ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 1 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2012 PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO TAJEMNÍKA NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO AUTOBUSU NOVINKY ZE ŠKOLNÍHO SPORTOVÁNÍ KULTURNÍ CENTRUM ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ

2 LEDEN 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU DAL STANOVISKO K NOVÉMU ÚZEMNÍMU PLÁNU Prosinec byl na jednání zastupitelstva bohatý. Zastupitelé se totiž sešli hned třikrát. Druhé mimořádné zastupitelstvo ve středu bylo svoláno k jednomu hlavnímu tématu, a sice k územnímu plánu Vratislavic nad Nisou, který je součástí celkového územního plánu statutárního města Liberec. Vzhledem k důležitosti tématu a ohlasu občanů se konalo zasedání ve velkém sále Kulturního centra VRATISLAVICE Zasedání se kromě zastupitelů a asi šesti desítek občanů zúčastnil i Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky statutárního města Liberec pro územní plánování, Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru strategie a územní koncepce Magistrátu města Liberec, a v neposlední řadě i tvůrce územního plánu Ing. arch. Jiří Plašil. Po obsáhlém úvodu, v němž se zástupce zhotovitele územního plánu vyjádřil ke klíčovým lokalitám, které byly řešeny, dostali prostor občané se svými otázkami. Nejpalčivějšími tématy byly trasy plánovaných nových komunikací a zástavba dosud nezastavěných ploch. Vzhledem k důležitosti tématu tvorby nového územního plánu byla MO Vratislavice n. N. ustavena pracovní komise, která projednávala všech cca 150 připomínek, které ke konceptu nového územního plánu na Úřad MO Vratislavice n. N. dorazily. Zastupitelstvo Městského obvodu svým hlasováním podpořilo a odsouhlasilo zásadní změny v některých důležitých lokalitách, se kterými vás chceme seznámit. Tak především byla zcela vypuštěna navrhovaná úprava místní komunikace ul. Kořenovská, která měla propojit Vratislavice nad Nisou s Jabloncem nad Nisou. Tato navrhovaná komunikace měla procházet okolo pekelských rybníků přes Proseč nad Nisou do Jablonce nad Nisou. Zcela byly vypuštěny plochy určené pro stavby bytových domů a viladomů na plochách napravo od hřbitova a napravo před hřbitovem. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví Pozemkového fondu a soukromých vlastníků. Dále byly upra-veny výškové regulativy na plochách nalevo od komunikace před hřbitovem, kde byl snížen počet podlaží na maximální výšku tří podlaží. Další důležitou změnou ve výškovém uspořádání je lokalita při ulici Náhorní, napravo od křížku, kde bylo odsouhlaseno výrazné snížení počtu podlaží na maximální počet tří. Další plochou, kde nebude možné budovat rodinné či bytové domy, je lokalita nad koupalištěm Sluníčko, kde zastupitelé odsouhlasili změnu ploch charakteru využití pro sport a rekreaci. Zcela zásadním způsobem bude zregulována plánovaná výstavba domů v lokalitě ulic Sladovnická Donská, kde bylo odsouhlaseno razantní snížení možné výstavby do výšky dvou nadzemních podlaží. Stávající lokalita biocentra u výhybny tramvaje byla zastupiteli změněna na plochy zahrádek. Rovněž byl změněn regulativ možné zástavby pozemkové parcely nad hasičárnou. V horní části nad horizontem mohou být postaveny domy o maximálním počtu tří podlaží. Na horizontu bude vytvořen zelený pruh biokoridor, který zajistí propojení lesoparku s lesním pozemkem naproti. V dolní části lokality budou moci být postaveny domy o maximálním počtu dvou podlaží, tzn. rodinné, nebo řadové domy. Poslední zásadní změnou byly úpravy v lokalitě ploch při ul. K Mojžíšovu prameni. Po obou stranách komunikace byly vypuštěny navrhované plochy k zástavbě a zastupitelstvem bylo odsouhlaseno změnit tyto plochy na sport a rekreaci. Rovněž plánované rozšíření místní komunikace nebylo odsouhlaseno. Zastupitelstvo zcela nepochybně z velké části respektovalo přání občanů a občanských sdružení, např. vypuštěním komunikace Kořenovská či snížením počtu podlaží v lokalitě ulic Sladovnická Donská a i v dalších případech. K těmto odsouhlaseným změnám je nutné zajistit stanoviska orgánů státní správy, což je úkol pro zpracovatele nového územního plánu a také se jimi bude zabývat Zastupitelstvo města Liberce, které má při schvalování nového územního plánu konečné a rozhodující slovo. Zcela jistě budete s dopracovaným územním plánem ještě seznámeni a budete mít na veřejném zasedání opětovně možnost diskutovat nad tímto dokumentem, než bude jeho definitivní podoba předložena zastupitelstvu města Liberce ke schválení. Tomuto kroku budou zcela určitě předcházet veřejná projednání jak ve Vratislavicích n. N., tak i v Liberci. Ačkoli chvílemi na jednání panovala napjatá atmosféra, podařilo se jednání udržet ve věcné rovině. Po čtyřhodinovém maratónu dotazů, odpovědí a vysvětlování zastupitelé schválili po zapracování změn pokyny zpracovatele nového územního plánu statutárního města Liberec na území MO Liberec Vratislavice nad Nisou. Veškeré informace k novému územnímu plánu naleznete na adrese: liberec.cz. 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MO Desáté řádné jednání Zastupitelstva MO Vratislavice n. N. v roce 2011 proběhlo v pondělí 19. prosince. Zastupitelům bylo předloženo ke schválení celkem 22 bodů. V úvodu všichni přítomní uctili minutou ticha památku našeho prvního českého prezidenta Václava Havla, který zemřel v neděli Po schválení programu proběhla diskuse občanů, v rámci níž zazněl dotaz na lokalizaci biocenter na katastru Vratislavic nad Nisou či rozsah majetku statutárního města Liberec na katastru Vratislavic nad Nisou. Po kontrole usnesení z posledního zasedání a projednání informací finančního výboru bylo schváleno 6. rozpočtové opatření, v rámci něhož byly upravovány jednotlivé položky v rozpočtu, zejména Kulturního centra VRATISLAVICE Nejdůležitějším projednávaným bodem byl rozpočet na rok Vzhledem k některým úpravám rozpočtu se zastupitelé dohodli, že se k tomuto pro MO klíčovému dokumentu ještě jednou do konce roku sejdou, a to na třetím mimořádném jednání zastupitelstva Vzhledem k odložení projednání rozpočtu byly již následující body zasedání poměrně bez problému schváleny. Jednalo se o rozpočtový výhled na léta , majetkoprávní operace, plán rozvoje MO na léta , informace finančního výboru či obsahový plán činnosti rady a zastupitelstva MO na první pololetí roku Novým členem kontrolního výboru byl zastupiteli zvolen pan Tomáš Tomín. Po schválení obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce byli zastupitelé v bodu informací starosty mimo jiné informováni o nástupu nového tajemníka MO Ing. Ivana Žďárského, o činnosti Městské policie Liberec za měsíc říjen, o vydaném pravomocném rozhodnutí Stavebního úřadu v Liberci o umístění stavby Prodejna TESCO Vratislavice či o plánovaném pracovním semináři k problematice vracení navýšení daně z nemovitosti. Po vypořádání podnětů a připomínek zastupitelů bylo zasedání ukončeno. Zájemci o podrobnější informace naleznou vše na webových stránkách MO v sekci Orgány městského obvodu/ Zastupitelstvo městského obvodu/materiály k projednání. Zde jsou v předstihu zveřejněny všechny aktuální materiály k jednání a k nahlédnutí jsou i materiály projednané na minulých zasedáních zastupitelstva. Martin Nechvíle OMLUVA ZA ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA K ÚZEMNÍMU PLÁNU Omlouváme se všem občanům Vratislavic nad Nisou, kteří přišli na 1. mimořádné jednání ZMO dne k projednání územního plánu do kulturního centra. Na poslední chvíli bylo doručeno velké množství podaných 2 námitek k navrženým plochám, a z důvodu krátkého časového prostoru by nebylo možné objektivně veškeré změny a podněty s plnou zodpovědností posoudit. Proto bylo toto jednání zrušeno a teprve pro projednání v komisi, kde byli přítomni jak odborníci v dané oblasti, tak i zastupitelé z městského obvodu se konalo 2. mimořádné zastupitelstvo dne ze kterého máte podrobnou informaci. Úřad MO Vratislavice n. N.

