OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/ KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNOZP-13035/2019 MUZA Naše sp. zn.: ZP MUZA V/5 Vyřizuje: Bc. Adéla Mužíková Telefon: dle rozdělovníku- Datum: OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Dne obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Krnov žádost právnické osoby Město Krnov, IČ , sídlem Hlavní náměstí 1, Krnov, v řízení zastoupené na základě plné moci ze dne firmou KONEKO, spol. s.r.o., IČ , sídlem Výstavní 2224/8, Ostrava-Mariánské Hory, o stavební povolení k vodnímu dílu Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník. K žádosti byla ve dvou vyhotoveních přiložena projektová dokumentace stavby. Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí (dále jen vodoprávní úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení 15 odst. 4 vodního zákona a podle ustanovení 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), podle 115 vodního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznamuje zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby vodního díla podle 15 odst. 1 vodního zákona a 108 stavebního zákona, a to vodního díla Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježník na pozemcích parc. č. 5782/3, 5229, 5230, 5064, 5780/1, 5001/1, 5683, 5701, 5708, 5734, 5565/3, 5565/2, 5750, 5751, 5569/1, 5570, 5532 vše v k.ú. Krnov Horní Předměstí. 1 / 9

2 Údaje o místu předmětu: Název vodního díla Odvedení splaškových vod z lokality Krnov- Ježník Název kraje Moravskoslezský Název obce Krnov Název katastrálního území Krnov Horní Předměstí Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 5782/3, 5229, 5230, 5064, 5780/1, 5001/1, 5683, 5701, 5708, 5734, 5565/3, 5565/2, 5750, 5751, 5569/1, 5570, 5532 IDVT Jméno vodního toku Ježnický potok Číslo hydrologického pořadí a podpořadí Opavice Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnicemi X: , Y: určenými v S-JTSK) Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnicemi X: , Y: určenými v S-JTSK) Název a kód vodního útvaru Opavice od toku Burkvízský potok po ústí do toku Opava včetně toku Mohla od státní hranice, HOD_0250 Výškopisné údaje (m n. m.) 405 Rybí přechod NE Údaje o předmětu: Druh stokové sítě 01 gravitační Celková délka stok (m) 4754,2 Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm) 300 Největší jmenovitá světlost stoky (mm) 400 Počet povolovaných odlehčovacích komor 0 Počet povolovaných čerpacích stanic 0 Projektová dokumentace řeší výstavbu kanalizační stoky B12. Stoka bude napojena do stávající splaškové kanalizace DN 300 na ulici Albrechtická I/57. Stávající revizní šachta na kanalizaci ve správě KVaK s.r.o. nacházející se v chodníku komunikace ul. Albrechtická bude zrušena. Celá stoka je vedena převážně v komunikaci III/45810 a je umístěna do osy jízdního pruhu. Část trasy stoky B12 je navržena v místní komunikaci na ulici Šafaříkova v původní trase stávající jednotné kanalizace. Na tomto úseku budou na novou kanalizaci napojené stávající kanalizační přípojky z jednotlivých nemovitostí a přípojky uličních vpustí. Propojení přípojek bude realizováno v rámci výkopu kanalizaci. Přívod stávající šachty na rozhraní ulic Šafaříkova a Kollářová bude zaslepen (přívod ze stávající jednotné kanalizace z ulice Šafaříkova). Dále je navržena výstavba uličních kanalizačních stok napojených na stoku B12. Uliční stoková síť je převážně navržena v místních zpevněných komunikacích s krytem z asfaltobetonu. 2 / 9

3 Stoka B12 z potrubí PP DN o celkové délce 3792,2 m. (93 šachet) Do stoky B12 jsou napojeny uliční stoky: B12-6 z potrubí PP DN 300 o celkové délce 171 m, (5 šachet) B12-7 z potrubí PP DN 300 o celkové délce 109 m, (3 šachty) B12-7a z potrubí PP DN 300 o celkové délce 32 m, (2 šachty) B12-8 z potrubí PP DN 300 o celkové délce 139 m, (3 šachty) B12-9 z potrubí PP DN 300 o celkové délce 180 m, (7 šachet) B12-10 z potrubí PP DN 300 o celkové délce 237 m, (6 šachet) B12-11 z potrubí PP DN 300 o celkové délce 94 m, (4 šachty) Na kanalizačním řadu jsou osazeny kanalizační šachty a spádiště DN 1000 v celkovém počtu 123 ks. Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 5782/3, 5229, 5230, 5064, 5780/1, 5001/1, 5683, 5701, 5708, 5734, 5565/3, 5565/2, 5750, 5751, 5569/1, 5570, 5532 vše v k.ú. Krnov Horní Předměstí. Součástí stavby je přeložka vodovodu v délce 38 m na pozemcích parc. č a parc. č. 5064, vše k.ú. Krnov- Horní Předměstí. Podkladem pro řízení o stavební povolení vodního díla je zejména: územní rozhodnutí, které vydal odbor výstavby Městského úřadu Krnov dne pod č. j. KRNOOV-38825/2017 voja, spisová značka OV-8116/2017-voja, souhlas s vydáním stavebního povolení podle 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal odbor výstavby Městského úřadu Krnov dne pod č. j. KRNOOV-76633/2018 voja, spisová značka OV-15657/2018-voja, souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, souhlasné stanovisko orgánu na úseku odpadového hospodářství, souhlasné závazné stanovisko orgánu státní správy lesů, souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na úseku silničního hospodářství, které vydal odbor výstavby Městského úřadu Krnov dne pod č. j. KRNOOV-77297/2018 mako, spisová značka OV-14538/2018-mako, souhlasné stanovisko společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ , sídlem Teplická 874/8, Děčín - Děčín IV-Podmokly, zn ze dne , stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., IČ: , sídlem Plynárenská 499/1 Zábrdovice, Brno , č. j ze dne , stanovisko CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: , sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, č. j.: /18 ze dne , souhlasné stanovisko Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ , sídlem Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz; zn /2018/Tu ze dne , Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice č. I/57, které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje pod č. j.: MSK /2016 dne , souhlasné stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, IČ: , sídlem 3 / 9

