místek je součástí Moravskoslezského kraje, který na jihu sousedí se Zlínským krajem, na západě s Olomouckým krajem, na severu s polskými vojvodstvími Opolským (Województwo opolskie) a Slezským (Województwo śląskie), na jihovýchodě s Žilinským krajem (Žilinský samosprávny kraj) na Slovensku. Postavení statutárního města Frýdek-Místek v rámci okresu, kraje a ČR Počet obyvatel k Podíl města Území Celkem Muži Ženy F-M (%) Česká republika ,57 Moravskoslezský kraj ,74 Okres Frýdek-Místek ,16 Město Frýdek-Místek ,00 Zdroj: ČSÚ, Praha Demografické údaje Ve městě na konci roku 2007 žilo obyvatel. Počtem obyvatel se Frýdek-Místek řadí na 16. místo v republice. V rámci kraje patří statutární město Frýdek-Místek k pěti nejlidnatějším městům. Počet obyvatel statutárního města Frýdek-Místek plynule stoupal až do období II. světové války. Mírné zpomalení růstu počtu obyvatel v důsledku války a v padesátých letech vystřídal dosti 1 Usnesením vlády ČR č. 560/2006 ze dne 17. května 2006 byla přijala Strategie regionálního rozvoje České republiky a schváleny také typy a vymezení regionů se soustředěnou podporou státu. 6

7 rychlý růst v šedesátých až osmdesátých letech. Tento růst byl podmíněn růstem průmyslové výroby v samotném statutárním městě Frýdek-Místek, ale i v ostravské průmyslové aglomeraci (růst pracovních příležitostí). Obyvatelstvo se převážně koncentrovalo do vybraných částí vlastního města (převážně Frýdek a Místek, viz tabulka č.1 přílohy č.1). Průměrný věk obyvatel statutárního města Frýdek-Místek je 39,9 let (v roce 2007), což je o rok méně, než průměrný věk obyvatel Ostravy (40,3 let - rok 2007). Z věkové struktury obyvatel vyplývá, že ve městě převažuje obyvatelstvo v produktivním věku. Zastoupení obyvatel v poproduktivním věku je již delší dobu nepříznivý, neustále jejich počet narůstá. Příčinou poklesu počtu dětí do 14 let (poklesu porodnosti) je zejména změna životního stylu mladé generace, která se snaží více seberealizovat v profesní kariéře a mění postoje k rodičovství a rodině, a také nepříznivá ekonomická a bytová situace. Při sčítání lidu, domů a bytů bylo umožněno občanům, aby se přihlásili k národnostní skupině podle vlastního rozhodnutí. Sčítané osoby se mohli přihlásit vedle české národnosti (89 %) i k národnosti moravské (3 %), slezské, rómské nebo jiné (4 %). Kromě těchto národností je početnou skupinou ve městě i národnost slovenská a polská. Toto je důsledek polohy okresu Frýdek-Místek u hranic se Slovenskou a Polskou republikou. V poslední době ve městě a jeho okolí roste počet obyvatel přicházejících z asijského kontinentu (převážně vietnamské a korejské národnosti). Pokud jde o religiozitu, převažující skupinou je obyvatelstvo bez vyznání (40,9 %) Druhou nejpočetnější skupinu tvoří obyvatelé, kteří se hlásí k římskokatolickému vyznání - 36,8 % (údaje ze SLDB 2001) Ekonomický rozvoj Z ekonomického pohledu je statutární město Frýdek-Místek průmyslové s rozvíjejícími se službami. Samotné město i celý okres Frýdek-Místek je možné charakterizovat jako oblast s výrazným potencionálem růstu, díky lokalizačním faktorům jako jsou výhodná poloha, kvalifikovaná pracovní síla i hospodářská tradice. Ve statutárním městě Frýdku-Místku má hutnický a textilní průmysl dlouholetou tradici. Ostatní obory mají jen doplňkový charakter. Z hlediska blízkého okolí se ke statutárnímu městu Frýdku-Místku pojí doly Staříč a Paskov. Vývoj posledních let byl ovlivněn zejména privatizací v 90. letech. Byl zastaven provoz Mostárny Vítkovice a stavy zaměstnanců v největších průmyslových podnicích města se snížily o více jak 50 %. To vyvolalo na druhé straně růst nových podnikatelských subjektů zejména ve službách. Zaměstnanost v organizacích města F-M podle odvětví OKEČ (tabulka č. 2), struktura zaměstnavatelských subjektů dle právní formy (tabulka č. 3) a zaměstnanost podle počtu zaměstnanců v organizacích (tabulka č. 4) jsou uvedeny v tabulkách v příloze č. 1 dokumentu. Vzhledem k dostatečnému počtu kvalifikované pracovní síly, relativně nízkým mzdovým nákladům i vyšší míře nezaměstnanosti ve srovnání s ostatními regiony České republiky je oblast Moravskoslezského kraje, tedy i Frýdek-Místek, velmi výhodným místem pro investování. Ve statutárním městě Frýdku-Místku patří k nejvýznamnějším následující lokality brownfields: kasárna Palkovická, lokalita Rybníky a objekt staré teplé válcovny VÁLCOVNY PLECHU, a.s., lokalita Panské Nové Dvory a areály nevyužitých objektů a pozemků Slezan Frýdek-Místek a.s. Stávající, případně potenciální průmyslové zóny nacházejících se na území města jsou: Chlebovice, Lískovec a Frýdek-Místek Kasárna. Při sčítání lidu v roce 2001 bylo v okrese Frýdek-Místek evidováno ekonomicky aktivních obyvatel (EAO). Ekonomicky aktivní tvořili 52,4 % z celkového počtu obyvatel. V tabulkách v příloze č.1 je uváděna zaměstnanost a její vývoj ve statutárním městě Frýdku-Místku. V současnosti však stále neexistují relevantní statistické údaje, které by daný stav zaměstnanosti ve městě přesně popsaly. Analyzovaná statistická jednotka, tedy město, je příliš malá. K dispozici jsou pouze vybrané vzorky zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 26 a více zaměstnanců. Podrobnosti o ekonomické aktivitě ve statutárním městě Frýdek-Místek jsou uvedeny v příloze č. 1 v tabulce č. 5. 7

8 Odměňování (mzdová úroveň) v okrese Frýdek-Místek a v Moravskoslezském kraji je pod průměrnou úrovní mezd v České republice. Přesto jsou průměrné mzdy v Moravskoslezském kraji čtvrté nejvyšší mezi kraji ČR a v okrese Frýdek-Místek druhé nejvyšší mezi okresy Moravskoslezského kraje. Rozdíl mezi průměrnou mzdou v ČR a v okrese Frýdek-Místek se neustále zvětšuje (pouze v roce 2004 rozdíl zaznamenal mírný pokles). V roce 2004 činila průměrná mzda v okrese F-M 89,8 % průměru ČR (viz příloha č.1 tabulka č.6). Ve statutárním městě Frýdku-Místku bylo k evidováno na úřadu práce celkem uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti ve statutárním městě Frýdku-Místku činila k tomuto datu 7,4 %. Nezaměstnanost byla ovlivněna především restrukturalizací průmyslových podniků na počátku nového století. Její vrchol dosáhl v roce 2003, kdy míra nezaměstnanosti dosáhla 17,2 %. Podrobné informace o vývoji počtu uchazečů o zaměstnání, jejich struktuře podle dosaženého vzdělání a vývoji nezaměstnanosti ve Frýdku-Místku jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulky č. 7, 8 a 9. Mezi uchazeče o zaměstnání převažují lidé vyučení bez maturity, následují osoby se základním vzděláním a středoškoláci s maturitou. Nejméně zastoupeny jsou osoby s vyšším vzděláním. Z tabulek, popisujících vývoj počtu uchazečů, vyplývá, že počet evidovaných uchazečů o zaměstnání klesá a počet volných pracovních míst roste. Mezi nejvíce ohrožené skupiny nezaměstnaných patří ve Frýdku-Místku: osoby se zdravotním postižením (ZP), absolventi a mladiství, uchazeči evidováni na Úřadu práce déle než 6 měsíců. Nejohroženější skupinou osob hledajících práci jsou ve statutárním městě Frýdku-Místku osoby, které jsou evidovány na Úřadu práce déle než 6 měsíců. Jejich počet sice neustálé klesá, ale nadále tvoří asi 60 % všech uchazečů o zaměstnání. Naopak pozitivní je pokles u osob se ZP a také u absolventů a mladistvých. Do statutárního města Frýdek-Místek k dojíždělo za prací celkem osob. Denně dojíždělo do města osob, což představovalo 90,6 % z celkového počtu dojíždějících. Z obcí okresu dojíždělo do města 19,6 % z celkového počtu dojíždějících, z obcí mimo okres 20,4 % z celkového počtu dojíždějících. Za nejvýznamnější dojížďkový proud lze považovat dojížďku z Ostravy, která představovala 697 osob (8,3 % z celkového počtu dojíždějících). Další významné dojížďkové proudy směřují z města Frýdlant nad Ostravicí (639 osob), z obcí Baška (497 osob), Palkovice (428 osob) a Dobrá (419). V tomto případě se jedná převážně o denní dojížďku z obcí ne příliš vzdálených od města. Důležitou úlohu v oblasti rozvoje cestovního ruchu ve Frýdku-Místku sehrává Beskydské informační centrum (BIC, příspěvková organizace statutárního města F-M) a sdružení Region Beskydy. Statutární město Frýdek-Místek je pro svou výhodnou geografickou polohu dobrým výchozím bodem pro turistické výpravy do blízkých Beskyd. Stávající turistická infrastruktura ve městě nabízí vhodné podmínky k provozování aktivit, významných pro rozvoj cestovního ruchu. Pro rozvoj cestovního ruchu je důležitá síť kvalitních ubytovacích zařízení. Celkem je ve statutárním města Frýdku-Místku k dispozici cca 550 lůžek. Cyklistům jsou k dispozici městské cyklotrasy, na které pak navazují cyklotrasy v Beskydech. V současné době je ve městě vybudováno cca 12,5 km značených cyklostezek: Statutární město Frýdek-Místek, průtah městem (v celkové délce 3,103 km). Ostrava Beskydy (v celkové délce 4,031 km). Palkovická Olešná (v celkové délce 3, 804 km). Statutární město Frýdek-Místek Staré Město (v celkové délce 2,2 km). Cyklostezka za frýdeckým hřbitovem (v celkové délce 280 m). 8

9 Blízké okolí města nabízí řadu příležitostí pro pěší turistiku a cykloturistiku. Procházky dobře značenými příměstskými trasami vedou atraktivními místy s přírodními zajímavostmi, příkladem je 3,5 km dlouhá naučná stezka ve frýdeckém lese. Na území historického jádra Frýdku je vyhláškou ministerstva kultury České republiky čís. 476/1992 ze dne 10. září 1992, o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, vyhlášena městská památková zóna. Na dalším území statutárního města Frýdek-Místek se dle Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek nachází množství památek 7 kostelů, 5 kaplí, přes 80 městských domů a větší množství soch, pomníků a památníků Sociální integrace V této kapitole bude popsán stav občanské vybavenosti související s podporou sociální integrace, kvality života a rozvoje lidských zdrojů, zdravotnictví, školství, sociální péče, bydlení, kultury a volnočasových aktivit. Zdravotní služby ve Frýdku-Místku jsou zastoupeny Nemocnicí Frýdek-Místek. Zřizovatelem nemocnice je Moravskoslezský kraj. Je určena pro pacienty v oblasti, v níž žije 150 tis. obyvatel a v některých odbornostech i pro pacienty z celé ČR. Jedná se o kardiologii, gastroenterologii, oftalmologii, hematologii a nukleární medicínu. V současné době je nemocnice zařízením s 485 lůžky akutní péče a 32 lůžky následné péče. Nemocnice poskytuje znalosti a dovednosti 18-ti lékařských odborností, které zahrnují široké spektrum medicínských výkonů a specializací. Počty zdravotnických zařízení jsou uvedeny v příloze č.1 v tabulce č.11 Oblast sociálních služeb ve Frýdku-Místku v posledních letech zaznamenala období prudkého rozvoje. Došlo ke značnému rozšíření sítě poskytovaných sociálních služeb, a to nejen ze strany samotného statutárního města Frýdku-Místku a jeho poskytovatelů, ale i řady neziskových organizací se sociálním a sociálně zdravotním zaměřením. Snahou statutárního města Frýdku-Místku je vytvořit propojený systém sociálních služeb, které by svým obsahem byly provázány natolik, aby na sebe navazovaly, vzájemně se doplňovaly a splňovaly tak standardy kvality sociálních služeb. Cílem statutárního města je poskytovat služby sociální péče v co nejvyšší kvalitě jak v pobytových zařízeních (domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, penzion pro seniory), tak inovováním ambulantních (poradenská činnost) a terénních (pečovatelská služba, osobní asistence, dobrovolnická činnost) služeb, které umožňují lidem žít s kvalitní péčí tam, kde jsou doma nebo kde si sami zvolí. Svou pozornost obrací také na zájmovou činnost a volnočasové aktivity seniorů a mládeže (kluby důchodců, nízkoprahová zařízení), prevenci kriminality, drogovou problematiku, osoby se zvláštními potřebami (mentálně postižení, lidé s duševním onemocněním), osoby vyžadující zvláštní pomoc (azylové domy, péče o navrátilce z výkonu trestu), národnostní menšiny. Pomocná ruka je podána těm, kteří se přechodně ocitli v situaci, kterou neumí či nemohou sami zvládnout. Statutární město Frýdek-Místek v oblasti sociálních služeb je zřizovatelem pěti příspěvkových organizací: Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Penzion pro seniory Frýdek- Místek, příspěvková organizace, Pečovatelská služba Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Nejčastěji jsou poskytovány služby dětem a mládeži (51%) a seniorům (47%). Dále pak tělesně postiženým, lidem s mentálním postižením, lidem se zrakovým postižením, lidem s jiným zdravotním postižením, lidem v přechodné krizi, lidem s duševním postižením, lidem se sluchovým postižením, etnickým skupinám, nepřizpůsobivým občanům, lidem s jinými závislostmi, lidem závislým na alkoholu a závislým na drogách. Konkrétní přehled údajů v oblasti poskytování sociálních a sociálně-zdravotnických služeb je uveden v příloze č. 1 dokumentu tabulka č

