VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Veřejné zdravotní pojištění obecná charakteristika zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny.

2 ÚVOD Klíčovou problematikou mojí bakalářské práce je veřejné zdravotní pojištění. Jedná se o oblast sociálního zabezpečení, která je v dnešní době snad nejvíce diskutovaná. Z médií k nám přicházejí informace, které jsou někdy více, jindy méně srozumitelné. Lidé získávají kusé zprávy o tom, co je třeba změnit, co je třeba upravit odlišně. Aby člověk tuto problematiku zcela pochopil, je třeba podívat se na ni hlouběji. Toto téma jsem si vybrala, protože jsem chtěla porozumět vnitřní struktuře zdravotního pojištění a osvojit si užívanou terminologii. Je to problematika, která skýtá řadu nedořešených problémů, a den ode dne se vyvíjí a proměňuje. Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče zasahuje do života každého člověka. Je to velice citlivá oblast, která dává předpoklady i pro naše štěstí v osobních a rodinných vztazích. Rozhodujícím kritériem, které mě přimělo zvolit si tuto tematiku, mohlo být i to, že jeden z mých rodičů ve zdravotnictví pracuje. Zdravotnictví nyní patří k palčivým problémům, které zajímá každého z nás. Někdo se na něj dívá z pohledu laika, jiný z pohledu odborníka. Každý den slyšíme o tom, že zdravotnictví čeká na reformu. Stejně tak čekáme na reformu v důchodové oblasti, v soudnictví a v dalších oblastech. Předchozí vlády tato zásadní rozhodnutí oddalovaly, protože jde o zásah do veřejných financí, a to není příliš vhodnou devizou pro blížící se volby. Dnes se již reforma zdravotnictví dostala z roviny hypotetické na rovinu reálnou. V současné době je reforma připravena a záleží už jen na tom, zda se nalezne dostatek politické vůle ji také prosadit. Moje práce je rozdělena do tří základních částí. V charakteristice sociálního zabezpečení bych se ráda věnovala definici sociální zabezpečení a jeho členění. Druhá kapitola se týká vlastního zdravotního pojištění. Nejdříve se zaměřím na prameny právní úpravy, tzn. zdroje, odkud získáváme informace o svých právech a povinnostech. Dále popíši osobní a věcný rozsah veřejného zdravotního pojištění, čili kdo má nárok na hrazenou zdravotní péči a co může člověk - pojištěnec požadovat. Dalším bodem této kapitoly jsou právní vztahy vznikající při realizaci práva na zdravotní péči. V právním vztahu je podstatné kdo je subjektem, co je jeho objektem a také obsahem. Na konci této kapitoly se budu krátce zabývat platbami pojistného na zdravotní pojištění. Obsahem třetí kapitoly jsou nedostatky současné právní úpravy. Jelikož veřejné zdravotní pojištění je momentálně v době před reformou, budou zde nastíněny její základní body, případně i problémy, se kterými se pravděpodobně v budoucnu setkáme. 2

3 V závěru se pokusím stručně shrnout proces fungování zdravotního pojištění a charakterizovat výsledky této práce. Ve své práci bych chtěla nastínit problematiku veřejného zdravotního pojištění tak, aby i laik pochopil podstatu a systém veřejného zdravotního pojištění. Mým cílem je stručně vysvětlit vztahy mezi jednotlivými subjekty, tj. mezi pojištěncem, zdravotním zařízením, zdravotními pojišťovnami a zaměstnavatelem. V bakalářské práci bude použita aktuální právní úprava, především zákon č. 48/1997 Sb., v posledním znění a dostupná právní literatura. 3

4 1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČR Již z názvu můžeme odvodit, že sociální zabezpečení slouží k pomoci jedincům, kteří se ocitnou v nějaké sociální situaci. Jedincům, jež z důvodu sociální události nejsou schopni sami si zabezpečit určitý životní standard. Takovouto událostí je např. nemoc, stáří, výchova dětí, invalidita. Sociální zabezpečení je chápáno jako soubor právních norem, institutů a vztahů, jejichž účelem je předcházet možným sociálním rizikům, odstraňovat nepříznivé následky, které vzniknou jedincům v důsledku stanovených sociálních událostí, a vytvářet tak příznivé podmínky pro všestranný sociální rozvoj člověka. 1 Sociální zabezpečení lze definovat také jako soubor institucí, zařízení a opatření, jejichž prostřednictvím se zabezpečují občané pro případ nemoci, mateřství, výchovy dětí, stáří, invalidity a ztráty živitele. Z hlediska jednotlivce je sociální zabezpečení forma společenské pomoci, která ho buď finančně nebo naturálně podporuje v určitých společností uznaných životních situacích. 2 Značnou část svého vývoje patřilo sociální zabezpečení do oblasti pracovního práva. Postupem času si však vybudovalo takovou pozici, že ho dnes chápeme jako samostatné právní odvětví našeho právního řádu. Abychom považovali určitou oblast společenských vztahů za svébytné odvětví, je třeba, aby měla svůj specifický předmět, používala vlastní metodu právní regulace, měla vnitřní systém a byla společensky opodstatněná. Předmětem české úpravy sociálního zabezpečení jsou společenské vztahy vznikající při poskytování zdravotní péče, při zabezpečení v dočasné i trvalé pracovní neschopnosti, při zabezpečení těhotných žen a matek, při zabezpečení výchovy a výživy dětí v rodině, dále při zabezpečení ve stáří, při ztrátě živitele a zabezpečení sociálně potřebných občanů. Určit vlastní metodu právní regulace je obtížné ve více právních odvětvích. Sociální zabezpečení používá metodu, která se odlišuje od práva pracovního, občanského, správního. Liší se sankcemi, obsahem právních vztahů aj. Proto i metodě, kterou používá sociální zabezpečení, přiznáváme určitou specifičnost. 1 Gregorová, Z., Galvas, M. Sociální zabezpečení. 2. vyd. Brno : Nakladatelství Doplněk, 2005, s Černá, J. Právo sociálního zabezpečení. 1. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002, s

