Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální"

Transkript

1 Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, P elou, Tel.: PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ NEMOCNICE VS. MULTISCAN SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ str. 2 str. 3 str. 7 PARDUBICKÝ EATON BLÍZKO POSTUPU DO SEMIFINÁLE Likvidace autovrak - pneuservis Rozhovice. Tel.: Budeme dýchat erstvý Vina ský p lmaraton se prožene vzduch nebo jedy ulicemi Pardubic ze spalovny? Personální zm ny u komunist REGION - Ne ekané informace p išly v t chto dnech z tábora krajní levice. V posledním únorovém týdnu se konaly konference Komunistické strany ech a Moravy v jednotlivých okresech Pardubického kraje, které nazna ily ur- itý posun sm rem k personálním zm nám ve vedení, nap íklad na ústeckoorlicku, kde byl zvolen nový p edseda okresní organizace. Obnovilo se i složení krajské rady, jejíž zasedání v Ústí nad Orlicí, na kterém si komunisté zvolili nové vedení p ineslo další p ekvapení. Pokra ování na stran 2. Saša Krej í za vý epem, co se chystá na radnici? Více se do tete na stran 3. Niš ák P ELOU - Pardubický vina ský p lmaraton se nezadržiteln blíží. Konat se bude již 17. dubna, start je pak naplánován na dvanáctou hodinu v prostoru u Východo eského divadla. lenové organiza ního výboru proto uspo ádali v hotelu Bujnoch v P elou i spole enský ve er, na kterém se sešli se sponzory a p íznivci této dnes již proslulé akce, která je i letos za azena do prestižního sv tového b žeckého katalogu AIMS. Hlavní osobností závodu je hoteliér Old ich Bujnoch, který nechal p ipravit pro p ítomné skv lý raut v tradi ním duchu bujnochovské kuchyn. K dobrému jídlu i vínu pak p ítomným zazpíval nestor tane ní hudby Josef Sochor. Mezi p ítomnými nechyb ly ani sv tové atletické legendy let minulých. Na snímku Svatopluka Kodeta je držitelka historicky nejstaršího stále platného rekordu v b hu na 800 metr Jarmila Kratochvílová a legendární olympijská vít zka v hodu ošt pem Dana Zátopková. (svk) PARDUBICE - Na tradi ní oslav dne Svatého Patrika v irské hospod v ulici Bratranc Veverkových bylo op t veselo. erného Guinesse všem to il nám stek primátora Pardubic Alexandr Krej í, kvalitní whisky tekla proudem a nechyb l tém nikdo, kdo v našem krajském m st n co znamená. K tanci a poslechu zpíval pardubický Elvis Ivo Fišer, nechyb lo ani ob erstvení v podob vep ové kýty. Kdo je na sladké, mohl ochutnat narozeninový dort spole enského magazínu Bulvár, který jako každoro n slavil na Patrika výro í svého založení, koleg m z Bulváru blahop ejeme. (svk) P EDPLA TE SI TÝDENÍK za 416 K na rok tel P ehlídkou kožich a dalších kožešinových výrobk odstartoval Lud k Slana otev ení své provozovny v Pernštýnské ulici. Jeho kožešnický krám se p est hoval sice jen pár metr za roh, ale i tak to byla p íležitost ke spole enskému setkání. Mezi kmotry, kte í p išli Lu kovi pop át, nechyb l krom zp va ky Marcely Holanové ani známý elegán, nám stek primátora Alexandr Krej- í. Na slavnosti, kterou uvád l moderátor Pavel Cejnar nechyb la ani ada dalších známých osobností z pardubického regionu. Foto: SVATOPLUK KODET Užijte si na Facebooku rychle a jednoduše Přijďte s tímto inzerátem na naši O2 Prodejnu v OC Grand a O2 Prodejnu 17. listopadu 389 Pardubice, aktivujte si O2 Mobilní Internet Standard a získejte poukázku Tesco v hodnotě 500 Kč. Nebu te sami Nov vznikající klub Pomn nka je ur en všem, kte í jsou sami, hledají spole níka nebo spole nici pro návšt vu r zných kulturních akcí, p ípadn cht jí nalézt kamaráda i kamarádku, p ítele i p ítelkyni pro další spole ný život. Naše spole né sch zky se nebudou konat na jednom pevném míst. Na každou aktivitu se lze p ihlásit zvláš. Zavolat si o p ihlášku do Klubu Pomn nka m žete na telefon nebo si o ní napsat na ovou adresu: (zr) Akce platí pouze na naší O2 Prodejně OC Grand a O2 Prodejně 17.listopadu 389 Pardubice do při aktivaci O2 Mobilní Internet Standard.

2 STRANA 2 POND LÍ 22. B EZNA 2010 K v ci Falešný rum a falešné nehty Miroslav Vá a, poslanec Parlamentu R za SSD Pardubice - Demografové spo ítali, že na Pardubicku za rok p ibyly n jaké ty i tisícovky nových obyvatel. Komentáto i si ale hned pospíšili s natrpklou douškou. Prý v tšinu p ír stku tvo í p ist hovalci, tedy podle nich mén hodnotní lidé. V d sledcích je to tak xenofobní vyjád ení, že by se za n nemuseli styd t ani nejv tší huby v adách našich neonacist nebo p edstavitelé D lnické strany. P ipouštím, že ur ité procento p ist hovalc hledá cesty ke zbohatnutí v p stování marihuany, dovozem textilu a obuvi s falešnými zna kami, pirátskými CD, cigaretami a rumem s pad lanými kolky. Ale výrazná v tšina Asiat se živí poctiv. Když vloni pardubický Foxconn za al propoušt t cizince, každý z nás slyšel poplašné zvon ní: poroste kriminalita, za nou tu ú adovat a vládnout šikmooké zlo inecké gangy. Nic takového se nestalo. Trochu mi vadí, pokud n kdo populisticky vyk ikuje, že cizinci berou ech m práci. Když jdu po pardubické t íd Míru a vidím p es skla výkladních sk íní vietnamské muže, kte í se po té, co ztratili práci ve fabrice, nau ili modelovat našim ženám nehty, žasnu. Neznám eského chlapa, který by tak dokázal ešit sv j existen ní problém. Myslí to Ji í Paroubek up ímn? Roman Línek, nám stek hejtmana pov ený jeho zastupováním Pardubice - Jestli si n kdo v p edvolebním tažení poctiv nastudoval teoretické poznatky ekonomické školy ve ejné volby, tak to byl jednozna n Ji í Paroubek. Jeho bezb ehý populismus, ve kterém se chová jako Jánošík, a bohatým bere a chudým dává, nabírá na intenzit. Ale jak se íká, z cizího krev nete e. Takže když zrovna nerozdává z poloprázdné státní kasy, z té soukromé ur it pote e. Voli je podle Paroubka p eci racionální ignorant, který se ve nále rozhodne volit toho, kdo nabízí nejvíce bez ohledu na následky. Na poplatky u léka e už lidé neslyší, takže je pot eba vymyslet n co nového. Ze zisk nejv tšího elektrárenského gigantu chce vyplácet vysoké rodi ovské p ídavky, senior m zavede t ináctý d chod a ješt zbyde na št dré sociální dávky. Po úsp šném tažení sportovc na olympiád ve Vancouveru zase navrhuje rmy s obratem více jak p t miliard ro n zdanit povinnou jednoprocentní daní do oblasti kultury a sportu. A vzhledem k tomu, že do voleb n jaký ten m síc ješt zbývá, ur it se z úst Ji ího Paroubka do káme dalších rozhazova ných výrok. Nicmén každý zodpov dný státník si v dnešní dob dob e uv domuje, že si toto malá zem uprost ed Evropy nem že dovolit. Vždy jak íká Saint-Exupéry: nezd dili jsme Zemi od našich p edk, ale máme ji p j enou od svých d tí. Proto je pot eba bojovat s oranžovým a každým podobným uragánem d ív, než naši zemi zanechá potomk m zcela zdevastovanou. Roman-linek.cz, Personální zm ny u komunist, krajským p edsedou Jan Foldyna Dokon ení ze strany 1: Ve funkci p edsedy rady a tedy šéfa komunist v kraji vyst ídal poslance Václava Snopka sou asný p edseda pardubického okresního výboru Jan Foldyna. Ten byl sou- asn doporu en za kraj do nejvyššího orgánu komunist, tedy do Výkonného výboru Úst edního výboru KS M. Místop edsedou se stal nový šéf ústeckého okresu Jaroslav Klášterecký. Na následné sobotní krajské konferenci v Pardubicích se komunisté zabývali hodnocením své innosti, p ípravou a zabezpe ením voleb v letošním roce a obsahovými dokumenty k Celostranické konferenci, která se bude konat koncem ervna v Nymburce. Nové vedení si dalo za cíl zlepšit a zintenzivnit práci jednotlivých složek strany ve vztahu k ve ejnosti. (zr) Stav st edního odborného a u ovského školství je t eba zlepšit P íprava výstavby kanalizace KLEŠICE V souvislosti s p ípravou výstavby obecní kanalizace budou nyní v obci zahájeny projek ní práce kanaliza ních p ípojek jednotlivých nemovitostí. Obec bude pro vlastníky nemovitostí zajiš ovat projekt a stavební povolení p ípojek. Od 23. b ezna pracovníci projek ní rmy postupn navštíví jednotlivé majitele nemovitostí a dohodnou s nimi zp sob ešení kanaliza ní domovní p ípojky. V p ípad, že majitel nebude zastižen, zanechá projektant informaci o návšt v v poštovní schránce. Pro hladký a bezproblémový pr b h t chto nezbytných prací, žádá Obecní ú ad vlastníky nemovitostí, aby umožnili projektant m provést nejnutn jší zam ení. (pav) Obecn lze konstatovat, že studenti a u ni až v 80 % nez stávají u oboru, ve kterém se vyu ili. B hem studia mají velmi málo praktické p ípravy, a pokud vykonávají praxi v n kterém hotelu nebo restauraci, tak až na výjimky není dostate n kvalitní. To jsou slova generálního sekretá e Asociace hotel a restaurací R Václava Stárka k problematice st edního a u ovského školství v naší zemi. A hledá další souvislosti: St edních a u ových škol všeobecn p ibylo a lze konstatovat, že také díky tomu elí nedostatku student. S p ibývajícím množstvím škol, ale trpí kvalita vyu ujících, kterých je také nedostatek a tudíž je škola nucena být vd na za každého u itele odborných p edm t, který z praxe p ichází. Co by se tedy m lo pro zlepšení tohoto stavu ud lat, a to v obecné rovin i z pohledu gastro a cestovního ruchu? Domníváme se, že by bylo vhodné více propojit podnikatelskou sféru a školství. Konkrétn mám na mysli to, aby se student / u e u il od po átku pro konkrétní hotel nebo restauraci, která by K es anští demokraté bojují proti korupci Pardubickou výzvou PARDUBICE - M stská organizace KDU- SL Pardubice vnímá s velkým znepokojením vysokou míru korupce v eské republice. Z tohoto d vodu vyzývá všechny starosty, leny rad a zastupitelstev za KDU- SL, aby se ve svých m stech a obcích zasadili o maximální možnou míru zve ej- ování ve ejných sout ží na internetu. Uvítáme ale, když se k naší Pardubické výzv p idají komunální politici nap í politickým spektrem, dodává p edseda pardubické KDU- SL František Weisbauer. Pardubi tí lidovci jsou p esv d eni, že touto cestou lze p isp t ke snížení korup ního prost edí a razantn se tak zmenší prostor pro korup ní jednání. Zvýšení pr hlednosti p i zadávání ve ejných zakázek povede k úsporám nan ních prost edk, které se mohou použít na pé i o d ti, seniory, zvelebování ve ejných prostranství, opravy komunikací a další pot ebné innosti v rámci obcí, vysv tluje František Weisbauer. (PaB) mu pomáhala b hem studia získat odborné znalosti a dovednosti. Tak tomu d íve bylo a mladý zájemce o daný obor se vyu il pro konkrétní za ízení, kde následn nastoupil do svého prvního zam stnání. Co íkáte snaze Pardubického kraje o zlepšení této situace - nap íklad podporou nedostatkových profesí formou stipendií, sjednocením rozt íšt né oborové nabídky, osv tovou akcí mezi Spole né prohlášení Pardubického kraje a Pardubické krajské nemocnice PARDUBICE - Pardubický kraj a Pardubická krajská nemocnice vítají zájem spole nosti Multiscan, s.r.o., o dosažení vzájemné shody s Pardubickým krajem. S pot šením jsme p ijali zprávu zástupc Multiscanu, o tom, že námi p edložené memorandum vítají a p edevším že jsou p ipraveni neprodlen umožnit Pardubické krajské nemocnici provozování l žkové onkologické pé e. Pardubický kraj na základ prohlášení spole nosti Multiscan tato l žka neprodlen p evezme a za ne l žkové za ízení provozovat. Do konce dubna 2010 Pardubický kraj dokon í Strategický plán rozvoje Pardubické krajské nemocnice, jehož sou ástí bude rovn ž umíst ní ambulancí a stacioná e onkologického odd lení. Tím bude dokon ena p íprava komplexního ešení umož ující realizovat p íslušnou investici. Pardubický kraj a Pardubická krajská nemocnice hodlají spolupracovat se spole ností Multiscan na základ dosavadního rozd lení sfér p sobení. Ambulantní pé e z stane ve sfé e Multiscanu a l žkovou pé i bude provozovat Pardubická krajská nemocnice. Dvoustrann podepsané memorandum o vzájemné spolupráci p i rozvíjení zdravotní politiky kraje a p i zkvalitn ní prevence a lé by onkologických onemocn ní budeme, i p es chyb jící podpis zástupce spole nosti Multiscan, obecn dodržovat a i nadále jej považujeme za d ležitý pilí vzájemné spolupráce. Naším spole ným cílem je, a i v budoucnu musí být, zájem pacient. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje Josef Šimurda, editel Pardubické krajské nemocnice, a. s. rodi i a žáky základních škol? Každá takováto snaha je samoz ejm vítána a m že oboru jen prosp t. Zárove by však bylo vhodné hodnotit také kvalitu škol a dát tak rodi m student i student m samotným možnost se v nabídce škol orientovat a vybírat dle kvality. Co si myslíte o budoucnosti žák zmi ovaných typ škol a jejich uplatn ní na trhu práce? Všeobecn bych ekl, že v sou- asné dob budou mít všichni studenti t žší situaci se ihned po studiích uplatnit. Je to dáno zvlášt sou asnou ekonomickou situací, která bude ješt n jaký as p etrvávat. O to více se domnívám, že budou mít v tší šanci ti dob í a na profesní dráhu lépe p ipravení. SVATOPLUK KODET Na záv r své návšt vy Pardubic besedoval místop edseda SSD a stínový ministr práce a sociálních v cí Zden k Škromach v Dom Techniky s ob any, které seznámil se zám ry SSD v sociální sfé e, které by sociální demokracie cht la uskute nit, pokud zvít zí v parlamentních volbách. P ed setkáním s ob any navštívil Škromach D tské centrum Veská, pardubický ú ad práce, eskou abylimpijskou asociaci a Klub senior SSD Pardubického kraje. (VeP) Sbírka ošacení KLEŠICE V pátek 2. dubna od 16 do 18 hodin po ádá obec ve vestibulu Obecního domu humanitární sbírku použitého ošacení pro Ob anské sdružení Diakonii Broumov. Místní ob- ané tak mohou darovat oble ení, l žkoviny, ru níky, záclony, nepoškozené nádobí, pe í, pé ové a vatované p ikrývky, polštá- e, deky a obuv. (pav) PARDUBICKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD oznamuje r na obsazení pracovního místa: M sto p j uje na bydlení NASAVRKY Zastupitelé vyhlásili pro letošní rok výb rové ízení na poskytnutí p j ky z Fondu rozvoje bydlení. Žádost musí obsahovat p edepsané náležitosti podle závazného formulá e, který mají zájemci k dispozici na odboru výstavby M stského ú adu. Majitelé dom, starších deseti let, mohou tyto výhodné p j ky použít na obnovu st echy, izolaci domu proti spodní vod, obnovy fasády, z ízení plynového nebo elektrického topení, vým nu oken a podobn. P j ky se pohybují ve výši 50 až 100 tisíc korun na d m i byt, jsou úro eny 3% až 4% se splatností t i roky. Termín p edložení žádosti se všemi p edepsanými p ílohami je do 20. kv tna. O výsledku výb rového ízení rozhodne zastupitelstvo m sta na základ návrhu komise RFB. (pav) SLATI ANY V sobotu 27. b ezna od 8 do 14 hodin po ádá TJ v místní sokolovn Jarní trhy. Zájemci si zde mohou zakoupit velikono ní dekorace, cukrovinky, dárkové p edm ty, o íšky, keramiku a mnoho dalších výrobk zam ených na jarní tématiku. (pav) Bližší podmínky naleznete na úřední desce v Jiráskově ulici č. 20 v Pardubicích a na internetové adrese