10 Z přehledu výdajů na sociální služby za rok 2005 vykazuje největší podíl výdajů na oblast seniorů, celkem tis. Kč, tj. 58 %. Výdaje pro osoby se zdravotním postižením činily tis. Kč, tj. 21 % z celkových výdajů na oblast sociálních služeb. Výdaje v sociálních službách na cílovou skupinu děti a mladiství se týkají především nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Ostatní výdaje jsou na poradenskou činnost pro děti a mládež v rámci prevence, kterou provádí především občanské sdružení Centrum nové naděje. Většina výdajů pro péči o etnické menšiny je určena pro romskou etnickou menšinu, která patří ve statutárním městě Frýdek-Místek k nejpočetnějším. Výdaje byly použity na projekty města Frýdek-Místek Podpory terénní sociální práce z programu Podpory sociální inkluze příslušníků romských komunit a na dotaci pro Společnost Romů na Moravě, o.p.s. Vzdělanostní struktura obyvatel odráží dřívější zaměření ekonomické výroby ve městě a okolí, kdy převládalo obyvatelstvo zaměstnáno v dělnických profesích. V porovnání s celou republikou vykazuje město vyšší zastoupení u obyvatel se základním vzděláním. U zbývajících skupin obyvatel je zastoupení nižší než v ČR. Vzdělanostní úroveň občanů je o něco nižší než celostátní hodnoty. Konkrétní data jsou uvedena v příloze č. 1 dokumentu tabulka č. 13 a graf č. 1. Ve Frýdku-Místku je celkem 12 mateřských, 13 základních a 2 základní umělecké školy; 11 státních a 5 soukromých středních škol a 3 gymnázia; dvě vyšší odborné školy a nově je ve městě i možnost denního vysokoškolského studia. Kulturu ve Frýdku-Místku zajišťuje z velké části příspěvková organizace města Národní dům, která na území města provozuje zařízení Národní dům, Novou scénu Vlast, kino Petra Bezruče a divadélko Čtyřlístek. Hlavní kulturní akce, které přispívají k obohacení kulturního života jsou: Velikonoční jarmark (březen), Mezinárodní folklórní festival (červen), Indiáni ve Frýdku (červenec), Jazz ve městě (červenec), Beskydy sound 08 (srpen), Muzikantské žně (srpen), Frýdecké historické slavnosti (srpen) a jiné. Na území města působí cca 100 zájmových organizací pro děti a mládež. Oblast práce s dětmi a mládeží je ve Frýdku-Místku velmi široká od pravidelné zájmové kulturní a sportovní činnosti, přes různé spolky až po práci s rizikovými skupinami a neorganizovatelnými dětmi. Na území města bylo ke konci roku 2007 v provozu: 2 kina, 2 divadla, 1 muzeum, 9 galerií, 2 knihovny, 2 hudební kluby, 1 filmový klub, 1 dům dětí a mládeže a 1 kulturní dům. Statutární město Frýdek-Místek je zakladatelem společnosti Sportplex spol. s r.o., která provozuje na území samotného města včetně okrajových částí řadu sportovních zařízení. Na území statutárního města Frýdku-Místku jsou tyto sportovní zařízení: Aquapark Olešná, víceúčelová sportovní hala (včetně ledové plochy), fotbalové stadiony, tělocvičny u základních škol, hokejbalový areál, krytý plavecký bazén, tenisové areály, haly pro míčové sporty, prostory pro fitness, dětská hřiště aj. Přestože stávající nabídka sportovních zařízení ve městě je poměrně dostatečná, v rámci neustálého zlepšování kvality života obyvatel Frýdku-Místku je nutné rozšiřovat tuto nabídku a podporovat tak aktivní využívání volného času. Ve městě například chybí polyfunkční objekt určený nejen ke sportu, ale i oddechu a rekreaci Životní prostředí Kvalita ovzduší Měřící stanice kvality ovzduší je umístěna v areálu někdejšího dopravního hřiště, na ulici 28. října v Místku. V tabulce č. 14 v příloze č. 1 dokumentu je uveden přehled průměrných ročních koncentrací sledovaných škodlivin za období 1995 až Na základě nařízení vlády patří území statutárního města Frýdku-Místku mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na tomto území je překračován imisní limit pro pevné částice frakce 10

11 PM10 a benzo(a)pyren. Od roku 1994 do roku 2000 došlo k výraznému poklesu emisí znečišťujících látek, kdy se situace zlepšila. Nejvýznamněji se pokles projevil u emisí tuhých znečišťujících látek (o více než 85 %) a oxidu siřičitého (o více než 65 %). Přibližně o polovinu se snížily emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého vypouštěné stacionárními zdroji. Kvalita vody Ve všech městských částech Frýdku-Místku je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je z cca 91,5 % beskydská část Ostravského oblastního vodovodu (OOV). Z vodárenské nádrže Šance na Ostravici je voda přes úpravnu vody v Nové Vsi dodávána přivaděči OOV Nová Ves-Baška DN 1200, Baška-Bruzovice DN 1000, a Baška-Zelinkovice DN 800. Zbývajících cca 8,5% pitné vody je získáváno z místních zdrojů v Chlebovicích a z přebytků vody ze zdrojů Zimný a Prašivá. Ochrana přírody V roce 2004 byla dokončena příprava lokalit soustavy Natura 2000 ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. V konečné fázi bylo navrženo a vyhlášeno zřízení 10 evropsky významných lokalit (EVL) zasahujících na území okresu Frýdek-Místek a 2 ptačích oblastí (PO). Přímo na katastrální území statutárního města Frýdku-Místku zasahují 2 EVL: Řeka Ostravice CZ a Niva Morávky CZ Na katastrálním území statutárního města Frýdek-Místek se nenachází žádná zvláště chráněná území. Statutární město Frýdek-Místek leží v blízkosti velkoplošných chráněných území CHKO Beskydy a CHKO Poodří. Dále se na území okresu Frýdek-Místek nachází celkem 51 maloplošných chráněných území. Do kategorie Národní přírodní rezervace spadá 5 lokalit, do kategorie Přírodní rezervace 24 oblastí a do kategorie Přírodní památka 21 lokalit. Přímo na území statutárního města se nachází 4 Památné stromy: Buk lesní (Fagus sylvatica), Dub letní (Quercus robur), Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), Tis červený (Taxus baccata). Dále se na území města nachází Naučná stezka Frýdecký les o rozloze 158 ha a 6 parků v části Frýdek a 4 parky (podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 dokumentu tabulka č. 15) v místní části Místek. Problémem u veřejně přístupných parků je kvalita zeleně a cestní sítě. Odpady a SEZ Pro komplexní nakládání s odpady byla v roce 1992 městem založena Frýdecká skládka, a.s. Je to dynamicky se rozvíjející společnost s 94 zaměstnanci, ročním obratem 79 mil. Kč a své služby poskytuje pro cca obyvatel žijících na území s rozlohou 250 km2. Řízená skládka odpadů se nachází na Panských Nových Dvorech. Sběrný dvůr pro nebezpečné odpady, především z TKO a průmyslu, má