Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok Leden

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz"

Transkript

1 Vydává město Brušperk Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011 Leden 2011

2 Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám. Tak se zpívá v kterési vánoční koledě. Nedávno mi při nahlédnutí do nového kalendáře přítel říkal: Abychom rok 2011 přežili. Ano, abychom zase po roce mohli kalendář roku 2011 uzavřít nejenom s vědomím, že opět jsme o rok starší, ale že to byl dobrý rok. A dobrý rok neznamená rok, ve kterém by nebyly žádné problémy, někdy asi i bolestivé. Ale spíš, abychom mohli rok prožít mezi přáteli, kteří mají pochopení pro naše slabosti a problémy, a abychom i my byli takovými lidmi pro své okolí. Kéž nám všem Bůh na tomto putování cestou roku 2011 pomáhá. Mgr. Karel Javorek, farář Z jednání rady města INFORMACE Z RADNICE Rada města se na své 1. schůzi sešla v neúplném počtu z důvodu úmrtí jejího člena Ing. Pavla Káni a projednala mimo jiné následující záležitosti: Komise rady města Radní města odvolali všechny předsedy a členy komisí rady města k a potvrdili platnost všech stávajících komisí rady města i pro volební období K jmenovali předsedy těchto komisí a rozhodli, že jejich personální obsazení bude rada města jmenovat na 2. schůzi RM na základě návrhů předsedů jednotlivých komisí z kandidátů volebních stran, které mají zastoupení v zastupitelstvu města a svých kandidátů. Přehled komisí rady města a jejich předsedů od : Kulturní komise předsedkyně paní Šárka Dvorská Sociální a zdravotní komise předsedkyně Mgr. Marie Dvořáková Redakční rada Brušperského zpravodaje předsedkyně Mgr. Jaroslava Neuwirthová Komise pro děti, mládež, tělovýchovu a sport předseda Ing. Pavel Prejda Pracovní skupina pro regeneraci MPZ předseda p. Jiří Pasyk Radní vzali na vědomí informaci starosty, že zvláštní orgán města, komise pro projednávání přestupků, zřízený starostou města dle 106 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) zůstává v činnosti a v nezměněném složení: předsedkyně p. Eva Hankusová členové: p. Drahuška Kubinová, RSDr. Zdeněk Krupník a p. Aleš Dlouhý Změna dopravního značení Rada města rozhodla o změně dopravního značení na spojnici ul. Hřbitovní a Soukenická (u památného stromu). Změna spočívá v instalaci dopravní značky Průjezd zakázán, a to v obou směrech. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí bylo časté poškozování nemovitostí v dolní části komunikace. Zároveň uložila tajemníkovi MěÚ zajistit instalaci uvedené dopravní značky v termínu do Ostatní projednávané záležitosti Na 1. schůzi rady města vzali radní na vědomí kontrolu plnění úkolů stanovených radou města, kontrolu plnění úkolů z 1. zasedání zastupitelstva města, stavy na bankovních účtech města a plnění dotací a daní, výsledky hospodaření města Brušperk a jeho příspěvkových organizací a informace ze zápisu č. 11 a 12 sociální a zdravotní komise. Dále rozhodli o prodloužení smluv na nájem obecních bytů a uložili důsledně dodržovat vymáhání úroků z prodlení plateb nájemného. Starostovi rada města uložila připravit způsob, jak bude rada města postupovat při zadávání a zveřejňování veřejných zakázek. Z jednání zastupitelstva města V úvodu 2. zasedání zastupitelstva města (ZM) uctili zastupitelé minutou ticha památku zesnulého zastupitele a radního Ing. Pavla Káni. Následně složila slib nová zastupitelka města Vítězslava Karasová a radním byl zvolen Bc. Ivo Dlouhý. Po těchto nutných procedurálních aktech začala praktická část programu 2. zasedání ZM. Volili se předsedové a členové kontrolního a finančního výboru. Nejdříve zastupitelé hlasovali o návrhu na změnu počtu členů obou výborů ze tří na sedm. Protože tento návrh nebyl přijat, zůstal počet členů výborů ZM na již schváleném počtu 3. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní Yvetta Daňková a jejími členy paní Marcela Šodková a Marta Špačková. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Mgr. Radek Otrusina a členy Ing. Tomáš Paclík a Lubomír Dlouhý. Na zasedání ZM byl pozván Ing. Arch. Tomáš Šonovský, aby všem přítomným prezentoval novou studii rekonstrukce náměstí J. Á. Komenského, jíž je autorem. Seznámit se dopředu s tímto návrhem rekonstrukce mohli občané v informačním centru, na MěÚ nebo prostřednictvím vysílání lokální televize (LTV). Občané, kteří tento příspěvek neviděli aktuálně v týdenním vysílání LTV, si jej mohou prohlédnout na internetu v internetovém vysílání LTV na adrese S návrhem úprav brušperského náměstí se občané budou moci seznámit také v únorovém vydání Brušperského zpravodaje. Zastupitelé města dále schválili rozpočtovou změnu č. 5 a provizorní rozpočet města na 1. čtvrtletí Rozpočet na rok 2011 bude zastupitelstvo schvalovat na březnovém zasedání. Dále zastupitelé projednali a vydali Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o místních poplatcích a č.2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. Vydali formou opatření obecné povahy Změnu č. 6 územního plánu města Brušperka, řešící pouze prodloužení platnosti územního plánu a stanovili měsíční odměny neuvolněným členům ZM. Jiří Pasyk, místostarosta 2 3

