Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce Předběžná zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015. Předběžná zpráva"

Transkript

1 Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015 Předběžná zpráva

2 Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015 Předběžná zpráva říjen 2015

3 Fotografie na obálce: Hladový kámen na levém břehu Labe v Děčíně, foto D. Kurka Zpracovali: Daňhelka J., Boháč M., Crhová L., Čekal R., Černá L., Elleder, L., Fiala R., Chuchma F., Kohut M., Kourková H., Kubát J., Kukla P., Kulhavá R., Možný M., Reitschläger J.D., Sandev M., Sřivánková P., Šercl P., Štepánek P., Valeriánová A., Vlnas R., Vrabec M., Vráblík M., Zahradníček P., Zrzavecký M. Publikace neprošla jazykovou korekturou. Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, Praha-Komořany ČHMÚ, 2015

4 Obsah Shrnutí Úvod Vývoj meteorologické situace od ledna do srpna 2015 vedoucí ke vzniku sucha v ČR Vývoj meteorologické situace v jednotlivých vybraných obdobích Srážkové a teplotní charakteristiky roku Základní charakteristiky Vyhodnocení výparu, evapotranspirace a vláhové bilance Vyhodnocení měřeného výparu z vodní hladiny Vyhodnocení výparu z holé půdy Vyhodnocení evapotranspirace z travního porostu Vyhodnocení vláhové bilance travního porostu Vyhodnocení vlhkosti půdy a dopadů sucha na vegetaci Vyhodnocení měřené vlhkosti půdy Vyhodnocení modelované vlhkosti půdy pod travním porostem Vyhodnocení modelované úrovně nebezpečí požárů Vyhodnocení dopadů sucha na fenologický vývoj rostlin Vyhodnocení minimálních průtoků na povrchových vodách Dokumentace měření minimálních průtoků Vyhodnocení vývoje sněhových zásob Vyhodnocení vývoje vodnosti vybraných toků Analýza extremity minimálních průtoků Antropogenní ovlivnění minimálních průtoků Vyhodnocení stavu podzemních vod Vyhodnocení hladin mělkých vrtů a vydatnosti pramenů Vyhodnocení hladin hlubokých vrtů Vliv sucha na jakost vod Sucho 2015 ve srovnání s historickými případy sucha Srovnání průtoků s historickými výskyty sucha Srovnání vybraných agroklimatických charakteristik roku 2015 s roky 2003 a Vyhodnocení ukazatelů SPI, SRI a SGI od roku Vyhodnocení magnitudy sucha a nedostatkových objemů Závěr

5 4

6 Shrnutí Území České republiky postihla v roce 2015 významná epizoda sucha, projevující se ve všech jeho formách. Srážkový deficit v roce 2015 se v ČR začal projevovat už od února a pozvolna pokračoval i v průběhu jarních měsíců. Během června se deficit od začátku roku ustálil přibližně na ¼ průměrného kumulovaného srážkového úhrnu a v polovině srpna dosáhl 150 mm. Deficit srážek koncem zimy a začátkem jara 2015 byl způsoben přítomností tlakových výší nad větší části euroatlantické oblasti, tedy absencí tlakových níží a s nimi spojených front. Na začátku léta už byla krajina vyschlá a situaci postupně zhoršovaly i opakující se vlny veder. Rozložení tlakových útvarů a zejména rozsáhlé a obnovující se tlakové výše přispívaly k tomu, že se do střední Evropy nedostával dostatečně vlhký mořský a oceánský vzduch. Frontální systémy, které se dostaly nad naše území, neměly dostatečnou vlhkost. Suchá krajina s nedostatkem vláhy v kombinaci s relativně stabilním zvrstvením vzduchu nepřispívala ani k tvorbě tzv. bouřek z tepla. Současně nízká relativní vlhkost vzduchu a málo oblačnosti přispívaly i k celkově většímu výparu. Za vrchol sucha v letním období 2015 lze označit 16. srpen před příchodem několikadenních intenzivnějších srážek, které přechodně zlepšily situaci v půdě a částečně na vodních tocích, ale stav sucha neukončily. V průměru spadlo za období od do na území ČR 353 mm srážek, což je od roku 1961 druhý nejnižší srážkový úhrn za uvedené období, nižší úhrn 335 mm byl zaznamenán v roce Deficit srážek se projevil ve výrazně negativní vláhové bilanci, kdy v polovině srpna téměř na celém území ČR, s výjimkou pohraničních horských oblastí, základní vláhová bilance dosáhla hodnot pod -100 mm. Podobně vlhkost půdy průběžně klesala a v polovině srpna na rozsáhlých územích Moravy, východních, jižních i západních Čech dosáhla extrémní hodnoty pod 10 % využitelné vodní kapacity, odpovídající přibližně 25 % dlouhodobých průměrů a byla tak velmi blízká bodu vadnutí. Uvedený vývoj se projevil mimo jiné zvýšeným počtem požárů ve volné krajině a posunem nástupu fenofází rostlin. Extrémní projevy nastaly i v podobě zmenšení průtoků vodních toků a to zejména ve středních a nižších polohách, kde se již v zimě nevytvořila sněhová pokrývka a nedošlo k doplnění zásob vody v půdě a zásob podzemních vod. Ve většině sledovaných profilů průtok klesl pod úroveň Q 355, který je považován za limit sucha. V řadě zejména menších profilů došlo k zaznamenání nejmenších průtoků od počátku pozorování, a dokonce i k vyschnutí některých toků, a to i toků s relativně velkou plochou povodí (např. Úterský potok, 297,2 km 2 ). Pokud jde o průtok Labe v Děčíně, vyskytl se v roce 2015 nejmenší průtok od vybudování nádrží vltavské kaskády, která minima významně nadlepšovala vypouštěním akumulované vody. V hlásné sítí podzemních vod v polovině srpna kleslo celkem 59 % hladin mělkých vrtů na silně podnormální nebo mimořádně podnormální úroveň. Tyto nízké hladiny se vyskytovaly v celé republice, nejvíce však v severovýchodních a jihozápadních Čechách. 5

7 Předběžné srovnání sucha s historickými výskyty sucha na území ČR ukazuje, že z hlediska srážek byly podmínky roku 2015 podobné roku 2003, avšak tehdejší rekordy z hlediska srážkového deficitu nebyly překonány. Obdobně v případě porovnání průběhu vláhové bilance a vlhkosti půdy v uvedených letech lze konstatovat velmi podobné hodnoty s rokem Průtoky ve vodních tocích byly negativně ovlivněny rovněž na sníh relativně chudou zimou a vysokým výparem v důsledku horkých vln v průběhu léta. Proto byla většinou překonána průtoková minima z roku Historické analogie k hydrologickému suchu 2015 lze tedy spatřovat spíše v letech 1947, či

8 1. Úvod V roce 2015 postihla území západní a střední Evropy, včetně České republiky, významná epizoda sucha, která se postupně projevila výskytem všech typů sucha a širokým spektrem jeho dopadů. Sucho, jako jeden z hydrometeorologických extrémů, je pozvolna se vyvíjející fenomén, jehož projevy a dopady se objevují a propagují s určitým zpožděním. Meteorologické příčiny sucha v podobě nedostatku srážek, často kombinovaných s vysokou teplotou a velkým výparem se nejdříve projevují v deficitu půdní vlhkosti. S určitým zpožděním dochází ke zmenšování velikosti průtoků na vodních tocích a následují poklesy stavu podzemních vod. V identickém pořadí následně stav sucha odeznívá, a proto i při výskytu nadnormálních srážek může stav sucha v některých formách a oblastech přetrvávat. Díky historickému rozvoji infrastruktury vodního hospodářství v podobě vybudovaných vodních nádrží, či vodovodů, v roce 2015 nedošlo ke krizovým dopadům (např. významným přerušením dodávek vody domácnostem). Nicméně některé sektory hospodářství byly ovlivněny velmi významně (např. některé zemědělské činnosti, hydroenergetika). Velikost sucha je, z důvodu jeho komplexního vývoje a dopadů, velmi obtížné vyhodnotit jedním kritériem, přesto je zjevné, že sucho v roce 2015 lze srovnávat se známými historickými epizodami sucha, např či Tato předběžná zpráva o suchu v roce 2015 vychází z operativních dat a produktů Českého hydrometeorologického ústavu pokrývajících časové období do konce srpna Kapitola popisující vývoj zásob vody ve vybraných nádržích vychází z dat a konzultací poskytnutých jednotlivými státními podniky Povodí, informace o počtu požárů byly poskytnuty Hasičským záchranným sborem ČR. V důsledku omezení časového rozsahu hodnocených dat tato předběžná zpráva sice postihuje pravděpodobný vrchol sucha z hlediska jeho projevů v půdě a částečně na vodních tocích, nicméně v době jejího zpracování sucho nadále pokračovalo. Celkové vyhodnocení sucha bude proto záležitostí následné shrnující zprávy zpracované do konce roku 2015 a její aktualizace, která bude nezbytná v průběhu roku Cílem zprávy je poskytnout prvotní informace o příčinách a přírodních projevech sucha, jako podklad pro plnění Usnesení Vlády ČR č. 620 ze dne 29. července 2015 a pro hodnocení socioekonomických dopadů sucha v roce 2015 v různých sektorech. Pokud jsou ve zprávě uveřejňována hodnocení vztažená k dlouhodobým průměrům, je jako referenční období uvažováno období 1981 až 2010, pokud je referenční období odlišné, je to jednoznačně uvedeno. 7

