Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor: Právo Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení DIPLOMOVÁ PRÁCE Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců Zdeňka Novotná 2010/2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. Zdeňka Novotná 2

3 Poděkování Touto cestou bych chtěla poděkovat JUDr. Janě Zachovalové, Ph.D. za její metodické vedení, konstruktivní připomínky, vstřícnost a ochotu při zpracování této diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat své rodině a blízkým za podporu během celého mého studia. 3

4 Obsah Úvod Pracovní právo a jeho normy upravující základní instituty Závislá práce Pracovněprávní vztahy Druhy pracovněprávních vztahů Prvky pracovněprávního vztahu Subjekt Obsah Objekt Pracovněprávní subjektivita zaměstnance Obsah pracovněprávní subjektivity Nabývání, omezení a zbavení pracovněprávní subjektivity Biologický a společenský faktor Ochrana dětí a mladistvých pracovníků a vývoj související právní úpravy Příčiny a důsledky dětské práce ve světě Vývoj právní úpravy týkající se práce mladých lidí Organizace spojených národů a její dokumenty Základní dokumenty OSN reflektující potřebu ochrany dětí a mladistvých Úmluva o právech dítěte Mezinárodní organizace práce a její dokumenty Lékařská vyšetření Nejnižší věk pro vstup do zaměstnání Zákaz práce v noci, práce v podzemí Úmluva o zákazu a okamžitém odstranění nejhorších forem dětské práce Evropská právní úprava Rada Evropy Evropská společenství resp. Evropská unie Česká právní úprava Vývoj právní úpravy Současná právní úprava Slovenská úprava Vymezení pojmu děti a mladiství Mezinárodní a evropská úprava Česká a slovenská úprava Srovnání

5 3 Pracovní činnost dětí Směrnice Rady 94/33 ES o ochraně mladistvých pracovníků Kulturní a obdobná činnost Podmínky pro pracovní činnost dětí Zákaz určitých činností Pracovní doba, doba odpočinku a přestávky v práci Pracovní činnost dětí a česká právní úprava Splnění povinné školní docházky Práce dětí podle zákona o zaměstnanosti Použití zákoníku práce a zákona BOZP Povolování výkonu činnosti dítěte Obsah žádosti o povolení Povolení Smlouvy uzavřené podle jiných právních předpisů Doba výkonu činnosti a doba odpočinku Zákaz práce v noci Náhrada škody Řízení o zákazu výkonu činnosti dítěte Pracovní činnost dětí a slovenská právní úprava Charakter pracovní činnosti dítěte Povolení Srovnání Zaměstnávání mladistvých Směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků Pracovní doba, doba odpočinku a přestávky v práci Noční práce Práce mladistvých zaměstnanců v případě zásahu vyšší moci Pracovní podmínky mladistvých a česká právní úprava Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců v zákoníku práce Odpovědnost mladistvého zaměstnance za škodu Pracovní doba, přestávky v práci a doba odpočinku Přiměřená práce Zákaz práce přesčas a v noci Zakázané práce pro mladistvé zaměstnance Povinnost zaměstnavatele poskytnout jinou přiměřenou práci Seznam mladistvých zaměstnanců Lékařská vyšetření

6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Praktické vyučování Odměňování za práci odvedenou během praktického vyučování Způsobená nebo utrpěná škoda během teoretického a praktického vyučování Charakter vykonávané práce Odborná praxe absolventů škol Pracovní podmínky mladistvých a slovenská právní úprava Pracovní smlouva s žákem střední odborné školy nebo s žákem učiliště Dohoda o brigádnické práci studentů Srovnání Závěr Resumé Seznam použité literatury Seznam použitých právních předpisů Seznam použitých zkratek Seznam příloh

