lánek 4 Pojistná událost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "lánek 4 Pojistná událost"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ K NĚMU SPOLEČNOSTI AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. Úvod Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na životní pojištění a připojištění k němu (dále také jen pojištění ), která sjednává Aviva životní pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku 1, tyto Všeobecné pojistné podmínky 2 (dále také jen VPP ) a pojistná smlouva a její smluvní ujednání s osobou, která s pojistitelem tuto pojistnou smlouvu uzavřela (dále jen pojistník ). 2. Pojištěný je osoba, na jejíž život nebo zdraví se pojištění vztahuje. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2 Typy pojištění 1. Pojistitel v rámci životního pojištění sjednává zejména: a) pojištění pro případ smrti, b) pojištění pro případ dožití, c) pojištění pro případ smrti nebo dožití, d) pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s programem investování (dále také jen investiční životní pojištění ). 2. V jedné pojistné smlouvě lze současně s životním pojištěním sjednat zejména: a) připojištění pro případ smrti úrazem (dále také jen připojištění smrti úrazem ), b) připojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu (dále také jen připojištění trvalých následků úrazu ), c) připojištění pro případ trvalé plné invalidity (dále také jen invalidní připojištění ), d) připojištění pro případ trvalé plné invalidity následkem úrazu (dále také jen úrazové invalidní připojištění ), e) připojištění zproštění od placení pojistného pro případ plné pracovní neschopnosti (dále také jen připojištění zproštění od placení pojistného ), f) připojištění pro případ závažných onemocnění (dále také jen připojištění závažných onemocnění ). 3. Pojistitel může sjednat i jiné typy životního pojištění a připojištění k němu. Článek 3 Definice pojmů 1. Definice použité v těchto Všeobecných pojistných podmínkách se vztahují pouze na životní pojištění a připojištění k němu, která sjednává pojistitel. 2. Úrazem se rozumí náhlé, neočekávané, násilné a zjevné působení zevních sil, které přímo a nezávisle na jakémkoliv fyzickém a duševním onemocnění pojištěného způsobilo během dvanácti (12) měsíců od okamžiku úrazu trvalé tělesné poškození pojištěného nebo jeho smrt. 3. Za úraz se považuje také: a) utonutí, b) tělesné poškození nebo smrt vzniklá výlučně následkem náhlého a neočekávaného působení jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních), c) tělesné poškození nebo smrt vzniklá výlučně následkem náhlého a neočekávaného působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, d) tělesné poškození nebo smrt, které nastaly následkem úmyslného trestného činu spáchaného jinou osobou než pojištěným, tedy jestliže se jednalo o čin, jehož skutková podstata je spojena se změnami na osobním zdravotním stavu oběti a je uvedena v trestním zákoně 3, e) nemoc vzniklá výlučně následkem úrazu, f) místní hnisání po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem, g) nákaza tetanem nebo vzteklinou při úrazu.

2 4. Za úraz se nepovažuje: a) tzv. pracovní úraz nebo nemoc z povolání (podle pracovněprávních předpisů), nemá-li povahu úrazu podle odst. 2 a 3 tohoto článku, b) zhoršení nemoci následkem úrazu, c) sebevražda nebo pokus o ni, d) diagnostické, léčebné nebo preventivní opatření, které slouží k léčení následků úrazu, e) náhle vzniklé onemocnění jako důsledek poškození cév; amoce (odchlípení) sítnice, f) tělesné poškození nebo smrt vzniklá následkem otravy v důsledku požití pevných nebo kapalných látek polknutím. 5. Trvalým tělesným poškozením se rozumí: a) úplná ztráta orgánu nebo jiné části těla, b) úplné pozbytí všech funkcí orgánu nebo jiné části těla, c) jiný stav podstatného porušení tělesné struktury či funkce, je-li tento stav uveden v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních, přičemž je taková ztráta či porušení potvrzena lékařem, kterého určí pojistitel. 