3 POND LÍ 22. B EZNA 2010 STRANA 3 Miroslav Vá a: SSD ví, jak postavit ekonomiku na nohy PARDUBICE/TEPLICE V severo eských Teplicích se konala programová konference SSD, které se též zú astnili zástupci z našeho regionu. Požádali jsme krajského p edsedu socialist Miroslava Vá u o nastín ní základních tezí, které z tohoto setkání vzešly. Jedním z prioritních témat byla sou asná celosv tová ekonomická situace, jejíž dopady je t eba v naší republice ešit bez ohledu na stranickou p íslušnost. SSD chce p edevším vytvo it více než sto tisíc pracovních míst urychleným erpáním prost edk z evropských fond, kde má naše republika k dispozici ješt 750 miliard korun. Dále chceme ze státního rozpo tu podpo it tzv. národní programy, tedy výstavbu levných startovacích byt pro mladé, kterým je t eba i p j it na koupi a opravu vlastního bydlení. Vzhledem k zanedbanému stavu p edevším panelových dom, by m l stát poskytovat i výhodné úv ry na jejich opravy a zateplení s cílem snížit jejich energetickou náro nost. Krom t chto opat ení jde také o urychlení výstavby obchvat m st a páte ních komunikací, jako jsou nap íklad projekty R43 a R35 a p ivad k nim. Nedílnou sou ástí programu na nastartování ekonomiky je i intenzivní budování infrastruktury v malých obcích, jako kanalizace, isti ky odpadních vod, plyn. D ležitá je i obnova rybník a výstavba protipovod ových opat ení. Kde na to chceme vzít? Krom již zmi ovaných 750 mld Ostuda v centru Pardubic, i tak by se dal nazvat zanedbaný areál Prokopky na Palackého t íd. Místo desítek bezdomovc se zde v t chto dnech objevili stavební d lníci a zahájili demoli ní práce ásti budov. Kdy p istoupí vlastník k dalším pracem je však otázkou. Foto: MILAN K I EK z fond EU chceme získat ješt 66 miliard do státního rozpo tu. Zavedením progresivní dan a tzv. férové dan ve výši 21% jako je standardem v okolních státech a také navýšením dan z tvrdého alkoholu a cigaret, se zvednou p íjmy o 21 miliard. Zvýšením platby pojistného a auditem veškerých smluv nad jeden milion uzav ených státními ú ady, i auk ním zp sobem výb rových ízení získáme 35 miliard. Zbytek p jde ze zisk podniku EZ. Naše ekonomická koncepce napl uje heslo SSD - chránit lidi, kte í nic nezp sobili. Udržíme zam stnanost i díky podpo e rekvali kací, zvýšíme mate skou a p ídavky, nebo v d tech je budoucnost národa. Nezapomeneme ani na seniory, bezplatné školství a zdravotnictví, tak aby se lidé nemuseli bát stá í. (svk) Velikonoce v epí... EPÍ V pátek 26. b ezna v sále Obecního domu od 18 hodin po ádá Spolek žen ukázku tvorby velikono ních koší k a dekorací. Zájemci si mohou zhotovit pod vedením Lenky Krpatové z B eh u P elou e vlastní výrobek. Sta í s sebou vzít ru ník, malé klešti ky, šídlo a menší nan ní hotovost na materiál. (pav)...a vevelinách VELINY - Tradi ní Velikono ní tvo ení pro místní d ti p ipravují Velinské tety letos na sobotu 27. b ezna. Od 14 hodin v prostorách obecního ú adu budou mít d ti šanci p ipravit se na výrobu r zných velikono ních dekorací a dopl k. (mkm) Senáto i podpo ili petici proti spalovn v Rybitví Pokra ování ze strany 1: PRAHA V pátek 19. b ezna projednali senáto i petici proti spalovn nebezpe ného odpadu v Rybitví a schválili usnesení Výboru pro vzd lání, v du, kulturu, lidská práva a petice, který padesátitisícovou petici projednal na ve ejném slyšení 28. ledna. Senáto i ve schváleném usnesení konstatují, že oznamovatel zám ru, spole nost AVE CZ s.r.o., mohl uvést Ministerstvo životního prost edí a ve- ejnost v omyl tím, že v podkladech p edložených v procesu EIA použil nep esné i zavád jící formulace k danému zám ru. Dále senáto i podpo- ili názor ob anského sdružení a široké ve ejnosti, že se nejedná o modernizaci stávající, Inzerce na telefonu tel.: Ten, kdo vy istí zahradu ohn m, zaplatí pokutu PARDUBICE - Jarní sluní ko snad už brzy zažene do kouta dlouhé zimní, deštivé a v trné dny. To správné jarní po así nás vyžene ven na zahrádky. Jenže pohrabat starou trávu nebo snad ješt podzimní listí není snadné, a tak se mnozí stále ješt obracejí k jejich pálení. Vzít zápalky a sta inu vypálit je jednodušší a mén namáhavé než poctiv hráb mi celou plochu zbavit starého porostu. Pomáhá k tomu i p ežívající názor, že popel z vypáleného trávníku je dobrým hnojivem p ispívajícím k lepšímu r stu nového porostu. Kone n, koho by napadlo, že tato metoda zahradnické práce m že vést k nejtragi t jším konc m. Pálení staré trávy i ostatních porost v souvislých plochách je zákonem o požární ochran zakázáno. Hrozí nebezpe í p enesení požáru na jiný objekt nebo Anderson navštíví knihovnu HORNÍ JELENÍ - Nikoliv poprvé p ipraví na pátek 26. b ezna m stská knihovna pro malé tená e od 7 do 12 let speciální akci, nazvanou Noc s Andersenem. D ti mohou p icházet od 18 hodin a sledovat, co d lají knížky v noci a p itom objevovat knihovnické i tená ské zajímavosti až do rána! Co tomu ekne pan Andersen? To je p ekvapení!(mkm) Velikono ní dílna ŽIVANICE Se zajímavou Velikono ní inspirací, hlavn pro šikovné ruce, p išel zdejší Obecní ú ad. Pro zájemce p evážn z ad žen p ipravil na sobotu 27. b ezna od 14 hodin Velikono ní dílnu. Pod zkušeným vedením se nau íte nebo zdokonalíte v pletení z pediku a pali kování. Zhotovíte si i patchworková vají ka. Nic si nemusí p ipravovat, vše bude za rozumnou cenu k dispozici na míst. Ú ast je nutno potvrdit p edem na telefonu (pav) plochu podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohn v trem nebo i konvektivními proudy horkých spalin s jiskrami a v neposlední ad p enesením ohn v podloží. Poslední nebezpe í je aktuální zvlášt v lesích nebo na plochách, kde je siln jší vrstva lesní hrabanky. Takový ohe m že doputovat na vzdálenost desítek metr a objevit se i po n kolika dnech. Jsou známé p ípady, nap. vzplanutí lesa po dvou týdnech ve vzdálenosti až sedmdesáti metr od p vodního místa pálení. Bohužel jsou každoro n zaznamenávány i p ípady udušení lidí v kou i a v neposlední ad i uho ení p i nezvládnutém, p vodn jen malém kousku vypalované plochy. Ten, kdo se rozhodne vy- istit svou zahradu ohn m, m že zaplatit i n kolikatisícovou pokutu. (VeH) dnes nefunk ní spalovny komunálního odpadu a istírenských kal, ale v o výstavbu nové spalovny nebezpe ných odpad. Dnešní jednání v Senátu, doufejme, završilo naši snahu, aby v Rybitví nevznikla spalovna nebezpe ných jed. Senáto- i se p iklonili k všeobecnému názoru, že se nejedná o modernizaci, ale novou stavbu, uvedl Jan Tichý, místop edseda OS Stop spalovn v Rybitví, který senátor m vysv tloval d vod vzniku petice a adu zám rných pochybení a lží investora, kterým elila pardubická ve ejnost stejn jako Ministerstvo životního prost edí. V Senátu R vystoupil také p edseda ob anského sdružení Libor Malý, který poslanc m vysv tlil na základ plánu investora vybudovat spalovnu nebezpe ného odpadu v Rybitví chyby ve stávajícím zákonu o posuzování vliv na životní prost edí. Jsem velice rád, že se Senát p iklonil na naši stranu, stejn jako za doporu ení Pardubickému kraji vypracovat a podat Parlamentu eské republiky návrh novely zákona, kterou díky znalosti problematiky tohoto zákona po dohod s krajským zastupitelstvem chceme využít, dodal Libor Malý. Ob anské sdružení Stop spalovn v Rybitví bude dále sledovat p ípadný vývoj kolem spalovny v Rybitví a trvat na svém p vodním cíli zamezit i v budoucnu výstavb spalovny nebezpe ného odpad. (zr) S Klubem pevného zdraví VZP m žete ušet it tisíce korun ro n PARDUBICE - ervené jablko je již n kolik let zna kou Klubu pevného zdraví VZP a zhruba jeho len si zvyklo pod tímto symbolem hledat nejen informace o zdravém zp sobu života a klubové innosti, ale také konkrétní výhody, které jim lenství v KPZ p ináší. A jak to bude v letošním roce? Sta te se leny Klubu pevného zdraví a b hem roku m žete výrazn ušet it. V jednotlivých krajích jsme uzav eli nové smlouvy s partnery, které klubist m nabízejí slevy z cen svého zboží nebo služeb. Sta í, když si ze seznamu uvedeného na stránkách www. vzp.cz vyberete, o co konkrétn byste z nabídky ve vašem regionu m li zájem. V Pardubickém kraji m žete využít slevy nap. na masáže, pedikúru, dietologický program, nákup cyklistických pot eb nebo optických výrobk, na vstup do solných jeskyní apod. Ur it se nejedná o vý et kone ný. V pr b hu roku 2010 budou klubové výhody p ibývat a rozhodn stojí za to sledovat informace s erveným jablkem. A jakou d ležitou informaci máme pro ty, kte í leny Klubu pevného zdraví zatím nejsou? Není nic jednoduššího, než se do klubu p ihlásit elektronicky na v sekci klienti, nebo osobn na p epážkových pracovištích VZP. V krátké dob poštou obdržíte lenskou kartu a m žete se zapojit do program i erpání bene t Klubu pevného zdraví v roce (ZdK) HE MAN V M STEC M stské kino p ipravilo na tvrtek 25. b ezna od 18 hodin projekci fotogra í a p ednášku o unikátní cestovatelské zkušenosti na kole nap í celou Austrálií. Seznámí vás s touto zemí netradi n z pohledu dvou cyklocestovatel. Na výprav ze západu na východ zem ujeli více než km, poznali divokou p írodu, pohostinnost lidí, rozmary po así a zažili plno nevšedních zážitk. T šit se m žete na fotogra e z australské a tasmánské divo iny, nekone né pustiny i pohádkové pláže a slavná m sta Sydney a Melbourne. (pav) venkovní hliníkové rolety z německých komponentů Alukon široký sortiment vynikajících švýcarských markýz Stobag profesionální poradenství, montáž a pozáruční servis Pardubice, ul. Jana Palacha tel.: , žaluzie rolety markýzy žaluzie rolety markýzy