9 2. Vývoj meteorologické situace od ledna do srpna 2015 vedoucí ke vzniku sucha v ČR Během roku 2015 docházelo na území ČR k nárůstu deficitu atmosférických srážek, což se projevilo zejména v letních měsících výrazným nedostatkem vody v krajině a půdě, citelným snížením hladin vodních toků a nízkými průtoky. Tento deficit srážek, tedy meteorologické sucho, je zapříčiněn cirkulací a anomáliemi v atmosféře. Příčiny sucha jsou ovšem komplexnější a nejsou spojené jen s aktuálním nedostatkem vody v atmosféře. Důležitými faktory jsou jak interakce mezi teplotou a vlhkostí vzduchu, tak i podmínky v krajině a v půdě před samotným nástupem sucha. Sucho postihlo nejen ČR ale i okolní státy. Pro lepší pochopení jeho vzniku a vývoje je třeba provést analýzu cirkulačních podmínek atmosféry. Ze synoptického hlediska by se analýza měla provádět na prostorově dostatečně velké oblasti jako je Atlantik Evropa. Obecně je při suchu nedostatek srážek za delší časové období v řádech týdnů až měsíců, a proto je třeba do analýzy zahrnout i začátek vzniku srážkového deficitu Vývoj meteorologické situace v jednotlivých vybraných obdobích Leden Březen V lednu převládalo západní proudění a v něm přes střední Evropu postupovaly jednotlivé frontální systémy. Srážky byly na horách většinou sněhové, v nižších polohách naopak pršelo. V únoru a březnu už začalo docházet k postupnému ubývání srážek (Obr. 2.1), ve dvou více než 10 denních obdobích od 12. do 22. února a od 15. do 25. března se dokonce nevyskytly téměř žádné srážky. Po výrazně srážkově podnormálním únoru následoval srážkově normální březen a to jen díky tomu, že se v závěru března (a začátkem dubna) vyskytly výrazné srážky, které prohlubující se srážkový deficit zmírnily. Z hlediska nasycení krajiny sehrálo jistou roli i to, že tato zima byla druhá v řadě, kdy zejména v nižších polohách nepadalo žádné významné množství sněhu, většina srážek byla dešťových. Obr Kumulativní vývoj srážek po týdnech v ČR za období leden až srpen 2015 v porovnání s dlouhodobými hodnotami (srovnávací období ) 8

10 Deficit srážek ve zmíněném období byl způsoben cirkulací atmosféry v oblasti Atlantik- Evropa, a to zejména přítomností dvou výrazných anticyklon Azorskou a Sibiřskou (Obr. 2.2). Blokující Sibiřská anticyklona způsobovala v oblasti Britských ostrovů rozdělení tryskového proudění na dvě větve, jednu směřující podél pobřeží Norska a druhou do Středomoří. To mělo za následek, že frontální poruchy postupovaly většinou z východního Atlantiku přes Skandinávii k východu a jen částečně a přechodně zasahovaly do počasí ve střední Evropě. Středomořská větev přispívala k tvorbě tlakových níží ve Středomoří, které následně určovaly ráz počasí v této a přilehlých oblastech (severní Afrika, Balkánský poloostrov, resp. východní Evropa), avšak jen zřídka měly vliv na počasí u nás. Cirkulace se výrazně změnila až v závěru března, kdy se do střední Evropy začaly dostávat frontální systémy od severozápadu a přinesly nejen ochlazení, ale i výraznější srážky. Obr Průměrné přízemní tlakové pole v Pa (1 hpa = 100 Pa) na severní polokouli za období únor-březen 2015 (zdroj: NOAA/ESRL). Obr Průměrné přízemní tlakové pole v Pa (1 hpa = 100 Pa) na severní polokouli v dubnu 2015 (zdroj: NOAA/ESRL). Duben - Květen V dubnu a v květnu se srážky v ČR vyskytovaly poměrně často, ovšem jejich úhrny byly většinou nízké, a tak docházelo i nadále k pozvolnému prohlubování srážkového deficitu (v průměru o 25 mm/měsíc). Dubnová cirkulace nad Evropou byla poznamenána vlivem Azorské tlakové výše zasahující nad Britské ostrovy a západní Evropu (Obr. 2.3). Střední Evropa se nacházela v jejím okrajovém proudění a frontální poruchy, které postupovaly většinou přes Skandinávii k jihovýchodu, částečně ovlivňovaly počasí u nás. To se projevovalo četnějšími srážkami, ovšem regionálně výrazně proměnlivými a v úhrnech menších, než je v dubnu obvyklé. Koncem dubna a v průběhu května postupovaly frontální poruchy přes střední Evropu většinou od západu až jihozápadu a byly často střídány výběžky, potažmo oblastmi vysokého tlaku vzduchu. Vzhledem k silnějšímu západnímu proudění fronty postupovaly přes střední Evropu rychle k východu. Srážky byly častěji ve formě přeháněk a lokálních bouřek, srážkové úhrny byly na území ČR opět regionálně rozdílné a v průměru menší, než je dlouhodobý květnový průměr. 9

