lánek 4 Pojistná událost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "lánek 4 Pojistná událost"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ K NĚMU SPOLEČNOSTI AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. Úvod Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na životní pojištění a připojištění k němu (dále také jen pojištění ), která sjednává Aviva životní pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku 1, tyto Všeobecné pojistné podmínky 2 (dále také jen VPP ) a pojistná smlouva a její smluvní ujednání s osobou, která s pojistitelem tuto pojistnou smlouvu uzavřela (dále jen pojistník ). 2. Pojištěný je osoba, na jejíž život nebo zdraví se pojištění vztahuje. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2 Typy pojištění 1. Pojistitel v rámci životního pojištění sjednává zejména: a) pojištění pro případ smrti, b) pojištění pro případ dožití, c) pojištění pro případ smrti nebo dožití, d) pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s programem investování (dále také jen investiční životní pojištění ). 2. V jedné pojistné smlouvě lze současně s životním pojištěním sjednat zejména: a) připojištění pro případ smrti úrazem (dále také jen připojištění smrti úrazem ), b) připojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu (dále také jen připojištění trvalých následků úrazu ), c) připojištění pro případ trvalé plné invalidity (dále také jen invalidní připojištění ), d) připojištění pro případ trvalé plné invalidity následkem úrazu (dále také jen úrazové invalidní připojištění ), e) připojištění zproštění od placení pojistného pro případ plné pracovní neschopnosti (dále také jen připojištění zproštění od placení pojistného ), f) připojištění pro případ závažných onemocnění (dále také jen připojištění závažných onemocnění ). 3. Pojistitel může sjednat i jiné typy životního pojištění a připojištění k němu. Článek 3 Definice pojmů 1. Definice použité v těchto Všeobecných pojistných podmínkách se vztahují pouze na životní pojištění a připojištění k němu, která sjednává pojistitel. 2. Úrazem se rozumí náhlé, neočekávané, násilné a zjevné působení zevních sil, které přímo a nezávisle na jakémkoliv fyzickém a duševním onemocnění pojištěného způsobilo během dvanácti (12) měsíců od okamžiku úrazu trvalé tělesné poškození pojištěného nebo jeho smrt. 3. Za úraz se považuje také: a) utonutí, b) tělesné poškození nebo smrt vzniklá výlučně následkem náhlého a neočekávaného působení jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních), c) tělesné poškození nebo smrt vzniklá výlučně následkem náhlého a neočekávaného působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, d) tělesné poškození nebo smrt, které nastaly následkem úmyslného trestného činu spáchaného jinou osobou než pojištěným, tedy jestliže se jednalo o čin, jehož skutková podstata je spojena se změnami na osobním zdravotním stavu oběti a je uvedena v trestním zákoně 3, e) nemoc vzniklá výlučně následkem úrazu, f) místní hnisání po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem, g) nákaza tetanem nebo vzteklinou při úrazu.

2 4. Za úraz se nepovažuje: a) tzv. pracovní úraz nebo nemoc z povolání (podle pracovněprávních předpisů), nemá-li povahu úrazu podle odst. 2 a 3 tohoto článku, b) zhoršení nemoci následkem úrazu, c) sebevražda nebo pokus o ni, d) diagnostické, léčebné nebo preventivní opatření, které slouží k léčení následků úrazu, e) náhle vzniklé onemocnění jako důsledek poškození cév; amoce (odchlípení) sítnice, f) tělesné poškození nebo smrt vzniklá následkem otravy v důsledku požití pevných nebo kapalných látek polknutím. 5. Trvalým tělesným poškozením se rozumí: a) úplná ztráta orgánu nebo jiné části těla, b) úplné pozbytí všech funkcí orgánu nebo jiné části těla, c) jiný stav podstatného porušení tělesné struktury či funkce, je-li tento stav uveden v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních, přičemž je taková ztráta či porušení potvrzena lékařem, kterého určí pojistitel. 6. Trvalou plnou invaliditou se rozumí trvalá a plná neschopnost pojištěného vykonávat v době ohlášení pojistné události a kdykoliv v budoucnu jakoukoliv výdělečnou činnost, pro kterou má přiměřené předpoklady vyplývající z jeho znalostí, dosaženého vzdělání, kvalifikace a zkušeností, s přihlédnutím k tomu, zda je možné pojištěného rekvalifikovat na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával, přičemž tuto neschopnost je oprávněn posuzovat a stanovovat výhradně pojistitel. Tato neschopnost musí být dále způsobena nemocí nebo úrazem pojištěného při naplnění dalších podmínek dle VPP a/nebo pojistné smlouvy a jejích smluvních ujednání. 7. Trvalou plnou invaliditou následkem úrazu se rozumí trvalá a plná neschopnost pojištěného vykonávat v době ohlášení pojistné události a kdykoliv v budoucnu jakoukoliv výdělečnou činnost, pro kterou má přiměřené předpoklady vyplývající z jeho znalostí, dosaženého vzdělání, kvalifikace a zkušeností, s přihlédnutím k tomu, zda je možné pojištěného rekvalifikovat na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával, přičemž tuto neschopnost je oprávněn posuzovat a stanovovat výhradně pojistitel. Tato neschopnost musí být dále způsobena úrazem pojištěného při naplnění dalších podmínek dle VPP a/nebo pojistné smlouvy a jejích smluvních ujednání. 8. Plnou pracovní neschopností se rozumí přechodná nebo trvalá plná neschopnost pojištěného vykonávat v důsledku nemoci nebo úrazu současné zaměstnání, nebo jiné zaměstnání či výdělečnou činnost, pro kterou má pojištěný přiměřené předpoklady vyplývající z jeho znalostí, dosaženého vzdělání, kvalifikace a zkušeností, přičemž tuto neschopnost je oprávněn posuzovat a stanovovat výhradně pojistitel. 9. Pojistnou částkou se rozumí suma vyjádřená v penězích, která může být ujednána (v návaznosti na placené pojistné) mezi pojistitelem a pojistníkem pro účely stanovení výše pojistného plnění v tom kterém pojištění (připojištění), a to v souladu s pojistnou smlouvou a jejími smluvními ujednáními. Článek 4 Pojistná událost 1. Za pojistnou událost se v životním pojištění považuje, v souladu s konkrétní pojistnou smlouvou (podle typu pojištění - viz článek 2, odst. 1 těchto VPP), smrt pojištěného během trvání pojištění nebo dožití se pojištěným dne stanoveného pojistnou smlouvou. 2. Za pojistnou událost se v připojištění smrti úrazem považuje smrt pojištěného následkem úrazu, který pojištěný utrpí během doby trvání tohoto připojištění. 3. Za pojistnou událost se v připojištění trvalých následků úrazu považuje trvalé tělesné poškození pojištěného následkem úrazu, který pojištěný utrpí během doby trvání tohoto připojištění. 4. Za pojistnou událost se v invalidním připojištění považuje okamžik, kdy trvalá plná invalidita pojištěného, vzniklá následkem úrazu nebo nemoci, trvala nepřetržitě dvanáct (12) měsíců; podmínkou je, že toto připojištění trvalo nepřetržitě ode dne úrazu nebo vzniku nemoci do dne pojistné události. 5. Za pojistnou událost se v úrazovém invalidním připojištění považuje okamžik, kdy trvalá plná invalidita pojištěného, vzniklá následkem úrazu, trvala nepřetržitě dvanáct (12) měsíců; podmínkou je, že toto připojištění trvalo nepřetržitě ode dne úrazu do dne pojistné události. 6. Za pojistnou událost se v připojištění zproštění od placení pojistného považuje okamžik, kdy plná pracovní neschopnost pojištěného, vzniklá následkem úrazu nebo nemoci, trvala nepřetržitě tři (3) měsíce; podmínkou je, že toto připojištění trvalo nepřetržitě ode dne úrazu nebo vzniku nemoci do dne pojistné události. 7. Za pojistnou událost se v připojištění závažných onemocnění považuje okamžik stanovení diagnózy jakéhokoli ze závažných onemocnění uvedených v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních (tj. okamžik, kdy všechna stanovená kritéria byla zjištěna a diagnóza byla zapsána do lékařské dokumentace vedené příslušným zdravotnickým zařízením či ošetřujícím lékařem, který má odbornou specializaci k náležitému posouzení dané pojistné události) nebo okamžik ukončení jednoho z lékařských zákroků uvedených v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních (za předpokladu, že pojištěný byl naživu ještě nejméně sedmdesát dvě (72) hodiny po skončení lékařského zákroku).

