Extrudovan polystyren. Produktov katalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Extrudovan polystyren. Produktov katalog"

Transkript

1 Extrudovan polystyren Produktov katalog platný od srpna 2010

2 02 Úvod Tallinn St. Petersburg Tchudovo North Lincolnshire London New GW Plant in project Moscow Serpuchov Noisiel (Paris) Desselgem St. Avold Queis Delitzsch Leipzig Vienna Prague Warsaw Dabrowa Gornicza Kiev Novo Mesto Budapest Milan Bondeno Zagreb Belgrade Bucharest Madrid URSA Insulation, S.A. Uralita Barcelona Tarragona Sarajevo Sofia Centrála Obchodní zastoupení Polatli Výrobní závod GW Výrobní závod XPS URSA - záruka evropské kvality v tepelných izolacích URSA, silný evropský výrobce tepelných izolací, je dynamickým a spolehlivým partnerem s rozsáhlými zkušenostmi z různých klimatických prostředí. Vynikající účinnost zateplovacích systémů je zajištěná optimálním sladěním vlastností všech použitých komponentů. Dlouholeté zkušenosti garantují kvalitu a vysokou funkční spolehlivost. Využijte potenciál celé řady vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří neustále pracují na tom, aby produkty prodávané pod značkou URSA byly vždy na nejvyšší technologické úrovni. Produktové skupiny URSA nabízí širokou škálu konstrukčních řešení ve spodní a vrchní stavbě. URSA GLASSWOOL Tepelné, akustické a protipoïární izolace s vysokou schopností tepelného útlumu vhodné pro nízkoenergetické stavby. URSA XPS Tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu s vysokou odolností v tlaku, pouïitelné i ve vlhkém prostfiedí. Tepelné, akustické a protipožární izo- lace zcela nové generace. Čistě bílá, méně prašná, nedráždivá a bez obsahu formaldehydů. URSA SERVIS Technické poradenství VOLEJTE ZDARMA Ve keré otázky na ãeské i evropské technické normy v souvislosti s aplikací tepelnû izolaãních materiálû a systémû URSA mûïete posílat na ovou adresu: nebo se mûïete obrátit telefonicky ãi písemnû na centrálu spoleãnosti URSA CZ v âeské republice. Rádi Vám odpovíme.

3 Obsah 03 Tepelné izolace URSAXPS obrácená plochá stfiecha stfiecha DUO stfiecha PLUS terasová stfiecha sokly tepelné mosty vnitfiní izolace vnûj ích stûn podlahy prûmyslové podlahy suterénní deska suterénní zdivo základová deska Strana URSA XPS N-III-I 4 URSA XPS N-III-L 4 URSA XPS N-III-PZ-I 5 URSA XPS N-W-I 5 URSA XPS N-V-L 6 URSA XPS N-VII-L 6 Materiály URSA 7 Technické údaje 8

4 04 Extrudovan polystyrén polystyren URSA XPS N-III-I Tuhá tepelnû izolaãní deska na bázi extrudované polystyrenové pûny, Typ Natur III, pûnidlo CO 2 XPS-EN T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130*-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2 * mm rovná hrana zhutnûl hladk povrch souãinitel tepelné vodivosti λ D = 0,034 W/(m. K), h < 60 mm vnější tepelná izolace suterénních stěn a podlah vnitřní izolace podlah Tlou Èka ífika Délka Poãet Poãet Poãet Obsah Hrúbka írka DæÏka Poãet Poãet Poãet Obsah mm mm mm m 2 /balík desek v balíku bal/pal m 2 /paleta mm mm mm m 2 /balík dosiek v balíku balík/paleta m 2 /paleta ,5010,500 6,0 6, ,50 7, ,0 90, ,00 6, ,0 72, ,25 5, ,0 63, ,75 3, ,0 45, ,00 3, ,0 36,00 06 Extrudovan polystyren URSA XPS XPS N-III-L N-V-L Tuhá tepelnû izolaãní deska na bázi extrudované polystyrenové pûny, Typ Natur III, pûnidlo CO 2 XPS-EN T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130*-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2 * mm hrana opracovaná na polodráïku zhutnûl hladk povrch souãinitel tepelné vodivosti λ D = 0,034 W/(m. K), h < 60 mm tepelná izolace obrácených plochých střech tepelná izolace podlah vnější telpelná izolace suterénních stěn a podlah Tlou Èka Hrúbka írka ífika DæÏka Délka Poãet Poãet Poãet Poãet Poãet Poãet Obsah Obsah mm mm mm mm m 2 /balík /balík desek dosiek v v balíku balíku balík/paleta bal/pal m 2 /paleta m 2 /paleta ,50 10,500 6,0 6, ,50 7, ,0 90, ,00 6, ,0 72, ,25 5, ,0 63, ,75 3, ,0 45, ,00 3, ,0 36, ,25 2, ,5 31, ,25 2, ,0 27, , ,0 180* 1, ,0 *Po *po dohode dohodû

