Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG820

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998329"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 4CZ Prvodce rychlým nastavením 2: Pipojení reprosoustav Pipojení reprosoustav provete podle jejich poctu a druhu. Kabely reprosoustav Pouzívejte kabely reprosoustav, které jsou vhodné s ohledem na síku místnosti. Pokud se podíváte na barevné oznacení nebo znacku na kabelu reprosoustavy, který má být pipojen ke kladnému (+) nebo zápornému () konektoru, mzete si být vzdy jisti, ze kabel pipojíte správn, tedy bez zámny polarity. Konektory na reprosoustavách Konektor 3 pipojte ke konektoru 3 na receiveru a konektor # pipojte ke konektoru # na receiveru. cást,,pipojení síového napájecího kabelu" v návodu k obsluze, který je soucástí píslusenství receiveru. 5: Automatická kalibrace nastavení reprosoustav ON/STANDBY POWER MASTER VOLUME TONE MODE TUNING MODE DISPLAY INPUT MODE TONE SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) TUNING INPUT SELECTOR Optimalizacní mikrofon (soucást píslusenství) MEMORY/ ENTER DIMMER 2CH/ A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN PHONES VIDEO L AUDIO R AUTO CAL MIC AUTO CAL MIC Prvodce rychlým nastavením 9CZ THEATRE RM SET UP AV?/1 SYSTEM STANBY?/1 SHIFT TV AMP 1 VIDEO 1 2 VIDEO 2 3 BD 4 DVD 5 SAT 6 TV 7 -/-CLEAR/>10 8 SA-CD/ CD 9 TUNER ENT/MEM DMPORT 0/10 2CH/ A. DIRECT AUTO CAL DISPLAY A.F.D. INPUT MODE MOVIE SLEEP MUSIC NIGHT MODE AMP MENU AUTO CAL O RETURN/ EXIT HOME MENU OPTIONS TOOLS Pomocí funkce Auto Calibration (Automatická kalibrace) mzete reprosoustavy automaticky nastavit tak, abyste ze vsech pipojených reprosoustav získali pozadovaný zvuk. Funkce automatické kalibrace: Zkontroluje pipojení jednotlivých reprosoustav k receiveru. Nastaví úrove reprosoustav. Zmí vzdálenosti jednotlivých reprosoustav od vaseho poslechového místa. Zmí velikost reprosoustav. Zmí polaritu reprosoustav. Zmí frekvencní charakteristiky Pipojte dodávaný optimalizacní mikrofon do konektoru AUTO CAL MIC (Mikrofon pro automatickou kalibraci) na receiveru. Vhodn umístte optimalizacní mikrofon. Umístte optimalizacní mikrofon do poslechového místa. Mzete rovnz pouzít stolicku nebo trojnozku, aby byl optimalizacní mikrofon ve výsce vasich usí. Stisknte tlacítko AUTO CAL. Tím spustíte funkci automatické kalibrace. Podrobné informace o funkci automatické kalibrace najdete v popisu kroku 8 v cásti,,zacínáme" v návodu k obsluze dodaném s receiverem. 10CZ Prvodce rychlým nastavením Poznámky Pokud jsou v cest mezi optimalizacním mikrofonem a reprosoustavami jakékoli pekázky, nelze kalibraci provést správn. Aby nedoslo k chyb mení, odstrate z oblasti mení vsechny pekázky. Pokud je frekvence hlubokých tón nizsí, nez jakou pozadujete, pouzijte nabídku SPEAKER (Reprosoustavy) pro nastavení velikosti reprosoustav. 6: Nastavení pipojených zaízení Jednotlivá zaízení byste mli nastavit tak, aby byl zajistn správný výstup zvuku z reprosoustav pi pehrávání z pipojeného zaízení. Viz návody k obsluze dodané s jednotlivými zaízeními. Po provedení nastavení Receiver je nyní pipraven k pouzití. Dalsí podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodaném s receiverem. Prvodce rychlým nastavením 11CZ VAROVÁNÍ Aby se snízilo nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby se snízilo nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte ventilacní otvory na pístroji novinami, ubrusy, závsy apod. Nestavte na pístroj zdroje oteveného ohn, jako jsou nap. hoící svícky. Aby se snízilo nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj kapající nebo stíkající vod a nestavte na pístroj pedmty naplnné tekutinami, jako jsou nap. vázy. Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru (napíklad do knihovnicky, vestavné skín a na podobná místa). Protoze se pro odpojení pístroje od sít pouzívá síová zástrcka, pipojte pístroj do snadno dostupné síové zásuvky. Pokud se pístroj dostane do neobvyklého stavu, okamzit vytáhnte síovou zástrcku ze síové zásuvky. Nevystavujte baterie nebo pístroj obsahující baterie n návodu Pokyny uvedené v tomto návodu platí pro model STR-DG820. Zkontrolujte si císlo modelu vaseho pístroje v pravém dolním rohu pedního panelu. V tomto návodu k obsluze je pro úcely vyobrazení pouzit model s kódem oblasti CEL, pokud není uvedeno jinak. Jakékoli odlisnosti v ovládání pístroje jsou v textu jasn vyznaceny - napíklad slovy,,pouze modely s kódem oblasti CEK". Pokyny v tomto návodu popisují ovládací prvky na dodávaném dálkovém ovladaci. Mzete rovnz pouzívat ovládací prvky na receiveru, pokud mají shodné nebo podobné názvy jako ovládací prvky na dálkovém ovladaci. Tento receiver je vybaven rozhraním s technologií High-Definition Multimedia Interface (HDMITM). HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní znacky nebo registrované obchodní znacky spolecnosti HDMI Licensing LLC. Tento výrobek je vyroben v licenci spolecností Neural Audio Corporation a THX Ltd. Sony Corporation tímto uzivatelm pidluje neexkluzivní, nepenosné a omezené právo pouzívat tento vý;dem oblasti CEL, CEK, ECE) Pehrávání Volba zaízení.

3 Pehrávání zvuku/obrazu z pipojeného zaízení Ovládání zesilovace Pohyb v nabídkách...52 Nastavení úrovn (nabídka LEVEL) Nastavení reprosoustav (nabídka SPEAKER) Nastavení prostorového zvuku (nabídka SURROUND) Nastavení ekvalizéru (nabídka EQ).. 62 Nastavení tuneru (nabídka TUNER)...62 Nastavení zvuku (nabídka AUDIO) Nastavení HDMI (nabídka HDMI)..64 Nastavení systému (nabídka SYSTEM) Ovládání pes HDMI Pouzívání funkce Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) u zaízení podporujících funkci,,bravia" Sync.. 80 Píprava k pouzívání funkce Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) Sledování DVD (One-Touch Play).