6. Trvalou plnou invaliditou se rozumí trvalá a plná neschopnost pojištěného vykonávat v době ohlášení pojistné události a kdykoliv v budoucnu jakoukoliv výdělečnou činnost, pro kterou má přiměřené předpoklady vyplývající z jeho znalostí, dosaženého vzdělání, kvalifikace a zkušeností, s přihlédnutím k tomu, zda je možné pojištěného rekvalifikovat na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával, přičemž tuto neschopnost je oprávněn posuzovat a stanovovat výhradně pojistitel. Tato neschopnost musí být dále způsobena nemocí nebo úrazem pojištěného při naplnění dalších podmínek dle VPP a/nebo pojistné smlouvy a jejích smluvních ujednání. 7. Trvalou plnou invaliditou následkem úrazu se rozumí trvalá a plná neschopnost pojištěného vykonávat v době ohlášení pojistné události a kdykoliv v budoucnu jakoukoliv výdělečnou činnost, pro kterou má přiměřené předpoklady vyplývající z jeho znalostí, dosaženého vzdělání, kvalifikace a zkušeností, s přihlédnutím k tomu, zda je možné pojištěného rekvalifikovat na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával, přičemž tuto neschopnost je oprávněn posuzovat a stanovovat výhradně pojistitel. Tato neschopnost musí být dále způsobena úrazem pojištěného při naplnění dalších podmínek dle VPP a/nebo pojistné smlouvy a jejích smluvních ujednání. 8. Plnou pracovní neschopností se rozumí přechodná nebo trvalá plná neschopnost pojištěného vykonávat v důsledku nemoci nebo úrazu současné zaměstnání, nebo jiné zaměstnání či výdělečnou činnost, pro kterou má pojištěný přiměřené předpoklady vyplývající z jeho znalostí, dosaženého vzdělání, kvalifikace a zkušeností, přičemž tuto neschopnost je oprávněn posuzovat a stanovovat výhradně pojistitel. 9. Pojistnou částkou se rozumí suma vyjádřená v penězích, která může být ujednána (v návaznosti na placené pojistné) mezi pojistitelem a pojistníkem pro účely stanovení výše pojistného plnění v tom kterém pojištění (připojištění), a to v souladu s pojistnou smlouvou a jejími smluvními ujednáními. Článek 4 Pojistná událost 1. Za pojistnou událost se v životním pojištění považuje, v souladu s konkrétní pojistnou smlouvou (podle typu pojištění - viz článek 2, odst. 1 těchto VPP), smrt pojištěného během trvání pojištění nebo dožití se pojištěným dne stanoveného pojistnou smlouvou. 2. Za pojistnou událost se v připojištění smrti úrazem považuje smrt pojištěného následkem úrazu, který pojištěný utrpí během doby trvání tohoto připojištění. 3. Za pojistnou událost se v připojištění trvalých následků úrazu považuje trvalé tělesné poškození pojištěného následkem úrazu, který pojištěný utrpí během doby trvání tohoto připojištění. 4. Za pojistnou událost se v invalidním připojištění považuje okamžik, kdy trvalá plná invalidita pojištěného, vzniklá následkem úrazu nebo nemoci, trvala nepřetržitě dvanáct (12) měsíců; podmínkou je, že toto připojištění trvalo nepřetržitě ode dne úrazu nebo vzniku nemoci do dne pojistné události. 5. Za pojistnou událost se v úrazovém invalidním připojištění považuje okamžik, kdy trvalá plná invalidita pojištěného, vzniklá následkem úrazu, trvala nepřetržitě dvanáct (12) měsíců; podmínkou je, že toto připojištění trvalo nepřetržitě ode dne úrazu do dne pojistné události. 6. Za pojistnou událost se v připojištění zproštění od placení pojistného považuje okamžik, kdy plná pracovní neschopnost pojištěného, vzniklá následkem úrazu nebo nemoci, trvala nepřetržitě tři (3) měsíce; podmínkou je, že toto připojištění trvalo nepřetržitě ode dne úrazu nebo vzniku nemoci do dne pojistné události. 7. Za pojistnou událost se v připojištění závažných onemocnění považuje okamžik stanovení diagnózy jakéhokoli ze závažných onemocnění uvedených v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních (tj. okamžik, kdy všechna stanovená kritéria byla zjištěna a diagnóza byla zapsána do lékařské dokumentace vedené příslušným zdravotnickým zařízením či ošetřujícím lékařem, který má odbornou specializaci k náležitému posouzení dané pojistné události) nebo okamžik ukončení jednoho z lékařských zákroků uvedených v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních (za předpokladu, že pojištěný byl naživu ještě nejméně sedmdesát dvě (72) hodiny po skončení lékařského zákroku).