5 Extrudovan polystyren 05 URSA XPS N-III-PZ-I Tuhá tepelnû izolaãní deska na bázi extrudované polystyrenové pûny XPS-EN T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-TR100 rovná hrana strukturovan povrch pro zv ení pfiilnavosti lepidel a omítek souãinitel tepelné vodivosti λ D = 0,034 W/(m. K), h < 60 mm zateplení v oblasti soklů tepelné mosty vnitřní zateplení vnějších stěn Tlou Èka ífika Délka Poãet Poãet Poãet Obsah mm mm mm m 2 /balík desek v balíku bal/pal m 2 /paleta ,500 6, , , , , , , , , , , , , , ,00 URSA XPS N-W-I Tuhá tepelnû izolaãní deska na bázi extrudované polystyrenové pûny zdrsnûn povrch, pûnidlo CO 2, plyn v buàkách vzduch XPS-EN T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-TR100 rovná hrana zdrsnûn povrch souãinitel tepelné vodivosti λ D = 0,034 W/(m. K) tepelná izolace podlah v bytové výstavbě izolace tepelných mostů Tlou Èka ífika Délka Poãet Poãet Poãet Obsah mm mm mm m 2 /balík desek v balíku bal/pal m 2 /paleta , ,00

6 06 Extrudovan polystyren URSA XPS N-V-L.250 3, ,0 *po dohodû Tuhá tepelně izolační deska na bázi extrudované polystyrénové pěny s vysokou odolností v tlaku, Extrudovan Typ Natur VII, polystyrén pěnidlo CO2 05, plyn v buňkách vzduch XPS-EN T1-CS(10\Y)500-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180*-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2 *pro 0 mm: CC(2/1,5/50)150 hrana opracovaná na polodrážku odolnost v tlaku při 10% stlačení 0,500 N/mm 2 při zatížení 0,180 N/mm 2 po dobu padesáti let bude stlačení <2% deklarovaná hodnota souč. tep. vodivosti λ D = 0,036 W/(m K), h 60 mm, tepelná izolace průmyslových podlah tepelná izolace parkovacích střech vnější tepelná izolace suterénních stěn a podlah Tloušťka Šířka Délka Počet Počet Počet Obsah mm mm mm m 2 /balík desek v balíku balík/paleta m 2 /paleta æïka Poãet 50 Poãet Poãet Obsah 6, ,0 mm m 2 /balík dosiek v balíku balík/paleta m 2 /paleta 60 5, , ,50 6, Extrudovan 7,50 80 polystyren 10 90,0 3, , , , , , , ,0 URSA XPS N-V-L.250 3,75 0* 5 45,0 2, , , , , ,0 URSA XPS N-VII-L Tuhá tepelně izolační deska na bázi extrudované polystyrénové pěny s vysokou odolností v tlaku, Typ Natur VII, pěnidlo CO2, plyn v buňkách vzduch XPS-EN T1-CS(10\Y)700-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)250-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2 hrana opracovaná na polodrážku odolnost v tlaku při 10% stlačení 0,700 N/mm 2 při zatížení 0,250 N/mm 2 po dobu padesáti let bude stlačení <2% deklarovaná hodnota souč. tep. vodivosti λ D = 0,036 W/(m K), h 60 mm, λ D = 0,037 W/(m K), h mm zateplení pojížděných a více zatěžovaných obrácených plochých střech zateplení podlah v prùmyslových objektech izolace speciálních a dopravních staveb vnější tepelná izolace základových stěn a podlah æïka Tloušťka Poãet Poãet Šířka Poãet Délka Obsah Počet Počet Počet Obsah mm mm m 2 /balík mm dosiek v balíku mm balík/paleta m 2 /balík m 2 /paleta desek v balíku balík/paleta m 2 /paleta 60* 5, , ,00 80* 252 3, , ,00 100* , ,0.500 *po dohodû, , , ,