3 8. Není-li v těchto VPP či v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních stanoveno jinak a nejedná-li se o smrt pojištěného nebo dožití se pojištěným dne stanoveného pojistnou smlouvou, stanovuje přesný okamžik pojistné události pojistitel na podkladě vyjádření lékaře pojistitele. Článek 5 Osoby, které jsou oprávněné převzít plnění 1. Pokud není v obecně závazném právním předpise nebo ve VPP uvedeno jinak, má pojištěný právo, aby mu bylo vyplaceno pojistné plnění, nastane-li u něj pojistná událost. 2. Je-li dohodnuto, že pojistnou událostí je smrt pojištěného, má pojistník právo určit osobu, které má pojistnou událostí vzniknout právo na plnění, a to jménem nebo vztahem k pojištěnému (dále též jen oprávněná osoba ). Až do vzniku pojistné události může pojistník určení oprávněné osoby změnit; není-li pojistník sám pojištěným, může tak učinit jen s písemným souhlasem pojištěného. Změna určení oprávněné osoby je účinná dnem doručení sdělení pojistiteli. Není-li oprávněná osoba v době pojistné události určena nebo nenabude-li práva na plnění, nabývají tohoto práva osoby určené obecně závaznými právními předpisy 4. POJISTNÉ PLNĚNÍ Článek 6 Společná ustanovení o pojistném plnění 1. Nárok na pojistné plnění (dále také jen plnění ) vzniká za podmínek stanovených pojistnou smlouvou a jejími smluvními ujednáními, VPP, resp. obecně závaznými právními předpisy, nastane-li pojistná událost. 2. Pojistné plnění má formu jednorázového plnění nebo důchodu, a to podle toho, co bylo v pojistné smlouvě dohodnuto. 3. Plnění ze životního pojištění lze se souhlasem pojištěného vinkulovat. Vinkulací se rozumí povinnost pojistitele poskytnout při splnění podmínek stanovených v příkazu k vinkulaci případné pojistné plnění přednostně osobě určené v příkazu k vinkulaci. Vinkulaci lze zrušit pouze se souhlasem toho, v jehož prospěch bylo pojištění vinkulováno. Tyto změny jsou účinné dnem doručení příslušných souhlasů pojistiteli. 4. Náklady spojené s uplatněním nároku na plnění nese ten, kdo nárok uplatňuje. 5. Při vědomém porušení povinností uvedených v článku 13, odst. 4 těchto VPP může pojistitel od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže by při pravdivém a úplném odpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel nebo ji uzavřel za speciálních podmínek. Odstoupením od pojistné smlouvy pojištění zaniká od počátku. Pojistitel vrací pojistníkovi zaplacené pojistné, snížené o náklady, které pojistiteli do zrušení pojištění s provozováním tohoto pojištění vznikly. Pojištěný (popř. osoby, jimž bylo plněno) vrací pojistiteli získané pojistné plnění od počátku tohoto zrušeného pojištění. 6. Dozví-li se pojistitel až po pojistné události, že její příčinou je skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi nemohl zjistit při sjednávání pojištění, a která pro uzavření pojištění byla podstatná, je oprávněn plnění odmítnout; odmítnutím plnění zanikne pojištění. K vrácení pojistného v tomto případě nedochází. 7. Při nesprávných údajích o datu narození nebo pohlaví pojištěného se plnění snižuje v poměru pojistného, které bylo zaplaceno, k pojistnému, které by mělo být placeno na základě správných údajů. Při zjištění neúplné a/nebo nepravdivé odpovědi pojištěného na dotazy týkající se sjednávaného pojištění se plnění snižuje v poměru pojistného, které bylo zaplaceno, k pojistnému, které by bylo placeno na základě správných a úplných údajů. Dozví-li se pojistitel o vědomém porušení povinnosti pojistníka a/nebo pojištěného až po uskutečněném plnění, je osoba, jíž bylo plněno, povinna vrátit poměrnou část pojistného plnění odpovídající snížení plnění. Za splnění těchto povinností ručí pojistník. 8. Smrt pojištěného musí být pojistiteli neprodleně oznámena oprávněnou osobou nebo pojistníkem. Pojistiteli musí být předloženy tyto doklady: a) úředně ověřený úmrtní list s udáním data a místa narození pojištěného (zemřelého), b) podrobné lékařské nebo úřední vysvědčení o příčině smrti a o počátku a průběhu nemoci, jež vedla ke smrti pojištěného. 9. Za účelem možnosti splnění povinnosti poskytnout plnění může pojistitel požadovat další potřebné doklady a informace a sám provést potřebná šetření. Za tímto účelem se může pojistitel obrátit na lékaře, nemocnice a další zdravotnická zařízení, ve kterých byl nebo je pojištěný léčen či vyšetřován. Pojistitel má dále právo nechat provést potřebná vyšetření lékařem, kterého tím pověří. 10. Pojistník uzavřením pojistné smlouvy a pojištěný souhlasem s jejím uzavřením udělují pojistiteli výslovně plnou moc ke všem úkonům nutným v souladu s obecně závaznými právními předpisy a/nebo s VPP ke zjišťování správnosti údajů pro řádné uzavření či změnu pojistné smlouvy, resp. oprávněnosti nároku na pojistné plnění. 11. Pojistitel je oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění, zemřel-li pojištěný v souvislosti s jednáním, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. 12. Plnění je splatné do patnácti (15) dnů ode dne, kdy pojistitel skončil šetření nutná k zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření musí být provedeno bez zbytečného odkladu; nemůže-li být skončeno do jednoho měsíce po tom, kdy se