3 8. Není-li v těchto VPP či v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních stanoveno jinak a nejedná-li se o smrt pojištěného nebo dožití se pojištěným dne stanoveného pojistnou smlouvou, stanovuje přesný okamžik pojistné události pojistitel na podkladě vyjádření lékaře pojistitele. Článek 5 Osoby, které jsou oprávněné převzít plnění 1. Pokud není v obecně závazném právním předpise nebo ve VPP uvedeno jinak, má pojištěný právo, aby mu bylo vyplaceno pojistné plnění, nastane-li u něj pojistná událost. 2. Je-li dohodnuto, že pojistnou událostí je smrt pojištěného, má pojistník právo určit osobu, které má pojistnou událostí vzniknout právo na plnění, a to jménem nebo vztahem k pojištěnému (dále též jen oprávněná osoba ). Až do vzniku pojistné události může pojistník určení oprávněné osoby změnit; není-li pojistník sám pojištěným, může tak učinit jen s písemným souhlasem pojištěného. Změna určení oprávněné osoby je účinná dnem doručení sdělení pojistiteli. Není-li oprávněná osoba v době pojistné události určena nebo nenabude-li práva na plnění, nabývají tohoto práva osoby určené obecně závaznými právními předpisy 4. POJISTNÉ PLNĚNÍ Článek 6 Společná ustanovení o pojistném plnění 1. Nárok na pojistné plnění (dále také jen plnění ) vzniká za podmínek stanovených pojistnou smlouvou a jejími smluvními ujednáními, VPP, resp. obecně závaznými právními předpisy, nastane-li pojistná událost. 2. Pojistné plnění má formu jednorázového plnění nebo důchodu, a to podle toho, co bylo v pojistné smlouvě dohodnuto. 3. Plnění ze životního pojištění lze se souhlasem pojištěného vinkulovat. Vinkulací se rozumí povinnost pojistitele poskytnout při splnění podmínek stanovených v příkazu k vinkulaci případné pojistné plnění přednostně osobě určené v příkazu k vinkulaci. Vinkulaci lze zrušit pouze se souhlasem toho, v jehož prospěch bylo pojištění vinkulováno. Tyto změny jsou účinné dnem doručení příslušných souhlasů pojistiteli. 4. Náklady spojené s uplatněním nároku na plnění nese ten, kdo nárok uplatňuje. 5. Při vědomém porušení povinností uvedených v článku 13, odst. 4 těchto VPP může pojistitel od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže by při pravdivém a úplném odpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel nebo ji uzavřel za speciálních podmínek. Odstoupením od pojistné smlouvy pojištění zaniká od počátku. Pojistitel vrací pojistníkovi zaplacené pojistné, snížené o náklady, které pojistiteli do zrušení pojištění s provozováním tohoto pojištění vznikly. Pojištěný (popř. osoby, jimž bylo plněno) vrací pojistiteli získané pojistné plnění od počátku tohoto zrušeného pojištění. 6. Dozví-li se pojistitel až po pojistné události, že její příčinou je skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi nemohl zjistit při sjednávání pojištění, a která pro uzavření pojištění byla podstatná, je oprávněn plnění odmítnout; odmítnutím plnění zanikne pojištění. K vrácení pojistného v tomto případě nedochází. 7. Při nesprávných údajích o datu narození nebo pohlaví pojištěného se plnění snižuje v poměru pojistného, které bylo zaplaceno, k pojistnému, které by mělo být placeno na základě správných údajů. Při zjištění neúplné a/nebo nepravdivé odpovědi pojištěného na dotazy týkající se sjednávaného pojištění se plnění snižuje v poměru pojistného, které bylo zaplaceno, k pojistnému, které by bylo placeno na základě správných a úplných údajů. Dozví-li se pojistitel o vědomém porušení povinnosti pojistníka a/nebo pojištěného až po uskutečněném plnění, je osoba, jíž bylo plněno, povinna vrátit poměrnou část pojistného plnění odpovídající snížení plnění. Za splnění těchto povinností ručí pojistník. 8. Smrt pojištěného musí být pojistiteli neprodleně oznámena oprávněnou osobou nebo pojistníkem. Pojistiteli musí být předloženy tyto doklady: a) úředně ověřený úmrtní list s udáním data a místa narození pojištěného (zemřelého), b) podrobné lékařské nebo úřední vysvědčení o příčině smrti a o počátku a průběhu nemoci, jež vedla ke smrti pojištěného. 9. Za účelem možnosti splnění povinnosti poskytnout plnění může pojistitel požadovat další potřebné doklady a informace a sám provést potřebná šetření. Za tímto účelem se může pojistitel obrátit na lékaře, nemocnice a další zdravotnická zařízení, ve kterých byl nebo je pojištěný léčen či vyšetřován. Pojistitel má dále právo nechat provést potřebná vyšetření lékařem, kterého tím pověří. 