ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 1 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2012 PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO TAJEMNÍKA NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO AUTOBUSU NOVINKY ZE ŠKOLNÍHO SPORTOVÁNÍ KULTURNÍ CENTRUM ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ

2 LEDEN 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU DAL STANOVISKO K NOVÉMU ÚZEMNÍMU PLÁNU Prosinec byl na jednání zastupitelstva bohatý. Zastupitelé se totiž sešli hned třikrát. Druhé mimořádné zastupitelstvo ve středu bylo svoláno k jednomu hlavnímu tématu, a sice k územnímu plánu Vratislavic nad Nisou, který je součástí celkového územního plánu statutárního města Liberec. Vzhledem k důležitosti tématu a ohlasu občanů se konalo zasedání ve velkém sále Kulturního centra VRATISLAVICE Zasedání se kromě zastupitelů a asi šesti desítek občanů zúčastnil i Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky statutárního města Liberec pro územní plánování, Ing. Petr Kolomazník, vedoucí odboru strategie a územní koncepce Magistrátu města Liberec, a v neposlední řadě i tvůrce územního plánu Ing. arch. Jiří Plašil. Po obsáhlém úvodu, v němž se zástupce zhotovitele územního plánu vyjádřil ke klíčovým lokalitám, které byly řešeny, dostali prostor občané se svými otázkami. Nejpalčivějšími tématy byly trasy plánovaných nových komunikací a zástavba dosud nezastavěných ploch. Vzhledem k důležitosti tématu tvorby nového územního plánu byla MO Vratislavice n. N. ustavena pracovní komise, která projednávala všech cca 150 připomínek, které ke konceptu nového územního plánu na Úřad MO Vratislavice n. N. dorazily. Zastupitelstvo Městského obvodu svým hlasováním podpořilo a odsouhlasilo zásadní změny v některých důležitých lokalitách, se kterými vás chceme seznámit. Tak především byla zcela vypuštěna navrhovaná úprava místní komunikace ul. Kořenovská, která měla propojit Vratislavice nad Nisou s Jabloncem nad Nisou. Tato navrhovaná komunikace měla procházet okolo pekelských rybníků přes Proseč nad Nisou do Jablonce nad Nisou. Zcela byly vypuštěny plochy určené pro stavby bytových domů a viladomů na plochách napravo od hřbitova a napravo před hřbitovem. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví Pozemkového fondu a soukromých vlastníků. Dále byly upra-veny výškové regulativy na plochách nalevo od komunikace před hřbitovem, kde byl snížen počet podlaží na maximální výšku tří podlaží. Další důležitou změnou ve výškovém uspořádání je lokalita při ulici Náhorní, napravo od křížku, kde bylo odsouhlaseno výrazné snížení počtu podlaží na maximální počet tří. Další plochou, kde nebude možné budovat rodinné či bytové domy, je lokalita nad koupalištěm Sluníčko, kde zastupitelé odsouhlasili změnu ploch charakteru využití pro sport a rekreaci. Zcela zásadním způsobem bude zregulována plánovaná výstavba domů v lokalitě ulic Sladovnická Donská, kde bylo odsouhlaseno razantní snížení možné výstavby do výšky dvou nadzemních podlaží. Stávající lokalita biocentra u výhybny tramvaje byla zastupiteli změněna na plochy zahrádek. Rovněž byl změněn regulativ možné zástavby pozemkové parcely nad hasičárnou. V horní části nad horizontem mohou být postaveny domy o maximálním počtu tří podlaží. Na horizontu bude vytvořen zelený pruh biokoridor, který zajistí propojení lesoparku s lesním pozemkem naproti. V dolní části lokality budou moci být postaveny domy o maximálním počtu dvou podlaží, tzn. rodinné, nebo řadové domy. Poslední zásadní změnou byly úpravy v lokalitě ploch při ul. K Mojžíšovu prameni. Po obou stranách komunikace byly vypuštěny navrhované plochy k zástavbě a zastupitelstvem bylo odsouhlaseno změnit tyto plochy na sport a rekreaci. Rovněž plánované rozšíření místní komunikace nebylo odsouhlaseno. Zastupitelstvo zcela nepochybně z velké části respektovalo přání občanů a občanských sdružení, např. vypuštěním komunikace Kořenovská či snížením počtu podlaží v lokalitě ulic Sladovnická Donská a i v dalších případech. K těmto odsouhlaseným změnám je nutné zajistit stanoviska orgánů státní správy, což je úkol pro zpracovatele nového územního plánu a také se jimi bude zabývat Zastupitelstvo města Liberce, které má při schvalování nového územního plánu konečné a rozhodující slovo. Zcela jistě budete s dopracovaným územním plánem ještě seznámeni a budete mít na veřejném zasedání opětovně možnost diskutovat nad tímto dokumentem, než bude jeho definitivní podoba předložena zastupitelstvu města Liberce ke schválení. Tomuto kroku budou zcela určitě předcházet veřejná projednání jak ve Vratislavicích n. N., tak i v Liberci. Ačkoli chvílemi na jednání panovala napjatá atmosféra, podařilo se jednání udržet ve věcné rovině. Po čtyřhodinovém maratónu dotazů, odpovědí a vysvětlování zastupitelé schválili po zapracování změn pokyny zpracovatele nového územního plánu statutárního města Liberec na území MO Liberec Vratislavice nad Nisou. Veškeré informace k novému územnímu plánu naleznete na adrese: liberec.cz. 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MO Desáté řádné jednání Zastupitelstva MO Vratislavice n. N. v roce 2011 proběhlo v pondělí 19. prosince. Zastupitelům bylo předloženo ke schválení celkem 22 bodů. V úvodu všichni přítomní uctili minutou ticha památku našeho prvního českého prezidenta Václava Havla, který zemřel v neděli Po schválení programu proběhla diskuse občanů, v rámci níž zazněl dotaz na lokalizaci biocenter na katastru Vratislavic nad Nisou či rozsah majetku statutárního města Liberec na katastru Vratislavic nad Nisou. Po kontrole usnesení z posledního zasedání a projednání informací finančního výboru bylo schváleno 6. rozpočtové opatření, v rámci něhož byly upravovány jednotlivé položky v rozpočtu, zejména Kulturního centra VRATISLAVICE Nejdůležitějším projednávaným bodem byl rozpočet na rok Vzhledem k některým úpravám rozpočtu se zastupitelé dohodli, že se k tomuto pro MO klíčovému dokumentu ještě jednou do konce roku sejdou, a to na třetím mimořádném jednání zastupitelstva Vzhledem k odložení projednání rozpočtu byly již následující body zasedání poměrně bez problému schváleny. Jednalo se o rozpočtový výhled na léta , majetkoprávní operace, plán rozvoje MO na léta , informace finančního výboru či obsahový plán činnosti rady a zastupitelstva MO na první pololetí roku Novým členem kontrolního výboru byl zastupiteli zvolen pan Tomáš Tomín. Po schválení obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce byli zastupitelé v bodu informací starosty mimo jiné informováni o nástupu nového tajemníka MO Ing. Ivana Žďárského, o činnosti Městské policie Liberec za měsíc říjen, o vydaném pravomocném rozhodnutí Stavebního úřadu v Liberci o umístění stavby Prodejna TESCO Vratislavice či o plánovaném pracovním semináři k problematice vracení navýšení daně z nemovitosti. Po vypořádání podnětů a připomínek zastupitelů bylo zasedání ukončeno. Zájemci o podrobnější informace naleznou vše na webových stránkách MO v sekci Orgány městského obvodu/ Zastupitelstvo městského obvodu/materiály k projednání. Zde jsou v předstihu zveřejněny všechny aktuální materiály k jednání a k nahlédnutí jsou i materiály projednané na minulých zasedáních zastupitelstva. Martin Nechvíle OMLUVA ZA ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA K ÚZEMNÍMU PLÁNU Omlouváme se všem občanům Vratislavic nad Nisou, kteří přišli na 1. mimořádné jednání ZMO dne k projednání územního plánu do kulturního centra. Na poslední chvíli bylo doručeno velké množství podaných 2 námitek k navrženým plochám, a z důvodu krátkého časového prostoru by nebylo možné objektivně veškeré změny a podněty s plnou zodpovědností posoudit. Proto bylo toto jednání zrušeno a teprve pro projednání v komisi, kde byli přítomni jak odborníci v dané oblasti, tak i zastupitelé z městského obvodu se konalo 2. mimořádné zastupitelstvo dne ze kterého máte podrobnou informaci. Úřad MO Vratislavice n. N.

