Poznámky. Titulní list

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky. Titulní list"

Transkript

1 Poznámky Poznámky1) Wiener Zeitung z ) PGS, LXXIV/343) s výjimkou r. 1908, kdy byly nově zřízenému ministerstvu veřejných prací přiděleny z působnosti min.kultu a vyučování záležitosti škol odborných a průmyslových4) Abecední seznam profesorů, docentů a asistentů na jednotlivých vysokých školách pokryl následující inventární čísla inventáře fondu (pozn.: jedná se o původní inventární čísla v tomto soupisu označená jako stará):inv. č.9sg.5česká a Německá univerzita Praha, filozofická fakulta - profesoři a docenti kart inv. č.10sg.5česká a Německá univerzita Praha, filozofická fakulta - asistentikart inv. č.15sg.5česká a Německá univerzita Praha, teologická fakulta - profesořikart inv. č.18sg.5česká a Německá univerzita Praha, právnická fakulta - profesoři a docentikart inv. č.2sg.5česká a Německá univerzita Praha, lékařská fakulta - profesoři a docentikart inv. č.3sg.5česká a Německá univerzita Praha, lékařská fakulta - asistentikart inv. č.87sg.7česká a Německá vysoká škola technická Praha - profesořikart inv. č.88sg.7česká a Německá vysoká škola technická Praha -asistentikart inv. č.125sg.7německá vysoká škola technická Brno - profesořikart inv. č.126sg.7německá vysoká škola technická Brno - asistentikart inv. č.132sg.9teologická fakulta Olomouc - profesořikart.358inv. č.614variakvalifikační tabulky profesorů, docentů a pomocných vědeckých sil české a německé techniky v Praze a Brněkart.1374, 1375 Titulní list Národní archivčíslo fondu: 871Ministerstvo kultu a vyučování, VídeňMKV/R (1923)InventářČíslo pomůcky: 178, 933, 1574Zpracovali:Alexandra Špiritová, Milan Churaň, Ingrid Kopcová, Otakar NovýPraha 1959, 1975, 2003 I. Vývoj původce I. Vývoj původce Ministerstvo kultu a vyučování (Ministerium für Cultus und Unterricht) ve Vídni bylo jako nejvyšší správní úřad pro záležitosti školské a kultovní v Předlitavsku zřízeno v roce 1867 na základě císařova vlastnoručního dopisu z 2. března.1) Nešlo vlastně o zřízení úplně nového ústředního úřadu, ale o obnovení starého, který byl ustaven již v roce V tomto roce, kdy byly rušeny staré kolegiátní dvorské úřady a zaváděna ministerstva jako centrální úřady státní správy, byla zrušena i dvorská studijní komise a místo ní, na základě nejvyššího rozhodnutí z , bylo zřízeno ministerstvo veřejného vyučování (Ministerium des öffentlichen Unterrichtes).2) Koncem roku 1849 byla agenda ministerstva rozšířena o záležitosti kultovní, které mu byly přiděleny z působnosti ministerstva vnitra a název úřadu byl změněn na ministerstvo kultu a vyučování. Působnost ministerstva se až do r.1860 vztahovala na celé území monarchie. Současně s vydáním říjnového diplomu a zřízením uherské dvorské kanceláře byla zrušena ministerstva vnitra a kultu a vyučování a jejich agenda přenesena na nově zřízené státní ministerstvo, jehož působnost se však vztahovala jen na předlitavské země monarchie. Tento stav trval až do zavedení dualismu v roce 1867 kdy bylo ministerstvo vnitra i ministerstvo kultu a vyučování obnoveno. Obnovenému ministerstvu byla přikázána i jeho bývalá působnost, která se vztahovala naa) řízení a dohled nad veškerým školstvím,b) agendu kultovní správy ac) podporu věd a umění.tato působnost ministerstva nebyla postižena podstatným zásahem během celého trvání ministerstva (do zániku monarchie v r. 1918) a byla pouze upravována a doplňována na základě zákonů a nařízení, které nově upravovaly záležitosti školské a kultovní.3)agen du ministerstva ve třech základních oborech jeho působnosti tvořily zhruba tyto záležitosti:a) Školství:vydávání nařízení ke školským zákonům, opatřování finančních prostředků na školství, podávání návrhů na jmenování zemských školních inspektorů, vysokoškolských profesorů a gymnasiálních ředitelů, podávání návrhů na jmenování členů zemských školních rad, na potvrzování vysokoškolských úřadů v učitelském úřadě a na připouštění cizinců k soukromé docentuře, jmenování soukromých do centů, potvrzování voleb akademických funkcionářů, jmenování ředitelů reálek a učitelských ústavů a učitelů středních, odborných a průmyslových škol a učitelských ústavů, potvrzování středoškolských učitelů v úřadě, prodlužování asistentur vysokoškolských asistentů, péče o vzdělávání učitelských sil pro všechny druhy škol, organizování a upravování dohledu nad šk olami, jmenování okresních školních inspektorů, vydávání disciplinárních a zkušebních předpisů, aprobace učebnic a učebních pomůcek pro obecné, měšťanské a střední školy, povolování k rušení a zřizování obecných, měšťanských, středních a odborných škol, propůjčování práva veřejnosti soukromým školám a uskutečňování státního dohledu nad nimi, nejvyšší správa studijních nadací a stipendií, poskytování studijních a cestovních stipendií a podpor, jmenování úředníků na vysokých školách, platové a pensijní záležitosti aj.b) Kultovní záležitosti:provádění zákonů o církevních poměrech státních občanů, uznávání náboženských společností, projednávání kultovních záležitostí uznaných církví a náboženských společností, schvalování statutů náboženských obcí, záležitosti katolické církve : podávání návrhů císaři na jmenování arcibiskupů, biskupů a k anovníků, návrhů na schvalování voleb duchovních hodnostářů a na jmenování čestných kanovníků, povolování voleb opatů a abatyší, uskutečňování presentačního práva k farám, stojícím pod patronátem zeměpána a náboženského a studijního fondu, podávání návrhů císaři na připuštění v Rakousku neexistujících řádů a kongregací, vykonávání státního dohledu nad církevními školami a kněžskými semináři, stanovení a poskytování dotací pro ně, kongruální záležitosti, správa náboženského fondu, dohled nad vybíráním příspěvků pro náboženský fond, platy a pense duchovních a profesorů a učitelů theologických učilišť a j., církev evangelická: podávání návrhů císaři na potvrzování voleb superintendentů, na rušení, tvoření a přetváření superintendencí a seniorátů, na potvrzování voleb zástupců superintendentů, na jmenování presidenta a členů evangelické vrchní cír kevní rady, povolování voleb cizinců za evangelické faráře a vikáře, povolování k přiřazování seniorátů k jiné superintendenci, potvrzování voleb seniorů, vyplácení funkčního seniorům, povolování k svolávání generálních synod, aprobace učebnic a učebních pomůcek a schvalování statutů a učebních osnov učitelských seminářů, vyplácení státních příspěvků na potřeby evangelické církve a j., náboženská společnost židovská: stanovení a povolování změn v obvodech náboženských obcí, schvalování jejich statutů, rozhodování o příslušnosti židů k Strana 1/204

