Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2009/ Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené počty dětí beze zbytku naplněny. Překročení počtu žáků ve třídách stanoveného ve vyhlášce 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ) povoluje zřizovatel, nesmí však být na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. V personálním obsazení vedení mateřských škol nedošlo ke změnám, tj. ředitelkou MŠ 1. máje je Evženie Resnerová, ředitelkou MŠ Jelínkova 3 Božena Jarošová, ředitelkou MŠ Revoluční 30 paní Věra Straková a ředitelkou MŠ Janovice Iva Valová. Průměrné neinvestiční náklady na dítě a úplata za vzdělávání v MŠ Výše úplaty za vzdělávání v mateřské škole stanoví ředitel školy způsobem stanoveným ve vyhlášce, tj. částka nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. U tzv. polodenních dětí ( polodenním dítětem se rozumí dítě, jemuž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu) vyhláška stanoví, že úplata za vzdělávání těchto dětí činí nejméně 2/3 úplaty pro ostatní děti. Úplata za vzdělávání Stravné (celodenní) Úplata za vzdělávání - polodenní děti Průměrné neinvestiční náklady na 1 dítě MŠ 1. máje ,- 27,- 300, ,00 MŠ Jelínkova 3 300,- 27, ,93 MŠ Revoluční ,- 27, ,49 MŠ Janovice 270,- 27,- 270, ,30 Školní rok 2009/2010 Počet dětí celkem Počet předškoláků Ostatní neplatící Polodenní děti MŠ 1. máje MŠ Jelínkova MŠ Revoluční MŠ Janovice Celkem V mateřských školách bylo ve školním roce 2009/10 celkem 90 předškolních dětí, kterým bylo vzdělávání poskytováno bezúplatně v souladu s ustanoveními 123 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 1

2 (školský zákon), dále jen školský zákon. Ve sloupci Ostatní neplatící jsou uvedeny děti, jejichž rodiče pobírají sociální příplatek, nebo děti, které jsou v pěstounské péči tyto děti jsou dle vyhlášky rovněž osvobozeny od úplaty za vzdělávání v MŠ. Další činnost mateřských škol Všechny rýmařovské mateřské školy úzce spolupracují s ostatními příspěvkovými organizacemi města. Se Základní školou Rýmařov, Jelínkova 1 spolupracují v oblasti zlepšování adaptace dětí ve školním prostředí a kromě návštěv předškolních dětí ve škole zavedly školy také pravidelné projektové dny. Mateřská škola 1. máje 11 Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Cesta do země radosti a poznání, jehož hlavními cíli jsou rozvíjení učení, osvojování hodnot a samostatnost, škola se zaměřuje na rozvíjení výtvarné a pracovní výchovy. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Pro lepší komunikaci s rodiči vydává škola vlastní časopis Předškoláček. Mateřská škola pravidelně organizuje kulturní akce pro děti a rodiče Zamykání zahrady, karneval, letní Cestu za pokladem nebo Rozloučení se školáky, jehož součástí je přenocování ve školce v poslední den docházky dětí do mateřské školy. Škola rovněž výborně spolupracuje s partnerskou mateřskou školou ve slovenském Martinu. Děti mají možnost vybrat si ze zájmových kroužků pohybové výchovy, výtvarné výchovy, flétniček, keramiky nebo výuky angličtiny pro předškoláky. Školka byla jedním organizátorem mezinárodního projektu Přátelit spolu odmalička, na jehož realizaci získala dotaci z Fondu mikroprojektů OP Přeshraniční spolupráce ČR Polsko prostřednictvím Euroregionu Praděd. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2009 Účet celkem z dotace MŠMT z dotace zřizovatele z ostatních zdrojů 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , ,35 0, DHIM,DNIM , , ,10 0, Nákup materiálu ,19 0, ,19 0, Pohonné hmoty a maziva 500,00 0,00 500,00 0, Celkem , , ,64 0, Voda ,00 0, ,00 0, Teplo ,00 0, ,00 0, Plyn ,53 0, ,53 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,53 0, ,53 0, Spotřeba prádla ,00 0, ,00 0, Opravy a udržování ,60 0, ,60 0, Cestovné 5 046,00 0, ,00 0, Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt 7 453,55 0, ,55 0, Služby tel.a radiokom ,96 0, ,96 0,00 2

3 518 Ostatní služby (revize apod.) ,40 0, ,40 0, Služby školení a vzdělávání , , ,60 0, Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,51 0, Platy zaměstnancům , , ,00 0, Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 4 750,00 0, ,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Ost.soc.nákl. DPN 2 358, ,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 114,00 0,00 114,00 0, Odpis nedobytné pohled ,80 0, ,80 0, Služby peněžních ústavů 9 784,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy ,00 0, ,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Odpisy DNM a DHM ,00 0, ,00 0,00 celkem , , ,08 0,00 Výnosy Účet Výnosy celkem Dotace z MŠMT Dotace zřizovatele Ostatní dotace a vlastní zdroje 602 Tržby z prodeje služeb ,00 0, ,00 0, Úroky 143,86 0,00 143,86 0, Jiné ost.výnosy (pronájem,) ,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 0,00 Výnosy celkem , , ,86 0,00 Hospodářský výsledek ,78 0, ,78 0,00 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele - meziroční srovnání let 2008 a 2009 Účet K K Rozdíl Knihy,učební pomůcky , , , DHIM,DNIM , , , Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 500,00 500, Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Spotřeba prádla 0, , ,00 3

4 511 Opravy a udržování , , , Cestovné 4 129, ,00 917, Pohoštění 0,00 0,00 0, Služby pošt 5 519, , , Služby tel.a radiokom , ,96-299, Ostatní služby (revize,prádlo aj.) , , , Služby školení a vzdělávání , , , Programové vybavení 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0, Celkem , , , Povinné pojistné na soc. 0,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav. 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 0, , , Zákonné soc.nákl. (FKSP) 0,00 0,00 0, Daně a poplatky 0,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 0,00 114,00 114, Odpis nedobytné pohledávky 0, , , Úroky 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů , , , Ostatní nákupy (pojišť.kooper.) , ,00 644, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , ,00-437, Odpisy DNM a DHM , , ,00 celkem , , ,07 Výnosy Účet K K Rozdíl , , , Úroky 130,17 143,86 13, Jiné ostatní výnosy (pronájem) 7 097, , , Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 Výnosy celkem , , ,69 Hospodářský výsledek , , ,62 Stav fondů Účet K K Rozdíl Fond odměn , ,63 0, FKSP , , , Fond rezervní , , , Fond reprodukce majetku 8 648, , ,98 Celkové náklady meziročně vzrostly o 37,39 tis. Kč. Navýšení vykazuje nákladový účet Spotřeba energie o 56,88 tis. Kč, především pak teplo (+ 47,64 tis. Kč) a elektrická energie (+25,17 tis. Kč). Dalšími navýšenými náklady jsou např. opravy a udržování SÚ 511 o 55,36 4

