ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě"

Transkript

1 CS CS CS

2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne KOM(2010) 783 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě CS CS

3 1. ÚVOD Mnohokrát v dějinách vyústily totalitní režimy v porušování základních práv a naprosté popírání všech prvků lidské důstojnosti. Takovou tragickou zkušenost má většina členských států EU. V Berlínské deklaraci, podepsané v roce 2007 u příležitosti 50. výročí Římských smluv, se uvádí, že k evropské integraci jsme dospěli na základě poznání z krvavých střetů a z minulosti plné utrpení. Dnes žijeme společně tak, jak to nebylo možné nikdy předtím. Historická paměť Evropy je společným dědictvím Evropanů dnešní i všech budoucích generací. Abychom se vyrovnali s dědictvím, jež představují zločiny spáchané totalitními režimy, musíme tuto paměť sdílet a připomínat ji. Stockholmský program 1 zdůrazňuje, že Unie je prostorem sdílených hodnot, které jsou neslučitelné s trestnými činy genocidy, zločiny proti lidskosti a válečnými zločiny či se zločiny páchanými totalitními režimy. Každý členský stát uplatňuje k těmto záležitostem vlastní přístup, avšak v zájmu usmíření je nezbytné, aby připomínání těchto zločinů bylo součástí kolektivní paměti, kterou sdílí a uchovává pokud možno celá společnost. Unie musí v tomto ohledu hrát úlohu zprostředkovatele. V listopadu 2008 přijala Rada rámcové rozhodnutí o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva. Toto rozhodnutí se omezuje jen na trestné činy, které byly spáchány z důvodu rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu a národnostního či etnického původu, a nevztahuje se na trestné činy spáchané z jiných důvodů, například totalitními režimy. K zápisu Rady bylo při přijetí tohoto rámcového rozhodnutí připojeno prohlášení, v němž Rada žádá Komisi, aby do dvou let od jeho vstupu v platnost posoudila situaci a podala Radě zprávu o tom, zda je třeba dalšího nástroje, který by se vztahoval na veřejné schvalování, popírání nebo hrubé zlehčování zločinů genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, které jsou trestnými činy namířenými proti skupině osob, jež je vymezena na základě jiných kritérií než podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu, například na základě společenského postavení nebo politického přesvědčení. Tuto žádost znovu opakuje i Stockholmský program. Význam uchování vzpomínek v živé paměti zdůrazňuje rovněž Evropský parlament ve svém usnesení o svědomí Evropy a totalitě ze dne 2. dubna 2009, v němž se konstatuje, že bez pravdy a vzpomínky na minulost nelze dosáhnout usmíření. Členské státy se potýkaly a stále potýkají s citlivou a složitou otázkou, jakým způsobem nejlépe zjistit pravdu a zaznamenávat dějiny pro budoucí generace tak, aby se mohly poučit z minulých hrůz a zločinů. Každý členský stát si našel vlastní způsob, jak k těmto záležitostem přistupovat. Komise může napomáhat jejich úsilí tím, že bude povzbuzovat k diskusi a sdílení zkušeností a osvědčených postupů. Cílem této zprávy je představit názor Komise na to, jak by si mohla v tomto procesu zajistit významnou roli, a poskytnout základ pro další diskuse o budoucím příspěvku Evropské unie k prohlubování povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy. Zároveň jde o odpověď na žádost Rady o podání zprávy ohledně potřeby vytvořit v této oblasti další nástroj. 1 Schválen Evropskou radou ve dnech prosince 2009; Úř. věst. C 115, , s CS 2 CS