4 STRANA 4 POND LÍ 22. B EZNA 2010 V t chto dnech se op t ukázalo, jak kvalitní pivko se vyrábí v našem regionu. Na tradi ní sout žní p ehlídce Pivní pe- e v Tábo e, získal Pivovar Pernštejn z Pardubic bronzovou p í ku v kategorii sv tlých vý epních piv. Že se nejedná o náhodu, dokazuje i ada ocen ní z p edchozích ro ník na dolním snímku. Na tom horním je úsp šný pardubický sládek Martin Gruntorád s ocen ním a diplomem. Foto: SVATOPLUK KODET Na komedii Nahá s houslemi - Noël Coward PARDUBICE Do Východo eského divadla se 27. b ezna v 18 hodin vrací salonní konverza ní komedie s napínavou detektivní zápletkou, kterou ne ekan roz eší dokonalý anglický komorník. Dramatik, herec, kabaretiér a texta v jedné osob Noël Coward si st ílel ze spole enských p edsudk a snobismu stejn úsp šn jako jeho slavní p edch dci Oscar Wilde a George Bernard Shaw. V komedii, Nahá s houslemi, se stal jeho ter em nekritický obdiv k moderním malí ským výtvor m, který jejich ceny vyšrouboval do závratné výše. V režii Lídy Engelové j. h. uvidíte v hlavní roli Jana Hyhlíka. (mm) Velikono ní dílna DOLNÍ EDICE - Obecní ú ad p ichystal na pátek 2. dubna v hodin Velikono ní dílnu, ve které budou mít zájemci možnost p ipravit kv tinové a velikono ní dekorace z vlastního materiálu. (mkm) Kultura posledního b eznového týdne HOLICE - Filmové úterky mají na programu 23. b ezna od hodin eský lm Zde ka Trošky Doktor od Jezera hroch. V lehké komediální nadsázce o slušném, ale do dnešního života se nehodícím doktorovi hrají Eva Holubová, Tereza Bebarová, Jaroslav Šmíd, Ji í Langmajer a další. 30. b ezen bude od hodin pat it animovanému a hranému americkému lmu Artur a Maltazardova pomsta s obsazením hlavních p edstavitel Mia Farrow a Freddie Highmore. - P ednášce bude pat it úterý. 23. b ezna v 16 hodin. V klubovnách bude Petr Baudyš p ednášet o svých zážitcích z cest pod názvem Indie - zem kontrast. - V klubu U Holuba je po ítáno s programem na pátek 26. b ezna. Od 20 hodin bude uveden Ve er ve stylu Apocalyptika metal. P edstaví se skupina ellisti a formace Blue Fire ze Svitav. (mkm) Sout ž o poukázky v hodnot 500 korun do oblíbené Pivovarky ANKETNÍ LÍSTEK OBLIBA PIVA PERNŠTEJN 1. Které pivo z vyráb ného sortimentu Pivovaru Pernštejn a.s. Vám nejvíce chutná ( i nechutná) a pro? Sortiment nejvíce chutná nejmén chutná (speci kace) (p (p (speci kace) Pivo lahvové Ková (9%) Sv tlé vý epní (10%) Polotmavé vý epní (10%) Sv.ležák Jedenáctka (11%) Sv tlý ležák (12%) Tmavý ležák (12%) erný Granát (13%) Porter speciální tm.(19%) Pernštejn D - pivo Backer nealkohol.pivo Pivo sudové Sv tlé vý epní (10%) Polotmavé vý epní (10%) Peršink sv tlé vý. (10%) Sv.ležák Jedenáctka (11%) Sv tlý ležák (12%) Sv tlý ležák kvasnicový(12%) erný Granát (13%) Porter speciální tm.(19%) Backer nealkohol.pivo 2. Které to ené pivo z vyráb ného sortimentu tu Pivovaru Pernštejn a.s. byste cht li ve vaší hosp dce ochutnat a konzumovat? Sortiment to eného o piva název hosp dky Pravidla soutěže -Hlasovat m žete do 31. b ezna. Výherce zve ejníme v Týdeníku Pernštejn dne 5. dubna Na hlasovací lístek napište jméno a svoji adresu. Hlasovat m žete prost ednictvím kupónu, který najdete v každém b eznovém vydání týdeníku, který zašlete na adresu redakce: Týdeník Pernštejn, Štefánikova 704, Pardubice nebo jej m žete vhodit do redak ní schránky v tra ce na t íd Míru. Pozvánka do kotelny LITOMYŠL - eskou premiéru ho ké komedie Karla Halouna Sy árna uvede v sobotu 27. b ezna od 20 hodin v litomyšlském klubu Kotelna Zámecké divadlo Milislav. První repríza bude 1. dubna tamtéž. P EDPLA TE SI TÝDENÍK za 416 K na rok tel Vodní družstvo OST ETÍN - V obecním sále m žete v sobotu 27. b ezna vid t v podání Divadelního klubu Makov veselohru Josefa Štolby Vodní družstvo. Za- átek je v 19 hodin. (mkm)

5 POND LÍ 22. B EZNA 2010 KULTURA/ STRANA 5 Malované písni ky PARDUBICE - Ned le 18. dubna od 14 hodin v KD Hronovická ulice. Po ad plný veselých písni ek, malování a laskavého vypráv ní o rodin sk ítk a jejich kamarádství s lidmi. Ú inkují v hlasná strašidloložka, spisovatelka a výtvarnice VÍ EZSLAVA KLIMTOVÁ a pohodový texta a zp vák PAVEL PÚTA. Každý malý návšt vník obdrží právoplatný pr kaz vyslance pohádkové zem. V rámci po adu si bude možné zakoupit knížky Vít zslavy Klimtové, omalovánky, kalendá e, pohledy, CD. Místa v sále jsou íslovaná. Každý divák musí mít svou vstupenku. (mm) Regionální Týdeník Pernštejn p ijme uchaze e na pozici inzertní poradce pro oblast Pardubicko, Chrudimsko, Holicko V p ípad zájmu volejte tel.: ÁDKOVÁ Nejlevn jší apartmány v Chorvatsku. cz, tel: PRÁCI NABÍZÍ Stanislava Nopová v Býšti BÝŠ - Ve st edu 24. b ezna v 18 hodin dojde v místní obecní knihovn k setkání a besed se spisovatelkou Stanislavou Nopovou, autorkou knih Riskantní prázdniny, Dárek, To nejlepší z Austrálie a dalších titul. (mkm) D tský karneval E ANY NAD LABEM - Spole nost p átel základní školy zve srde n všechny d ti na D tský karneval, který se koná v ned li 28. b ezna od 14 hod. v hostinci U Koblih v e anech. D ti se mohou t šit na odpoledne plné tane k, her, legrace a r zných odm n. Vstupné je dobrovolné. Výt žek se vstupného bude použit na ozdravné pobyty žák ZŠ. (pav) Žbirka zahraje ve prosp ch d tského odd lení V sobotu 26. ervna se bude v prostorách pardubické EZ Arény konat zcela výjime ná akce. Spole nost AFK Sport p ipravila v po adí již pátý ro ník kulturn spole enské akce, která má i letos p edevším charitativní charakter. Výt žek z tohoto projektu bude v nován ve prosp ch d tského odd lení Pardubické krajské nemocnice. V rámci doprovodných program se nap íklad uskute ní pokus o p ekonání dvou rekord spojených s inline bruslemi, které byly vytvo eny p i lo ském tvrtém ro níku. Samotný koncert a hale bude opravdovým zážitkem, nebo zde vystoupí pardubická skupina UŠI, dív í skupina 5angels, rockové smy cové trio In agranti, Helena Ze ová a hlavní hv zdou bude Miroslav Žbirka. Prodej lístk za zvýhodn nou cenu bude zahájen v informa ních centrech práv dnes. (zr) M stské divadlo h. Koncert kapely Trdlo. Skupia Trdlo bude k tít CD Žito h. istírna h. V c Makropulos. Ho ká komedie o lidské touze po život, která pálí a baví zárove! h. Donaha! Slavný broadwayský muzikál o part nezam stnaných d lník h. Nahá s houslemi h. S tvojí dcerou ne. Sou- asná komedie, která mluví divák m z duše, vypráví p íb h docela oby- ejných manželských pár. V D na zájezdech: h. Markéta Lazarová (Kutná Hora) h. Bláznivé n žky (Jablonné n.o.) Divadlo Exil h. Prezidentky ( inohra) erná komedie o nás, o spole nosti, realit h. Postelová fraška ( inohra) Komedie britského dramatika Alana Ayckbourna. Divadlo 29 KINO: h. Zprost edkovatel; 21 h. Ukradené života h. Byl jednou jeden ostrov; 18 h. Mizející ryby; 21 h. Rodinná dieta; 23 h. Chemo h. Kim ongílie; 18 h. Mugabe a bílý Afri an; 21 h. Nep átelé národa; 23 h. Bombajská spojka h. Vysn ný odpad; 18 h. Zem ít ukamenováním; 21 h. Írán nevyslyšené hlasy; 23 h. Vstupenka do ráje h. Naše ulice; 18 h. Deset podmínek lásky; h. Tibet zpívá; h. Z Barmy až na Mars h. Nevítaní; 16 h. Taqwacore: zrod islámského punku; 18 h. Afgánská superstar. DK Hronovická h. Nezma i. (folk) h. Poslední zkouška osmi žen. (Pidivadlo) Francouzska detektivka s klasickým p dorysem. Zadání soukromé ádkové inzerce v Týdeníku ZDARMA! Kulturní servis Kulturní centrum Pce h. Dívka roku 2010 oblastní kolo Východo eské muzeum VÝSTAVY: Do MUSICA ETNICA hudba jako zrcadlo kultur. Do VÁŽKY ESKÉ REPUBLIKY VE FOTOGRA- FII vážky jsou od nepam ti symbolem jemné elegance a nep ekonatelného leteckého um ní. EXPO- ZICE: rytí ské sály pardubického zámku; eské sklá ské tvorby; pohlednic Orbis pictus; zbraní; numismatická expozice Peníze v echách ; p íroda východního Polabí; expozice hra ek Bylo, nebylo. P EDNÁŠKY: cyklus p írodov dných a cestopisných h. V. Pe ina: Jak a pro chránit p írodu našeho kraje. Velké otázky klenoucí se nad malým kouskem Zem ležícím mezi Labem a Králickým Sn žníkem. P ednáškový cyklus o historii létání nejen v Pardubicích: h. Pavel Svirák nebo Jan Tet ev: Pardubi tí aviatici Jan Kašpar a Eugen ihák. Klub p átel Pardubicka Hovory o Pardubicku: Historie a budoucnost pardubického letišt. Hostem nude Jan Andrlík, editel spole nosti EBA provozující pardubické mezinárodní letišt. Vždy od 17 hod. v p ednáškovém dále Pardubického kraje v informa ním centru vedle Zelené brány. D m techniky Pce Cestovatelské úterky: Poznávací zájezd po památkách i p írodních krásách Turecka - 1. ást h. Vliv Luny na naše zdraví s M. B. Bohá ovou Zahradní rádce: Trávníky Kurz: Poselství run s Renatou Herber h. Vitamínový poklad rakytník. Apatyka a poradna E. V. Havelky. Lázn Bohdane h. Výtvarná dílna Velikono ní oristiky h. Ztracené království Mustang cestovatel Olda Bubák h. Písni ky z Podhradí Folkový ve er s Duo Kmen h. Tane ní ve er se skupinou Skarabeus. D m kultury Holice KINO: h. Doktor od jezera hroch h. Indie cestovatelská p ednáška. P elou KINO: h. Skafandr a motýl. Dojemný, ale i humorný snímek o v li h. Bejvalek se nezbavíš h. Princezna a žabák. D m kultury Chvaletice h. Dornova metoda p ednáška h. Noc s Andersenem beseda h. Amant (Divadlo Banda Benešov) h. Leona Šenková, Komat, Human, Scum, Volná Linka. (heavy metal) h. N co z jana vytvo íme (divadelní soubor He man). KINO: h. Planeta 51. Chrudim M STSKÉ KINO: a 18 h. Alvin a Chipmunkové 2. Jsou zp t a nejsou sami a 20 h. Jarmare ní bouda a 20 h. Doktor od jezera hroch h. Bolek a Lolek na prazdninách 2. He man v M stec KINO MÍR: h. Kung Fu Kybora. ínská odpov na Transformers h. Kawasakiho r že h. Na kole nap í Austrálií cestovatelské promítání h. Arthur a Maltazardova pomsta h. Morganovi.. Komedie Morganovi vypráví p íb h velice úsp šného manželského páru z Manhattanu. SPORT SPORT SPORT Atletická extraliga dosp lých zahájena chodeckými závody Olomouc uspo ádala v rámci chodeckých závod 1. kolo sout ží družstev extraligy dosp lých. Pardubická Hv zda v t chto závodech získala velmi kvalitní obsazení a zpátky do m sta perníku p iváží slušné bodové zisky. V sout ži muž skon il na 3. míst Lukáš Gdula, když ušel 20 km za 1:35:27 h. V závod žen došla na 3. míst slovenská posila Mária Czáková a získala také 8 bod, domácí Hana Herberová skon ila 5. a získala 6 bod. (ewi) Atleti b hali okolo Temelína Atletický oddíl z eských Bud jovic se stal po adatelem M eské republiky v p espolním b hu všech kategorií. Atletický oddíl Hv zda SKP Pardubice vyslal do souboj celkem 11 svých zástupc. Jedinou medaili p ivezla juniorka Kristiina Mäki, když t sn prohrála ve niši asem 13:45 min. 7. místo získal mezi muži do 22 let Pavel Rybišár, 10 km závod zvládl za 40:43 min. O jedno místo h dopadl dorostenec Jan Jan, který mládežnickou tra ub hl za 12:34 min. Reprezentanti Hv zdy obsadili ješt dv 10. místa, Miloš Cvejn mezi juniory asem 22:43 min a Pavel Dymák mezi muži (míla i) asem 11:48 min. (ewi) ATLETIKA Výro ní valná hromada KPA Pardubice Dne 12. b ezna se uskute nila první výro ní valná hromada atletického klubu KPA Pardubice. V prvním p lroce innosti se klub zam il na stmelení lenské základy a po ádání sportovních akcí pro leny a jejich rodinné p íslušníky. Od za átku školního roku 2009 se oddíl vrhnul na atletickou innost. Na základní škole náb eží Závodu míru vznikl pod vedením Míly Kalinové atletický kroužek z ad d tí narozených Na rok 2010 jsou atleti p ihlášeni do sout že nejmladšího žactva v atletickém ty boji. Nov se stal oddíl spolupo adatelem pardubického Vina ského p lmaratónu, který se uskute ní v Pardubicích 17. dubna Mezi b žci se objeví dresy KPA. 20. dubna pak klub organizuje na stadionu Dukly atletické krajské kolo Kinderiády a v íjnu pak 1. ro ník p espolního b hu Dubinký kros. (zr) lenové výkonného výboru KPA Pardubice. Foto: LIBOR IHÁK Chodec Gdula pojede na sv tový šampionát Vynikajícím zp sobem se p edvedli chodci Hv zdy SKP Pardubice na Sv tovém poháru Grand Premio Citta di Lugano ve Švýcarsku. V sout ži junior suverénn zvít zil Lukáš Gdula, když 10 km ušel v rekordním ase 43:13,9 min, ímž splnil limit na Sv tový pohár 2010 v Mexiku, ale p edevším i na Mistrovství sv ta do 19 let, které se letos koná v kanadském Monefonu. Výrazn se v t žké mezinárodní konkurenci prosadil i jeho oddílový kolega Jakub Zajíc, který 20 km tra ušel v osobním rekordu 1:34:59,1 h a skon il na 30. míst. S tímto asem by v lo ských eských tabulkách dosp lých skon il na 3. míst. (ewi)