3 PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO TAJEMNÍKA Na úvod našeho rozhovoru bych ráda uvedla krátký exkurz do historie tajemnických funkcí na úřadu MO Vratislavice n. N. V letech byla první tajemnicí paní Naděžda Jozífková, která nastolila vysokou laťku ve vedení městského obvodu. Následovala další jména Jan Šubrt, Ivan Doležal, Jaroslav Váňa, Jan Sladký, Libor Rygál, Pavel Kuttler. Za dvacet jedna let existence městského obvodu se vystřídalo sedm tajemníků a od nastoupil osmý v pořadí, pan Ing. Ivan Žďárský. Naše redakce mu položila několik otázek: Mohl byste našim čtenářům uvést ve stručnosti vaše curriculum vitae? Největší část mé profesní praxe byla spojena s firmou zabývající se informačními a komunikačními technologiemi, zakázkovou náplní orientovanou na veřejnou správu. Léta jsem působil v řídících funkcích a věnoval se oblastem veřejných zakázek, informačních systémů, ale i dalším činnostem souvisejícím s vnitřním chodem firmy a s komunikací se zákazníky. V posledních třech letech jsem byl zaměstnancem Ministerstva vnitra, řešil právní rozbory obecně závazných vyhlášek vydávaných obcemi, věnoval se metodické a informační pomoci obcím. S jakými plány nastupujete do funkce tajemníka? Své hlavní priority se pokusím shrnout do následujících bodů: - vytvoření prostředí pro spokojeného občana. - vytvoření dobře fungujícího a spolupracujícího týmu, v kterém bude každý člen znát své úkoly. - nastavení vnitřních a vnějších procesů a vazeb úřadu tak, aby byly efektivní a účelné. Zatím se čtrnáct dnů seznamuji s chodem úřadu a musím konstatovat, že nastavená organizační struktura koresponduje s mými představami a nebudu muset iniciovat větší změny. V tomto ohledu mám jednodušší úlohu. Preferuji týmovou spolupráci založenou na otevřené komunikaci. Máte nějaké představy o nových změnách na úřadě? Jak jsem již odpověděl v předchozí otázce, změny nebudou zásadní. V několika posledních letech se však ve veřejné správě centrálně připravují a již realizují důležité změny v oblasti legislativy a elektronizace (egovernment), na ty bude muset úřad reagovat a být na ně připraven. V této souvislosti tedy ke změnám dojde. Změny jsou řešeny s cílem zjednodušit a zrychlit komunikaci občana s úřady. Prvním krokem bylo zavedení Czech POINTů, Informačního systému datových schránek, bude následovat spuštění systému základních registrů v polovině roku Připravují se i další změny, ale ty jsou zatím ve stadiu úvah. A jedna otázka čistě osobní, jaké máte koníčky? Nejedná se přímo o koníčky, ale o určité hodnoty, kterými naplňuji volný čas. Mnoho let se věnuji józe, která mi umožňuje chápat svět v širších souvislostech, udržuje mě v dobré fyzické kondici a duševní rovnováze. Další hodnotu spatřuji v rodině, která mi byla vždy oporou a které jsem se snažil být oporou i já. Jinak rád chodím do přírody, miluji Krkonoše a Jizerské hory. Závěrem bych rád popřál všem čtenářům Vratislavického zpravodaje i všem obyvatelům Vratislavic do nového roku hodně optimizmu, pevné zdraví a splnění osobních přání. Redakce děkuje za poskytnutý rozhovor a přeje hodně úspěchů v nové funkci. VRATISLAVICKÉ SKI 2012 Také v letošním roce bude městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou organizovat sportovní akci s názvem Vratisla-vické SKI. Vzhledem k rozmarům počasí si v současné době netroufáme stanovit pevné datum konání akce. Prosíme tedy všechny sportovně naladěné občany, aby sledovali informace na webových stránkách obvodu (www.vratislavice.cz) a plakátky. Vratislavické SKI uspořádáme dle sněhových podmínek. Letošní Vratislavické SKI se budou konat za pomoci Klubu cyklistů Pivovar Vratislavice. Kulturní komise VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ...dobré místo pro život ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU pondělí a středa: 8:00 11:15 a 12:00 17:00 úterý, čtvrtek a pátek: dle možností nebo předchozí domluvy KONTAKTY: adresa: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 tel.: fax: web: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE OD 17:00 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MO KONTAKTY POLICIE OBVODNÍ ODDĚLĚNÍ POLICIE ČR tel.: nebo 158 MĚSTSKÁ POLICIE tel.: nebo 156 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Informační měsíčník městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Číslo: 01/2012 Vyšlo: 9. ledna 2012 Vydává: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Nechvíle Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření předsedkyně, Lenka Černá, Mgr. Ivana Pokorná, Mgr. Libor Rygál, Ladislav Slánský Sazba: Bc. Jan Jirásko Tisk: Geoprint Liberec Náklad: výtisků Uzávěrka příštího zpravodaje:

4 LEDEN 2012 NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO AUTOBUSU V tomto čísle Vratislavického zpravodaje vám nímu řádu doznal jedné změny, a to je zrušení spoje přinášíme nový jízdní řád školního autobusu, který odjíždějícího od základní školy v 15:15 hodin. je platný od Oproti předchozímu jízd- Úřad MO Vratislavice n. N. PRONÁJEM MOBILNÍ BUŇKY Statutární město Liberec městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou se sídlem Tanvaldská 50, Liberec 30 zveřejňuje záměr pronájmu samostatné mobilní buňky v areálu hřiště Na Rozcestí, na p. p. č. 673/1 v Liberci 30, k. ú. Vratislavice nad Nisou za účelem provozování občerstvení. Více informací poskytne Jitka Špidlenová, tel Úřad MO Vratislavice n. N. LUŠTĚNÍ KŘÍŽOVEK Redakční rada shromáždila všechny úspěšné luštitele křížovky z minulého čísla Vratislavického zpravodaje a vylosovala výherce, jímž je pan Michal Večerník. Jak jsme vás již v minulém čísle Vratisla-vického zpravodaje informo-vali, křížovky již od nového roku vycházet nebudou. Ze všech luštitelů za uplynulé období jsme také vylosovali absolutního vítěze, kterým se stal pan Oldřich Matouch. Oba výherci si mohou svou výhru vyzvednout na sekretariátu úřadu MO. redakce 4

