Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji"

Transkript

1 Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2

3 Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 5 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 6 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM ZKUŠENOSTI ZAPOJENÝCH ŠKOL Podmínky škol Vizitky škol UKÁZKY Z VÝUKY 25 & $ * ; b 7. UŽITEČNÉ ODKAZY 32 + : : : D : : { : x ; ) % ><

4

5 O projektu Rozumíme penězům CO je projekt Rozumíme penězům? Název Rozumíme penězům sice vyjadřuje jednoznačné konstatování finanční gramotnosti, ale na počátku samotného projektu jeho účastníci obvykle zjistí, že za názvem je třeba udělat otazník. Všichni sice používáme peníze, reagujeme na řadu nabídek na trhu zboží i peněz, rozhodujeme přímo nebo zprostředkovaně o svých financích, ale řadu těchto rozhodnutí konáme intuitivně, bez dostatečného vyhodnocení rizik, nebo naopak se zbytečně konzervativním odstupem. Finanční vzdělávání učitelů je proto zaměřeno nejen na získání potřebných informací k výuce žáků základní školy, ale také na podporu jejich osobní finanční gramotnosti. Jejím základem je dovednost orientovat se ve vlastním rozpočtu, umět jej plánovat a vyhodnocovat. Samozřejmostí je spolupráce s odborníky tj. finančními poradci, poradci pro oddlužování, právníky, sociálními pracovníky. JAK projekt vznikl? Projekt Rozumíme penězům byl vytvořen v roce 2006, a to na základě spolupráce pedagogů, finančních odborníků a pracovníků neziskového sektoru, kteří se zabývají problematikou předluženosti občanů. Garantem a organizátorem projektu bylo o. s. AISIS a projekt byl pilotně ověřován 22 učiteli z pěti základních škol. Učitelé si postupně prošli všemi lekcemi sami, potom je vyzkoušeli ve škole s dětmi. Následná společná reflexe vedla k dalšímu obohacení navržených metodik. V pilotní skupině byli zejména učitelé občanské výchovy, matematiky a ředitelé škol. S finanční i odbornou podporou banky GE Money Bank vznikla posléze kompletní učebnice Rozumíme penězům, která k deseti samostatným lekcím nabízí metodické sešity pro učitele a soubory pracovních materiálů pro žáky. PROČ projekt vznikl? Rozvoj tržního hospodářství v naší republice vytvořil nové ekonomické podmínky pro všechny občany. Současné generace na ně nebyly nijak připraveny. Projevuje se to tím, že lidé většinou tíhnou ke konzervativním způsobům ukládání peněz, které znají z minulé doby. Nedovedou rozložit své úspory tak, aby snížili možná rizika, a nedovedou uvažovat dostatečně racionálně ani v otázce zadlužování. Zadlužení obyvatelstva výrazně stoupá a narůstá také počet exekucí. To všechno jsou především důsledky nedostatečné finanční gramotnosti. Stát na tuto situaci reaguje požadavkem systematického finančního vzdělávání. Standardy finanční gramotnosti zpracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), kladou na základní a střední školy konkrétní požadavek, vybavit své žáky znalostmi i dovednostmi z oblasti peněz, domácího hospodaření a finančních produktů. Proč začínat s finančním vzděláváním už od základní školy? Děti tohoto věku se dnes stávají vyhledávanou cílovou skupinou nejen pro obchodníky, ale také pro finanční instituce. Útočí na ně reklamy, nabídky, módní trendy a děti dělají svá první finanční rozhodnutí v roli spotřebitelů a uživatelů služeb. JAKÉ je poslání projektu Rozumíme penězům? Smyslem projektu není vychovávat podnikatele, ale pomoci dětem rozumět situacím, které souvisejí s financemi a s kterými se každodenně setkáváme. Obklopují & $ * ; b + 3: : : D : : { : x ; ) % ><

6 nás, ať chceme, či nechceme, nemůžeme jim utéci. Finanční vzdělávání má žákům napomoci k tomu, aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, aby si byli vědomi důsledků svého rozhodnutí a nenechali se manipulovat reklamou nebo lákavými nabídkami. CO projekt nabídl zapojeným školám? Byly to především vzdělávací semináře v rozsahu 80 hodin pro dva vybrané zástupce z každé školy. Na těchto seminářích měli účastníci možnost postupně se aktivně seznámit se všemi tématy (lekcemi) projektu. Hledali řešení nabízených situací, prožili si zkušenost z práce ve skupinách (modelových domácnostech). Důležitá byla i možnost vzájemné konzultace metodických otázek a odborné konzultace s bankéři, finančními poradci a právníky. Finanční vzdělávání svým obsahem i metodikou prochází téměř všemi vzdělávacími oblastmi. Z tohoto důvodu práce na projektu začínala v každé ze zapojených škol společným seminářem pro celý pedagogický tým. Škole to umožnilo nastartovat potřebnou diskuzi o pojetí a organizaci finančního vzdělávání ve svých podmínkách. Podobným způsobem byl celý projekt i ukončován. Školy zapojené do projektu získaly rovněž kompletní učebnici a metodickou i odbornou podporu v podobě webových stránek technické vybavení a osobní konzultace ve výuce. KDO se projektu zúčastnil? V Libereckém kraji byly z přihlášených zájemců do projektu zařazeny školy: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou; Koordinátoři: Kateřina Feřtová, Martina Tomášková Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o.; Koordinátoři: Lucie Jandová, Miluše Nováčková Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace; Koordinátoři: Václav Linhart, Zuzana Henychová Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice; Koordinátoři: Hana Nýdrlová, Irena Grosmanová Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace; Koordinátoři: Anna Prchlá, Radka Kovářová Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace; Koordinátoři: Hana Vosátková, Ondřej Bartůšek Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy; Koordinátoři: Vlastimil Tuťálek, Ivan Skalský Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace; Koordinátoři: Lucie Bartošová, Ivana Šolcová Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant, okres Liberec; Koordinátoři: Gabriela Hanzlová, Hana Kulhavá Základní škola Dubá; Koordinátoři: Jiří Ehrenberger, Jana Kebrlová 4

7 Standardy finanční gramotnosti (MŠMT) Standard pro ZV 1. stupeň Obsah - hotovostní a bezhotovostní forma peněz - způsoby placení - banka jako správce peněz Výsledky - používá peníze v běžných situacích - odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze Obsah - rozpočet, příjmy a výdaje - domácnosti - nárok na reklamaci Výsledky - na příkladu ukáže, proč není možné realizovat všechny chtěné výdaje Obsah - úspory - půjčky Výsledky - vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy Peníze Obsah - nakládání s penězi - tvorba ceny - inflace Hospodaření domácnosti Finanční produkty Standard pro ZV 2. stupeň Výsledky - na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení - na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH - objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny - popíše vliv inflace na hodnotu peněz Obsah - rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti, základní práva spotřebitelů Výsledky - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů - objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu - vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele Obsah - služby bank, aktivní a pasivní operace - produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků - pojištění, úročení Výsledky - uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice) - uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) - vysvětlí význam úroku placeného a přijatého - uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít & $ * ; b + 5: : : D : : { : x ; ) % ><