7 Úvod Vybrala jsem si téma Pracovní činnost dětí a pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců, protože se jedná o velice zajímavou oblast pracovního práva, která pro mne má význam nejen z hlediska teoretického, ale i proto, že se s ní setkávám ve svém pracovním životě. Cílem této práce je analyzovat českou právní úpravu pracovní činností dětí a pracovních podmínek mladistvých zaměstnanců z hlediska historického vývoje, ale také z pohledu středoevropské země, jež je členem mnoha organizací, které mají na formování české právní úpravy velký vliv. Existuje jen málo států, které mají ve své právní kultuře tolik společných rysů jako Česká republika a Slovenská republika, proto jsem se rozhodla této skutečnosti využít a meritem této diplomové práci učinit srovnání právní úpravy těchto dvou států, která vychází ze stejných kořenů, ale od roku 1993 se začíná více a více odlišovat. Otázkou je, nakolik se právní řády v úpravě jednotlivých institutů v dnešní době shodují či různí. Najít odpověď na tuto otázku je dalším cílem této diplomové práce. Při zpracování diplomové práce používám hlavně deskriptivní metodu, na kterou plynule navazuje metoda analýzy. V částech, kde je rozebrán historický vývoj právních dokumentů, používám metodu historicky analytickou. Protože cílem diplomové práce je srovnat jednotlivé právní úpravy, další metodou je komparace. V dílčích částech diplomové práce chci nastínit účel jednotlivých právních úprav, proto používám i metodu teleologickou. Vzhledem k velkému rozsahu tématu práce jsem se rozhodla, že uvedu v jednotlivých částech pouze nejdůležitější instituty, které nebudu dopodrobna rozebírat, protože by to mohlo vést i k znepřehlednění této práce. V rámci vypracování diplomové práce budu vycházet zejména z odborné literatury v kontextu s právními předpisy a doplňkově použiji internetové zdroje, zejména v podkapitole věnující se příčinám a důsledkům dětské práce. Dále budu pracovat s články a soudními rozhodnutími. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první z nich vysvětlím základní pojmy a instituty pracovního práva, které se objeví v dalších kapitolách. Jaká je povaha pracovního práva a jeho norem, úprava výkonu závislé práce, pracovněprávních vztahů a jeho prvků? Na tyto otázky v této části stručně odpovím, protože jsou základním rámcem pro zpracovávanou tématiku. Klíčovou částí první kapitoly je pasáž, která se 7

8 věnuje pracovněprávní subjektivitě zaměstnance, protože bez pracovněprávní subjektivity nelze vykonávat závislou práci. Proč vůbec pro děti a mladistvé existuje speciální úprava? Na závěr první kapitoly uvádím faktory ovlivňující stanovení odchylné úpravy. Právní úprava práce dětí a mladistvých se v průběhu času měnila, a proto bude ve druhé kapitole naznačen její vývoj. Nejdříve nastíním, jaké příčiny a posléze i důsledky může dětská práce mít, především z hlediska zanedbávaní vzdělávání. Protože již na počátku 20. století byla dětská práce chápána jako velký problém, začaly vznikat nejen v rámci celosvětových organizací (např. Organizace spojených národů) právní dokumenty, které se snažily pro děti zakotvit určité standardy, v podobě speciálních pracovních podmínek. Přehled nejzákladnějších právních dokumentů, které ovlivnily i vývoj právní úpravy v České republice, protože mnohé z nich Česká republika (resp. Československá republika) ratifikovala, uvedu ve stručném přehledu. Kdo je vůbec dítě a kdo mladistvý? Můžeme se setkat s různým chápáním a vymezením těchto pojmů, proto v závěru druhé kapitoly rozeberu ustanovení nejzákladnějších právních dokumentů vysvětlující tuto problematiku. Práce dětí je obecně zakázána. Dítě nemá pracovněprávní subjektivitu, proto nemůže vykonávat závislou práci podle ZP. Dítě se může věnovat pouze výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti. Výkon takovéto činnosti ale není výkonem práce podle zákoníku práce (dále také ZP ), 1 proto je nutné rozlišit pracovní činnost dětí, která je upravena v zákoně o zaměstnanosti (dále také ZoZ ) 2 a výkon závislé práce podle ZP. Pro pracovní činnost dětí platí řada zvláštních podmínek. Je to hlavně z hlediska ochrany jejich zdraví a fyzického a rozumového vývoje. Podrobněji se těmito podmínkami budu zabývat ve třetí kapitole a zároveň se budu snažit analyzovat, zda je česká právní úprava v souladu s právem Evropské unie a zda i slovenská právní úprava vychází ze stejných premis. V poslední kapitole se dostanu k výkonu práce mladistvými zaměstnanci. Instituty popsané v první kapitole, které nebyly použity pro výklad pracovní činnosti dětí, se na mladistvé zaměstnance vztahují, protože ten již má pracovněprávní subjektivitu a může být účastníkem pracovněprávního vztahu při výkonu závislé práce. Ač jsou mladiství již fyzicky a rozumově vyspělejší než děti, je třeba, aby i pro ně platila speciální právní úprava, která bude chránit jejich zdraví a vývoj, v mnohých 1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZP ). 2 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZoZ ). 8