5 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE O ČINNOSTI VRATISLAVICKÉHO STRÁŽNÍKA OKRSKÁŘE Zpráva zahrnuje období od do Během uplynulého období prováděl strážník okrskář následující činnosti. V Tanvaldské ulici byl nalezen u vchodu do lesoparku zraněný pes, který byl následně předán do péče městského útulku v Ostašově. Na zastávce MHD Zelené údolí byla nalezena pánská peněženka s doklady, díky nimž se podařilo nalézt majitele. Po provedení nezbytných zákonných úkonů administrativního rázu byla peněženka vrácena majiteli. Na žádost technického odboru Úřadu MO Vratislavice n. N. byla provedena prověrka v ulici Východní z důvodu stížnosti občanů na silně dusivý kouř vycházející z komína rodinného domu. Prověrka byla ukončena s negativním výsledkem, jelikož nebylo zjištěno zhoršení životního prostředí tímto kouřem. Při kontrole okrsku byla dále zjištěna nepovolená skládka čtyř matrací v křoví na dětském hřišti v ulici Na Rozcestí. Tato skládka byla po oznámení na Úřad MO Vratislavice n. N. odborně zlikvidována pracovníky vratislavického technického střediska. V Dopravní ulici byl zjištěn silný únik vody z vodovodního řadu na komunikaci. Na tuto havárii byl upozorněn dispečink SčVK. Na základě stížností občanů z ulice Seniorů na parkování motorových vozidel na křižovatce u výjezdu z domů č. p a bylo na místě provedeno šetření. Bylo zjištěno, SPOLUPRÁCE S ČESKÝM ROZHLASEM SEVER Regionální zprávy z Libereckého kraje, zajímavé reportáže a pořady to vše uslyšíte na libereckých frekvencích 91.3 FM, FM na vlnách Českého rozhlasu SEVER. Každé všední ráno začínáme Dobrým ránem na Severu již od 5. hodiny. Vašimi průvodci jsou Tomáš Beneš nebo Petr Beran. Chystáme přehled denního tisku, zastavíme se u zajímavého kalendária, přiblížíme vám různé události, reportáže z našeho kraje. V 8:30 hodin přivítáme zajímavého hosta, který vám poradí (právník, finanční poradce, veterinář, lékař, bylinkářka, astroložka ). Tříhodinový blok s názvem Dopolední expres s Alenou Perkovou nebo Jindrou Moravcovou startuje úderem 9. hodiny. Je plný různých životních témat, že na katastru nemovitostí je předmětný pozemek veden jako orná půda. Majitel pozemku firma Interma a. s. tento výjezd za křižovatku dle zákona nepovažuje. Jelikož parkování motorových vozidel v uvedeném prostoru ztěžuje výhled při výjezdu, byl podán návrh na Úřad MO Vratislavice n. N. na instalování vodorovné značky V12C žlutá čára k dalšímu projednání na příslušném odboru Policie ČR. Na základě podnětu ředitele vratislavické ZŠ Mgr. L. Rygála byl v uplynulém období prováděn dohled na parkovišti u příjezdu k hlavnímu vchodu do školy. Důvodem byla skutečnost, že v době od 7 do 7:45 hodin ráno při příchodu dětí do školy a příjezdu školního autobusu je ohrožena bezpečnost dětí vjížděním motorových vozidel na přeplněné parkoviště. Nebezpečné situace vznikají zejména při couvání vozidel mezi dětmi. Z toho důvodu byl rovněž podán návrh na instalování svislé dopravní značky B1 zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou časového omezení v inkriminovaný čas. Dále byl na základě žádosti živnostenského odboru MML proveden pokus o doručení zásilky v ulici Za Tratí. V uplynulém období bylo řešeno celkem 6 přestupků na úseku dopravy, z toho dva byly vyřešeny na místě blokovou pokutou. Vojtěch Vítek, strážník okrskář (redakčně upraveno) která vás budou zajímat (cestování, móda, kultura, hobby ). Polední Tandem známého moderátora Jana Rosáka začíná ve 12 hodin. Ve 13 hodin vysíláme na Severu Písničky na přání s Mírou Tartárkem a po 14. hodině odpolední blok s Ivetou Kalátovou. Zde jsou na programu především informace z Liberecka, kulturní tipy, včetně hodiny dobrých zpráv. Písničky na přání nabízíme i po 16. hodině a večerním časem vás provede David Hamr. Mimochodem vždy v úterý a ve čtvrtek po 17:30 hodin vysíláme tzv. pracovní poradnu s poradci, zprostředkovateli práce, právníky, personalisty apod. Pohodový poslech a hezké zimní dny s námi. Český rozhlas SEVER POLICIE ČR VE VRATISLAVICÍCH NAD NISOU INFORMUJE Posledního dne listopadu 2011 byli naši policisté přivoláni k drobné krádeži v prodejně Albert. Na místě bylo zjištěno, že 27letý muž odcizil drogistické zboží v hodnotě téměř 700 Kč, které si uschoval a prošel pokladnou bez řádného zaplacení. Dalším vyšetřováním však bylo zjištěno, že se jedná o recidivistu, který má takovýchto krádeží na svědomí v tomto roce již několik. Rovněž bylo zjištěno, že tento muž byl za obdobný skutek v minulosti pravomocně odsouzen. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto o jeho zadržení a umístění do policejní cely. Policisté započali zkrácené přípravné řízení pro přečin krádeže. Po řádném zadokumentování případu a doplnění všech potřebných zpráv byl muž eskortován k Okresnímu soudu v Liberci, který už druhého prosince vynesl rozsudek nad jednáním podezřelého, ve kterém mu byl určen výkon trestu odnětí svobody s okamžitým nástupem. Naši policisté odsouzeného eskortovali do vazební věznice přímo ze soudní síně. Uvedením dalšího případu bych chtěl oslovit zejména naše seniory. Je to jeden z příkladů lidského hyenismu. Stalo se to v jednom z panelových domů na Králově Háji. Dosud neznámý pachatel využil právě probíhající rekonstrukce a pod záminkou kontroly stavebních prací se vloudil do bytu 82leté stařenky. Po tomto již pro něho nebyl problém stařenku zaměstnat natolik, že jí v nestřeženém okamžiku odcizil z volně položené peněženky finanční hotovost v celkové výši Kč. Toto je jeden z mnoha případů stávajících se v celé ČR. Podobné záminky, jak se vloudit do bytu, jsou odečty vodoměrů, elektroměrů, kontroly sítí, spotřebičů apod. Potom už stačí poškozené zaměstnat, například požádat o sklenici vody, nebo tužku na psaní apod. Buďte pozorní a nenechejte se podvést. Kolektiv OOP Vratislavice přeje všem slušným a poctivým občanům hodně úspěchů po celý rok komisař npor. Mgr. Jiří Zavřel, vedoucí oddělení 5