halu, dílnu a venkovní plochy v areálu bývalých kasáren Panské Nové Dvory. V roce 1994 byl zaveden separovaný sběr odpadů (papír, sklo, plasty) nákladem 18,5 mil. Kč. Dotřiďovací linka se nachází v Lískovci. Aerobní kompostování zeleně a biologických odpadů vlastní technologií zajišťuje kompostárna v areálu ZD Bruzovice. V roce 2006 bylo separovaným sběrem vybráno 882,7 t papíru, 436,29 t skla a 156,13 t plastů. V roce 2002 bylo zřízeno středisko BETONY A SUTĚ v areálu skládky na Panských Nových Dvorech, kde jsou dočasně shromažďovány demoliční odpady, ze kterých jsou vyráběny certifikované výrobky (např. drtě pro stavebnictví, drenážní vrstvy, zpevněné plochy apod.). Na území města se nenacházejí žádné významné staré ekologické zátěže, ale limitujícím prvkem pro budoucí rozvoj mohou být pozůstatky z důlní činnosti viz mapa na obrázku č. 1 v příloze č. 1 dokumentu. Významnou zátěží z hlediska kvality života je hluková zátěž kolem hlavních dopravních tepen procházejících městem (hlavně podél I/48). Podrobnosti o místech hlukové zátěže jsou uvedeny v příloze č. 1 Obrázek č

12 Přitažlivost městského prostředí Statutární město Frýdek-Místek je historicky vnímáno spíše jako průmyslové centrum a díky tomu, že je de facto součástí Ostravské sídelní aglomerace, je tento obraz dále posilován. Díky tomu, že situace v národním, ale i evropském kontextu je zcela odlišná od druhé poloviny 20. století, pociťuje město potřebu postupné změny v moderní sídlo, které odpovídá nárokům občanů i návštěvníků na plnohodnotný život i vyžití. Z hlediska kvality bydlení je město občany i návštěvníky vnímáno spíše jako průmyslové sídlo s výrazně monofunkčními bloky nevhodné pro kvalitní bydlení, což je zapříčiněno jak přítomností velkých fungujících i zanedbaných průmyslových komplexů, tak i neutěšeným stavem starých sídlišť, jejichž revitalizace je pro město naprostou prioritou. Na území města jsou tyto sídliště: Kolaříkovo, Riviéra, Anenská, Bezručova, Nad Lipinou, K Hájku, Růžový pahorek, Nad Nemocnicí, Jiráskova, Hasičská, Slezská I, Slezská II. Mezi největší technické problémy bytových domů na těchto sídlištích patří nedostatečná izolace a nevyhovující okna způsobující velké tepelné ztráty. Mezi další problémy stavu domů patří technicky i staticky nevyhovující balkony a lodžie. Je nutné opravit vstupy do domů a opatřit je bezbariérovými přístupy. Bezbariérové přístupy umožní lepší orientaci osobám se sníženou pohyblivostí. Rozvody tepla, plynu a vody jsou zastaralé. Ve špatném technickém stavu jsou i společné vnitřní prostory bytových domů, kdy zastaralé výtahy neodpovídají normám a nesplňují bezpečnostní standardy. Veškeré tyto závady zvyšují nároky na údržbu a provoz je ekonomicky neefektivní. Z hlediska stavu veřejných prostranství je město na relativně průměrné úrovni, na jedné straně velmi kvalitní stav prostranství v centru města je znehodnocován zanedbaným stavem prostranství na předměstích a sídlištích. Toto je především důsledkem výraznějších projevů vandalismu a většího výskytu drobné kriminality v okrajových částech města. Všeobecně v této oblasti lze spatřovat jedny z největších disparit v kvalitě života. Stav infrastruktury pro kulturu je velmi dobrý, kulturu ve Frýdku-Místku zajišťuje z velké části příspěvková organizace města Národní dům, která na území města provozuje zařízení Národní dům, Novou scénu Vlast, kino Petra Bezruče a divadélko Čtyřlístek. K dalším důležitým kulturním zařízením patří Městská knihovna. Celkem se ve městě Frýdek-Místek nachází 2 kina, 2 divadla, 1 muzeum, 9 galerií, 2 veřejné knihovny, 2 hudební kluby, 1 filmový klub, 1 kulturní dům a 1 dům dětí a mládeže. Ve Frýdku-Místku je dostatečná nabídka kulturních zařízení, některé z nich, jako například kino Petra Bezruče, jsou však poměrně zastaralé a vyžadují rozsáhlou rekonstrukci. Využití památkově chráněných objektů je uspokojivé, na území historického jádra Frýdku je vyhláškou ministerstva kultury České republiky čís. 476/1992 ze dne 10. září 1992, o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, vyhlášena městská památková zóna. Na území statutárního města Frýdek-Místek se dle Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek nachází 7 kostelů, 5 kaplí, přes 80 městských domů a velké množství soch, pomníků a památníků Dostupnost a mobilita Statutární město Frýdek-Místek leží na důležité dopravní křižovatce (R48 a R56, I/48 a I/56) a plní také funkci nástupního centra pro rekreační oblast Beskyd a obslužného centra pro široké spádové území. Pro zajištění těchto funkcí slouží systém silničních sítí a místních komunikací. Statutární město Frýdek-Místek protínají silnice první, druhé a třetí třídy. Na území města se nachází přes 180 km komunikací a cca 170 km chodníků a přes 2100 dopravních značek. Tato čísla nejsou konečná, protože síť komunikací se neustále rozrůstá. 12

13 V současnosti nejpalčivějším problémem města je tranzitní doprava centrem, resp. neexistence obchvatu. Tento problém se dále prohlubuje po zahájení výroby v továrně Hyundai v Nošovicích v roce Výstavba obchvatu (silnice R48) je naplánována na období do roku Stav dopravní a technické infrastruktury je velice rozdílný v jednotlivých částech města, výrazný problém kromě výše zmiňované tranzitní dopravy je vnímán u dopravy v klidu, nedostatek parkovacích míst je jak na sídlištích (obzvláště sídliště Slezská), tak v obou centrech města. Problémem je stav místních komunikací, kde v některých částech města je kritický a je potřeba rychlá oprava. Dopravní dostupnost města je na relativně dobré úrovni u veřejné autobusové a automobilové dopravy, horší situace je u železniční dopravy, kde Frýdkem-Místkem prochází železniční trať číslo 323 Valašské Meziříčí - Hostašovice - Veřovice - Frýdlant nad Ostravicí - Frýdek- Místek - Ostrava, od které se zde odpojuje trať 322 do Českého Těšína. Obě tratě jsou jednokolejné a neelektrifikované. Po trati číslo 323 jsou vedeny kromě osobních vlaků i vlaky spěšné a rychlíky. Významné je zejména železniční spojení s Ostravou. Statutární město Frýdek-Místek sice leží v rozlehlém Ostravském dopravním integrovaném systému (ODIS), ve kterém tvoří zónu 50, integrace se ale týká pouze vlaků, autobusových linek nikoli. Dopravní obslužnost ve městě Frýdek-Místek je řešena jak železničními spoji, tak i stabilním systémem příměstské i meziměstské autobusové dopravy. Hlavním prostředkem dopravy