pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:"

Transkript

1 již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, číslo akreditované instituce: AK I./I-69/2003 pracovníky školství: Od roku 2005 Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT v souladu se zákonem číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, č. j.: /05-25 sociální pracovníky: Od roku 2010 Akreditovaná instituce MPSV v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, číslo akreditované instituce: 2010/216-I podnikatelské subjekty: Jsme držitelé CERTIFIKACE ISO 9001, členy Asociace pro elektronickou komerci APEK TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, Vyškov tel.: , , ; fax: mobil: , , ID datové schránky: aaqave

2 HRADEC KRÁLOVÉ KVĚTEN - ČERVEN 2015 Obsah Evidence obyvatel v praxi ohlašoven 2 Veřejné zakázky malého rozsahu 3 Novela zákona o pedagogických pracovnících 4 Aplikace stavebního zákona 5 Právní aspekty činnosti obchodního zástupce 5 Nový občanský zákoník se zaměřením na školství 6 Obce a nemovitosti 7 Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I. 8 Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky II. 9 Zadávání veřejných zakázek 9 EVIDENCE OBYVATEL V PRAXI OHLAŠOVEN - AKTUÁLNĚ NOVINKA v. s Historie a vývoj evidence obyvatel. Přehled aktuálních právních předpisů a předpisů souvisejících. Základní registry AISEO, CZECH POINT. Zákon o evidenci obyvatel základní pojmy, trvalý pobyt, postupy při přihlašování (příklady z praxe). Přihlašovací lístek (vyplnění, evidence, vedení manuální a odkládací evidence). Změna trvalého pobytu postup občana, úřadu, ukončení trvalého pobytu v ČR, ukončení trvalého pobytu z ciziny, zrušení trvalého pobytu (podmínky pro zrušení). Zprostředkování kontaktu. ISEO vedení údaje, zdroje, vstupy, opravy. Správní poplatky. Diskuse, dotazy. Školení je určeno pracovníkům ohlašoven obecních úřadů, starostům či místostarostům obecních úřadů, kteří vykonávají výkon státní správy na úseku evidence obyvatel. LEKTOR: Zdeňka STRÁNSKÁ, organizační a právní odbor Krajského úřadu KDY: čtvrtek 14. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.600,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-410/

3 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI - po novele (zákonné opatření Senátu 186, platné od ) - především se zaměřením na praktické důsledky poslední novelizace zákona o veřejných zakázkách v. s Účastníci budou seznámeni s problematikou postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a s možnostmi použití a průběhem veřejné zakázky zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení s ohledem na novelu zákona s účinností od Zákonné opatření Senátu 186, platné od Obsah semináře: Seznámení s postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, u zakázek malého rozsahu a u výběrového řízení zadaného formou zjednodušeného podlimitního řízení s ohledem na novelizované znění zákona o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky malého rozsahu - Co je to veřejná zakázka malého rozsahu. - Limity veřejných zakázek malého rozsahu. - Jakým způsobem zadavatel zjistí, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. - Jakým způsobem zadat veřejnou zakázku malého rozsahu. - Co musí zadavatel učinit, rozhodne-li se zadat veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona. - Uzavření smlouvy. - Povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy. Zjednodušené podlimitní řízení - Podmínky použití. - Zahájení zjednodušeného podlimitního řízení. - Od otevírání obálek do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (prokazování a posuzování kvalifikace). - Uzavření smlouvy. - Povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy. Seznámení s procesem a průběhem veřejné zakázky od vypracování zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení. Uchazeči budou seznámeni s jednotlivými fázemi výběrového řízení a s praktickými příklady. Časté chyby. Diskuse a dotazy. Seminář je určen nejen pro začátečníky. 3