6 LEDEN 2012 ŠKOLNÍ PARKOVIŠTĚ Vážení rodiče, žádáme vás s ohledem na bezpečnost dětí, abyste nezajížděli v době od 7:30 do 8:00 hodin auty na školní parkoviště. Využijte prosím parkoviště před a za kulturním střediskem Děkujeme za pochopení. vedení školy PŘEDSTAVUJEME ŠKOLNÍ KROUŽKY Dalším kroužkem ze širokého spektra nabídky volnočasových aktivit pro naše děti se od září stal stolní tenis. Vznikl díky spolupráci se sportovním klubem SKST Liberec (www.skstliberec.cz), který nám zapůjčil 4 stoly. Děti tak mohou hrát přímo u nás ve škole a nemusí jezdit přes celé město do Pavlovic, kde má oddíl svou hernu. Zájem o stolní tenis byl od počátku velký. Museli jsme rozšířit hodiny z původních dvou na čtyři, aby se děti do tělocvičny vešly a zahrály si. Dnes páteční ping-pong pravidelně navštěvuje více než 60 dětí, které jsou rozděleny do 4 věkových kategorií, dodává vedoucí kroužku Martin Protiva. Ten je současně hlavním trenérem mládeže v jednom z největších klubů v ČR SKST Liberec. Skladba tréninkové jednotky je u jednotlivých kategorií odlišná. S nejmenšími hrajeme více doplňkové hry. Ti starší hrají více zápasy a zkouší zlepšit jednotlivé údery. Základem však je, aby všechny ping- -pong bavil a naučili se pravidla a základy, dodává Protiva. Výhodou stolního tenisu je i to, že ho mohou hrát všichni. Na rekreační úrovni není potřeba výrazných fyzických dispozic. Už nyní opět vyhlížíme příznivější počasí, aby děti mohly trávit svůj volný čas pinkáním na betonových stolech před školou, tak jak tomu bylo v průběhu září a října. Mgr. Libor Rygál, ředitel ZŠ Vratislavice n. N. VÁNOČNÍ KONCERT DĚTÍ ZŠ VRATISLAVICE V úterý se v Kulturním centru Vratislavice uskutečnil vánoční koncert dětí ZŠ Vratislavice. Vystoupily Blešky, flétny začátečníci i pokročilí, kroužek anglického jazyka, děvčata z 6. B s poezií a naši nejmenší, Martínek Šplíchal s kytarou a Páťa Vološová s housličkami. Dětem, kolegyním i všem návštěvníkům děkuji za pěknou předvánoční atmosféru. Mgr. Petra Brychová OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE Předvánoční čas je na naší škole také časem olympiád. Ani letos tomu nebylo jinak. Ve čtvrtek 24. listopadu proběhla olympiáda v českém jazyce. Zúčastnili se jí, tak jako v minulých letech, žáci 8. a 9. tříd. Po dobu dvou hodin pilně pracovali na zadaných úkolech. Nejvyšší počet bodů získala Lucie Sluková z 9. A, která již loni dosáhla nejlepšího umístění mezi žáky osmých tříd. V tomto školním roce bude naši školu reprezentovat společně s Terezou Pokornou z 9. A v okresním kole. Krásné třetí místo patří Lucii Hlisterové z 9. A. Všechny jmenované obdržely knižní odměny, na které nám pravidelně poskytuje finanční prostředky SRPDŠ. Děkujeme a vítězkám blahopřejeme. Mgr. Miroslava Adamcová PADALY REKORDY Soutěž o nejdelší vánoční řetěz předčila všechna očekávání. Soutěžily mezi sebou čtyři třídy, které dostaly stejný počet barevných papírů, a jejich úkolem bylo vyrobit nejdelší vánoční řetěz. Všechny třídy pracovaly s velkým nasazením a vítězný řetěz měřil více než půl kilometru. Vyhrála 8. A a právem si pochutnala na výborném ovocném dortu. Gratulujeme! 8. A 552 m 7. A 464 m 7. B 424 m 8. B 336 m Mgr. Libor Rygál, ředitel ZŠ Vratislavice n. N. 6

7 NOVINKY ZE ŠKOLNÍHO SPORTOVÁNÍ DRUHÉ KOLO ČESKÉHO POHÁRU JUNIOREK Po dva dny 18. a se hrálo druhé kolo volejbalového Českého poháru juniorek. Celkem osm týmů se během víkendu utkalo systémem každý s každým. K týmům z Tábora, Prahy, Svitav, Pardubic a Vratislavic do skupiny přibyly týmy Karlových Varů a Slavie Praha. Po sérii zranění a neúplných tréninků jsme v náročném turnaji tři zápasy vyhráli (Pardubice, Savo B, Savo A) a čtyři prohráli (Tábor, Karlovy Vary na ty jsme měli, Slavia Praha ty jsme měli porazit a Svitavy těsná prohra). BV Vratislavice reprezentovaly Adriana Glaserová, Terka Stašáková, Petra Charyparová, Anička Bartoňová, Lucka Pokorná, Gábina Vazačová, Terka Kvapilová a Nikola Patzakov. KRAJSKÝ PŘEBOR MINIVOLEJBAL Žáci ZŠ Tomáš Budský, Lukáš Weber, Tomáš Rous a Michala Kocourová slavili úspěchy v krajském přeboru žáků, když v neděli hráli 1. kolo krajského přeboru v České Lípě. Tři vítězství a hlavně předvedená hra je povzbuzením do dalších tréninků a turnajů. Bohužel body i sety měly 3 týmy stejné a jen díky rozdílu míčů skončil náš tým ve své skupině na 3. místě. Velké díky paní Budské za doprovod a fotky a trenérovi Kubovi Moštěkovi za vedení při zápasech. Podrobné výsledky a fotky na PRAHA PANKRÁC 3. MÍSTO KATKY S BÁROU Na posledním letošním turnaji v beach přehazované v Praze na Pankráci reprezentovalo naši školu a BV Vratislavice 6 dvojic z 3. až 5. tříd. Nejúspěšnější byla dvojice Bára Podzimková s Katkou Dlouhou, které vybojovaly nakonec bronzové medaile. V semifinále byly a 4. místo obsadily i Natálka Bitkovská s Kačkou Mráčkovou. Na dalších místech skončili Josef Fizek s Adamem Plašilem, Ondra Kupec s Eliškou Zejbrlíkovou (nejmladší ze všech dvojic), Tomáš Rous s Lubošem Staňkem a Nikola Valentová s Terkou Švihlíkovou. Nezbytnou součástí a podporou byli prezident BVV Standa Kment a vedoucí Renata Straková. Více informací a fotografií na Mgr. Jan Kvapil VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ PROGRAM MC KAMÍNEK NA LEDEN 2012 Milé maminky a děti, v novém roce vás opět zveme na lednový program zimních objevů, výtvarničení, zpívání a cvičení. Pro maminky bude v tomto měsíci připravena přednáška o výchově dětí Objevy zima 5.1. Výtvarničení sněhulák Malí muzikanti Objevy lední medvěd Výtvarničení lední medvěd PŘEDNÁŠKA Úvod k výchově dětí, proč a jak své děti vychovávat Objevy Cvičeníčko Pohádka Přednáška o výchově dětí v MC Kamínek Zveme všechny maminky (i tatínky) na přednášku o výchově dětí pod názvem: úvod k výchově, proč své děti vychovávat, která se uskuteční dne od 10 hodin v MC Kamínek. Přednáška bude zaměřena na důležitost výchovy dětí, proč a jak své děti vychovávat. Přednášet budou manželé Mgr. Evald Rucký ThD.Ep.Fr. a Rút Rucká, kteří mají dlouholetou praxi a zkušenosti s přednáškami o výchově dětí v mateřských centrech. Po přednášce proběhne beseda s dotazy. Plánujeme uspořádat cyklus tří přednášek do konce školního roku, které na sebe budou vzájemně navazovat. za MC Kamínek Renata Zítová 7

