Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG820

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998329"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 4CZ Prvodce rychlým nastavením 2: Pipojení reprosoustav Pipojení reprosoustav provete podle jejich poctu a druhu. Kabely reprosoustav Pouzívejte kabely reprosoustav, které jsou vhodné s ohledem na síku místnosti. Pokud se podíváte na barevné oznacení nebo znacku na kabelu reprosoustavy, který má být pipojen ke kladnému (+) nebo zápornému () konektoru, mzete si být vzdy jisti, ze kabel pipojíte správn, tedy bez zámny polarity. Konektory na reprosoustavách Konektor 3 pipojte ke konektoru 3 na receiveru a konektor # pipojte ke konektoru # na receiveru. cást,,pipojení síového napájecího kabelu" v návodu k obsluze, který je soucástí píslusenství receiveru. 5: Automatická kalibrace nastavení reprosoustav ON/STANDBY POWER MASTER VOLUME TONE MODE TUNING MODE DISPLAY INPUT MODE TONE SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) TUNING INPUT SELECTOR Optimalizacní mikrofon (soucást píslusenství) MEMORY/ ENTER DIMMER 2CH/ A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN PHONES VIDEO L AUDIO R AUTO CAL MIC AUTO CAL MIC Prvodce rychlým nastavením 9CZ THEATRE RM SET UP AV?/1 SYSTEM STANBY?/1 SHIFT TV AMP 1 VIDEO 1 2 VIDEO 2 3 BD 4 DVD 5 SAT 6 TV 7 -/-CLEAR/>10 8 SA-CD/ CD 9 TUNER ENT/MEM DMPORT 0/10 2CH/ A. DIRECT AUTO CAL DISPLAY A.F.D. INPUT MODE MOVIE SLEEP MUSIC NIGHT MODE AMP MENU AUTO CAL O RETURN/ EXIT HOME MENU OPTIONS TOOLS Pomocí funkce Auto Calibration (Automatická kalibrace) mzete reprosoustavy automaticky nastavit tak, abyste ze vsech pipojených reprosoustav získali pozadovaný zvuk. Funkce automatické kalibrace: Zkontroluje pipojení jednotlivých reprosoustav k receiveru. Nastaví úrove reprosoustav. Zmí vzdálenosti jednotlivých reprosoustav od vaseho poslechového místa. Zmí velikost reprosoustav. Zmí polaritu reprosoustav. Zmí frekvencní charakteristiky Pipojte dodávaný optimalizacní mikrofon do konektoru AUTO CAL MIC (Mikrofon pro automatickou kalibraci) na receiveru. Vhodn umístte optimalizacní mikrofon. Umístte optimalizacní mikrofon do poslechového místa. Mzete rovnz pouzít stolicku nebo trojnozku, aby byl optimalizacní mikrofon ve výsce vasich usí. Stisknte tlacítko AUTO CAL. Tím spustíte funkci automatické kalibrace. Podrobné informace o funkci automatické kalibrace najdete v popisu kroku 8 v cásti,,zacínáme" v návodu k obsluze dodaném s receiverem. 10CZ Prvodce rychlým nastavením Poznámky Pokud jsou v cest mezi optimalizacním mikrofonem a reprosoustavami jakékoli pekázky, nelze kalibraci provést správn. Aby nedoslo k chyb mení, odstrate z oblasti mení vsechny pekázky. Pokud je frekvence hlubokých tón nizsí, nez jakou pozadujete, pouzijte nabídku SPEAKER (Reprosoustavy) pro nastavení velikosti reprosoustav. 6: Nastavení pipojených zaízení Jednotlivá zaízení byste mli nastavit tak, aby byl zajistn správný výstup zvuku z reprosoustav pi pehrávání z pipojeného zaízení. Viz návody k obsluze dodané s jednotlivými zaízeními. Po provedení nastavení Receiver je nyní pipraven k pouzití. Dalsí podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodaném s receiverem. Prvodce rychlým nastavením 11CZ VAROVÁNÍ Aby se snízilo nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pístroj desti ani vlhkosti. Aby se snízilo nebezpecí vzniku pozáru, nezakrývejte ventilacní otvory na pístroji novinami, ubrusy, závsy apod. Nestavte na pístroj zdroje oteveného ohn, jako jsou nap. hoící svícky. Aby se snízilo nebezpecí vzniku pozáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte pístroj kapající nebo stíkající vod a nestavte na pístroj pedmty naplnné tekutinami, jako jsou nap. vázy. Neinstalujte tento pístroj do stísnného prostoru (napíklad do knihovnicky, vestavné skín a na podobná místa). Protoze se pro odpojení pístroje od sít pouzívá síová zástrcka, pipojte pístroj do snadno dostupné síové zásuvky. Pokud se pístroj dostane do neobvyklého stavu, okamzit vytáhnte síovou zástrcku ze síové zásuvky. Nevystavujte baterie nebo pístroj obsahující baterie n návodu Pokyny uvedené v tomto návodu platí pro model STR-DG820. Zkontrolujte si císlo modelu vaseho pístroje v pravém dolním rohu pedního panelu. V tomto návodu k obsluze je pro úcely vyobrazení pouzit model s kódem oblasti CEL, pokud není uvedeno jinak. Jakékoli odlisnosti v ovládání pístroje jsou v textu jasn vyznaceny - napíklad slovy,,pouze modely s kódem oblasti CEK". Pokyny v tomto návodu popisují ovládací prvky na dodávaném dálkovém ovladaci. Mzete rovnz pouzívat ovládací prvky na receiveru, pokud mají shodné nebo podobné názvy jako ovládací prvky na dálkovém ovladaci. Tento receiver je vybaven rozhraním s technologií High-Definition Multimedia Interface (HDMITM). HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní znacky nebo registrované obchodní znacky spolecnosti HDMI Licensing LLC. Tento výrobek je vyroben v licenci spolecností Neural Audio Corporation a THX Ltd. Sony Corporation tímto uzivatelm pidluje neexkluzivní, nepenosné a omezené právo pouzívat tento vý;dem oblasti CEL, CEK, ECE) Pehrávání Volba zaízení.

3 Pehrávání zvuku/obrazu z pipojeného zaízení Ovládání zesilovace Pohyb v nabídkách...52 Nastavení úrovn (nabídka LEVEL) Nastavení reprosoustav (nabídka SPEAKER) Nastavení prostorového zvuku (nabídka SURROUND) Nastavení ekvalizéru (nabídka EQ).. 62 Nastavení tuneru (nabídka TUNER)...62 Nastavení zvuku (nabídka AUDIO) Nastavení HDMI (nabídka HDMI)..64 Nastavení systému (nabídka SYSTEM) Ovládání pes HDMI Pouzívání funkce Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) u zaízení podporujících funkci,,bravia" Sync.. 80 Píprava k pouzívání funkce Control for HDMI (Ovládání pes HDMI) Sledování DVD (One-Touch Play).

4 .. 83 Poslech zvuku televizoru prostednictvím reprosoustav pipojených k receiveru (System Audio Control) Soucasné vypnutí receiveru a televizoru (System Power Off) CZ Dalsí moznosti ovládání Pepínání mezi digitálním a analogovým zvukem (INPUT MODE) Poslech digitálního zvuku z jiných vstup (DIGITAL ASSIGN) Pouzívání rozhraní DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) Pojmenování vstup. 90 Zmna zobrazení na displeji Pouzívání casovace vypnutí Záznam prostednictvím receiveru Pouzívání dálkového ovladace Programování dálkového ovladace Doplující informace Slovnícek pojm. 98 Bezpecnostní upozornní. 101 Odstraování problém Technické údaje