4 1.1. Příprava zprávy Pro sestavení této zprávy podnikla Komise řadu přípravných iniciativ. V listopadu 2007 uspořádala v Bruselu seminář na vysoké úrovni s názvem Jak se vyrovnat s totalitní minulostí Evropy: oběti a usmíření 2. V prohlášení připojeném k zápisu Rady při přijetí rámcového rozhodnutí se uvádí, že Komise uspořádá veřejné evropské slyšení o zločinech genocidy, zločinech proti lidskosti a válečných zločinech spáchaných totalitními režimy, jakož i o těch, kdo tyto zločiny veřejně schvalují, popírají, hrubě zkreslují nebo zlehčují, a zdůrazňuje se, že je nutné odpovídajícím způsobem odčinit bezpráví a případně předložit návrh rámcového rozhodnutí o těchto zločinech. Toto slyšení, jež uspořádala Komise společně se slovinským předsednictvím, proběhlo dne 8. dubna 2008 v Bruselu 3. V roce 2009 Komise finančně podpořila vznik studie nezávislého ústavu, jejímž cílem bylo poskytnout faktický přehled o postupech používaných v členských státech v souvislosti s povědomím o zločinech spáchaných totalitními režimy 4. Tato Studie o tom, jak členské státy řeší záležitosti povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě (dále jen studie ) byla dokončena začátkem roku 2010 a poté předána členským státům a Evropskému parlamentu. Studie je k dispozici na internetových stránkách Komise. V květnu 2010 obdržely všechny členské státy dotazník, jehož cílem bylo získat faktické informace o situaci v členských státech v oblasti povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě POVĚDOMÍ O ZLOČINECH SPÁCHANÝCH TOTALITNÍMI REŽIMY SITUACE V ČLENSKÝCH STÁTECH 2.1. Celkový přehled Studie ukazuje, že všechny dotčené členské státy přijaly opatření v otázkách dědictví, jež představují zločiny spáchané totalitními režimy. Přistoupily k tomu různým způsobem podle své minulosti, konkrétních okolností, kultury a právního systému. Studie dokládá, že neexistuje jeden univerzální model vhodný pro všechny. Jednotlivé členské státy používají řadu svých vlastních nástrojů a postupů (spravedlnost pro oběti i pachatele trestných činů, hledání pravdy, uchovávání paměti, iniciativy na zvyšování povědomí atd.). Nástroje, přijatá opatření a postupy někdy vykazují výrazné rozdíly i v těch členských státech, které zažily stejný totalitní režim Cílem semináře bylo pomoci Komisi lépe poznat různé aspekty týkající se těchto otázek a stanovit témata pro diskusi při veřejném evropském slyšení. Klíčovým tématem slyšení bylo uznání a usmíření. Slovinské předsednictví vydalo zprávu o tomto slyšení pod názvem Zločiny spáchané totalitními režimy. Zpráva a zápisy z veřejného evropského slyšení o zločinech spáchaných totalitními režimy, konaného dne 8. dubna (ed. Peter Jambrek). Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States. Předložil prof. Dr. Carlos Closa Montero, Institute for Public Goods and Policy, Centre of Human and Social Sciences, CSIC, Madrid, Španělsko. Dotazník zodpovědělo 16 členských států: LV, LT, EE, PL, HU, SK, SL, BG, RO, BE, IRL, SE, FI, PT, ES, DE. CS 3 CS

