ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě"

Transkript

1 CS CS CS

2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne KOM(2010) 783 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě CS CS

3 1. ÚVOD Mnohokrát v dějinách vyústily totalitní režimy v porušování základních práv a naprosté popírání všech prvků lidské důstojnosti. Takovou tragickou zkušenost má většina členských států EU. V Berlínské deklaraci, podepsané v roce 2007 u příležitosti 50. výročí Římských smluv, se uvádí, že k evropské integraci jsme dospěli na základě poznání z krvavých střetů a z minulosti plné utrpení. Dnes žijeme společně tak, jak to nebylo možné nikdy předtím. Historická paměť Evropy je společným dědictvím Evropanů dnešní i všech budoucích generací. Abychom se vyrovnali s dědictvím, jež představují zločiny spáchané totalitními režimy, musíme tuto paměť sdílet a připomínat ji. Stockholmský program 1 zdůrazňuje, že Unie je prostorem sdílených hodnot, které jsou neslučitelné s trestnými činy genocidy, zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny či se zločiny páchanými totalitními režimy. Každý členský stát uplatňuje k těmto záležitostem vlastní přístup, avšak v zájmu usmíření je nezbytné, aby připomínání těchto zločinů bylo součástí kolektivní paměti, kterou sdílí a uchovává pokud možno celá společnost. Unie musí v tomto ohledu hrát úlohu zprostředkovatele. V listopadu 2008 přijala Rada rámcové rozhodnutí o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva. Toto rozhodnutí se omezuje jen na trestné činy, které byly spáchány z důvodu rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu a národnostního či etnického původu, a nevztahuje se na trestné činy spáchané z jiných důvodů, například totalitními režimy. K zápisu Rady bylo při přijetí tohoto rámcového rozhodnutí připojeno prohlášení, v němž Rada žádá Komisi, aby do dvou let od jeho vstupu v platnost posoudila situaci a podala Radě zprávu o tom, zda je třeba dalšího nástroje, který by se vztahoval na veřejné schvalování, popírání nebo hrubé zlehčování zločinů genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, které jsou trestnými činy namířenými proti skupině osob, jež je vymezena na základě jiných kritérií než podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu, například na základě společenského postavení nebo politického přesvědčení. Tuto žádost znovu opakuje i Stockholmský program. Význam uchování vzpomínek v živé paměti zdůrazňuje rovněž Evropský parlament ve svém usnesení o svědomí Evropy a totalitě ze dne 2. dubna 2009, v němž se konstatuje, že bez pravdy a vzpomínky na minulost nelze dosáhnout usmíření. Členské státy se potýkaly a stále potýkají s citlivou a složitou otázkou, jakým způsobem nejlépe zjistit pravdu a zaznamenávat dějiny pro budoucí generace tak, aby se mohly poučit z minulých hrůz a zločinů. Každý členský stát si našel vlastní způsob, jak k těmto záležitostem přistupovat. Komise může napomáhat jejich úsilí tím, že bude povzbuzovat k diskusi a sdílení zkušeností a osvědčených postupů. Cílem této zprávy je představit názor Komise na to, jak by si mohla v tomto procesu zajistit významnou roli, a poskytnout základ pro další diskuse o budoucím příspěvku Evropské unie k prohlubování povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy. Zároveň jde o odpověď na žádost Rady o podání zprávy ohledně potřeby vytvořit v této oblasti další nástroj. 1 Schválen Evropskou radou ve dnech prosince 2009; Úř. věst. C 115, , s CS 2 CS

