Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Ⴧ卷 01

2

3 1. Y S Ě ᆷ受né území e ymezuje k d u r nice z ᆷ受ného území je zobr zen e ýkre e zákl dního členᆷ受ní území ᆷ受.1ᆷ受 l ním ýkre e ᆷ受..1ᆷ受.

4 . Ⴧ卷 ĚS Ⴧ卷 Y Ⴧ卷 Ⴧ卷.1. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受 zemní ᆷ受lán r dec rálo é y áí ᆷ受odmínky ᆷ受ro roz oj území u árního mᆷ受 k, by bylo ᆷ受o ilo áno jeho ᆷ受irozené ᆷ受o ení j ko ᆷ受rá ního cen r rálo éhr deckého kr je Če ké reᆷ受ubliky jednoho z jádro ých území r deckoᆷ受 rdubické lomer ce záro eᒇ嘗 byly chránᆷ受ny roz íjeny jeho kul urní, ᆷ受írodní ci iliz ční hodno y. bᆷ受 zemní ᆷ受lán r dec rálo é y áí ᆷ受odmínky ᆷ受ro oᆷ受 imální funo ání mul ifunkčního mᆷ受. y áí ᆷ受odmínky ᆷ受ro k li ní bydlení, ᆷ受ráci, ᆷ受rodukci rekre ci oby el mᆷ受 jeho okolí, ᆷ受ro ᆷ受ízni é ži o ní ᆷ受ro edí, ᆷ受ro ho ᆷ受odá ký roz oj ᆷ受ro oudržno ᆷ受olečen í oby el mᆷ受, y áí ᆷ受odmínky ᆷ受ro ochr nu roz oj rekre čního ho ᆷ受odá kého yuži í kr jiny ᆷ受ro do uᆷ受no ᆷ受roᆷ受ojení or ni mu mᆷ受. cᆷ受 zemní ᆷ受lán r dec rálo é y áí ᆷ受odmínky ᆷ受ro ý bu udrži elný roz oj území... Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷éჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷 hჇ卷dჇ卷Ⴧ卷t elko á konceᆷ受ce roz oje mᆷ受 no uje zákl dní ᆷ受rinciᆷ受y roz oje území r dce rálo é je oen urb ni ickou konceᆷ受cí ᆷ受ᆷ受oᆷ受 nou bodᆷ受 ᆷ受, konceᆷ受cí eejné infr ruk ury ᆷ受ᆷ受oᆷ受 nou bodᆷ受 4ᆷ受 z hrnující konceᆷ受ci eejných ᆷ受ro r n í, konceᆷ受ci eejného yb ení, konceᆷ受ci doᆷ受r ní infr ruk ury konceᆷ受ci echnické infr ruk ury konceᆷ受cí u ᆷ受oádání kr jiny ᆷ受ᆷ受oᆷ受 nou bodᆷ受 5ᆷ受. ro y oení ᆷ受odmínek ᆷ受ro n ᆷ受lnᆷ受ní é o celko é konceᆷ受ce roz oje mᆷ受 e no ují y o ᆷ受ož d kyᒇ嘗..1. Ⴧ卷žჇ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷h hჇ卷dჇ卷Ⴧ卷t Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é hráni mᆷ受 ké hi orické jádro če nᆷ受 území mᆷ受 ké ᆷ受 má ko é zᒇ嘗ny, z cho ᆷ受odobu ch r k eri ické ilue y mᆷ受 ýzn mnými domin n mi, z cho rchi ek onický ráz hi orického jádr roz íje ᆷ受odᆷ受oro obno u ᆷ受噧 odních forem ᆷ受olečen kých, kul urních obchodních k i i cílem roz oje ži ého ch r k eru hi orického jádr. hráni roz íje hl ní zá dy urb ni ické komᆷ受ozice mᆷ受 r dec rálo é, k eré no il zejmén rchi ek Jo ef Gočár, ᆷ受očí jící r diálnᆷ受 okružním y ému hl ních mᆷ受 kých komunik cí dále ᆷ受očí jící zejmén y ému mᆷ受 kých r diál, k eré m jí ᆷ受odobu mᆷ受 kých bul ár噧 ᆷ受ro oro ými dimenzemi ch r k eri ickými ᆷ受ro mᆷ受 o r dec rálo é j nᆷ受 defino nými komᆷ受ozičními o mi, umožᒇ嘗ujícími ᆷ受r噧hledy n domin n y ᆷ受 nor m u mᆷ受. hráni roz íje y ém ídelní zelenᆷ受, zejmén e formách ch r k eri ických ᆷ受ro eejná ᆷ受ro r n í r dci rálo é hráni roz íje zájemné ᆷ受rolínání r噧zných forem ruk ur zá by e zelení ídelní kr jinnou, ᆷ受ro oro é komᆷ受oziční uᆷ受o ání mᆷ受 do kr jiny kr jiny do mᆷ受.... Ⴧ卷žჇ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᖗ喧íჇ卷Ⴧ卷dჇ卷íჇ卷h hჇ卷dჇ卷Ⴧ卷t Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é hráni roz íje ᆷ受írodní rekre ční yuži í ni y be rlice ᆷ受o ilo jejich kr jino ornou komᆷ受oziční funkci. hráni y ém ᆷ受ímᆷ受 kých le 噧, ᆷ受loch zelenᆷ受 odních ᆷ受loch roz íje jejich rekre ční yuži í. S bilizo, obno o rozšio ᆷ受írodᆷ受 blízké ᆷ受oro y lužních le 噧 r lé r ní ᆷ受oro y ni ách odních ok噧. S bilizo roz íje ýzn mné kr jinné komᆷ受oziční ᆷ受r ky, zejmén ᆷ受r ky y áející kon inui u mezi eejnými ᆷ受ro r n ími, ídelní zelení o e enou kr jinou, j kými j ou zejmén romo dí, leje, komᆷ受oziční kcen y, o y ᆷ受r噧hledy. hráni roz íje ymezený územní y ém ekoloické bili y. imᆷ受enᆷ受 chráni lok li y e bilnᆷ受 doloženým ý ky em chránᆷ受ných druh噧 ro lin ži očich噧. imᆷ受enᆷ受 chráni zemᆷ受dᆷ受l kou ᆷ受噧du ᆷ受o ilo její ᆷ受olyfunkční ýzn m d噧r zem n ekoloickou biliz ční funkci ᆷ受ro oro ᆷ受 komᆷ受oziční funkci obr zu kr jiny. e ᆷ受ek o ochr nné ᆷ受odmínky z láš ᆷ受 chránᆷ受ných území lok li ou y 噧

5 ..3. Ⴧ卷žჇ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷 dჇ卷Ⴧ卷ší Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇tí ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷ᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é refero ᆷ受riori u in enzi ního roz oje mᆷ受, k erá ᆷ受očí á zejmén in enzifik ci yuži í území rámci komᆷ受 k ního mᆷ受 ymezením ᆷ受e bo ých území dne nežádoucím zᆷ受噧 obem funkčního yuži í či nežádoucí formou ᆷ受ro oro é ruk ury. y áe ᆷ受edᆷ受okl dy ᆷ受ro re i liz ci ᆷ受olyfunkční yuží ání oᆷ受uš ᆷ受ných reál噧 ᆷ受loch ᆷ受 z. bro噧nfield ᆷ受r噧my lo ého, zemᆷ受dᆷ受l kého, ojen kého či jiného ᆷ受噧 oduᆷ受, uᆷ受edno ᒇ嘗o ho ᆷ受odárné yuží ání z ᆷ受ného území ᆷ受ed rozr噧 áním ídelní ruk ury do nez ᆷ受ného území. refero ou edᆷ受ní d lší ý by do domin n ních mᆷ受r噧 roz oje, k eré j ou ou edᆷ受ny zejmén do záᆷ受 dní, e erní jižní urb niz ční o y e zbách n no ᆷ受 n ržené mᆷ受 ké r diály ᆷ受 o á elená, o á r ž ká e iš ní bul árᆷ受. refero ᆷ受olycen rický roz oj r dce rálo é, k erý umožᒇ嘗uje ᆷ受odᆷ受oruje e噧i enci znik d lších lokálních cen er okr jo ých čá ech mᆷ受 ro nomᆷ受rným rozložením obč n ké yb eno i, obchodních k i i lužeb ᆷ受ímo ᆷ受ch o lokálních cen rech j nᆷ受 ymezenou hier rchií jejich ýzn mu. refero ᆷ受olyfunkční roz oj mᆷ受, ᆷ受očí jící zejmén e zájemném ᆷ受rolínání r噧zných zᆷ受噧 ob噧 yuži í, k eré j ou zájemnᆷ受 luči elné. e lizo ᆷ受ro iᆷ受o odᒇ嘗o é by oᆷ受 ení z účelem y oení ᆷ受odmínek ᆷ受ro yuži í roz ojo ých ᆷ受loch e á jícím záᆷ受l o ém území...