2 určité náboženské obci, povolování rabínů, společných pro několik obcí, rozhodování o jmění zrušených obcí a j. ; různé záležitosti řecko orientální církvec) Věda a umění:podávání návrhů na obsazování míst a jmenování úředníků a zaměstnanců státních vědeckých a uměleckých ústavů, vykonávání státního dohle du a poskytování subvencí a příspěvků samostatným ústavům (musea, vědecké a umělecké spolky a společnosti), poskytování subvencí a podpor na vydávání časopisů a knih, poskytování subvencí, podpor, čestných darů a stipendií vědcům a umělcům, zadávání a nakupování uměleckých děl, poskytování příspěvků a subvencí na obnovování a udržování historických a uměleckých památek, záležitosti autorského práva.organizačně bylo ministerstvo rozděleno na presidiální kancelář; rozpočtový a účetní departement a departementy odborné, které byly seskupeny podle jednotlivých druhů agendy ministerstva. Kromě těchto vlastních organizačních složek byly k řešení různých pedagogických, technických a vědeckých otázek vytvořeny a ministerstvu bezprostředně podřízeny různé odborné orgány a komise jako Ústřední komise pro záležitosti průmyslového školství, Umělecká rada, Disciplinární kom ise, Statistická ústřední komise, Ústřední ředitelství školních nakladatelství a jiné. II. Vývoj a dějiny archivního souboru II. Vývoj a dějiny archivního fondu Písemnosti ministerstva kultu a vyučování ve Vídni byly, pokud se týkaly českých zemí, vydány po roce 1920 v rámci československo-rakouské spisové rozluky Československu. Část těchto spisů ze správního hlediska ještě potřebných byla předána československému ministerstvu školství a národní osvěty a druhá část uložena v tehdejším archivu ministerstva vnitra. Za okupace byly spisy uložené v archivu odvezeny zpět do Vídně, ale v roce 1949 v rámci restitučního řízení byly vráceny. V roce 1952 byly tyto spisy pak doplněny částí chovanou do té doby ve spisovně ministerstva školství. Po spojení obou částí měl fond 842 fasciklů. III. Archivní charakteristika archivního souboru III. Archivní charakteristika archivního fondu Fond vídeňského ministerstva kultu a vyučování, z něhož byly v rámci spisové rozluky Československu vydány spisy z let , tvoří 5 základních registraturních celků: presidium, školská agenda, kultovní agenda.spisy presidia, původně řazené chronologicky podle čísel jednacích, obsahují především agendu ministerstva plynoucí z jeho funkce řídícího centra státní správy ve vztahu ke školství, vědě, kultuře a církvím v Rakousku-Uhersku, tzn. zodpovídání dotazů na říšské radě, shromažďování podkladů k základním nařízením a rozhodnutím v zmíněných odvětvích.při přemanipulaci byly spisy rozděleny do těchto základních skupin:a. Záležitosti školství, vědy a kulturyi. Státní školská správaii. Zemská školská správaiii. Školské správní úřadyiv. Vědecké instituce a ústavyv. ŠkolyVI. Politické, církevní a zájmové organiz ace (zde se často prolínaly záležitosti církevní s ostatními odvětvími. Proto nebyly odděleny). VII. Kongresy, výstavy, oslavy výročíviii. Záležitosti pracovníků školství, kultury a vědy. B. Záležitosti církevníix. Církev katolickáx. Církev evangelickáxi. Jiné církve (pravoslavná, židovské vyznání) XII. Záležitosti pracovníků církvedalší registraturní celek, spisy vzniklé ze školské agendy ministerstva, je rozdělen do 29 věcných skupin označených arabskými čísly a do velkého množství věcných podskupin, označovaných značkami z arabských číslic, písmen velké a malé abecedy slovních hesel. Nejvýznamnějšími skupinami této části fondu jsou signatury 5, 7, 10, 15, 16 a 26, týkající se různých personálních, finančních, hospodářských a odborných záležitostí české university v Praze, vysokých, středních a odborných škol v českých zemích a udělování podpor, stipendií a subvencí umělcům.kultovní agenda ministerstva byla rozdělena podle státem uznaných církví a náboženských společností. Tomuto rozdělení v agendě odpovídá i rozdělení kultovní agendy na 4 celky, týkající se církve katolické, řecko-orientální, evangelické a náboženské společnosti židovské. Spisy v těchto skupinách se týkají především jmenování a obsazování míst církevních hodnostářů a hospodářských a finančních záležitostí církví a jejich institucí. IV. Stručný rozbor obsahu archivního souboru IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu Podle úmluvy o spisové rozluce byly Československu vydány spisy,týkající se výhradně českých zemí. Proto ve fondu chybějí i celé signatury, které se českých zemí netýkaly, ale i spisy všeobecné povahy (např. legislativní). Přesto však fond je dobrým doplňujícím pramenem pro studium školských a církevních poměrů v českých zemí a pro studium státní politiky v tomto oboru státní správy. Za nejzávažnější lze považovat presidiální spisy ve skupinách: školské zákonodárství (I.), vědecké instituce a ústavy (IV.), školy (V.) a politické, církevní a zájmové organizace (VI.).Fond je významným pramenem také k jednotlivým osobnostem školství, vědy a kultury. Skupina VII presidia soustřeďuje spisy s údaji o mnoha našich předních pracovnících vědy a umění - Fibich, Novák, Jirásek, Hynais, Brožík, dr. Holub, dr. Král aj. Signatury 5, 7 a 9 škol ské agendy zase spisy o vyučujících na vysokých školách v českých zemích (např. Masaryk). V. Záznam o uspořádání arch. souboru a pomůcky V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení pomůcky K archivnímu zpracování fondu došlo v r Při pořádání bylo dodržováno původní uložení podle věcných skupin a podskupin spisového plánu, v nichž jsou spisy řazeny podle let a čísel jednacích, nebo podle abecedy. Výjimka byla učiněna u signaturní skupiny 16, kde původní velká skupina "16 Průmyslová učiliště" byla rozdělena pro větší přehlednost na tři skupiny podle jednotlivých druhů učilišť (školy odborné, pokračovací a státní průmyslové školy). Po dokončení pořádacích prací vznikl celek o 1370 kartonech, který byl v srpnu - říjnu 1959 zinventován. Za inventární jednotky byly přitom považovány soubory spisů se stejným věcným obsahem, tedy skupiny a podskupiny registraturního plánu. Pořádací práce vykonali D. Bakošová a H. Bakoš, inventář vypracoval M.Churaň.Spisy presidia ministerstva signatu ry neměly a bylo proto při pořádání zachováno chronologické řazení spisů. Vznikla tak řada 83 krabic spisů Strana 2/204