4 .. 83 Poslech zvuku televizoru prostednictvím reprosoustav pipojených k receiveru (System Audio Control) Soucasné vypnutí receiveru a televizoru (System Power Off) CZ Dalsí moznosti ovládání Pepínání mezi digitálním a analogovým zvukem (INPUT MODE) Poslech digitálního zvuku z jiných vstup (DIGITAL ASSIGN) Pouzívání rozhraní DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) Pojmenování vstup. 90 Zmna zobrazení na displeji Pouzívání casovace vypnutí Záznam prostednictvím receiveru Pouzívání dálkového ovladace Programování dálkového ovladace Doplující informace Slovnícek pojm. 98 Bezpecnostní upozornní. 101 Odstraování problém Technické údaje

5 . 107 Rejstík CZ Zacínáme Popis a umístní jednotlivých cástí Pední panel ON/STANDBY POWER MASTER VOLUME TONE MODE TUNING MODE DISPLAY INPUT MODE TONE SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) TUNING INPUT SELECTOR MEMORY/ ENTER DIMMER 2CH/ A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN PHONES VIDEO L AUDIO R AUTO CAL MIC qjqh qg qf qd qs qa 0 Otevení krytu Stisknte tlacítko PUSH. Jestlize odstraníte kryt, ulozte jej mimo dosah dtí. Stav tlacítka POWER Vypnuto Receiver je vypnutý (pocátecní nastavení). Indikátor ON/STANDBY (Zapnuto/ Pohotovostní rezim) nesvítí. Stisknte tlacítko POWER pro zapnutí receiveru. Receiver nelze zapnout pomocí dálkového ovladace. Zapnuto/Pohotovostní rezim Pro zapnutí receiveru nebo jeho pepnutí do pohotovostního rezimu stisknte tlacítko?/1 na dálkovém ovladaci. Kdyz stisknete tlacítko POWER na receiveru, receiver se vypne. Kdyz receiver zapnete, rozsvítí se indikátor ON/STANDBY (Zapnuto/Pohotovostní rezim) zelen. Kdyz pepnete receiver do pohotovostního rezimu, rozsvítí se indikátor ON/STANDBY (Zapnuto/Pohotovostní rezim) cerven. 16CZ Název A POWER (Napájení) Indikátor ON/ STANDBY (Zapnuto/ Pohotovostní rezim) B TONE MODE (Nastavení zvuku) Funkce Stisknte pro zapnutí nebo vypnutí receiveru (strana 16, 40, 50, 51, 108). Zobrazuje stav receiveru (strana 16). Název Funkce Zacínáme K 2CH/A.DIRECT Stisknte pro výbr zvukového pole (strana 40, (2kanál. zvuk/ Pímý analogový 67, 69, 72). zvuk) A.F.D. MOVIE (Film) MUSIC (Hudba) L DIMMER (Tlumení jasu) M MEMORY/ ENTER (Pam/ Potvrzení) N Konektor AUTO CAL MIC (Mikrofon pro automatickou kalibraci) O Konektory VIDEO 2 IN/ PORTABLE AV IN (Video vstup 2/Vstup pro penosné AV zaízení) P SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) Stisknte opakovan pro pizpsobení jasu displeje. Stisknte pro ulození rozhlasové stanice nebo pro zadání volby pi výbru nastavení (strana 75, 76). Pro pipojení dodávaného optimalizacního mikrofonu pro funkci Digital Cinema Auto Calibration (Automatická kalibrace pro digitální kino) (strana 43). Pro pipojení penosného audio/video zaízení, jako je napíklad videokamera nebo videohra (strana 38, 49). Upravuje kvalitu zvuku (úrove hloubek/výsek) pedních reprosoustav. Stisknte opakovan TONE +/ tlacítko TONE MODE pro (Hlasitost zvuku) výbr úrovn hloubek nebo výsek a pak otocením ovladace TONE +/ upravte úrove (strana 40, 62). Stisknte pro výbr rezimu ladní (strana 74, 77, 108). Otocením aktivujete vyhledávání stanic (strana 74, 77). Pro píjem signál z dálkového ovladace. Zde se zobrazuje aktuální stav vybraného zaízení nebo seznam polozek, které je mozno zvolit (strana 18). Stisknte opakovan pro výbr informací, které se mají zobrazovat na displeji (strana 91, 104). Stisknte pro výbr vstupního rezimu, pokud jsou stejná zaízení pipojena k digitálním i analogovým konektorm (strana 85). C TUNING MODE (Rezim ladní) D TUNING +/ (Ladní) E Senzor dálkového ovládání F Okno displeje G DISPLAY (Displej) Pro nastavení rezimu pedních reprosoustav na OFF (Vypnuto), A, B nebo A+B (strana 41). Pro pipojení sluchátek (strana 102). Q Konektor PHONES (Sluchátka) H INPUT MODE (Vstupní rezim) I MASTER Otocením upravte úrovn VOLUME (Hlavní hlasitosti vsech reprosoustav soucasn hlasitost) (strana 48, 49, 50, 51). J INPUT SELECTOR (Volic vstupu) Otocením vyberte vstupní zdroj pro pehrávání (strana 49, 74, 77, 85, 90, 92). 17CZ Význam indikátor na displeji ws wa w; ql qk qj qh qg qf qd qs qa Název A SW Funkce Rozsvítí se, kdyz audio signál vystupuje z konektor SUBWOOFER. Rozsvítí se, kdyz pehrávaný disk obsahuje kanál LFE (Low Frequency Effect - nízkofrekvencní efekty) a signál kanálu LFE je práv reprodukován. Rozsvítí se, kdyz je vstupní rezim (INPUT MODE) nastaven na,,auto" (Automatický) a zdrojovým signálem je digitální signál vstupující prostednictvím konektoru COAXIAL (Koaxiální vstup) (strana 85).

6 Rozsvítí se, kdyz je vstupní rezim (INPUT MODE) nastaven na,,auto" a zdrojem signálu je digitální signál vstupující prostednictvím konektoru OPTICAL (strana 85).,,; D" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály Dolby Digital.,,; D EX" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály Dolby Digital Surround EX.,,; D+" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály Dolby Digital Plus.,,; TrueHD" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály Dolby TrueHD. Poznámka Pi pehrávání disku ve formátu Dolby Digital zkontrolujte, zda jste provedli digitální pipojení a zda je polozka INPUT MODE (Vstupní rezim) nastavena na,,auto" (strana 85). Název Funkce F Neural - THX Rozsvítí se, kdyz receiver pouzívá u vstupních signál zpracování Neural - THX. G DTS/ DTS-ES/ DTS 96/24,,DTS" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály DTS.,,DTS-ES" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály DTSES.,,DTS 96/24" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály DTS 96 khz/24 bit. Poznámka Pi pehrávání disku ve formátu DTS zkontrolujte, zda jste provedli digitální pipojení a zda je polozka INPUT MODE (Vstupní rezim) nastavena na,,auto" (strana 85). Rozsvítí se, kdyz je aktivována komprese dynamického rozsahu (strana 58). Rozsvítí se v závislosti na tom, jaký systém reprosoustav je pouzíván (strana 41). Tyto indikátory se vsak nerozsvítí, kdyz je vypnutý výstup na reprosoustavy, nebo kdyz jsou pipojena sluchátka. Rozsvítí se, kdyz je aktivován casovac vypnutí (strana 91). Rozsvítí se, kdyz receiver pouzíváte pro ladní rozhlasových stanic (strana 73) apod. Poznámka Indikátor,,RDS" se zobrazuje pouze u model s kódem oblasti CEL, CEK, ECE. B LFE C COAX D OPT H D.RANGE E ; D/ ; D EX/ ; D+/ ; TrueHD I SP A/SP B/ SP A+B J SLEEP K Indikátory tuneru 18CZ Název Název L A.DIRECT Funkce Zacínáme Funkce Rozsvítí se, kdyz receiver zpracovává signály Analog Direct (Pímý poslech analogového zvuku). Rozsvítí se, kdyz je aktivována funkce pamti, jako nap. Preset Memory (Pam pedvoleb) (strana 75) apod.,,; PL" se rozsvítí, kdyz receiver pouzije zpracování signál Pro Logic na dvoukanálové signály tak, aby vystupovaly signály stedového a prostorového kanálu.,,; PL II" se rozsvítí, kdyz je aktivován dekodér Pro Logic II.,,; PL IIx" se rozsvítí, kdyz je aktivován dekodér Pro Logic IIx. Rozsvítí se, kdyz je aktivován dekodér DTS Neo:6 Cinema/ Music (strana 69). Rozsvítí se, kdyz je aktivován ekvalizér.,,dts-hd MSTR" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály DTS-HD Master Audio.,,DTS-HD HI RES" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály DTS-HD High Resolution. Rozsvítí se, kdyz jsou detekovány signály Linear PCM (Lineární PCM). Rozsvítí se, kdyz je polozka INPUT MODE (Vstupní rezim) nastavena na,,analog" (Analogový), nebo kdyz pi nastavení polozky INPUT MODE na,,auto" (strana 85) nejsou detekovány zádné digitální signály. Rozsvítí se, kdyz je pipojen adaptér DIGITAL MEDIA PORT a je zvoleno,,dmport". Rozsvítí se, kdyz receiver rozpozná zaízení pipojené prostednictvím konektoru HDMI IN (strana 34). M MEM N ; PL/ ; PL II/ ; PL IIx O NEO:6 Písmena (L, C, R atd. ) oznacují V Indikátory pehrávané kanály. Rámecky pehrávaných kanál kolem písmen se mní podle toho, jak receiver slucuje zdrojový zvuk (na základ nastavení reprosoustav). Levý pední kanál L Pravý pední kanál R Stedový (monofonní) kanál C Levý prostorový kanál SL Pravý prostorový kanál SR Prostorový kanál (monofonní S nebo prostorové slozky získané zpracováním Pro Logic) Levý zadní prostorový kanál SBL Pravý zadní prostorový kanál SBR Zadní prostorový kanál (zadní SB prostorové slozky získané dekódováním 6.1 kanál) Píklad: Uspoádání reprosoustav: 3/0.1 Formát záznamu: 3/2.1 Zvukové pole: A.F.D. AUTO (Automatický pímý poslech formátu - automaticky) SW L SL C R SR P EQ Q DTS-HD MSTR/ DTS-HD HI RES R LPCM S ANALOG T DMPORT U HDMI 19CZ Zadní panel TV OPTICAL IN SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L VIDEO 1 IN FM SAT IN OPTICAL DVD IN COAXIAL HDMI AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A DIGITAL (ASSIGNABLE) AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR COMPONENT VIDEO DC5V 0.7A MAX OUT IN IN AUDIO OUT L DMPORT R SA-CD/CD/CD-R R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS A Cást DIGITAL INPUT/OUTPUT (Digitální vstup/výstup) Konektory Pro pipojení OPTICAL IN k DVD pehrávaci (Optický vstup) apod. Konektor COAXIAL Konektor zajisuje lepsí COAXIAL IN kvalitu zvuku (Koaxiální (strana 30, 36, 37, vstup) 38). Konektory HDMI IN/ OUT (Vstup/ Výstup HDMI)* Pro pipojení k DVD pehrávaci, satelitnímu pijímaci, Blu-ray pehrávaci apod. Obraz je odesílán do televizoru nebo projektoru, zatímco zvuk mze vystupovat z televizoru anebo reprosoustav pipojených k tomuto receiveru (strana 34). B Cást ANTENNA (Anténa) Konektor FM ANTENNA (Anténa pro pásmo FM) Svorky AM ANTENNA (Anténa pro pásmo AM) Pro pipojení k dodávané drátové antén pro pásmo FM (strana 39).