3 PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO TAJEMNÍKA Na úvod našeho rozhovoru bych ráda uvedla krátký exkurz do historie tajemnických funkcí na úřadu MO Vratislavice n. N. V letech byla první tajemnicí paní Naděžda Jozífková, která nastolila vysokou laťku ve vedení městského obvodu. Následovala další jména Jan Šubrt, Ivan Doležal, Jaroslav Váňa, Jan Sladký, Libor Rygál, Pavel Kuttler. Za dvacet jedna let existence městského obvodu se vystřídalo sedm tajemníků a od nastoupil osmý v pořadí, pan Ing. Ivan Žďárský. Naše redakce mu položila několik otázek: Mohl byste našim čtenářům uvést ve stručnosti vaše curriculum vitae? Největší část mé profesní praxe byla spojena s firmou zabývající se informačními a komunikačními technologiemi, zakázkovou náplní orientovanou na veřejnou správu. Léta jsem působil v řídících funkcích a věnoval se oblastem veřejných zakázek, informačních systémů, ale i dalším činnostem souvisejícím s vnitřním chodem firmy a s komunikací se zákazníky. V posledních třech letech jsem byl zaměstnancem Ministerstva vnitra, řešil právní rozbory obecně závazných vyhlášek vydávaných obcemi, věnoval se metodické a informační pomoci obcím. S jakými plány nastupujete do funkce tajemníka? Své hlavní priority se pokusím shrnout do následujících bodů: - vytvoření prostředí pro spokojeného občana. - vytvoření dobře fungujícího a spolupracujícího týmu, v kterém bude každý člen znát své úkoly. - nastavení vnitřních a vnějších procesů a vazeb úřadu tak, aby byly efektivní a účelné. Zatím se čtrnáct dnů seznamuji s chodem úřadu a musím konstatovat, že nastavená organizační struktura koresponduje s mými představami a nebudu muset iniciovat větší změny. V tomto ohledu mám jednodušší úlohu. Preferuji týmovou spolupráci založenou na otevřené komunikaci. Máte nějaké představy o nových změnách na úřadě? Jak jsem již odpověděl v předchozí otázce, změny nebudou zásadní. V několika posledních letech se však ve veřejné správě centrálně připravují a již realizují důležité změny v oblasti legislativy a elektronizace (egovernment), na ty bude muset úřad reagovat a být na ně připraven. V této souvislosti tedy ke změnám dojde. Změny jsou řešeny s cílem zjednodušit a zrychlit komunikaci občana s úřady. Prvním krokem bylo zavedení Czech POINTů, Informačního systému datových schránek, bude následovat spuštění systému základních registrů v polovině roku Připravují se i další změny, ale ty jsou zatím ve stadiu úvah. A jedna otázka čistě osobní, jaké máte koníčky? Nejedná se přímo o koníčky, ale o určité hodnoty, kterými naplňuji volný čas. Mnoho let se věnuji józe, která mi umožňuje chápat svět v širších souvislostech, udržuje mě v dobré fyzické kondici a duševní rovnováze. Další hodnotu spatřuji v rodině, která mi byla vždy oporou a které jsem se snažil být oporou i já. Jinak rád chodím do přírody, miluji Krkonoše a Jizerské hory. Závěrem bych rád popřál všem čtenářům Vratislavického zpravodaje i všem obyvatelům Vratislavic do nového roku hodně optimizmu, pevné zdraví a splnění osobních přání. Redakce děkuje za poskytnutý rozhovor a přeje hodně úspěchů v nové funkci. VRATISLAVICKÉ SKI 2012 Také v letošním roce bude městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou organizovat sportovní akci s názvem Vratisla-vické SKI. Vzhledem k rozmarům počasí si v současné době netroufáme stanovit pevné datum konání akce. Prosíme tedy všechny sportovně naladěné občany, aby sledovali informace na webových stránkách obvodu (www.vratislavice.cz) a plakátky. Vratislavické SKI uspořádáme dle sněhových podmínek. Letošní Vratislavické SKI se budou konat za pomoci Klubu cyklistů Pivovar Vratislavice. Kulturní komise VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ...dobré místo pro život ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU pondělí a středa: 8:00 11:15 a 12:00 17:00 úterý, čtvrtek a pátek: dle možností nebo předchozí domluvy KONTAKTY: adresa: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 tel.: fax: web: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE OD 17:00 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MO KONTAKTY POLICIE OBVODNÍ ODDĚLĚNÍ POLICIE ČR tel.: nebo 158 MĚSTSKÁ POLICIE tel.: nebo 156 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Informační měsíčník městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Číslo: 01/2012 Vyšlo: 9. ledna 2012 Vydává: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Nechvíle Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření předsedkyně, Lenka Černá, Mgr. Ivana Pokorná, Mgr. Libor Rygál, Ladislav Slánský Sazba: Bc. Jan Jirásko Tisk: Geoprint Liberec Náklad: výtisků Uzávěrka příštího zpravodaje:

4 LEDEN 2012 NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO AUTOBUSU V tomto čísle Vratislavického zpravodaje vám nímu řádu doznal jedné změny, a to je zrušení spoje přinášíme nový jízdní řád školního autobusu, který odjíždějícího od základní školy v 15:15 hodin. je platný od Oproti předchozímu jízd- Úřad MO Vratislavice n. N. PRONÁJEM MOBILNÍ BUŇKY Statutární město Liberec městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou se sídlem Tanvaldská 50, Liberec 30 zveřejňuje záměr pronájmu samostatné mobilní buňky v areálu hřiště Na Rozcestí, na p. p. č. 673/1 v Liberci 30, k. ú. Vratislavice nad Nisou za účelem provozování občerstvení. Více informací poskytne Jitka Špidlenová, tel Úřad MO Vratislavice n. N. LUŠTĚNÍ KŘÍŽOVEK Redakční rada shromáždila všechny úspěšné luštitele křížovky z minulého čísla Vratislavického zpravodaje a vylosovala výherce, jímž je pan Michal Večerník. Jak jsme vás již v minulém čísle Vratisla-vického zpravodaje informo-vali, křížovky již od nového roku vycházet nebudou. Ze všech luštitelů za uplynulé období jsme také vylosovali absolutního vítěze, kterým se stal pan Oldřich Matouch. Oba výherci si mohou svou výhru vyzvednout na sekretariátu úřadu MO. redakce 4