5 . 107 Rejstík CZ Zacínáme Popis a umístní jednotlivých cástí Pední panel ON/STANDBY POWER MASTER VOLUME TONE MODE TUNING MODE DISPLAY INPUT MODE TONE SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) TUNING INPUT SELECTOR MEMORY/ ENTER DIMMER 2CH/ A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN PHONES VIDEO L AUDIO R AUTO CAL MIC qjqh qg qf qd qs qa 0 Otevení krytu Stisknte tlacítko PUSH. Jestlize odstraníte kryt, ulozte jej mimo dosah dtí. Stav tlacítka POWER Vypnuto Receiver je vypnutý (pocátecní nastavení). Indikátor ON/STANDBY (Zapnuto/ Pohotovostní rezim) nesvítí. Stisknte tlacítko POWER pro zapnutí receiveru. Receiver nelze zapnout pomocí dálkového ovladace. Zapnuto/Pohotovostní rezim Pro zapnutí receiveru nebo jeho pepnutí do pohotovostního rezimu stisknte tlacítko?/1 na dálkovém ovladaci. Kdyz stisknete tlacítko POWER na receiveru, receiver se vypne. Kdyz receiver zapnete, rozsvítí se indikátor ON/STANDBY (Zapnuto/Pohotovostní rezim) zelen. Kdyz pepnete receiver do pohotovostního rezimu, rozsvítí se indikátor ON/STANDBY (Zapnuto/Pohotovostní rezim) cerven. 16CZ Název A POWER (Napájení) Indikátor ON/ STANDBY (Zapnuto/ Pohotovostní rezim) B TONE MODE (Nastavení zvuku) Funkce Stisknte pro zapnutí nebo vypnutí receiveru (strana 16, 40, 50, 51, 108). Zobrazuje stav receiveru (strana 16). Název Funkce Zacínáme K 2CH/A.DIRECT Stisknte pro výbr zvukového pole (strana 40, (2kanál. zvuk/ Pímý analogový 67, 69, 72). zvuk) A.F.D. MOVIE (Film) MUSIC (Hudba) L DIMMER (Tlumení jasu) M MEMORY/ ENTER (Pam/ Potvrzení) N Konektor AUTO CAL MIC (Mikrofon pro automatickou kalibraci) O Konektory VIDEO 2 IN/ PORTABLE AV IN (Video vstup 2/Vstup pro penosné AV zaízení) P SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) Stisknte opakovan pro pizpsobení jasu displeje. Stisknte pro ulození rozhlasové stanice nebo pro zadání volby pi výbru nastavení (strana 75, 76). Pro pipojení dodávaného optimalizacního mikrofonu pro funkci Digital Cinema Auto Calibration (Automatická kalibrace pro digitální kino) (strana 43). Pro pipojení penosného audio/video zaízení, jako je napíklad videokamera nebo videohra (strana 38, 49). Upravuje kvalitu zvuku (úrove hloubek/výsek) pedních reprosoustav. Stisknte opakovan TONE +/ tlacítko TONE MODE pro (Hlasitost zvuku) výbr úrovn hloubek nebo výsek a pak otocením ovladace TONE +/ upravte úrove (strana 40, 62). Stisknte pro výbr rezimu ladní (strana 74, 77, 108). Otocením aktivujete vyhledávání stanic (strana 74, 77). Pro píjem signál z dálkového ovladace. Zde se zobrazuje aktuální stav vybraného zaízení nebo seznam polozek, které je mozno zvolit (strana 18). Stisknte opakovan pro výbr informací, které se mají zobrazovat na displeji (strana 91, 104). Stisknte pro výbr vstupního rezimu, pokud jsou stejná zaízení pipojena k digitálním i analogovým konektorm (strana 85). C TUNING MODE (Rezim ladní) D TUNING +/ (Ladní) E Senzor dálkového ovládání F Okno displeje G DISPLAY (Displej) Pro nastavení rezimu pedních reprosoustav na OFF (Vypnuto), A, B nebo A+B (strana 41). Pro pipojení sluchátek (strana 102). Q Konektor PHONES (Sluchátka) H INPUT MODE (Vstupní rezim) I MASTER Otocením upravte úrovn VOLUME (Hlavní hlasitosti vsech reprosoustav soucasn hlasitost) (strana 48, 49, 50, 51). J INPUT SELECTOR (Volic vstupu) Otocením vyberte vstupní zdroj pro pehrávání (strana 49, 74, 77, 85, 90, 92). 17CZ Význam indikátor na displeji ws wa w; ql qk qj qh qg qf qd qs qa Název A SW Funkce Rozsvítí se, kdyz audio signál vystupuje z konektor SUBWOOFER. Rozsvítí se, kdyz pehrávaný disk obsahuje kanál LFE (Low Frequency Effect - nízkofrekvencní efekty) a signál kanálu LFE je práv reprodukován. Rozsvítí se, kdyz je vstupní rezim (INPUT MODE) nastaven na,,auto" (Automatický) a zdrojovým signálem je digitální signál vstupující prostednictvím konektoru COAXIAL (Koaxiální vstup) (strana 85).

6 Rozsvítí se, kdyz je vstupní rezim (INPUT MODE) nastaven na,,auto" a zdrojem signálu je digitální signál vstupující prostednictvím konektoru OPTICAL (strana 85).,,; D" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály Dolby Digital.,,; D EX" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály Dolby Digital Surround EX.,,; D+" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály Dolby Digital Plus.,,; TrueHD" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály Dolby TrueHD. Poznámka Pi pehrávání disku ve formátu Dolby Digital zkontrolujte, zda jste provedli digitální pipojení a zda je polozka INPUT MODE (Vstupní rezim) nastavena na,,auto" (strana 85). Název Funkce F Neural - THX Rozsvítí se, kdyz receiver pouzívá u vstupních signál zpracování Neural - THX. G DTS/ DTS-ES/ DTS 96/24,,DTS" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály DTS.,,DTS-ES" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály DTSES.,,DTS 96/24" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály DTS 96 khz/24 bit. Poznámka Pi pehrávání disku ve formátu DTS zkontrolujte, zda jste provedli digitální pipojení a zda je polozka INPUT MODE (Vstupní rezim) nastavena na,,auto" (strana 85). Rozsvítí se, kdyz je aktivována komprese dynamického rozsahu (strana 58). Rozsvítí se v závislosti na tom, jaký systém reprosoustav je pouzíván (strana 41). Tyto indikátory se vsak nerozsvítí, kdyz je vypnutý výstup na reprosoustavy, nebo kdyz jsou pipojena sluchátka. Rozsvítí se, kdyz je aktivován casovac vypnutí (strana 91). Rozsvítí se, kdyz receiver pouzíváte pro ladní rozhlasových stanic (strana 73) apod. Poznámka Indikátor,,RDS" se zobrazuje pouze u model s kódem oblasti CEL, CEK, ECE. B LFE C COAX D OPT H D.RANGE E ; D/ ; D EX/ ; D+/ ; TrueHD I SP A/SP B/ SP A+B J SLEEP K Indikátory tuneru 18CZ Název Název L A.DIRECT Funkce Zacínáme Funkce Rozsvítí se, kdyz receiver zpracovává signály Analog Direct (Pímý poslech analogového zvuku). Rozsvítí se, kdyz je aktivována funkce pamti, jako nap. Preset Memory (Pam pedvoleb) (strana 75) apod.,,; PL" se rozsvítí, kdyz receiver pouzije zpracování signál Pro Logic na dvoukanálové signály tak, aby vystupovaly signály stedového a prostorového kanálu.,,; PL II" se rozsvítí, kdyz je aktivován dekodér Pro Logic II.,,; PL IIx" se rozsvítí, kdyz je aktivován dekodér Pro Logic IIx. Rozsvítí se, kdyz je aktivován dekodér DTS Neo:6 Cinema/ Music (strana 69). Rozsvítí se, kdyz je aktivován ekvalizér.,,dts-hd MSTR" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály DTS-HD Master Audio.,,DTS-HD HI RES" se rozsvítí, kdyz receiver dekóduje signály DTS-HD High Resolution. Rozsvítí se, kdyz jsou detekovány signály Linear PCM (Lineární PCM). Rozsvítí se, kdyz je polozka INPUT MODE (Vstupní rezim) nastavena na,,analog" (Analogový), nebo kdyz pi nastavení polozky INPUT MODE na,,auto" (strana 85) nejsou detekovány zádné digitální signály. Rozsvítí se, kdyz je pipojen adaptér DIGITAL MEDIA PORT a je zvoleno,,dmport". Rozsvítí se, kdyz receiver rozpozná zaízení pipojené prostednictvím konektoru HDMI IN (strana 34). M MEM N ; PL/ ; PL II/ ; PL IIx O NEO:6 Písmena (L, C, R atd. ) oznacují V Indikátory pehrávané kanály. Rámecky pehrávaných kanál kolem písmen se mní podle toho, jak receiver slucuje zdrojový zvuk (na základ nastavení reprosoustav). Levý pední kanál L Pravý pední kanál R Stedový (monofonní) kanál C Levý prostorový kanál SL Pravý prostorový kanál SR Prostorový kanál (monofonní S nebo prostorové slozky získané zpracováním Pro Logic) Levý zadní prostorový kanál SBL Pravý zadní prostorový kanál SBR Zadní prostorový kanál (zadní SB prostorové slozky získané dekódováním 6.1 kanál) Píklad: Uspoádání reprosoustav: 3/0.1 Formát záznamu: 3/2.1 Zvukové pole: A.F.D. AUTO (Automatický pímý poslech formátu - automaticky) SW L SL C R SR P EQ Q DTS-HD MSTR/ DTS-HD HI RES R LPCM S ANALOG T DMPORT U HDMI 19CZ Zadní panel TV OPTICAL IN SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L VIDEO 1 IN FM SAT IN OPTICAL DVD IN COAXIAL HDMI AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A DIGITAL (ASSIGNABLE) AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR COMPONENT VIDEO DC5V 0.7A MAX OUT IN IN AUDIO OUT L DMPORT R SA-CD/CD/CD-R R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS A Cást DIGITAL INPUT/OUTPUT (Digitální vstup/výstup) Konektory Pro pipojení OPTICAL IN k DVD pehrávaci (Optický vstup) apod. Konektor COAXIAL Konektor zajisuje lepsí COAXIAL IN kvalitu zvuku (Koaxiální (strana 30, 36, 37, vstup) 38). Konektory HDMI IN/ OUT (Vstup/ Výstup HDMI)* Pro pipojení k DVD pehrávaci, satelitnímu pijímaci, Blu-ray pehrávaci apod. Obraz je odesílán do televizoru nebo projektoru, zatímco zvuk mze vystupovat z televizoru anebo reprosoustav pipojených k tomuto receiveru (strana 34). B Cást ANTENNA (Anténa) Konektor FM ANTENNA (Anténa pro pásmo FM) Svorky AM ANTENNA (Anténa pro pásmo AM) Pro pipojení k dodávané drátové antén pro pásmo FM (strana 39).

