Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor: Právo Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení DIPLOMOVÁ PRÁCE Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců Zdeňka Novotná 2010/2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. Zdeňka Novotná 2

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat JUDr. Janě Zachovalové, Ph.D. za její metodické vedení, konstruktivní připomínky, vstřícnost a ochotu při zpracování této diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat své rodině a blízkým za podporu během celého mého studia. 3

4 Obsah Úvod Pracovní právo a jeho normy upravující základní instituty Závislá práce Pracovněprávní vztahy Druhy pracovněprávních vztahů Prvky pracovněprávního vztahu Subjekt Obsah Objekt Pracovněprávní subjektivita zaměstnance Obsah pracovněprávní subjektivity Nabývání, omezení a zbavení pracovněprávní subjektivity Biologický a společenský faktor Ochrana dětí a mladistvých pracovníků a vývoj související právní úpravy Příčiny a důsledky dětské práce ve světě Vývoj právní úpravy týkající se práce mladých lidí Organizace spojených národů a její dokumenty Základní dokumenty OSN reflektující potřebu ochrany dětí a mladistvých Úmluva o právech dítěte Mezinárodní organizace práce a její dokumenty Lékařská vyšetření Nejnižší věk pro vstup do zaměstnání Zákaz práce v noci, práce v podzemí Úmluva o zákazu a okamžitém odstranění nejhorších forem dětské práce Evropská právní úprava Rada Evropy Evropská společenství resp. Evropská unie Česká právní úprava Vývoj právní úpravy Současná právní úprava Slovenská úprava Vymezení pojmu děti a mladiství Mezinárodní a evropská úprava Česká a slovenská úprava Srovnání

5 3 Pracovní činnost dětí Směrnice Rady 94/33 ES o ochraně mladistvých pracovníků Kulturní a obdobná činnost Podmínky pro pracovní činnost dětí Zákaz určitých činností Pracovní doba, doba odpočinku a přestávky v práci Pracovní činnost dětí a česká právní úprava Splnění povinné školní docházky Práce dětí podle zákona o zaměstnanosti Použití zákoníku práce a zákona BOZP Povolování výkonu činnosti dítěte Obsah žádosti o povolení Povolení Smlouvy uzavřené podle jiných právních předpisů Doba výkonu činnosti a doba odpočinku Zákaz práce v noci Náhrada škody Řízení o zákazu výkonu činnosti dítěte Pracovní činnost dětí a slovenská právní úprava Charakter pracovní činnosti dítěte Povolení Srovnání Zaměstnávání mladistvých Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků Pracovní doba, doba odpočinku a přestávky v práci Noční práce Práce mladistvých zaměstnanců v případě zásahu vyšší moci Pracovní podmínky mladistvých a česká právní úprava Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců v zákoníku práce Odpovědnost mladistvého zaměstnance za škodu Pracovní doba, přestávky v práci a doba odpočinku Přiměřená práce Zákaz práce přesčas a v noci Zakázané práce pro mladistvé zaměstnance Povinnost zaměstnavatele poskytnout jinou přiměřenou práci Seznam mladistvých zaměstnanců Lékařská vyšetření

6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Praktické vyučování Odměňování za práci odvedenou během praktického vyučování Způsobená nebo utrpěná škoda během teoretického a praktického vyučování Charakter vykonávané práce Odborná praxe absolventů škol Pracovní podmínky mladistvých a slovenská právní úprava Pracovní smlouva s žákem střední odborné školy nebo s žákem učiliště Dohoda o brigádnické práci studentů Srovnání Závěr Resumé Seznam použité literatury Seznam použitých právních předpisů Seznam použitých zkratek Seznam příloh