uvnitř města je Městská hromadná doprava, kterou, stejně jako příměstskou dopravu, zajišťuje ČSAD Frýdek-Místek, a.s. V současnosti provozuje ČSAD Frýdek-Místek 39 linek příměstské osobní dopravy (POD). Příměstská doprava je zajišťovány 65 vozidly. V rámci MHD je v provozu 9 linek, které jsou zajišťovány 25 autobusy, z toho jsou 4 autobusy nízkopodlažní. Vzhledem ke špatnému stavu ovzduší je ve městě podporováno využívání nemotorové dopravy souborem opatření a nástrojů, sloužících ke zvýšení užitné hodnoty komunikací, zlepšení životního prostředí a bezpečnosti zejména chodců a cyklistů na úkor dosud nadřazeného postavení automobilové dopravy. Cílem je sladit charakter uličního prostoru s funkcemi příslušné komunikace, která jím prochází. Typickými příklady jsou ostrůvky pro chodce, zužování jízdních pruhů, okružní křižovatky, nasvěcování přechodů pro chodce, značkovací oka, přednost chodců na semaforech, příčné prahy, šikany apod. Hlavními disparitou v oblasti dopravy a mobility je proti velkému zatížení osobní automobilovou dopravou výrazný nedostatek parkovacích míst a to jak v centru města, tak především na sídlištích. Technická infrastruktura: Ve všech městských částech Frýdku-Místku je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. - regionální správa Frýdek Místek. Vodovodní síť má celkovou délku m, 5110 ks přípojek a m délky přípojek. V současné době je na veřejnou vodovodní síť napojeno zhruba 97 % obyvatel města Frýdku-Místku. Město je odkanalizováno jednotnou stokovou sítí v délce 128,195 km. Pro účely čištění splaškových vod byla ve městě v roce 1967 uvedena do provozu mechanicko-biologická ČOV Frýdek-Místek. V městských částech Frýdku-Místku, a to Skalici, Lískovci, Chlebovicích a Lysůvkách není vybudována soustavná kanalizační síť. Zásobování elektrickou energií na území statutárního města Frýdek-Místek provádí firmy skupiny ČEZ. Tyto procesně řízené firmy zajišťují celý řetěz činností od transportu elektrické energie, přes její prodej, měření, fakturaci, údržbu a provoz distribučních zařízení, rozvoj energetické distribuční soustavy a to dle své specializace a kompetence. Distep, a.s. je téměř z devadesáti procent dodavatelem tepelné energie ze soustavy centrálního zásobování teplem na území města Frýdku-Místku. Společnost byla založena statutárním městem Frýdek-Místek v roce Základní kapitál společnosti k činil tis. Kč a je tvořen především 57 předávacími stanicemi, 148 objektovými předávacími stanicemi, 13

14 23 automatickými tlakovými stanicemi, sekundárními rozvody tepla a teplé užitkové vody v délce cca 38 km a vodovodním řádem. Zásobování plynem zajišťuje na území města Frýdku-Místku Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava. Město je v současné době napojeno na systém dálkových VTL plynovodů, přivádějících zemní plyn (zemní plyn naftový) do Ostravské aglomerace Veřejná správa Město Frýdek-Místek je obec s tzv. rozšířenou působností (jinak pověřená obec 3. stupně, zkr. PO 3 ). Pro území správního obvodu vykonává zákonem určené úkoly státní správy. Tento správní obvod tvoří 37 obcí s celkem cca 109 tis. obyvateli a rozlohou 480 km 2. Jedná se o obce: Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice. Vedle samosprávy jsou ve Frýdku-Místku lokalizovány četné instituce státní správy, s okresní působností (např. Katastrální úřad, Úřad práce, OŘ PČR aj.). Frýdek-Místek podobně jako jiná města a obce v ČR získal majetek převodem od státu. Převody byly nastartovány přijetím zákona 172/91 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí a doplněny dalšími zákony, např. zákon o státním rozpočtu na rok 1993 č. 10/93 Sb. nebo zákon 485/91 Sb. Těmito zákony na město přešel největší objem majetku, a to zejména historický nemovitý majetek a bytový fond. Stejně jako ostatní obce se město Frýdek-Místek řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Hospodaření podléhá zákonu č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a daňové příjmy rozpočtu obce jsou určeny zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní (všechny jmenované zákony jsou ve znění pozdějších předpisů.) Největší část příjmů tedy tvoří příjmy daňové, v nichž je obsažena i částka vybíraná městem v poplatcích z vybraných činností a služeb (cca 56,2 % úhrnu příjmů). V meziročním porovnání představují daňové příjmy poměrně stabilní část rozpočtu. Poměrně významnou příjmovou položkou jsou dále dotace od dalších subjektů - v roce 2008 tato položka tvoří 27,1 % rozpočtu města. Drtivou část této položky tvořily dotace neinvestiční (na výkon různých činností ve veřejném zájmu), investiční dotace představovaly pouze 8,7 % příjmů města. Ukazatel dluhové služby dle metodiky Ministerstva financí byl v roce ,4 %. Statutární město Frýdek-Místek je již plně zapojeno ve všech svých složkách do informatizace veřejné správy a to jak průběžnými školeními zaměstnanců úřadu, tak i podporou elektronických nástrojů řešení jednotlivých agend veřejné správy. Úřad umožňuje elektronická podání korespondence, včetně elektronicky řešených odpovědí a distribuce dokumentů informačního charakteru. V plném rozsahu také poskytuje služby prostřednictvím terminálu Czech Point Zhodnocení podmínek a předpokladů dalšího rozvoje definice místních disparit K žilo na území statutárního města Frýdek-Místek obyvatel. Demografický vývoj města ovlivnilo několik faktorů, jakými jsou výhodná geografická poloha, FM je jedním z center Ostravské sídelní aglomerace, důsledky intenzivní průmyslové a důlní činnosti a poměrně slušné podmínky pro rekreaci. Ve městě převažuje obyvatelstvo v produktivním věku. V současné době však narůstá počet obyvatel v postproduktivním věku. Tento trend kopíruje všeobecný demografický vývoj v celé České republice. Řešení tohoto problému bude vyžadovat řešení v oblasti sociální a zdravotní péče, či 14

