Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta VLIV PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ NA VÝKONNOST PRACOVNÍKŮ. Bakalářská diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta VLIV PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ NA VÝKONNOST PRACOVNÍKŮ. Bakalářská diplomová práce"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta VLIV PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ NA VÝKONNOST PRACOVNÍKŮ Bakalářská diplomová práce Studijní program: Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii Vedoucí práce: Doc. Ing. Jaromír Novák, CSc. Autor: Šárka Kmoníčková Olomouc 2009

2 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Studijní program: Filologie Akademický rok: PODKLAD PRO ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘEDKLÁDÁ: ADRESA: OSOBNÍ ČÍSLO: KMONÍČKOVÁ Šárka V Peklovcích 489/II; Vysoké Mýto F06157 NÁZEV TÉMATU ČESKY: Vliv pracovního prostředí na výkonnost pracovníků NÁZEV TÉMATU ANGLICKY: The Influence of Working Environment on the Workers Efficiency VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Jaromír Novák, CSc. KAE ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ: - publikované poznatky z oblasti pracovního prostředí a jeho vlivu na výkonnost pracovníků - zkoumání jednotlivých faktorů ovlivňujících výkonnost pracovníků v několika organizacích - stanovení ideálních podmínek na pracovišti SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY: Erban, V.: Zdravotní, pracovně-hygienické, preventivní a sociálně-psychologické otázky a problémy v podnicích a v jiných provozech. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Huberová, B.: Psychický teror na pracovišti. Martin: Neografia, a.s., Mikuláštík, M.: Manažerská psychologie. Praha: Grada Publishing, a.s., Pauknerová, D.: Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing, a.s., Veber, V.: Pracovní prostředí. Praha: Práce, PODPIS STUDENTA: DATUM:. PODPIS VEDOUCÍHO DATUM:. PRÁCE:

3 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Prohlášení Místopřísežně prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Vliv pracovního prostředí na výkonnost pracovníků vypracovala samostatně pod odborným dohledem vedoucího bakalářské práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. V Olomouci dne. Podpis

4 Poděkování Mé poděkování patří panu Doc. Ing. Jaromíru Novákovi, CSc. za jeho cenné rady a připomínky, kterými přispěl k vytvoření této práce.

5 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 7 A) TEORETICKÁ ČÁST PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Pracovní podmínky Prostorové, funkční a estetické podmínky Fyzické pracovní podmínky Organizační podmínky práce Sociální pracovní podmínky Pracovní výkon a výkonnost Vymezení pojmů Faktory ovlivňující výkonnost Motivování pracovníků k vyššímu výkonu TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE Tým a jeho obecná charakteristika Původ slova tým Definice týmu Vytváření výkonného týmu Faktory ovlivňující výkonnost týmu Podpora ze strany organizace Přístupy k vytváření týmů Interpersonální přístup Přístup definování rolí Hodnotový přístup Přístup zaměřený na úkol Vedoucí a jeho role v týmu Poruchy a konflikty v týmu Přínos týmové spolupráce MOBBING Co je to mobbing Vymezení mobbingu

6 3.1.2 Cíle mobbingu Příčiny mobbingu Vliv pracovního prostředí a firemní kultury na vznik mobbingu Průběh mobbingu Fáze mobbingu Techniky mobbingu Následky mobbingu Vliv mobbingu na psychický stav oběti Vliv mobbingu na fyzický stav oběti Vliv mobbingu na celkovou výkonnost firmy Opatření proti mobbingu Prevence Antimobbingová opatření ve firmách Bossing B) PRAKTICKÁ ČÁST DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM Výskyt projevů mobbingu mezi pracovníky Atmosféra v týmu ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

7 ÚVOD Podniky v současné době čelí stále většímu tlaku ze strany konkurence. Jedním z hlavních faktorů rozhodujících o úspěchu či neúspěchu firmy jsou její zaměstnanci. Vysoce výkonní zaměstnanci jsou pro firmy velkou konkurenční výhodou. Efektivita pracovníků však může být zajištěna pouze v případě, že jsou na pracovišti vytvořeny vhodné pracovní podmínky. Cílem této práce je vymezit konkrétní vybrané faktory působící v pracovním prostředí, popsat jejich vliv na výkonnost pracovníků a následně prozkoumat dva vybrané sociální faktory v praxi. První část práce bude zaměřena na několik základních faktorů, které působí na pracovníky v pracovním prostředí. Budou zmíněny faktory jako například osvětlení na pracovišti, mikroklimatické podmínky či barevná úprava pracoviště. V dalších kapitolách bude rozebrána pouze problematika sociálních podmínek v pracovním prostředí. Konkrétně se bude jednat o využití týmové spolupráce při zvyšování výkonnosti pracovníků a vliv mobbingu na pracovníky. Součástí této práce bude také zkoumání celkové atmosféry panující v týmech a výskytu projevů (v odborné literatuře označováno též jako technik) mobbingu v pracovním prostředí. Zkoumání bude provedeno mezi pracovníky několika společností formou dotazníků. Důvodem k výběru tohoto tématu je upozornit na nezanedbatelný vliv pracovních podmínek na výkonnost pracovníků a jejich celkový ekonomický dopad na podniky. Mnoho zaměstnavatelů si bohužel stále neuvědomuje, že vyšší efektivity dosáhnou pouze za předpokladu zajištění příznivých pracovních podmínek pro své zaměstnance. O týmové spolupráci a jejím vlivu na výkonnost a produktivitu bylo napsáno mnoho knih. Toto téma se v současné době stalo opět velmi populární, téměř až módní záležitostí. Pravdou ovšem zůstává, že podniky mají stále velké rezervy při využívání týmové práce a možná si dostatečně neuvědomují její důležitost a přínos, který sebou přináší. Literatura zpracovávající problém mobbingu je naopak naprosto nedostačující. Mobbing je a vždy byl závažným tématem. Neovlivňuje negativně pouze podnik samotný, ale má nedozírné následky také na jedince, kteří jsou jím postihnuti, a to následky zdravotní i psychické. Společnosti tento problém z velké části ignorují, aniž by si uvědomily, jaké tím způsobí následky. Proto je důležité na tuto problematiku neustále upozorňovat. 7