7 Úvod Vybrala jsem si téma Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců, protože se jedná o velice zajímavou oblast pracovního práva, která pro mne má význam nejen z hlediska teoretického, ale i proto, že se s ní setkávám ve svém pracovním životě. Cílem této práce je analyzovat českou právní úpravu pracovní činností dětí a pracovních podmínek mladistvých zaměstnanců z hlediska historického vývoje, ale také z pohledu středoevropské země, jež je členem mnoha organizací, které mají na formování české právní úpravy velký vliv. Existuje jen málo států, které mají ve své právní kultuře tolik společných rysů jako Česká republika a Slovenská republika, proto jsem se rozhodla této skutečnosti využít a meritem této diplomové práci učinit srovnání právní úpravy těchto dvou států, která vychází ze stejných kořenů, ale od roku 1993 se začíná více a více odlišovat. Otázkou je, nakolik se právní řády v úpravě jednotlivých institutů v dnešní době shodují či různí. Najít odpověď na tuto otázku je dalším cílem této diplomové práce. Při zpracování diplomové práce používám hlavně deskriptivní metodu, na kterou plynule navazuje metoda analýzy. V částech, kde je rozebrán historický vývoj právních dokumentů, používám metodu historicky analytickou. Protože cílem diplomové práce je srovnat jednotlivé právní úpravy, další metodou je komparace. V dílčích částech diplomové práce chci nastínit účel jednotlivých právních úprav, proto používám i metodu teleologickou. Vzhledem k velkému rozsahu tématu práce jsem se rozhodla, že uvedu v jednotlivých částech pouze nejdůležitější instituty, které nebudu dopodrobna rozebírat, protože by to mohlo vést i k znepřehlednění této práce. V rámci vypracování diplomové práce budu vycházet zejména z odborné literatury v kontextu s právními předpisy a doplňkově použiji internetové zdroje, zejména v podkapitole věnující se příčinám a důsledkům dětské práce. Dále budu pracovat s články a soudními rozhodnutími. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první z nich vysvětlím základní pojmy a instituty pracovního práva, které se objeví v dalších kapitolách. Jaká je povaha pracovního práva a jeho norem, úprava výkonu závislé práce, pracovněprávních vztahů a jeho prvků? Na tyto otázky v této části stručně odpovím, protože jsou základním rámcem pro zpracovávanou tématiku. Klíčovou částí první kapitoly je pasáž, která se 7

8 věnuje pracovněprávní subjektivitě zaměstnance, protože bez pracovněprávní subjektivity nelze vykonávat závislou práci. Proč vůbec pro děti a mladistvé existuje speciální úprava? Na závěr první kapitoly uvádím faktory ovlivňující stanovení odchylné úpravy. Právní úprava práce dětí a mladistvých se v průběhu času měnila, a proto bude ve druhé kapitole naznačen její vývoj. Nejdříve nastíním, jaké příčiny a posléze i důsledky může dětská práce mít, především z hlediska zanedbávaní vzdělávání. Protože již na počátku 20. století byla dětská práce chápána jako velký problém, začaly vznikat nejen v rámci celosvětových organizací (např. Organizace spojených národů) právní dokumenty, které se snažily pro děti zakotvit určité standardy, v podobě speciálních pracovních podmínek. Přehled nejzákladnějších právních dokumentů, které ovlivnily i vývoj právní úpravy v České republice, protože mnohé z nich Česká republika (resp. Československá republika) ratifikovala, uvedu ve stručném přehledu. Kdo je vůbec dítě a kdo mladistvý? Můžeme se setkat s různým chápáním a vymezením těchto pojmů, proto v závěru druhé kapitoly rozeberu ustanovení nejzákladnějších právních dokumentů vysvětlující tuto problematiku. Práce dětí je obecně zakázána. Dítě nemá pracovněprávní subjektivitu, proto nemůže vykonávat závislou práci podle ZP. Dítě se může věnovat pouze výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti. Výkon takovéto činnosti ale není výkonem práce podle zákoníku práce (dále také ZP ), 1 proto je nutné rozlišit pracovní činnost dětí, která je upravena v zákoně o zaměstnanosti (dále také ZoZ ) 2 a výkon závislé práce podle ZP. Pro pracovní činnost dětí platí řada zvláštních podmínek. Je to hlavně z hlediska ochrany jejich zdraví a fyzického a rozumového vývoje. Podrobněji se těmito podmínkami budu zabývat ve třetí kapitole a zároveň se budu snažit analyzovat, zda je česká právní úprava v souladu s právem Evropské unie a zda i slovenská právní úprava vychází ze stejných premis. V poslední kapitole se dostanu k výkonu práce mladistvými zaměstnanci. Instituty popsané v první kapitole, které nebyly použity pro výklad pracovní činnosti dětí, se na mladistvé zaměstnance vztahují, protože ten již má pracovněprávní subjektivitu a může být účastníkem pracovněprávního vztahu při výkonu závislé práce. Ač jsou mladiství již fyzicky a rozumově vyspělejší než děti, je třeba, aby i pro ně platila speciální právní úprava, která bude chránit jejich zdraví a vývoj, v mnohých 1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZP ). 2 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZoZ ). 8