5 Pro úspěšný přechod od totality k demokracii je důležitá spravedlnost pro oběti. Mezi hlavní nástroje k dosažení tohoto cíle patří souzení pachatelů, cesty hledání pravdy, otevření archivů, lustrace, rehabilitace obětí, kompenzace pro oběti a restituce konfiskovaného majetku. Studie také odhaluje, jak široká je paleta zúčastněných aktérů, zejména nevládních organizací a oficiálních institucí i neoficiálních subjektů. Zatímco např. Estonsko, Lotyšsko, Polsko a Slovinsko vytvořily oficiální instituce s všeobecnými kompetencemi, ostatní členské státy vytvořily specializované subjekty. Zásadním úkolem je dále udržovat a prohlubovat povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy, zejména vzdělávat mladší generace o významu podpory demokracie a základních práv. Studie ukazuje, že toto přesvědčení je jedním z mála styčných bodů mezi zeměmi EU v otázkách zločinů spáchaných totalitními režimy. Doklady hrůz minulosti v řádně uchovávané, organizované a přístupné podobě se mohou stát skutečným nástrojem zvyšování povědomí a osvěty. Studie dále ukazuje, že v této oblasti mají zásadní roli nevládní organizace Osvěta a zvyšování povědomí Při podpoře občanských schopností a demokratických hodnot u mladých lidí hraje podstatnou roli výchova k aktivnímu občanství. Nedávno provedené výzkumy ukazují, že osvěta kladným a významným způsobem souvisí s aktivním občanským chováním. Iniciativy zaměřené na informování o minulosti a osvětu zahrnují návštěvy muzeí, dějišť mučení a vyhlazovacích táborů, promítání hraných filmů a dokumentů ve školách, podporu kulturních aktivit a umělecké tvorby. Podle informací, které Komise obdržela, zřejmě činnosti spojené s osvětou a povědomím o zločinech spáchaných totalitními režimy probíhají pouze v těch členských státech, jichž se bezprostředně týkají. Památníky a pomníky připomínající zločiny spáchané totalitními režimy existují prakticky ve všech členských státech. Dějiště mučení, místa koncentračních táborů a táborů smrti existují téměř ve všech členských státech, které zažily totalitu. V některých členských státech se kupříkladu zločinům spáchaným totalitními režimy věnují specializovaná muzea (např. v České republice, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku a Rumunsku) Dny památky obětí Podle studie si jednotlivé členské státy v některých případech připomínají památku obětí týchž událostí v různé dny. Například holocaust si 18 členských států připomíná 27. ledna (Den památky obětí holocaustu), 6 členských států vybralo jiné datum. Pět členských států si připomíná den památky obětí totalitních režimů (23. srpen), navržený Evropským parlamentem Výzkumné projekty Studie ukazuje, že v této oblasti existuje značné množství výzkumných témat a projektů. V některých členských státech vytvořily oficiální instituce rozsáhlé výzkumné programy. Konkrétnější projekty vypracovaly univerzity, soukromé subjekty a nadace. Výzkumné projekty se zaměřují zejména na zjišťování historických skutečností týkajících se totalitních zločinů a na analyzování politik v oblasti přechodného soudnictví. Výzkum zločinů spáchaných totalitními režimy je výrazně více rozvinut v členských státech, které tyto zločiny přímo zažily. CS 4 CS

6 2.5. Totalitní symboly Podle studie se přímo dotčeným členským státům podařilo poměrně rychle odstranit všechny symboly spojené s jejich represivní minulostí (např. změna názvů ulic, odstraňování symbolů z veřejných míst atd.). V některých členských státech je používání symbolů spojených s totalitními režimy výslovně zakázáno zákonem, například ve třech členských státech (Litvě, Maďarsku a Polsku) je zakázáno používat symboly spojené s komunistickou minulostí Právní rámec v oblasti popírání zločinů Ve studii i v odpovědích na otázky dotazníků, které Komise poslala členským státům, se ukazuje rozdílnost přístupů a složitost právního rámce použitelného v členských státech v otázkách schvalování, popírání nebo hrubého zlehčování genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, které jsou trestnými činy namířenými proti skupině osob, jež je vymezena na základě jiných kritérií než podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu, například na základě společenského postavení nebo politického přesvědčení 6. Situaci lze popsat zhruba takto: Čtyři členské státy mají vnitrostátní právní předpisy v oblasti popírání zločinů spáchaných totalitními režimy, v nichž jsou výslovně zahrnuty zločiny spáchané komunistickými totalitními režimy: V České republice uvádí trestní zákoník konkrétní trestní postih pro osoby, které veřejně popírají, zpochybňují, schvalují nebo se snaží ospravedlnit nacistickou nebo komunistickou genocidu nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti 7. V Polsku je trestným činem veřejné a skutečnosti odporující popírání nacistických a komunistických zločinů a jiných zločinů proti míru a lidskosti nebo válečných zločinů 8. V Maďarsku je trestným činem veřejné popírání, zpochybňování nebo zlehčování fakt o genocidě a jiných zločinech proti lidskosti spáchaných národněsocialistickým a komunistickým režimem 9. V Litvě je trestným činem veřejné schvalování, popírání nebo hrubé zlehčování mezinárodních trestných činů a zločinů spáchaných SSSR a nacistickým Německem vůči Litevské republice nebo jejím obyvatelům 10. Pro ostatní členské státy s výjimkou Lotyšska 11 je zřejmě nemožné nebo obtížné představit si situaci trestněprávního postihu za schvalování, popírání nebo hrubého zlehčování genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, které jsou trestnými činy namířenými proti skupině osob, jež je vymezena na základě jiných kritérií než podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu. Je to způsobeno Studie přináší systematický přehled o situaci v členských státech (viz bod 3.3). Nový trestní zákoník (platný od 1. ledna 2010), 405. Článek 55 zákona o Ústavu národní paměti komise pro stíhání trestných činů proti polskému národu, 18. prosince Novela trestního zákoníku, platná od 24. července občanského zákoníku. Z lotyšské odpovědi na otázky dotazníku vyplývá, že na základě článků 71 a 74 trestního zákoníku by mohlo být za trestný čin považováno popírání genocidy, zločinů proti lidskosti, zločinů proti míru a válečných zločinů mj. na základě politického přesvědčení nebo společenské třídy. CS 5 CS