7 Pro pipojení k dodávané rámové antén pro pásmo AM (strana 39). C Cást COMPONENT VIDEO INPUT/ OUTPUT (Komponentní video vstup/výstup) Konektory Y, PB/CB, PR/CR IN/OUT Modrý (Vstup/Výstup (PB/CB) Y, PB/CB, PR/ Cervený CR)* Zelený (Y) (PR/CR) Pro pipojení k DVD pehrávaci, televizoru, satelitnímu pijímaci apod. (strana 30, 36, 37, 38). 20CZ D Cást SPEAKERS (Reprosoustavy) Pro pipojení reprosoustav (strana 28). Dálkový ovladac Dálkový ovladac, který je soucástí píslusenství, mzete pouzívat k ovládání receiveru i pipojených audio/video zaízení Sony, kterým jsou piazena píslusná tlacítka dálkového ovladace. Dálkový ovladac je mozno rovnz naprogramovat na ovládání audio/video zaízení jiného výrobce, nez Sony. Podrobné informace - viz,,programování dálkového ovladace" (strana 93). Zacínáme E Cást AUDIO INPUT/OUTPUT (Audio vstup/výstup) Konektory Bílý (L) AUDIO IN/ OUT (Audio Cervený vstup/výstup) (R) Cerný RM-AAP022 wj wh wg THEATRE RM SET UP AV?/1 SYSTEM STANDBY Pro pipojení k Super Audio CD pehrávaci apod. (strana 30, 32). 1?/1 SHIFT TV AMP Konektor Pro pipojení AUDIO OUT k subwooferu (Audio výstup) (strana 28). 1 VIDEO 1 2 VIDEO 2 3 BD DVD 5 SAT 6 TV wf 7 -/-CLEAR/>10 8 SA-CD/ CD 9 TUNER ENT/MEM DMPORT F Cást VIDEO/AUDIO INPUT/OUTPUT (Video/Audio vstup/výstup) Konektory AUDIO IN/ OUT (Audio Cervený vstup/výstup) Bílý (L) (R) Zlutý 0/10 Pro pipojení k videorekordéru, DVD pehrávaci apod. (strana 36 38). 5 wd ws wa w; 2CH/ A.DIRECT AUTO CAL DISPLAY A.F.D. INPUT MODE MOVIE SLEEP MUSIC NIGHT MODE AMP MENU Konektory VIDEO IN/ OUT (Video vstup/výstup)* ql O RETURN/ EXIT 0 HOME MENU < < OPTIONS TOOLS G Cást DMPORT (Port pro digitální média) Konektor DMPORT (Port pro digitální média) Pro pipojení k adaptéru DIGITAL MEDIA PORT (strana 89). qa. TUNING m DISC SKIP > TUNING + M D.TUNING x qs qk MUTING X TV VOL MASTER VOL TV CH PRESET * Obraz z vybraného vstupu mzete sledovat po pipojení konektoru HDMI OUT nebo MONITOR OUT k televizoru (strana 30, 34). qj qh qg TOP MENU MENU TV INPUT WIDE BD/DVD qd F1 F2 qf pokracování 21CZ Název A AV?/1 (zapnuto/ pohotovostní rezim) Funkce Stisknte pro zapnutí nebo vypnutí audio/video zaízení, na jejichz ovládání je dálkový ovladac naprogramován. Chcete-li zapnout nebo vypnout televizor, stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko AV?/1. Stisknete-li soucasn tlacítko?/1 (B), vypnete receiver i ostatní zaízení (SYSTEM STANDBY - pohotovostní rezim systému). Poznámka Funkce pepínace AV?/1 se mní automaticky po kazdém stisku tlacítek vstupu (wf). Stisknte pro zapnutí receiveru nebo jeho pepnutí do pohotovostního rezimu. Chcete-li vypnout vsechna zaízení, stisknte soucasn tlacítka?/1 a AV?/1 (A) (SYSTEM STANDBY pohotovostní rezim systému). Chcete-li v pohotovostním rezimu setit energii, nastavte polozku,,ctrl:hdmi" (Ovládání:HDMI) na,,ctrl OFF" (Ovládání vypnuto) (strana 56). Stisknte pro rozsvícení tohoto tlacítka. Funkce dálkového ovládání se zmní - aktivují se tlacítka oznacená zlutým potiskem. Aktivují se také tlacítka (9), V/v/B/b (9), OPTIONS TOOLS (J), MENU/HOME (K), RETURN/EXIT O (ql) a DISPLAY (w;), aby byla funkcní pouze pro ovládání nabídek televizor Sony. Stisknte pro rozsvícení tlacítka pro aktivaci ovládání receiveru (strana 44). G SLEEP (Casovac vypnutí) H AMP MENU (Nabídka zesilovace) I, V/v/B/b Stisknte pro aktivaci casovace vypnutí a nastavení doby, po jejímz uplynutí se receiver automaticky vypne. Stisknte pro zobrazení nabídky pro ovládání receiveru. Po stisknutí tlacítka AMP (D) stisknte tlacítko MENU/ HOME (K) pro ovládání receiveru a pak stisknte tlacítko V/v/B /b pro volbu nastavení. Po stisknutí tlacítka BD/DVD TOP MENU (O) nebo BD/ DVD MENU (O) stisknte tlacítko V/v/B/b pro volbu nastavení a pak stisknte tlacítko pro potvrzení volby. Stisknutím tlacítka mzete také vlozit vybrané nastavení pro receiver, videorekordér, satelitní pijímac, DVD pehrávac, Blu-ray rekordér, konzolu PSX, kombinaci DVD/videorekordér nebo DVD rekordér s pevným diskem. Stisknte pro zobrazení a výbr polozek z mozností nabídek pro DVD pehrávac nebo Blu-ray pehrávac. Pro zobrazení mozností televizoru Sony stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko OPTIONS TOOLS. B?/1 (zapnuto/ pohotovostní rezim) C TV (Televizor) J OPTIONS TOOLS (Volitelné nástroje) D AMP (Zesilovac) E A.F.D. (Aut. Stisknte pro výbr zvukového pímý poslech pole (strana 67, 69). formátu) MOVIE (Film) MUSIC (Hudba) F NIGHT MODE Stisknte pro aktivaci funkce (Nocní rezim) Night Mode (Nocní rezim) (strana 71). K MENU/HOME Stisknte pro zobrazení nabídek receiveru, (Nabídka/ videorekordéru, DVD Výchozí) pehrávace, satelitního pijímace, Blu-ray rekordéru, konzoly PSX, kombinace DVD/videorekordér nebo DVD rekordéru s pevným diskem na obrazovce televizoru. Poté pouzijte tlacítka V/v/B/b a pro provedení funkcí nabídky. Pro zobrazení nabídek televizoru Sony stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko MENU. 22CZ Název L./>a) Funkce Stisknte pro peskocení stop na videorekordéru, CD pehrávaci, VCD pehrávaci, LD pehrávaci, DVD pehrávaci, MD pehrávaci nebo DAT pehrávaci, kazetovém magnetofonu, Blu-ray rekordéru, konzole PSX, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordéru s pevným diskem.