8 Standardy projektu Rozumíme penězům A. Oblast - Hospodaření domácnosti Domácnost Cíle definovat osobní životní potřeby a jejich prostřednictvím poznat možnosti, jak tyto potřeby uspokojit a získat určitou životní úroveň přivést žáky ke specifikaci očekávané životní úrovně v rámci modelové domácnosti Očekávané výstupy žáka pojmenuje požadavky na šťastný a spokojený život (potřeby) třídí pojmy (potřeby) podle zadaných kritérií kriticky posuzuje vlivy, které ovlivňují jeho potřeby a způsob jejich naplňování rozpozná nejčastější reklamní strategie aplikuje získané zkušenosti z naplňování osobních potřeb, domýšlí souvislosti vytvoří žebříček svých životních hodnot porovnává své osobní hodnoty s hodnotami druhých vysvětlí, podle čeho je posuzována životní úroveň navrhuje řešení finanční situace z pohledu fiktivní role v modelové domácnosti diskutuje, argumentuje, prezentuje své návrhy hodnotí, sebehodnotí, reflektuje Učivo domácnost a hospodaření pojmy, historie, vývoj potřeba pojem, struktura, charakteristika spotřeba uspokojování potřeb, prostředky (statky, služby) vlivy na výběr a uspokojování potřeb věk, zájmy, tradice, reklama, vrstevníci apod. životní úroveň charakter, vlivy struktura majetku, majetek movitý, nemovitý, hmotný, nehmotný životní hodnoty, hierarchie hodnot Rozpočet domácnosti Cíle přivést žáky k vytvoření a pochopení základní struktury rozpočtu domácnosti v souvislosti s hospodařením schodkovým, přebytkovým nebo vyrovnaným přivést žáky k vytvoření návrhu fiktivního rozpočtu domácnosti Očekávané výstupy žáka vyjmenuje, vysvětlí zdroje příjmu do rozpočtu domácnosti vyjmenuje, vysvětlí pravidelné výdaje domácnosti vysvětlí pojem příjem, výdej zjistí různé možnosti hospodaření domácnosti, vysvětlí jejich výhody a nevýhody navrhne strukturu fiktivního rozpočtu domácnosti, založí model rozpočtu uvede příklad majetku movitého a nemovitého vysvětlí pojem peníze, jejich vývoj, formy, vlastnosti a funkci kalkuluje náklady na osobní zájmy členů modelové domácnosti popíše souvislosti mezi životními etapami, životními hodnotami a rozpočtem domácnosti zapracuje do fiktivního rozpočtu náklady na osobní zájmy členů domácnosti a ostatní vlivy zvažuje riziko finančního rozhodování Učivo příjmy pravidelné (mzda, plat, odměna), nepravidelné, nečekané výdaje pravidelné výdaje (nájem, daně, poplatky apod.), neočekávané výdaje finanční rezerva na jiné situace bilance rozpočet vyrovnaný, schodkový, přebytkový, využití přebytků, krytí schodku hodnota peněz 6

9 Vliv státu Cíle zprostředkovat poznání aspektů, které zasahují do rozpočtu domácnosti objasnit souvislosti mezi rozpočtem domácnosti a státu zapracovat tyto předchozí souvislosti do návrhu fiktivního rozpočtu Očekávané výstupy žáka vysvětlí vliv státu na hospodaření domácnosti vysvětlí pojem daně a různé typy daní vysvětlí pojem dávky, uvede jejich příklad, vysvětlí zdroje státních dávek vysvětlí souvislosti mezi hospodařením státu a domácnosti vysvětlí pojmy zdravotní pojištění, sociální pojištění zjistí pomocí tabulky (kalkulátoru) výši povinných odvodů ze mzdy plánuje rozpočet se znalostí čistého příjmu (čistá mzda, včetně dávek) vypočítá celkové životní minimum modelové domácnosti Učivo daně přímé, nepřímé státní dávky a příspěvky zákonné pojištění zdravotní, sociální státní rozpočet příjmy (daňové příjmy, pojistné, nedaňové příjmy - odvody rozpočtových organizací) a výdaje (neinvestiční, sociální dávky, investiční) Ekonomická jistota domácnosti Cíle poznat možnosti / nástroje ekonomického zajištění rozpočtu domácnosti zapracovat do fiktivního rozpočtu domácnosti příklady konkrétních opatření Očekávané výstupy žáka vysvětlí, čím přispět k ekonomické jistotě domácnosti rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví bytu, uvede jejich příklad orientuje se v možnostech životního pojištění orientuje se v ekonomických souvislostech pojištění majetku rozpozná základní rizikové faktory některých nabídek pojištění vysvětlí pojem investice, objasní vzájemný vztah mezi výnosem a rizikem investice Učivo opatření ze strany domácnosti vytváření finanční rezervy, pojištění, investice pojištění - životní, důchodové, úrazové, investiční, penzijní investice - podnikání, zisk, posuzování rizika investic opatření ze strany státu - státní garance vkladů, Česká národní banka (ČNB), finanční dohled státu, opatření proti padělání peněz, právo vlastnické a živnostenské, spotřebitelská práva, práva nájemníků Osobní rozpočet dítěte Cíle uvědomit si a rozpoznávat aspekty ovlivňující rozhodování v rámci domácího rozpočtu a plánovat domácí rozpočet s přihlédnutím/respektováním těchto aspektů vyčlenit z hospodaření domácnosti osobní hospodaření každého jejího člena, zaměřit pozornost na hospodaření dětí přivést žáky k porovnání zkušeností získaných na modelovém hospodaření se svými reálnými zkušenostmi z osobního života Očekávané výstupy žáka dodržuje zásady hospodárnosti, rozhoduje se zodpovědně, zvažuje všechny aspekty, zvažuje souvislosti, porovnává možná řešení popíše, objasní vlastní způsob zacházení s penězi, se svým nebo svěřeným majetkem, porovná s principy odpovědného hospodaření rozpozná rizikové faktory hospodaření s penězi, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi Učivo zodpovědné rozhodování, tlak médií a okolí, diktát módy, plánování osobní náklady, položky v rozpočtu, etická pravidla rozhodování mobilní telefon, tarify, služby, orientace v nabídce výhodných nákupů a služeb peněžní operace, platby, platební karta, finanční produkty pro děti & $ * ; b + 7: : : D : : { : x ; ) % ><

