Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP"

Transkript

1 79-41-K/41 Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou Sázavská 547 Motto: Učitel, který se od svých žáků nic nenaučí, není učitelem.

2 Frank Herbert OBSAH: 1. Identifikační údaje str Charakteristika školy str Velikost školy str Vybavení a umístění školy str Charakteristika pedagogického sboru str Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce str Spolupráce se sociálními partnery str Charakteristika ŠVP str Zaměření školy a základní rysy ŠVP str Profil absolventa str Organizace přijímacího řízení str Organizace maturitní zkoušky str Výchovné a vzdělávací strategie str Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami str Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných str Začlenění průřezových témat str Začlenění integrovaných vzdělávacích oblastí a oborů str Učební plán str Tabulace učebního plánu str Poznámky k učebnímu plánu str Učební osnovy str Český jazyk a literatura str Anglický jazyk str Německý jazyk str Francouzský jazyk str Matematika str. 59 2

3 5.6. Základy společenských věd str Dějepis str Fyzika str Chemie str Biologie str Zeměpis str Informatika str Hudební výchova str Výtvarná výchova str Tělesná výchova str Hodnocení žáků a autoevaluace školy str Hodnocení žáků str Autoevaluace školy str Přílohy str

4 ČÁST 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4

5 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Oficiální název ŠVP: (Zpracováno podle RVP GV) 1.2 Vzdělávací program: Čtyřletý vzdělávací program 1.3 Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání 1.4 Motivační název ŠVP: Učitel, který se od svých žáků nic nenaučí, není učitelem. 1.5 Předkladatel: Název školy: Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Adresa školy: Sázavská 547, Světlá nad Sázavou IČO: RED IZO: IZO: Ředitel školy: Ing. Jindřich Vodička Kontakty na školu: tel.: fax: akademie-svetla.cz Zřizovatel: Název: Kraj Vysočina Adresa: Žižkova 57, Jihlava IČO: Kontakty: tel.: , Platnost dokumentu od 1. září 2009 počínaje prvním ročníkem razítko školy podpis ředitele 5

6 ČÁST 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6

7 2.1 Velikost školy 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Gymnázium ve Světlé nad Sázavou je od roku 2000 součástí sloučeného komplexu tří původně samostatných škol a je jedním z nejmladších gymnázií regionu. Bylo založeno roku 1990 původně jako součást Gymnázia Havlíčkův Brod. Gymnázium má čtyři třídy, jednu v každém ročníku. Kapacita je 120 žáků, skutečný počet se pohybuje kolem 110 žáků. 2.2 Vybavenost a umístění školy Gymnázium sídlí v komplexu budov vystavěných v letech nedaleko centra města, v klidném prostředí na břehu řeky Sázavy. Každá třída gymnázia má svou kmenovou učebnu vybavenou bílou ovou tabulí, PC s připojením na internet a dataprojektorem, takže lze uplatňovat i moderní výukové metody. Počínaje rokem 2009 jsou třídy vybavovány notebooky, které mohou žáci využívat i k domácí práci. Kmenové učebny mají kapacitu pro 30 žáků a jsou dostatečně prostorné. Žáci gymnázia využívají i ostatní prostory školy, jejíž vybavení je neustále modernizováno. V současné době má škola 14 kmenových učeben, z toho 12 s kapacitou 30 míst a 2 učebny pro výuku dělených skupin s kapacitou 20 míst, odborné učebny s kapacitou 30 míst (učebna matematiky a fyziky, učebna biologie, učebna informatiky a učebna hudební výchovy), tři modernizované multimediální jazykové učebny a čtyři samostatné ateliéry pro výuku předmětů výtvarného a uměleckého charakteru. Ateliéry školy jsou vedené vysokoškolsky vzdělanými výtvarníky a akademickými malíři a sochaři, takže výtvarně zaměření žáci gymnázia zde mohou rozvíjet svůj talent nejen v klasické kresbě a malbě, ale mohou výtvarně tvořit a pracovat se sklem, kamenem a keramikou. Škola má multimediální učebnu s kapacitou 30 míst, kde je využita interaktivní tabule, dataprojektor a výpočetní technika k výuce vybraných předmětů. Velká zasedací místnost školy má kapacitu 100 míst a slouží pro přednáškovou a společenskou činnost; je však běžně využívána i jako multimediální učebna pro početnější skupiny a třídy. V provozu jsou dvě specializované laboratoře. V chemické laboratoři je 30 pracovních míst pro provádění laboratorních prací z anorganické a částečně také z organické chemie. Technologická laboratoř s 12 pracovními místy slouží k provádění prací potřebných k získání praktických znalostí absolventů sklářských a keramických oborů. Kromě budovy školy, kde jsou učebny a laboratoře, škola vlastní dvě budovy DM částečně upravené pro vyučování, jídelnu a kuchyň (kompletně rekonstruované a modernizované v roce 2009), tělocvičnu, dílny odborného výcviku. Všechny budovy tvoří uzavřený areál propojený spojovacími chodbami. Venkovní areál zahrnuje hřiště pro míčové hry, hřiště pro plážový volejbal a prostory pro relaxaci žáků s lavičkami, doplněné sochami a plastikami, které jsou dílem žáků uměleckořemeslných oborů. V prostorách školy a DM je v současné době vytvořeno 45 míst s PC připojenými neomezeně k internetu po celý den. PC jsou propojeny ve třech samostatných sítích. K využití 7

8 pedagogům i žákům slouží velkokapacitní kopírka a tiskárna zapojená do jedné z větví. K dispozici pro žáky a studenty školy jsou tři laserové tiskárny, kopírky a skenery a větší počet inkoustových tiskáren. Učebna výpočetní techniky dokončená v roce 2005 využívá nejnovější výpočetní techniku, počet pracovních míst je nyní 24. V roce 2009 proběhla také rekonstrukce školní knihovny, která byla přestěhována do nových prostor a jako její součást byl vybudován i školní klub s kuchyňkou a sociálním zázemím. Knihovna školy má již více než svazků, větší část je určena pro potřeby a volný čas žáků. Část učitelské knihovny obsahuje především odborné publikace sloužící k průběžnému vzdělávání učitelů. Veškerá literatura je dostupná žákům a studentům, půjčování knih probíhá dvakrát týdně v pravidelné výpůjční době. Knižní fond je průběžně doplňován a rozšiřován o další publikace i výukové CD-ROM. V současné době je omezen nákup beletrie a nové knihy jsou pořizovány především z oborů odborných, aby mohly být využity k výuce i samostudiu žáků školy. Materiální vybavení školy je uspokojivé, průběžně se inovuje a doplňuje. K dispozici jsou zpětné projektory, promítačky diapozitivů a pojízdné stolky s videopřehrávačem a televizorem. Škola ve Světlé n. S. má bezbariérový přístup. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Učitelský sbor je plně kvalifikovaný a aprobovaný, učitelé mají předepsané vysokoškolské vzdělání nebo si ho dokončují, někteří mají i tři aprobace. Sbor tvoří asi 60 pracovníků, většina pracuje na plný úvazek. Škola využívá i externisty, většinou výtvarníky profesionály. Na výuce gymnaziálních tříd se podílí asi třetina pedagogického sboru. Většina učitelů má dlouhodobé zkušenosti s výukou a dokáží velmi brzy rozpoznat studijní možnosti žáků a učební programy přizpůsobit úrovni žáků. Vyučující gymnázia se v rámci osobního rozvoje také účastní vzdělávacích seminářů a školení, a to jak odborných, tak metodických. Gymnázium je zastupováno vedoucí učitelkou Mgr. Lenkou Zadinovou, která koordinuje práci učitelů a zprostředkovává kontakt mezi členy sboru a vedením školy; účastní se porad širšího vedení školy. Gymnázium má vlastní výchovnou poradkyni Mgr. Janu Neugebauerovou, která pomáhá hlavně v profesní orientaci žáků a ve volbě vysokoškolského studia. S řešením osobních a sociálních problémů pomáhá další výchovná poradkyně školy Mgr. Lucie Rezlerová, která se zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů a pomoc v krizových situacích. Protidrogovou prevenci školy zajišťuje Mgr. Leoš Poříz. Celý tento tým vzájemně spolupracuje i při organizaci besed a přednášek. Volnočasové aktivity řídí i inspiruje projektový manažer školy Mgr. Michal Šimek, který zároveň propaguje školu jako redaktor Světelského zpravodaje, je - spolu s ředitelem školy také kontaktní osobou pro spolupráci a styk s veřejností a médii. Učitelé pracují v liberálním prostředí, které jim umožňuje využití nejvhodnějších pedagogických metod, výukových strategií a vlastního tvůrčího postupu. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 8