11 Červen - Srpen V letních měsících se na území ČR vyskytla 4 období s výrazně nadprůměrnými teplotami (popsaná níže v kap. 3) a několika vlnami výskytu vysokých maximálních teplot, které překračovaly i 35 C. V průběhu června se na většině území ČR zvyšoval srážkový deficit, regionálně se však začaly projevovat výrazné rozdíly; za celý červen napršelo např. v regionu severních Čech 120 % dlouhodobého průměru, na jižní Moravě jen 43 %. Období, které následovalo od konce června do poloviny srpna, bylo charakterizováno vysokými teplotami a výrazným úbytkem srážek. Z hlediska četnosti přechodu front přes naše území toto období nijak nevybočovalo z dlouhodobého průměru. Fronty ovšem přinášely většinou slabé srážky v podobě přeháněk, jen ojediněle i bouřek. V jednotlivých dnech se sice v bouřkách vyskytly i vydatnější srážky, ale na vývoj celkového deficitu to nemělo téměř žádný vliv. Mezi dvěma vlnami srpnových veder se uprostřed měsíce vyskytlo období s velmi vydatnými srážkami. Jen ve dvou dnech 17. a 18. srpna spadlo v ČR v průměru téměř 40 mm srážek, což by za normálních okolností způsobilo výraznou hydrologickou odezvu. Tyto vydatné srážky ovšem jen dočasně přibrzdily prohlubující se srážkový deficit, a tak na konci srpna se deficit srážek opět vrátil k hodnotám z konce července tedy kolem 150 mm. V první polovině června nad větší částí evropského kontinentu převládalo anticyklonální počasí, fronty byly řídicím výškovým prouděním směrovány přes Skandinávii a jen přechodně přinášely do střední Evropy srážky. Před těmito frontami se k nám dostával teplý vzduch od jihozápadu. V druhé polovině června se proudění stočilo na západní a frontální poruchy se častěji dostávaly z Atlantiku do vnitrozemí kontinentu a přinášely občasné srážky. V červenci osa tryskového proudění probíhala z východního pobřeží Spojených států, dále podél 50. rovnoběžky přes Britské ostrovy do severního Německa. Jižně od tohoto proudění, tedy v jižní polovině evropského kontinentu, převládala oblast vysokého tlaku vzduchu. Vzhledem k tomu, že tryskové proudění bylo kolem Britských ostrovů silnější než obvykle, byl do západní a střední Evropy vtahován velmi teplý vzduch od jihozápadu až jihu. Frontální systémy postupovaly v jihozápadním proudění z východního Atlantiku zvolna k severovýchodu, obvykle se vlnily a výraznější srážky se vyskytovaly jihozápadně a západně od našeho území. Většina vzdušné vlhkosti, která byla přenášena z Atlantiku nebo i ze Středozemního moře byla zachycena jižními svahy alpského masivu a k nám se dostával už sušší a teplý vzduch. V oblasti vyššího tlaku vzduchu a při vysokých teplotách fronty nad naším územím slábly a přinášely sice časté, ale už ne tak výrazné srážky v podobě přeháněk, výjimečně i bouřek. Z Obr. 2.4 je patrná velmi výrazná anomálie v rozložení tlakových útvarů v oblasti Atlantik - Evropa během srpna Mezi Islandem a Britskými ostrovy se udržovala oblast nízkého tlaku vzduchu, která se stále obnovovala. Severně až severovýchodně od střední Evropy dominoval hřeben vysokého tlaku, jehož osa ležela přes Polsko, Pobaltské státy a severní Švédsko. Při takovémto rozložení tlakových útvarů docházelo k blokování, respektive zpomalování postupu frontálních poruch z Atlantiku k východu, a tak se do střední Evropy dostávaly už ne příliš výrazné fronty a slabší srážky. Po zadní straně hřebene vysokého tlaku nad severovýchodní Evropou proudil v první polovině srpna do střední Evropy velmi teplý vzduch od jihu. Příliv tropického vzduchu se projevoval zejména v ČR, na Slovensku a v Polsku. Tato cirkulace byla přerušena uprostřed měsíce srpna, kdy se nad střední Evropu dostalo zvlněné frontální rozhraní, které zde zůstalo ležet v ose severozápad jihovýchod po dobu několika dnů (Obr. 2.5). Během tohoto období se na většině území ČR vyskytly výrazné srážky většinou ve formě trvalého deště. 10

12 Obr Odchylka geopotenciální výšky v hladině 500 hpa na severní polokouli v srpnu 2015 (zdroj: NOAA/ESRL). Obr Synoptická situace včetně frontální analýzy v oblasti Evropa Atlantik dne ve 14 SELČ 2.2. Shrnutí meteorologických příčin sucha Srážkový deficit se v ČR začal projevovat už od února 2015 a pozvolna pokračoval i v průběhu jarních měsíců. Během června se deficit od začátku roku ustálil přibližně na ¼ srážkového úhrnu vůči průměru za období 1981 až 2010, a do konce srpna dosáhl 150 mm. Z pohledu celého sledovaného období lze konstatovat, že jde převážně o narůstající deficit atmosférických srážek v čase. Deficit srážek koncem zimy a začátkem jara byl způsoben přítomností tlakových výší nad větší části euroatlantické oblasti, tedy absencí tlakových níží a s nimi spojených front. Pokud by se v květnu a červnu nevyskytla období s převládajícím vlhkým západním prouděním, nárůst srážkového deficitu by byl ještě výraznější. Na začátku léta už byla krajina poměrně vysušená a situaci postupně zhoršovaly i opakující se vlny veder, některé extrémní a trvající i řadu dní po sobě. Rozložení tlakových útvarů a zejména rozsáhlé a obnovující se tlakové výše přispívaly k tomu, že se do střední Evropy nedostával dostatečně vlhký vzduch z okolních moří a z oceánu. Frontální systémy, které se dostaly nad naše území, neměly dostatečnou vlhkost pro vývoj bouřek, které jsou v létě převažujícím zdrojem srážek. Suchá krajina s nedostatkem vláhy v kombinaci s relativně stabilním zvrstvením vzduchu nepřispívala ani k tvorbě tzv. bouřek z tepla, respektive předfrontálních bouřek, které představují další zdroj srážek v letním období. Nízká relativní vlhkost vzduchu a málo oblačnosti na vrcholu léta, kdy je sluneční svit astronomický nejdelší, přispívaly i k celkově většímu výparu. Přítomný velmi teplý vzduch byl schopen absorbovat větší množství vodní páry, čímž přispíval k dodatečnému prohlubování nedostatku vody v krajině. Všechny tyto okolnosti vedly k tomu, že srážek na území ČR bylo daleko méně než normálně a vlhkost byla dodatečně odčerpávaná z půdy a z krajiny. Uprostřed srpna se vyskytly vydatné srážky, které krajině a vegetaci výrazně pomohly, avšak nestačily na to, aby celkovou situaci do dalších týdnů výrazně zlepšily. 11

13 3. Srážkové a teplotní charakteristiky roku Základní charakteristiky Výskyt nadnormální teploty a nízký úhrn srážek na území ČR jsme zaznamenali již koncem roku Jak dokumentuje graf na obr. 3. 1, průměrná měsíční teplota se nad normálem období pohybovala od září 2014 do ledna Listopad 2014 s odchylkou od normálu 3,1 C byl dokonce teplotně mimořádně nadnormální, prosinec s odchylkou 2,5 C silně nadnormální. Zatímco září 2014 bylo srážkově nadnormální a říjen normální, listopad se srážkovým úhrnem 23 mm, což představuje 47 % normálu , patřil mezi srážkově silně podnormální měsíce (obr. 3.2). Přestože srážkové úhrny v prosinci a lednu byly na úrovni normálu, nedošlo k vytvoření významné sněhové pokrývky. Jarní měsíce březen až květen byly srážkově i teplotně normální, avšak průměrné srážkové úhrny se pohybovaly spíše pod hodnotou normálu a nestačily na dorovnání vláhového deficitu. Z průběhu průměrných srážkových úhrnů na území ČR a ukazatelů půdního sucha, lze začátek výskytu sucha vymezit na začátek června Obr. 3.1 Průběh průměrných měsíčních teplot na území ČR v období od ledna 2014 do srpna Šrafovány jsou měsíce, kdy byla měsíční teplota nadnormální, silně nadnormální nebo mimořádně nadnormální. 12

14 Obr. 3.2 Průběh měsíčních úhrnů srážek na území ČR v % normálu v období od ledna 2014 do srpna Barevně odlišeny jsou měsíce, kdy byl úhrn srážek podnormální, silně podnormální nebo mimořádně podnormální. Teplotní a srážkové poměry na území ČR od 1. ledna do 31. srpna Rozložení průměrné teploty vzduchu a její odchylka od normálu pro období od začátku roku 2015 do 31. srpna jsou zobrazeny na mapách na obr. 3.3 a 3.4, množství srážek v mm na mapě 3.5, v % normálu na obr Nejvyšší průměrná teplota vzduchu pro uvedené období byla zaznamenaná na Moravě v oblasti Dyjskosvrateckého, Dolnomoravského a Hornomoravského úvalu. V Čechách byly vysoké teploty zaznamenané téměř na celém území (s výjimkou výše položených oblastí Českomoravské vrchoviny a hraničních hor). Odchylka průměrné teploty od normálu za uvedené období je kladná téměř pro celé území ČR (obr. 3.4). V průměru spadlo za období od do na území ČR 353 mm srážek, což je od roku 1961 druhý nejnižší srážkový úhrn za uvedené období, nižší úhrn 335 mm byl zaznamenán v roce Nejvíce srážek spadlo v horských oblastech ČR (880,9 mm na stanici Labská bouda, 823,9 mm na Lysé hoře). Úhrny větší než 500 mm byly zaznamenány místy i ve středních a nižších polohách na severu Moravy a Čech (např. Frenštát pod Radhoštěm 578,7 mm, Telnice okres Ústí nad Labem 518,9 mm). Nejnižší srážkové úhrny (méně než 250 mm) byly zaznamenány na jižní Moravě v jižní části povodí Dyje, lokálně na severní Moravě, místy v západních, jižních, středních a východních Čechách. Méně než 75 % normálu srážkového úhrnu za období bylo zaznamenáno téměř na celém území Čech s výjimkou Krušných hor a Podkrušnohoří, nízké úhrny srážek v porovnání s normálem zaznamenal také Moravskoslezský kraj (obr. 3.6). 13