4 1.1. Příprava zprávy Pro sestavení této zprávy podnikla Komise řadu přípravných iniciativ. V listopadu 2007 uspořádala v Bruselu seminář na vysoké úrovni s názvem Jak se vyrovnat s totalitní minulostí Evropy: oběti a usmíření 2. V prohlášení připojeném k zápisu Rady při přijetí rámcového rozhodnutí se uvádí, že Komise uspořádá veřejné evropské slyšení o zločinech genocidy, zločinech proti lidskosti a válečných zločinech spáchaných totalitními režimy, jakož i o těch, kdo tyto zločiny veřejně schvalují, popírají, hrubě zkreslují nebo zlehčují, a zdůrazňuje se, že je nutné odpovídajícím způsobem odčinit bezpráví a případně předložit návrh rámcového rozhodnutí o těchto zločinech. Toto slyšení, jež uspořádala Komise společně se slovinským předsednictvím, proběhlo dne 8. dubna 2008 v Bruselu 3. V roce 2009 Komise finančně podpořila vznik studie nezávislého ústavu, jejímž cílem bylo poskytnout faktický přehled o postupech používaných v členských státech v souvislosti s povědomím o zločinech spáchaných totalitními režimy 4. Tato Studie o tom, jak členské státy řeší záležitosti povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě (dále jen studie ) byla dokončena začátkem roku 2010 a poté předána členským státům a Evropskému parlamentu. Studie je k dispozici na internetových stránkách Komise. V květnu 2010 obdržely všechny členské státy dotazník, jehož cílem bylo získat faktické informace o situaci v členských státech v oblasti povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě POVĚDOMÍ O ZLOČINECH SPÁCHANÝCH TOTALITNÍMI REŽIMY SITUACE V ČLENSKÝCH STÁTECH 2.1. Celkový přehled Studie ukazuje, že všechny dotčené členské státy přijaly opatření v otázkách dědictví, jež představují zločiny spáchané totalitními režimy. Přistoupily k tomu různým způsobem podle své minulosti, konkrétních okolností, kultury a právního systému. Studie dokládá, že neexistuje jeden univerzální model vhodný pro všechny. Jednotlivé členské státy používají řadu svých vlastních nástrojů a postupů (spravedlnost pro oběti i pachatele trestných činů, hledání pravdy, uchovávání paměti, iniciativy na zvyšování povědomí atd.). Nástroje, přijatá opatření a postupy někdy vykazují výrazné rozdíly i v těch členských státech, které zažily stejný totalitní režim Cílem semináře bylo pomoci Komisi lépe poznat různé aspekty týkající se těchto otázek a stanovit témata pro diskusi při veřejném evropském slyšení. Klíčovým tématem slyšení bylo uznání a usmíření. Slovinské předsednictví vydalo zprávu o tomto slyšení pod názvem Zločiny spáchané totalitními režimy. Zpráva a zápisy z veřejného evropského slyšení o zločinech spáchaných totalitními režimy, konaného dne 8. dubna (ed. Peter Jambrek). Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States. Předložil prof. Dr. Carlos Closa Montero, Institute for Public Goods and Policy, Centre of Human and Social Sciences, CSIC, Madrid, Španělsko. Dotazník zodpovědělo 16 členských států: LV, LT, EE, PL, HU, SK, SL, BG, RO, BE, IRL, SE, FI, PT, ES, DE. CS 3 CS

5 Pro úspěšný přechod od totality k demokracii je důležitá spravedlnost pro oběti. Mezi hlavní nástroje k dosažení tohoto cíle patří souzení pachatelů, cesty hledání pravdy, otevření archivů, lustrace, rehabilitace obětí, kompenzace pro oběti a restituce konfiskovaného majetku. Studie také odhaluje, jak široká je paleta zúčastněných aktérů, zejména nevládních organizací a oficiálních institucí i neoficiálních subjektů. Zatímco např. Estonsko, Lotyšsko, Polsko a Slovinsko vytvořily oficiální instituce s všeobecnými kompetencemi, ostatní členské státy vytvořily specializované subjekty. Zásadním úkolem je dále udržovat a prohlubovat povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy, zejména vzdělávat mladší generace o významu podpory demokracie a základních práv. Studie ukazuje, že toto přesvědčení je jedním z mála styčných bodů mezi zeměmi EU v otázkách zločinů spáchaných totalitními režimy. Doklady hrůz minulosti v řádně uchovávané, organizované a přístupné podobě se mohou stát skutečným nástrojem zvyšování povědomí a osvěty. Studie dále ukazuje, že v této oblasti mají zásadní roli nevládní organizace Osvěta a zvyšování povědomí Při podpoře občanských schopností a demokratických hodnot u mladých lidí hraje podstatnou roli výchova k aktivnímu občanství. Nedávno provedené výzkumy ukazují, že osvěta kladným a významným způsobem souvisí s aktivním občanským chováním. Iniciativy zaměřené na informování o minulosti a osvětu zahrnují návštěvy muzeí, dějišť mučení a vyhlazovacích táborů, promítání hraných filmů a dokumentů ve školách, podporu kulturních aktivit a umělecké tvorby. Podle informací, které Komise obdržela, zřejmě činnosti spojené s osvětou a povědomím o zločinech spáchaných totalitními režimy probíhají pouze v těch členských státech, jichž se bezprostředně týkají. Památníky a pomníky připomínající zločiny spáchané totalitními režimy existují prakticky ve všech členských státech. Dějiště mučení, místa koncentračních táborů a táborů smrti existují téměř ve všech členských státech, které zažily totalitu. V některých členských státech se kupříkladu zločinům spáchaným totalitními režimy věnují specializovaná muzea (např. v České republice, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku a Rumunsku) Dny památky obětí Podle studie si jednotlivé členské státy v některých případech připomínají památku obětí týchž událostí v různé dny. Například holocaust si 18 členských států připomíná 27. ledna (Den památky obětí holocaustu), 6 členských států vybralo jiné datum. Pět členských států si připomíná den památky obětí totalitních režimů (23. srpen), navržený Evropským parlamentem Výzkumné projekty Studie ukazuje, že v této oblasti existuje značné množství výzkumných témat a projektů. V některých členských státech vytvořily oficiální instituce rozsáhlé výzkumné programy. Konkrétnější projekty vypracovaly univerzity, soukromé subjekty a nadace. Výzkumné projekty se zaměřují zejména na zjišťování historických skutečností týkajících se totalitních zločinů a na analyzování politik v oblasti přechodného soudnictví. Výzkum zločinů spáchaných totalitními režimy je výrazně více rozvinut v členských státech, které tyto zločiny přímo zažily. CS 4 CS