9 V roce 2006 vstoupila škola do mezinárodního programu pro mládež EDIE - Cena vévody z Edinburghu, který je zaměřen na volnočasové aktivity a na dobrovolnou službu a dovednosti mládeže; nyní je naše škola provozovatelem programu v Kraji Vysočina. Naši žáci tak každoročně vyjíždějí na mezinárodní expediční pobyty, kde se setkávají se stejně orientovanými studenty z celého světa, získávají praktické zkušenosti a ověřují si své jazykové dovednosti. Tento program rozvíjí většinu klíčových kompetencí RVP GV (kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a občanské a kompetence k podnikavosti). V rámci programu Sokrates/Comenius zahájila škola v roce 2007 spolupráci s tureckým partnerem školou v Can/Canakkale (zatím proběhly dva výměnné pobyty). V rámci programu Leonardo je od roku 2007 navázána spolupráce s Rakouskem, konkrétně s Wiener Kunstschule. Program je určen pro všechny umělecky zaměřené žáky školy. Podle zájmu žáků se pořádají každoročně vícedenní poznávací zájezdy, především do anglicky, francouzsky a německy mluvících zemí; při pobytu v Anglii jsou žáci ubytováni přímo v rodinách. Škola organizuje vlastní akce a prezentace s mezinárodní účastí s cílem vyměnit si zkušenosti a navázat kontakty s podobně orientovanými školami. Od roku 2004 v dvouletém intervalu jsou to výstavy Sklo kámen keramika; součástí jsou i práce z oblasti kresby a malby, takže žáci gymnázia se mohou také zapojit. Od roku 2006 organizujeme každoročně mezinárodní sympozium Sekání na hradě Lipnice. Škola spolupracuje s mnoha dalšími zahraničními partnery při zajišťování výměnných pobytů (již proběhly stáže v Glasscentru Leerdam v Holandsku, v Yukon College v Kanadě, v Perpignanu ve Francii aj.); v těchto aktivitách však žáci gymnázia zapojeni nejsou. 2.5 Spolupráce se sociálními partnery Škola spolupracuje od roku 2005 s Fakultou chemické technologie VŠCHT v Praze při výuce bakalářského programu Konzervování restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky. Studijní program byl připravován společně s naší školou a oběma školám byla udělena společná akreditace k jeho výuce. Škola zajišťuje výuku ve výtvarných předmětech a odbornou část praxe studentů v dílnách OV. Výuku vedou pedagogičtí pracovníci školy. Při škole je v souladu se školským zákonem zřízena Školská rada, která úzce spolupracuje s vedením školy; na aktivitách školy se podílí také studentská samospráva. Při škole pracuje také SRPDŠ (Sdružení rodičů a přátel dětí školy), které finančně podporuje sportovní a kulturní zájmy žáků a přispívá na vzdělávací akce školy. Schůzky probíhají dvakrát ročně, v listopadu a v dubnu. Rodiče jsou informováni o výsledcích svých dětí také pomocí elektronických žákovských knížek. V rámci prevence sociálně patologických jevů škola spolupracuje s Pedagogickopsychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě. V rámci mediální výchovy se studenti 2. a 3. ročníků na jaře a na podzim zapojují do projektu Studenti čtou a píší noviny, organizovaného redakcí Mladé fronty dnes. Zástupci školy úzce spolupracují s představiteli města Světlá nad Sázavou; ti jsou do školy zváni na přednášky a také jsou pravidelně čestnými hosty při každoročním slavnostním vyřazování absolventů. O práci školy je světelská veřejnost informována na stránkách 9

10 Světelského zpravodaje; členem redakční rady je jeden z pedagogů školy a svými články pravidelně přispívají i žáci gymnázia, kteří uvažují o studiu žurnalistiky či podobných oborů. Gymnázium provozuje vlastní webové stránky, kde žáci, jejich rodiče i zájemci o studium najdou veškeré potřebné informace o chodu školy a všech jejích aktivitách. ČÁST 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP 10

