Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2009/ Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené počty dětí beze zbytku naplněny. Překročení počtu žáků ve třídách stanoveného ve vyhlášce 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ) povoluje zřizovatel, nesmí však být na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. V personálním obsazení vedení mateřských škol nedošlo ke změnám, tj. ředitelkou MŠ 1. máje je Evženie Resnerová, ředitelkou MŠ Jelínkova 3 Božena Jarošová, ředitelkou MŠ Revoluční 30 paní Věra Straková a ředitelkou MŠ Janovice Iva Valová. Průměrné neinvestiční náklady na dítě a úplata za vzdělávání v MŠ Výše úplaty za vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitel školy způsobem stanoveným ve vyhlášce, tj. částka nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. U tzv. polodenních dětí ( polodenním dítětem se rozumí dítě, jemuž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu) vyhláška stanoví, že úplata za vzdělávání těchto dětí činí nejméně 2/3 úplaty pro ostatní děti. Úplata za vzdělávání Stravné (celodenní) Úplata za vzdělávání - polodenní děti Průměrné neinvestiční náklady na 1 dítě MŠ 1. máje ,- 27,- 300, ,00 MŠ Jelínkova 3 300,- 27, ,93 MŠ Revoluční ,- 27, ,49 MŠ Janovice 270,- 27,- 270, ,30 Školní rok 2009/2010 Počet dětí celkem Počet předškoláků Ostatní neplatící Polodenní děti MŠ 1. máje MŠ Jelínkova MŠ Revoluční MŠ Janovice Celkem V mateřských školách bylo ve školním roce 2009/10 celkem 90 předškolních dětí, kterým bylo vzdělávání poskytováno bezúplatně v souladu s ustanoveními 123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 1

2 (školský zákon), dále jen školský zákon. Ve sloupci Ostatní neplatící jsou uvedeny děti, jejichž rodiče pobírají sociální příplatek, nebo děti, které jsou v pěstounské péči tyto děti jsou dle vyhlášky rovněž osvobozeny od úplaty za vzdělávání v MŠ. Další činnost mateřských škol Všechny rýmařovské mateřské školy úzce spolupracují s ostatními příspěvkovými organizacemi města. Se Základní školou Rýmařov, Jelínkova 1 spolupracují v oblasti zlepšování adaptace dětí ve školním prostředí a kromě návštěv předškolních dětí ve škole zavedly školy také pravidelné projektové dny. Mateřská škola 1. máje 11 Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Cesta do země radosti a poznání, jehož hlavními cíli jsou rozvíjení učení, osvojování hodnot a samostatnost, škola se zaměřuje na rozvíjení výtvarné a pracovní výchovy. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Pro lepší komunikaci s rodiči vydává škola vlastní časopis Předškoláček. Mateřská škola pravidelně organizuje kulturní akce pro děti a rodiče Zamykání zahrady, karneval, letní Cestu za pokladem nebo Rozloučení se školáky, jehož součástí je přenocování ve školce v poslední den docházky dětí do mateřské školy. Škola rovněž výborně spolupracuje s partnerskou mateřskou školou ve slovenském Martinu. Děti mají možnost vybrat si ze zájmových kroužků pohybové výchovy, výtvarné výchovy, flétniček, keramiky nebo výuky angličtiny pro předškoláky. Školka byla jedním organizátorem mezinárodního projektu Přátelit spolu odmalička, na jehož realizaci získala dotaci z Fondu mikroprojektů OP Přeshraniční spolupráce ČR Polsko prostřednictvím Euroregionu Praděd. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2009 Účet celkem z dotace MŠMT z dotace zřizovatele z ostatních zdrojů 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , ,35 0, DHIM,DNIM , , ,10 0, Nákup materiálu ,19 0, ,19 0, Pohonné hmoty a maziva 500,00 0,00 500,00 0, Celkem , , ,64 0, Voda ,00 0, ,00 0, Teplo ,00 0, ,00 0, Plyn ,53 0, ,53 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,53 0, ,53 0, Spotřeba prádla ,00 0, ,00 0, Opravy a udržování ,60 0, ,60 0, Cestovné 5 046,00 0, ,00 0, Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt 7 453,55 0, ,55 0, Služby tel.a radiokom ,96 0, ,96 0,00 2

3 518 Ostatní služby (revize apod.) ,40 0, ,40 0, Služby školení a vzdělávání , , ,60 0, Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,51 0, Platy zaměstnancům , , ,00 0, Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 4 750,00 0, ,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Ost.soc.nákl. DPN 2 358, ,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 114,00 0,00 114,00 0, Odpis nedobytné pohled ,80 0, ,80 0, Služby peněžních ústavů 9 784,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy ,00 0, ,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Odpisy DNM a DHM ,00 0, ,00 0,00 celkem , , ,08 0,00 Výnosy Účet Výnosy celkem Dotace z MŠMT Dotace zřizovatele Ostatní dotace a vlastní zdroje 602 Tržby z prodeje služeb ,00 0, ,00 0, Úroky 143,86 0,00 143,86 0, Jiné ost.výnosy (pronájem,) ,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 0,00 Výnosy celkem , , ,86 0,00 Hospodářský výsledek ,78 0, ,78 0,00 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele - meziroční srovnání let 2008 a 2009 Účet K K Rozdíl Knihy,učební pomůcky , , , DHIM,DNIM , , , Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 500,00 500, Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Spotřeba prádla 0, , ,00 3

