Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok Leden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz"

Transkript

1 Vydává město Brušperk Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011 Leden 2011

2 Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám. Tak se zpívá v kterési vánoční koledě. Nedávno mi při nahlédnutí do nového kalendáře přítel říkal: Abychom rok 2011 přežili. Ano, abychom zase po roce mohli kalendář roku 2011 uzavřít nejenom s vědomím, že opět jsme o rok starší, ale že to byl dobrý rok. A dobrý rok neznamená rok, ve kterém by nebyly žádné problémy, někdy asi i bolestivé. Ale spíš, abychom mohli rok prožít mezi přáteli, kteří mají pochopení pro naše slabosti a problémy, a abychom i my byli takovými lidmi pro své okolí. Kéž nám všem Bůh na tomto putování cestou roku 2011 pomáhá. Mgr. Karel Javorek, farář Z jednání rady města INFORMACE Z RADNICE Rada města se na své 1. schůzi sešla v neúplném počtu z důvodu úmrtí jejího člena Ing. Pavla Káni a projednala mimo jiné následující záležitosti: Komise rady města Radní města odvolali všechny předsedy a členy komisí rady města k a potvrdili platnost všech stávajících komisí rady města i pro volební období K jmenovali předsedy těchto komisí a rozhodli, že jejich personální obsazení bude rada města jmenovat na 2. schůzi RM na základě návrhů předsedů jednotlivých komisí z kandidátů volebních stran, které mají zastoupení v zastupitelstvu města a svých kandidátů. Přehled komisí rady města a jejich předsedů od : Kulturní komise předsedkyně paní Šárka Dvorská Sociální a zdravotní komise předsedkyně Mgr. Marie Dvořáková Redakční rada Brušperského zpravodaje předsedkyně Mgr. Jaroslava Neuwirthová Komise pro děti, mládež, tělovýchovu a sport předseda Ing. Pavel Prejda Pracovní skupina pro regeneraci MPZ předseda p. Jiří Pasyk Radní vzali na vědomí informaci starosty, že zvláštní orgán města, komise pro projednávání přestupků, zřízený starostou města dle 106 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) zůstává v činnosti a v nezměněném složení: předsedkyně p. Eva Hankusová členové: p. Drahuška Kubinová, RSDr. Zdeněk Krupník a p. Aleš Dlouhý Změna dopravního značení Rada města rozhodla o změně dopravního značení na spojnici ul. Hřbitovní a Soukenická (u památného stromu). Změna spočívá v instalaci dopravní značky Průjezd zakázán, a to v obou směrech. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí bylo časté poškozování nemovitostí v dolní části komunikace. Zároveň uložila tajemníkovi MěÚ zajistit instalaci uvedené dopravní značky v termínu do Ostatní projednávané záležitosti Na 1. schůzi rady města vzali radní na vědomí kontrolu plnění úkolů stanovených radou města, kontrolu plnění úkolů z 1. zasedání zastupitelstva města, stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní, výsledky hospodaření města Brušperk a jeho příspěvkových organizací a informace ze zápisu č. 11 a 12 sociální a zdravotní komise. Dále rozhodli o prodloužení smluv na nájem obecních bytů a uložili důsledně dodržovat vymáhání úroků z prodlení plateb nájemného. Starostovi rada města uložila připravit způsob, jak bude rada města postupovat při zadávání a zveřejňování veřejných zakázek. Z jednání zastupitelstva města V úvodu 2. zasedání zastupitelstva města (ZM) uctili zastupitelé minutou ticha památku zesnulého zastupitele a radního Ing. Pavla Káni. Následně složila slib nová zastupitelka města Vítězslava Karasová a radním byl zvolen Bc. Ivo Dlouhý. Po těchto nutných procedurálních aktech začala praktická část programu 2. zasedání ZM. Volili se předsedové a členové kontrolního a finančního výboru. Nejdříve zastupitelé hlasovali o návrhu na změnu počtu členů obou výborů ze tří na sedm. Protože tento návrh nebyl přijat, zůstal počet členů výborů ZM na již schváleném počtu 3. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní Yvetta Daňková a jejími členy paní Marcela Šodková a Marta Špačková. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Mgr. Radek Otrusina a členy Ing. Tomáš Paclík a Lubomír Dlouhý. Na zasedání ZM byl pozván Ing. Arch. Tomáš Šonovský, aby všem přítomným prezentoval novou studii rekonstrukce náměstí J. Á. Komenského, jíž je autorem. Seznámit se dopředu s tímto návrhem rekonstrukce mohli občané v informačním centru, na MěÚ nebo prostřednictvím vysílání lokální televize (LTV). Občané, kteří tento příspěvek neviděli aktuálně v týdenním vysílání LTV, si jej mohou prohlédnout na internetu v internetovém vysílání LTV na adrese S návrhem úprav brušperského náměstí se občané budou moci seznámit také v únorovém vydání Brušperského zpravodaje. Zastupitelé města dále schválili rozpočtovou změnu č. 5 a provizorní rozpočet města na 1. čtvrtletí Rozpočet na rok 2011 bude zastupitelstvo schvalovat na březnovém zasedání. Dále zastupitelé projednali a vydali Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o místních poplatcích a č.2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. Vydali formou opatření obecné povahy Změnu č. 6 územního plánu města Brušperka, řešící pouze prodloužení platnosti územního plánu a stanovili měsíční odměny neuvolněným členům ZM. Jiří Pasyk, místostarosta 2 3