9 bodech odlišná od právní úpravy určené pro dospělé zaměstnance. Právo Evropské unie utváří rámec, podle kterého by členské státy měly upravit své právní předpisy týkající se výkonu práce mladistvými zaměstnanci. Je česká úprava harmonizována s evropskou? Další otázkou bude, zda podle slovenské právní úpravy mají mladiství zaměstnanci stejné či rozdílné podmínky při výkonu práce. V závěru diplomové práce provedu zhodnocení současné právní úpravy de lege lata a navrhnu úpravu de lege ferenda. Diplomová práce vychází z právní úpravy platné k 1. březnu

10 1 Pracovní právo a jeho normy upravující základní instituty Nejdůležitější a nejzákladnější normou je ZP, který upravuje pracovněprávní vztahy. Pracovní právo historicky vzniklo za tím účelem, aby chránilo slabší stranu pracovního vztahu. Vedle ochranné funkce hraje nezanedbatelnou roli i organizační funkce, protože pracovní právo vytváří rámec a podmínky, za nichž se uskutečňuje výkon závislé práce. Dřívější zákoník práce z roku měl výrazně kogentní povahu a byl postaven na zásadě co není dovoleno, je zakázáno. Změna ekonomických a společenských podmínek vyvolala potřebu změny povahy zákoníku práce ve smyslu liberalizace pracovněprávních vztahů a úpravy na základě opačné zásady co není zakázáno, je dovoleno. Nově zvolená koncepce odpovídá charakteru soukromoprávnímu a rozšiřuje smluvní volnost účastníků, přesto můžeme v ZP naleznout některá ustanovení, která mají kogentní charakter, což vyplývá především z ustanovení 2 odst. 1, 2 a 3 ve spojení s 363 odst. 1 ZP. 4 Ze vztahů pracovního práva a jiných právních odvětví je nejdůležitější vztah ZP k občanskému zákoníku (dále také ObčZ ). 5 Zrušením 4 Ústavní soud 6 zrušil delegační princip ve vztahu zákoníku práce a občanského zákoníku a nahradil jej tradičním principem subsidiarity. To znamená, že ustanovení občanského práva jako obecná část soukromého práva se uplatní všude tam, kde zákoník práce jako zvláštní část soukromého práva nemá svou speciální právní úpravu Závislá práce Aby se o práci dalo mluvit jako o předmětu pracovního práva, musí splňovat určité charakteristiky. Jednak musí jít o práci, která je vykonávána jako lidská opakující se činnost, svobodně, ale zároveň závisle a nesamostatně. Pracovní proces je organizován 3 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce ve znění platném do BĚLINA M., et al.. Zákoník práce. 2. vyd. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, s ISBN Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také ObčZ ). 6 Nález Ústavního soudu Pl. 83/06 ze dne , ve Sbírce zákonů publikován pod č. 116/ BĚLINA M., et al.. Zákoník práce. 2. vyd. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, s. 21. ISBN

11 zaměstnavatelem, který nese náklady a výrobní a hospodářské riziko vykonávané práce. Zaměstnanec je na druhé straně osobně závislý na pokynech zaměstnavatele. Nejedná se ale o závislost neomezenou. Zaměstnanec není povinen pro zaměstnavatele vykonávat jakoukoliv práci, jeho povinnosti jsou určeny tím, jak je vymezen druh a místo výkonu práce v pracovní smlouvě, příp. pracovními podmínkami. Dále musí být práce námezdní a úplatná, vykonávána pro jiného a zaměstnanec ji musí vykonávat osobně. 8 Závislá práce je definovaná v ZP v ustanovení 2 odst. 4 a 5. Jednoznačné definování závislé práce přímo v zákoníku práce a vazba výkonu závislé práce výlučně na pracovněprávní vztahy umožňuje mnohem šířeji využívat obchodněprávních a občanskoprávních vztahů i při plnění tzv. běžných úkolů zaměstnavatele, které vyplývají z předmětu činnosti zaměstnavatelů (například smlouvy o dílo, příkazní smlouvy, nepojmenované smlouvy apod.). 9 Za předpokladu, že se nejedná o výkon závislé práce, není nutné, aby fyzická osoba byla zaměstnána v pracovněprávním vztahu, což je pro zaměstnavatele výhodné (např. nemusí odvádět za osobu daně, nemocenské a zdravotní pojištění). Rozhodujícím faktorem pro určení, zda jde, či nejde o výkon závislé práce (čili zda se bude, či nebude aplikovat zákoník práce), je především skutečnost, zda tato práce je vykonávána na ekonomickou a právní odpovědnost zadavatele (zaměstnavatele), či na základě vlastní odpovědnosti za výsledek dodavatele prací či služeb Pracovněprávní vztahy Právním vztahem obecná teorie práva rozumí právem regulovaný společenský vztah mezi subjekty, kteří jsou nositelé vzájemných práv a povinností. 11 Obecné vymezení právního vztahu lze použít i při definování pracovněprávního vztahu: Pracovněprávními vztahy jsou proto právem regulované společenské vztahy, které vznikají mezi subjekty v souvislosti s jejich účastí v pracovním procesu, a jejich účastníci jsou nositelé vzájemných subjektivních práv a povinností. 12 Závazkové 8 GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s ISBN JAKUBKA, J. Zákoník práce 2010 v praxi: Kompletní průvodce s řešením problémů. Praha : Grada, s. 21. ISBN tamtéž, s GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s. 26. ISBN tamtéž, s