9 bodech odlišná od právní úpravy určené pro dospělé zaměstnance. Právo Evropské unie utváří rámec, podle kterého by členské státy měly upravit své právní předpisy týkající se výkonu práce mladistvými zaměstnanci. Je česká úprava harmonizována s evropskou? Další otázkou bude, zda podle slovenské právní úpravy mají mladiství zaměstnanci stejné či rozdílné podmínky při výkonu práce. V závěru diplomové práce provedu zhodnocení současné právní úpravy de lege lata a navrhnu úpravu de lege ferenda. Diplomová práce vychází z právní úpravy platné k 1. březnu

10 1 Pracovní právo a jeho normy upravující základní instituty Nejdůležitější a nejzákladnější normou je ZP, který upravuje pracovněprávní vztahy. Pracovní právo historicky vzniklo za tím účelem, aby chránilo slabší stranu pracovního vztahu. Vedle ochranné funkce hraje nezanedbatelnou roli i organizační funkce, protože pracovní právo vytváří rámec a podmínky, za nichž se uskutečňuje výkon závislé práce. Dřívější zákoník práce z roku měl výrazně kogentní povahu a byl postaven na zásadě co není dovoleno, je zakázáno. Změna ekonomických a společenských podmínek vyvolala potřebu změny povahy zákoníku práce ve smyslu liberalizace pracovněprávních vztahů a úpravy na základě opačné zásady co není zakázáno, je dovoleno. Nově zvolená koncepce odpovídá charakteru soukromoprávnímu a rozšiřuje smluvní volnost účastníků, přesto můžeme v ZP naleznout některá ustanovení, která mají kogentní charakter, což vyplývá především z ustanovení 2 odst. 1, 2 a 3 ve spojení s 363 odst. 1 ZP. 4 Ze vztahů pracovního práva a jiných právních odvětví je nejdůležitější vztah ZP k občanskému zákoníku (dále také ObčZ ). 5 Zrušením 4 Ústavní soud 6 zrušil delegační princip ve vztahu zákoníku práce a občanského zákoníku a nahradil jej tradičním principem subsidiarity. To znamená, že ustanovení občanského práva jako obecná část soukromého práva se uplatní všude tam, kde zákoník práce jako zvláštní část soukromého práva nemá svou speciální právní úpravu Závislá práce Aby se o práci dalo mluvit jako o předmětu pracovního práva, musí splňovat určité charakteristiky. Jednak musí jít o práci, která je vykonávána jako lidská opakující se činnost, svobodně, ale zároveň závisle a nesamostatně. Pracovní proces je organizován 3 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce ve znění platném do BĚLINA M., et al.. Zákoník práce. 2. vyd. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, s ISBN Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také ObčZ ). 6 Nález Ústavního soudu Pl. 83/06 ze dne , ve Sbírce zákonů publikován pod č. 116/ BĚLINA M., et al.. Zákoník práce. 2. vyd. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, s. 21. ISBN