3 zásadní povahy. Pro badatelskou veřejnost byla bez pomocných knih těžko přístupná. Protože pomocné knihy zůstaly podle úmluvy o spisové rozluce uloženy ve Vídni, bylo nutno uvažovat o jejich náhradě pro spisy uložené ve Státním ústředním archivu v Praze. Obsahová náplň spisů presidia se natolik lišila od spisů všeobecné registratury, že nebylo možno na ně aplikovat její signaturní systém. Po zvážení významu a množství spisů bylo v roce přistoupeno k přemanipulaci spisů presidia podle uměle vytvořených věcných skupin. Při jejich tvorbě byla dodržována základní archivní pravidla, ale bylo přihlíženo i k potřebám a zájmům badatelů. Nebylo bohužel možno zabránit tomu, aby nebyl narušen původní inventář z roku 1959 tím, že počet krabic presidia se přemanipulací spisů z původních 83 zvětšil jiným způsobem uložení na 93.Rozdělení tematicky soustředilo spisy presidia, které při chronologickém řazení byly od sebe odtrženy a mnohdy mohly uniknout pozornosti. Ke skupině škol (V) i organizací (VI) byly vypracovány místní a jmenné soupisy. Podobně byl vypracován soupis jmen osob ke skupině Záležitosti pracovníků školství, vědy a kultury (VIII). Vypracování prohloubeného inventáře ke spisům presidia ministerstva kultu a vyučování ve Vídni, které jsou ve správě Státního ústředního archivu, si kladlo jako hlavní cíl zpřístupnit tyto spisy badatelské veřejnosti. Záměrně byla volena jiná forma než tradiční katalog, jako pokus o nalezení další cesty k zpřístupnění tzv.vídeňských fondů a nahrazení jejich pomocných knih. Prohloubený inventář podchytil celkem 93 krabic, t.j. 30 inventárních jednotek a zpracovala ho v roce 1975 Alexandra Špiritová, která presidiální č ást fondu také uspořádala.u signatury 5 a 7 všeobecné registratury, které obsahují personální záležitosti vysokoškolských učitelů, byly v roce spisy, týkající se jmenování profesorů, docentů a asistentů uspořádány v kartonech abecedně, ale bez bližšího popisu. Pro větší přehlednost a snazší badatelské využití se v roce 1996 začalo s rejstříkovým zpřístupněním personálií profesorů, docentů a asistentů na jednotlivých fakultách vysokých škol v Praze (univerzita i technika) a na Vysokém učení technickém v Brně. Podrobněji byly evidovány i spisy Teologické fakulty v Olomouci.4) Od r.1882 byla univerzita v Praze rozdělena na Českou univerzitu a Německou univerzitu, proto byli při rejstříkování rozděleni profesoři, docenti a asistenti podle působení na České nebo Německé univerzitě v Praze. V kartonech jsou řazeny jejich personální spisy abecedně s označením podle působení na Če ské nebo Německé univerzitě. U České a Německé vysoké školy technické byli při rejstříkování rozděleni profesoři a asistenti opět podle působení na České vysoké škole technické a Německé vysoké škole technické.soupis personálních spisů vysokoškolských profesorů, docentů a asistentů byl rozčleněn dle vysokých škol a jejich fakult, abecedně dle osob s odkazy na číslo kartonu s uvedením inventárního číslo a signatury v záhlaví. Rejstřík k personálním spisům vysokoškolských profesorů, docentů a asistentů zpracovali ve 2. oddělení Státního ústředního archivu v Praze v roce Otakar Nový a Ingrid Kopcová.V roce 1999 byly digitalizovány a do strojově čitelné podoby převedeny inventář z roku 1959 a dílčí inventář z roku 1975 (Ondřej Pitro). Po převedení dat byly do inventárního seznamu připojeny dříve v příloze dílčího inventáře uvedené soupisy škol a organizací a v roce zpracované rejstříky (byly k dispozici v elektronické podobě). Celý takto vzniklý inventární seznam byl zredigován a z připojených seznamů škol, profesorů a spolků vytvořeny či doplněny rejříky místní, osobní a institucí. Do původního rejstříku věcného bylo zasahováno jen málo (převedení velkých začátečních písmen na malá). Závěrem bylo vytvořeno nové pročíslování inventárních jednotek s ohledem na zapojení dřívějších rejstříků a příloh do inventárního seznamu (stará čísla vždy výslovně uváděna) a upraven úvod k inventáři sloučením úvodů předcházejících pomůcek bez podstatných zásahů. Tyto práce provedl v letech Miroslav Kunt. Způsob objednávání Způsob objednávání z archivního souboru Archiválie z tohoto dílčího archivního fondu se objednávají a půjčují (pouze prezenčně) ve studovně Národního archivu v Praze na Chodovci (archivní areál). Vzhledem k nutné přípravě archiválií je lhůta předložení 1 pracovní den. Pro objednání je nutno uvést:1) číslo fondu (871)2) karton (zkratka "ka")3) číslo kartonu (z rozsahu )4) v případě konkrétní osoby, spolku nebo školy jejich jméno/název V případě zájmu o studium se informujte podrobně o podmínkách na internetových stránkách Národního archivu nebo osobně ve studovně. Tiráž TirážNázev archivní pomůcky:ministerstvo kultu a vyučování VídeňČasové rozmezí archivní pomůcky: (1923)počet zpřístupněných evidenčních jednotek:1380 kartonůpočet inventárních jednotek:646rozsah zpřístupněných archiválií:172,74 bmstav ke dni: archivní soubor zpracoval:alexandra Špiritová, Milan Churaň, Ingrid Kopcová, Otakar NovýArchivní pomůcku sestavil:alexandra Špiritová, Milan Churaň, Ingrid Kopcová, Otakar Nový, Miroslav KuntPočet stran:-schválil:phdr. Eva Drašarová, CSc. - zveřejnění v elektronické podobědo elektronické podoby byly zpracovány následující archivní pomůcky:milan Churaň: Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň. Inventář fondu. Státní ústřední archiv v Praze, Praha 1959.Číslo archivní pomůcky Alexandra Špiritová: Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň, presidium, Prohloubený inventář, Státní ústředn í archiv v Praze, Praha 1975.Číslo pomůcky Otakar Nový, Ingrid Kopcová: Ministerstvo kultu a vyučování - personální spisy vysokoškolských učitelů. Rejstřík osobní. Státní ústřední archiv v Praze, Praha Číslo archivní pomůcky 1574 Strana 3/204

4 Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov I. VEDENÍ A SPRÁVA A. Statutární a správní záležitosti 1 Ukázka hlavičkového papíru b.d. kt 1 2 Stanovy Evropského svazu lahváren, spol. s r.o., Düsseldorf [1907] kt 1 3 Protokoly ze zasedání Sdružení výrobců okurkových sklenic kt 1 4 Protokoly ze zasedání Comité Permanent des Industries du 1933 kt 1 Verre Européennes 5 Zápisy z jednání Sdružení tyčového skla kt 1 6 Zápisy z jednání Kartelu tyčového skla kt 1 7 Protokoly ze zasedání dozorčí rady Rakouského lahvářského kt 1 kartelu 8 Protokoly ze zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, kt 2 spol. s r.o., Düsseldorf 9 Zápis z 50. zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, 1936 kt 3 spol. s r.o., Düsseldorf 10 Obchodní zpráva firmy Sklárny Fischmann synové, spol. s r kt 3 o., Teplice 11 Obchodní zpráva firmy Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie, 1930 kt 3 vorm. Friedrich Siemens, Dresden 12 Společenská smlouva o vytvoření firmy Sklárny Fischmann 1914 kt 3 synové, spol. s r. o.,teplice 13 Stručné shrnutí změn potřebných v dceřinných společnostech 1918 kt 3 TRIPTIS, A. G. v Rakousku 14 Pískovna Sylvester, spol. s r.o., Ledvice kt 3 (společenská smlouva, zápisy z valných hromad, provozní zpráva, koupě pozemků aj.) 15 Korespondence s Vitreou, spol. s r.o. v Praze o továrnách kt 3 Pálfalva a Pančevo Prva Mehanička Fabrika Stakla za prozore, A.D., Pančevo kt 4 (výkonný výbor, dozorčí rada, navýšení kapitálu, provozní zprávy, korespondence) 17 Zagyvapálfalvaer Glasfabrik, A.G., Budapešť kt 4 (výkonný výbor, výrobní kapacita van, korespondence aj.) 18 Korespondence s krajskými soudy kt Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích kt 4 Šanově 22 Korespondence s místními úřady kt 4 (Újezdeček, Mstišov, Košťany, Pozorka) 23 Korespondence s finančními a daňovými úřady kt 5 24 Korespondence se živnostenskými úřady 1927 kt 5 25 Korespondence s revírními báňskými úřady kt 5 26 Korespondence s ostatními úřady kt Korespondence s Ústředním svazem čs. průmyslníků kt 5 28 Korespondence s Německým hlavním svazem průmyslu v ČSR 1936 kt 5 29 Korespondence s lahvovým oddělením Bőhmische Union Bank v kt 6 Praze (B.U.B.) 30 Totéž 1930 kt 6 31 Totéž 1933 kt 6 32 Totéž 1935 kt 6 33 Korespondence s advokáty a notáři 1930 kt 7 34 Totéž 1931 kt 7 35 Totéž 1935 kt 7 Strana 4/204

5 36 Korespondence mezi vedením firmy v Praze a Teplicích 1935 kt 8 37 Korespondence pražského sekretariátu 1936 kt 8 38 Korespondence ředitele Ernsta Schmolky 1930 kt 8 39 Totéž 1935 kt 9 40 Korespondence Hanse Fischmanna kt 9 41 Korespondence Julia Fischmanna kt 9 42 Korespondence Willyho Fischmanna 1931 kt 9 43 Totéž kt 9 44 Korespondence Waltera Fischmanna kt 9 45 Korespondence Arnolda Fischmanna kt Běžná korespondence 1927 kt Totéž 1927 kt Totéž 1930 kt Totéž 1930 kt Totéž 1933 kt Totéž 1934 kt Totéž 1935 kt Totéž 1936 kt Poznámky k poradám, schůzkám a telefonickým hovorům kt 14 B. Majetkoprávní záležitosti 55 Kupní a směnné smlouvy kt Výpisy z pozemkových knih kt Usnesení Okresního soudu v Teplicích v pozemkových kt 14 záležitostech (k. ú. Mstišov a Pozorka) 58 Zpětné odkoupení firmy Fischmann od akciové společnosti Triptis (kvitance, smlouva, korespondence) kt Předání sekvestrovaných forem a nástrojů firmě Komotauer Glashüttenwerke A.G. 60 Prodej továrny na tabulové sklo v Dubí (popis objektu, parcelování, korespondence) 61 Pobočka v Jablonci n. Nisou (výpisy z poz. knih, jednání s firmou Riedel, tyčové sklo, korespondence) 62 Josef Nowotny ml., provozovatel prodejního skladu v Lučanech nad Nisou 63 Rudolf Vater, prodejní sklad tyčového skla v Lučanech nad Nisou 64 Glashüttenwerke Leopold Stiassny (prodej akcií, vystoupení z firmy Fischmann, korespondence) 65 Brüxer Glashütte Ignatz Glaser (odprodej budov, konkurzní řízení, korespondence aj.) 66 Trmická sklárna Krutiš a spol., s r.o., Trmice (seznam společníků, seznam zákazníků, konkurence, korespondence aj.) 67 Likvidace Továrny na lahve v Radnicích u Plzně po odkoupení kartelem (darování dělnické kolonie, odprodej materiálu, demontáž hutě, podpora dělníkům) 68 Důl Svornost v Pozorce (smlouvy, ocenění majetku, výkaz ploch, rozhodčí řízení, majetko-právní záležitosti) 69 Důl Novoobdařené štěstí, spol. s r.o., Teplice (smlouvy, protokoly aj.) 70 Těžařstvo dolu Karel v Novosedlicích (výmaz těžařstva, korespondence, daňové přiznání, likvidační bilance aj.) 71 Odškodnění firmě Josef Rindskopf Sőhne v Košťanech v důsledku důlní činnosti dolu Emilie kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt Strana 5/204