10 B. Oblast - Odpovědné rozhodování Co je finanční rozhodování Cíle motivovat žáky k diskusím o různých kritériích rozhodování (kritéria osobní, společenská, ekonomická, etická, ekologická) vést žáky k logické argumentaci svých názorů a tvrzení, k vnímání souvislosti jevů, k ochotě měnit své představy na základě nově zjištěných faktů Očekávané výstupy žáka vysvětlí pojem finanční odpovědnost v širších souvislostech uvede praktické příklady zodpovědného finančního rozhodování posoudí a zhodnotí konkrétní příklady finančních událostí zdůvodní svou volbu povolání z pohledu finanční odpovědnosti používá k řešení situace kritéria finanční odpovědnosti a etického rozhodování Učivo souvislosti finančního rozhodování volba povolání, bydliště, životní styl, půjčky apod. motivace a etika v rozhodování motivace vnitřní a vnější, zvažování dopadů na ostatní, na životní prostředí a na společnost; morálka, reflexe klíčové kompetence potřebné k zodpovědnému rozhodování výběr povolání jako první zásadní finanční rozhodnutí, vliv výběru povolání na budoucí finanční status a rozhodovací potenciál vzdělání jako nositel společenského statusu, vzdělání jako možnosti širšího výběru povolání specifika života ve městech, malých či větších obcích výhody, úskalí, finanční náročnost finanční události, které mě mohou potkat výhra, dědictví, pojistné plnění, výplata dlouhodobého spoření či odchodného, dluhy (soukromým osobám, přátelům, bankám, úvěrovým a jiným splátkovým společnostem, státním institucím), leasing apod. specifika vybraných finančních událostí Informace a práce s nimi Cíle naučit žáky orientovat se v rámci řešení finančních situací v informačních zdrojích, jejich možnostech a kvalitách naučit žáky kriticky pracovat se získanými informacemi naučit žáky získané informace propojit a využívat je pro odpovědná finanční rozhodnutí zprostředkovat informace o tom, kam se mohu obrátit o bezplatnou radu, pomoc, konzultaci Očekávané výstupy žáka rozeznává různé informační zdroje, orientuje se v nich, vybere vhodný zdroj třídí vybrané informace dle zvolených kritérií (korektnost, pravdivost, úplnost) analyzuje/vyhodnocuje konkrétní příklady finančního rozhodování/finanční situace, zaujímá k nim postoj, svá tvrzení dokáže vysvětlit a obhájit reflektuje svůj nejčastější způsob rozhodování, dokáže jej racionálně posoudit a měnit orientuje se v nabízené pomoci občanských sdružení, poraden, státních institucí připraví se na rozhovor s pracovníkem finanční instituce, vyhodnotí a posoudí získané informace, zváží jejich použití pro své rozhodování Učivo informační zdroje a jejich důvěryhodnost, kritéria pro posouzení pojmy a jejich význam úroveň a důvěryhodnost informace, údaje, fakta, názory, dezinformace, informace zkreslené záměrně a nezáměrně, informace nedostatečné, neúplné jak získávat informace - netištěné (rozhovor s bankéřem, finančním poradcem), úplné a pravdivé informace, jak s nimi nakládat při svém rozhodování 8

11 Zadlužení osobní a zadlužení domácností Cíle zprostředkovat pochopení rozdílů mezi zadlužením osobním a zadlužením domácnosti zprostředkovat pochopení rozdílů mezi zadlužováním a předlužováním Očekávané výstupy žáka zdůvodní své rozhodnutí pro úvěr posoudí, koho se zadlužení dotýká (osoby, domácnosti) vysvětlí rozdíl mezi zadlužením a předlužením, uvede příklady z praxe z předložených údajů spočítá cenu úvěru, dobu splácení, zatížení domácího rozpočtu pojmenuje rizika, která jej mohou v životě potkat a omezit tak možnost splácení úvěru vysvětlí základní pojmy nezbytné pro porozumění smlouvy, orientuje se ve smlouvě vysvětlí, proč je třeba dokument před podepsáním přečíst a porozumět jeho obsahu Učivo motivace zadlužování, rozdíl mezí potřebností a chtěním mít, racionální posuzování priorit, hierarchie hodnot motivace zadlužování vnější motivace, vliv reklamy, módy, vrstevníků apod. na nákup zboží pojmy zadlužení a předlužení, rozdíl mezi nimi, tíha zadlužení, délka závazku, finanční zátěž, cena úvěru, výběr věřitele, riziko a jeho posouzení zásady zdravého zadlužování, plánování, bilance příjmů a výdajů životní události předvídatelné a nepředvídatelné, příklady ze života, smlouva a její ujednání Předlužení osobní a předlužení domácností Cíle zprostředkovat pochopení rizika předluženosti zprostředkovat přehled o možnostech řešení situace předlužení Očekávané výstupy žáka vysvětlí postup věřitelů při nesplácení pohledávky a možnosti řešení exekuce orientuje se v základních zákonných úpravách o exekuci vyjmenuje základní kroky, jak postupovat při neschopnosti splácet vyjmenuje možnosti, kam se obrátit o pomoc při řešení obtížné finanční situace Učivo důsledky neuvážlivého zadlužení cesta od zadlužení k předlužení, příčiny, signály, konkrétní příklady z praxe příznaky předluženosti - co se děje, když nemohu splácet, postup věřitelů při nesplácení efektivní řešení předluženosti - kontakt a komunikace s věřitelem možnosti hledání zdrojů - navýšení příjmu, přepracování plánu hospodaření domácností vyhledání pomoci v oblasti finančních služeb & $ * ; b + 9: : : D : : { : x ; ) % ><

12 C. Oblast - Finanční produkty a služby Peníze, svět peněz Cíle zprostředkovat základní orientaci v systému existence, oběhu a ochrany peněz Očekávané výstupy žáka vyjmenuje, vysvětlí důvody existence peněz jako formy obecné směny vysvětlí vlastními slovy důvod existence více druhů peněz a vyjmenuje je popíše vlastními slovy, jak peníze vznikají a jak se dostanou k nám rozpozná alespoň jeden ochranný znak bankovek, vysvětlí smysl ochrany bankovek zjistí měnu určité země a její kurz vysvětlí, kde je možno platit eurem a zjistí aktuální kurz vůči koruně vysvětlí důsledky inflace na konkrétních příkladech, dopad na reálnou hodnotu peněz vysvětlí vlastními slovy důvody existence centrální banky pojmenuje funkce centrální banky jako kontrolora bankovního sektoru, vysvětlí důvody existence České národní banky, uvede důvody ochrany a regulace peněžního trhu vysvětlí vliv státu na oběh peněz, orientuje se v existujících finančních institucích pojmenuje rozdíly mezi jednotlivými institucemi a vysvětlí je vlastními slovy pojmenuje základní typy účtů Garantka a lektorka projektu RP - Jitka Kašová Učivo soudobé formy peněz - drobné mince, bankovky, peníze jako uchovatel hodnoty jak se peníze dostávají do oběhu aneb pouť bankovek od emise ke spotřebiteli ochranné prvky proti padělání peněz a jejich smysl měna tuzemská a zahraniční, euro, euro v ČR inflace, reálná a nominální hodnota peněz peněžní produkty a peněžní služby centrální banka, obchodní banky, nebankovní sektor, smysl a funkce centrální banky základní druhy finančních institucí (pojišťovny, banky, penzijní fondy, investiční fondy, leasingové společnosti, společnosti splátkového prodeje) a jejich srovnání očima spotřebitele 10

