T T. Think Together Karina Černíková THINK TOGETHER. Motivace a pracovní prostředí Motivation and work environment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2013. Karina Černíková THINK TOGETHER. Motivace a pracovní prostředí Motivation and work environment"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 Motivace a pracovní prostředí Motivation and work environment Karina Černíková 150

2 Abstrakt Cílem organizace je uspět se svým produktem na trhu a odolat případnému vlivu konkurence. K dosažení cíle využívá organizace různých kombinací produkčních faktorů, prostředků a nástrojů. Jednou z nejdůležitějších částí je lidský kapitál, představovaný jedinci s různými dovednostmi, schopnostmi a znalostmi. Pro efektivní využití lidského potenciálu je potřeba správných motivů a stimulů, které uspokojí potřeby jedinců a zároveň zajistí požadovaný pracovní výkon V současné době k uspokojení potřeb zaměstnanců hraje významnou roli nejen finanční ohodnocení, ale i pracovní podmínky, mezilidské vztahy apod. Cílem článku je výzkum pracovní spokojenosti ve vztahu k motivační stimulaci. V teoretické rovině se na základě studie literatury objasní hlavní pojmy. Následná část představí výsledky výzkumu v oblasti motivace a pracovního prostředí konkrétní organizace se sídlem v České republice. Klíčová slova motivace, motiv, stimulace, stimul, stimulační prostředky, pracovní prostředí Abstract The aim is to succeed with its product on the market and resist any effects of competition. To achieve the target company uses different combinations of production factors, resources and tools. One of the most important parts is human capital, represented by individuals with different skills, abilities and knowledge. For effective utilization of human potential is the need for the right motives and incentives that meet the needs of individuals while ensuring the desired performance. Currently in meeting the needs of workers plays an important role not only salary, but also working conditions, interpersonal relations, etc. This article aims to research on job satisfaction in relation to motivational stimulation. The theory is based on the study of literature explaining the main concepts. The subsequent section presents the results of research in the field of motivation and the work environment of the company with facilities in the Czech Republic. Key Words Motivation, motive, stimulation, stimulus funds, work environment Úvod Dobře motivovaní lidé jsou lidé s jasně definovanými cíli, kteří podnikají kroky, od nichž očekávají, že povedou k dosažení těchto cílů. Takoví lidé mohou být motivováni sami od sebe, a pokud to znamená, že jdou správným směrem, aby dosáhli, čeho dosáhnout chtějí, pak je to nejlepší forma motivace. Většina lidí však potřebuje být ve větší či menší míře motivována zevnějšku. Organizace jako celek může nabízet prostředí, v němž lze dosáhnou vysoké míry motivace pomocí stimulů a odměn, uspokojující práce a příležitostí ke vzdělávání a růstu (Armstrong, 2006). Peníze nejsou tak důležitým motivačním faktorem, jak se všeobecně předpokládá, ale hygienickým faktorem (Nakonečný, 2004). Jestliže je plat dostatečně vysoký, aby pokryl náklady jedince, má zvýšení platu malý vliv na pracovní úsilí. Vysoký plat automaticky nezaručuju, že lidem se jejich práce bude líbit. To co povzbuzuje lidi k většímu úsilí, Think Together 2013 Dostupné z:

3 má mnohem více co do činění s osobním pocitem spokojenosti, s atmosférou mezilidských vztahů a s druhem práce. (Hagemannová, 2005). Organizace věnují finanční prostředky na stimuly, které nereflektují optimální potřeby zaměstnanců. Zároveň se v současné době stává, že finančních prostředků vyhrazených na tyto pobídky, se nedostává. Cíl práce a metodika Cílem práce je upozornit na důležitost optimální motivace a stimulace prostřednictvím ukázky části výzkumu na konkrétní organizaci nacházející se v určitém regionu. Pro zpracování úvodní části práce byla prostudována odborná literatura za účelem vymezení základních pojmů, k hlubšímu pochopení problematiky načteny odborné publikace od zahraničních autorů. Dále byla využita obsahová analýza sekundárních dat z odborného výzkumu pracovní spokojenosti v dané organizaci. Teoretická východiska Motivace V zájmu všech firem je trvalé udržení vysoké úrovně výkonu lidí. V rámci tohoto úkolu věnují velkou pozornost nejvhodnějším způsobům motivování lidí. Pomocí takových nástrojů jako jsou stimuly, odměny, vedení lidí, práce a pracovní podmínky se snaží zvyšovat nebo udržet pracovní výkonnost. Cílem je samozřejmě vytvářet a rozvíjet motivační procesy a pracovní prostředí, které napomáhají pracovníkům k dosahování výsledků a tím uspokojení požadavků organizace (Armstrong 2006: 358). Předmětem motivace jsou lidé, pracovníci v organizaci. Pro dosažení hlubokého a dlouhodobého efektu motivace je potřeba předat určitý přínos všem zúčastněným. Pravá efektivní motivace nemůže pouze upřímně chválit pocity těch, kteří jsou motivování, musí mít opravdové zaujetí pro příjemce - jako lidi. Jednodušeji řečeno, motivace je zacílená na kohokoliv, kdo musí pracovat s jinou osobou a jehož úkolem je tuto osobu správně motivovat. Často se lze setkat i s tím, že motivování určité osoby není jen vyzdvihování pozitivního, často je to i odstraňování negativního (Clegg 2005: 3). Zlaté pravidlo motivace říká, že člověk a úkol si vždy vzájemně nemusí sednout. Je pochopitelné, že lidé se neradi přizpůsobují, což vede ke zvyšování nároků na kontroly (v případě přerušení kontroly lidé přestanou plnit úkoly). Je tedy lepší vyjít vstříc lidem a vybírat úkoly lidem na míru tak, aby jim vyhovovali svým obsahem (Plamínek 2008: 15). Motiv Pod pojmem motiv si lze představit určitou jednotlivou vnitřní psychickou sílu-pohnutku, která je složkou neurofyziologického komplexu motivačního stavu organismu a lze z ní vysvětlit určité chování a jednání člověka. S motivem je úzce spjat i pojem cíl, kde každým obecným cílem motivu je dosažení určitého stavu nasycení, uspokojení, pocitu naplnění z dosažení cíle motivu. Takové motivy se nazývají cílové, terminální. Existují však i motivy, k nimž si nelze představit určitý cílový stav. Takovéto motivy jsou označovány jako instrumentální. Je tedy zřejmé, že motiv ovlivňuje lidskou činnost a určuje její směr, intenzitu a perzistenci. V praxi však na lidskou psychiku, organizmus a jednání nepůsobí pouze jeden motiv, ale hned současně několik či celý soubor motivů. Tyto motivy se vyznačují růzností směru působení. Obecně tedy platí, že motivy orientované stejným směrem se vzájemně posilují ISBN:

4 (sčítají) a tím podporují vznik a průběh motivované činnosti, naopak motivy protikladné se mohou vzájemně oslabovat, dostávat se vzájemně do konfliktu, a tak motivovanou činnost narušovat nebo znemožňovat. Příkladem může být lépe placená nabídka zaměstnání v zahraničí. Je otázka, zdali je zaměstnanec natolik motivován novou prací a bude pracovat v zahraničí, i když nemá takovou znalost jazyka a místních zvyklostí. Nebo jestli zůstane ve své rodné zemi, kde bude hůře finančně ohodnocen, ale bude používat mateřský jazyk a bude se svými krajany (Bedrnová; Nový 2002: 242). Stimulace Stimulace a motivace jsou významově dosti odlišné pojmy a je nutné je striktně rozlišovat. Stimulace je chápána jako vnější pobídka představována například odměnou, v důsledku toho dochází ke změně činnosti člověka, a to především prostřednictvím změny motivačního stavu dotyčného. Dokud je vyplácena odměna, dokud krmíme a napájíme, prostě dokud kompenzujeme nepohodlí spojené s výkonem nějakými atraktivními hodnotami, můžeme očekávat, že práce bude probíhat (Plamínek 2008: 15). Nevýhoda stimulace se projeví v okamžiku, kdy tyto hodnoty přestaneme poskytovat. Práce probíhá jen po tu dobu, po kterou působí stimuly (Plamínek 2008: 13). Za stimul je považován jakýkoliv podnět, který vyvolává určité změny motivačního stavu. V některých případech se lze setkat s rozdělením stimulů podle formy působení. Impulsy, tedy endogenní (vnitřní, intrapsychické) podněty signalizují určitou změnu v těle nebo mysli člověka. Mezi impulsy patří například bolest hlavy (motiv vzít si uklidňující lék) či nervozita před důležitou zkouškou (motiv vyhnout se zkoušce). Incentivy představující podněty přicházející z vnějšku se vztahují k vrozeným a naučeným impulsům. Jde o podněty, které aktivují určitý motiv. Incentivem může být pochvala za dobře vykonanou práci, nabídka další spolupráce apod. (Bedrnová; Nový 2002: 243). Stimulační prostředky V reálném prostředí může být za stimul považováno cokoliv, co je pro zaměstnance významné a co mu podnik nabízí. Mezi nejčastější stimulační prostředky patří hmotné odměny. Nejedná se pouze o finanční ohodnocení, ale i o jisté výhody, které podnik poskytuje zaměstnancům (například použití firemního automobilu, notebooku a telefonu i k soukromým účelům). Samotná práce, její náplň a rozsah mohou být pokládány za stimulační prostředek. S pracovní činností úzce souvisí i pracovní podmínky jakožto složka stimulačních prostředků. Poskytnutí potřebných pracovních prostor, prostředků a vzdělávání může hrát velmi významnou roli v plnění úkolů. Do určité míry bude záviset i na pracovním kolektivu, atmosféře a celkové firemní kultuře. Pokud se zaměstnanec bude cítit v pracovním kolektivu (potažmo v celé organizaci) spokojený, tak i jeho výsledky budou ekvivalentní (Koubek 2006: ). Výsledky a diskuze Na základě polostandardizovaného rozhovoru se zaměstnanci organizace, byly stanoveny problematické okruhy motivace a pracovního prostředí. Kvalitativní šetření nedostačovalo pro možnost dalšího postupu ve výzkumu. Získání objektivních a vypovídajících dat zajistila dotazníková forma výzkumu. Samotného výzkumu se zúčastnilo 35 zaměstnanců společnosti. Jednomu respondentovi trvalo vyplnění dotazníku minut, použity byly uzavřené otázky a formulovaly se tak, ISBN:

5 aby se z nich získaly objektivní údaje pro samostatný výzkum. Jako odpověď byla navržena hodnotící Likertova škála o pěti stupních (1=zcela vyhovující, 2=spíše vyhovující, 3=neutrální 4=spíše nevyhovující, 5=zcela nevyhovující). Četnosti vyskytujících se odpovědí respondentů byly zpracovány prostřednictvím programu Microsoft Excel. Výstup představovala spider analýza s koeficienty spokojenosti s motivačními a stimulačními prostředky. Obrázek č. 1: Názor zaměstnanců na poskytované zaměstnanecké výhody v organizaci výhod tohoto druhu. Zaměstnanci zaznamenali potřebu těchto výhod v souvislosti s vlivy působícími z vnějšího prostředí. Zejména se jedná o problematiku nízkých důchodových dávek od státu, obchodování se zahraničím, reprezentace na obchodních jednáních. Pro věkovou skupinu v rozmezí let je zcela nevyhovující (5) absence důchodového připojištění s ohledem na nadcházející etapu života. Ostatní zaměstnanecké výhody jsou shledávány jako zcela či spíše vyhovující (2). Zaměstnanecké výhody v rozvinutějších zemích na západ od České republiky se podstatně liší. Zaměstnanci nejvíce oceňují benefity zaměřené na stabilitu a budoucnost rodiny. Jde především o příspěvky na penzi a životní pojištění, ale i na zdravotní péči. Tento trend se projevuje již v České republice, ale zdaleka ne v takové míře. Podobně jako v České republice jsou na tom i státy na východě Evropy, kde stále převažují hmatatelné zaměstnanecké výhody před zajištěním budoucnosti. Spojené státy a některé další vyspělejší země jsou v benefitech mnohem dále. Poskytují například speciální služby, které jejich zaměstnancům pomohou v pravidelných mimopracovních povinnostech, například v úklidu domu, nebo posečení trávníku. Nabídka zaměstnaneckých výhod je tak široká, že jde často o hlavní způsob, jakým se organizace přetahují o odborníky a ceněné zaměstnance. Zdroj: Vlastní zpracování Věková skupina v grafickém znázornění označená modrou barvou v rozmezí let uvedla za spíše nevyhovující (4) či neutrální (3) jazyková školení, poukázky či příplatky na ošacení; kulturu, důchodová připojištění a firemní notebooky. Výsledek hodnocení souvisí s neposkytováním firemních ISBN:

6 Obrázek č. 2: Názor zaměstnanců na mezilidské vztahy v organizaci a produkty. Z pohledu administrativních zaměstnanců se zdá být nevyhovující počet osob na jednu kancelář. Vyšší počet osob na jednu místnost vyvolává u jedinců pocit ztísněnosti, úbytku soukromí, nesoustředěnosti apod. Pracovní prostředky ve smyslu propačních materiálu považují za nedostačující zejména obchodní zástupci (obr.3). Obrázek č. 3: Názor zaměstnanců na poskytované pracovní prostředky v organizaci Zdroj: Vlastní zpracování Situace v oblasti mezilidských vztahů je vnímána z pohledu zaměstnanců téměř shodně. Uvádějí, že nejvíce jsou vztahy ovlivňovány finanční situací podniku, na kterou mohou mít do jisté míry vliv svou výkonností. Avšak působící ekonomická, politická a společenská sitauce v zemi (popř. Evropské unii) představuje v určitých případech rozhodující činitel v rozvoji organizace, na který nemají zaměstnanci vliv. Lze uvést příklad ekonomické krize, která postihla řadu ekonomických odvětví, která byla do té doby prosperující. Pracovní prostředí znamená pro zaměstnance další podstatný faktor v oblasti mezilidských vztahů. Na základě rozhovorů patřila k problematickým okruhům otázka velikosti prostoru. Příčinou nedůsledného právního ošetření dochází ke zmenšování skladovacích prostor a tedy zhoršené manipulaci s pracovními prostředky Zdroj: Vlastní zpracování Pro jejich pracovní činnost je nezbytný neustálý přísun propagačního materiálu. Lze předpokládat, že jsou v tomto ohledu zvýšené tlaky na obchodní zástupce. Jednak ze strany organizace, jejímž cílem je uspět se svým produktem na trhu a tedy informovat co nejširší spektrum zakázniků o sortimentu, novinkách, cenách produktů apod. Ze strany odběratelů a zákazníků co nejlépe vyhovět požadavkům na informovanost ohledně produktu. Prostřednictvím informačních technologií je možné zvýšit efektivnost informovanosti, předpokladem je ISBN:

7 však zajištění souladu mezi softwarovým vybavením v rámci organizace, kterou obchodní zástupci považují v současné situaci za další nedostatek v oblasti pracovních prostředků. Stejné hodnocení připadá v případě skladovacího oddělení, které uvedlo nedostatky v poskytování administrativních prostředků. V této souvislosti je dobré mít na mysli, že pracovní prostředky tvoří podstatnou část organizace a s jejich optimálním využíváním jsou spojovány časté problémy, zejména s vysokými finančními náklady na marketing; propagaci, nové technologie apod. Zaměstnanecké výhody, pracovní prostředí a pracovní prostředky nereflektují potřeby zaměstnanců z hlediska pracovního rozvoje. Nabízí se otázka, zdali nereflektování potřeb zaměstnanců nepovede ke snížení motivace a tedy snížení výkonnosti. Optimalizace motivačního programu, zefektivnění poskytovaných pracovních prostředků a zlepšení pracovního prostředí by znamenalo značný vliv na výkonnost zaměstnanců, ale také na zlepšení komunikace, zlepšení propagace apod. Závěr Hlavním cílem práce bylo poukázat na důležitost optimální motivace a stimulace pro pracovní spokojenost prostřednictvím ukázky části výzkumu na konkrétní organizaci. V případě zaměstnaneckých výhod uvedli zaměstnanci převážnou spokojenost. Avšak na základě výsledků výzkumu by uvítali spíše přínosnější zaměstnanecké výhody, které více využijí ke své pracovní činnosti a zároveň budou prospěšné organizaci. V případě věkové skupiny mezi lety jsou vítány jazykové kurzy z důvodů zvýšení mezinárodního významu obchodování. V úvahu připadá i možnost docházení soukromého učitelé po pracovní době pro zvýšení motivace k učení jazyka. V případě věkové skupiny mezi lety jsou požadována důchodová připojištění v souvislosti s nadcházející etapou života těchto pracovníků a s ohledem na podporu od státu. Velikost pracovního prostoru nevyhovuje zejména skladovacímu oddělení, jelikož skladovací prostory se neustálé zmenšují ve prospěch jiné organizace. Úprava smlouvy o pronájmu prostor nebo úplná změna skladovacích prostory by znamenaly zlepšení manipulace s pracovními prostředky, zásobování odběratelů a zákazníků apod. Administrativní zaměstnanci hodnotí velikost pracovního prostoru také za nevyhovující. Jedná se zejména o osobní pocity ztístěnosti, úbytku soukromí a nesoustředěnosti. Pozitivní význam společných prostor pro více osob vidí zaměstnanci především v jednoduchosti komunikace a udržování přátelských mezilidských vztahů. Mezilidské vztahy jsou v organizaci ovlivňovány mnoha faktory, nejvýznamnější představuje finanční situace. Zaměstnanci svým výkonem mohou mít na finanční situaci vliv, ale existují jisté společenské, ekonomické a politické situace, které nelze předvídat ani ovlivňovat. Příkladem lze uvést ekonomickou krizi, která zasáhla dříve prosperující organizace. Ekonomická krize může mít i výrazný vliv na již uvedenou oblast pracovního prostředí a poskytování pracovních prostředků. V případě motivačních programů dochází v mnoha případech k opakovaným omylům. Organizace předpokládají požadavky od pracovníků zejména z finančního hlediska. Výzkumné šetření v rámci této práce ukázalo opodstatněnost důležitosti pracovního prostředí a poskytovaných pracovních prostředků. Do budoucna je podstatné zaměřit se při motivování na pracovníka z pohledu jedince se specifickými dovednostmi, znalostmi, ale i potřebami, přáními. ISBN:

8 Literatura ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10.vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN BEDRNOVÁ, Eva ; NOVÝ, Ivan. Psychologie a sociologie ve světě řízení. Praha : Management Press, 2002, s.243. ISBN CLEGG, Brian. Motivace. 1.vyd. Brno : CP Books, a.s., s. ISBN HAGEMANN, Gisela; KVAPIL, Karel. Motivace. 1.vyd. Praha : Victoria Publishing, s. ISBN KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Praha : Management Press, s. ISBN NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. 1.vyd. Praha : Akademie věd České republiky, s. ISBN PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Work Motivation and Satisfaction: Light at the End of the Tunnel. In: LOCKE, Edwin. [online]. [cit ].issn dostupné z: com/content/1/4/240.short ISBN:

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Management. Motivace motivační teorie a nástroje

Management. Motivace motivační teorie a nástroje Management Motivace motivační teorie a nástroje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza.

Prezentace seznamuje žáky se vlivy okolního prostředí na činnost podniku. Marketingové plánování, vlivy marketingového prostředí, situační analýza. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 29_MAR

Více

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková

Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Případová studie Apis zateplování oken, s.r.o. Helena Králíková Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín STUDENTI A PRAXE CZ.1.07/2.1.00/32.0038

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pracovní motivace a její naplnění u zaměstnanců ve vybraném kraji

Pracovní motivace a její naplnění u zaměstnanců ve vybraném kraji Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav podnikové strategie Pracovní motivace a její naplnění u zaměstnanců ve vybraném kraji Autor bakalářské práce: Sabina Šuldová Vedoucí bakalářské

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Využití nových prvků personálního managementu v českých podnicích #

Využití nových prvků personálního managementu v českých podnicích # Úvod Využití nových prvků personálního managementu v českých podnicích # Ivan Nový Hana Lorencová ** Alois Surynek *** V rámci dotazníkového šetření sestaveného řešiteli výzkumného záměru Nová teorie ekonomiky

Více

Základní personální činnosti organizace. Management I

Základní personální činnosti organizace. Management I Základní personální činnosti organizace Management I Řízení lidských zdrojů zabývá se dosahováním organizačních cílů prostřednictvím lidských zdrojů. lidský faktor je chápán jako faktor rozhodující o úspěšnosti

Více

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D.

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg.

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch celého týmu,

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: motivace,

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

ROZHODOVÁNÍ MANAŽERA PŘI UVOLŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z PODNIKU

ROZHODOVÁNÍ MANAŽERA PŘI UVOLŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z PODNIKU ROZHODOVÁNÍ MANAŽERA PŘI UVOLŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z PODNIKU Josef Novotný 1, Pavel Duspiva 2 1 Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 95, 532 10 Pardubice Email:josef.novotny@upce.cz

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 Název tématického celku PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Trendy v odměňování a benefitech a propojení s performance managementem. Srpen 2017 Jana Chvalkovská, Red Hat Czech

Trendy v odměňování a benefitech a propojení s performance managementem. Srpen 2017 Jana Chvalkovská, Red Hat Czech Trendy v odměňování a benefitech a propojení s performance managementem Srpen 2017 Jana Chvalkovská, Red Hat Czech Co nás čeká? Mise, vize, strategie a hodnoty souvislost s performance managementem, odměňováním

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Návrh koncepce rozvoje talentovaných pracovníků v organizaci ABC TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Leden 2013

Více

STRATEGIE V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRATEGY IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT. ATTLOVÁ Irena. Abstract

STRATEGIE V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRATEGY IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT. ATTLOVÁ Irena. Abstract , ISBN 978-80-7394-382-0 STRATEGIE V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRATEGY IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ATTLOVÁ Irena Abstract This paper deals with the evaluation of chosen areas in human resources management.