5 tis. Kč a ostatní služby SÚ 518 o 53,27 tis. Kč. V 1. Q zúčtovala MŠ nedobytné pohledávky (SÚ 543) z období přelomu let 1998/1999 ve výši 24,07 tis. Kč. K meziročnímu snížení nákladů došlo u spotřeby materiálu SÚ 501 o 184,52 tis. Kč a u odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku SÚ 551 o 10,44 tis. Kč. Celkové výnosy meziročně vzrostly o 136,56 tis. Kč, z toho provozní dotace byla navýšena o 135,33 tis. Kč. Příspěvek na provoz na rok 2009 ve schváleném rozpočtu činil 1 749,50 tis. Kč a byl v průběhu roku dvakrát upravován. První. úprava představovala snížení neinvestičního příspěvku na provoz o 65 tis. Kč a převedení těchto prostředků na investice MŠ. Druhou úpravou neinvestičního příspěvku bylo předfinancování projektu Přátelit spolu odmalička ve výši 148,8 tis. Kč a příspěvek města na spoluúčast na financování tohoto projektu ve výši 13,13 tis. Kč. Vlastní příjmy MŠ (tržby z prodeje služeb a jiné ostatní výnosy) byly v porovnávaném období na stejné úrovni. Hospodářský výsledek byl meziročně zlepšen o 99,18 tis. Kč. Peněžní fondy: meziroční snížení rezervního fondu SÚ 914 o Kč ,84 představuje vypořádání ztráty roku 2008 ve výši Kč ,84 a převod prostředků Kč ,-- do investičního fondu SÚ 916 na financování keramické pece. Nedostatkem je, že MŠ nežádala o souhlas s převodem prostředků zřizovatele, což je v rozporu s ustanovením 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Mateřská škola Jelínkova 3 Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Putování za poznáním, jehož hlavními cíli jsou rozvíjení učení, osvojování hodnot a samostatnost, škola se zaměřuje na rozvíjení estetické a hudební výchovy. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Škola úzce spolupracuje se ZŠ Jelínkova 1, Základní uměleckou školou, muzeem, knihovnou a Střediskem volného času, ve spolupráci s nimi připravila pro děti zájmové kroužky - hru na sopránovou zobcovou flétnu se správným břišním dýcháním, přípravu na vstup do ZŠ a předcházení grafomotorickým problémům projektem Metoda dobrého startu, literárně dramatický kroužek nebo Hopsalínek - cvičení pro rodiče s dětmi. Ředitelka školy považuje za nutné rekonstruovat zahradu MŠ a dovybavit ji moderními herními prvky, které budou odpovídat legislativě, a rovněž postupně dovybavit interiér heren školky. Školka byla jedním z organizátorů mezinárodního projektu Přátelit spolu odmalička, na jehož realizaci získal hlavní partner, MŠ 1. máje, dotaci z Fondu mikroprojektů OP Přeshraniční spolupráce ČR Polsko prostřednictvím Euroregionu Praděd. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2009 Účet celkem z dotace z dotace z ostatních zřizovatele MŠMT zdrojů 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky ,00 0, ,00 0, DHIM,DNIM ,60 0, ,60 0, Nákup materiálu , , ,24 0, Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,84 0, Voda ,00 0, ,00 0, Teplo 0,00 0,00 0,00 0,00 5

6 502 Plyn ,90 0, ,90 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,90 0, ,90 0, Opravy a udržování ,00 0, ,00 0, Cestovné 1 893, ,00 112,00 0, Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt 1 172,00 0, ,00 0, Služby tel.a radiokom ,84 0, ,84 0, Ostatní služby (revize apod.) ,40 0, ,40 0, Služby školení a vzdělávání 8 260, ,00 0,00 0, Programové vybavení 2 913,00 0, ,00 0, Celkem , , ,24 0, Platy zaměstnancům , , ,00 0, Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Ost.socální nákl. (DNP) 4 251, ,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Úroky 0,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 8 099,98 0, ,98 0, Ostatní nákupy (pojištění) ,00 0, ,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem ,98 0, ,98 0, Odpisy DNM a DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem , , ,96 0,00 Výnosy Účet Výnosy celkem Dotace z MŠMT Dotace zřizovatele Ostatní dotace a vlastní zdroje 602 Tržby z prodeje služeb ,00 0, ,00 0, Úroky 63,83 0,00 63,83 0, Jiné ost.výnosy (soukr.tel.,poj) 3 794,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 0,00 Výnosy celkem , , ,83 0,00 Hospodářský výsledek ,87 0, ,87 0,00 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele - meziroční srovnání let 2008 a 2009 Účet K K Rozdíl Knihy,učební pomůcky , , , DHIM,DNIM , , , Nákup materiálu , , ,19 6

7 501 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , , , Voda , , , Teplo 0,00 0,00 0, Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Opravy a udržování , , , Cestovné 3 670,00 112, , Pohoštění 0,00 0,00 0, Služby pošt 615, ,00 557, Služby tel.a radiokom , , , Ostatní služby (revize,prádlo aj.) , , , Stočné 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 400,00 0,00-400, Programové vybavení 499, , , Celkem , , , Platy zaměstnancům 7 037, , , Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0, Celkem 7 037, , , Povinné pojistné na soc. 0,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav. 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 0,00 0,00 0, Daně a poplatky 0,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0, Úroky 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů 7 690, ,98 409, Ostatní nákupy , ,00-527, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , ,98-117, Odpisy DNM a DHM 0,00 0,00 0,00 celkem , , ,15 Výnosy Účet K K Rozdíl Tržby z prodeje služeb , , , Úroky 155,64 63,83-91, Jiné ostatní výnosy (soukr.tel.,pojist.plnění) , , , Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 Výnosy celkem , , ,19 Hospodářský výsledek , , ,04 7