11 3.1 Zaměření školy a základní rysy ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Gymnázium Světlá nad Sázavou nabízí žákům všeobecné vzdělání. Cílem výuky je podpora všestranného rozvoje žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Ředitel školy i celý pedagogický sbor preferují partnerský vztah se žáky, otevřenost v přístupu k nim, liberální metody spolupráce a neformální klima školy. Tento trend vystihuje i motivační název gymnaziálního ŠVP. Každý, kdo přichází s inovací, návrhem, nápadem, pobídkou nebo slušně vyjádří svůj kritický názor, má otevřené dveře. Samostatnosti v rozhodování a řešení problémů se žáci učí při prezentaci a obhajování svých oprávněných požadavků na pravidelných setkáních s ředitelem školy. V našich náborových materiálem se prezentujeme jako škola rodinného typu. Naší prioritou je spokojený žák, kterému vzdělávací program nabízí individuální přístup a řešení podle okamžité situace po celou dobu jeho studia. Jazyková výuka je další prioritou vzdělávacího programu. Obohacena poznávacími zájezdy či účastí v mezinárodních projektech rozšiřuje možnosti uplatnění absolventa. Prvním cizím jazykem je pro všechny žáky gymnázia anglický jazyk; k němu si žák volí jazyk německý, nebo francouzský. Výuka druhého jazyka je zahájena pouze při dostatečném počtu zájemců, změna v průběhu studia není možná. Kromě zmíněných tří jazyků mohou žáci v rámci nepovinných předmětů či kroužků studovat také italský, ruský a latinský jazyk. Dokladem o absolvování jazykových kurzů jsou certifikáty školy. Množství uměleckých ateliérů (ateliér malby a grafiky, ateliér fotografie, ateliéry malby, rytí a broušení skla, ateliér skleněných figurek, ateliér keramiky aj.) otvírá dveře výtvarně nadaným a zaměřeným žákům gymnázia, kteří se podílejí na práci těchto ateliérů spolu s žáky uměleckých a výtvarných oborů. Rozvíjejí zde své estetické cítění, praktické dovednosti, zručnost, ale také schopnost efektivní spolupráce při vytváření rozsáhlejších prací; mohou svou tvorbu prezentovat pod hlavičkou školy na mnoha výstavách a soutěžích, které škola pořádá nebo jichž se účastní. Moderně vybavené laboratoře a učebny, interaktivní tabule, dataprojektory a výpočetní technika usnadňují učitelům výklad a žákům zpestří a zpřístupní probírané učivo. Práce v laboratořích rozvíjí zručnost a dává možnost ověřit teoretické poznatky v praxi. Školní knihovna pomáhá při vyhledávání informací a vytváří zázemí pro samostatné studium. Základním cílem výuky je efektivní příprava na vysokou školu. Žák získává kvalitní vědomosti a kompetence, vytváří si žádoucí studijní návyky, učí se zpracovávat informace. Bohatou a včasnou volbou seminářů je posilována profesní orientace žáků, proto ve 3. a 4. ročníku studia nabízí škola velkou škálu volitelných předmětů. Profilaci žáků pak dotváří nabídka kroužků a volnočasových aktivit, které nejen rozvíjejí vědomosti, ale i formují osobnost mladého člověka. 11

12 Školní sport tvoří další část studentského života. Mnohostranné aktivity obohacují žáky o prožitky, posilují mezilidské vztahy, smysl pro týmovou spolupráci a pro fair play. Součástí studia je proto týdenní lyžařský kurz v 1. ročníku studia a sportovně turistický kurz ve 3. ročníku. Vzniká tak prostor pro odreagování, pro vedení žáků ke zdravému způsobu života a k pozitivnímu postoji k pohybovým aktivitám všeho druhu. Během celého studia je zároveň kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za jejich vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole, stejně jako v praktickém životě. 3.2 Profil absolventa Absolvent našeho gymnázia by si měl do dalšího života odnést dobrý všeobecný přehled o poznatcích ze základních oborů lidského vědění, na které naváže dalším studiem. Měl by to být člověk s dobrými komunikativními dovednostmi, který bude schopen samostatně pracovat, řešit úkoly a problémy a sebekriticky hodnotit svou práci. Klademe důraz na vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání, stejně jako na morální hodnoty - toleranci, zodpovědnost, slušné vystupování, úctu a respekt k jiným členům společnosti. Z hlediska klíčových kompetencí gymnaziálního vzdělání preferuje ŠVP Gymnázia Světlá nad Sázavou tyto dílčí kompetence: Kompetence k učení: otevřenost vůči dalšímu vzdělání, motivovanost ke studiu, dovednost učit se, kvalitní všeobecný vzdělanostní základ, vědomosti v souvislostech, tvořivost, kritické myšlení. Kompetence k řešení problémů: odvaha problémy vyhledávat a řešit, schopnost zvážit přednosti i rizika různých variant řešení, vytrvalost, předvídavost, důslednost a schopnost kriticky i tvořivě myslet. Kompetence komunikativní: schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení asertivním způsobem, umění naslouchat názorům jiných, tolerance v přístupu k odlišným stanoviskům, schopnost využívat všech prostředků komunikace včetně efektivního využívání moderních informačních technologií, schopnost interpretovat přijímané informace. Kompetence sociální a personální: rozvoj vlastních duševních i fyzických předpokladů k práci a studiu, schopnost sebereflexe, schopnost spolupráce v týmu, flexibilita ve vztahu k měnícím se životním i pracovním podmínkám, zodpovědnost ve vztahu k vlastnímu zdraví i zdraví druhých, ohleduplnost, slušnost a kultivovanost v mezilidských vztazích. Kompetence občanská: pozitivní vztah ke světu, úcta k životu, tolerance k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, aktivní přístup k událostem a vývoji veřejného života, schopnost hájit svoje práva a respektovat práva druhých, zodpovědnost k sobě, ke společnosti, ale i k prostředí, ve kterém žijeme. Kompetence k podnikavosti: zodpovědné rozhodování o budoucím profesním růstu, aktivní přístup a vlastní iniciativa při vyhledávání vzdělávacích a pracovních příležitostí, schopnost zvážit osobní předpoklady i možné překážky při volbě vlastní životní cesty, cílevědomost a odvaha při plánování a realizaci životních cílů. 12

13 3.3 Organizace přijímacího řízení Organizace přijímacího řízení probíhá vždy podle platné vyhlášky MŠMT v termínech stanovených pro přijímací řízení v daném školním roce. Škola si provádí průzkum zájmu o studium na burzách škol a při dnech otevřených dveří; podle zjištěného zájmu ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení pro daný školní rok. Při přijímacím řízení se přihlíží k výsledkům žáka v obou pololetích 8. ročníku a v prvním pololetí 9. ročníku. Ředitel rozhodne, za jakých podmínek může být uchazeč přijat bez přijímací zkoušky. Uchazeči, kteří stanoveným podmínkám nevyhovují, konají písemnou přijímací zkoušku z českého jazyka a test ze všeobecného přehledu. Uchazeči o studium, kterým byla diagnostikovaná některá specifická porucha učení, či studenti se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu mají průběh přijímacích zkoušek upraven. Konkrétní podmínky přijímacího řízení pro každý rok jsou aktualizovány na webových stránkách školy. 3.4 Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitní zkoušky se řídí vždy platným školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. V současné době probíhá příprava na reformu maturitní zkoušky, podle níž se zkouška bude skládat ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Škola připravuje žáky na tyto předměty ve společné části maturitní zkoušky: zkoušku z českého jazyka a literatury, zkoušku z cizího jazyka (anglického, německého, francouzského) a zkoušku z matematiky. Zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny žáky, z ostatních předmětů si žák volí. Žák si také volí úroveň obtížnosti základní, nebo vyšší. Žák si může zvolit 1 2 dobrovolné maturitní zkoušky ve společné části podle nabídky platné pro daný školní rok. V profilové části maturitní zkoušky koná žák tři povinné zkoušky a může konat 1-2 zkoušky dobrovolné podle nabídky platné pro daný školní rok. Obsah, formu, témata a termíny stanoví ředitel školy podle platné legislativy. Do zavedení reformované maturitní zkoušky budou žáci končit studium vždy podle právě platné vyhlášky. Přesné informace o nabídce maturitních předmětů jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. 3.5 Výchovné a vzdělávací strategie Obecné strategie 13