4 511 Opravy a udržování , , , Cestovné 4 129, ,00 917, Pohoštění 0,00 0,00 0, Služby pošt 5 519, , , Služby tel.a radiokom , ,96-299, Ostatní služby (revize,prádlo aj.) , , , Služby školení a vzdělávání , , , Programové vybavení 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0, Celkem , , , Povinné pojistné na soc. 0,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav. 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 0, , , Zákonné soc.nákl. (FKSP) 0,00 0,00 0, Daně a poplatky 0,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 0,00 114,00 114, Odpis nedobytné pohledávky 0, , , Úroky 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů , , , Ostatní nákupy (pojišť.kooper.) , ,00 644, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , ,00-437, Odpisy DNM a DHM , , ,00 celkem , , ,07 Výnosy Účet K K Rozdíl , , , Úroky 130,17 143,86 13, Jiné ostatní výnosy (pronájem) 7 097, , , Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 Výnosy celkem , , ,69 Hospodářský výsledek , , ,62 Stav fondů Účet K K Rozdíl Fond odměn , ,63 0, FKSP , , , Fond rezervní , , , Fond reprodukce majetku 8 648, , ,98 Celkové náklady meziročně vzrostly o 37,39 tis. Kč. Navýšení vykazuje nákladový účet Spotřeba energie o 56,88 tis. Kč, především pak teplo (+ 47,64 tis. Kč) a elektrická energie (+25,17 tis. Kč). Dalšími navýšenými náklady jsou např. opravy a udržování SÚ 511 o 55,36 4

5 tis. Kč a ostatní služby SÚ 518 o 53,27 tis. Kč. V 1. Q zúčtovala MŠ nedobytné pohledávky (SÚ 543) z období přelomu let 1998/1999 ve výši 24,07 tis. Kč. K meziročnímu snížení nákladů došlo u spotřeby materiálu SÚ 501 o 184,52 tis. Kč a u odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku SÚ 551 o 10,44 tis. Kč. Celkové výnosy meziročně vzrostly o 136,56 tis. Kč, z toho provozní dotace byla navýšena o 135,33 tis. Kč. Příspěvek na provoz na rok 2009 ve schváleném rozpočtu činil 1 749,50 tis. Kč a byl v průběhu roku dvakrát upravován. První. úprava představovala snížení neinvestičního příspěvku na provoz o 65 tis. Kč a převedení těchto prostředků na investice MŠ. Druhou úpravou neinvestičního příspěvku bylo předfinancování projektu Přátelit spolu odmalička ve výši 148,8 tis. Kč a příspěvek města na spoluúčast na financování tohoto projektu ve výši 13,13 tis. Kč. Vlastní příjmy MŠ (tržby z prodeje služeb a jiné ostatní výnosy) byly v porovnávaném období na stejné úrovni. Hospodářský výsledek byl meziročně zlepšen o 99,18 tis. Kč. Peněžní fondy: meziroční snížení rezervního fondu SÚ 914 o Kč ,84 představuje vypořádání ztráty roku 2008 ve výši Kč ,84 a převod prostředků Kč ,-- do investičního fondu SÚ 916 na financování keramické pece. Nedostatkem je, že MŠ nežádala o souhlas s převodem prostředků zřizovatele, což je v rozporu s ustanovením 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Mateřská škola Jelínkova 3 Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Putování za poznáním, jehož hlavními cíli jsou rozvíjení učení, osvojování hodnot a samostatnost, škola se zaměřuje na rozvíjení estetické a hudební výchovy. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Škola úzce spolupracuje se ZŠ Jelínkova 1, Základní uměleckou školou, muzeem, knihovnou a Střediskem volného času, ve spolupráci s nimi připravila pro děti zájmové kroužky - hru na sopránovou zobcovou flétnu se správným břišním dýcháním, přípravu na vstup do ZŠ a předcházení grafomotorickým problémům projektem Metoda dobrého startu, literárně dramatický kroužek nebo Hopsalínek - cvičení pro rodiče s dětmi. Ředitelka školy považuje za nutné rekonstruovat zahradu MŠ a dovybavit ji moderními herními prvky, které budou odpovídat legislativě, a rovněž postupně dovybavit interiér heren školky. Školka byla jedním z organizátorů mezinárodního projektu Přátelit spolu odmalička, na jehož realizaci získal hlavní partner, MŠ 1. máje, dotaci z Fondu mikroprojektů OP Přeshraniční spolupráce ČR Polsko prostřednictvím Euroregionu Praděd. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2009 Účet celkem z dotace z dotace z ostatních zřizovatele MŠMT zdrojů 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky ,00 0, ,00 0, DHIM,DNIM ,60 0, ,60 0, Nákup materiálu , , ,24 0, Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,84 0, Voda ,00 0, ,00 0, Teplo 0,00 0,00 0,00 0,00 5

6 502 Plyn ,90 0, ,90 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,90 0, ,90 0, Opravy a udržování ,00 0, ,00 0, Cestovné 1 893, ,00 112,00 0, Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt 1 172,00 0, ,00 0, Služby tel.a radiokom ,84 0, ,84 0, Ostatní služby (revize apod.) ,40 0, ,40 0, Služby školení a vzdělávání 8 260, ,00 0,00 0, Programové vybavení 2 913,00 0, ,00 0, Celkem , , ,24 0, Platy zaměstnancům , , ,00 0, Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Ost.socální nákl. (DNP) 4 251, ,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 0,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 8 099,98 0, ,98 0, Ostatní nákupy (pojištění) ,00 0, ,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem ,98 0, ,98 0, Odpisy DNM a DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem , , ,96 0,00 Výnosy Účet Výnosy celkem Dotace z MŠMT Dotace zřizovatele Ostatní dotace a vlastní zdroje 602 Tržby z prodeje služeb ,00 0, ,00 0, Úroky 63,83 0,00 63,83 0, Jiné ost.výnosy (soukr.tel.,poj) 3 794,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 0,00 Výnosy celkem , , ,83 0,00 Hospodářský výsledek ,87 0, ,87 0,00 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele - meziroční srovnání let 2008 a 2009 Účet K K Rozdíl Knihy,učební pomůcky , , , DHIM,DNIM , , , Nákup materiálu , , ,19 6