12 pracovněprávní vztahy jsou typické tím, že jedné straně vzniká subjektivní právo vůči druhému subjektu, kterému na druhé straně vzniká subjektivní povinnost. Protože subjektivnímu právu jednoho subjektu odpovídá právní povinnost druhého subjektu a naopak, lze mluvit o pracovněprávních vztazích jako o vztazích synallagmatických Druhy pracovněprávních vztahů Rozlišujeme několik druhů pracovněprávních vztahů. Základním kritériem pro rozlišování právních vztahů na určité druhy je jejich objekt, tj. cíl, k němuž daný vztah směřuje. Podle tohoto kritéria můžeme pracovněprávní vztahy rozlišit na dvě základní skupiny: pracovněprávní vztahy individuální, které se týkají samotného výkonu závislé práce nebo otázek, jež s výkonem práce úzce souvisí pracovněprávní vztahy kolektivní, jejichž účelem je řešení konkrétních otázek mezi zaměstnavateli a reprezentanty zaměstnanců Dále lze rozlišit individuální pracovněprávní vztahy na: základní pracovněprávní vztahy odvozené pracovněprávní vztahy 14 Předmětem základních pracovněprávních vztahů je účast v pracovním procesu, při kterém dochází k výkonu závislé práce. V praxi jsou možné různé druhy účasti v pracovním procesu, protože výkon práce dosahuje rozdílné intenzity a subjekty potom mají specifická práva a povinnosti. Základní pracovněprávní vztahy proto dělíme ještě na: pracovní poměr, právní vztah založený dohodou o pracovní činnosti, právní vztah založený dohodou o provedení práce a služební poměr. 15 Základní pracovněprávní vztahy se zakládají smlouvou (dohodou), v případech stanovených zákonem může být pracovněprávní poměr založen se souhlasem zaměstnance též jednostranným pracovněprávním úkonem jmenováním. 16 Ke změně individuálního pracovněprávního vztahu dojde, pokud pracovní vztah trvá, ale mění se některý z jeho prvků a to subjekt nebo obsah, dojde tedy ke změně práv a povinností synallagmatický = vzájemně podmíněný. 14 GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s ISBN tamtéž, s BĚLINA M., et al. Zákoník práce. 2. vyd. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, s ISBN

13 Základní pracovněprávní vztahy zanikají např. uplynutím doby, dohodou účastníků, výpovědí, právní událostí (např. smrt zaměstnance či zaměstnavatele), nebo splněním (např. vykonáním sjednané práce u dohody o provedení práce). 18 Mezi odvozené pracovněprávní vztahy patří: právní vztahy na úseku zaměstnanosti, předsmluvní pracovněprávní vztahy, odpovědnostní pracovněprávní vztahy a kontrolní pracovněprávní vztahy (inspekce práce). 19 Někdy se můžeme setkat i s rozdělením, které rozlišuje ještě další právní vztahy účasti na závislé práci. Tato skupina právních vztahů je typická tím, že v jejím rámci můžeme rozlišovat jak prvky základních, tak prvky souvisejících pracovněprávních vztahů. Do této kategorie se zařazují např. pracovní vztahy justičních čekatelů, státních zástupců či zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu podle služebního zákona. Na tyto vztahy se vztahuje zákoník práce, pokud to stanoví zvláštní právní předpisy Prvky pracovněprávního vztahu Každý právní vztah je obecně charakterizován určitými prvky. Patří mezi ně subjekty, obsah a objekt Subjekt V pracovněprávním vztahu rozumíme subjektem účastníka, jenž představuje nositele vzájemných práv a povinností. Takovým účastníkem může být fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba jako zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání i zaměstnavatel a právnická osoba jako zaměstnavatel, odborová organizace či stát. Subjekty mohou vstupovat do pracovněprávních vztahů za předpokladu, že jsou nadány souhrnem určitých vlastností, který je označován jako právní subjektivita BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 4. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, s. 82. ISBN tamtéž, s GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s ISBN BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 4. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, s. 71. ISBN GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s ISBN