7 Pro pipojení k dodávané rámové antén pro pásmo AM (strana 39). C Cást COMPONENT VIDEO INPUT/ OUTPUT (Komponentní video vstup/výstup) Konektory Y, PB/CB, PR/CR IN/OUT Modrý (Vstup/Výstup (PB/CB) Y, PB/CB, PR/ Cervený CR)* Zelený (Y) (PR/CR) Pro pipojení k DVD pehrávaci, televizoru, satelitnímu pijímaci apod. (strana 30, 36, 37, 38). 20CZ D Cást SPEAKERS (Reprosoustavy) Pro pipojení reprosoustav (strana 28). Dálkový ovladac Dálkový ovladac, který je soucástí píslusenství, mzete pouzívat k ovládání receiveru i pipojených audio/video zaízení Sony, kterým jsou piazena píslusná tlacítka dálkového ovladace. Dálkový ovladac je mozno rovnz naprogramovat na ovládání audio/video zaízení jiného výrobce, nez Sony. Podrobné informace - viz,,programování dálkového ovladace" (strana 93). Zacínáme E Cást AUDIO INPUT/OUTPUT (Audio vstup/výstup) Konektory Bílý (L) AUDIO IN/ OUT (Audio Cervený vstup/výstup) (R) Cerný RM-AAP022 wj wh wg THEATRE RM SET UP AV?/1 SYSTEM STANDBY Pro pipojení k Super Audio CD pehrávaci apod. (strana 30, 32). 1?/1 SHIFT TV AMP Konektor Pro pipojení AUDIO OUT k subwooferu (Audio výstup) (strana 28). 1 VIDEO 1 2 VIDEO 2 3 BD DVD 5 SAT 6 TV wf 7 -/-CLEAR/>10 8 SA-CD/ CD 9 TUNER ENT/MEM DMPORT F Cást VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT (Video/Audio vstup/výstup) Konektory AUDIO IN/ OUT (Audio Cervený vstup/výstup) Bílý (L) (R) Zlutý 0/10 Pro pipojení k videorekordéru, DVD pehrávaci apod. (strana 36 38). 5 wd ws wa w; 2CH/ A.DIRECT AUTO CAL DISPLAY A.F.D. INPUT MODE MOVIE SLEEP MUSIC NIGHT MODE AMP MENU Konektory VIDEO IN/ OUT (Video vstup/výstup)* ql O RETURN/ EXIT 0 HOME MENU < < OPTIONS TOOLS G Cást DMPORT (Port pro digitální média) Konektor DMPORT (Port pro digitální média) Pro pipojení k adaptéru DIGITAL MEDIA PORT (strana 89). qa. TUNING m DISC SKIP > TUNING + M D.TUNING x qs qk MUTING X TV VOL MASTER VOL TV CH PRESET * Obraz z vybraného vstupu mzete sledovat po pipojení konektoru HDMI OUT nebo MONITOR OUT k televizoru (strana 30, 34). qj qh qg TOP MENU MENU TV INPUT WIDE BD/DVD qd F1 F2 qf pokracování 21CZ Název A AV?/1 (zapnuto/ pohotovostní rezim) Funkce Stisknte pro zapnutí nebo vypnutí audio/video zaízení, na jejichz ovládání je dálkový ovladac naprogramován. Chcete-li zapnout nebo vypnout televizor, stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko AV?/1. Stisknete-li soucasn tlacítko?/1 (B), vypnete receiver i ostatní zaízení (SYSTEM STANDBY - pohotovostní rezim systému). Poznámka Funkce pepínace AV?/1 se mní automaticky po kazdém stisku tlacítek vstupu (wf). Stisknte pro zapnutí receiveru nebo jeho pepnutí do pohotovostního rezimu. Chcete-li vypnout vsechna zaízení, stisknte soucasn tlacítka?/1 a AV?/1 (A) (SYSTEM STANDBY pohotovostní rezim systému). Chcete-li v pohotovostním rezimu setit energii, nastavte polozku,,ctrl:hdmi" (Ovládání:HDMI) na,,ctrl OFF" (Ovládání vypnuto) (strana 56). Stisknte pro rozsvícení tohoto tlacítka. Funkce dálkového ovládání se zmní - aktivují se tlacítka oznacená zlutým potiskem. Aktivují se také tlacítka (9), V/v/B/b (9), OPTIONS TOOLS (J), MENU/HOME (K), RETURN/EXIT O (ql) a DISPLAY (w;), aby byla funkcní pouze pro ovládání nabídek televizor Sony. Stisknte pro rozsvícení tlacítka pro aktivaci ovládání receiveru (strana 44). G SLEEP (Casovac vypnutí) H AMP MENU (Nabídka zesilovace) I, V/v/B/b Stisknte pro aktivaci casovace vypnutí a nastavení doby, po jejímz uplynutí se receiver automaticky vypne. Stisknte pro zobrazení nabídky pro ovládání receiveru. Po stisknutí tlacítka AMP (D) stisknte tlacítko MENU/ HOME (K) pro ovládání receiveru a pak stisknte tlacítko V/v/B /b pro volbu nastavení. Po stisknutí tlacítka BD/DVD TOP MENU (O) nebo BD/ DVD MENU (O) stisknte tlacítko V/v/B/b pro volbu nastavení a pak stisknte tlacítko pro potvrzení volby. Stisknutím tlacítka mzete také vlozit vybrané nastavení pro receiver, videorekordér, satelitní pijímac, DVD pehrávac, Blu-ray rekordér, konzolu PSX, kombinaci DVD/videorekordér nebo DVD rekordér s pevným diskem. Stisknte pro zobrazení a výbr polozek z mozností nabídek pro DVD pehrávac nebo Blu-ray pehrávac. Pro zobrazení mozností televizoru Sony stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko OPTIONS TOOLS. B?/1 (zapnuto/ pohotovostní rezim) C TV (Televizor) J OPTIONS TOOLS (Volitelné nástroje) D AMP (Zesilovac) E A.F.D. (Aut. Stisknte pro výbr zvukového pímý poslech pole (strana 67, 69). formátu) MOVIE (Film) MUSIC (Hudba) F NIGHT MODE Stisknte pro aktivaci funkce (Nocní rezim) Night Mode (Nocní rezim) (strana 71). K MENU/HOME Stisknte pro zobrazení nabídek receiveru, (Nabídka/ videorekordéru, DVD Výchozí) pehrávace, satelitního pijímace, Blu-ray rekordéru, konzoly PSX, kombinace DVD/videorekordér nebo DVD rekordéru s pevným diskem na obrazovce televizoru. Poté pouzijte tlacítka V/v/B/b a pro provedení funkcí nabídky. Pro zobrazení nabídek televizoru Sony stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko MENU. 22CZ Název L./>a) Funkce Stisknte pro peskocení stop na videorekordéru, CD pehrávaci, VCD pehrávaci, LD pehrávaci, DVD pehrávaci, MD pehrávaci nebo DAT pehrávaci, kazetovém magnetofonu, Blu-ray rekordéru, konzole PSX, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordéru s pevným diskem.