7 501 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , , , Voda , , , Teplo 0,00 0,00 0, Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Opravy a udržování , , , Cestovné 3 670,00 112, , Pohoštění 0,00 0,00 0, Služby pošt 615, ,00 557, Služby tel.a radiokom , , , Ostatní služby (revize,prádlo aj.) , , , Stočné 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 400,00 0,00-400, Programové vybavení 499, , , Celkem , , , Platy zaměstnancům 7 037, , , Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0, Celkem 7 037, , , Povinné pojistné na soc. 0,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav. 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 0,00 0,00 0, Daně a poplatky 0,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0, Úroky 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 7 690, ,98 409, Ostatní nákupy , ,00-527, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , ,98-117, Odpisy DNM a DHM 0,00 0,00 0,00 celkem , , ,15 Výnosy Účet K K Rozdíl Tržby z prodeje služeb , , , Úroky 155,64 63,83-91, Jiné ostatní výnosy (soukr.tel.,pojist.plnění) , , , Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 Výnosy celkem , , ,19 Hospodářský výsledek , , ,04 7

8 Stav fondů Účet K K Rozdíl Fond odměn , ,00 0, FKSP 3 825, , , Fond rezervní , , , Fond reprodukce majetku , ,00 0,00 V roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 dochází ke zvýšení celkových nákladů v částce (+210,50 tis. Kč). K nejvyššímu překročení nákladů došlo u drobného dlouhodobého hmotného majetku SÚ 501 o (+88,14 tis.kč), nákupu materiálu SÚ 501 (+30,69 tis.kč) a ostatní služby SÚ 518 o 16,32 tis. Kč. Meziročně byly zvýšeny náklady na energie SÚ 502 o 73,47 tis. Kč, zde je však nutno podotknout, že organizace je od přestěhována do zrekonstruovaných prostor na ul. Jelínkova 3 a není tudíž energetická potřeba srovnatelná. Meziročně došlo ke snížení nákladů v nevýznamné výši na knihy a učební pomůcky SÚ 501 a na cestovné SÚ 512. Celkové výnosy meziročně vzrostly o 339,12 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2009 o 305,56 tis. Kč vyšší než v roce Příspěvek na provoz ve schváleném rozpočtu činil 483,5 tis. Kč a v průběhu roku 2009 byl navýšen z důvodu rozšíření mateřské školy o další oddělení v částce 182,06 tis. Kč a následně pak navýšen o částku 10,0 tis. Kč na celkový příspěvek ve výši 675,56 tis. Kč. Na účtu 691 Příspěvky a dotace na provoz MŠ nezúčtovala částku Kč 3 678,-- za pojistné plnění z roku tato suma byla nesprávně účtována na účet 649 Jiné ostatní výnosy. Uvedený nedostatek neměl vliv na vykazovaný hospodářský výsledek a nikterak nezkreslil účetnictví MŠ. Příjmy z prodeje služeb vzrostly proti roku 2008 o 47,39 tis. Kč, a to především vlivem navýšení kapacity MŠ i školní jídelny. Hospodářský výsledek meziročně vzrostl o 128,62 tis. Kč. Mateřská škola Revoluční 30 Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Pohyb nás baví, který je zaměřen na zdravý životní styl a jeho hlavními cíli jsou podpora tělesného růstu dětí a pohybové dovednosti, samostatnost, osvojování poznatků na základě vlastních prožitků, podpora zdravého postoje k životního prostředí. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací jejich práce a pomocí hospitačního systému. Škola spolupracovala s Městskou knihovnou Rýmařov, ZŠ Jelínkova 1 a Střediskem volného času. Rodiče se zapojují do výtvarných dílen a na jejich žádost organizovala škola volnočasové aktivity (pohybový kroužek pro nejmenší, dětská jóga a pohybové hry, hrátky s angličtinou). Škola se ve školním roce 2009/10 umístila na 6. místě v krajské soutěži ve sběru víček a děti získaly také dobré umístění v atletických soutěžích pořádaných SVČ. Ředitelka považuje za nutné rekonstruovat zahradu školy, zejména zastaralé vybavení neodpovídající platné legislativě, a má rovněž zájem rekonstruovat spodní pavilon a spojovací chodbu. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2009 Účet celkem z dotace MŠMT z dotace zřizovatele z ostatních zdrojů 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , ,40 0,00 8

9 501 DHIM,DNIM , , ,40 0, Nákup materiálu ,20 0, ,20 0, Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,00 0, Voda ,00 0, ,00 0, Teplo ,00 0, ,00 0, Plyn 7 551,30 0, ,30 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,30 0, ,30 0, Opravy a udržování ,70 0, ,70 0, Cestovné 1 966,00 0, ,00 0, Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt 3 382,50 0, ,50 0, Služby tel.a radiokom ,00 0, ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) ,30 0, ,30 0, Služby školení a vzdělávání , , ,40 0, Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,20 0, Platy zaměstnancům , , ,00 0, Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Ost.sociální nákl. DPN 2 931, ,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy ,00 0, ,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Odpisy DNM a DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem , , ,20 0,00 Výnosy Účet Výnosy celkem Dotace z MŠMT Dotace zřizovatele Ostatní dotace a vlastní zdroje 602 Tržby z prodeje služeb ,00 0, ,00 0, Úroky -98,18 0,00-98,18 0, Jiné ost.výnosy (pronájem,) 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 0,00 Výnosy celkem , , ,82 0,00 Hospodářský výsledek ,38 0, ,38 0,00 9