7 buď absencí právních předpisů týkajících se popírání trestných činů genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů (ať z jakéhokoliv důvodu), tím, že z postihování takového chování jsou vyňaty důvody jako společenské postavení nebo politické přesvědčení, nebo tím, že by toto postihování mohlo ovlivnit svobodu projevu. V některých odpovědích na otázky dotazníku se však zmiňuje, že nelze vyloučit postihování na základě jiných ustanovení trestního zákoníku, např. na základě zákazu podněcování k nenávisti nebo hanobení památky zemřelých osob. Ze studie a odpovědí na otázky dotazníku vyplývá, že vnitrostátní soudy v žádné věci nikoho neodsoudily za veřejné schvalování, popírání nebo hrubé zlehčování zločinů genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, které jsou trestnými činy namířenými proti skupině osob, jež je vymezena na základě jiných kritérií než podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu. 3. OPATŘENÍ K UDRŽOVÁNÍ A PROHLUBOVÁNÍ POVĚDOMÍ NA ÚROVNI EU Ve svém usnesení ze dne 2. dubna 2009 zdůraznil Evropský parlament význam otázky prohlubování povědomí o totalitních zločinech. V závěrech zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti ze dne 16. června 2009 se uvádí, že v zájmu zvýšení povědomí Evropanů o zločinech spáchaných totalitními režimy je třeba zachovat památku na pohnutou minulost Evropy, neboť bez jejího připomínání by usmíření bylo obtížné. Myšlenka připomínat v celé EU společnou paměť zločinů spáchaných totalitními režimy byla vyjádřena také na slyšení pořádaném Komisí a slovinským předsednictvím v dubnu Při tomto slyšení a na dalších konferencích se ukázalo, že panuje názor, že by si členské státy západní Evropy měly více uvědomovat tragickou minulost členských států východní Evropy. Význam tohoto rozměru zdůraznilo také mnoho mezinárodních konferencí, jako např. mezinárodní konference v Senátu České republiky v červnu 2008 Svědomí Evropy a komunismus, na níž byla přijata Pražská deklarace, konference Zločiny komunistických režimů pořádaná v únoru 2010 Ústavem pro studium totalitních režimů či konference Evropa 70 let po Molotovově-Ribbentropově paktu pořádaná v říjnu 2009 pobaltskými státy pod záštitou předsedy Evropského parlamentu. V Evropském parlamentu byla rovněž ustavena neformální skupina poslanců Usmíření evropských dějin, jejímž hlavním cílem je sladit různá pojetí evropských dějin a sjednotit je v jedinou evropskou paměť na minulost. Na těchto akcích zaznělo mnohokrát volání po opatřeních v oblasti udržování paměti a prohlubování povědomí o zločinech spáchaných komunistickými totalitními režimy. Některé z širokého spektra opatření a očekávání jsou obsaženy například v příspěvku prvního evropského slyšení o zločinech spáchaných totalitními režimy, jejž podepsala řada účastníků slyšení konaného dne 8. dubna 12. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 2. dubna 2009 vyzval k tomu, aby byl 23. srpen vyhlášen Evropským dnem památky obětí všech totalitních a autoritářských režimů, které by byly připomínány důstojně a nezaujatě. Tento den památky obětí si již připomněly Estonsko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko a Švédsko. 12 Otištěn ve zprávách a zápisu ze slyšení, zveřejněných slovinským předsednictvím (viz výše). CS 6 CS