15 Obr.3.3 Rozložení průměrné teploty vzduchu od do Obr. 3.4 Odchylka průměrné teploty vzduchu od normálu za období od do

16 Obr. 3.5 Úhrn srážek v mm od do Obr. 3.6 Úhrn srážek od do v % normálu

17 Teplota a srážky v období sucha (červen srpen 2015) Průměrná teplota letních měsíců (červen až srpen) dosáhla pro území ČR hodnotu 19,2 C, jde o druhé nejteplejší léto od roku 1961, dosud nejvyšší průměrná letní teplota 19,3 C byla zaznamenaná v roce Červen s průměrnou měsíční teplotou 16,1 C byl teplotně normální, následoval však velmi teplý červenec a srpen. Červenec s průměrnou měsíční teplotou 20,2 C, což je 2,4 C nad normálem , se řadí mezi měsíce teplotně silně nadnormální. Teplotně mimořádně nadnormální srpen, jehož průměrná teplota 21,3 C je o 4,0 C vyšší než normál, se stal nejteplejším srpnem od roku 1961 na území ČR. Vyšší průměrná měsíční teplota pak byla zaznamenaná pouze v červenci 2006 (21,4 C). Průměrná teploty pro jednotlivé kraje jsou znázorněny na obr Největší odchylka červencové teploty od normálu (2,8 C) byla zaznamenána v kraji Vysočina, kde byla velmi vysoká i odchylka průměrné teploty od normálu v srpnu (4,2 C). Největší odchylka srpnové teploty od normálu nastala v Středočeském a Královehradeckém kraji (4,3 C). Velmi teplé léto bylo spojeno s výskytem horkých vln. První horká vlna byla zaznamenána začátkem července v období od do Vysoké teploty vyvrcholily a 7. 7., kdy maximální denní teploty na mnoha stanicích přesahovaly 35 C. Nejvyšší maximální teploty byly naměřeny na stanici Brandýs nad Labem (38,4 C) a Plzeň-Bolevec (38,2 C). Nejvyšší maximální teplota na území Moravy a Slezska v tomto období byla naměřena na stanici Brod nad Dyjí (37,1 C). Po mírném poklesu teplot následovala druhá horká vlna. Období s velmi vysokými teplotami nastalo mezi a Nejvyšší teploty byly naměřeny , kdy na mnoha stanicích byla opět překonána hodnota 35 C. Nejtepleji bylo na stanicích Plzeň, Bolevec a Dobřichovice s maximální denní teplotou 38,0 C. Nejvyšší maximální teplota v tomto období na území Moravy a Slezska byla naměřena na stanicích Strážnice (37,8 C) a Brod nad Dyjí (37,5 C). Velmi výrazná horká vlna, jak délkou, tak intenzitou, nastala začátkem srpna. Mimořádně teplé období přetrvávalo po dobu 14 dní ( ) na celém území ČR. Vysoké teploty během této horké vlny vrcholily ve dnech a 8. 8., kdy maximální denní teploty na některých stanicích přesahovaly až 38 C. V tomto období bylo zaznamenáno až 9 dní, kdy na některých stanicích maximální teplota dosáhla hodnoty 37 C a více. Nejvyšší maximální teploty v tomto období byly naměřeny na stanici Řež u Prahy (40,0 C), Dobřichovice (39,8 C) a Ústí nad Labem, Vaňov (39,1 C). Nejvyšší maximální teplota na území Moravy a Slezska byla naměřena na stanici Javorník (38,2 C). Období vysokých teplot bylo ukončeno přechodem studené fronty Poslední horká vlna byla zaznamenána koncem měsíce srpna a přetrvala až do začátku měsíce září ( Až 1. 9.). Nejvyšší maximální teploty byly naměřeny na stanici Rožmitál pod Třemšínem (37,5 C) a na stanici Javorník (37,4 C). Výskyt nadprůměrných teplot dokumentuje i zaznamenaný počet tropických dní (den s max. teplotou >=30 C) a nocí (den s min. teplotou >=20 C). Nejvyšší počet tropických dní během července 2015 (18 dní) byl zaznamenán na stanicích Brno-Žabovřesky, Lednice, Brod nad Dyjí, Strážnice a Dyjákovice. Nejvíce tropických nocí (11 nocí) bylo zaznamenáno v Praze- Klementinum. V srpnu 2015 byl nejvyšší počet tropických dní zaznamenán na stanici Dobřichovice, a to 20 dní. Nejvíce tropických nocí (15 nocí) nastalo v Praze-Klementinum. Srážkový úhrn za letní sezonu (červen až srpen) 161 mm je pátý nejnižší srážkový úhrn pro uvedené období na území ČR od roku Nejméně srážek spadlo v létě 1962, kdy srážkový úhrn činil pouze 146 mm. Rozložení srážek bylo prostorově a časově nerovnoměrné, jak dokumentuje graf na obr Zatímco ve většině krajů ČR byl srážkový úhrn za tříměsíční období červen srpen 2015 výrazně nižší než normál , v Ústeckém kraji napadlo množství srážek srovnatelné s normálem Nejméně za letní sezonu napršelo v kraji Plzeňském (136,6 mm činí 56 % normálu ), Moravskoslezském (139,7 mm činí 47 % normálu ) a Jihočeském (142,2 mm činí 54 % normálu ). Naopak nejvyšší srážkové úhrny byly zaznamenány na severozápadě Čech v kraji Ústeckém (221,1 mm, tj. 100 % normálu ), Libereckém 16

18 (204,9 mm tj. 74 % normálu ) a Karlovarském (204,6 mm tj. 84 % normálu ). Z obr. 3.8 je patrné, že tříměsíční srážkový úhrn byl ve většině krajů srovnatelný nebo nižší než normál pro dvouměsíční období červen-červenec. Nízké srážkové úhrny byly zaznamenány v červnu zejména na východě území ČR, méně než 60 % normálu napadlo v krajích Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský. Srážkově podprůměrný byl ve všech krajích především měsíc červenec, kdy téměř ve všech krajích napadlo méně než 60 % normálu Výjimku tvoří pouze Ústecký a Karlovarský kraj, kde červencové úhrny činí 86 % resp. 68 % normálu. Na jihozápadě Čech (Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský kraj) a v krajích Královehradeckém a Moravskoslezském napršelo v červenci dokonce méně než 40 % normálu. V Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji odpovídá srážkový úhrn za červen a červenec přibližně hodnotě srážkového normálu pro červen. Srážkové úhrny za měsíc srpen se pak pohybovaly ve většině krajů okolo hodnot normálu. Nejnižší srážkové úhrny za srpen byly zaznamenány v krajích Jihočeský, Plzeňský a Moravskoslezský, a to méně než 60 % normálu , naopak nejvyšší srážkové úhrny vzhledem k normálu byly zaznamenány v Jihomoravském (149 % normálu ) a Ústeckém kraji (123 % normálu ). Většina srpnového úhrnu však pochází z vydatných srážek ve dnech ,kdy nejvyšší denní srážkové úhrny přesahovaly 50 mm a místy dosáhly hodnoty až 80 mm. Nejvydatnějších srážky v těchto dnech spadly v pásmu táhnoucím se od Ústeckého kraje napříč republikou ke kraji Jihomoravskému a Zlínskému (obr. 3.9). Nejvyšší denní srážkový úhrn pro tuto srážkovou epizodu byl zaznamenán na stanici Bukovinky (okres Blansko) 81,4 mm a překročil 50letou hodnotu. Přestože jednodenní úhrny srážek nebyly z hlediska extremity tak významné, v případě dvou a třídenních úhrnů srážek byly na některých stanicích překročeny 100leté hodnoty. Obr. 3.7 Průměrná měsíční teplota pro červen srpen 2015 v jednotlivých krajích ČR v porovnání s normálem

19 Obr. 3.8 Průměrné měsíční srážkové úhrny pro červen srpen 2015 v jednotlivých krajích ve srovnání s normálem Obr. 3.9 Úhrn srážek na území ČR od 16. do