ᖗ喧. Ⴧ卷žჇ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇თ嘇Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷y Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷h Ⴧ卷 Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷h ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í loži y ém no ých mᆷ受 kých r diál ᆷ受odobᆷ受 mᆷ受 kých bul ár噧, k eré j ou mᆷ受ro ᆷ受 orien o ány k, že mᆷ受rem od cen r mᆷ受 mᆷ受ují ᆷ受odobᆷ受 urb niz čních o do hl ních roz ojo ých lok li mᆷ受rem k cen ru mᆷ受ují j kož o komᆷ受oziční o y do hl ních mᆷ受r噧 ᆷ受r噧hledu n domin n y ᆷ受 nor m u mᆷ受. loži ᆷ受rinciᆷ受 ry miz ce mᆷ受 kých bul ár噧 ulic e ze elnᆷ受 defino nými eejnými ᆷ受ro ory, j kými j ou ᆷ受e ážnᆷ受 námᆷ受 í, ᆷ受ro r n í ᆷ受 rky ymezenými ᆷ受ro oro ými z hy defino nými komᆷ受ozičními ᆷ受r ky. loži e í hr decký okruh ᆷ受odobᆷ受 mᆷ受 ké komunik ce ᆷ受e žujícím ch r k erem bul áru, ᆷ受rocházejícího čá ečnᆷ受 i olnou kr jinou, k erý je mᆷ受ro ᆷ受 eden k, že ᆷ受e ážné čá i é r y ymezuje nᆷ受jší okr j á jící i n rho né zá by roz ojo ých lok li ách. e í okruh je zámᆷ受rnᆷ受 ᆷ受erušen jihozáᆷ受 dním k dr n u území r dce rálo é mí ᆷ受, kde do ruk ury mᆷ受 z huje klín komᆷ受 k ní zelenᆷ受. roᆷ受oji á jící urb ni ickou ruk uru mᆷ受 roz ojo ým územím okolí hr deckého le iš ᆷ受 ýzn mnými b mi ᆷ受ro le eckou doᆷ受r u reálu mo ného le iš ᆷ受 ᆷ受omocí urb ni ických kr jinných komᆷ受ozičních o, izuálnᆷ受 ᆷ受o rzujících ýzn m ᆷ受olohu le iš ᆷ受. urb ni ické ruk ue mᆷ受 doᆷ受lᒇ嘗o roz íje ᆷ受ro oro é ᆷ受roᆷ受ojo cí ᆷ受r ky z jišᙗ囧ující ᆷ受ro uᆷ受no z ᆷ受ným územím i ᆷ受ro uᆷ受no do olné kr jiny, zejmén ᆷ受odobᆷ受 mí ních komunik cí, ᆷ受 áží, ᆷ受r噧chod噧, n dchod噧, ᆷ受odchod噧 ᆷ受roᆷ受ojení ᆷ受referujících kon inui u zejmén ᆷ受ᆷ受šího ᆷ受 r eru mᆷ受. y áe ᆷ受omocí ᆷ受ro oro ᆷ受komᆷ受ozičních urb ni ických reul i 噧 hier rchiz ci mᆷ受 kých komunik cí eejných ᆷ受ro r n í ch r k erem od celomᆷ受 kých domin n ních ᆷ受ro or噧 ž ᆷ受o lokální komorní ᆷ受ro ory...5. Ⴧ卷žჇ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é ᆷ唇Ⴧ卷fჇ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷y hráni roz íje á jící y ém eejné infr ruk ury. oz íje y ém ochr ny mᆷ受 ᆷ受ed ᆷ受o odnᆷ受mi d lšími škodli ými účinky od y oi ᆷ受odmínky ᆷ受ro re liz ci ᆷ受ro iᆷ受o odᒇ嘗o ých, re enčních, re i liz čních ᆷ受ro ierozních oᆷ受 ení nez ᆷ受ném i z ᆷ受ném území mᆷ受. z ᆷ受ných územích z i elných ᆷ受lochách y áe ᆷ受odmínky ᆷ受ro z držo ání, ko ání yuží ání dešᙗ囧o ých od j ko zdroje ody cílem zmírᒇ嘗o ání účinku ᆷ受o odní. ji i m 噧imální míe ho ᆷ受od ení dešᙗ囧o ými od mi ᆷ受ede ším z ᆷ受ném z i elném území, ᆷ受refero oddílnou k n liz ci, minim lizo ᆷ受odíl dešᙗ囧o ých od y ému od odnᆷ受ní ochráni území mᆷ受 od neᆷ受ízni ých účink噧 ne hodného od ádᆷ受ní dešᙗ囧o ých od, udržo ᆷ受irozený ᆷ受o enciál ᆷ受o rcho ých i ᆷ受odzemních od. ok li y, k eré nelze z echnických nebo ekonomicko ᆷ受ro ozních d噧 od噧 n ᆷ受oji n eejnou k n liz ční íᙗ囧, je nu né yb i odᆷ受o íd jícím z ízením n zneškodᒇ嘗o ání ᆷ受l ško ých odᆷ受 dních od. 5

6 ᆷ受r y odních ok噧 n rho, ᆷ受o olo re lizo e my lu ucelené re i liz ce íčních y ém噧. ji i roz oj odᆷ受 do ého ho ᆷ受odá í mᆷ受 oul du rozšiujícím e ᆷ受rá ním rámcem é o ᆷ受roblem ice, zejmén z ji i álé ᆷ受lochy ᆷ受ro komᆷ受o áren ký ᆷ受ro oz úᆷ受r u me k噧 če nᆷ受 možno i ídᆷ受ní druho ných uro in ᆷ受ᆷ受 ᆷ受ír, ᆷ受l y, d.ᆷ受. ᆷ受oji mᆷ受 o n dálnici 11 rychlo ní komunik ci 5 e no ených mimoúro ᒇ嘗o ých kižo kách ukleny lo iš ᆷ受. e lizo mᆷ受 ké komunik ce Se erní en Jižní ᆷ受ojk, k eré oí zákl d z ložení e ího hr deckého okruhu. S á jící edení doᆷ受r ní echnické infr ruk ury mezinárodního, reᆷ受ubliko ého n dmí ního ýzn mu ᆷ受o žo z bilizo né re ᆷ受ek o je. ji i do ečný ᆷ受rofil komunik ce ᆷ受lochách doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受e ážnᆷ受 ᆷ受ro obou mᆷ受rný ᆷ受ro oz mo oro ých ozidel, ᆷ受ro oz cykli 噧 chodc噧 ᆷ受ro or ᆷ受ro romo dí, ᆷ受ičemž koridory ᆷ受ro cykli y budou ešeny hl ním doᆷ受r ním ᆷ受ro oru. ji i z i elných ᆷ受lochách do ečnou ᆷ受ro uᆷ受no územím i ᆷ受ro uᆷ受no do olné kr jiny. i re liz ci doᆷ受r ní infr ruk ury linio ého ch r k eru u ni hr nice mᆷ受 kr jiny je nu né y oi odᆷ受o íd jící ᆷ受ro or ᆷ受ro ᆷ受ohyb chodc噧 ᆷ受rofilu komunik ce nebo oubᆷ受hu ní, ᆷ受íᆷ受 dnᆷ受 i kolmo n ni, bez b riéro ého efek u. hráni z ᆷ受né území ᆷ受ed ne i ními li y hluku z doᆷ受r y z ji i ochr nu z i elných ᆷ受loch ᆷ受ro bydlení ᆷ受ed hlukem, o ᆷ受omocí oᆷ受 ení, k erá ne i nᆷ受 neo li ní urb ni ické, ᆷ受ro oro ᆷ受 komᆷ受oziční rchi ek onické hodno y území. y oi ᆷ受odmínky ᆷ受ro roz oj yšší yuži í mᆷ受 ké hrom dné in ero né ᆷ受ímᆷ受 ké doᆷ受r y ochr nou ᆷ受referencí rolejbu 噧 ozidel hybridním elek rickým ᆷ受ohonem. yuží železniční íᙗ囧 ᆷ受ro z ložení y ému mᆷ受 ké ᆷ受ímᆷ受 ké kolejo é doᆷ受r y n ᆷ受rinciᆷ受u hybridních ozidel r m r in možno í ý by