6 2.5. Totalitní symboly Podle studie se přímo dotčeným členským státům podařilo poměrně rychle odstranit všechny symboly spojené s jejich represivní minulostí (např. změna názvů ulic, odstraňování symbolů z veřejných míst atd.). V některých členských státech je používání symbolů spojených s totalitními režimy výslovně zakázáno zákonem, například ve třech členských státech (Litvě, Maďarsku a Polsku) je zakázáno používat symboly spojené s komunistickou minulostí Právní rámec v oblasti popírání zločinů Ve studii i v odpovědích na otázky dotazníků, které Komise poslala členským státům, se ukazuje rozdílnost přístupů a složitost právního rámce použitelného v členských státech v otázkách schvalování, popírání nebo hrubého zlehčování genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, které jsou trestnými činy namířenými proti skupině osob, jež je vymezena na základě jiných kritérií než podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu, například na základě společenského postavení nebo politického přesvědčení 6. Situaci lze popsat zhruba takto: Čtyři členské státy mají vnitrostátní právní předpisy v oblasti popírání zločinů spáchaných totalitními režimy, v nichž jsou výslovně zahrnuty zločiny spáchané komunistickými totalitními režimy: V České republice uvádí trestní zákoník konkrétní trestní postih pro osoby, které veřejně popírají, zpochybňují, schvalují nebo se snaží ospravedlnit nacistickou nebo komunistickou genocidu nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti 7. V Polsku je trestným činem veřejné a skutečnosti odporující popírání nacistických a komunistických zločinů a jiných zločinů proti míru a lidskosti nebo válečných zločinů 8. V Maďarsku je trestným činem veřejné popírání, zpochybňování nebo zlehčování fakt o genocidě a jiných zločinech proti lidskosti spáchaných národněsocialistickým a komunistickým režimem 9. V Litvě je trestným činem veřejné schvalování, popírání nebo hrubé zlehčování mezinárodních trestných činů a zločinů spáchaných SSSR a nacistickým Německem vůči Litevské republice nebo jejím obyvatelům 10. Pro ostatní členské státy s výjimkou Lotyšska 11 je zřejmě nemožné nebo obtížné představit si situaci trestněprávního postihu za schvalování, popírání nebo hrubého zlehčování genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, které jsou trestnými činy namířenými proti skupině osob, jež je vymezena na základě jiných kritérií než podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu. Je to způsobeno Studie přináší systematický přehled o situaci v členských státech (viz bod 3.3). Nový trestní zákoník (platný od 1. ledna 2010), 405. Článek 55 zákona o Ústavu národní paměti komise pro stíhání trestných činů proti polskému národu, 18. prosince Novela trestního zákoníku, platná od 24. července občanského zákoníku. Z lotyšské odpovědi na otázky dotazníku vyplývá, že na základě článků 71 a 74 trestního zákoníku by mohlo být za trestný čin považováno popírání genocidy, zločinů proti lidskosti, zločinů proti míru a válečných zločinů mj. na základě politického přesvědčení nebo společenské třídy. CS 5 CS