4 Varenská 49, Moravská Ostrava, Ostrava, zn. POD/15790/2018/9232/814 ze dne , souhlasné závazné stanovisko HZS MSK, sídlem Zeyerova 15, Bruntál, č. j.: HSOS /2018, ze dne , souhlas s vydáním stavebního povolení, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: , Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000, Praha, č. j.: 54220/S102/19/Ku, ze dne , stanovisko správce toku, Lesy ČR, státní podnik, IČ: , sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, č. j.: LCR951/004801/2018 ze dne , vyjádření společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, IČ: , sídlem Maxima Gorkého 816/11, Krnov, zn. 223/2018/jh, ze dne , stanovisko společnosti Technické služby Krnov, IČ: , sídlem Stará 256/11, Krnov, zn. TP/VJ/162/18 ze dne , Účastníkem řízení je podle 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád): Město Krnov, IČ , sídlem Hlavní náměstí 1, Krnov Účastníky řízení, jejichž práva a povinnosti mohou být rozhodnutím o povolení stavby vodního díla dotčena, jsou podle 109 odst. 1 stavebního zákona: podle písm. a) stavebník: Město Krnov, IČ , sídlem Hlavní náměstí 1, Krnov; podle písm. c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ , sídlem Úprkova 795/1, Ostrava Přívoz (parc. č. 5782/3 k.ú. Krnov-Horní Předměstí), Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: , Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000, Praha (parc. č. 5782/3, k.ú. Krnov-Horní Předměstí), MUDr. MBA Ladislav Václavec, MUDr. Barbora Václavcová, Ježník 2426/85, Pod Bezručovým vrchem, Krnov (parc. č. 5701, k.ú. Krnov-Horní Předměstí), podle písm. d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena: ČEZ Distribuce, a.s., IČ , sídlem Teplická 874/8, Děčín - Děčín IV- Podmokly, GridServices, s.r.o., IČ: , sídlem Plynárenská 499/1 Zábrdovice, Brno , Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ , sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ , sídlem Úprkova 795/1, Ostrava Přívoz, Lesy ČR, státní podnik, IČ: , sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 4 / 9