5 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE O ČINNOSTI VRATISLAVICKÉHO STRÁŽNÍKA OKRSKÁŘE Zpráva zahrnuje období od do Během uplynulého období prováděl strážník okrskář následující činnosti. V Tanvaldské ulici byl nalezen u vchodu do lesoparku zraněný pes, který byl následně předán do péče městského útulku v Ostašově. Na zastávce MHD Zelené údolí byla nalezena pánská peněženka s doklady, díky nimž se podařilo nalézt majitele. Po provedení nezbytných zákonných úkonů administrativního rázu byla peněženka vrácena majiteli. Na žádost technického odboru Úřadu MO Vratislavice n. N. byla provedena prověrka v ulici Východní z důvodu stížnosti občanů na silně dusivý kouř vycházející z komína rodinného domu. Prověrka byla ukončena s negativním výsledkem, jelikož nebylo zjištěno zhoršení životního prostředí tímto kouřem. Při kontrole okrsku byla dále zjištěna nepovolená skládka čtyř matrací v křoví na dětském hřišti v ulici Na Rozcestí. Tato skládka byla po oznámení na Úřad MO Vratislavice n. N. odborně zlikvidována pracovníky vratislavického technického střediska. V Dopravní ulici byl zjištěn silný únik vody z vodovodního řadu na komunikaci. Na tuto havárii byl upozorněn dispečink SčVK. Na základě stížností občanů z ulice Seniorů na parkování motorových vozidel na křižovatce u výjezdu z domů č. p a bylo na místě provedeno šetření. Bylo zjištěno, SPOLUPRÁCE S ČESKÝM ROZHLASEM SEVER Regionální zprávy z Libereckého kraje, zajímavé reportáže a pořady to vše uslyšíte na libereckých frekvencích 91.3 FM, FM na vlnách Českého rozhlasu SEVER. Každé všední ráno začínáme Dobrým ránem na Severu již od 5. hodiny. Vašimi průvodci jsou Tomáš Beneš nebo Petr Beran. Chystáme přehled denního tisku, zastavíme se u zajímavého kalendária, přiblížíme vám různé události, reportáže z našeho kraje. V 8:30 hodin přivítáme zajímavého hosta, který vám poradí (právník, finanční poradce, veterinář, lékař, bylinkářka, astroložka ). Tříhodinový blok s názvem Dopolední expres s Alenou Perkovou nebo Jindrou Moravcovou startuje úderem 9. hodiny. Je plný různých životních témat, že na katastru nemovitostí je předmětný pozemek veden jako orná půda. Majitel pozemku firma Interma a. s. tento výjezd za křižovatku dle zákona nepovažuje. Jelikož parkování motorových vozidel v uvedeném prostoru ztěžuje výhled při výjezdu, byl podán návrh na Úřad MO Vratislavice n. N. na instalování vodorovné značky V12C žlutá čára k dalšímu projednání na příslušném odboru Policie ČR. Na základě podnětu ředitele vratislavické ZŠ Mgr. L. Rygála byl v uplynulém období prováděn dohled na parkovišti u příjezdu k hlavnímu vchodu do školy. Důvodem byla skutečnost, že v době od 7 do 7:45 hodin ráno při příchodu dětí do školy a příjezdu školního autobusu je ohrožena bezpečnost dětí vjížděním motorových vozidel na přeplněné parkoviště. Nebezpečné situace vznikají zejména při couvání vozidel mezi dětmi. Z toho důvodu byl rovněž podán návrh na instalování svislé dopravní značky B1 zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou časového omezení v inkriminovaný čas. Dále byl na základě žádosti živnostenského odboru MML proveden pokus o doručení zásilky v ulici Za Tratí. V uplynulém období bylo řešeno celkem 6 přestupků na úseku dopravy, z toho dva byly vyřešeny na místě blokovou pokutou. Vojtěch Vítek, strážník okrskář (redakčně upraveno) která vás budou zajímat (cestování, móda, kultura, hobby ). Polední Tandem známého moderátora Jana Rosáka začíná ve 12 hodin. Ve 13 hodin vysíláme na Severu Písničky na přání s Mírou Tartárkem a po 14. hodině odpolední blok s Ivetou Kalátovou. Zde jsou na programu především informace z Liberecka, kulturní tipy, včetně hodiny dobrých zpráv. Písničky na přání nabízíme i po 16. hodině a večerním časem vás provede David Hamr. Mimochodem vždy v úterý a ve čtvrtek po 17:30 hodin vysíláme tzv. pracovní poradnu s poradci, zprostředkovateli práce, právníky, personalisty apod. Pohodový poslech a hezké zimní dny s námi. Český rozhlas SEVER POLICIE ČR VE VRATISLAVICÍCH NAD NISOU INFORMUJE Posledního dne listopadu 2011 byli naši policisté přivoláni k drobné krádeži v prodejně Albert. Na místě bylo zjištěno, že 27letý muž odcizil drogistické zboží v hodnotě téměř 700 Kč, které si uschoval a prošel pokladnou bez řádného zaplacení. Dalším vyšetřováním však bylo zjištěno, že se jedná o recidivistu, který má takovýchto krádeží na svědomí v tomto roce již několik. Rovněž bylo zjištěno, že tento muž byl za obdobný skutek v minulosti pravomocně odsouzen. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto o jeho zadržení a umístění do policejní cely. Policisté započali zkrácené přípravné řízení pro přečin krádeže. Po řádném zadokumentování případu a doplnění všech potřebných zpráv byl muž eskortován k Okresnímu soudu v Liberci, který už druhého prosince vynesl rozsudek nad jednáním podezřelého, ve kterém mu byl určen výkon trestu odnětí svobody s okamžitým nástupem. Naši policisté odsouzeného eskortovali do vazební věznice přímo ze soudní síně. Uvedením dalšího případu bych chtěl oslovit zejména naše seniory. Je to jeden z příkladů lidského hyenismu. Stalo se to v jednom z panelových domů na Králově Háji. Dosud neznámý pachatel využil právě probíhající rekonstrukce a pod záminkou kontroly stavebních prací se vloudil do bytu 82leté stařenky. Po tomto již pro něho nebyl problém stařenku zaměstnat natolik, že jí v nestřeženém okamžiku odcizil z volně položené peněženky finanční hotovost v celkové výši Kč. Toto je jeden z mnoha případů stávajících se v celé ČR. Podobné záminky, jak se vloudit do bytu, jsou odečty vodoměrů, elektroměrů, kontroly sítí, spotřebičů apod. Potom už stačí poškozené zaměstnat, například požádat o sklenici vody, nebo tužku na psaní apod. Buďte pozorní a nenechejte se podvést. Kolektiv OOP Vratislavice přeje všem slušným a poctivým občanům hodně úspěchů po celý rok komisař npor. Mgr. Jiří Zavřel, vedoucí oddělení 5