20 4. Vyhodnocení výparu, evapotranspirace a vláhové bilance V kapitole 4 jsou velmi stručně shrnuty a analyzovány vybrané modelově zpracované agroklimatické charakteristiky doplněné o měřené údaje výparu (evaporace) z vodní hladiny. Je zpracován aktuální rok 2015 do srpna se zvláštním důrazem na měsíce červen až srpen, kdy jsme pozorovali projevy extrémního sucha na většině území ČR, a jeho srovnání s dlouhodobými podmínkami, které jsme vyjma měřeného výparu z vodní hladiny v rámci předběžné zprávy z časových důvodů zpracovali podle 50letého období Podrobná závěrečná zpráva bude již obsahovat vyhodnocení podle 30letého období , které je pro celou zprávu jednotné. Úvodem je nutno zdůraznit, že agroklimatické charakteristiky představují modelové a nikoliv měřené údaje. K hodnocení byl použit model AVISO a základní meteorologická data 198 (operativní zpracování roku 2015), resp. 268 klimatologických stanic (dlouhodobé zpracování ). Zpracování tohoto typu je poměrně náročné a realizovatelné jen za předpokladu jistých zjednodušení. Výpočet v denním intervalu a kvalita jejich výstupů jsou vždy závislé na kvalitě měřených meteorologických dat. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o speciální prvky, považujeme za nezbytně nutné provést v úvodu jejich velmi stručnou charakteristiku. Výpar z vodní hladiny se v síti měřících objektů ČHMÚ měří na 22 lokalitách na území ČR. Původní manuální měření zařízením GGI-3000 zahájené v roce 1968 bylo postupně od roku 2000 nahrazováno automatizovaným měřením přístrojem EWM. Pravidelná měření obecně probíhají v bezmrazovém období. V předkládané zprávě zhodnotíme období květen až srpen roku 2015 a dlouhodobé podmínky za období Potenciální výpar z holé půdy, resp. potenciální evapotranspirace z travního porostu představují celkové množství vody v mm, které se může vypařit z podloží, tj. z holé půdy (výpar z holé půdy) nebo z půdy s travním porostem (evapotranspirace z travního porostu skládající se z výparu z půdy a transpirace rostlin) při současném optimálním nasycení půdního profilu půdní vodou a za konkrétních klimatických podmínek. V praxi to znamená, že její hodnoty jsou ovlivněny chodem a variabilitou základních meteorologických prvků (teplota a vlhkost vzduchu v podobě tlaku vodní páry, sluneční svit, rychlost větru, zprostředkovaně srážky), pomocí nichž se v denním intervalu počítá, a nikoliv vlhkostními poměry ve svrchních vrstvách půdy, o nichž se předpokládá, že jsou optimální a v průběhu evapotranspiračního procesu neměnné. Denní modelový výpočet je založen na modifikovaném algoritmu podle všeobecně uznávané metodiky Penman-Monteith. Předběžná studie velmi stručně charakterizuje potenciální výpar z holé půdy (kap. 4.2) a potenciální evapotranspiraci travního porostu (kap. 4.3) v období do srpna Aktuální výpar z holé půdy, resp. aktuální evapotranspirace z travního porostu představují celkové množství vody v mm, které se v reálných přírodních podmínkách vypařuje z podloží, tj. z holé půdy (výpar z holé půdy) nebo z půdy s travním porostem (evapotranspirace z travního porostu skládající se z výparu z půdy a transpirace rostlin). Skutečnými přírodními podmínkami se v tomto smyslu rozumí vedle konkrétních klimatických podmínek, majících vliv na výpar, skutečné vlhkostní poměry ve svrchním půdním profilu. V praxi však může nastat mezní případ, kdy klimatické podmínky signalizují maximální výpar, avšak aktuální výpar, resp. aktuální evapotranspirace jsou vzhledem k vlhkostnímu deficitu v půdě nižší, jinými slovy v přírodním prostředí se nedostává půdní vláhy pro výpar. Modelový výpočet aktuálních hodnot v denním intervalu je výsledkem vzájemné vazby mezi aktuálním stavem daného vypařujícího povrchu (holá půda, travní porost) a vlhkostní (vláhovou) bilancí půdního profilu do minimální hloubky (holá půda), resp. do hloubky aktivního prokořenění (travní porost). Aktuálním stavem holé půdy, resp. travního porostu se rozumí modelem zpracované charakteristiky (výška travního porostu, hloubka aktivního prokořenění, index plochy listoví, rezistentní charakteristiky apod.), a to na základě denních údajů o průběhu počasí v dané lokalitě. Půdní profil je ve výpočtech modelu AVISO 19

21 reprezentován dvojvrstevným modelem oběhu vody v půdním profilu a v denním intervalu se průběžně bilancuje vlhkostní stav v obou vrstvách. Aktuální vlhkost půdy společně s aktuálním stavem vypařujícího povrchu (holá půda, travní porost) mají rozhodující význam pro vypočítané hodnoty aktuální evapotranspirace. Předběžná studie nemůže z prostorových důvodů obsahovat analýzu obou zde uváděných charakteristik, podrobné zpracování bude součástí závěrečné zprávy. Vláhová bilance travního porostu vyjádřená v mm je vhodnou charakteristikou pro specifikaci případného klimatického sucha. Jedná se o vzájemný rozdíl srážek a potenciální evapotranspirace travního porostu (základní vláhová bilance travního porostu) nebo srážek a aktuální evapotranspirace travního porostu (aktuální vláhová bilance travního porostu). V prvním případě se v podstatě jedná o klimatickou bilanci, kdy určujícími faktory jsou měřené meteorologické prvky bez vlivu půdního podloží, ve druhém případě kromě meteorologických měření svůj významný podíl má aktuální vlhkostní stav půdního horizontu. Předběžná studie velmi stručně charakterizuje základní vláhovou bilanci travního porostu (kap. 4.4) v období do srpna Vyhodnocení aktuální vláhové bilance travního porostu bude součástí závěrečné zprávy Vyhodnocení měřeného výparu z vodní hladiny Výpar z vodní hladiny je na rozdíl od agrometeorologických charakteristik měřeným údajem. Na obr. 4.1 jsou u vybraných stanic znázorněny měsíční úhrny za období květen až srpen a srovnání roku 2015 s dlouhodobým úhrnem Mapy mají informativní charakter. Obr. 4.1 Výpar z vodní hladiny na vybraných klimatologických stanicích ČR v roce 2015 a srovnání s dlouhodobým průměrem V roce 2015 jsou nejvyšší měsíční údaje charakteristické pro letní měsíce červenec a srpen. Srovnáme-li celkový úhrn za květen až srpen 2015 s dlouhodobými podmínkami , pak u všech vybraných stanic výrazně převažují úhrny roku 2015, což signalizuje situaci celkově velmi příznivou pro výskyt sucha. Tato skutečnost je velmi výrazná zvláště na jižní Moravě. 20

22 4.2. Vyhodnocení výparu z holé půdy Mapa na obr. 4.2 srovnává k neděli potenciální evaporaci holé půdy (dále jen PEVA_HP) na území ČR s dlouhodobými podmínkami (výsledné hodnoty jsou v %), kdy evaporace je průběžně kumulována od 1.3. Čím jsou procentuální hodnoty vyšší, tím je PEVA_HP v roce 2015 vyšší proti dlouhodobému průměru a tím je vyšší pravděpodobnost záporné vláhové bilance a vyšší pravděpodobnost splnění podmínek výskytu sucha. Bereme-li v úvahu holou půdy a srovnání s dlouhodobými poměry, vlhkostní situace je z tohoto pohledu málo příznivá na většině území ČR, především pak na území východních a jižních Čech, případně střední Moravy (120 až 140 % dlouhodobé hodnoty). Obr. 4.2 Potenciální evaporace holé půdy na území ČR, srovnání úhrnu od 1.3. s dlouhodobým průměrem k neděli Evaporační podmínky v letošním roce vykazovaly během měsíců červen až srpen prohlubující se negativní trend vývoje. K nejméně příznivé situaci z hlediska evaporace došlo právě v polovině srpna, viz obr. 4.2 a 4.3. Graf na obr. 4.3 zpracovává pro celé území ČR po týdnech (období duben až srpen) procentuální srovnání týdenních úhrnů PEVA_HP v roce 2015 s dlouhodobými podmínkami ( ). Z grafu 4.3 lze jednoduše vyčíst, jaká část území ČR vyjádřená v % připadala na vybrané intervaly (< 100 % > 150 %). Z předkládaného grafu vyplývá výrazné zastoupení méně příznivých intervalů (100 až 120 % a 120 až 150 %) na území ČR. Od počátku července navíc průběžně a výrazně narůstá plocha s intervalem 120 až 150 % na úkor intervalu 100 až 120 %, což na většině území ČR signalizuje zvyšující se úhrny PEVA_HP při porovnání s dlouhodobým průměrem. 21