15 vhodného bydlení (sociální byty, pečovatelské domy apod.). Současně s růstem obyvatelstva v postproduktivním věku klesá počet obyvatel ve věku 0 14 let (klesající porodnost, změna životního stylu, snaha o kariéru, změna postoje k rodičovství a rodině apod.). Struktura vzdělanosti získaná z dat ze SLDB 2001 uvádí, že největší zastoupení má obyvatelstvo s učňovským vzděláním bez maturity, následuje základní vzdělání a skupina obyvatel se středním vzděláním. Struktura vzdělanosti tak odpovídá minulému zaměření ekonomické základny města a okolí, kde převládalo obyvatelstvo dělnických profesí. V rámci porovnání s ČR převažuje především obyvatelstvo se základním vzděláním. Vzdělanostní úroveň je tedy nižší, než jsou hodnoty za ČR. Budoucí vývoj vzdělanostní úrovně města bude zaměřen na zvýšení vzdělanostní úrovně města vzhledem k funkčnímu významu města, v souladu s Lisabonskou strategií a prioritami definovanými v Národním strategickém referenčním rámci, v nichž je kladen důraz na znalostní ekonomiku, podporu vývoje a inovací a inovačního podnikání či zvyšování konkurenceschopnosti. Většina území FM má monofunkční charakter, tedy sídliště bytových domů, vilové čtvrti či průmyslové zóny. Převážná část obyvatelstva žije v bytových domech na sídlištích Slezská, Jiráskova, U Nemocnice, Riviera, Kolaříkova či Anenská. Kvalita života i bydlení je ovlivněna špatným stavem sídlišť (nevyhovující veřejná prostranství, veřejná zeleň, občanská vybavenost, špatný stav budov a bytů, vysoká energetická náročnost, nedostatek parkovacích ploch apod.) či chátrajícími průmyslovými areály. F-M je město průmyslové s rozvíjejícími se službami. Město má vzhledem ke své výhodné poloze, kvalifikované pracovní síle a hospodářské tradici poměrně značný potenciál pro další rozvoj. Oblast Moravskoslezského kraje je poměrně vhodným místem pro příliv investic, z čehož FM může těžit. Mzdová úroveň je ve městě FM, stejně jako v rámci celého kraje, pod úrovní ČR. Vývoj nezaměstnanosti byl poznamenán strukturálními změnami v ekonomické základně města i celé ČR. Postupným přílivem investic a podporou po vstupu ČR do EU se nezaměstnanost ve městě FM postupně snižuje. Dopravně má SMFM poměrně výhodnou polohu důležitá křižovatka, nástupní centrum pro rekreační oblast Beskydy. Síť místních komunikací uvnitř města se neustále rozrůstá v souladu s rozvojovými potřebami města. Problematická je však tranzitní doprava městem. Dalším problém je doprava v klidu v současné době trpí město nedostatkem parkovacích ploch, především pak na sídlištích. Městská hromadná doprava je rozvinutá a optimalizovaná. SMFM realizuje opatření, která by měla přispět ke zklidnění dopravy, zvýšení užitné hodnoty komunikací, zvýšení bezpečnosti provozu a chodců a zlepšení kvality životní prostředí. Z hlediska dopravní infrastruktury vyššího stupně je nutné řešit napojení na infrastrukturu TEN-T. SMFM nemá přímé napojení na hlavní silniční a železniční cesty. Občanská vybavenost je na různé úrovni. Veřejná prostranství mají nevyváženou úroveň. Zatímco v centru města jsou veřejná prostranství na vysoké úrovni, problematická je situace na okrajích města a sídlištích. Kulturní a společenské vyžití je na dobré úrovni. Z hlediska jejich počtu je současný stav dostačující. Problematický je především technický stav těchto zařízení. Vzhledem ke zvyšujícímu počtu seniorů bude nutné vytvořit dostatečné vhodné sociální zázemí pro tuto skupinu obyvatelstva. Většina obyvatelstva SMFM je napojena na vodovodní síť. Malé množství obyvatel čerpá pitnou vodu z vlastních studní. Kanalizační síť je rozvedena hlavně po části Frýdek a Místek. Některé místní části na tuto kanalizaci napojena nejsou. Kanalizace je napojena na ČOV, které likviduje i dovážené splaškové vody ze žump a septiků rodinných domků. Kapacita ČOV je dostačující pro napojení dosud nepřipojených místních částí. Životní prostředí je zatíženou silnou dopravou. SMFM je v rámci ČR zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Od roku 1994 dochází k poklesu emisí znečišťujících látek. SMFM má 15

16 fungující a rozvinutý systém nakládání s odpady. V blízkosti leží několik velkoplošných chráněných oblastí (CHKO Beskydy a Poodří) SWOT analýza SWOT Silné stránky Výhodná poloha města z hlediska blízkosti příhraničí a města Ostravy, dobré silniční spojení v těchto směrech (R48 a 56, I/56) => viz kapitola SE analýzy Rozvinutá a optimalizovaná síť Městské hromadné dopravy => viz kapitola SE analýzy Realizace opatření pro zklidňování dopravy ve městě s ohledem na životní prostředí => viz kapitola SE analýzy Klesající míra nezaměstnanosti => viz kapitola SE analýzy Vybudované průmyslové zóny na území města => viz kapitola SE analýzy Atraktivní geografická poloha z hlediska rozvíjení cestovního ruchu (blízkost Beskyd) => viz kapitola SE analýzy Rozvinutá síť kvalitních ubytovacích zařízení => viz kapitola SE analýzy Existence velkého množství sportovních a kulturních spolků => viz kapitola SE analýzy Aktivní fungování Beskydského informačního centra => viz kapitola SE analýzy Hustá síť cyklostezek => viz kapitola SE analýzy Fungující systém odpadového hospodářství => viz kapitola SE analýzy Efektivní lesní hospodářství na území statutárního města Frýdek-Místek => viz kapitola SE analýzy Existence lokalit (již existujících parků a veřejných prostranství) vhodných pro vytvoření oddychových zón v zastavěné části města => viz kapitola SE analýzy Blízkost CHKO, EVL, PO Beskydy => viz kapitola SE analýzy Široká základna základního a předškolního vzdělávání => viz kapitola SE analýzy Přítomnost středoškolského a učňovského vzdělávání => viz kapitola SE analýzy Přítomnost vyšších odborných škol na území města => viz kapitola SE analýzy Široká nabídka a dostatečná kapacita sociálních a zdravotních služeb => viz kapitola SE analýzy Slabé stránky Zvýšená tranzitní doprava přes centrum města => viz kapitola SE analýzy Nedostatečná kapacita parkovacích míst na sídlištích i v obou centrech města => viz kapitola a SE analýzy Nedostatečné a nepřímé napojení na železniční síť TEN-T => viz kapitola SE analýzy Nepřímé napojení na dálniční síť České republiky => viz kapitola SE analýzy Nedostatečně uzpůsobená infrastruktura místních komunikací pro klidný život obyvatel ve městě => viz kapitola SE analýzy Nedostatečná vzdělanostní úroveň obyvatel => viz kapitola SE analýzy Vysoké výdaje na vyplácené sociální dávky => viz kapitola SE analýzy Nedostatečná kapacita a nabídka kvalitních sportovních a kulturních zařízení na území města => viz kapitola SE analýzy Zastaralost současné infrastruktury pro volnočasové aktivity => viz kapitola SE analýzy Špatný stav ovzduší (zejména koncentrace PM10) => viz kapitola SE analýzy Zatížení životního prostředí dopravou => viz kapitola a SE analýzy Nízký podíl kvalitní veřejné zeleně a veřejných prostranství na rozloze města, především pak na sídlištích => viz kapitola SE analýzy Zastaralý bytový fond ze 70. a 80. let vyvolávající nutnost regenerace => viz kapitola SE analýzy Nedostatečná bezbariérovost města => viz kapitola SE analýzy Nevyhovující technická a dopravní infrastruktura v některých částech města => viz kapitola SE a analýzy Nedostatečný mobiliář na sídlištích (lavičky, odpadkové koše atd.) => viz kapitola SE analýzy Vysoká energetická náročnost bytových domů (energetické ztráty) => viz kapitola SE analýzy Nevyhovující technický stav bytových domů => viz kapitola SE analýzy Nedostatečná kapacita zařízení pro seniory => viz kapitola SE analýzy Příležitosti 16