8 Stisknte pro opakované pehrání pedchozí scény nebo rychlý posun aktuální scény vped na DVD pehrávaci, Blu-ray rekordéru, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordéru s pevným diskem. Stisknte, jestlize chcete: vyhledávat stopy ve smru dopedu/dozadu na CD pehrávaci, VCD pehrávaci, DVD pehrávaci, LD pehrávaci, MD pehrávaci, Blu-ray rekordéru, konzole PSX, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordéru s pevným diskem, provést rychlý posun dopedu/dozadu na videorekordéru, DAT pehrávaci nebo kazetovém magnetofonu. Stisknte pro spustní pehrávání na videorekordéru, CD pehrávaci, VCD pehrávaci, LD pehrávaci, DVD pehrávaci, MD pehrávaci nebo DAT pehrávaci, kazetovém magnetofonu, Blu-ray rekordéru, konzole PSX, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordéru s pevným diskem. Název Xa) Funkce Stisknte pro pozastavení pehrávání nebo záznamu na videorekordéru, CD pehrávaci, VCD pehrávaci, LD pehrávaci, DVD pehrávaci, MD pehrávaci nebo DAT pehrávaci, kazetovém magnetofonu, Blu-ray rekordéru, konzole PSX, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordéru s pevným diskem. (Rovnz umozuje spustit záznam u zaízení v pohotovostním rezimu pro záznam.) Stisknte pro ukoncení pehrávání na videorekordéru, CD pehrávaci, VCD pehrávaci, LD pehrávaci, DVD pehrávaci, MD pehrávaci nebo DAT pehrávaci, kazetovém magnetofonu, Blu-ray rekordéru, konzole PSX, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordéru s pevným diskem. Stisknte pro spustní vyhledávání stanic. Zacínáme </ < xa) m/ma) TUNING +/ (Ladní) D.TUNING Stisknte pro aktivaci rezimu (Pímé ladní) pímého ladní. M TV CH +b)/ (TV kanál) Stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko TV CH +/ pro výbr televizních kanál ulozených na pedvolbách. Na)b) PRESET +b)/ Stisknte, jestlize chcete: zvolit stanice na (Pedvolba) pedvolbách, zvolit císla kanál na pedvolbách pro videorekordér, satelitní pijímac, Blu-ray rekordér, DVD pehrávac, kombinaci DVD/videorekordér nebo DVD rekordér s pevným diskem. pokracování 23CZ Název N F1, F2 Funkce Stiskem tlacítka F1 nebo F2 vyberte zaízení. DVD rekordér s pevným diskem F1: rezim HDD F2: rezim DVD Kombinace DVD/ videorekordér F1: rezim DVD F2: rezim VHS Stisknte pro zobrazení nabídky nebo OSD prvodce disk DVD nebo Blu-ray na obrazovce televizoru. Poté pouzijte tlacítka V/v/B/b a pro provedení funkcí nabídky. Název R DISC SKIP (Peskocení disku) Funkce Stisknte pro peskocení disku v CD pehrávaci, VCD pehrávaci, DVD pehrávaci nebo MD pehrávaci (pouze pro mnic na více disk). Stisknte, jestlize chcete: provést návrat do pedchozí nabídky, ukoncit nabídku ve chvíli, kdy je na obrazovce televizoru zobrazena nabídka nebo OSD prvodce pro VCD pehrávac, LD pehrávac, DVD pehrávac, Blu-ray rekordér, konzolu PSX, kombinaci DVD/ videorekordér nebo satelitní pijímac. Pro návrat do pedchozí nabídky televizoru Sony stisknte tlacítko TV (3) a pak stisknte tlacítko RETURN/EXIT O. Stisknte pro volbu informací zobrazených v okn displeje nebo na obrazovce televizoru pro videorekordér, VCD pehrávac, LD pehrávac, DVD pehrávac, CD pehrávac, MD pehrávac, Blu-ray rekordér, konzolu PSX, satelitní pijímac, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordér s pevným diskem. Pro volbu informací o televizoru znacky Sony stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko DISPLAY. S RETURN/ EXIT (Zpt/ Ukoncit) O O BD/DVD TOP MENU (Hlavní nabídka BD/ DVD) BD/DVD MENU Stisknte pro zobrazení nabídky disk DVD nebo (Nabídka BD/ Blu-ray na obrazovce DVD) televizoru. Pak pouzijte tlacítka V/v/B/b a pro provádní operací v nabídce. TV INPUT (Televizní vstup) Stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko TV INPUT pro výbr vstupního signálu (TV vstup nebo video vstup). Stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko WIDE pro výbr sirokoúhlého rezimu obrazu. Stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko TV VOL +/ pro nastavení úrovn hlasitosti televizoru. T DISPLAY (Displej) WIDE (Sirokoúhlý rezim) P TV VOL +/ (Hlasitost televizoru) MASTER Stisknte pro nastavení VOL +/ (Hlavní úrovn hlasitosti vsech reprosoustav soucasn. hlasitost) Q MUTING (Ztlumení zvuku) Stisknte pro docasné vypnutí zvuku. Po dalsím stisknutí tlacítka MUTING se zvuk obnoví. Stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko MUTING pro aktivaci funkce ztlumení zvuku na televizoru. U INPUT MODE Stisknte tlacítko AMP (4) a pak stisknte tlacítko (Vstupní INPUT MODE pro volbu rezim) vstupního rezimu, jestlize jsou stejná zaízení pipojena jak k digitálním, tak i k analogovým konektorm (strana 85). V AUTO CAL Stisknte pro aktivaci funkce (Automatická Digital Cinema Auto Calibration (Automatická kalibrace) kalibrace pro digitální kino) 24CZ Název W 2CH/ A.DIRECT (2 kanály/ Pímý poslech analogového zvuku) X Tlacítka vstup Funkce Stisknte pro volbu zvukového pole (strana 72) nebo pro pepnutí zvuku vybraného vstupu na analogový signál, aniz by se provádlo jakékoliv pizpsobení (strana 72). Stisknte nkteré z tchto tlacítek pro výbr zaízení, které chcete pouzívat. Po stisknutí kteréhokoliv tlacítka vstupu se receiver zapne. Jednotlivá tlacítka mají z výroby piazeny následující ovládání zaízení Sony.