23 Časový průběh denních kumulovaných úhrnů PEVA_HP v roce 2015 (období leden až srpen) vyjádřených v % dlouhodobého průměru je pro klimatologické stanice Doksany a Strážnice uveden na obr Předběžná zpráva v této podkapitole stručně zpracovává PEVA_HP na území ČR. Podrobnější vyhodnocení roku 2015 a navíc s analýzou aktuální evapotranspirace holé půdy (AEVA_HP) bude předmětem závěrečné studie. Obr. 4.3 Srovnání potenciální evaporace holé půdy v roce 2015 (duben až srpen) s dlouhodobým průměrem v %, plošné zastoupení zvolených intervalů na území ČR v %. Obr. 4.4 Stanice Doksany a Strážnice, kumulované úhrny potenciální evaporace holé půdy v roce 2015 (leden až srpen) vyjádřené v % dlouhodobého průměru Vyhodnocení evapotranspirace z travního porostu Mapa na obr. 4.5 srovnává k neděli potenciální evapotranspiraci travního porostu (dále jen PEVA_TP) na území ČR s dlouhodobými podmínkami (výsledné hodnoty jsou v %), kdy evapotranspirace je průběžně kumulována od 1. března. 22

24 Čím jsou procentuální hodnoty vyšší, tím je PEVA_TP v roce 2015 vyšší proti dlouhodobému průměru, a tím je tedy vyšší pravděpodobnost záporné vláhové bilance (záporné klimatické bilance) a vyšší pravděpodobnost splnění podmínek výskytu sucha. Vlhkostní situace je z tohoto pohledu málo příznivá na většině území ČR, především pak na území východních a jižních Čech, případně střední Moravy (120 až 140 % dlouhodobé hodnoty). Vlhkostně nejméně příznivá situace je ojediněle na úrovni 140 % a více dlouhodobého průměru. Obr. 4.5 Potenciální evapotranspirace travního porostu na území ČR, srovnání úhrnu od 1.3. s dlouhodobým průměrem k neděli Evapotranspirační podmínky v letošním roce vykazovaly během měsíců červen až srpen prohlubující se negativní trend vývoje. K nejméně příznivé situaci došlo z hlediska evapotranspirace právě v polovině srpna, viz obr. 4.5 a 4.6. Graf na obr. 4.6 zpracovává pro celé území ČR po týdnech (období duben až srpen) procentuální srovnání týdenních úhrnů PEVA_TP v roce 2015 k dlouhodobým podmínkám ( ). Z grafu na obr 4.6 lze jednoduše vyčíst, jaká část území ČR vyjádřená v % připadala na vybrané intervaly (< 100 % > 150 %). Z předkládaného grafu vyplývá výrazné zastoupení méně příznivých intervalů (100 až 120 % a 120 až 150 %) na území ČR. Od počátku července navíc průběžně a výrazně narůstá plocha s intervalem 120 až 150 % na úkor intervalu 100 až 120 %, což na většině území ČR signalizuje zvyšující se úhrny PEVA_TP při porovnání s dlouhodobým průměrem. Časový průběh denních kumulovaných úhrnů PEVA_TP v roce 2015 (období leden až srpen) vyjádřených v % dlouhodobého průměru je pro klimatologické stanice Doksany a Strážnice uveden na obr Předběžná zpráva v této podkapitole stručně zpracovává PEVA_TP na území ČR. Podrobnější vyhodnocení roku 2015 a navíc s analýzou aktuální evapotranspirace travního porostu (AEVA_TP) bude předmětem závěrečné studie. 23

25 Obr. 4.6 Srovnání potenciální evapotranspirace travního porostu v roce 2015 (duben až srpen) s dlouhodobým průměrem v %, plošné zastoupení zvolených intervalů na území ČR v %. Obr. 4.7 Stanice Doksany a Strážnice, kumulované úhrny potenciální evapotranspirace travního porostu v roce 2015 (leden až srpen) vyjádřené v % dlouhodobého průměru Vyhodnocení vláhové bilance travního porostu Mapa na obr. 4.8 analyzuje aktuální stav základní vláhové bilance travního porostu (dále jen ZVLBI_TP), mapa na obr srovnává ZVLBI_TP s dlouhodobými podmínkami V obou případech je prezentován vlhkostní stav na území ČR k neděli 16.8., přičemž úhrny ZVLBI_TP jsou průběžně kumulovány od 1.3. Čím jsou nižší aktuální úhrny ZVLBI_TP (obr. 4.8), resp. rozdílové úhrny ZVLBI_TP (obr. 4.10), tím je vyšší pravděpodobnost výskytu nepříznivých vláhových podmínek a tedy vyšší pravděpodobnost výskytu klimatologického sucha. 24

26 Vlhkostní situace je z pohledu ZVLBI_TP (tzv. klimatické bilance) velmi nepříznivá na naprosté většině území ČR. Podle mapy na obr. 4.8 aktuální stav ZVLBI_TP k neděli na rozsáhlých územích Moravy a poněkud v menší míře i Čech vykazuje výrazně záporné hodnoty pod -200 mm. K obdobným závěrům docházíme analýzou mapy na obr. 4.10, kdy podstatná část území ČR (zvláště Morava, východní, jižní a západní Čechy) vykazuje při srovnání s dlouhodobými podmínkami ( ) obdobný rozdíl -200 mm. Kladnou vláhovou bilancí se vyznačují pouze okrajová pohoří ČR (Beskydy, Krkonoše a Šumava), avšak většinou jsou pod dlouhodobými průměry. Obr. 4.8 Základní vláhová bilance travního porostu mezi srážkami a potenciální evapotranspirací na území ČR, aktuální stav od 1.3. k neděli Vlhkostně-vláhové podmínky v letošním roce vykazovaly během měsíců červen až srpen prohlubující se negativní trend vývoje. K nejméně příznivé situaci došlo z hlediska vláhové bilance právě v polovině srpna, viz obr. 4.8 až Grafy na obr. 4.9 a 4.11 zpracovávají pro celé území ČR po týdnech (období duben až srpen) aktuální stav v roce 2015 a srovnání týdenních úhrnů ZVLBI_TP k dlouhodobým podmínkám ( ). Z obou grafů lze jednoduše vyčíst, jaká část území ČR vyjádřená v % připadala na vybrané intervaly (< -150 mm > 50 mm). Z předkládaných grafů vyplývají výrazná zastoupení vláhově nejméně příznivých intervalů (< -150 mm, -150 až -50 mm) na území ČR. Z grafu na obr. 4.9 vyplývá, že na konci července a během srpna oba intervaly průběžně charakterizovaly cca 80 % území ČR. Obdobné vyplývá i z obr Lze konstatovat, že od poloviny června průběžně a navíc výrazně narůstá na území ČR plocha obou vláhově nejméně příznivých intervalů. 25

27 Obr. 4.9 Základní vláhová bilance travního porostu na území ČR, plošné zastoupení zvolených intervalů na území ČR (%) v roce 2015 (duben až srpen). Obr Základní vláhová bilance travního porostu mezi srážkami a potenciální evapotranspirací na území ČR, srovnání úhrnu od 1.3. s dlouhodobým průměrem k neděli Srovnání denních kumulovaných úhrnů ZVLBI_TP v roce 2015 (období leden až srpen) s jejich dlouhodobým průměrem (mm) je pro klimatologické stanice Doksany a Strážnice uvedeno na obr Předběžná zpráva v této podkapitole stručně zpracovává ZVLBI_TP na území ČR. Podrobnější vyhodnocení roku 2015 a navíc s analýzou aktuální vláhové bilance travního porostu (AVLBI_TP) bude předmětem závěrečné studie. 26