7 buď absencí právních předpisů týkajících se popírání trestných činů genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů (ať z jakéhokoliv důvodu), tím, že z postihování takového chování jsou vyňaty důvody jako společenské postavení nebo politické přesvědčení, nebo tím, že by toto postihování mohlo ovlivnit svobodu projevu. V některých odpovědích na otázky dotazníku se však zmiňuje, že nelze vyloučit postihování na základě jiných ustanovení trestního zákoníku, např. na základě zákazu podněcování k nenávisti nebo hanobení památky zemřelých osob. Ze studie a odpovědí na otázky dotazníku vyplývá, že vnitrostátní soudy v žádné věci nikoho neodsoudily za veřejné schvalování, popírání nebo hrubé zlehčování zločinů genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, které jsou trestnými činy namířenými proti skupině osob, jež je vymezena na základě jiných kritérií než podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu. 3. OPATŘENÍ K UDRŽOVÁNÍ A PROHLUBOVÁNÍ POVĚDOMÍ NA ÚROVNI EU Ve svém usnesení ze dne 2. dubna 2009 zdůraznil Evropský parlament význam otázky prohlubování povědomí o totalitních zločinech. V závěrech zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti ze dne 16. června 2009 se uvádí, že v zájmu zvýšení povědomí Evropanů o zločinech spáchaných totalitními režimy je třeba zachovat památku na pohnutou minulost Evropy, neboť bez jejího připomínání by usmíření bylo obtížné. Myšlenka připomínat v celé EU společnou paměť zločinů spáchaných totalitními režimy byla vyjádřena také na slyšení pořádaném Komisí a slovinským předsednictvím v dubnu Při tomto slyšení a na dalších konferencích se ukázalo, že panuje názor, že by si členské státy západní Evropy měly více uvědomovat tragickou minulost členských států východní Evropy. Význam tohoto rozměru zdůraznilo také mnoho mezinárodních konferencí, jako např. mezinárodní konference v Senátu České republiky v červnu 2008 Svědomí Evropy a komunismus, na níž byla přijata Pražská deklarace, konference Zločiny komunistických režimů pořádaná v únoru 2010 Ústavem pro studium totalitních režimů či konference Evropa 70 let po Molotovově-Ribbentropově paktu pořádaná v říjnu 2009 pobaltskými státy pod záštitou předsedy Evropského parlamentu. V Evropském parlamentu byla rovněž ustavena neformální skupina poslanců Usmíření evropských dějin, jejímž hlavním cílem je sladit různá pojetí evropských dějin a sjednotit je v jedinou evropskou paměť na minulost. Na těchto akcích zaznělo mnohokrát volání po opatřeních v oblasti udržování paměti a prohlubování povědomí o zločinech spáchaných komunistickými totalitními režimy. Některé z širokého spektra opatření a očekávání jsou obsaženy například v příspěvku prvního evropského slyšení o zločinech spáchaných totalitními režimy, jejž podepsala řada účastníků slyšení konaného dne 8. dubna 12. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 2. dubna 2009 vyzval k tomu, aby byl 23. srpen vyhlášen Evropským dnem památky obětí všech totalitních a autoritářských režimů, které by byly připomínány důstojně a nezaujatě. Tento den památky obětí si již připomněly Estonsko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko a Švédsko. 12 Otištěn ve zprávách a zápisu ze slyšení, zveřejněných slovinským předsednictvím (viz výše). CS 6 CS