6 (1 plán, sanační práce, popis budov, protokoly) 72 Odškodnění a převod parcel při rozšiřování těžby na dole Svornost v k. ú. Mstišov 73 Obytný dům č. p. 53 v Košťanech (pozemnostní arch, kupní smlouva, platební knížka aj.) 74 Obytný dům č. p. 506 v Trnovanech (kupní smlouva, rozhodnutí soudu) 75 Obytný dům č. p. 284 v Dubí (stavební záležitosti, daně, rozhodnutí soudu) 76 Různé stavební záležitosti k obytným domům ve Mstišově, Košťanech a Novosedlicích ( 5 ks plánů, usnesení soudu, rozpočet staby) 77 Stavební povolení, protokoly a korespondence stavební komise (Pozorka, Jeníkov, Košťany, Teplice-Šanov, Mstišov, Bystřice) 78 Stavební povolení pro dům č. p. 85 v Pozorce ( 1 plán, 6 ks skic) 79 Smlouva o prodeji parcely č. 713/1 v obci Újezdeček (3 ks plánů) 80 Vlečkové záležitosti (2 ks plánů, smlouvy, všeobecné a provozní podmínky, korespondence, Časopis pro žel. právo a politiku) 81 Vodoprávní řízení - přeložení potoka mezi Mstišovem a Košťanama a přeložení rozdělovací komory skupinového vodovodu do Mstišova kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt Vodoprávní řízení - rybník v Újezdečku 1933 kt Ocenění důlního majetku 1907 kt Hodnota majetku k kt Neoceněná zařízení - Lesní Brána, Mstišov, důl Svornost kt Odhad realit s příslušenstvím kt Odhad pozemků, budov a zařízení firmy k účelům poplatkového 1935 kt 17 ekvivalentu k Ocenění obytných domů - Újezdeček, Dubí, Teplice-Šanov, 1941 kt 17 Pozorka, Mstišov, Novosedlice (21 ks plánů) 89 Soudní spor s Václavem Niebauerem, továrníkem v kt 17 Teplicích-Šanově (směnná smlouva, usnesení soudu, korespondence) Soudní spor s Alfredem Baierem, majitelem skladu v Pěnčíně kt Soudní spor s Arnoldem, Hugem a Martou Stiassnymi, továrníky kt 17 ve Vídni a spolumajiteli firmy (obsaženy též zápisy z valných hromad) 92 Soudní spor s Idou Falz, majitelkou domu č. p. 46 ve Mstišově kt 17 (1 plán) 93 Soudní spor s Ernstem Feixem, výrobcem skleněných perel v kt 17 Lučanech nad Nisou 94 Soudní rozepře s Ottakarem a Pauline Weissovými, nájemníky kt 17 domu č. p. 571 v Pozorce 95 Různé soudní spory u okresních soudů 1930 kt Rozhodčí řízení mezi firmou Skelné hutě Lukeš a spol., a. s., kt 18 Praha a Radnickým syndikátem, resp. ostatními členy lahvárenského kartelu 97 Soudní spor s Erste Bőhmische Glasindustrie, A. G. Bleistadt kt Soudní spor Českých akc. skláren, a.s. v Praze s bývalým kt 18 ředitelem Miloslavem Taubenestem (přípravné spisy, informace o protikartelovém jednání) 99 Soudní spor s Josefem Peyerem, dělníkem v Pozorce kt Owensův stroj na výrobu lahví kt 18 (dohody o užívání patentu) 101 Smlouva mezi Bőhmischen Union Bank in Prag a Societe kt 18 Continentale D Appareils Mecaniques Pour La Verrerie in Genf ohledně patentu na Roirantův stroj 102 Patentové záležitosti 1930 kt Dávka z majetku a z přírůstku na majetku kt 18 Strana 6/204

7 (výpočty, platební příkazy, korespondence s berní správou) 104 Daňové záležitosti - daň z obratu kt 19 (daňové přiznání, platební příkazy, rekurs, korespondence) 105 Daňové záležitosti - daň výdělková kt 19 (daňové výměry, přehledy výdajů, korespondence) 106 Poplatky za emise kt 19 (platby, odvolání, korespondence) 107 Poplatkový ekvivalent 1930 kt 20 (přiznání, projednání, korespondence) 108 Daň výdělková 1933 kt 20 (daňové přiznání, podklady pro výpočet) 109 Detailní přílohy k přiznání ke zvláštní výdělkové dani 1937 kt Korespondence s bankou Gebrüder Arnhold v Drážďanech kt 20 C. Organizační 111 Zaměstnavatelský svaz sklářských průmyslníků 1931 kt 20 (oběžníky, korespondence) 112 Totéž 1933 kt Totéž 1936 kt 21 D. Investice 114 Projekt k opravě vany VII b.d. kt Projekt pro odvádění generátorových splašek ze sklárny kt 21 (14 ks plánů, technická zpráva, kolaudace) 116 Zřízení balírny v závodě v Újezdečku kt 21 (1 plán, stav. povolení, stat. výpočet) 117 Projekt na novou úpravnu napájecí vody kt 21 (5 ks plánů, rozpočet) 118 Výstavba balírny a třídírny ve sklárně Mstišov kt 21 (rozpočet, přehled režijní práce, korespondence) 119 Rozšíření a přestavba vlečky ke sklárně v Újezdečku kt 21 (5 ks plánů, technická zpráva) 120 Stavební zpráva o přestavbě komínového kanálu vany II 1940 kt Investiční majetek (Lesní Brána, Mstišov, Dubí, Jablonec n. Nisou) kt 21 E. Revize 122 Protokol z revize vedení obchodních knih dolu Novoobdařené 1922 kt 21 štěstí, spol. s r.o. cvteplicích v letech Protokol z revize obchodních knih na dole Emilie v Košťanech 1922 kt Protokol z revize ministerstva financí na dole Emilie v 1924 kt 21 Košťanech 125 Revizní zpráva lahvového oddělení Bőhmische Union Bank v Praze kt 21 II. ZAMĚSTNANCI 126 Nájemní listy 1898 kt Seznam nájemníků k kt 21 (Mstišov, Košťany, Pozorka) 128 Domovní řád (Rudolfova huť, firma Mühlig) 1919 kt Dělnický dům č. p. 99 v Pozorce kt 21 (3 ks plánů, kupní smlouva, kvitance, kniha vodného, hypoteční záležitosti aj.) 130 Dělnický dům č. p. 99 v Bystřici kt 21 (kupní smlouva, kvitance, plat.příkaz, kniha vodného aj.) 131 Dělnické domy č. p. 106, 116 a 117 v Újezdečku (4 ks plánů, domovní daň, poplatek za odpady, soudní rozhodnutí aj.) kt 21 Strana 7/204