9 Dálkový ovladac lze zmnou kódu naprogramovat na ovládání zaízení jiného výrobce, nez Sony, a to postupem uvedeným v cásti,,programování dálkového ovladace" na stran 93. Tlacítko VIDEO 1 VIDEO 2 BD DVD SAT Televizor Piazená zaízení Sony Videorekordér (VTR rezim 3) Videorekordér (VTR rezim 2) Blu-ray pehrávac DVD pehrávac Satelitní pijímac Televizor Numerická tlacítka (císlo 5b)) Stisknte tlacítko SHIFT (wg) a pak stisknte numerické tlacítko pro: ulození stanice na pedvolbu/naladní stanice ulozené na pedvolb, výbr císel stop pro CD pehrávac, VCD pehrávac, LD pehrávac, DVD pehrávac, MD pehrávac, DAT pehrávac, nebo kazetový magnetofon. Stiskem tlacítka 0/10 vyberete stopu s císlem 10, zvolení císel kanál pro videorekordér, satelitní pijímac, Blu-ray rekordér, konzoli PSX, kombinaci DVD/videorekordér nebo DVD rekordér s pevným diskem. Stisknte tlacítko TV (3) a pak stisknte numerická tlacítka pro volbu televizních kanál. Stisknte tlacítko SHIFT (wg) a pak stisknte tlacítko ENT/ MEM pro vlození hodnoty po výbru kanálu, disku nebo stopy pomocí numerických tlacítek pro videorekordér, CD pehrávac, VCD pehrávac, LD pehrávac, MD pehrávac, DAT pehrávac, kazetový magnetofon, satelitní pijímac, Blu-ray rekordér nebo konzolu PSX. Pro zadání hodnoty pro televizor Sony stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko ENT/MEM. Stisknte tlacítko SHIFT (wg) a pak stisknte tlacítko ENT/ MEM pro ulození stanice bhem ovládání tuneru. Zacínáme ENT/MEM (Potvrzení/ Pam) SA-CD/CD Super Audio CD/ CD pehrávac TUNER DMPORT Vestavný tuner DIGITAL MEDIA PORT adaptér pokracování 25CZ Název CLEAR/>10 (Smazat) Funkce Stisknte tlacítko SHIFT (wg) a pak stisknte tlacítko CLEAR/>10 pro smazání chyby zpsobené stiskem nesprávného numerického tlacítka pro DVD pehrávac, Blu-ray rekordér, konzolu PSX, satelitní pijímac, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordér s pevným diskem. Stisknte tlacítko SHIFT (wg) a pak stisknte tlacítko CLEAR/>10 pro výbr císel stop vtsích nez 10 pro CD pehrávac, VCD pehrávac, LD pehrávac, MD pehrávac, kazetový magnetofon, televizor, videorekordér nebo satelitní pijímac. Stisknte tlacítko SHIFT (wg) a pak stisknte tlacítko -/-- pro volbu rezimu zadávání kanál, bu jednociferných, nebo dvouciferných, pro videorekordér nebo satelitní pijímac. Pro volbu rezimu zadávání kanál televizoru stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko -/--. Stisknte pro rozsvícení tlacítek. Funkce tlacítek dálkového ovládání se zmní aktivují se tlacítka s rzovým potiskem. Název Z THEATRE (Kino) Funkce Stisknte pro automatické nastavení optimálního obrazu vhodného pro filmy a poslech zvuku z reprosoustav pipojených k tomuto receiveru. Poznámka Toto tlacítko je funkcní, pouze pokud je vás televizor kompatibilní s rezimem Theatre Mode (Rezim kina). Podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodaném s televizorem. Stisknte pro nastavení dálkového ovladace. wj RM SET UP (Nastavení dálkového ovladace) a) Toto -/-- tlacítko je dostupné rovnz pro ovládání adaptéru DIGITAL MEDIA PORT. Podrobné informace o funkci tohoto tlacítka najdete v návodu k obsluze dodaném s adaptérem DIGITAL MEDIA PORT. b) Tlacítka 5/SAT, TV CH +/PRESET + a H jsou opatena hmatovými body. Tyto hmatové body mzete pouzít k usnadnní obsluhy receiveru. Poznámky Nkteré funkce vysvtlené v této cásti nemusí v závislosti na modelu pístroje fungovat. Výse uvedená vysvtlení mají slouzit pouze jako píklad. Z tohoto dvodu (v závislosti na zaízení) nemusí být výse uvedená operace mozná nebo mze pracovat odlisn, nez je popisováno. Y SHIFT (Pepnutí) 26CZ 1: Instalace reprosoustav Zacínáme Tento receiver umozuje pouzití 7.1kanálového systému (7 reprosoustav a jeden subwoofer). Pokud pipojíte jednu pídavnou zadní prostorovou reprosoustavu (6.1 kanál) nebo dv zadní prostorové reprosoustavy (7.1 kanál), mzete si vychutnat vysoce vrnou reprodukci zvuku zaznamenaného na disku DVD ve formátu Surround EX. Poslech 5.1/7.1kanálového zvuku Abyste si mohli pln vychutnat vícekanálový prostorový zvuk jako v kin, je teba pipojit pt reprosoustav (dv pední reprosoustavy, stedovou reprosoustavu a dv prostorové reprosoustavy) a subwoofer (5.1 kanál). Píklad uspoádání 7.1kanálového systému reprosoustav Píklad uspoádání 5.1kanálového systému reprosoustav APední reprosoustava (levá) BPední reprosoustava (pravá) CStedová reprosoustava DProstorová reprosoustava (levá) EProstorová reprosoustava (pravá) HSubwoofer APední reprosoustava (levá) BPední reprosoustava (pravá) CStedová reprosoustava DProstorová reprosoustava (levá) EProstorová reprosoustava (pravá) FZadní prostorová reprosoustava (levá) GZadní prostorová reprosoustava (pravá) HSubwoofer Rady Kdyz zapojujete 6.1kanálový systém reprosoustav, umístte zadní prostorovou reprosoustavu za poslechové místo (strana 59). Protoze subwoofer nevyzauje vysoce smrové signály, umístte jej, kamkoliv budete chtít. 27CZ 2: Pipojení reprosoustav Ped pipojováním kabel odpojte síový napájecí kabel.