13 Charakteristika projektu Rozumíme penězům Způsob výuky K dosažení očekávaných výstupů docházeli žáci prostřednictvím skupinové práce (modelové domácnosti) řešením konkrétních modelových situací spojených s finančním rozhodováním aplikací modelové situace do fiktivního rozpočtu domácnosti studiem a rozborem informačních materiálů diskusí a konzultací s odborníky/diskusí nad odbornými materiály prožitkovými a aktivizujícími metodami výuky & $ * Organizace výuky Projekt může být realizován a) v plném rozsahu prostřednictvím samostatného předmětu volitelného předmětu dlouhodobého projektu v rámci občanské výchovy, matematiky, volby povolání apod. několika jednodenních projektů b) částečně v rámci integrace do výuky občanské/rodinné výchovy, matematiky, volby povolání jednodenních projektů Rámcový obsah projektu a) Hospodaření domácnosti domácnost rozpočet domácnosti vliv státu ekonomická jistota domácnosti osobní rozpočet dítěte b) Odpovědné finanční rozhodování co je finanční rozhodování informace a práce s nimi zadlužení osobní a zadlužení domácností předlužení osobní a předlužení domácností c) Peníze, finanční produkty a služby peníze, svět peněz platební styk finanční služby základní finanční produkty ; b + 11: : : D : : { : x ; ) % ><

14 Zkušenosti zapojených škol Podmínky škol Školy zapojené do projektu Rozumíme penězům měly za úkol během 1,5 roku vyzkoušet zavádění výuky finanční gramotnosti s použitím získané metodiky. Cílem bylo zjistit, jaká forma výuky bude konkrétní škole nejvíce vyhovovat, do kterých ročníků jednotlivá témata (lekce) umístit a s jakými vyučovacími předměty výuku propojit. Protože účastníkem projektu byla vždy celá škola, do určité míry se přitom ukázaly i její silné a slabé stránky schopnost společné komunikace, úroveň znalosti a pochopení školního vzdělávacího programu (ŠVP), ochota sjednotit se v používaných výchovně vzdělávacích strategiích, orientace v efektivních metodách výuky, otevřenost dalšímu vzdělávání, schopnost nadhledu a přijímání změn atd. Významnou součástí společného vzdělávání byla vzájemná výměna zkušeností. Koordinátoři si na svých setkáních poskytovali konkrétní ukázky způsobů, pomocí kterých je možné projekt Rozumíme penězům realizovat. Projekt Rozumíme penězům odhaloval také silné a slabé stránky žáků: kvalitu jejich pracovních návyků (dovednost práce s pravidly, používání vlastního názoru, argumentování, experimentování, schopnost dotahovat práci do konce apod.) úroveň získaných klíčových kompetencí (dovednost pracovat s informacemi, prezentovat, řešit problémy atd.) schopnosti aplikovat a zosobňovat získané poznatky, propojovat je se svými zkušenostmi, činit opatření směrem k vlastnímu životu, vlastní praxi Projekt Rozumíme penězům je nejen nositelem tématu finanční gramotnost, ale také metodickým příspěvkem pro zvýšení efektivity výuky. Je postaven na činnostním učení, preferuje výukový model E U R a metodu projektové výuky. Do jaké míry se jednotlivým školám podařilo využít potenciálu projektu, můžeme posoudit z jejich následujících příspěvků. Nejdůležitějším faktem zůstává, že všechny tyto školy nastartovaly svůj vlastní proces hledání. Je potřeba jim popřát, aby v něm úspěšně pokračovaly a aby práce na projektu přinášela radost i poučení jim samotným a hlavně jejich žákům. Vizitky škol Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Vizitka školy: Základní škola T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem. Škola má v současné době dvanáct tříd, pět na prvním a sedm na druhém stupni. Z toho jsou čtyři třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - 6. A, 7. A, 8. A, 9. A (částečně). Celkem školu navštěvuje 265 žáků. Pedagogický sbor tvoří zkušení i začínající pedagogové a dvě vychovatelky školní družiny. Všichni učitelé se díky nabídce dalších vzdělávacích programů nebo zapojením do projektů nadále vzdělávají. V nedávné době se pedagogové účastnili projektu Učíme kompetence kompetentně, který byl zahájen v říjnu 2008 a ukončen v březnu Na škole fungují dvě oddělení školní družiny, v nichž tráví po vyučování čas někteří žáci prvního stupně. V rámci školní družiny mají žáci možnost účastnit se různých, i několikadenních, výletů a sportovních her. Od školního roku 2007/2008 vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu Každý něco umí. Žáci naší školy procházejí v rámci výuky každý rok různými projekty, jejichž výstupy pak prezentují před rodiči nebo spolužáky. Žáci si od sedmé třídy mohou zvolit z nabídky volitelných předmětů: informatika, humanitní seminář, ruční práce, sportovní hry, rýsování a modelování, přírodovědný seminář, anglický jazyk a německý jazyk (začátečníci i pokročilí). 12