8 KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE Lednová nabídka Desítek není nijak nabitá co do počtu jednotlivých programů. Po prosincovém slavení a jistě náročném vstupu do nového roku poskytujeme kolegiálně čas na zotavení žaludků, ledvin i peněženek. Přesto jsme pro naše návštěvníky připravili několik radostí, v nichž prim budou hrát tentokrát ženy. S nadsázkou bychom mohli první měsíc roku 2012 nazvat Měsícem žen. Dvě divadelní představení Studia Dell Arte z Českých Budějovic a hra Nebe? Divadla Bolka Polívky nabídnou pohled na svět ženskýma očima. Věříme, že jej ocení i mužské publikum. Pokračujeme v sérii Hudba v kavárně, tentokrát reprezentované žánrem džezovým (pro konzervativně píšící jazzovým ). Nezapomínáme tradičně na dětské návštěvníky, jimž patří dvě nedělní dopoledne. V závěru měsíce přátelsky zveme na společenskou událost ledna Reprezentační ples městského obvodu a ZŠ Vratislavice. Hudební lahůdkou začátku února bude návrat legendární Zuzany Michnové a jejích Marsyas. Budou prvním programem připravované řady Rebelující dámy české hudby, v níž se každý měsíc prvního půlroku představí některá z ženských osobností naší hudební scény. Účast přislíbila mimo jiné i Bára Hrzánová a její CONDURANGO. Jistě atraktivní z mnoha pohledů bude Skotský večer s praktickým připomenutím keltských hudebních, tanečních a literárních tradic. 8. LEDNA V 10 HODIN PRO DĚTI LOUTKOVÁ POHÁDKA KOZLÍK Kozlík je dramatizací slavné Bjornsonovy novely Veselý hoch, patřící do pokladnice norské kultury. Příběh malého chlapce Eivinda a holčičky Marit, žijících v odlehlé části Norska, nenásilně vtahuje nejmenší diváky do světa divadelní imaginace. Členové divadla Agnez si za tuto inscenaci odnesli řadu cen u nás i v zahraničí. POKRAČUJE HUDBA V KAVÁRNĚ 13. ledna ve 20 hodin v kavárně KC zahraje k poslechu oblíbené Bit MaP Trio Augustina Bernarda. Kdo má rád příjemný jazz, přijde si jistě na své. Vstupné dobrovolné PŘEDNÁŠKY CESTOPISNÉ I JINAK VZDĚLÁVACÍ V MULTIMEDIÁLNÍM SÁLE Ve středu 11. ledna od 18 hodin mohou zájemci o jiné světy, než je naše česká kotlina, navštívit cestopisnou přednášku pana Jiřího Boška a slečny Terezy Šírové: Afrika, tentokrát z Ugandy pod názvem Tam, kde se práší i v období dešťů. Ve středu se můžete již od 17 hodin zamyslet spolu s PhDr. Mílou Pláškovou nad tím, Proč se nám věci dějí tak, jak se dějí, a co se s tím dá dělat. Pohled na hvězdy to nebude romantický. Poznání, jež skrývají, budeme rozplétat z pohledu astrologie. Vstupné na obě přednášky vždy 50,- Kč 8 LEDEN 2012 PRESTIŽNÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIVADELNÍ STUDIO DELL ARTE U NÁS! Sylva Malinková a Stáňa Kočvarová tvoří základ profesionální českobudějovické scény, která sklízí úspěchy a ocenění na divadelních festivalech u nás i v zahraničí. Zdobí je kreativita a hravost, s nimiž po svém zpracovávají různé příběhy světové (nejen dramatické) literatury, stejně jako smysl pro humor a komika, kterou by v těch půvabných dámách nezasvěcený nečekal. Ve Vratislavicích se představí ve dvou inscenacích. V neděli 22. ledna zahrají od 10 hodin pro nejmenší diváky pohádku O zvědavém slůněti aneb Jak sloni k chobotu přišli. Ve výpravném představení se staneme svědky cesty zvědavého slůněte, které touží vědět, co má krokodýl k obědu Krom slůněte se děti seznámí i s dalšími členy jeho africké rodinky zprostředkují je velké krásné loutky sloních rodičů, žirafy, krokodýla, opice, pštrosa, papouška a dalších obyvatel daleké Afriky. Vstupné 50,- Kč V neděli večer od 19:30 pak představí studio své vidění slavné Shakespearovy hry pod leccos napovídajícím názvem Romeo a Julie aneb Kašpárek v Londýně. Kdo má rád Shakespeara a inteligentní humor, přijde si jistě na své. Traduje se totiž, že krásné ženy na jevišti mají jen zdobit a snad i cituplně vzdychat, tyhle dámy vás přesvědčí, že smysl pro humornou nadsázku není v protikladu s vroucím citem. Příběh veronských milenců, nahlížen českým Kašpárkem, je proto výtečnou příležitostí. Vstupné 150,- Kč Romeo a Julie JEŠTĚ NEDORAZIL CELÝ A ÚPLNÝ BOLEK POLÍVKA, ALE JEHO UMĚLECKÝ DOTEK A HUMOR UŽ ANO! Ve čtvrtek 26. ledna bude totiž u nás hostovat v 19:30 Divadlo Bolka Polívky s autorskou hrou o ženství a ženském údělu s názvem Nebe? Jedná se o divácky velmi oblíbenou komedii inspirovanou vyprávěním a skutečnými příběhy (nejen) žen kolem nás. Ne, populární BP zůstane tentokrát ještě skryt, ale pod jeho přísnou i laskavou taktovkou se představí Daniela Zbytovská, Barbora Seidová a Nikola Zbytovská. Vstupné 200,- Kč SPOLEČNÝ REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE A ZŠ VRATISLAVICE V sobotu od 19:30 se ve velkém sále KC koná společný velký reprezentační ples obou jmenovaných institucí. K tanci i poslechu zahraje na velkém sále Big O Band, v kavárně, kde se zájemci mohou nejen duchovně občerstvit, bude navíc odpočinek po náročných tanečních kreacích zpříjemňovat Marek Buble trio. Večer bude zahájen slavnostním předtančením. V programu dále vystoupí loni nadšeně přijatá skupina bicích nástrojů Barrel Battery, celý večer moderuje David Jelínek. Vstupné 200,- Kč SKOTSKÝ VEČER TRADIČNÍ SLAVNOST K VÝROČÍ NAROZENÍ BÁSNÍKA BURNSE V pátek vtrhnou do velkého sálu praví a nefalšovaní Skotové. Ve svých kiltech (sukních) zahrají, zazpívají a zatančí tradiční skotské (keltské) melodie, budou nás středozemce učit svým tancům a vzpomenou svého velkého poety R. Burnse. Mimořádný a jedinečný zážitek pro ty, kdo se obdivují této kultuře. Vstupné 150,- Kč