3 Ceny vodného a stočného od Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného. Voda pitná (vodné) Kč/m 3 (bez DPH) 32,08 Kč (vč. 10 % DPH) Voda odvedená (stočné) 26,34 Kč/m 3 (bez DPH) 28,97 Kč (vč. 10 % DPH) Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2011, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti MěÚ v úterý 4. a od 15 do h. Naši jubilanti Své významné životní jubileum oslaví v měsíci lednu tito naši občané: Ludmila Krompolcová 89 let Zdeňka Tylečková 84 let Jarmila Mrázková 89 let Danuše Sochacká 84 let Marie Bacíková 88 let Pavel Mikušiák 84 let Marie Strakošová 87 let Marie Jurásková 84 let Zdeňka Vantuchová 87 let Oldřich Míček 83 let Miroslav Klášterka 86 let Zdeňka Zahradníková 83 let František Kubík 86 let Jan Koval 82 let Marie Štulpová 86 let Milada Kocmanová 81 let Marie Kuřecová 85 let František Pasyk 81 let František Špaček 85 let Radomíra Fulnečková 80 let Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. Přání Dne 9. ledna oslaví 40. výročí společného života manželé Svatopluk a Karla Šupíkovi. Do dalších let přejeme vše nejlepší, pevné zdraví a hodně spokojenosti. Blahopřeje rodina. Prosíme, rodinné příslušníky, jejichž rodiče v roce 2011 oslaví zlatou či diamantovou svatbu, aby to oznámili na MěÚ Brušperk, odbor financí, majetku a vnitřních věcí, kancelář č Nejsme schopni dohledat všechny tyto údaje v naší evidenci a neradi bychom některé naše občany opomenuli. Dále žádáme naše občany, kteří se v roce 2011 dožívají významného životního jubilea (80 a více let) a nepřejí si být zveřejněni ve zpravodaji, aby tuto skutečnost oznámili na informačním centru, případně na MěÚ Brušperk, kancelář č Děkujeme. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Český červený kříž udělil zlatou plaketu Dr. Janského p. Marku KOVALOVI, Krmelínská 774, za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Patří mu upřímné poděkování. Vítání nejmladších občánků města Robin Levinger Filip Rečka Adam Vokůrka Sára Petra Miklášová Místostarosta města p. Jiří Pasyk přivítal na slavnostním setkání v obřadní síni naší radnice dne 11. prosince deset nejmladších občánků našeho města. Všichni si odnášeli tradiční dárky, věnované městem, Poštovní spořitelnou a Lékárnou U Matky Boží. Slavnostní vítání se v roce 2010 uskutečnilo čtyřikrát a na nich bylo přivítáno celkem padesát dva nejmladších občánků města. V roce 2009 jich bylo na třech setkáních přivítáno čtyřicet. V roce 2008 bylo ve slavnostní síni naší radnice přivítáno na dvou setkáních s dětmi a jejich rodiči dvacet pět dětí a v roce 2007 bylo na dvou setkáních přivítáno třicet dva dětí. Do společenství města vítali naše nejmladší občánky místostarosta Jiří Pasyk, starosta města ing. Ivan Krupník a Mgr. Jaroslava Neuwirthová. Mgr. J. Neuwirthová Městská knihovna informuje Patrik Klich Amálie Křetinská Lukáš Trupka David Tobiáš Jakub Vrtal Petr Just Upozorňujeme uživatele a čtenáře MěK Brušperk, že při první výpůjčce v roce 2011 je nutno zaplatit roční registrační poplatek, který zůstává stejný jako v předchozích letech, a to 40 Kč pro děti do 15 let včetně, ostatní pak 80 Kč. Bohumila Krupníková 4 5