10 C F D E B B SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L HDMI M AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A MONITOR COMPONENT VIDEO IN IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN AUDIO OUT R CD/CD-R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS A B Svorky SPEAKERS FRONT B (Pední reprosoustavy B)a) B H G B A A Monofonní audio kabel (není soucástí píslusenství) B Reproduktorový kabel (není soucástí píslusenství) APední reprosoustava A (levá) BPední reprosoustava A (pravá) CStedová reprosoustava DProstorová reprosoustava (levá) 10 mm EProstorová reprosoustava (pravá) FZadní prostorová reprosoustava (levá)b) GZadní prostorová reprosoustava (pravá)b) HSubwooferc) 28CZ a) Pokud máte doplující systém pedních reprosoustav, pipojte jej ke svorkám SPEAKERS FRONT B. Pední reprosoustavy, které chcete pouzívat, mzete vybrat pomocí tlacítka SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) na receiveru (strana 41). b) Pokud pipojujete pouze jednu zadní prostorovou reprosoustavu, pipojte ji ke svorkám SPEAKERS SURROUND BACK L. c) Pokud pipojíte subwoofer vybavený funkcí automatického pohotovostního rezimu, ped sledováním film tuto funkci vypnte. Pokud je funkce automatického pohotovostního rezimu zapnuta, bude se subwoofer v závislosti na úrovni signálu vstupujícího do subwooferu automaticky pepínat do pohotovostního rezimu a mohlo by se stát, ze se výstup zvuku perusí. Zacínáme Poznámka Ped pipojením síového napájecího kabelu zajistte, aby se kovové vodice kabel reprosoustav mezi konektory SPEAKERS vzájemn nedotýkaly. Volba uspoádání reprosoustav Po instalaci a pipojení reprosoustav nezapomete vybrat v nabídce SPEAKER (Reprosoustavy) uspoádání reprosoustav (strana 54). Vyberte uspoádání reprosoustav podle nastavení vasich reprosoustav. Podrobné informace o jednotlivých parametrech najdete v následující tabulce. Pipojená reprosoustava Levá/ Pravá pední Uspoádání reprosoustav Stedová Levá/Pravá Levá zadní Pravá zadní Subwoofer prostorová prostorová prostorová 3/4.1 3/4 3/3.1 3/3 2/4.1 2/4 3/2.1 3/2 2/3. 1 2/3 2/2.1 2/2 3/0.1 3/0 2/0.1 2/0 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 29CZ 3: Pipojení televizoru Obraz z vybraného vstupu mzete sledovat po pipojení konektoru HDMI OUT nebo MONITOR OUT k televizoru. Není teba pipojovat vsechny kabely. Pipojte audio a video kabely podle konektor na vasich zaízeních. Ped pipojováním kabel odpojte síový napájecí kabel. Televizor Audio signály Audio/Video signály Video signály A B C D E TV OPTICAL IN SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L VIDEO 1 IN FM SAT IN OPTICAL DVD IN COAXIAL HDMI AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A DIGITAL (ASSIGNABLE) AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR COMPONENT VIDEO DC5V 0.7A MAX OUT IN IN AUDIO OUT L DMPORT R SA-CD/CD/CD-R R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS A Optický digitální kabel (není soucástí píslusenství) B Audio kabel (není soucástí píslusenství) C Kabel HDMI (není soucástí píslusenství) Doporucujeme pouzít kabel HDMI Sony. D Komponentní video kabel (není soucástí píslusenství) E Video kabel (není soucástí píslusenství) 30CZ Poznámky Jestlize video a audio signály ze zaízení pro pehrávání vstupují do televizoru pes tento receiver, nezapomete receiver zapnout. Pokud není zapnuto napájení receiveru, nebudou penáseny ani video, ani audio signály. Zaízení pro zobrazení obrazu, jako je napíklad TV monitor nebo projektor, pipojte ke konektoru HDMI OUT nebo MONITOR OUT na receiveru. Záznam nemusí být mozný, pestoze pipojíte zaízení pro záznam. V závislosti na stavu spojení mezi televizorem a anténou mze být obraz na obrazovce televizoru zkreslený. V takovém pípad umístte anténu dále od receiveru. Pi pipojování optických digitálních kabel zasute konektory pímo do zdíky tak, aby zacvakly do správné polohy. Optické digitální kabely neohýbejte ani nesmotávejte. Zacínáme Rady Aby mohl TV zvuk vystupovat z reprosoustav pipojených k receiveru, musíte: pipojit konektory audio výstupu televizoru ke konektorm TV IN na receiveru, na televizoru snízit hlasitost na minimum nebo aktivovat funkci vypnutí zvuku televizoru. Vsechny digitální audio konektory jsou kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi 32 khz, 44,1 khz, 48 khz a 96 khz. 31CZ 4a: Pipojení audio zaízení Pipojení Super Audio CD/CD pehrávace nebo CD rekordéru Na následujících obrázcích je uveden zpsob pipojení Super Audio CD pehrávace, CD pehrávace nebo CD rekordéru. Ped pipojováním kabel odpojte síový napájecí kabel. Po pipojení audio zaízení pokracujte cástí,,4b: Pipojení video zaízení" (strana 33). Super Audio CD pehrávac/ CD pehrávac/ CD rekordér A TV OPTICAL IN SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L VIDEO 1 IN FM SAT IN OPTICAL DVD IN COAXIAL HDMI AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A DIGITAL (ASSIGNABLE) AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR COMPONENT VIDEO DC5V 0.

11 7A MAX OUT IN IN AUDIO OUT L DMPORT R SA-CD/CD/CD-R R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS A Audio kabel (není soucástí píslusenství) 32CZ 4b: Pipojení video zaízení Zacínáme Jak pipojit vase zaízení Tato cást popisuje, jak pipojit vase video zaízení k tomuto receiveru. Nez zacnete, podívejte se na níze uvedenou cást viz,,pipojované zaízení", kde jsou uvedeny strany popisující zpsob pipojení jednotlivých zaízení. Po pipojení vsech vasich zaízení pokracujte cástí,,5: Pipojení antén" (strana 39). Pipojovaný konektor video vstupu/výstupu Kvalita obrazu závisí na konektoru pouzitém pro pipojení. Viz následující obrázek. Vyberte zpsob pipojení podle konektor, jimiz jsou vase zaízení vybavena. Pipojované zaízení Zaízení Televizor S konektorem HDMI DVD pehrávac Satelitní pijímac/set-top box Videorekordér, DVD rekordér Videokamera, videohra apod. Strana Digitální Analogové Vysoká kvalita obrazu Poznámky Ped pipojováním kabel odpojte síový napájecí kabel. Jestlize video a audio signály ze zaízení pro pehrávání vstupují do televizoru pes tento receiver, nezapomete receiver zapnout. Pokud není zapnuto napájení receiveru, nebudou penáseny ani video, ani audio signály. Pokud chcete pipojit nkolik digitálních zaízení, ale nemzete najít nepouzitý vstup Viz,,Poslech digitálního zvuku z jiných vstup (DIGITAL ASSIGN)" (strana 86). 33CZ Pipojení zaízení s konektory HDMI HDMI pedstavuje zkratku slov HighDefinition Multimedia Interface (Multimediální rozhraní s vysokým rozlisením). Jedná se o rozhraní, které penásí video a audio signály v digitálním formátu. Vlastnosti rozhraní HDMI Digitální audio signál penásený prostednictvím rozhraní HDMI lze poslouchat pomocí reprosoustav pipojených k tomuto receiveru. Tento Satelitní pijímac Audio/Video signály DVD pehrávac Audio/Video signály Blu-ray pehrávac Audio/Video signály signál podporuje formát Dolby Digital, DTS a Linear PCM. Tento receiver podporuje pi pipojení HDMI píjem vícekanálového signálu Linear PCM (az 8 kanál) se vzorkovací frekvencí 192 khz nebo mensí. Tento receiver podporuje High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD) a HDMI (Deep Color, x. v. Color). Tento receiver podporuje funkci Control for HDMI (Ovládání pes HDMI). Podrobné informace - viz,,ovládání pes HDMI" (strana 80). Televizor, projektor apod. Audio/Video signály A A A A TV OPTICAL IN SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L VIDEO 1 IN FM SAT IN OPTICAL DVD IN COAXIAL HDMI AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A DIGITAL (ASSIGNABLE) AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR COMPONENT VIDEO DC5V 0.7A MAX OUT IN IN AUDIO OUT L DMPORT R SA-CD/CD/CD-R R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS A Kabel HDMI (není soucástí píslusenství) 34CZ Poznámky k propojovacím kabelm Doporucujeme pouzívat kabel Sony HDMI. Doporucujeme pouzívat kabel HDMI s logem HDMI (výrobek spolecnosti Sony) a konektor HDMI, který podporuje vysokorychlostní penos (kabel HDMI verze 1.3, kategorie 2), kdyz si bhem penosu Deep Color prohlízíte obraz nebo posloucháte zvuk, nebo kdyz sledujete obraz z video signálu ve formátu 1080p nebo vyssím. Nedoporucujeme pouzívat konverzní kabel HDMI-DVI. Kdyz pipojíte konverzní kabel HDMI-DVI k zaízení DVI-D, nemusí se na výstupu objevit zvuk anebo obraz. Pipojte dalsí audio kabely nebo digitální propojovací kabely a pak nastavte funkci,,digital Assign" (Piazení digitálního audio vstupu), jestlize zvuk nevystupuje správn. Poznámky k HDMI zapojení Audio signál vstupující do konektoru HDMI IN vystupuje z konektoru SPEAKERS a konektoru HDMI OUT. Nevystupuje z zádných jiných audio konektor. Vstupní video signály do konektoru HDMI IN mze vystupovat pouze z konektoru HDMI OUT. Vstupní video signály nemohou vystupovat z konektor VIDEO OUT nebo konektor MONITOR OUT. Kdyz chcete poslouchat zvuk z reproduktoru televizoru, nastavte v nabídce HDMI polozku,,audio OUT" (Audio výstup) na,,tv+amp" (Televizor a zesilovac) (strana 64). Nemzete-li pehrávat vícekanálový záznam, nastavte uvedenou polozku na,,amp" (Zesilovac). Zvuk vsak nebude vystupovat z reproduktor televizoru. Signály DSD z disku Super Audio CD nelze pivádt na vstup ani odesílat na výstupu. Audio signály vícekanálové/stereo oblasti disku Super Audio CD se na výstupu neobjeví. Audio signály (vzorkovací frekvence, bitová délka atd.) penásené z konektoru HDMI mohou být pipojeným zaízením potlaceny. Pokud je obraz nekvalitní nebo pokud není ze zaízení pipojeného prostednictvím kabelu HDMI reprodukován zádný zvuk, zkontrolujte nastavení pipojeného zaízení. Pi pepínání vzorkovací frekvence nebo poctu kanál výstupních audio signál ze zaízení pro pehrávání mze docházet k perusení zvuku. Pokud pipojené zaízení nepodporuje technologii ochrany autorských práv (HDCP), mze být obraz anebo zvuk z konektoru HDMI OUT zkreslený, nebo se nemusí na výstupu vbec objevit.