4 pojistitel o pojistné události dozvěděl, je pojistitel povinen poskytnout pojištěnému na požádání přiměřenou zálohu. Záloha na pojistné plnění nebude vyplacena, pokud šetření nemůže být provedeno v důsledku toho, že se pojištěný odmítl podrobit vyšetření potřebnému k objasnění pojistné události, nebo že pojištěný nebo oprávněná osoba odmítli poskytnout součinnost k získání potřebných dokladů a informací podle odst. 9 tohoto článku. 13. Územní platnost pojištění není omezena, není-li zákonem nebo těmito VPP stanoveno jinak. 14. Pojistné plnění je splatné v České republice v měně České republiky, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 15. U práv na plnění z pojištění počíná běžet promlčecí doba za jeden (1) rok po pojistné události a činí obecně tři (3) roky. 16. V případě připojištění smrti úrazem, připojištění trvalých následků úrazu, připojištění invalidního, připojištění úrazového invalidního a připojištění zproštění od placení pojistného (v tomto odstavci dále jen příslušné připojištění ) je pojistník a/nebo pojištěný povinen bezodkladně oznámit pojistiteli každou změnu či rozšíření zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti pojištěného. Při změně nebo rozšíření výdělečné činnosti pojištěného může pojistitel do jednoho měsíce od data oznámení této změny nebo rozšíření změnit podmínky příslušného (příslušných) připojištění, pokud nová nebo rozšířená výdělečná činnost představuje vyšší pojistné riziko, než jaké odpovídá výdělečné činnosti v době uzavření pojistné smlouvy. Pokud pojistiteli nebyla do doby vzniku pojistné události oznámena změna či rozšíření výdělečné činnosti pojištěného, která představuje vyšší pojistné riziko, než jaké odpovídá výdělečné činnosti v době uzavření pojistné smlouvy, je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění z příslušného připojištění (z příslušných připojištění). Článek 7 Plnění v životním pojištění 1. Z pojištění pro případ smrti vyplatí pojistitel plnění oprávněné osobě na základě žádosti, jsou-li splněny podmínky stanovené pro možnost poskytnout plnění. Jestliže bylo pojištění v rámci jedné pojistné smlouvy sjednáno pro více pojištěných, vyplatí pojistitel plnění v případě úmrtí alespoň jednoho z pojištěných v době trvání pojištění, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. 2. Z pojištění pro případ dožití vyplatí pojistitel na základě žádosti plnění, jestliže se pojištěný dožije stanoveného dne; stanovený den se rozumí s přihlédnutím k případné možnosti prodloužení pojištění v souladu s pojistnou smlouvou a jejími smluvními ujednáními. Jestliže bylo pojištění smluveno pro více pojištěných, vyplatí pojistitel plnění, pokud se všichni pojištění dožijí stanoveného dne, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. 3. Z pojištění pro případ smrti nebo dožití vyplatí pojistitel plnění na základě žádosti pojištěnému, jestliže se pojištěný dožije stanoveného dne, nebo oprávněné osobě v případě smrti pojištěného během doby trvání pojištění; stanovený den se rozumí s přihlédnutím k případné možnosti prodloužení pojištění v souladu s pojistnou smlouvou a jejími smluvními ujednáními. Jestliže bylo pojištění smluveno pro více pojištěných, vyplatí pojistitel plnění v případě úmrtí jednoho z pojištěných v době trvání pojištění nebo v případě dožití se všech pojištěných stanoveného dne, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. 4. Osoba, které má smrtí pojištěného vzniknout právo na plnění, tohoto práva nenabude, způsobila-li pojištěnému smrt úmyslným trestným činem, pro který byla soudem pravomocně uznána vinnou. To platí i tehdy, nastala-li smrt pojištěného následkem činu osoby, jíž má smrtí pojištěného vzniknout právo na plnění, a toto jednání jinak nese podstatné znaky úmyslného trestného činu, avšak z důvodů uvedených níže v poznámce pod čarou 5 nedošlo k projednání skutku před soudem a/nebo potrestání pachatele. 5. Pojistitel vyplatí oprávněné osobě odbytné místo plnění pro případ smrti pojištěného: a) při smrti pojištěného následkem sebevraždy v době do dvou (2) let od počátku pojištění nebo od zvýšení pojistné částky (rozumí se jiné zvýšení pojistné částky než v důsledku indexace pojištění dle článku 15 těchto VPP), b) při smrti pojištěného v přímé nebo nepřímé souvislosti s válečnými událostmi, se vzpourou, s povstáním, s občanskými nepokoji nebo (nejedná-li se o stav krajní nouze nebo nutné obrany) s aktivní účastí pojištěného na násilné akci. Článek 8 Plnění v připojištění smrti úrazem a v připojištění trvalých následků úrazu 1. Z připojištění smrti úrazem vyplatí pojistitel plnění oprávněné osobě na základě žádosti, jestliže ke smrti pojištěného dojde následkem úrazu do dvanácti (12) měsíců ode dne, kdy pojištěný tento úraz utrpěl. 2. Z připojištění trvalých následků úrazu vyplatí pojistitel na základě žádosti v pojistné smlouvě určené procento z pojistné částky sjednané pro toto připojištění, odpovídající příslušnému stupni trvalého tělesného poškození, prokáže-li se v průběhu dvanácti (12) měsíců ode dne úrazu, že tento úraz zanechá trvalé tělesné poškození. Pokud úraz zanechá více trvalých tělesných poškození, vyplatí pojistitel pouze jedno plnění, a to nejvyšší plnění za jedno tělesné poškození. Pokud by výplatou pojistného plnění přesáhlo celkové pojistné plnění z tohoto připojištění sjednanou pojistnou částku, vyplatí pojistitel pouze rozdíl sjednané pojistné částky a souhrnu všech dosud vyplacených pojistných plnění z tohoto připojištění. Okamžikem, kdy souhrn všech vyplacených pojistných plnění z tohoto připojištění dosáhne 100 % sjednané pojistné částky, toto připojištění zaniká. 3. Je-li sjednáno připojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu jako společné připojištění, pak souhrn všech vyplacených pojistných plnění z tohoto připojištění nesmí přesáhnout 100 % pojistné částky sjednané pro toto

