Valtický zpravodaj. Na prahu roku Z obsahu... České jabloně. Hala Alcaplast. Školní kurýr. Vánoční dílnička. Svoz vánočních stromků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. Na prahu roku 2013. Z obsahu... České jabloně. Hala Alcaplast. Školní kurýr. Vánoční dílnička. Svoz vánočních stromků"

Transkript

1 Valtický zpravodaj 7. ledna 2013 Na prahu roku 2013 však říci, že tento, ve svém počátku široce diskutovaný projekt, znamená pozitivní přínos pro životní prostředí ve Valticích. Mysleli jsme na zlepšení života našich seniorů. Opravou tzv. domečku na ulici Modřínová a jeho vybavením pro občany se sníženou pohyblivostí jsme rozšířili kapacitu domova o 25%. Vycházíme tak vstříc velké poptávce po těchto službách ve Valticích. Město bylo úspěšné v získání dotace na vybudování bezbariérových chodníků v ulicích Mikulovská a Sobotní. Pokračovali jsme programu regenerace městských památkových center, a opravili městské hradby v turisticky velmi exponované ulici Kopečná. Vážení spoluobčané dovolte, abych Vás na prahu nové roku srdečně pozdravil a popřál vše dobré v roce Jistě v nás ještě doznívá sváteční nálada uplynulých vánoc, které jsme strávili v kruhu svých nejbližších a také silvestrovského veselí, kdy jsme se loučili s právě uplynulým rokem a vítali rok nastávající. Mnozí se již dívají dopředu v očekávání, co přinesou následující měsíce roku Ohlédneme-li se za právě uplynulým rokem, jistě najdeme řadu pozitivních momentů a příznivých kroků, které přispěly ke zlepšení života a prostředí ve Valticích a v Úvalech. Byl ukončen rozsáhlý projekt obnovy městské zeleně. Tato náročná investice v sobě zahrnovala výsadbu 600 stromů, 20 tis. keřů a výsev okolo 6 ha trávníků. Převzetí projektu se neobešlo bez závad a realizační firma bude ještě po několik následujících měsíců tyto závady odstraňovat. Můžeme Život ve městě však nejsou jen investice, opravy a budování. Je to rovněž, a možná především, společenský život občanů a návštěvníků města. Jsem rád, že právě uplynulý rok byl bohatý na pořádání kulturních, sportovních a vinařských akcí, přednášek a výstav. Pokračujeme v těch, které mají v našem městě mnohaletou tradici, například letní škola staré hudby se loni konala již po čtyřiadvacáté. Naopak některé nové akce si získávají pevné místo v kulturním kalendáři města. Rád bych pří této příležitosti vyslovil uznání a poděkoval všem aktivním občanům a dětem, kteří pracují v kulturních spolcích a souborech jako je Borověnka, Valtičánek, Valtický modrásek, Valtické mažoretky, v pěveckých sborech Bobule a Mužáci, ve Valtické chase, rovněž ve vinařských spolcích Vinaři 2000, Cechu vinařů a Společnosti pro Valtické vinné trhy. Velký dík patří Muzejnímu spolku za jeho práci při pořádání výstav a osvětových přednášek. Díky práci všech aktivních občanů je kulturní a společenský život ve Valticích bohatý a pestrý. Poděkování patří rovněž všem zastupitelům, radním, kolegům a spolupracovníkům SEVA-FLO RA s.r.o. v příspěvkových organizacích za jejich práci, kterou přispěli k dobrému jménu města Valtic. Přeji všem občanům, aby rok 2013 byl pro ně rokem úspěšným a šťastným. Aby se těšili dobrému zdraví a prožívali v tomto roce co možná nejvíce radosti. Pavel Trojan, starosta Z obsahu... Místní poplatky komunální odpad, psi str. 2 Svoz vánočních stromků... odvezou Technické služby str. 3 Kmotrem je starosta... křtily se Valtické pověsti a příběhy str. 3 Školní kurýr... bohatý přehled zpráv ze ZŠ, MŠ i SViŠ str. 5 až 7 Špičkový stolní tenis... český pohár mužů a žen ve Valticích str. 8 Hala Alcaplast... brownfieldem roku str. 8 České jabloně... nové odrůdy str. 9 Vánoční dílnička... ohlédnutí za vánočními svátky str. 12 Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Usnesení č. 19 z mimořádného zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 17. prosince 2012 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení paní Jany Martincové zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č. 18 ze dne Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 28 ze dne II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Adam Jan Polášek, Mgr. Soňa Vašíčková, Bohumil Filip. 2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Ing. Petr Zelinka, Mgr. Slávka Janků. 3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Zastupitelstvo města Valtice v souladu s ust. 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje části pozemku par.č ostatní plocha v k.ú. Valtice za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku. 5. Vyřazení a likvidaci majetku PO Mateřské školy Valtice, Základní školy Valtice a Města Valtice v celkové výši Kč ,20. Majetek se vyřazuje z majetkových účtů , ORG 11 ve výši ,50; , ORG 11 ve výši Kč ,40; , ORG 1 ve výši ,80; , ORG 5 ve výši Kč 9 720,00; z účtu 903/972, ORG 302 ve výši Kč ,00 a z PÚ 903/973, ORG 302 ve výši Kč 1 577,-; 903/972, ORG 313 ve výši Kč ,00; 903/973, ORG 313 ve výši Kč ,50; 903/973, ORG 305 ve výši Kč 174, Smlouvu o kontokorentním úvěru č _12 pro Město Valtice, se sídlem Valtice, Nám. Svobody 21, PSČ , IČ a pověření starosty podpisem smlouvy. 7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č /12/LCD ze dne pro Město Valticea pověření starosty podpisem smlouvy. 8. Obecně závaznou vyhlášku města Valtice o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č. 1/2012, včetně příloh. 9. Termíny pro zasedání zastupitelstva města v roce 2013 v rozsahu přílohy č Zahrnutí území Města Valtice do územní působnosti Místního partnerství MAS Vinařská. 11. Přípravu Integrované strategie území v rámci Místního partnerství MAS Vinařská na svém území. 12. Členství Města Valtice v Občanském sdružení Místní akční skupina Vinařská, IČ , se sídlem Náměstí Svobody 21, Valtice, jako řádný člen. 13. Zadání realizace akce obnova sakrální stavby Boží muka Úvaly restaurátorovi Josefu Krososkovi, v celkové částce nákladů Kč, dle cenové nabídky restaurátorského záměru ze dne Přijetí podpory nadačního příspěvku Nadace VIA ve výši Kč z grantu Fond kulturního dědictví 2012: Záchrana drobných památek místního významu pro obnovu sakrální stavby Boží muka Úvaly a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nadačním příspěvku. 15. Částku ve výši Kč jako finanční podíl města na realizaci akce obnova sakrální stavby Boží muka Úvaly z rozpočtu města pro rok 2013, v rámci podpory Nadace VIA z grantu Fond kulturního dědictví 2012: Záchrana drobných památek místního významu. III. Zastupitelstvo města zrušuje: 1. Usnesení č. 18 ze dne , odst. II, bod. 15 Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par.č ostatní plocha v k.ú. Valtice panu Luďku Dwořáčkovi, a panu Ludvíku Dwořáčkovi, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 2. Obecně závaznou vyhlášku města Valtice o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č. 4/2009, včetně příloh. 2 IV. Zastupitelstvo města ukládá: 1. Místostarostovi rozeslat členům zastupitelstva stanovy OS MAS Vinařská. Bc. Milan Sedláček místostarosta Ing. Pavel Trojan starosta MÍSTNÍ POPLATKY MĚSTA VALTICE V ROCE 2013 Informace pro poplatníky MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Místní poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu se řídí obecně závaznou vyhláškou města Valtice č. 2/2012. Její aktuální znění je možno najít na v sekci Městský úřad vyhlášky a dokumenty obecně závazné vyhlášky. Výše poplatku pro rok 2013 zůstává na stejné výši jako v minulém roce a činí 500, -Kč pro každou fyzickou osobu s trvalým pobytem ve Valticích a za každý objekt určený nebo sloužící k individuální rekreaci. POZOR! Od se týká platba i fyzické osoby, která je vlastníkem bytu nebo rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to na základě oznamovací povinnosti a ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Za komunální odpad platí i cizinci, kterým byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt a to na základě oznamovací povinnosti. (Formuláře přiznání k místnímu poplatku jsou k dispozici na pokladně MěÚ nebo na internetové stránce Od místního poplatku za komunální odpad jsou osvobozeny: osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, osoby pobývající dlouhodobě mimo území ČR a osoby pobývající po dobu minimálně 6 měsíců v příslušném kalendářním roce mimo území ČR. Doložit čestným prohlášením, formuláře jsou k dispozici na pokladně MěÚ nebo na internetové stránce Upozornění: osvobození od místního poplatku za komunální odpad je nutno dokládat každoročně! MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ a) první pes 500,- Kč b) každý další pes téhož držitele 1.000,- Kč c) starobní a plně invalidní důchodce, poživatel sirotčího důchodu 150,- Kč d) za každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) 300,- Kč Poplatky jsou splatné bez vyzvání správce poplatku do Platby lze provádět: hotovostně v úředních hodinách na pokladně Městského úřadu Valtice, Náměstí Svobody 21 bezhotovostně na účet města Valtice, č.účtu /0800 v.s komunální odpad a jména všech osob, za které hradíte v.s pes a jméno držitele psa Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. V případě jakýchkoliv nejasností Vám rádi odpovíme: Ekonomický odbor Městského úřadu Valtice, pokladna Telefon : ID datové schránky : TYP DS = OVM, IČO