28 Obr Srovnání základní vláhové bilance travního porostu v roce 2015 (duben až srpen) s dlouhodobým průměrem v %, plošné zastoupení zvolených intervalů na území ČR v %. Obr Stanice Doksany a Strážnice, kumulované úhrny základní vláhové bilance travního porostu v roce 2015 (leden až srpen) a jejich srovnání s dlouhodobým průměrem

29 5. Vyhodnocení vlhkosti půdy a dopadů sucha na vegetaci 5.1. Vyhodnocení měřené vlhkosti půdy ČHMÚ provádí v současnosti měření vlhkosti půdy na 42 meteorologických stanicích. Čidla jsou instalována na měřícím pozemku stanice pod travnatým povrchem ve třech vrstvách 0 až 10 cm, 10 až 50 cm a 50 až 100 cm. Vlhkost půdy je měřena v objemových procentech, pro účely prezentace i využití v praxi jsou tyto hodnoty často vyjadřovány v procentech využitelné vodní kapacity (dále jen VVK), což je pro daný půdní profil maximální objem pro rostliny využitelné vody. Matematicky se jedná o rozdíl mezi základními hydrolimity - bodem vadnutí a polní vodní kapacitou daného půdního profilu. Zhruba při vlhkosti na úrovni 30 % VVK se začíná významně snižovat dostupnost vody pro kořenový systém rostlin, hodnoty nižší než 30 % VVK proto lze již považovat za (půdní) sucho. Obdobně jako u modelových hodnot vlhkosti půdy lze v roce 2015 vysledovat výrazný proces vysušování až od letních měsíců. Ještě v závěru června byla průměrná vlhkost půdy ve vrstvě 0 až 100 cm nižší než 30 % VVK registrována pouze na 25 % stanic, v polovině července to bylo již na 35 % stanic, koncem července na 57 % a v polovině srpna na 75 % všech stanic. Po ochlazení a výskytu vydatnějších srážek ve druhé polovině srpna byla tato vlhkost zaznamenána již jen na 28 % stanic. Grafy na obr. 5.1 a 5.2 ilustrují změny vlhkosti půdy na stanicích Doksany a Strážnice od začátku vegetačního období do konce srpna. Stanice Doksany reprezentuje nížinné polohy v povodí Labe a Ohře, stanice Strážnice dokumentuje stav v oblasti jižní a jihovýchodní Moravy. V důsledku suchého podzimního a zimního období 2014/15 výrazně klesla vlhkost půdy v Doksanech, především v nejhlubší sledované vrstvě. Zde se vlhkost držela pod 30 % VVK během celého sledovaného období a trend jejích hodnot byl stále klesající. Obě svrchní vrstvy půdy, zejména vrstva 0 až 10 cm, reagovaly výrazněji na občasné jarní a také červnové srážky, sušší období se střídala s vlhčími. Výraznější pokles nastal na počátku července a vyvrcholil v závěru druhé dekády srpna. Obr. 5.1 Chod vlhkosti půdy vyjádřené v % VVK pod travnatým povrchem na stanici Doksany v období od 1. dubna do 31. srpna Poněkud odlišný průběh vlhkosti půdy byl zaznamenán na stanici Strážnice. Na začátku vegetačního období zde byla ve vrstvách 10 až 50 i 50 až 100 cm vysoká zásoba půdní 28

30 vody, která pak začala klesat, strměji ve vrstvě 10 až 50 cm, kde po dočasném zvýšení vlhkosti z bouřkových srážek v závěru července nastal propad až ke 30 % VVK na počátku druhé poloviny srpna. Vysýchání v nejhlubší půdní vrstvě bylo výrazně mírnější, ale pokračovalo až do konce srpna. Na svrchní vrstvě jsou zřejmé největší výkyvy vlivem občasných srážek, od konce června je chod vlhkosti v této vrstvě téměř totožný s vrstvou 10 až 50 cm. Obr. 5.2 Chod vlhkosti půdy vyjádřené v % VVK pod travnatým povrchem na stanici Strážnice v období od 1. dubna do 31. srpna Vyhodnocení modelované vlhkosti půdy pod travním porostem Vzhledem k řídké síti stanic s přímým měřením půdní vlhkosti a také pedologické rozmanitosti území ČR je nutné k plošnému hodnocení vlhkosti půdy využívat především výstupy modelové. V ČHMÚ je pro účely monitoringu vlhkosti půdy, a tím i sucha, provozováno několik modelů založených především na bilancování srážek jako příjmové složky vody v krajině a výparu jako složky výdejové. Výpar je v naprosté většině těchto modelů zastoupen potenciální či aktuální evapotranspirací travního porostu, který tvoří tzv. standardní povrch meteorologických stanic. Pro ilustraci půdních poměrů hodnoceného období jsme vybrali ukázky ze dvou modelů, které různými přístupy odhadují vlhkost půdy v orniční vrstvě a v profilu 0 až 100 cm pod trávníkem. Vrstva 0 až 40 cm (orniční vrstva) V této podkapitole jsou prezentovány výstupy z modelu BASET, který hodnotí chod vlhkosti půdy pod trávníkem ve vrstvách 0 až 20 cm, 20 až 40 cm a 0 až 40 cm. Jako vrstvu orniční jsme v tomto případě označili vrstvu do 40 cm, která se nejvíce blíží realitě zemědělských půd v ČR. Uvedený model vychází z denní bilance srážek a aktuální evapotranspirace, pro každou stanici zapojenou do výpočtu je určena hodnota využitelné vodní kapacity (VVK) dle pedologických poměrů stanice či nejbližšího okolí. Vrstva do 40 cm reaguje ve srovnání s vrstvou do 100 cm živěji na průběh počasí, to znamená, že i relativně malé srážky mohou krátkodobě zastavit proces vysýchání této vrstvy a naopak při déletrvajícím deficitu srážek může vlhkost orniční vrstvy klesnout výrazněji než vlhkost vrstvy 0 až 100 cm. Extremitu letošního léta dokumentuje mimo jiné fakt, že průběh 29

31 vlhkosti v této vrstvě se svým prakticky kontinuálním sestupem velmi podobal průběhu u vrstvy hlubší. První projevy půdního sucha se v hodnocené vrstvě objevily již v dubnu, ale relativně chladnější květen se slabšími, ale během měsíce celkem rovnoměrně rozloženými srážkami, situaci částečně stabilizoval. Výraznější projevy sucha se začaly objevovat až od konce května, v průběhu června sílily, od poloviny července již bylo sucho na většině území; proces vysýchání orniční vrstvy vyvrcholil v první polovině srpna, kdy na řadě míst již byla vlhkost půdy na bodu vadnutí nebo těsně nad ním. Celkově lze říci, že nejpostiženějšími oblastmi byly nižší polohy, z hlediska správního členění republiky na tom byly nejhůře Jihomoravský a Středočeský kraj. Mapa na obr. 5.3 zobrazuje stav ke 12. srpnu, který lze na území ČR označit za vyvrcholení procesu vysýchání orniční půdní vrstvy. V některých oblastech tento proces pokračoval ještě i následující 2 až 3 dny, zároveň se ale na jiných místech již začaly objevovat vydatnější srážky. Z mapky je zřejmé, že prakticky na celém území byly hodnoty vlhkosti pod 30 % VVK, na většině dokonce pod 10 % VVK, tedy blízké bodu vadnutí. Obr. 5.3 Modelovaná vlhkost půdy vyjádřená v % VVK ve vrstvě 0 až 40 cm pod trávníkem na území ČR, stav k Grafy na obr. 5.4 a 5.5 znázorňují v týdenním intervalu průběh hodnot počítané vlhkosti půdy na stanicích Doksany a Strážnice počínaje květnem Pro srovnání je prezentována i nejsvrchnější vrstva do 20 cm, ve které byly dosaženy ještě nižší hodnoty vlhkosti, ve Strážnici se po většinu léta až do poloviny srpna blížily bodu vadnutí. 30

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ gr.j.mareš Podnebí EU-OP VK VY_32_INOVACE_656 PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/ POČASÍ-AKTUÁLNÍ STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ PODNEBÍ-PRŮMĚR.STAV OVZDUŠÍ NA URČITÉM MÍSTĚ