5 Dalším znakem samostatnosti tohoto odvětví je jeho vnitřní členění. Z hlediska přehlednosti můžeme v sociálním zabezpečení hovořit o třech systémových součástech: - Sociální pojištění = odkládáme určité finanční prostředky k řešení sociální situace, která nastane v budoucnu. Povinnost účasti na pojistném systému máme danou ze zákona. Do této oblasti spadá zdravotní pojištění, nemocenské pojištění a důchodové pojištění. - Státní sociální podpora = není třeba účasti na pojištění. Plnění se poskytuje, nastane-li předem daná sociální skutečnost, která je obecně považována za akceptovanou a potřebnou k řešení. Tato podpora se týká rodin s dětmi a sociálně slabých. - Sociální pomoc = také není třeba účasti na pojistném systému. Řeší situace, kdy se jedinec ocitne v hmotné nouzi a není ji schopen překonat sám ani s pomocí svých blízkých. Konkrétními vnitřními částmi sociálního zabezpečení tedy jsou - veřejné zdravotní pojištění, - nemocenské pojištění (zahrnuje poskytování nemocenské, podpory při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžité pomoci v mateřství), - důchodové pojištění (důchod starobní, plný a částečný invalidní, vdovecký, vdovský a sirotčí) a důchodové připojištění, - státní sociální podpora (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na školní pomůcky, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné), - sociální pomoc (dávky sociální péče pro rodiny a děti, pro staré občany, pro těžce zdravotně postižené občany, pro občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, pro občany společensky nepřizpůsobivé). Tyto dávky sociální péče se však přestaly k poslednímu dubnu 2007 vyplácet a nyní jsou nahrazeny dávkami pomoci v hmotné nouzi. V rámci sociálního zabezpečení rozlišujeme několik jeho forem. Z hlediska postavení státu rozlišujeme všeobecné povinné státní pojištění, kde stát je nositelem sociálního zabezpečení. Stát určuje podmínky účasti, stát také celý systém řídí. Tuto formu má například důchodové a nemocenské pojištění. Další formou je všeobecné povinné pojištění. Stát je zde garantem sociálního zabezpečení. To znamená, že neprovádí toto sociální zabezpečení, ale zaručuje fungování tohoto systému. Pod tuto formu spadá i veřejné zdravotní pojištění. Poslední formou je dobrovolné doplňkové pojištění, kde stát dává pouze právní rámec pro fungování tohoto systému. Příkladem této formy je důchodové připojištění. 5

6 Na sociální zabezpečení můžeme nahlížet i z pohledu postavení občana. O zabezpečovací formě mluvíme, když je vyžadováno, aby se občan po určitou dobu vyskytoval v konkrétním právním postavení. Forma pojišťovací zase požaduje určitý finanční podíl na tvorbě zdrojů. Poslední je forma zaopatřovací, kde postačuje stav hmotné nouze. Žádný systém se však nevyskytuje ve zcela čisté formě, vždy jsou v něm zastoupeny všechny tři. 6