8 Komise hodlá v souladu se svými povinnostmi přispívat k prohlubování povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě. Komise se domnívá, že je důležité věnovat se rozdílům v úrovni informovanosti o totalitní minulosti ve všech členských státech a zejména o období, kdy východní a západní Evropa prožívaly dva rozdílné osudy. Tato paměť a povědomí o tragické minulosti a zločinech spáchaných totalitními režimy by měly pomoci sblížit evropské národy. Důležité je dále přispět k uznání a podpoře všech obětí totalitních režimů, které zdevastovaly Evropu. Komise může v této oblasti usnadnit výměnu zkušeností a postupů. Tím se rovněž potvrdí význam hodnot, jako je úcta k lidské důstojnosti, svobodě a demokracii, na nichž je Evropská unie založena Plně využít finanční programy EU Komise je připravena prostřednictvím svých finančních programů pomáhat zainteresovaným stranám při podpoře a prohlubování povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě. Financování EU by mohlo zejména podpořit přeshraniční a celoevropské projekty Program Evropa pro občany Součástí programu Evropa pro občany je i Akce 4: Aktivní evropská paměť 13, jež má udržovat památku obětí nacismu a stalinismu a zlepšovat povědomí o tom, co se dělo v táborech a dalších místech hromadného vyhlazování civilistů. V rámci této akce se poskytuje podpora projektům zaměřeným na ochranu hlavních míst a památníků spojených s masovými deportacemi, bývalými koncentračními tábory a jinými dějišti nacistického masového mučení a vyhlazování, jakož i archivů dokumentujících tyto události, a na udržování památky obětí i těch, kteří v extrémních podmínkách zachraňovali lidi před holocaustem. V rámci této akce jsou dále podporovány projekty, jejichž účelem je připomínání památky obětí hromadného vyhlazování a masových deportací spojených se stalinismem, jakož i ochrana památníků a archivů dokumentujících tyto události. V příloze rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se tento program zavádí, je na Aktivní evropskou paměť přiděleno přibližně 4 % prostředků z celkového rozpočtu programu (celkový objem na období je 215 milionů EUR). Vzhledem ke strategickému významu podpory hodnot, na nichž je EU založena, a k rostoucímu počtu velmi kvalitních návrhů pro budoucí program na období Komise posoudí, jakým způsobem v budoucnu zajistit dostatek prostředků pro tuto akci. Komise již začala připravovat další generaci programu. V rámci strukturovaného dialogu vedeného jako součást programu Evropa pro občany uvažuje Komise o tom, že bude pořádat pravidelná setkání věnovaná aktivní evropské paměti, jež povedou k výměně zkušeností, analýze osvědčených postupů a sdružování hlavních příjemců pomoci a zúčastněných subjektů, včetně výzkumných pracovníků z akademické sféry a nezávislých vědců a odborníků v této oblasti Další programy Evropské unie K prohlubování povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě mohou přispět i další programy: 13 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Evropa pro občany na podporu aktivního evropského občanství na období CS 7 CS

9 Sedmý rámcový program EU pro výzkum a technologický rozvoj. Z tohoto programu lze finančně podporovat činnosti související s evropskou totalitní minulostí. Pracovní program na rok 2010 obsahuje v rámci tématu 8 Sociálně-ekonomické a humanitní vědy konkrétní výzvu k předkládání návrhů k tématu Demokracie a stíny totality a populismu: Evropská zkušenost 14. Tato výzva se týká podpory projektů spolupráce velkého rozsahu, do nichž se zapojí výzkumné ústavy více členských států EU a jejichž cílem je pomáhat při překonávání dědictví rozděleného kontinentu, kde se zkušenosti různých skupin členských států a jejich vzpomínky na nedávnou totalitu liší. Komise obdržela k tomuto tématu 10 návrhů a v návaznosti na jejich zhodnocení nezávislými odborníky a na výběrové řízení nyní probíhají vyjednávání. MEDIA 2007 je program EU pro evropský audiovizuální průmysl. Jeho cílem je zachovávat a posilovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a kinematografické a audiovizuální dědictví, zaručit jeho dostupnost veřejnosti a podporovat dialog mezi kulturami a zvýšit oběh a sledovanost evropských audiovizuálních děl uvnitř Evropské unie i mimo ni. V souladu s těmito cíli může program MEDIA 2007 podpořit filmy a další audiovizuální díla zabývající se tématy souvisejícími s totalitní minulostí (podporu z programu dostal např. film Životy těch druhých (Das Leben der Anderen)). Do financování z programu MEDIA mohou být rovněž (avšak ne výlučně) zahrnuty náklady na výrobu titulků k audiovizuálním dílům, což má zásadní význam pro usnadnění oběhu audiovizuálních děl s touto tematikou v členských státech. Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií podporuje cílenou digitalizaci kulturního materiálu v rámci jednoho z cílů knihovny Europeana 15. Tento program by mohl být užitečný při digitalizaci obsahu týkajícího se totalitních zločinů (např. knih, audiovizuálních a zvukových záznamů, archivních záznamů). Podpořené projekty musí provádět kulturní instituce z různých zemí Evropy. Musí jít buď o téma zajímavé pro širokou veřejnost, nebo musí být obsah za pomoci projektu Europeana bezprostředně po digitalizaci zpřístupněn občanům. Program celoživotního učení EU podporuje nadnárodní projekty, jež propagují aktivní výchovu k občanství a hodnotám tolerance, lepšímu poznání evropské historie a kulturního dědictví a demokratickému chování. Komise rovněž vytváří analytický model aktivní výchovy k občanství, který pracuje se dvěma souhrnnými ukazateli jedním pro dospělé a jedním pro občanské dovednosti žáků. Pracovní definice aktivního občanství, která se pro tyto účely používá, zní: účast na aktivitách občanské společnosti, angažovanost v občanském a/nebo politickém smyslu, provázená vzájemným respektem, odmítáním násilí a dodržováním lidských práv a demokratických principů. Podpora aktivní výchovy k občanství v prostředí formálního, neformálního a informálního vzdělávání přispívá k hodnotám tolerance, demokratickému chování a vzájemnému respektu z hlediska kulturního a historického. Občanské schopnosti vycházející ze znalosti pojmů demokracie, spravedlnost, rovnost, občanství a občanská práva jsou součástí evropského referenčního rámce klíčových schopností, který přijala Rada ve složení pro vzdělávání 16 a který je uplatňován na vnitrostátní úrovni ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/ssh/h_wp_201001_en.pdf Vícejazyčná internetová sbírka milionů digitalizovaných předmětů z evropských muzeí, knihoven, archivů a multimediálních sbírek. Úř. věst. L 394, CS 8 CS