8 A) TEORETICKÁ ČÁST 1 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ Podniky v současném globalizovaném prostředí čelí nebývalé konkurenci. Je stále těžší udržet se na trhu a prosperovat. Jednou z možných konkurenčních výhod, které mohou společnosti využít, je zajistit, aby jejich zaměstnanci podávali co nejvyšší pracovní výkon. Vysokého výkonu mohou firmy dosáhnout vytvořením vhodného pracovního prostředí, které bude na pracovníky působit pozitivně a bude je dostatečně motivovat. V první části se zaměříme na vymezení jednotlivých činitelů, které v pracovním prostředí působí, a také na výkonnost, která je těmito činiteli ovlivněna. 1.1 Pracovní podmínky Každý pracovník je při své práci ovlivňován různými vnějšími vlivy, jejichž působení si ani nemusí uvědomovat. Kdo by si však měl uvědomovat toto působení, jsou zaměstnavatelé. Zvláště pokud chtějí mít ve své firmě vysoce efektivní jedince. Pracovní podmínky působí na psychický a zdravotní stav pracovníků, na jejich spokojenost, spolehlivost a v neposlední řadě také na jejich výkonnost. Zahrnují několik oblastí: prostorové, estetické a funkční řešení pracoviště, fyzické podmínky práce, optimalizace techniky a pracovních prostředků, bezpečnost práce, organizační podmínky práce, hygienické podmínky, zdravotně-preventivní péče o pracovníky, sociálně-psychologické faktory (Pauknerová, 2006, s. 116) Prostorové, funkční a estetické podmínky Aby mohl pracovník podávat dobrý pracovní výkon, je zapotřebí na pracovišti zajistit splnění několika podmínek. 8

9 Pracovní prostory by měly být vytvořeny pro každého pracovníka s ohledem na jeho antropometrické charakteristiky. Pracovní místo by mělo být uspořádáno tak, aby pracovník mohl účelně vykonávat patřičné pracovní pohyby. Technická zařízení by měla mít vyhovující tvar a rozměry. Pracoviště by mělo být vybaveno nábytkem o optimálních rozměrech. Pomůcky a zpracovaný materiál by měly být vhodně rozmístěny (Pauknerová, 2006, s ). Pracovníci mohou vykonávat svou činnost vestoje, vsedě, ale také v různých nepřirozených polohách. Podle Erbana (2007, s. 40) je ideální, pokud může pracovník na pracovišti z 60 % sedět, z 30 % vykonávat práci vestoje a zbylých 10 % po pracovišti přecházet. Tyto podmínky se však nedají aplikovat na všechny pracovníky (jako například na pracovníky u pásu) Fyzické pracovní podmínky Mezi fyzické pracovní podmínky, které působí na pracovníky, se řadí osvětlení na pracovišti, zvukové a mikroklimatické podmínky a barevná úprava pracoviště (Pauknerová, 2006, s. 120). Osvětlení na pracovišti Je známo, že více než 90 % všech informací přijímá člověk zrakem. Proto patří k nejdůležitějším faktorům na pracovišti podmínky vidění (Veber, 1982, s. 6). Osvětlení má velký vliv jak na výkonnost pracovníků, tak na produktivitu a bezpečnost práce 1 (Pauknerová, 2006, s. 121). Nedostatečné osvětlení zvyšuje počet úrazů a vadných výrobků (Erban, 2007, s. 50). Pro pracovní výkon je nejvhodnější denní světlo (Pauknerová, 2006, s. 120). Je to dáno jeho barevnou teplotou, která je pro zrakové orgány nejpřijatelnější. Nevýhodou je však jeho proměnlivost během dne (Veber, 1982, s. 24). Denní osvětlení nepříznivě ovlivňují zaprášené stěny a stropy (tamtéž, s. 42). Jak uvádí Erban (2007, s. 50), špinavá okna mohou snižovat viditelnost na pracovišti až o 60 % (v závislosti na intenzitě denního světla a na oblačnosti). Denní světlo však nemůže být využito vždy. Bývá proto často nahrazeno osvětlením umělým. Umělé osvětlení má však na rozdíl od denního světla několik záporů: například velké 1 Tento fakt byl znám již v 1. polovině 20. století (Pauknerová, 2006, s ). 9

