Politika zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politika zdraví, bezpečnosti a životního prostředí"

Transkript

1 Politika zdraví, bezpečnosti a životního prostředí Globální politika Novartis 1. března 2014 Verze HSE 001.V1.CS

2 1. Úvod Cílem společnosti Novartis je být lídrem v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (Health, Safety and Environment, HSE). Snažíme se, abychom pracovali zodpovědně a vytvářeli udržitelnou společnost s výhledem do budoucna. To jde ruku v ruce s naším záměrem pečovat a léčit. HSE je základním stavebním kamenem dlouhodobé obchodní strategie Novartis. Se zahrnutím HSE počítáme v celém spektru našich aktivit spojených s péčí o zdraví po celém světě. Záměrem je chránit zaměstnance, blízké, pacienty, obchodní aktiva, přírodní zdroje a životní prostředí. Tento závazek je součástí všeho, co děláme, od chvíle, kdy vědci začínají pracovat na výzkumu, přes výrobu a distribuci až po dobu, kdy naši zákazníci konečný produkt použijí nebo zlikvidují. Tato politika se týká zásad a praktik vedení a umožňuje společnosti Novartis být lídrem ve všech aspektech pracovního zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, tak, jak jsou uvedeny v Kodexu chování společnosti Novartis. Popisuje přístup společnosti Novartis k minimalizaci zdravotních, bezpečnostních a environmentálních rizik a dopadů. Politika stanovuje základní očekávání kladená na všechny zaměstnance a je základem následujících povinných interních Směrnic HSE. I když HSE je zodpovědností všech, management je zodpovědný za zavádění a udržování praktik týkajících se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí v oblastech, které má pod kontrolou. 1.1 Rozsah a použitelnost Tato politika se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Novartis AG a jejích přidružených organizací (dále jen Skupina ). této politiky platí tam, kde má společnost Novartis operační zodpovědnost, tj. v místech provozovaných nebo kontrolovaných společností Novartis (ať už vlastněných nebo pronajatých) a v podnicích se společnou majetkovou účastí, ve kterých má společnost Novartis operační zodpovědnost. Tato politika obsahuje globální zásady Novartis a praktiky vedení a je spojena s platnými zákony a kodexy podnikání, jako jsou mezinárodní standardy vedení v oblasti životního prostředí (ISO 14001) a zdraví a bezpečnost v práci (OHSAS ). Tato politika bude zaváděna globálně v rámci celé Skupiny s dodatky tam, kde to vyžaduje místní právo, nebo předpisy tam, kde jsou tyto přísnější. 2 z 7

3 2., pravidla a definice 2.1 Náš závazek Usilujeme o udržitelnost V rámci naší firemní kultury považujeme ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, blízkých a dalších lidí zasažených našimi obchodními aktivitami a ochranu životního prostředí za klíčové hodnoty, ke kterým přistupujeme se stejnou důležitostí jako k jiným klíčovým obchodním cílům. I když za zavedení a dodržování praktik spojených se zdravím, bezpečností a životním prostředím a za vedení příkladem (např. chování ctící bezpečnost, zdraví a zodpovědnost k životnímu prostředí) je zodpovědný management, zaměstnanci musí chápat záležitosti HSE a reagovat na ně stejnou měrou jako na jiné klíčové obchodní cíle. Od zaměstnanců se očekává, že při plnění svých úkolů budou mít vždy na paměti sociální zodpovědnost Záleží nám na zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců Prosazujeme programy na udržení a zlepšení zdraví a dobrého pocitu našich zaměstnanců, mimo jiné včetně nekuřáckých pracovišť po celém světě, kde je to ze zákona možné. Zaměstnanci jsou motivováni k tomu, aby využívali dobrovolné zdravotnické programy a osvojili si zdravý způsob života, tedy např.: pravidelně cvičili zařadili do svého běžného denního programu více pohybu dbali na zdravé stravování účastnili se preventivních zdravotních prohlídek využívali programů na pomoc zaměstnancům a programů usnadňujících návrat do práce, pokud jsou k dispozici Od managementu se očekává, že bude zaměstnance v jejich úsilí o zdravý životní styl podporovat. Našim zaměstnancům poskytujeme bezpečné pracovní podmínky a usilujeme o to, abychom je chránili před potenciálními zdravotními riziky a zraněními. Odhad rizik, jako Analýza procesních rizik nebo Odhad zdravotních rizik na pracovišti, je nutné provést dříve, než bude přistoupeno k potenciálně nebezpečné práci. Management je zodpovědný za usnadnění odhadu rizik a vývoj ochranných opatření ve spolupráci se zaměstnanci. Zaměstnanci se musí seznámit s místními požadavky na bezpečnost a dodržovat je. Například: nosit vhodné osobní ochranné vybavení, když je to vyžadováno respektovat bezpečnostní výstražné nápisy a alarmy účastnit se školení a pozorovacích programů, např. povinného školení o bezpečnosti na pracovišti, řidičského školení zaměřeného na bezpečnost a programu o bezpečnosti zaměřeného na chování nahlásit nebezpečné činnosti, podmínky a bezpečnostní rizika. Od zaměstnanců se očekává, že budou dávat pozor na své kolegy a upozorní je na nebezpečné chování. 3 z 7