14 1.3.2 Obsah Obsahem rozumíme určitá práva a povinnosti, kterých samozřejmě může a zpravidla i bývá na každé straně vztahu více. Pro obecnou charakteristiku obsahu vztahů je nutno vycházet z ustanovení 326 zákoníku práce. Toto ustanovení odkazuje dále na ustanovení 494 ObčZ, podle kterého je ze závazku dlužník povinen něco dát ( dare ), konat ( facere ), zdržet se něčeho ( ommitere ) nebo něco strpět ( pati ) a na druhou stranu věřitel je oprávněn od něj něco požadovat. Tato charakteristika je typická pro soukromoprávní vztahy a taktéž pro individuální pracovněprávní vztahy. Pracovněprávní charakteristice obsahu odpovídá ustanovení 38 ZP, které vymezuje povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem. Na druhou stranu zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Kromě povinností, které jsou uvedeny v ustanovení 38 ZP, ukládají zaměstnavateli celou řadu povinností i další ustanovení ZP, popř. též zvláštní předpisy. 22 Z výše uvedeného vyplývá, že postavení stran se může střídat, poněvadž v pracovním poměru je zaměstnanec povinen něco konat - vykonávat práci, a zaměstnavatel má právo ji od zaměstnance vyžadovat. Taktéž ale zaměstnanec má právo konat práci podle pracovní smlouvy a zaměstnavatel je povinen mu takovou práci přidělovat Objekt Objektem je pak rozuměno samotné cílené chování účastníků. Jedná se o osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele za odměnu. Zaměstnanec se řídí pokyny zaměstnavatele, jde tedy o výkon práce v podřízenosti k zaměstnavateli BĚLINA M., et al. Zákoník práce. 2. vyd. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, s ISBN tamtéž, s tamtéž, s

15 1.4 Pracovněprávní subjektivita zaměstnance Obsah pracovněprávní subjektivity Pracovněprávní subjektivitu tvoří: způsobilost k právům a povinnostem, tzn. způsobilost mít práva a povinnosti, způsobilost k právním úkonům, která umožňuje nabývání práv a brát na sebe povinnosti, způsobilost k protiprávním úkonům, díky níž může subjekt nést odpovědnost za vlastní jednání, kterým došlo k porušení práva, způsobilost procesní, kterážto představuje schopnost samostatně jednat před orgánem příslušným rozhodovat ve sporech plynoucích z pracovněprávních vztahů Nabývání, omezení a zbavení pracovněprávní subjektivity Pracovněprávní subjektivita zaměstnance je upravena v ZP pro všechny druhy pracovněprávních vztahů (pro základní vztahy i odvozené, které jsou např. upravené ZoZ). Způsobilost k právům a povinnostem vzniká v den 15. narozenin bez omezení, 26 tj. počátkem (v 0:00 hod) toho dne, který svým číslem a měsícem odpovídá dni, kdy se fyzická osoba narodila. 27 Této způsobilosti nemůže být fyzická osoba zbavena, zaniká až smrtí. Fyzické osoby ve věku do 15 let nebo osoby, které jsou starší 15 let, ale nemají ještě dokončenou povinnou školní docházku, nemohou podle 2 odst. 6 ZP vykonávat práci. Den nástupu do práce nesmí být sjednán dříve, než osoba dokončí povinnou školní docházku (až fyzická osoba obdrží závěrečné školní vysvědčení). Způsobilost k právním úkonům zaměstnance může být omezena a zaměstnanec jí může být i zbaven (na základě rozhodnutí soudu). 28 V případě, že zaměstnanec není způsobilý k určitým právním úkonům, činí je jeho zástupce, nemůže ale za něj uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti. Omezení způsobilosti k právním úkonům se týká právního jednání, tzn. právních úkonů, protiprávních úkonů a procesních úkonů, nikoliv 25 GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s. 28. ISBN tamtéž, s BĚLINA M., et al.. Zákoník práce. 2. vyd. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, s. 27. ISBN Zbavení nebo omezení způsobilosti zaměstnance k právním úkonům se řídí ustanovením 10 občanského zákoníku. ObčZ, 6 odst