7 07 Materiály URSA NùKOLIK INFORMACÍ V âeské republice platí fiada harmonizovan ch evropsk ch norem popisující tepelnû izolaãní materiály; âsn EN aï âsn EN Materiálu URSA XPS se t ká norma âsn EN (Tepelnû izolaãní v robky pro stavebnictví PrÛmyslovû vyrábûné v robky z extrudované polystyrénové pûny). Vût ina parametrû tepelnû izolaãních materiálû se fiadí do tfiíd. Znaãení vybran ch vlastností v robku dle âsn EN Na títku, kter je umístûn na balení materiálu, najdeme, mimo jiné, následující údaje: SOUâINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ [W/m.K] Je základním parametrem definujícím vlastnosti izolaãního materiálu. Uvádí, jaké mnoïství tepla proteãe za hodinu materiálem o plo e 1m 2 s tlou Èkou 1m pfii teplotním rozdílu 1K. Podle âsn EN se udává tzv. deklarovaná hodnota souãinitele tepelné vodivosti λ D. Jedná se o statisticky garantovanou hodnotu. TEPELN ODPOR R [m 2.K/W] Hodnota tepelného odporu se poãítá dle vzorce: R = d / λ kde d je tlou Èka materiálu. Podle âsn EN musí b t u tepelnû izolaãního materiálu uvádûna statisticky garantovaná hodnota tepelného odporu R D. T ÍDA REAKCE NA OHE Stanovuje se podle âsn EN Z hlediska chování v ohni jsou materiály rozdûleny do tfiíd A - F, XPS spadá do tfiídy E. Pfii porovnávání rûzn ch materiálû je vhodné vïdy uvádût pfiíslu nou normu, obãas se stává Ïe poïární vlastnosti nûkter ch v robkû jsou popsány nûjakou tfiídou podle star í âsn nebo DIN. SOUâINITEL PROSTUPU TEPLA U [W/m 2. K] pro izolaãní materiál Udává mnoïství tepla, které za hodinu proteãe stavebním dílcem o plo e 1m 2 pfii teplotním rozdílu 1K. Jedná se o obrácenou hodnotu tepelného odporu se zapoãtením koeficientû pfiestupu tepla; vzduch hmota, hmota vzduch. U = 1 / ( 1/α i + R + 1/α e ); pro orientaãní odhad lze pouïít jednoduch vzorec: U = 1 / R KÓD V ROBKU Udává v robce; popisuje v robek ve v ech tfiídách poïadovan ch normou mimo pfiípadû, kdy vlastnost není poïadována. Pfiíklad : (URSA XPS EN- III) XPS-EN T1-CS(10/Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)5-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2 XPS extrudovaná polystyrénová pûna EN deklarováno dle normy. T1 tolerance tlou Èky CS(10/Y)300 úroveà napûtí nebo pevnosti v tlaku pfii 10% stlaãení ( 300 kpa) DS(TH) rozmûrové zmûny pfii 90% relativní vlhkosti a 70 C; < 0,5 % DLT(2)5 úroveà deformace pfii urãen ch podmínkách teploty a zatíïení tlakem ( 5%: 40 kpa; C; hod) CC(2/1,5/50)5 dotvarování tlakem (pfii deklarovaném napûtí v tlaku 5 kpa nepfiesahující 1,5% a celkové zmen ení tlou Èky nepfiesahující 2% po extrapolaci na 50 let) WL(T)0,7 úroveà dlouhodobé nasákavosti pfii dlouhodobém ponofiení ( 7%) WD(V)3 úroveà dlouhodobé navlhavosti pfii difúzi (d N =50 mm: 3%; d N =100 mm: 1,5 %; d N =200 mm: 0,5 %) FT2 úroveà odolnosti proti stfiídavému zmrazování a rozmrazování TEPELNù TECHNICKÉ PARAMETRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Jsou vydefinovány v âsn Je dobré vûdût Ïe tepelnû technické normy jsou v âr na rozdíl od fiady jin ch technick ch norem nejenom platné ale také závazné! SOUâINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE U N Základní tepelnû technick parametr, kter musí stavební konstrukce splàovat je dle âsn poïadovaná resp. doporuãená hodnota souãinitele prostupu tepla. Pfii v poãtu souãinitele prostupu tepla pro konkrétní konstrukci je tfieba uvaïovat se v emi prvky v konstrukci obsaïen mi; tj. napfiíklad s tepeln mi mosty, vzduchov mi mezerami atd. V bûr z âsn Popis konstrukce typ PoÏadované hodnoty Doporuãené hodnoty konstrukce U N [W/m 2.K] U N [W/m 2.K] Stfiecha plochá a ikmá se sklonem do 45 vãetnû Strop s podlahou nad venkovním prostorem Strop pod nevytápûnou pûdou se stfiechou bez izolace Podlaha a stûna s vytápûním (vnûj í vrstvy od vytápûní) Stûna vnûj í Stûna k nevytápûné pûdû (se stfiechou bez tepelné izolace) Stfiecha strmá se sklonem nad 45 Podlaha a stûna vytápûného prostoru pfiilehlá k zeminû Strop a stûna vnitfiní z vytápûného k nevytápûnému prostoru Strop a stûna vnitfiní z vytápûného k ãásteãnû vytápûnému prostoru Strop a stûna vnûj í z ãásteãnû vytápûného k venkovnímu prostfiedí Podlaha a stûna ãásteãnû vytápûného prostoru pfiilehlá k zeminû *Pro konstrukce pfiilehlé k zeminû do vzdálenosti 1 m od rozhraní zeminy a vnûj ího vzduchu na vnûj ím povrchu konstrukce se uplatàují hodnoty pro vnûj í stûny. lehká tûïká 0,24 0,30 0,30 0,38 0,45 0,60 0,75 0,85 0,16 0,20 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60