5 připojištění. Pokud by výplatou pojistného plnění přesáhlo celkové pojistné plnění z tohoto připojištění sjednanou pojistnou částku, vyplatí pojistitel pouze rozdíl sjednané pojistné částky a souhrnu všech dosud vyplacených pojistných plnění z tohoto připojištění. Okamžikem, kdy souhrn všech vyplacených pojistných plnění z tohoto připojištění dosáhne 100 % sjednané pojistné částky, toto připojištění zaniká. 4. Zemře-li pojištěný následkem úrazu a pojistitel již dříve poskytl pojistné plnění z tohoto úrazu, vyplatí pojistitel pouze případný rozdíl mezi pojistnou částkou pro případ smrti úrazem a plněním již vyplaceným; je-li pojistná částka pro případ smrti úrazem nižší než již vyplacené pojistné plnění z tohoto úrazu, nevyplácí se za smrt úrazem žádné plnění. Je-li uzavřeno jak připojištění smrti úrazem tak připojištění trvalých následků úrazu, plní pojistitel z jedné události, která má v konečném důsledku za následek smrt pojištěného, pouze jednou, a to i s přihlédnutím ke znění předchozí věty. Článek 9 Plnění v invalidním připojištění a v úrazovém invalidním připojištění 1. Plnění z invalidního připojištění a/nebo úrazového invalidního připojištění bude vyplaceno, pokud pojistník a/nebo pojištěný a) oznámí pojistiteli trvalou plnou invaliditu pojištěného nejpozději do šesti (6) měsíců od události, která vedla ke vzniku trvalé plné invalidity nebo o které bylo možné se odůvodněně domnívat, že by k ní vést mohla, a dále b) prokáže pojistiteli trvání trvalé plné invalidity dle požadavků pojistitele, zejména s přihlédnutím k ustanovení článku 4, odst. 4 těchto VPP (invalidní připojištění), resp. článku 4, odst. 5 těchto VPP (úrazové invalidní připojištění), a c) vyvine na požádání pojistitele přiměřenou potřebnou součinnost. 2. Pokud pojistník a/nebo pojištěný nesplní ve stanovené lhůtě doručením pojistiteli svůj závazek dle odst. 1 tohoto článku, je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění. Článek 10 Plnění v připojištění zproštění od placení pojistného 1. Plnění z připojištění zproštění od placení pojistného je na základě žádosti pojistitelem poskytováno tak, že pojistitel plní za pojistníka (tedy ve formě zproštění pojistníka povinnosti platit pojistné z pojištění), a to po dobu plné pracovní neschopnosti pojištěného, pokud trvá v době tohoto připojištění; to neplatí pro první tři (3) měsíce po vzniku této pracovní neschopnosti. Plnění z tohoto připojištění nelze požadovat po dni zániku tohoto připojištění. 2. Plnění z připojištění zproštění od placení pojistného bude při splnění ostatních podmínek pojistné smlouvy a jejích smluvních ujednání a těchto VPP přiznáno, pouze pokud placení pojistného nebylo přerušeno a pokud jsou v době oznámení pojistné události řádně uhrazeny všechny předepsané splátky pojistného. 3. Pojistník nebo pojištěný je povinen oznámit pojistiteli plnou pracovní neschopnost pojištěného vždy nejpozději dva (2) měsíce po jejím vzniku, dále pak na dotaz pojistitele kdykoliv neprodleně prokázat její trvání. Pokud oznámení není ve stanovené lhůtě pojistiteli doručeno, je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění. 4. Pokud dojde ke zvýšení pojistného (rozumí se jiné zvýšení pojistného než v důsledku indexace pojištění dle článku 15 těchto VPP), pojistitel si vyhrazuje právo nevztáhnout připojištění zproštění od placení pojistného na takto zvýšenou část pojistného. Článek 11 Plnění v připojištění závažných onemocnění 1. Pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění z připojištění závažných onemocnění, jsou-li současně splněny následující podmínky: a) pojištěný prokáže pojistiteli uspokojivým způsobem, že v období začínajícím po uplynutí lhůty od počátku tohoto připojištění stanovené v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních (dále také jen čekací doba ) a končícím dnem zániku tohoto připojištění, nastala některá z pojistných událostí definovaných v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních, přičemž jsou splněny tam uvedené podmínky pro vznik práva na pojistné plnění, b) pojistná událost z tohoto připojištění byla řádně a prokazatelně oznámena a doložena pojistiteli do dvou (2) měsíců od jejího vzniku. Pojistitel si vyhrazuje vznik nároku na pojistné plnění podmínit potvrzením diagnózy pojištěného lékařem určeným pojistitelem; pojištěný je povinen podrobit se takovému vyšetření. 2. Pokud není pojistná událost oznámena pojistiteli do dvou (2) měsíců od jejího vzniku, je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění. 3. Povinnost pojistitele vyplatit pojistné plnění z připojištění závažných onemocnění v případě pojistné události tedy poprvé vznikne v den, který následuje po uplynutí čekací doby počínající běžet od počátku tohoto připojištění. Právo na pojistné plnění tedy vznikne, nastane-li některá z pojistných událostí, definovaných v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních, a to v období začínajícím dnem, který následuje po uplynutí čekací doby, a končícím dnem zániku připojištění.