14 Tyto strategie představují společné postupy vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, které jsou souborem předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot podstatných pro uplatnění v životě. Jsou základem rozvoje předpokladů pro jejich celoživotní vzdělávání. Ve výuce jsou ve vhodném poměru a s ohledem na předmět a učivo uplatňovány jak klasické, tak i moderní metody výuky. Je kladen důraz na vlastní odpovědnost žáků. Učební plán je variabilní a žáci mají možnost se profilovat volbou nepovinných předmětů a kroužků od 1. ročníku studia a volbou seminářů ve 3. a 4. ročníku. ŠVP využívá následující vzdělávací a výchovné strategie vycházející z principů uplatňovaných ve škole: variabilita studia široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů a kroužků členění výuky do skupin týmová práce možnost účasti v zahraničních projektech liberální přístup a otevřenost ve vztahu k žákům existence a práce studentské samosprávy a Školské rady neformální klima školy Klíčové kompetence jsou v našem programu rozvíjeny následovně: Kompetence k učení učitelé motivují žáky k soustavnosti v oblasti poznávání, zadávají žákům problémové úkoly, vedou je k využívání odborné literatury a školní knihovny učitelé vedou žáky k samostatné práci s informacemi (vyhledávání, zpracování, vyhodnocování různých zdrojů) učitelé poskytují žákům prostor k diskusi a hledání různých řešení předložených problémů učitelé účinně podporují výuku praktickými činnostmi laboratorní práce, zpěv a hra na hudební nástroje, výtvarné práce, podíl na tvorbě webových stránek školy škola organizuje exkurze, žáci se účastní koncertů, výstav, divadelních a filmových představení, učitel pak vede žáky k tomu, aby své poznatky a zážitky předávali spolužákům (referáty, besedy, prezentace na webu školy) Kompetence k řešení problémů učitelé podněcují žáky k hledání a formulování problémů, umožňují jim navrhovat a porovnávat různá řešení, pracovat v menších skupinách učitelé vedou žáky k argumentaci podložené důkazy učitelé podporují řešení problémů s mezioborovým přesahem učitelé zapojují žáky do přípravy volnočasových aktivit, jejich organizace a vedení; ve škole pracuje žákovská samospráva a v jejím rámci se žáci učí vyhledávat a řešit celoškolní problémy, pracovat v týmu a spolupracovat s vedením školy 14

15 Kompetence komunikativní učitelé vytvářejí žákům prostor pro prezentaci postojů, pro komunikaci v nových skupinách (výuka napříč ročníky, celoškolní akce apod.) učitelé podněcují žáky k výstižné a kultivované komunikaci ústní i písemné, ve výuce jim pomáhají s porozuměním oborové terminologii, pochopením zápisů, grafů, statistických přehledů učitelé motivují a vedou žáky k osobitému a sebevědomému projevu, umožňují jim prezentaci různých aktivit (prezentace zájmové činnosti, sbor, hudební skupina, tvorba školního časopisu, výstavy atd.) učitelé pro žáky pravidelně připravují zahraniční zájezdy a mezinárodní projekty učitelé společně s žáky připravují setkání s různými osobnostmi společenského i politického života žáci se seznamují v řadě předmětů s teorií personální komunikace, prakticky nacvičují párovou a skupinovou komunikaci, soulad verbální a neverbální složky komunikace a asertivní postoje žáci se teoreticky i prakticky seznamují s masovou komunikací, kriticky hodnotí klady i zápory, učí se pracovat s tiskem (projekt Studenti čtou a píší noviny) škola umožňuje žákům neomezený přístup k internetu, vede je k jeho smysluplnému využívání a komunikaci s okolím Kompetence sociální a personální škola se zaměřuje na budování a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů mezi žáky navzájem, ale i vztahů mezi žáky a učiteli (práce třídní a školní samosprávy), učitelé posilují samostatné a zodpovědné chování žáků při organizování různých činností a akcí školního charakteru (akce kulturní, společenské) celá výchovná koncepce vede k vytváření a posilování vztahů nejen uvnitř jednotlivých ročníků, ale i mezi žáky různých ročníků i typů studia učitelé respektují individualitu každého jedince a vedou k tomu i žáky škola podporuje individuální zájmy žáků, podporuje jejich rozvoj širokou nabídkou volnočasových aktivit žáci mají možnost každoročního třídního výletu, který si sami organizují a který přispívá k utužení kolektivu a sebepoznání v náročných situacích Kompetence občanské žáci spolurozhodují o různých otázkách chodu školy (výzdoba tříd i celé školy, skladba volitelných předmětů, organizace školních akcí) škola ve svém učebním plánu zapojuje žáky do činnosti občanských sdružení (pomoc starším spoluobčanům, sbírky, spolupráce s pečovatelským domem a domovem důchodců) učitelé vedou žáky k toleranci vůči jiným kulturám (zaměření některých volitelných seminářů a exkurzí) učitelé zařazují do výuky návštěvu různých institucí (parlament, soudy, redakce regionálního tisku) žáci se v některých předmětech seznamují s postavením člověka v přírodě a ve světě, hledají globální konflikty a zapojují se do jejich řešení (charitativní akce a sbírky) 15

16 na škole funguje ekologický program, který vede žáky k aktivní ochraně životního prostředí (třídění odpadu aj.) učitelé, ale i žáci sami organizují pravidelné návštěvy zajímavých osobností společenského a kulturního života, od nichž žáci získávají znalosti a dovednosti Kompetence k podnikavosti učitelé motivují a vedou žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech využívali v zájmu své přípravy na budoucí studium a povolání učitelé učí žáky vědomě užívat a ovládat výpočetní techniku učitelé vyžadují, aby žáci při pracovních činnostech dodržovali vymezená pravidla týkající se práce s uvedenou technikou a zásady bezpečnosti včetně první pomoci učitelé vedou žáky k tomu, aby sami vyhledávali možnosti zapojení do soutěží a aby v nich aktivně prezentovali svoje znalosti a dovednosti Metody a formy práce Při realizaci záměrů ŠVP se využívají vedle klasických metod také formy a metody preferující dělení žáků do menších skupin i výuka podle úrovně žáků, jejich předpokladů a zájmů. Konkrétně se jedná o tyto formy a metody: Vyučovací hodiny povinných předmětů : Je to základní forma využívající metody frontálního i skupinového vyučování, používaná ve všech předmětech studia. Pro vybrané předměty jsou žáci děleni na menší skupiny v rámci tříd (jazyky, výchovné předměty, informatika), ale i v rámci ročníku či napříč ročníky (volitelné předměty). Důraz je kladen na rozvoj kompetencí k učení, k řešení problémů, kompetencí komunikativních. Laboratorní cvičení: Malé skupiny s možností individuální či skupinové práce, s převahou rozvoje praktických dovedností jsou vytvářeny především k rozvoji kompetencí k řešení problémů. Seminární forma volitelných předmětů: Slouží k individuální orientaci na další studium i naplnění některých průřezových témat. Tomu jsou přizpůsobeny i metody výuky, které staví především na samostatné či skupinové práci. Podle zaměření semináře je pak kladen důraz i na rozvoj jednotlivých kompetencí. Semináře jsou vypisovány vždy pro žáky 3. a 4. ročníku a otvírány podle zájmů žáků. Jednorázové akce diskusní akce, besedy, přehlídky, soutěže, exkurze : Tvoří nedílnou součást výchovně vzdělávacího profilu školy. Dotvářejí podobu školy, nabízejí žákům, velice často bez ohledu na ročník studia, možnost rozvoje kompetencí komunikativních, sociálních i občanských. Důležité je, že žáci jsou velice často organizátory jednotlivých akcí (Majáles, sportovní turnaje apod.). Dlouhodobé projekty a soutěže: Doplňují formy používané k naplnění cílů školního vzdělávacího programu a k rozvoji všech základních kompetencí především o aktivity dlouhodobé povahy, na nichž se podílejí žáci různých ročníků. Žáci se zapojují do SOČ, oborových olympiád a jiných soutěží, kde mohou rozvíjet svou osobnost. 3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 16