4 Komplexní pozemkové úpravy Brušperk Vážení vlastníci pozemků v Brušperku, prostřednictvím zpravodaje bychom Vám rádi poskytli další informace o Komplexních pozemkových úpravách prováděných v k. ú. Brušperk (KPÚ Brušperk). Po zahájení KPÚ Brušperk začali pracovníci Geocartu provádět přípravné geodetické práce, které spočívaly v zaměření skutečného stavu, v šetření obvodu pozemkové úpravy a ve zjišťování průběhu hranic v obvodu pozemkové úpravy, které probíhalo v září až říjnu 2010 a na které byli dotčení vlastníci pozváni. Pracovníci firmy Geocart CZ Brno, která zpracovává návrh pozemkových úprav, mají dle 6 odst. 9 zákona č. 139/ 2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, písemné pověření Pozemkového úřadu Frýdek-Místek ke vstupování a vjíždění na pozemky vlastníků k vykonávání činnosti na KPÚ. Další informace o průběhu zpracovávání návrhu KPÚ se dozvíte na úvodním jednání, které se bude konat 12. ledna 2011 v 16 h. v sále Základní školy V. Martínka v Brušperku. Na úvodní jednání budou pozváni vlastníci pozemků v k. ú. Brušperk, které jsou zahrnuty do obvodu pozemkových úprav. Na úvodním jednání ke KPÚ bude zároveň zvolen sbor zástupců z řad vlastníků půdy. Sbor bude vlastníky na jednáních zastupovat, spolupracovat s projektanty při zpracování návrhu pozemkových úprav, bude posuzovat jeho jednotlivé varianty a navrhovaná opatření, vyjadřovat se k plánu společných zařízení, k podaným připomínkám v průběhu pozemkových úprav, k návrhu pozemkových úprav a bude spolupracovat při realizaci schválených pozemkových úprav. Jakékoliv dotazy ohledně zpracovávané KPÚ Brušperk Vám zodpovíme na úvodním jednání, příp. při Vaší osobní návštěvě na Pozemkovém úřadě Frýdek-Místek, ul. 4. května č. 217 v úřední dny pondělí a středa (od do hodin) nebo na telefonních číslech a Ing. Platošová Marcela, Ing. Poledníková Květoslava Pozemkový úřad Frýdek-Místek Upozornění! Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že od úterý 4. ledna 2011 bude zahájen výběr místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok Každý poplatník, při zaplacení poplatku obdrží novou známku 2011 k nalepení na popelnici a 3 plastové pytle na osobu pro separaci plastů. Poplatek je splatný jednorázově, nebo lze platbu rozdělit ve dvou stejných splátkách. V termínech do 31. března a 30. září. Sazba poplatku pro rok 2011 zůstává nezměněna ve stejné výši jako v roce Na osobu a rok 396 Kč. Výběr místního poplatku v hotovosti bude uskutečňován od 4. ledna v Informačním centru Brušperk ve dnech úterý pátek od 8 do a od 13 do h. a v sobotu od 9 do h. Stejné termíny platí i pro bezhotovostní převod na účet č /0300, variabilní symbol číslo popisné domu. Občanům, kteří poplatek neuhradí včas nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek dle zákona zvýšený až na 300 %. Zasíláním upomínek neplatičům se celý systém zbytečně prodražuje nám všem. Ročně se odešle více než 150 písemných upomínek. Na občanech, kteří neuhradí ani vyměřený platební výměr, uplatní městský úřad výběr poplatku exekucí. Sazby jsou stanoveny dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti. U dlužné částky do 5000 Kč hrozí navýšení poplatku o náklady na řízení exekutora a právníka až do částky převyšující Kč. Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Svoz komunálního odpadu - odvoz každých 14 dnů Modrá známka středa 5. a ul. Družstevní, Fryčovická, Jožky Matěje, Krmelínská, Ke Svaté vodě, K Šištotu, Luční, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, Staroveská, U Tří lip, Veselíčko, Zahradní. Žlutá známka středa 12. a ul. Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní, Hřbitovní, Krátká, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary, Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, nám. J. Á. Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří. SVOZ PLASTŮ BRUŠPERK 2011 Ulice: Ulice: Ulice: Ulice: Antonínov Dráhy Krmelínská Sportovní Borošínská Valy Staroveská K Svaté vodě Dr. Martínka Klepary Veselíčko U Tří lip Na Vyhlídce Kostelní Družstevní Oblouk Novosady Zádvoří Nábřeží Jožky Matěje Studniční J. Á. Komenského Gruntovní K Šištotu K Pastevníku Soukenická Bártkova Polní Fryčovická Hřbitovní Zahradní Luční Kovářská Policejní Skalka K Náměstí Sv. Floriána Krátká Odvoz Odvoz Odvoz Odvoz INFORMACE ZE ŠKOL Základní škola V. Martínka Třídní schůzky proběhnou od 16 do 18 h. Zápis žáků do 1. tříd se uskuteční od 14 do 18 h. Děti navštěvující Mateřskou školu v Brušperku si tiskopisy mohou vyzvednout ve školce a vyplněné zpět odevzdat do středy 19. led- 6 7