5 Králové, Hradec Králové, Krnovské vodovody a kanalizace, IČ: , sídlem Maxima Gorkého 816/11, Krnov, Technické služby Krnov, IČ: , sídlem Stará 256/11, Krnov; podle písm. e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno: 5050, 5053, 5293/1, 5292, 5268, 5267, 5266/1, 5266/2, 5269, 5271, 5273, 5275, 5277, 5279, 5280, 5282/3, 5281, 5282/2, 5283, 5284, 5286, 5285, 5287/1, 5288, 5287/2, 5290, 5289, 5233, 5234, 5232, 5231, 5225, 5227, 5228/1, 5228/2, 5228/3, 5223, 5219, 5218, 5216/1, 5216/2, 5213, 5212, 5210, 5209, 5208/2, 5208/1, 5207, 5206, 5205, 5203, 5201, 5199, 5197, 5196/1, 5196/3, 5194/1, 5192, 5191/1, 5191/2, 5190/3, 5190/1, 5186, 5185/2, 5185/1, 5183, 5181, 5180/4, 5180/6, 5180/5, 5180/7, 5782/4, 5782/5, 5036, 5068/1, 5265, 5263, 5261, 5259/1, 5255, 5254/4, 5254/5, 5252, 5250, 5248, 5246, 5244, 5242, 5240, 5238, 5236, 5235, 5237, 5782/8, 5782/9, 5136/4, 5136/10, 5136/43, 5136/9, 5136/36, 5136/53, 5136/54, 5136/41, 5136/8, 5136/47, 5136/7, 5136/27, 5136/6, 5782/12, 5782/5, 5136/45, 5138/1, 5138/42, 5138/17, 5138/44, 5138/16, 5138/47, 5138/15, 5782/6, 5782/7, 5138/14, 5138/52, 5138/13, 5138/37, 5138/48, 5138/12, 5138/11, 5138/54, 5138/10, 5138/81, 5179/2, 5179/3, 5178, 5177, 5176, 5175, 5174, 5173, 5172, 5171, 5170, 5169, 5168, 5166, 5167, 5165/1, 5164/1, 5391/5, 5391/1, 5403/2, 5402, 5782/13, 5138/6, 5138/5, 5138/4, 5138/87, 5138/3, 5138/71, 5138/9, 5139, 5140/2, 5140/6, 5140/1, 5140/4, 5140/5, 5163/1, 5163/2, 5161, 5159, 5157/1, 5158/2, 5158/1, 5155, 5154, 5152, 5153, 5150/2, 5150/1, 5147/1, 5147/2, 5149, 5148, 5394, 5666, 5665, 5667, 5669/3, 5669/2, 5669/1, 5668/2, 5668/1, 5674, 5673, 5676/1, 5678/11, 5678/12, 5678/15, 5678/14, 5682/1, 5679, 5680/1, 5682/2, 5682/3, 5681/1, 5678/36, 5678/19, 5678/20, 5678/4, 5399, 5400, 5406, 5405, 5404, 5407, 5408, 5410, 5411/2, 5409, 5413, 5411/1, 5415/1, 5414, 5417, 5415/1, 5415/3, 5416/2, 5416/1, 5415/2, 5419/1, 5418, 5421/1, 5421/2, 5420, 5421/4, 5422/2, 5422/4, 5422/3, 5424/1, 5423, 5425, 5664, 5661, 5662/2, 5660, 5662/1, 5657, 5659, 5689/1, 5686, 5703, 5702/1, 5705, 5704, 5700, 5693/15, 5693/19, 5693/17, 5707/1, 5707/2, 5706/3, 5706/1, 5706/2, 5712, 5733, 5730, 5727, 5726, 5723, 5694/6, 5694/5, 5725, 5694/7, 5696/11, 5696/12, 5696/13, 5694/1, 5694/8, 5565/2, 5722, 5721, 5696/17, 5696/19, 5696/6, 5696/14, 5696/28, 5696/5, 5696/18, 5696/10, 5696/9, 5696/2, 5696/3, 5739/4, 5739/7, 5739/3, 5738/4, 5740/3, 5740/6, 5740/8, 5762, 5761, 5565/4, 5571, 5574/2, 5574/1, 5756/1, 5759, 5576, 5577/1, 5577/2, 5577/3, 5742/1, 5741, 5743, 5754, 5753, 5580, 5579, 5581, 5746, 5752, 5748, 5747, 5749, 5584, 5583, 5582, 5591, 5589, 5590, 5586, 5587, 5565/1, 5569/2, 5568/1, 5565/1, 5568/6, 5553, 5552, 5547/1, 5546, 5550, 5652/2, 5651, 5650, 5646, 5644, 5645, 5641, 5642/1, 5642/3, 5642/2, 5639/2, 5639/1, 5638, 5635, 5636, 5634, 5633, 5628/1, 5626, 5622, 5624, 5621/2, 5621/6, 5621/1, 5620/1, 5619, 5616/3, 5616/2, 5616/1, 5614, 5613,5612, 5609, 5606, 5604, 5600/2, 5600/1, 5598, 5599, 5597/2, 5593, 5597/1, 5596, 5557, 5545/2, 5544/2, 5544/1, 5545/1, 5542/2, 5542/1, 5541, 5540, 5538, 5472, 5516, 5514, 5513, 5511/3, 5511/1, 5508, 5507, 5504/2, 5504/1, 5505, 5506/1, 5486/1, 5486/4, 5486/3, 5485/1, 5485/8, 5485/6, 5485/5, 5484, 5482, 5483, 5481, 5480, 5479, 5474, 5453, 5440, 5451, 5452/2, 5449, 5450, 5452/3, 5 / 9