9 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ ZUZANA MICHNOVÁ SPOLU SE SVÝMI PŘÁTELI OPĚT KONCERTUJE! Ve čtvrtek vystoupí v 19:30 Zuzana Michnová + Oskar Petr + Petr Kalandra Memory Band jako 1. koncert 5dílného cyklu Rebelující dámy české hudby. Po několikaleté koncertní pauze se zpěvačka a autorka ZUZANA MICH- NOVÁ vrací na pódia ve spojení s původním členem MARSYAS, zpěvákem a skladatelem OSKAREM PETREM. Oba s kapelou PETR KA- LANDRA MEMORY BAND a jejím hostem Jiřím Charyparem navazují na tradici původních slavných MARSYAS. Mimořádný hudební zážitek! Vstupné 220,- Kč Petr Kalandra Memory Band POKUS O REKORD VYPUŠTĚNÍ BALÓNKŮ 2011 Dne jsme se účastnili akce, která byla součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokusem o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR. Vypouštění balónků se konalo ve venkovním atriu Kulturního centra, i přes sychravé počasí dorazila hojná účast dětí s rodiči. Všem dětem i účinkujícím bychom tímto rádi poděkovali. Nakonec se v celé republice zúčastnilo vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi včetně nás na 213 organizací. Za Kulturní centrum VRATISLAVICE jsme vypustili Ježíškovi 144 balónků s přáníčky. Celkově bylo vypuštěno balónků, rekord z roku 2008 se ale bohužel letos překonat nepodařilo. Akce se ovšem vydařila z pohledu snahy o zpříjemnění předvánočního shonu a zprostředkování radosti nejen těm nejmenším, ale i větším dětem. MIKULÁŠSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI A DOSPĚLÉ V nedělním odpoledni dne se to v Kulturním centru VRATISLAVICE hemžilo čerty, Mikuláši, andílky i jinými maskami, konal se totiž další maškarní karneval, který děti tak milují, a těší se ze soutěží i sladkostí, které si s sebou domů odnesou. Děti tančily, seč jim síly stačily, obručemi kroužily, zpívaly známé dětské hity, recitovaly, zkrátka zábava byla v plném proudu. Nechyběl ani stánek s cukrovou vatou, kterou děti v průběhu karnevalu mohly rovněž mlsat. Pro milovníky zábavy a dětských her máme dobrou zprávu, zakroužkujte si v kalendáři den , chystáme pro vás další dětský karneval! Maminky nachystejte kostýmy, tatínci trpělivost, ta radost vašich ratolestí za to stojí! Vítány jsou masky všech druhů, všech dob, všech pohádkových i sci-fi bytostí. A pak se jen nechte překvapit, co ti malí již dovedou, jak tančí, jak si prozpěvují, jak se baví a pozor! Jak se seznamují! Třeba my starší i něco odkoukáme. PRÁVĚ PROBÍHÁ ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ Kdo miluje tanec a chce na tanečních zábavách protančit střevíce, nechť se přihlásí do tanečních kurzů pod taktovkou pana Vlastimila Čermáka. Kurzy budou opět probíhat v Kulturním centru VRATISLAVICE v hlavním sále a jsou rozděleny do tří následujících kategorií: Taneční kurzy pro dospělé začátečníky: Kurzy budou probíhat od ve hodin 10 lekcí = 2 400,- Kč / pár Taneční kurzy pro dospělé pokračovací: Kurzy budou probíhat od ve hodin 10 lekcí = 2 400,- Kč / pár Taneční kurzy pro mládež: Kurzy budou probíhat od v 17:30 19:30 hodin 10 lekcí + 2 prodloužené + věneček = 1 700,- Kč / osoba Pro kolektivy nad 10 lidí je navíc poskytnuta sleva 100,- Kč / osoba. Přihlášky a platby na kurzy přijímáme do v Informačním centru Vratislavice nad Nisou. 9

10 LEDEN 2012 POZVÁNKA NA VÝLETY S ORGANIZACÍ DŮCHODCŮ Sedavý způsob života může být příjemný, ale vůbec není přirozený. Člověk je uzpůsoben pro život v pohybu. Od našich lékařů víme, že když pohyb chybí, tak svaly ochabují, tloustneme, zadýcháváme se, bolí nás záda i klouby. Naopak pravidelný pohyb nebezpečí těchto lapálií odvrací a přispívá k duševní rovnováze. Pro mladší do 75 let je ideální rychlá chůze, alespoň 30 minut denně. Starší si mohou svou trasu rozdělit do tří desetiminutových bloků s přiměřenou přestávkou na oddech. Pro někoho není problém si pohyb vybrat a pro ty ostatní je zde na pomoc organizace důchodců, která každou středu pořádá výlety. Nezaměřuje se na ušlé kilometry, ale na zdraví a poznávání zajímavých míst. V tomto zimním období budeme vyrážet zejména do okolí Liberce. Plán zimní turistiky na měsíc leden: Středa Výletníci se sejdou i tentokrát u terminálu MHD v Liberci do 13 hodin a odtud odjedou na druhou stranu směr Horní Růžodol. Trať pro pěší túru vybrala Emma Nedomlelová. Středa Josef Žežulka jako vedoucí akce vybral trasu z Machnína do Pavlovic. Sraz zájemců do 13 hodin u terminálu MHD Fügnerova v Liberci. Středa Vedoucí Majka Třešňáková povede turisty po trase Jablonecké Paseky Jindřichov Jablonec n. N. Sraz je ve hodin ve stanici ČD. Doprava vlak, autobus (možná změna jízdních řádů bude vedena v patrnosti). Věříme, že všichni účastníci se budou ve společnosti ostatních cítit dobře a určitě se budou těšit i na další výlety. Nezůstávejte doma a pojďte s námi do přírody! Miloslav Špidlen (redakčně upraveno) Středa Účastníci se pěšky či tramvají dopraví na zastávku MHD Proseč pošta, kde si je převezme vedoucí Josef Bárta. Trasa povede směr Milíře a pokračovat se bude pohodlnou cestou k některé ze zastávek MHD. Středa Výletníci se sejdou u terminálu MHD v Liberci do 13 hodin a odtud pod vedením Roberta Jokla odjedou do stanice Lidové Sady. Lesní trasa povede do Ruprechtic. MIKULÁŠSKÁ PRO SENIORY Přímo na svátek sv. Mikuláše se sešla početná parta seniorů na mikulášské zábavě v naší nové Desítce, v jejím velkém moderním sále. Všichni jsme byli dobře naladěni už trochu na vánoční strunu a těšili se na kapelu Plechařinka s kapelníkem Pavlem Čihákem. Hrála moc hezky od podlahy, hodně v rytmu polky a valčíků. Nechyběly ale ani písně ze Semaforu, písničky vánoční a lesácká směs. Rádi jsme si zatancovali i se přidávali často jako pěvci. Děvčata z komise V úterý 13. prosince se v tělocvičně TJ Jiskra konalo místo pravidelného tréninku závěrečné gymnastické vystoupení, které si děvčata nachystala pro rodiče a prarodiče na zakončení roku Celkem 17 gymnastek ve věku 5 14 let se předvedlo především při cvičení na koberci. Rodiče mohli obdivovat pěkné cvičení ve skupinách, kdy dívky prováděly gymnastické prvky synchronizovaně, ve dvojicích, které zacvičily akrobaticky zajímavé sestavy, i klasické gymnastické řady vzájemně propojených prvků a na závěr i choreograficky vydařené cvičení na hudbu se švihadly. Děkujeme všem děvčatům za krásné výkony, za celoroční snažení a usilovný trénink. Děkujeme i všem rodičům za podporu a pomoc a za jejich důležité ocenění a obdiv dovedností dětí. Jsme rádi, že jste si udělali čas a přišli se sami přesvědčit, co všechno již gymnastky zvládnou. Do nového roku 2012 přejeme všem hlavně hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti a spoustu nejen sportovních úspěchů. Fotodokumentace z vystoupení je k nahlédnutí na Lenka Počerová komunitního plánování s čertovskými růžky, které dokonce blikaly červenými světélky, nám nosily chlebíčky, dorty, kávu a čajíky. Ba co víc, přišel i sám Mikuláš v příslušném kostýmu s berlou a každého potěšil hezkým dárkem. Někteří než obdrželi dárek, Mikulášovi zazpívali dokonce i ti z nejstarších seniorů, jimž je už přes 80 let. Smysl pro legraci prostě nikomu nechybí. To se projevilo i v závěru mikulášské zábavy, kdy takřka všichni jsme se přemístili na taneční parket, vzali se za ruce a vytvořili velké VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ GYMNASTEK TJ JISKRA kolo, ve kterém se skotačilo do rytmu hezkých melodií. I senioři se dokážou mile radovat ze života. Závěrem paní Mgr. Hoření poděkovala kapele Plechařinka a popřála nám všem krásné vánoční svátky. I my, senioři, přejeme děvčatům z komise komunitního plánování, které tuto zdařilou akci organizovaly, vše dobré a hodně zdraví a elánu do nového roku. Děkujeme za to velmi hezké, radostí naplněné odpoledne. Jiřina Marešová 10