12 Powered by TCPDF ( V takovém pípad zkontrolujte technické údaje pipojeného zaízení. High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), vícekanálovou lineární PCM mzete pouzívat pouze pi pipojení HDMI. Abyste si mohli vychutnávat High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), nastavte rozlisení obrazu pehrávace na více nez 720p/1080i. Ped pehráváním vícekanálového lineárního PCM formátu mze být nutné provést urcitá nastavení rozlisení obrazu v pehrávaci. Viz návod k obsluze pehrávace. Ne vsechna HDMI zaízení podporují vsechny funkce, které jsou definovány specifikovanou verzí HDMI. Napíklad zaízení podporující HDMI verze 1.3 nemusí podporovat funkci Deep Color. Podrobné informace si prosím vyhledejte v návodu k obsluze jednotlivých pipojovaných zaízení. Zacínáme 35CZ Pipojení DVD pehrávace Na následujícím obrázku je uveden zpsob pipojení DVD pehrávace. Není teba pipojovat vsechny kabely. Pipojte audio a video kabely podle konektor na vasich zaízeních. Poznámka Chcete-li ke vstupu pipojit vícekanálový digitální audio signál z DVD pehrávace, provete nastavení digitálního audio výstupu na DVD pehrávaci. Pectte si návod k obsluze dodaný k DVD pehrávaci. Rada Vsechny digitální audio konektory jsou kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi 32 khz, 44,1 khz, 48 khz a 96 khz. DVD pehrávac Audio signály Video signály A B C D TV OPTICAL IN SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L VIDEO 1 IN FM SAT IN OPTICAL DVD IN COAXIAL HDMI AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A DIGITAL (ASSIGNABLE) AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR COMPONENT VIDEO DC5V 0.7A MAX OUT IN IN AUDIO OUT L DMPORT R SA-CD/CD/CD-R R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS A Koaxiální digitální kabel (není soucástí píslusenství) B Audio kabel (není soucástí píslusenství) C Video kabel (není soucástí píslusenství) D Komponentní video kabel (není soucástí píslusenství) 36CZ Pipojení satelitního pijímace/ set-top boxu Následující ilustrace znázoruje zpsob pipojení satelitního pijímace nebo set-top boxu. Není teba pipojovat vsechny kabely. Pipojte audio a video kabely podle konektor na vasich zaízeních. Satelitní pijímac/set-top box Audio signály Video signály Poznámky Pi pipojování optických digitálních kabel zasute konektory pímo do zdíky tak, aby zacvakly do správné polohy. Optické digitální kabely neohýbejte ani nesmotávejte. Zacínáme Rada Vsechny digitální audio konektory jsou kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi 32 khz, 44,1 khz, 48 khz a 96 khz. A B C D TV OPTICAL IN SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L VIDEO 1 IN FM SAT IN OPTICAL DVD IN COAXIAL HDMI AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A DIGITAL (ASSIGNABLE) AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR COMPONENT VIDEO DC5V 0.7A MAX OUT IN IN AUDIO OUT L DMPORT R SA-CD/CD/CD-R R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS A Audio kabel (není soucástí píslusenství) B Optický digitální kabel (není soucástí píslusenství) C Video kabel (není soucástí píslusenství) D Komponentní video kabel (není soucástí píslusenství) 37CZ Pipojení zaízení s analogovými video a audio konektory Na následujícím obrázku je uveden zpsob pipojení zaízení, které je vybaveno analogovými konektory, jako je napíklad videorekordér, DVD rekordér atd. Není teba pipojovat vsechny kabely. Pipojte audio a video kabely podle konektor na vasich zaízeních. Poznámky Zajistte, aby bylo zmnno tovární nastavení vstupního tlacítka VIDEO 1 na dálkovém ovladaci tak, abyste pomocí tohoto tlacítka mohli ovládat svj DVD rekordér. Podrobné informace - viz,,programování dálkového ovladace" (strana 93). Vstup VIDEO 1 mzete také pejmenovat tak, aby jej bylo mozno zobrazit na displeji receiveru. Podrobné informace - viz,,pojmenování vstup" (strana 90). Pi pipojování optických digitálních kabel zasute konektory pímo do zdíky tak, aby zacvakly do správné polohy. Optické digitální kabely neohýbejte ani nesmotávejte. Videorekordér, DVD rekordér Audio signály Video signály A B TV OPTICAL IN C D SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L VIDEO 1 IN FM SAT IN OPTICAL DVD IN COAXIAL HDMI AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A DIGITAL (ASSIGNABLE) AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR COMPONENT VIDEO DC5V 0.7A MAX OUT IN IN AUDIO OUT L DMPORT R SA-CD/CD/CD-R R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS (Na pedním panelu) VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN VIDEO L AUDIO R AUTO CAL MIC Videokamera/ Videohra E A Optický digitální kabel (není soucástí píslusenství) B Audio kabel (není soucástí píslusenství) C Video kabel (není soucástí píslusenství) D Komponentní video kabel (není soucástí píslusenství) E Audio/video kabel (není soucástí píslusenství) 38CZ 5: Pipojení antén Zacínáme Pipojte dodávanou rámovou anténu pro pásmo AM a drátovou anténu pro pásmo FM.