3 Ceny vodného a stočného od Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného. Voda pitná (vodné) Kč/m 3 (bez DPH) 32,08 Kč (vč. 10 % DPH) Voda odvedená (stočné) 26,34 Kč/m 3 (bez DPH) 28,97 Kč (vč. 10 % DPH) Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2011, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti MěÚ v úterý 4. a od 15 do h. Naši jubilanti Své významné životní jubileum oslaví v měsíci lednu tito naši občané: Ludmila Krompolcová 89 let Zdeňka Tylečková 84 let Jarmila Mrázková 89 let Danuše Sochacká 84 let Marie Bacíková 88 let Pavel Mikušiák 84 let Marie Strakošová 87 let Marie Jurásková 84 let Zdeňka Vantuchová 87 let Oldřich Míček 83 let Miroslav Klášterka 86 let Zdeňka Zahradníková 83 let František Kubík 86 let Jan Koval 82 let Marie Štulpová 86 let Milada Kocmanová 81 let Marie Kuřecová 85 let František Pasyk 81 let František Špaček 85 let Radomíra Fulnečková 80 let Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Přání Dne 9. ledna oslaví 40. výročí společného života manželé Svatopluk a Karla Šupíkovi. Do dalších let přejeme vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti. Blahopřeje rodina. Prosíme, rodinné příslušníky, jejichž rodiče v roce 2011 oslaví zlatou či diamantovou svatbu, aby to oznámili na MěÚ Brušperk, odbor financí, majetku a vnitřních věcí, kancelář č Nejsme schopni dohledat všechny tyto údaje v naší evidenci a neradi bychom některé naše občany opomenuli. Dále žádáme naše občany, kteří se v roce 2011 dožívají významného životního jubilea (80 a více let) a nepřejí si být zveřejněni ve zpravodaji, aby tuto skutečnost oznámili na informačním centru, případně na MěÚ Brušperk, kancelář č Děkujeme. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Český červený kříž udělil zlatou plaketu Dr. Janského p. Marku KOVALOVI, Krmelínská 774, za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Patří mu upřímné poděkování. Vítání nejmladších občánků města Robin Levinger Filip Rečka Adam Vokůrka Sára Petra Miklášová Místostarosta města p. Jiří Pasyk přivítal na slavnostním setkání v obřadní síni naší radnice dne 11. prosince deset nejmladších občánků našeho města. Všichni si odnášeli tradiční dárky, věnované městem, Poštovní spořitelnou a Lékárnou U Matky Boží. Slavnostní vítání se v roce 2010 uskutečnilo čtyřikrát a na nich bylo přivítáno celkem padesát dva nejmladších občánků města. V roce 2009 jich bylo na třech setkáních přivítáno čtyřicet. V roce 2008 bylo ve slavnostní síni naší radnice přivítáno na dvou setkáních s dětmi a jejich rodiči dvacet pět dětí a v roce 2007 bylo na dvou setkáních přivítáno třicet dva dětí. Do společenství města vítali naše nejmladší občánky místostarosta Jiří Pasyk, starosta města ing. Ivan Krupník a Mgr. Jaroslava Neuwirthová. Mgr. J. Neuwirthová Městská knihovna informuje Patrik Klich Amálie Křetinská Lukáš Trupka David Tobiáš Jakub Vrtal Petr Just Upozorňujeme uživatele a čtenáře MěK Brušperk, že při první výpůjčce v roce 2011 je nutno zaplatit roční registrační poplatek, který zůstává stejný jako v předchozích letech, a to 40 Kč pro děti do 15 let včetně, ostatní pak 80 Kč. Bohumila Krupníková 4 5