8 08 Technické údaje N-III-I N-III-L N-III-PZ-I N-V-L N-W-I N-VII-L NORMA deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λ D W/(m K) mm: 0, mm:0, mm: 0, mm:0, mm:0, mm: 0, mm: 0,036 0 mm: 0, mm: 0, mm:0,036 0, mm: 0, mm: 0,037 ČSN EN pevnost v tlaku (napětí) pri 10% deformaci dotvarování tlakem (deformace < 2%/50 let) CS(10\Y)300 CS(10\Y)300 CS(10\Y)300 CS(10\Y)500 CS(10\Y)300 CS(10\Y)700 0,300 N/mm 2 0,300 N/mm 2 0,300 N/mm 2 0,500 N/mm 2 0,300 N/mm 2 0,700 N/mm 2 CC(2/1,5/50)130 CC(2/1,5/50)130 0,130 N/mm 2 0,130 N/mm mm: CC(2/1,5/50)180 0mm : CC(2/1,5/50) mm: 0,180 0mm: 0,150 CC(2/1,5/50)250 0,250 N/mm 2 EN 826 EN 1606 třída reakce na oheň E E E E E E ČSN EN tolerance tloušťky T1 T1 T1 T1 T1 T1 EN 823 rozměrové změny při 90% rel. vlhkosti a 70 C rozměrové změny při 0,04 N/ mm2 a 70 C DS(TH) DS(TH) DS(TH) DS(TH) DS(TH) DS(TH) < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 DLT(2)5 < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% EN 1604 EN 1605 dlouhodobá nasákavost WL(T)0,7 < 0,7% WL(T)0,7 < 0,7% WL(T)0,7 < 0,7% WL(T)0,7 < 0,7% EN 087 navlhavost difuzí WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 WD(V)3 EN 088 odolnost zmrazování /rozmrazování FT2 FT2 FT2 FT2 < 1,0% < 1,0% < 1,0% < 1,0% EN 087 faktor difúzního odporu EN 086 linearní koeficient tepelné roztažnosti 0,07 mm/(mk) 0,07 mm/(mk) 0,07 mm/(mk) 0,07 mm/(mk) 0,07 mm/(mk) 0,07 mm/(mk) mezní teploty použití -50 až +70 C -50 až +70 C -50 až +70 C -50 až +70 C -50 až +70 C -50 až +70 C pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR100 TR100 > 100 kpa > 100 kpa EN 1607 URSA XPS - tepelnû izolaãní desky z extrudovaného polystyrenu Extrudovan polystyren URSA XPS je nepostradateln m izolaãním materiálem pro konstrukce s obrácen m pofiadím izolaãních vrstev a s nároky na vysokou odolnost v tlaku. Argumenty pro URSA XPS v borné tepelnû izolaãní vlastnosti vysoká odolnost v tlaku nízká nasákavost Nasákavost Extrudovan polystyren vykazuje díky své uzavfiené bunûãné struktufie minimální nasákavost, která je podstatnû niï í neï u ostatních znám ch tepeln ch izolantû. Tato vlastnost otevírá nové dimenze netradiãních fie ení zateplení stavebních konstrukcí, neboè tradiãní tepelnû izolaãní materiály bylo vïdy tfieba pfied vlhkostí chránit. URSA XPS je moïno Tepelná izolace Moderní tepelnû izolaãní materiály jako je napfiíklad extrudovan polystyren jsou jednoduch m fie ením v ude tam, kde jsou vysoké poïadavky na úspory energií. PouÏití extrudovaného polystyrenu usnadàuje plnûní poïadavkû tepelnû-technick ch norem v oboru (v âr âsn ). Díky nejnovûj ím v robním postupûm je v roba tohoto materiálu velmi etrná k Ïivotnímu prostfiedí. umístit pfiímo na stranu pûsobícího vlhkého prostfiedí. Materiál je proto vhodn pro pouïití zejména v konstrukcích s obrácen m pofiadím izolaãních vrstev, tj. v oblasti obrácen ch ploch ch stfiech a vnûj í tepelné izolace podzemí (svislé i vodorovné). Odolnost v tlaku Pfii v robû extrudovaného polystyrenu je dosaïeno mimofiádnû vysoké odolnosti v tlaku. Proto lze pouïít URSA XPS v oblastech, kde je tfieba tepeln izolant vystavit namáhání v tlaku. Kvalita Extrudovan polystyren URSA XPS podléhá stálé vnitfiní i vnûj í nezávislé kontrole kvality. V echny v robní závody vlastní certifikát podle EN ISO 9002.