15 Každoročně škola pořádá Evropský týden a školní jarmark zaměřený na konkrétní téma, kterého se žáci školy aktivně účastní, buď různými vystoupeními, nebo zhotovením a prodejem vlastních výrobků. Více aktuálních informací o naší škole a jejích aktivitách naleznete na webových stránkách Zkušenosti z výuky projektu Rozumíme penězům: Do projektu Rozumíme penězům jsme se zapojili ve školním roce 2009/2010. Učitelé absolvovali jednodenní úvodní seminář a dva zástupci školy se začali účastnit seminářů společnosti AISIS. K zapojení do projektu nás vedly především základní neznalosti žáků v oblasti finančního vzdělávání, což jsme se rozhodli změnit. Naše původní očekávání od projektu bylo naplněno. Získali jsme materiály k výuce a dva učitelé byli proškoleni v metodice finanční gramotnosti i v odborných tématech této problematiky. Ještě koncem školního roku 2009/2010 jsme se rozhodli vyzkoušet formou projektových dnů úvodní lekci projektu Hospodaření domácnosti v devátém ročníku a po menších úpravách i ve čtvrtém ročníku. Během školního roku 2010/2011 probíhala výuka finančního vzdělávání opět Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. Vizitka školy: Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. je soukromou základní školou v České Lípě, zařazenou do sítě škol MŠMT České republiky. V tomto školním roce zahájila již 18 let svého působení. Škola má 130 žáků a 20 pedagogických pracovníků. Co je pro školu charakteristické? nízký počet žáků ve třídě (cca 15 žáků) individuální přístup a vzdělávání žáků podle jejich individuálních potřeb, talentu a nadání; důraz je kladen na osobní rozvoj každého žáka, rozvoj emoční inteligence; každé dítě je pro nás jedinečná osobnost. v devátém ročníku v rámci předmětu volba povolání, a to formou projektových dnů. Na prvním stupni pak žáci páté třídy navázali na své znalosti z předchozího ročníku v rámci projektových dní. Prozatím jsou do aktivního finančního vzdělávání zapojeni dva pedagogičtí pracovníci, kteří prošli školením, a pedagog vyučující předmět volba povolání v deváté třídě. V příštích letech bychom chtěli do finančního vzdělávání zapojit více učitelů. Žáci zapojení do projektu Rozumíme penězům k němu přistupovali většinou s nadšením, ochotou diskutovat o penězích a finančních produktech. Aktivně se zapojili i žáci, kteří ne vždy ve skupinách dokáží plnohodnotně pracovat. V rámci ŠVP je finanční vzdělávání začleněno do předmětů člověk a jeho svět (na prvním stupni) a do volby povolání (na druhém stupni). Počítá se také s projektovými dny. Budoucnost finančního vzdělávání ve škole: S finančním vzděláváním počítáme i do dalších let. A to nejen v rámci předmětů, ale také během projektových dnů. Jde nám o provázanost výuky v rámci předmětů člověk a jeho svět, volba povolání, matematika aj. Naším cílem je, aby žáci dokázali použít znalosti v reálném životě, dokázali si poradit s nabídkou finančních produktů a nenechali se oklamat. Chtěli bychom také, aby se na výuce podíleli různí učitelé, kteří by mezi sebou spolupracovali a předávali si zkušenosti z výuky. rodinné prostředí malé školy, bezpečné klima moderní interiér a vybavení školy (interaktivní tabule, dataprojektory, počítače ve třídách, 2 počítačové učebny), moderní metody výuky, moderní učební pomůcky kvalitní, kvalifikovaní učitelé, kteří se neustále školí a dále vzdělávají každému žákovi je k dispozici školní psycholog a logoped školy - dokážeme kvalitně pracovat s vadami řeči kvalitní vzdělání podle vlastního ŠVP Klíč k životu - naše škola se stala vzorovou základní školou a má výborné hodnocení Českou školní inspekcí & $ * ; b + 13: : : D : : { : x ; ) % ><

16 přátelská a otevřená atmosféra mezi žáky, učiteli a rodiči zapojení žáků do mezinárodních projektů projektové vyučování, kooperativní učení, činnostní a experimentální výuka výuka angličtiny už od mateřské školy, vyšší počet hodin anglického jazyka, půlené hodiny, získání certifikátu YLE informatika od 1. třídy výuka čtení tzv. genetickou metodou - vysoká čtenářská gramotnost individuální plány pro nadané děti, individuální plány pro žáky se specifickými poruchami učení volitelný německý jazyk od 3. třídy pravidelná činnost v komunitních kruzích, portfolia žáků nabídka širokého spektra zájmových kroužků zdarma příprava žáků, kteří přechází na víceletá gymnázia účinný systém prevence organizujeme letní tábor, školy v přírodě rodiče s dětmi se můžou společně zúčastnit Tvořivých dílen spolupráce se Soukromou podnikatelskou střední školou - Ekonomický klub Klíč muzikoterapie je součástí hudební výchovy Popis modelu výuky Rozumíme penězům: Naše škola se již před zahájením projektu Rozumíme penězům velmi zajímala o finanční vzdělávání. Žáci mohli navštěvovat zájmový kroužek Ekonomický klub, který byl zaměřen na finanční gramotnost. Zapojení do projektu Rozumíme penězům bylo dalším krokem, který pomohl naší škole rozvíjet se v tomto směru. Od minulého školního roku byl nově zařazen do 9. ročníku předmět finanční gramotnost v rámci předmětu praktické činnosti. Tento předmět měl hodinovou dotaci a byl vyučován 1x za 14 dní (vždy 2 vyučovací hodiny). Celý pedagogický sbor byl o projektu Rozumíme penězům informován a mohl získané informace využívat ve výuce. V rámci výuky byly využívány všechny získané materiály. Vynikající zkušenost máme s pracovními sešity, které učitelům ve výuce výrazně pomáhají. Tento školní rok (2011/2012) bude výuka probíhat 1x týdně (1 vyučovací hodina). Budoucnost finančního vzdělávání ve škole: Ve výuce finanční gramotnosti budeme určitě stále pokračovat. Učitelé na 1. stupni zapojí témata finančního vzdělávání automaticky do výuky. Na 2. stupni bude finanční vzdělávání realizováno zejména v předmětu finanční gramotnost v 9. třídě (1 hodina týdně). V ostatních třídách bude uskutečňováno v rámci mezipředmětových vztahů a dalších vzdělávacích oborů. Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 14 Vizitka školy: Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Její kapacita je 500 žáků. V průměru se počet žáků ve škole pohybuje kolem 400 žáků, počet tříd je 17. V pěti třídách se vyučuje podle upravených osnov se zaměřením na výpočetní techniku. Naše škola je školou sídlištní. Jedná se o sídliště, ve kterém žije nejen mnoho sociálně slabších rodin, ale zároveň mnoho žáků školy pochází i z velmi nepodnětného rodinného prostředí. Žákům poskytujeme širokou nabídku volnočasových aktivit. Vzhledem k menšímu počtu dětí panuje ve škole klidná atmosféra. Každý vyučující zná žáky školy, jejich klady i nedostatky. Žáci znají dobře zaměstnance školy, na každého z nich se mohou kdykoliv obrátit s žádostí o radu a pomoc. Žáci jsou vedeni k pocitu sounáležitosti a spoluzodpovědnosti za svou školu. Škola má dobré prostorové podmínky. Využívá hlavní budovu, tělocvičnu, 4 místnosti školní družiny a suterénní prostory pro školní klub. Pět učeben (z celkového počtu 21) je využíváno jako odborné učebny jazyků, výpočetní techniky a výtvarné výchovy. Tři učebny jsou poloodborné, a to učebna fyziky, přírodopisu a hudební výchovy. Kromě budov je součástí školy i rozsáhlá zahrada a hřiště. Škola je vybavena více než 50 počítači v síti (další jsou mimo síť), skenery, digitálními fotoaparáty, vypalovací CD-RW/ DVD-RW, digitální kamerou se střižnou, tabletem