6 STRANA 6 SPORT POND LÍ 22. B EZNA 2010 SLEVA PRODEJ - HROCH V TÝNEC - RD 6+1, celé podsklepeno, garáž, zahr. domek, pozemek 644 m2 Cena: ,-K tel.: PRODEJ - SKUPICE - RD 4+1 s garáží, zahradou po rekonstrukci. Výborný stav Cena ,-K tel.: PRODEJ - KRASKOV u Se e Dvougen. d m, celý podsklepen s dvojgaráží v klidné lokalit, 4+1 v p ízemí a 4+1 v podkroví. velká zahrada s ovocnými stromy, ohništ m, skleníkem a dílnou. Pozemky celkem 1890 m2. Cena : ,-K tel.: PRODEJ - CHRUDIM Prostorný RD v centru v žádané lokalit ul.koželužská.celková plocha pozemku 462 m2 Cena: ,-K tel.: PRODEJ - CHRUDIM - Byt 3+1 s lodžií v OV 5.p. Na V trníku, panel. d m, po ást. rek. Cena: ,-K tel.: PRODEJ - CHRUDIM centrum - prostorný RD 3+1 s možností rozší ení do podkroví. Garáž, zahrada 230 m2. Cena: ,-K tel.: ALL CREDIT REALITY Masarykovo nám. 900, Chrudim tel.: , OFS povede na další ty i roky Petr Valenta Ve tvrtek 18. b ezna se konala valná hromada OFS, jejíž hlavní naplní byla volba nového vedení OFS. Valné hromady se ú astnili delegáti 65 oddílu, hlasovací právo bylo p iznáno celkem 59 delegát m. Mezi 17 hosty byl i zástupce MFS Petr Voženílek. P ed samotnou volbou prob hlo vystoupení Vladimíra Janaty (bývalý p edseda OFS), Petra Valenta, Petra Voženílek a Zde ka iháka, jejichž p ísp vky se to ili kolem pod nancování sportu a t lovýchovy. Ve volb p edsedy se utkali Petr Valenta a František Školout (t etí kandidát F. Dimmer nakonec nekandidoval). V tajné volb FK PARDUBICE B - ESKÁ T EBOVÁ 0:1 (0:0) pak v prvním kole usp l 37 hlasy Petr Valenta. Jeho oponent obdržel 20 hlas. Velké zem t esení nastalo v nov zvoleném výkonném výboru. Sv j mandát v šesti- lenném výboru dokázali obhájit Lukáš Ou edník, František Vaniš a v druhém kole usp l proti Vladimíru Valešovi Stanislav Barví. Nov byli do VV zvoleni David Martínek, Kamil ezní ek, Ji í Valenta. Revizní komise pak bude pracovat ve složení Veronika Sehnoutková, Michal Kouba a Michal Mach. Nov zvolenému p edsedovi (na fotce Libora iháka p i svém kandidátském projevu) jsme položili pár otázek. Pane p edsedo, nejprve se vás zeptám na vaše dojmy z Valné hromady? Valná hromada m la velice dobrou úrove, prob hla dle sm rnic a ád MFS. Zvlášt si vážím návšt vy lena VV MFS Praha p. Petra Voženílka. V minulosti se to nikdy nepoda ilo. Delegáti valné hromady svou volbou p isp li ke zm nám tím, že zvolili novou krev, od které se o ekává, že p inese sv ží vítr do ízení fotbalu na okrese. Mohl byste nastínit, na jaké problémy se zam íte? FK PARDUBICE: Branda - Cincibuch, Pospíšil, Chvála, Brož (46. Kršák) - Buriánek, Fidra (46. Uhlí ), Hlavá ek, Kavka (87. Braun) - Brychta, Je ábek II. Trenér: Zden k Hanuš. ESKÁ T EBO- VÁ: K ivka - Kubásek, Št pán, Keprt, Lží a - Petr, Zahálka, Macko (88. Hurt), Grepl -Myšák, Pešek. Trenér: Tomáš Abt. Branky: 50. Pešek. Rozhod í: Obajdin - ech, Volný. ŽK: Buriánek, Hlavá- ek Lží a, Keprt, Zahálka, Macko. K: po 2. ŽK Buriánek v 85. minut. Diváci: 200. Na um lé tráv v Ohrazenicích m li v za átku zápasu mírnou p evahu domácí, avšak žádnou šanci si nevytvo ili. Ve 22. minut m li vážn jší šanci hosté. Oto kou v pádu se tre- l do mí e Grepl, avšak gólman domácích Branda mí vyt snil na rohový kop. Ve 39. minut stejný hrá po centru zleva hlavou tre l mí, který však sm oval do dob e p ipraveného Brandy. Ve 41. minut se dostali ke st ele domácí, avšak Buriánek z úhlu gólmana host nep ekvapil. Hosté druhou polovinu 1. polo asu hru vyrovnali a p ekvapiv se tla ili do útoku. V 50. minut p išla rozhodující chvíle zápasu. Po chybách v obran domácích st ílel Pešek a Brandovi mí sklouzl do branky - 0:1. V 65. minut domácí Chvála, po centru zleva, hlavou dal t sn vedle. V 67. minut po kombinaci Pešek Myšák, v šanci tre l úto ník host domácího obránce. V 78. znovu Pešek šel sám zleva na gólmana Brandu, ale mí mu utekl za brankovou áru. V 83. p ímý kop domácích zprava, avšak Uhlí p est elil branku. V 85. byl za faul po 2. ŽK vylou en domácí hrá Buriánek. Domácí se snažili o vyrovnání, avšak hosté z brejku ješt v poslední minut vyloženou šanci zahodili. Zasloužen pro hosty, kterým zahrál dob- e Pešek, dále Št pán a Myšák. Domácí trené i nepochválili nikoho. SLOVAN PARDUBICE - MORAVSKÁ T EBOVÁ 3:1 (1:1) SLOVAN: Hrdina - Hála (46. Jakub Kova ík), Šmeral, Lukeš, Moravec Felcman, Sadílek (90. Jan Kova ík), Kop- iva, Adam - Ko í, Ujec (85. Kone ný). Trenér: Oliva. MO- RAVSKÁ T EBOVÁ: Vykydal - Roman Šatník, Huryta, Rázl, Aberle (87. Novotný) - Sedlá ek (46. Švanda), Stan k, Petr Šatník, Strouhal (87. Fikr), Ku er ák. Trenér: Mrázek. Branky: 15., 62. a 71. Ko í Ku er ak. Rozhod í: Kolbaba Polá- ek, Smitka. ŽK: Šmeral. Divák : 100. Vedoucí celek krajského p eboru to nem l hlavn v 1. polo ase lehké. Hosté hráli aktivní fotbal a nepoušt li domácí do šancí. Až v 15. minut, po rohovém kopu Ujce Ko í hlavou 1:0. Ve 34. po kolmici Petra Šatníka Ku er ák p esnou st elou k ty i 1:1. Ve 36. se dostal k odraženému mí i Sadílek, ale nezacílil p esn. Hosté se osm lovali sm rem dop edu, avšak pozorná obrana Slovanu je do šance nepustila. Ješt do 60. minuty hosté úsp šn vzdorovali. V 62. minut po centru Moravce zleva Ko í usm rnil mí za záda golmana Vykydala. V 65. byl v šanci hostující Ku er ák, ale p est elil branku. V nar stající p evaze domácích nejd íve Kop iva v 69. po centru Moravce dal hlavou vedle. Pojiš- ovací gól p išel v 71. minut. Po p etaženém rohu Ujce vrátil hlavou mí p ed branku Kova ík a Ko í hlavou dovršil sv j hatrick 3:1. Slovan v záv ru už hru kontroloval. Zahráli mu dob e Ko í, dále Kop iva a Šmeral. Hostující trenér chválil úrove zápasu a ze svých ove ek pochválil Ku- er áka a Petra Šatníka. Ostatní výsledky: Choce - Letohrad B 0:0, Holice - Svitavy 1:3, V. Mýto - Stolany 2:0, FK Pce B -.T ebová 0:1, Poli ka - Lanškroun odloženo, AS Pardubice - M.T ebová 3:1, Hlinsko - Srch 0:0, Žamberk - Dob íkov 0:1. P íští kolo: so 15 Letohrad B - FK Pce B,.T ebová - Poli ka, Srch - V. Mýto, Svitavy AS Pce, Dob íkov - Choce, ne 15 Lanškroun - Hlinsko, Stolany - Holice, M.T ebová - Žamberk JI Í VALENTA 1. AS Pardubice 2. Svitavy 3. Hlinsko 4. Dob íkov : : : : FK Pardubice B : Choce : Poli ka : Lanškroun : M.T ebová : Žamberk : Vysoké Mýto 12. Srch 13. Holice 14. Stolany 15..T ebová 16. Letohrad B : : : : : : na sport: Další zlepšení image fotbalu na ve ejnosti (tisk, média a web). Zajistit ekonomiku a nance, tj. jít cestou sponzor do jmen sout ží, dotací, grant. Velkou pozornost v novat mládeži, kde máme obrovské rezervy. Organizovat výb ry, okresní halové p ebory, dopl kové a další nové sout že atd. Spolupracovat se sportovními st edisky mládeže. Zajiš ovat pravidelná školení a doškolení trenér. Jaká nabízíte na své ty leté volební období ešení? Uvedené body 2 a 3 se prolínají. Zodpov dné vedení okresního fotbalu v novém složení, abychom se po ty letém p sobení za vykonanou práci nemuseli styd t. Toto je závazné nejen pro m, ale celý VV. PETR VALENTA. Ve fotbalu za ínal jako hrá, celou kariéru strávil v klubu Sokola Kou- im. Poté pokra oval jako trenér a funkcioná (sekretá a p edseda) SK Pardubi ek. V roce 2000 za al pracovat jako len DK na okrese, pozd ji p edseda, až do roku 2010, kdy sou asn rok zastupoval p edsedu OFS. V sou- asnosti p sobím též jako delegát PKFS. LIBOR IHÁK Pardubice vyhrály gólem z konce utkání, Živanice pokra ují v gólovém trápení FK Pardubice - Ústí nad Orlicí 1:0 (0:0) PARDUBICE: Shejbal - Hudec, Tischler, Prorok, Voženílek - Škvr ák (70. Fidra), Kudrna, Je ábek, ešetá - Petrus, Fikejz. Trenér: Martin Sv dík. ÚSTÍ NAD ORLICÍ: Toman - Šeda, David, Kaláb, Borek - Tomášek, Falta (32. Stejskal), Vondra, Va- ous - Dostál, Kukla. Trenér: Ji í Sa ák. Branka: 90. Je ábek Rozhod í: Šob - Haleš, Orel. Divák : 120. V tradi ním ase v netradi ní den, tedy v ned li v 10:15, se utkaly Pardubice na um lé tráv v Ohrazenicích s Ústím nad Orlicí, které minulý týden na Pardubicku uloupilo t i body v Živanicích. O ekávaná hra ko ky s myší se však nekonala. Pardubice potvrzovaly kvalitn jší formu a celý zápas se hrál prakticky jen p ed ústeckou brankou, avšak t i body domácím zachránil až v 90. minut Je ábek. Hradec Králové B - Živanice 0:0 HR. KRÁLOVÉ B: Volšík - erný, Zelený, Kábrt, Karanský - Kou il, Lacina, He ko, Veselka - Voltr (64. Pišta), Hubi ka (54. Ku ák). Trenér: Ladislav Brož. ŽIVANICE: Mare ek - Vrážel, Hrmo, Podlipný, Mocanu - Balog, Gorol, Jedli ka, Melechovský - Merganc (72. erník), Kaciá. Trenér: Rostislav Machá ek. Rozhod í: Myška - Melichar, Mareš. ŽK: Lacina - Vrážel, Jedli ka. Divák : 200. Na um lé tráv v areálu Všesportovního stadionu v Hradci Králové hostila rezerva tamního druholigového mužstva Živanice. Za átek zápasu se nesl ve znamení opatrného o ukávání bez vážn jších gólových šancí až v 15. minut se do živanického vápna ítil Karanský, kterého však bravurn ubránil Hrmo. Živani tí odpov d li za pár minut, kdy Jedli ka vysunul uvoln ného Baloga, ten však vyslal jen ned raznou st elu. V pr b hu prvního polo asu se Votroci dostali pod tlak, ale Rozhovor s Rostislavem Machá kem, trenérem divizních Živanic Tuto sobotu se nám kone n rozjíždí v tšina fotbalových lig ve všech v kových kategoriích. P inášíme vám proto rozpisy utkání, na která se m žete tento víkend t šit. Jsou zde uvedeny všechny zápasy sout ží, které odstartují tuto sobotu a ned li. 1.A t ída. So 15 T emošnice - Litomyšl, Valy - SK Chrudim, Prachovice - St.Hradišt, ne 15 Moravany - Choce B, Dolní Újezd - Semanín, Morašice - Na ešice, H. M stec - Slati any. 1.B t ída, skupina A. So 15 Holice B - Horní Jelení, Mikulovice - Rozhovice, Rosice n/l. - AFK Chrudim, P elou - SK Chrudim B, ne 15 Prose - Kameni ky, Hlinsko B - Bítovany, Prosetín - Zámrsk. Okresní p ebor. So 15 Opatovice - Rove, D íte - Chvojenec, ne 15 Lipoltice - Újezd, Libišany - Zdechovice, Choltice - Pardubi ky, Sezemice - Paramo, FK Obrana Ústí byla nekompromisní. Na fotce Libora iháka se o tom mohl p esv d it Jan Škvr ák Živanice jakoby necht ly dotahovat akce do konce. Krásný centr Mergance z 24. minuty nenašel v odkrytém vápn Hradce adresáta, nebo druhá vlna hostí se vlažila jarním dešt m ve st edu pole. V prvním polo ase zaperlil v rámci premiéry mezi živanickými ty emi snad jedin gólman Mare- ek, který s p ehledem zlikvidoval n kolik slibných šancí domácích. A když ani t i minuty p ed koncem první p le neskóroval Gorol, který vyslal pozemní st elu z dobrých 20 metr, bylo rozhodnuto o bezbrankovém polo asu. Druhá p le však mnoho fotbalové krásy nep inesla. Hrade tí mladíci se dostali pod ješt v tší tlak a do úto ných akcí se poušt li spíše sporadicky. Živanice však prakticky nebyly schopné kombinace, nebo v tšina akcí kon ila bez v tšího efektu za st edem pole. Hra hostí se vyzna ovala adou chyb a nep esností. V 62. minut vyst elil na Volšíka Jedli ka, ten jeho ránu vyrazil k Melechovskému, ale tomu už další st ela na kopa ku nesedla. Kombina n zda ilou akcí byla snad pouze ta ze 70. minuty, kdy si Hrmo nab hl st edem, na ukl si s Mergancem a pohotov p ihrál Balgovi p ed vápno Votrok, ten však vyst elil t sn vedle levé ty e Volšíkovy branky. Deset minut p ed koncem p ihrál Gorol Melechovskému, který se snažil vyst elit z dálky, ale ani on nedokázal zamí it mezi ŽIVANICE Ost ílený matador ligových trávník a sou asný trenér TJ SOKOLA Živanice má i p es nepovedený konec podzimu plnou d v ru vedení klubu. Živanický kou v í, že na ja e p ijde série úsp šných zápas, které posunou tým do klidného st edu tabulky a vyhnou se tak pot eb zachra ovat divizní existenci mužstva. Jak byste zhodnotil pr b h zimní p ípravy Živanic? Zimní p ípravu jsme zahájili už po- átkem ledna soust ed ním v Peci pod Sn žkou. Na po adu dne byla p edevším fyzická p íprava, což obnášelo p edevším b žky a posilovnu. V další fázi jsme se ú astnili turnaje v Chrudimi, kde jsme m li možnost se st etnout s našim divizním soupe em z AFK. Nechyb ly ani kvalitní týmy krajského p eboru a 1.A t ídy. Zajímavé st etnutí jsme absolvovali po átkem února, kdy jsme se v Nymburku v p átelském utkání setkali s dorosteneckým mužstvem Slavie Praha. V poslední fázi p ípravy jsme najeli na režim stálých trénink a dopl ovali jsme je pravidelnými p áteláky s týmy z blízkého okolí. A pro práv slabší týmy z blízkého okolí? P ípravu na regionální úrovni jsme volili zcela úmysln. Zám rn jsme vybírali slabší soupe e. Hlavní d vod je nasnad. Myslím, že v podzimní ásti Divize C jsme sehráli adu povedených utkání co se tý e hry, ale chyb la nám sebed v ra v koncovce. Nem žeme ekat, že budeme vyhrávat pohledným fotbalem, který není korunován góly. Proto jsem cht l, aby se hrá i sehráli zejména v útoku a získali zp t sebed v ru p ed brankou soupe e a trénovali tak zakon ení ze hry. Jaké hlavní zm ny prob hly v kabin p es zimu? Z našeho týmu odešel pouze ernohubý, který se za adil do kádru Stolan. Bohužel nás trápí dlouhodobé zran ní gólmana erníka, který má nep íjemné zdravotní potíže a všichni mu držíme palce, a se uzdraví. Druhý gólman Hlouš skon il kv li pracovnímu vytížení. P išli tedy dva noví branka i. Mašek z Olympie a Mare ek z Nového Bydžova. Kam o víkendu na fotbal? Pce C - e any. III. t ída Holicko. So 15 Dašice - Ost ešany, Nemošice - H. edice, Moravany B - Hradišt B, ne 15 Srch B - Ost etín, Lit tiny - Torpedo, Jaroslav - Pardubi ky B, Mn tice - Opatovice B. III. t ída P elou sko. So 15 Rybitví - Chvaletice, Kolesa - Valy B, B lá - Dolany, ne 15 Lány - P elovice, Ždánice - Starý Mate ov, P elou B - Semín, ivice - K i e. IV. t ída Holicko. So 15 Starý Mate ov - Sezemice B, SKP Pce - Mikulovice B, V. Chvojno - Paramo B, ne 15 Býš - ivice B, Veliny - Rove B, FK Pce Popkovice, D íte B - Dražkovice. IV. t ída P elou sko. So 15 Bukovka - Rohoznice, Tetov - Semín B, ne 15 Kojice - Sop e, Jankovice - Újezd B, B lá B - Choltice B, P elovice B - Selmice. SD, divize C. So 15 AFK Chrudim - Dv r Králové, ne Pardubice - Olympia HK. SD, kraj.p. So t i ty e. Záv re ný tlak Živanic nep inesl zm nu stavu a oba celky se rozešly z podpr m rného utkání s bodem v kapse. Nejzajímav jší akcí utkání tak snad z stal pouze pr jezd nadm rného nákladu a sanitky po p ilehlém velkém hradeckém okruhu. Ostatní výsledky: AFK Chrudim - P evýšov 3:0 (0:0), eský Dub - Velim 0:3 (0:1), Letohrad - Náchod 1:1 (0:1), Dobrovice - Dv r Králové 1:2 (1:2), Nová Paka - Nový Bydžov 0:1 (0:0), FKP Turnov - H. M cholupy odloženo. P íští kolo: so 15 Živanice - Pardubice, Ústí n.orlicí - eský Dub, Náchod - Hradec Králové, ne P evýšov - Nová Paka, ne 15 Velim - FKP Turnov, H. M cholupy - AFK Chrudim, Nový Bydžov - Dobrovice, Dv r Králové - Letohrad. JI Í ŠIMEK 1. FK Pardubice : AFK Chrudim : H. M cholupy : Letohrad : Nový Bydžov : Nová Paka : Velim : Dv r Králové : Hradec Králové B : FKP Turnov : eský Dub 12. Ústí n/o 13. Živanice 14. Náchod 15. P evýšov : : : : : Dobrovice :31 8 Dalšími posilami jsou záložník Melechovský z T emošnice a úto ník Koch z P elou e. První domácí zápas vám v bec nevyšel, kde vidíte p í iny? V d li jsme, že Ústí p ijede bránit a bude hrát na jednoho úto níka. První polo as byl z naší strany spíše pasivní, až ve druhém p išel z naší strany kýžený tlak, po kterém jsme se ujali vedení zápasu. Bohužel v bec jsme nezvládli záv r a zejména záv re né standardky. A to i p es to, že jsem vybízel hrá e k trp livosti. Myslím, že máme dostate n zkušený tým na to, aby d lal tak zbyte né chyby, které se navíc v n kterých p ípadech i zdvojovaly. Jednozna n jsme m li výsledek uhlídat. Nejzkušen jší hrá- i m li hlavní díl odpov dnosti vzít na sebe, což se bohužel nestalo. Divize C je však stále v po átku jarní fáze. Jaké budou hlavní cíle Živanic? Úkolem íslo jedna je vyvarovat se sestupových vod divizní tabulky. Z po átku nás ekají t žká utkání. Paradoxn se nám ale hraje lépe s t žšími soupe i, kte í jen nebetonují. Od tvrtého jarního kola nás eká relativn p íznivý los. Budeme d lat všechno pro to, abychom chytili sérii bodov úsp šných utkání. Chceme se dostat do klidného st edu tabulky a snažit se o maximální souhru našeho kádru, která by p inesla kvalitní a pohledný fotbal korunovaný góly. JI Í ŠIMEK 9.30 Horní Jelení - FK Pardubice C, so 10 SK Chrudim - Choce, ne 9.30 AFK Chrudim B - M.T ebová, ne P elou - T emošnice. SD, 1.A t ída, sk. A. So 10 Holice - Mi etice, so 14 K i e - Vítonov, so 15 Stolany - Chrast, ne Moravany - Živanice, ne Sezemice - e any n/l., ne 15 Mikulovice - Pardubi ky, ne 17 SKP Pardubice - Slati any. MD, divize C. So AFK Chrudim - Dv r Králové, ne Pardubice - Olympia HK. MD, kraj.p. So 12 Horní Jelení - FK Pce C, so SK Chrudim - Choce, ne AFK Chrudim B - M.T ebová, P elou - T emošnice. SŽ, divize C. So 10 Pardubice B - FKM Úpa. SŽ, kraj.p. So 9.30 P elou - Horní Újezd, ne 9.30 Rosice n/l. - AFK Chrduim B, ne 10 FK Pce C - Svitavy. MŽ, divize C. So Pardubice B - FKM Úpa. (zr)