10 světelné kontrasty, nerovnoměrné osvětlení, případně možné oslnění (Pauknerová, 2006, s ). Oslnění sice zdánlivě nezhoršuje vidění, ale narušuje zrakovou pohodu pracovníků a rozptyluje jejich pozornost. Po delší době se u pracovníků může objevit únava, slzení očí nebo bolesti hlavy. U vyššího stupně oslnění je pro pracovníky obtížnější rozeznávat detaily, nastává u nich pocit nejistoty a únavy, klesá pracovní výkon. Oslepující oslnění pracovníkovi znemožňuje vidění, a je tak příčinou častých úrazů (Veber, 1982, s. 13). Barevná úprava pracoviště Při barevném řešení pracoviště by se mělo využívat psychologického působení barev na člověka. Barvy se na pracovišti používají ke zvýšení bezpečnosti při práci, k potlačení rušivých vlivů a dále k estetickému účinku. Je prokázáno, že správně barevně řešené pracoviště snižuje zrakovou námahu a působí kladně na pracovní atmosféru. Jednotlivé barvy mají na pracovišti svůj význam: žlutá pozor, oranžová nebezpečí, červená stát, zelená klid, bezpečí, modrá informace, bílá pořádek, čistota. Teplé barvy podněcují k činnosti a působí na krátkodobé vystupňování výkonu. Studené barvy naopak uklidňují, poskytují úlevu zraku, podporují soustředění a udržování stálého pracovního výkonu (Veber, 1982, s ). Barvy se mohou využít také při úpravě prostor. Syté a tmavé barvy prostor opticky zmenšují. Nevýrazné barvy ho naopak zvětšují. V provozech s vysokými teplotami se upřednostňují barvy studené, protože u pracovníků navozují pocit chladna. V chladných provozech se naopak využívají barvy teplé (Pauknerová, 2006, s. 122). Zvukové podmínky na pracovišti Na pracovišti působí na pracovníky různé zvukové podněty. Mohou to být zvukové kulisy (například rádio), dále zvukové podněty, které slouží k dorozumívání mezi lidmi, případně mezi lidmi a technikou, a hluk (zvuk o nadměrné intenzitě). Hluk má negativní vliv na lidský organismus za všech okolností. Nejenže ztěžuje dorozumívání mezi lidmi, ale také negativně působí na nervovou soustavu (Pauknerová, 2006, s. 124). Sluchové orgány jsou ovlivněny nejen celkovou hlukovou hladinou, ale také frekvencí. Vysoké tóny mají na sluch negativnější dopad (Erban, 2007, s. 89). Pro člověka je nepříjemný také hluk, který rytmicky stoupá a klesá, hluk s kolísavou intenzitou a hluk přerušovaný. Méně rušivý je pro pracovníka hluk, který sám vytváří (například použitím nástroje), než hluk přicházející z okolí (Hüttlová, 1997, s. 66). 10

11 Hluk prodlužuje reakční činnost, snižuje pozornost a celkový výkon (Veber, 1982, s. 181). Zhoršuje soustředění, vede k rychlejší únavě a znesnadňuje kvalitní vykonávání psychicky náročné práce. (Pauknerová, 2006, s ). Mikroklimatické podmínky na pracovišti Mikroklimatické podmínky zahrnují teplotu, vlhkost a proudění vzduchu a dále různé druhy znečištění vzduchu (Pauknerová, 2006, s. 126). Výkon pracovníka je negativně ovlivněn, zejména pokud jsou tyto podmínky v extrémních hodnotách. Mikroklimatické podmínky působí na duševní činnost, koncentraci pozornosti, rychlost reakce, svalový výkon a koordinaci pohybů (Hüttlová, 1997, s. 62). Ideální teplota na pracovišti by měla být v rozmezí C. S tím, jak se zvyšuje fyzická náročnost prováděné činnosti, by se měla teplota snižovat (Pauknerová, 2006, s. 126). Například ve výrobních halách, kde pracovníci pracují vestoje a neustále se pohybují, je ideální teplota mezi C. Při práci vsedě je to teplota od 18 do C (Erban, 2007, s. 44). Teplota může ovlivňovat nejen subjektivní pocity pracovníků, ale zároveň také jejich výkon. Při teplotě 20 C mají pracovníci pocit pohody a podávají plný výkon, při 24 C se u nich objevuje nejistota a podráždění, při 28 C dělají pracovníci při práci více chyb, při 30 C se začíná jejich výkon postupně snižovat a při 34 C přibývá úrazů (tamtéž, s. 45). Relativní vlhkost vzduchu na pracovišti by měla být kolem 50 %. Pokud je vzduch příliš suchý, může docházet k vysušování sliznice a pokožky a také ke snižování množství minerálů v těle. Pracovník se cítí více unavený a mohou se u něho objevit křeče svalstva. Pokud je relativní vlhkost vzduchu vyšší než 50 %, pracovník opět více pociťuje únavu. Starší pracovníci mohou mít potíže s dechem (tamtéž, s. 46). Pracovníci velmi negativně vnímají intenzivní proudění vzduchu. Proto by měl být pohyb vzduchu na pracovišti nejvýše v rozmezí 0,2-0,5 m/sec (tamtéž, s. 46) Organizační podmínky práce Mezi organizační podmínky se řadí zajištění efektivního výkonu pracovní činnosti, efektivní koordinace činností jednotlivých pracovníků a zajištění plynulosti práce. Organizační podmínky mají vliv nejen na výkonnost, ale také na spokojenost a celkovou atmosféru na pracovišti (Pauknerová, 2006, s. 126). Například při plnění termínovaných úkolů pracovník pociťuje nepříjemný tlak a napětí, což může negativně ovlivnit jeho pracovní výkonnost. Stres způsobený nedostatkem času 11