10 Komise zlepší informování potenciálních příjemců, kteří se zabývají povědomím o totalitních zločinech, o možnosti získání finanční podpory z těchto programů srpen Evropský den památky obětí totalitních režimů Evropský den památky obětí všech totalitních a autoritářských režimů, vyhlášený Evropským parlamentem, si dnes připomíná Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko a Švédsko. Komise vyzývá členské státy k posouzení, jakým způsobem se v souladu s jejich vlastní minulostí a specifickými podmínkami připojit k této iniciativě Platforma evropské paměti a svědomí Evropský parlament vyzval v usnesení ze dne 2. dubna 2009 ke zřízení platformy evropské paměti a svědomí, která by podpořila budování sítí a spolupráci mezi vnitrostátními výzkumnými institucemi, jež se specializují na historii totalitních režimů, a vytvoření celoevropského dokumentačního střediska / památníku obětem všech totalitních režimů. Vyzval dále k posílení příslušných stávajících finančních nástrojů za účelem podpory odborného historického výzkumu v této oblasti. Závěry ze zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy dne 16. června 2009 přivítaly tuto iniciativu, jež poskytne podporu budování sítí a spolupráci vnitrostátních subjektů zabývajících se posuzováním a připomínáním totalitních režimů. Cestou, jak pomoci k podpoře povědomí a výměny zkušeností v této oblasti, je sdružovat všechny zúčastněné ze všech členských států včetně výzkumných pracovníků z akademické sféry a nezávislých vědců a odborníků, aby si mohli vyměňovat zkušenosti, analýzy a osvědčené postupy, mj. v oblasti podpory kolektivní paměti v národních studijních programech členskými státy. Tato platforma by mohla být po roce formální právní existence způsobilá k podání žádosti o roční provozní grant z programu Evropa pro občany. Komise se domnívá, že má velký význam sdružovat pomocí výměny zkušeností a osvědčených postupů všechny zúčastněné ze všech členských států včetně výzkumných pracovníků z akademické sféry a nezávislých vědců a odborníků Rozsah harmonizace na úrovni EU? Rada požádala Komisi o posouzení, zda je kromě rámcového rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii třeba vytvořit další nástroj, který by zahrnoval veřejné schvalování, popírání nebo hrubé zlehčování zločinů genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů namířených proti skupině osob, jež je vymezena na základě jiných kritérií než podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu, například na základě společenského postavení nebo politického přesvědčení. Právním základem pro vymezení trestných činů a sankcí v oblastech mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem z důvodu povahy nebo dopadu těchto trestných činů nebo kvůli zvláštní potřebě potírat ji na společném základě je článek 83 SFEU. V čl. 83 odst. 1 SFEU je uveden výčet těchto oblastí, v němž není zahrnuto veřejné schvalování, popírání nebo hrubé zlehčování zločinů genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů namířených proti skupině osob, která je vymezena jinak než podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu. Podle vývoje trestné činnosti může být tento výčet oblastí na základě jednohlasného schválení Radou a se souhlasem Evropského parlamentu rozšířen. CS 9 CS