16 samotného výkonu práce, který osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům musí vykonávat jen osobně Biologický a společenský faktor Pro stanovení odchylné úpravy pro výkon práce pro mladé lidi jsou rozhodující zejména dva faktory: biologický, vycházející z požadavku, aby mladí lidé nebyli přetěžováni fyzicky namáhavými pracemi, které by mohly ohrozit zdravý vývoj jejich organismu, a faktor společenský, který respektuje skutečnost, že mladý člověk ještě nemá dostatečné životní zkušenosti, jež by mu umožnily správně se orientovat v některých důležitých otázkách a posoudit dosah jeho jednání. 30 Prací a biologickým faktorem v souvislosti se správnou polohou při výkonu práce se zabývá i Eva Dandová ve svém článku: Správná pracovní poloha vede ke zvýšení bezpečnosti práce mladistvých, snížení nemocnosti a úrazovosti žáků, studentů a mladistvých vůbec, neboť kromě bezpečnostně technických a zdravotně hygienických hledisek je nutno přihlížet i k hlediskům fyziologickým... Pracovní polohy požadované výrobními technologiemi, anebo některými nesprávně volenými a nepromyšlenými pracovními postupy, mohou mladý organismus značně poškodit. Jsou to zejména práce v předklonu, ve dřepu, časté stání na jedné noze, déletrvající práce s nataženýma rukama, jednostranné zatížení při přenášení břemen, ale i strnulá poloha nebo dlouhodobé stání. Pracovní polohy neměnné, statické a strnulé bez možnosti změn představují velká zdravotní rizika. 31 Z biologického hlediska není tělo mladého člověka schopno vykonávat práci v takovém rozsahu a efektivitě, jako organismus dospělého jedince, který už je plně vyvinut, proto si myslím, že stanovení odchylné úpravy pro výkon práce je z tohoto hlediska nutné. Z hlediska sociálního souhlasím, že mladý člověk nemá zpravidla dostatečný objektivní životní přehled a nadhled a zároveň není ani ekonomicky soběstačný, proto i z tohoto pohledu je odchylná úprava nezbytná. 29 GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s ISBN HŮRKA, P. et. al. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku. Olomouc : ANAG, s ISBN DANDOVÁ, E. Několik poznámek k praktickému vyučování, 2. část. RiS Řízení školy. 2010, č. 3, s. 11. ISSN

17 2 Ochrana dětí a mladistvých pracovníků a vývoj související právní úpravy 2.1 Příčiny a důsledky dětské práce ve světě Děti pracují hlavně z ekonomických důvodů. S prací dětí se můžeme setkat především v rozvojových státech. Společnost pro Fair Trade 32 uvádí ve svém programu Svět v nákupním košíku z roku 2008, 33 že na světě pracuje 15 % ze všech dětí ve věku 5 až 17 let, což znamená přibližně 218 miliónů dětských pracovníků, přičemž 95 % dětí je z rozvojových zemí. Odvětví, ve kterých děti nejčastěji pracují 34 průmysl zemědělství služby Podíl pracujících dívek a chlapců věkové rozmezí 5-17 let věkové rozmezí let chlapci dívky 32 více informací o společnosti na: Společnost pro Fair Trade [online]. Aktualizováno 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://www.fairtrade.cz/> 33 Hořká statistika [online]. Aktualizováno 2008 [cit ]. Dostupné z: <http://www.fairtrade.cz/files/texty/vzdelavani/kakao-horka-statistika.pdf >. 34 Hořká statistika [online]. Aktualizováno 2008 [cit ]. Dostupné z: <http://www.fairtrade.cz/files/texty/vzdelavani/kakao-horka-statistika.pdf >. 35 Hořká statistika [online]. Aktualizováno 2008 [cit ]. Dostupné z: <http://www.fairtrade.cz/files/texty/vzdelavani/kakao-horka-statistika.pdf >. 17