10 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele - meziroční srovnání let 2008 a 2009 Účet K K Rozdíl Knihy,učební pomůcky , , , DHIM,DNIM , , , Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , , , Voda , ,00-169, Teplo , , , Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Opravy a udržování , , , Cestovné 1 614, ,00 352, Pohoštění 0,00 0,00 0, Služby pošt 3 550, ,50-168, Služby tel.a radiokom , , , Ostatní služby (revize,prádlo aj.) , , , Služby školení a vzdělávání 6 000, ,40 333, Programové vybavení 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0, Celkem , , , Povinné pojistné na soc. 0,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav. 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 0,00 0,00 0, Daně a poplatky 0,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0, Úroky 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů , ,00 128, Ostatní nákupy , ,00-374, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , ,00-245, Odpisy DNM a DHM 0,00 0,00 0,00 celkem , , ,08 Výnosy Účet K K Rozdíl Tržby z prodeje služeb , , , Úroky 62,06-98,18-160, Jiné ostatní výnosy (pronájem) 1 850,00 0, , Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 Výnosy celkem , , ,24 10

11 Hospodářský výsledek , , ,32 Stav fondů Účet K K Rozdíl Fond odměn , ,00 0, FKSP , , , Fond rezervní , ,69 0, Fond reprodukce majetku , ,47 0,00 V roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 dochází ke zvýšení celkových nákladů v nevýznamné výši 14,41 tis. Kč. Na celkovém meziročním zvýšení nákladů se podílí vyšší náklady na spotřebu materiálu (SÚ 501) o 55,62 tis. Kč, na spotřebu energie (SÚ 502) o 10,20 tis. Kč a vyšší náklady na opravy a udržování (SÚ 511) o 11,7 tis. Kč. Meziroční zvýšená potřeba jednotlivých nákladů byla vyvolána především navýšením kapacity v MŠ i školní jídelně. K meziroční úspoře nákladů ve výši 54,95 tis. Kč dochází u pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (SÚ 501). K velké úspoře nákladů 72,70 tis. Kč došlo u ostatních služeb (SÚ 518). Celkové výnosy meziročně klesly o 45,9 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2009 snížen o 60,31 tis. Kč. Příspěvek na provoz ve schváleném rozpočtu činil 500 tis. Kč a v průběhu roku 2009 byl navýšen z důvodu rozšíření mateřské školy o část oddělení a nutné související úpravy v částce 46,0 tis. Kč a následně pak navýšen o částku 10,0 tis. Kč na celkový příspěvek ve výši 556,0 tis. Kč. V roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 došlo ke zvýšení tržeb z prodeje služeb (školné, stravné) SÚ 602 v celkové výši 210,11 tis. Kč, a to zejména z důvodu zvýšení kapacity dětí v MŠ i školní jídelně. Hospodářský výsledek meziročně klesl o 60,31 tis. Kč a činil v roce 2009 ztrátu 13,18 tis. Kč. Mateřská škola Janovice Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Dívej se a poznávej, jehož hlavními cíli jsou rozvíjení učení, osvojování hodnot a samostatnost, škola se zaměřuje na ekologickou výchovu. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Děti se účastní kulturních, společenských a sportovních akcí v Janovicích, Rýmařově a ve Staré Vsi. Škola pokračuje ve spolupráci s Dětským domovem v Janovicích, s Lesy České republiky lesní správou Janovice, kde se konají několikrát ročně výstavy dětských prací k různým příležitostem. Lesní správa Janovice pro děti pořádá rovněž besedy, soutěže vycházky zaměřené na lesnictví, myslivost, ochranu přírody a ekologii, poskytuje tematický materiál pro děti. Mateřská škola dále spolupracuje se SVČ a s Mateřskou a základní školou ve Staré Vsi. Školka byla jedním z organizátorů mezinárodního projektu Přátelit spolu odmalička, na jehož realizaci získal hlavní partner, MŠ 1. máje, dotaci z Fondu mikroprojektů OP Přeshraniční spolupráce ČR Polsko prostřednictvím Euroregionu Praděd. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2009 Účet celkem z dotace MŠMT z dotace zřizovatele z ostatních zdrojů 501 Knihy,učební pomůcky , , ,00 0, Majetek OE ,00 0, ,00 0,00 11

12 501 DHIM,DNIM ,91 0, ,91 0, Nákup materiálu ,00 0, ,00 0, Pohonné hmoty a maziva 130,00 0,00 130,00 0, Celkem , , ,91 0, Voda 3 086,00 0, ,00 0, Teplo 0,00 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0,00 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Opravy a udržování ,00 0, ,00 0, Cestovné 1 115, ,00 0,00 0, Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt 715,00 0,00 715,00 0, Služby tel.a radiokom ,67 0, ,67 0, Ostatní služby (revize apod.) ,10 0, ,10 0, Služby školení a vzdělávání 3 030, ,00 0,00 0, Vyvařovna 4 592, , ,00 0, Celkem , , ,77 0, Platy zaměstnancům , ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Ost.soc.náklady (DNP) 2 136, ,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 0, Kooperativa 2 431,00 0, ,00 0, Jiné ost..nákl. (prev.prohl.) 500,00 0,00 500,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Odpisy DNM a DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem , , ,68 0,00 Výnosy Účet Výnosy celkem Dotace z MŠMT Dotace zřizovatele Ostatní dotace a vlastní zdroje 602 Tržby z prodeje služeb ,00 0, ,00 0, Úroky 41,79 0,00 41,79 0, Jiné ost.výnosy (výlety,telefony) 5 541,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 0,00 Výnosy celkem , , ,79 0,00 Hospodářský výsledek ,89 0, ,89 0,00 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele - meziroční srovnání let 2008 a 2009 Účet K K Rozdíl Knihy,učební pomůcky , , ,40 12