8 Stisknte pro opakované pehrání pedchozí scény nebo rychlý posun aktuální scény vped na DVD pehrávaci, Blu-ray rekordéru, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordéru s pevným diskem. Stisknte, jestlize chcete: vyhledávat stopy ve smru dopedu/dozadu na CD pehrávaci, VCD pehrávaci, DVD pehrávaci, LD pehrávaci, MD pehrávaci, Blu-ray rekordéru, konzole PSX, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordéru s pevným diskem, provést rychlý posun dopedu/dozadu na videorekordéru, DAT pehrávaci nebo kazetovém magnetofonu. Stisknte pro spustní pehrávání na videorekordéru, CD pehrávaci, VCD pehrávaci, LD pehrávaci, DVD pehrávaci, MD pehrávaci nebo DAT pehrávaci, kazetovém magnetofonu, Blu-ray rekordéru, konzole PSX, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordéru s pevným diskem. Název Xa) Funkce Stisknte pro pozastavení pehrávání nebo záznamu na videorekordéru, CD pehrávaci, VCD pehrávaci, LD pehrávaci, DVD pehrávaci, MD pehrávaci nebo DAT pehrávaci, kazetovém magnetofonu, Blu-ray rekordéru, konzole PSX, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordéru s pevným diskem. (Rovnz umozuje spustit záznam u zaízení v pohotovostním rezimu pro záznam.) Stisknte pro ukoncení pehrávání na videorekordéru, CD pehrávaci, VCD pehrávaci, LD pehrávaci, DVD pehrávaci, MD pehrávaci nebo DAT pehrávaci, kazetovém magnetofonu, Blu-ray rekordéru, konzole PSX, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordéru s pevným diskem. Stisknte pro spustní vyhledávání stanic. Zacínáme </ < xa) m/ma) TUNING +/ (Ladní) D.TUNING Stisknte pro aktivaci rezimu (Pímé ladní) pímého ladní. M TV CH +b)/ (TV kanál) Stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko TV CH +/ pro výbr televizních kanál ulozených na pedvolbách. Na)b) PRESET +b)/ Stisknte, jestlize chcete: zvolit stanice na (Pedvolba) pedvolbách, zvolit císla kanál na pedvolbách pro videorekordér, satelitní pijímac, Blu-ray rekordér, DVD pehrávac, kombinaci DVD/videorekordér nebo DVD rekordér s pevným diskem. pokracování 23CZ Název N F1, F2 Funkce Stiskem tlacítka F1 nebo F2 vyberte zaízení. DVD rekordér s pevným diskem F1: rezim HDD F2: rezim DVD Kombinace DVD/ videorekordér F1: rezim DVD F2: rezim VHS Stisknte pro zobrazení nabídky nebo OSD prvodce disk DVD nebo Blu-ray na obrazovce televizoru. Poté pouzijte tlacítka V/v/B/b a pro provedení funkcí nabídky. Název R DISC SKIP (Peskocení disku) Funkce Stisknte pro peskocení disku v CD pehrávaci, VCD pehrávaci, DVD pehrávaci nebo MD pehrávaci (pouze pro mnic na více disk). Stisknte, jestlize chcete: provést návrat do pedchozí nabídky, ukoncit nabídku ve chvíli, kdy je na obrazovce televizoru zobrazena nabídka nebo OSD prvodce pro VCD pehrávac, LD pehrávac, DVD pehrávac, Blu-ray rekordér, konzolu PSX, kombinaci DVD/ videorekordér nebo satelitní pijímac. Pro návrat do pedchozí nabídky televizoru Sony stisknte tlacítko TV (3) a pak stisknte tlacítko RETURN/EXIT O. Stisknte pro volbu informací zobrazených v okn displeje nebo na obrazovce televizoru pro videorekordér, VCD pehrávac, LD pehrávac, DVD pehrávac, CD pehrávac, MD pehrávac, Blu-ray rekordér, konzolu PSX, satelitní pijímac, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordér s pevným diskem. Pro volbu informací o televizoru znacky Sony stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko DISPLAY. S RETURN/ EXIT (Zpt/ Ukoncit) O O BD/DVD TOP MENU (Hlavní nabídka BD/ DVD) BD/DVD MENU Stisknte pro zobrazení nabídky disk DVD nebo (Nabídka BD/ Blu-ray na obrazovce DVD) televizoru. Pak pouzijte tlacítka V/v/B/b a pro provádní operací v nabídce. TV INPUT (Televizní vstup) Stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko TV INPUT pro výbr vstupního signálu (TV vstup nebo video vstup). Stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko WIDE pro výbr sirokoúhlého rezimu obrazu. Stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko TV VOL +/ pro nastavení úrovn hlasitosti televizoru. T DISPLAY (Displej) WIDE (Sirokoúhlý rezim) P TV VOL +/ (Hlasitost televizoru) MASTER Stisknte pro nastavení VOL +/ (Hlavní úrovn hlasitosti vsech reprosoustav soucasn. hlasitost) Q MUTING (Ztlumení zvuku) Stisknte pro docasné vypnutí zvuku. Po dalsím stisknutí tlacítka MUTING se zvuk obnoví. Stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko MUTING pro aktivaci funkce ztlumení zvuku na televizoru. U INPUT MODE Stisknte tlacítko AMP (4) a pak stisknte tlacítko (Vstupní INPUT MODE pro volbu rezim) vstupního rezimu, jestlize jsou stejná zaízení pipojena jak k digitálním, tak i k analogovým konektorm (strana 85). V AUTO CAL Stisknte pro aktivaci funkce (Automatická Digital Cinema Auto Calibration (Automatická kalibrace) kalibrace pro digitální kino) 24CZ Název W 2CH/ A.DIRECT (2 kanály/ Pímý poslech analogového zvuku) X Tlacítka vstup Funkce Stisknte pro volbu zvukového pole (strana 72) nebo pro pepnutí zvuku vybraného vstupu na analogový signál, aniz by se provádlo jakékoliv pizpsobení (strana 72). Stisknte nkteré z tchto tlacítek pro výbr zaízení, které chcete pouzívat. Po stisknutí kteréhokoliv tlacítka vstupu se receiver zapne. Jednotlivá tlacítka mají z výroby piazeny následující ovládání zaízení Sony.

9 Dálkový ovladac lze zmnou kódu naprogramovat na ovládání zaízení jiného výrobce, nez Sony, a to postupem uvedeným v cásti,,programování dálkového ovladace" na stran 93. Tlacítko VIDEO 1 VIDEO 2 BD DVD SAT Televizor Piazená zaízení Sony Videorekordér (VTR rezim 3) Videorekordér (VTR rezim 2) Blu-ray pehrávac DVD pehrávac Satelitní pijímac Televizor Numerická tlacítka (císlo 5b)) Stisknte tlacítko SHIFT (wg) a pak stisknte numerické tlacítko pro: ulození stanice na pedvolbu/naladní stanice ulozené na pedvolb, výbr císel stop pro CD pehrávac, VCD pehrávac, LD pehrávac, DVD pehrávac, MD pehrávac, DAT pehrávac, nebo kazetový magnetofon. Stiskem tlacítka 0/10 vyberete stopu s císlem 10, zvolení císel kanál pro videorekordér, satelitní pijímac, Blu-ray rekordér, konzoli PSX, kombinaci DVD/videorekordér nebo DVD rekordér s pevným diskem. Stisknte tlacítko TV (3) a pak stisknte numerická tlacítka pro volbu televizních kanál. Stisknte tlacítko SHIFT (wg) a pak stisknte tlacítko ENT/ MEM pro vlození hodnoty po výbru kanálu, disku nebo stopy pomocí numerických tlacítek pro videorekordér, CD pehrávac, VCD pehrávac, LD pehrávac, MD pehrávac, DAT pehrávac, kazetový magnetofon, satelitní pijímac, Blu-ray rekordér nebo konzolu PSX. Pro zadání hodnoty pro televizor Sony stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko ENT/MEM. Stisknte tlacítko SHIFT (wg) a pak stisknte tlacítko ENT/ MEM pro ulození stanice bhem ovládání tuneru. Zacínáme ENT/MEM (Potvrzení/ Pam) SA-CD/CD Super Audio CD/ CD pehrávac TUNER DMPORT Vestavný tuner DIGITAL MEDIA PORT adaptér pokracování 25CZ Název CLEAR/>10 (Smazat) Funkce Stisknte tlacítko SHIFT (wg) a pak stisknte tlacítko CLEAR/>10 pro smazání chyby zpsobené stiskem nesprávného numerického tlacítka pro DVD pehrávac, Blu-ray rekordér, konzolu PSX, satelitní pijímac, kombinaci DVD/ videorekordér nebo DVD rekordér s pevným diskem. Stisknte tlacítko SHIFT (wg) a pak stisknte tlacítko CLEAR/>10 pro výbr císel stop vtsích nez 10 pro CD pehrávac, VCD pehrávac, LD pehrávac, MD pehrávac, kazetový magnetofon, televizor, videorekordér nebo satelitní pijímac. Stisknte tlacítko SHIFT (wg) a pak stisknte tlacítko -/-- pro volbu rezimu zadávání kanál, bu jednociferných, nebo dvouciferných, pro videorekordér nebo satelitní pijímac. Pro volbu rezimu zadávání kanál televizoru stisknte tlacítko TV (C) a pak stisknte tlacítko -/--. Stisknte pro rozsvícení tlacítek. Funkce tlacítek dálkového ovládání se zmní aktivují se tlacítka s rzovým potiskem. Název Z THEATRE (Kino) Funkce Stisknte pro automatické nastavení optimálního obrazu vhodného pro filmy a poslech zvuku z reprosoustav pipojených k tomuto receiveru. Poznámka Toto tlacítko je funkcní, pouze pokud je vás televizor kompatibilní s rezimem Theatre Mode (Rezim kina). Podrobné informace najdete v návodu k obsluze dodaném s televizorem. Stisknte pro nastavení dálkového ovladace. wj RM SET UP (Nastavení dálkového ovladace) a) Toto -/-- tlacítko je dostupné rovnz pro ovládání adaptéru DIGITAL MEDIA PORT. Podrobné informace o funkci tohoto tlacítka najdete v návodu k obsluze dodaném s adaptérem DIGITAL MEDIA PORT. b) Tlacítka 5/SAT, TV CH +/PRESET + a H jsou opatena hmatovými body. Tyto hmatové body mzete pouzít k usnadnní obsluhy receiveru. Poznámky Nkteré funkce vysvtlené v této cásti nemusí v závislosti na modelu pístroje fungovat. Výse uvedená vysvtlení mají slouzit pouze jako píklad. Z tohoto dvodu (v závislosti na zaízení) nemusí být výse uvedená operace mozná nebo mze pracovat odlisn, nez je popisováno. Y SHIFT (Pepnutí) 26CZ 1: Instalace reprosoustav Zacínáme Tento receiver umozuje pouzití 7.1kanálového systému (7 reprosoustav a jeden subwoofer). Pokud pipojíte jednu pídavnou zadní prostorovou reprosoustavu (6.1 kanál) nebo dv zadní prostorové reprosoustavy (7.1 kanál), mzete si vychutnat vysoce vrnou reprodukci zvuku zaznamenaného na disku DVD ve formátu Surround EX. Poslech 5.1/7.1kanálového zvuku Abyste si mohli pln vychutnat vícekanálový prostorový zvuk jako v kin, je teba pipojit pt reprosoustav (dv pední reprosoustavy, stedovou reprosoustavu a dv prostorové reprosoustavy) a subwoofer (5.1 kanál). Píklad uspoádání 7.1kanálového systému reprosoustav Píklad uspoádání 5.1kanálového systému reprosoustav APední reprosoustava (levá) BPední reprosoustava (pravá) CStedová reprosoustava DProstorová reprosoustava (levá) EProstorová reprosoustava (pravá) HSubwoofer APední reprosoustava (levá) BPední reprosoustava (pravá) CStedová reprosoustava DProstorová reprosoustava (levá) EProstorová reprosoustava (pravá) FZadní prostorová reprosoustava (levá) GZadní prostorová reprosoustava (pravá) HSubwoofer Rady Kdyz zapojujete 6.1kanálový systém reprosoustav, umístte zadní prostorovou reprosoustavu za poslechové místo (strana 59). Protoze subwoofer nevyzauje vysoce smrové signály, umístte jej, kamkoliv budete chtít. 27CZ 2: Pipojení reprosoustav Ped pipojováním kabel odpojte síový napájecí kabel.