5 na. Tiskopis je zároveň ke stažení i na webových stránkách školy a odevzdat jej můžete vyplněný do na sekretariátu školy. Citace školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy Mateřská škola Brušperk V uplynulých měsících jsme pro děti tradičně připravovali divadelní pohádky. Navštívili jsme Divadlo loutek v Ostravě, kde děti zhlédly pohádku O víle Amálce. Pro rodiče a děti připravily jednotlivé třídy společná setkání s náměty: Podzimní kouzlení, Rákosníček a jeho rybník, Vánoční keramické dílny, Dopis Ježíškovi lampion, Bramborová párty. 22. září jsme uspořádali na školní zahradě Broučkiádu s Hopsalínem a bohatý program plný her, písní, tanců a soutěží. Akce se zúčastnilo hodně rodičů. Společně jsme prožili hezké pozdní odpoledne. V prosinci nás navštívil Mikuláš, čert a anděl. Dětem rozdal voňavé perníky. V jednotlivých třídách probíhaly Vánoční besídky s dárečky pod stromečkem a tradiční posezení s babičkami, vystoupením dětí a ochutnávkou cukroví. V lednu navštívíme kostel sv. Jiří, prohlédneme si betlém, dáme dárky andělíčkovi a zazpíváme si koledy. Dne 18. ledna zhlédneme pohádku O písničce a barvičce. 26. ledna připravujeme k 30. výročí zahájení výuky v budově MŠ celodenní karneval pro děti a pro zájemce od 15 do h. prohlídku školy. Od 14. do 18. února se přihlášené děti zúčastní lyžařského kurzu na Bílé. Ve spolupráci se SRPD při MŠ připravujeme 25. února od 15 do 17 h. Karneval s Hopsalínem ve sportovní hale. Vítězslava Karasová, ředitelka MŠ Brušperk Základní umělecká škola a její další úspěch Po půlroční pečlivé přípravě se opět vydalo klavírní duo tvořené žáky Martinem Hýlem a Alžbětou Šimíčkovou a vedené p. uč. Jiřinou Řezankovou poměřit své dovednosti a talent s nejlepšími klavíristy základních uměleckých škol z celé republiky. Klavírní soutěž ve čtyřruční hře POR QUATTRO MANI se tentokrát konala v Brně ve dnech Naši klavíristé podali vynikající výkon, za který byli oceněni hned dvakrát. Získali 2. cenu - umístili se těsně za duem sester Novotných, které mj. letos obdrželo titul absolutního vítěze mezinárodní soutěže ve Francii. Dvojice našich žáků navíc získala zvláštní cenu za nejlepší provedení skladby Antonína Dvořáka. Je to jeden z mnoha úspěchů p. uč. Jiřiny Řezankové, která dlouholetou pečlivou přípravou žáků a obětavostí přispívá k rozvoji kulturně-estetického cítění mladé generace a k propagaci města. Veronika Talpová, ředitelka školy Pozvání na kulturní akce v měsíci lednu 20. čtvrtek Výtvarné centrum Chagall v Národním domě Brušperk Vás srdečně zve na vernisáž fotografií OLDŘICHA MALÍKA, v 17 h. v galerii. Výstava potrvá do O. Malík (1922) žije v Brušperku přes šedesát let. Vytvořil mnoho reportážních cyklů, fotografoval rodinná i kulturní setkání. Rád fotografuje krajinu, město Brušperk a jeho okolí. Pracoval s mnoha typy fotoaparátů. Věnuje se digitální fotografii, snímky sám zpracovává a také tiskne. 22. sobota MO KDU ČSL v Brušperku Vás srdečně zve na tradiční LIDOVÝ BÁL, který se uskuteční v 19 h. v sále restaurace U Tři lip. K tanci a poslechu hraje oblíbená kapela MLOCK. Tombola (příspěvek je vítán), domácí bufet, výběr jídel. Předprodej vstupenek a rezervace v restauraci U Tři lip. 26. středa - Městská knihovna v Brušperku zve na PŘEDNÁŠKU k nejnovější vydané knize profesora PhDr. J. Kellera Tři sociální světy. Začátek v 18 h. Jan Keller vystudoval historii a sociologii na Filozofické fakultě v Brně, kde v letech přednášel sociologii. V r byl jmenován profesorem. Od r přednáší na Ostravské univerzitě i v zahraničí. Mimo sociologii se zaměřuje i na oblasti ekologie. Napsal několik knih. Jeho články jsou zveřejňovány v denících Právo, Lidové noviny, v časopise Poslední generace. Spolupracuje s hnutím Duha a Greenpeace. Kulturní komise města Brušperka se omlouvá všem zájemcům o hudební show pro děti Vánoční pestráda s Inkou, které bylo zrušeno z důvodu náhlého onemocnění hlavní aktérky. Děkujeme za pochopení. Šárka Dvorská Galerie Výtvarného centra Chagall: výstava obrazů Petra KUHA do 19.1., od fotografie Oldřicha Malíka. 8 9