4 HRADEC KRÁLOVÉ KVĚTEN - ČERVEN 2015 LEKTOR: Mgr. Martin BUDIŠ, odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KDY: úterý 26. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-138/2013. NOVELA ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH v. s Cílem semináře je aplikovat informace zákona o pedagogických pracovnících zejména na personální a pracovněprávní situace vznikající ve škole nebo školském zařízení. Aktuální znění zákona o pedagogických pracovnících. Získání odborné kvalifikace, uznání odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Vliv splnění předpokladů odborné kvalifikace na vznik, průběh a skončení pracovního poměru nebo konání prací mimo pracovní poměr, zejména uzavírání pracovního poměru na dobu určitou, uzavření kvalifikační dohody, souvislosti s odměňováním pedagogických pracovníků, výpověď pro nesplnění předpokladu odborné kvalifikace. Specifika pedagogických pracovníků rodilých mluvčích; specifické postavení pedagogických pracovníků, kteří ke dni 1. ledna 2015 dosáhli alespoň 55 let věku a vykonávali přímou pedagogickou činnost na příslušném druhu školy nejméně po dobu 20 let. Povinnosti a oprávnění ředitele školy nebo školského zařízení v souvislosti s požadavky zákona o pedagogických pracovnících. Dokumentace školy související se zákonem o pedagogických pracovnících, zejména vysílání na lékařskou prohlídku, pracovní smlouva, DPP, vnitřní platový předpis, kolektivní smlouva. Diskuse, dotazy. LEKTOR: PhDr. Mgr. Monika PUŠKINOVÁ, Ph.D., specialistka na školskou problematiku, autorka článků v časopise Řízení školy KDY: úterý 26. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.500,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Je podána žádost na MŠMT o akreditaci tohoto vzdělávacího programu. Aktuálně naleznete na 4

5 APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ - OHLAŠOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB OD A DO Z NOVINKA v. s Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s problematikou ohlašování a povolování staveb podle stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů s důrazem na praktickou aplikaci, prohloubit jejich dosavadní znalosti a informovat je o aktuálních přístupech, vč. vybraných rozsudků správních soudů v oblasti veřejného stavebního práva. Výklad bude zaměřen především na problematiku ohlašování staveb a jejich povolování s akcentem na změny provedené tzv. velkou novelou, dále na instituty veřejnoprávní smlouvy, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora a změny stavby před dokončením, vč. společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a rovněž na problematiku společného územního a stavebního řízení. Bude pojednáno také o kategorizaci staveb, ter. úprav, zařízení a udržovacích prací nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení ( 103 SZ). Předmětem výkladu budou rovněž příslušná ustanovení nového občanského zákoníku, dopadající na výše popsanou problematiku. Vybraná judikatura v oblasti veřejného stavebního práva. Diskuse, dotazy. Vaše předběžné dotazy lze zaslat spolu se závaznou přihláškou. LEKTOR: Mgr. Michal KNECHT, specialista, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, člen České společnosti pro stavební právo, autor publikací se stavební problematikou KDY: čtvrtek 28. května zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:30 h) KDE: CENA: HRADEC KRÁLOVÉ, Hotel Alessandria, Třída SNP 733, salonek 1.800,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál - publikace lektora) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-185/2007. PRÁVNÍ ASPEKTY ČINNOSTI OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE NOVINKA v. s Jaká má práva a povinnosti obchodní zástupce a jaká zastoupený? Je činnost živ- 5

6 HRADEC KRÁLOVÉ KVĚTEN - ČERVEN 2015 nostníků jako obchodních zástupců v rozporu se zákazem tzv. švarcsystému od platnosti novely zákoníku práce? Respektuji při své praxi tzv. zakázaná ujednání? Jaký je právní rámec činnosti obchodního zástupce na zahraničním trhu? Nabízíme odpovědi na tyto otázky a příklady z praxe. Nechejte se od nás informovat. Obsah semináře: Obchodní zastoupení v českém právním systému. Obchodní zastoupení v zahraničí. Vymezení smlouvy o obchodním zastoupení proti ostatním smlouvám příkazního typu (smlouva mandátní, smlouva komisionářská, smlouva o zprostředkování). Práva a povinnosti smluvních stran. Práva a povinnosti obchodního zástupce. Práva a povinnosti zastoupeného, provize (vznik práva na provizi, zánik práva na provizi). Konkurenční doložky. Obchodní zastoupení v novém občanském zákoníku. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Blanka HANZELOVÁ, specialistka KDY: úterý 2. června zahájení v 9:00 hodin (9:00-15:00 h) CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK SE ZAMĚŘENÍM NA ŠKOLSTVÍ v. s Cílem semináře je seznámit vedoucí pracovníky škol a školských zařízení s dopady nového občanského zákoníku v činnosti škol a školských zařízení, a to zejména v oblasti různorodých vztahů s dětmi, žáky, studenty a jejich rodiči a v oblasti uzavírání smluv. Obsah: - Předmět úpravy a její základní zásady, jejich projevy a využití ve školské praxi. - Nová právní terminologie a její aplikace ve školské praxi. - Nový občanský zákoník ve vztahu ke školským právním předpisům a dalším právním předpisům důležitým pro činnost školy (např. zákoník práce, správní řád). - Občanskoprávní skutečnosti právní jednání a právní události; perfekce, existence, zdánlivost, platnost a neplatnost, účinnost a neúčinnost právního jednání; instituty promlčení a prekluze; právní domněnky a fikce; aplikace ve školské praxi. - Fyzické osoby: zejména svéprávnost, deliktní způsobilost, rodičovství, osvojení, opatrovnictví, pěstounství, ochrana osobnosti člověka. - Právnické osoby: identifikace právnické osoby, orgány právnické osoby, jednání právnické osoby, aplikace ve školské praxi. 6