10 C F D E B B SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L HDMI M AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A MONITOR COMPONENT VIDEO IN IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN AUDIO OUT R CD/CD-R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS A B Svorky SPEAKERS FRONT B (Pední reprosoustavy B)a) B H G B A A Monofonní audio kabel (není soucástí píslusenství) B Reproduktorový kabel (není soucástí píslusenství) APední reprosoustava A (levá) BPední reprosoustava A (pravá) CStedová reprosoustava DProstorová reprosoustava (levá) 10 mm EProstorová reprosoustava (pravá) FZadní prostorová reprosoustava (levá)b) GZadní prostorová reprosoustava (pravá)b) HSubwooferc) 28CZ a) Pokud máte doplující systém pedních reprosoustav, pipojte jej ke svorkám SPEAKERS FRONT B. Pední reprosoustavy, které chcete pouzívat, mzete vybrat pomocí tlacítka SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) na receiveru (strana 41). b) Pokud pipojujete pouze jednu zadní prostorovou reprosoustavu, pipojte ji ke svorkám SPEAKERS SURROUND BACK L. c) Pokud pipojíte subwoofer vybavený funkcí automatického pohotovostního rezimu, ped sledováním film tuto funkci vypnte. Pokud je funkce automatického pohotovostního rezimu zapnuta, bude se subwoofer v závislosti na úrovni signálu vstupujícího do subwooferu automaticky pepínat do pohotovostního rezimu a mohlo by se stát, ze se výstup zvuku perusí. Zacínáme Poznámka Ped pipojením síového napájecího kabelu zajistte, aby se kovové vodice kabel reprosoustav mezi konektory SPEAKERS vzájemn nedotýkaly. Volba uspoádání reprosoustav Po instalaci a pipojení reprosoustav nezapomete vybrat v nabídce SPEAKER (Reprosoustavy) uspoádání reprosoustav (strana 54). Vyberte uspoádání reprosoustav podle nastavení vasich reprosoustav. Podrobné informace o jednotlivých parametrech najdete v následující tabulce. Pipojená reprosoustava Levá/ Pravá pední Uspoádání reprosoustav Stedová Levá/Pravá Levá zadní Pravá zadní Subwoofer prostorová prostorová prostorová 3/4.1 3/4 3/3.1 3/3 2/4.1 2/4 3/2.1 3/2 2/3. 1 2/3 2/2.1 2/2 3/0.1 3/0 2/0.1 2/0 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 29CZ 3: Pipojení televizoru Obraz z vybraného vstupu mzete sledovat po pipojení konektoru HDMI OUT nebo MONITOR OUT k televizoru. Není teba pipojovat vsechny kabely. Pipojte audio a video kabely podle konektor na vasich zaízeních. Ped pipojováním kabel odpojte síový napájecí kabel. Televizor Audio signály Audio/Video signály Video signály A B C D E TV OPTICAL IN SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L VIDEO 1 IN FM SAT IN OPTICAL DVD IN COAXIAL HDMI AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A DIGITAL (ASSIGNABLE) AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR COMPONENT VIDEO DC5V 0.7A MAX OUT IN IN AUDIO OUT L DMPORT R SA-CD/CD/CD-R R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS A Optický digitální kabel (není soucástí píslusenství) B Audio kabel (není soucástí píslusenství) C Kabel HDMI (není soucástí píslusenství) Doporucujeme pouzít kabel HDMI Sony. D Komponentní video kabel (není soucástí píslusenství) E Video kabel (není soucástí píslusenství) 30CZ Poznámky Jestlize video a audio signály ze zaízení pro pehrávání vstupují do televizoru pes tento receiver, nezapomete receiver zapnout. Pokud není zapnuto napájení receiveru, nebudou penáseny ani video, ani audio signály. Zaízení pro zobrazení obrazu, jako je napíklad TV monitor nebo projektor, pipojte ke konektoru HDMI OUT nebo MONITOR OUT na receiveru. Záznam nemusí být mozný, pestoze pipojíte zaízení pro záznam. V závislosti na stavu spojení mezi televizorem a anténou mze být obraz na obrazovce televizoru zkreslený. V takovém pípad umístte anténu dále od receiveru. Pi pipojování optických digitálních kabel zasute konektory pímo do zdíky tak, aby zacvakly do správné polohy. Optické digitální kabely neohýbejte ani nesmotávejte. Zacínáme Rady Aby mohl TV zvuk vystupovat z reprosoustav pipojených k receiveru, musíte: pipojit konektory audio výstupu televizoru ke konektorm TV IN na receiveru, na televizoru snízit hlasitost na minimum nebo aktivovat funkci vypnutí zvuku televizoru. Vsechny digitální audio konektory jsou kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi 32 khz, 44,1 khz, 48 khz a 96 khz. 31CZ 4a: Pipojení audio zaízení Pipojení Super Audio CD/CD pehrávace nebo CD rekordéru Na následujících obrázcích je uveden zpsob pipojení Super Audio CD pehrávace, CD pehrávace nebo CD rekordéru. Ped pipojováním kabel odpojte síový napájecí kabel. Po pipojení audio zaízení pokracujte cástí,,4b: Pipojení video zaízení" (strana 33). Super Audio CD pehrávac/ CD pehrávac/ CD rekordér A TV OPTICAL IN SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L VIDEO 1 IN FM SAT IN OPTICAL DVD IN COAXIAL HDMI AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A DIGITAL (ASSIGNABLE) AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR COMPONENT VIDEO DC5V 0.