17 a mikrovlnným připojení k internetu. Postupně dodáváme do všech tříd nový nábytek, moderní učební pomůcky, DVD přehrávače, interaktivní tabule, dataprojektory apod. Pedagogičtí pracovníci využívají sborovnu (vybavená PC, internetem, tiskárnami, kopírkami), kabinety a laboratoř (vybavená počítačovou technikou - střižnou, ozvučovacím zařízením). Škola je také dostatečně zařízena pro sportovní vyžití žáků, navíc využívá možnosti spolupráce s oddílem stolního tenisu SKST Liberec. Pedagogický sbor tvoří 25 učitelů a 4 vychovatelky školní družiny. Na 1. stupni vyučuje 8 učitelů na 2. stupni působí 17 učitelů. Několik učitelů na 2. stupni vyučuje externě. Sbor je věkově pestrý, od začínajících až po zkušené pedagogy. Prioritami dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) jsou psychologie, pedagogika, moderní metody v didaktice předmětu, práce s výpočetní a komunikační technikou, studium jazyků, etická výchova, finanční gramotnost. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik sociálně patologických jevů, metodik a správce informační a komunikační technologie. Dva učitelé mají kurz první pomoci. Profil žáka Základní školy, Liberec, Vrchlického 262/17 je souhrn schopností, dovedností, vědomostí a postojů, ke kterým směřuje výchovně vzdělávací proces ve škole i mimo výuku. Dílčí úkoly jsou uvedeny ve výstupech jednotlivých předmětů a ročníků, ve školních pravidlech, samotném učivu a celkovém klimatu školy. Popis modelu výuky Rozumíme penězům: Po konzultaci vedení školy a pedagogického sboru jsme se rozhodli zařadit jednotlivá témata projektu Rozumíme penězům postupně do výuky, hlavně v předmětech výchova ke zdraví a rodinná výchova. Finanční vzdělávání dosud probíhalo i v jiných předmětech, jen nebyl kladen takový důraz na provázanost. Ta nastala až s finanční vzděláváním v rámci projektu Rozumíme penězům. Matematika, občanská výchova, dějepis, ale i ostatní předměty v sobě obsahují část vzdělání, která směřuje žáky k samotným financím, k zodpovědnému rozhodování o financích a o životních potřebách, zkrátka o životě ve světě financí jako takovém. Výuka finanční gramotnosti probíhá také na prvním stupni. Děti se seznamují s podobou peněz a jejich hodnotou v návaznosti na to, co znají. Učí se nakupovat, odhadovat hodnotu nákupu. Takto vymezené finanční vzdělávání se prolíná všemi předměty a zábavnou formou seznamuje děti se základními pojmy z oblasti finančního vzdělávání. V této oblasti nás čeká ještě hodně práce, neboť naším cílem, jako koordinátorů projektu Rozumíme penězům, je motivovat učitele prvního stupně k uspořádání alespoň jednoho projektového dne ve čtvrtém a pátém ročníku. Záměrem projektu by bylo zopakovat, utřídit a případně doplnit základní znalosti z oblasti finančního vzdělávání. Budoucnost finančního vzdělávání ve škole: V prvním roce projektu Rozumíme penězům jsme vyzkoušeli téma Hospodaření domácnosti, a to v několika hodinách rodinné výchovy v 6. ročníku. Zvolili jsme variantu, kdy si děti sami sestavily rodinu a její počáteční finanční situaci. Bohužel tato cesta se ukázala jako ne velmi zdařilá. Rodiny byly sice sourodé, spolupracující, ale zvolené hodnoty byly často mimo reálný svět. Dalo nám pak velkou práci vytvořit reálné výstupy, aby děti pochopily vztah mezi pravidelnými příjmy a výdaji. Navíc je limitovala neznalost práce s tabulkami a vzorci v aplikaci Excel. Proto jsme přešli k následující variantě. V sedmé třídě již mají žáci dostatečné technické znalosti z matematiky a výpočetní techniky, zkušenosti ze skupinové práce, a proto se můžeme při realizaci projektu Rozumíme penězům věnovat primárně finančnímu vzdělání. V tomto ročníku probereme téma Hospodaření domácnosti a Dovolená v předmětu rodinná výchova, vždy 4 5 hodin v každém pololetí. V osmé třídě navazují oblíbená témata Kupujeme auto a Svět peněz, v podstatě stejným modelem, tj. 4 5 následujících hodin v pololetí, ale v předmětu výchova ke zdraví. Pro devátou třídu jsme zvolili témata Zodpovědné zadlužování a Smlouvy, která opět probíráme v předmětu výchova ke zdraví s dotací 4 5 hodin na pololetí. & $ * ; b + 15: : : D : : { : x ; ) % ><