8 Komise hodlá v souladu se svými povinnostmi přispívat k prohlubování povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě. Komise se domnívá, že je důležité věnovat se rozdílům v úrovni informovanosti o totalitní minulosti ve všech členských státech a zejména o období, kdy východní a západní Evropa prožívaly dva rozdílné osudy. Tato paměť a povědomí o tragické minulosti a zločinech spáchaných totalitními režimy by měly pomoci sblížit evropské národy. Důležité je dále přispět k uznání a podpoře všech obětí totalitních režimů, které zdevastovaly Evropu. Komise může v této oblasti usnadnit výměnu zkušeností a postupů. Tím se rovněž potvrdí význam hodnot, jako je úcta k lidské důstojnosti, svobodě a demokracii, na nichž je Evropská unie založena Plně využít finanční programy EU Komise je připravena prostřednictvím svých finančních programů pomáhat zainteresovaným stranám při podpoře a prohlubování povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě. Financování EU by mohlo zejména podpořit přeshraniční a celoevropské projekty Program Evropa pro občany Součástí programu Evropa pro občany je i Akce 4: Aktivní evropská paměť 13, jež má udržovat památku obětí nacismu a stalinismu a zlepšovat povědomí o tom, co se dělo v táborech a dalších místech hromadného vyhlazování civilistů. V rámci této akce se poskytuje podpora projektům zaměřeným na ochranu hlavních míst a památníků spojených s masovými deportacemi, bývalými koncentračními tábory a jinými dějišti nacistického masového mučení a vyhlazování, jakož i archivů dokumentujících tyto události, a na udržování památky obětí i těch, kteří v extrémních podmínkách zachraňovali lidi před holocaustem. V rámci této akce jsou dále podporovány projekty, jejichž účelem je připomínání památky obětí hromadného vyhlazování a masových deportací spojených se stalinismem, jakož i ochrana památníků a archivů dokumentujících tyto události. V příloze rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se tento program zavádí, je na Aktivní evropskou paměť přiděleno přibližně 4 % prostředků z celkového rozpočtu programu (celkový objem na období je 215 milionů EUR). Vzhledem ke strategickému významu podpory hodnot, na nichž je EU založena, a k rostoucímu počtu velmi kvalitních návrhů pro budoucí program na období Komise posoudí, jakým způsobem v budoucnu zajistit dostatek prostředků pro tuto akci. Komise již začala připravovat další generaci programu. V rámci strukturovaného dialogu vedeného jako součást programu Evropa pro občany uvažuje Komise o tom, že bude pořádat pravidelná setkání věnovaná aktivní evropské paměti, jež povedou k výměně zkušeností, analýze osvědčených postupů a sdružování hlavních příjemců pomoci a zúčastněných subjektů, včetně výzkumných pracovníků z akademické sféry a nezávislých vědců a odborníků v této oblasti Další programy Evropské unie K prohlubování povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě mohou přispět i další programy: 13 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Evropa pro občany na podporu aktivního evropského občanství na období CS 7 CS