6 5452/1, 5454, 5439/3, 5439/1, 5555, 5433/2, 5433/4, 5433/3, 5525/1, 5525/13, 5525/12, 5525/10, 5525/4, 5525/2, 5524/2, 5525/3, 5528/1, 5537, 5536, 5526, 5531/1, 5531/2, 5531/3, 5517/1, 5517/2, 5519, 5535, 5533, 5534, 5520/1, 5499/1, 5493/4, 5493/3, 5493/2, 5489/6, 5489/5, 5489/4, 5489/7, 5487, 5489/1, 5489/2, 5492, 5489/3, 5478/2, 5478/1, 5478/3, 5475/1, 5465, 5463, 5456, 5457/3, 5455, 5457/4, 5435/3, 5436, 5435/2, 5438 vše k.ú. Krnov- Horní Předměstí. Jiné účastníky řízení, jejichž práva a povinnosti mohou být rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami dle vodního zákona dotčena, vodoprávní úřad nestanovil. Dotčenými orgány jsou podle 136 správního řádu: Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán na úseku odpadového hospodářství, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, Městský úřad Krnov, odbor dopravy a silničního hospodářství, orgán na úseku silničního hospodářství, Hlavní náměstí 96/1, Krnov. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují v návaznosti na 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. Vodoprávní úřad ve věci povolení stavby předmětného vodního díla na základě skutečnosti, kdy mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští od ohledání na místě i od ústního jednání ve smyslu 112 odst. 2 stavebního zákona a současně dává účastníkům možnost uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, a to nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o zahájení řízení a zároveň je upozorňuje, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Dle 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle 109 písm. g) stavebního zákona, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží. 6 / 9

7 Dle 114 odst. 2 stavebního zákona k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží. Dle 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak. Vodoprávní úřad shromáždil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, dle 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Podle 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. Do podkladů lze nahlédnout u odboru životního prostředí Městský Úřad Krnov v úřední dny: pondělí a středa: 8:00-12:00 a 13:00-17:00, čtvrtek: 13:00-15:00. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Doporučujeme účastníkům řízení nebo jejich zástupcům, aby si den a hodinu nahlížení do spisu předem dohodli s pracovníkem zdejšího odboru, který věc vyřizuje. Ing. Petr Suchý vedoucí odboru životního prostředí Den vyvěšení: Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení písemnosti Den sejmutí: Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje sejmutí písemnosti 7 / 9

8 Rozdělovník: Na doručenku: Město Krnov, IČ: , sídlem Hlavní náměstí 96/1, Krnov, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ , sídlem Úprkova 795/1, Ostrava Přívoz, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: , Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000, Praha, MUDr. MBA Ladislav Václavec, MUDr. Barbora Václavcová, Ježník 2426/85, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, ČEZ Distribuce, a.s., IČ , sídlem Teplická 874/8, Děčín - Děčín IV-Podmokly, GridServices, s.r.o., IČ: , sídlem Plynárenská 499/1 Zábrdovice, Brno , Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ , sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ , sídlem Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz; Lesy ČR, státní podnik, IČ: , sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové; Krnovské vodovody a kanalizace, IČ: , sídlem Maxima Gorkého 816/11, Krnov, Technické služby Krnov, IČ: , sídlem Stará 256/11, Krnov; Dotčeným orgánům: Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, IČ , se sídlem Hlavní náměstí 96/1, Krnov, Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán na úseku odpadového hospodářství, IČ , se sídlem Hlavní náměstí 96/1, Krnov, Městský úřad Krnov, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, IČ , se sídlem Hlavní náměstí 96/1, Krnov, Městský úřad Krnov, odbor dopravy a silničního hospodářství, orgán na úseku silničního hospodářství, Hlavní náměstí 96/1, Krnov. Veřejnou vyhláškou: Městský úřad Krnov, IČ , se sídlem Hlavní náměstí 96/1, Krnov 5050, 5053, 5293/1, 5292, 5268, 5267, 5266/1, 5266/2, 5269, 5271, 5273, 5275, 5277, 5279, 5280, 5282/3, 5281, 5282/2, 5283, 5284, 5286, 5285, 5287/1, 5288, 5287/2, 5290, 5289, 5233, 5234, 5232, 5231, 5225, 5227, 5228/1, 5228/2, 5228/3, 5223, 5219, 5218, 5216/1, 5216/2, 5213, 5212, 5210, 5209, 5208/2, 5208/1, 5207, 5206, 5205, 5203, 5201, 5199, 5197, 5196/1, 5196/3, 5194/1, 5192, 5191/1, 5191/2, 5190/3, 5190/1, 5186, 5185/2, 5185/1, 5183, 5181, 5180/4, 5180/6, 5180/5, 5180/7, 5782/4, 5782/5, 5036, 5068/1, 5265, 5263, 5261, 5259/1, 5255, 5254/4, 5254/5, 5252, 5250, 5248, 5246, 5244, 5242, 5240, 5238, 5236, 5235, 5237, 5782/8, 5782/9, 5136/4, 5136/10, 5136/43, 5136/9, 5136/36, 5136/53, 5136/54, 5136/41, 5136/8, 5136/47, 5136/7, 5136/27, 5136/6, 5782/12, 5782/5, 5136/45, 5138/1, 5138/42, 5138/17, 5138/44, 5138/16, 5138/47, 5138/15, 5782/6, 5782/7, 5138/14, 5138/52, 5138/13, 5138/37, 5138/48, 5138/12, 5138/11, 5138/54, 5138/10, 5138/81, 5179/2, 5179/3, 5178, 5177, 5176, 5175, 5174, 5173, 5172, 5171, 5170, 5169, 5168, 5166, 5167, 5165/1, 5164/1, 5391/5, 5391/1, 5403/2, 5402, 5782/13, 5138/6, 5138/5, 5138/4, 5138/87, 5138/3, 5138/71, 5138/9, 5139, 5140/2, 5140/6, 5140/1, 5140/4, 5140/5, 5163/1, 5163/2, 5161, 5159, 5157/1, 5158/2, 5158/1, 5155, 5154, 5152, 5153, 5150/2, 5150/1, 5147/1, 5147/2, 5149, 5148, 5394, 5666, 5665, 5667, 5669/3, 5669/2, 5669/1, 5668/2, 5668/1, 5674, 5673, 5676/1, 5678/11, 5678/12, 5678/15, 5678/14, 5682/1, 5679, 5680/1, 5682/2, 5682/3, 5681/1, 5678/36, 5678/19, 5678/20, 5678/4, 5399, 5400, 5406, 5405, 5404, 5407, 5408, 5410, 5411/2, 5409, 5413, 5411/1, 5415/1, 5414, 5417, 5415/1, 5415/3, 5416/2, 5416/1, 5415/2, 5419/1, 5418, 5421/1, 5421/2, 5420, 5421/4, 5422/2, 5422/4, 5422/3, 5424/1, 5423, 5425, 5664, 5661, 5662/2, 5660, 5662/1, 5657, 5659, 5689/1, 5686, 5703, 5702/1, 5705, 5704, 5700, 5693/15, 5693/19, 5693/17, 5707/1, 5707/2, 5706/3, 5706/1, 5706/2, 5712, 5733, 5730, 5727, 5726, 5723, 5694/6, 5694/5, 5725, 5694/7, 5696/11, 5696/12, 5696/13, 5694/1, 5694/8, 5565/2, 5722, 8 / 9