18 Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice Vizitka školy: Základní školu a Mateřskou školu Roztoky u Jilemnice byste našli v krásném, ale poměrně chudém kraji Podkrkonoší. Možná právě proto víme, jak je finanční vzdělávání dětí potřebné, a tudíž jsme se zapojili do projektu Rozumíme penězům. Naše škola je malá, v osmi ročnících (devátý jsme letos neměli) studuje necelých 100 dětí. Tato skutečnost nám umožňuje přistupovat ke každému dítěti opravdu individuálně, s ohledem na jeho potřeby, možnosti, a také bereme v potaz jeho rodinnou situaci apod. Učitelský sbor v posledních letech prošel několika obměnami a nyní čítá 11 žen a 1 muže. Prioritou našeho vzdělávání je, aby od nás děti odcházely vybaveny do života praktickými zkušenostmi, vědomostmi a dovednostmi. Podle toho jsme zvolili název školního vzdělávacího programu Škola pro žáky žáci pro život. Dětem nabízíme vyžití i ve volném čase. Mohou navštěvovat různé kroužky (výtvarný, dramatický, hru na kytaru, florbal), účastní se řady soutěží (olympiády, výtvarné, sportovní a přírodovědné soutěže), přispívají na webové stránky školy (www.skolaroztoky.cz), zapojují se do projektů (např. výroba obecního znaku z odpadového materiálu v rámci vytvoření českého rekordu - Letošní školní rok 2010/2011 byl pro nás velmi náročný, protože obec v jeho průběhu přikročila k zásadní rekonstrukci jedné naší školní budovy s cílem sloučit výuku ze dvou budov jen do jedné, a tak ušetřit náklady na provoz a zároveň zmodernizovat a zkvalitnit podmínky výuky. Pro nás učitele to znamenalo dvojí stěhování a třetí máme ještě před sebou. I pro žáky bylo náročné učit se po dva měsíce ve stísněných podmínkách. Jistě se už všichni, stejně jako my učitelé, těší do zrekonstruované budovy. Popis modelu výuky Rozumíme penězům: Zapojení školy do dalších projektů: Výroba obecního znaku z odpadového materiálu v rámci vytvoření českého rekordu. Co nás vedlo k zapojení do projektu Rozumíme penězům? Motivů a důvodů bylo více. Asi nejdůležitějším byla snaha předat dětem zkušenosti a poznatky týkající se financí, plánování bydlení, nakupování, zadlužování, investování, smluv atd. Vždyť skoro každý den slyšíme o špatném finančním stavu českých rodin, o míře zadlužení států, měst, obcí a jednotlivců. I do našeho blízkého okolí už pronikl tento negativní jev. Víme, jaký dopad má na funkčnost rodin, a proto máme pocit, že připravit děti na nástrahy finančního hospodaření je jeden z nejdůležitějších úkolů vzdělávání a plně koresponduje s hlavním cílem našeho ŠVP. Mezi dalšími motivy byla snaha zapojit naši školu do smysluplného projektu, což projekt Rozumíme penězům jistě je. Dále přání získat více informací z finančního světa pro kolegy i pro nás. Naše očekávání se, myslíme, dost splnilo. Na projektu pracujeme dvě koordinátorky - vyučující (český jazyk/občanská výchova) a vyučující (matematika/zeměpis). Ostatní členové sboru s námi zatím příliš nespolupracovali. Je to dáno jednak formou výuky, kterou jsme zvolili, jednak tím, že jsme malý kolektiv a zastupování kolegů ve výuce je náročnější. Když jsme s projektem začínali, pracovali jsme s 9. třídou, která byla výjimečně flexibilní a šikovná. 8. třídu jsme neměli a nižší ročníky jsme ještě zapojovat nechtěli. V dalším školním roce jsme však už museli pracovat právě s těmito třídami, tj. se 7. a 8. třídou. Zatím jsme výuku realizovali formou projektových dnů (celkem jsme uskutečnili 4). Zdálo se nám to vhodnější z hlediska organizačního i tematického. Domnívali jsme se, že ucelený blok jednoho tématu v jednom vyučovacím dni poskytne žákům informace provázané, komplexní, tudíž lépe zapamatovatelné. Tato forma je však náročnější pro děti i pro nás. Zjistili jsme, že optimální délkou jsou 4 vyučovací hodiny, a pak jsou již žáci unaveni, jejich pozornost a výkon klesá 16

19 a ne všechny další aktivity je baví. I z tohoto důvodu budeme nad dalším průběhem výuky ještě diskutovat. Je možné, že zvolíme cestu začlenění do některých předmětů. A jaké jsou naše zkušenosti z dosavadní realizace projektu? Některé jsou dobré a jiné ne. Když děti tvořily společně (plakát, prezentaci na flipchart), většinou se každý nějakým způsobem podílel. Pokud ovšem měly pracovat s textem, vybírat informace pro ostatní a předat jim je, tak je taková aktivita příliš nezaujala. Některé činnosti tzv. jednohubky nebo hry (např. pexeso) žáky velice bavily. Při pexesu se účastnili i,,lenoši velice aktivně. Z témat asi nejvíce žáky nadchlo samotné zakládání rodin, vžívání se do příslušných rolí. Náročnější však bylo sestavování rozpočtů a nejvíce práce dalo žákům orientovat se v odborných textech. Projekt Rozumíme penězům jsme zatím přímo v ŠVP neuvedli, ale na začátku příštího školního roku nás čeká autoevaluace a v jejím rámci počítáme s tím, že jej začleníme do bloku projektových dnů. Budoucnost finančního vzdělávání ve škole: Tento projekt je jedním z těch, které určitě mají a budou mít pro žáka význam. Dnešní svět nám připravuje nové výzvy a finanční vzdělávání dětem usnadní orientaci ve velmi důležité oblasti života. Škola obdržela řadu nabídek učebnic s touto tematikou, ale projekt Rozumíme penězům se nám z nich zdá nejlepší. Děti se učí hravou formou, vlastní zkušeností a zážitkem. Naučí se, že finance nelze podceňovat. Ačkoliv nejsou v životě tím nejdůležitějším, mohou výrazně ovlivnit, ať negativně, či pozitivně, chod rodiny. Dozvědí se, kde vyhledávat potřebné informace, kde najdou různé finanční kalkulátory a čerstvé zprávy z oblasti financí. Naši kolegové se účastnili tzv. ochutnávkového a závěrečného semináře, tak věříme, že se časem zapojí do finančního vzdělávání všichni nebo většina z nich. Každému dospělému absolvování tohoto projektu přineslo něco nového. & $ * ; b Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace Vizitka školy: Škola byla zřízena statutárním městem Liberec v roce 2003 na dobu neurčitou. Počet žáků je cca 285, počet vyučujících 24. Škola sdružuje 2 budovy základní školy, školní družinu a školní jídelnu. Prioritou je klidné a do přírody zasazené prostředí, snadná dosažitelnost z centra města, moderně vybavené třídy, menší kolektivy ve třídách, vstřícní a trpěliví pedagogové. Zvláštností školy je příprava žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v tzv. dyslektických třídách (třídy B), které postupují souběžně s třídami A od 2. třídy. Do budoucna se počítá s průběžným zlepšováním prostředí, novým vybavením tříd a s nabídkou širokého spektra zájmových a volnočasových aktivit. Školní vzdělávací program Škola bez rozdílu podporuje vzdělávání žáků v běžných třídách i ve třídách speciálních. Hlavním cílem je poskytování kvalitního vzdělávání vhodnými metodami výuky. Nabízíme zajímavé volitelné předměty a mimoškolní aktivity. Na požadavky žáků a rodičů jsme reagovali zřízením keramické, výtvarné a řemeslné dílny, rozsáhlé knihovny a uskutečnili jsme kroužky s pohybovými aktivitami. Kromě projektu Rozumíme penězům je naše škola zapojena v projektech Školy v pohybu, Školou bez překážek aj. Zkušenosti z výuky projektu Rozumíme penězům: Na začátku byla nabídka, kterou zvažoval celý kolektiv. Poté následovalo stručné seznámení s projektem a s osobami, které se podíleli na jeho vytvoření, což pro nás bylo zárukou kvality. Následovalo vytipování dvou pedagogů budoucích koordinátorů finančního vzdělávání. Celý projekt se jevil do budoucna velmi důležitým vzhledem k celkovému společenskému posunu a nutnosti přípravy dětí na praxi a budoucnost, kde svět peněz bude hrát důležitou roli. Zapojily se 8. a 9. ročníky spolu s dvěma garanty celého projektu. Sbor byl seznámen s projektem prostřednictvím tzv. ochutnávkového semináře. Projekt byl uskutečňován v pravidelných dvouhodinových blocích v rámci pracovních činností a výchovy k občanství. Prvním úkolem bylo seznámit děti s celým projektem, co obnáší, jaké jsou jeho cíle. Poté se postupně realizovaly jednotlivé lekce. Projekt je určitě přínosem, protože seznámí děti s finančními produkty, upozorní na mnohá úskalí. Do ŠVP bude projekt zařazován v rámci pravidelného předmětu, popř. jednodenních projektů. + 17: : : D : : { : x ; ) % ><