10. Pojistník uzavřením pojistné smlouvy a pojištěný souhlasem s jejím uzavřením udělují pojistiteli výslovně plnou moc ke všem úkonům nutným v souladu s obecně závaznými právními předpisy a/nebo s VPP ke zjišťování správnosti údajů pro řádné uzavření či změnu pojistné smlouvy, resp. oprávněnosti nároku na pojistné plnění. 11. Pojistitel je oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění, zemřel-li pojištěný v souvislosti s jednáním, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. 12. Plnění je splatné do patnácti (15) dnů ode dne, kdy pojistitel skončil šetření nutná k zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření musí být provedeno bez zbytečného odkladu; nemůže-li být skončeno do jednoho měsíce po tom, kdy se

4 pojistitel o pojistné události dozvěděl, je pojistitel povinen poskytnout pojištěnému na požádání přiměřenou zálohu. Záloha na pojistné plnění nebude vyplacena, pokud šetření nemůže být provedeno v důsledku toho, že se pojištěný odmítl podrobit vyšetření potřebnému k objasnění pojistné události, nebo že pojištěný nebo oprávněná osoba odmítli poskytnout součinnost k získání potřebných dokladů a informací podle odst. 9 tohoto článku. 13. Územní platnost pojištění není omezena, není-li zákonem nebo těmito VPP stanoveno jinak. 14. Pojistné plnění je splatné v České republice v měně České republiky, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 15. U práv na plnění z pojištění počíná běžet promlčecí doba za jeden (1) rok po pojistné události a činí obecně tři (3) roky. 16. V případě připojištění smrti úrazem, připojištění trvalých následků úrazu, připojištění invalidního, připojištění úrazového invalidního a připojištění zproštění od placení pojistného (v tomto odstavci dále jen příslušné připojištění ) je pojistník a/nebo pojištěný povinen bezodkladně oznámit pojistiteli každou změnu či rozšíření zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti pojištěného. Při změně nebo rozšíření výdělečné činnosti pojištěného může pojistitel do jednoho měsíce od data oznámení této změny nebo rozšíření změnit podmínky příslušného (příslušných) připojištění, pokud nová nebo rozšířená výdělečná činnost představuje vyšší pojistné riziko, než jaké odpovídá výdělečné činnosti v době uzavření pojistné smlouvy. Pokud pojistiteli nebyla do doby vzniku pojistné události oznámena změna či rozšíření výdělečné činnosti pojištěného, která představuje vyšší pojistné riziko, než jaké odpovídá výdělečné činnosti v době uzavření pojistné smlouvy, je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění z příslušného připojištění (z příslušných připojištění). Článek 7 Plnění v životním pojištění 1. Z pojištění pro případ smrti vyplatí pojistitel plnění oprávněné osobě na základě žádosti, jsou-li splněny podmínky stanovené pro možnost poskytnout plnění. Jestliže bylo pojištění v rámci jedné pojistné smlouvy sjednáno pro více pojištěných, vyplatí pojistitel plnění v případě úmrtí alespoň jednoho z pojištěných v době trvání pojištění, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. 2. Z pojištění pro případ dožití vyplatí pojistitel na základě žádosti plnění, jestliže se pojištěný dožije stanoveného dne; stanovený den se rozumí s přihlédnutím k případné možnosti prodloužení pojištění v souladu s pojistnou smlouvou a jejími smluvními ujednáními. Jestliže bylo pojištění smluveno pro více pojištěných, vyplatí pojistitel plnění, pokud se všichni pojištění dožijí stanoveného dne, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. 3. Z pojištění pro případ smrti nebo dožití vyplatí pojistitel plnění na základě žádosti pojištěnému, jestliže se pojištěný dožije stanoveného dne, nebo oprávněné osobě v případě smrti pojištěného během doby trvání pojištění; stanovený den se rozumí s přihlédnutím k případné možnosti prodloužení pojištění v souladu s pojistnou smlouvou a jejími smluvními ujednáními. Jestliže bylo pojištění smluveno pro více pojištěných, vyplatí pojistitel plnění v případě úmrtí jednoho z pojištěných v době trvání pojištění nebo v případě dožití se všech pojištěných stanoveného dne, není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak. 4. Osoba, které má smrtí pojištěného vzniknout právo na plnění, tohoto práva nenabude, způsobila-li pojištěnému smrt úmyslným trestným činem, pro který byla soudem pravomocně uznána vinnou. To platí i tehdy, nastala-li smrt pojištěného následkem činu osoby, jíž má smrtí pojištěného vzniknout právo na plnění, a toto jednání jinak nese podstatné znaky úmyslného trestného činu, avšak z důvodů uvedených níže v poznámce pod čarou 5 nedošlo k projednání skutku před soudem a/nebo potrestání pachatele. 