6 4. Pokud dojde k pojistné události před uplynutím čekací doby nebo jsou u pojištěného před uplynutím čekací doby diagnostikovány příznaky závažného onemocnění vedoucího později ke vzniku pojistné události, kterou je toto závažné onemocnění, pojistné plnění se nevyplácí a připojištění zaniká. 5. Pokud byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na pojistné plnění podle odst. 1 tohoto článku a pojištěný zemře před výplatou pojistného plnění, pojistitel vyplatí toto pojistné plnění jeho dědicům. Pojištění poté zaniká bez nároku na výplatu jakéhokoli dalšího pojistného plnění. Článek 12 Výluky z připojištění 1. V připojištění smrti úrazem, v připojištění trvalých následků úrazu, v invalidním připojištění, v úrazovém invalidním připojištění, v připojištění zproštění od placení pojistného a v připojištění závažných onemocnění pojistitel neposkytuje plnění, pokud pojistná událost nastala v přímé nebo nepřímé souvislosti: a) se ztrátou vědomí nebo s podstatným ovlivněním psychické výkonnosti pojištěného, pokud byly způsobeny alkoholem, léky nebo omamnou či návykovou látkou, b) s duševními poruchami, c) se sebevraždou, s pokusem o sebevraždu, jakož i s úmyslným poškozením vlastního zdraví včetně úmyslného nevyhledání zdravotní péče nebo úmyslného nedbání léčebných pokynů, d) s úmyslným trestným činem pojištěného, pro který byl soudem pravomocně uznán vinným, e) s jednáním pojištěného, které jinak nese podstatné znaky úmyslného trestného činu, a to i v případě, že k projednání skutku před soudem a/nebo potrestání pojištěného soudem nedošlo z důvodů uvedených níže v poznámce pod čarou 6, f) s řízením motorového vozidla pojištěným bez odpovídajícího řidičského oprávnění, g) s řízením motorového vozidla pojištěným bez platného osvědčení opravňujícího k provozu na veřejných komunikacích nebo nesplňujícího podstatné náležitosti opravňující k provozu na veřejných komunikacích, h) s jízdou odcizeným motorovým vozidlem, i) s letectvím, s výjimkou pravidelných leteckých spojů a charterových (rekreačních sezónních) letů provozovaných licencovaným leteckým dopravcem, j) s účastí na závodech všeho druhu, kromě atletiky a plavání, k) se sportovní a zábavní činností spojenou s vysokým nebezpečím, jako jsou např. seskoky z letadel (parašutismus), létání včetně používání rogal nebo balónů, horolezectví, speleologie, potápění a tzv. adrenalinové sporty, l) s válečnými událostmi, se vzpourou, s povstáním, s občanskými nepokoji nebo (nejedná-li se o stav krajní nouze nebo nutné obrany) s aktivní účastí pojištěného na násilné akci nebo rvačce, m) s radioaktivním nebo ionizujícím zářením, které je následkem jaderné katastrofy nebo poruchy na jaderném zařízení. 2. V připojištění smrti úrazem, v připojištění trvalých následků úrazu, v invalidním připojištění, v úrazovém invalidním připojištění, v připojištění zproštění od placení pojistného a v připojištění závažných onemocnění pojistitel dále neposkytuje plnění, pokud k pojistné události nebo k příčinám pojistné události došlo při pobytu mimo Českou republiku delším než tři (3) měsíce. Pobytem mimo Českou republiku se pro účely těchto VPP rozumí pobyt pojištěného mimo území České republiky, aniž by pojistitel s tím vyslovil předem souhlas; souhlasu pojistitele není zapotřebí při pobytu pojištěného na území států Evropské unie, USA, Kanady a Slovenska. 3. V invalidním připojištění a v připojištění zproštění od placení pojistného pojistitel dále neposkytuje plnění, pokud je pojištěný nakažen virem HIV nebo jeho variantami, a to i v případě, že nákaza nezpůsobila nemoc AIDS. POJISTNÁ SMLOUVA, POJISTNÉ A ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Článek 13 Uzavření pojistné smlouvy 1. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít i na základě písemně zpracovaného návrhu pojistníka na uzavření pojistné smlouvy (dále též jen Návrh ). 2. V případě uvedeném v odst. 1 tohoto článku je pojistná smlouva uzavřena přijetím Návrhu ve lhůtě pojistníkem uvedené, a to okamžikem, kdy pojistník obdrží sdělení pojistitele o přijetí Návrhu. Pojistitel zároveň s tímto sdělením zašle pojistníkovi potvrzení o uzavření pojistné smlouvy (dále též jen pojistka ). Pojištění začíná v 0.00 hod. dne, kdy pojistitel přijal Návrh pojistníka, pokud není v těchto VPP nebo v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních stanoveno jinak. Pojistka obsahuje základní údaje o pojistné smlouvě včetně dne počátku pojištění. 3. Pojistitel je oprávněn zjišťovat a přezkoumávat zdravotní stav pojišťované osoby, a to na základě jejího souhlasu nebo souhlasu jejího zákonného zástupce. Za tímto účelem se může pojistitel obrátit na lékaře, nemocnice a další zdravotnická zařízení, ve kterých byly nebo jsou pojišťované osoby léčeny či vyšetřovány. Pojistitel má dále právo nechat provést potřebná vyšetření pojišťované osoby lékařem, kterého tím pověří. Pojistitel je také oprávněn přezkoumat zdravotní stav pojištěného při změnách pojistné smlouvy. 4. Pojistník je povinen odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění. To platí též, jde-li o změnu pojištění. Tuto povinnost má i pojištěný, i když pojistnou smlouvu sám neuzavírá. Následky

7 nesplnění či neplnění této povinnosti jsou stanoveny v článku 6, odst. 5 těchto VPP a v obecně závazných právních předpisech. 5. Souhlas se zjišťováním a přezkoumáváním zdravotního stavu pojištěného (pojišťované osoby), jakož i dalších skutečností rozhodných pro uzavření pojistné smlouvy nebo pro přiznání nároku na plnění z pojistné smlouvy, dává pojištěný a/nebo ten, kdo s pojistitelem uzavírá pojistnou smlouvu, podpisem návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Podpisem návrhu na uzavření pojistné smlouvy pojištěný a/nebo pojistník uděluje pojistiteli plnou moc ke všem úkonům nutným v souladu s obecně závaznými právními předpisy nebo s VPP, s pojistnou smlouvou a jejími smluvními ujednáními ke zjišťování správnosti a úplnosti údajů pro řádné uzavření či změnu pojistné smlouvy, resp. ke zjišťování oprávněnosti nároku na pojistné plnění. Analogicky se za udělení takové plné moci v tomto rozsahu považuje i pozdější písemný souhlas pojištěného s již uzavřenou pojistnou smlouvou. 6. Skutečnosti, které se pojistitel dozví při zjišťování zdravotního stavu pojišťované osoby (pojištěného), jakož i další skutečnosti, rozhodné pro uzavření pojistné smlouvy nebo pro přiznání nároku na plnění z pojistné smlouvy, je oprávněn pojistitel použít jen pro svou potřebu pro účely pojištění, jinak jen se souhlasem pojištěného. 7. Dojde-li ke ztrátě nebo zničení pojistky, vydá pojistitel tomu, kdo s ním pojistnou smlouvu uzavřel, na jeho žádost a náklady druhopis pojistky. Vydáním druhopisu pojistky pozbývají originál pojistky nebo její dříve vydané druhopisy platnosti. 8. Pokud je při změnách pojistné smlouvy vydána nová pojistka, pozbývají dříve vydané pojistky platnosti. Článek 14 Pojistné 1. Pojistné je úplatou za poskytovanou pojistnou ochranu. Výše pojistného se určuje podle sazeb pro jednotlivé druhy pojištění a připojištění a je uvedena v pojistné smlouvě. 2. Pojistné se platí buď najednou za celou dobu trvání pojištění (jednorázové pojistné), nebo za dohodnutá pojistná období (běžné pojistné). V pojistné smlouvě lze dohodnout, že jednorázové nebo běžné pojistné bude placeno ve splátkách. 3. Pokud se výše pojistného určuje s přihlédnutím k věku pojištěného, stanoví se vstupní věk pojištěného v letech jako rozdíl mezi rokem narození a rokem počátku pojištění; v případě že den počátku pojištění pořadím v kalendářním roce předchází dni narození, odečte se od věku vypočítaného dle předchozí věty jeden (1) rok. 4. Jednorázové pojistné a běžné pojistné za první pojistné období (resp. jeho první splátka) jsou splatné ihned po uzavření pojistné smlouvy. Pojistné za další pojistné období (resp. jeho první splátka) je splatné dnem počátku tohoto období. 5. Pojistitel si vyhrazuje právo podmínit přijetí návrhu složením zálohy na pojistné. 6. Pojistitel má právo na pojistné do zániku pojištění nebo do dne jeho převodu na pojištění bez placení pojistného, není-li v obecně závazných právních předpisech, v těchto VPP nebo v pojistné smlouvě a jejích smluvních ujednáních stanoveno jinak. 7. Je-li dohodnuto placení běžného pojistného ve splátkách, lhůta pro zánik pojištění 7 běží vždy ode dne splatnosti nejstarší nezaplacené splátky; dojde-li tedy během této lhůty k zaplacení alespoň jedné celé dlužné splátky, posunuje se počátek této lhůty na den splatnosti následné nejstarší dosud plně nezaplacené splátky. Článek 15 Indexace pojištění 1. V pojištění za běžné pojistné lze sjednat automatické zvyšování pojistného a pojistné částky pro životní pojištění a sjednaná připojištění ke dni výročí počátku pojištění (dále jen indexace pojištění ). 2. Indexace pojištění se provádí způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních k výročí počátku pojištění. Pojistitel je oprávněn stanovit minimální hodnotu indexu. Pojistník obdrží sdělení o nové výši pojistného a pojistné částky nejméně třicet (30) dní přede dnem výročí počátku pojištění. 3. Při indexaci pojištění se zvyšují pojistné částky bez přezkoumávání zdravotního stavu pojištěného. Článek 16 Ukončení a změny pojistné smlouvy 1. Do dvou (2) měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy může pojištění vypovědět jak pojistník, tak pojistitel. Výpovědní lhůta je osmidenní a jejím uplynutím pojištění zanikne. Bylo-li v takovém případě již zaplaceno pojistné nebo jeho část (splátka) a nebylo-li a nebude-li (na základě žádosti o výplatu pojistného plnění) pojistitelem z této pojistné smlouvy plněno, pojistitel vrátí (není-li v souladu s pojistnou smlouvou a jejími smluvními ujednáními příslušná jiná část) zbývající část pojistného, sníženou o náklady, které vznikly s uzavřením a trváním pojistné smlouvy. 2. Pojistník je oprávněn kdykoliv navrhnout ukončení pojištění dohodou s pojistitelem. V případě zániku pojištění dohodou 8 však pojistitel není povinen vrátit zbývající část pojistného, které bylo původně zaplaceno za období následující po tomto zániku pojištění.