8 Stav fondů Účet K K Rozdíl Fond odměn , ,00 0, FKSP 3 825, , , Fond rezervní , , , Fond reprodukce majetku , ,00 0,00 V roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 dochází ke zvýšení celkových nákladů v částce (+210,50 tis. Kč). K nejvyššímu překročení nákladů došlo u drobného dlouhodobého hmotného majetku SÚ 501 o (+88,14 tis.kč), nákupu materiálu SÚ 501 (+30,69 tis.kč) a ostatní služby SÚ 518 o 16,32 tis. Kč. Meziročně byly zvýšeny náklady na energie SÚ 502 o 73,47 tis. Kč, zde je však nutno podotknout, že organizace je od přestěhována do zrekonstruovaných prostor na ul. Jelínkova 3 a není tudíž energetická potřeba srovnatelná. Meziročně došlo ke snížení nákladů v nevýznamné výši na knihy a učební pomůcky SÚ 501 a na cestovné SÚ 512. Celkové výnosy meziročně vzrostly o 339,12 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2009 o 305,56 tis. Kč vyšší než v roce Příspěvek na provoz ve schváleném rozpočtu činil 483,5 tis. Kč a v průběhu roku 2009 byl navýšen z důvodu rozšíření mateřské školy o další oddělení v částce 182,06 tis. Kč a následně pak navýšen o částku 10,0 tis. Kč na celkový příspěvek ve výši 675,56 tis. Kč. Na účtu 691 Příspěvky a dotace na provoz MŠ nezúčtovala částku Kč 3 678,-- za pojistné plnění z roku tato suma byla nesprávně účtována na účet 649 Jiné ostatní výnosy. Uvedený nedostatek neměl vliv na vykazovaný hospodářský výsledek a nikterak nezkreslil účetnictví MŠ. Příjmy z prodeje služeb vzrostly proti roku 2008 o 47,39 tis. Kč, a to především vlivem navýšení kapacity MŠ i školní jídelny. Hospodářský výsledek meziročně vzrostl o 128,62 tis. Kč. Mateřská škola Revoluční 30 Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Pohyb nás baví, který je zaměřen na zdravý životní styl a jeho hlavními cíli jsou podpora tělesného růstu dětí a pohybové dovednosti, samostatnost, osvojování poznatků na základě vlastních prožitků, podpora zdravého postoje k životního prostředí. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací jejich práce a pomocí hospitačního systému. Škola spolupracovala s Městskou knihovnou Rýmařov, ZŠ Jelínkova 1 a Střediskem volného času. Rodiče se zapojují do výtvarných dílen a na jejich žádost organizovala škola volnočasové aktivity (pohybový kroužek pro nejmenší, dětská jóga a pohybové hry, hrátky s angličtinou). Škola se ve školním roce 2009/10 umístila na 6. místě v krajské soutěži ve sběru víček a děti získaly také dobré umístění v atletických soutěžích pořádaných SVČ. Ředitelka považuje za nutné rekonstruovat zahradu školy, zejména zastaralé vybavení neodpovídající platné legislativě, a má rovněž zájem rekonstruovat spodní pavilon a spojovací chodbu. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2009 Účet celkem z dotace MŠMT z dotace zřizovatele z ostatních zdrojů 501 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , ,40 0,00 8

9 501 DHIM,DNIM , , ,40 0, Nákup materiálu ,20 0, ,20 0, Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,00 0, Voda ,00 0, ,00 0, Teplo ,00 0, ,00 0, Plyn 7 551,30 0, ,30 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,30 0, ,30 0, Opravy a udržování ,70 0, ,70 0, Cestovné 1 966,00 0, ,00 0, Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt 3 382,50 0, ,50 0, Služby tel.a radiokom ,00 0, ,00 0, Ostatní služby (revize apod.) ,30 0, ,30 0, Služby školení a vzdělávání , , ,40 0, Programové vybavení 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,20 0, Platy zaměstnancům , , ,00 0, Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Ost.sociální nákl. DPN 2 931, ,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy ,00 0, ,00 0, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Odpisy DNM a DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem , , ,20 0,00 Výnosy Účet Výnosy celkem Dotace z MŠMT Dotace zřizovatele Ostatní dotace a vlastní zdroje 602 Tržby z prodeje služeb ,00 0, ,00 0, Úroky -98,18 0,00-98,18 0, Jiné ost.výnosy (pronájem,) 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 0,00 Výnosy celkem , , ,82 0,00 Hospodářský výsledek ,38 0, ,38 0,00 9

10 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele - meziroční srovnání let 2008 a 2009 Účet K K Rozdíl Knihy,učební pomůcky , , , DHIM,DNIM , , , Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0, Celkem , , , Voda , ,00-169, Teplo , , , Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Opravy a udržování , , , Cestovné 1 614, ,00 352, Pohoštění 0,00 0,00 0, Služby pošt 3 550, ,50-168, Služby tel.a radiokom , , , Ostatní služby (revize,prádlo aj.) , , , Služby školení a vzdělávání 6 000, ,40 333, Programové vybavení 0,00 0,00 0, Celkem , , , Platy zaměstnancům , , , Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0, Celkem , , , Povinné pojistné na soc. 0,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav. 0,00 0,00 0, Celkem 0,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 0,00 0,00 0, Daně a poplatky 0,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0, Úroky 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů , ,00 128, Ostatní nákupy , ,00-374, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , ,00-245, Odpisy DNM a DHM 0,00 0,00 0,00 celkem , , ,08 Výnosy Účet K K Rozdíl Tržby z prodeje služeb , , , Úroky 62,06-98,18-160, Jiné ostatní výnosy (pronájem) 1 850,00 0, , Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 Výnosy celkem , , ,24 10