17 Zaměstnávání nezaměstnaných při úklidu a čištění sítě komunikací => viz kapitola SE analýzy Realizace obchvatu města => viz kapitola SE analýzy Zvyšující se atraktivita oblasti pro investory vytváření nových pracovních míst => viz kapitola SE analýzy Využití prostředků Strukturálních fondů v období => viz kapitola SE analýzy Realizace výstavby dalších cyklostezek a podpora památkové péče => viz kapitola SE analýzy Rekonstrukce kulturních zařízení ve městě => viz kapitola SE analýzy Výstavba polyfunkčního zařízení => viz kapitola SE analýzy Přísun investic na rozvoj bydlení => viz kapitola SE analýzy Regenerace sídlišť se zaměřením na zvýšení kvality života obyvatel => viz kapitola SE analýzy Zhodnocení bytového fondu => viz kapitola SE analýzy Růst rezidenční funkce města => viz kapitola SE analýzy Lepší spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb => viz kapitola SE analýzy Nový zákon o sociálních službách => viz kapitola SE analýzy Zapojení obyvatel do komunitního plánování a provázanost s financováním z rozpočtu města FM => viz kapitola SE analýzy Ohrožení Nedostatečná aktivita při řešení nedostatečného a nepřímého napojení na železniční síť TEN-T => viz kapitola SE analýzy Možný odklad napojení na dálniční síť České republiky => viz kapitola SE analýzy Možný odklad elektrifikace a rozšíření Ostrava - Frýdek Místek - Český Těšín => viz kapitola SE analýzy Zvyšující se počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity snižování mzdové úrovně => viz kapitola SE analýzy Zhoršující se stav kulturních zařízení ve městě => viz kapitola SE analýzy Růst zájmu o bydlení v menších obcích a klidnějších příměstských lokalitách => viz kapitola SE analýzy Migrace obyvatelstva za prací zejména v důsledku nevytváření nových pracovních míst => viz kapitola SE analýzy Stárnutí obyvatelstva a přesun velké části obyvatel středního věku do důchodového věku => viz kapitola SE analýzy Stárnutí a pokles kvality některých obytných celků podporující sociální a prostorové vyloučení části obyvatel => viz kapitola SE analýzy Růst sociálně-ekonomických rozdílů mezi jednotlivými částmi města (prestižní a nové lokality vs. sídliště) => viz kapitola SE analýzy Pokračující sociální i prostorová segregace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením => viz kapitola SE analýzy Zvyšující se technická zastaralost a nevyhovující vybavenost bytových domů => viz kapitola SE analýzy Nárůst bezpečnostních rizik spojených s bydlením => viz kapitola SE analýzy Neochota uživatelů podílet se na financování služeb => viz kapitola SE analýzy Rasová diskriminace => viz kapitola SE analýzy Změna politického klimatu po komunálních volbách => viz kapitola SE analýzy Závěry analýzy Závěrem je možné uvést, že problémy spojené s rozvojem SMFM se týkají různých oblastí. Prioritou města je zlepšování kvality života obyvatelstva města. To je ovšem spojeno s potřebou velkého množství finančních prostředků. SMFM je proto rozhodnuto plně využít stávající možnosti, kterou je možnost čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Tato možnost se naskýtá v rámci Integrovaného operačního programu, v rámci oblasti intervence 5.2 Zlepšení sídlišť v problémových sídlištích. Právě kvalita života, bydlení či kvalita veřejných prostranství na sídlištích nesplňuje standardy moderního života. Zlepšení a zkvalitnění má být dosaženou pomocí aktivit, které budou zaměřeny na rekonstrukci bytových domů a revitalizaci veřejných prostranství, a budou doplněny vhodnými projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 17

18 Ze SWOT analýzy je možné definovat problémové okruhy, které budou významné pro další rozvoj města a jsou řešeny v rámci Integrovaného plánu rozvoje města statutárního města Frýdek-Místek: Silné stránky Výhodná poloha města z hlediska blízkosti příhraničí a města Ostravy, dobré silniční spojení v těchto směrech (R48, I/56, R56) Rozvinutá a optimalizovaná síť Městské hromadné dopravy Realizace opatření pro zklidňování dopravy ve městě s ohledem na životní prostředí Existence lokalit (již existujících parků a veřejných prostranství) vhodných pro vytvoření oddychových zón v zastavěné části města Slabé stránky Nedostatečná vzdělanostní úroveň obyvatel Vysoké výdaje na vyplácené sociální dávky Špatný stav ovzduší (zejména koncentrace PM10) Zatížení životního prostředí dopravou Nedostatečná kapacita parkovacích míst na sídlištích i v obou centrech města Nízký podíl kvalitní veřejné zeleně a veřejných prostranství na rozloze města, především pak na sídlištích Zastaralý bytový fond ze 70. a 80. let vyvolávající nutnost regenerace Nedostatečná bezbariérovost města Nevyhovující technická a dopravní infrastruktura v některých částech města Nedostatečný mobiliář na sídlištích Vysoká energetická náročnost bytových domů (energetické ztráty) Nevyhovující technický stav bytových domů Nedostatečná kapacita zařízení pro seniory Příležitosti Přísun investic na rozvoj bydlení Regenerace sídlišť se zaměřením na zvýšení kvality života obyvatel Zhodnocení bytového fondu Růst rezidenční funkce města Ohrožení Migrace obyvatelstva za prací zejména v důsledku nevytváření nových pracovních míst Stárnutí obyvatelstva a přesun velké části obyvatel středního věku do důchodového věku Stárnutí a pokles kvality některých obytných celků podporující sociální a prostorové vyloučení části obyvatel Růst sociálně-ekonomických rozdílů mezi jednotlivými částmi města (prestižní a nové lokality vs. sídliště) Pokračující sociální i prostorová segregace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením Zvyšující se technická zastaralost a nevyhovující vybavenost bytových domů Nárůst bezpečnostních rizik spojených s bydlením Růst zájmu o bydlení v menších obcích a klidnějších příměstských lokalitách 18

