Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa: Nadace Partnerství, Krátká 26, Praha 10) D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA Uzávěrka příjmu přihlášek je Název a adresa Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec předkladatele Králové Telefon Bankovní spojení /0100 IČ Název soutěžního řešení Terminál hromadné dopravy v Hradci Králové a rekonstrukce Riegrova náměstí Soutěžní kategorie* Bodová řešení Liniová řešení Plošná řešení x Telefon Osoba zodpovědná za projekt Ve výjimečném případě lze celou přihlášku (díly A,B,C,D) zaslat v tištěné formě na naši adresu. Ing. Miloslav Kulich, ředitel Dopravního podniku, Ing. Valentýn Avramov, vedoucí Investičního odboru Fotografie: v elektronické podobě ( em nebo na cd či jiném datovém médiu) Mapy,výkresy: v elektronické nebo tištěné podobě A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný formulář můžete zaslat em B) PODROBNÝ POPIS nebo Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen bude Jakékoliv dotazy k soutěžním podmínkám a k vyplnění přihlášky Vám rádi zodpovíme na telefonu Datum Podpis Pavel Šubrt *) Odpovídající kategorii prosím označte křížkem. Jako pomůcka mohou sloužit níže uvedené příklady. - Bodová řešení: např. úpravy křižovatek, řešení zastávek MHD, přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty, jednotlivé prvky zklidňování dopravy (ostrůvky, vyvýšené plochy, vysazené plochy ) apod. - Liniová řešení: např. komunikace pro chodce/cyklisty, rekonstruované komunikace s prvky zklidňování dopravy, liniová opatření preference MHD (vyhrazené pruhy ) apod. - Plošná řešení: např. dopravně zklidněné zóny ( tempo 30, obytné zóny ), organizace dopravy v klidu, koncepční řešení podpory a rozvoje pěší, cyklistické a veřejné dopravy apod.

2 B) PODROBNÝ POPIS SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ Umístění soutěžního řešení (např. jména ulic, čísla komunikací apod.) Termíny realizace (včetně data kolaudace) Autor projektu (včetně kontaktu) Zhotovitel díla (včetně kontaktu) Náklady na realizaci, rozpočet Způsob a zdroje financování Základní údaje Terminál hromadné dopravy (THD) je situován při Nádražní ulici. Nově řešený prostor před nádražím Českých drach se nachází na Riegrově náměstí zastupitelstvo města rozhodlo o umístění THD v prostoru za VČE při Nádražní ulici. Samotná stavba terminálu byla zahájena v srpnu 2006 a THD byl uveden do provozu dne Riegrovo náměstí bylo zkolaudováno dne Ing. arch. Patrik Kotas Atelier designu a architektury Janáčkovo nábřeží Praha 5 Strabag a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5 Financování soutěžního řešení Celková cena díla byla 500 mil. Kč s DPH, z toho náklady na rekonstrukci Riegrova náměstí činily 150 mil. Kč. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., který je provozovatelem terminálu, financoval výstavbu Terminálu a výstavbu trolejového a trakčního vedení. Statutární město Hradec Králové financovalo rekonstrukci Riegrova náměstí. Na výstavbu nového terminálu byla získána dotace ze Společného regionálního operačního programu ve výši 62 milionů korun. Popis původního stavu Důvody pro změnu původního stavu Stav před realizací Dálková autobusová doprava a místní hromadná doprava měly společné stanoviště před nádražím Českých drah. Jak pro návštěvníky města, tak pro místní občany byla tato situace velmi nepřehledná a nebezpečná. Mezi parkujícími autobusy a trolejbusy se proplétala projíždějící auta, která již tak přeplněné Riegrovo náměstí ještě více znepřehledňovala. Autobusové regionální linky byly situovány zcela stranou ve vzdálenějším prostoru U Koruny. Přinést do oblasti veřejné dopravy v regionu nový komfort pro cestující a zároveň odstranit výše popsané nepříznivé jevy. Vybudovat moderní zázemí jak pro cestující, tak pro dopravce (informační systémy provázané mezi ČD a autobusovou dopravou a MHD, dispečink pro dopravce) Stav po realizaci Realizované změny, přehled použitých opatření Výstavba moderního terminálu hromadné dopravy a jeho propojení s nádražím ČD prostřednictvím MHD (provoz mezi terminálem a nádražím ČD je zdarma) a tím vytvoření uceleného systému přestupních možností mezi jednotlivými druhy dopravy. Nové řešení veřejného prostoru na Riegrově náměstí s převahou pěších ploch a zeleně s eliminací průjezdné individuální automobilové dopravy.