4 Komplexní pozemkové úpravy Brušperk Vážení vlastníci pozemků v Brušperku, prostřednictvím zpravodaje bychom Vám rádi poskytli další informace o Komplexních pozemkových úpravách prováděných v k. ú. Brušperk (KPÚ Brušperk). Po zahájení KPÚ Brušperk začali pracovníci Geocartu provádět přípravné geodetické práce, které spočívaly v zaměření skutečného stavu, v šetření obvodu pozemkové úpravy a ve zjišťování průběhu hranic v obvodu pozemkové úpravy, které probíhalo v září až říjnu 2010 a na které byli dotčení vlastníci pozváni. Pracovníci firmy Geocart CZ Brno, která zpracovává návrh pozemkových úprav, mají dle 6 odst. 9 zákona č. 139/ 2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, písemné pověření Pozemkového úřadu Frýdek-Místek ke vstupování a vjíždění na pozemky vlastníků k vykonávání činnosti na KPÚ. Další informace o průběhu zpracovávání návrhu KPÚ se dozvíte na úvodním jednání, které se bude konat 12. ledna 2011 v 16 h. v sále Základní školy V. Martínka v Brušperku. Na úvodní jednání budou pozváni vlastníci pozemků v k. ú. Brušperk, které jsou zahrnuty do obvodu pozemkových úprav. Na úvodním jednání ke KPÚ bude zároveň zvolen sbor zástupců z řad vlastníků půdy. Sbor bude vlastníky na jednáních zastupovat, spolupracovat s projektanty při zpracování návrhu pozemkových úprav, bude posuzovat jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřovat se k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav, k návrhu pozemkových úprav a bude spolupracovat při realizaci schválených pozemkových úprav. Jakékoliv dotazy ohledně zpracovávané KPÚ Brušperk Vám zodpovíme na úvodním jednání, příp. při Vaší osobní návštěvě na Pozemkovém úřadě Frýdek-Místek, ul. 4. května č. 217 v úřední dny pondělí a středa (od do hodin) nebo na telefonních číslech a Ing. Platošová Marcela, Ing. Poledníková Květoslava Pozemkový úřad Frýdek-Místek Upozornění! Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že od úterý 4. ledna 2011 bude zahájen výběr místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok Každý poplatník, při zaplacení poplatku obdrží novou známku 2011 k nalepení na popelnici a 3 plastové pytle na osobu pro separaci plastů. Poplatek je splatný jednorázově, nebo lze platbu rozdělit ve dvou stejných splátkách. V termínech do 31. března a 30. září. Sazba poplatku pro rok 2011 zůstává nezměněna ve stejné výši jako v roce Na osobu a rok 396 Kč. Výběr místního poplatku v hotovosti bude uskutečňován od 4. ledna v Informačním centru Brušperk ve dnech úterý pátek od 8 do a od 13 do h. a v sobotu od 9 do h. Stejné termíny platí i pro bezhotovostní převod na účet č /0300, variabilní symbol číslo popisné domu. Občanům, kteří poplatek neuhradí včas nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek dle zákona zvýšený až na 300 %. Zasíláním upomínek neplatičům se celý systém zbytečně prodražuje nám všem. Ročně se odešle více než 150 písemných upomínek. Na občanech, kteří neuhradí ani vyměřený platební výměr, uplatní městský úřad výběr poplatku exekucí. Sazby jsou stanoveny dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti. U dlužné částky do 5000 Kč hrozí navýšení poplatku o náklady na řízení exekutora a právníka až do částky převyšující Kč. Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Svoz komunálního odpadu - odvoz každých 14 dnů Modrá známka středa 5. a ul. Družstevní, Fryčovická, Jožky Matěje, Krmelínská, Ke Svaté vodě, K Šištotu, Luční, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, Staroveská, U Tří lip, Veselíčko, Zahradní. Žlutá známka středa 12. a ul. Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní, Hřbitovní, Krátká, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary, Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, nám. J. Á. Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří. SVOZ PLASTŮ BRUŠPERK 2011 Ulice: Ulice: Ulice: Ulice: Antonínov Dráhy Krmelínská Sportovní Borošínská Valy Staroveská K Svaté vodě Dr. Martínka Klepary Veselíčko U Tří lip Na Vyhlídce Kostelní Družstevní Oblouk Novosady Zádvoří Nábřeží Jožky Matěje Studniční J. Á. Komenského Gruntovní K Šištotu K Pastevníku Soukenická Bártkova Polní Fryčovická Hřbitovní Zahradní Luční Kovářská Policejní Skalka K Náměstí Sv. Floriána Krátká Odvoz Odvoz Odvoz Odvoz INFORMACE ZE ŠKOL Základní škola V. Martínka Třídní schůzky proběhnou od 16 do 18 h. Zápis žáků do 1. tříd se uskuteční od 14 do 18 h. Děti navštěvující Mateřskou školu v Brušperku si tiskopisy mohou vyzvednout ve školce a vyplněné zpět odevzdat do středy 19. led- 6 7