7 2 VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Zdravotní pojištění se dělí na dvě základní kategorie: veřejné (zákonné) a soukromé (komerční). Hlavní rozdíl těchto dvou pojištění spočívá v dobrovolnosti jejich uzavření. Zatímco zákonné zdravotní pojištění musí odvádět jednotlivým zdravotním pojišťovnám každý zákonem stanovený plátce, u komerčního pojištění záleží na každém z nás, zda se jej rozhodneme uzavřít či nikoliv. Veřejné zdravotní pojištění spočívá v tom, že právo na hrazenou zdravotní péči stejně jako povinnost být zdravotně pojištěn jsou stanoveny zákonem. Klient má v současnosti na výběr z devíti zdravotních pojišťoven. Jejich prostřednictvím dochází k úhradě poskytnuté základní zdravotní péče ze zákonného zdravotního pojištění. Soukromým zdravotním pojištěním se klient pojišťuje proti riziku ztráty příjmu, které vznikne v důsledku úrazu či nemoci. Pojišťovna pak toto ve smlouvě sjednané plnění vyplácí. Dále se budeme zabývat pouze pojištěním veřejným. Veřejné zdravotní pojištění je považováno za součást systému sociálního zabezpečení. Zajišťuje financování zdravotní péče poskytované pojištěncům. Veřejné zdravotní pojištění funguje na zásadě všeobecnosti čili univerzality osobního rozsahu. To znamená, že jeho účastníky jsou všechny fyzické osoby, které se trvale zdržují na našem území. Dále je to pojištění povinné. Zde je naznačeno, že účast v pojistném systému vzniká ze zákona a tedy nezáleží na vůli jedince. Z hlediska postavení státu veřejnému zdravotnímu pojištění přiznáváme formu všeobecného povinného pojištění. Je sice uskutečňováno samostatnými subjekty, které jsou odděleny od státu a samostatně hospodaří s prostředky zdravotního pojištění, i přesto však státu náleží garance nad fungováním a financováním. Z hlediska účasti občana se jedná o formu pojišťovací, protože pojištěnec se finančními platbami podílí na tvorbě zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Další zásadou veřejného zdravotního pojištění je zásada sociální solidarity. Solidarita je vyjádřena jednak na úrovni bohatých s chudými, kdy občané s vyššími příjmy přispívají na zdravotní péči občanům s příjmy nižšími. Druhou úrovní je solidarita zdravých s nemocnými, kdy zdravý občan čerpá méně prostředků než občan nemocný. Ve veřejném zdravotním pojištění se uplatňuje i zásada plurality pojišťovacích institucí. Jak již bylo řečeno, klient si musí vybrat jednu z devíti pojišťoven. S tím souvisí i zásada svobodné volby. 7

8 Při další výkladu se budeme řídit především aktuálním zněním zákonů upravujících tuto oblast sociálního zabezpečení, a to především zákonem o veřejném zdravotním pojištění a zákonem o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění. 2.1 PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY Prameny práva jsou formy obsahující právní normy, tedy pravidla chování. Fakticky to znamená jakýsi materiál, který nám dává možnost seznámit se s obsahem právních norem. Za formální prameny práva v České republice (dále jen ČR ) považujeme především normativní právní akty a normativní smlouvy. V rámci negativního zákonodárství sem ještě řadíme nálezy Ústavního soudu, které mohou obsah normativních právních aktů změnit. Také nesmíme zapomenout na právo Evropských společenství nazývané komunitárním právem, jehož nařízení a transponované směrnice regulují společenský život od vstupu ČR do Evropské unie (dále jen EU ). K normativním právním aktům u nás patří ústava a ústavní zákony, zákony a dále nařízení vlády a vyhlášky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Hlavním právním předpisem ústavního práva, ve kterém se nachází pojmy veřejné zdravotní pojištění a bezplatná zdravotní péče, je Listina základních práv a svobod (dále jen Listina ). Je to součást ústavního pořádku ČR, tedy právní akt nejvyšší právní síly. Základní ustanovení, o které se opíráme při výkladu pojmu veřejné zdravotní pojištění, je čl. 31 Listiny. Jeho úplné znění je: Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. 3 Tento článek znamená, že poskytování bezplatné zdravotní péče je ústavním právem každého občana ČR. Naproti tomu právo na ochranu zdraví je formulováno obecněji a dopadá na každého jednotlivce. Právo znamená, že tu existuje oprávnění něco po někom požadovat. Narozdíl od svobody, která je spjata s vymezením prostorů, do kterých nemá veřejná moc zasahovat. Velkým problémem je dnes pojem bezplatnosti. Obdobně jako u práva na bezplatné vzdělání je toto ustanovení předmětem rozsáhlých diskuzí a sporů. Nejzásadnější věcí je, že tato péče může být jedinci poskytována pouze na základě veřejného zdravotního pojištění. 3 Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů. 8

9 Jedinec tedy musí být účasten na tvorbě finančních zdrojů, ze kterých se hrazena poskytnutá zdravotní péče. Účel a cíl čl. 31 Listiny jsou blíž specifikovány v zákonné úpravě: - zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, - zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, - zákon ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, - zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, - zákon ČNR č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, všechny ve znění pozdějších právních předpisů, - zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Úprava veřejného zdravotního pojištění a obecně zdravotní péče je také předmětem několika vyhlášek Ministerstva zdravotnictví. Tyto podzákonné předpisy se týkají např. zdravotních výkonů a jejich bodového ohodnocení, léčivých přípravků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo preventivních prohlídek. Normativními smlouvami máme na mysli smlouvy mezinárodní a smlouvy kolektivní. Aby mezinárodní smlouva a v ní obsažená pravidla chování mohla být aplikovatelná ve vnitrostátním právním řádu, je třeba, aby prošla procesem transformace. Pouze pravidla chování, obsažená v takto transformované smlouvě, mohou být součástí českého právního řádu a tedy i závazná. Příkladem takové mezinárodní smlouvy může být Mezinárodní pakt o občanských a politických právech či Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, publikované ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976. V rámci Rady Evropy byla v roce 1961 přijata Evropská sociální charta a v roce 1964 Evropský zákoník sociálního zabezpečení. Také tyto dva dokumenty patří mezi prameny práva v České republice. Kolektivní smlouva je druh normativní smlouvy, který upravuje pracovní a sociální otázky. Obsahuje obecně závazná pravidla chování a je uzavírána mezi svazy zaměstnanců a odborovými organizacemi. Právní normy obsažené v komunitárním právu se týkají především sociálního zabezpečení obecně. Snaží se vymezit společný základ pro všechny členské státy Evropské unie. Oblast zdravotního pojištění přenechávají právní úpravě jednotlivých států. Určité minimální standardy na úrovni EU můžeme nalézt v čl. 152 Smlouvy ES (1997). Zde se prohlašuje, že zajištění vysokého stupně ochrany zdraví je součástí provádění všech politik 9