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ

Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ Martin Hanel DOPADY ZMĚN KLIMATU NA NEDOSTATKOVÉ OBJEMY A MOŽNOST JEJICH KOMPENZACE POMOCÍ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ OSNOVA (1) Probíhající změny klimatu a jejich vliv na hydrologickou bilanci (2) Aktualizace

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Agroklimatické mapy pro vymezení oblastí se zvýšeným rizikem nedostatku vody v kořenové

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové

23.6.2009. Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové Petr Rapant Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Zpracována na podkladě seminární práce Ing. Markéty Hanzlové 23.3.2009 Rapant, P.: DMR XIII (2009) 2 stékání vody po terénu není triviální proces je součástí

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Člověk působí na své okolí již od pradávna svou schopností přetvářet přírodu ke svému prospěchu nejen usnadnil svou existenci na Zemi

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2014. Stručná zpráva

Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2014. Stručná zpráva Srovnávací měření techniků a měřicích zařízení, květen 2014 Stručná zpráva Vypracoval: Jiří Novák 13.8.2014 Asociace Blower Door CZ Obsah Obsah... 1 Cíl... 2 Místo a termín konání... 2 Účastníci... 2

Více

Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA

Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA Automatické hladinoměry, dálkový přenos dat a webová aplikace EnviroDATA Ekotechnika spol.s r.o. 16. dubna. 2013 Automatické hladinoměry a dálkový přenos dat Solinst Canada Ltd. www.solinst.com 3 WaterLogger

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Dopad klimatických změn na hydrologický režim v ČR

Dopad klimatických změn na hydrologický režim v ČR ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Dopad klimatických změn na hydrologický režim v ČR Jan Kubát Český hydrometeorologický ústav kubat@chmi.cz Podklady Climate Change 2001 Impacts, Adaptation and Vulnerability

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Ladislav Kašpárek Scénáře klimatické změny jsou používány podle doporučení Mezinárodního

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI SLEDOVÁNÍ KLIMATU NA VÝSYPKÁCH NA MOSTECKU

ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI SLEDOVÁNÍ KLIMATU NA VÝSYPKÁCH NA MOSTECKU ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI SLEDOVÁNÍ KLIMATU NA VÝSYPKÁCH NA MOSTECKU Jakub Jeništa, Josef Švec 1.ÚVOD: Mostecko je pro někoho jen synonymem měsíční krajiny, pro jiného je čarovným koutem země s přírodními

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

Graf č. 1.: Celkový počet ohrožených osob leden 2012... 3. Graf č. 2.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví leden 2012... 4

Graf č. 1.: Celkový počet ohrožených osob leden 2012... 3. Graf č. 2.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví leden 2012... 4 Obsah Graf č. 1.: Celkový počet ohrožených osob leden 2012... 3 Graf č. 2.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví leden 2012... 4 Graf č. 3.: Celkový počet ohrožených osob únor 2012... 5 Graf č. 4.:

Více

Statistika průtoku Vltavy v Praze při povodních

Statistika průtoku Vltavy v Praze při povodních Statistika průtoku Vltavy v Praze při povodních Seminární práce z matematiky Martin Kubala, Gymnasium prof. Jana Patočky, VII.B 2013/2014 Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracoval sám a případné zdroje

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická

Více

Teplota vzduchu. Charakteristika základních meteorologických prvků. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu Teplotní inverze

Teplota vzduchu. Charakteristika základních meteorologických prvků. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu Teplotní inverze Charakteristika základních meteorologických prvků Klementinum - pravidelné sledování meteorologických údajů od r.1775 Teploměr G. Galilei (1564-1642) využil jako první tepelné roztažnosti vzduchu k měření

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Metodika pro stanovení mezních hodnot indikátorů hydrologického sucha. Radek Vlnas a kol.

Metodika pro stanovení mezních hodnot indikátorů hydrologického sucha. Radek Vlnas a kol. Metodika pro stanovení mezních hodnot indikátorů hydrologického sucha Radek Vlnas a kol. Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR Praha, prosinec 2014 Název a sídlo organizace: Výzkumný ústav vodohospodářský

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.02 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více

Martin Svoboda, IV. B

Martin Svoboda, IV. B Martin Svoboda, IV. B Obecné vymezení Regiony v blízkosti zeměpisného pólu Místa za polárním kruhem (vymezen rovnoběžkami 66 33 severní a jižní zeměpisné šířky) Severní polární oblast = Arktida Jižní polární

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 až 2060

Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 až 2060 50 40 Výstupy regionálních klimatických modelů na území ČR pro období 2015 až 2060 0 10 20 30 4 Mgr. Michal Belda, Ph.D. doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. Mgr. Michal Žák, Ph.D. Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Spotřeba závlahové vody teplomilnými ovocnými dřevinami

Spotřeba závlahové vody teplomilnými ovocnými dřevinami Spotřeba závlahové vody teplomilnými ovocnými dřevinami Tomáš Litschmann Eva Klementová Úvod Diskuse nad možným průběhem klimatických změn v současné době a v budoucnosti počítá též s tím, že se prohloubí

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Bezpečnost regionů a ochrana přírody ve stínu klimatické změny Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D. VŠRR Jak se vlastně tedy vyvíjí klima na naší planetě? Oteplení (masáž novinářů a ekologistů) X Ochlazení (prezentace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Pevniny a oceány. VY_52_INOVACE_130. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7.

Pevniny a oceány. VY_52_INOVACE_130. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7. Pevniny a oceány. VY_52_INOVACE_130 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7. 1 Pokus se sestavit mapu světa a pojmenovat jednotlivé světadíly. SEVERNÍ JIŽNÍ EVROPA AUSTRÁLIE

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Vodní toky Voda je jedním z nejvýraznějších modelačních činitelů v krajině. Vznik vodního toku pramen zdrojnice soutok 2 a více řek (Labe-Vltava, Labe-

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F

Semestrální práce z předmětu Matematika 6F vypracoval: Jaroslav Nušl dne: 17.6.24 email: nusl@cvut.org Semestrální práce z předmětu Matematika 6F Zádání: Cílem semestrální práce z matematiky 6F bylo zkoumání hudebního signálu. Pluginem ve Winampu

Více

4 Klimatické podmínky

4 Klimatické podmínky 1 4 Klimatické podmínky Následující tabulka uvádí průměrné měsíční teploty vzduchu ve srovnání s dlouhodobým normálem 1961 1990 v Moravskoslezském kraji. Tabulka 1: Průměrné teploty vzduchu [ C] naměřené

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartogramy. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartogramy Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 17. 10. 2011 Definice Kartogram je

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

INZA PERFORMANCE SOFTWARE. Analýza průběhu wattových zón

INZA PERFORMANCE SOFTWARE. Analýza průběhu wattových zón INZA PERFORMANCE SOFTWARE Analýza průběhu wattových zón Dokument č. 5 Autor: Ing. Tomáš Tichý Datum: 6. prosinec 2010 Analýza průběhu wattových zón Dnešním dokumentem bych rád uzavřel předešlé články (dokumenty

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Rebilance zásob podzemních vod

Rebilance zásob podzemních vod Rebilance zásob podzemních vod Doba řešení projektu 7/2010 12/2015 Česká geologická služba náklady: 623 mil. Kč OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. Renáta Kadlecová a kol. projekt navazuje na systematické

Více

MS Excel druhy grafů

MS Excel druhy grafů MS Excel druhy grafů Nejčastější typy grafů: Spojnicový graf s časovou osou Sloupcový graf a pruhový graf Plošný graf Výsečový a prstencový graf (koláčový) Ostatní typy grafů: Burzovní graf XY bodový graf

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. EXPERT je soustavou kalkulátorů, které zjednodušují práci při zpracovávání hydrogeologických

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Dispečink telemetrických dat

Dispečink telemetrických dat CORAL s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČO: 46506829 DIČ: 228-46506829 tel.: 498 500 469 fax: 498 500 435 e-mail: coral@coral.cz http://www.coral.cz Dispečink telemetrických dat Oblast použití

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí Seznam všech výstupů projektu OP-Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/36149 Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů bakalářského

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory spanel Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě LED Panel Light je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011

Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011 Technická specifikace č.1 zařízení pro monitoring návštěvnosti- VZ 05/2011 Sčítací zařízení 1. Senzory jsou řešeny moderní technologii záznamu jako např. infračervený, laserový paprsek, teplotní čidlo,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více