11 7A MAX OUT IN IN AUDIO OUT L DMPORT R SA-CD/CD/CD-R R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS A Audio kabel (není soucástí píslusenství) 32CZ 4b: Pipojení video zaízení Zacínáme Jak pipojit vase zaízení Tato cást popisuje, jak pipojit vase video zaízení k tomuto receiveru. Nez zacnete, podívejte se na níze uvedenou cást viz,,pipojované zaízení", kde jsou uvedeny strany popisující zpsob pipojení jednotlivých zaízení. Po pipojení vsech vasich zaízení pokracujte cástí,,5: Pipojení antén" (strana 39). Pipojovaný konektor video vstupu/výstupu Kvalita obrazu závisí na konektoru pouzitém pro pipojení. Viz následující obrázek. Vyberte zpsob pipojení podle konektor, jimiz jsou vase zaízení vybavena. Pipojované zaízení Zaízení Televizor S konektorem HDMI DVD pehrávac Satelitní pijímac/set-top box Videorekordér, DVD rekordér Videokamera, videohra apod. Strana Digitální Analogové Vysoká kvalita obrazu Poznámky Ped pipojováním kabel odpojte síový napájecí kabel. Jestlize video a audio signály ze zaízení pro pehrávání vstupují do televizoru pes tento receiver, nezapomete receiver zapnout. Pokud není zapnuto napájení receiveru, nebudou penáseny ani video, ani audio signály. Pokud chcete pipojit nkolik digitálních zaízení, ale nemzete najít nepouzitý vstup Viz,,Poslech digitálního zvuku z jiných vstup (DIGITAL ASSIGN)" (strana 86). 33CZ Pipojení zaízení s konektory HDMI HDMI pedstavuje zkratku slov HighDefinition Multimedia Interface (Multimediální rozhraní s vysokým rozlisením). Jedná se o rozhraní, které penásí video a audio signály v digitálním formátu. Vlastnosti rozhraní HDMI Digitální audio signál penásený prostednictvím rozhraní HDMI lze poslouchat pomocí reprosoustav pipojených k tomuto receiveru. Tento Satelitní pijímac Audio/Video signály DVD pehrávac Audio/Video signály Blu-ray pehrávac Audio/Video signály signál podporuje formát Dolby Digital, DTS a Linear PCM. Tento receiver podporuje pi pipojení HDMI píjem vícekanálového signálu Linear PCM (az 8 kanál) se vzorkovací frekvencí 192 khz nebo mensí. Tento receiver podporuje High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD) a HDMI (Deep Color, x. v. Color). Tento receiver podporuje funkci Control for HDMI (Ovládání pes HDMI). Podrobné informace - viz,,ovládání pes HDMI" (strana 80). Televizor, projektor apod. Audio/Video signály A A A A TV OPTICAL IN SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L VIDEO 1 IN FM SAT IN OPTICAL DVD IN COAXIAL HDMI AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A DIGITAL (ASSIGNABLE) AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR COMPONENT VIDEO DC5V 0.7A MAX OUT IN IN AUDIO OUT L DMPORT R SA-CD/CD/CD-R R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS A Kabel HDMI (není soucástí píslusenství) 34CZ Poznámky k propojovacím kabelm Doporucujeme pouzívat kabel Sony HDMI. Doporucujeme pouzívat kabel HDMI s logem HDMI (výrobek spolecnosti Sony) a konektor HDMI, který podporuje vysokorychlostní penos (kabel HDMI verze 1.3, kategorie 2), kdyz si bhem penosu Deep Color prohlízíte obraz nebo posloucháte zvuk, nebo kdyz sledujete obraz z video signálu ve formátu 1080p nebo vyssím. Nedoporucujeme pouzívat konverzní kabel HDMI-DVI. Kdyz pipojíte konverzní kabel HDMI-DVI k zaízení DVI-D, nemusí se na výstupu objevit zvuk anebo obraz. Pipojte dalsí audio kabely nebo digitální propojovací kabely a pak nastavte funkci,,digital Assign" (Piazení digitálního audio vstupu), jestlize zvuk nevystupuje správn. Poznámky k HDMI zapojení Audio signál vstupující do konektoru HDMI IN vystupuje z konektoru SPEAKERS a konektoru HDMI OUT. Nevystupuje z zádných jiných audio konektor. Vstupní video signály do konektoru HDMI IN mze vystupovat pouze z konektoru HDMI OUT. Vstupní video signály nemohou vystupovat z konektor VIDEO OUT nebo konektor MONITOR OUT. Kdyz chcete poslouchat zvuk z reproduktoru televizoru, nastavte v nabídce HDMI polozku,,audio OUT" (Audio výstup) na,,tv+amp" (Televizor a zesilovac) (strana 64). Nemzete-li pehrávat vícekanálový záznam, nastavte uvedenou polozku na,,amp" (Zesilovac). Zvuk vsak nebude vystupovat z reproduktor televizoru. Signály DSD z disku Super Audio CD nelze pivádt na vstup ani odesílat na výstupu. Audio signály vícekanálové/stereo oblasti disku Super Audio CD se na výstupu neobjeví. Audio signály (vzorkovací frekvence, bitová délka atd.) penásené z konektoru HDMI mohou být pipojeným zaízením potlaceny. Pokud je obraz nekvalitní nebo pokud není ze zaízení pipojeného prostednictvím kabelu HDMI reprodukován zádný zvuk, zkontrolujte nastavení pipojeného zaízení. Pi pepínání vzorkovací frekvence nebo poctu kanál výstupních audio signál ze zaízení pro pehrávání mze docházet k perusení zvuku. Pokud pipojené zaízení nepodporuje technologii ochrany autorských práv (HDCP), mze být obraz anebo zvuk z konektoru HDMI OUT zkreslený, nebo se nemusí na výstupu vbec objevit.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) V takovém pípad zkontrolujte technické údaje pipojeného zaízení. High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), vícekanálovou lineární PCM mzete pouzívat pouze pi pipojení HDMI. Abyste si mohli vychutnávat High Bitrate Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), nastavte rozlisení obrazu pehrávace na více nez 720p/1080i. Ped pehráváním vícekanálového lineárního PCM formátu mze být nutné provést urcitá nastavení rozlisení obrazu v pehrávaci. Viz návod k obsluze pehrávace. Ne vsechna HDMI zaízení podporují vsechny funkce, které jsou definovány specifikovanou verzí HDMI. Napíklad zaízení podporující HDMI verze 1.3 nemusí podporovat funkci Deep Color. Podrobné informace si prosím vyhledejte v návodu k obsluze jednotlivých pipojovaných zaízení. Zacínáme 35CZ Pipojení DVD pehrávace Na následujícím obrázku je uveden zpsob pipojení DVD pehrávace. Není teba pipojovat vsechny kabely. Pipojte audio a video kabely podle konektor na vasich zaízeních. Poznámka Chcete-li ke vstupu pipojit vícekanálový digitální audio signál z DVD pehrávace, provete nastavení digitálního audio výstupu na DVD pehrávaci. Pectte si návod k obsluze dodaný k DVD pehrávaci. Rada Vsechny digitální audio konektory jsou kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi 32 khz, 44,1 khz, 48 khz a 96 khz. DVD pehrávac Audio signály Video signály A B C D TV OPTICAL IN SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L VIDEO 1 IN FM SAT IN OPTICAL DVD IN COAXIAL HDMI AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A DIGITAL (ASSIGNABLE) AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR COMPONENT VIDEO DC5V 0.7A MAX OUT IN IN AUDIO OUT L DMPORT R SA-CD/CD/CD-R R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS A Koaxiální digitální kabel (není soucástí píslusenství) B Audio kabel (není soucástí píslusenství) C Video kabel (není soucástí píslusenství) D Komponentní video kabel (není soucástí píslusenství) 36CZ Pipojení satelitního pijímace/ set-top boxu Následující ilustrace znázoruje zpsob pipojení satelitního pijímace nebo set-top boxu. Není teba pipojovat vsechny kabely. Pipojte audio a video kabely podle konektor na vasich zaízeních. Satelitní pijímac/set-top box Audio signály Video signály Poznámky Pi pipojování optických digitálních kabel zasute konektory pímo do zdíky tak, aby zacvakly do správné polohy. Optické digitální kabely neohýbejte ani nesmotávejte. Zacínáme Rada Vsechny digitální audio konektory jsou kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi 32 khz, 44,1 khz, 48 khz a 96 khz. A B C D TV OPTICAL IN SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L VIDEO 1 IN FM SAT IN OPTICAL DVD IN COAXIAL HDMI AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A DIGITAL (ASSIGNABLE) AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR COMPONENT VIDEO DC5V 0.7A MAX OUT IN IN AUDIO OUT L DMPORT R SA-CD/CD/CD-R R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS A Audio kabel (není soucástí píslusenství) B Optický digitální kabel (není soucástí píslusenství) C Video kabel (není soucástí píslusenství) D Komponentní video kabel (není soucástí píslusenství) 37CZ Pipojení zaízení s analogovými video a audio konektory Na následujícím obrázku je uveden zpsob pipojení zaízení, které je vybaveno analogovými konektory, jako je napíklad videorekordér, DVD rekordér atd. Není teba pipojovat vsechny kabely. Pipojte audio a video kabely podle konektor na vasich zaízeních. Poznámky Zajistte, aby bylo zmnno tovární nastavení vstupního tlacítka VIDEO 1 na dálkovém ovladaci tak, abyste pomocí tohoto tlacítka mohli ovládat svj DVD rekordér. Podrobné informace - viz,,programování dálkového ovladace" (strana 93). Vstup VIDEO 1 mzete také pejmenovat tak, aby jej bylo mozno zobrazit na displeji receiveru. Podrobné informace - viz,,pojmenování vstup" (strana 90). Pi pipojování optických digitálních kabel zasute konektory pímo do zdíky tak, aby zacvakly do správné polohy. Optické digitální kabely neohýbejte ani nesmotávejte. Videorekordér, DVD rekordér Audio signály Video signály A B TV OPTICAL IN C D SURROUND BACK L SAT IN DVD IN BD IN VIDEO 1 IN OUT SURROUND L VIDEO 1 IN FM SAT IN OPTICAL DVD IN COAXIAL HDMI AM SAT IN DVD IN VIDEO 1 IN MONITOR OUT Y CENTER R R ANTENNA VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT PB/ CB SPEAKERS PR/ CR FRONT B L R L FRONT A DIGITAL (ASSIGNABLE) AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN MONITOR COMPONENT VIDEO DC5V 0.7A MAX OUT IN IN AUDIO OUT L DMPORT R SA-CD/CD/CD-R R TV SAT DVD VIDEO 1 SUBWOOFER SPEAKERS (Na pedním panelu) VIDEO 2 IN/PORTABLE AV IN VIDEO L AUDIO R AUTO CAL MIC Videokamera/ Videohra E A Optický digitální kabel (není soucástí píslusenství) B Audio kabel (není soucástí píslusenství) C Video kabel (není soucástí píslusenství) D Komponentní video kabel (není soucástí píslusenství) E Audio/video kabel (není soucástí píslusenství) 38CZ 5: Pipojení antén Zacínáme Pipojte dodávanou rámovou anténu pro pásmo AM a drátovou anténu pro pásmo FM.