3 Městská policie Zimní období je, jako každý rok, jedním z období, kdy je řešeno nejvíce problémů a to hlavně v dopravě. Nesvědomití řidiči zaparkují, jak se jim zachce, a strašně se diví, že jsou sankcionováni. Vůbec jim nevadí, že svými vozidly vytvářejí překážky hlavně Technickým službám při úklidu sněhu. Týká se to především ulic Lázeňská a Pod zámkem, kde je ZÓNA ZÁKAZU STÁNÍ. Zároveň žádáme občany, aby při parkování na nájezdech před svými domy nezasahovali pokud možno s vozidly do chodníku. V případě sněžení to značně stěžuje práci při odklízení. V prosinci bylo opět řešeno několik stížností. Jednalo se z větší části o mezi-sousedské vztahy. Probíhaly kontroly cizích osob, odchyty zaběhnutých psů, řešení zjištěných černých skládek, ale převážně se řešilo odstranění odpadu, který byl přichystán na plánovaný měsíční svoz. Pořád si někteří pletou papír, plasty a železo, které Technické služby svážejí, s matracemi, dřevěným nábytkem, keramikou, ledničkami a podlahovou krytinou, které si občan Valtic musí odvést na sběrný dvůr sám zadarmo nebo po domluvě s vedoucím TS za úplatu. Byla poskytována součinnost RZS Břeclav při ošetřování agresivního pacienta, PČR při předávání bytu a pátrání po hledaných osobách. Byly nalezeny peněženky s doklady, které byly předány majitelům. Chtěli bychom upozornit hlavně starší občany, aby neotvírali osobám, které neznají, jelikož se v poslední době vyskytlo několik případů podvodného prodeje a krádeží. Miroslav Šesták strážník MěP Kontakty na MěP: tel.: ; mob.: Obvodní oddělení P ČR Břeclav Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Ivo Helešic a prap. Radim Budlanský Tel: ; ; ; Fax: ; Svoz vánočních stromků Město Valtice Technické služby oznamuje občanům Valtic a Úval, že po Novém roce provede mimořádně svoz použitých vánočních stromků ve dnech 9., 16. a 23. ledna 2013 Chcete li využít této nabídky, připravte stromky k odvozu před Vaše domy. Ing. Dalibor Neděla Město Valtice Technické služby Kmotrem "Valtických pověstí a příběhů" je starosta Křest knihy se vydařil, kmotrem byl starosta Ing. Pavel Trojan. Muzejní spolek Valtice se přičinil již o vydání druhé knihy pojednávající o historii Valtic. Tou první byla kniha Jiřího Kolčavy Valtice a milosrdní bratři, zabývající se pohledem do zdravotnické historie Valtic. Ve čtvrtek 20. prosince 2012 Muzejní spolek Valtice za přítomnosti sponzorů pokřtil knihu Valtické pověsti a příběhy. Kmotrem knihy se stal starosta Ing. Pavel Trojan, který se přičinil o získání několika sponzorů a podporu zastupitelstva. Celou akci také uvedl a poděkoval všem přítomným, kteří k vzniku knihy přispěli. Moderátorem křtu byl Ing. Přemysl Krejčiřík, který také všechny přítomné přivítal a představil autorku, ilustrátora a paní Veroniku Skálovou z firmy TEAGARDEN, která knihu připravila do tisku. Ve své řeči také uvedl, aby si všichni uvědomili, jak schopné lidi mají Valtice, kde se tato kniha dokázala zrodit a vydat. Jednu z pověstí přečetl Mirek Baxa ze Základní školy Valtice. Sponzoři měli na akci možnost vyzvednout si knihy za své sponzorství a také zde byly knihy ke koupi. Nechyběla ani podpisová akce a pohoštění přítomných. Pohoštění připravil Muzejní spolek Valtice, šampus ke křtu darovaly Vinné sklepy Valtice a vinné pohoštění bylo poskytnuto ze sklepů pana Miroslava Machálka. Speciální poděkování patří také panu Tomáši Kollárovi, který hudebně provázel celou akci. Atmosféra byla úžasná a moc děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce, všem sponzorům a všem, kteří si udělali v této hektické předvánoční době čas a na křest přišli. Lada Rakovská Muzejní spolek Valtice Město VALTICE 3

4 INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI Kalendář akcí - leden Diskotéky Termín: , , od hod. Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice, Kuželkářský turnaj Memoriál Pavla Helešice Termín: , 10.1., , 17.1., , 24.1., , vždy od do hod. Místo: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, Boční 1013 Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice, Školní ples Termín: Místo: hotel Hubertus, Zámek 1, Valtice Organizátor: Klub rodičů a přátel školy, Mistrovské utkání v kuželkách Termín: JM přebor - KP1: od 9 00 hod., KP2: 12.1., od hod., Dorost: od hod. Místo: kuželna TJ Lokomotiva Valtice, Boční 1013 Organizátor: TJ Lokomotiva Valtice, Košt ovocných pálenek z Valticka - domácí pálenky a likéry, kulturní program Termín: od hod. Místo: Městský sklep Valtice, Hradební 114, Valtice Organizátor: J. Foukal ve spolupráci s Městským sklepem, Co nového nás čeká, či co pokračuje, v únoru 2013: Diskotéky , , , Disco Club Kinopolis Valtice Krojovaný ples Kulturní dům, Hlohovec Memoriál Pavla Helešice , 7.2., , 14.2., , 21.2., , kuželna TJ Lokomotiva Valtice - turnaj Valtický vinařský fašank začátek u Domova seniorů na ul. Modřínová Mistrovské utkání v kuželkách - JM přebor - KP1: 9.2., KP2: 9.2., dorost: kuželna TJ Lokomotiva Valtice 5. mažoretkový ples Hotel Hubertus Maškarní discoples sál Disco Clubu Kinopolis Neznámé stavby Lednicko-valtického areálu přednáška Daniela Lyčky Hotel Apollon Snoubení valtických vín s místními specialitami Městský sklep Valtice NEMOCNICE VALTICE s.r.o. Děkujeme žákům ZŠ ve Valticích a jmenovitě Cimbálové muzice Valtičánek a národopisnému souboru Borověnka pod vedením Petry Machálkové a Veroniky Jíchové za nádherné vystoupení pro klienty naší nemocnice. V úterý přímo v prostorách nemocnice jim svým vystoupením připravili dojemný zážitek. Naše poděkování patří celé ZŠ Valtice za aktivní přístup při Mikulášské nadílce. Svou mimořádnou aktivitou tak našim klientům zpestřili předvánoční čas. MUDr. Ivo Koneš, ředitel Jubilanti na radnici V prosinci proběhly již tradiční oslavy jubilantů roku 2012 na radnici. Bližší informace v únorovém čísle VZ nebo TIC Valtice tel.: , Všem přejeme hodně štěstí a zdraví. Svěcení v Galerii Reistna První adventní sobotu odpoledne proběhlo ve valtické umělecké galerii svěcení betléma autorů Václava Vaňka a Roberta Harapáta, Mons. Karlem Janouškem. Více v článku FilipaPluháčka na str. 11 4