11 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ SLUNÍČKA OSLAVILA VÁNOCE I SILVESTRA Dne se všechna Sluníčka sešla ve velké tělocvičně ZŠ ve Vratislavicích, aby si navodila tu správnou předvánoční a předsilvestrovskou náladu. Program začal vánoční písničkou a poté si samy děti s rodiči krásně vyzdobily téměř třímetrový stromek vyrobený z látky. Nechybělo ani společné tancování na vánoční písničky. Než mezi Sluníčka zavítal Ježíšek, tak malí dobrovolníci zazpívali do mikrofonu vánoční koledu, pak jsme si s kytarou zazpívali koledy všichni. Těsně před příchodem Ježíška jsme v tělocvičně zhasli a zapálili prskavky. Pod stromečkem byly dárky pro všechny děti. Děti si dárky rozbalily, potěšily se s nimi a vánoční program tak mohl pokračovat silvestrovskou oslavou. Vyvrcholením byl novoroční přípitek i státní hymna. Rodiče dětí zpestřili celý program spoustou dobrot v podobě cukroví, jednohubek, křupek, zeleniny a podobně. Celé odpoledne jsme si fantasticky užili, děti i jejich rodiče jsou báječní společníci, kteří se do zábavy umí stoprocentně zapojit. Děkujeme VŠEM. Martina, Zuzka, Vlaďka DĚTI VE VRATISLAVICÍCH NASÁLY OLYMPIJSKOU ATMOSFÉRU Ve Vratislavicích se v úterý 20. prosince sportovalo v olympijském duchu. Pod záštitou starosty Lukáše Pohanky a za účasti olympioniků z Vancouveru, krasobruslařky Kamily Hájkové, rychlobruslařky Kateřiny Novotné a běžce na lyžích Dušana Kožíška, se tam uskutečnila akce propagující zimní Olympijské hry mládeže. Ty se poprvé v historii uskuteční od 13. do 22. ledna 2012 v rakouském Innsbrucku a čeští sportovci na nich nebudou chybět. Chceme s akcí seznámit širokou veřejnost a zejména děti, pro něž je určena, prohlásila Kamila Hájková, která se na podzim stala českou ambasadorkou pro innsbrucké hry. Co všechno bylo dnes pro děti připraveno? Čtyři netradiční sportovní disciplíny, promítání, diskuse se sportovci a plno zajímavých informací o sportech a olympijských hrách mládeže. Měli jsme celkově pět týmů, tedy tolik, kolik je kruhů v olympijské vlajce. A každý tým měl barvu, která odpovídá jednomu z pěti kruhů, upřesnila Hájková s tím, že ve všech disciplínách soutěžily smíšené týmy chlapců a dívek. Sporty, které si děti vyzkoušely, vycházely z těch, které budou na programu Olympijských her mládeže pouze byly modifikované do podmínek areálu ve Vratislavicích. Například hokej. Ten jsme připravili ve formě individuálních soutěží, jako je třeba slalom s pukem mezi překážkami, střelba na branku a tak dále. Zkrátka v duchu dovednostních soutěží, které lidé znají například ze zápasů hvězd NHL, upřesnila Hájková. Děti si vyzkoušely i biatlon, opět v netradičním balení. Pochopitelně ne se střelnou zbraní. Běhalo se na hřišti a střílelo míčky, usmála se Hájková, která si o každé disciplíně připravila pro mladé sportovce řadu zajímavostí. Další disciplínou bylo rychlobruslení na krátké dráze za asistence Kateřiny Novotné. Ve Vratislavicích byla k dispozici umělá ledová plocha. Obměny se dočkal skok na lyžích, který nahradil skok do dálky. Akci zahájilo promítání a beseda dětí se sportovci v kulturním centru. A s tím byl spojený i vědomostní kvíz. Olympijské hry mládeže totiž nejsou pouze o sportu, ale také o kultuře a vzdělávání, dodala Hájková. Historie Olympijských her mládeže, označovaných anglickou zkratkou YOG (Youth Olympic Games), se začala psát vloni v Singapuru, kde se uskutečnil první ročník letních her. Zimní premiéru přichystal na letošní zimu Innsbruck. Hry se konají stejně jako klasická olympiáda jednou za čtyři roky. Převzato z 11