8 132 Dělnický dům č. p. 161 v Běhánkách kt 22 (kupní smlouva, dlužní úpis, kniha vodného, výpis z poz. knihy aj.) 133 Dělnický dům č. p. 151 v Pozorce kt 22 (3 ks plánů, stavební akta, rozpočet, kniha vodného, daňové záležitosti aj.) 134 Dělnický dům č. p. 119 v Újezdečku kt 22 (1 plán, stavební povolení, domovní daň) 135 Dělnické domy č. p. 73 a 153 ve Mstišově (4 ks plánů, stavební povolení k úpravám) 136 Dělnický dům č. p v Teplicích kt 22 (stavební povolení, soupis ploch) 137 Dělnický dům č. p. 131 a 132 v Újezdečku kt 22 (2 ks plánů, stavební povolení, soudní rozhodnutí) 138 Kolektivní smlouva mezi majiteli skladů tabulového skla a 1920 kt 22 zrcadel v Praze a společností sklářů a brusičů skla a Čs. obcí dělnickou v Praze 139 Přihlášky zaměstnanců k penzijnímu pojištění kt Úrazové pojištění kt 22 (korespondence, přehled prémií, výpočty) 141 Personální obsazení jednotlivých kanceláří 1942 kt 22 III. ÚČETNICTVÍ 142 Bilance pískovny Sylvestr kt Zprávy o změnách v bilanci kt Bilance včetně podkladů kt Bilance včetně podkladů 1927 kt Bilance 1931 kt Bilance - lahvové oddělení Bőhmische Union Bank 1927 kt Podklady k bilanci - lahvové oddělení B.U.B kt 23 (revizní zpráva, tabulky, korespondence) 149 Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Hrubá rozvaha 1931 kt Inventura k kt Inventura k kt 24 (lahve, skleněné tyče, tabulové sklo) 155 Měsíční výkazy obratu kt Inventární soupis skladu v Jablonci n. Nisou a jeho poboček kt Výtahy z kont - lahvové oddělení B.U.B kt Výpisy zůstatků ze saldo kont k prosinci kt Přehled rezerv kt Zúčtovací kniha (Verrechnungsbuch) 1938 kn 1 IV. NÁKUP A ODBYT 161 Sdružení výrobců tyčového skla - podmínky prodeje b.d. kt Kartelová dohoda s firmou Lukeš & Comp., Flaschenfabrik in b.d. kt 24 Prag, G.m.b.H. 163 Rakouský lahvářský kartel 1907 kt Návrh smlouvy mezi Bőhmische Union Bank jako zástupkyní 1914 kt 24 sdružených lahváren a grófem Lászlem Károlyim 165 Smlouva mezi Sdružením výrobců lahví a Vaterländischen 1928 kt 24 Mechanischen Flaschenfabrik, A.G., Budapest 166 Dohoda Verkaufsgemeinschaft bőhmischen Tafelglasfabriken, [1928] kt 24 A.G., Prag s výrobci tabulového skla 167 Návrh kartelové dohody výrobců lahví 1929 kt Dohoda výrobců tyčového skla kt Jednání spojených tabuláren s prodejními společnostmi Vitreou, Fenestrou a Kristallií o kontingentu (zápisy z porad, dohody, přehledy dodávek a exportních kvót) kt 25 Strana 8/204

9 170 Jednání českých výrobců lahví se Societa anonima per l kt 25 Industria del Vetro, Fiumicino (zápisy z jednání, dohody) 171 Dodávky lahví do Turecka kt 25 (poskytnutí státní záruky, smlouva) 172 Dohody s Dánskem týkající se plnění dodávek kt Konvenium čsl. továren na láhve kt 25 (kontingentní jednání, dohoda o výhradním zastupování v prodeji, náhrady za mléčné láhve) 174 Seznam odběratelů kt Přehledy dodacích cen kt Ceník tyčového skla 1933 kt Základní ceník lahví 1933 kt Korespondence s Verkaufsgemeinschaft bőhmischer kt 26 Tafelglasfabriken, A.G., Prag 179 Totéž 1930 kt Totéž 1930 kt Totéž 1931 kt Totéž 1932 kt Totéž 1933 kt Totéž 1934 kt Totéž 1935 kt Korespondence s firmou Mammo-Glas, G.m.b.H., Bremen 1933 kt Obchodní korespondence s belgickými firmami týkající se exportu lahví kt 29 V. VÝROBA 188 Seznam součástek Owensova stroje na výrobu lahví 1913 kt Pittsburgh - technologie tažení skla kt 30 (popis metody, licenční poplatky, jednání s Holandskem, patentové záležitosti, náklady, zkušební provoz v Oloví) 190 Výroba tyčového skla - zprávy pro Hanse Fischmanna 1931 kt Přehled provozní doby pecí v huti na tyčové sklo ve Mstišově 1935 kt 30 v období Provozní zpráva za rok kt 30 VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE A. STAVEBNÍ 1. Situační a polohopisné plány 193 Továrna na skleněné tyče Mstišov (9 ks) kt Továrna na tabulové sklo Dubí (6 ks) kt Továrna na výrobu lahví Lesní brána (11 ks) kt Provozní budovy a.) Vany 196 Sklářská tavicí vana v Oloví (17 ks) kt Vana I (9 ks) kt Vana II (4 ks) kt Vana III (17 ks) kt Vana IV (56 ks) kt Vana V (32 ks) kt Vana VI (11 ks) kt 31 Strana 9/204

10 203 Vana VII (22 ks) kt 31 b.) Výrobní prostory 204 Pánvová pec (2 ks) 1897 kt Chladicí věž (5 ks) kt Chladicí pec (8 ks) kt Míchárna (8 ks) kt Řezárna (6 ks) kt Huť Mstišov (4 ks) kt Laboratoř (7 ks) 1927 kt Řezárna a balírna (2 ks) 1927 kt Pánvárna (11 ks) kt Balírna (7 ks) kt Nákladiště (1 ks) 1935 kt Třídírna (2 ks) kt Kulovací mlýn (5 ks) kt 32 c.) Jiné prostory 217 Generátorová stanice (8 ks) kt Skladovací prostory a kolny (40 ks) kt Sklad písku (5 ks) kt Kotelna (8 ks) kt Truhlárna a tesařská dílna (2 ks) kt Strojovna a kovárna (2 ks) kt Vrátnice (6 ks) kt Garáže (7 ks) kt Elektrostanice a zámečnická dílna (1 ks) 1930 kt Kotelna a strojovna (3 ks) 1935 kt Strojovna turbíny (5 ks) kt Kryt protiletecké obrany (2 ks) kt Vstup do závodu Lesní brána (1 ks) 1940 kt Tábor ruských zajatců na Lesní bráně (1 ks) 1942 kt Dělnické domy a kanceláře 231 Dělnické domy a byty (32 ks) kt Užitkové budovy pro osazenstvo a mužstvo (15 ks) kt Kanceláře (11 ks) kt Doly 234 Mapa důlních měr Lobkoviců (1 ks) b.d. kt Franz Josef Pozorka (1 ks) b.d. kt Heribert Košťany (10 ks) kt Svornost Pozorka (9 ks) kt Korunní princ Košťany (1 ks) 1923 kt Otakar Košťany (22 ks) kt Novoobdařené štěstí Pozorka (4 ks) 1935 kt Pískovna Sylvestr, spol. s r. o., Ledvice (5 ks) 1942 kt Kamenolom Želenice nad Bílinou (3 ks) 1942 kt Ostatní 243 Ohnivzdorné tvárnice, nástavce, svorníky (27 ks) kt 35 Strana 10/204

11 244 Komíny (9 ks) kt Vedení plynu, vody, topení, chlazení a osvětlení kt 35 (23 ks) 246 Sloupy a konstrukce (5 ks) kt Střechy a střešní konstrukce (17 ks) (1 kt ) 248 Rybník (3 ks) kt Oplocení a hrazení (4 ks) kt Můstky a přemostění (10 ks) kt 35 B. STROJNÍ 1. Stroje sklářské 251 Drtič kamene v míchárně (3 ks) kt Owensův stroj na výrobu lahví (9 ks) kt Koncová forma pro Owensův AE stroj (2 ks) kt Tažný sklářský stroj (10 ks) 1928 kt Člunky do strojů Roirant a Lagena (4 ks) 1941 kt Stroje těžební a přepravní 256 Rýpadlo s výškovým rýpáním (1 ks) b.d. kt Vozíky, pásy a jiná přepravní zařízení (15 ks) kt Mostní váha (1 ks) 1914 kt Vlečka a lanovka (10 ks) kt Ruční jeřáb (2 ks) 1929 kt Stroje elektrické a parní 261 Kotle (14 ks) kt Generátory (24 ks) kt Pumpy (34 ks) kt Kompresory (5 ks) kt Ventilátory (15 ks) kt Vodní torpédo (1 ks) 1926 kt Turbíny (5 ks) kt Brown-Boveri (3 ks) 1938 kt 37 C. NEZAŘAZENÁ 269 Technická dokumentace nezařazená a bez popisu (65 ks) kt 37 Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov I. VEDENÍ A SPRÁVA A. Statutární a správní záležitosti B. Majetkoprávní záležitosti C. Organizační D. Investice Strana 11/204

12 E. Revize II. ZAMĚSTNANCI III. ÚČETNICTVÍ IV. NÁKUP A ODBYT V. VÝROBA VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE A. STAVEBNÍ 1. Situační a polohopisné plány 2. Provozní budovy a.) Vany b.) Výrobní prostory c.) Jiné prostory 3. Dělnické domy a kanceláře 4. Doly 5. Ostatní B. STROJNÍ 1. Stroje sklářské 2. Stroje těžební a přepravní 3. Stroje elektrické a parní C. NEZAŘAZENÁ 1 Presidium ka 1-93 A. Záležitosti školství, vědy a kultury Strana 12/204