11 zaměstnavatelem, který nese náklady a výrobní a hospodářské riziko vykonávané práce. Zaměstnanec je na druhé straně osobně závislý na pokynech zaměstnavatele. Nejedná se ale o závislost neomezenou. Zaměstnanec není povinen pro zaměstnavatele vykonávat jakoukoliv práci, jeho povinnosti jsou určeny tím, jak je vymezen druh a místo výkonu práce v pracovní smlouvě, příp. pracovními podmínkami. Dále musí být práce námezdní a úplatná, vykonávána pro jiného a zaměstnanec ji musí vykonávat osobně. 8 Závislá práce je definovaná v ZP v ustanovení 2 odst. 4 a 5. Jednoznačné definování závislé práce přímo v zákoníku práce a vazba výkonu závislé práce výlučně na pracovněprávní vztahy umožňuje mnohem šířeji využívat obchodněprávních a občanskoprávních vztahů i při plnění tzv. běžných úkolů zaměstnavatele, které vyplývají z předmětu činnosti zaměstnavatelů (například smlouvy o dílo, příkazní smlouvy, nepojmenované smlouvy apod.). 9 Za předpokladu, že se nejedná o výkon závislé práce, není nutné, aby fyzická osoba byla zaměstnána v pracovněprávním vztahu, což je pro zaměstnavatele výhodné (např. nemusí odvádět za osobu daně, nemocenské a zdravotní pojištění). Rozhodujícím faktorem pro určení, zda jde, či nejde o výkon závislé práce (čili zda se bude, či nebude aplikovat zákoník práce), je především skutečnost, zda tato práce je vykonávána na ekonomickou a právní odpovědnost zadavatele (zaměstnavatele), či na základě vlastní odpovědnosti za výsledek dodavatele prací či služeb Pracovněprávní vztahy Právním vztahem obecná teorie práva rozumí právem regulovaný společenský vztah mezi subjekty, kteří jsou nositelé vzájemných práv a povinností. 11 Obecné vymezení právního vztahu lze použít i při definování pracovněprávního vztahu: Pracovněprávními vztahy jsou proto právem regulované společenské vztahy, které vznikají mezi subjekty v souvislosti s jejich účastí v pracovním procesu, a jejich účastníci jsou nositelé vzájemných subjektivních práv a povinností. 12 Závazkové 8 GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s ISBN JAKUBKA, J. Zákoník práce 2010 v praxi: Kompletní průvodce s řešením problémů. Praha : Grada, s. 21. ISBN tamtéž, s GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s. 26. ISBN tamtéž, s

12 pracovněprávní vztahy jsou typické tím, že jedné straně vzniká subjektivní právo vůči druhému subjektu, kterému na druhé straně vzniká subjektivní povinnost. Protože subjektivnímu právu jednoho subjektu odpovídá právní povinnost druhého subjektu a naopak, lze mluvit o pracovněprávních vztazích jako o vztazích synallagmatických Druhy pracovněprávních vztahů Rozlišujeme několik druhů pracovněprávních vztahů. Základním kritériem pro rozlišování právních vztahů na určité druhy je jejich objekt, tj. cíl, k němuž daný vztah směřuje. Podle tohoto kritéria můžeme pracovněprávní vztahy rozlišit na dvě základní skupiny: pracovněprávní vztahy individuální, které se týkají samotného výkonu závislé práce nebo otázek, jež s výkonem práce úzce souvisí pracovněprávní vztahy kolektivní, jejichž účelem je řešení konkrétních otázek mezi zaměstnavateli a reprezentanty zaměstnanců Dále lze rozlišit individuální pracovněprávní vztahy na: základní pracovněprávní vztahy odvozené pracovněprávní vztahy 14 Předmětem základních pracovněprávních vztahů je účast v pracovním procesu, při kterém dochází k výkonu závislé práce. V praxi jsou možné různé druhy účasti v pracovním procesu, protože výkon práce dosahuje rozdílné intenzity a subjekty potom mají specifická práva a povinnosti. Základní pracovněprávní vztahy proto dělíme ještě na: pracovní poměr, právní vztah založený dohodou o pracovní činnosti, právní vztah založený dohodou o provedení práce a služební poměr. 15 Základní pracovněprávní vztahy se zakládají smlouvou (dohodou), v případech stanovených zákonem může být pracovněprávní poměr založen se souhlasem zaměstnance též jednostranným pracovněprávním úkonem jmenováním. 16 Ke změně individuálního pracovněprávního vztahu dojde, pokud pracovní vztah trvá, ale mění se některý z jeho prvků a to subjekt nebo obsah, dojde tedy ke změně práv a povinností synallagmatický = vzájemně podmíněný. 14 GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s ISBN tamtéž, s BĚLINA M., et al. Zákoník práce. 2. vyd. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, s ISBN