18 Růst počtu pracujících chlapců oproti dívkám se stoupajícím věkem může být způsoben i tím, že dívky více pracují v domácnosti. Tato práce není ve druhém grafu zachycena. Například v Indii je dětská práce velkým problémem. Podle odhadů pracuje v Indii v různých odvětvích něco přes šedesát milionů dětí. Z toho nejméně patnáct milionů odpracovává dluhy svých rodičů, a to třeba prací v dílně na zpracování hedvábí. 36 V mnoha zemích byla sice opatření proti dětské práci přijata, ale s obtížemi se aplikují v praxi. Jsou ale také státy, které se nesnaží bojovat proti dětské práci a spíše ji podporují, např. v Uzbekistánu děti pracují na státních bavlníkových plantážích. Na podzim nabízejí bavlníková pole v nížinách Střední Asie stejný obrázek. Z keřů bavlníku vyčnívají postavy školáků, kteří si tu odpracovávají svůj díl "pomoci národnímu hospodářství". Povinnost platí pro školáky od páté do desáté třídy, osvobozuje jen potvrzení od lékaře. 37 I v Etiopii, kde je průměrný věk obyvatelstva okolo 18 let, je dětská práce velký problém. Zástupkyně ministerstva školství Etiopie v roce 2008 Zaid Teelde říká: Je těžké zcela zrušit dětskou práci, zejména na venkově, kde jsou podmínky nejtěžší. Přinejmenším v krátkodobém horizontu je třeba s pomocí dětí počítat." 38 S nutností pracovního nasazení dětí ale přichází i velká negramotnost, která se v Etiopii odhaduje na 60 %. 39 Negramotnost dětí způsobuje, že v budoucnu budou s obtížemi hledat lepší práci. Tento začarovaný kruh nelze podle mého názoru jednoduše vyřešit. Ačkoliv se státy mnohdy snaží přijmout legislativu, která se pokouší potírat dětskou práci, reálná situace v zemi je jiná. Souvislost s nutnou prací mladých lidí a s chudobou je tu zcela zřejmá. Státní i mimostátní podpora různých vzdělávacích programů by do budoucna mohla přispět k lepšímu sociálnímu postavení. V Etiopii jsou propagována tzv. neformální vzdělávací centra, ve kterých jsou na děti kladeny menší nároky, než nároky tradičně požadované ve školství. Cílem těchto center je naučit děti alespoň číst a psát v režimu, který jim zároveň dovolí splnit si ostatní povinnosti - tj. odpracovat si na poli 36 GABRIELOVÁ, K. Skryto za krásou hedvábí. Rozvojovka [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.rozvojovka.cz/skryto-za-krasou-hedvabi_221_567.htm>. 37 VLACH, T. Bílé zlato místo školní lavice. Rozvojovka [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.rozvojovka.cz/bile-zlato-misto-skolni-lavice_221_340.htm>. 38 STRAKOVÁ, N., VONDRA, P. Etiopie si život bez dětské práce nedokáže představit. Aktuálně.cz [online]. Aktualizováno [cit ]. Dostupné z: <http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=620141>. 39 STRAKOVÁ, N., VONDRA, P. Etiopie si život bez dětské práce nedokáže představit. Aktuálně.cz [online]. Aktualizováno [cit ]. Dostupné z: <http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=620141>. 18

19 nebo doma, co je potřeba. 40 Je to jedno z řešení, které se snaží složitou situaci v rozvojových státech postupně zlepšit. V dnešní době žije na světě téměř čtvrt miliardy dětí, které z různých důvodů nemohou chodit do školy a místo školy pracují v nejrůznějších odvětvích, především v zemědělství. Na problém dětské práce upozorňuje evropská osvětová kampaň STOP dětské práci, je lepší chodit do školy, 41 kterou realizuje Člověk v tísni 42 spolu s partnery Alliance Mezi základní cíle této kampaně patří požadavek dosažení základního vzdělání pro všechny děti do roku 2015, a to za předpokladu, že budou odstraněny všechny formy dětské práce ve světě a děti budou mít možnost se řádně a plnohodnotně vzdělávat a podnítit korporace k společenské odpovědnosti a možnostem řešení problému dětské práce Vývoj právní úpravy týkající se práce mladých lidí Problémem dětské práce a práce mladistvých pracovníků se zabývaly světové organizace již od počátku 20. století, kdy přijímaly právní normy, kterými se snažily tento celosvětový problém vyřešit. Vlastní právní úpravu přijaly i organizace na území evropského kontinentu a jednotlivé státy. 2.3 Organizace spojených národů a její dokumenty Předchůdkyní Organizace spojených národů (United Nations Organization, dále jen OSN ) byla Společnost národů organizace koncipovaná v průběhu první světové války a ustavená v roce 1919 v rámci Versailleské smlouvy na podporu mezinárodní 40 STRAKOVÁ, N., VONDRA, P. Etiopie si život bez dětské práce nedokáže představit. Aktuálně.cz [online]. Aktualizováno [cit ]. Dostupné z: <http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=620141>. 41 Více na: Stop dětské práci [online]. Aktualizováno 2009 [cit ]. Dostupné z: <http://www.stopdetskepraci.cz/index.php?id=173> 42 Více o organizaci Člověk v tísni na: Člověk v tísni [online]. Aktualizováno 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://www.clovekvtisni.cz/.> 43 Více o organizaci Alliance 2015 na: Alliance 2015 [online]. Aktualizováno 2011 [cit ]. Dostupné z: <http://www.alliance2015.org/>. 44 Stop dětské práci je - lepší chodit do školy. Člověk v tísni [online]. Aktualizováno [cit ]. Dostupné z: <http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=592>. 19