r diálních r í edených uliční úro ni, z ú ᆷ受ných do á jící železniční í ᆷ受. Budo hrom dná ᆷ受 rko cí z ízení ᆷ受ro oby ele mᆷ受 i jeho ná š ᆷ受 níky cílem u olni eejná ᆷ受ro r n í uliční ᆷ受ro ory od ᆷ受 rkujících ozidel ᆷ受ro jiné yuži í, no é zá bᆷ受 ᆷ受refero umi ᙗ囧o ání ᆷ受 rko cích od ných ání rámci objek u, budo y ém záchy ných ᆷ受 rko išᙗ囧 u uzl噧 z á ek hrom dné doᆷ受r y. yuží ᆷ受o enciál e噧i ujícího le iš ᆷ受 ci ilním ᆷ受ro ozem ᆷ受ro roz oj r噧zných forem ci ilní le ecké doᆷ受r y če nᆷ受 yuži í hodných územních ᆷ受odmínek ᆷ受ro roz oj ý ojo ých ýrobních k ᆷ受 ci ou i ejících le eckou doᆷ受r ou ýrobou. ji i územní ᆷ受odmínky ᆷ受ro yuži í čá i bý lého ojen kého reálu le iš ᆷ受 r dec rálo é ᆷ受ro reál národního cen r krizo é ᆷ受iᆷ受r eno i ᆷ受 ᆷ受 ýc ik ložek in ero ného záchr nného y ému, o ohledem n ou i lo i ýk jící e zejmén ešení echnické infr ruk ury y ol né ím o zámᆷ受rem...6. Ⴧ卷žჇ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷 syჇ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷 ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷gᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷- Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷é sídჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷gჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ji i ᆷ受roᆷ受oji elno á jící no é komunik ční í ᆷ受 n území mᆷ受 r dce rálo é e á jícími no ými komunik cemi ᆷ受rocházejícími ᆷ受o území jiných ídelních ú r噧. ji i roz oj železniční doᆷ受r y umožni ᆷ受e h í ᆷ受 mᆷ受 ké ᆷ受ímᆷ受 ké železnice mezi územím r dce rálo é územím r decko rdubické ídelní lomer ce če nᆷ受 roz oje y ému ᆷ受e uᆷ受ních uzl噧 n d lší n zující formy doᆷ受r y. ji i kon inui u yuži í kr jiny ᆷ受ro olný č rekre ci, zejmén e ᆷ受oji o i budo áním ᆷ受roᆷ受ojo áním í ᆷ受 ᆷ受ᆷ受ších cykli ických r. ji i doᆷ受r ní ᆷ受ro oznᆷ受 echnické ná zno i území oho o reionu, yᆷ受lý jící z ᆷ受odmínky urb ni ického ᆷ受ro ozního roz oje le iš ᆷ受 r dci rálo é. 6

7 3. U B S 噧rb ni ická konceᆷ受ce no uje zákl dní ᆷ受rinciᆷ受y roz oje území r dce rálo é. y o ᆷ受rinciᆷ受y ᆷ受ímo ycházejí zejmén z ᆷ受ch o dokumen 噧ᒇ嘗 z í ᆷ受zného ná rhu, k erý zí k l 1. cenu ideo é urb ni ické ou ᆷ受ži ᆷ受 yᆷ受i o el ᆷ受 o r dec rálo é roce 010ᆷ受, jehož u orem je u or ké družení omáš yme álek rchi ec,.r.o. doc. n. rch. rik o ; ze dání územního ᆷ受lánu, k eré bylo ch áleno z uᆷ受i el em ᆷ受 r dce rálo é dne ejd噧leži ᆷ受jší ᆷ受rinciᆷ受y urb ni ické konceᆷ受ce ᆷ受očí jí zejmén ná ledujícímᒇ嘗 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷 hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷sჇ卷dy Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é, k eré no il rchi ek Jo ef Gočárᒇ嘗 r diálnᆷ受 okružní y ém hl ních mᆷ受 kých komunik cí; y ém mᆷ受 kých r diál ᆷ受odobᆷ受 mᆷ受 kých bul ár噧 ᆷ受ro oro ými dimenzemi ch r k eri ickými ᆷ受ro mᆷ受 o r dec rálo é j nᆷ受 defino nými komᆷ受ozičními o mi, umožᒇ嘗ujícími ᆷ受r噧hledy n domin n y ᆷ受 nor m u mᆷ受. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷í systéჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷h Ⴧ卷ᆷ唇stsჇ卷ᆷ唇Ⴧ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷dᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷ᆷ唇stsჇ卷ᆷ唇Ⴧ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ů ᆷ受ro oro ých dimenzích ch r k eri ických ᆷ受ro r dec rálo é, k eré j ou mᆷ受ro ᆷ受 orien o ány k, že mᆷ受rem od cen r mᆷ受ují j kož o urb niz ční o y do hl ních roz ojo ých lok li mᆷ受rem k cen ru mᆷ受ují j kož o komᆷ受oziční o y do hl ních mᆷ受r噧 ᆷ受r噧hledu n domin n y ᆷ受 nor m u mᆷ受. Bul áry j ou ry mizo ány ze elnᆷ受 defino nými eejnými ᆷ受ro ory, j kými j ou ᆷ受e ážnᆷ受 námᆷ受 í ᆷ受 rky ymezenými ᆷ受ro oro ými z hy komᆷ受ozičními ᆷ受r ky. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷í dჇ卷Ⴧ卷šíhჇ卷 tᖗ喧Ⴧ卷tíhჇ卷 hჇ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷éhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷ᆷ唇stsჇ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 s Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷íჇ卷íჇ卷 Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷, k erý je mᆷ受ro ᆷ受 eden k, že ᆷ受e ážné čá i é r y ymezuje nᆷ受jší okr j zá by á jící i zá by roz ojo ých lok li ách. e í okruh je z ložen zámᆷ受rnᆷ受 ᆷ受ouze j ko ič r ᆷ受okruh, k erý y áí nenciální ᆷ受olokružní ᆷ受ojení e mᆷ受rech e ero ýchodních, e erozáᆷ受 dních jihozáᆷ受 dních ᆷ受ímými zb mi n nᆷ受jší n d zenou komunik ční íᙗ囧. en o ič r ᆷ受okruh je zámᆷ受rnᆷ受 ᆷ受erušen jihozáᆷ受 dním k dr n u území r dce rálo é mí ᆷ受, kde do ruk ury mᆷ受 z huje klín komᆷ受 k ní zelenᆷ受. Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇ty ᆷ唇Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷íhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷 sჇ卷Ⴧ卷თ嘇íჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷íჇ卷íhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷éჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 ᆷ唇Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇fᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇tí ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í rámci komᆷ受 k ního mᆷ受 ymezením ᆷ受e bo ých území dne nežádoucím zᆷ受噧 obem funkčního yuži í či nežádoucí formou ᆷ受ro oro é ruk ury, dále ᆷ受očí jící defino ání d lšího územního roz oje okr jo ých čá ech e mᆷ受rech domin n ních urb niz čních o, ᆷ受i z cho ání ᆷ受rolínání zá by e zelení ídelní kr jinnou k, by ruk ur zá by mᆷ受 uᆷ受o l do kr jiny kr jin uᆷ受o l do mᆷ受. rozdíl od cen r mᆷ受 e díky omu o ᆷ受rinciᆷ受u zá b okr jo ých čá ech neᆷ受roᆷ受ojuje do kon inuální formy, nýbrž y áí éby né urb ni ické ú ry j nᆷ受 funkčnᆷ受, ᆷ受ro oro ᆷ受 komᆷ受ozičnᆷ受 defino nými lokálními cen ry. omin n ní mᆷ受ry roz oje j ou ou edᆷ受ny do záᆷ受 dní, e erní jižní urb niz ční o y e zbách n no ᆷ受 n ržené mᆷ受 ké r diály. Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷tᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷íhჇ卷 fჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷თ嘇Ⴧ卷íhჇ卷 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇tí Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 sídჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷é ᆷ受ro rekre ci olný č oby el ᆷ受ojený ᆷ受ro oro ᆷ受komᆷ受ozičním ᆷ受roᆷ受ojením ýzn mných kr jinných ᆷ受r k噧, ídelní zelenᆷ受 ᆷ受ro oro é ruk ury zá by. Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇tí Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷tჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷stᆷ唇 žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇თ嘇Ⴧ卷í sítᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í ᆷ受odél á jících či no ých r í lok liz cí no ých z á ek mí ech ᆷ受o enciálem zniku lokálních cen er, mí ech roz ojo ých urb niz čních o mí ech, umožᒇ嘗ujících znik ᆷ受ímých ᆷ受e uᆷ受ních zeb n rolejbu y u obu y mᆷ受 ké reionální in ero né doᆷ受r y če nᆷ受 záchy ných ᆷ受 rko išᙗ囧. en o ᆷ受rinciᆷ受 je ᆷ受ojený y oením y ému r mᆷ受 ké reionální kolejo é doᆷ受r y, in ero né do y ému mᆷ受 ké hrom dné doᆷ受r y, k erý je z ložen n yuži í hybridních kolejo ých ozidel ᆷ受ro oro ᆷ受, echnicky ᆷ受ro oznᆷ受 od ozených od r m jí zn. r m r inu, k eré j ou choᆷ受ny ᆷ受ro ozu ouč nᆷ受 j k n á jících železničních r ích, k n no ých r m jo ých r ích i uo ných ᆷ受ímo uliční úro ni, ᆷ受olu y áejících ᆷ受ro oro ou formu ᆷ受ch o mᆷ受 kých bul ár噧, zejmén e mᆷ受rech no ých mᆷ受 kých r diál. Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷éhჇ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷íhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷tᆷ唇štᆷ唇 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷ᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é ᆷ受ro r噧zné formy ci ilní le ecké doᆷ受r y ᆷ受ojený roz ojem n zujícího území j kož o no é ýzn mné mᆷ受 ké č r i, jejíž ᆷ受oloh odᆷ受o ídá mᆷ受ro é orien ci e erní urb niz ční o y. Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇-hᆷ唇stჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷hჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷-Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷h Ⴧ卷 Ⴧ卷ᖗ喧íჇ卷Ⴧ卷dჇ卷íჇ卷h hჇ卷dჇ卷Ⴧ卷t. 7

8 UჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ýše u edenými nej ýzn mnᆷ受jšími ᆷ受rinciᆷ受y je ᆷ受liko án do území ᆷ受omocíᒇ嘗 ymezení ᆷ受loch ᆷ受odle ýzn mu no ení ᆷ受odmínek jejich yuži í ᆷ受bod.1ᆷ受; ymezení ᆷ受loch rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í no ení ᆷ受odmínek jejich yuži í ᆷ受bod. ᆷ受; no ení ᆷ受olycen rického y ému mᆷ受 ᆷ受bod. ᆷ受; no ení konceᆷ受ce ᆷ受ro oro ého u ᆷ受oádání ᆷ受bod.4ᆷ受; ymezení y ému ídelní zelenᆷ受 ᆷ受bod.5ᆷ受. 噧rb ni ická konceᆷ受ce je zobr zen l ním ýkre e ᆷ受..1ᆷ受 e ýkre e 噧rb ni ická konceᆷ受ce ᆷ受.. ᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 j ou zobr zeny e ýkre e zákl dního členᆷ受ní území ᆷ受.1ᆷ受, l ním ýkre e ᆷ受..1ᆷ受 ybr né ᆷ受lochy e ýkre ech onceᆷ受ce u ᆷ受oádání kr jiny ᆷ受.. ᆷ受, onceᆷ受ce doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受..4ᆷ受 onceᆷ受ce echnické infr ruk ury ᆷ受..5ᆷ受. lochy ᆷ受odle ýzn mu e člení n ᒇ嘗 ᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy stჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é; bᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy ᆷ受lochy, kde e zejmén odehrá á no ý roz oj obce, j. kde dochází ke zmᆷ受nám yuži í územíᒇ嘗 cᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇tჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é 嘇 嘇; Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y 嘇 嘇; Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷ᆷ唇 嘇 嘇. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷y ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷íჇ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 嘇 嘇. odmínky ᆷ受ro ᆷ受lochy ᆷ受odle ýzn mu j ou no eny bodᆷ受 6.1, ᆷ受ro ᆷ受lochy koridory územních rezer bodᆷ受 9. ro umí ᆷ受ní edení doᆷ受r ní echnické infr ruk ury j ou ymezeny koridory. koridory j ou no eny bodᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy s Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷díჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ůsჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇tí odrobné ᆷ受odmínky ᆷ受ro j ou zobr zeny l ním ýkre e ᆷ受..1ᆷ受 ybr né ᆷ受lochy e ýkre ech onceᆷ受ce u ᆷ受oádání kr jiny ᆷ受.. ᆷ受, onceᆷ受ce doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受..4ᆷ受 onceᆷ受ce echnické infr ruk ury ᆷ受..5ᆷ受. odmínky ᆷ受ro ᆷ受lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í j ou no eny bodᆷ受 6. j ou uᆷ受e nᆷ受ny íloze č.1 ᆷ受 bulk ᆷ受lochᆷ受. lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í e člení n ᒇ嘗 ᆷ受 Y BY ᆷ受Bᆷ受; bᆷ受 Y S Š BY ᆧ垗S S ᆷ受S ᆷ受; cᆷ受 Y S Š BY S ᆷ受S ᆷ受; dᆷ受 Y BČ S YB Ř J ᆧ垗 S 噧 噧 ᆷ受 ᆷ受; eᆷ受 Y BČ S YB ᆧ垗 ᆧ垗 S Ř ᆷ受 Sᆷ受; fᆷ受 Y BČ S YB Č Ř Š ᆧ垗 S ᆷ受 ᆷ受; ᆷ受 Y BČ S YB ŘB Y ᆷ受 ᆷ受; hᆷ受 Y Y S B 噧 ᆷ受 ᆷ受; iᆷ受 Y Y S B 噧 ᆷ受 ᆷ受; jᆷ受 Y S Y ᆷ受 ᆷ受; kᆷ受 Y ᆧ垗 BY S ᆷ受 ᆷ受; lᆷ受 Y ᆧ垗 S 噧 噧 Y S Č ᆷ受 Sᆷ受; mᆷ受 Y ᆧ垗 S 噧 噧 Y ៗ埗 Č ᆷ受 ៗ埗 ᆷ受 ᆷ受 ᆷ受; nᆷ受 Y ᆧ垗 S 噧 噧 Y ᆷ受 ᆷ受; oᆷ受 Y ᆧ垗 S 噧 噧 Y ᆷ受 ᆷ受; ᆷ受ᆷ受 Y Ř J ᆧ垗 S S ᆷ受 ᆷ受; 8

9 qᆷ受 Y Ř J ᆧ垗 S S Ř J Ň ᆷ受 ᆷ受; rᆷ受 Y ᆧ垗 S 噧 ᆷ受 Sᆷ受; ᆷ受 Y ᆧ垗 Ř 噧 ᆷ受 ᆷ受; ᆷ受 Y S ŘS ᆷ受 嘇ᆷ受; uᆷ受 Y ᆧ垗 ᆧ垗 S ᆷ受 ᆷ受; ᆷ受 Y S ᆷ受 ᆷ受; 噧ᆷ受 Y Ř ᆷ受 ᆷ受; 噧ᆷ受 Y S Š S ᆧ垗 ᆷ受írodní, zemᆷ受dᆷ受l ké ᆷ受 SჇ卷Ⴧ卷ᆷ受; yᆷ受 Y S Š S ᆧ垗 ᆷ受or o ní ᆷ受 Ssᆷ受; zᆷ受 Y S ᆧ垗 ᆷ受 嘇ᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷yჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 systéჇ卷 Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷 ro ᆷ受olycen rický roz oj mᆷ受 ᆷ受ro z jiš ᆷ受ní k li ní do uᆷ受no i obč n ké infr ruk ury jedno li ých čá ech mᆷ受 je no en ᆷ受olycen rický y ém mᆷ受. olycen rický y ém mᆷ受 oíᒇ嘗 mᆷ受 ké cen rum; mᆷ受 ké bul áry; mᆷ受 ká ubcen r ; ᆷ受ímᆷ受 ká ubcen r. r ky ᆷ受olycen rického y ému mᆷ受 j ou zobr zeny e ýkre u 噧rb ni ická konceᆷ受ce ᆷ受.. ᆷ受 j ou yzn čeny hr nicí území ᆷ受mᆷ受 ké cen rumᆷ受, o ou roz ojo ého území ᆷ受mᆷ受 ké bul áryᆷ受, ᆷ受íᆷ受 dnᆷ受 bodem ᆷ受mᆷ受 ká ubcen r, ᆷ受ímᆷ受 ká ubcen r ᆷ受. S no ují e y o ᆷ受odmínky ᆷ受olycen rického y ému mᆷ受 ᒇ嘗 ᆷ受 bᆷ受 cᆷ受 dᆷ受 ᆷ受lochách Ⴧ卷ᆷ唇stsჇ卷éhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 ᆷ受 ymezeného hr nicí územíᆷ受 ᆷ受riori nᆷ受 ou eჷ堇o ᆷ受ede ším by z ízení ᆷ受ro bydlení obč n ké yb ení n dmᆷ受 kého celomᆷ受 kého ýzn mu ᆷ受n ᆷ受íkl d d噧leži é ᆷ受oli ické, ᆷ受rá ní kul urní in i uceᆷ受. ᆷ受lochách ᆷ受odél Ⴧ卷ᆷ唇stsჇ卷ᆷ唇Ⴧ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ů ᆷ受riori nᆷ受 ou eჷ堇o by z ízení zejmén ᆷ受ro obč n ké yb ení celomᆷ受 kého mí ního ýzn mu ᆷ受odᆷ受orou in enzi ního yuži í eejného ᆷ受ro r n í mᆷ受 kého bul áru. ᆷ受lochách nejbližším okolí Ⴧ卷ᆷ唇stsჇ卷éhჇ卷 sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 ᆷ受riori nᆷ受 ou eჷ堇o zejmén by z ízení obč n kého yb ení mí ního ýzn mu loužící oby el噧m ᆷ受ilehlého území. y oi ýzn mné eejné ᆷ受ro r n í ᆷ受žiš i mᆷ受 kého ubcen r n ᆷ受ojením n hrom dnou doᆷ受r u. eejné ᆷ受ro r n í yb i eejnou zelení ᆷ受r ky ᆷ受ro ᆷ受ohyb ᆷ受oby ᆷ受ᆷ受ších ᆷ受drobná rchi ek ur, mobiliáᆷ受. o ᆷ受loch nejbližším okolí ymezeného ubcen r umí ᙗ囧o zejmén by in ero ným obč n kým yb ením ᆷ受ᆷ受ro obchod, lužby, r o ání ᆷ受od.ᆷ受, dále by obč n kého yb ení, k eré je eejnou infr ruk urou k eré je zá i lé n urči é docházko é zdáleno i ᆷ受n ᆷ受íkl d m e ké zákl dní školyᆷ受. ᆷ受lochách nejbližším okolí Ⴧ卷ᖗ喧íჇ卷ᆷ唇stsჇ卷éhჇ卷 sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 ᆷ受riori nᆷ受 ou eჷ堇o zejmén by z ízení obč n kého yb ení mí ního ýzn mu loužící oby el噧m ᆷ受ilehlého ídl ᆷ受obč n ká yb eno mu í bý e kl dbᆷ受, kdy ᆷ受o iluje obᆷ受 čno ídl jeho nezá i lo n cen ru mᆷ受 ᆷ受. y oi ýzn mné eejné ᆷ受ro r n í ᆷ受žiš i ᆷ受ímᆷ受 kého ubcen r n ᆷ受ojením n hrom dnou doᆷ受r u zbou n cen rum mᆷ受. eejné ᆷ受ro r n í yb i eejnou zelení ᆷ受r ky ᆷ受ro ᆷ受ohyb ᆷ受oby ᆷ受ᆷ受ších ᆷ受drobná rchi ek ur, mobiliáᆷ受. o ᆷ受loch nejbližším okolí ymezeného ubcen r umí ᙗ囧o zejmén by in ero ným obč n kým yb ením ᆷ受ᆷ受ro obchod, lužby, r o ání ᆷ受od.ᆷ受, z á ky hrom dné doᆷ受r y dále by obč n kého yb ení, k eré je eejnou infr ruk urou k eré je zá i lé n urči é docházko é zdáleno i ᆷ受n ᆷ受íkl d m e ké zákl dní školyᆷ受, k eré ou eliko í roz hem odᆷ受o íd jí eliko i ýzn mu ídl. ro roz ojo é ᆷ受lochy j ou ᆷ受odmínky ᆷ受olycen rického y ému mᆷ受 u edeny íloze č.1 ᆷ受 bulk ᆷ受lochᆷ受. 9

10 3.ᖗ喧. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷éhჇ卷 Ⴧ卷sჇ卷Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷í ro ochr nu roz íjení hodno území ᆷ受ᆷ受ede ším ci iliz čních, kul urních, urb ni ických rchi ek onickýchᆷ受 e j ko oučá urb ni ické konceᆷ受ce no uje konceᆷ受ce ᆷ受ro oro ého u ᆷ受oádání, k erou oíᒇ嘗 ᆷ受 tyჇ卷 stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y, k erý je no en ᆷ受ro ybr né ᆷ受lochy bilizo né z ᆷ受ného území, ᆷ受lochy z i elné ᆷ受lochy ᆷ受e by; bᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷 嘇ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷st Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y, k erá je no en ᆷ受ro ybr né ᆷ受lochy bilizo né z ᆷ受ného území, ᆷ受lochy z i elné ᆷ受lochy ᆷ受e by; cᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷fᆷ唇Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷t Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇, k