13 501 Majetek OE , , , DHIM,DNIM , , , Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 354,50 130,00-224, Celkem , , , Voda 2 911, ,00 174, Teplo 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie , , , Celkem , , , Opravy a udržování , , , Cestovné ,00 0, , Pohoštění 0,00 0,00 0, Služby pošt 669,00 715,00 46, Služby tel.a radiokom , , , Ostatní služby , , , Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0, Vyvařovna , , , Celkem , , , Platy zaměstnancům ,00 0, , Ostatní osobní výdaje 8 705, , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc ,00 0, , Povinné pojistné na zdrav. 653,00 0,00-653, Celkem 2 594,00 0, , Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 233,00 0,00-233, Daně a poplatky 0,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů , , , Ostatní nákupy 3 889, ,00-958, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , , , Odpisy DNM a DHM 0,00 0,00 0,00 celkem , , ,24 Výnosy Účet K K Rozdíl Tržby z prodeje služeb , , , Úroky 32,33 41,79 9, Zúčtování fondů 0,00 0,00 0, Jiné ostatní výnosy (soukr.tel.) 1 349, , , Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0, Účelová dotace města 0,00 0,00 0, Účelová dotace z jiných zdrojů 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 Výnosy celkem , , ,54 Hospodářský výsledek , , ,78 13

14 Stav fondů Účet K K Rozdíl Fond odměn 2 820, , , FKSP 2 090, , , Fond rezervní 0,00 0,00 0, Fond reprodukce majetku , ,00 3,00 V roce 2009 došlo ve srovnání s rokem 2008 ke zvýšení celkových nákladů o 13,79 tis. Kč. Meziroční zvýšení nákladů ovlivňují především vyšší náklady na opravy a udržování (SÚ 511) o 83,49 tis. Kč, na nákup materiálu (SÚ 502) o 26,19 tis. Kč a na ostatní služby (SÚ 518) o 22,10 tis. Kč. Nižší náklady byly meziročně vynaloženy např. na spotřebu materiálu (SÚ 501) o 86,58 tis. Kč a na cestovné (SÚ 512) o 12,49 tis. Kč. Celkové výnosy roku 2009 jsou ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 o 20,41 tis. Kč nižší, a to vlivem nižší provozní dotace o 32,20 tis. Kč. Tržby z prodeje služeb a jiné ostatní výnosy byly meziročně zvýšeny o 11,78 tis. Kč. V meziročním srovnání je výsledek hospodaření zhoršen o 34,20 tis. Kč. Ztrátové hospodaření v roce 2009 bylo ovlivněno v plné míře překročením rozpočtovaných nákladů cca o 25,20 tis. Kč. Plánované náklady organizace činily 512,40 tis. Kč. K nejvyššímu překročení plánovaných nákladů došlo u oprav a udržování, a to o 83,48 tis. Kč (plán 72 tis. Kč, skut. 155,48 tis. Kč). Organizace zdůvodňuje tuto zvýšenou potřebu nutností oprav chodníku, opravou skladu (omítky, dlažba) a opravou 2 WC. Poptávka po umístění dětí v mateřských školách Zápis do všech rýmařovských mateřských škol pro školní rok 2010/2011 proběhl dne 29. dubna 2009 v době od 14:00 do 16:30 hodin. Školský zákon ředitelkám ukládá, aby přednostně přijaly děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které mají trvalé bydliště v Rýmařově. Další kritéria si stanoví každá školka samostatně - může to být skutečnost, že jde o pravidelnou celodenní docházku dítěte, že jde o sourozence dítěte, které již školku navštěvuje, že jde o dítě zaměstnaných rodičů, případně zaměstnaných rodičů - samoživitelů a podobně. Rodiče byli vyzváni, aby se dostavili k zápisu i v případě, že mají zájem o jiné než celodenní vzdělávání dítěte, aby byl skutečný požadavek zjištěn co nejpřesněji. Na základě odevzdaných žádostí rodičů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání byl zjištěn jen minimální převis poptávky nad nabídkou, tento stav je možno akceptovat. B) Základní školy Od , kdy došlo ke sloučení obou základních škol, je ředitelem Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál (dále jen ZŠ Jelínkova) Mgr. Miloslav Horký, funkce zástupců ředitele vykonávají Mgr. Vlastimil Baran, Mgr. Jiří Gajdoš a Mgr. Jan Jablončík. Základní škola má k dispozici školní budovy na ulici 1. máje 32, Národní 15 a Jelínkově 1. Škola uskutečňuje vzdělávání podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Obsah vzdělání není úzce specializován, hlavní důraz je kladen na výuku všeobecně vzdělávacích předmětů s cílem získat přehled, umět dát do souvislosti a kriticky hodnotit. Žáci mohou svůj talent uplatnit v naukových i sportovních soutěžích, individuální přístup je ze strany vyučujících uplatňován k žákům talentovaným i dětem s vývojovými poruchami učení. Míra zvládnutí očekávaných výstupů učiva je hodnocena známkou, úroveň zvládnutí klíčových kompetencí je zahrnuta do hodnocení známkou. Autoevaluace školy se 14