6 Památník Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevírací doba: út-pá h., so h., ne h. Kronika našich dnů - prosinec 2010 Klub seniorů Brušperk v měsíci lednu Po h. Schůzka seniorů zdrav. střediska. p. Dlouhá Út h. Prodej vstupenek na operetu Rose Marie. p. Tichopádová Út h. Schůzka seniorů dětského domova. p. Vicherková Čt h. Schůzka seniorů KA. p. Kubiková Pá h. Výdej objednaných jídel. p. Kubinová Po h. Schůze výboru. p. Kubinová Pá h. Odjezd do divadla na operetu Rose Marie. p. Tichopádová Po h. Schůzka účastníků cykloturistiky. p. J. Nálepa Pá h. Posezení v klubu. p. Adamusová Po h. Schůze výboru s důvěrníky. p. Kubinová Klub otevřen po pá od 8.30 do 11 h. Změna programu vyhrazena, nutno sledovat vývěsní skříňku. HISTORIE NAŠEHO MĚSTA O nejstarších stromech města Od pradávna uctívali lidé vrcholy kopců, hory a místa spojená s nějakou významnou událostí z jejich života. Později stavěli na těchto místech kaple, kostely, kříže, pomníky, sochy, vysazovali památné stromy. Z úcty a poděkování významným osobnostem, na domech umisťovali pamětní desky. Všechno jmenované najdeme i v Brušperku. Své dnešní vyprávění, milí čtenáři, věnuji památným stromům. Mnozí naši občané mají dosud v živé paměti nejstarší z nich, tři lípy. Vysoké a statné stromy, jejichž koruny splývaly v mohutnou hráz, která při bouřích a vichřicích vydávala děsivé zvuky. Kolem lip byly louky, zahrady, stávala tu prý i kuželna, odbývaly se časté společenské akce - slavnosti, ochotnická divadla. Zahradní restaurace nesla název Mexiko.,, to ku poctě arcivévody Maxmiliána Habsburského, který byl zvolen mexickým císařem a tam zastřelen,, - píše kronikář K. Špaček. Tři lípy byly zasazeny v roce 1848 při slavnostním svěcení praporu Národní gardy. Byly chráněny památkovým úřadem a samotným majitelem pozemku Rudolfem Vašicou, který si ve Vídni zařídil obchod a celý svůj majetek, dům čp. 31 a 52 měřic pozemků odkázal brušperské obci. K. Špaček dále píše:,,vymí- Kateřinský jarmark navštívilo mnoho občanů, plné stánky nabízely zboží všeho druhu. Na setkání seniorů s představiteli města byli nejstarší přítomni odměněni milým dárkem

7 Základní škola V. Martínka slavila 60. výročí zahájení výuky ve školní budově. Z vernisáže v galerii Národního domu. Z besedy s cestovatelem Jiřím Márou v městské knihovně