11 Hospodářský výsledek , , ,32 Stav fondů Účet K K Rozdíl Fond odměn , ,00 0, FKSP , , , Fond rezervní , ,69 0, Fond reprodukce majetku , ,47 0,00 V roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 dochází ke zvýšení celkových nákladů v nevýznamné výši 14,41 tis. Kč. Na celkovém meziročním zvýšení nákladů se podílí vyšší náklady na spotřebu materiálu (SÚ 501) o 55,62 tis. Kč, na spotřebu energie (SÚ 502) o 10,20 tis. Kč a vyšší náklady na opravy a udržování (SÚ 511) o 11,7 tis. Kč. Meziroční zvýšená potřeba jednotlivých nákladů byla vyvolána především navýšením kapacity v MŠ i školní jídelně. K meziroční úspoře nákladů ve výši 54,95 tis. Kč dochází u pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (SÚ 501). K velké úspoře nákladů 72,70 tis. Kč došlo u ostatních služeb (SÚ 518). Celkové výnosy meziročně klesly o 45,9 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2009 snížen o 60,31 tis. Kč. Příspěvek na provoz ve schváleném rozpočtu činil 500 tis. Kč a v průběhu roku 2009 byl navýšen z důvodu rozšíření mateřské školy o část oddělení a nutné související úpravy v částce 46,0 tis. Kč a následně pak navýšen o částku 10,0 tis. Kč na celkový příspěvek ve výši 556,0 tis. Kč. V roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 došlo ke zvýšení tržeb z prodeje služeb (školné, stravné) SÚ 602 v celkové výši 210,11 tis. Kč, a to zejména z důvodu zvýšení kapacity dětí v MŠ i školní jídelně. Hospodářský výsledek meziročně klesl o 60,31 tis. Kč a činil v roce 2009 ztrátu 13,18 tis. Kč. Mateřská škola Janovice Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Dívej se a poznávej, jehož hlavními cíli jsou rozvíjení učení, osvojování hodnot a samostatnost, škola se zaměřuje na ekologickou výchovu. Evaluace je prováděna formou portfolia u dětí, u pedagogů autoevaluací, pomocí hospitačního systému a dotazníkového šetření u rodičů. Děti se účastní kulturních, společenských a sportovních akcí v Janovicích, Rýmařově a ve Staré Vsi. Škola pokračuje ve spolupráci s Dětským domovem v Janovicích, s Lesy České republiky lesní správou Janovice, kde se konají několikrát ročně výstavy dětských prací k různým příležitostem. Lesní správa Janovice pro děti pořádá rovněž besedy, soutěže vycházky zaměřené na lesnictví, myslivost, ochranu přírody a ekologii, poskytuje tematický materiál pro děti. Mateřská škola dále spolupracuje se SVČ a s Mateřskou a základní školou ve Staré Vsi. Školka byla jedním z organizátorů mezinárodního projektu Přátelit spolu odmalička, na jehož realizaci získal hlavní partner, MŠ 1. máje, dotaci z Fondu mikroprojektů OP Přeshraniční spolupráce ČR Polsko prostřednictvím Euroregionu Praděd. Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2009 Účet celkem z dotace MŠMT z dotace zřizovatele z ostatních zdrojů 501 Knihy,učební pomůcky , , ,00 0, Majetek OE ,00 0, ,00 0,00 11

12 501 DHIM,DNIM ,91 0, ,91 0, Nákup materiálu ,00 0, ,00 0, Pohonné hmoty a maziva 130,00 0,00 130,00 0, Celkem , , ,91 0, Voda 3 086,00 0, ,00 0, Teplo 0,00 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0,00 0, Elektr.energie ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Opravy a udržování ,00 0, ,00 0, Cestovné 1 115, ,00 0,00 0, Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0, Služby pošt 715,00 0,00 715,00 0, Služby tel.a radiokom ,67 0, ,67 0, Ostatní služby (revize apod.) ,10 0, ,10 0, Služby školení a vzdělávání 3 030, ,00 0,00 0, Vyvařovna 4 592, , ,00 0, Celkem , , ,77 0, Platy zaměstnancům , ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje ,00 0, ,00 0, Celkem , , ,00 0, Povinné pojistné na soc , ,00 0,00 0, Povinné pojistné na zdrav , ,00 0,00 0, Celkem , ,00 0,00 0, Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 0,00 0, Ost.soc.náklady (DNP) 2 136, ,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 0, Kooperativa 2 431,00 0, ,00 0, Jiné ost..nákl. (prev.prohl.) 500,00 0,00 500,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Odpisy DNM a DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem , , ,68 0,00 Výnosy Účet Výnosy celkem Dotace z MŠMT Dotace zřizovatele Ostatní dotace a vlastní zdroje 602 Tržby z prodeje služeb ,00 0, ,00 0, Úroky 41,79 0,00 41,79 0, Jiné ost.výnosy (výlety,telefony) 5 541,00 0, ,00 0, Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 0,00 Výnosy celkem , , ,79 0,00 Hospodářský výsledek ,89 0, ,89 0,00 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele - meziroční srovnání let 2008 a 2009 Účet K K Rozdíl Knihy,učební pomůcky , , ,40 12

13 501 Majetek OE , , , DHIM,DNIM , , , Nákup materiálu , , , Pohonné hmoty a maziva 354,50 130,00-224, Celkem , , , Voda 2 911, ,00 174, Teplo 0,00 0,00 0, Plyn 0,00 0,00 0, Elektr.energie , , , Celkem , , , Opravy a udržování , , , Cestovné ,00 0, , Pohoštění 0,00 0,00 0, Služby pošt 669,00 715,00 46, Služby tel.a radiokom , , , Ostatní služby , , , Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0, Vyvařovna , , , Celkem , , , Platy zaměstnancům ,00 0, , Ostatní osobní výdaje 8 705, , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc ,00 0, , Povinné pojistné na zdrav. 653,00 0,00-653, Celkem 2 594,00 0, , Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 233,00 0,00-233, Daně a poplatky 0,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů , , , Ostatní nákupy 3 889, ,00-958, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , , , Odpisy DNM a DHM 0,00 0,00 0,00 celkem , , ,24 Výnosy Účet K K Rozdíl Tržby z prodeje služeb , , , Úroky 32,33 41,79 9, Zúčtování fondů 0,00 0,00 0, Jiné ostatní výnosy (soukr.tel.) 1 349, , , Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0, Účelová dotace města 0,00 0,00 0, Účelová dotace z jiných zdrojů 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 Výnosy celkem , , ,54 Hospodářský výsledek , , ,78 13