5. Pojistitel vyplatí oprávněné osobě odbytné místo plnění pro případ smrti pojištěného: a) při smrti pojištěného následkem sebevraždy v době do dvou (2) let od počátku pojištění nebo od zvýšení pojistné částky (rozumí se jiné zvýšení pojistné částky než v důsledku indexace pojištění dle článku 15 těchto VPP), b) při smrti pojištěného v přímé nebo nepřímé souvislosti s válečnými událostmi, se vzpourou, s povstáním, s občanskými nepokoji nebo (nejedná-li se o stav krajní nouze nebo nutné obrany) s aktivní účastí pojištěného na násilné akci. Článek 8 Plnění v připojištění smrti úrazem a v připojištění trvalých následků úrazu 1. Z připojištění smrti úrazem vyplatí pojistitel plnění oprávněné osobě na základě žádosti, jestliže ke smrti pojištěného dojde následkem úrazu do dvanácti (12) měsíců ode dne, kdy pojištěný tento úraz utrpěl. 2. Z připojištění trvalých následků úrazu vyplatí pojistitel na základě žádosti v pojistné smlouvě určené procento z pojistné částky sjednané pro toto připojištění, odpovídající příslušnému stupni trvalého tělesného poškození, prokáže-li se v průběhu dvanácti (12) měsíců ode dne úrazu, že tento úraz zanechá trvalé tělesné poškození. Pokud úraz zanechá více trvalých tělesných poškození, vyplatí pojistitel pouze jedno plnění, a to nejvyšší plnění za jedno tělesné poškození. Pokud by výplatou pojistného plnění přesáhlo celkové pojistné plnění z tohoto připojištění sjednanou pojistnou částku, vyplatí pojistitel pouze rozdíl sjednané pojistné částky a souhrnu všech dosud vyplacených pojistných plnění z tohoto připojištění. Okamžikem, kdy souhrn všech vyplacených pojistných plnění z tohoto připojištění dosáhne 100 % sjednané pojistné částky, toto připojištění zaniká. 3. Je-li sjednáno připojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu jako společné připojištění, pak souhrn všech vyplacených pojistných plnění z tohoto připojištění nesmí přesáhnout 100 % pojistné částky sjednané pro toto

5 připojištění. Pokud by výplatou pojistného plnění přesáhlo celkové pojistné plnění z tohoto připojištění sjednanou pojistnou částku, vyplatí pojistitel pouze rozdíl sjednané pojistné částky a souhrnu všech dosud vyplacených pojistných plnění z tohoto připojištění. Okamžikem, kdy souhrn všech vyplacených pojistných plnění z tohoto připojištění dosáhne 100 % sjednané pojistné částky, toto připojištění zaniká. 4. Zemře-li pojištěný následkem úrazu a pojistitel již dříve poskytl pojistné plnění z tohoto úrazu, vyplatí pojistitel pouze případný rozdíl mezi pojistnou částkou pro případ smrti úrazem a plněním již vyplaceným; je-li pojistná částka pro případ smrti úrazem nižší než již vyplacené pojistné plnění z tohoto úrazu, nevyplácí se za smrt úrazem žádné plnění. Je-li uzavřeno jak připojištění smrti úrazem tak připojištění trvalých následků úrazu, plní pojistitel z jedné události, která má v konečném důsledku za následek smrt pojištěného, pouze jednou, a to i s přihlédnutím ke znění předchozí věty. Článek 9 Plnění v invalidním připojištění a v úrazovém invalidním připojištění 1. Plnění z invalidního připojištění a/nebo úrazového invalidního připojištění bude vyplaceno, pokud pojistník a/nebo pojištěný a) oznámí pojistiteli trvalou plnou invaliditu pojištěného nejpozději do šesti (6) měsíců od události, která vedla ke vzniku trvalé plné invalidity nebo o které bylo možné se odůvodněně domnívat, že by k ní vést mohla, a dále b) prokáže pojistiteli trvání trvalé plné invalidity dle požadavků pojistitele, zejména s přihlédnutím k ustanovení článku 4, odst. 4 těchto VPP (invalidní připojištění), resp. článku 4, odst. 5 těchto VPP (úrazové invalidní připojištění), a c) vyvine na požádání pojistitele přiměřenou potřebnou součinnost. 