12 zhoršuje vnímání a koncentraci pracovníka, přispívá ke vzniku konfliktů a negativně ovlivňuje pracovní atmosféru (Mayerová, 1997, s. 63). Také směny mají vliv na pracovníky. Většina pracovníků se s menšími či většími problémy dokáže vyrovnat s prací na směny. Někteří pracovníci se ovšem mohou potýkat s různými obtížemi jako například s poruchami spánku, bolestmi hlavy, střevními či žaludečními potížemi. Mohou se objevit také problémy s oběhovým systémem, případně vznik nebo zhoršení diabetu % populace nemá předpoklady k práci na směny z důvodu již zmíněného negativního dopadu na jejich zdravotní stav (Erban, 2007, s ). Noční směny jsou vnímány jako více stresující. Důvodem je narušování přirozeného biorytmu člověka. Pracovníci mohou trpět nedostatkem spánku a porušením stravovacího režimu (Hüttlová, 1997, s. 44). Je důležité směny zorganizovat tak, aby mohli pracovníci po práci dostatečně relaxovat. Zvýší se tím nejen jejich výkonnost, ale také kvalita odvedené práce (Mayerová, 1997, s. 62) Sociální pracovní podmínky Jedním z prvních, kdo upozornil na vztah mezi sociální atmosférou na pracovišti a výkonem pracovníků, byl americký profesor Harvardské univerzity Elton Mayo. Mayo a jeho kolegové dospěli k tomuto vztahu náhodně, a to během provádění řady výzkumů, známých jako tzv. hawtornské studie 2 (Pauknerová, 2006, s. 41). Mnoho zaměstnavatelů stále zastává názor, že vztah zaměstnanců k práci ovlivňuje především materiální pracovní prostředí. Pravdou ovšem je, že pro pracovníky je mnohem důležitější kvalita mezilidských vztahů panujících na pracovišti (Beňo, 2003, s. 118). 1.2 Pracovní výkon a výkonnost Jak již bylo zmíněno v úvodu, vysoká výkonnost pracovníků může pro podniky znamenat velkou konkurenční výhodu. Tato podkapitola se bude zabývat vymezením pojmu výkonnost a přiblíží některé další faktory působící na výkonnost. 2 Hawtornské studie původně zkoumaly vliv fyzických podmínek práce na výkon pracovníků. Během výzkumu se ovšem zjistilo, že výkonnost a spokojenost pracovníků jsou významně ovlivněny také sociálními podmínkami na pracovišti (Pauknerová, 2006, s ). 12

13 1.2.1 Vymezení pojmů V textu se často objevují pojmy výkon a výkonnost. Měli bychom si proto ujasnit jejich přesný význam. Wagnerová (2008, s. 12) definuje pracovní výkon jako výsledek určité pracovní činnosti člověka dosažený v daném čase a za daných podmínek. Pracovní výkonnost je dlouhodobým vyjádřením pracovního výkonu. Člověk může uskutečnit určitý výkon, pokud má odpovídající odbornou průpravu (znalosti, schopnosti, dovednosti, zkušenosti), ale také ochotu tento výkon podat. Tento vztah se dá vyjádřit vzorcem: V = P M, kde V vyjadřuje výkon, P představuje potřebné předpoklady a M vyjadřuje motivaci pracovníka. Člověk při plnění pracovních povinností většinou uplatňuje pouze část své výkonnosti, zbytek tvoří jistou výkonovou rezervu pro případ mimořádných okolností a také pro usnadnění obnovy pracovních sil (Mayerová, 1997, s. 91). Pracovní výkon se může měřit podle množství nebo kvality vykonané práce, množství chyb, stability výkonu, průběhu pracovní činnosti nebo podle náročnosti pracovního zatížení (Mikuláštík, 2007, s. 271) Faktory ovlivňující výkonnost Na pracovní výkonnost mají vliv vnější a vnitřní faktory. Některé vnější faktory již byly zmíněny v předešlém textu. Výkonnost však ovlivňují také další faktory, které zahrnují: a) technické, ekonomické a organizační podmínky například technická úroveň vybavení, celkové uspořádání pracoviště, delegování práce, způsob odměňování pracovníků, pracovní doba, b) společenské podmínky například úroveň a kvalita vedení lidí, kvalita sociálních vztahů na pracovišti, úroveň komunikace mezi pracovníky, c) situační podmínky například celospolečensky významné politické a hospodářské události, změny ve firmě, inovace výroby, mimořádné osobní či rodinné události, d) osobnostní determinanty například tělesné a duševní předpoklady, kvalifikovanost, osobnostní vlastnosti, zdravotní stav (Pauknerová, 2006, s ). Na výkonnost pracovníků působí také jejich psychický stav vyvolaný vnějšími podmínkami. 13