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DA5200ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998362

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DA5200ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998362 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vícekanálový AV receiver

Vícekanálový AV receiver 2-662-258-13 (2) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze Záznam pro majitele Model a výrobní čísla jsou uvedena na zadním panelu přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato

Více

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DA3200ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998369

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DA3200ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998369 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vícekanálový AV receiver

Vícekanálový AV receiver 3-289-137-41(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze STR-DA3400ES 2008 Sony Corporation 3-289-140-21(1) STR-DA3400ES Přehled GUI nabídky 2008 Sony Corporation 3 CZ Video1-2 BD DVD (DVD přehrávač)

Více

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DA5700ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/5389112

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DA5700ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/5389112 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti.

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. 1 OBSAH Co všechno můžete od jednotky očekávat... 5 Nabízí plno užitečných funkcí!...

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Multi Channel AV Receiver (Vícekanálový AV receiver)

Multi Channel AV Receiver (Vícekanálový AV receiver) 4-287-969-11(2) (CZ) Multi Channel AV Receiver (Vícekanálový AV receiver) Návod k obsluze STR-DA3700ES VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy,

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Vícekanálový AV receiver

Vícekanálový AV receiver GB01COV_-CEL.book Page 1 Friday, April 17, 2009 3:39 PM 4-129-450-41(1) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze 2009 Sony Corporation GB01COV_-CEL.book Page 2 Friday, April 17, 2009 3:39 PM GB01COV_-CEL.book

Více

Vaše uživatelský manuál SONY BDP-S500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997756

Vaše uživatelský manuál SONY BDP-S500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997756 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM

RX-8022RSL NÁVOD K POUŽITÍ AUDIO/VIDEO RECEIVER + VOLUME RM-SRX8022R REMOTE CONTROL A/V CONTROL RECEIVER CATV/DBS VCR1 TV AUDIO DVD MULTI FM/AM STANDBY SUBWOOFER OUT ON/OFF 1 2 FM/AM TUNING FM/AM PRESET FM MODE SURROUND DSP S-VIDEO VIDEO MEMORY SURROUND / DSP OFF L AUDIO R INPUT ATT DIGITAL EQ EFFECT SETTING CONTROL DOWN UP DIMMER PTY SEARCH TA

Více

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander -8-97-5 () Integrated Remote Commander Návod k obsluze Használati útmutató Návod na používanie CZ HU SK RM-VL600T 007 Sony Corporation Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Návod k obsluze. Obsah. Vážený zákazníku. AV Receiver. Model SA-XR55

Návod k obsluze. Obsah. Vážený zákazníku. AV Receiver. Model SA-XR55 AV Receiver Model SA-XR Obsah Návod k obsluze Vážený zákazníku Děkujeme vám za důvěru ve značku Panasonic. Před zapojením a použitím receiveru si pečlivě přečtěte tento návod. Návod k obsluze uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2-103-636-11(1) Systém domácího kina. Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200. 2004 Sony Corporation

2-103-636-11(1) Systém domácího kina. Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200. 2004 Sony Corporation 2-103-636-11(1) Systém domácího kina Návod k obsluze HTP-2000 HTP-1200 2004 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti

Více

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Systém domácího kina sdvd přehrávačem

Systém domácího kina sdvd přehrávačem 4-122-220-11(1) Systém domácího kina sdvd přehrávačem Návod k obsluze DAV-DZ280 2009 Sony Corporation 2 CZ 4-136-120-11(1) Průvodce rychlým nastavením DAV-DZ280 Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT

RX-DV5RSL NÁVOD K POUŽITÍ. DVD/CD ovládací centrum domácího kina RX-DV5R HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL CENTER MASTER VOLUME TV DIRECT HOME CINEMA DVD-AUDIO/VIDEO CONTROL C STB VCR TV AUDIO TV TAPE CDR FM/AM TV DIRECT TV/VIDEO REPEAT CONTROL /DIGITAL INPUT AUDIO SUBTITLE ANGLE CHOICE ON SCREEN STB VCR REW/( TUNING/GROUP SLEEP EFFECT TEST

Více

2-682-472-11 (2) Systém domácího kina. Návod k obsluze HT-SS500. 2006 Sony Corporation

2-682-472-11 (2) Systém domácího kina. Návod k obsluze HT-SS500. 2006 Sony Corporation 2-682-472-11 (2) Systém domácího kina Návod k obsluze HT-SS500 2006 Sony Corporation 2-682-473-01(1) SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA HT-SS500 Připojení reprosoustav Česky Tento Průvodce zapojením reprosoustav vysvětluje,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MHC-EC68USB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998658

Vaše uživatelský manuál SONY MHC-EC68USB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998658 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TX-50AX800E TX-58AX800E TX-65AX800E. e Nápověda. Česky

TX-50AX800E TX-58AX800E TX-65AX800E. e Nápověda. Česky TX-50AX800E TX-58AX800E TX-65AX800E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 12 Použití 13 Nastavení 14 Barva OSD 16 Seznam aplikací Informace 17 Použití 18 Nastavení 19 Sledování Základy

Více

Systém domácího kina DVD

Systém domácího kina DVD 2-681-273-12 (1) Systém domácího kina DVD Návod k obsluze HTP-36SS 2006 Sony Corporation 2-681-278-01(1) SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA DVD HTP-36SS Zapojení reprosoustav Tento návod pro zapojení reprosoustav popisuje

Více

DVD Systém domácího kina

DVD Systém domácího kina 2-635-104-11(1) DVD Systém domácího kina Návod k obsluze DAV-DZ700FW 2005 Sony Corporation Zapojení reproduktorů a televizoru Nainstalujte položky A ~ H a televizor tak, jak je uvedeno v příkladu instalace,

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Vícekanálový AV receiver

Vícekanálový AV receiver 2-680-065-11 (2) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze ST-DG700 2006 Sony Corporation 2-680-133-01(1) Průvodce rychlým nastavením Tento Průvodce rychlým nastavením popisuje postup při připojení přehrávače,

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-CT380/CT381/CT780

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-CT380/CT381/CT780 Systém Sound Bar Návod k obsluze HT-CT380/CT381/CT780 UPOZORNĚNÍ Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka. V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG PS-42C96HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/791181 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál TOSHIBA SV-685 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3873167

Vaše uživatelský manuál TOSHIBA SV-685 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3873167 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro TOSHIBA SV-685. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se TOSHIBA SV-685 v uživatelské

Více

Vícekanálový AV receiver

Vícekanálový AV receiver 4-429-113-31(3) (CZ) Vícekanálový AV receiver Návod k obsluze Nejprve si přečtěte Průvodce rychlým nastavením dodávaného společně s receiverem. Bude pak pro vás snazší porozumět zapojení a obsluze receiveru.