8 3. Při zániku životního pojištění za běžné pojistné, nikoli však uplynutím sjednané určité doby trvání pojištění, vyplatí pojistitel v souladu s pojistnou smlouvou a jejími smluvními ujednáními odbytné, je-li tak dohodnuto v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních. Další podmínkou pro výplatu odbytného je, že uplynula minimální doba trvání pojištění stanovená v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních a běžné pojistné bylo uhrazeno alespoň za tuto dobu. Výše odbytného je určena v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních. Nejpozději výplatou odbytného pojištění zaniká. 4. Při zániku životního pojištění za jednorázové pojistné, nikoli však uplynutím sjednané určité doby trvání pojištění, vyplatí pojistitel v souladu s pojistnou smlouvou a jejími smluvními ujednáními odbytné, je-li tak dohodnuto v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních. Výše odbytného je určena v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních. Nejpozději výplatou odbytného pojištění zaniká. 5. Způsob zániku pojištění, včetně určení vzájemného vztahu mezi jednotlivými připojištěními navzájem či vzájemného vztahu základního pojištění a připojištění, může také stanovit pojistná smlouva a její smluvní ujednání. 6. Připojištění sleduje z hlediska jeho ukončení osud základního pojištění a nelze ho samostatně vypovědět či jinak ukončit, nestanoví-li tyto VPP nebo pojistná smlouva a/nebo její smluvní ujednání jinak. Článek 17 Doba trvání pojištění a připojištění k němu 1. Pojištění lze sjednat na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. 2. Pojištění sjednaná na dobu určitou končí uplynutím stanovené doby (dnem uvedeným na pojistce a stanoveným jako konec pojištění), a to ve hodin tohoto dne. To neplatí, stanoví-li pojistná smlouva a/nebo její smluvní ujednání, že doba trvání pojištění může být automaticky prodlužována, pokud pojistník výslovně neoznámí písemně pojistiteli ve stanovené lhůtě před skončením dosavadní doby trvání pojištění, že nehodlá akceptovat automatické prodloužení pojištění. V takovém případě automatického prodloužení vystaví pojistitel novou pojistku s určením odpovídajícího dne ukončení pojištění. 3. Počátek a konec připojištění sjednaných současně s životním pojištěním může být vázán na dosažení určitého věku pojištěným, je-li tak stanoveno v těchto VPP nebo v pojistné smlouvě a/nebo jejích smluvních ujednáních. INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Článek 18 Obecná ustanovení o investičním životním pojištění 1. Investiční životní pojištění je životní pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s investičním fondem, je tedy spojeno s programy investování ustanovenými pojistitelem. 2. V případě úmrtí pojištěného v průběhu trvání investičního životního pojištění pojistitel vyplatí pojistné plnění ve výši stanovené v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních. 3. Kapitálová hodnota pro investiční životní pojištění se určí jako hodnota podílů programů investování, které jsou připsány na pomyslném (pouze pro účely výpočtu uvažovaném) podílovém účtu k dané pojistné smlouvě. Vytváření a rušení podílů na pomyslném podílovém účtu, jakož i stanovování hodnoty podílů, provádí pojistitel v souladu s pojistnou smlouvou a jejími smluvními ujednáními. Pojistník může kdykoliv v průběhu trvání investičního životního pojištění jednostranným úkonem, a to zaplacením mimořádného pojistného, zvýšit kapitálovou hodnotu pojištění; může tak učinit pouze za podmínek stanovených v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních a musí o tom uvědomit písemně pojistitele. 4. Výše pojistného plnění pro případ dožití vypláceného podle článku 7, odst. 3 těchto VPP je u investičního životního pojištění rovna kapitálové hodnotě pojištění, není-li v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních stanoveno jinak. 5. Pojistník je oprávněn kdykoliv navrhnout ukončení investičního životního pojištění dohodou s pojistitelem. Pokud vznikl nárok na odbytné, vyplatí pojistitel při ukončení investičního životního pojištění kapitálovou hodnotu pojištění sníženou o tzv. stornovací poplatek, pokud je tak v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních ujednáno. 6. Pojistná smlouva a/nebo její smluvní ujednání mohou stanovit, za jakých podmínek lze sjednat dodatek k pojistné smlouvě mezi pojistníkem a pojistitelem, na základě kterého může vzniknout nárok na plnění ve výši části kapitálové hodnoty investičního životního pojištění. 7. Pojistník, kterému vznikl nárok na odbytné a který nehodlá pokračovat v placení běžného pojistného, může požádat o ukončení placení tohoto pojistného, pokud výše kapitálové hodnoty pojištění přesahuje minimum stanovené pojistitelem. Poté, co je pojistiteli doručena písemná žádost, bude pojištění za podmínek stanovených v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních převedeno na pojištění bez placení pojistného a bude trvat do dne, kdy výše kapitálové hodnoty dosáhne nulové hranice (nebo ji dokonce překročí do záporu); poté pojištění zanikne bez náhrady. Pro účely tohoto odstavce se do kapitálové hodnoty pojištění nezahrnuje hodnota podílů vytvořených na základě zaplacení mimořádného pojistného.