9 URSA CZ s.r.o. PraÏská 16/810, Praha 10 Tel.: , Fax: Prodejce:

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM:

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: Webová stránka Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: www.styrofoameurope.com CD-ROM Všechny brožury, informace k zadání a detaily CAD můžete získat i v digitální podobě Literatura Rádi Vám pošleme

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory Ing. Libor Urbášek Obsah prezentace: 1. Sortiment izolací (MW, EPS, XPS, PUR, PIR, FP, VIP) 2. Vlastnosti izolací tepelné / akustické

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com Minerální izolace a ECOSE Technology Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com Druhy materiálů používaných pro tepelnou izolaci stavebních konstrukcí Anorganické

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova 899 398 11 Protivín IČ: 00512079

PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova 899 398 11 Protivín IČ: 00512079 Křídlo: 2511,2514,2518,0511,0514,0518,0113 Ug=1,1 W/m2K Součinitel prostupu tepla - Uw (W/m2K): 1,2 Křídlo: 0113 Ug=1,0 W/m2K Součinitel prostupu tepla - Uw (W/m2K): 1,1 Křídlo: 0113 Ug=0,7 W/m2K Součinitel

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Foto poskytla firma Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Hlavní přínosy desek PROMASIL -950 KS S touto izolační deskou můžete vytvořit zcela nové zdokonalené konstrukce, materiál umožňuje

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

I l an y v ETICS ETICS t - epel é n vlastnosti Nové ETICS Servis

I l an y v ETICS ETICS t - epel é n vlastnosti Nové ETICS Servis Izolanty v ETICS-tepelné vlastnosti ti Nové ETICS Servis Weber je globální značka kvalitních, stavebních a systémových řešení Katalog Rádce-problém a řešení 2010 1990-2010 20 let na trhu Saint-Gobain Weber

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty Obecně jsou části stavebních konstrukcí, ve kterých dochází z důvodů materiálových nebo konstrukčních k vyšším ztrátám tepla než v okolních stavebních konstrukcích. Tyto zvýšené ztráty tepla mají za následek

Více

Vaše stavba v našich rukou

Vaše stavba v našich rukou Vaše stavba v našich rukou HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. 373 65 Dolní Bukovsko 295, tel.: 385 793 030 fax: 385 726 145, heluzdum@heluz.cz www.heluz.cz Obsah: HELUZ DŮM str. 4 Výhody projektu HELUZ

Více

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO

VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VÝVOJ A ZÁVAZNOS TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PO VZHLEDEM K POLOZE ČESKÉ REPUBLIKY PATŘÍ TEPELNĚ-VLHKOSTNÍ VLASTNOSTI KONSTRUKCÍ A STAVBY MEZI ZÁKLADNÍ POŽADAVKY SLEDOVANÉ ZÁVAZNOU LEGISLATIVOU. NAŠÍM CÍLEM JE

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Prysk

Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Prysk ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK I. KOLO Název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Prysk Zadavatel: Obec Prysk Se sídlem: Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk IČ: 00525197

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ DŮVODY PROČ ZATEPLOVAT Když se řekne zateplovací systém, téměř každý si vybaví nějakou fasádu kde viděl, jak se na celou plochu fasády,,něco,, lepí. Pravděpodobně