9 Sedmý rámcový program EU pro výzkum a technologický rozvoj. Z tohoto programu lze finančně podporovat činnosti související s evropskou totalitní minulostí. Pracovní program na rok 2010 obsahuje v rámci tématu 8 Sociálně-ekonomické a humanitní vědy konkrétní výzvu k předkládání návrhů k tématu Demokracie a stíny totality a populismu: Evropská zkušenost 14. Tato výzva se týká podpory projektů spolupráce velkého rozsahu, do nichž se zapojí výzkumné ústavy více členských států EU a jejichž cílem je pomáhat při překonávání dědictví rozděleného kontinentu, kde se zkušenosti různých skupin členských států a jejich vzpomínky na nedávnou totalitu liší. Komise obdržela k tomuto tématu 10 návrhů a v návaznosti na jejich zhodnocení nezávislými odborníky a na výběrové řízení nyní probíhají vyjednávání. MEDIA 2007 je program EU pro evropský audiovizuální průmysl. Jeho cílem je zachovávat a posilovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a kinematografické a audiovizuální dědictví, zaručit jeho dostupnost veřejnosti a podporovat dialog mezi kulturami a zvýšit oběh a sledovanost evropských audiovizuálních děl uvnitř Evropské unie i mimo ni. V souladu s těmito cíli může program MEDIA 2007 podpořit filmy a další audiovizuální díla zabývající se tématy souvisejícími s totalitní minulostí (podporu z programu dostal např. film Životy těch druhých (Das Leben der Anderen)). Do financování z programu MEDIA mohou být rovněž (avšak ne výlučně) zahrnuty náklady na výrobu titulků k audiovizuálním dílům, což má zásadní význam pro usnadnění oběhu audiovizuálních děl s touto tematikou v členských státech. Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií podporuje cílenou digitalizaci kulturního materiálu v rámci jednoho z cílů knihovny Europeana 15. Tento program by mohl být užitečný při digitalizaci obsahu týkajícího se totalitních zločinů (např. knih, audiovizuálních a zvukových záznamů, archivních záznamů). Podpořené projekty musí provádět kulturní instituce z různých zemí Evropy. Musí jít buď o téma zajímavé pro širokou veřejnost, nebo musí být obsah za pomoci projektu Europeana bezprostředně po digitalizaci zpřístupněn občanům. Program celoživotního učení EU podporuje nadnárodní projekty, jež propagují aktivní výchovu k občanství a hodnotám tolerance, lepšímu poznání evropské historie a kulturního dědictví a demokratickému chování. Komise rovněž vytváří analytický model aktivní výchovy k občanství, který pracuje se dvěma souhrnnými ukazateli jedním pro dospělé a jedním pro občanské dovednosti žáků. Pracovní definice aktivního občanství, která se pro tyto účely používá, zní: účast na aktivitách občanské společnosti, angažovanost v občanském a/nebo politickém smyslu, provázená vzájemným respektem, odmítáním násilí a dodržováním lidských práv a demokratických principů. Podpora aktivní výchovy k občanství v prostředí formálního, neformálního a informálního vzdělávání přispívá k hodnotám tolerance, demokratickému chování a vzájemnému respektu z hlediska kulturního a historického. Občanské schopnosti vycházející ze znalosti pojmů demokracie, spravedlnost, rovnost, občanství a občanská práva jsou součástí evropského referenčního rámce klíčových schopností, který přijala Rada ve složení pro vzdělávání 16 a který je uplatňován na vnitrostátní úrovni ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/cooperation/ssh/h_wp_201001_en.pdf Vícejazyčná internetová sbírka milionů digitalizovaných předmětů z evropských muzeí, knihoven, archivů a multimediálních sbírek. Úř. věst. L 394, CS 8 CS