14 Vliv úzkosti Mírná úzkost ovlivňuje výkonnost zdravého člověka pozitivně, silná úzkost naopak negativně. Pokud člověk nepociťuje vůbec žádnou úzkost, je sice vyrovnaný, klidný a spokojený, ale zároveň mu chybí impuls k aktivitě (Wagnerová, 2008, s. 19). Vliv pracovní spokojenosti Jak vyplývá z výzkumů, není zde přímá souvislost mezi vysokou pracovní spokojeností a vysokou výkonností - spokojený pracovník nemusí podávat vysoké výkony, vysoce výkonný pracovník nemusí být nutně spokojen. Avšak je zde jistá vazba mezi pracovní spokojeností a nízkým absentérstvím a fluktuací pracovníků. Pracovní nespokojenost je spojena jak s absentérstvím, tak se ztrátou zájmu o práci, což může vyústit v opuštění zaměstnání (Wagnerová, 2008, s. 18). Mezi pracovní spokojeností a pracovní výkonností jistě určitý vztah je. Avšak nedá se tvrdit, že by Wagnerová neměla pravdu. Za vše mluví příklad z praxe. Příklad z praxe V jednom z oddělení jisté společnosti pracovníci podávali průměrné výkony. Byla zde však pracovnice, která svou výkonností a kvalitou odvedené práce výrazně převyšovala všechny ostatní. Překvapivě tato žena nebyla s náplní práce dlouhodobě spokojena, což po určitém čase vyústilo v její odchod z podniku. Stres a jeho vliv na výkonnost Člověk se může potýkat s různými druhy a stupni stresu. Odolnost vůči stresu závisí jak na psychickém, tak na fyzickém stavu člověka (Mayerová, 1997, s. 51). Pokud je pracovník na pracovišti vystaven dlouhodobému psychickému zatížení, snižuje se jeho výkonnost, objevují se u něho poruchy vnímání a koncentrace, zhoršuje se paměť, zpomaluje se jeho motorická činnost, procesy myšlení a rozhodování. Všechny tyto faktory mohou vést k pracovním úrazům, chybným rozhodnutím, ale také ke konfliktům s kolegy. Krátkodobý a slabý stres však může vést u některých pracovníků naopak ke zvýšenému výkonu (tamtéž, s. 57). 14

15 Druhy stresorů Hans Selye rozlišuje dva druhy stresorů 3. První skupinou jsou fyzikální stresory, mezi které se řadí například hluk, vibrace, změny tlaku vzduchu. Druhou skupinu tvoří emocionální stresory, které zahrnují například úzkostnost, strach, nenávist, zlobu a nepřátelství. V pracovním prostředí jsou nejčastějšími stresory pracovní přetížení, konflikty, nejistota, mimořádná zodpovědnost, konflikt rolí a mezilidské vztahy v organizaci (Mayerová, 1997, s. 61). Účinky stresu v pracovním prostředí Stres se projevuje ve třech oblastech: - fyziologické poruchy: změny krevního tlaku, potíže s dýcháním, zvýšení srdečního tepu, svalové napětí, diabetes mellitus, - emocionální poruchy: úzkost, agresivita, deprese, malá sebejistota, špatná koncentrace, zhoršená schopnost rozhodování, nervozita, podrážděnost, přecitlivělost, neuspokojení z práce, - poruchy chování: snížená výkonnost, absentérství, úrazy, častější fluktuace, problémy s komunikací, impulzivní chování, požívání návykových látek (tamtéž, s ). Dlouhodobý stres může vyvolat chronickou únavu, která má za následek snížení pracovní schopnosti, zhoršení myšlení, snížení imunity organismu a zhoršování psychického i fyzického stavu pracovníků. Chronická únava se vyskytuje zejména u lidí, kteří mají sedavé zaměstnání spojené se zvýšenou psychickou zátěží a kteří pracují v rušném prostředí (tamtéž, s. 69). Jak uvádí Mayerová (1997, s. 69), Cohen (1980) sledoval v několika studiích účinek stresu na výkonnost a chování pracovníků. Stresory, které do svých studií zahrnul, byly: hluk, elektrický šok, diskriminace, informační přetížení, přelidnění a byrokratický styl vedení. Jak zjistil, tyto stresory nepůsobily na snížení výkonnosti ihned, ale jejich vlivem se prodloužila doba potřebná k adaptaci na požadovanou výkonnost Motivování pracovníků k vyššímu výkonu Motivování pracovníků podávat vyšší pracovní výkon lze docílit několika způsoby. Podle Mayerové (1997, s. 68) mohou být motivačními prvky například zlepšování pracovního prostředí, využívání moderních technologií při práci, rozvíjení inovací, vhodné úpravy pracovní 3 Stresory jsou podněty, které vyvolávají stres (Mayerová, 1997, s. 60). 15

16 doby a směn, zlepšování kvality pracovního života, zlepšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci či zlepšování metod hodnocení a odměňování pracovníků. Pracovník by měl mít také pocit, že může jistým způsobem ovlivnit organizaci. Takto je motivován k vyššímu sebeuplatnění, což je spojeno s vyšším výkonem (Wagnerová, 2008, s. 24). Jak z této kapitoly vyplývá, v pracovním prostředí působí na pracovníky mnoho faktorů. Některé faktory jsou zřejmé na první pohled, jiné působí skrytě a pracovník si jejich vliv často ani neuvědomuje. Mohou působit pozitivně i negativně na psychický i fyzický stav každého pracovníka a v konečném důsledku také na celkovou výkonnost. Pokud chce firma dosáhnout u svých zaměstnanců vysoké efektivity práce, musí začít dostatečně vnímat tyto faktory a nepodceňovat jejich vliv. Každé zlepšení pracovních podmínek se podniku vrátí ve formě vyšší produktivity práce a také ve vyšší spokojenosti pracovníků. 16