17 Ve smyslu školského zákona označujeme takto žáky se zdravotním postižením (tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování), zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení či chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání) nebo sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta a účastníka řízení o poskytnutí azylu). V posledních letech je prosazována integrace těchto žáků do běžných školních kolektivů, což přispívá jak k jejich socializaci a připravenosti na běžný občanský život, tak k lepšímu přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postižením, sociálním či jiným znevýhodněním. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich možnostem. Pro tyto žáky se při přijímání ke studiu a při jeho ukončování maturitní zkouškou stanoví v souladu s platnou legislativou vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám a možnostem. Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením či znevýhodněním je zajišťováno formou individuální integrace. Podle potřeb žáka lze obsah vzdělávání rozložit do více ročníků nebo zvolit individuální vzdělávací plán. Koordinátorem potřeb takového žáka je třídní učitel spolupracující s výchovným poradcem školy; kontrola výsledků probíhá pravidelně v rámci čtvrtletních porad. Díky bezbariérovému přístupu mohou na naší škole studovat i zdravotně handicapovaní žáci. Žáci se specifickými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) se objevují v populaci stále častěji, a proto je nutno věnovat této problematice zvýšenou pozornost. Výchovná poradkyně vypracuje na počátku každého školního roku aktuální seznam těchto žáků s tím, že o jednotlivých žácích a jejich poruchách jsou pedagogové na svoji žádost individuálně informováni. Žáci se specifickými poruchami učení jsou ohroženi školní neúspěšností i dalšími riziky vzniku sociálně patologických jevů, neboť postižení je skryté. Proto jsou pedagogové informováni o možných úskalích ve výuce a o individuálních potřebách konkrétního žáka. Potom mohou volit vhodné metody a formy výuky a hodnocení (individuální tempo, speciální formy zkoušení, nahrazení písemných prací testy) a v některých případech i kompenzační pomůcky (PC, notebooky). Při řešení případných problémů těchto žáků spolupracujeme s PPP v Havlíčkově Brodě. Pokud jde o žáky sociálně znevýhodněné, jsou všichni pedagogové vždy seznámeni výchovnou poradkyní školy na počátku školního roku se sociálně kulturními zvláštnostmi žáků, pokud je tato skutečnost známa. Umožňuje to lépe pochopit jejich projevy a problémy a volit vhodné vyučovací metody a přístup k nim. Soustavná pozornost je věnována prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků. Koordinátorem na škole je preventista drogové závislosti a patologických jevů, který úzce spolupracuje s oběma výchovnými poradkyněmi školy. Pokud zákonní zástupci nezletilého žáka nebo sám zletilý žák doloží další speciálně vzdělávací potřeby (vrcholový sport, zahraniční studijní pobyty, mimořádná rodinná situace aj.), snaží se škola vytvořit vhodné podmínky ke studiu, např. povolením studia podle individuálního plánu, přerušením studia, uvolněním z některého vyučovacího předmětu, prodloužením klasifikačního období a individuálním přístupem včetně individuálních konzultací. 3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 17

18 Podpora mimořádně nadaných žáků je žádoucí nejen vzhledem k žákům samotným, ale má zásadní význam pro společnost. Mezi mimořádně nadané žáky patří i žáci, kteří prokazují mimořádně vysokou úroveň výkonů ve všech, nebo jen v určitých činnostech či oblastech vzdělávání, projevují v těchto činnostech vysokou motivaci, jsou v nich cílevědomí a kreativní. Mimořádně nadaní žáci se projevují jako výrazné osobnosti, což může mít i svá negativa, zejména v sociálně komunikativní oblasti. Ne vždy jsou tito žáci přijímáni svým okolím pozitivně. Je tedy důležité zjistit, v čem žák vyniká, ale i jaké má nedostatky a problémy, a tomu přizpůsobit práci s ním. Významná je spolupráce všech pedagogů, kteří mimořádně nadaného žáka vyučují a jejichž poznatky soustřeďuje většinou třídní učitel a výchovný poradce. Ve výuce těchto žáků jsou pak využívány náročnější metody a postupy, problémové situace, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi aj. Žáci jsou také vhodně zapojováni do skupinové výuky a týmové práce. Významným momentem je reprezentace školy těmito žáky na soutěžích, prezentacích apod. V případě zájmu umožňuje škola těmto žákům vedení vlastních kroužků nebo kurzů. Ředitel školy může, za podmínek daných školským zákonem, přeřadit mimořádně talentovaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání rozdílových zkoušek z předmětů, které žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanovuje ředitel školy individuálně u každého uchazeče o přestup do vyššího ročníku. 3.8 Začlenění průřezových témat (PT) Průřezová témata jsou formulována v programu RVP GV. Mají především výchovný charakter, měla by přispět k tomu, aby si žáci osvojili určité postoje a hodnoty, a měla by stimulovat, ovlivňovat či korigovat jejich postoje, hodnotový systém a jednání. Průřezová témata tvoří povinnou součást gymnaziálního vzdělávání, promítají se nejen svým výchovným zaměřením, ale i obsahem do vzdělávacích oblastí (oborů) a pomáhají doplňovat či propojovat, co si žáci během studia osvojili. Pojetí a funkce průřezových témat příznivě ovlivňují i proces osvojování klíčových kompetencí. Průřezová témata jsou na našem gymnáziu realizována převážně formou integrace do vyučovacích předmětů a do práce třídních učitelů. Přehled průřezových témat a použitých zkratek: PT 1 - OSV - Osobnostní a sociální výchova PT 2 - VM - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech PT 3 - MkV - Multikulturní výchova PT 4 - EV - Environmentální výchova PT 5 - MV - Mediální výchova 18