19 Zpracovaný dokument bude řešit tyto problémové okruhy: Zlepšení kvality života obyvatel Regenerace panelových domů Revitalizace veřejných prostranství s dostatečně vhodným mobiliářem 2.3. Vize a cíle Vize, cíle a priority jsou nastaveny tak, aby vycházely ze závěrů socio-ekonomické analýzy a SWOT analýzy města Vize Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdek-Místek je nástrojem, kterým má být dosaženo cílového stavu vize. Oblastí, které se tento IPRM přímo dotýká, je sídliště Slezská. V rámci této vize je sídliště Slezská viděno jako místo: Vytvářející vhodné podmínky pro život Vytvářející kvalitní bydlení pro obyvatele Nabízející atraktivní a příjemné prostředí vhodné pro trávení volné času Globální cíl Zvýšení kvality života obyvatel sídliště Slezská prostřednictvím revitalizace prostředí, regenerace bytových domů a rozvoje jejich lidského potenciálu. Důraz bude kladen na zajištění pospolitého, ekonomicky a společensky udržitelného rozvoje při maximálním možném efektivním využití zdrojů plynoucích ze strukturálních fondů EU Specifické cíle Specifickými cíli jsou: zlepšení prostředí pro obyvatele sídliště ohroženého chátráním a sociálním vyloučením zkvalitnění technického stavu bytových domů rozvoj lidského potenciálu obyvatel sídliště Specifický cíl 1 Zlepšení prostředí pro obyvatele sídliště ohroženého chátráním a sociálním vyloučením Realizace aktivit v rámci tohoto cíle přispěje k vytvoření atraktivního a příjemného místa k životu, kde bude podpořeno podnikání a rozvoj služeb občanské vybavenosti. Toho bude dosaženo realizací těchto aktivit v rámci opatření 1.1 Revitalizace veřejných prostranství: úpravou sídlištního prostoru včetně parkových úprav a městského mobiliáře; zajištěním výstavby, rekonstrukce a sanace dopravní a technické infrastruktury; budování či modernizací rekreačních ploch na sídlištích. Aktivity v opatření 1.2 Snížení spotřeby energie u nebytových objektů pomůžou k dosažení specifického cíle následovně: realizací úspor energie na objektech občanské vybavenosti; revitalizací objektů občanské vybavenosti. Tím dojde k zlepšení vzhledu veřejných prostranství, zlepšení funkce veřejných prostranství a k udržení kvalitního, příjemného a klidného života. Z těchto zrealizovaných aktivit budou mít především prospěch obyvatelé sídliště Slezská, dále pak statutární město Frýdek-Místek, podnikatelské subjekty, investoři a majitelé bytových domů. 19

20 Očekávanými přínosy bude zlepšení vzhledu veřejných prostranství (např. zlepšení současného stavu chodníků, místních komunikací, parkovacích ploch), oživení a zlepšení funkčnosti nejexponovanějších lokalit, zvýšení atraktivity města revitalizací veřejné zeleně, zlepšení vybavenosti pro volný čas a zábavu (např. dětská hřiště), zlepšení bezbariérovosti, zlepšení životního prostředí a snížení prašnosti a hlučnosti a zlepšením nabídky školských zařízení. V rámci tohoto cíle bude přímo řešena slabá stránka nízký podíl kvalitní veřejné zeleně a veřejných prostranství na rozloze měst, především pak na sídlištích, nedostatečná bezbariérovost města, nevyhovující technická a dopravní infrastruktura v některých částech města a nedostatečný mobiliář na sídlištích, nedostatečná kapacita parkovacích míst na sídlištích i v obou centrech města, částečně špatný stav ovzduší. Realizace tohoto cíle bude opřena o příležitosti spočívající v přísunu investic na rozvoj bydlení či růst rezidenční funkce města. Snahou je také snížit ohrožení spočívající v růstu sociálně-ekonomických rozdílů mezi jednotlivými částmi města, pokračující sociální i prostorové segregaci obyvatel ohrožených sociálním vyloučením či růst zájmu o bydlení v menších obcích a klidnějších příměstských lokalitách. S realizací tohoto cíle je však spojena potřeba značného množství finančních prostředků. Řešení rozvoje této lokality je dáno nutností vyplývající na základě socio-ekonomického vývoje. Možnost čerpat finanční prostředky z fondů EU umožňuje komplexní řešení tohoto problému. Realizace vytvořeného IPRM značnou měrou napomůže vyřešit problémy této lokality a přispěje jejím obyvatelům ke zvýšení kvality života, snížení migrace obyvatelstva mimo území města či přistěhování nových obyvatel. Dále přispěje ke zlepšení image statutárního města Frýdek-Místek jako města pečujícího o své obyvatele. Specifický cíl 2 Zkvalitnění technického stavu bytových domů Realizace aktivit v rámci opatření tohoto cíle přispěje k vytvoření atraktivního a příjemného místa k bydlení. Toho bude dosaženo realizací těchto aktivit v rámci opatření 2.1 Regenerace bytových domů: regenerace bytových domů a snížení energetické náročnosti bytových domů; zajištění moderního sociálního bydlení. Tím dojde k zlepšení vzhledu a funkčnosti souboru bytových domů, snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů, posílení image města, zpříjemnění podmínek pro bydlení a zlepšení bezbariérovosti. Z těchto zrealizovaných aktivit budou mít především prospěch obyvatelé sídliště, majitelé bytových domů, sdružení vlastníků, dále pak statutární město Frýdek-Místek a podnikatelské subjekty. Očekávanými přínosy bude snížení energetických ztrát, zvýšení hodnoty nemovitostí, zlepšení podmínek pro bydlení, podnikání a společenský život, zvýšení bezpečnosti bydlení a zlepšení bezbariérovosti. V rámci tohoto cíle bude řešena především slabá stránka zastaralý bytový fond ze 70. a 80. let vyvolávající nutnost regenerace, vysoká energetická náročnost bytových domů, nevyhovující technický stav bytových domů. Realizace jednotlivých aktivit bude opřena o příležitosti, kterými jsou přísun investic na rozvoj bydlení, regenerace sídlišť či zhodnocení bytového fondu. Snahou bude snížit ohrožení vyplývající především ze stárnutí a poklesu kvality některých obytných celků, zvyšující se technická zastaralost a nevyhovující vybavenost bytových domů, nárůstu bezpečnostních rizik spojených s bydlením či růst zájmu o bydlení v menších obcích a klidnějších příměstských lokalitách. Zpracování IPRM a možnost čerpat dotace z Integrovaného operačního programu na rekonstrukce bytového fondu umožní řešit tuto problematiku v relativně krátké době, zatímco bez této možnosti by rozvoj stávajícího bytového fondu trval nepoměrně delší dobu, což by bylo i méně efektivní. V rámci tohoto cíle bude nutná přímá součinnost se stavebním bytovým družstvem a dalšími majiteli jednotlivých bytových domů. Realizace vytvořeného IPRM značnou měrou napomůže vyřešit 20