13 Základní pracovněprávní vztahy zanikají např. uplynutím doby, dohodou účastníků, výpovědí, právní událostí (např. smrt zaměstnance či zaměstnavatele), nebo splněním (např. vykonáním sjednané práce u dohody o provedení práce). 18 Mezi odvozené pracovněprávní vztahy patří: právní vztahy na úseku zaměstnanosti, předsmluvní pracovněprávní vztahy, odpovědnostní pracovněprávní vztahy a kontrolní pracovněprávní vztahy (inspekce práce). 19 Někdy se můžeme setkat i s rozdělením, které rozlišuje ještě další právní vztahy účasti na závislé práci. Tato skupina právních vztahů je typická tím, že v jejím rámci můžeme rozlišovat jak prvky základních, tak prvky souvisejících pracovněprávních vztahů. Do této kategorie se zařazují např. pracovní vztahy justičních čekatelů, státních zástupců či zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu podle služebního zákona. Na tyto vztahy se vztahuje zákoník práce, pokud to stanoví zvláštní právní předpisy Prvky pracovněprávního vztahu Každý právní vztah je obecně charakterizován určitými prvky. Patří mezi ně subjekty, obsah a objekt Subjekt V pracovněprávním vztahu rozumíme subjektem účastníka, jenž představuje nositele vzájemných práv a povinností. Takovým účastníkem může být fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba jako zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání i zaměstnavatel a právnická osoba jako zaměstnavatel, odborová organizace či stát. Subjekty mohou vstupovat do pracovněprávních vztahů za předpokladu, že jsou nadány souhrnem určitých vlastností, který je označován jako právní subjektivita BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 4. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, s. 82. ISBN tamtéž, s GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s ISBN BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 4. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, s. 71. ISBN GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s ISBN

14 1.3.2 Obsah Obsahem rozumíme určitá práva a povinnosti, kterých samozřejmě může a zpravidla i bývá na každé straně vztahu více. Pro obecnou charakteristiku obsahu vztahů je nutno vycházet z ustanovení 326 zákoníku práce. Toto ustanovení odkazuje dále na ustanovení 494 ObčZ, podle kterého je ze závazku dlužník povinen něco dát ( dare ), konat ( facere ), zdržet se něčeho ( ommitere ) nebo něco strpět ( pati ) a na druhou stranu věřitel je oprávněn od něj něco požadovat. Tato charakteristika je typická pro soukromoprávní vztahy a taktéž pro individuální pracovněprávní vztahy. Pracovněprávní charakteristice obsahu odpovídá ustanovení 38 ZP, které vymezuje povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem. Na druhou stranu zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Kromě povinností, které jsou uvedeny v ustanovení 38 ZP, ukládají zaměstnavateli celou řadu povinností i další ustanovení ZP, popř. též zvláštní předpisy. 22 Z výše uvedeného vyplývá, že postavení stran se může střídat, poněvadž v pracovním poměru je zaměstnanec povinen něco konat - vykonávat práci, a zaměstnavatel má právo ji od zaměstnance vyžadovat. Taktéž ale zaměstnanec má právo konat práci podle pracovní smlouvy a zaměstnavatel je povinen mu takovou práci přidělovat Objekt Objektem je pak rozuměno samotné cílené chování účastníků. Jedná se o osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele za odměnu. Zaměstnanec se řídí pokyny zaměstnavatele, jde tedy o výkon práce v podřízenosti k zaměstnavateli BĚLINA M., et al. Zákoník práce. 2. vyd. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, s ISBN tamtéž, s tamtéž, s

15 1.4 Pracovněprávní subjektivita zaměstnance Obsah pracovněprávní subjektivity Pracovněprávní subjektivitu tvoří: způsobilost k právům a povinnostem, tzn. způsobilost mít práva a povinnosti, způsobilost k právním úkonům, která umožňuje nabývání práv a brát na sebe povinnosti, způsobilost k protiprávním úkonům, díky níž může subjekt nést odpovědnost za vlastní jednání, kterým došlo k porušení práva, způsobilost procesní, kterážto představuje schopnost samostatně jednat před orgánem příslušným rozhodovat ve sporech plynoucích z pracovněprávních vztahů Nabývání, omezení a zbavení pracovněprávní subjektivity Pracovněprávní subjektivita zaměstnance je upravena v ZP pro všechny druhy pracovněprávních vztahů (pro základní vztahy i odvozené, které jsou např. upravené ZoZ). Způsobilost k právům a povinnostem vzniká v den 15. narozenin bez omezení, 26 tj. počátkem (v 0:00 hod) toho dne, který svým číslem a měsícem odpovídá dni, kdy se fyzická osoba narodila. 27 Této způsobilosti nemůže být fyzická osoba zbavena, zaniká až smrtí. Fyzické osoby ve věku do 15 let nebo osoby, které jsou starší 15 let, ale nemají ještě dokončenou povinnou školní docházku, nemohou podle 2 odst. 6 ZP vykonávat práci. Den nástupu do práce nesmí být sjednán dříve, než osoba dokončí povinnou školní docházku (až fyzická osoba obdrží závěrečné školní vysvědčení). Způsobilost k právním úkonům zaměstnance může být omezena a zaměstnanec jí může být i zbaven (na základě rozhodnutí soudu). 28 V případě, že zaměstnanec není způsobilý k určitým právním úkonům, činí je jeho zástupce, nemůže ale za něj uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti. Omezení způsobilosti k právním úkonům se týká právního jednání, tzn. právních úkonů, protiprávních úkonů a procesních úkonů, nikoliv 25 GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s. 28. ISBN tamtéž, s BĚLINA M., et al.. Zákoník práce. 2. vyd. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, s. 27. ISBN Zbavení nebo omezení způsobilosti zaměstnance k právním úkonům se řídí ustanovením 10 občanského zákoníku. ObčZ, 6 odst