Více

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE

New York, USA POLYCON AURA. Vzhled. Základní INFORMACE Aura New York, USA POLYCON AURA Základní INFORMACE Vzhled Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje možnosti architektonických požadavků v řešení

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Základní informace o výrobku Izolační materiál Obložení Celková šířka Krycí šířka Standardní

Více

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů Copyright Obsah Úvod... 7 1. Tepelná pohoda... 9 1.1 Teplota vzduchu... 10 1.2 Vlhkost vzduchu... 11 1.3 Tepelné ztráty a tepelné izolace... 12 1.4 Výměna vzduchu... 16 2. Rozhodovací kritéria pro volbu

Více

Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel

Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel Kvalitní izolace je důležitá nejen pro životní prostředí, ale i kvůli nákladům za energii. Kdo izoluje svoji

Více

Nyní je barevné provedení zcela na vás! Rockfon Color-all

Nyní je barevné provedení zcela na vás! Rockfon Color-all Nyní je barevné provedení zcela na vás! Rockfon Color-all Nyní je barevné provedení zcela na vás! Při vytváření požadované atmosféry zvyšuje možnost využití barev flexibilitu návrhu interiéru. Řada produktů

Více

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Fasády a co je ovlivňuje

Fasády a co je ovlivňuje Prezentace: Fasády a co je ovlivňuje Ing. Robert Mikeš Weber Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Fasády a co je ovlivňuje Ing.Robert Mikeš 7.6.2012 Situace na trhu stavebnictví

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

ISOVER pro izolaci podlah

ISOVER pro izolaci podlah Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro izolaci podlah Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vlákna Pěnový polystyren XPS v.03 OBSAH 1. proč je dobré

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

Úspory při zateplení administrativní budovy

Úspory při zateplení administrativní budovy Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Úspory při zateplení administrativní budovy Martin Rýpar Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Máchova

Více

Současný stav polyuretanových pěn pro čalounění

Současný stav polyuretanových pěn pro čalounění Současný stav polyuretanových pěn pro čalounění Ing. Radek Sedlák BPP a Eurofoam Brno 1 - Polyuretanové pěn kolem nás Měkké PU pěny Tvrdé PU pěny Automobil palubní desky, těsnění, sedadla, odhlučnění motoru,

Více

SALIX INTERNATIONAL CR-CELL HIGH QUALITY SEALING & ADVISORY. Desky, role a hrany, se samolepicí páskou nebo bez, z pěnové pryže s uzavřenými póry

SALIX INTERNATIONAL CR-CELL HIGH QUALITY SEALING & ADVISORY. Desky, role a hrany, se samolepicí páskou nebo bez, z pěnové pryže s uzavřenými póry CR- Desky, role a hrany, se samolepicí páskou nebo bez, z pěnové pryže s uzavřenými póry SALIX HIGH QUALITY SEALING & ADVISORY INTERNATIONAL Struktura materiálu Pěnová pryž se zavřenými póry k výrobě desek,

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMŮ PŘÍKLADY Z PRAXE. Ing. Jiří Veselý energetický poradce Energy Centre České Budějovice projektant

REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMŮ PŘÍKLADY Z PRAXE. Ing. Jiří Veselý energetický poradce Energy Centre České Budějovice projektant Ing. Jiří Veselý energetický poradce Energy Centre České Budějovice projektant OBSAH PŘEDNÁŠKY: PŘÍKLAD 1. REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI PŘÍKLAD 2. REKONSTRUKCE A ODVLHČENÍ STARŠÍHO ŘADOVÉHO

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Labudek, Ph.D. 1. ENERGIE, BUDOVY A EVROPSKÁ UNIE Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU: Rodinný dům s komíny SCHIEDEL JMÉNO A PŘIJÍMENÍ AUTORA: Luděk Šimoník JMÉNO A PŘIJÍMENÍ VEDOUCÍHO PROJEKTU: ing. Libor Dubčák NÁZEV ŠKOLY: Střední průmyslová škola

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

NEJLEPŠÍ. nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. věc na světě, že chcete žít v teple? nikdy dost.

NEJLEPŠÍ. nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. věc na světě, že chcete žít v teple? nikdy dost. NEJLEPŠÍ nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. Není snad nejjednodušší A NEJPŘIROZENĚJŠÍ věc na světě, že chcete žít v teple? K tomu je třeba perfektní TEPELNÁ IZOLACE zajišťující tepelnou pohodu.

Více