5 ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE Adventní čas na naší škole Adventní čas je pro každého z nás obdobím příprav na nejkrásnější svátky v roce. Nejvíce se na ně těší děti, které jsou plné očekávání, co jim Ježíšek nadělí. Na naší škole se v adventním čase konalo mnoho akcí, o kterých bych Vás ráda informovala. 3. prosince se žáci se svými učiteli sešli na nádvoří školy, kde byl slavnostně za zpěvu koled v podání Valtického modrásku rozsvícen vánoční strom. O jeho nazdobení se postaral žák 8. ročníku Michal Hnilica. 5. prosince se ve škole uskutečnila pravá mikulášská nadílka. Žáci 9. ročníku převlečení za čerty, anděly a Mikuláše roznášeli dětem balíčky, dárečky potěšili děti z MŠ, důchodce v Domově seniorů a nemocné v Nemocnici Valtice. Ve stejný den se konala v Kinopolisu Mikulášská veselice, kterou připravila školní družina a školní klub. Akce se velmi vydařila a všichni, kteří přišli, obdivovali krásné masky dětí. 6. prosince uspořádal pan učitel Mgr. Miroslav Štěpaňuk vánoční turnaj ve stolním tenise. Na sportovní halu, kde se letos akce uskutečnila poprvé, přišli povzbudit své hrající spolužáky a kamarády jejich třídní kolektivy a učitelé. Sledovali jsme napínavé souboje, ocenili jsme dobré sportovní výsledky a snahu našich žáků zapojit se do turnaje. V pondělí 10. prosince od 1600 hodin pořádala ZŠ Valtice vánoční jarmark, který se letos konal na nádvoří školy. Pro všechny návštěvníky jarmarku byly připraveny stánky s vánočními dobrotami a výrobky našich dětí. Mohli jste také ochutnat svařené víno, ovar i výborný vánoční štrúdl. Kdo měl zájem, mohl si vyrobit svícen či vánoční dekoraci. Pěvecký sbor Valtický modrásek, CM Valtičánek a děti ze ZŠ s divadelním představením obohatily program svým vystoupením. Rozsvícený vánoční strom, svíčkami osvětlené stánky, sněhem pocukrované nádvoří a vůně jehličí navodily adventní atmosféru. Ten, kdo náš jarmark navštívil, odcházel příjemně vánočně naladěn. V průběhu prosince si žáci zpestřili výuku návštěvou výstavy v Národním zemědělském muzeu zaměřenou na ukázku vánočních stromků a tradic v Evropě. V Galerii Reistna si zkusili namalovat vlastní vánoční ozdobu. Tato akce se setkala s velkým ohlasem. Žáci 5. tříd zhlédli divadelní představení Čarodějův učeň v brněnském divadle Polárka a 8. ročníky navštívily zámek ve Valticích. Závěr adventu na naší škole patřil tradičnímu vánočnímu koncertu Valtického modrásku v zámecké kapli, který má vždy neopakovatelné kouzlo. Konal se 20. prosince v 1800 hodin a děti pod vedením paní učitelky Mgr. Martiny Málkové za doprovodu paní učitelky Jindřišky Grešové svými koledami a vánočními písněmi navodily příjemnou sváteční náladu. Poslední den před vánočními prázdninami probíhaly na naší škole vánoční besídky a pro žáky 2. stupně byl připraven turnaj ve vybíjené. S přáním krásných a klidných vánočních svátků jsme se všichni rozešli domů za svými blízkými, abychom v rodinném kruhu mohli společně oslavit nejkrásnější svátky v roce. Zaměstnanci i žáci ZŠ Valtice Vám přejí do nového roku pevné zdraví, štěstí a veselou mysl. Markéta Nedělová Mikulášská nadílka Ve středu 5. prosince se nynější deváťáci přestrojili za čerty, Mikuláše a anděly a udělali všem radost. Začali jsme na základní škole, kde jsme postupně obešli všechny třídy. Rozdávali jsme balíčky se sladkostmi, ale to jen pod podmínkou, že nám děti zazpívaly. Všechny děti, které přes rok neposlouchaly, jsme rovnou odváděli do pekla do ředitelny, kde na ně už čekala samotná paní ředitelka v přestrojení za čerta. Ale letos byly děti asi obzvláště hodné, protože nikdo nebrečel. Cestou do domova důchodců jsme navštívili mateřskou školku, kde si děti zrovna hrály na zahradě. Bylo úžasné vidět nadšené výrazy, údiv, rozzářená očička, ale i slzičky malých dětí. Naší další zastávkou byl domov důchodců, kde jsme rozdávali dárečky stromečky z jehličí. Všichni byli rádi, když viděli, že si na ně letos taky Mikuláš vzpomněl a sami si při tom zavzpomínali na své mládí. Svoji cestu jsme zakončili v léčebně dlouhodobě nemocných. Obešli jsme všechny pokoje a potěšili všechny nemocné. A věřte, že i ti největší puberťáci najednou zjihnou, dojde jim řeč a uvědomí si koloběh života. žáci IX. A Mikulášská veselice Čas utekl jako voda a 5. prosinec tu byl co by dup. Opět jsme se sešli na Mikulášské veselici v Kinopolisu, letos už popáté. Pro všechny děti byly připraveny soutěže - hod uhlím do koše, skládání čertovského puzzle, foukání obláčků a dopis Ježíškovi, při kterých pomáhali žáci ze školního klubu. K dobré atmosféře přispěla hudba, tanec s vidlemi i vystoupení tanečního kroužku pod vedením Lady Kománkové. Všichni jsme si pak také několikrát zatančili Gangnam Style. Modrásek nám zazpíval čertovskou polku 5 a vystoupily také mažoretky pod vedením Lenky Polákové. Celkem přišlo asi 130 dětí, z toho 82 dětí v maskách (58 čertů, 6 Mikulášů a 18 andělů). Děkujeme paní Hanákové (TIC Valtice) a všem sponzorům, díky kterým odešli všichni účastníci i účinkující s mikulášskými balíčky. Čertovský výbor Seznam sponzorů: Penzion Diana, Penzion Moravská Oáza, Penzion Irena, Moravíno, Hotel Apollon, Penzion Addo, Mauting, Pepsico s. r. o., Penzion Daniela Valentová, Sedita Sereď, Disko club Kinopolis, Alfa Digital Valtice, Pekařství Bočinec, Potraviny pí Bartošová, Penzion Klaret M. Machálková, M. Lubová, A. Pálková, Z. Zdeněk, Vinné sklepy a. s. manželé Tomáš a Šárka Skácelovi Olympiády a soutěže V průběhu listopadu a prosince proběhly na ZŠ Valtice školní kola olympiády v jazyce českém a dějepise a komunikační soutěž Mladý Demosthenes. Olympiády v jazyce českém, která je určena především pro žáky 9. ročníku, se zúčastnilo čtrnáct žáků z deváté a osmé třídy. Žáci poměřují své znalosti v oblasti významu a tvorby slov, pravopisu, syntaxe, součásti je také slohová práce na zadané téma. Pořadí žáků: 1. Martin Lubal 9.A 2. Vojtěch Blažek 9.A 3. Miroslav Baxa 9.A Téma letošní olympiády v dějepise zní Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím. Je potěšitelné, že do soutěže se v letošním roce nezapojili pouze žáci 9. a 8. ročníku, ale i sedmáci, kteří se mezi staršími neztratili. Pořadí žáků: 1. Martin Lubal 9.A 2. Radim Dovrtěl 7.A 3. Kryštof Tomek 7.A Komunikační soutěž, kterou pořádá FACE OF NEW EUROPE, získává stále více aktivních účastníků. Žáci musí předvést svou originalitu, schopnost zaujmout, jazykovou vytříbenost, dovednost navázat kontakt s publikem. Soutěží v kategorii A ročník a kategorii B ročník. Pořadí žáků kategorie A: 1. Viktor Ekrt 6.A 2. Tereza Čumplíková 6.A 3. Dalibor Neděla 7.A Pořadí žáků kategorie B: 1. Miroslav Baxa 9.A 2. Jaroslav Hladík 9.A 3. Vojtěch Blažek 9.A Všem účastníkům soutěží děkujeme za účast a těm, kteří budou školu reprezentovat v okresních kolech, přejeme hodně úspěchů. Hana Pchálková