13 615 ka 1-8 Projednávání podkladů k navrhovaným změnám školského zákona z ka 1 r.1873 výtahy ze zasedání českého zemského sněmu k této otázce, příprava vydání zemského zákona č.46 z r. 1890, pozměňovací návrhy poslanců českého sněmu (dr.kvíčaly), dobrozdání zemského sněmu a školských úřadů k zákonu, projednávání změn zemských zákonů pro Moravu a Slezsko, zodpovídání dotazů říšských poslanců o školských zákonech a jejich uplatňování v praxi, projednávání školního řádu pro Čechy, Moravu a Slezsko Všeobecné záležitosti - Směrnice pro konání měsíčních konferencí na středních školách, oznámení vedoucích služebních funkcionářů místodržitelství o nástupu do funkce, informace o změnách místopisných názvů obcí, zřízení nových okresních úřadů, směrnice pro stanovení prázdnin na školách pro jednotlivé církevní svátky a státní jubilea, směrnice pro přijímání dívek do škol, zapojení cikánů do školní docházky, sestavování a vydávání školských statistik Odborné školství - Zřízení odborných kusů při učitelských ústavech, zodpovídání dotazů poslanců na říšské radě o odborném školství a dobrozdání politických i školských úřadů o stavu odborného školství Hudební výchova - Zodpovídání dotazů poslanců na říšské radě o zajištění hudební výchovy na obecných školách v českých zemích Vyučování cizích jazyků - Návrh poslanců českého sněmu na zavedení nepovinné ruštiny na středních školách, zodpovězení dotazů na říšské radě o honorování za vyučování nepovinné francouzštiny Branná výchova - Zodpovídání dotazů na říšské radě o účelnosti zavedení branné výchovy na školách, podchycení ohlasu tisku na zavedení branné výchovy, zprávy z obchodních škol v Čechách o předvojenské výchově žáků, dobrozdání zemských školních rad v Cechách, na Moravě a ve Slezsku Vydávání učebnic - Dobrozdání k vydávaným učebnicím, revise učebnic, revise školních knihoven Zajištění vyučování - Směrnice pro uvolnění školních budov v případě potřeby pro vojenské účely, zprávy o nedostatečných životních podmínkách v Krušnohoří, pokyny pro zajištění vyučování ve válce, zprávy o uvolnění budov a zajištění náhradního vyučování 616 Sledování národnostního a politického života na školách, dotazy poslanců v záležitostech menšinových škol, projednávání zřízení menšinových škol na základě zákona z r a novely z r.1882, stížnosti na porušování tohoto zákona, ohlasy v tisku, demonstrace a školské stávky, sledování politického hnutí mezi učitelstvem 617 Zajišťování vyučování náboženství na školách, vztah učitelstva k vedení farní obce, návštěva školní mládeže na bohoslužbách 618 Sestavování kvalifikačních seznamů, stanovení disciplinárního řádu pro učitele, zodpovídání dotazů poslanců o politických právech učitelů, povolování slev na dráze, konání okresních učitelských konferencí a účast učitelů při sčítání lidu 619 Stanovení platových tříd, projednávání zákona o platech ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka 9 Strana 13/204

14 učitelů, dobrozdání školských úřadů a korporací, dotazy poslanců v říšské radě, platové úpravy a udílení válečných přídavků 620 Zemský sněm - Zprávy z jednání školských komisí zemských ka 10 sněmů a správa zemského studijního fondu Čechy ka 10 Morava ka 10 Slezsko ka Oznámení jmen členů komise z řad pracovníků českého ka 11 místodržitelství 622 Jmenování členů rady, organizace činnosti jejího ka 11 administrativního aparátu, jednací řád rady, zprávy z plenárních zasedání, agenda zemských školních inspektorů, proplácení jejich inspekčních cest, přidělování administrativních referentů k radě, přidělování finančního paušálu, údržba budov úřadu rady a proplácení nájemného z místností úřadu Čechy - členové a činnost ka 11 zems.škol.inspektoři ka 12 administrativní pracov. finance, budovy ka 13 Morava -členové, činnost ka 13 zem.inspektoři,budovy ka 14 Slezsko-členové činnost ka 14 zems.inspektoři,budovy ka Volba a jmenování členů okresních školních rad, agenda školních rad a okresních školních inspektorů - stížnosti a zodpovídání dotazů poslanců na říšské radě ka Správa fondu pro zřízení akademie, projednávání statutu ka 16 zřizované české akademie císaře Františka Josefa pro vědy,slovesnost a umění, stavba budovy akademie, jmenování císařského protektora nad akademií, jmenování řádných členů akademie a jejího presidia, povolování státních dotací pro potřeby akademie, zakládání knihovny akademie, přehled vydávaných publikací akademií (za r.1898) 625 Zákaz užívat označení česká zemědělská akademie pro střední 1900, 1907 ka 16 zemědělské školy v Táboře a Děčíně (1900), žádost presidenta německé sekce zemědělské rady o zprostředkování volných jízdenek na železnici pro posluchače zemědělských kursů při Vysoké škole zemědělské ve Vídni (1907) 626 Dotaz v říšské radě na opatření proti vyvážení 1901, 1903, ka 16 kulturně-historických památek z Čech do zahraničí (1901), nové rozdělení konservátorských obvodů na Moravě (1903 ), platové záležitosti administrativních pracovníků při úřadech zemských konservátorů, protokol o odborném prošetření hrobu Tyche de Brahe v Týnském chrámu Opis císařské zřizovací listiny galerie pro moderní malířství ka 16 a architekturu v Praze, promemoria Umělecké besedy v Praze, spolku Mánes a jiných veřejných organisací o zřízení galerie, zřízení kuratoria galerie při zemském sněmu v Čechách, jmenování jeho členů, přijetí statutu galerie ka 16 Výtah ze zprávy policejního ředitelství v Praze o činnosti ka 16 spolku pro zřízení českého obchodního muzea v Praze za léta Arcivévodovo převzetí protektorství nad museem, jeho finanční 1907, 1911 ka 16 výpomoc při stěhování musea do nové budovy Pomoc německých vysokých škol v Praze při zřizování musea 1910 ka 16 Strana 14/204

15 Pátrání po sbírkách z pozůstalosti rodiny barona Lanny 1910 ka ka 16 Projednávání užívání knihovny posluchači obou národností na 1905, 1914 ka 16 říšské radě, přidělování drahotních přídavků zaměstnancům knihovny Dobrozdání knihovny k dotazu v říšské poslanecké sněmovně o 1905 ka 16 knižním fondu knihovny a jejích peněžních možnostech k jeho doplnění Dotaz v říšské radě na kvalifikaci pracovníků v knihovně, přidělování povinných tisků knihovně 1901, ka ka Ministerská nařízení pro university obou národností o účasti studentů na schůzích dělnických spolků, zavedení jazykových kursů druhé zemské řeči na universitách, podávání zpráv o studentském hnutí (přiložené zprávy z obou universit v Praze o studentské stávce v červnu 1908), dotazy poslanců říšské rady na platové otázky školních sluhů v českých zemích na školách všech stupňů ka 17 Jmenování řádných profesorů, zprávy pražského policejního ředitelství o účasti posluchačů školy na veřejných shromážděních a demonstracích, protesty posluchačů i tisku proti disciplinárnímu řádu školy, uvedení rektora do funkce, požadavky profesorů i žáků na stavební úpravy budovy školy, platové záležitosti zaměstnanců školy Odborná dobrozdání k reformě státních teoretických zkoušek z práva a národohospodářství,jmenování zkušebních komisařů, dobrozdání k stanoveným studijním plánům Zodpovídání dotazů na říšské radě na zajištění vybavení patologickoanatomického institutu při lékařské fakultě, vybavení laboratoří, postavení zaměstnanců fakulty,poměry ve fakultní nemocnici, údržba budov, správa zemského blázince, dotace na ústavy při fakultě, otázka zřízení zvěrolékařské fakulty (1906) Projednávání obnovení fakulty na základě zákona z , ohlas v tisku na zřízení fakulty, návrh na zřízení evangelickoteologické fakulty Projednávání rozšíření budovy, zprávy o studentské demonstraci, dobrozdání biskupa dr.bauera k otázce zřízení katolické filosofické fakulty Žádost českého sněmu o zřízení II. české university v Brně, petice veřejných korporací, spolků, obecních zastupitelstev a resoluce z veřejných shromáždění s tímto požadavkem, tištěné stenografické protokoly ze zasedání říšské rady k této otázce,správa nadace olomouckého biskupa dr.theodora Kohna na zřízení university; zprávy o činnosti jednotlivých seminářů fakulty za šk. r. 1907/ ka ka ka ka ka ka 18 Disciplinární řád posluchačů, řešení jazykové otázky ve styku s obecními zastupitelskými úřady, stanovení universitních prázdnin, resignace akademického senátu, pořádání akademického sjezdu v Litoměřicích, studentské bouře, imatrikulace studentů, zajištění nových budov pro universitu Zavedení nového studijního řádu, nadace dr.emila Blerschena pro posluchače fakulty, udělení čestného doktorátu arciknížeti Karlu Františku Josefovi , ka ka 19 Strana 15/204