10 EU. Tato proklamace však pouze doplňuje zdravotní politiku jednotlivých členských státu a je pouze preventivního rázu. Dalším právním dokumentem je Charta základních práv EU. Čl. 35 zakotvuje právo každého na preventivní a léčebnou zdravotní péči. 2.2 ROZSAH ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Abychom mohli podrobněji mluvit o zdravotní pojištění, musíme nejdříve stanovit jeho rozsah. To znamená stanovit podmínky, za nichž je zdravotní péče hrazena z tohoto pojištění. Tento rozsah vymezujeme jednak co do subjektů, jimž je zdravotní péče poskytována (osobní rozsah), tak do okruhů zdravotní péče, která je hrazena na účet zdravotního pojištění (věcný rozsah) Věcný rozsah zdravotního pojištění Okruhy zdravotní péče hrazené na účet zdravotní pojištění je vymezen věcný rozsah zdravotního pojištění. Obecně se určuje jako zdravotní péče poskytována pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav. Konkrétními okruhy tzv. hrazené péče dle 13 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění jsou: - léčebná péče ambulantní a ústavní rozumí se tím péče v nemocnicích a odborných léčebných ústavech, - pohotovostní a záchranná služba zdravotní úkony poskytované v akutních případech, - preventivní péče preventivní prohlídky za účelem včasného zjištění ohrožení nebo poruch zdraví, - dispenzární péče soustavná péče o určité skupiny zdravých a určité skupiny nemocných osob se závažnými poruchami, jsou to např. děti do jednoho roku, těhotné ženy ode dne zjištění těhotenství, - odběr tkání a orgánů určených k transplantaci, - poskytování léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky a stomatologických výrobků, - potraviny pro zvláštní lékařské účely, - lázeňská péče a péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách lázeňská péče jako nezbytná součást léčebného procesu je doporučena ošetřujícím lékařem, potvrzena revizním lékařem a hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou, 10

11 - závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce, - doprava nemocných a náhradu cestovních výdajů doprava pojištěnce na území ČR ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, - doprava žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa zpět, - doprava zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa zpět, - doprava odebraných tkání a orgánů, - posudková činnost posuzování dočasné neschopnosti k práci nebo ke studiu ošetřujícím lékařem a posuzování skutečností, které jsou důležitými osobními překážkami v práci, - prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva, včetně dopravy. Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá na území ČR, ale lze i uhradit zdravotní péči poskytnutou v cizině, jestliže to bylo nutné a bezodkladné léčení. V tomto případě je však výše úhrady limitována částkou, do které se taková péče hradí na území ČR. Naopak z veřejného zdravotního pojištění se nehradí: - vyšetření, prohlídky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost (při vstupu do zaměstnání, osvědčení o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla, kosmetické operace), - vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní úkony provedené na dožádání soudu, státního zástupce, orgánů státní správy a orgánů Policie ČR, - výkony akupunktury nebo akupresury Osobní rozsah zdravotního pojištění Osobním rozsahem máme na mysli okruh subjektů, jimž je poskytována zdravotní péče na účet zdravotního pojištění. Jejich vymezení nalezneme v 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Těmito subjekty jsou pojištěnci. Základním kritériem je vazba ke státu, o jehož zdravotní pojištění se jedná. Tímto vztahem je buď institut státního občanství nebo institut trvalého pobytu na území státu. K tomu je ještě doplněna situace, kdy zaměstnanec vykonává pracovní aktivitu pro zaměstnavatele, který má sídlo na našem území. Co se týče negativního vymezení okruhu osob, tak můžeme říct, že jsou vyloučeny fyzické osoby nemající trvalý pobyt na území ČR a jsou činny pro zaměstnavatele, kteří požívají 11