7 POND LÍ 22. B EZNA 2010 BÉ KO DOMA DVAKRÁT VÍT ZN sport: T etí tvrt nálový zápas ukázal mnoho hokejové krásy. Úto nému hokeji nescházeli góly, a to jak v p esilovkách, tak i oslabeních, tvrdá hra, bojovnost, pat i ná divácká kulisa ani dramatické rozuzlení. V celém zápase vždy pardubi tí vedli, a to hlavn zásluhou dobrých nástup do druhého a t etího d jství, ale T inec dokázal t ikrát skóre srovnat. Poslední vyrovnání p išlo dokonce 25 sekund p ed koncem normální hrací doby. V prodloužení pak vyst elil host m d ležitou výhru po p íh e Jana Kolá e I Petr Koukal. D ležitým lánkem k vít zství byly t i body Jana Kolá e I a dv úsp šné trefy obrozeného st elce Petra Sýkory. V ned lním zápase Pardubice jednozna n p ehrály T inec 5:0 a ujaly se v sérii vedení 3:1. Další zápas sehrají pardubi tí doma ve st edu 24. b ezna, kdy mohou slavit postup do semi nále. PARDUBICE: Hašek - Nakládal, Haví, Jillson, Kolá II, Píša, Ko í, MacKenzie - Kolá, Koukal, Starý - Pineault, Špirko, Somík - Sýkora, Zohorna, Pivko - Cetkovský, Kousal, KP MUŽI. BK Synthesia Pardubice B BSK TJ Ji ín B 74:53 (11:10, 38:25, 56:42) Body Pardubice: Lipový 20, Rychtecký 14, Lachman 10, Kant rek 9. Domácí oplatili porážku host m z února, když od po átku druhé tvrtiny ur ovali tempo utkání, sv j náskok neustále zvyšovali a zajistili si tak lepší skóre ze vzájemných zápas. BK Synthesia Pardubice B Sokol Jilemnice 79:73 (23:22, 39:45, 58:58) Body Pardubice: Kant rek 16, Vahala 14, Rychtecký 11, Šmejdí 10. Velmi vyrovnané utkání, které v záv re ných minutách získal na svou stranu tým domácích. SOKOL PARDU- BICE - TJ SOKOL JILEM- NICE 45:63 (19:29). Za SO- KOL PARDUBICE: Bureš 16, ervinka 12, Suchomel 6. Pokorný P. a Št pánek J. 5. SO- KOL PARDUBICE - BSK TJ JI ÍN B 55:67 (32:34). Za SOKOL PARDUBICE Bureš 21, Št pánek J. 11, Vašek 10, ervinka 7. OP U16. Tesla Pardubice A - BSK TJ Ji ín 1. zápas 75:57 (30:36), body: Chrudimský 34, Ka era 15, Scholze 11. Utrápený za átek se š astným koncem. Tesla Pardubice A - BSK TJ Ji ín. 2 zápas 66:29 (30:13) body: Blažek 19, Trusina J. 13, Scholze a Ka era 10. Naprosté selhání hostujícího družstva usnadnilo zápas, který se tak stal procházkou r žovým sadem. OP U14. BK P elou vs. BK Pardubice 45:69 (17:11, 27:28, 36:53) Dohnal F. 19, Tká 16, Chocholouš 13, Svoboda 11, Kudrna 6, Hab tínek 4. BK P elou vs. BK Pardubice 34:92 (7:31, 20:47, 28:68) Svoboda 20, Dohnal F. 17, Chocholouš 17, Kudrna 15, Tká 11, Hab tínek 6, Ve e a 6. OP starších minižáky. BK STUDÁNKA PAR- DUBICE B - TJ BIŽU- TERIE JABLONEC 41:23 (18:10). Za BK STUDÁNKA B Šotolová Kar. 14, ernohorská N. 13, Mare ková a Šotolová Krist. 4. BK STUDÁN- KA PARDUBICE B - TJ BIŽUTERIE JABLONEC 27:17 (10:11). Za BK STU- DÁNKA B ernohorská N. 7, Šotolová Kar. 6. MOP Muži. Sokol Pardubice - BK Pohoda 90 : 79 (48 : 32) Sokol Pce: Bureš 27,Vašek 25,Pokorný a Kúth 14. BK Pohoda : Sikora 21, Knol 20, T.Panuška 12,M. Panuška 10. SOKOL PARDU- BICE - BAD COPIES 62:77 (15:36). Za Sokol Pardubice: Bureš 20, Vašek 14, Kúth a Št pánek J. 9, Suchomel 6. Bad Copies: Ujec 23, Tomáš 18, Barheldi A. 16, Kolá 11, Kramá 5, Mejst ík 4. (jr) BK Synthesia Pardubice B byla o víkendu na domácí palubovce stoprocentní. Zleva horní ada: Bruncko, Šmejdí, Ve e a, Scholze, Kocman, Kubant, trenér Barták. Spodní ada zleva: Lachman, Rychtecký, Vahala, Kant rek, Martan a Lipový (dole). (jr) SPORT OHLÉDNUTÍ ZA BASKETBALOVÝM UTKÁNÍM HV ZD NBL V EZ ARÉN Minulý víkend pardubická EZ Aréna hostila Utkání hv zd NBL. Vynikající podívaná p ilákala do hledišt p es 6360 fanoušk a nadšenc basketbalu, což je suverénní rekord v návšt vnosti. Sou ástí programu bylo krom utkání nejlepších eských basketbalist proti nejlepším cizinc m, utkání hrá do 23 let a Novoji ínský Corey Murhied si zvít zil v sout ži ve sme ování i díky efektní sme i p es maskota Beksy. Foto: MILAN K I EK HOKEJBAL První hokejbalová liga sp je k záv ru HC Ocelá i T inec - HC EATON Pardubice 4:5 PP (1:1, 2:2, 1:1, 0:1) Po dvou domácích zápasech (1:3 a 5:3) s t ineckými Ocelá i zajížd li pardubi tí ke t etímu zápasu tvrt nále play-off za nerozhodného stavu 1:1 na sever Moravy Radost hrá Eatonu po vst elené brance Radovana Somíka (uprost ed fotky). Budou se pardubi tí radovat i po skon ení tvrt nále? Foto: MILAN K I EK Rákos - Nahodil. T INEC: Hamerlík - Zíb, Hrabal, Cartelli, Seman, Malec, Vosátko, Platil, Lojek - R ži ka, Bonk, Kohn - Kv to, Peterek, Martynek - Balej, Polanský, Tomas - Pospíšil, Polák, Kanko. Branky Pardubic: 10:39 Sýkora (Pivko), 20:40 Haví (Kolá I), 27:44 Sýkora (Pineault, Cetkovský), 40:08 Kolá I (Koukal), 62:32 Koukal (Kolá I). sout že ve sme ování i st elb trojek. V hlavním Utkání hv zd NBL zvít zil tým domácích hrá nad výb rem cizinc v pom ru 88:79. eští basketbalisté dokázali porazit výb r cizinc po dvou letech. D ležitá však byla p edevším atmosféra utkání, kterou sami protagonisté považují za doposud nejlepší: Zažil jsem už n kolik All Star Game a toto byla jasn nejlepší akce po všech stránkách, vysekl poklonu atmosfé e v EZ Arén trenér výb ru domácích hrá a zárove D ína Pavel Budínský. Nejužite n jším hrá em utkání se stal Aleš Chán, který zaznamenal 19 bod. V týmu cizinc si 13 bod p ipsal domácí Marcus Arnold. Ješt v tší stopu v utkání hv zd zanechal Vylou ení: 9:8, navíc Vosátko - Hašek 10 min. OS. Využití: 1:1. V oslabení: 1:1. Diváci: St ely 36:41. Nejlepší hrá : Bonk - Sýkora. Stav série 1:2. (l ) domácí odchovanec Ond ej Peterka, který se stal nejužite n jším hrá em v exhibi ním utkání U23, když konto soupe e zatížil 20 body. Dovedností sout že ovládli cizinci. V sout ži ve sme ování zvít zil Corey Murhied p ed expardubickým Ladislavem Horákem. Pardubický sniper Pavel Miloš nedokázal zvít zit po t etí v sout ži nejlepších trojkách, když ve nálovém souboji podlehl Mckayovi z USK. Více viz výsledky. (jr) Výsledky: Výb r R - Výb r sv ta STRANA 7 Parádní sme e p edvád l i jeho nálový soupe Ladislav Horák z Pod brad. Foto: MILAN K I EK HBC Alfa Pardubice - Tatran T emošná 5:4 (2:1, 1:3, 2:0). Vylou ení: 5:6, Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. HBC Alfa Pardubice - Jind ich v Hradec 1:4 (0:1, 1:1, 0:2). Vylou ení: 7:2. Využití: 0:2. TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice - Jind ich v Hradec 1:6 (0:2, 1:2, 0:2). SVÍT- KOV: Matrka (36. ernický M.)- Kope ný, Hlavsa, Kamaryt, Nekola M., Šová, Brychta - Koch, Chudoba, ernický D., Mifek, Krištof, Nesládek, Cempírek. Branka Svítkova: 18. Nekola M. (Chudoba). Vylou ení: 6:7, Využití: 0:2. St ely: 37:33. TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice - T emošná 3:5 (0:0, 2:1, 1:4). SVÍTKOV: ernický M. (38. Matrka)- Kope ný, Kamaryt, Nekola, M., Šová, Koch - Brychta, Chudoba, ernický D., Mifek, Krištof, Nesládek. Branky Svítkova: 27. Chudoba (Kope ný), 30. Paukrt (Brychta), 45. ernický D. (Kope ný). Vylou ení: 3:5, Využití: 0:2. St ely: 18:32. Kladno - HC Jest ábi P elou 3:2 SN (1:0, 1:1, 0:1, 0:0-0:1). P ELOU : Brykner - Stoklasa, Bažant, Veselý, Tesák, Štajner, - P íhoda, Šmíd, Raška - Štefanský, Svoboda, Mátl - Vorba, apek, Kazimír. Branky P elou e: P íhoda, Šmíd. Nové Stašecí - HC Jest ábi P elou 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). P ELOU : Brykner - Bažant, Veselý, Štajner, - P íhoda, Šmíd, Raška - Štefanský, Svoboda, Mátl - Vorba, apek, Kazimír. Branka P elou e: P íhoda (zr) 88:79 (43:35). Nejvíce bod : Chán 19, Pumprla 16, Houška 14, Sokolovský 13 - McKay 16, Walker a Arnold po 13, Mulligan 10. Nejužite n jší hrá : Chán (Prost jov). U23 ZÁPAD - U23 VÝ- CHOD 62:53 (26:31). Nejvíce bod : Pomikálek 14, Hruban 10 - Peterka 20, Va ák 14. Nejlepší trojka : 1. Mc- Kay (USK) 22 bod, 2. Miloš (Pardubice) 18. Nejlepší sme a : 1. Muirhead (Nový Ji ín) 100, 2. Horák (Pod brady) 97, 3. Pomikálek (D ín) 91. Služba v redakci Ned le sobotní výsledky Ned le ned lní výsledky mobil , telefon Za sd lené výsledky p edem d kujeme Starší dorost bude hrát nále Mountfield - Pardubice 6:3 (2:0, 3:0, 1:3). PARDUBICE: Langhamer (28. Bernart) - Starý, Žemli ka, Škvor, Havlík, Lenoch, Rychlík, P. Beneš, Voženílek - Š astný, B ezina, P. Mou ka, Zr st, Chlupá, Nosek, Tomín, Vl ek, Hemský, J. Mou ka, P honý. Branky Pardubic: 42. J. Mou ka (Žemli ka), 43. Š astný (Vl ek, P. Mou ka), 44. J. Mou ka (Hemský, Tomín). Vylou ení: 7:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Stav série: 1:0. Pardubice - Mountfield 4:3 (1:0, 2:0, 1:2). PARDUBICE: Langhamer Starý, Žemli ka, Škvor, Havlík, Lenoch, Beneš Š astný, B ezina, Mou ka, Zr st, Chlupá, Nosek, Tomín, Vl ek, Hemský, J. Mou ka, P honý, Vachutka. Branky Pardubic: 6. Škvor (J. Mou ka), 22. Beneš (Nosek, Starý), 28. Hemský (Beneš), 46. P honý (Nosek). Vylou ení: 11:10, navíc Starý 5 minut + OK, Havlík, Hemský oba 10 min. OS. Využití: 1:2. Stav série: 1:1. Pardubice - Mountfield 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). PARDUBI- CE: Langhamer Starý, Žemli ka, Škvor, Havlík, Lenoch, Rychlík, P. Beneš, Voženílek Š astný, B ezina, P. Mou ka, Zr st, Chlupá, Nosek, Tomín, Vl ek, Hemský, J. Mou ka, P honý, Vachutka. Branky Pardubic: 6. P honý (Zr st, Nosek), 30. P honý (Nosek), 43. Vachutka (B ezina), 52. Š astný (Tomín). Stav série: 2:1. Díky vít zství ve tvrtfinále se Eaton kvalifikoval na finálový turnaj, který se bude hrát v Prost jov. 8. T ÍDA. Liberec - Pardubice 7:1 (3:0, 2:0, 2:1). PARDUBICE: Stib rek (Husár)- Truhlá, Švarc, Brázda, Veselovský, Hájek - Barkóci, Voženílek, Panna, Bedná, Vysko il, Bažant, Musil, Hlavá ek, Velinský. Branka Pardubic: Barkóci (Voženílek). 7. T ÍDA. Liberec - Pardubice 3:9 (0:4, 1:4, 2:1). PARDUBICE: Kratochvíl - Procházka, O. Petric, Klinecký, Franc, Ku era, Voltner - Kusý, Špa ek, Dušek, Augsten, Martinec, Kmošek, Rohlík, Voženílek, Solni ka. Branky Pardubice: Martinec (Franc), Špa ek (Procházka), Kusý (Špa ek), Špa ek (Dušek), Špa ek (Kusý), dušek (Procházka), Martinec (Augusten), Petric (Špa ek), Kusý. 6. T ÍDA. Pardubice - Liberec 8:3 (2:1, 3:1, 3.1). PARDUBI- CE: Mudru ka (Klou ek)- Budík, Leder, Faltys, He manský, Tichý, Šklíba, Berný, Žouželka - Bor, Pejzlová, Macha - Bo ek, Zadina, Petrus - Voldán, Bureš, Kubišta - Bažant, Syrovec. Branky Pardubic: Bor (Macha ), Pejzlová, Macha (Bor), Pejzlová, Bažant, Bo ek (Petrus), Zadina (Petrus), Budík. 5. T ÍDA. Pardubice - Liberec 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). PARDUBI- CE: Št pánek, Mert, Mikula, Jan a ík, Hrubý, Hudec, Pilný - Frydrych, Matýs, erný - Hrabánek, Kulhánek, Hlavá ek - Strouhal, Kohoutek, Rázek - Zlatník. Branky Pardubic: Strouhal (Matýs), Frydrych (Matýs), Hudec (Frydrych). V p íštím ísle Vám p ineseme tabulky a statistiky ze všech žákovských lig. (l )