11 Studie ukázala, že dosud přijal každý členský stát rozdílná opatření (např. spravedlnost pro oběti či pachatele trestných činů, zjišťování faktů, politiky v oblasti symbolů atd.) na základě svých specifických vnitrostátních podmínek. Dokonce i mezi členskými státy, které mají podobné zkušenosti s totalitními režimy, se mohou lišit přijaté právní nástroje, opatření a postupy, jakož i doba jejich přijetí a provádění. Komise se proto domnívá, že v této fázi sice nejsou podmínky pro využití této možnosti splněny, bude však tuto oblast nadále sledovat. 4. ZÁVĚR Komise je přesvědčena o tom, že Evropská unie má v rámci svých pravomocí v této oblasti přispívat k postupům, jimiž se členské státy snaží vyrovnat s dědictvím, jež představují zločiny spáchané totalitními režimy. Evropská unie je založena na dodržování základních práv a je neustálým zdrojem inspirace a povzbuzení pro všechny národy, jež se obtížně vyrovnávají s utrpením minulosti. Povědomí o hrůzách minulosti musí představovat součást společného úsilí všech občanů Evropské unie, tak aby se spojení vaše minulost je naše minulost stalo skutečností. Uchování této vzpomínky v živé paměti je naší kolektivní povinností: jejím prostřednictvím vyjadřujeme úctu a uznání obětem, jež trpěly a umíraly, a zajišťujeme, aby se nic takového již nikdy neopakovalo. Prostřednictvím tohoto povědomí udržujeme při životě závazek Evropské unie k uplatňování zásad demokracie a dodržování základních práv a boji proti moderním projevům netolerance a extremismu. CS 10 CS

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2129(INI) 26. 8. 2013. o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 26. 8. 2013 2013/2129(INI) NÁVRH ZPRÁVY o historické paměti v kultuře a ve vzdělávání v Evropské unii (2013/2129(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ Druhá zpráva Komise Radě o provádění doporučení Rady 2009/C 151/01 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30.

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.5.2013 COM(2013) 326 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Třetí pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru za období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna

Více

Pracovní překlad. Česko-izraelské mezivládní konzultace Společné prohlášení

Pracovní překlad. Česko-izraelské mezivládní konzultace Společné prohlášení Pracovní překlad Česko-izraelské mezivládní konzultace Společné prohlášení 22. května 2016 se uskutečnily 4. mezivládní konzultace vlád České republiky a Státu Izrael za předsednictví předsedy vlády České

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2008/2224(INI) 12. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o aktivním dialogu s občany o Evropě (2008/2224(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodaj: Gyula

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

{KOM(2006) 684 v konečném znění} {SEK(2006) 1449}

{KOM(2006) 684 v konečném znění} {SEK(2006) 1449} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20. listopadu 2006 SEK(2006) 1448 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k Návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zakazuje uvádět

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

mezinárodní konferenci Zločiny komunistických režimů / Crimes of Communism.

mezinárodní konferenci Zločiny komunistických režimů / Crimes of Communism. Mezinárodní konference Zločiny komunistických režimů ve dnech 24.-26. 2. 2010 v Praze NEELA WINKELMANN-HEYROVSKÁ Ve dnech 24. 26. února 2010 organizoval Ústav pro studium totalitních režimů mezinárodní

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2180(INI) 6. 11. 2013. Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2180(INI) 6. 11. 2013. Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro kulturu a vzdělávání 6. 11. 2013 2013/2180(INI) NÁVRH ZPRÁVY Vstříc plně integrovanému audiovizuálnímu světu (2013/2180(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodajka:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.8.2015 COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou

Více

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7)

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) v Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů REF.: ACER/2015/09 Zveřejnění

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

JUSTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE

JUSTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI JUSTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 15.12.2015 COM(2015) 667 final 2015/0313 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM

PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 PŘÍLOHA k TEXTŮM PŘIJATÝM na zasedání konaném ve čtvrtek 22. října 2009 Změny a pozměňovací návrhy k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2010 Cast 1/1

Více

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou PŘÍLOHA DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou CS 1 CS DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 30. 1. 2014 2013/0120B(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství

Více

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE MADRIDSKÁ DEKLARACE NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE My, přes 400 účastníků Evropského kongresu o osobách se zdravotním postižením, konaném v Madridu, velmi vítáme prohlášení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.07.2004 KOM(2004) 474 v konečném znění 2004/0153 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí integrovaný akční program v oblasti