7 - Zastoupení; využití ve školské praxi. - Občanskoprávní odpovědnost, odpovědnost za škodu; nejčastější případy ve školské praxi. - Závazkové vztahy, smlouvy typické pro školskou praxi. - Příklady dokumentů, rozbory konkrétních problematických situací. Diskuse, dotazy. LEKTOR: PhDr. Mgr. Monika PUŠKINOVÁ, Ph.D., specialistka na školskou problematiku, autorka článků v časopise Řízení školy KDY: čtvrtek 4. června zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.500,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-471/2014. Seminář je akreditován MŠMT pro DVPP, číslo akreditace: 1787/ OBCE A NEMOVITOSTI (v pojetí nového občanského zákoníku) v. s Rekodifikace občanského práva zasáhla od významně i oblast právních vztahů k nemovitostem. Obce, jakožto veřejnoprávní korporace, jsou významnými a přitom specifickými vlastníky rozsáhlého nemovitého majetku. Občanský zákoník navrací uplatnění zásady superficies solo cedit, s cílem postupně sjednotit vlastnictví pozemku a stavby na něm umístěné. Kromě toho přibyla celá řada práv, která je možno k nemovitostem sjednávat, jakožto práva věcná, zejména pak právo stavby, které může být ze strany obcí hojně využíváno. Novelizován byl i zákon o obcích a do jeho aplikace je nutno promítnout i úpravu správy nemovitého majetku obcí. Obsah semináře: Věc nemovitá, její součást a příslušenství. Stavba jako součást pozemku. Stavba dočasná. Inženýrské sítě. Přechodná ustanovení a zápis staveb v katastru. Obec jako vlastník nemovitosti. Některé dispozice s nemovitým majetkem obcí. Problematika opuštěných nemovitostí a jejich vlastnictví. Omezení vlastníka nemovité věci (sousedská práva). Ochrana dobré víry a zapsaný stav v katastru. Právo stavby. Věcná břemena (služebnosti a reálná břemena). Závazkové užívací vztahy k nemovitým věcem (výprosa, výpůjčka, nájem a pacht). Diskuse, dotazy. Seminář je určen především pracovníkům obecních úřadů, případně úřadů jiných územně samosprávných celků, zodpovědným za správu nemovitého majetku. Ostatní odborné veřejnosti se zájmem o danou problematiku a přicházející do styku s majetkem obcí. 7

8 HRADEC KRÁLOVÉ KVĚTEN - ČERVEN 2015 LEKTOR: JUDr. Adam ZÍTEK, Ph.D., advokát, autor monografie Dopady nového občanského zákoníku na postavení a činnost SVJ, spoluautor učebnice Občanské právo hmotné. Závazkové právo. KDY: čtvrtek 4. června zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-19/2015. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY I. NOVINKA v. s Současná právní úprava vymáhání pohledávek v Česku je složitá již nejen pro laiky, ale často i pro odbornou veřejnost. Nuceným výkonem práva na základě zákonného zmocnění se zabývá hned několik různých státních orgánů, největší podíl však mají exekuce vedené podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Exekuce prováděné soudními /tzv. soukromými / exekutory jsou také nejvíce diskutované v médiích i mezi politiky. Proto se také přednáška zaměřuje zejména na exekuce prováděné soudními exekutory a snaží se odpovědět na otázky: Jaké jsou podmínky zahájení exekuce? Kdo je soudní exekutor, jaké má oprávnění on a jeho zaměstnanci? Jak se bránit proti nezákonnému postupu exekutora? Kdy lze exekuci zastavit? Pomocí konkrétních příkladů a zkušeností z praxe si přednáška klade za cíl pomoci účastníkům vyznat se v exekučním řízení a zvolit pro klienta nejvhodnější postup. LEKTOR: Mgr. Gabriela ŠŤASTNÁ, advokátka KDY: čtvrtek 4. června zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) CENA: 1.400,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-673/2011. Seminář je akreditován MPSV, číslo akreditace: 2013/0042-SP. On-line přihlášku naleznete na 8