8 STRANA 8 KUŽELKY Úsp ch kuželká ESKÁ T EBOVÁ / P E- LOU P ebor Pardubického kraje junior na 1x120 HS p inesl dvojnásobný úsp ch hrá m oddílu pardubické Tesly. Michal Talacko a Michal Šic si v tomto po- adí rozebrali první a druhé po adí, ímž si zajistili p ímý postup na mistrovství eské republiky. Jejich oddílové kolegyn, ani muži Tesly (hrající v P elou i) podobné št stí nem li. Juniorka Rubišarová skon ila tvrtá (postupovala pouze vít zná hrá ka) a Vít Veselý byl mezi muži pátý. Dvakrát škoda, když z této kategorie postupovali ty i kuželká i.. Junio i: 1. Talacko 571, 2. Šic 569, 3. Kaplan (. T ebová) 567. Juniorky: 1. Johnová 541, 2. Kaucká 541 (ob. T ebová), 3. Rusová (Svitavy) 530, 4. Rubišarová 525, 5. Knotková (Tesla Pce) 485. Muži nále: 1. Hetych 1125, 2. Hýbl (oba. T ebová) 1124, 3. Milá ek (P elou ) 1113,.. 5. Veselý 1065, 6. Novák 1058, 7. M. Van k (všichni Tesla) (trs) FOTBAL eská liga - Mladší dorost. FK Pardubice - Slavia Praha 0:1, Liberec - eské Bud jovice B 5:2, Jablonec - Dukla Praha 3:0, Meteor Praha - Sez. Ústí 3:0, Motorlet Praha - FK Teplice B 2:0. Mladá Boleslav B - Most B 4:0, Plze B - Hr. Králové B 5:1, Bohemians 1905 B - Sparta B 1:3. P íští kolo: Slavia B - Motorlet, Teplice B - Bohemians 1905 B, Sparta B - Plze B, Hr. Králové B - Ml. Boleslav B, Most B - Meteor, Sez. Ústí - Jablonec, Dukla - Liberec,.Bud jovice B - Pardubice (so, 15:15). eská liga - Starší žáci. Sokolov - Slavia 1:0, Teplice - Motorlet 3:1, Jablonec - Bohemians 3:2, Sparta - Ml.Boleslav 5:1, Plze - AFK Chrudim 4:0 (3:0), Most - Hr.Králové 1:2, Pardubice - P íbram 3:0,.Bud jovice - Liberec 0:0. P íští kolo: Slavia -. Bud jovice, Liberec - Pardubice (so, 10.15), P íbram - Most, Hr.Králové - Plze, AFK Chrudim - Sparta (ne, 13.45), Ml.Boleslav - Jablonec, Bohemians Teplice, Motorlet - Sokolov. eská liga - Mladší žáci. Sokolov - Slavia 4:3, Teplice - Motorlet 3:4, Jablonec - Bohemians 1:6, Sparta - Ml.Boleslav 1:1, Plze - AFK Chrudim 1:1 (1:1), Most - Hr.Králové 1:2, Pardubice - P íbram 2:1 (2:0),.Bud jovice - Liberec 3:0. P íští kolo: Slavia -.Bud jovice, Liberec - Pardubice (so, 11.45), P íbram - Most, Hr.Králové - Plze, AFK Chrudim - Sparta (ne, 15.30), Ml.Boleslav - Jablonec, Bohemians - Teplice, Motorlet - Sokolov. (zr) SPORT Liga neregistrovaných D enický pohár pro Mn tice FLORBAL Trenér orbalist Janovský: Cíl sezóny se nám splnit nepoda ilo PARDUBICE V prestižní skupin A amaterské sout že družstev vyhrály 8. kolo Ost ešany A p ed KK Pohoda. Oba celky si upevnily tytéž pozice v pr b žné tabulce p ed posledním kolem. T etí je stále Malna. Ta si sice v osmém ligovém d jství prohodila p í ku s Housaty, ale pr b žn má na svého pronásledovatele 7 tabulkových bod k dobru. Ve t íd B svedou ješt boj o 2. místo Komici s Autoplynem. V cé ku není nic rozhodnuto, když zálohu Brozan, Povodí Labe B a Prá ata d lí 1 resp. 5 bod. Zde jsou výsledky 8. kola. T ÍDA A 1. Ost ešany A 2. KK Pohoda 3. Housata 4. Malna 5. S. Brozany A 6. Telefónica 7. DPmP 8. Ost ešany B 9. Elaz 10. Sahara 11. Kanárci (trs) Celkové hodnocení sezóny asi nebude vzhledem k nepostupu do play-off kladné. My jsme si p ed za átkem sezóny dali jasný cíl, kterým byl poprvé v historii postup do Play-off a ten cíl se bohužel splnit nepoda ilo. To že se na druhou stranu poda ilo velice rychle zachránit v sout ži, trochu smazává zklamání, ale p esto ten hlavní cíl opravdu spln n nebyl, to znamená, že naprostá spokojenost rozhodn být nem že. Který zápas byl podle Vás klí ový v neúsp šném boji o play-off? T ch klí ovým zápasu bylo rozhodn víc, protože my jsme šest nebo sedm zápas základní ásti prohráli o jediný gól. Když si lov k spo ítá, kolik bod z toho p i mírn lepší konstelaci mohlo být, tak se dostaneme k tomu, že play-off se mohlo ud lat. Myslím, že se to hodn lámalo na konci roku v domácím zápasu s pražskou Spartou, kde jsem bohužel s týmem nemohl být, protože jsem byl jako trenér na mistrovství sv ta žen. Zápas se nám nepoda ilo uhrát a myslím si, že ada hrá si v hlav p icvakla, že play-off je ztracené. P esto se po Novém roce výrazn p iblížilo, ale bohužel s t mi lehce ztracenými body z první ásti sezóny play-off bohužel nevyšlo. Jak náro né byli zápasy v play-down? Ty zápasy podle m nebyli p íliš koukatelné a rozhodn bych se na n necht l dívat v hledišti. Myslím si, že u obou tým bylo vid t, že je v celé sezón trápila koncovka a z tohoto pohledu zápasy nebyly dobré. Na druhou stranu na konci se po ítá pouze to, co tam je, to znamená stav 3:0. Zápasy v play-down jsou hodn psychicky náro né a my jsme s nimi m li zkušenost již po tvrté. Jsem hrozn rád, že ho všichni hrá i po psychické stránce zvládli a že se poda ilo rychle dovést tým k záchran, protože sezóna mohla být o m síc a p l delší, což by byl obrovský rozdíl. Te je naopak volno T ÍDA B 1. Futuro 2. Komici 3. Autoplyn 4. LB Koule 5. KC Pivoj 6. Hatek 7. Bahamiko 8. Povodí Labe A 9. Havikop SK Kašpárci T ÍDA C 1. S. Brozany B 2. Povodí Labe B 3. Pralinky 4. Prá ata 5. P tka 6. 4x DC Veská 8. Oáza 9. Šmoulové Úsp ch mladých házenká na turnaji FTP 2010 ve Velká Byst ici Ve dnech b ezna se družstvo mladších žák HC SKP Pardubice zú astnilo turnaje ve Velké Byst ici. Turnaj, který byl za azen do systému turnaj ozna ených jako Handball Tour, dokázali mladší žáci vyhrát a p ivést si zlaté medaile. Trenér M. Ke t k celkovému hodnocení turnaje ekl: Všichni hrá- i p íkladn bojovali, a i když se v jeho pr b hu nevyvarovali chyb, tak házenká ským umem a bojovností dokázali své soupe e p ehrát. Na druhou stranu turnaj ukázal i nedostatky, a to nejen v herních kombinacích, ale bohužel i ve fyzické p ipravenosti n kterých hrá. Výsledky turnaje: Pardubice - STM Olomouc 15:8, Pardubice - Sokol Újezd u Brna 17:9, Pardubice - Zora Olomouc 19:13, Pardubice - Uherské Hradišt 11:10, Pardubice - Velká Byst ice 14:11, Pardubice - Litovel 9:15, Pardubice - Žeravice 16:6. Sestava Pardubic: A. Sychra, R. Knoll - J. Sychra, Muka ovský, S. Knoll, Šmahel, Padev t, Dušánek, ípa, Novák, Ptá ník, Smozhanyk. Trenér: M. Ke t. 2. liga muži, skupina SV. ElektroPraga Jablonec A - HC SKP Pardubice A 24:22 (7:10). Sestava a branky: ekal, Grus - Faltejsek 7, Hamza, Hlavá ek, Hovorka 1, Hrubý, Morávek, Nosil 1, Novotný 2, Šmidrkal 3, Štika 5, Urbanec, Papoušek 3. Trenér Kocián. 7 m: 3:4, ŽK: 3:2, 2 min: 8:4, K: 1:1, Diváci: 182. Host m chyb li ze základního kádru Bakalá, Forman, Reichl, Hasala. Navíc se v 10. minut zranil branká Grus a je do konce sezóny mimo hru. Za t chto okolností série porážek na h ištích soupe pokra uje a pardubickým za ínají záchraná ské starosti. P íležitost k náprav bude již p íští ned li 28. b ezna od 17 hodin, kdy v hale na Dukle bude soupe em domácích Baník Most. 2. liga žen. SHK D-P Pardubice - TJ Astra Praha 20:25 (9:16). MLADŠÍ DOROST. SHK D-P Pardubice - Sokol Kobylisy II 29 : 37 (10:18). Sestava a branky: Lišková a Vlasáková - Mikolášková 3, Schonbeková 6, Jirásková Kate ina 1 a Eva 4, B ezovjaková 1, Kutíková 2, Hainzová 3, Rázková 3, Šedivá 2, Kutíková 4, Hofmanová a Pekárková. SHK D-P Pardubice - TJ Házená J.Hradec 19:30 (10:12). (zr) a m žeme se v klidu p ipravit na nový ro ník. Vyzdvihnul byste, by se jedná o kolektivní sport, n kterého hrá e? Myslím si, že d ležité je, že se to poda ilo odehrát celým týmem. Každý hrá má v týmu svoji roli. Pro m možná nejd ležit jším hrá em byl druhý nejstarší hrá Karel Brychta, který po v tšinu sezóny plnil roli kapitána a svým nasazením a p íkladem by mohl být vzorem ady mladších hrá-. Pro m byl lánek, bez kterého bych si nedokázal mužstvo p edstavit. Je naopak hrá i hrá i, kte í byli pro Vás v této sezón zklamáním? S v tšinou hrá jsem hrál nebo je plno let trénoval, známe se t eba 15 let a myslím si v tšina hrá- p edvedla to, co jsem p ed sezonou od nich o ekával. Nikdo m n jakým zp sobem nezklamal, protože jsem p ístup a nasazení od nich o ekával. LIBOR IHÁK Minulou ned li se odehrálo poslední kolo D enického poháru, které rozhodlo o kone ném po- adí. Vít zství si p ipsaly Mn tice, druhé místo obsadily Tun chody, t etí pak byly Ost ešany. 