8 Než se rozzáří vánoční strom nil, že tyto lípy, pokud je zub času nezdolá, nesmí býti skáceny a jakmile se tak stane, na tom místě musí obec vysaditi stromy nové! Prudký svah, pod kterým lípy vyrůstaly, byl oblíbeným místem dětí v době zimních radovánek. Dnes jsou svah i rovina pod ním posety rodinnými domky. Lípy postupně odcházely, olamovaly se větve. Jedna lípa se zlomila a další dvě byly skáceny v 90. letech minulého století. Z mohutných lip zůstal jen název ulice a restaurace, U Tří lip. Starší generace ví proč, mladší o původu názvu neví. Podle přání původního majitele Rudolfa Vašici byly nové tři lípy zasazeny v parčíku za zástavbou rodinných domů. Pokračování příště. Mgr. J. Neuwirthová Stolní tenis v Brušperku INFORMACE ZE SPORTU Radostný pohled! II. liga, skupina B, po 1. polovině. 1. Koral Tišnov A : Sokol Brušperk A : SKST Liberec B : Omya Jeseník A : Siko Orlová A : Jiskra Holice A : MS Brno B : Baník Havířov C : KST Vsetín A : Sokol Znojmo A : KST Zlín B : ČSAD Hodonín B : Hlavní zásluhu na dobrém umístění mají hráči základního kádru: Pavel Holáň (dosud nejlepší hráč soutěže), Lukáš Velebil, Petr Maršálek, Radovan Polášek. V několika utkáních nastoupil i Josef Bystřičan a Evžen Rychlík. Dobře si vedou i v krajských a okresních soutěžích i B, C, D, E družstvo mužů, celky mládeže i veteránů v česko-polské lize. V lednu v sokolovně So h. Brušperk A Jeseník II. liga h. Brušperk D Slezan F-M OS I. tř. So h. Brušperk C Stonávka B OP So h. Brušperk E Skalice B OS II. tř. 14 h. Brušperk A - Znojmo II. liga h. Brušperk D Staré Město B OS I. tř. Ne h. Brušperk A Hodonín B II. liga 10 h. Brušperk A Malenovice OP žáci Josef Rychlík, Tělovýchovná jednota Sokol 14 15

9 FT Brušperk Utkání 3. ligy DIVIZE F sezóny 2010/2011 Hala 11. kolo pá h. Brušperk FT Brušperk - Parlament Ostrava 12. kolo pá h. Brušperk FT Brušperk - Oskarol Orlová 13. kolo út h. VŠB Zvěřaci Ostrava - FT Brušperk 7. kolo dohr. pá h. Brušperk FT Brušperk - Eximpo Náklo Další informace naleznete na naší internetové stránce Petr Rehwald Hodnocení družstva žen kopané SK Brušperk, po podzimní sezóně Družstvo žen kopané SK Brušperk se poprvé v historii zúčastnilo soutěžních utkání v divizi žen sk. A. Jsme na 9. místě se sedmi body. Mrzí nás bodová ztráta ve Valašském Meziříčí 1:0, kde jsme neproměnili spoustu šancí. Naše skóre je 17:43. Máme mezery v obraně. Zkoušeli jsme i další hráčky z lavičky, což se projevilo ve výsledcích. Bylo vidět, že hráčky nemají zkušenosti se zápasy. Na jaře nám odpadly všechny přípravné zápasy pro nezpůsobilé terény. Technicky i fyzicky máme co dohánět, což nám ukázaly těžké zápasy s lídry tabulky - Bruntál, Dobratice, Vítkovice, Havířov. Na druhou stranu, ještě v únoru jsme nevěděli, jestli poskládáme družstvo žen do soutěže. Kádr se postupně snažíme doplňovat. Velkým přínosem pro nás byl příchod brankářky Veroniky Studené z Baníku Ostrava. V dobrém světle se ukazují i vycházející hvězdy z Brušperka Otrusinová, Morysová, Tesařová. Máme mladé družstvo žen i základnu mladých dívek ve věku 6-14 let, které hrají Brušperskou ligu. Postupně budou doplňovat kádr žen Rimmlová, Maturová a další. Jsme spokojeni se zázemím v Brušperku. Díky městu a organizátorům máme k dispozici krásný areál, což se nedá říct o jiných družstvech žen. V Havířově a Veřovicích se hráčky převlékají v polních podmínkách. Děkuji fanouškům, kteří nás podporovali. V jarní sezóně se budeme snažit ukázat v Brušperku úspěšnou ženskou kopanou. Zdeněk Morys, vedoucí mužstva Tříkrálová sbírka RŮZNÉ Příchod tři králů do Betléma provází již tradičně TŘÍKRÁ- LOVÁ SBÍRKA, kterou celostátně na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita ČR. I my, brušperští občané, s pomocí dětí se již tradičně této sbírky zúčastňujeme. Letošní sbírkou opět pomůžeme Charitě Ostrava v jejích projektech. V sobotu 8. ledna 2011 se naši koledníci vydají do ulic města a zazvoní u Vašich dveří. Všechny se nám navštívit nepodaří. Proto budete mít opět možnost svůj příspěvek dát do pokladničky v Informačním centru Brušperk od 10. do 14. ledna. Za každý příspěvek děkují koledníci a Charita Ostrava. Jiří Kozák Vzpomínáme 12. prosince jsme vzpomenuli nedožitých 50. narozenin p. Oldřišky Lackové a 16. listopadu 3 roky od jejího úmrtí. Vzpomíná sestra Eliška Chýlková. Děkuji všem, kteří jí věnují tichou vzpomínku. 27. prosince 2010 uplynulo 40 let od úmrtí p. Jiřího Drobiše. Vzpomeňte společně s maminkou p. Marií Drobišovou, bratrem Stanislavem a jeho rodinou. 5. ledna uplyne rok od úmrtí p. Terezie Hillové. Děkujeme všem známým a přátelům za vzpomínku. Manželé Hájkovi. 22. ledna uplyne 5 let od úmrtí p. Zdenky Recmanové. Vzpomínají manžel Jaromír, dcera Zdeňka a syn Jaromír s rodinami. Mateřský klub Kuřátka Otevřeno: pondělí a středa 9 11 h. Kontakt: Blanka Matyásková, tel Klub českých turistů Brušperk Sobota NOVOROČNÍ VÝŠLAP (Radhošť) Sraz 6.45 h. restaurace U Geně (zastávka Brušperk, Střed) Trasa Pustevny Radhošť, délka trasy cca 15 km, doprava: autobus, vlak, lanovka? Jízdné: cca 140 Kč + lanovka: 1 cesta 60 Kč, zpáteční 90 Kč, dětské 35 Kč, 45 Kč. Plánovaný návrat h. Vedoucí akce Jaromír Vávra. TRADIČNÍ PLES SK se koná v pátek od 19 h. v sále restaurace Na Letné. Vstupné 150 Kč. K tanci a poslechu bude hrát skupina BLANKYT s kapelníkem Vláďou Holubem. Bohatá tombola o hodnotné ceny. Přihlášky v průběhu ledna u Petra Ranochy, mobil: Internet: Sobota HUKVALDY Sraz 8.40 h. restaurace U Geně (zastávka Brušperk, Střed) Trasa: Hukvaldy Kožná - pod Zadní Babí horou Krnalovice Fryčovice, Chamrád. Délka trasy: cca 12 km, doprava autobus, jízdné cca 30 Kč, plánovaný návrat h. Vedoucí akce Jaromír Vávra