17 2 TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE Pro dnešní společnost je typická individualita jednotlivců. Lidé nechtějí splynout s davem, chtějí vynikat, což se projevuje také v pracovním prostředí. Pracovníci spolu spíše navzájem soupeří, než aby si pomáhali a spolupracovali. Určitý podíl viny nesou sílící konkurenční boje a doba, která nahrává především lidem s ostrými lokty. Je však dobře, že si firmy pomalu, ale jistě, opět začínají uvědomovat důležitost spolupráce mezi lidmi a vracejí se zpět k týmové práci. Týmy jsou důležitou součástí pracovního prostředí, protože pokud správně fungují, mohou podniku přinést hodně užitku. Tato kapitola bude pojednávat o vzniku týmu, přínosech týmové spolupráce a o problémech, které se mohou v rámci týmu objevit. 2.1 Tým a jeho obecná charakteristika Původ slova tým Slovo tým má své kořeny v anglosaském prostředí, kde znamenalo rodinu nebo potomstvo. Později se takto pojmenovávala zapřažená zvířata. Důvodem bylo zjištění, že zvířata táhnou lépe, pokud jsou příbuzná. Nakonec se tímto termínem začaly označovat skupiny osob, které mají nějaký společný cíl (Adair, 1994, s. 15) Definice týmu Tým je skupina lidí, kteří sdílejí nějaký společný cíl a jejich jednotlivé činnosti a dovednosti na sebe navzájem navazují (tamtéž, s. 7). Pracovní týmy se dají dělit na dočasné a trvalé. Dočasné týmy jsou vytvářeny pro specifické účely a po dosažení plánovaného cíle se rozpouštějí. Trvalé pracovní týmy existují po dlouhou dobu a jsou pouze doplňovány o nově přijímané pracovníky. Výhodou těchto stálých týmů je, že se členové nejen dobře znají mezi sebou, ale znají také dovednosti a schopnosti druhých, což může přispět k lepší spolupráci (tamtéž, s. 167). K podstatě týmové práce patří přenesení odpovědnosti na týmy tak, aby při plnění úkolů nemusely pokaždé žádat vyšší složky o schválení. Jak uvádějí podnikoví psychologové, lidé, kteří mají více odpovědnosti, jednají mnohem odpověděni. Organizace s přílišným autoritativním systémem mají většinou pasivní a zatrpklé zaměstnance (Hayes, 2005, s. 20). 17

18 2.2 Vytváření výkonného týmu Vytváření úspěšných týmů není snadnou záležitostí. Nestačí pouze dát dohromady několik pracovníků a myslet si, že ihned začnou pracovat efektivně. Je zde několik zásad, které by měly být ze strany podniku dodrženy, pokud má být tým výkonný Faktory ovlivňující výkonnost týmu Budoucí úspěch týmu ovlivňuje několik faktorů. 1. Jasně formulované cíle Prvním faktorem a základní podmínkou úspěchu jsou jasně formulované cíle týmu. Z prováděných výzkumů vyplývá, že pokud má tým jasný a důležitý cíl, je více spokojený (Hermochová, 2006, s. 26). Tvůrci týmu by se měli vyvarovat vybírat do týmu samotářské nebo vysoce individualistické pracovníky, protože, jak uvádí Adair (1994, s. 130), takovýto lidé se jen těžko podřizují společnému cíli. 2. Vnitřní struktura týmu Druhým faktorem je vnitřní struktura týmu (Hermochová, 2006, s. 26). Z výzkumů vyplývá, že týmy složené z podobných typů osobností si rychleji porozumí a rychleji rozhodují při řešení problémů. Je však velmi pravděpodobné, že se budou dopouštět stále stejných chyb z důvodu nedostatku jiných úhlů pohledu. Proto je u takovýchto týmů vítána externí spolupráce. Týmy složené z odlišných typů si porozumějí pomaleji a také jejich řešení problémů bude probíhat pomaleji. Budou však pravděpodobně rozhodovat lépe než týmy se stejnými typy, protože zde bude zastoupeno více názorů a pohledů na problém. Tento fakt je důvodem, proč by měly být v týmu zastoupeny různorodé typy lidí (Crkalová, Riethof, 2007, s. 142). Podle Krügera (2004, s. 33) je k vytvoření efektivního týmu zapotřebí také správná velikost týmu. Týmy, které se skládají z méně než pěti členů, mají menší potenciál podávat vysoké výkony. Na druhou stranu týmy s více než 11 členy se mohou rozpadat do podskupin. U těchto týmů je obtížnější výměna informací a klesá produktivita práce. 3. Osobnostní a odborné předpoklady členů týmu Třetím faktorem je připravenost členů týmu na plnění úkolu, což znamená, že by v týmu měli být lidé s potřebnými odbornými a osobnostními předpoklady (Hermochová, 2006, s. 27). Podle Katzenbacha a Smithe (1993) by měla být v týmu rovnováha dovedností technických a odborných, dovedností spojených s řešením konfliktů a rozhodováním a dovedností týkajících 18