12 diplomatických výhod a imunit nebo kteří nemají sídlo na území ČR. Dále jsou ze zdravotního pojištění vyňaty osoby s trvalým pobytem na území ČR, pokud dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné. Existuje i tzv. zdravotní připojištění. To však je již předmětem smluvního pojištění. Je využíváno především při cestách do ciziny. 2.3 PRÁVNÍ VZTAH ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Právní vztah je definován jako společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními normami, v němž jeho účastníci jsou nositeli vzájemně spjatých subjektivních práv a povinností, které vznikají těmto subjektům přímo nebo zprostředkovaně na základě právních norem. 4 Je tvořen několika elementy, které jsou pro jeho existenci nezbytné subjekty, objekt a obsah právního vztahu. Právní vztah zdravotního pojištění má během svého průběhu dvě různé roviny. Jednak je to rovina klidová právní vztah existuje, pojistné je placeno, avšak nedochází k naplňování jeho předmětu. V tomto stadiu není poskytována zdravotní péče hrazená na účet zdravotního pojištění. Druhým stádiem je rovina realizační, kdy je již naplňován předmět právního vztahu. Dochází k poskytování péče na účet zdravotního pojištění Vznik a zánik právního vztahu zdravotního pojištění Právní vztah zdravotního pojištění vzniká a zaniká na základě právních skutečností stanovených zákonem. To znamená, že k jeho vzniku je zapotřebí právní skutečnost a právní norma tuto skutečnost upravující. Okamžik vzniku a zániku je upraven v 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Vztah zdravotního pojištění vzniká buď narozením nebo dnem, kdy se fyzická osoba stala zaměstnancem, anebo získáním trvalého pobytu na území republiky. Zánik tohoto vztahu nastává smrtí pojištěnce (i jeho prohlášením za mrtvého), dnem, kdy osoby přestala být zaměstnancem, nebo ukončením trvalého pobytu na území republiky. 4 Gerloch, Aleš. Teorie práva. 3. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s

13 2.3.2 Subjekty právního vztahu zdravotního pojištění Pro tento právní vztah je typický větší počet subjektů. Na jedné straně je tu oprávněný subjekt označovaný jako pojištěnec. Ostatní subjekty mají povinnost jednat tak, aby byla naplněna oprávnění pojištěnce, na jejich straně tedy dochází ke koncentraci povinností. Subjektů právního vztahu zdravotního pojištění je celkem pět: 1. pojištěnec je to fyzická osoba, které je poskytována zdravotní péče hrazená na účet zdravotního pojištění, 2. zdravotní pojišťovna povinný subjekt, který je nositelem zdravotního pojištění, zajišťuje provádění zdravotního pojištění a spravuje samostatně finanční prostředky na zajištění tohoto pojištění, 3. zaměstnavatel ten je relevantní pouze v tom vztahu, ve kterém je pojištěnec v právním postavení zaměstnance. V podobném postavení jako zaměstnavatel se může vyskytnout i stát v případě, že pojištěnec se ocitne v určitém sociálním postavení. 4. zdravotnické zařízení máme na mysli jen to, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, jež je nositelem zdravotního pojištění pojištěnce. 5. stát také patří mezi subjekty tohoto vztahu, protože jednak hradí pojistné na zdravotní pojištění za určité skupiny osob, ale také provádí kontrolu v celém systému a je garantem fungování zdravotního pojištění. Je to právě stát, kdo může nad zdravotní pojišťovnou vyhlásit nucenou správu. Nyní se blíže zaměříme na zdravotní pojišťovny. Jak již jsme se zmínili, jsou to nositelé zdravotního pojištění. Všechny zdravotní pojišťovny jsou ve stejném postavení. Hlavní úlohu v naší republice však zastává Všeobecná zdravotní pojišťovna (dále je VZP ). Je zřízena dle zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších právních předpisů. VZP provádí zdravotní pojištění, pokud to nečiní pojišťovny jiné. Je to právnická osoba, která v právních vztazích vystupuje svým jménem, může tedy nabývat práv a povinností a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. VZP hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem svěřeným. Problematika hospodaření je upravena v 3 an. zákona o VZP. Jejími příjmy jsou platby pojistného od pojištěnců, zaměstnavatelů a státu, vlastní zdroje, příjmy plynoucí z přirážek k pojistnému, pokut a poplatků z prodlení, dary aj. Na druhé straně jsou výdaje pojišťovny platby za úhrady zdravotní péče na základě všeobecného zdravotního pojištění, platby jiným 13

14 zdravotním pojišťovnám nebo jiným subjektům na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní služby poskytnuté pojištěncům VZP, dále úhrady nákladů nutného neodkladného léčení v cizině, náklady na činnost pojišťovny a náklady za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče. Činnost VZP se řídí zdravotně pojistným plánem, který je předkládán vládě a schvaluje ho Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. VZP je výjimečná tím, že kdyby se dostala do platební neschopnosti, zaručuje se uhrazení nákladů poskytnuté zdravotní péče z prostředků ve státním rozpočetu. Organizačně se VZP strukturuje na Ústředí, krajské pobočky a další územní pracoviště. Orgány VZP jsou Správní rada a Dozorčí rada. Na její správě se podílí jednak pojištěnci, zaměstnavatelé, ale své zástupce v jednotlivých orgánech má i stát. Kromě VZP existují i jiné zdravotní pojišťovny. Jsou jimi resortní, oborové a podnikové pojišťovny, souhrnně nazývané zaměstnanecké pojišťovny. Zakládají se dle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších právních předpisů. V současné době existuje v ČR osm takovýchto pojišťoven. Např. Česká národní zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, Zdravotní pojišťovna MV ČR a další. Dle tohoto zákona mohou vznikat: - resortní zaměstnanecké pojišťovny pojišťovny, které provádějí všeobecné zdravotní pojištění pro zaměstnance všech organizací založených a zřízených jedním ministerstvem, - oborové zaměstnanecké pojišťovny - provádějí zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance jednoho oboru, - podnikové zaměstnanecké pojišťovny provádějí zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance jednoho a více podniků, - další zaměstnanecké pojišťovny s mezirezortní a mezioborovou působností. Tyto pojišťovny mohou být založeny pouze na základě povolení. Uplatňuje se zde tedy povolovací princip. O udělení tohoto povolení rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí. K žádosti o povolení je nutno složit i značně vysokou kauci. Ta je chápána nejspíše jako záruka, že žadatel myslí svůj úkon vážně, či jako záruka na krytí ztrát v hospodaření. Kauce je stanovena ve výši 50 milionů korun. Taková pojišťovna je nositelem zdravotního pojištění pro pojištěnce, kteří se u ní zaregistrují. Je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje vlastním jménem, může tedy nabývat práv a povinností a nese odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. 14