14 Stav fondů Účet K K Rozdíl Fond odměn 2 820, , , FKSP 2 090, , , Fond rezervní 0,00 0,00 0, Fond reprodukce majetku , ,00 3,00 V roce 2009 došlo ve srovnání s rokem 2008 ke zvýšení celkových nákladů o 13,79 tis. Kč. Meziroční zvýšení nákladů ovlivňují především vyšší náklady na opravy a udržování (SÚ 511) o 83,49 tis. Kč, na nákup materiálu (SÚ 502) o 26,19 tis. Kč a na ostatní služby (SÚ 518) o 22,10 tis. Kč. Nižší náklady byly meziročně vynaloženy např. na spotřebu materiálu (SÚ 501) o 86,58 tis. Kč a na cestovné (SÚ 512) o 12,49 tis. Kč. Celkové výnosy roku 2009 jsou ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 o 20,41 tis. Kč nižší, a to vlivem nižší provozní dotace o 32,20 tis. Kč. Tržby z prodeje služeb a jiné ostatní výnosy byly meziročně zvýšeny o 11,78 tis. Kč. V meziročním srovnání je výsledek hospodaření zhoršen o 34,20 tis. Kč. Ztrátové hospodaření v roce 2009 bylo ovlivněno v plné míře překročením rozpočtovaných nákladů cca o 25,20 tis. Kč. Plánované náklady organizace činily 512,40 tis. Kč. K nejvyššímu překročení plánovaných nákladů došlo u oprav a udržování, a to o 83,48 tis. Kč (plán 72 tis. Kč, skut. 155,48 tis. Kč). Organizace zdůvodňuje tuto zvýšenou potřebu nutností oprav chodníku, opravou skladu (omítky, dlažba) a opravou 2 WC. Poptávka po umístění dětí v mateřských školách Zápis do všech rýmařovských mateřských škol pro školní rok 2010/2011 proběhl dne 29. dubna 2009 v době od 14:00 do 16:30 hodin. Školský zákon ředitelkám ukládá, aby přednostně přijaly děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které mají trvalé bydliště v Rýmařově. Další kritéria si stanoví každá školka samostatně - může to být skutečnost, že jde o pravidelnou celodenní docházku dítěte, že jde o sourozence dítěte, které již školku navštěvuje, že jde o dítě zaměstnaných rodičů, případně zaměstnaných rodičů - samoživitelů a podobně. Rodiče byli vyzváni, aby se dostavili k zápisu i v případě, že mají zájem o jiné než celodenní vzdělávání dítěte, aby byl skutečný požadavek zjištěn co nejpřesněji. Na základě odevzdaných žádostí rodičů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání byl zjištěn jen minimální převis poptávky nad nabídkou, tento stav je možno akceptovat. B) Základní školy Od , kdy došlo ke sloučení obou základních škol, je ředitelem Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál (dále jen ZŠ Jelínkova) Mgr. Miloslav Horký, funkce zástupců ředitele vykonávají Mgr. Vlastimil Baran, Mgr. Jiří Gajdoš a Mgr. Jan Jablončík. Základní škola má k dispozici školní budovy na ulici 1. máje 32, Národní 15 a Jelínkově 1. Škola uskutečňuje vzdělávání podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Obsah vzdělání není úzce specializován, hlavní důraz je kladen na výuku všeobecně vzdělávacích předmětů s cílem získat přehled, umět dát do souvislosti a kriticky hodnotit. Žáci mohou svůj talent uplatnit v naukových i sportovních soutěžích, individuální přístup je ze strany vyučujících uplatňován k žákům talentovaným i dětem s vývojovými poruchami učení. Míra zvládnutí očekávaných výstupů učiva je hodnocena známkou, úroveň zvládnutí klíčových kompetencí je zahrnuta do hodnocení známkou. Autoevaluace školy se 14

15 provádí vždy po dvou letech, hodnotí se podmínky ke vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání, podpora vztahů učitel žák rodič, řízení školy a úroveň výsledků práce školy. Ve školním roce 2009/2010 vycházelo z 9. tříd celkem 82 žáků, z toho 10 na gymnázia, 44 na střední školy, kde získají střední vzdělání s maturitní zkouškou (dříve střední odborné školy) a 28 žáků na střední školy, kde získají střední vzdělání s výučním listem (dříve střední odborná učiliště). Z 5. tříd odešlo na osmileté gymnázium 26 žáků. Do prvních tříd nastoupilo v tomto školním roce celkem 71 žáků, takže byly otevřeny 3 třídy prvního ročníku. Škola pro rodiče a veřejnost již tradičně připravuje vánoční jarmark, školní ples nebo vystoupení žáků Kytička pro maminku, žáci 1. stupně se zapojují do oslav Dne Země. V okresním kole matematické olympiády uspěli dva žáci jako úspěšní řešitelé, jeden žák pak získal 4. místo, v matematické soutěži Taktik získala škola 53. místo z téměř 400 škol. Škola organizovala také mnoho sportovních soutěží mimo jiné okrskové kolo přeskoku přes švihadlo pro 1. stupeň, školní kolo turnaje ve vybíjené, florbalu, ve šplhu, v přespolním běhu a v atletice. V celorepublikovém finále Odznaku zdatnosti získalo družstvo školy 2. místo, v krajském kole atletického turnaje Pohár rozhlasu získalo družstvo dívek 3. místo a družstvo chlapců 2. místo, v okresním kole přespolního běhu získali žáci školy dvě 3. a jedno 1. místo, v krajském kole pak 1. a 3. místo, ve vybíjené získali chlapci 2. a dívky 1. místo v okrskovém kole, v okresním kole pak získali chlapci 4. místo a dívky 3. místo; v turnaji McDonalds Cup v malé kopané získali žáci v okrskovém kole 2. a 3. místo, v okresním kole atletických závodů získali žáci 1. stupně mimo jiné dvě 3. místa, dvě 2. místa a tři 1. místa, v krajském kole Atletického čtyřboje získali žáci 2. stupně 3. místo. Žáci školy byli rovněž úspěšní ve volejbalu, když získali na okresní úrovni 2. a 4. místo, ve skoku vysokém získali v okresním kole Vánoční laťky 1. a 2. místo, ve šplhu družstvo chlapců i družstvo dívek shodně zvítězily v okresním kole, ve florbalu pak žáci 2. stupně získali 4. a 5. místo v okresním kole. Pro lepší komunikaci s rodiči, žáky a veřejností škola provozuje vlastní webové stránky Hospodaření s příspěvkem zřizovatele v roce 2009 Účet celkem z dotace MŠMT MŠMT z dotace zřizovatele zřizovatele z ostatních zdrojů z ostatních zdrojů 501 Učebnice , ,00 0,00 0, Knihy,učební pomůcky , , ,00 0, DHIM,DNIM , , ,00 0, Nákup materiálu , , ,00 0, Pohonné hmoty a maziva ,37 0, , , Celkem , , , , Voda ,00 0, , , Teplo ,00 0, , , Plyn ,00 0, ,00 0, Elektr.energie ,00 0, , , Celkem ,00 0, , , potraviny ,00 0, ,00 0, spotřeba-ostatní ,00 0, ,00 0, Celkem ,00 0, ,00 0, Opravy a udržování ,00 0, , , Cestovné , , ,00 0, Služby pošt ,00 0, ,00 0, Odvoz odpadu ,00 0, ,00 0,00 15