9 8. Pokud v případě investičního životního pojištění uplynula lhůta pro zánik pojištění v důsledku neplacení pojistného stanovená obecně závazným právním předpisem 9, ale vznikl přitom již nárok na odbytné a výše kapitálové hodnoty pojištění k tomu dni přesahuje minimum stanovené pojistitelem, pojištění bude automaticky převedeno na pojištění bez placení pojistného a bude trvat do dne, kdy výše kapitálové hodnoty dosáhne nulové hranice (nebo ji dokonce překročí do záporu); poté pojištění zanikne bez náhrady. Pro účely tohoto odstavce se do kapitálové hodnoty pojištění nezahrnuje hodnota podílů vytvořených na základě zaplacení mimořádného pojistného. 9. I po převodu pojištění na pojištění bez placení pojistného podle odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku zůstává zachováno právo pojistníka na výpověď pojištění s výplatou odbytného, pokud je tak stanoveno v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních. 10. Pokud bylo investiční životní pojištění za běžné pojistné sjednáno s pojistnou částkou pro případ smrti, zaniká pojištění bez náhrady okamžikem, kdy výše kapitálové hodnoty dosáhne nulovou hranici (nebo ji dokonce překročí do záporu). To se nevztahuje na případy, kdy pojistitel v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních na určité období sjednal garanci pojistné částky. V tomto garančním období pak pojištění dosažením nulové hranice (nebo jejím překročením do záporu) nezanikne. Pro účely tohoto odstavce se do kapitálové hodnoty pojištění nezahrnuje hodnota podílů vytvořených na základě zaplacení mimořádného pojistného. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 19 Závěrečná ustanovení 1. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o každé změně své adresy a/nebo doručovací adresy. 2. Pojistitel zasílá pojistníkovi poštovní zásilky na poslední pojistiteli známou kontaktní adresu pojistníka a/nebo pojištěného v České republice. Pokud pojistník přesídlí do zahraničí, musí pojistiteli sdělit svou kontaktní adresu na území České republiky. 3. Pojistník i pojištěný jsou povinni bezodkladně oznámit pojistiteli průkazným způsobem ukončení trvalého pobytu pojištěného na území České republiky a také každou změnu jeho pobytu mimo Českou republiku, pokud jde o pobyt delší než tři (3) měsíce; to neplatí pro pobyt na území států Evropské unie, USA, Kanady a Slovenska. 4. Veškerá sdělení, oznámení a žádosti týkající se pojištění se podávají písemně ve formě předepsané pojistitelem. Sdělení adresovaná pojistiteli jsou účinná dnem jejich doručení centrále pojistitele. 5. Nebyl-li adresát písemnosti týkající se pojištění zastižen na poslední odesílateli známé adrese, za den doručení se považuje den, kdy se písemnost dostala do dispozice adresáta na poslední odesílateli známé adrese, nebo třetí (3.) den po uložení písemnosti u držitele poštovní licence, byla-li písemnost takto uložena, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Odepře-li adresát písemnost převzít, je písemnost doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno; adresát o důsledku odepření převzetí nemusí být poučen. 6. Tyto Všeobecné pojistné podmínky byly přijaty pojistitelem dne Pojistitel je oprávněn změnit tyto Všeobecné pojistné podmínky. Účinnosti taková změna ve vztahu k již uzavřeným pojistným smlouvám, k plnění z nich a ve vztahu k již odeslaným Návrhům jiným stranám budoucí smlouvy nebo předaných pojistnému agentovi pojišťovny nabývá třicátý (30.) den po oznámení této změny VPP pojistníkovi a pojištěnému. Pojistník a/nebo pojištěný mohou oznámením doručeným do konce této lhůty pojistiteli oznámit pojistiteli, že změnu VPP neakceptují a v takovém případě se vztahuje na toto pojištění to znění VPP, které bylo platné před touto změnou VPP. 8. Návrhy na uzavření pojistné smlouvy odeslané pojistiteli nebo předané pojistnému agentovi pojistitele přede dnem přijetí těchto Všeobecných pojistných podmínek se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní pojištění a připojištění k němu společnosti Commercial Union životní pojišťovna, a.s. vydané pod č. 02/01 VPP 2.0, pokud se strany nedohodnou jinak. Pojistné smlouvy uzavřené přede dnem přijetí těchto Všeobecných pojistných podmínek a plnění z nich se řídí příslušnými předchozími VPP, pokud se strany nedohodnou jinak. 1 ke dni přijetí těchto Všeobecných pojistných podmínek zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění a připojištění k němu společnosti Aviva životní pojišťovna, a.s. vydané pod č. VPP ke dni přijetí těchto VPP v 219 a trestního zákona 4 ke dni přijetí těchto VPP v 817, odst. 2 a 3 občanského zákoníku 5 ke dni přijetí těchto VPP ustanovení (a) 11 odst. 1 písm. a) e) a j), (b) 172 odst. 1 písm. e) nebo (c) 173 odst. 1 trestního řádu 6 ke dni přijetí těchto VPP ustanovení (a) 11 odst. 1 písm. a) e) a i) j), (b) 172 odst. 1 písm. e) nebo odst. 2 písm. a), (c) 173 odst. 1, (d) 307 a násl. nebo (e) 309 a násl. trestního řádu 7 ke dni přijetí těchto VPP viz 801 občanského zákoníku 8 ke dni přijetí těchto VPP v souladu s 804 občanského zákoníku 9 ke dni přijetí těchto VPP v 801 občanského zákoníku 01/03 VPP 3.0

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje MetLife pojišťovna a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ K NĚMU SPOLEČNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. ÚVOD Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na životní pojištění a doplňková pojištění ( připojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění VPP-Ž-0302 1.L.10.01 03/2007 Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00, Česká republika Telefon: +420 841 111 121. Fax: +420 225 021 200. www.axa.cz AXA životní pojišťovna

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje Aviva životní pojišťovna, a. s. (dále také jen pojišťovna

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ZDRAVÍ A DŮCHOD Úvodní ustanovení Pro investiční životní pojištění pro zdraví a důchod, které sjednává Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., adresa nám. Kinských 602/2, 150 00 Praha 5, IČ: 257 20 198, zapsaná v Obchodním

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS

Soubor pojistných podmínek. pro. Životní pojištění s Filipem PLUS Soubor pojistných podmínek pro Životní pojištění s Filipem PLUS + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy - 1 - se sídlem Praha 4, 140 21, Budějovická 5, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11)

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé pojištění

Více

EVROPSKÁ JISTOTA. 5. Bylo-li ujednáno, lze běžné pojistné hradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně, za podmínek uvedených

EVROPSKÁ JISTOTA. 5. Bylo-li ujednáno, lze běžné pojistné hradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně, za podmínek uvedených EVROPSKÁ JISTOTA Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU DAŇOVÉ VÝHODY ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DAŇOVÉ VÝHODY PLUS KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ RIZIKOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU 841 444 555 www.cpp.cz CPP_Desky_ZPFilipPLUS.indd 11 Desky_ZP_Filip_Plus_A4.indd