9 5721, 5696/17, 5696/19, 5696/6, 5696/14, 5696/28, 5696/5, 5696/18, 5696/10, 5696/9, 5696/2, 5696/3, 5739/4, 5739/7, 5739/3, 5738/4, 5740/3, 5740/6, 5740/8, 5762, 5761, 5565/4, 5571, 5574/2, 5574/1, 5756/1, 5759, 5576, 5577/1, 5577/2, 5577/3, 5742/1, 5741, 5743, 5754, 5753, 5580, 5579, 5581, 5746, 5752, 5748, 5747, 5749, 5584, 5583, 5582, 5591, 5589, 5590, 5586, 5587, 5565/1, 5569/2, 5568/1, 5565/1, 5568/6, 5553, 5552, 5547/1, 5546, 5550, 5652/2, 5651, 5650, 5646, 5644, 5645, 5641, 5642/1, 5642/3, 5642/2, 5639/2, 5639/1, 5638, 5635, 5636, 5634, 5633, 5628/1, 5626, 5622, 5624, 5621/2, 5621/6, 5621/1, 5620/1, 5619, 5616/3, 5616/2, 5616/1, 5614, 5613,5612, 5609, 5606, 5604, 5600/2, 5600/1, 5598, 5599, 5597/2, 5593, 5597/1, 5596, 5557, 5545/2, 5544/2, 5544/1, 5545/1, 5542/2, 5542/1, 5541, 5540, 5538, 5472, 5516, 5514, 5513, 5511/3, 5511/1, 5508, 5507, 5504/2, 5504/1, 5505, 5506/1, 5486/1, 5486/4, 5486/3, 5485/1, 5485/8, 5485/6, 5485/5, 5484, 5482, 5483, 5481, 5480, 5479, 5474, 5453, 5440, 5451, 5452/2, 5449, 5450, 5452/3, 5452/1, 5454, 5439/3, 5439/1, 5555, 5433/2, 5433/4, 5433/3, 5525/1, 5525/13, 5525/12, 5525/10, 5525/4, 5525/2, 5524/2, 5525/3, 5528/1, 5537, 5536, 5526, 5531/1, 5531/2, 5531/3, 5517/1, 5517/2, 5519, 5535, 5533, 5534, 5520/1, 5499/1, 5493/4, 5493/3, 5493/2, 5489/6, 5489/5, 5489/4, 5489/7, 5487, 5489/1, 5489/2, 5492, 5489/3, 5478/2, 5478/1, 5478/3, 5475/1, 5465, 5463, 5456, 5457/3, 5455, 5457/4, 5435/3, 5436, 5435/2, 5438 vše k.ú. Krnov-Horní Předměstí 9 / 9

Údaje o místu předmětu: Rozšíření a prodloužení obecní kanalizace v obci Hošťálkovy - 4. a 5. etapa