16 samotného výkonu práce, který osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům musí vykonávat jen osobně Biologický a společenský faktor Pro stanovení odchylné úpravy pro výkon práce pro mladé lidi jsou rozhodující zejména dva faktory: biologický, vycházející z požadavku, aby mladí lidé nebyli přetěžováni fyzicky namáhavými pracemi, které by mohly ohrozit zdravý vývoj jejich organismu, a faktor společenský, který respektuje skutečnost, že mladý člověk ještě nemá dostatečné životní zkušenosti, jež by mu umožnily správně se orientovat v některých důležitých otázkách a posoudit dosah jeho jednání. 30 Prací a biologickým faktorem v souvislosti se správnou polohou při výkonu práce se zabývá i Eva Dandová ve svém článku: Správná pracovní poloha vede ke zvýšení bezpečnosti práce mladistvých, snížení nemocnosti a úrazovosti žáků, studentů a mladistvých vůbec, neboť kromě bezpečnostně technických a zdravotně hygienických hledisek je nutno přihlížet i k hlediskům fyziologickým... Pracovní polohy požadované výrobními technologiemi, anebo některými nesprávně volenými a nepromyšlenými pracovními postupy, mohou mladý organismus značně poškodit. Jsou to zejména práce v předklonu, ve dřepu, časté stání na jedné noze, déletrvající práce s nataženýma rukama, jednostranné zatížení při přenášení břemen, ale i strnulá poloha nebo dlouhodobé stání. Pracovní polohy neměnné, statické a strnulé bez možnosti změn představují velká zdravotní rizika. 31 Z biologického hlediska není tělo mladého člověka schopno vykonávat práci v takovém rozsahu a efektivitě, jako organismus dospělého jedince, který už je plně vyvinut, proto si myslím, že stanovení odchylné úpravy pro výkon práce je z tohoto hlediska nutné. Z hlediska sociálního souhlasím, že mladý člověk nemá zpravidla dostatečný objektivní životní přehled a nadhled a zároveň není ani ekonomicky soběstačný, proto i z tohoto pohledu je odchylná úprava nezbytná. 29 GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s ISBN HŮRKA, P. et. al. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku. Olomouc : ANAG, s ISBN DANDOVÁ, E. Několik poznámek k praktickému vyučování, 2. část. RiS Řízení školy. 2010, č. 3, s. 11. ISSN

17 2 Ochrana dětí a mladistvých pracovníků a vývoj související právní úpravy 2.1 Příčiny a důsledky dětské práce ve světě Děti pracují hlavně z ekonomických důvodů. S prací dětí se můžeme setkat především v rozvojových státech. Společnost pro Fair Trade 32 uvádí ve svém programu Svět v nákupním košíku z roku 2008, 33 že na světě pracuje 15 % ze všech dětí ve věku 5 až 17 let, což znamená přibližně 218 miliónů dětských pracovníků, přičemž 95 % dětí je z rozvojových zemí. Odvětví, ve kterých děti nejčastěji pracují 34 průmysl zemědělství služby Podíl pracujících dívek a chlapců věkové rozmezí 5-17 let věkové rozmezí let chlapci dívky 32 více informací o společnosti na: Společnost pro Fair Trade [online]. Aktualizováno 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://www.fairtrade.cz/> 33 Hořká statistika [online]. Aktualizováno 2008 [cit ]. Dostupné z: <http://www.fairtrade.cz/files/texty/vzdelavani/kakao-horka-statistika.pdf >. 34 Hořká statistika [online]. Aktualizováno 2008 [cit ]. Dostupné z: <http://www.fairtrade.cz/files/texty/vzdelavani/kakao-horka-statistika.pdf >. 35 Hořká statistika [online]. Aktualizováno 2008 [cit ]. Dostupné z: <http://www.fairtrade.cz/files/texty/vzdelavani/kakao-horka-statistika.pdf >. 17