6 LEDEN 2012 ŠKOLNÍ PARKOVIŠTĚ Vážení rodiče, žádáme vás s ohledem na bezpečnost dětí, abyste nezajížděli v době od 7:30 do 8:00 hodin auty na školní parkoviště. Využijte prosím parkoviště před a za kulturním střediskem Děkujeme za pochopení. vedení školy PŘEDSTAVUJEME ŠKOLNÍ KROUŽKY Dalším kroužkem ze širokého spektra nabídky volnočasových aktivit pro naše děti se od září stal stolní tenis. Vznikl díky spolupráci se sportovním klubem SKST Liberec (www.skstliberec.cz), který nám zapůjčil 4 stoly. Děti tak mohou hrát přímo u nás ve škole a nemusí jezdit přes celé město do Pavlovic, kde má oddíl svou hernu. Zájem o stolní tenis byl od počátku velký. Museli jsme rozšířit hodiny z původních dvou na čtyři, aby se děti do tělocvičny vešly a zahrály si. Dnes páteční ping-pong pravidelně navštěvuje více než 60 dětí, které jsou rozděleny do 4 věkových kategorií, dodává vedoucí kroužku Martin Protiva. Ten je současně hlavním trenérem mládeže v jednom z největších klubů v ČR SKST Liberec. Skladba tréninkové jednotky je u jednotlivých kategorií odlišná. S nejmenšími hrajeme více doplňkové hry. Ti starší hrají více zápasy a zkouší zlepšit jednotlivé údery. Základem však je, aby všechny ping- -pong bavil a naučili se pravidla a základy, dodává Protiva. Výhodou stolního tenisu je i to, že ho mohou hrát všichni. Na rekreační úrovni není potřeba výrazných fyzických dispozic. Už nyní opět vyhlížíme příznivější počasí, aby děti mohly trávit svůj volný čas pinkáním na betonových stolech před školou, tak jak tomu bylo v průběhu září a října. Mgr. Libor Rygál, ředitel ZŠ Vratislavice n. N. VÁNOČNÍ KONCERT DĚTÍ ZŠ VRATISLAVICE V úterý se v Kulturním centru Vratislavice uskutečnil vánoční koncert dětí ZŠ Vratislavice. Vystoupily Blešky, flétny začátečníci i pokročilí, kroužek anglického jazyka, děvčata z 6. B s poezií a naši nejmenší, Martínek Šplíchal s kytarou a Páťa Vološová s housličkami. Dětem, kolegyním i všem návštěvníkům děkuji za pěknou předvánoční atmosféru. Mgr. Petra Brychová OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE Předvánoční čas je na naší škole také časem olympiád. Ani letos tomu nebylo jinak. Ve čtvrtek 24. listopadu proběhla olympiáda v českém jazyce. Zúčastnili se jí, tak jako v minulých letech, žáci 8. a 9. tříd. Po dobu dvou hodin pilně pracovali na zadaných úkolech. Nejvyšší počet bodů získala Lucie Sluková z 9. A, která již loni dosáhla nejlepšího umístění mezi žáky osmých tříd. V tomto školním roce bude naši školu reprezentovat společně s Terezou Pokornou z 9. A v okresním kole. Krásné třetí místo patří Lucii Hlisterové z 9. A. Všechny jmenované obdržely knižní odměny, na které nám pravidelně poskytuje finanční prostředky SRPDŠ. Děkujeme a vítězkám blahopřejeme. Mgr. Miroslava Adamcová PADALY REKORDY Soutěž o nejdelší vánoční řetěz předčila všechna očekávání. Soutěžily mezi sebou čtyři třídy, které dostaly stejný počet barevných papírů, a jejich úkolem bylo vyrobit nejdelší vánoční řetěz. Všechny třídy pracovaly s velkým nasazením a vítězný řetěz měřil více než půl kilometru. Vyhrála 8. A a právem si pochutnala na výborném ovocném dortu. Gratulujeme! 8. A 552 m 7. A 464 m 7. B 424 m 8. B 336 m Mgr. Libor Rygál, ředitel ZŠ Vratislavice n. N. 6

7 NOVINKY ZE ŠKOLNÍHO SPORTOVÁNÍ DRUHÉ KOLO ČESKÉHO POHÁRU JUNIOREK Po dva dny 18. a se hrálo druhé kolo volejbalového Českého poháru juniorek. Celkem osm týmů se během víkendu utkalo systémem každý s každým. K týmům z Tábora, Prahy, Svitav, Pardubic a Vratislavic do skupiny přibyly týmy Karlových Varů a Slavie Praha. Po sérii zranění a neúplných tréninků jsme v náročném turnaji tři zápasy vyhráli (Pardubice, Savo B, Savo A) a čtyři prohráli (Tábor, Karlovy Vary na ty jsme měli, Slavia Praha ty jsme měli porazit a Svitavy těsná prohra). BV Vratislavice reprezentovaly Adriana Glaserová, Terka Stašáková, Petra Charyparová, Anička Bartoňová, Lucka Pokorná, Gábina Vazačová, Terka Kvapilová a Nikola Patzakov. KRAJSKÝ PŘEBOR MINIVOLEJBAL Žáci ZŠ Tomáš Budský, Lukáš Weber, Tomáš Rous a Michala Kocourová slavili úspěchy v krajském přeboru žáků, když v neděli hráli 1. kolo krajského přeboru v České Lípě. Tři vítězství a hlavně předvedená hra je povzbuzením do dalších tréninků a turnajů. Bohužel body i sety měly 3 týmy stejné a jen díky rozdílu míčů skončil náš tým ve své skupině na 3. místě. Velké díky paní Budské za doprovod a fotky a trenérovi Kubovi Moštěkovi za vedení při zápasech. Podrobné výsledky a fotky na PRAHA PANKRÁC 3. MÍSTO KATKY S BÁROU Na posledním letošním turnaji v beach přehazované v Praze na Pankráci reprezentovalo naši školu a BV Vratislavice 6 dvojic z 3. až 5. tříd. Nejúspěšnější byla dvojice Bára Podzimková s Katkou Dlouhou, které vybojovaly nakonec bronzové medaile. V semifinále byly a 4. místo obsadily i Natálka Bitkovská s Kačkou Mráčkovou. Na dalších místech skončili Josef Fizek s Adamem Plašilem, Ondra Kupec s Eliškou Zejbrlíkovou (nejmladší ze všech dvojic), Tomáš Rous s Lubošem Staňkem a Nikola Valentová s Terkou Švihlíkovou. Nezbytnou součástí a podporou byli prezident BVV Standa Kment a vedoucí Renata Straková. Více informací a fotografií na Mgr. Jan Kvapil VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ PROGRAM MC KAMÍNEK NA LEDEN 2012 Milé maminky a děti, v novém roce vás opět zveme na lednový program zimních objevů, výtvarničení, zpívání a cvičení. Pro maminky bude v tomto měsíci připravena přednáška o výchově dětí Objevy zima 5.1. Výtvarničení sněhulák Malí muzikanti Objevy lední medvěd Výtvarničení lední medvěd PŘEDNÁŠKA Úvod k výchově dětí, proč a jak své děti vychovávat Objevy Cvičeníčko Pohádka Přednáška o výchově dětí v MC Kamínek Zveme všechny maminky (i tatínky) na přednášku o výchově dětí pod názvem: úvod k výchově, proč své děti vychovávat, která se uskuteční dne od 10 hodin v MC Kamínek. Přednáška bude zaměřena na důležitost výchovy dětí, proč a jak své děti vychovávat. Přednášet budou manželé Mgr. Evald Rucký ThD.Ep.Fr. a Rút Rucká, kteří mají dlouholetou praxi a zkušenosti s přednáškami o výchově dětí v mateřských centrech. Po přednášce proběhne beseda s dotazy. Plánujeme uspořádat cyklus tří přednášek do konce školního roku, které na sebe budou vzájemně navazovat. za MC Kamínek Renata Zítová 7