5 na. Tiskopis je zároveň ke stažení i na webových stránkách školy a odevzdat jej můžete vyplněný do na sekretariátu školy. Citace školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy Mateřská škola Brušperk V uplynulých měsících jsme pro děti tradičně připravovali divadelní pohádky. Navštívili jsme Divadlo loutek v Ostravě, kde děti zhlédly pohádku O víle Amálce. Pro rodiče a děti připravily jednotlivé třídy společná setkání s náměty: Podzimní kouzlení, Rákosníček a jeho rybník, Vánoční keramické dílny, Dopis Ježíškovi lampion, Bramborová párty. 22. září jsme uspořádali na školní zahradě Broučkiádu s Hopsalínem a bohatý program plný her, písní, tanců a soutěží. Akce se zúčastnilo hodně rodičů. Společně jsme prožili hezké pozdní odpoledne. V prosinci nás navštívil Mikuláš, čert a anděl. Dětem rozdal voňavé perníky. V jednotlivých třídách probíhaly Vánoční besídky s dárečky pod stromečkem a tradiční posezení s babičkami, vystoupením dětí a ochutnávkou cukroví. V lednu navštívíme kostel sv. Jiří, prohlédneme si betlém, dáme dárky andělíčkovi a zazpíváme si koledy. Dne 18. ledna zhlédneme pohádku O písničce a barvičce. 26. ledna připravujeme k 30. výročí zahájení výuky v budově MŠ celodenní karneval pro děti a pro zájemce od 15 do h. prohlídku školy. Od 14. do 18. února se přihlášené děti zúčastní lyžařského kurzu na Bílé. Ve spolupráci se SRPD při MŠ připravujeme 25. února od 15 do 17 h. Karneval s Hopsalínem ve sportovní hale. Vítězslava Karasová, ředitelka MŠ Brušperk Základní umělecká škola a její další úspěch Po půlroční pečlivé přípravě se opět vydalo klavírní duo tvořené žáky Martinem Hýlem a Alžbětou Šimíčkovou a vedené p. uč. Jiřinou Řezankovou poměřit své dovednosti a talent s nejlepšími klavíristy základních uměleckých škol z celé republiky. Klavírní soutěž ve čtyřruční hře POR QUATTRO MANI se tentokrát konala v Brně ve dnech Naši klavíristé podali vynikající výkon, za který byli oceněni hned dvakrát. Získali 2. cenu - umístili se těsně za duem sester Novotných, které mj. letos obdrželo titul absolutního vítěze mezinárodní soutěže ve Francii. Dvojice našich žáků navíc získala zvláštní cenu za nejlepší provedení skladby Antonína Dvořáka. Je to jeden z mnoha úspěchů p. uč. Jiřiny Řezankové, která dlouholetou pečlivou přípravou žáků a obětavostí přispívá k rozvoji kulturně-estetického cítění mladé generace a k propagaci města. Veronika Talpová, ředitelka školy Pozvání na kulturní akce v měsíci lednu 20. čtvrtek Výtvarné centrum Chagall v Národním domě Brušperk Vás srdečně zve na vernisáž fotografií OLDŘICHA MALÍKA, v 17 h. v galerii. Výstava potrvá do O. Malík (1922) žije v Brušperku přes šedesát let. Vytvořil mnoho reportážních cyklů, fotografoval rodinná i kulturní setkání. Rád fotografuje krajinu, město Brušperk a jeho okolí. Pracoval s mnoha typy fotoaparátů. Věnuje se digitální fotografii, snímky sám zpracovává a také tiskne. 22. sobota MO KDU ČSL v Brušperku Vás srdečně zve na tradiční LIDOVÝ BÁL, který se uskuteční v 19 h. v sále restaurace U Tři lip. K tanci a poslechu hraje oblíbená kapela MLOCK. Tombola (příspěvek je vítán), domácí bufet, výběr jídel. Předprodej vstupenek a rezervace v restauraci U Tři lip. 26. středa - Městská knihovna v Brušperku zve na PŘEDNÁŠKU k nejnovější vydané knize profesora PhDr. J. Kellera Tři sociální světy. Začátek v 18 h. Jan Keller vystudoval historii a sociologii na Filozofické fakultě v Brně, kde v letech přednášel sociologii. V r byl jmenován profesorem. Od r přednáší na Ostravské univerzitě i v zahraničí. Mimo sociologii se zaměřuje i na oblasti ekologie. Napsal několik knih. Jeho články jsou zveřejňovány v denících Právo, Lidové noviny, v časopise Poslední generace. Spolupracuje s hnutím Duha a Greenpeace. Kulturní komise města Brušperka se omlouvá všem zájemcům o hudební show pro děti Vánoční pestráda s Inkou, které bylo zrušeno z důvodu náhlého onemocnění hlavní aktérky. Děkujeme za pochopení. Šárka Dvorská Galerie Výtvarného centra Chagall: výstava obrazů Petra KUHA do 19.1., od fotografie Oldřicha Malíka. 8 9