3 Vliv řešení na bezpečnost silničního provozu (skutečný nebo předpokládaný) Dostupné údaje o vývoji dopravní nehodovosti Další pozitivní dopady soutěžního řešení (zklidnění dopravy, zlepšení podmínek pro pěší, cyklistickou nebo veřejnou dopravu apod.) Intenzity automobilové (popř. pěší, cyklistické) dopravy na dotčených komunikacích Přínos soutěžního řešení pro obyvatele Do prostoru na Riegrově náměstí je v současné době zakázán vjezd automobilům. Celý prostor je tak mnohem přehlednější, bezpečnější jak pro pěší tak cyklisty, kteří zde mají možnost odstavit kola v cyklistických stojanech. Náměstí se stalo příjemnou klidovou zónou jak pro místní, tak pro cestující, kteří Hradcem Králové pouze projíždí. Za rok 2010 neeviduje Dopravní inspektorát Hradec Králové na Riegrově náměstí žádnou dopravní nehodu. Nové řešení Riegrova náměstí s vyloučením individuální automobilové dopravy se po rekonstrukci ulic S.K. Neumanna a ul. Dukelské stane součástí pěší zóny s provozem městské hromadné dopravy, po které se budou moci pěší a cyklisté komfortně dostat až na náměstí Svobody v centru města. Tato trasa je tak plánována jako důležitá spojnice mezi nádražím ČD, dopravním terminálem a centrem města a stane se důležitou částí páteřních cyklotras v Hradci Králové Počet chodců v uličním profilu S.K. Neumanna (ulice vedoucí k nádraží ČD na Riegrově náměstí) dosahoval v říjnu 2009 téměř chodců za den. Mapování chování osob na Riegrově náměstí - počet sledovaných osob ve všední den osob. Podrobné výsledky lze získat ze závěrečné zprávy uložené na odboru strategie a rozv. projetků města. Návazné, popř. předcházející etapy, vazba na širší koncepci, strategické dokumenty apod. Způsob informování a zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu Způsob vyhodnocení úspěšnosti řešení po jeho realizaci Širší souvislosti řešení Projekt Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové měl oporu ve Strategickém plánu rozvoje města do roku 2020 v cíli Vybudovat přestupní terminály hromadné dopravy a zastávky hromadné dopravy v souladu s rozvojem Integrovaného dopravního systému. Dále podporoval naplnění dalších cílů jako např Zachovat podíl městské hromadné dopravy ve městě V souvislosti s přípravou výstavby terminálu proběhl v červnu 2004 průzkum spokojenosti občanů se službami v prostoru současného nádraží. Otázky zahrnovaly oblasti bezpečnosti, kvality sociálních zařízení, kvality služeb včetně informačních služeb, bezbariérové přstupy atd. V roce 2005 pak proběhlo veřejné setkání s občany na téma Doprava v Hradci Králové, jehož významná část byla věnována právě Terminálu hromadné dopravy v Hradci Kárlové. Projekt THD a rekonsrukce Riegrova náměstí byl součástí Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města. Každý cíl Strategického plánu obsahuje stanovené ukazatele, které sledují jeho naplňování. V tomto případě město Hradec Králové využilo výsledků Evropksého společného indikátoru - A3 Mobilita a místní přeprava cestujících. Dále v roce 2010 proběhl Průzkum veřejných prostorů města Hradce Králové a přímo na Riegrově náměstí proběhlo mapování chování osob. Dále v uličním profilu S.K. Neumanna proběhlo sčítátní chodců (ulice vedoucí z centra měta na Riegrovo náměstí) Technické parametry řešení

4 Podrobnější údaje o rozměrech, plochách, objemech apod. Terminál hromadné dopravy - stavba se rozkládá na ploše 2,05 ha rozdělená do dvou vzájemně propojených zón: Zóna MHD a návazné regionální dopravy a zóna dálkové a mezinárodní dopravy. V terminálu je celkem 20 řad odstavných stání pro autobusy a trolejbusy. Revitalizovaná plocha Riegrova náměstí se rozkládá na 1,4 ha. Další důležité okolnosti, souvislosti, komentáře apod. Viz přiložený dokument Podrobný popis projetku C) ANKETA Odkud jste se o soutěži dozvěděli? Co pro vás bylo při přípravě a realizaci soutěžního řešení nejobtížnější? Spolupracovali jste již s Nadací Partnerství? Pokud ano, uveďte prosím název projektu(ů). Měli byste v budoucnu zájem využití služeb Partnerství o.p.s. (např. mobility management, bezpečné cesty do školy, facilitační služby, zapojování veřejnosti apod.)? Z u. Řízení celého projektu, do kterého bylo zapojeno mnoho subjektů. Byl to jeden z prvních velkých projektů, který byl řízen v souladu s obecnými principy projektového řízení. Ano, Pilotní projekt Regenerace třídy E. Beneše ANO D) GRAFICKÁ PŘÍLOHA 1) Fotodokumentace (v elektronické podobě) - původní stav (přípustné je i letecké foto) - současný stav realizované úpravy (nejlépe ve formátu.jpg, 3 MPx, 300 dpi) zachycující proměnu prostoru (řešeného území) 2) Mapová a výkresová dokumentace (v elektronické nebo tištěné podobě) - situace (mapa) širších vztahů, objasňující polohu řešeného území či prostoru ve městě nebo obci a jeho napojení na komunikační síť - situace původního stavu - situace realizované úpravy (skutečně provedeného stavu). V případě, že jde o první etapu realizace rozsáhlejšího záměru, požadujeme i schéma situace celého záměru; pokud se jedná o složitější dopravní řešení, je možné toto doložit samostatným dopravním schématem.

5 Partneři soutěže generální partner oficiální záštita partneři hlavní mediální partner mediální partner