8 KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE Lednová nabídka Desítek není nijak nabitá co do počtu jednotlivých programů. Po prosincovém slavení a jistě náročném vstupu do nového roku poskytujeme kolegiálně čas na zotavení žaludků, ledvin i peněženek. Přesto jsme pro naše návštěvníky připravili několik radostí, v nichž prim budou hrát tentokrát ženy. S nadsázkou bychom mohli první měsíc roku 2012 nazvat Měsícem žen. Dvě divadelní představení Studia Dell Arte z Českých Budějovic a hra Nebe? Divadla Bolka Polívky nabídnou pohled na svět ženskýma očima. Věříme, že jej ocení i mužské publikum. Pokračujeme v sérii Hudba v kavárně, tentokrát reprezentované žánrem džezovým (pro konzervativně píšící jazzovým ). Nezapomínáme tradičně na dětské návštěvníky, jimž patří dvě nedělní dopoledne. V závěru měsíce přátelsky zveme na společenskou událost ledna Reprezentační ples městského obvodu a ZŠ Vratislavice. Hudební lahůdkou začátku února bude návrat legendární Zuzany Michnové a jejích Marsyas. Budou prvním programem připravované řady Rebelující dámy české hudby, v níž se každý měsíc prvního půlroku představí některá z ženských osobností naší hudební scény. Účast přislíbila mimo jiné i Bára Hrzánová a její CONDURANGO. Jistě atraktivní z mnoha pohledů bude Skotský večer s praktickým připomenutím keltských hudebních, tanečních a literárních tradic. 8. LEDNA V 10 HODIN PRO DĚTI LOUTKOVÁ POHÁDKA KOZLÍK Kozlík je dramatizací slavné Bjornsonovy novely Veselý hoch, patřící do pokladnice norské kultury. Příběh malého chlapce Eivinda a holčičky Marit, žijících v odlehlé části Norska, nenásilně vtahuje nejmenší diváky do světa divadelní imaginace. Členové divadla Agnez si za tuto inscenaci odnesli řadu cen u nás i v zahraničí. POKRAČUJE HUDBA V KAVÁRNĚ 13. ledna ve 20 hodin v kavárně KC zahraje k poslechu oblíbené Bit MaP Trio Augustina Bernarda. Kdo má rád příjemný jazz, přijde si jistě na své. Vstupné dobrovolné PŘEDNÁŠKY CESTOPISNÉ I JINAK VZDĚLÁVACÍ V MULTIMEDIÁLNÍM SÁLE Ve středu 11. ledna od 18 hodin mohou zájemci o jiné světy, než je naše česká kotlina, navštívit cestopisnou přednášku pana Jiřího Boška a slečny Terezy Šírové: Afrika, tentokrát z Ugandy pod názvem Tam, kde se práší i v období dešťů. Ve středu se můžete již od 17 hodin zamyslet spolu s PhDr. Mílou Pláškovou nad tím, Proč se nám věci dějí tak, jak se dějí, a co se s tím dá dělat. Pohled na hvězdy to nebude romantický. Poznání, jež skrývají, budeme rozplétat z pohledu astrologie. Vstupné na obě přednášky vždy 50,- Kč 8 LEDEN 2012 PRESTIŽNÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIVADELNÍ STUDIO DELL ARTE U NÁS! Sylva Malinková a Stáňa Kočvarová tvoří základ profesionální českobudějovické scény, která sklízí úspěchy a ocenění na divadelních festivalech u nás i v zahraničí. Zdobí je kreativita a hravost, s nimiž po svém zpracovávají různé příběhy světové (nejen dramatické) literatury, stejně jako smysl pro humor a komika, kterou by v těch půvabných dámách nezasvěcený nečekal. Ve Vratislavicích se představí ve dvou inscenacích. V neděli 22. ledna zahrají od 10 hodin pro nejmenší diváky pohádku O zvědavém slůněti aneb Jak sloni k chobotu přišli. Ve výpravném představení se staneme svědky cesty zvědavého slůněte, které touží vědět, co má krokodýl k obědu Krom slůněte se děti seznámí i s dalšími členy jeho africké rodinky zprostředkují je velké krásné loutky sloních rodičů, žirafy, krokodýla, opice, pštrosa, papouška a dalších obyvatel daleké Afriky. Vstupné 50,- Kč V neděli večer od 19:30 pak představí studio své vidění slavné Shakespearovy hry pod leccos napovídajícím názvem Romeo a Julie aneb Kašpárek v Londýně. Kdo má rád Shakespeara a inteligentní humor, přijde si jistě na své. Traduje se totiž, že krásné ženy na jevišti mají jen zdobit a snad i cituplně vzdychat, tyhle dámy vás přesvědčí, že smysl pro humornou nadsázku není v protikladu s vroucím citem. Příběh veronských milenců, nahlížen českým Kašpárkem, je proto výtečnou příležitostí. Vstupné 150,- Kč Romeo a Julie JEŠTĚ NEDORAZIL CELÝ A ÚPLNÝ BOLEK POLÍVKA, ALE JEHO UMĚLECKÝ DOTEK A HUMOR UŽ ANO! Ve čtvrtek 26. ledna bude totiž u nás hostovat v 19:30 Divadlo Bolka Polívky s autorskou hrou o ženství a ženském údělu s názvem Nebe? Jedná se o divácky velmi oblíbenou komedii inspirovanou vyprávěním a skutečnými příběhy (nejen) žen kolem nás. Ne, populární BP zůstane tentokrát ještě skryt, ale pod jeho přísnou i laskavou taktovkou se představí Daniela Zbytovská, Barbora Seidová a Nikola Zbytovská. Vstupné 200,- Kč SPOLEČNÝ REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE A ZŠ VRATISLAVICE V sobotu od 19:30 se ve velkém sále KC koná společný velký reprezentační ples obou jmenovaných institucí. K tanci i poslechu zahraje na velkém sále Big O Band, v kavárně, kde se zájemci mohou nejen duchovně občerstvit, bude navíc odpočinek po náročných tanečních kreacích zpříjemňovat Marek Buble trio. Večer bude zahájen slavnostním předtančením. V programu dále vystoupí loni nadšeně přijatá skupina bicích nástrojů Barrel Battery, celý večer moderuje David Jelínek. Vstupné 200,- Kč SKOTSKÝ VEČER TRADIČNÍ SLAVNOST K VÝROČÍ NAROZENÍ BÁSNÍKA BURNSE V pátek vtrhnou do velkého sálu praví a nefalšovaní Skotové. Ve svých kiltech (sukních) zahrají, zazpívají a zatančí tradiční skotské (keltské) melodie, budou nás středozemce učit svým tancům a vzpomenou svého velkého poety R. Burnse. Mimořádný a jedinečný zážitek pro ty, kdo se obdivují této kultuře. Vstupné 150,- Kč