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY

OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY OZNÁMENÍ INFORMACÍ ZÁJEMCŮM PŘED UZAVŘENÍM POJISTNÉ SMLOUVY V souladu s 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (dále také jen Zákon ), poskytuje Aviva životní pojišťovna, a.s. (dále také jen pojišťovna

Více

Článek VII. Dynamizace

Článek VII. Dynamizace stanoveným právními předpisy (elektronická zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou odesílatele). 4) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou

Více

Pojistné podmínky. Obsah. Lazarská 13/8 Fax: Praha 2 Česká republika

Pojistné podmínky. Obsah. Lazarská 13/8 Fax: Praha 2  Česká republika Winterthur pojišťovna a.s. Tel.: 841 111 121 Lazarská 13/8 Fax: 225 021 200 120 00 Praha 2 www.winterthur.cz Česká republika Pojistné podmínky 0106 Obsah Hlava I. Obecná část 2 Hlava II. Zvláštní část

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Vznik a doba trvání pojištění Článek 3 Pojistné a pojistné období Článek 4 Zánik pojištění Článek

Více

Oddíl 1. Investiční životní pojištění. Strana 3

Oddíl 1. Investiční životní pojištění. Strana 3 Všeobecné pojistné podmínky 030 Oddíl I. Obecná část Článek.. Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění při pobytu v nemocnici DOPN

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění při pobytu v nemocnici DOPN Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění při pobytu v nemocnici DOPN 120917 Platnost od 17.09.2012 Úvodní ustanovení Pro pojištění při pobytu v nemocnici, které sjednává ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ. (dále též jen SZJ 3.

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ. (dále též jen SZJ 3. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ (dále též jen SZJ 3.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato smluvní ujednání jsou

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ (DÁLE TAKÉ JEN SZJ 4.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní

Více

Pojistné podmínky. Hlava I. Obecná časť

Pojistné podmínky. Hlava I. Obecná časť Pojistné podmínky 0307 Hlava I. Obecná časť Článek 1.1. Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě,

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

AEGON VIA. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění. Článek 4 Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění. Článek 1 Úvodní ustanovení

AEGON VIA. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění. Článek 4 Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění. Článek 1 Úvodní ustanovení AEGON VIA AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Všeobecné pojistné podmínky 0310

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část Článek 1.1. Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU UP0906

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU UP0906 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU UP0906 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí (Druhy pojištění)

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část 512537_T TOP 20 02/2013 Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část Článek 1.1. Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona

Více

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění...

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění... Informace zájemci... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění... 7 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemoci... 9 Zvláštní pojistné

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Skupinová pojistná smlouva POJIŠTĚNÍ ÚRAZU

VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Skupinová pojistná smlouva POJIŠTĚNÍ ÚRAZU VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Skupinová pojistná smlouva POJIŠTĚNÍ ÚRAZU SPSU 2010 VPPU 2010 VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a. s. Skupinová pojistná smlouva o úrazovém pojištění osob při myslivecké činnosti SPSU 2010

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. Účinnost těchto všeobecných pojistných podmínek je od 1. ledna 2014.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. Účinnost těchto všeobecných pojistných podmínek je od 1. ledna 2014. VPPSŽP 1.0 účinnost od 1. ledna 2014 Kód: Group 100 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 1.2 1.3 1.4 Účinnost těchto všeobecných pojistných

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 1/2005 (znění platné od 1. 1. 2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 1/2005 (znění platné od 1. 1. 2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY č. 1/2005 (znění platné od 1. 1. 2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní pojištění, které sjednává

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL 5.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP )

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 950 PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 950 PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 950 PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Článek I. Úvodní ustanovení Pro životní pojištění, které sjednává Kooperativa, pojišťovna, a. s., Templová 747, Praha 1, zapsaná u rejstříkového soudu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Životní pojištění. s Filipem VARIANT. ...s jistotou do budoucnosti. Komplexní životní pojištění, které zahrnuje:

Životní pojištění. s Filipem VARIANT. ...s jistotou do budoucnosti. Komplexní životní pojištění, které zahrnuje: Životní pojištění s Filipem VARIANT...s jistotou do budoucnosti Komplexní životní pojištění, které zahrnuje: Kapitálové životní pojištění Zabezpečení v důchodovém věku Alternativní připojištění Daňová

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (znění platné od 1.1.2010)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (znění platné od 1.1.2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (znění platné od 1.1.2010) Článek 1: Úvodní ustanovení 1.1 Pro životní pojištění, které sjednává POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. (dále jen pojistitel

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Pojistné podmínky Premium 2.0

Pojistné podmínky Premium 2.0 Pojistné podmínky Premium 2.0 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění MetLife pojišťovny a.s............................. 1 Všeobecné pojistné podmínky pro neživotní pojištění MetLife

Více

Všeobecné pojistné podmínky 0310

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část Článek 1.1. Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN BĚŽNÉ POJISTNÉ (DÁLE TAKÉ JEN SZP 4.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30160108 platné od 1.1.2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. č. BFPL 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFPL 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ č. 1/14 OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P článek 1-22 str. 2 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EU 8484/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/05 Článek 1 Úvodní ustanovení Soukromé pojištění, které uzavírá UNIQA pojišťovna,

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1

pojistnou smlouvu na skupinové pojištění: Oddíl I Předmět a účel smlouvy Článek 1 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL 4.1 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP )

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha

Více

Informace zájemci Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění...

Informace zájemci Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... Informace zájemci... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 3 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... 4 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění... 5 Poznámky... 6

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P - 410/07 PRO POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU PRO NEZÁVISLÉ ČINNOSTI

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P - 410/07 PRO POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU PRO NEZÁVISLÉ ČINNOSTI VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY P - 410/07 PRO POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU PRO NEZÁVISLÉ ČINNOSTI Článek I. Úvodní ustanovení Soukromé pojištění pro případ přerušení provozu pro nezávislé činnosti (dále jen

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění ze dne 1. 3. 2008 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011

č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 č. UCBHJP 1/2011 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku č. 1, 2 a 3) znění platné od 2. 5. 2013 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy č. UCBHJP 1/2011 (ve znění dodatku

Více

Soubor pojistných podmínek. MOZAIKA rodinné úrazové pojištění

Soubor pojistných podmínek. MOZAIKA rodinné úrazové pojištění Soubor pojistných podmínek MOZAIKA rodinné úrazové pojištění + Produktový list Úrazové a zdravotní pojištění + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy 12/2012 1 produktový infolist Úrazové a

Více

Pojistné podmínky TERM 1.0

Pojistné podmínky TERM 1.0 Pojistné podmínky TERM 1.0 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění MetLife pojišťovny a.s............................. 1 Zvláštní pojistné podmínky pro rizikové životní pojištění

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění ze dne 1. 3. 2008 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění ze dne 1. 12. 2009 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více