18 Růst počtu pracujících chlapců oproti dívkám se stoupajícím věkem může být způsoben i tím, že dívky více pracují v domácnosti. Tato práce není ve druhém grafu zachycena. Například v Indii je dětská práce velkým problémem. Podle odhadů pracuje v Indii v různých odvětvích něco přes šedesát milionů dětí. Z toho nejméně patnáct milionů odpracovává dluhy svých rodičů, a to třeba prací v dílně na zpracování hedvábí. 36 V mnoha zemích byla sice opatření proti dětské práci přijata, ale s obtížemi se aplikují v praxi. Jsou ale také státy, které se nesnaží bojovat proti dětské práci a spíše ji podporují, např. v Uzbekistánu děti pracují na státních bavlníkových plantážích. Na podzim nabízejí bavlníková pole v nížinách Střední Asie stejný obrázek. Z keřů bavlníku vyčnívají postavy školáků, kteří si tu odpracovávají svůj díl "pomoci národnímu hospodářství". Povinnost platí pro školáky od páté do desáté třídy, osvobozuje jen potvrzení od lékaře. 37 I v Etiopii, kde je průměrný věk obyvatelstva okolo 18 let, je dětská práce velký problém. Zástupkyně ministerstva školství Etiopie v roce 2008 Zaid Teelde říká: Je těžké zcela zrušit dětskou práci, zejména na venkově, kde jsou podmínky nejtěžší. Přinejmenším v krátkodobém horizontu je třeba s pomocí dětí počítat." 38 S nutností pracovního nasazení dětí ale přichází i velká negramotnost, která se v Etiopii odhaduje na 60 %. 39 Negramotnost dětí způsobuje, že v budoucnu budou s obtížemi hledat lepší práci. Tento začarovaný kruh nelze podle mého názoru jednoduše vyřešit. Ačkoliv se státy mnohdy snaží přijmout legislativu, která se pokouší potírat dětskou práci, reálná situace v zemi je jiná. Souvislost s nutnou prací mladých lidí a s chudobou je tu zcela zřejmá. Státní i mimostátní podpora různých vzdělávacích programů by do budoucna mohla přispět k lepšímu sociálnímu postavení. V Etiopii jsou propagována tzv. neformální vzdělávací centra, ve kterých jsou na děti kladeny menší nároky, než nároky tradičně požadované ve školství. Cílem těchto center je naučit děti alespoň číst a psát v režimu, který jim zároveň dovolí splnit si ostatní povinnosti - tj. odpracovat si na poli 36 GABRIELOVÁ, K. Skryto za krásou hedvábí. Rozvojovka [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.rozvojovka.cz/skryto-za-krasou-hedvabi_221_567.htm>. 37 VLACH, T. Bílé zlato místo školní lavice. Rozvojovka [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.rozvojovka.cz/bile-zlato-misto-skolni-lavice_221_340.htm>. 38 STRAKOVÁ, N., VONDRA, P. Etiopie si život bez dětské práce nedokáže představit. Aktuálně.cz [online]. Aktualizováno [cit ]. Dostupné z: <http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=620141>. 39 STRAKOVÁ, N., VONDRA, P. Etiopie si život bez dětské práce nedokáže představit. Aktuálně.cz [online]. Aktualizováno [cit ]. Dostupné z: <http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=620141>. 18