Údaje o místu předmětu: Rozšíření a prodloužení obecní kanalizace v obci Hošťálkovy - 4. a 5. etapa MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNOZP-75238/2017 mina Naše sp. zn.: ZP-10724/2017-mina Spisový znak: 231.2, A/5 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNOZP-83010/2017 mina Naše sp. zn.: ZP-10724/2017-mina Spisový znak: 231.2, A/5 Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Plně určený sp. znak písemnosti: 280.9 - Skartační znak/lhůta: A/20 Váš dopis zn.: Ze dne: viz rozdělovník Č. j.:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 18. 04. 2019 Naše čj.: KRNOZP-69472/2019 MIKL Naše sp. zn.: ZP-52382019-MIKL 231.2 V/5 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor životního prostředí a zemědělství Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX008AVCT* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 128310/2011 SP. ZN. MMFM_S 16445/2011/OŽPaZ/KliR

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor životního prostředí a stavebního úřadu

MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor životního prostředí a stavebního úřadu MĚSTSKÝ ÚŘAD BUČOVICE Odbor životního prostředí a stavebního úřadu Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUB/OŽP-12714/2018 ves Spisová zn.: OŽP-3741/2018-ves Počet listů/příloh: 3/0 dle rozdělovníku Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část

ROZHODNUTÍ. I. Výroková část MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 07. 07. 2017 Naše čj.: KRNOZP-81578/2017 MIKL Naše sp. zn.: ZP-97112017-MIKL 231.2A/5 Vyřizuje: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/ KRNOV

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/ KRNOV MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNOOV33411/2019 osad dle rozdělovníku Naše sp. zn.: OV3560/2019osad 328 A/5 Vyřizuje: Osadník Pavel

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 17875/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-8299/2017/ZPZE-6/231.8/SCHP Spisová značka: MUZBK-8299/2017/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště ul. Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 3467/16/DOP/JLa Č.j.: MULTM/0010850/17/DOP/JLa Vyřizuje: Josef Landa Tel.: 416

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-6228/2016 Č.j.: MeDO-52508/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Město

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Město

Více

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Sp.zn.: OV-7266/2016-blas Č.j.: KRNOOV-47216/2016-blas Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNODO-80486/2017 vagr Naše sp. zn.: DO-153972017-vagr 330.1V/5 Vyřizuje: Vágner

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: OD-11260/2019-BARRO Vyřizuje:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/21514/16-3934/16/Maz v

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí silniční správní úřad Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: SU/7605-17/ 3618-2017/Hro

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1. 10. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-28949/DS/2018-2 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1385/2017/So Obec Hukvaldy vyřizuje: Ing. Sandra Sobotková Hukvaldy 3 e-mail : sobotkova@brusperk-mesto.cz 739 46 Hukvaldy

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov

Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, Žandov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MěÚŽS 969/2016 MěÚŽ 232/2016-21/330 Jana Kurjaková 487 723 795 jkurjakova@zandov.cz Městský úřad Žandov odbor výstavby a dopravy Náměstí 82, 471 07 Žandov Žandov,

Více

Žadatel: Městys Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 13, Brodek u Přerova VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Žadatel: Městys Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 13, Brodek u Přerova VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2016/005053/STAV/ZEM/BS Přerov, dne 20.1.2016 Č.j.:

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.13/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České

Více

Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, Jablonné nad Orlicí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, Jablonné nad Orlicí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Č.j.: JA/VÝST/3670/2018/Se Spis. zn.: JA/VÝST/3638/2018/Se/11-B/18 Počet stran: 5 Počet příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství e-mail: urad@chrudim-city.cz http://www.chrudim.eu

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9

Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Datová schránka: 6pxbwa9 Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/23400/2016/5173/2/ŽP-VH Naše. č.j.:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Spis. zn.: Č.j.:

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-8841/2016 Č.j.: MeDO-54433/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ a stanovení termínu pro seznámení s podklady rozhodnutí

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ a stanovení termínu pro seznámení s podklady rozhodnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: MĚSTO KRNOV Naše zn.: Mukrn/201505438/RR/SU/Ks IČ 002 96 139 Hlavní nám. 1 Vyřizuje: Komorousová Marcela

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 3.4.2018 NAŠE ZN.: SZ MMHK/061781/2018ŽP1/Tlu MMHK/091035/2018 VYŘIZUJE: Ladislav Tluka TEL.: 495707649 E-MAIL: Ladislav.Tluka@mmhk.cz DATUM: 16.5.2018

Více

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Č.j.: OVÚP/2043/2018/jbartos /spis 5357/2017 Frenštát pod Radhoštěm, dne 17. ledna 2018

Více

OZNÁMENÍ. Prostřední Svince

OZNÁMENÍ. Prostřední Svince Městský úřad Český Krumlov odbor životního prostředí a zemědělství Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 111, fax 380 766 101 Vyřizuje: Petr Šipon, DiS. E-mail: petr.sipon@mu.ckrumlov.cz Telefon:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Ball

Více

město Horažďovice, IČO , Mírové náměstí č.p. 1, Horažďovice,

město Horažďovice, IČO , Mírové náměstí č.p. 1, Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Odbor životního prostředí Naše č.j.: Spisová značka: MH/12208/2018 MH/09392/2018 Vyřizuje: Ing. Jitka Vašková Telefon: 371 430 545 E-mail: vaskova@muhorazdovice.cz Datum: 30.08.2018

Více

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov Č.j.: KRNODO-1424/2017 vagr Sp.zn.: DO-163082016-vagr Krnov dne 5. 1. 2017 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk.