16 518 Služby tel.a radiokom ,00 0, ,00 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 0, Programové vybavení , ,00 0,00 0, Ostatní služby , , , Celkem , , ,00 0, Platy zaměstnancům , ,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje , , , , Celkem , , , , Povinné pojistné na soc , , , , Povinné pojistné na zdrav , ,00 983, , Celkem , , , , Zákonné soc.nákl. (FKSP) , ,00 618,00 465, Zákonné soc.nákl. (OPP) , , ,04 0, Celkem , , ,04 465, Ost.soc.náklady DPN , ,00 0,00 0, Silniční daň 5 100,00 0, ,00 0, Daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0, Odpis nedobytné pohl. 725,00 0,00 725,00 0, Služby peněžních ústavů ,00 0, ,00 0, Ostatní nákupy ,00 0, ,00 0, Zákonné pojištění , , ,00 29, Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0,00 0, Celkem , , ,00 29, Odpisy DNM a DHM ,00 0, ,00 0,00 celkem , , , ,37 Výnosy Účet Výnosy celkem Dotace z MŠMT Dotace zřizovatele Ostatní dotace a vlastní zdroje 602 Prodej služeb stravné ,00 0, , , Tržby z ostatních služeb ,95 0, , , Tržby z pronájmů ,00 0,00 0, , celkem ,95 0, , , Tržby z prodeje služeb ,00 0, ,00 0, Úroky 756,00 0,00 756,00 0, Použití fondu 0,00 0,00 0,00 0, Jiné ostatní výnosy ,00 0, , Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 0,00 Výnosy celkem , , , ,00 Hospodářský výsledek ,54 0, , ,63 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele - meziroční srovnání let 2008 a 2009 Účet K K Rozdíl Knihy,učební pomůcky , , , DHIM,DNIM , , , Nákup materiálu , , ,00 16

17 501 Pohonné hmoty a maziva , , , Celkem , , , Voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektr.energie , , , Celkem , , , Potraviny , , , spotřeba-ostatní , , , Celkem , , , Zboží 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , , Cestovné , , , Pohoštění 0,00 0,00 0, Služby pošt , , , Odvoz odpadu , , , Služby tel.a radiokom , , , Služby plavání 0,00 0,00 0, Ostatní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Programové vybavení ,00 0, , Celkem , , , Platy zaměstnancům ,00 0, , Ostatní osobní výdaje , , , Celkem , , , Povinné pojistné na soc , , , Povinné pojistné na zdrav , , , Celkem , , , Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 0, Zákonné soc.nákl. (FKSP) 2 880, , , Zákonné soc.nákl. (OPP) 0, , , Celkem 2 880, , , Silniční daň 0, , , Daně a poplatky 0,00 0,00 0, Ostatní pokuty a penále ,00 0, , Odpis nedobytné pohledávky 0,00 725,00 725, Služby peněžních ústavů , ,00-808, Ostatní nákupy 9 480, , , Zákonné pojištění , , , Odvod za neplnění povinností 0,00 0,00 0, Celkem , , , Odpisy DNM a DHM , , ,00 celkem , , ,59 Výnosy Účet K K Rozdíl Tržby z prodeje služeb stravné , , , Tržby z prodeje služeb 0,00 0,00 0, Tržby z ostatních služeb , , , Tržby z pronájmů , , , Celkem , , ,95 17