19 Název PT Tematický okruh Předmět a ročník ČJ 1. až 4. r. AJ 1. až 4. r.; NJ 1. až 4. r.; FJ 1. až 4. r. ZSV 1. až 4. r. Poznávání a rozvoj vlastní Fy 4. r. kap. 6 osobnosti INF 1. r. HV 1. a 2. r. TV 1. až 4. r. OSV VM Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace Morálka všedního dne Spolupráce a soutěž Globalizační a rozvojové procesy Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce ČJ 1. až 4. r. AJ 1. až 4. r.; NJ 1. až 4. r.; FJ 1. až 4. r. Ma 1. až 4. r. ZSV 1. až 4. r. Che 1. až 4. r. INF 1. až 4. r. HV 1. a 2. r. TV 1. až 4. r. ČJ 1. až 4. r. AJ 1. až 4. r.; NJ 1. až 4. r.; FJ 1. až 4. r. ZSV 1. až 4. r. HV 1. a 2. r. VV 1. a 2. r. TV 1. až 4. r. ČJ 1. až 4. r. Ma 1. až 4. r. ZSV 1. až 4. r. INF 1. až 4. r. HV 1. a 2. r. TV 1. a 3. r. ČJ 1. až 4. r. AJ 1. až 4. r.; NJ 1. až 4. r.; FJ 1. až 4. r. Ma 1. až 4. r. ZSV 1. až 4. r. INF 1. až 4. r. HV 1. a 2. r. VV 1. a 2. r. TV 1. až 4. r. ČJ 3. a 4. r. ZSV 3. r. Dě 1. až 4. r. Fy 4. r. kap. 8 Ze 1. až 3. r. ČJ 3. a 4. r. AJ 4. r.; NJ 4. r.; FJ 4. r. ZSV 3. r. Dě 4. r. Che 1. až 3. r. Bi 2. až 4. r. Ze 1. až 3. r. ČJ 4. r. ZSV 3.a 4.r. Ze 1. až 3. r. Žijeme v Evropě ČJ 1. až 4. r. AJ 4. r.; NJ 4. r.; FJ 4. r. 19

20 MkV EV MV Vzdělávání v Evropě a ve světě Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Problematika vztahů organismu a prostředí Člověk a životní prostředí Životní prostředí ČR Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uživatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Ma 1. až 4. r. ZSV 2. až 4. r. Fy 1. r. kap. 1 Bi 1. až 4. r. Ze 2. r. HV 1. a 2. r. ČJ 1. až 4. r. AJ 3. r.; NJ 3. r.; FJ 3. r. ZSV 3. a 4. r. Ze 2. r. ČJ 1. r. AJ 1. až 4. r.; NJ 1. až 4. r.; FJ 1. až 4. r. ZSV 2. r. HV 1. a 2. r. ČJ 2. a 3. r. ZSV 2. r. ČJ 4. r. AJ 4. r.; NJ 4. r.; FJ 4. r. ZSV 2. a 3. r. ZSV 3. r. Fy 2. r. kap. 3 Che 2. až 4. r. Bi 1., 2. a 4. r. ČJ 1. až 4. r. AJ 4. r.; NJ 4. r.; FJ 4. r. ZSV 3.a 4.r. Fy 2. r. kap. 3 a 4, 3. r. kap. 4, 4. r. kap. 5 a 7 Che 1. až 4. r. Bi 1., 2. a 4. r. Ze 1. až 3. r. ZSV 3. r. Che 2. a 3. r. Bi 4. r. Ze 2. r. ČJ r. AJ 1. až 4. r.; NJ 1. až 4. r.; FJ 1. až 4. r. Ze 1. až 3. r. Che 1. až 4. r. INF 1. až 4. r. HV 1. a 2. r. ČJ r. Ma 1. až 4. r. Bi 1. až 4. r. INF 1. až 4. r. HV 1. a 2. r. ČJ r. AJ 1. až 4. r.; NJ 1. až 4. r.; FJ 1. až 4. r. INF 1. až 4. r. HV 1. a 2. r. ČJ 2. r. ZSV 2. až 4. r. INF 1. až 4. r. HV 1. a 2. r. ČJ r. ZSV 2. r. Dě 4. r. INF 1. až 4. r. HV 1. a 2. r. 20

21 Pozn.: Tematické okruhy PT Osobnostní a sociální výchova je možno integrovat v každém ročníku do všech předmětů jako součást běžné výuky a součást každodenní práce třídního učitele. 3.9 Začlenění integrovaných oblastí a oborů Přehled vzdělávacích oblastí / oborů a jejich zkratek GE ČSP VZ Geologie Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast/ obor GE ČSP VZ Tematický celek Vyučovací předmět a ročník Složení, struktura a vývoj Země Ze 1. r. Geologické procesy v litosféře Ze 1. r. Voda Che 1. r. Ze 1. r. Člověk a anorganická příroda Ze 1. až 3. r. Trh práce a profesní volba ČJ 4. r. AJ 4. r.; NJ 4. r.; FJ 4. r. ZSV 4. r. Pracovněprávní vztahy ZSV 4. r. Tržní ekonomika ZSV 4. r. Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice ZSV 4. r. Dě 4. Ze 1. až 3. r. Finance ČJ 2. r. Ma 1. až 4. r. ZSV 4. r. Zdravý způsob života a péče o zdraví AJ 3. r.; NJ 3. r.; FJ 3. r. Fy 2. r. a 4. r. Che 3. r. a 4. r. Bi 3. r. INF 1. r. TV 1. až 4. r. Vztahy mezi lidmi ČJ r. AJ 1. až 4. r.; NJ 1. až 4. r.; FJ 1. až 4. r. ZSV 1. až 4. r. Změny v životě člověka ČJ r. ZSV 1. až 4. r. Bi 3. r. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Ochrana člověka za mimořádných událostí ZSV 1. r. INF 1. r. Bi 3. r. ZSV 1. r. TV 1. r. 21

22 ČÁST 4 UČEBNÍ PLÁN 22

23 4.1 Tabulace učebního plánu 4. Učební plán Učební plán čtyřletý vzdělávací program Vzdělávací oblasti RVP GV Vyučovací předměty ŠVP Ročník Celkem Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Člověk a společnost Člověk a příroda Informatika a informační a kom. technologie Umění a kultura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Druhý cizí jazyk Matematika Základy společenských věd Dějepis Fyzika Chemie 2, ,5 Biologie 2, ,5 Zeměpis Informatika Hudební výchova 2/2 2/ Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné vzdělávací aktivity Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celková časová dotace Poznámky k učebnímu plánu 23