7. kolo. Zápas Mn tice - Mikulovice byl kontumován ve prosp ch Mn tic 3:0. D enice - Mn tice 0:2 (0:0). Branky: Vácha, Doležal. Mikulovice - Ost ešany 5:4 (3:2). Branky: Vencl P. 2, Vencl J., Šmejda, Stefanov - Drbohlav 2, Pulpán, Ba ina. Tun chody - SKP Pardubice 3:1 (1:1). Branky: Adámek, Kudyn, Bo il - Chládek, Starý Mate ov - K i e 5:3 (1:3). Branky: Fenyk 3, Tomiška 2 - Piatch 2, Dloza. Mn tice Tun chody Ost ešany Mikulovice Starý Máte ov SKP Pardubice K i e D enice : : : : : : : :25 1 KRASOBRUSLENÍ Krasobrusla ské lou ení OLOMOUC Mistrovský mítink Olomoucká brusli ka byl posledním závodem eského poháru a takto i záv re ným závodem sezóny Za Krasobrusla ský klub Pardubice se sout že zú astnila trojice dívek v kategorii mladší ža ky. V kone né klasi kaci obstály všechny se ctí. V po adí Kubištová, Melicharová a Holštajnová obsadily tvrtou a pátou resp. jedenáctou p í ku a postaraly se tak o p íjemné lou ení se sezónou. (trs) FUTSAL F se st huje do Pardubic Oba tvrt nálové zápasy zvládli lépe chrudimští. V první zápase držel dlouho hostující akcie nad vodou branká Kašpar, ale v rozmezí 12. a 13. minuty obdržel Torf t i branky a bylo po zápasu. V druhém se pak projevila chrudimská p evaha naplno, když poko ili obranu hostí devíti góly. tvrt nálová série se tak st huje do Pardubic za velmi nep íznivého stavu 0:2. K odvrácení vy azení má Torf první p íležitost v ned li 4. b ezna od FK ERA-PACK Chrudim - FC Torf Pardubice 6:1 (4:1). TORF: Kašpar, Dufek - Malý, Melechovský, iha, Beran, Fidra, Urbánek, Sklená, Jav rek, Netolický, Slová- ek J. Branka Torfu: 6. Melechovský. Stav série: 1:0. FK ERA-PACK Chrudim - FC Torf Pardubice 9:0 (3:0). TOFR: Kašpar, Dufek - Malý, Melechovský, iha, Beran, Fidra, Urbánek, Sklená, Jav rek, Netolický, Slová ek J. Stav série: 2:0. (zr) P átelský zápas. Živanice Lib any 2:1 (0:0). Branky: Gorol, erník. Sestava Živanic: Mare ek - Hrmo, Mocanu, Vrážel, Podlipný - Gorol, Melechovský, Zahálka, erník - Balog, Merganc, st ídali: Koch, Holešínský, Janecký. K zatím poslednímu p átelskému utkání si Živani tí p izvali ú astníka 1.A t ídy Královehradeckého kraje Lib any. Na um lé tráv Všesportovního stadionu v Hradci Králové byly v úvodní ásti aktivn jší Živanice. Nicmén op tovné trápení nastalo s koncovkou. Tutovky zahodili Gorol, Melechovský, Balog i Merganc, je však t eba pochválit výborn chytajícího branka- e Lib an Tošovského, který zachránil adu gól. Nejhez í akci prvního polo asu vymyslel Gorol, ten po levé stran zatáhl mí, p esn p ihrál volnému Melechovskému, který gól odmítl. Po zm n stran se hra vyrovnala a i Lib any sem tam zahrozili. Avšak v 60. minut p išla nádherná rána Gorola z 25 metr, kterou otev el skóre zápasu. Lib anští se však papírov siln jšímu soupe i nevzdali a po hrubé chyb erníka se jim poda ilo vyrovnat. erník však svou chybu napravil a v samotném záv ru utkání se mu poda ilo p ece jen vst elit vít zný gól Živanic. Po nádherném centru z pravé strany nekompromisn zav sil za Tošovského záda. Sokol tak i v dalším zápase potvrdil, že zažívá gólové trápení, kdy ada pohledných akcí není zakon ena kýženou brankou. (šij) STOLNÍ TENIS POND LÍ 22. B EZNA 2010 ŠACHY II. liga, sk D ŠK Polabiny B - TJ Jiskra Litomyšl 5½- 2½. Hrabuša, Mojžíš J., N mec, Komárek po 1, Hošek, Navrátil, Kourek po ½. AKIS Pardubice - Šachový klub Lokomotiva Brno B 6-2. Sýkora, Smutný, Tuvšinbajar, Kraus po 1, Prandstetter, Pa ovský, Veselý, Petuchov po ½. ŠK Bohemia Pardubice - ŠK Caissa COLAIR T ebí B 4:4. Karásek, Novák, T asák, Vodi ka, Zelenka, Jelínek, Dan k, Nadrchal po ½. KP, II. t.-západ. Spartak Choce - ŠK Bohemia Pardubice B 1½-6½. Makeš, Mazuch, Michlian, Juchelka, Kotlant po 1, Laušman, Horá ek, Urbánek po ½. TJ ŠO a DDM Chrudim C - TJ Štefanydes Poli ka C 1-7. Krys Jan, esenek po ½. TJ ŠO a DDM Chrudim B - ŠK Rapid Predators 6-2. Pokorný, Krys Jar, Linhart, Kohoutek, N mec po 1, Malivánek, Kokeš po ½ - Veselý 1, Hennig, Janko po ½. ŠK Rapid Pardubice - ŠK Rapid Rangers 4½-3½. Pavlovec, Horník, Novák O. po 1, Hrn iarik, Pyskatý Ji í, Pyskatý Jind. po ½ - Režný, o ek po 1, Slabý, Ryzner, Jakoubek po ½ ŠK Polabiny E - TJ Jiskra He man v M stec 5-3. Mojžíš M., B lohlav, Krej í, Vorel po 1, Törvenyi, Dudek po ½ - Honek, Sedlák po 1, Hon, Šindelá po ½. (šij) VOLEJBAL Na záv r základní ásti 2. ligy žen výhra i porážka V posledních dvou kolech základní ásti vyšel hrá kám Sokola Pardubice jen nap l, V první zápase sice dokázali Nusle B porazit, ale v odvet dotáhly volejbalistky Nuslí zápas až do pátého setu, v n mž zvít zili a ušt d ili tak Sokolu porážku 3:2. TJ Sokol Pardubice I - TJ Sokol Nusle B 3:1 (22,17,-19,23). V odvet : 2:3 (18,14,-25,-23,-10). KP I. FTVS Praha Hr. Králové Jarom Pardubice I Dob ichovice Vamberk Havl. Brod SF Praha Nusle B Jihlava : : : : : : : : : : t. muži. TJ Sokol Pardubice I. A - TJ Energetik Chvaletice A 2:3 (23,-17,21,-24,-12). V odvet : 1:3 (11,-24,-20,-21). TJ Svitavy - TJ Sokol Chrudim 3:0. (21,23,20). V odvet : 3:0 (21,13,22). DIVIZE MUŽI: Choce TJ Tesla Pardubice A 10:2, Merta 1, Novotný a Št pánek po 0,5. Ústí n / O. B Tesla Pce A 10:7, Merta 4, Novotný 2,5, Št pánek 0,5. Holice B Hlinsko A 4:10, za domácí Socha 2,5, Zají ek 1,5,. Holice B Skute A 10:6, Socha 4,5, Zají ek 2,5, Švec a Valenta po 1,5. Tesla Pce B Skute A 6:10, Kudýn a Loudil po 2,5, Melichar 1. Tesla Pce B Hlinsko A 4:10, Kudýn a Loudil po 1,5, Melichar 1. KRAJ. SOU- T Ž MUŽI A: Chrat TJ Sokol edice A 10:0, shodn podlehly edice á ku Trojovic. Trojovice A TJ Lokomotiva Pce B 10:7 resp. Skute B Tesla Pce C 8:10, v dalším utkání Hlinsko B Holice C 10:3, Pe inka a Koš ál po 1,5. Prohru si Holi tí vynahradili s bé kem Skut e vít zstvím 10:8 ( Pe inka 4,5, Koš ál 2,5, Theodor 2, Vraštil 1). Hlinsko B Tesla Pce C 10:8 bez podrobností jako zápas Chrast Loko Pce B 10:4. REG. SOUT Ž M 1: OS Sokol P elou B Loko Pce C 6:12, O. Kasal 2,5, Bezd kovský 1,5, Zummer a Bukovský po 1 Houdek 4,5, Nová a Suchánek po 3, Václavek 1,5. TJ Sokol edice B P elou A 4:14, Maroši 2, Rákosník 1,5, Kurka 0,5 Pet- ík 4,5, Havrda 4, Floner 3,5, Dlask 2. Tesla Pce E TJ Spartak Sezemice A 13:5, Kalhous 4, Makalouš 3,5, Veselý a Mi ejovský po 2, Novák 0,5 Kouba a Levai po 2,5. TJ Sokol Rosice A Tesla Pce D 9:9, Kadlec 3,5, Adamec 3, Záme ník 2, Chmelík 0,5 Kolísek a Lukeš po 3,5, Hakl a Bubeník po 1. USK Pce A TTC Slovan Pce B 8:10, Prusek 3,5, Sedlá- ek 2,5, Dan k 1,5, e otka 1 - Frydrych 4, Dostál 3, Mikláš 2, Dubišar 1. Loko Pce D SK St. Mate ov A 13:5, Hemerka a Špa úr po 4,5, Horáková 2,5, Valenta 1,5 Šnajberk a Vodehnal po 2, Budera 1. TTC Slovan Pce A v. Holice D odloženo. RS M 2: edice D - USK Pce B 5:13, Rákosník 3,5, S ra 1,5 Vl ek 4,5, e otka 3,5, Chvojka 3, Macha 2. Tesla Pce G Rosice B 17:1, Tvrdík 4,5, Karcol a Hakl po 3,5, Bubeník 2,5 Mrštík 1. Sezemice B Tesla Pce F 10:8, Trávní ek 4, Pitaš ml. 3, Ku era 2, Pitaš st. 1 Weber 3,5, Velínský 2,5, Hlavá ek a Vojt ch po 0,5. Holice E Slovan Pce C 7:11, Krej ík 3, Fousek a Pe- inka po 2 ervený 4,5, Maštalí 3,5, Varšava a Ros lek po 1,5. P elou C TJ Jiskra Horní Jelení resp. Loko Pce E v. edice C nehlášeno. SLÁVEK TROJAN Litomyšl A Svitavy A Chvaletice A Kerhartice A Pardubice I A Hnátnice A Chrudim A. T ebová B Lanškroun A : : : : : : : : :92 35 KP I. t. ženy. Sokol Žamberk - TJ Energetik Chvaletice A 2:3 (-21,16,18,-19,-11). V odvet : 3:0 (15,15,21). Sokol eská T ebová - USK Pardubice 3:0 (17,21,21). V odvet : 3:0 (17,22,19). Zápasy Tesla Pardubice - Sokol Dolní Újezd se odehrají 28. b ezna. eská T ebová Lanškroun B Choce A (l ) : : :60 58 USK Pardubice A :64 57 Tesla Pardubice A :68 53 Žamberk A :78 53 Slati any A :81 52 Dolní Újezd A :73 47 Chvaletice A :90 45 Litomyšl A : P etahovaná o mí na síti na fotce Milana K i ka. Hrá ka Sokola v bled modrém. TÝDENÍK PERNŠTEJN - regionální noviny Pardubicka a Chrudimska vychází 1x týdn v pond lí vydává Pardubický Porter, s.r.o., sídlo redakce: Štefánikova 704, Pardubice výkonný editel spole nosti Svatopluk Kodet, tel.: inzerce: tel.: sport: Libor ihák, tel.: , web: rozši uje PNS a.s., p edplatné - objednávky p ijímá písemn, telefonicky nebo faxem Mediaservis s.r.o., zákaznické centrum, Kounicova 2b, Brno, reklamace: , tisk: VLP a.s., P átelství 986, Praha MK R E ISSN