15 provádí vždy po dvou letech, hodnotí se podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, podpora vztahů učitel žák rodič, řízení školy a úroveň výsledků práce školy. Ve školním roce 2009/2010 vycházelo z 9. tříd celkem 82 žáků, z toho 10 na gymnázia, 44 na střední školy, kde získají střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve střední odborné školy) a 28 žáků na střední školy, kde získají střední vzdělání s výučním listem (dříve střední odborná učiliště). Z 5. tříd odešlo na osmileté gymnázium 26 žáků. Do prvních tříd nastoupilo v tomto školním roce celkem 71 žáků, takže byly otevřeny 3 třídy prvního ročníku. Škola pro rodiče a veřejnost již tradičně připravuje vánoční jarmark, školní ples nebo vystoupení žáků Kytička pro maminku, žáci 1. stupně se zapojují do oslav Dne Země. V okresním kole matematické olympiády uspěli dva žáci jako úspěšní řešitelé, jeden žák pak získal 4. místo, v matematické soutěži Taktik získala škola 53. místo z téměř 400 škol. Škola organizovala také mnoho sportovních soutěží mimo jiné okrskové kolo přeskoku přes švihadlo pro 1. stupeň, školní kolo turnaje ve vybíjené, florbalu, ve šplhu, v přespolním běhu a v atletice. V celorepublikovém finále Odznaku zdatnosti získalo družstvo školy 2. místo, v krajském kole atletického turnaje Pohár rozhlasu získalo družstvo dívek 3. místo a družstvo chlapců 2. místo, v okresním kole přespolního běhu získali žáci školy dvě 3. a jedno 1. místo, v krajském kole pak 1. a 3. místo, ve vybíjené získali chlapci 2. a dívky 1. místo v okrskovém kole, v okresním kole pak získali chlapci 4. místo a dívky 3. místo; v turnaji McDonalds Cup v malé kopané získali žáci v okrskovém kole 2. a 3. místo, v okresním kole atletických závodů získali žáci 1. stupně mimo jiné dvě 3. místa, dvě 2. místa a tři 1. místa, v krajském kole Atletického čtyřboje získali žáci 2. stupně 3. místo. Žáci školy byli rovněž úspěšní ve volejbalu, když získali na okresní úrovni 2. a 4. místo, ve skoku vysokém získali v okresním kole Vánoční laťky 1. a 2. místo, ve šplhu družstvo chlapců i družstvo dívek shodně zvítězily v okresním kole, ve florbalu pak žáci 2. stupně získali 4. a 5. místo v okresním kole. Pro lepší komunikaci s rodiči, žáky a veřejností škola provozuje vlastní webové stránky Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2009 Účet celkem z dotace MŠMT MŠMT z dotace zřizovatele zřizovatele z ostatních zdrojů z ostatních zdrojů 501 Učebnice , ,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , ,00 0, DHIM,DNIM , , ,00 0, Nákup materiálu , , ,00 0, Pohonné hmoty a maziva ,37 0, , , Celkem , , , , Voda ,00 0, , , Teplo ,00 0, , , Plyn ,00 0, ,00 0, Elektr.energie ,00 0, , , Celkem ,00 0, , , potraviny ,00 0, ,00 0, spotřeba-ostatní ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Opravy a udržování ,00 0, , , Cestovné , , ,00 0, Služby pošt ,00 0, ,00 0, Odvoz odpadu ,00 0, ,00 0,00 15

16 518 Služby tel.a radiokom ,00 0, ,00 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 0, Programové vybavení , ,00 0,00 0, Ostatní služby , , , Celkem , , ,00 0, Platy zaměstnancům , ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , , Celkem , , , , Povinné pojistné na soc , , , , Povinné pojistné na zdrav , ,00 983, , Celkem , , , , Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 618,00 465, Zákonné soc.nákl. (OPP) , , ,04 0, Celkem , , ,04 465, Ost.soc.náklady DPN , ,00 0,00 0, Silniční daň 5 100,00 0, ,00 0, Daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Odpis nedobytné pohl. 725,00 0,00 725,00 0, Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy ,00 0, ,00 0, Zákonné pojištění , , ,00 29, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,00 29, Odpisy DNM a DHM ,00 0, ,00 0,00 celkem , , , ,37 Výnosy Účet Výnosy celkem Dotace z MŠMT Dotace zřizovatele Ostatní dotace a vlastní zdroje 602 Prodej služeb stravné ,00 0, , , Tržby z ostatních služeb ,95 0, , , Tržby z pronájmů ,00 0,00 0, , celkem ,95 0, , , Tržby z prodeje služeb ,00 0, ,00 0, Úroky 756,00 0,00 756,00 0, Použití fondu 0,00 0,00 0,00 0, Jiné ostatní výnosy ,00 0, , Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 0,00 Výnosy celkem , , , ,00 Hospodářský výsledek ,54 0, , ,63 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele - meziroční srovnání let 2008 a 2009 Účet K K Rozdíl Knihy,učební pomůcky , , , DHIM,DNIM , , , Nákup materiálu , , ,00 16

17 501 Pohonné hmoty a maziva , , , Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny , , , spotřeba-ostatní , , , Celkem , , , Zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné , , , Pohoštění 0,00 0,00 0, Služby pošt , , , Odvoz odpadu , , , Služby tel.a radiokom , , , Služby plavání 0,00 0,00 0, Ostatní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Programové vybavení ,00 0, , Celkem , , , Platy zaměstnancům ,00 0, , Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , , , Celkem , , , Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 2 880, , , Zákonné soc.nákl. (OPP) 0, , , Celkem 2 880, , , Silniční daň 0, , , Daně a poplatky 0,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále ,00 0, , Odpis nedobytné pohledávky 0,00 725,00 725, Služby peněžních ústavů , ,00-808, Ostatní nákupy 9 480, , , Zákonné pojištění , , , Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , , , Odpisy DNM a DHM , , ,00 celkem , , ,59 Výnosy Účet K K Rozdíl Tržby z prodeje služeb stravné , , , Tržby z prodeje služeb 0,00 0,00 0, Tržby z ostatních služeb , , , Tržby z pronájmů , , , Celkem , , ,95 17