24 4.2.1 Obsah a výstupy všech předmětů v učebním plánu vycházejí ze vzdělávacích oblastí a okruhů RVP GV Ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace jsou vytvořeny tři vyučovací předměty: Předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA byl vytvořen ze stejnojmenného vzdělávacího oboru a je posílen 5 disponibilními hodinami. Předmět CIZÍ JAZYK je pro všechny žáky gymnázia anglický jazyk a třída se na výuku dělí na skupiny; předmět DRUHÝ CIZÍ JAZYK se vyučuje ve skupinách a žák si volí mezi německým a francouzským jazykem Vyučovací předmět MATEMATIKA byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace a je posílen 7 disponibilními hodinami Ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost jsou vytvořeny dva vyučovací předměty: Předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD byl vytvořen ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ, předmět DĚJEPIS ze stejnojmenného vzdělávacího oboru. Ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda jsou vytvořeny čtyři vyučovací předměty: Předměty FYZIKA, CHEMIE, BIOLOGIE byly vytvořeny ze stejnojmenných vzdělávacích oborů, předmět ZEMĚPIS ze vzdělávacího oboru Geografie. Vzdělávací obor Geologie se integruje do předmětu zeměpis a částečně také do biologie a chemie. Předměty obou vzdělávacích oblastí (Člověk a společnost, Člověk a příroda) jsou posíleny celkem 10 disponibilními hodinami Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se integruje do předmětu základy společenských věd a vazby na jeho obsah jsou také v předmětech český jazyk a literatura, dějepis a zeměpis Ze vzdělávací oblasti Umění a kultura jsou vytvořeny dva vyučovací předměty: Předmět HUDEBNÍ VÝCHOVA byl vytvořen ze vzdělávacího oboru Hudební obor, předmět VÝTVARNÁ VÝCHOVA ze vzdělávacího oboru Výtvarný obor. Žák si v prvním ročníku studia zvolí jeden z těchto předmětů a pokračuje v něm i ve druhém ročníku. Výuka obou předmětů probíhá ve skupinách Vzdělávací oblast Člověk a zdraví se realizuje v předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví se integruje do předmětů tělesná výchova, biologie, chemie, základy společenských věd a český jazyk a literatura Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie se realizuje v předmětu INFORMATIKA. Předmět je posílen 2 disponibilními hodinami Volitelné vzdělávací aktivity jsou zařazeny ve 3. a 4. ročníku. VOLITELNÝ PŘEDMĚT 1 je pro všechny žáky konverzace v cizím jazyce; žák si volí mezi anglickým, německým a francouzským jazykem, výuka probíhá ve skupinách. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2 a 3 zahrnují tuto nabídku: seminář z českého jazyka a literatury, seminář z matematiky, seminář ze základů společenských věd, seminář z dějepisu, semináře z fyziky, chemie, biologie a zeměpisu, seminář z informatiky. Semináře se otvírají podle zájmu žáků a 24

25 slouží k jejich profilaci. Učební osnovy jsou zpracovávány formou přílohy pro školní rok, v němž se předmět vyučuje. Základní časová dotace volitelných aktivit je posílena 2 disponibilními hodinami Začlenění průřezových témat je uvedeno v kapitole 3.8 ŠVP a v poznámkách k učebním osnovám. Srovnávací tabulka RVP GV a ŠVP RVP GV ŠVP Vzdělávací oblast Ročník Vyučovací Ročník Vzdělávací okruh předměty Jazyk a jaz. komunikace Český jazyk a lit. P P P P 12 lit. Český jazyk a Cizí jazyk P P P P 12 Cizí jazyk Druhý cizí jazyk P P P P 12 Druhý cizí jazyk Matematika a její aplikace P P P P 10 Matematika Člověk a společnost Občanský a spol. základ P P V V Základy spol. věd Dějepis Dějepis Člověk a příroda Fyzika P P V V 36 Fyzika Chemie Chemie 2, Biologie Biologie 2, Geografie Zeměpis Geologie Integruje se Člověk a svět práce X Integruje se Umění a kultura Hudební obor Výtvarný obor P P V V 4 Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Hudební výchova 2/2 2/ Výtvarná výchova P P P P 8 Tělesná výchova X Integruje se Informatika a informační a V V V V 4 Informatika komunikační technologie Volitelné vzdělávací V V V V 8 Volitelný předmět aktivity 2 Volitelný předmět Volitelný předmět Průřezová témata X Integrují se Disponibilní časová dotace 26 Disponibilní hodiny jsou označeny 26 Celková povinná časová dotace 132 Vysvětlivky ke srovnávací tabulce: P vzdělávací obsah oborů dané vzdělávací oblasti musí být zařazen v příslušném ročníku 25

26 V X Akademie VOŠ, Gymnázium a SOŠUP, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547 zařazení vzdělávacího obsahu oborů dané vzdělávací oblasti do ročníku stanovuje ŠVP vzdělávací obsah vzdělávací oblasti (oboru) vymezený v RVP GV musí být zařazen do ŠVP; ŠVP stanovuje, v jakém ročníku a jakým způsobem se obsah realizuje časovou dotaci stanovuje ŠVP 26

27 ČÁST 5 UČEBNÍ OSNOVY 5. UČEBNÍ OSNOVY 27

28 Řazení a zkratky předmětů Vyučovací předměty jsou seřazeny následovně a v textu (zejména v poznámkách) se mohou objevit pod zkratkami: 5.1 Český jazyk a literatura ČJ 5.2 Anglický jazyk AJ 5.3 Německý jazyk NJ 5.4 Francouzský jazyk FJ 5.5 Matematika Ma 5.6 Základy společenských věd ZSV 5.7 Dějepis Dě 5.8 Fyzika Fy 5.9 Chemie Che 5.10 Biologie Bi 5.11 Zeměpis Ze 5.12 Informatika INF 5.13 Hudební výchova HV 5.14 Výtvarná výchova VV 5.15 Tělesná výchova TV Výstupy a obsah učiva v učebních osnovách jsou zpracovány formou tabulek. V prvním sloupci jsou uvedené očekávané výstupy, v druhém sloupci příslušné učivo. Třetí sloupec obsahuje poznámkový aparát: odkazy na mezipředmětové vztahy, na realizaci průřezových témat a na integrované vzdělávací okruhy. Jde o pracovní poznámky sloužící učitelům, které budou postupně rozšiřovány a konkretizovány. Podrobné rozpracování učiva do ročníků včetně předpokládané časové dotace je provedeno v tematických plánech pro jednotlivé ročníky gymnázia. ŠVP povoluje vyučujícímu provést v osnovách jednotlivých předmětů úpravy obsahu učiva až do výše třiceti procent vyučovacích hodin, aby mohl zařadit nové poznatky a aktuální otázky. Přehled zařazení klíčových kompetencí do vyučovacích předmětů 28

29 Vyučovací předmět k. k učení k. k řešení problémů k. komunikativní k. personální a sociální k. občanské k. k podnikavosti Český jazyk Cizí jazyk Druhý cizí jazyk Matematika Základy spol. věd Dějepis Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Informatika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Přehled využití týdnů v období září červen školního roku 29

30 Po odečtení hlavních a vedlejších prázdnin lze předpokládat 40 týdnů školního vyučování, ve čtvrtém ročníku 33 týdnů výuky. Činnost Ročník Vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Sportovně turistický kurz Časová rezerva Celkem Součástí předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA je lyžařský výcvikový kurz v prvním ročníku a sportovně turistický kurz ve třetím ročníku. Kurzy jsou realizovány jen v případě dostatečného počtu zájemců, škola musí přihlížet k sociálním podmínkám regionu. Zkratky užité v učebních osnovách Zkratky vyučovacích předmětů viz strana 27 Zkratky průřezových témat viz strana 18 Další užité zkratky: PT průřezové téma INT integrovaná vzdělávací oblast/obor GE geologie ČSP člověk a svět práce VZ výchova ke zdraví 5.1 Učební osnova vyučovacího předmětu 30