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: 36.08.2019 Číslo jednací: MUVPK-ŽP 29935/19-LAJ Spisová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 17. listopadu 411, Bílovec

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 17. listopadu 411, Bílovec MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: ŽP/1713-14/ 315-2010/klalu Vyřizuje: Ing. Lukáš Klazar Tel.: 556 414 216 Fax: 556 414 217 E-mail:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou

Městský úřad Lipník nad Bečvou Městský úřad Lipník nad Bečvou Odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou Vaše čj.: Ze dne: Naše sp. zn.: MU/03006/2013/2/ŽP-VH Naše č.j.: MU/03798/2013/ŽP-VH Vyřizuje:

Více

*MMFMX012E75B* OZNÁMENÍ o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí a změně stavby před jejím dokončením. veřejná vyhláška.

*MMFMX012E75B* OZNÁMENÍ o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí a změně stavby před jejím dokončením. veřejná vyhláška. MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor životního prostředí a zemědělství Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX012E75B* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 119137/2018 SP. ZN. MMFM_S 9690/2018/OŽPaZ/KliR

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis.značka: Naše č.j.: 468/2019-OŽP 868/2019 - OŽP/TC Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 43105/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-25122/2017/ZPZE-3/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-25122/2017/ZPZE Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č.j.: Spis. značka: Vyřizuje: Telefon: Mobil:

Více

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa stavební úřad náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 17.02.2017 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/16787/2017/Šte 24365 MUCL/20814/2017

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 6927/2017/MUZBK Čj.: MUZBK 26705/2015/ZPZE-20/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK 26705/2015/ZPZE Počet

Více

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů

Posílení napájení tram. trati na tř. Kosmonautů *CRDUX00C39FQ* CRDUX00C39FQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0432/17-8/Vi V Olomouci dne 12. října 2017 Č. j.: DUCR-58736/17/Vi Telefon: +420

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002NZM7 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 6.9.2012 SPIS. ZNAČKA: 504/2012/VaŽP/Hli ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP/4676/2012/Hli

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201229688/RR/SU/Še VYŘIZUJE: Regína Ševčíková TEL.: 554 697 705 FAX: E-MAIL: rsevcikova@seznam.cz

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-35733/2018 vagr DO-41452018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 12. 10. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK34446/DS/20182 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/20336/2018/ŽP/Ku Vyřizuje: Božena Kubešová Ze dne: 30.05.2018 Číslo spisu: 3364/2018 Tel: 465514216 Spis. značka: ŽP-Vod/3364/2018

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 3115/2018/MUZBK Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: MUZBK-17900/2018/STAV-5

Více

Městský úřad Domažlice

Městský úřad Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Spis: Naše č. j.: OD-10740/2017 MeDO-74187/2017-San Vyřizuje: Vratislav Šantroch Tel.: 379 719 228 Fax:

Více

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání Veřejná vyhláška ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: MMB/0474615/2017 SPIS ZN.: OVLHZ/MMB/0452745/2017

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-117/2018/Ruc Úp-1839/2018/RL/ Bc. Libuše Rückerová 499 859 067 stavebni.odbor@upice.cz

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení a seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, 530 21 Pardubice Č. jednací: MmP 95145/2019 Č. spisu: OŽP/VOD/53416/19/St Počet listů/stran: 3/5 Vyřizuje:

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A P R O S T Ě J O V A nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov

M A G I S T R Á T M Ě S T A P R O S T Ě J O V A nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov M A G I S T R Á T M Ě S T A P R O S T Ě J O V A nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov Spis.:/Skart.znak: Počet listů/stran:

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/10081-16/ 2390-2016/Hro VYŘIZUJE: Kateřina Hrozová město

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /24.02.2016 Číslo jednací: OŽP-ČJ/27623-16/MOU

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/19647/2019/ŽP/Ku Vyřizuje: Božena Kubešová Ze dne: 13.06.2019 Číslo spisu: 3678/2019 Tel: 465 514 216 Spis. značka: ŽP-Vod/3678/2019

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info Váš dopis ze dne: 20.10.2016 Dle rozdělovníku Vaše značka (čj.): Naše čj.: 5804/2016/SÚ/Gr

Více

MUJCX00XC35Z Městský úřad Jičín - odbor dopravy oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, Jičín

MUJCX00XC35Z Městský úřad Jičín - odbor dopravy oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, Jičín *MUJCX00XC35Z* MUJCX00XC35Z Městský úřad Jičín - odbor dopravy oddělení silničního hospodářství, ul. 17. listopadu č. p. 16, 506 01 Jičín Č.j.: DOP/2019/24593/Rih Jičín, dne 09.10.2019 Vyřizuje: Radomír