6 Mateřská školka Čerte, čertíku, co to neseš v pytlíku... V tomto duchu jsme zahájili zimní měsíc prosinec, jedno z nejmilejších období v roce. A proč? Přišel Mikuláš, čert a anděl a rozděloval dětem sladké balíčky. Ale nemyslete si, nebylo to zadarmo. Každý z dětí musel zazpívat nebo přednést vánoční báseň. Občas ukápla nějaká slzička strachu, ale paní učitelky uplakánky schovaly do své bezpečné náruče. Pekli jsme, šli jsme zazpívat také našim seniorům do Domova důchodců. V neděli 16. prosince se sešla celá naše školka na náměstí u kostela, kde jsme si zazpívali u rozsvíceného adventního věnce vánoční písně. Naši andělé nám všem rozdali andělské balíčky plné dobrot. Tyto sladkosti jsme dostali sponzorským darem od našich rodičů a také od valtických organizací. Všem touto cestou děkuji. Náš vánoční koncert na náměstí byl ukončen nádherným ohňostrojem. Ve třídách zněly koledy a těšili jsme se na vánoce. Irena Maroušová, ředitelka MŠ SViŠ Valtice Zájezd do Bratislavy Dne 17. prosince jsme vyrazili na zájezd do vánoční Bratislavy. Hlavním cílem našeho zájezdu byly Vánoční trhy. Cesta tam byla dlouhá, zvláště pro některé jedince, kteří nutně potřebovali na toaletu. :-) Pan řidič byl tak laskav, vyslyšel naše prosby a zastavil na nejbližší benzinové pumpě, abychom si mohli odskočit. Po asi desetiminutové přestávce, jsme opět vyrazili, směr Bratislava. Některým z nás se udělalo po cestě i nevolno. Naštěstí jsme brzo dorazili na místo. Pan učitel nás poučil, kdy a kde máme sraz před cestou nazpátek. kluziště. Několikrát jsme je prošli a něco i nakoupili. Vydali jsme se taky do dalších ulic a prozkoumávali město. Kolem nás jezdily osvětlené tramvaje. Jelikož nezbývalo moc času, tak jsme šli na místo srazu, kde jsme se všichni sešli, počkali na autobus a vydali se na cestu domů. Zážitky i vyčerpání byly opravdu velké. Eliška Richterová, 1. A Exkurze do Kaprálova mlýna Dne 13. prosince se žáci školy zúčastnili pilotního Výukového programu technologie XXI. století, který proběhl v nově zrekonstruovaném Kaprálově mlýně. Tento původní mlýn byl nemalými náklady přestavěn na nízkoenergetický dům s využitím celé řady moderních úsporných technologií a vybaven tak, aby bylo možno instalované technologie nejen využívat, ale i měřit. Žáci si na různých pracovištích zkusili změřit a porovnat různé způsoby úspory energie a možnosti využití a získávání energie ze Slunce, z vypouštěné vody, z odpadního vzduchu atd. Tradiční vánoční dílny, kdy se maminky a tatínkové vyřádili při tvorbě ozdob, byly na zahradě ukončeny nazdobením a rozsvícením vánočního stromku a zazpíváním vánočních koled. Do naší mateřské školy přijela divadelní společnost s vánočním představením, do něhož zapojila i naše děti. Rozešli jsme se do ulic a vyhledávali trhy, které jsme vzápětí našli. Bylo tam mnoho různých dekorativních věcí i nějaké to občerstvení. O kousek dál se nacházely další trhy, kde taktéž bylo občerstvení a navíc i ledové Porovnali si spotřebu energie u různých spotřebičů a možnosti úspory energie v běžném životě. Ing. Jan Kowolowski, učitel Mikulovská Valtice Pondělí -Pátek Výstavba pasivních staveb profesionalita, rychlost, cena Valtice, tel:

7 Brněnská růže Dne 16. listopadu se naše studentky 2. ročníku, oboru Prodavačka květin/aranžérka, Markéta Grandičová z Hlohovce a Markéta Uhrová z Lanžhota, zúčastnily floristické soutěže Brněnská růže, která se konala v Památníku písemnictví v Rajhradě. Soutěžilo se ve třech tématech: 1. Kytice k vernisáži umělce 2. Šperk pro vernisáž 3. Interiérová dekorace, kde jsme získali 4. místo Přestože studentky byly na této soutěži poprvé, získaly pěkné 8. a 11. místo. Futsal Středoškolská futsalová liga Dne 9. listopadu se v Hustopečích konal 13. ročník středoškolské futsalové ligy v rámci okresu. Účastnila se družstva SOŠ Hustopeče, Gymnázium Hustopeče a SOŠV a SOUZ Valtice. V konkurenci špičkových hustopečských škol, které byly velmi dobře sehrány, jsme obsadili třetí místo. Mgr. Aleš Rylich, učitel Středoškolská futsalová liga dívek Dne 29. listopadu se ve školní hale Střední odborné vinařské školy a Středního odborného učiliště zahradnického ve Valticích konala středoškolská futsalová liga dívek, které se zúčastnily i studentky naší školy. Utkaly se s týmy z Gymnázia Hustopeče, Gymnázia Velké Pavlovice a Obchodní akademie Hodonín. Naše děvčata všechna utkání vyhrála a postoupila tak do krajského kola futsalové ligy dívek, které se uskuteční v lednu Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů! Mgr. Miroslava Pekárková, učitelka Ing. Josef VLK Stavební projekce , Soutěž Flora Olomouc Ve dnech října 2012 se naše studentka 2. ročníku oboru Prodavačka květin/aranžérka, Martina Uhrová z Lanžhota, zúčastnila floristické soutěže Flora Olomouc. Tématem soutěže byl DRAK. Martina se svými spolužačkami vytvořila draka viz foto, a v soutěži vyhrála 3. místo. Draka si můžete prohlédnout v naší učňovské prodejně Solandra na ul. Mikulovské. Moc jí gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů! Výlet za kanál La Manche Ve dnech listopadu jsme navštívili se školou hlavní město Velké Británie Londýn. Po příletu na letiště Stansted, které bylo vybudováno v roce 1942, jsme se autobusem přemístili do londýnské části Willesden Green, kde byl náš hostel. První den ráno nás přivítalo typické anglické počasí. Pršelo téměř celý den, ale to nás neodradilo od zhlédnutí londýnských památek. Byly to Big Ben, Londýnské oko, Westminsterké opatství, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí se sloupem kpt. Nelsona a další. Při TAXI LEV procházce St. James parkem nás překvapily vypasené a ochočené veverky, které se nechaly krmit. Večer jsme zakončili na krásně předvánočně nazdobené Oxford Street. Druhý den jsme se prošli kolem Temže k Tower Bridge a Toweru, který byl používán jako vězení. Byla zde vězněna i královna Alžběta I. Odpoledne část naší výpravy navštívila muzeum voskových figurín Madame Tussaud a ostatní se vydali na stadion Chelsea. Večerní nákupy na Oxford street nemohly chybět. Tím končil náš krátký výlet za památkami Londýna. Toto krásné město plné červených patrových autobusů, stylových telefonních budek a typických taxíků nás všechny uchvátilo a doufáme, že se sem ještě někdy podíváme. Leona Haluzová, 2.B Novoroční zvyky Zavzpomínejme na staré zvyky našich předků, které ještě někteří z nás pamatují. Po období příprav na narození Ježíše Krista, tedy po adventním čase, se oslavoval příchod spasitele. V této době se vystavovaly a vystavují nejen betlémy, ale nastávala také doba koledování. Koledníci chodili s velkou zlatou hvězdou a zpívali štěpánské koledy: Koleda, koleda, Štěpáne! Co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu, koledu, upadl jsem na ledu atd. Tak tomu bylo po válce a ještě několik let potom. Obnoveno bylo koledování ve Valticích až s rozvojem podlužácké činnosti, tedy s činností Borověnky po roce 1996 a později s Valtickou krojovanou společností. V roce 2002 obohatila valtická chasa svoji aktivitu o tzv. hledání služby, kdy v tetkovském oblečení obcházela děvčata chasovní chlapce a slibovala, že na Nový rok nastoupí službu a budou dobře sloužit po celý rok. Poslední prosincový den je zasvěcen památce papeže Silvestra I., jehož sochu můžete spatřit na oltáři ve farním kostele. Kdysi půlnoc, přechod starého roku do nového, ohlašoval zpěvným hlasem ponocný z věže radnice, později se pak Valticemi ozývalo z tohoto místa troubení trubačů, které odstartovalo obchůzky kominíků, kteří nosili do domů kalendáře a přáli zdar v novém roce. Silvestr se klasicky slavíval ve Valticích na hotelu Hubertus za hudebního doprovodu TRIA Milana Koláře. Po půlnočních gratulacích následoval zpěv oblíbené písně T.G. Masaryka Ach synku, synku, kdy jeho někteří aktéři vylezli na stoly a drželi se svorně kolem ramen. Nyní již několik let se chodí slavit příchod nového roku na Kolonádu na Reistně, do Valtického podzemí a na náměstí. Novoroční veselí uzavírali většinou Tří králové, koledníci převlečení za tři krále, aby 7