2. Pokud pojistník a/nebo pojištěný nesplní ve stanovené lhůtě doručením pojistiteli svůj závazek dle odst. 1 tohoto článku, je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění. Článek 10 Plnění v připojištění zproštění od placení pojistného 1. Plnění z připojištění zproštění od placení pojistného je na základě žádosti pojistitelem poskytováno tak, že pojistitel plní za pojistníka (tedy ve formě zproštění pojistníka povinnosti platit pojistné z pojištění), a to po dobu plné pracovní neschopnosti pojištěného, pokud trvá v době tohoto připojištění; to neplatí pro první tři (3) měsíce po vzniku této pracovní neschopnosti. Plnění z tohoto připojištění nelze požadovat po dni zániku tohoto připojištění. 2. Plnění z připojištění zproštění od placení pojistného bude při splnění ostatních podmínek pojistné smlouvy a jejích smluvních ujednání a těchto VPP přiznáno, pouze pokud placení pojistného nebylo přerušeno a pokud jsou v době oznámení pojistné události řádně uhrazeny všechny předepsané splátky pojistného. 3. Pojistník nebo pojištěný je povinen oznámit pojistiteli plnou pracovní neschopnost pojištěného vždy nejpozději dva (2) měsíce po jejím vzniku, dále pak na dotaz pojistitele kdykoliv neprodleně prokázat její trvání. Pokud oznámení není ve stanovené lhůtě pojistiteli doručeno, je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění. 4. Pokud dojde ke zvýšení pojistného (rozumí se jiné zvýšení pojistného než v důsledku indexace pojištění dle článku 15 těchto VPP), pojistitel si vyhrazuje právo nevztáhnout připojištění zproštění od placení pojistného na takto zvýšenou část pojistného. Článek 11 Plnění v připojištění závažných onemocnění 1. Pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění z připojištění závažných onemocnění, jsou-li současně splněny následující podmínky: a) pojištěný prokáže pojistiteli uspokojivým způsobem, že v období začínajícím po uplynutí lhůty od počátku tohoto připojištění stanovené v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních (dále také jen čekací doba ) a končícím dnem zániku tohoto připojištění, nastala některá z pojistných událostí definovaných v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních, přičemž jsou splněny tam uvedené podmínky pro vznik práva na pojistné plnění, b) pojistná událost z tohoto připojištění byla řádně a prokazatelně oznámena a doložena pojistiteli do dvou (2) měsíců od jejího vzniku. Pojistitel si vyhrazuje vznik nároku na pojistné plnění podmínit potvrzením diagnózy pojištěného lékařem určeným pojistitelem; pojištěný je povinen podrobit se takovému vyšetření. 2. Pokud není pojistná událost oznámena pojistiteli do dvou (2) měsíců od jejího vzniku, je pojistitel oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění. 3. Povinnost pojistitele vyplatit pojistné plnění z připojištění závažných onemocnění v případě pojistné události tedy poprvé vznikne v den, který následuje po uplynutí čekací doby počínající běžet od počátku tohoto připojištění. Právo na pojistné plnění tedy vznikne, nastane-li některá z pojistných událostí, definovaných v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních, a to v období začínajícím dnem, který následuje po uplynutí čekací doby, a končícím dnem zániku připojištění.

6 4. Pokud dojde k pojistné události před uplynutím čekací doby nebo jsou u pojištěného před uplynutím čekací doby diagnostikovány příznaky závažného onemocnění vedoucího později ke vzniku pojistné události, kterou je toto závažné onemocnění, pojistné plnění se nevyplácí a připojištění zaniká. 5. Pokud byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na pojistné plnění podle odst. 1 tohoto článku a pojištěný zemře před výplatou pojistného plnění, pojistitel vyplatí toto pojistné plnění jeho dědicům. Pojištění poté zaniká bez nároku na výplatu jakéhokoli dalšího pojistného plnění. Článek 12 Výluky z připojištění 1. V připojištění smrti úrazem, v připojištění trvalých následků úrazu, v invalidním připojištění, v úrazovém invalidním připojištění, v připojištění zproštění od placení pojistného a v připojištění závažných onemocnění pojistitel neposkytuje plnění, pokud pojistná událost nastala v přímé nebo nepřímé souvislosti: a) se ztrátou vědomí nebo s podstatným ovlivněním psychické výkonnosti pojištěného, pokud byly způsobeny alkoholem, léky nebo omamnou či návykovou látkou, b) s duševními poruchami, c) se sebevraždou, s pokusem o sebevraždu, jakož i s úmyslným poškozením vlastního zdraví včetně úmyslného nevyhledání zdravotní péče nebo úmyslného nedbání léčebných pokynů, d) s úmyslným trestným činem pojištěného, pro který byl soudem pravomocně uznán vinným, e) s