6 Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevírací doba: út-pá h., so h., ne h. Kronika našich dnů - prosinec 2010 Klub seniorů Brušperk v měsíci lednu Po h. Schůzka seniorů zdrav. střediska. p. Dlouhá Út h. Prodej vstupenek na operetu Rose Marie. p. Tichopádová Út h. Schůzka seniorů dětského domova. p. Vicherková Čt h. Schůzka seniorů KA. p. Kubiková Pá h. Výdej objednaných jídel. p. Kubinová Po h. Schůze výboru. p. Kubinová Pá h. Odjezd do divadla na operetu Rose Marie. p. Tichopádová Po h. Schůzka účastníků cykloturistiky. p. J. Nálepa Pá h. Posezení v klubu. p. Adamusová Po h. Schůze výboru s důvěrníky. p. Kubinová Klub otevřen po pá od 8.30 do 11 h. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. HISTORIE NAŠEHO MĚSTA O nejstarších stromech města Od pradávna uctívali lidé vrcholy kopců, hory a místa spojená s nějakou významnou událostí z jejich života. Později stavěli na těchto místech kaple, kostely, kříže, pomníky, sochy, vysazovali památné stromy. Z úcty a poděkování významným osobnostem, na domech umisťovali pamětní desky. Všechno jmenované najdeme i v Brušperku. Své dnešní vyprávění, milí čtenáři, věnuji památným stromům. Mnozí naši občané mají dosud v živé paměti nejstarší z nich, tři lípy. Vysoké a statné stromy, jejichž koruny splývaly v mohutnou hráz, která při bouřích a vichřicích vydávala děsivé zvuky. Kolem lip byly louky, zahrady, stávala tu prý i kuželna, odbývaly se časté společenské akce - slavnosti, ochotnická divadla. Zahradní restaurace nesla název Mexiko.,, to ku poctě arcivévody Maxmiliána Habsburského, který byl zvolen mexickým císařem a tam zastřelen,, - píše kronikář K. Špaček. Tři lípy byly zasazeny v roce 1848 při slavnostním svěcení praporu Národní gardy. Byly chráněny památkovým úřadem a samotným majitelem pozemku Rudolfem Vašicou, který si ve Vídni zařídil obchod a celý svůj majetek, dům čp. 31 a 52 měřic pozemků odkázal brušperské obci. K. Špaček dále píše:,,vymí- Kateřinský jarmark navštívilo mnoho občanů, plné stánky nabízely zboží všeho druhu. Na setkání seniorů s představiteli města byli nejstarší přítomni odměněni milým dárkem

7 Základní škola V. Martínka slavila 60. výročí zahájení výuky ve školní budově. Z vernisáže v galerii Národního domu. Z besedy s cestovatelem Jiřím Márou v městské knihovně