20 spolupráce a dosažení míru a bezpečnosti. V roce 1945 byla v San Franciscu vypracována Charta OSN, na základě které OSN vznikla. 45 OSN je největší politická mezinárodní mezivládní organizace. Z hlavních orgánů OSN má pro sociální oblast největší význam Hospodářská a sociální rada a z mezinárodních přidružených organizací je důležitá zejména Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization rozebrána podrobněji v podkapitole 2.4), Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) Základní dokumenty OSN reflektující potřebu ochrany dětí a mladistvých Prvním dokumentem, který se zabýval ochranou dětí, byla Ženevská deklarace práv dítěte, již v roce 1924 přijala Společnost národů. 47 Tato deklarace poprvé zakotvila skutečnost, že dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před narozením i po něm. 48 Po 24 letech byl přijat jeden z nejvýznamnějších dokumentů a to Všeobecná deklarace lidských práv, která reaguje na potřebu chránit mladé lidi v článku 25, kde je uvedeno, že dětství má nárok na zvláštní péči a pomoc. 49 Tento nárok lze najít i v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech (dále jen MPOPP ) a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, které jsou oba závazné i pro Českou republiku. V druhém uvedeném paktu je uvedeno že: Zvláštní opatření by měla být činěna pro ochranu a pomoc všem dětem a mládeži bez jakékoli diskriminace na základě rodinného původu nebo jiných podmínek. Děti a mládež by měly být ochraňovány před hospodářským a sociálním vykořisťováním. Jejich zaměstnávání prací, která by škodila jejich morálce nebo zdraví nebo byla nebezpečná jejich životu nebo by mohla brzdit jejich normální vývoj, by měla být trestná podle zákona. Státy by měly také stanovit věkovou hranici, pod kterou by dětská námezdní práce měla být zakázána 45 O OSN. Informační centrum OSN v Praze [online]. Aktualizováno 2005 [cit ]. Dostupné z: < 46 BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 4. přeprac. vyd. Praha : C. H. Beck, s. 44. ISBN Společnost národů byla v roce 1946 nahrazena OSN. 48 Deklarace práv dítěte. Informační centrum vlády ČR [online]. Aktualizováno [cit ]. Dostupné z: < 560/>. 49 Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948, uveřejněná ve Vybraných deklarací Valného shromáždění OSN pod č. 1/1948, čl. 25 odst

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 24/2008 Sb.m.s. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, 1973 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná Správní radou Mezinárodního úřadu práce

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Pracovní právo a jeho obecné vymezení

Pracovní právo a jeho obecné vymezení 1 Pracovní právo a jeho obecné vymezení Pracovní právo je právním odvětvím, které upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci při výkonu práce a některé další vztahy. Základní znaky pracovněprávních

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

1. Základní pojmy pracovního práva:

1. Základní pojmy pracovního práva: Základní pojmy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985 144/1988 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 160 o statistikách práce, 1985 Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství DOPADOVÁ STUDIE č.15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Studie č. 15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Zpracoval: Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. Ing. Naděžda

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012

SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012 SOKRATES Teorie práva - letní semestr 2012 7. cvičení: Pojmové znaky právního vztahu Pojmové znaky právního vztahu, subjekty, objekty a obsah právního vztahu. a. Subjekty právních vztahů b. Objekty právních

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Přehled aktuálních úmluv Mezinárodní organizace práce tematické členění MOP s uvedením souvisejících doporučení

Přehled aktuálních úmluv Mezinárodní organizace práce tematické členění MOP s uvedením souvisejících doporučení Přehled aktuálních úmluv Mezinárodní organizace práce tematické členění MOP s uvedením souvisejících doporučení úmluvy ratifikované ČR jsou označeny, doporučení nejsou předmětem ratifikací 1. Svoboda sdružování,

Více

PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH

PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0113.docx Autor Ing.

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Právní způsobilost a opatrovnictví

Právní způsobilost a opatrovnictví Právní způsobilost a opatrovnictví JUDr. Dana Kořínková Potřeby člověka se sníženou schopností správně se rozhodovat Právní úprava sleduje ochranu v různých situacích pomoc/zastoupení při realizaci právních

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s.

Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s. Vzor citace: HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 144 s. Jednotlivé kapitoly zpracovali: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. kap. 1, 3

Více

Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí?

Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? MZDOVÁ ÚČETNÍ 7 8/2014 Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? Běh času hraje v právu významnou roli. Časem většina práv, nejsou-li uplatněna, oslabuje a stává se nevymahatelnými,

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 leden 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2012, sp. zn. 21 Cdo 262/2012 Nejvyšší soud posuzoval platnost

Více