15 Zaměstnanecká pojišťovna hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem svěřeným. Příjmová a výdajová stránka je stanovena obdobně jako u VZP. K zániku dojde ke dni výmazu z obchodního rejstříku, jemuž předchází zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Bez likvidace se zaměstnanecká pojišťovna zrušuje, pokud dojde ke sloučení s VZP nebo jinou zaměstnaneckou pojišťovnou. K likvidaci pojišťovny dojde, jestliže jí bylo Ministerstvem financí odejmuto povolení nebo jestliže o to sama požádá. Činnost takové pojišťovny je kontrolována Ministerstvem financí. Orgány pojišťovny jsou ředitel, Správní rada a Dozorčí rada. V jejích orgánech jsou zastoupeni pojištěnci, zaměstnavatelé pojištěnců a stát. Zaměstnanecká pojišťovna předkládá zdravotně pojistný plán, účetní uzávěrku, výroční zprávu a zprávu auditora. Předložený návrh schvaluje Poslanecké sněmovna Parlamentu ČR po vyjádření vlády. U takovýchto zdravotních pojišťoven neexistuje státní záruka financování úhrady zdravotní péče Objekt právního vztahu zdravotního pojištění Objektem právního vztahu jsou vždy společenské vztahy. V souvislosti s veřejným zdravotním pojištěním to jsou společenské vztahy vznikající při poskytování zdravotní péče hrazené na učet zdravotního pojištění Obsah právního vztahu zdravotního pojištění Obsahem každého právního vztahu jsou subjektivní práva a povinnosti. V oblasti zdravotního pojištění jsou dominantními povinnostmi především povinnost platit pojistné a povinnost oznamovací. Tato práva a povinnosti jsou uvedena v 10 an. zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zaměstnavatel jako plátce pojistného je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nově vzniklé skutečnosti ve lhůtě 8 dnů. Oznamuje se nástup zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení, změna zdravotní pojišťovny dle sdělení zaměstnance a skutečnosti rozhodné pro stanovení povinnosti platit státu pojistné. Zaměstnavatel je dále povinen vést potřebnou evidenci a dokumentaci. Pojištěnec má rovněž oznamovací povinnost. Je třeba rozlišovat, zda je zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen OSVČ ), neboť OSVČ musí oznamovat daleko více skutečností než zaměstnanec. K pojištěnci se vztahují následující práva: - Právo na výběr zdravotní pojišťovny = toto právo může být vykonáno pouze jednou za 12 měsíců a to vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. Vstoupí-li zdravotní 15

16 pojišťovna do likvidace nebo je-li v ní zavedena nucená správa, je to vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce. Za nezletilé osoby a za osoby bez způsobilosti k právním úkonům toto může učinit pouze jejich zákonný zástupce. Novorozené dítě se stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka. Právo na výběr zdravotní pojišťovny je omezeno u vojáků v činné službě a žáků vojenských škol. Zdravotní pojišťovna nemá právo odmítnout pojištěnce a také nemá oprávnění sama ukončit právní vztah zdravotního pojištění. - Právo na výběr lékaře či jiného zdravotnického pracovníka = toto právo je omezeno časově a věcně. Pojištěnec si může volit jen takového lékaře, zdravotního pracovníka nebo zdravotnické zařízení, které jsou ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně. Může se rozhodnout i jinak, ale v tom případě úhrada nákladů spojených s poskytnutou zdravotní péčí nebude hrazena na účet zdravotního pojištění. Zároveň toto právo může být uplatněno pouze jedenkrát za tři měsíce. Zvolený lékař může odmítnout přijetí pojištěnce tehdy, jestliže by tím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře nebo z důvodu přílišné vzdálenosti místa pobytu pojištěnce. Takovéto odmítnutí musí být pojištěnci písemně potvrzeno. Právo na výběr lékaře je omezeno u osob vykonávajících civilní službu, u osob ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody. - Právo na výběr dopravní služby, avšak jen takové, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně. - Právo na zdravotní péči bez přímé úhrady = lékař nebo zdravotnické zařízení nesmí za tuto zdravotní péči přijmout od pojištěnce žádnou úhradu. - Právo na výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady = léčivé přípravky jsou hrazené ze zdravotního pojištění. - Právo podílet se na kontrole poskytnuté péče = má-li pojištěnec pochybnosti, zda mu byla poskytnuta náležitá zdravotní péče, může podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení nebo požádat o přezkum Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru, Českou lékárnickou komoru či jinou profesní organizaci. Dále se takový pojištěnec může obrátit na zdravotní pojišťovnu či příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení. Pojištěnec má také určité povinnosti: - Plnit oznamovací povinnost je povinen do osmi dnů ode dne, kdy se stal pojištěncem, oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně. V této lhůtě je také povinen oznámit skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. 16