Více

Logo a IntelliBeam jsou registrované ochranné známky společnosti Yamaha Corporation.

Logo a IntelliBeam jsou registrované ochranné známky společnosti Yamaha Corporation. YSP-5100 YSP-4100 Logo a IntelliBeam jsou registrované ochranné známky společnosti Yamaha Corporation. Logo a Cinema DSP jsou registrované ochranné známky společnosti Yamaha Corporation. Projektor využívá

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 TX-32DS600E TX-24DS503E TX-32DS503E TX-40DS503E TX-49DS503E TX-55DS503E TX-24DS500E TX-32DS500E TX-40DS500E TX-49DS500E TX-55DS500E TX-32DS500ES TX-40DS500ES TX-49DS500ES TX-40DS400E TX-40DSU501 TX-49DSU501

Více

Super Audio CD přehrávač

Super Audio CD přehrávač 4-249-408-12(3) Super Audio CD přehrávač Pokyny k obsluze CZ SCD-XA3000ES 2003 Sony Corporation POZOR Abyste vyloučili nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DE697 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998346

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DE697 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SYNCMASTER 2032MW http://cs.yourpdfguides.com/dref/2600989

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SYNCMASTER 2032MW http://cs.yourpdfguides.com/dref/2600989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG SYNCMASTER 2032MW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

DVD Systém domácího kina

DVD Systém domácího kina 2-590-883-12(1) DVD Systém domácího kina Návod k obsluze DAV-DZ300 2005 Sony Corporation 2-590-947-11(1) DAV DZ300 Česky Připojení reprosoustav a televizoru Kabely a konektory reprosoustav jsou barevně

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Vícekanálový přijímač AV

Vícekanálový přijímač AV 4-282-218-11(1) (CZ) Vícekanálový přijímač AV Návod k obsluze STR-DN1020 2011 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Základy Zapojení 14 Výběr kanálu 16 Informační pruh 17 Volby 19 Titulky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual

SRC-130. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual SRC-130 Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obslugi Instruction Manual ÚVOD Pi'ečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST7

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST7 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST7 Obsah Instalace/nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Zapojení bezdrátových transceiverů 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní funkce Poslech zvuku

Více

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka

7 TFT LCD TV SWEEX TV001. Uživatelská píruka 7 TFT LCD TV SWEEX TV001 Uživatelská píruka Vážený zákazníku Dkujeme za Váš zájem o produkty Sweex. Dodržujte prosím pozorn pokyny v této píruce a na LCD monitoru pro jeho nastavení a použití. Bezpenostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ. 2008 Toshiba Corporation

DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ. 2008 Toshiba Corporation DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ 2008 Toshiba Corporation BEZPEÈNOSTNÍ INSTRUKCE CAUTION: VISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. AVIS WARNING: TO REDUCE THE RISK

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Vaše uživatelský manuál SILVERCREST KH 6511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2900708

Vaše uživatelský manuál SILVERCREST KH 6511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2900708 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

DVD Systém domácího kina

DVD Systém domácího kina 2-179-837-51 DVD Systém domácího kina Uživatelská příručka Návod na obsluhu Használati utasítás CZ SK HU DAV-SB200 2004 Sony Corporation Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO

Více

spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct Návod k obsluze Návod na použitie

spoločnosti Sony, navštívte: www.sony-europe.com/myproduct Návod k obsluze Návod na použitie 4-261-827-31(1) Software tohoto přehrávače může být v budoucnu aktualizován. Podrobné informace o dostupných aktualizacích jsou uvedeny na následujících webových stránkách: http://support.sony-europe.com/

Více

TX-40CX670E TX-50CX670E TX-55CX670E. e Nápověda. Česky

TX-40CX670E TX-50CX670E TX-55CX670E. e Nápověda. Česky TX-40CX670E TX-50CX670E TX-55CX670E e Nápověda Česky Nejprve si přečtěte enápověda Použití 11 Funkce Rozlišení 4K 12 Úvodní obrazovka 13 Info Frame 14 TV Anywhere 15 DVB přes IP 16 Snadné zrcadlení 17

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

MiniDisc Deck MDS-JE480. MiniDisc Deck Návod k obsluze. MiniDisc rekordér Návod na použitie. MiniDisc készülék Kezelési útmutató 4-238-553-11(1)

MiniDisc Deck MDS-JE480. MiniDisc Deck Návod k obsluze. MiniDisc rekordér Návod na použitie. MiniDisc készülék Kezelési útmutató 4-238-553-11(1) 4-238-553-11(1) MiniDisc Deck MiniDisc Deck Návod k obsluze MiniDisc rekordér Návod na použitie MiniDisc készülék Kezelési útmutató CZ SK HU MDS-JE480 2002 Sony Corporation POZOR! Nevystavujte přístroj

Více

Multi Channel AV Receiver (Vícekanálový AV receiver)

Multi Channel AV Receiver (Vícekanálový AV receiver) 4-287-974-11(1) (CZ) Multi Channel AV Receiver (Vícekanálový AV receiver) Návod k obsluze STR-DA5700ES VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru, nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač

Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Scan Operator 12 FX Světelný ovladač Obsah 1. Popis ovládacích prvků...4 1.1 Čelní panel...4 1.2 Zadní panel...6 2. Ovládání...7 2.1 Spuštění režimu Program...7 2.2 Programování scén...7 2.2.1 Editace

Více

Blu-ray Disc / DVD systém domácího kina

Blu-ray Disc / DVD systém domácího kina 4-418-144-12(2) (CZ) Blu-ray Disc / DVD systém domácího kina Návod k obsluze BDV-N590 UPOZORNĚNÍ Neinstalujte zařízení do uzavřených prostor, jako je například knihovna nebo vestavěná skříň. Abyste snížili

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Vaše uživatelský manuál LG M2080D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3984721

Vaše uživatelský manuál LG M2080D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3984721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

DVD 552 HC. Pokyny pro používání

DVD 552 HC. Pokyny pro používání R DVD 552 HC Pokyny pro používání VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Kromě toho, nepoužívejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji)

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) Objednací číslo: 35 03 80 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho univerzálně

Více

Návod k obsluze. DVD+R/RW rekordér R100A

Návod k obsluze. DVD+R/RW rekordér R100A Návod k obsluze DVD+R/RW rekordér R100A POSTUP PRO ZMĚNU NASTAVENÍ ZVUKOVÉ NORMY TV TUNERU DVD REKORDÉRU R100 1. Vyjměte médium z přehrávače a nastavte úvodní obrazovku (nejlépe vypnutím a opětovným zapnutím

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HTS3541 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4021532

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HTS3541 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4021532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DVD rekordér RDR-HX750/HX950. Návod k obsluze

DVD rekordér RDR-HX750/HX950. Návod k obsluze 3-100-906-E1(1) DVD rekordér Návod k obsluze Budou-li vás zajímat užitečné rady, tipy a informace týkající se výrobků a služeb Sony, navštivte prosím internetovou stránku: www.sony-europe.com/myproduct

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém. Návod k obsluze CMT-GS10. http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-899-568-12(1) HI-FI mikro systém Návod k obsluze CZ CMT-GS10 http://www.sony.net/ 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice VAROVÁNÍ Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým

Více

Síťový přehrávač médií Sieťový prehrávač médií

Síťový přehrávač médií Sieťový prehrávač médií 4-192-726-31(1) Síťový přehrávač médií Sieťový prehrávač médií Software v přehrávači může být v budoucnosti aktualizován. Pro získání bližších informací o dostupných aktualizacích navštivte web-stránku:

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CPT Praha, spol. s r.o. U Pekařky 484/1a 180 00 Praha 8, Česká republika Telefon: +420 283 842 120 +420 283 842 121 E-mail: cpt@cptpraha.

CPT Praha, spol. s r.o. U Pekařky 484/1a 180 00 Praha 8, Česká republika Telefon: +420 283 842 120 +420 283 842 121 E-mail: cpt@cptpraha. POKROČILÝ MANUÁL Copyright 2015 Onkyo Corporation Japan. All rights reserved. Translation Ing. Petr Kopyta 2015, Bc. Petra Kopytová 2015 DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY: CPT Praha, spol. s r.o. U Pekařky 484/1a

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

FM stereo FM/AM receiver

FM stereo FM/AM receiver 4-129-741-12(1) FM stereo FM/AM receiver Návod k obsluze ST-DH100 2009 Sony Corporation 4-129-742-11(1) ST-DH100 Průvodce rychlým nastavením Sony Corporation 2009 Tento průvodce rychlým nastavením popisuje,

Více