9 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ ZUZANA MICHNOVÁ SPOLU SE SVÝMI PŘÁTELI OPĚT KONCERTUJE! Ve čtvrtek vystoupí v 19:30 Zuzana Michnová + Oskar Petr + Petr Kalandra Memory Band jako 1. koncert 5dílného cyklu Rebelující dámy české hudby. Po několikaleté koncertní pauze se zpěvačka a autorka ZUZANA MICH- NOVÁ vrací na pódia ve spojení s původním členem MARSYAS, zpěvákem a skladatelem OSKAREM PETREM. Oba s kapelou PETR KA- LANDRA MEMORY BAND a jejím hostem Jiřím Charyparem navazují na tradici původních slavných MARSYAS. Mimořádný hudební zážitek! Vstupné 220,- Kč Petr Kalandra Memory Band POKUS O REKORD VYPUŠTĚNÍ BALÓNKŮ 2011 Dne jsme se účastnili akce, která byla součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokusem o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR. Vypouštění balónků se konalo ve venkovním atriu Kulturního centra, i přes sychravé počasí dorazila hojná účast dětí s rodiči. Všem dětem i účinkujícím bychom tímto rádi poděkovali. Nakonec se v celé republice zúčastnilo vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi včetně nás na 213 organizací. Za Kulturní centrum VRATISLAVICE jsme vypustili Ježíškovi 144 balónků s přáníčky. Celkově bylo vypuštěno balónků, rekord z roku 2008 se ale bohužel letos překonat nepodařilo. Akce se ovšem vydařila z pohledu snahy o zpříjemnění předvánočního shonu a zprostředkování radosti nejen těm nejmenším, ale i větším dětem. MIKULÁŠSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI A DOSPĚLÉ V nedělním odpoledni dne se to v Kulturním centru VRATISLAVICE hemžilo čerty, Mikuláši, andílky i jinými maskami, konal se totiž další maškarní karneval, který děti tak milují, a těší se ze soutěží i sladkostí, které si s sebou domů odnesou. Děti tančily, seč jim síly stačily, obručemi kroužily, zpívaly známé dětské hity, recitovaly, zkrátka zábava byla v plném proudu. Nechyběl ani stánek s cukrovou vatou, kterou děti v průběhu karnevalu mohly rovněž mlsat. Pro milovníky zábavy a dětských her máme dobrou zprávu, zakroužkujte si v kalendáři den , chystáme pro vás další dětský karneval! Maminky nachystejte kostýmy, tatínci trpělivost, ta radost vašich ratolestí za to stojí! Vítány jsou masky všech druhů, všech dob, všech pohádkových i sci-fi bytostí. A pak se jen nechte překvapit, co ti malí již dovedou, jak tančí, jak si prozpěvují, jak se baví a pozor! Jak se seznamují! Třeba my starší i něco odkoukáme. PRÁVĚ PROBÍHÁ ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ Kdo miluje tanec a chce na tanečních zábavách protančit střevíce, nechť se přihlásí do tanečních kurzů pod taktovkou pana Vlastimila Čermáka. Kurzy budou opět probíhat v Kulturním centru VRATISLAVICE v hlavním sále a jsou rozděleny do tří následujících kategorií: Taneční kurzy pro dospělé začátečníky: Kurzy budou probíhat od ve hodin 10 lekcí = 2 400,- Kč / pár Taneční kurzy pro dospělé pokračovací: Kurzy budou probíhat od ve hodin 10 lekcí = 2 400,- Kč / pár Taneční kurzy pro mládež: Kurzy budou probíhat od v 17:30 19:30 hodin 10 lekcí + 2 prodloužené + věneček = 1 700,- Kč / osoba Pro kolektivy nad 10 lidí je navíc poskytnuta sleva 100,- Kč / osoba. Přihlášky a platby na kurzy přijímáme do v Informačním centru Vratislavice nad Nisou. 9