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-02-29 - SP - Vyrozumění MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační znak/skart.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 1 1 6 2 5 4-2 0 1 8 / kap 4 5 0 8 7-2018 S

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j. : M U D K - O D P / 9 5 8 4 5-2 0 1 8 / kap 1 8 0 5 3-2 0 1 8

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 537/2017 Zn. sp.: BATE 512/2017 Batelov 08.06.2017 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

OZNÁMENÍ o zahájení společného územního a stavebního řízení

OZNÁMENÍ o zahájení společného územního a stavebního řízení MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: KRNOOV-52409/2018 voja Společenství vlastníků jednotek SPC H/42, Krnov, IČ 25890352 Naše sp. zn.: OV-8591/2018-voja

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘEŠTICE ODBOR SPRÁVNÍ A DOPRAVNÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 107 334 01 PŘEŠTICE Číslo jednací: PR-OSD-SED/22298/2017 Přeštice, dne 4. září 2017 Tel.: E-mail: 377 332 473 sedlackova@prestice-mesto.cz

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX0102Z2K SP.ZN.: MMFM_S 2116/2018/ODaSH/Sab

Více

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí stavební úřad životní prostředí Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí č.j.: MUKO 27231/2017-L V Kostelci nad Orlicí, dne 8. prosince 2017 spisová značka: 3726/2017

Více

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice

Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Štrossova 44, 530 21 Pardubice Č. jednací: MmP 79064/2019 Č. spisu: OŽP/VOD/73731/19/St Počet listů/stran: 3/5 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1, 2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: OD-101497/2018-KATJA OD-22161/2018-KATJA

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis.zn.: 15494/2012/VÝST/P/,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 043523/2014 V Chrudimi dne 25. 11. 2014 Čís. jedn.: CR 078672/2014 STO/Št

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR odbor životního prostředí nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail:posta@novy-bor.cz SPIS. ZN.: ŽP4 117/2011/123/J Č.J.: MUNO 63872/2011 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.9/A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o. IČ: VYŘIZUJE: 709 46 078 České mládeže 632/32 460 06 Liberec

Více

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax:

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, Slaný, tel.: , fax: Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 111, fax: 312 522 771 Ve Slaném dne: 26. 1. 2017 NAŠE Č. SPISU: 232/2017 NAŠE ČJ.: MUSLANY/4186/2017/ODSH

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk.

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: Číslo jednací: MUVPK-ŽP 11180/19-LAJ Spisová značka:

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3/A/20 43/OŽP/2016 Váš dopis zn.: Ze dne 22.09.2016 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 179108/2013HA/Me MMHK/189241/2013 Jana Melichárková oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 2. 3. 2018 NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-34038/DS/2018-2 (TI) DLE ROZDĚLOVNÍKU VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová ODBOR ODDĚLENÍ: odbor dopravy

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/47366/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 23.04.2018 SZ-MMJ/OŽP/11204/2019/2 oprávněná úř. osoba jihlvp19v00miz jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

Oznámení zahájení řízení. o prodloužení platnosti stavebního povolení Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení řízení. o prodloužení platnosti stavebního povolení Veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a chytrého regionu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX0261M2U* Čj.: MSK 141097/2019 Sp. zn.: DSH/25156/2019/Mic 280.1 A10 N Vyřizuje: Ing. Michal Mička

Více

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, Olomouc OS OPK SSU - 01-02-04 SP - 2013 - Oznámení o zahájení stavebního řízení MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-8214/2016 Č.j.: MeDO-52021/2016-Kitz Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Sedlčany Odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j.: ŽP/17223/2018-34 V Sedlčanech dne: 16.1.2019 JID: 2023/2019/MUSED Vyřizuje: Ing. arch. Maja Langerová Tel.: 318 822 742 + linka 234

Více

KUPAX00PCWIP Krajský úřad Pardubického kraje ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti. Oznámení o zahájení stavebního řízení

KUPAX00PCWIP Krajský úřad Pardubického kraje ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti. Oznámení o zahájení stavebního řízení *KUPAX00PCWIP* KUPAX00PCWIP Krajský úřad Pardubického kraje ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti 532 11 Pardubice, Komenského nám. 125 tel. 466 026 111 Č.j.: ODSH 71272/2018-Sa

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 40328/2018/MUZBK Čj.: MUZBK-25122/2017/ZPZE-9/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-25122/2017/ZPZE Počet

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení. Magistrát města Opavy, odbor dopravy obdržel dne žádost, kterou podala

Oznámení o zahájení stavebního řízení. Magistrát města Opavy, odbor dopravy obdržel dne žádost, kterou podala MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Horní nám. 69, 746 26 Opava Odbor dopravy Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací *MMOPX01ATVTY* MMOPX01ATVTY Váš dopis zn: Ze dne: 15.8.2016 č. j.: MMOP 97167/2016 Spis. značka:

Více