10 Komise zlepší informování potenciálních příjemců, kteří se zabývají povědomím o totalitních zločinech, o možnosti získání finanční podpory z těchto programů srpen Evropský den památky obětí totalitních režimů Evropský den památky obětí všech totalitních a autoritářských režimů, vyhlášený Evropským parlamentem, si dnes připomíná Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko a Švédsko. Komise vyzývá členské státy k posouzení, jakým způsobem se v souladu s jejich vlastní minulostí a specifickými podmínkami připojit k této iniciativě Platforma evropské paměti a svědomí Evropský parlament vyzval v usnesení ze dne 2. dubna 2009 ke zřízení platformy evropské paměti a svědomí, která by podpořila budování sítí a spolupráci mezi vnitrostátními výzkumnými institucemi, jež se specializují na historii totalitních režimů, a vytvoření celoevropského dokumentačního střediska / památníku obětem všech totalitních režimů. Vyzval dále k posílení příslušných stávajících finančních nástrojů za účelem podpory odborného historického výzkumu v této oblasti. Závěry ze zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy dne 16. června 2009 přivítaly tuto iniciativu, jež poskytne podporu budování sítí a spolupráci vnitrostátních subjektů zabývajících se posuzováním a připomínáním totalitních režimů. Cestou, jak pomoci k podpoře povědomí a výměny zkušeností v této oblasti, je sdružovat všechny zúčastněné ze všech členských států včetně výzkumných pracovníků z akademické sféry a nezávislých vědců a odborníků, aby si mohli vyměňovat zkušenosti, analýzy a osvědčené postupy, mj. v oblasti podpory kolektivní paměti v národních studijních programech členskými státy. Tato platforma by mohla být po roce formální právní existence způsobilá k podání žádosti o roční provozní grant z programu Evropa pro občany. Komise se domnívá, že má velký význam sdružovat pomocí výměny zkušeností a osvědčených postupů všechny zúčastněné ze všech členských států včetně výzkumných pracovníků z akademické sféry a nezávislých vědců a odborníků Rozsah harmonizace na úrovni EU? Rada požádala Komisi o posouzení, zda je kromě rámcového rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii třeba vytvořit další nástroj, který by zahrnoval veřejné schvalování, popírání nebo hrubé zlehčování zločinů genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů namířených proti skupině osob, jež je vymezena na základě jiných kritérií než podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu, například na základě společenského postavení nebo politického přesvědčení. Právním základem pro vymezení trestných činů a sankcí v oblastech mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem z důvodu povahy nebo dopadu těchto trestných činů nebo kvůli zvláštní potřebě potírat ji na společném základě je článek 83 SFEU. V čl. 83 odst. 1 SFEU je uveden výčet těchto oblastí, v němž není zahrnuto veřejné schvalování, popírání nebo hrubé zlehčování zločinů genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů namířených proti skupině osob, která je vymezena jinak než podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu. Podle vývoje trestné činnosti může být tento výčet oblastí na základě jednohlasného schválení Radou a se souhlasem Evropského parlamentu rozšířen. CS 9 CS

11 Studie ukázala, že dosud přijal každý členský stát rozdílná opatření (např. spravedlnost pro oběti či pachatele trestných činů, zjišťování faktů, politiky v oblasti symbolů atd.) na základě svých specifických vnitrostátních podmínek. Dokonce i mezi členskými státy, které mají podobné zkušenosti s totalitními režimy, se mohou lišit přijaté právní nástroje, opatření a postupy, jakož i doba jejich přijetí a provádění. Komise se proto domnívá, že v této fázi sice nejsou podmínky pro využití této možnosti splněny, bude však tuto oblast nadále sledovat. 4. ZÁVĚR Komise je přesvědčena o tom, že Evropská unie má v rámci svých pravomocí v této oblasti přispívat k postupům, jimiž se členské státy snaží vyrovnat s dědictvím, jež představují zločiny spáchané totalitními režimy. Evropská unie je založena na dodržování základních práv a je neustálým zdrojem inspirace a povzbuzení pro všechny národy, jež se obtížně vyrovnávají s utrpením minulosti. Povědomí o hrůzách minulosti musí představovat součást společného úsilí všech občanů Evropské unie, tak aby se spojení vaše minulost je naše minulost stalo skutečností. Uchování této vzpomínky v živé paměti je naší kolektivní povinností: jejím prostřednictvím vyjadřujeme úctu a uznání obětem, jež trpěly a umíraly, a zajišťujeme, aby se nic takového již nikdy neopakovalo. Prostřednictvím tohoto povědomí udržujeme při životě závazek Evropské unie k uplatňování zásad demokracie a dodržování základních práv a boji proti moderním projevům netolerance a extremismu. CS 10 CS

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Více

Evropa pro občany 2014-20

Evropa pro občany 2014-20 Evropa pro občany 2014-20 Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. EACEA - Výkonná

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.1.2014 COM(2014) 27 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provedení rámcového rozhodnutí Rady 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.12.2011 KOM(2011) 847 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o dosažených výsledcích a

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Evropa pro občany 2014-20

Evropa pro občany 2014-20 Evropa pro občany 2014-20 Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. Struktura programu

Více

securitas imperii Neela Winkelmann-Heyrovská Platforma evropské paměti a svědomí, chronologie vzniku 2008 2011 DOKUMENTY

securitas imperii Neela Winkelmann-Heyrovská Platforma evropské paměti a svědomí, chronologie vzniku 2008 2011 DOKUMENTY Platforma evropské paměti a svědomí, chronologie vzniku 2008 2011 Platforma evropské paměti a svědomí (dále jen Platforma) byla založena v Praze v říjnu 2011 jako výsledek tzv. pražského procesu započatého

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

Program. Evropský rok historie. Základní mezníky evropské historie 20. století. Evropa mezi válkou a mírem 1914 2004. 9. 11.