10 LEDEN 2012 POZVÁNKA NA VÝLETY S ORGANIZACÍ DŮCHODCŮ Sedavý způsob života může být příjemný, ale vůbec není přirozený. Člověk je uzpůsoben pro život v pohybu. Od našich lékařů víme, že když pohyb chybí, tak svaly ochabují, tloustneme, zadýcháváme se, bolí nás záda i klouby. Naopak pravidelný pohyb nebezpečí těchto lapálií odvrací a přispívá k duševní rovnováze. Pro mladší do 75 let je ideální rychlá chůze, alespoň 30 minut denně. Starší si mohou svou trasu rozdělit do tří desetiminutových bloků s přiměřenou přestávkou na oddech. Pro někoho není problém si pohyb vybrat a pro ty ostatní je zde na pomoc organizace důchodců, která každou středu pořádá výlety. Nezaměřuje se na ušlé kilometry, ale na zdraví a poznávání zajímavých míst. V tomto zimním období budeme vyrážet zejména do okolí Liberce. Plán zimní turistiky na měsíc leden: Středa Výletníci se sejdou i tentokrát u terminálu MHD v Liberci do 13 hodin a odtud odjedou na druhou stranu směr Horní Růžodol. Trať pro pěší túru vybrala Emma Nedomlelová. Středa Josef Žežulka jako vedoucí akce vybral trasu z Machnína do Pavlovic. Sraz zájemců do 13 hodin u terminálu MHD Fügnerova v Liberci. Středa Vedoucí Majka Třešňáková povede turisty po trase Jablonecké Paseky Jindřichov Jablonec n. N. Sraz je ve hodin ve stanici ČD. Doprava vlak, autobus (možná změna jízdních řádů bude vedena v patrnosti). Věříme, že všichni účastníci se budou ve společnosti ostatních cítit dobře a určitě se budou těšit i na další výlety. Nezůstávejte doma a pojďte s námi do přírody! Miloslav Špidlen (redakčně upraveno) Středa Účastníci se pěšky či tramvají dopraví na zastávku MHD Proseč pošta, kde si je převezme vedoucí Josef Bárta. Trasa povede směr Milíře a pokračovat se bude pohodlnou cestou k některé ze zastávek MHD. Středa Výletníci se sejdou u terminálu MHD v Liberci do 13 hodin a odtud pod vedením Roberta Jokla odjedou do stanice Lidové Sady. Lesní trasa povede do Ruprechtic. MIKULÁŠSKÁ PRO SENIORY Přímo na svátek sv. Mikuláše se sešla početná parta seniorů na mikulášské zábavě v naší nové Desítce, v jejím velkém moderním sále. Všichni jsme byli dobře naladěni už trochu na vánoční strunu a těšili se na kapelu Plechařinka s kapelníkem Pavlem Čihákem. Hrála moc hezky od podlahy, hodně v rytmu polky a valčíků. Nechyběly ale ani písně ze Semaforu, písničky vánoční a lesácká směs. Rádi jsme si zatancovali i se přidávali často jako pěvci. Děvčata z komise V úterý 13. prosince se v tělocvičně TJ Jiskra konalo místo pravidelného tréninku závěrečné gymnastické vystoupení, které si děvčata nachystala pro rodiče a prarodiče na zakončení roku Celkem 17 gymnastek ve věku 5 14 let se předvedlo především při cvičení na koberci. Rodiče mohli obdivovat pěkné cvičení ve skupinách, kdy dívky prováděly gymnastické prvky synchronizovaně, ve dvojicích, které zacvičily akrobaticky zajímavé sestavy, i klasické gymnastické řady vzájemně propojených prvků a na závěr i choreograficky vydařené cvičení na hudbu se švihadly. Děkujeme všem děvčatům za krásné výkony, za celoroční snažení a usilovný trénink. Děkujeme i všem rodičům za podporu a pomoc a za jejich důležité ocenění a obdiv dovedností dětí. Jsme rádi, že jste si udělali čas a přišli se sami přesvědčit, co všechno již gymnastky zvládnou. Do nového roku 2012 přejeme všem hlavně hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti a spoustu nejen sportovních úspěchů. Fotodokumentace z vystoupení je k nahlédnutí na Lenka Počerová komunitního plánování s čertovskými růžky, které dokonce blikaly červenými světélky, nám nosily chlebíčky, dorty, kávu a čajíky. Ba co víc, přišel i sám Mikuláš v příslušném kostýmu s berlou a každého potěšil hezkým dárkem. Někteří než obdrželi dárek, Mikulášovi zazpívali dokonce i ti z nejstarších seniorů, jimž je už přes 80 let. Smysl pro legraci prostě nikomu nechybí. To se projevilo i v závěru mikulášské zábavy, kdy takřka všichni jsme se přemístili na taneční parket, vzali se za ruce a vytvořili velké VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ GYMNASTEK TJ JISKRA kolo, ve kterém se skotačilo do rytmu hezkých melodií. I senioři se dokážou mile radovat ze života. Závěrem paní Mgr. Hoření poděkovala kapele Plechařinka a popřála nám všem krásné vánoční svátky. I my, senioři, přejeme děvčatům z komise komunitního plánování, které tuto zdařilou akci organizovaly, vše dobré a hodně zdraví a elánu do nového roku. Děkujeme za to velmi hezké, radostí naplněné odpoledne. Jiřina Marešová 10

11 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ SLUNÍČKA OSLAVILA VÁNOCE I SILVESTRA Dne se všechna Sluníčka sešla ve velké tělocvičně ZŠ ve Vratislavicích, aby si navodila tu správnou předvánoční a předsilvestrovskou náladu. Program začal vánoční písničkou a poté si samy děti s rodiči krásně vyzdobily téměř třímetrový stromek vyrobený z látky. Nechybělo ani společné tancování na vánoční písničky. Než mezi Sluníčka zavítal Ježíšek, tak malí dobrovolníci zazpívali do mikrofonu vánoční koledu, pak jsme si s kytarou zazpívali koledy všichni. Těsně před příchodem Ježíška jsme v tělocvičně zhasli a zapálili prskavky. Pod stromečkem byly dárky pro všechny děti. Děti si dárky rozbalily, potěšily se s nimi a vánoční program tak mohl pokračovat silvestrovskou oslavou. Vyvrcholením byl novoroční přípitek i státní hymna. Rodiče dětí zpestřili celý program spoustou dobrot v podobě cukroví, jednohubek, křupek, zeleniny a podobně. Celé odpoledne jsme si fantasticky užili, děti i jejich rodiče jsou báječní společníci, kteří se do zábavy umí stoprocentně zapojit. Děkujeme VŠEM. Martina, Zuzka, Vlaďka DĚTI VE VRATISLAVICÍCH NASÁLY OLYMPIJSKOU ATMOSFÉRU Ve Vratislavicích se v úterý 20. prosince sportovalo v olympijském duchu. Pod záštitou starosty Lukáše Pohanky a za účasti olympioniků z Vancouveru, krasobruslařky Kamily Hájkové, rychlobruslařky Kateřiny Novotné a běžce na lyžích Dušana Kožíška, se tam uskutečnila akce propagující zimní Olympijské hry mládeže. Ty se poprvé v historii uskuteční od 13. do 22. ledna 2012 v rakouském Innsbrucku a čeští sportovci na nich nebudou chybět. Chceme s akcí seznámit širokou veřejnost a zejména děti, pro něž je určena, prohlásila Kamila Hájková, která se na podzim stala českou ambasadorkou pro innsbrucké hry. Co všechno bylo dnes pro děti připraveno? Čtyři netradiční sportovní disciplíny, promítání, diskuse se sportovci a plno zajímavých informací o sportech a olympijských hrách mládeže. Měli jsme celkově pět týmů, tedy tolik, kolik je kruhů v olympijské vlajce. A každý tým měl barvu, která odpovídá jednomu z pěti kruhů, upřesnila Hájková s tím, že ve všech disciplínách soutěžily smíšené týmy chlapců a dívek. Sporty, které si děti vyzkoušely, vycházely z těch, které budou na programu Olympijských her mládeže pouze byly modifikované do podmínek areálu ve Vratislavicích. Například hokej. Ten jsme připravili ve formě individuálních soutěží, jako je třeba slalom s pukem mezi překážkami, střelba na branku a tak dále. Zkrátka v duchu dovednostních soutěží, které lidé znají například ze zápasů hvězd NHL, upřesnila Hájková. Děti si vyzkoušely i biatlon, opět v netradičním balení. Pochopitelně ne se střelnou zbraní. Běhalo se na hřišti a střílelo míčky, usmála se Hájková, která si o každé disciplíně připravila pro mladé sportovce řadu zajímavostí. Další disciplínou bylo rychlobruslení na krátké dráze za asistence Kateřiny Novotné. Ve Vratislavicích byla k dispozici umělá ledová plocha. Obměny se dočkal skok na lyžích, který nahradil skok do dálky. Akci zahájilo promítání a beseda dětí se sportovci v kulturním centru. A s tím byl spojený i vědomostní kvíz. Olympijské hry mládeže totiž nejsou pouze o sportu, ale také o kultuře a vzdělávání, dodala Hájková. Historie Olympijských her mládeže, označovaných anglickou zkratkou YOG (Youth Olympic Games), se začala psát vloni v Singapuru, kde se uskutečnil první ročník letních her. Zimní premiéru přichystal na letošní zimu Innsbruck. Hry se konají stejně jako klasická olympiáda jednou za čtyři roky. Převzato z 11