18 604 Tržby za prodané zboží , , , Úroky 1 390,00 756,00-634, Použití fondu ,00 0, , Jiné ostatní výnosy , , , Příjmy z prodeje 0,00 0,00 0, Výnosy z krátkod.fin.majetku 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , ,00 Výnosy celkem , , ,05 Hospodářský výsledek , , ,54 Stav fondů Účet K K Rozdíl Fond odměn 8 225, ,00 2, FKSP , , , Fond rezervní , , , Fond reprodukce majetku , , ,00 V roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 došlo k významnému snížení celkových nákladů o 1 302,20 tis. Kč. K významnému meziročnímu snížení nákladů došlo u spotřeby materiálu SÚ 501 o 656,37 tis. Kč, které především ovlivňuje úspora nákladů na pořízení učebních pomůcek v částce 71,45 tis. Kč a drobného hmotného a nehmotného majetku ve výši 591,03 tis. Kč. Značná úspora byla dosažena u spotřeby tepla SÚ 502 v částce 179,04 tis. Kč, u oprav a udržování o 344,12 tis. Kč, u ostatních služeb SÚ 518 o 52 tis. Kč a u platů a odvodů z nich SÚ 521 a SÚ 524 ve výši 143,05 tis. Kč. K meziročnímu zvýšení některých nákladů došlo jen v nevýznamných výších. Celkové výnosy byly meziročně sníženy o 1 289,56 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz od zřizovatele byl v roce 2009 snížen o 1 022,81 tis. Kč. Na účtu 691-Příspěvky a dotace na provoz jsou zachyceny v účetnictví ZŠ předpokládané výnosy v částce Kč ,--, jedná se o dohadnou položku aktivní za (do konce roku 2009 neuhrazenou) dotaci na projekt "Mezinárodní školička" a projekt "S přáteli za sportem, poznáním a lidovou tradicí". Ve schváleném rozpočtu na rok 2009 činil příspěvek na provoz tis. Kč a v průběhu roku byl třikrát upravován až na částku 5 385,90 tis. Kč. První úprava závazného ukazatele k rozpočtu zřizovatele představovala navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 11,90 tis. Kč účelově určeného na spoluúčast na financování projektu "Mezinárodní lyžařská školička", druhá úprava představovala navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 224 tis. Kč z důvodu neočekávaných a neplánovaných vícenákladů souvisejících se zateplením školních budov (výměna dveří na budovách Národní 15 a 1. máje 30, odvětrání kotelny, klempířské konstrukce, podlaha izolace půdy Jelínkova) a třetí úprava spočívala v přesunu částky 750 tis. Kč z neinvestičního příspěvku na příspěvek na investice a ZŠ byla takto plně vyfinancována. V roce 2009 byly v porovnání s rokem 2008 navýšeny tržby z prodeje služeb SÚ 602 o 107,20 tis. Kč a jiné ostatní výnosy SÚ 649 o 196,78 tis. Kč. Ve prospěch účtu jiné ostatní výnosy byla v roce 2009 zúčtována oprava účtování z roku 1994 ve výši Kč ,- -, kdy byly zaúčtovány neexistující závazky vůči zdravotním pojišťovnám a ČSSZ. Hospodářský výsledek doznal meziročně zvýšení o 12,65 tis. Kč. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti v roce 2008 činil 22,63 tis. Kč, v roce 2009 to bylo 31,48 tis. Kč. 18

19 Dojíždějící žáci Obce, které nemají zřízenu základní školu, přispívají 50% neinvestičních nákladů na 1 žáka, obce se základní školou, která má pouze 1. stupeň, přispívají 25% neinvestičních nákladů na 1 žáka, a obce se základní školou plně organizovanou na své žáky nepřispívají. Obec Typ ZŠ v obci Počet dojíždějících žáků Úhrada neinvestičních nákladů celkem Dolní Moravice ZŠ jen s 1. stupněm ,00 Kč Jiříkov obec bez ZŠ ,00 Kč Malá Morávka ZŠ jen s 1. stupněm ,00 Kč Malá Štáhle obec bez ZŠ ,00 Kč Ryžoviště ZŠ jen s 1. stupněm ,00 Kč Stará Ves ZŠ jen s 1. stupněm ,00 Kč Tvrdkov obec bez ZŠ ,00 Kč Václavov obec bez ZŠ ,00 Kč Velká Štáhle obec bez ZŠ ,00 Kč Celkem ,00 Kč Vývoj počtu dojíždějících žáků a úhrad neinvestičních nákladů Počet dojíždějících žáků / / / /10 Úhrada neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 2003/ / / /10 19

20 2. Školy a školská zařízení zřizovaná Moravskoslezským krajem A) Základní škola Rýmařov, Školní náměstí 1, p.o. Ředitelkou školy je Mgr. Hana Měráková, v roce 2006 došlo na základě zákona 561/2004 Sb. ke změně názvu školy z původního Zvláštní škola Rýmařov, Školní náměstí 1. Základní škola Rýmařov sídlí v budově na Školním náměstí 1, která je majetkem města, přitom platí městu nájem ve výši Kč ročně. Město Rýmařov se zavázalo investovat takto získané prostředky zpětně do potřebných oprav budov; v roce 2009 proběhla celková rekonstrukce prostor bývalé uhelny v přízemí bylo vybudováno bezbariérové sociální zařízení a velká cvičná kuchyně, v podkroví byla v nevyužívaném půdním prostoru vybudována místnost pro školní družinu, která dosud škole chyběla, a učebna. Celý objekt byl zateplen, byla vyměněna okna a dveře, byla vyměněna střecha a veškeré rozvody. Škola by uvítala zateplení hlavní budovy včetně výměny oken, a také rekonstrukci Školního náměstí, neboť dláždění je zde ve špatném stavu a děti tento prostor využívají při veškerých venkovních aktivitách. Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacího programu pro zvláštní školy a vzdělávacího programu pro pomocné školy a rovněž podle školního vzdělávacího programu zpracovaného podle RVP upravujícího vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Školu navštěvuje celkem 72 žáků rozdělených do 7 tříd. Ve školním roce 2007/2008 vyšlo ze základní školy 5 žáků, všichni byli přijati k dalšímu studiu do středních škol, kde získají střední vzdělání. Do 1. ročníku byli zapsáni 3 žáci - žáci přicházejí zpravidla až do 2. a vyšších ročníků po neúspěchu v základní škole a v průběhu roku z důvodu trvalých vzdělávacích obtíží přestoupilo do školy 13 žáků. Základní škola Rýmařov, Školní náměstí 1, p.o. se prezentuje veřejnými výstavami výtvarných a rukodělných prací žáků, práce žáků byly rovněž součástí výstavy Od adventu po Tři krále v městském muzeu, pravidelně pořádá školní akademii a Den otevřených dveří, vydává informační měsíčník a provozuje internetové stránky kde jsou soustředěny informace o škole. Škola úzce spolupracuje s občanským sdružením Kouzelná buřinka, které pečuje o těžce mentálně postižené klienty po ukončení povinné školní docházky. Žáci školy v rámci školních i mimoškolních aktivit soustavně pečují o městskou zeleň v okolí školy a udržují veřejné prostranství v sousedství školního pozemku, připravili rovněž kulturní vystoupení pro klienty Domova klidného stáří Diakonie ČCE v Dolní Moravici. Žáci školy se zúčastnili okresního turnaje ve sportovní střelbě ze vzduchovky, kde získali celkově 2. místo, v okresním turnaji praktických škol ve vybíjené získali 1. místo, v oblastním kole soutěže hlídek Mladých zdravotníků ČČK 1. stupně získali žáci 2. místo, a to ve společné kategorii všech základních škol. V okresním přeboru SHM v lehkoatletickém čtyřboji družstev získala škola 2. místo, dva žáci školy byli členy družstva okresu Bruntál v krajském kole SHM, kde obsadili dvě první místa mezi jednotlivci a podíleli se tak na získání 2. místa mezi okresy. Na Hrách sportovní všestrannosti získala škola celkově 2. místo, družstvo dívek 2. místo, družstvo chlapců 1. místo, v soutěži Mladí zlatokopové 21. století, která se zaměřuje na práci s počítačem a encyklopediemi, získala škola celkově 1. místo. Letos pořádala škola již 11. ročník turnaje ve vybíjené pro praktické školy okresu Bruntál, v němž družstvo školy získalo 1. místo. Město Rýmařov poskytlo škole příspěvky na sociálně zdravotní kurz pro žákyně v částce Kč, na žákovský projekt Poznáváme region Kč, na projekt Svět divadla celkem Kč a na uspořádání okresního turnaje žákovských družstev ve vybíjené částku Kč, celkem tak město Rýmařov podpořilo činnost školy částkou Kč. 20