19 se interpersonálních interakcí v týmu (Hayes, 2005, s ). Jak dále uvádí Adair (1994, s ), měl by každý člen týmu umět plnit více funkcí tak, aby byla zajištěna pružnost týmu. 4. Atmosféra v týmu Čtvrtým faktorem je atmosféra v týmu podporující spolupráci. Mezi členy týmu by měly panovat dobré vztahy, důvěra, otevřenost, čestnost a vzájemný respekt (Hermochová, 2006, s. 27). Pracovníci by si měli navzájem pomáhat v rozvoji a povzbuzovat se (Adair, 1994, s ). Významným faktorem při vytváření soudržnosti mezi členy týmu je komunikace. Je však stejně důležité, aby byly vytvořeny také komunikační kanály směrem od týmu ke zbytku podniku. Této komunikace může být dosaženo například pravidelnými zpětnovazebními sezeními, prostřednictvím ového zpravodaje, případně během společenských setkání nebo školení (Hayes, 2005, s. 50). Podle výzkumů je mezi pracovníky nejdůležitější již zmíněná důvěra, která pracovníkům umožňuje soustředit se na stanovený úkol. Členové týmu nemusejí řešit osobní otázky, které odvádějí pozornost od daného cíle a snižují výkon týmu (Hermochová, 2006, s. 27). 5. Podpora a uznání Pátým faktorem je externí podpora a uznání, které zvyšují nejen motivaci, ale také výkon (tamtéž, s. 28). 6. Vedoucí týmu Šestým faktorem je kompetentní vedení. Vedoucí ovlivňuje nejen atmosféru v týmu, ale také jeho celkový výkon (tamtéž, s. 29). Pro tým jsou důležité nejen funkční dovednosti vedoucího, ale také jeho osobní kvality. Vedoucí by neměl pouze budovat tým a udávat jeho směr, ale měl by ho také jistým způsobem inspirovat (například svou vizí, nadšením a úsilím), což je obzvláště důležité, pokud tým pracuje v nepříznivých podmínkách, kde hrozí úpadek morálky (Adair, 1994, s ). Vedoucí by měl umožnit členům týmu podílet se na rozhodování, čímž se zvýší jejich motivace při realizaci úkolu (tamtéž, s. 151). Tým nemůže fungovat, pokud mu jeho vedoucí nedůvěřuje, případně přehlíží rozhodnutí, která tým udělal (Hayes, 2005, s. 36). 19

20 2.2.2 Podpora ze strany organizace Pro zaručení efektivity týmu je zapotřebí podpory ze strany organizace. Hackman (1990) vymezil šest forem této podpory. První oblastí je jasné vymezení úkolů, které má tým splnit. Druhou oblastí je poskytnutí základních zdrojů, jako například zdroje finanční, lidské apod. Třetí oblastí je umožnění přístupu ke spolehlivým informacím. Čtvrtou oblastí je školení a vzdělávání, které je nezbytné pro plnění daného úkolu. Pátou oblastí je zpětná vazba ze strany organizace, například formou zpravodaje, pomocí informací získaných z průzkumů apod. Šestou oblastí je technická podpora, která je nutná k efektivnímu plnění zadaných úkolů (Hayes, 2005, s ). Mezi důležité motivační prvky ze strany organizace patří také ocenění výkonu, přijímání nápadů od jednotlivých členů týmu, jejich zapojení do rozhodování a dále delegování pravomocí (Crkalová, Riethof, 2007, s. 140). 2.3 Přístupy k vytváření týmů Při budování týmů je nejdůležitější vytvořit silné vazby ke skupině. Tým nebude správně fungovat, pokud se členové budou vnímat pouze jako skupina jednotlivců. (Hayes, 2005, s ). Obecně lze rozlišit čtyři metody budování týmu. Hayes (2005, s ) tyto metody pojmenovala jako: interpersonální přístup, přístup definování rolí, hodnotový přístup a přístup zaměřený na úkol. Většina metod využívaných k budování týmu je odvozena od těchto přístupů. Nyní si jednotlivé přístupy přiblížíme Interpersonální přístup Tento přístup se zaměřuje na dosažení vysoké úrovně sociální vnímavosti mezi členy. Členové týmu se učí naslouchat jeden druhému a ocenit zkušenosti druhých. Důležité je, aby se členové vnímali jako tým a ne jako skupina jednotlivců (tamtéž, s. 65). Existuje několik přístupů, které kladou důraz na pevné mezilidské vztahy. Nejznámější jsou tzv. T-skupiny, které si získaly oblibu především v 60. letech 20. století. Skupiny lidí se účastnily cvičení, jejichž cílem bylo emoční sblížení členů týmu a zpracování jejich osobních zábran, které by mohly omezovat interakci s ostatními členy týmu. Tato cvičení byla organizována jako pobytové programy, trvající dva až čtyři dny, které se odehrávaly mimo pracovní prostředí (tamtéž, s ). 20

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KLIMA PRACOVIŠTĚ

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KLIMA PRACOVIŠTĚ Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KLIMA PRACOVIŠTĚ Předmět: Školská politika, školský systém a legislativa II Vyučující: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Pracovní spokojenost, klima pracoviště... Při zkoumání

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Příloha 1: Vyšetřovací checklisty. Níže jsou uvedeny vyšetřovací checklisty pro moduly JADERNÁ ELEKTRÁRNA a CHEMICKÝ PODNIK