17 - Sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. - Hradit příslušné pojišťovně pojistné, pokud jí pojistné neposkytuje stát. - Poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu a dodržovat lékařem stanovený léčebný režim. - Podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám. - Dodržovat opatření směřující k odvrácení nemoci. - Vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé poškození svého zdraví. - Prokazovat se při poskytování zdravotní péče platným průkazem pojištěnce. - Oznámit pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce do 8 dní. - Vrátit příslušné zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce do 8 dnů, pokud zdravotní pojištění zaniklo, při změně zdravotní pojišťovny nebo při dlouhodobém pobytu v zahraničí. - Oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke změně aj. Zdravotní pojišťovna je povinna svým pojištěncům bezplatně vydat průkaz pojištěnce. Je také povinna hradit náklady zdravotní péče ze zdravotního pojištění, která byla pojištěncům poskytnuta zdravotnickým zařízením, jež je ve smluvním vztahu s danou pojišťovnou. Tato úhrada se poskytuje podle seznamu výkonů s bodovými hodnotami stanovený Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí, zdravotnických zařízeních, zdravotnických pojišťoven, profesních organizací a odborných vědeckých společností. Stejným dohadovacím řízením prochází i seznamy léčiv a prostředků zdravotnické techniky. Na druhou stranu zdravotní pojišťovny mají i určitá oprávnění. Je to právo kontrolovat využívání a poskytování zdravotní péče. To provádí pomocí revizních lékařů a odborných pracovníků. Zdravotnické zařízení je povinno poskytovat zdravotní péči a oprávněno za poskytnutou péči účtovat příslušné zdravotní pojišťovně její cenu dle platných právních předpisů. Zdravotnické zařízení musí mít se zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu, která se řídí rámcovou smlouvou, jež je výsledkem dohadovacího řízení mezi zástupci zdravotnických zařízeních a zdravotních pojišťoven. 17

18 2.4 PLATBY POJISTNÉHO Ty subjekty, které skutečně platí zdravotní pojištění, nazýváme plátci zdravotního pojištění. Pojištěnec není vždy plátcem pojistného na zdravotní pojištění. Pojištěnec je plátcem jen tehdy, jestliže je v produktivním věku a má příjem z pracovní aktivity. Avšak v případě, kdy se pojištěnec ocitne v určité sociální situaci, přebírá za ně povinnost platit zdravotní pojištění stát. Plátcem může být tedy buďto sám pojištěnec nebo zaměstnavatel anebo stát. Podrobná právní úprava pojistného se nachází v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Plátci pojistného zdravotního pojištění jsou pak upraveni v 4 an. zákona o veřejném zdravotním pojištění. Pojištěnec svoje pojistné hradí sám v případě, že je zaměstnancem v pracovním poměru účastným nemocenského pojištění, osobou samostatně výdělečně činnou nebo osobou s trvalým pobytem na území ČR a stát za ni neplatí pojistné. Zaměstnanec je však plátcem jen části svého pojistného. Dvě třetiny pojistného za něj platí zaměstnavatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou státní zaměstnanci dle služebního zákona. U nich platí pojistné v celé výši zaměstnavatel. Pojištěncem jako zaměstnancem v pracovním poměru účastným nemocenského pojištění se pro účely zdravotního pojištění má na mysli: - osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, - osoby ve služebním poměru, - členové družstva, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou odměňováni, stejně tak společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, - zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, - uvolnění členové zastupitelstev územních samosprávných celků, - soudci, poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského parlamentu zvolení za ČR, - členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finanční arbitr a jeho zástupce, Veřejný ochránce práv a jeho zástupce, - pěstouni, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, - osoby zařazené k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě a další osoby stanovené zákonem. 18

19 Je tedy zřejmé, že toto vymezení je jiné než uvádí pracovněprávní předpisy pod pojmem pracovní poměr. Pojištěnec jako OSVČ za tyto osoby se pro účely zdravotního pojištění považují: - osoby podnikající v zemědělství - osoby provozující živnost, - osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů, - osoby vykonávající uměleckou či jinou tvůrčí činnost, - osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním, - společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností, - osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy mimo vztah zákládající účast na nemocenském pojištění, - spolupracující osoby OSVČ. Pojištěnec je osoba s trvalým pobytem na území ČR není-li uvedena výše a neplatí-li za ni pojistné stát. Zaměstnavatel je plátcem pojištění svého zaměstnance a to ve výši dvou třetin stanovené sazby. U státních zaměstnanců je to v plné výši. Stát je plátcem pojistného za určité kategorie pojištěnců. Jedná se o osoby, které jsou v určité sociální situaci. Jsou to osoby, které nemají stálý příjem v výdělečné činnosti. Jsou jimi: - nezaopatřené děti, - poživatelé důchodu z důchodového pojištění, - příjemci rodičovského příspěvku, - ženy na mateřské a rodičovské dovolené, ženy pobírající peněžitou pomoc v mateřství, - uchazeči o zaměstnání, - osoby pobírající dávky hmotné nouze a osoby s nimi společně posuzované, - osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve druhém, třetím a čtvrtém stupni a osoby pečující o tyto osoby, - osoby konající základní službu v ozbrojených silách, - osoby ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody, - osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo o nejméně dvě děti do patnácti let věku, - osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu, 19