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč 10. Hospodaření školy Rok 2013 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011. Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011. Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011 Příspěvková organizace měla v roce 2011 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA Předkladatel: Mgr. Dalibor Dudek Zpracováno dle vyhlášky č. 15/2005 Sb. včetně novely č. 195/2012 Sb. s účinností k

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Gymnázium Jana Palacha,

Gymnázium Jana Palacha, Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpráva byla vypracována podle směrnice č.48/2005 Středočeského kraje, kterou se stanovují zásady vztahů Středočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-1101/10-H. Mateřská škola Police nad Metují

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-1101/10-H. Mateřská škola Police nad Metují Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-1101/10-H Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Police nad Metují Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují IČO: 71

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice. Zahrnuje tyto součásti: Základní škola ulice

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příloha výroční zprávy školy 1 Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov Lipno nad Vltavou 38, 38 278 Identifikátor školy:

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-573/09-02. Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-573/09-02. Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-573/09-02 Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ Adresa: Bašť čp. 142, 250 65 Líbeznice Identifikátor: 600 051 714

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Česká Čermná 158. školní rok 2010/2011. Obsah:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Česká Čermná 158. školní rok 2010/2011. Obsah: VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Česká Čermná 158 školní rok 2010/2011 Obsah: - charakteristika školy - územní působnost MŠ - důvody výběru MŠ - demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2007 2008 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Příloha výroční zprávy školy 1 Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Obsah I. Úvod 3. II. Celkové příjmy 4 Přidělené dotace od zřizovatele a ze SR celkem III. Přidělené dotace ze SR dle subjektů ZŠ, ŠJ, ŠD 5

Obsah I. Úvod 3. II. Celkové příjmy 4 Přidělené dotace od zřizovatele a ze SR celkem III. Přidělené dotace ze SR dle subjektů ZŠ, ŠJ, ŠD 5 Obsah I. Úvod 3 II. Celkové příjmy 4 Tabulka č. 1) Přidělené dotace od zřizovatele a ze SR celkem III. Přidělené dotace ze SR dle subjektů ZŠ, ŠJ, ŠD 5 Tabulka č. 2) Přidělené přímé náklady ze SR dle subjektů

Více

Hodnotící zpráva za rok 2011

Hodnotící zpráva za rok 2011 Hodnotící zpráva za rok 2011 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace:

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jana Palanská obec Kly Mělník Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 033 141/98-2712 Inspektorát č.03 Praha východ Signatura: bc3cs101 Okresní pracoviště : Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy ÚPRAVA A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Louny, Školní 2426 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-367/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-367/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01468/09-U. Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01468/09-U. Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01468/09-U Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace Adresa: Lesní 244, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIC-194/12-C. Mgr. Zdeňkem Vorlem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIC-194/12-C. Mgr. Zdeňkem Vorlem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIC-194/12-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Malenice vykonávající činnost školy: Sídlo: Na Návsi 31, 387 06 Malenice

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA 50/10. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA 50/10. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA 50/10 Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3 Adresa: Mateřská škola, Svojšovická 3/2923, 141 00 Praha 4 - Spořilov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014

Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014 Zpráva o stavu školství ve městě za školní rok 2013/2014 1. Školy a školská zařízení zřizovaná městem A) Mateřské školy V Rýmařově jsou v současné době v provozu čtyři mateřské školy, v nichž jsou povolené

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA MNICHOVICE OKRES PRAHA-VÝCHOD BEZRUČOVA 346 251 64 MNICHOVICE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011 dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění V Mnichovicích 14. 3. 2012 Mgr. Marcela Erbeková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10 Identifikátor školy: 650 023 170 Termín konání inspekce: 4. 6. dubna 2006 Čj.: ČŠI

Více

Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace Masarykova 70, 415 01 Teplice Tel. 417 538 840, Výroční zpráva 2005/6 Dům dětí a mládeže,teplice,příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školského

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2010 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci 1 B. Rozbor hospodaření 4 C. Peněžní fondy, jejich krytí

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016 Zásady RM č. 2/215 Příloha č. : 1/1 Strana č. 1/2 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 216 Barvířská 269, 47 1 Česká Lípa 1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy Výdaje: skutečnost

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-572/08-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-572/08-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-572/08-14 Základní škola a mateřská škola Ostrava- Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace Adresa: A. Kučery

Více

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Údaje o škole Název: Sídlo: Internetové stránky: Základní škola, Nový Hrádek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-496/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Veltruská Sídlo: Veltruská 560, 190 00 Praha 9 Prosek IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1006/10-S. Mateřská škola Černuc, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1006/10-S. Mateřská škola Černuc, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1006/10-S Mateřská škola Černuc, okres Kladno Adresa: Černuc 95, 273 23 Černuc Identifikátor: 600 043 835 IČ: 75 033

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01301/08-06. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01301/08-06. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01301/08-06 Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice Adresa: Školní 121, 411 19 Mšené-lázně Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov Ivančice příspěvková organizace Jihomoravského kraje se sídlem Široká 484/42, 664 91 Ivančice Vypracovala: Schválila: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY s 417/2015-Čer

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-6/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-6/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav Sídlo: Školní 105, 691 63 Velké

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-133/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 884 064 Základní škola, Heřmanův Městec, okres Chrudim Náměstí

Více