jednáním pojištěného, které jinak nese podstatné znaky úmyslného trestného činu, a to i v případě, že k projednání skutku před soudem a/nebo potrestání pojištěného soudem nedošlo z důvodů uvedených níže v poznámce pod čarou 6, f) s řízením motorového vozidla pojištěným bez odpovídajícího řidičského oprávnění, g) s řízením motorového vozidla pojištěným bez platného osvědčení opravňujícího k provozu na veřejných komunikacích nebo nesplňujícího podstatné náležitosti opravňující k provozu na veřejných komunikacích, h) s jízdou odcizeným motorovým vozidlem, i) s letectvím, s výjimkou pravidelných leteckých spojů a charterových (rekreačních sezónních) letů provozovaných licencovaným leteckým dopravcem, j) s účastí na závodech všeho druhu, kromě atletiky a plavání, k) se sportovní a zábavní činností spojenou s vysokým nebezpečím, jako jsou např. seskoky z letadel (parašutismus), létání včetně používání rogal nebo balónů, horolezectví, speleologie, potápění a tzv. adrenalinové sporty, l) s válečnými událostmi, se vzpourou, s povstáním, s občanskými nepokoji nebo (nejedná-li se o stav krajní nouze nebo nutné obrany) s aktivní účastí pojištěného na násilné akci nebo rvačce, m) s radioaktivním nebo ionizujícím zářením, které je následkem jaderné katastrofy nebo poruchy na jaderném zařízení. 2. V připojištění smrti úrazem, v připojištění trvalých následků úrazu, v invalidním připojištění, v úrazovém invalidním připojištění, v připojištění zproštění od placení pojistného a v připojištění závažných onemocnění pojistitel dále neposkytuje plnění, pokud k pojistné události nebo k příčinám pojistné události došlo při pobytu mimo Českou republiku delším než tři (3) měsíce. Pobytem mimo Českou republiku se pro účely těchto VPP rozumí pobyt pojištěného mimo území České republiky, aniž by pojistitel s tím vyslovil předem souhlas; souhlasu pojistitele není zapotřebí při pobytu pojištěného na území států Evropské unie, USA, Kanady a Slovenska. 3. V invalidním připojištění a v připojištění zproštění od placení pojistného pojistitel dále neposkytuje plnění, pokud je pojištěný nakažen virem HIV nebo jeho variantami, a to i v případě, že nákaza nezpůsobila nemoc AIDS. POJISTNÁ SMLOUVA, POJISTNÉ A ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Článek 13 Uzavření pojistné smlouvy 1. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít i na základě písemně zpracovaného návrhu pojistníka na uzavření pojistné smlouvy (dále též jen Návrh ). 2. V případě uvedeném v odst. 1 tohoto článku je pojistná smlouva uzavřena přijetím Návrhu ve lhůtě pojistníkem uvedené, a to okamžikem, kdy pojistník obdrží sdělení pojistitele o přijetí Návrhu. Pojistitel zároveň s tímto sdělením zašle pojistníkovi potvrzení o uzavření pojistné smlouvy (dále též jen pojistka ). Pojištění začíná v 0.00 hod. dne, kdy pojistitel přijal Návrh pojistníka, pokud není v těchto VPP nebo v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních stanoveno jinak. Pojistka obsahuje základní údaje o pojistné smlouvě včetně dne počátku pojištění. 3. Pojistitel je oprávněn zjišťovat a přezkoumávat zdravotní stav pojišťované osoby, a to na základě jejího souhlasu nebo souhlasu jejího zákonného zástupce. Za tímto účelem se může pojistitel obrátit na lékaře, nemocnice a další zdravotnická zařízení, ve kterých byly nebo jsou pojišťované osoby léčeny či vyšetřovány. Pojistitel má dále právo nechat provést potřebná vyšetření pojišťované osoby lékařem, kterého tím pověří. Pojistitel je také oprávněn přezkoumat zdravotní stav pojištěného při změnách pojistné smlouvy. 4. Pojistník je povinen odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění. To platí též, jde-li o změnu pojištění. Tuto povinnost má i pojištěný, i když pojistnou smlouvu sám neuzavírá. Následky