Program. Evropský rok historie. Základní mezníky evropské historie 20. století. Evropa mezi válkou a mírem 1914 2004. 9. 11. European Remembrance Třetí mezinárodní sympozium evropských institucí zkoumajících evropskou historii 20. století a čtvrté setkání pro networking organizací zabývajících se pamětí a podporovaných z programu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Ing. Jiří Hodík, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Doksy, 6. srpna 2015

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02) 12.7.2011 CS Úřední věstník Evropské unie C 206 A/7 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 KOM(2009) 72 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má zaujmout Evropské společenství v rámci Rady ministrů AKT-ES k rozhodnutí

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních nerovností Hana Janatová Státní zdravotní ústav This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

SCIEX. Barbora Veselá. Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz

SCIEX. Barbora Veselá. Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz SCIEX Barbora Veselá Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU SCIEX NMS CH Scientific Exchange Programme between the New Member States

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Květen 2014 Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Obsah Úvod 3 Zvláštní imigrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky 4 Česká republika 15 2 Úvod Předmětem studie je srovnání imigračních programů

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS Evropská akce v oblasti drog (EAD) ACTION ON DRU Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS European Action Víte, že? Asi 12 milionů osob v EU

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2013 COM(2013) 310 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU Čtvrtá zpráva o používání směrnice Rady 93/7/EHS o navracení

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

Natura 2000 v České republice. Kněžičky, 3.6. 2011

Natura 2000 v České republice. Kněžičky, 3.6. 2011 Natura 2000 v České republice Kněžičky, 3.6. 2011 Obsah prezentace Dosavadní komunikace s vlastníky, nájemci a správci v průběhu vyhlašování lokalit Stav vyhlašování (finalizace) soustavy Natura 2000 v

Více

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013

Tisková konference. Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012. Vídeň, 24. ledna 2013 Tisková konference Vienna Insurance Group Předběžný výsledek za rok 2012 Vídeň, 24. ledna 2013 Vienna Insurance Group Nejvýznamnější fakta za rok 2012 Rekordní objem pojistného v přibližné výši 9,9 mld.

Více

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD ÚVOD Evropská unie je dnes domovem 450 milionů lidí z různých etnických, kulturních a jazykových oblastí. Jazyková situace evropských zemí je komplexní byla utvářena dějinami, geografickými faktory a mobilitou

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem. INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz OSNOVA (kapitoly) Institucionální kvalita (celkem 6 charakteristik)

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

C 232/44 CS Úřední věstník Evropské unie 27.8.2010

C 232/44 CS Úřední věstník Evropské unie 27.8.2010 C 232/44 CS Úřední věstník Evropské unie 27.8.2010 Stanovisko Výboru regionů Digitální dividenda, zdroj sociálních přínosů a hospodářského růstu a partnerství veřejného a soukromého sektoru na internetu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.3.2012 COM(2012) 113 final 2012/0052 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-ES k revizi podmínek investičního financování

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Šárka Sovová, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Mezinárodní konference

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Malé a střední podnikání na venkově

Malé a střední podnikání na venkově Malé a střední podnikání na venkově 1 Vymezení základních pojmů: Financování Investiční činnost Investiční plánování Metody hodnocení investic 2 Financování činnost směřující k opatření podnikového kapitálu

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Sociálně ekonomické determinanty zdraví mezisektorová spolupráce k snižování zdravotních nerovností

Sociálně ekonomické determinanty zdraví mezisektorová spolupráce k snižování zdravotních nerovností Sociálně ekonomické determinanty zdraví mezisektorová spolupráce k snižování zdravotních nerovností Hana Janatová Státní zdravotní ústav This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from

Více