Příloha 1: Vyšetřovací checklisty. Níže jsou uvedeny vyšetřovací checklisty pro moduly JADERNÁ ELEKTRÁRNA a CHEMICKÝ PODNIK Příloha : Vyšetřovací checklisty Níže jsou uvedeny vyšetřovací checklisty pro moduly JADERNÁ ELEKTRÁRNA a CHEMICKÝ PODNIK MIPS modul JADERNÁ ELEKTRÁRNA checklist pro vyšetřování příčin mimořádné události

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list

Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list Aplikovaná ergonomie cvičení: Metoda profesiografie kontrolní list Základem metody profesiografie je sběr informací na pracovištích a jejich záznam do kontrolních listů. Při aplikaci metody se hodnotí

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

JAK ČELIT ŠIKANĚ NA PRACOVIŠTI RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI. Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci.

JAK ČELIT ŠIKANĚ NA PRACOVIŠTI RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI. Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci. JAK ČELIT ŠIKANĚ NA PRACOVIŠTI RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci.cz Obsah 1. Představení 2. Definice šikany na pracovišti a její formy

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Management. Motivace motivační teorie a nástroje

Management. Motivace motivační teorie a nástroje Management Motivace motivační teorie a nástroje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP Assessment/ Development centre Definice pojmu KOMPETENCE KOMPETENCE: Schopnost člověka

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR PODNIKÁNÍ A ADMINISTRATIVA TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky Vedoucí diplomové práce: Autorka:

Více

SPOLEČNOST BEZ MOBBINGU RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI. Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ a kolektiv, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci.

SPOLEČNOST BEZ MOBBINGU RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI. Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ a kolektiv, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci. SPOLEČNOST BEZ MOBBINGU RESPEKT A LIDSKOST NEJEN NA PRACOVIŠTI Mgr. MICHAELA ŠVEJDOVÁ a kolektiv, MOBBING FREE PORADNA www.sikanavpraci.cz Obsah 1. Anti-mobbingové aktivity a důvody této činnosti 2. Mobbing

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR)

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení lidí Různé přístupy k vedení lidí a řízení HR 1. aby akceptovali, že jsou součástí celku, který musí být v harmonii (japonský management) 2. aby bojovali hlavně

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Vliv pozornosti na bezpečný pohyb v horách

Vliv pozornosti na bezpečný pohyb v horách Vliv pozornosti na bezpečný pohyb v horách PhDr. Ing. Martin Pospíchal Univerzita Karlova, katedra psychologie Ústav aplikované psychologie ČR Motto a upozornění Obor psychologie pro dobrodruhy se snaží

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Interní komunikace v nemocnici. Ing. Jana Holá, Ph.D. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

Interní komunikace v nemocnici. Ing. Jana Holá, Ph.D. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Interní komunikace v nemocnici Ing. Jana Holá, Ph.D. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Obsah příspěvku Příspěvek přibližuje problematiku interní komunikace a její význam pro fungování

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín STUDENTI A PRAXE CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerské činnosti a psychologie PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Obsah Povaha činnosti, fragmentace a proměnlivost Manažerské činnosti Mise a vize Činnosti související

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Vyhodnocení dotazníku - pedagogové

Vyhodnocení dotazníku - pedagogové 1. SPOLEČNÉ CÍLE Vyhodnocení dotazníku - pedagogové Úplná znalost společných cílů, jasná orientace, společný plán Dobrá znalost cílů, účast na společném plánování Průměrné povědomí o cílech, možnost účasti

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Praha, 29. dubna 2014 Daniela Kubíčková Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení TÝMOVÁ PRÁCE V ORGANIZACI TEZE DIPLOMOVÉ PRÁCE Vypracovala: Bc. Eva Skohoutilová Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Marie

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Nejčastější důvody manažerského selhání Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Parametry průzkumu 498 Respondentů Manažeři a majitelé firem Střední a velké firmy s obratem nad 300 mil. Kč ročně

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Úvod do kampaně Koordinaci

Více

Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý

Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý z pohledu manažera Malá vůle dynamicky/rychle měnit věci. Obavy z narušení vazeb, toků, klidu. Mala odvaha pojmenovat a řešit problémy v systému a personáliích (každý má někde kamarády). Kdo rebeluje,

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: motivace,

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

8 PŘÍLOHY. PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory. Organizační faktory.

8 PŘÍLOHY. PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory. Organizační faktory. 8 PŘÍLOHY PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory Organizační faktory Komplexní faktory 128 PŘÍLOHA B: Tabulka 1 Hodnocení profesních typů (přeloženo dle

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň

Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň Pavlíčková Lenka,Tůmová Pavlína Kardiologická JIP,FN Plzeň vlastní zkušenost v současné době aktuální a zajímavé téma Cílem : Porovnat vliv pracovní činnosti na psychiku a životní styl všeobecných sester

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - IT - 1-5 LET Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 9 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Členy top managementu vnímám

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM www.tcconline.cz ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM VÝSTUPNÍ ZPRÁVA - CELKOVÁ Zaměstnanecký průzkum - ukázka SHRN UTÍ SPOKOJENOST NÁVRATNOST 462 respondentů NEJLÉPE HODNOCENÉ OTÁZKY Můj přímý nadřízený se mi věnuje

Více