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct

Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct 3-295-080-11(1) DVD rekordér Návod k obsluze Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct Přečtěte si pozorně důležité

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

LED TV VIERA TX 43CX740E

LED TV VIERA TX 43CX740E Ploché televizory VIERA LED a LCD televizory VIERA LED TV VIERA TX 43CX740E Displej Panel 4K ULTRA HD IPS LED Bright Panel Super Bright IPS Panel Rozlišení obrazovky 3,840 (W) x 2,160 (H) Technologie Wide

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Systém Sound Bar HT-ST9

Systém Sound Bar HT-ST9 Systém Sound Bar HT-ST9 VAROVÁNÍ Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka. V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací otvory přístroje novinami, ubrusy,

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

Návod k obsluze. Rychlé, jasné a snadné nastavení www.philips.com/urc SRU 5150/87

Návod k obsluze. Rychlé, jasné a snadné nastavení www.philips.com/urc SRU 5150/87 CZ Rychlé, jasné a snadné nastavení www.philips.com/urc SRU 5150/87 Obsah 1. Úvod 1. Úvod.............................................................. 3 2. Instalace dálkového ovladače.......................................

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

DVD rekordér RDR-HX1020. Návod k obsluze

DVD rekordér RDR-HX1020. Návod k obsluze 2-895-171-E1(1) DVD rekordér Návod k obsluze Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX1020 2006 Sony Corporation

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200 E61J3ED(CZ).fm Page 1 Thursday, September 29, 2005 12:04 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...7 Přehrávání

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Určeno k distribuci pouze s novým počítačem PRŮVODCE INSTALACÍ

Určeno k distribuci pouze s novým počítačem PRŮVODCE INSTALACÍ Určeno k distribuci pouze s novým počítačem začněte zde PRŮVODCE INSTALACÍ pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 V otázkách odborné pomoci k produktu se obracejte na výrobce počítače. JDE O ORIGINÁLNÍ

Více

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2 3 4 5 1 19 18 16 17 15 13 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 32 30 3 Před prvním použitím přístroje si prosím pozorně

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

TX-50CX800E TX-55CX800E TX-65CX800E. e Nápověda. Česky

TX-50CX800E TX-55CX800E TX-65CX800E. e Nápověda. Česky TX-50CX800E TX-55CX800E TX-65CX800E e Nápověda Česky Nejprve si přečtěte enápověda Použití 13 Funkce Rozlišení 4K 14 Úvodní obrazovka 15 Info Frame 16 Dotykový ovladač 17 TV Anywhere 18 DVB přes IP 19

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Obsah. 1 Váš nový televizor 3. 12 Nahrávání 31. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 41

Obsah. 1 Váš nový televizor 3. 12 Nahrávání 31. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 41 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV 32PFH4009 32PFT4009 32PHH4009 32PHH4009 32PHT4009 40PFH4009 40PFT4009 40PFT4009 50PFH4009 50PFT4009 Uživatelský manuál Obsah 1 Váš

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

TX-40CXE720 TX-40CXM710 TX-50CXE720 TX-50CXM710 TX-55CXE720 TX-55CXM710

TX-40CXE720 TX-40CXM710 TX-50CXE720 TX-50CXM710 TX-55CXE720 TX-55CXM710 TX-40CXE720 TX-50CXE720 TX-55CXE720 TX-40CXM710 TX-50CXM710 TX-55CXM710 e Nápověda Česky Nejprve si přečtěte enápověda Použití 13 Funkce Rozlišení 4K 14 Úvodní obrazovka 15 Info Frame 16 Dotykový ovladač

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

TX-L42ET60E TX-L47ET60E TX-L50ET60E TX-L55ET60E. enápověda. Česky

TX-L42ET60E TX-L47ET60E TX-L50ET60E TX-L55ET60E. enápověda. Česky TX-L42ET60E TX-L47ET60E TX-L50ET60E TX-L55ET60E enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 10 Použití 10 Nastavení 11 Základy Zapojení 13 Výběr kanálu 15 Informační pruh 16 Volby 18 Titulky

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Obsah. 1 Váš nový televizor 3. 12 Nahrávání 31. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 41

Obsah. 1 Váš nový televizor 3. 12 Nahrávání 31. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 41 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV 32PFH4309 32PFH4399 32PFT4309 32PFT4309 32PHH4309 32PHH4309 32PHH4319 32PHH4329 32PHT4309 32PHT4319 40PFH4309 40PFH4319 40PFH4329

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu. 1. USB 2.0 1 2 3 5 6 4 2. Externí IR 3. Mikrofon 4. Audio výstup 5. Optický audio výstup 6. Gigabit LAN 7 8 9 10 7. esata port 8. HDMI 1.4a 9. DVI 10. Napájení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

E-MANUAL. představte si své možnosti E-MANUAL BD-F8500/F8900 BD-F8500M/F8900M BD-F8500N/F8900N BD-F8500A/F8900A BD-F8509S/F8909S BD-F6900/F6909S

E-MANUAL. představte si své možnosti E-MANUAL BD-F8500/F8900 BD-F8500M/F8900M BD-F8500N/F8900N BD-F8500A/F8900A BD-F8509S/F8909S BD-F6900/F6909S BD-F8500/F8900 BD-F8500M/F8900M BD-F8500N/F8900N BD-F8500A/F8900A BD-F8509S/F8909S BD-F6900/F6909S E-MANUAL E-MANUAL představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ibaby Monitor M2 - uživatelská příručka easyapple.cz Uživatelská příručka ibaby Monitor M2 - uživatelská příručka Obsah! easyapple.cz Úvod! 2! Obsah balení! 2! Funkce a vlastnosti zařízení! 2! Specifikace

Více

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E

Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z E Model NE-1204 N á v o d k o b s l u z e Obsah Před připojením... 2 Bezpečnostní opatření...2 Upozornění...2 Připojení... 3 Připojení k TV...3 Připojení reproduktorů...3 Připojení antény MW...3 Připojení

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 je prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání, řízení hlasování a diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání městského

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Technické vybavení kina a jeho popis

Technické vybavení kina a jeho popis Technické vybavení kina a jeho popis Promítací kabina: Projektor Christie solaria CP 2220 s rozlišením 2K (možnost upgrade na 4K) Christie Solaria CP2220 4K READY (pro použití ve středních kinech) světelný

Více

1. 1. Vložení Micro SD karta Poznámka: Prosím, vyberte značkové Micro SD kartu a formátovat v počítači před použitím. Neutrální karty nemusí fungovat

1. 1. Vložení Micro SD karta Poznámka: Prosím, vyberte značkové Micro SD kartu a formátovat v počítači před použitím. Neutrální karty nemusí fungovat Varování 1 Jedná se o vysoce přesné produkt, nepatří ani havárie. 2. Nevystavujte přístroj silným magnetickým předmětům, jako je magnet a elektromotoru. Vyvarujte se silných radiových vln. Silné magnetické

Více

Vítej ve světě PlayStation. Nastartuj svůj systém PS4 s touto užitečnou Stručnou příručkou. Stručná příručka. Česky CUH-1004A

Vítej ve světě PlayStation. Nastartuj svůj systém PS4 s touto užitečnou Stručnou příručkou. Stručná příručka. Česky CUH-1004A Vítej ve světě PlayStation Nastartuj svůj systém PS4 s touto užitečnou Stručnou příručkou. Stručná příručka Česky CUH-1004A Začínáme Připoj systém k televizoru. Podle kroků až níže připoj svůj systém PlayStation

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více