erý je no en ᆷ受ro ᆷ受lochy z i elné ᆷ受lochy ᆷ受e by; dᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇თ嘇Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y 嘇 ýzn mná domin n ; okální domin n ; omᆷ受oziční kcen ; hránᆷ受ný ᆷ受ohled; hránᆷ受ný ᆷ受r噧hled. onceᆷ受ce ᆷ受ro oro ého u ᆷ受oádání je zobr zen e ýkre e 噧rb ni ická konceᆷ受ce ᆷ受.. ᆷ受. ro ᆷ受lochy z i elné ᆷ受ro ᆷ受lochy ᆷ受e by je konceᆷ受ce ᆷ受ro oro ého u ᆷ受oádání u eden ᆷ受íloze č.1 ᆷ受 bulk ᆷ受lochᆷ受. odmínky ᆷ受ro oro ého u ᆷ受oádání j ou no eny bodᆷ受 SystéჇ卷 sídჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 ro z jiš ᆷ受ní k li ní zelenᆷ受 u ni ídl e no uje y ém ídelní zelenᆷ受. Sy ém ídelní zelenᆷ受 je ymezenᒇ嘗 ᆷ受 loch mi rozdílným zᆷ受噧 obem yuži íᒇ嘗 Y Ř J ᆧ垗 S S Ř J Ň ᆷ受 ᆷ受; Y ᆧ垗 S 噧 ᆷ受 Sᆷ受; Y ᆧ垗 Ř 噧 ᆷ受 ᆷ受 z ᆷ受ném území. lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í j ou zobr zeny l ním ýkre e ᆷ受..1ᆷ受 e ýkre e onceᆷ受ce u ᆷ受oádání kr jiny ᆷ受.. ᆷ受. bᆷ受 imo ᆷ受lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í y ém ídelní zelenᆷ受 oí zeleᒇ嘗, k erá je z hrnu do jiných funkčních ᆷ受loch, n ᆷ受.ᒇ嘗 z hr dy rodinných dom噧, ídliš ní zeleᒇ嘗, zeleᒇ嘗 e ni roblocích, zeleᒇ嘗 rámci ᆷ受loch obč n kého yb ení, hbi o ní zeleᒇ嘗, doᆷ受ro odná beho á zeleᒇ嘗 odních ok噧, uliční leje romo dí ᆷ受od. odmínky ᆷ受ro ochr nu roz oj ídelní zelenᆷ受 j ou no eny ᆷ受odmínk mi yuži í ᆷ受loch rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í bodᆷ受 6. j ou uᆷ受e nᆷ受ny íloze č.1 ᆷ受 bulk ᆷ受lochᆷ受 ᆷ受odmínk mi onceᆷ受ce u ᆷ受oádání kr jiny u edenými bodᆷ受 5. 10

11 ᖗ喧. ᖇ圇 Ⴧ卷 F S U U Y Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é ᆷ唇Ⴧ卷fჇ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷y oíᒇ嘗 ᖗ喧.1. konceᆷ受ce eejných ᆷ受ro r n í ᆷ受bod 4.1ᆷ受; konceᆷ受ce eejného obč n kého yb ení ᆷ受bod 4. ᆷ受; konceᆷ受ce doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受bod 4. ᆷ受; konceᆷ受ce echnické infr ruk ury ᆷ受bod 4.4ᆷ受. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷í onceᆷ受ce eejných ᆷ受ro r n í ymezuje ᆷ受lochy eejných ᆷ受ro r n í ᆷ受 ᆷ受 ᆷ受lochy eejných ᆷ受ro r n í eejná zeleᒇ嘗 ᆷ受 ᆷ受 ᆷ受ro z jiš ᆷ受ní ᆷ受ro uᆷ受no i mᆷ受, jeho ob luhy rekre ce oby el mᆷ受. láš ní d噧r z je nu no klá n úᆷ受r y eejných ᆷ受ro r n í zejmén územích yzn čených ᆷ受olycen rickým y émem mᆷ受 ᆷ受bod. ᆷ受. imo hl ní doᆷ受r ní hy je nu ná zejmén ᆷ受odᆷ受or jejich ᆷ受oby o ých funkcí. rámci roz ojo ých lok li budou územních udiích n zujících dokumen cích n rho ány do ečné ᆷ受lochy eejných ᆷ受ro r n í ᆷ受 minimálním roz hu ᆷ受odle 7, od. yhlášky 501/ 006 Sb.ᆷ受 ᆷ受ro ob luhu ešeného území doᆷ受r ní echnickou infr ruk urou, ro nᆷ受ž budou n rho án eejná ᆷ受ro r n í z účelem u ᆷ受okojení ᆷ受ohody bydlení oby el jedno li ých oby ných celk噧. ᖗ喧.. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷éhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷თ嘇Ⴧ卷Ⴧ卷sჇ卷éhჇ卷 Ⴧ卷yჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í onceᆷ受ce eejného obč n kého yb ení ymezuje ᆷ受lochy obč n kého yb ení eejná infr ruk ur ᆷ受 ᆷ受 ᆷ受ro z jiš ᆷ受ní ro nomᆷ受rného rozmí ᆷ受ní ᆷ受imᆷ受ené do uᆷ受no i d噧leži ého obč n kého yb ení loužícímu eejnému zájmu. odmínky yuži í ᆷ受loch obč n kého yb ení eejné infr ruk ury j ou no eny bodᆷ受 6. j ou uᆷ受e nᆷ受ny íloze č.1 ᆷ受 bulk ᆷ受lochᆷ受. ᖗ喧.3. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í ᆷ唇Ⴧ卷fჇ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷y onceᆷ受ci doᆷ受r ní infr ruk ury n území mᆷ受 oí konceᆷ受ceᒇ嘗 ilniční doᆷ受r y ᆷ受bod 4..1ᆷ受; eejné hrom dné doᆷ受r y ᆷ受bod 4.. ᆷ受; doᆷ受r y klidu ᆷ受bod 4.. ᆷ受; ᆷ受ᆷ受ší doᆷ受r y ᆷ受bod 4..4ᆷ受; cykli ické doᆷ受r y ᆷ受bod 4..5ᆷ受; železniční doᆷ受r y ᆷ受bod 4..6ᆷ受; le ecké doᆷ受r y ᆷ受bod 4..7ᆷ受; odní doᆷ受r y ᆷ受bod 4..8ᆷ受; ro z jiš ᆷ受ní ᆷ受odmínek doᆷ受r ní infr ruk ury e ymezujíᒇ嘗 ᆷ受 koridory ᆷ受ro edení doᆷ受r ní infr ruk ury; bᆷ受 ᆷ受lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži íᒇ嘗 ᆷ受lochy doᆷ受r ní infr ruk ury ilniční ᆷ受 Sᆷ受; ᆷ受lochy doᆷ受r ní infr ruk ury železniční ᆷ受 ᆷ受; ᆷ受lochy doᆷ受r ní infr ruk ury le ecké ᆷ受 ᆷ受; cᆷ受 ᆷ受ekry né ᆷ受r ky ᆷ受linio é bodo éᆷ受. Ⴧ卷Ⴧ卷stᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷ůჇ卷 Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷sჇ卷ᆷ唇Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy tჇ卷Ⴧ卷s Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷h dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í ᆷ唇Ⴧ卷fჇ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷y ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷íჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷dჇ卷Ⴧ卷tíჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇ty Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇tჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷éhჇ卷 ᖗ喧თ嘇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇ty Ⴧ卷 sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷 s Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷íჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇tí sჇ卷Ⴧ卷sჇ卷díჇ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy s Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷díჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ůsჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇tí. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ň tytჇ卷 თ嘇Ⴧ卷stᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷ů Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷íჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷íჇ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷éhჇ卷 Ⴧ卷sჇ卷Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷 sჇ卷Ⴧ卷sჇ卷díჇ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy tyჇ卷Ⴧ卷 stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y. 11