8 Než se rozzáří vánoční strom nil, že tyto lípy, pokud je zub času nezdolá, nesmí býti skáceny a jakmile se tak stane, na tom místě musí obec vysaditi stromy nové! Prudký svah, pod kterým lípy vyrůstaly, byl oblíbeným místem dětí v době zimních radovánek. Dnes jsou svah i rovina pod ním posety rodinnými domky. Lípy postupně odcházely, olamovaly se větve. Jedna lípa se zlomila a další dvě byly skáceny v 90. letech minulého století. Z mohutných lip zůstal jen název ulice a restaurace, U Tří lip. Starší generace ví proč, mladší o původu názvu neví. Podle přání původního majitele Rudolfa Vašici byly nové tři lípy zasazeny v parčíku za zástavbou rodinných domů. Pokračování příště. Mgr. J. Neuwirthová Stolní tenis v Brušperku INFORMACE ZE SPORTU Radostný pohled! II. liga, skupina B, po 1. polovině. 1. Koral Tišnov A : Sokol Brušperk A : SKST Liberec B : Omya Jeseník A : Siko Orlová A : Jiskra Holice A : MS Brno B : Baník Havířov C : KST Vsetín A : Sokol Znojmo A : KST Zlín B : ČSAD Hodonín B : Hlavní zásluhu na dobrém umístění mají hráči základního kádru: Pavel Holáň (dosud nejlepší hráč soutěže), Lukáš Velebil, Petr Maršálek, Radovan Polášek. V několika utkáních nastoupil i Josef Bystřičan a Evžen Rychlík. Dobře si vedou i v krajských a okresních soutěžích i B, C, D, E družstvo mužů, celky mládeže i veteránů v česko-polské lize. V lednu v sokolovně So h. Brušperk A Jeseník II. liga h. Brušperk D Slezan F-M OS I. tř. So h. Brušperk C Stonávka B OP So h. Brušperk E Skalice B OS II. tř. 14 h. Brušperk A - Znojmo II. liga h. Brušperk D Staré Město B OS I. tř. Ne h. Brušperk A Hodonín B II. liga 10 h. Brušperk A Malenovice OP žáci Josef Rychlík, Tělovýchovná jednota Sokol 14 15

9 FT Brušperk Utkání 3. ligy DIVIZE F sezóny 2010/2011 Hala 11. kolo pá h. Brušperk FT Brušperk - Parlament Ostrava 12. kolo pá h. Brušperk FT Brušperk - Oskarol Orlová 13. kolo út h. VŠB Zvěřaci Ostrava - FT Brušperk 7. kolo dohr. pá h. Brušperk FT Brušperk - Eximpo Náklo Další informace naleznete na naší internetové stránce Petr Rehwald Hodnocení družstva žen kopané SK Brušperk, po podzimní sezóně Družstvo žen kopané SK Brušperk se poprvé v historii zúčastnilo soutěžních utkání v divizi žen sk. A. Jsme na 9. místě se sedmi body. Mrzí nás bodová ztráta ve Valašském Meziříčí 1:0, kde jsme neproměnili spoustu šancí. Naše skóre je 17:43. Máme mezery v obraně. Zkoušeli jsme i další hráčky z lavičky, což se projevilo ve výsledcích. Bylo vidět, že hráčky nemají zkušenosti se zápasy. Na jaře nám odpadly všechny přípravné zápasy pro nezpůsobilé terény. Technicky i fyzicky máme co dohánět, což nám ukázaly těžké zápasy s lídry tabulky - Bruntál, Dobratice, Vítkovice, Havířov. Na druhou stranu, ještě v únoru jsme nevěděli, jestli poskládáme družstvo žen do soutěže. Kádr se postupně snažíme doplňovat. Velkým přínosem pro nás byl příchod brankářky Veroniky Studené z Baníku Ostrava. V dobrém světle se ukazují i vycházející hvězdy z Brušperka Otrusinová, Morysová, Tesařová. Máme mladé družstvo žen i základnu mladých dívek ve věku 6-14 let, které hrají Brušperskou ligu. Postupně budou doplňovat kádr žen Rimmlová, Maturová a další. Jsme spokojeni se zázemím v Brušperku. Díky městu a organizátorům máme k dispozici krásný areál, což se nedá říct o jiných družstvech žen. V Havířově a Veřovicích se hráčky převlékají v polních podmínkách. Děkuji fanouškům, kteří nás podporovali. V jarní sezóně se budeme snažit ukázat v Brušperku úspěšnou ženskou kopanou. Zdeněk Morys, vedoucí mužstva Tříkrálová sbírka RŮZNÉ Příchod tři králů do Betléma provází již tradičně TŘÍKRÁ- LOVÁ SBÍRKA, kterou celostátně na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita ČR. I my, brušperští občané, s pomocí dětí se již tradičně této sbírky zúčastňujeme. Letošní sbírkou opět pomůžeme Charitě Ostrava v jejích projektech. V sobotu 8. ledna 2011 se naši koledníci vydají do ulic města a zazvoní u Vašich dveří. Všechny se nám navštívit nepodaří. Proto budete mít opět možnost svůj příspěvek dát do pokladničky v Informačním centru Brušperk od 10. do 14. ledna. Za každý příspěvek děkují koledníci a Charita Ostrava. Jiří Kozák Vzpomínáme 12. prosince jsme vzpomenuli nedožitých 50. narozenin p. Oldřišky Lackové a 16. listopadu 3 roky od jejího úmrtí. Vzpomíná sestra Eliška Chýlková. Děkuji všem, kteří jí věnují tichou vzpomínku. 27. prosince 2010 uplynulo 40 let od úmrtí p. Jiřího Drobiše. Vzpomeňte společně s maminkou p. Marií Drobišovou, bratrem Stanislavem a jeho rodinou. 5. ledna uplyne rok od úmrtí p. Terezie Hillové. Děkujeme všem známým a přátelům za vzpomínku. Manželé Hájkovi. 22. ledna uplyne 5 let od úmrtí p. Zdenky Recmanové. Vzpomínají manžel Jaromír, dcera Zdeňka a syn Jaromír s rodinami. Mateřský klub Kuřátka Otevřeno: pondělí a středa 9 11 h. Kontakt: Blanka Matyásková, tel Klub českých turistů Brušperk Sobota NOVOROČNÍ VÝŠLAP (Radhošť) Sraz 6.45 h. restaurace U Geně (zastávka Brušperk, Střed) Trasa Pustevny Radhošť, délka trasy cca 15 km, doprava: autobus, vlak, lanovka? Jízdné: cca 140 Kč + lanovka: 1 cesta 60 Kč, zpáteční 90 Kč, dětské 35 Kč, 45 Kč. Plánovaný návrat h. Vedoucí akce Jaromír Vávra. TRADIČNÍ PLES SK se koná v pátek od 19 h. v sále restaurace Na Letné. Vstupné 150 Kč. K tanci a poslechu bude hrát skupina BLANKYT s kapelníkem Vláďou Holubem. Bohatá tombola o hodnotné ceny. Přihlášky v průběhu ledna u Petra Ranochy, mobil: Internet: Sobota HUKVALDY Sraz 8.40 h. restaurace U Geně (zastávka Brušperk, Střed) Trasa: Hukvaldy Kožná - pod Zadní Babí horou Krnalovice Fryčovice, Chamrád. Délka trasy: cca 12 km, doprava autobus, jízdné cca 30 Kč, plánovaný návrat h. Vedoucí akce Jaromír Vávra