7 nesplnění či neplnění této povinnosti jsou stanoveny v článku 6, odst. 5 těchto VPP a v obecně závazných právních předpisech. 5. Souhlas se zjišťováním a přezkoumáváním zdravotního stavu pojištěného (pojišťované osoby), jakož i dalších skutečností rozhodných pro uzavření pojistné smlouvy nebo pro přiznání nároku na plnění z pojistné smlouvy, dává pojištěný a/nebo ten, kdo s pojistitelem uzavírá pojistnou smlouvu, podpisem návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Podpisem návrhu na uzavření pojistné smlouvy pojištěný a/nebo pojistník uděluje pojistiteli plnou moc ke všem úkonům nutným v souladu s obecně závaznými právními předpisy nebo s VPP, s pojistnou smlouvou a jejími smluvními ujednáními ke zjišťování správnosti a úplnosti údajů pro řádné uzavření či změnu pojistné smlouvy, resp. ke zjišťování oprávněnosti nároku na pojistné plnění. Analogicky se za udělení takové plné moci v tomto rozsahu považuje i pozdější písemný souhlas pojištěného s již uzavřenou pojistnou smlouvou. 6. Skutečnosti, které se pojistitel dozví při zjišťování zdravotního stavu pojišťované osoby (pojištěného), jakož i další skutečnosti, rozhodné pro uzavření pojistné smlouvy nebo pro přiznání nároku na plnění z pojistné smlouvy, je oprávněn pojistitel použít jen pro svou potřebu pro účely pojištění, jinak jen se souhlasem pojištěného. 7. Dojde-li ke ztrátě nebo zničení pojistky, vydá pojistitel tomu, kdo s ním pojistnou smlouvu uzavřel, na jeho žádost a náklady druhopis pojistky. Vydáním druhopisu pojistky pozbývají originál pojistky nebo její dříve vydané druhopisy platnosti. 8. Pokud je při změnách pojistné smlouvy vydána nová pojistka, pozbývají dříve vydané pojistky platnosti. Článek 14 Pojistné 1. Pojistné je úplatou za poskytovanou pojistnou ochranu. Výše pojistného se určuje podle sazeb pro jednotlivé druhy pojištění a připojištění a je uvedena v pojistné smlouvě. 2. Pojistné se platí buď najednou za celou dobu trvání pojištění (jednorázové pojistné), nebo za dohodnutá pojistná období (běžné pojistné). V pojistné smlouvě lze dohodnout, že jednorázové nebo běžné pojistné bude placeno ve splátkách. 3. Pokud se výše pojistného určuje s přihlédnutím k věku pojištěného, stanoví se vstupní věk pojištěného v letech jako rozdíl mezi rokem narození a rokem počátku pojištění; v případě že den počátku pojištění pořadím v kalendářním roce předchází dni narození, odečte se od věku vypočítaného dle předchozí věty jeden (1) rok. 4. Jednorázové pojistné a běžné pojistné za první pojistné období (resp. jeho první splátka) jsou splatné ihned po uzavření pojistné smlouvy. Pojistné za další pojistné období (resp. jeho první splátka) je splatné dnem počátku tohoto období. 5. Pojistitel si vyhrazuje právo podmínit přijetí návrhu složením zálohy na pojistné. 6. Pojistitel má právo na pojistné do zániku pojištění nebo do dne jeho převodu na pojištění bez placení pojistného, není-li v obecně závazných právních předpisech, v těchto VPP nebo v pojistné smlouvě a jejích smluvních ujednáních stanoveno jinak. 7. Je-li dohodnuto placení běžného pojistného ve splátkách, lhůta pro zánik pojištění 7 běží vždy ode dne splatnosti nejstarší nezaplacené splátky; dojde-li tedy během této lhůty k zaplacení alespoň jedné celé dlužné splátky, posunuje se počátek této lhůty na den splatnosti následné nejstarší dosud plně nezaplacené splátky. Článek 15 Indexace pojištění 1. V pojištění za běžné pojistné lze sjednat automatické zvyšování pojistného a pojistné částky pro životní pojištění a sjednaná připojištění ke dni výročí počátku pojištění (dále jen indexace pojištění ). 2. Indexace pojištění se provádí způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě a/nebo v jejích smluvních ujednáních k výročí počátku pojištění. Pojistitel je oprávněn stanovit minimální hodnotu indexu. Pojistník obdrží sdělení o nové výši pojistného a pojistné částky nejméně třicet (30) dní přede dnem výročí počátku pojištění. 3. Při indexaci pojištění se zvyšují pojistné částky bez přezkoumávání zdravotního stavu pojištěného. Článek 16 Ukončení a změny pojistné smlouvy 1. Do dvou (2) měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy může pojištění vypovědět jak pojistník, tak pojistitel. Výpovědní lhůta je osmidenní a jejím uplynutím pojištění zanikne. Bylo-li v takovém případě již zaplaceno pojistné nebo jeho část (splátka) a nebylo-li a nebude-li (na základě žádosti o výplatu pojistného plnění) pojistitelem z této pojistné smlouvy plněno, pojistitel vrátí (není-li v souladu s pojistnou smlouvou a jejími smluvními ujednáními příslušná jiná část) zbývající část pojistného, sníženou o náklady, které vznikly s uzavřením a trváním pojistné smlouvy. 2. Pojistník je oprávněn kdykoliv navrhnout ukončení pojištění dohodou s pojistitelem. V případě zániku pojištění dohodou 8 však pojistitel není povinen vrátit zbývající část pojistného, které bylo původně zaplaceno za období následující po tomto zániku pojištění.