18 604 Tržby za prodané zboží , , , Úroky 1 390,00 756,00-634, Použití fondu ,00 0, , Jiné ostatní výnosy , , , Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 Výnosy celkem , , ,05 Hospodářský výsledek , , ,54 Stav fondů Účet K K Rozdíl Fond odměn 8 225, ,00 2, FKSP , , , Fond rezervní , , , Fond reprodukce majetku , , ,00 V roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 došlo k významnému snížení celkových nákladů o 1 302,20 tis. Kč. K významnému meziročnímu snížení nákladů došlo u spotřeby materiálu SÚ 501 o 656,37 tis. Kč, které především ovlivňuje úspora nákladů na pořízení učebních pomůcek v částce 71,45 tis. Kč a drobného hmotného a nehmotného majetku ve výši 591,03 tis. Kč. Značná úspora byla dosažena u spotřeby tepla SÚ 502 v částce 179,04 tis. Kč, u oprav a udržování o 344,12 tis. Kč, u ostatních služeb SÚ 518 o 52 tis. Kč a u platů a odvodů z nich SÚ 521 a SÚ 524 ve výši 143,05 tis. Kč. K meziročnímu zvýšení některých nákladů došlo jen v nevýznamných výších. Celkové výnosy byly meziročně sníženy o 1 289,56 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2009 snížen o 1 022,81 tis. Kč. Na účtu 691-Příspěvky a dotace na provoz jsou zachyceny v účetnictví ZŠ předpokládané výnosy v částce Kč ,--, jedná se o dohadnou položku aktivní za (do konce roku 2009 neuhrazenou) dotaci na projekt "Mezinárodní školička" a projekt "S přáteli za sportem, poznáním a lidovou tradicí". Ve schváleném rozpočtu na rok 2009 činil příspěvek na provoz tis. Kč a v průběhu roku byl třikrát upravován až na částku 5 385,90 tis. Kč. První úprava závazného ukazatele k rozpočtu zřizovatele představovala navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 11,90 tis. Kč účelově určeného na spoluúčast na financování projektu "Mezinárodní lyžařská školička", druhá úprava představovala navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 224 tis. Kč z důvodu neočekávaných a neplánovaných vícenákladů souvisejících se zateplením školních budov (výměna dveří na budovách Národní 15 a 1. máje 30, odvětrání kotelny, klempířské konstrukce, podlaha izolace půdy Jelínkova) a třetí úprava spočívala v přesunu částky 750 tis. Kč z neinvestičního příspěvku na příspěvek na investice a ZŠ byla takto plně vyfinancována. V roce 2009 byly v porovnání s rokem 2008 navýšeny tržby z prodeje služeb SÚ 602 o 107,20 tis. Kč a jiné ostatní výnosy SÚ 649 o 196,78 tis. Kč. Ve prospěch účtu jiné ostatní výnosy byla v roce 2009 zúčtována oprava účtování z roku 1994 ve výši Kč ,- -, kdy byly zaúčtovány neexistující závazky vůči zdravotním pojišťovnám a ČSSZ. Hospodářský výsledek doznal meziročně zvýšení o 12,65 tis. Kč. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti v roce 2008 činil 22,63 tis. Kč, v roce 2009 to bylo 31,48 tis. Kč. 18

19 Dojíždějící žáci Obce, které nemají zřízenu základní školu, přispívají 50% neinvestičních nákladů na 1 žáka, obce se základní školou, která má pouze 1. stupeň, přispívají 25% neinvestičních nákladů na 1 žáka, a obce se základní školou plně organizovanou na své žáky nepřispívají. Obec Typ ZŠ v obci Počet dojíždějících žáků Úhrada neinvestičních nákladů celkem Dolní Moravice ZŠ jen s 1. stupněm ,00 Kč Jiříkov obec bez ZŠ ,00 Kč Malá Morávka ZŠ jen s 1. stupněm ,00 Kč Malá Štáhle obec bez ZŠ ,00 Kč Ryžoviště ZŠ jen s 1. stupněm ,00 Kč Stará Ves ZŠ jen s 1. stupněm ,00 Kč Tvrdkov obec bez ZŠ ,00 Kč Václavov obec bez ZŠ ,00 Kč Velká Štáhle obec bez ZŠ ,00 Kč Celkem ,00 Kč Vývoj počtu dojíždějících žáků a úhrad neinvestičních nákladů Počet dojíždějících žáků / / / /10 Úhrada neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 2003/ / / /10 19