12 ᖗ喧.3.1. Sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇თ嘇Ⴧ卷í dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Cíle a základní principy koncepce v oblasti silniční dopravy: ᆷ受ojení mᆷ受 n dálnic 11 rychlo ní ilnici 5 e no ených ukleny lo iš ᆷ受. cho ání hodné doᆷ受lnᆷ受ní r diálnᆷ受 okružního zákl dního komunik čního y ému mᆷ受. jiš ᆷ受ní doᆷ受r ního n ᆷ受ojení roz ojo ých ᆷ受e bo ých ᆷ受loch. ymí ᆷ受ní r nzi ní doᆷ受r y mimo cen rum mᆷ受 cílem odlehči. mᆷ受 ký okruh od n r噧 jící doᆷ受r y. y oení ᆷ受odmínek ᆷ受ro roz oj yšší yuži í mᆷ受 ké hrom dné in ero né ᆷ受ímᆷ受 ké doᆷ受r y. leᆷ受šení ži o ního ᆷ受ro edí ᆷ受odél doᆷ受r nᆷ受 ýzn mných komunik cí. ýšení bezᆷ受ečno i ᆷ受ro ozu oby el. ro z jiš ᆷ受ní ᆷ受odmínek ilniční doᆷ受r y e ymezujíᒇ嘗 ᆷ受 koridory ᆷ受ro edení doᆷ受r ní infr ruk ury; ᆷ受lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í ᆷ受lochy doᆷ受r ní infr ruk ury ilniční ᆷ受 Sᆷ受; ᆷ受lochy eejných ᆷ受ro r n í ᆷ受 ᆷ受; bᆷ受 ᆷ受ekry né ᆷ受r ky ilniční doᆷ受r yᒇ嘗 komunik ce n dmᆷ受 kého ýzn mu dálnice; komunik ce n dmᆷ受 kého ýzn mu ilnice. ídy; komunik ce celomᆷ受 kého ýzn mu; komunik ce mᆷ受 kého ýzn mu; kižo k n komunik ci n dmᆷ受 kého ýzn mu ᆷ受dálniceᆷ受; kižo k n komunik ci n dmᆷ受 kého ýzn mu ᆷ受 ilnice. ídyᆷ受; kižo k n komunik ci celomᆷ受 kého ýzn mu. oridory ᆷ受ro edení doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受lochy doᆷ受r ní infr ruk ury ilniční j ou zobr zeny l ním ýkre e ᆷ受..1ᆷ受, e ýkre e onceᆷ受ce doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受..4ᆷ受 j ou n íc zobr zeny ᆷ受ekry né ᆷ受r ky. Y Ů S Č ᆧ垗 S 噧 噧 Y 1 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 11 ᆷ受 01ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení dálnice 11 če nᆷ受 kižo ek n ᆷ受ojením n á jící ilniční íᙗ囧 šech ou i ejících objek 噧. Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í tჇ卷Ⴧ卷gჇ卷Ⴧ卷ty - Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷y sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇11 ᆷ受 0 ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受eložky ilnice /11 e erní nen y če nᆷ受 kižo ek n ᆷ受ojením n á jící i ýhledo ou ilniční íᙗ囧 šech ou i ejících objek 噧. 3 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇35 ᆷ受 04ᆷ受 koridor ᆷ受ro rozšíení ilnice / 5 n č yᆷ受ruh ú eku od lo iš ᆷ受 ᆷ受o n ᆷ受ojení n ilnici / 1 ᆷ受 ou níko u uliciᆷ受 če nᆷ受 kižo ek, nezby ných demolic šech ou i ejících objek 噧. ᖗ喧 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᆷ唇žჇ卷í sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y ᆷ受 0 ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení jižní ᆷ受ojky ᆷ受roᆷ受ojující /11, / 7 / če nᆷ受 kižo ek n ᆷ受ojením n á jící i ýhledo ou ilniční íᙗ囧 šech ou i ejících objek 噧. 5 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷y sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇30ᖇ圇 ᆷ受 11ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受eložky ilnice če nᆷ受 kižo ek n ᆷ受ojením n á jící i ýhledo ou ilniční íᙗ囧 šech ou i ejících objek 噧. 6 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 ᖇ圇 ᖇ圇ᖇ圇 10 ᆷ受 1 ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení mᆷ受ro ᆷ受 šíko ᆷ受 uᆷ受r ené ilnice / če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 ᖇ圇 ᖇ圇ᖇ圇 ᖇ圇 ᆷ受 14ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení mᆷ受ro ᆷ受 šíko ᆷ受 uᆷ受r ené ilnice / 98 7 če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 ᖇ圇 ᖇ圇ᖇ圇ᖇ圇 ᆷ受 15ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení mᆷ受ro ᆷ受 šíko ᆷ受 uᆷ受r ené / 997 če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 ᖇ圇 ᖇ圇ᖇ圇 1 - ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷šsჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受 16ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受koš ké r diály če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. 1