31 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení předmětu Hodinová dotace předmětu Ročník Celkem Hodin týdně Vyučovací předmět Český jazyk a literatura realizuje stejnojmenný vzdělávací obor RVP GV. Realizují se tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova, v menší míře i Environmentální výchova (viz kapitola 3.8 ŠVP). Předmět integruje vybrané celky vzdělávacích oblastí/oborů Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví. Ve výuce se uplatňují mezipředmětové vztahy s cizími jazyky (učivo jazykové) a dále s hudební a výtvarnou výchovou, dějepisem, zeměpisem, základy společenských věd a okrajově i s dalšími předměty (učivo literární). Maturitní zkouška z předmětu Český jazyk a literatura je povinná. Vyučování českému jazyku na gymnáziu vede žáky k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, k rozvíjení mluveného i psaného vyjadřování, přispívá k vytváření osobního vztahu k jazyku jako k důležité složce národní kultury, k poznávání bohatého rozvoje současného jazyka i jeho propojení s dějinami národa a národní kultury, vychovává k vlastenectví, humanitě a demokracii. Jádrem jazykového a slohového vyučování je aktivní rozvoj vyjadřování žáků, důraz je kladen na komunikativní funkci jazyka; toto vyučování plní úlohu integračního činitele všech vyučovacích předmětů gymnázia. Žák je veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv. Získává a prohlubuje svou schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně a srozumitelně. Literatura je svým zaměřením a obsahem předmětem s výraznou funkcí výchovnou a estetickou. Žáci si osvojují takové základy literární kultury, které jsou východiskem jak pro jejich další vzdělávání a sebevzdělávání, tak pro aktivní celoživotní čtenářství. Základním prostředkem realizace tohoto cíle je literární dílo a jeho interpretace, důraz je kladen na čtenářskou gramotnost žáků. Interpretace literárních textů přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů a mravního profilu žáka, spoluutváří jeho žebříček hodnot a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život. Žáci pracují nejen s náročnějšími texty uměleckými, ale i odbornými. Výuka je formálně rozdělena na hodiny jazykové a komunikační výchovy a na hodiny literatury, ale ve výuce nebudou výrazné hranice mezi učivem jazyka, slohu a literatury. Výuka je vedena tak, aby si žáci neustále uvědomovali propojenost všech složek jazyka. Výuka probíhá v kmenové učebně, některé literární hodiny v multimediální učebně (např. při práci s filmovými ukázkami). Žáci používají jak učebnice a čítanky stanovené učitelem, tak i další materiály (slovníky, časopisy, autentické materiály). Podle možností žáci využívají multimediální výukové programy a internet jako zdroj informací. V hodinách se uplatňují tradiční výkladové metody, ale také besedy, referáty, diskuse, skupinová práce, projekty, žáci prezentují své písemné i ústní projevy, učí se hodnocení i sebehodnocení, prokazují schopnost obhájit svá tvrzení. Na předmět navazuje ve 4. ročníku volitelný předmět Seminář z českého jazyka a literatury. Prohlubuje učivo předmětu, vychází z práce s konkrétním literárním textem, je 31

32 založen na interpretaci textu a na posílení čtenářské gramotnosti. Žák zpracovává seminární práci, téma si volí po konzultaci s vyučujícím. Učební osnova je zpracovávána formou přílohy pro školní rok, v němž se předmět vyučuje. Tematické celky semináře: o Přímé, nepřímé a obrazné vyjadřování v textu o Figury a tropy a jejich funkce v prozaických i básnických textech o Narativní postupy, vztah autor čtenář vypravěč postavy o Literární formy a žánry v toku času o Jazykové variety a jejich využití v umělecké tvorbě o Adaptace literárních děl přínos a úskalí o Vztah literatury k filmové a televizní tvorbě, vývoj kinematografie Výchovné a vzdělávací strategie Učitel vybírá a předkládá žákům vhodné texty, tím je motivuje k četbě a k následné analýze a společné diskusi kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální. Učitel zapojuje žáky do předmětových soutěží, olympiád a projektů a vede je k tomu, aby sami vyhledávali možnosti prezentovat své znalosti a dovednosti, tím je motivuje k hlubšímu studiu a poznání jazyka kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence k podnikavosti. Učitel zadává referáty, mluvní cvičení, slohové práce k aktuálnímu kulturnímu a společenskému dění, vede žáky, aby otevřeně, ale společensky přijatelně vyslovili a obhájili svůj názor v diskusi se spolužáky a aby se učili tolerovat odlišné názory a postoje kompetence komunikativní, kompetence občanská, kompetence sociální a personální, kompetence k řešení problémů. Učitel organizuje pro žáky návštěvy divadelních a filmových představení, výstav, exkurze do různých institucí (knihovny, galerie, muzea, redakce novin), rozvíjí tím jejich estetické cítění a vytváří prostor pro hodnocení a formulování názorů kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence občanská. Učitel klade důraz na mezipředmětové vztahy (historické souvislosti, tradice a kulturní dědictví národa i lidstva) a na multikulturní přístup ke světu kompetence občanská, kompetence sociální a personální. Hodnocení výsledků žáků Hodnocení žáků probíhá ústně i písemně v souladu s platným Klasifikačním řádem Akademie VOŠ, Gymnázia a SOŠUP ve Světlé nad Sázavou. Hodnotí se jak teoretické, tak praktické znalosti a dovednosti žáků. Učitel také přihlíží k aktivitě žáků při výuce. Zadávají se dvě kontrolní slohové práce během roku, ve 4. ročníku pouze jedna práce v prvním pololetí. Témata jsou volena z různých zájmových oblastí a zpracovávána různými slohovými útvary. Při práci mohou žáci využívat různé normativní jazykové příručky. 32

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj

Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj. Út Čj M Čj Tv Čajs. St Čj M Čj Vv. Čt Tv Čj Časp Čj. Pá Čj M Čajs Čj Rozvrh třídy I. A ve škol. roce 2014/15 Po M Čj/Aj Hv Aj/Čj Út Čj M Čj Tv Čajs St Čj M Čj Vv Čt Tv Čj Časp Čj Pá Čj M Čajs Čj Český jazyk 9 Anglický jazyk 1 (N) Člověk a jeho svět 2 Matematika 4 Výtvarná

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Dodatek školního vzdělávacího programu: Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená

Dodatek školního vzdělávacího programu: Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená Dodatek školního vzdělávacího programu: Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená Škola: 1. základní škola Plzeň, Zábělská 5, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Helena Lišková Koordinátor ŠVP:

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní všeobecné gymnázium OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní anglické gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní všeobecné gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní anglické gymnázium OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK GV škola DFGJK, GV Vektor 14 Modul 4 Jak Vás bavily hodiny uvedených předmětů ve 3. ročníku? Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Dějepis ZSV Informatika

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní jazykové gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium MASARYKOVO KLASICKÉ GYMNÁZIUM ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce Aristoteles 1 Č.j.:MKG-Ří/280/2015

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více