16 Zprávy o studentských shromážděních, zodpovězení dotazu na ka 19 říšské radě o stavbě nové německé chirurgické kliniky, udělení čestného doktorátu německému císaři Vilému II., dotace pro fakultu 16 Zřízení kursů češtiny pro posluchače fakulty ka 19 Petice městského zastupitelství v Olomouci za zřízení ka 19 university (opis 1855), přijímání českých posluchačů 631 ka Policejní zprávy o účasti studentů na veřejných shromážděních ka 20 a jejich vyšetřování, zpráva českého místodržitelství o Kongresu slovanských posluchačů rakouských technických vysokých škol v Praze ve dnech zprávy o volbách akademických funkcionářů, vyšetřování národnostních studentských konfliktů, zodpovídání dotazů na říšské radě, studentské hnutí za války Zprávy o volbách akademických funkcionářů, text řeči ministra ka 20 kultu a vyučování na rozpočtovém výboru říšské rady ( ) týkající se zřízení vysoké školy technické v Brně, dobrozdání k jazykovým nařízením pro Moravu, dotace pro školu, uvolnění budovy pro školu, zřízení chemicko-technického odborného oddělení na škole, zřízení elektro-technického oddělení Jmenování profesorů, dobrozdání k jazykovým nařízením, zprávy ka 21 o studentských demonstracích, udělení čestných doktorátů-technických přírodních věd, přidělení nové budovy, obsazení učitelských míst a míst v technické knihovně, zodpovídání dotazu na stavbu nové budovy pro chemický ústav školy Vyšetřování oprávněnosti stížností studentů na vedení školy, ka 21 zodpovídání dotazů na říšské radě o poměrech na vysoké škole, otázka budov pro školu, soupisy odvedených učitelů k vojenské službě, zpráva rektorátu o činnosti školy se životopisy a charakteristikou všech vyučujících (1917) 632 ka 21 Zakoupení pozemku pro budovu akademie, nadace na zřízení ka 21 akademie a její správa, zodpovězení dotazů na říšské radě o akademii, národnostní poměry na akademii, obsazení učitelských míst Zpráva českého místodržitelství o činnosti školy, stanovy ka 21 školy, jmenování kuratoria, schválení učebního plánu, první výroční zpráva školy 633 (řazeno abecedně podle míst - viz soupis míst v příloze inventáře). Žádosti obcí o zřízení školy, intervence poslanců ve věcech menšinových škol, stavby budov, zodpovídání dotazů na říšské radě, vyšetřování stížností na školské i politické úřady, vyšetřování národnostních sporů, zprávy o ohlasu tisku i místních nesrovnalostech ka Adolfovice, okr.šumperk ka 22 Aš, okr.cheb ka 22 Benešov, okr.týž ka 22 Beroun, okr.týž ka 22 Beroun, viz též Havlíčkův Brod ka 22 Bílina, okr.teplice ka 22 Bílovec, okr.nový Jičín ka 22 Bohosoudov, okr.jihlava ka 22 Brandýs nad Labem,o.Praha-východ ka 22 Branná, okr.šumperk ka 22 Brno, okr.týž ka 22 Broumov,okr.Náchod ka 22 Bruntál,okr.týž ka 22 Strana 16/204

17 Břeclav,okr.týž ka 22 Březnice,okr.Příbram ka 22 Butovice,m.č.obce Studénka,okr.Nový Jičín ka 22 Bystřice pod Hostýnem, okr.kroměříž ka 22 Cukmantl, okr.teplice - zrušeno ka 22 Čáslav, okr.kutná Hora ka 22 Čečovice, okr.domažlice ka 22 Česká Lípa, okr.týž ka 23 Česká Třebová, okr.ústí nad Orlicí ka 23 České Budějovice, okr.týž ka 23 Český Krumlov, okr.týž ka 23 Český Těšín, okr.karviná ka 23 Dalovice, okr.karlovy Vary ka 23 Daměnice, okr.benešov ka 23 Dlouhá Ves, okr.bruntál ka 23 Dolní Huť, dříve okr.horšovský Týn - zanikla ka 23 Dolní Radíkov, okr.jindřichův Hradec ka 23 Dolní Studénky, okr.šumperk ka 23 Dolní Těšov viz Těšovice ka 23 Domašov, okr.šumperk, viz Adolfovice ka 23 Domažlice, okr.týž ka 23 Doubrava, okr.karviná ka 23 Doudlevce, okr.plzeň-město ka 23 Drozdov, okr.beroun ka 23 Duchcov, okr.teplice ka 23 Dvůr Králové nad Labem, okr.trutnov ka 23 Ervěnice, okr.most ka 23 Falknov viz Sokolov ka 23 Frýdek, okr.frýdek-místek ka 23 Frýdlant, okr.liberec ka 23 Fryštát viz Karviná-město ka 23 Frývaldov viz Jeseník ka 23 Fulnek, okr.nový Jičín ka 23 Havlíčkův Brod, okr.týž ka 23 Hluboká nad Vltavou, okr.české Budějovice ka 23 Hněvotín, okr.olomouc ka 23 Hodonín, okr.týž ka 23 Holešov, okr.kroměříž ka 23 Homole, okr.české Budějovice ka 23 Horní Litvínov, okr.most ka 24 Horní Růžodol, okr.liberec ka 24 Horní Třešňovec, okr.ústí nad Orlicí ka 24 Horní Vernéřovice, okr.trutnov ka 24 Hořany, okr.louny ka 24 Hořovice, okr.beroun ka 24 Hostinné, okr.trutnov ka 24 Hradec Králové, okr.týž ka 24 Hranice, okr.přerov ka 24 Hroty, okr.tábor ka 24 Hrušov, okr.ostrava ka 24 Chabařovice, okr.ústí n.labem ka 24 Cheb, okr.týž ka 24 Chlumec, okr.český Krumlov ka 24 Chodov, okr.sokolov ka 24 Chomutov, okr.týž ka 24 Chrudim, okr.týž ka 24 Chýše, okr.karlovy Vary ka 24 Strana 17/204

18 Ivančice, okr.brno-venkov ka 24 Jablonec n.nisou, okr.týž ka 24 Jaktaš, okr.opava ka 24 Jaroměř, okr.náchod ka 24 Jeseník, okr.šumperk ka 24 Jičín, okr.týž ka 24 Jihlava, okr.týž ka 24 Jilemnice, okr.semily ka 24 Jílové, okr.děčín ka 24 Jindřichův Hradec, okr.týž ka 24 Jindřichův Hradec viz též Liberec ka 24 Kamenická Nová Víska, okr.děčín ka 24 Kamenický Šenov, okr.česká Lípa ka 24 Kanice, okr.brno-venkov ka 24 Kaplice, okr.český Krumlov ka 24 Karlovy Vary, okr.týž ka 24 Karviná - město, okr.karviná ka 24 Kateřinky, okr.liberec ka 24 Kateřinky, okr.opava ka 24 Klášterec, okr.prachatice ka 24 Klatovy, okr.týž ka 24 Kolštejn viz Branná ka 25 Komořany, okr.most ka 25 Kostelec, okr.nový Jičín viz Kunčice, okr.šumperk ka 25 Kozí Hřbet viz Rejštejn ka 25 Královo Pole, okr.brno-město ka 25 Kralovice, okr.plzeň-sever ka 25 Krásné Březno, okr.ústí nad Labem ka 25 Krásno, okr.sokolov ka 25 Kroměříž, okr.týž ka 25 Křinice, okr.náchod ka 25 Kunčice, okr.šumperk ka 25 Kunčičky u Bašky, okr.frýdek-místek ka 25 Kutná Hora, okr.týž ka 25 Kyjov, okr.prešov ka 25 Liberec,okr.týž ka 25 Libná, dříve osada obce Zděnov, okr.náchod - zanikla ka 25 Lině, okr.plzeň - sever ka 25 Lipník, okr.třebíč viz Moravský Krumlov ka 25 Lipník nad Bečvou, okr.přerov ka 25 Líšeň, okr.brno-město ka 25 Litice, okr.plzeň-jih ka 25 Litoměřice, okr.týž ka 25 Litoměřice viz též Praha ka 25 Litovel, okr.olomouc ka 25 Lom, okr. Most ka 25 Lovosice, okr.litoměřice ka 25 Mariánské Lázně, okr.cheb ka 25 Mikulov, okr.břeclav ka 25 Mikulovice, okr.chomutov ka 25 Místek, okr.frýdek-místek ka 25 Mladá, okr.mladá Boleslav ka 25 Moravská Ostrava, okr.ostrava-město ka 25 Moravská Třebová, okr.svitavy ka 25 Moravská Třebová viz též Třebíč ka 25 Moravský Kočov, okr.bruntál ka 25 Moravský Krumlov, okr.znojmo ka 25 Moravský Šenberk viz Šumperk ka 25 Most, okr.týž ka 25 Strana 18/204