8 popřáli šťastný nový rok a za odměnu dostali výslužku a někdy i nějaký ten peníz. Valticemi se ozývala 6. Ledna jejich známá koleda My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Před osmi lety začala být organizována paní Aničkou Režňákovou a farníky Tříkrálová sbírka na pomoc lidem v tísni. Letošní období Vánoc ve Valticích ukončil Tříkrálový koncert, který se uskutečnil v neděli 6. ledna v klášterním kostele sv. Augustina. Špičkový stolní tenis ve Valticích Finále bylo o to pikantnější, že oba celky již v Českém poháru zvítězily čtyřikrát a vítěz si pohárovou trofej odveze natrvalo. Současně proběhla i Tříkrálová sbírka a byla také uzavřena výstava betlémů Muzejního spolku Valtice v konventní chodbě bývalého kláštera milosrdných bratří. Lada Rakovská Muzejní spolek Valtice Školní ples Členové KRAPu zvou všechny milovníky plesového veselí na školní ples, který se uskuteční v pátek 18. ledna 2013 v hotelu Hubertus začátek plesu je v hod. Předprodej vstupenek v papírnictví u paní Leony Sobotkové. Zakoupením vstupenky přispějete valtické škole a především jejich žákům na dobrou věc. KRAP Ve sportovní hale na Mikulovské ulici se před kamerami České televize 8. prosince uskutečnilo finále 22. ročníku Českého poháru mužů a žen ve stolním tenise. Kdo z valtických sportovních fanoušků nelenil, mohl vidět v akci nejlepší stolní tenisty, kteří v České republice za zelenými stoly hrají. V ženské kategorii o pohár bojovala družstva MSK ČP Břeclav Gumotex, SK Frýdlant nad Ostravicí, SK Dobré (z Rychnova nad Kněžnou) a SF SKK El Niňo Praha. V kategorii mužů do bojů o trofej zasáhli SF SKK El Niňo Praha, Sokol Králův Dvůr, SK Kotlářka Praha a SKST Liberec. Ženy Břeclavi si vedly velmi dobře a po výhře 5:3 na zápasy (utkání se hraje na pět vítězných zápasů) postoupily přes SK Dobré do finále, kde se potkaly s Frýdlantem, který vede legendární stolní tenistka Marie Hrachová (4. místo na olympiádě 1988 v Soulu, řada medailí z mistrovství Evropy, stříbrná ze čtyřhry na mistrovství světa). Utkání byla velmi vyrovnaná, ale Břeclav byla přece jen o něco lepší a tak si zaslouženě ve Valticích těšila z vítězství 5:3 nad rivalem z Frýdlantu. V mužské kategorii se do finále dostaly podle očekávání nejlepší současné celky - družstva El Niňa a Králova Dvora. Králův dvůr byl lepší a po zásluze zvítězil 5:2. Ing. Dalibor Neděla Hala Alcaplast brownfieldem roku Moderní výrobní hala Alcaplast vyhlášena brownfieldem roku Břeclavská společnost Alcaplast obdržela za svou novou výrobní halu prestižní ocenění Podnikatelská nemovitost roku v kategorii Brownfield roku. Výsledky celorepublikové soutěže vyhlásila Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice AFI ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu v úterý 6. listopadu v pražském Veletržním paláci v Praze. O vítězích rozhodovala specifická kritéria, jako jsou výše investice, typ investice či nová pracovní místa všech firem, Počítače, Internet v areálu nemocnice ve Valticích nabízí PRANÍ A MANDLOVÁNÍ PRÁDLA DOPRAVA ZDARMA Tel.: , VARIABILNÍ HYPOTÉKA za 2,5% s odkladem splátek jistiny až na 10 let INVESTICE KONSOLIDACE PŮJČEK I SPOTŘEBNÍCH ÚVĚRŮ, RYCHLÉ PŮJČKY Kateřina NEŠPOROVÁ mob.: :

9 které se v dané podnikatelské nemovitosti rozhodli usadit. Velkou roli sehrála například i míra společenské prospěšnosti. Nad slavnostním večerem převzal záštitu ministr obchodu a průmyslu Martin Kuba, který také předával ceny vítězům. Ocenili jsme ty nejlepší a věříme, že se stanou inspirací pro ty firmy, které svoji investici v Česku teprve zvažují, uvádí Petr Očko, jež je pověřený vedením agentury CzechInvest. Po cenami ověnčeném školicím středisku Alcaplast Academy, je nová výrobní hala dalším projektem firmy Alcaplast, který na sebe upoutal pozornost široké i odborné veřejnosti. Budova, která byla slavnostně otevřena v dubnu 2012, si vyžádala investici ve výši 220 milionů Kč. Projekt byl podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace Program nemovitosti, a to částkou 110 milionů Kč. Moderní výrobní hala o rozloze 13 tisíc m2 rozšířila celkové výrobní prostory firmy na 30 tisíc m2, tedy téměř na dvojnásobek původní výrobní kapacity. Výstavba nové haly je dalším krokem k rozvoji společnosti a oceněním kvalitní práce našich zaměstnanců, říká generální ředitel společnosti Ing. František Fabičovic a dodává: Díky rozšíření výrobní kapacity budeme moci dosahovat špičkové kvality výroby, produkce bude rychlejší, účelnější. Společnost Alcaplast, která patří mezi přední výrobce sanitární techniky, byla založena v roce 1998 a od té doby se nepřetržitě dynamicky rozvíjí. České jabloně Blaník - plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s malými žebry. JUDr. Ivana Lorenzová Poskytuji rodinného, obchodního, pracovního a správního práva, kontakt Slupka je lesklá, ojíněná, středně tlustá, základní barvu překrývá červené rozmyté líčko téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je světle krémové barvy, středně pevná, rozplývavá, středně až více šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do února až března. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní (Vf), proti napadení padlím jabloňovým je střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny. Odrůda je vhodná pro přeroubování zdravých stromů a lze ji vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Více o odrůdě na internetu - google Blaník -nová perspektivní odrůda. Petra - plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně pravidelného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno žlutou překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, středně tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá v teplejších lokalitách až výborná. Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině září, konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní (Vf), a proti padlí jabloňovým je vyšší. Petra je nenáročná odrůda, kterou můžeme pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Tábor - plod je větší velikosti, kulovitého až ploše kulovitého tvaru. Slupka je lesklá, hladká, středně tlustá až slabší, základní barvu má zeleno žlutou překrytou červeným líčkem většinou ve formě žíhání, částečně přecházející v rozmyté líčko v rozsahu 3/4 povrchu plodu. Dužnina je žlutavé barvy, jemné konzistence, nadprůměrně šťavnatá, středně pevná. Chuť je navinule sladká až nasládlá, slabě aromatická velmi dobrá. Růst je nadprůměrný, koruny vytváří vzpřímené, později rozložité, středně husté. Plodnost je raná, velká a při probírce pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v říjnu a dá se skladovat do února. Proti napadení strupovitosti je rezistentní (Vf) a proti napadením padlím jabloňovým je vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé až středně vzrůstné. Středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. 9 Kvalitní a atraktivní odrůda pro přímý konzum. Můžeme ji vysazovat do všech oblastí vhodných pro pěstování jabloní. Nejlepší kvality dosahují plody ve středních a teplejších polohách. Vltava - plody jsou nadprůměrné velikosti, kulovitého až kulovitě kuželovitého tvaru. Stopka je středně dlouhá, silnější až středně silná. Slupka hladká, středně silná, slabě mastná základní barvu má zeleno žlutou překrytou červení ve formě žíhání přecházející v rozmyté líčko na 1/2 povrchu plodu. Dužnina je středně pevná, krémové barvy, jemná, středně až více šťavnatá. Chuť navinule sladká až nasládlá, aromatická, velmi dobrá až výborná. Růst je bujný, koruny vytváří vzpřímené později rozložité, středně husté. Plodnost raná dosti vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí asi v polovině září, konzumně dozrává v říjnu, skladovat ji lze do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí je rezistentní (Vf), proti napadení padlím jabloňovým je vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé až polo-zakrslé, v horších půdních podmínkách lze pěstovat i na bujných podnožích, na kterých též dobře plodí. Požadavky středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. Plody jsou chutné, atraktivního vzhledu, vhodné pro přímý konzum i zpracování. Odrůdu lze pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně bez chemické ochrany proti houbovým chorobám. Bližší informace o odrůdách můžete získat na kontaktech: telefon: , Děti na kolejích kniha na pokračování... Benešův jabloňový sad 1. Tatínek se ráno z noční nevrátil sám. Přivezl s sebou synovce Zdeňka. Byla středa, takže všechny děti měly volno. I když se viděly často, pokaždé zajásaly. Zdeněk se k nim sice choval u babičky v Podivíně jako jejich vládce, ale ve Valticích si před tetou a strýcem netroufal. Tam byl přirozený a dobrý kamarád. Pojďte, děcka, půjdeme na lokomotivy, lákal třeťák své mladší příbuzné. To totiž bylo něco výjimečného. To on doma neměl. Na lokomotivy půjdete později, zasáhla maminka. Nejdříve ze všeho si vezmete tašky a zajdete k Benešům pro jablka. Něco bude jen tak na jídlo, ale hlavně chci upéct štrůdl. Jé, štrůdl! Bude štrůdl! pomlaskávaly si děti. To si musíme o ta jablka říct, mami? s obavami se zeptala Dana. Nerada někoho o něco prosila. Cítila se v takových situacích jako žebráček. Bylo to přece tak ponižující. Ne, nemusíte, protože pan Beneš mi je nabídl sám. Jen řeknete, že si jdete pro ta jablka. Tak dobře, oddechla si dcerka. Tady máte tašky. Tu menší si vezmi ty, Jendo, a tu větší ty, Zdeňku. Jsi přece jen už velký kluk a víc uneseš. Dano, pro tebe mám tento košíček na ovoce. V tom jablka nepotlučeš. A, Bc. Alexandra Ekrtová nabízí Tel: ,