10 Na akce jsou srdečně zváni i nečleni KČT Brušperk. Účast na akcích je na vlastní nebezpečí. Členové KČT jsou pojištěni. Změna programu vyhrazena. Bližší informace: J. Vávra, tel , Borošínská 667, L. Makúch, tel.: , Zahradní 907. Internetové stránky klubu: brusperk.com. Lukáš Makúch Z Lašského společenství, o.s. a Lašské univerzity libovolného věku Dárek z pod stromečku pro nové účastníky kurzů jazyka anglického. Kdo se přihlásí do jakéhokoliv kurzu během ledna a února, zaplatí zlevněné kurzovné 950 Kč na letní semestr. Máme 5 různých typu kurzů. Neplatí pro začátečníky jazyka anglického a ruského, které také v lednu otevíráme a kde se ještě můžete přihlásit. Přednášky, kulaté stoly a videokonference , 18 h., Národní dům: PRIVIZ centrum, Kabinet ekonomický a finanční: Claudia Gabor - I s nulovou investicí se dá vydělat. Předběžný termín je nutné se přihlásit, abyste měli přístup. LULV a EMPIRE STATE COLLEGE STATE UNIVERZITY OF NEW YORK: Video konference Patrice Torcivia, Milan Konečný - O možnostech spolupráce mezi LULV a ESC SU OF NEW YORK , LULV v ZŠ: Kabinet informatiky, ekonomický a finanční: Cloud Compting a jeho možné vyžití na Lašsku a jeho okolí. Termíny upravíme dle zájemců o aktivitu. Sledujte naše vývěsky. Informace RNDr. Milan Konečný, skřínka LS, o.s. u zastávky, , , Infocentrum Radostný Svět. RNDr. Milan Konečný Městský úřad Brušperk, K Náměstí 22, Brušperk, tel.: , fax: , č. účtu: /0300 Informační centrum Brušperk, J. Á. Komenského 9, Brušperk, tel.: , Upozorňuji naše občany, aby nehromadili odpadky kolem košů, ale ukládali je do nich nebo do kontejneru za hřbitovní kaplí. Děkuje správce hřbitova Anna Vacová. Omluva Milí čtenáři Brušperského zpravodaje, naše firma provedla údržbu tiskárny. První výtisky a foto prosincového vydání nebyly v důsledku toho v nejlepší kvalitě. Přijměte, prosím, naše vysvětlení jako omluvu za nekvalitní tisk. Za pochopení děkuje Pavel Herich, majitel společnosti. Opravna motorových pil a benzínových trávních sekaček, broušení řetězů, prodej olejových náplní a náhradních dílů. Kateřinice č.p. 25. Telefon: Vydává město Brušperk. Vychází v nákladu 1650 kusů. Zpravodaj také najdete na internetových stránkách Kontakt: MěÚ Brušperk , IC , Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E Uzávěrka příštího čísla je Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat elektronicky nebo doručit na disketě, CD, Flash disku či ručně psané do informačního centra nebo na sekretariát MěÚ. Příspěvky dodány po termínu nebudou zveřejněny. Zveřejněny nebudou ani příspěvky bez podpisu autora. Tisk: H- computers, Ostravská 83/39, Hlučín , tel: , Grafická úprava: Lucie Petrová ** CUKRÁRNA ** STEAK BAR ** HOTEL ** na náměstí Vítáme Vás v roce 2011 Cukrárnu pro Vás otevíráme v sobotu , nabídneme Vám: Teplý Marlenkový řez s kávou (dle Vašeho výběru) za 36,- *Chlebíčky a saláty domácí výroby *Domácí PIZZU dle nabídky / od 14,00 hod. *Vždy čerstvé zákusky a dorty *Italskou kávu PIACETTO v mnoha variacích *Zmrzlinové poháry *Koktejly *Čokoládové fondue *Palačinky aj. *** Bezlepkový sortiment cukrovinek a jídel *** tel.: RESTAURACE STEAK BAR pro Vás připravila od Nového roku BEZLEPKOVOU PIZZU (objednávky : středa až sobota nejlépe 2 hodiny předem) AKCE PIZZA LEDEN AŽ BŘEZEN 2+1 zdarma Dále si Vás dovolujeme pozvat na *** Bezkonkurenční steaky, gnocchi, saláty *** ***Příjemné komorní posezení-možnost pořádání soukromých akcí*** ***NOVINKA teplé nápoje čokoláda, horké jablko/hruška/pomeranč NOVINKA*** čepované pivo Pilsner Urquell, pravá čepovaná Coca-cola*** Nabídka pizzy na FACEBOOKu: skupina Hotel Brušperk a Steak bar Otevřeno: Po Čt 18,00 22,00 hod Pá So 18,00 -? hod Rozvoz pizzy po-pá od 18,00 so od 16,00!!! v BRUŠPERKU ROZVOZ ZDARMA!!! tel.: Jsme tady pro Vás IPM Plus, s.r.o. nám. J. A. Komenského 31, Brušperk ** CUKRÁRNA ** STEAK BAR ** HOTEL ** 18 19