9 EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ PRO SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍKY II. NOVINKA v. s Tento seminář je pokračováním kurzu Exekuční řízení pro sociální a terénní pracovníky I. Častou chybou člověka ve finanční tísni je rezignace a pasivita. V exekučním řízení však více než jinde platí jedno ze základních nepsaných pravidel našeho právního řádu - Práva patří bdělým. Jednotlivé způsoby provedení exekuce mají svá vlastní pravidla a vyplatí se je alespoň rámcově znát. Postup soudního exekutora nemusí být chybný či neoprávněný úmyslně, např. u movitých věcí je to právě jejich majitel, který musí svá práva vůči exekutorovi bránit. Navazující seminář se proto detailně věnuje tématům, která přinášejí v praxi nejvíce problémů exekuce prodejem movitých věcí, exekuce srážkami ze mzdy, výpočet nákladů exekuce, postižení společného jmění manželů s ohledem na nový občanský zákoník či vztah exekučního a insolvenčního řízení. LEKTOR: Mgr. Gabriela ŠŤASTNÁ, advokátka KDY: pátek 5. června zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.400,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-1229/2012. Seminář je akreditován MPSV, číslo akreditace: 2013/0043-SP. ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - ČASTÉ CHYBY ZADAVATELŮ V RÁMCI VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NOVINKA v. s Cílem semináře je upozornit zadavatele na nejčastější chyby jakých se dopouštějí při zadávání veřejných zakázek a ukázat správné postupy. V průběhu semináře se budou zodpovídat i dotazy účastníků. Jednotlivá témata budou doplněna o informace k očekávané právní úpravě (připravovaná technická novela, transpozice nových zadávacích směrnic). Obsah semináře: Technická novela zákona. Jak nastavit zadávací podmínky a nediskriminovat dodavatele. Zadávání částí zakázek a zákaz dělení zakázek. Změny zadávacích podmínek a prodlužování lhůt pro podání nabídek. Posuzování kvalifikace. Co lze pova- 9

10 HRADEC KRÁLOVÉ KVĚTEN - ČERVEN 2015 žovat za vysvětlení nabídky. Mimořádně nízká nabídková cena a její odůvodnění ze strany uchazečů. Nepočitatelná (subjektivní) hodnotící kritéria. Zadávání víceprací. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Martin BUDIŠ, odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KDY: úterý 16. června zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-141/2003. ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Máte-li o seminář zájem, zašlete OBRATEM závaznou přihlášku (uzávěrka přihlášek: pět pracovních dnů před konáním semináře, po uzávěrce pouze po telefonické konzultaci) na adresu: TSM, spol. s r. o., Dukelská 117/12, Vyškov tel.: , ; fax: ; mobil: skype: tsm.prihlasky facebook: Vzdělávací agentura TSM Vyškov (Prosíme, pište čitelně. Adresu vyplňte tak, jak má být uvedena na daňovém dokladu.) Název akce:... v. s....(příslušný každé akci) Jména účastníků OBCHODNÍ JMÉNO:... PSČ... ulice... místo... č. účtu.../... DIČ CZ... IČ... tel. kontakt... fax... Způsob platby: hotově nebo převodem dne:... Naše bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú /0100, Equa bank, č. ú /6100 Fio Banka, č. ú /2010 (pouze pro platby ze Slovenska) Identifikace: IČ , DIČ CZ , spis. zn. v OR BRNO: 273, odd. C V případě většího zájmu je možné přihlášku okopírovat a přihlásit tak více zájemců. Souhlasím se zasíláním aktualit v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti na: ... mobil:... 10