20 2. Školy a školská zařízení zřizovaná Moravskoslezským krajem A) Základní škola Rýmařov, Školní náměstí 1, p.o. Ředitelkou školy je Mgr. Hana Měráková, v roce 2006 došlo na základě zákona 561/2004 Sb. ke změně názvu školy z původního Zvláštní škola Rýmařov, Školní náměstí 1. Základní škola Rýmařov sídlí v budově na Školním náměstí 1, která je majetkem města, přitom platí městu nájem ve výši Kč ročně. Město Rýmařov se zavázalo investovat takto získané prostředky zpětně do potřebných oprav budov; v roce 2009 proběhla celková rekonstrukce prostor bývalé uhelny v přízemí bylo vybudováno bezbariérové sociální zařízení a velká cvičná kuchyně, v podkroví byla v nevyužívaném půdním prostoru vybudována místnost pro školní družinu, která dosud škole chyběla, a učebna. Celý objekt byl zateplen, byla vyměněna okna a dveře, byla vyměněna střecha a veškeré rozvody. Škola by uvítala zateplení hlavní budovy včetně výměny oken, a také rekonstrukci Školního náměstí, neboť dláždění je zde ve špatném stavu a děti tento prostor využívají při veškerých venkovních aktivitách. Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacího programu pro zvláštní školy a vzdělávacího programu pro pomocné školy a rovněž podle školního vzdělávacího programu zpracovaného podle RVP upravujícího vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Školu navštěvuje celkem 72 žáků rozdělených do 7 tříd. Ve školním roce 2007/2008 vyšlo ze základní školy 5 žáků, všichni byli přijati k dalšímu studiu do středních škol, kde získají střední vzdělání. Do 1. ročníku byli zapsáni 3 žáci - žáci přicházejí zpravidla až do 2. a vyšších ročníků po neúspěchu v základní škole a v průběhu roku z důvodu trvalých vzdělávacích obtíží přestoupilo do školy 13 žáků. Základní škola Rýmařov, Školní náměstí 1, p.o. se prezentuje veřejnými výstavami výtvarných a rukodělných prací žáků, práce žáků byly rovněž součástí výstavy Od adventu po Tři krále v městském muzeu, pravidelně pořádá školní akademii a Den otevřených dveří, vydává informační měsíčník a provozuje internetové stránky kde jsou soustředěny informace o škole. Škola úzce spolupracuje s občanským sdružením Kouzelná buřinka, které pečuje o těžce mentálně postižené klienty po ukončení povinné školní docházky. Žáci školy v rámci školních i mimoškolních aktivit soustavně pečují o městskou zeleň v okolí školy a udržují veřejné prostranství v sousedství školního pozemku, připravili rovněž kulturní vystoupení pro klienty Domova klidného stáří Diakonie ČCE v Dolní Moravici. Žáci školy se zúčastnili okresního turnaje ve sportovní střelbě ze vzduchovky, kde získali celkově 2. místo, v okresním turnaji praktických škol ve vybíjené získali 1. místo, v oblastním kole soutěže hlídek Mladých zdravotníků ČČK 1. stupně získali žáci 2. místo, a to ve společné kategorii všech základních škol. V okresním přeboru SHM v lehkoatletickém čtyřboji družstev získala škola 2. místo, dva žáci školy byli členy družstva okresu Bruntál v krajském kole SHM, kde obsadili dvě první místa mezi jednotlivci a podíleli se tak na získání 2. místa mezi okresy. Na Hrách sportovní všestrannosti získala škola celkově 2. místo, družstvo dívek 2. místo, družstvo chlapců 1. místo, v soutěži Mladí zlatokopové 21. století, která se zaměřuje na práci s počítačem a encyklopediemi, získala škola celkově 1. místo. Letos pořádala škola již 11. ročník turnaje ve vybíjené pro praktické školy okresu Bruntál, v němž družstvo školy získalo 1. místo. Město Rýmařov poskytlo škole příspěvky na sociálně zdravotní kurz pro žákyně v částce Kč, na žákovský projekt Poznáváme region Kč, na projekt Svět divadla celkem Kč a na uspořádání okresního turnaje žákovských družstev ve vybíjené částku Kč, celkem tak město Rýmařov podpořilo činnost školy částkou Kč. 20

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014 1. Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c M a l í č P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 305 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 10 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd 1. Základní údaje Název školy: Mateřská škola U Bertíka Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace Sídlo: PSČ 460 01, Liberec 14, Purkyňova 458/19 Identifikační číslo: 72742747 Odloučené pracoviště:

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2014 2 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Rozbor hospodaření za rok 2014 1)Úvod Škola: Gymnázium

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Obec Stříteţ Strana 1 z 12

Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Obec Stříteţ Strana 1 z 12 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2011 I. Ú V O D Dle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice

Výroční zpráva. o hospodaření školy. Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, l. máje 268, okr. Prachatice IČO : 47 259 132 Osvědčení o registraci u FÚ Vimperk - č. CZ 47259132 Výpis z registru ekonom. subjektů - CZ 0315 Prachatice Výroční

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí. 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2

Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí. 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2 Příspěvková organizace jako provozovatel jeslí 10. 10. 2013 Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2 Mgr. Michaela Žáčková Ředitelka Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 Příspěvková

Více

Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 596 123 091 e-mail: ostrava@diakoniecce.cz www.diakonie.cz www.diakoniecce-ostrava.wz.cz SPOLEČNÝ SBÍRKOVÝ PROJEKT Středisko

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Přehled jednotlivých nákladů na prodej bytů je uveden v tabulce č. 2. 2. SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY

Přehled jednotlivých nákladů na prodej bytů je uveden v tabulce č. 2. 2. SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SPRÁVA MAJETKU MĚSTA KOMENTÁŘ 1. PRODEJ BYTŮ K 31.12.2014 bylo ve vlastnictví města 753 bytů. V roce 2014 bylo prodáno 12 bytů. Celkové tržby činily 4 131 tis. Kč, náklady 527 tis. Kč. Přehled jednotlivých

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

551 odpisy dlouhodobého majetku 70.00 70.00 Výnosy tř.6

551 odpisy dlouhodobého majetku 70.00 70.00 Výnosy tř.6 Mateřská škola Sluníčko Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek IČ: 710 00 372 1 165.00 1 165.00 v tom 521 mzdové náklady-závazný ukazatel 2 2 551 7 7 1 165.00 1 165.00 v tom 691 provozní dotace-závazný ukazatel

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 3 858,1 tis.kč VHP 697,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 639,4 tis.kč živnostenské listy

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 fax: +420 558 996 340 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola. Vzdělávací organizace podporující celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2009 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015 Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem 76 966 Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy 72 414 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 13 000 Fyz.osoby

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 ÚNOR 2008 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Ing. Eliška Galambicová Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. Daň z příjmu PO

Ing. Eliška Galambicová Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o. Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO 1) Společnost ASAP, s. r. o. zaznamenala v roce 2014 tyto případy: 800 000 Kč, 340 000 Kč, zaúčtovala manka a škody ve výši 5 000 Kč a úhradu této škody ve výši 4 500 Kč, na reprezentaci

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více