11 í OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK - oprava v bytě zákazníka - tlakování a plnění autoklimatizací Mechanik: Radim Holaň Mobil: Ostrava: Nová Bělá, Krmelínská

12 22 23

13 Vánoční strom je ozdobou našeho náměstí 24

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

VRBA. VRBA propagační LULV

VRBA. VRBA propagační LULV p VRBA propagační LULV VRBA Ročník XXIV. ČÍSLO 71 17. září 2015 NEPERIODICKÉ PERIODIKUM LAŠSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, o. s. Vážení, dnes dostáváte VRBU č.71, která je informační, hlavně o budoucí činnosti LULV

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

VydáVá město Brušperk. Všem našim občanům přejeme v novém roce 2015 dobré zdraví, pohodu a hodně lásky. Leden 2015. www.brusperk mesto.

VydáVá město Brušperk. Všem našim občanům přejeme v novém roce 2015 dobré zdraví, pohodu a hodně lásky. Leden 2015. www.brusperk mesto. VydáVá město Brušperk Všem našim občanům přejeme v novém roce 2015 dobré zdraví, pohodu a hodně lásky Leden 2015 www.brusperk mesto.cz Všem našim občanům přeji úspěšný start do nového roku 2015, spokojenost,

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Životický portál. Od 1. června do 7. června 2015

Životický portál. Od 1. června do 7. června 2015 Životický portál Od 1. června do 7. června 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci červnu oslaví narozeniny Jméno WILDEROVÁ Marta MIĆKOVÁ Anna MACÍČKOVÁ Anna MIČKA Jiří KITOVÁ Dagmar Číslo popisné 168 143 131 24 13 Věk

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 V Soběšovicích dne 19.3.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Vzpomeňte na zesnulé...

Vzpomeňte na zesnulé... VyDáVá město BrušPerk Vzpomeňte na zesnulé... LISTOPAD 2014 www.brusperk mesto.cz 2 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. 11. října 2014 v Brušperku Výsledky voleb do Senátu Parlamentu

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více