19 nebo doma, co je potřeba. 40 Je to jedno z řešení, které se snaží složitou situaci v rozvojových státech postupně zlepšit. V dnešní době žije na světě téměř čtvrt miliardy dětí, které z různých důvodů nemohou chodit do školy a místo školy pracují v nejrůznějších odvětvích, především v zemědělství. Na problém dětské práce upozorňuje evropská osvětová kampaň STOP dětské práci, je lepší chodit do školy, 41 kterou realizuje Člověk v tísni 42 spolu s partnery Alliance Mezi základní cíle této kampaně patří požadavek dosažení základního vzdělání pro všechny děti do roku 2015, a to za předpokladu, že budou odstraněny všechny formy dětské práce ve světě a děti budou mít možnost se řádně a plnohodnotně vzdělávat a podnítit korporace k společenské odpovědnosti a možnostem řešení problému dětské práce Vývoj právní úpravy týkající se práce mladých lidí Problémem dětské práce a práce mladistvých pracovníků se zabývaly světové organizace již od počátku 20. století, kdy přijímaly právní normy, kterými se snažily tento celosvětový problém vyřešit. Vlastní právní úpravu přijaly i organizace na území evropského kontinentu a jednotlivé státy. 2.3 Organizace spojených národů a její dokumenty Předchůdkyní Organizace spojených národů (United Nations Organization, dále jen OSN ) byla Společnost národů organizace koncipovaná v průběhu první světové války a ustavená v roce 1919 v rámci Versailleské smlouvy na podporu mezinárodní 40 STRAKOVÁ, N., VONDRA, P. Etiopie si život bez dětské práce nedokáže představit. Aktuálně.cz [online]. Aktualizováno [cit ]. Dostupné z: <http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=620141>. 41 Více na: Stop dětské práci [online]. Aktualizováno 2009 [cit ]. Dostupné z: <http://www.stopdetskepraci.cz/index.php?id=173> 42 Více o organizaci Člověk v tísni na: Člověk v tísni [online]. Aktualizováno 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://www.clovekvtisni.cz/.> 43 Více o organizaci Alliance 2015 na: Alliance 2015 [online]. Aktualizováno 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://www.alliance2015.org/>. 44 Stop dětské práci je - lepší chodit do školy. Člověk v tísni [online]. Aktualizováno [cit ]. Dostupné z: <http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=592>. 19

20 spolupráce a dosažení míru a bezpečnosti. V roce 1945 byla v San Franciscu vypracována Charta OSN, na základě které OSN vznikla. 45 OSN je největší politická mezinárodní mezivládní organizace. Z hlavních orgánů OSN má pro sociální oblast největší význam Hospodářská a sociální rada a z mezinárodních přidružených organizací je důležitá zejména Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization rozebrána podrobněji v podkapitole 2.4), Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) Základní dokumenty OSN reflektující potřebu ochrany dětí a mladistvých Prvním dokumentem, který se zabýval ochranou dětí, byla Ženevská deklarace práv dítěte, již v roce 1924 přijala Společnost národů. 47 Tato deklarace poprvé zakotvila skutečnost, že dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před narozením i po něm. 48 Po 24 letech byl přijat jeden z nejvýznamnějších dokumentů a to Všeobecná deklarace lidských práv, která reaguje na potřebu chránit mladé lidi v článku 25, kde je uvedeno, že dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc. 49 Tento nárok lze najít i v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech (dále jen MPOPP ) a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, které jsou oba závazné i pro Českou republiku. V druhém uvedeném paktu je uvedeno že: Zvláštní opatření by měla být činěna pro ochranu a pomoc všem dětem a mládeži bez jakékoli diskriminace na základě rodinného původu nebo jiných podmínek. Děti a mládež by měly být ochraňovány před hospodářským a sociálním vykořisťováním. Jejich zaměstnávání prací, která by škodila jejich morálce nebo zdraví nebo byla nebezpečná jejich životu nebo by mohla brzdit jejich normální vývoj, by měla být trestná podle zákona. Státy by měly také stanovit věkovou hranici, pod kterou by dětská námezdní práce měla být zakázána 45 O OSN. Informační centrum OSN v Praze [online]. Aktualizováno 2005 [cit ]. Dostupné z: < 46 BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 4. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, s. 44. ISBN Společnost národů byla v roce 1946 nahrazena OSN. 48 Deklarace práv dítěte. Informační centrum vlády ČR [online]. Aktualizováno [cit ]. Dostupné z: < 560/>. 49 Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948, uveřejněná ve Vybraných deklarací Valného shromáždění OSN pod č. 1/1948, čl. 25 odst