10 Na akce jsou srdečně zváni i nečleni KČT Brušperk. Účast na akcích je na vlastní nebezpečí. Členové KČT jsou pojištěni. Změna programu vyhrazena. Bližší informace: J. Vávra, tel , Borošínská 667, L. Makúch, tel.: , Zahradní 907. Internetové stránky klubu: brusperk.com. Lukáš Makúch Z Lašského společenství, o.s. a Lašské univerzity libovolného věku Dárek z pod stromečku pro nové účastníky kurzů jazyka anglického. Kdo se přihlásí do jakéhokoliv kurzu během ledna a února, zaplatí zlevněné kurzovné 950 Kč na letní semestr. Máme 5 různých typu kurzů. Neplatí pro začátečníky jazyka anglického a ruského, které také v lednu otevíráme a kde se ještě můžete přihlásit. Přednášky, kulaté stoly a videokonference , 18 h., Národní dům: PRIVIZ centrum, Kabinet ekonomický a finanční: Claudia Gabor - I s nulovou investicí se dá vydělat. Předběžný termín je nutné se přihlásit, abyste měli přístup. LULV a EMPIRE STATE COLLEGE STATE UNIVERZITY OF NEW YORK: Video konference Patrice Torcivia, Milan Konečný - O možnostech spolupráce mezi LULV a ESC SU OF NEW YORK , LULV v ZŠ: Kabinet informatiky, ekonomický a finanční: Cloud Compting a jeho možné vyžití na Lašsku a jeho okolí. Termíny upravíme dle zájemců o aktivitu. Sledujte naše vývěsky. Informace RNDr. Milan Konečný, skřínka LS, o.s. u zastávky, , , Infocentrum Radostný Svět. RNDr. Milan Konečný Městský úřad Brušperk, K Náměstí 22, Brušperk, tel.: , fax: , č. účtu: /0300 Informační centrum Brušperk, J. Á. Komenského 9, Brušperk, tel.: , Upozorňuji naše občany, aby nehromadili odpadky kolem košů, ale ukládali je do nich nebo do kontejneru za hřbitovní kaplí. Děkuje správce hřbitova Anna Vacová. Omluva Milí čtenáři Brušperského zpravodaje, naše firma provedla údržbu tiskárny. První výtisky a foto prosincového vydání nebyly v důsledku toho v nejlepší kvalitě. Přijměte, prosím, naše vysvětlení jako omluvu za nekvalitní tisk. Za pochopení děkuje Pavel Herich, majitel společnosti. Opravna motorových pil a benzínových trávních sekaček, broušení řetězů, prodej olejových náplní a náhradních dílů. Kateřinice č.p. 25. Telefon: Vydává město Brušperk. Vychází v nákladu 1650 kusů. Zpravodaj také najdete na internetových stránkách Kontakt: MěÚ Brušperk , IC , Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E Uzávěrka příštího čísla je Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat elektronicky nebo doručit na disketě, CD, Flash disku či ručně psané do informačního centra nebo na sekretariát MěÚ. Příspěvky dodány po termínu nebudou zveřejněny. Zveřejněny nebudou ani příspěvky bez podpisu autora. Tisk: H- computers, Ostravská 83/39, Hlučín , tel: , Grafická úprava: Lucie Petrová ** CUKRÁRNA ** STEAK BAR ** HOTEL ** na náměstí Vítáme Vás v roce 2011 Cukrárnu pro Vás otevíráme v sobotu , nabídneme Vám: Teplý Marlenkový řez s kávou (dle Vašeho výběru) za 36,- *Chlebíčky a saláty domácí výroby *Domácí PIZZU dle nabídky / od 14,00 hod. *Vždy čerstvé zákusky a dorty *Italskou kávu PIACETTO v mnoha variacích *Zmrzlinové poháry *Koktejly *Čokoládové fondue *Palačinky aj. *** Bezlepkový sortiment cukrovinek a jídel *** tel.: RESTAURACE STEAK BAR pro Vás připravila od Nového roku BEZLEPKOVOU PIZZU (objednávky : středa až sobota nejlépe 2 hodiny předem) AKCE PIZZA LEDEN AŽ BŘEZEN 2+1 zdarma Dále si Vás dovolujeme pozvat na *** Bezkonkurenční steaky, gnocchi, saláty *** ***Příjemné komorní posezení-možnost pořádání soukromých akcí*** ***NOVINKA teplé nápoje čokoláda, horké jablko/hruška/pomeranč NOVINKA*** čepované pivo Pilsner Urquell, pravá čepovaná Coca-cola*** Nabídka pizzy na FACEBOOKu: skupina Hotel Brušperk a Steak bar Otevřeno: Po Čt 18,00 22,00 hod Pá So 18,00 -? hod Rozvoz pizzy po-pá od 18,00 so od 16,00!!! v BRUŠPERKU ROZVOZ ZDARMA!!! tel.: Jsme tady pro Vás IPM Plus, s.r.o. nám. J. A. Komenského 31, Brušperk ** CUKRÁRNA ** STEAK BAR ** HOTEL ** 18 19