12 08 Loutková pohádka KOZLÍK 10:00 Příběh malého chlapce Eivinda a holčičky Marit, žijících v odlehlé části Norska, nenásilně vtahuje nejmenší diváky do světa divadelní imaginace. Členové divadla Agnez si za tuto inscenaci odnesli řadu cen u nás i v zahraničí. Vstupné: 50 Kč 11 Přednáška - AFRIKA: UGANDA 18:00 Cestopisná přednáška: Afrika, tentokrát z Ugandy pod názvem Tam, kde se práší i v období dešťů v malém multifunkčním sále. Přednáší: Jiří Bošek a Tereza Šírová. Vstupné: 50 Kč 13 Bit MaP Trio Augustina Bernarda 20: :00 Kdo má rád příjemný JAZZ, příjde si v prostorách KAVÁRNY jistě na své. STUDIO DELL ARTE: O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI aneb JAK SLONI K CHOBOTU PŘIŠLI Studio Dell Arte z Českých Budějovic hraje výpravné představení o cestě zvědavého slůněte, které touží vědět, co má krokodýl k obědu K vidění velké loutky slůněte, sloních rodičů, žirafy, krokodýla, opic, pštrosa, papouška a dalších. Vstupné: 50 Kč 19:30 ROMEO A JULIE aneb Kašpárek v Londýně Studio Dell Arte na motivy hry W. Shakespeara. Láska a poezie jako u Shakespeara, jen ne tak tragická. Slavný příběh v komediálním kabátě ušitém dvěma půvabnými ženami. Vstupné: 150 Kč 25 Přednáška - Proč se nám věci dějí tak, jak se dějí. 17:00 V přednášce PhDr. Míly Pláškové se můžete tentokráte zamyslet nad rolí hvězd v našich životech a co se s tím dá dělat. Malý multifunkční sál. Vstupné: 50 Kč 26 19:30 DIVADLO BOLKA POLÍVKY: Nebe? Velmi oblíbená komedie o ženství a ženském údělu inspirovaná skutečnými příběhy (nejen) žen kolem nás. Pod taktovkou B. Polívky hrají Daniela Zbytovská, Barbora Seidová, Nikola Zbytovská. Vstupné: 200 Kč 27 Orient show 19:00 Studia orientálního tance MARIAM Liberec Orientální show k 10. výročí založení studia, vystoupí tanečnice skupiny Mariam Latifah, bubenická formace Darba Latifah Mariam a jako host egyptský choreograf a tanečník Magdy-el-Leisy. Vstupné: 250 Kč 28 REPREZENTAČNÍ PLES Městského obvodu 19:30 Liberec - Vratislavice a ZŠ Vratislavice K tanci i poslechu hraje Big O Band, v kavárně Marek Buble trio. Předtančení, v programu vystoupí i Barrel Battery, moderuje David Jelínek. Vstupné: 200 Kč 05 Děti, jedeme na SAFARI 10:00 Představení pro děti. S kouzelnicí a cestovatelkou Taniou mají děti jedinečnou možnost navštívit vzdálené exotické země a přitom si zatančit v jejich folklorních kostýmech. Vstupné: 50 Kč 09 Zuzana Michnová + Oskar Petr 19:30 + Petr Kalandra Memory Band 1. koncert 5 dílného cyklu Rebelující dámy české hudby. Po několikaleté koncertní pauze se zpěvačka a autorka ZUZANA MICHNOVÁ vrací na pódia ve spojení s původním členem MARSYAS, zpěvákem a skladatelem OSKAREM PETREM. Oba s kapelou PETR KALANDRA MEMORY BAND a jejím hostem Jiřím Charyparem navazují na tradici původních slavných MARSYAS. Mimořádný hudební zážitek! Vstupné: 220 Kč 10 SKOTSKÝ VEČER tradiční slavnost 19:00 k výročí narození básníka Burnse Večer milovníků skotské (keltské) kultury. Zazní tradiční melodie, budou vyučovány skotské tance, čteny verše skotského poety R. Burnse. Skotské sukně (kilty) nejsou podmínkou, dobrá nálada ano. Vstupné: 150 Kč Dětský MAŠKARNÍ KARNEVAL 12 14:00 17:00 Maminky nachystejte kostýmy, tatínci trpělivost, radost vašich ratolestí za to stojí. Vítány masky všech druhů, bytostí pohádkových i sci-fi. Nechme se překvapit, jak ti naši malí tančí, jak si prozpěvují. A seznamují! Třeba my starší i něco odkoukáme. Vstupné: 70 Kč 15 ŠANGHAJ - výkladní skříň Číny 21. století Cestopisná přednáška v malém multifunkčním sále. Přednáší PhDr. Jaroslav Hofmann. Vstupné: 50 Kč 19 STREETDANCE 10:00 1. kolo celodenní soutěže v tanci. 22 Rádobydivadlo Klapý 19:30 F. Hrubín: ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU Jeden z nejkrásnějších poetických příběhů české literatury o dospívání, první lásce, o životě, který není jen o hvězdách nad hlavou a tónech pouťové křídlovky. Inscenace Rádobydivadla Klapý je diváky i kritiky oceňována jako živoucí, krví tepající ztvárnění tohoto nádherného textu. Vstupné: 150 Kč 23 TOXIQUE - Jarní Tour 19:30 08:30 TOXIQUE představují propojení hudební perfekce s výpravnou výtvarnou show. Kapela je neodmyslitelnou součástí mezinárodní klubové a festivalové scény a televizních show. Populární je i díky přesahům do světa módy a designu. Vstupné: 250 Kč 24 MŠ LÍSTEČEK a TANVALDSKÁ - Dětský maškarní karneval 20:00 Mateřské školy Lísteček a Tanvaldská zvou všechny své stávající i bývalé žáky na veselý karneval. Masky vítány! 24 DŽEZ s Gustem Posezení, popití, potančení po občerstvení při dobré hudbě. Jak lépe strávit páteční večer? 25 Maturitní ples 19:00 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY Liberec LEDEN ÚNOR VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ - LEDEN

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit Rodinné centrum Žirafa bylo založeno v roce 2009 Sborem Jednoty bratrské v Liberci. V roce 2012 nadále pokračovalo ve svém poslání, kterým

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem

Mgr. Míla Petrová prezident CDO. Prezidentka CDO s prezidentem IDO Michaelem Wendtem Vážení tanečníci a choreografové, drazí rodiče, taneční tour formací CDO již klepe na dveře, první region startuje již za 17 dní. Dokončují se kostýmy, probíhají poslední práce na kulisách, pilují se nacvičené

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 30. 5. 2012

USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 30. 5. 2012 USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 30. 5. 2012 USNESENÍ Č. 443/2012 Žádost o výjimku ze Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 RM k zadávání veřejných zakázek - nákup propagačních

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 Můžeme žít z toho, co získáme, kvalita života však závisí na tom, co dáme. Autor neznámý Co je Centrum Generace? Centrum Generace je občanské sdružení,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 1. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 1. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 1. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá LEDEN 1.1. Novoroční výjezd cyklistů Staroměstské náměstí kašna DDM Chodov,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více