19 Náchod, okr.týž ka 26 Nepomuk, okr.plzeň-jih ka 26 Nová Paka, okr.jičín ka 26 Nová Ves, okr.chomutov ka 26 Nové Jesenčany, okr.pardubice ka 26 Nové Město pod Smrkem, okr.liberec ka 26 Nové Sady, okr.olomouc ka 26 Nový Hrádek, okr.náchod ka 26 Nový Jičín, okr.týž ka 26 Nový Vojířov (dříve Peršlák), okr.jindřichův Hradec ka 26 Nymburk, okr.týž ka 26 Nýřany, okr.plzeň-sever ka 26 Olomouc, okr.týž ka 26 Opava, okr.týž ka 26 Opočno, okr.pardubice ka 26 Osek, okr.teplice ka 26 Ostrava, okr.ostrava-město ka 26 Ostrov, okr.karlovy Vary ka 27 Pardubice, okr.týž ka 27 Pardubice viz též Liberec ka 27 Pekařov, okr.šumperk ka 27 Pelhřimov, okr.týž ka 27 Peršlák viz Nový Vojířov ka 27 Petrovice, okr.ústí nad Labem ka 27 Písek, okr.týž ka 27 Písek viz též Havlíčkův Brod ka 27 Plzeň, okr.týž ka 27 Podbořany, okr.louny ka 27 Podmokly, okr.děčín ka 27 Polička, okr.svitavy ka 27 Popelov, okr.česká Lípa ka 27 Poříčí, okr.české Budějovice ka 27 Postoloprty, okr.louny ka 27 Pozděchov, okr.vsetín viz Bratřejov, okr.gottwaldov ka 27 Praha, okr.týž ka 28 Praha-Karlín, obv.praha 8 ka 28 Praha-Karlín viz též Havlíčkův Brod ka 28 Praha-Libeň, obv. Praha 8,9 ka 28 Praha-Nové Město, obv.praha 1,2,8 ka 28 Praha-Nusle, obv.praha 2,4 ka 28 Praha-Smíchov, obv.praha 5,6 ka 28 Praha-Staré Město,obv.Praha 1 ka 28 Praha-Vinohrady, obv.praha 1-4,10 ka 28 Praha-Vršovice, obv.praha 4,10 ka 28 Praha-Žižkov, obv.praha 3,8,10 ka 28 Prachatice, okr.týž ka 29 Provodov, okr.náchod ka 29 Přeštice, okr.plzeň-jih ka 29 Příbor, okr.nový Jičín ka 29 Příbram, okr.týž ka 29 Přibyslav, okr.havlíčkův Brod ka 29 Přílepy, okr.rakovník ka 29 Strana 19/204

20 Přísečnice, okr.chomutov ka 29 Přívoz, okr.ostrava-město ka 29 Pudlov, okr.karviná ka 29 Radčice, okr.liberec ka 29 Radkov, okr.opava ka 29 Radvanov, okr.tábor ka 29 Rakovník, okr.týž ka 29 Raná, okr.louny ka 29 Rejštejn, okr.klatovy ka 29 Rokytnice, okr.semily ka 29 Roudnice viz Havlíčkův Brod ka 29 Rožnov, okr.české Budějovice ka 29 Rudolfov, okr.liberec ka 29 Rumburk, okr.děčín ka 29 Růžodol I., okr.liberec ka 29 Rychvald, okr.karviná ka 29 Řečkovice, okr.brno-město ka 29 Řetenice, okr.teplice ka 29 Skorotice, okr.ústí nad Labem ka 29 Sobědruhy, okr.teplice ka 29 Soběslav, okr.tábor ka 29 Sokolov, okr.týž ka 29 Sosnová, okr.bruntál ka 29 Spálenec, okr.prachatice ka 29 Staré Město u Uherského Hradiště, okr.uherské Hradiště ka 29 Staré Sedlo, okr.karlovy Vary ka 29 Strakonice, okr.týž ka 29 Strážov, okr.klatovy ka 29 Suché Vrbné, okr.české Budějovice ka 29 Sušice, okr.klatovy ka 29 Svatá Kateřina, okr.klatovy ka 30 Svatava, okr.sokolov ka 30 Sviadnov, okr.frýdek-místek viz Moravský Krumlov ka 30 Svibice, m.č.obce Český Těšín, okr.karviná ka 30 Šenov, okr.frýdek-místek ka 30 Šternberk, okr.olomouc ka 30 Štětí, okr.litoměřice ka 30 Štikov, okr.jičín ka 30 Štoky, okr.havlíčkův Brod ka 30 Šumburk nad Desnou, okr.jablonec nad Nisou ka 30 Šumperk, okr.týž ka 30 Tachov, okr.týž ka 30 Těchlovice, okr.tachov ka 30 Telč, okr.jihlava ka 30 Teplice, okr.týž ka 30 Teplice nad Metují, okr.náchod ka 30 Těšovice, okr.domažlice ka 30 Tis u Blatna, okr.plzeň-sever ka 30 Trmice, okr.ústí nad Labem ka 30 Trnávka, okr.nový Jičín ka 30 Trnávka, okr.trenčín ka 30 Trnovany, okr.teplice ka 30 Troubelice, okr.olomouc ka 30 Trutnov,okr.týž ka 30 Třebíč, okr.týž ka 30 Třeboň, okr.týž ka 30 Třemošná, okr.plzeň-sever ka 30 Strana 20/204

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4 I nventáře a katalogy Zemského archivu v O pavě Číslo listu NAD: 1020 Evid. číslo pomůcky: 1601 Jindřich Gewiner, výroba cukrovinek, Bílovec 1945 1949 (1954) INVENTÁŘ Zpracovala: Bc. Andrea Jahnová Opava

Více

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4 Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc NAD: 1409 Č. pomůcky: 1620 KOTISA Karel (1699) 1938-1990 Inventář Zpracoval: Jan Štěpán Olomouc 2008 Obsah Úvod... 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě Číslo listu NAD: 616 Evidenční číslo pomůcky: 1619 Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou (1874) 1885-1952

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc

Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc Číslo listu NAD: 2549 Číslo pomůcky: 1610 Velkostatek MĚSTO LIBAVÁ 1559-1885 Inventář Zpracovala: Stanislava Kovářová Olomouc 2008 OBSAH Úvod

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4 Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě, pobočka Olomouc Č. listu NAD: 1343 Č. pomůcky: 1599 Val. Mader synové, továrna na mýdlo, mýdlový prášek a sodu, Přerov 1896-1957 Inventář Zpracovala: Irena

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

KARTY ( )

KARTY ( ) KARTY (10. 10. 17. 10. 2016) KARTA PI.1 strana 2 ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI SPÍŠE DŮVĚŘUJI SPÍŠE NEDŮVĚŘUJI ROZHODNĚ NEDŮVĚŘUJI KARTA PD.96 strana 4, 5 DNES JE SITUACE: MNOHEM LEPŠÍ TROCHU LEPŠÍ PŘIBLIŽNĚ STEJNÁ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 31.12.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 579 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4 Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě Číslo listu NAD: 1019 Evid. číslo pomůcky: 1595 Zett, továrna na čokoládu a cukrovinky, Ostrava 1919 1949 INVENTÁŘ Zpracovala: Bc. Andrea Jahnová Opava 2007

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více