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

www.tydenikpernstejn.cz Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML PARDUBICKO A CHRUDIMSKO PERNŠTEJNpro str. 3 str. 4 str.

www.tydenikpernstejn.cz Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML PARDUBICKO A CHRUDIMSKO PERNŠTEJNpro str. 3 str. 4 str. www.tydenikpernstejn.cz Nové prodejní místo Týdeníku Pernštejn v Autoškole PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO. str. 3 str. 4 str. 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

BESEDA S JANEM OPAT ILEM

BESEDA S JANEM OPAT ILEM Záv r projektu ŠKOLA NANE ISTO Pasování na žáky ZŠ TGM Ve tvrtek 26. kv tna se uskute nilo v rámci projektu Škola nane isto záv re né setkání p edškolák, pedagog a rodi. Po úvodním p ivítání vystoupily

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

SOUHRNNÝ MATERIÁL. z mimo ádné 16. valné hromady Svazu národní házené. Praha, 13.7.2013. Svaz národní házené

SOUHRNNÝ MATERIÁL. z mimo ádné 16. valné hromady Svazu národní házené. Praha, 13.7.2013. Svaz národní házené SOUHRNNÝ MATERIÁL z mimo ádné 16. valné hromady Svazu národní házené Praha, 13.7.2013 Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, I : 539 929, sekretá : Petr Holý tel./fax: +420 242

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více