10 děcka, pěkně za jablka poděkujte. A nezapomeňte pana Beneše pozdravit. Vyřiďte také pozdravy paní Benešové a slečnám. Ano, mami. Ano, teto. Dejte pozor na toho jejich vlčáka. Moc se k němu nepřibližujte, ať vás některého nekousne. Mohli byste dostat vzteklinu, ještě je na rozloučenou varovala. 2. Díky za pozdravy. Slečnám to vyřídím. Nejsou právě doma, přivítala se s dětmi u zadní branky paní Benešová. Pojďte, zavedu vás za panem Benešem. V noci hlídal sad, takže teď vyspává. Podél stodoly se dostali k obytné budově a ocitli se u schodů do sklepa. Vlastně to byl suterén. Místnosti byly čisté a světlé, jen podlaha trochu studila. Studila, ale voněla. Na betonu v té první byla totiž rozložena nádherná velká jablka. Celý sad byl dokonale vyšlechtěný, ať už šlo o letní či zimní plody. V rohu druhé o něco větší místnosti byla trubková postel. Na ní ležel znavený noční hlídkou a zachumlaný do deky sedlák Beneš. Vedle postele stály bedýnky. Táto, probuď se! Vstávej! Slyšíš? Máš návštěvu. Muž vytřeštil zrak. Ale ještě se docela neprobral. Po chvíli se posadil, spustil nohy, protřel si oči, zazíval, prohrábl si těch pár vlasů, co mu na hlavě zbyly, a ještě jednou zívl. Ahoj, mládeži! zachraptěl, když se konečně podíval na své malé návštěvníky. Paní Benešová je v tichosti opustila. Měla v kuchyni na kamnech rozdělaný oběd. Jen aby to špatně nedopadlo. Dobrý den, svorně pozdravily děti. Ahoj! Ahoj! To je dobře, že jste přišli, šohaji. Ale ona je s vámi i sestřička. Mám pro vás jablka. Slíbil jsem je vaší mamince. Vidím, že jste si na ně něco přinesli. Jen ještě chvilku počkejte. Musím se pořádně probrat. Vy jste tři? A já myslel, že mají Müllerovi jen dvě děti, zívl a protáhl se sedlák, až mu kosti zapraskaly. To je náš bratranec Zdeněk. Maminka chtěla, aby nám pomohl, vysvětlila Dana. Do které třídy chodíš? Do třetí. Ale já nejsem z Valtic. Bydlím u babičky v Podivíně. No, vždyť to říkám, že jsi kus chlapa. A dokonce z Podivína. Tak sem dejte ty tašky. Aha, slečna má košík. To je dobře, nabíral zívající pan Beneš z připravených bedýnek nejkrásnější jablka. Tak, tyto máte na jídlo. A teď vám naberu ty horší, ty totiž na štrůdl stačí. Máte rádi štrůdl? Ano. Ano. Maminka říkala, že nám ho upeče, pospíšil si s odpovědí Jenda. A umí dobrý? Moc dobrý. Ňam, ňam, pomlaskávaly si děti. To je správné. Děti mají mít ty nejlepší buchty, aby v dospělosti měly na co vzpomínat, smál se sedlák. To vám pak už nikdy nikdo lepší neupeče. Dospělost byla příliš daleká budoucnost, takže co na to odpovědět? Určitě vám připadám hodně nabručený. Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil Ne, ne, ujišťovaly ho děti. Ale ano. Nikdo se však nemůže divit. Je to tím, že mám veliký vztek. Mám vztek na ty darebáky a zloděje. Pan Beneš se rozběsnil a bušil do stěny. Děti se vylekaly. Co to říká? A je celý rudý ve tváři. Co vám ukradli? troufl si Zdeněk. Eh! mávl rukou sedlák. Už tu byli kvůli sadu. Zalíbil se jim můj sad. Prý mi dovolí v něm dělat hlídače. Můj sad! Chtějí mi ukrást můj sad! Mé životní dílo! No, to jsme to dopracovali! Nejdříve válka a teď ti dacani! Ti darebáci a zloději! Mlč! Mlč před těmi dětmi. Vždyť je vyděsíš, ozvala se ode dveří paní Benešová. Ty opravdu nemáš rozum. Ale mám. Já mám rozum. To těm darebákům chybí. Děti by o tom měly vědět, aby si na ně dávaly pozor, nedal se pan Beneš. Tak ať jim to řeknou jejich rodiče. Pojďte, děti, doprovodím vás k brance, aby vám náš pes neublížil, zlobila se selka. Děkujeme za jablka. Sbohem. Mějte se dobře a pozdravujte doma! Sbohem, rozloučil se pan Beneš a usedl stále ještě rozrušený na postel. Teď tak hned neusne. 3. Mami! Mami! Teto! volaly děti už od branky. V kuchyni však našli jen spícího tatínka. Na plotně něco zasyčelo, takže maminka nemohla být daleko. Už jdu, ozvalo se otevřeným oknem ze dvora. Děti jí šly ke dveřím naproti. V chodbičce odložily tašky a košík na podlahu. Tak co? Dostali jste jablka? Ano. Jsou velká jako balóny. Takové jsi ještě neviděla, nadšeně ukazoval Zdeněk. Podívej! No, copak pan Beneš. Je to známý šlechtitel. Benešovi vás pozdravují, tlumočila Dana. Maminka poděkovala, odnesla jablka do komory a šla dokončit oběd. Z valtického kostela zrovna doléhalo polední vyzvánění, když prostírala na stůl a budila tatínka. 4. U oběda se sešli všichni. I rozespalý tatínek. Pomodlili se a usedli ke kouřící polévce. Počkali, až se tatínek chopil lžíce. Pak teprve také oni začali jíst. Takový byl zvyk. Tati, Benešovi tě pozdravují, tlumočila pozdrav Dana i jemu. Díky. A jak se pan Beneš má? Moc dobře ne. Je hodně naštvaný, předběhl děti Zdeněk. A proč je naštvaný? Co se stalo? Ženské ho neposlouchají? To se nedivím, že ho to dopálilo. Má jich plný dům, odpověděl si tatínek na své otázky sám. Ne. Pan Beneš se zlobí na darebáky a zloděje, vysvětlil Jenda. A na dacany také, přidala se Dana. Jací dacani? Jací zloději? A co mu ukradli? Chtějí mu ukrást sad. Bude tam dělat hlídače, upozornil Zdeněk. On hlídá už teď. Hlavně v noci. A ve dne spí, dodal Jenda. No, to jsou věci! A to víte od něj? zeptala STAVEBNINY VALTICE prodej a výkup starých cihel na hale firmy Molčík na Mikulovské TEL: se maminka. Ano. Jen nevím, jak může někdo ukrást sad. Vždyť sad se nedá odnést. A jací darebáci a zloději? Paní Benešová říkala, že nám to máš, tati, vysvětlit, zvědavě pohlédla na otce dcerka. No To je tak. Ti darebáci a zloději jsou teď naši páni. Ti, co nám vládnou. Vašku! Vašku, prosím tě, mlč! Dovedeš si představit, co by bylo, kdyby to někde řekli? Jsou ještě malí. A víš přece, jak je Dana upovídaná. Co neví, nepoví, vyděsila se maminka. Vždyť je to pravda. Jen ať to vědí. Jen ať vědí, že naši páni mohou krást a kradou. Zloděj zůstane zlodějem, ať si obleče sebelepší kabát. Také zuřím, když si na to jenom pomyslím. Děti, nesmíte o tom nikde mluvit. Bylo by s námi zle. Zavřeli by nás. A co by pak bylo s vámi, zaprosila maminka. A už dost. Podívejte se, jak je venku krásně. Pojďme na lokomotivy, navrhl znovu Zdeněk. Kluci, vy si běžte, ale Dana mi ještě pomůže s nádobím. Jé, zase jenom já. A kluci nemusí. Jen nenaříkej. Oni by to tak dobře neutřeli. Kluci za maminčinými zády udělali na Danu dlouhý nos a šli ven. Obratem však byli zpátky. Jde sem paní Kubíková s Evou a Jirkou, ohlásili návštěvu. Jsou na nádraží. Tak teď nádobí neumyjeme, protože jim dáme oběd, rozhodla maminka. Vašku, ty si běž lehnout do ložnice. Neměl bys klid. A jde s nimi i Asta? s otázkou na rtech vyběhla Dana ven. 5. Podívejte se, děcka, co vám vezeme, přitiskla si k hrudi paní Vanda černé klubíčko. Vytáhla ho z kočárku od Jirkových nohou. Jé, to je naše štěňátko! jásaly děti. Ano. Je vaše. Už víte, jak se bude jmenovat? Je to černé jako čert. Tak co kdyby se jmenoval Čert? navrhla maminka. Čert. Čertík, zajásal Jenda. A kde je Asta? zklamaně se rozhlížela Dana. Asta je ještě u nás s těmi ostatními dvěma štěňátky. Ještě to bez ní vydržíte. Zatím si tu zvyknete na sebe s Čertíkem. Děcka, teď na lokomotivy nelezte, když máme návštěvu. Vando, pojďte, nabrala jsem vám oběd. Až se najíte, půjdeme si sednout na dvůr, nově naplánovala odpoledne maminka. Teto, než se Kubíkovi naobědvají, tak my tu chvilku vylezeme na lokomotivy. Dovol nám to, zaškemral Zdeněk. Dovol jim to, Věro. My nechceme narušovat vaše plány. Tak dobře. Já tu zůstanu s Čertíkem, rozhodla Dana. Přinesla malou deku, přeložila ji a dala na zápraží. Čertíka na ni položila a přinesla mu v misce trochu mléka. Namočila mu čumáček. Netrvalo dlouho a všechno mléko vypil. Vyhříval se na sluníčku a za chvilku usnul. Dana ho lehce hladila a vzpomínala na jeho matku Astu. Táňa Tichá Příště: Čas růží