20 - cizinci, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území ČR za účelem poskytnutí dočasné ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany a další osoby stanovené zákonem. Může se vyskytnout i situace, kdy pojištěnec spadá do více skupin. Plátcem pojistného by měl být jak stát, tak zaměstnanec či OSVČ. Pak je plátcem pojistného jednak stát, ale i pojištěnec sám. Výše pojistného je stanovena zákonem a v současné době činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Je-li plátcem pojištěnec v postavení zaměstnance, tak hradí 1/3 pojistného, což je 4,5 % z vyměřovacího základu. Zaměstnavatel hradí 2/3 pojistného, či-li 9 % z vyměřovacího základu. V případě, že je pojištěncem OSVČ, hradí pojistné v plné výši, to je 13,5 % z vyměřovacího základu. Stejné je to i u osoby s trvalým pobytem na území republiky. Je-li plátcem pojistného stát, hradí pojistné také v plné výši. Tímto vyměřovacím základem je příjem pojištěnce. I zde rozlišujeme, zda se jedná o zaměstnance, OSVČ nebo zda pojistné platí stát. - Vyměřovací základ zaměstnance musí dosáhnout alespoň minimálního vyšetřovacího základu a tím je minimální mzda. - U OSVČ je vyměřovacím základem do roku 2004 částka 35 % příjmu z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení. V roce 2004 to je částka 40 % příjmu, roku 2005 to činí 45 % příjmu a od roku 2006 je to již částka 50 % příjmu. OSVČ je povinna odvést pojistné z vyměřovacího základu, nejméně však z minimální vyměřovací základu, který činí dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Existuje i maximální vyměřovací základ, který dosahuje výše Kč. - Vyměřovacím základem pro pojištěnce s trvalým pobytem na území ČR je minimální mzda. Stejné je to u osob, které nemají příjmy ze zaměstnání, tedy osob bez zdanitelných příjmů. - U pojištěnců, za kterého pojistné platí stát, je to 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Ve většině případů se pojištění hradí od prvního dne v měsíce, za který je hrazeno, do osmého dne měsíce následujícího. Když je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, hradí měsíčně pojištění Ministerstvo financí do dvacátého dne předcházejícího kalendářního 20

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 550 Z Á K O N České národní rady ze

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR 7 9.4.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 347 9. funkční období 347 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Ošetřovatelství v primární péči Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Struktura předmětu 1. Charakteristika primární péče 2. Prostředí čekárny a ordinace praktického lékaře 3. Okruhy činnosti sestry

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 30.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 551 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO168

Více

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotaz: 31. července 2013 Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedná se mi o tyto informace: 1. za které osoby hradí stát odvody

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

vymezit podmínky, za nichž je poskytovaná zdravotní péče hrazena z tohoto pojištění (osobní rozsah) a stanovit jejich práva a povinnosti

vymezit podmínky, za nichž je poskytovaná zdravotní péče hrazena z tohoto pojištění (osobní rozsah) a stanovit jejich práva a povinnosti Právo sociálního zabezpečení Veřejné zdravotní pojištění Základní charakteristika účelem zdravotního pojištění je vymezit podmínky, za nichž je poskytovaná zdravotní péče hrazena z tohoto pojištění určit

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání

Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání Integrovaný portál MPSV Zaměstnanost > Pro občany > Práva a povinnosti uchazeče a zájemce Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 312 8. funkční období 312 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Palečkové a dalších, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících

Více

Správa sociálního zabezpečení. Předmět a systém práva SZ Prameny práva SZ Funkce práva SZ

Správa sociálního zabezpečení. Předmět a systém práva SZ Prameny práva SZ Funkce práva SZ Správa sociálního zabezpečení Předmět a systém práva SZ Prameny práva SZ Funkce práva SZ Sociální politika a sociální zabezpečení člověk je tvor společenský vždy má potřebu sociálního bezpečí (od zabezpečení

Více

Žádost o zprostředkování zaměstnání

Žádost o zprostředkování zaměstnání ne_13zadzprostzam.pdf ÚŘAD PRÁCE ČR ZAM UCHAZEČ EVIDENCE Záznam o dni podání žádosti: OSÚ S 15 Žádost o zprostředkování zaměstnání 26 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální politika Předmět, metoda a prameny právní úpravy SZ Sociální politika a sociální zabezpečení člověk je tvor společenský vždy má potřebu sociálního bezpečí (od zabezpečení

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Předmět, cíle a systém práva sociálního............................... 3 3 A.2 Pojem a koncepce

Více

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 3c (1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 909/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více