12 08 Loutková pohádka KOZLÍK 10:00 Příběh malého chlapce Eivinda a holčičky Marit, žijících v odlehlé části Norska, nenásilně vtahuje nejmenší diváky do světa divadelní imaginace. Členové divadla Agnez si za tuto inscenaci odnesli řadu cen u nás i v zahraničí. Vstupné: 50 Kč 11 Přednáška - AFRIKA: UGANDA 18:00 Cestopisná přednáška: Afrika, tentokrát z Ugandy pod názvem Tam, kde se práší i v období dešťů v malém multifunkčním sále. Přednáší: Jiří Bošek a Tereza Šírová. Vstupné: 50 Kč 13 Bit MaP Trio Augustina Bernarda 20: :00 Kdo má rád příjemný JAZZ, příjde si v prostorách KAVÁRNY jistě na své. STUDIO DELL ARTE: O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI aneb JAK SLONI K CHOBOTU PŘIŠLI Studio Dell Arte z Českých Budějovic hraje výpravné představení o cestě zvědavého slůněte, které touží vědět, co má krokodýl k obědu K vidění velké loutky slůněte, sloních rodičů, žirafy, krokodýla, opic, pštrosa, papouška a dalších. Vstupné: 50 Kč 19:30 ROMEO A JULIE aneb Kašpárek v Londýně Studio Dell Arte na motivy hry W. Shakespeara. Láska a poezie jako u Shakespeara, jen ne tak tragická. Slavný příběh v komediálním kabátě ušitém dvěma půvabnými ženami. Vstupné: 150 Kč 25 Přednáška - Proč se nám věci dějí tak, jak se dějí. 17:00 V přednášce PhDr. Míly Pláškové se můžete tentokráte zamyslet nad rolí hvězd v našich životech a co se s tím dá dělat. Malý multifunkční sál. Vstupné: 50 Kč 26 19:30 DIVADLO BOLKA POLÍVKY: Nebe? Velmi oblíbená komedie o ženství a ženském údělu inspirovaná skutečnými příběhy (nejen) žen kolem nás. Pod taktovkou B. Polívky hrají Daniela Zbytovská, Barbora Seidová, Nikola Zbytovská. Vstupné: 200 Kč 27 Orient show 19:00 Studia orientálního tance MARIAM Liberec Orientální show k 10. výročí založení studia, vystoupí tanečnice skupiny Mariam Latifah, bubenická formace Darba Latifah Mariam a jako host egyptský choreograf a tanečník Magdy-el-Leisy. Vstupné: 250 Kč 28 REPREZENTAČNÍ PLES Městského obvodu 19:30 Liberec - Vratislavice a ZŠ Vratislavice K tanci i poslechu hraje Big O Band, v kavárně Marek Buble trio. Předtančení, v programu vystoupí i Barrel Battery, moderuje David Jelínek. Vstupné: 200 Kč 05 Děti, jedeme na SAFARI 10:00 Představení pro děti. S kouzelnicí a cestovatelkou Taniou mají děti jedinečnou možnost navštívit vzdálené exotické země a přitom si zatančit v jejich folklorních kostýmech. Vstupné: 50 Kč 09 Zuzana Michnová + Oskar Petr 19:30 + Petr Kalandra Memory Band 1. koncert 5 dílného cyklu Rebelující dámy české hudby. Po několikaleté koncertní pauze se zpěvačka a autorka ZUZANA MICHNOVÁ vrací na pódia ve spojení s původním členem MARSYAS, zpěvákem a skladatelem OSKAREM PETREM. Oba s kapelou PETR KALANDRA MEMORY BAND a jejím hostem Jiřím Charyparem navazují na tradici původních slavných MARSYAS. Mimořádný hudební zážitek! Vstupné: 220 Kč 10 SKOTSKÝ VEČER tradiční slavnost 19:00 k výročí narození básníka Burnse Večer milovníků skotské (keltské) kultury. Zazní tradiční melodie, budou vyučovány skotské tance, čteny verše skotského poety R. Burnse. Skotské sukně (kilty) nejsou podmínkou, dobrá nálada ano. Vstupné: 150 Kč Dětský MAŠKARNÍ KARNEVAL 12 14:00 17:00 Maminky nachystejte kostýmy, tatínci trpělivost, radost vašich ratolestí za to stojí. Vítány masky všech druhů, bytostí pohádkových i sci-fi. Nechme se překvapit, jak ti naši malí tančí, jak si prozpěvují. A seznamují! Třeba my starší i něco odkoukáme. Vstupné: 70 Kč 15 ŠANGHAJ - výkladní skříň Číny 21. století Cestopisná přednáška v malém multifunkčním sále. Přednáší PhDr. Jaroslav Hofmann. Vstupné: 50 Kč 19 STREETDANCE 10:00 1. kolo celodenní soutěže v tanci. 22 Rádobydivadlo Klapý 19:30 F. Hrubín: ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU Jeden z nejkrásnějších poetických příběhů české literatury o dospívání, první lásce, o životě, který není jen o hvězdách nad hlavou a tónech pouťové křídlovky. Inscenace Rádobydivadla Klapý je diváky i kritiky oceňována jako živoucí, krví tepající ztvárnění tohoto nádherného textu. Vstupné: 150 Kč 23 TOXIQUE - Jarní Tour 19:30 08:30 TOXIQUE představují propojení hudební perfekce s výpravnou výtvarnou show. Kapela je neodmyslitelnou součástí mezinárodní klubové a festivalové scény a televizních show. Populární je i díky přesahům do světa módy a designu. Vstupné: 250 Kč 24 MŠ LÍSTEČEK a TANVALDSKÁ - Dětský maškarní karneval 20:00 Mateřské školy Lísteček a Tanvaldská zvou všechny své stávající i bývalé žáky na veselý karneval. Masky vítány! 24 DŽEZ s Gustem Posezení, popití, potančení po občerstvení při dobré hudbě. Jak lépe strávit páteční večer? 25 Maturitní ples 19:00 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY Liberec LEDEN ÚNOR VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ - LEDEN

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008

TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008 TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008 Logo 10. EYOWF 2011 putuje k odsouhlasení k Evropskému olympijskému výboru Náměstek hejtmana Petr Doležal dnes předal ceny vítězkám soutěže o návrh loga 10. Evropského

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků.

ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků. ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků ŠPINDLERŮV MLÝN město zážitků PŘEHLED AKCÍ ŠPINDLEROVSKÁ ZIMA 2017 / 2018 Přehled nejdůležitějších akcí v zimní sezóně 2017 / 2018 Innogy Špindl Ski Openning Předsilvestrovská

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Starosta. Návrh usnesení. 3. náhradní zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 10. 04. 2013. Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 3. náhradní zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 10. 04. 2013. Bod pořadu jednání: Starosta 3. náhradní zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 10. 04. 2013 Bod pořadu jednání: 10. 55. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Věc: 55. změna územního plánu města

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - n. N. dne 15. 02. Bod pořadu jednání: 11. 1. KOLO DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky KRONIKA oddílu sportovní gymnastiky roku 2014 TRENÉRKY KOUŘILOVÁ LUDMILA ZEMÁNKOVÁ EVA CHLADILOVÁ IVANA pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek nová trenérka - přejeme ji hodně síl a trpělivosti

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Aktuality z Centra Černý Most

Aktuality z Centra Černý Most Aktuality z Centra Černý Most 11/2011 1/2012 Informace o stavbě nového CČM V současné době je stavba nového Centra Černý Most rozšířena na podstatnou část původních parkovacích ploch (parkoviště B, C a

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Aktuality z Centra Černý Most 09/10

Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Informace o stavbě nového CČM V další fázi příprav zcela nového Centra Černý Most se hlavní stavba rozšíří na podstatnou část stávajících parkovacích ploch (parkoviště

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více