Více

516. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 27. 28. 4. 2016)

516. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 27. 28. 4. 2016) 516. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 27. 28. 4. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo v přítomnosti místopředsedy

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 22.10.2014,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 22.10.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.10.2014 C(2014) 7594 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22.10.2014, kterým se mění prováděcí rozhodnutí K(2011) 5500 v konečném znění, pokud jde o název a seznam

Více

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Dne 29. března 2007 vydala Komise tzv. 12. implementační zprávu 1, která hodnotí

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility Veřejná online konzultace týkající se programu pracovní mobility Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility mladých lidí uvnitř EU Tato otevřená veřejná online

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI)) P7_TA(2012)0470 Strategie digitální svobody v zahraniční politice Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2012 ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU (2012/2094(INI)) Evropský

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2000L0029 CS 30.06.2014 023.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných

Více

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Pracovní překlad Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice přijatá Správní radou Mezinárodního úřadu práce na jejím 204. zasedání (Ženeva, listopad 1977) ve znění úprav z

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

23.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 77/25

23.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 77/25 23.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 77/25 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu

Více

Fakultativní společná evropská právní úprava prodeje: časté otázky

Fakultativní společná evropská právní úprava prodeje: časté otázky MEMO/11/680 V Bruselu dne 11. října 2011 Fakultativní společná evropská právní úprava prodeje: časté otázky Co je to fakultativní společná evropská právní úprava prodeje? Spotřebitelé a podniky zejména

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlašuje dne 14. 10. 2015 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR 1. Identifikace

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2235(INI) 8. 2. 2011. o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 8. 2. 2011 2010/2235(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011 2020 (2010/2235(INI)) Výbor pro dopravu a cestovní

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 916 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.6.2008 KOM(2008) 355 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o statistikách sestavených podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (2008/2137(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (2008/2137(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 2008/2137(INI) 17. 9. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU (2008/2137(INI)) Výbor

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 C(2014) 8734 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.6.2011 SEK(2011) 763 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

VY_32_INOVACE_DEP2_7

VY_32_INOVACE_DEP2_7 Název projektu: Za hranice všednosti Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0377 Škola: Gymnázium Kroměříž Autor: Mgr. Evžen Petřík Ročník: septima Tematický okruh: Moderní doba II. VY_32_INOVACE_DEP2_7

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2015 C(2015) 3740 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 o dočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, na Bermudách,

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMICE Strategická inovace

PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMICE Strategická inovace PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMICE Strategická inovace Marie Dohnalová, Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd a Fakulta humanitních studií Karlova univerzita v Praze

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2012 COM(2012) 396 final C7-0191/12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích

Více

Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza

Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza Úvod Právo chudých, tedy právo upravující podmínky zajištění právní pomoci sociálně slabým, je součástí právního řádu na našem území

Více

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 7.10.2009 SEK(2009) 1298 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU

Více

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ

VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO (HOSPODÁŘSKÉHO) ZÁJMU A MOŽNOST PŘESHRANIČNÍHO UPLATNĚNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY UNIE TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI REGIONÁLNÍ ROZVOJ VZÁJEMNÝ VZTAH MEZI STRUKTURÁLNÍMI FONDY A POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB OBECNÉHO

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH

DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH Obsah: Obsah:... 1 A. Obecná část:... 4 1.1. Přijímání mezinárodních závazků...

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.04.2009 K (2009)2912 v konečném znění Věc: Státní podpora N 642/2008 Česká republika Veřejné financování alternativních plnicích stanic pro provozovatele veřejné dopravy

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.05.2005 KOM(2005) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 nařízení

Více

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s.

1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1. SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování daní z cigaret. (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 1992L0079 CS 27.02.2010 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/79/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. prosince 2013 (OR. en) 18041/13 MAR 210 ENV 1222 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 18. prosince

Více

Zápis ze 14. schůze VZOB dne 6. června 2007 od 10,00 hodin

Zápis ze 14. schůze VZOB dne 6. června 2007 od 10,00 hodin Zápis ze 14. schůze VZOB dne 6. června 2007 od 10,00 hodin Omluveni: sen. J. Pospíšil, R. Slavotínek, T. Töpfer Program: 1) Schválení programu a zápisu Schůzi řídil předseda sen. R. Sequens. Program viz

Více