11 Betlém v Galerii Reistna [VYSVĚCENO] Něco k titulku Úderný text uzavřený do hranatých závorek. Na rozdíl od textu, obaleném v kulatých závorkách, který často přehlížím jako méně důležitou a spíše doplňující informaci, vnímám ostré tvary jako označení něčeho, na co bych si měl dát pozor. Něčeho výjimečného, definitivního. Takový pocit jsem měl i první adventní sobotu ve valtické umělecké Galerii, když odbitím čtvrté hodiny odpolední Mons. Dr. Karel Janoušek posvětil zdejší betlém. Samotné svěcení můžete na vlastní oči shlédnout v reportáži z Galerie na webu břeclavské televize Fenix a o tom, jak probíhala celá Dětská vánoční dílnička, se dočtete v článku MgA. Petry Piharové. Něco k betlému Václav Vaněk se do styku s loutkami dostal už v dětství, kdy jeho otec pracoval ve studiu Jiřího Trnky. Proto vám, co už jste měli to štěstí ho vidět, možná Vaňkův figurální betlém připomíná Trnkovy Broučky. Kulisy, do kterých jsou Vaňkovy figurky zasazeny, vytvořil Valtičan Robert Harapát. Z této spolupráce vzešlo konečné (nebo spíše nekonečné, protože se bude dále rozšiřovat) zobrazení narození Ježíše Krista a klanění králů, jak jsme ho mohli v Galerii obdivovat. Něco k historii Na počátku byla malba. Tedy na počátku středověku, kdy se narození Ježíše Krista znázorňovalo pouze církevními malbami a štědrovečerní mše se sloužily v kostelech. Revoluce přišla za vrcholného středověku. Lidé zatoužili po větším propojení duchovna s živou zkušeností. Toho se chytil František z Assisi, zakladatel františkánského řádu, když v roce 1223 do jeskyně nedaleko obce Greccio v Umbrii nechal postavit jesle a vedle nich živého osla a vola, kde se za přítomnosti vesničanů sloužila i mše svatá. Scéna měla velký ohlas, a tak se napodobovala v řadě italským klášterů. Na Františka navazovaly liturgické hry, kdy postavy Svaté rodiny byly vyřezány ze dřeva, a ostatní hráli živí herci. Dále také mysterijní hry, kde se divadelním způsobem napodobovaly scény z Kristova života. Není zcela jasné, kdy vznikl první betlém, jak ho známe dnes, ale pravděpodobně v roce 1291 rukou sochaře Arnolfa da Cambia, který ho zhotovil na zakázku pro chrám S. Maria Maggiore v Římě. Představoval skupinku asi 70 cm vysokých postav představujících Svatou rodinu a Tři krále. Nedochoval se. Betlémy se stávaly dekorací šlechtických domů (rodiny Medici či Picolomino, jejichž betlém obsahoval 116 figur!) V období pozdní gotiky se objevovala reliéfní zobrazení či deskové obrazy jeslí a Svaté rodiny, které se umisťovaly do postranních prostor kostelů. V 16. století se v našich kostelech stavějí barokní jesličky jako přímí předchůdci dnešního betlému a v roce 1562 se první skutečný betlém objevil v pražském Klementinu. Díky jezuitům a františkánům jsou koncem 17. století jesle běžnou součástí vánoční výzdoby kostelů. Velice populárními byly postavy v životní velikosti. To především kvůli baroknímu věrnému zobrazování skutečnosti. Nejstarší a největší takové jesle můžete dnes spatřit v kostele Panny Marie na Loretánském náměstí v Praze. V roce 1751 byly dekretem Marie Terezie betlémy v kostelech zakázány. Prý odpoutávaly pozornost od samotného církevního obřadu. To trvalo až do konce 19. století. Kostelní jesle byly vyráběny profesionálními mistry, nešetřilo se na ně drahými materiály a scenerie byla zasazená do fantastické biblické krajiny. Na rozdíl od lidové tvorby, která se inspirovala příběhem prosté ženy Marie s děťátkem. Tvořili je často amatérští řemeslníci a byly situovány do české venkovské krajiny. Postavičky vyjadřovaly snahu pomoci bezbrannému dítěti a vedle králů snášely dítěti vše potřebné k životu i prostí lidé. Poptávka po betlémech rostla, ale ne každý si vyřezávaný betlém mohl dovolit. Řemeslníci tedy hledali nové způsoby, jak snížit náklady na výrobu. Začali betlémy lisovat do forem, tvz. kadlubů, z papírové masy, sádrové hmoty, hlinky, těsta nebo vosku. Následně se pak figurky kolorovaly. Koncem 19. století byl trh sériově vyráběnými figurkami přehlcen. Nastoupila éra levných papírových vystřihovacích betlémů. Od 60. let minulého století ale opět o tvorbu jesliček roste zájem. Objevují se betlémy vyrobené například z vizovického pečiva, šustí, slámy, keramiky nebo moduritu. Výroba betlému je rodinným dědictvím, dědí se z otců na syny a pak i na vnuky. Něco k zamyšlení Píšu o Vánocích, adventu a betlému a nemůžu si k tomuto tématu odpustit krátkou kritickou úvahu: Věříte v Boha? Hlásíte se ke křesťanství? Pokud sdílíte duchovní smýšlení tří čtvrtin naší země, tak o tom silně pochybuju. A přesto stále slavíte vánoce, největší křesťanský svátek. Zdobíte borovici, smrček či jedličku, na adventním věnci zapalujete svíčky čekajíc na oslavu výročí Jeho narození a stavíte betlém s ježíškem, Josefem, Marií, tažnými i netažnými zvířaty, králi, kupci, měšťany, sedláky a podobně. Samozřejmě, je to zlidovělá tradice a zvyk je železná košile a já jsem možná až moc troufalý, že se o tom vůbec zmiňuju, ale s přihlédnutím k tomu, že například Židé místo Vánoc slaví Chanuku, přestávám tento zvyk pomalu brát za svůj, protože za křesťana se nepovažuju. Na druhou stranu, abych vyvrátil skepsi předchozích řádek, musím uznat, že jako malý jsem Vánoce miloval a že i nyní si svátky klidu stále svým způsobem užívám, i když by to chtělo více cukroví na stole a otevřených pokladen v supermarketech během předvánočního shonu. Filip Pluháček Květinový horoskop na leden Iris ( ) Lidé narození v tomto období jsou vytrvalí a snaživí, bývají také optimisticky naladění a dokáží druhým poradit a pomoci. Bohužel nedokáži projevit plně své city a při řešení různých problémů se řídí svojí střízlivostí a rozumem. Za přátele a partnery si vyhledávají nejraději stejně schopné a pracovité osoby. Astra ( ) Jedinci v tomto květinovém znamení bývají velmi praktičtí a mají výborné organizační schopnosti, vše umí do posledního puntíku naplánovat a věci také dokáží dokončit i za cenu odříkání. V osobních vztazích na ně bývá spolehnutí, protože jsou věrní, ale žádají ty samé vlastnosti od svých protějšků. Gerbera ( ) Je všeználek, neustále sbírá nové informace, kontakty, je velmi společenská a také je ráda neustále v pohybu, má ráda změnu a vzruch. Nic obyčejného jí nezajímá, má ráda zábavu a sama bývá vtipná a žádnou legraci nezkazí. Je sice citlivá, ale nedává to najevo. Bývá to oblíbený člověk v přátelství i partnerství. zdroj: internet Miroslav Kostiha Penzion "U Kostihů" Prodej ovocných stromků a ovoce Sadová Valtice tel.: mobil:

12 Vánoční dílnička v Galerii Reistna Galerie Reistna připravila v předvánočním čase Vánoční výstavu spojenou s malováním baněk. Pozvaní byli všichni malí, velcí, mladší i ti starší. A všichni přišli a malovali. Mile nás překvapila tak veliká účast dospělých i dětí a jejich originální malířské nápady. Po celých pět dní se o malé i velké malíře starala malérka ze Slezské tvorby v Opavě paní Ludmila Slivková, která se této práci věnuje již 25 let. Její pracovní náplní je foukání baněk, kde je zapotřebí na jeden nádech nafouknout baňku do přesně dané míry s maximálním rozdílem jednoho milimetru. Největší baňky se foukají do průměru 15 cm, těch se vyrábí méně, ale například o průměru 8 cm musí za den nafouknout 720 ks. Její ochota a milé vystupování jen doplnilo příjemnou atmosféru při malování. Vánoční dílničku navštívili mnozí opakovaně, a nebylo výjimkou, že si nově vyučené malérky odnášely celé krabičky vlastnoručně namalovaných baněk. Jako první se na výstavě vyprodaly perníčky paní Reginy Schneiderové, které jsou nejen v této předvánoční době velice žádané. Přestože má plné ruce práce s vánočními perníčky, nezapomněla na děti a připravila pro děti ze školy i školky sladké odměny za namalované baňky. Soutěže o nejoriginálnější vánoční řetěz, kterou vyhlásila Galerie Reistna, se účastnila celá třída družiny paní vychovatelky Žanety Baxové ze ZŠ Valtice. Všechny děti, které se soutěže zúčastnily, byly oceněny sladkou odměnou a skleněnou baňkou, které věnovali manželé Schneiderovi. Ze slov paní vychovatelky: Děti byly mile překvapeny a nadšeny! Celou akci umocnilo sobotní požehnání originálnímu figurálnímu betlému z dílny Václava Vaňka Mons. Karlem Janouškem a pohodové odpoledne za doprovodu cimbálové muziky Fagan Veroniky Jíchové. Atmosféra společně s novým prostředím a chutným občerstvením měla nádech Vánoc a tím splnila záměr celé výstavy. Srdečně vše dobré Vám do nového roku přeje kolektiv pracovníků Galerie Reistna. MgA. Petra Piharová "Výzkumy" ukazují, že pití přináší stejné uvolnění jako jóga Halasana - excelentní pozice pro záda a bolest krční páteře... Setu Bandha Sarvangasana - zklidňuje mozek a unavené nohy... Tak: "Na zdraví!" Součástí výstavy byla i prodejní část, kde svojí prací zaujala paní Zina Juřicová. Její figurky z kukuřičného šustí již procestovaly nejen celou Evropu, ale i takové státy jako je Portoriko, Čína, USA nebo Jihoafrická republika. Srdeční záležitostí se ale pro paní Zinu stal jarmark ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, kterého se každoročně zúčastňuje. V průběhu výstavy předvedla dětem jak takové postavičky z šustí vznikají a těm nejmenším věnovala vyrobené sněhuláčky. Doufám, že jste Silvestrem do Nového roku prošli zdraví a příjemně uvolnění. A tak Vám do toho nového roku přeji hodně štěstí, zdraví a splnění Vašich tajných přání a snů. Šťastný nový rok 2013! Pavlína Vlková, šéfredaktorka Uzávěrka příštího čísla 31. ledna 2013 "ELEKTRIKÁŘ" Vítězslav Krčka Elektoinstalace a hromosvody Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Valtice Mikulovská 175 mobil: mobil: řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXIV. prodejné, cena 5.- Kč vydává Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba: Ing. P. Vlková, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky, inzerce: Ing. P. Vlková , schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC Předplatné: M. Crhonková, tel rie internet lednové číslo, vyšlo

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012

KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 KALENDÁŘ AKCI PRO ROK 2012 LEDEN Diskotéka Termín: 6. 7.1., 13. 14.1., 20. 21.1., 27. 28.1.2012 od 21.00 hod. Místo konání: sál Disco Clubu Kinopolis, ul. Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU

HERNÍ ODPOLEDNE ZAHÁJENÍ ADVENTU 1. 12. 1. 12. 4. 12. 5. 12. 7. 12. 7. 12. 8. 12. HERNÍ ODPOLEDNE Ponořte se s námi do světa her a objevte zapomenuté... Více informací na www.wgtrest.blueforum.cz. Kulturní v Třešti ve hod. Pořádá Klub

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE PROSINEC/LEDEN 2014/2015 MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE KDO JSME Jsme Mládežnický parlament Ivančice a okolí. Působíme od března tohoto roku. Naše skupina na sobě pracuje a vzděláváme se v různých oblastech.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME.

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME. Archiv 6. třídy ČERVEN 2011 prohlédněte si aktuální články k těmto akcím 3. 6. Projektový den Děti dětem, aneb Známe své město? 6. 6. Preventivní program Klima třídy /zde klikněte/ 10. 6. Přírodopisná

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost GALA Skupina Využití Plod Zralost

DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost GALA Skupina Využití Plod Zralost DISCOVERY Skupina: letní Využití: přímý konzum Plod: středně velký až velký, ploše kulovitý, základní barva zelenožlutá, překrytá červeným rozmytým žíháním. Dužnina bílá, sladce navinulá, středně šťavnatá,

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více