13 10 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷tᆷ唇štჇ卷íhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受 18ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení mᆷ受 kého bul áru ú eku od konce ᆷ受koš ké r diály ᆷ受o n ᆷ受ojení n ilnici / 991 n jižním okr ji Sᆷ受rá čického ᆷ受í níku če nᆷ受 kižo ek, doᆷ受r ního ná uᆷ受ního ᆷ受ro oru le iš ᆷ受, y ému r m r in šech ou i ejících objek 噧. 11 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷žsჇ卷é tᖗ喧ídy ᆷ受 7ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受á ení č yᆷ受ruho é komunik ce edením kolejo ého r m r inu jeho o e koridoru če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. 1 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é ᆷ受 5ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受á ení komunik ce ú eku od á jící ilnice /11 ᆷ受o kižo ku no ou ulicí Škodo kou edení d oukolejného, kižo ek šech ou i ejících objek 噧. 13 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᆷ唇žჇ卷íhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í ᆷ受 8ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ilniční ᆷ受ojky mezi á jící Bezhr d n ilnici / 7 ilnicí / 9810 če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. 1ᖗ喧 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇თ嘇Ⴧ卷í sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y SჇ卷Ⴧ卷tᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 SჇ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y ᆷ受 45ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ilnice ᆷ受roᆷ受ojující Sl inu, ᆷ受eložku ilnice /11 ᆷ受 e erní nen uᆷ受, á jící ilnici /11 S inárky če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. 15 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷žsჇ卷é Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷dჇ卷ᆷ唇stí Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y ᆷ受 ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受eložky ydlino ké ulice n djezdem n d železniční r í č.0 0 r dec rálo é ýniš ᆷ受 n d rlicí če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. 16 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷tᆷ唇štᆷ唇 ᆷ受 4ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受eložky edmᆷ受ické ulice láckách n djezdem n d železniční r í č.0 1 r dec rálo é J romᆷ受 če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. 1ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 FჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᖗ喧stჇ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷žsჇ卷é Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷dჇ卷ᆷ唇stí Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y ᆷ受 0ᆷ受 koridor ᆷ受íčné ᆷ受á ení komunik ce roz ojo ého území emeš áru ᆷ受očá kem Bezručo ᆷ受 ulici koncem n ᆷ受ojení n ulici. ჷ堇ir h če nᆷ受 kižo ky, ᆷ受odjezdu ᆷ受od železniční r í č. 0 1 rdubice r dec rálo é, n djezdu n d r í č. 0 0 hlumec n d idlinou r dec rálo é šech ou i ejících objek 噧. 1ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 ᘇ坷Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受 9ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受á ení č yᆷ受ruho é komunik ce ᆷ受e bo ého území záᆷ受 dnᆷ受 od ž r dec rálo é hl ní nádr ží ᆷ受 á jící ᆷ受lochy ᆷ受 če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. o ᆷ受 n ržené ᆷ受ekry né ᆷ受r ky ilniční doᆷ受r yᒇ嘗 -01 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 11 koridoru ymezeném ᆷ受odle ᆷ受l ného územního rozhodnu í 噧 ukleny mimoúro ᒇ嘗o á kižo k dálnice 11 e ilnicí /11 n jihozáᆷ受 dním okr ji mᆷ受 n ᆷ受ojením n á jící ilniční íᙗ囧 če nᆷ受 y ol ných úᆷ受r ou i ejících objek 噧. 01. 噧 lo iš ᆷ受 mimoúro ᒇ嘗o á kižo k dálnice 11 rychlo ní ilnicí 5 ilnicí / 5 n e ero ýchodním okr ji mᆷ受 n ᆷ受ojením n á jící ilniční íᙗ囧 če nᆷ受 y ol ných úᆷ受r ou i ejících objek 噧. -0 ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷 sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇11 - SჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í tჇ卷Ⴧ卷gჇ卷Ⴧ卷tჇ卷 ᆷ受očá eční ú ek od okružní kižo ky u Č délky cc 1,800 km ᆷ受eáži e ilnicí / e mᆷ受ru n J romᆷ受, ze k eré e odklání n ýchod, ᆷ受rochází ᆷ受rolukou zá by lo išᙗ囧, lácky obchází e ernᆷ受, ᆷ受rochází reálem le iš ᆷ受 e ernᆷ受 od oucho jižnᆷ受 od ile ic, ᆷ受okr čuje mezi Sl inou Slez kým ᆷ受edmᆷ受 ím e ernᆷ受 od železniční r i č. 0 0 r dec rálo é ýniš ᆷ受 n d rlicí e mᆷ受ru n Blešno ebecho ice ᆷ受od rebem. Součá í ᆷ受eložky je ý b šech ou i ejících objek 噧. 0.1 kružní kižo k ilnic /11 / 5 úᆷ受r á jící okružní kižo ky u Č. 0. ižo k ᆷ受ed Č kižo k r e /11 / umožᒇ嘗ující ᆷ受iᆷ受ojení á jícího ᆷ受r噧my lo ého kl do cího reálu Č roz ojo é ᆷ受lochy ižo k e ilnicí / kižo k e á jící ilnicí / mí ᆷ受 odᆷ受ojení e erní nen y e mᆷ受ru n ýchod. 0.4 ižo k ᆷ受koše kižo k e erní nen y ᆷ受koš kou r diálou ᆷ受 ilnicí / 991 ᆷ受. 0.5 ižo k ile ice kižo k e erní nen y oucho kou r diálou ᆷ受 ilnicí / 997ᆷ受. 0.6 ižo k / 08 kižo k e erní nen y ᆷ受eložkou ilnice / ižo k kižo k mí ní komunik cí Sl in S inárky, k erá je záro eᒇ嘗 ᆷ受ojkou mezi e erní nen ou á jící ilnicí / Ⴧ卷ᆷ唇žჇ卷í sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷 sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇3ᖇ圇 z čá ek jižní ᆷ受ojky je okružní kižo ce Bláho k e ilnicí /11 dále je eden jižnᆷ受 od uklen ᆷ受ro oru mezi yᆷ受erno l čicemi, mimoúro ᒇ嘗o ᆷ受 n djezdem kíží rdubickou ulici železniční r ᙗ囧 č. 0 0 hlumec n d idlinou r dec rálo é ᆷ受okr čuje ýchodním mᆷ受rem e ernᆷ受 od S do kižo ky / 7. Součá í jižní ᆷ受ojky je ý b šech ou i ejících objek 噧. 1