Více

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA (CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA Ing. Martin Bárta Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4 Brno 612 00, barta@fbm.vutbr.cz Abstract The aim of the work CUSTOMER LIFE-TIME VALUE" is the formulation

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální a etická úloha managementu

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH REFLEXE V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 1 Developmental Tendencies in Financial Performance Measurements and Its Impact on Management Accounting Úvod Zbyněk

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

T T. Think Together 2011. Hana Klupáková THINK TOGETHER. Motivační nástroje Motivation tools

T T. Think Together 2011. Hana Klupáková THINK TOGETHER. Motivační nástroje Motivation tools Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Motivační nástroje Motivation tools Hana Klupáková 74 Abstrakt V současné době

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-07-DEFINICE POJMU KVALITY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Více

VÝVOZNÍ OBCHODNÍ OPERACE PŘÍPRAVA EXPORTU

VÝVOZNÍ OBCHODNÍ OPERACE PŘÍPRAVA EXPORTU VÝVOZNÍ OBCHODNÍ OPERACE PŘÍPRAVA EXPORTU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Vývozní obchodní operace - Příprava

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

Změny v subdodavatelském průmyslu po vstupu TPCA do české republiky

Změny v subdodavatelském průmyslu po vstupu TPCA do české republiky ČESKÁ ZEMĚDLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Změny v subdodavatelském průmyslu po vstupu TPCA do české republiky Vedoucí diplomové práce: Ing. Josef Zilvar, CSc. Vypracoval: Daniel Nývlt

Více

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební TEORIE ŘÍZENÍ ČVUT Fakulta stavební FREDERICK HERZBERG ZNAMENANÝ Zdeněk ŠVESTKA Tomáš CHALOUPKOVÁ Kamila * 18. 4. 1923 Lynn Massachusetts t 19. 1. 2000 Salt Lake City - Utah FREDERICK IRVING HERZBERG Obsah

Více

Profesní růst Školení pracovníků

Profesní růst Školení pracovníků EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Název projektu: Profesní růst Školení pracovníků UNO Praha Příjemce dotace UNO PRAHA spol. s r.o. Thámova 1, 186 00 Praha 8 www.uno.cz

Více

Employee Benefits 2009

Employee Benefits 2009 Employee Benefits 2009 Jak krize ovlivňuje zaměstnanecké výhody Jan Šíbal, ředitel Employee Benefits ING 28. května 2009 www.ing.cz POJIŠŤOVNICTVÍ - BANKOVNICTVÍ - SPRÁVA AKTIV Výzkum zaměstnanecké výhody

Více

Srovnání marketingového přístupu Státní technické knihovny a firmy Medistyl, spol. s r.o.

Srovnání marketingového přístupu Státní technické knihovny a firmy Medistyl, spol. s r.o. Srovnání marketingového přístupu Státní technické knihovny a firmy Medistyl, spol. s r.o. Pracovní skupina: Jan Rylich a Tomáš Tománek Úvod Marketing IS hlavní téma BOBCATSSS 2007 Myšlenka: Teorie je dobrá,

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Studium předmětu umoţní studentům základní orientaci v moderních

Více

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Miloslav Šašek ÚVOD Zákazníci, stávající i potenciální, jsou středem pozornosti každého dodavatele nebo prodejce, firmy, podniku. Platí to jak v prostředí B2C,

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf, Eva Zákorová 1 Anotace: Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2:

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY.

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY. BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY Dagmar Kudová Anotace: Příspěvek, který je součástí řešení výzkumného záměru PEF MZLU

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Markéta Kubečková Abstrakt KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Metoda komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) se zaměřuje na plánování rozvoje sociálních služeb na místní

Více

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010 Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE MANAGEMENT FIREM NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE 360 stupňová zpětná vazba v hodnocení zaměstnanců TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen 2013 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více