11 í OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK - oprava v bytě zákazníka - tlakování a plnění autoklimatizací Mechanik: Radim Holaň Mobil: Ostrava: Nová Bělá, Krmelínská

12 22 23

13 Vánoční strom je ozdobou našeho náměstí 24

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Vážení spoluobčané, máme před sebou poslední dny roku 2015. Pro někoho rok normální, pro jiné dobrý, ale pro některé smutný. Život není jen pohoda a

Vážení spoluobčané, máme před sebou poslední dny roku 2015. Pro někoho rok normální, pro jiné dobrý, ale pro některé smutný. Život není jen pohoda a LEDEN 2016 1 Vážení spoluobčané, máme před sebou poslední dny roku 2015. Pro někoho rok normální, pro jiné dobrý, ale pro některé smutný. Život není jen pohoda a úsměv, čas od času je nahradí bolest, nemoci,

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í 21. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 23.9.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích

U S N E S E N Í 21. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 23.9.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích U S N E S E N Í 21. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 147/2015 V Soběšovicích dne 24.9.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr Již mnoho let v Závišicích separujeme odpady - plasty, papír,

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-31-2015 Termín jednání 26. října 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

fittp://www.novedvorv.euemaif:nove.dvorv-zr@seznam.cz

fittp://www.novedvorv.euemaif:nove.dvorv-zr@seznam.cz OBEC Nové Dvorl1 592 12 :Nové(j)vory okresžitír naá Sázavou fittp://www.novedvorv.euemaif:nove.dvorv-zr@seznam.cz, v V" v ZAVERECNY UCET OBCE za rok 2012 Zpracovaný pravidlech na základe zákona c. 250/2000

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze Rady města Uherské konané dne 24.5.2011 202/14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 23. 3. 2015 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 52/3/2015 ZM po projednání 1.zvolilo: tuto pracovní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více