20 Budoucnost finančního vzdělávání ve škole: V dalších letech škola předpokládá zapojení širšího kolektivu pedagogů, kteří budou tvořit materiály a aktivity do určitého portfolia, jež bude využitelné pro všechny v různých vyučovacích hodinách. Už nyní může škola v nabídce pro rozšíření rozhledu žáků kalkulovat s tímto tématem. Vzhledem k tomu, že rodiče pozitivně hodnotili aktivity dětí a jejich přehled v jednotlivých tématech, se počítá s tím, že jednou z priorit školy se stane právě finanční vzdělávání. Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Vizitka školy: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Nachází se v okrajové části Liberce a sousedí s botanickou a zoologickou zahradou. Jedná se o větší školu, do které dochází zhruba 550 žáků, jak ze spádové oblasti, tak i z širšího okolí. Ve škole se nachází 22 tříd, na prvním stupni 13 a na druhém 9 tříd. Škola je moderně přestavěna (v roce 2010) a tvoří ji 3 budovy, ve kterých se kromě učeben, kabinetů a kanceláří nachází také školní družina, klub, knihovna a jídelna. Na škole pracuje přes 50 pracovníků, z toho přes 30 pedagogů. Pedagogický sbor je věkově i zkušenostně vyvážený. Kvalita je dána i dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a inovativním přístupem k výuce v moderně vybaveném prostředí školy. První stupeň učí podle programu Začít spolu, druhý stupeň se orientuje na projektovou výuku. Všichni učitelé prošli školeními k příslušným programům. Škola je velmi dobře technicky vybavena. Má k dispozici odborné učebny chemie a fyziky a moderně vybavenou učebnu výpočetní techniky. V každé učebně se nachází interaktivní tabule s dataprojektorem. Škola má k dispozici i další pomůcky (vizualizér, sadu nových školních mikroskopů, didaktické hry atd.). Ve škole jsou realizovány následující projekty: Začít spolu, Realizace průřezových témat RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) formou projektových dnů, Osobnostní a sociální výchova ve výuce 2. stupně, Síť tvořivých škol Libereckého kraje, Školy v pohybu, Práce s interaktivní tabulí, Rozumíme penězům, Průřezová témata a čtenářství ve výuce, Zelená technice. Školní vzdělávací program se jmenuje Škola pro Evropu a podporuje hlavní vzdělávací priority školy, kterými jsou logické myšlení a představivost, jazyková komunikace v mateřském a dvou cizích jazycích, práce s informacemi, osobnostní a sociální výchova, aplikace získaných vědomostí a dovedností v praxi. Aby byla dosažena očekávaná kvalita a škola směřovala ke svému poslání, obsahuje dlouhodobý záměr na období let celkem devět následujících priorit. Podpora inovativních vzdělávacích strategií, podpora komunikačních dovedností, podpora ICT dovedností, podpora logického myšlení a představivosti, podpora osobnostní a sociální výchovy, podpora fyzického a psychického zdraví, podpora rozvoje zájmů a mimoškolních aktivit, podpora univerzálního využití výukových prostor, podpora zkvalitňování zpětné vazby. Popis modelu výuky Rozumíme penězům: Před vstupem školy do projektu Rozumíme penězům nebyla finanční gramotnost ve škole systematicky vyučována. Částečně se zařazovala do předmětu matematika a předmětu člověk ve společnosti. Vstupem do projektu jsme chtěli rozvíjet právě chybějící systematičnost 18

Standardy finanční gramotnosti

Standardy finanční gramotnosti Standardy finanční gramotnosti Projekt Rozumíme penězům 1. Hospodaření domácnosti [1] 1.1. Domácnost prostřednictvím definování osobních životních potřeb dojít k poznání možností jak tyto potřeby uspokojit

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák:

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák: Příloha č. 1 Finanční gramotnost Č.j.: ZŠKAP/0173/2013 Praktické činnosti, 6. ročník - vysvětlí pojmy domácnost, majetek, příjmy a výdaje, rozpočet Domácnost a rozpočet OSV rozvoj schopností poznávání

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Zásady standardu finanční gramotnosti

Zásady standardu finanční gramotnosti Zásady standardu finanční gramotnosti 1. východiska revize a. stávající standard finanční gramotnosti b. standardy OECD/INFE c. slovenský standard d. nové skutečnosti na finančním trhu e. vyšší vyspělost

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

10 let existence programu Rozumíme penězům

10 let existence programu Rozumíme penězům 10 let existence programu Rozumíme penězům Tisková konference 29. 11. 2016 Program 1. 10 let programu Rozumíme penězům 2. Jak se MONETA Money Bank zapojuje do programu Rozumíme penězům 3. Výsledky průzkumu

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská nauka /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/0 Práce ve stravování - Provoz společného stravování Počet hodin celkem:

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Učební osnova Učební osnova předmětu Ekonomika Učební obor s výučním listem 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice 2. roč. : 14 Platnost učební osnovy

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 2 k ŠVP NG 4. verze Zpracovány podle: RVP ZV ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy FG Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne 25. 8. 203

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení do

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata VDO 2 (hodnoty) Mezipředmět. vazby Podnikavost () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Vlastivěda pro 1. stupeň základní školy Ukázka zpracována s

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Projektové a grantové řízení

Projektové a grantové řízení Dodatek č. 5 Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor -41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 20 - platnost od 1. 9. 2015 Projektové a grantové řízení je volitelný předmět

Více

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Příloha č. 4 Platnost dokumentu:

Příloha č. 4 Platnost dokumentu: Příloha č. 4 Platnost dokumentu: 1. 9. 2012 Dopravní výchova Dopravní výchova je do výuky řazena v hodinách prvouky a vlastivědy, prolíná však také dalšími předměty. Teoretické znalosti nabyté ve vyučování

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více