4 2.1.3 Záleží nám na životním prostředí Usilujeme o to, aby byly přírodní zdroje využívány zodpovědně a aby naše činnosti a naše produkty měly po celou dobu své životnosti co nejmenší dopad na životní prostředí. To zahrnuje co nejvyšší energetickou účinnost v našich provozech jako součást našich celkových cílů spojených se změnou klimatu a také používání udržitelných obalů a zelené chemie tam, kde je to možné, v činnostech spojených s výzkumem, vývojem a zpracováním. Zaměstnanci by se měli snažit minimalizovat svou ekologickou stopu ve své každodenní práci, včetně aplikace hierarchie opatření týkajících se zabránění odpadu (vyhnout se, omezit, recyklovat a znovu používat všechny materiály). Příklady zahrnují: Účinné využívání energie Zaměstnanci by vždy měli zvážit nejúčinnější využití energie a vyhledávat příležitosti, jak spotřebu energie na svém pracovišti omezit. To zahrnuje zhasínání světel a vypínání kancelářského/laboratorního vybavení, pokud se nepoužívá. Manažeři kvality a vybavení by měli zvážit účinné využití energie, když zavádějí a spravují požadované hodnoty čistého provozu a ostatní provozní podmínky (tj. teplotu, vlhkost a rychlost výměny vzduchu) v rámci přijatelných hodnot postavených na regulačních standardech nebo standardech pro soulad. Projekty se posuzují z hlediska energetické účinnosti a využití obnovitelné energie. Přednost se dává investičním projektům zlepšujícím energetickou účinnost, které se splatí během své životnosti. Omezení emisí skleníkových plynů Zaměstnanci by měli omezit cestování, kdykoliv je to možné, a zvolit možnost videokonference nebo telefonní konference, pokud jsou dostupné a přijatelné. Obchodní zástupci by měli používat auta s nízkou spotřebou a jezdit bezpečně a ekologicky, aby šetřili palivo a minimalizovali emise CO2. Recyklace nebo minimalizace odpadu Zaměstnanci by se měli vyhnout produkci odpadu a používat možnosti recyklace všude tam, kde jsou zavedena místní recyklační schémata. Měli by zvážit dopad na životní prostředí, než si vytisknou y, přílohy e- mailů a další pracovní dokumenty. Designéři obalů by měli zvážit zjednodušená nebo menší balení a materiály neškodící životnímu prostředí. Vývojáři procesů by měli zavádět techniky, které omezí a recyklují rozpouštědla. Zaměstnanci výroby by měli vyhledávat příležitosti, jak redukovat meziprodukty a aktivní látky při vypouštění odpadní vody. Účinné využívání vody Zaměstnanci by měli mít vždy na paměti co nejlepší využívání vody a identifikovat možnosti, jak na pracovišti zmenšit spotřebu vody. 4 z 7

5 2.1.4 Se zahrnutím HSE počítáme ve vývoji produktů a technologií Od zaměstnanců se očekává, že budou dodržovat čistý proces, což zahrnuje nejmodernější analýzu rizik HSE a vyhodnocení dopadů, které jsou relevantní k tomu, aby bylo zajištěno, že výhody převáží jakákoliv reziduální rizika pro naše obchodní činnosti, procesy, pacienty a životní prostředí. Zaměstnanci by měli zajistit, aby byla kritéria HSE integrována do vývoje produktu a procesu, nákupu, výroby a kapitálových projektů v raném stádiu. Zaměstnanci by měli zahrnout zelenou chemii do procesů vývoje produktu a integrovat udržitelné balení do procesů navrhování balení. Účastníme se vědeckého recenzního řízení a zvažujeme výhody i rizika inovace strukturovaným, vědeckým a transparentním způsobem Vytváříme si síť zodpovědných obchodních partnerů Od externích dodavatelů se očekává, že splní očekávání vyplývající z HSE v Kodexu dodavatele Novartis, který je založený na mezinárodních standardech a přijal dobré praktiky tam, kde žádné standardy neexistují. 2.2 Soulad, neustálé zlepšování a komunikace Jsme v souladu s místními zákony a předpisy a podřizujeme se interním požadavkům Management zavádí směrnice HSE v rámci společnosti Novartis a pravidelně provádí audity a systémové kontroly vedením, aby zajistil soulad s těmito směrnicemi i s platnými zákony a předpisy. Pracoviště jsou vedena k tomu, aby byla certifikována podle uznávaných globálních standardů (např. SO14001 a OHSAS18001). Zaměstnanci se účastní průmyslových sítí, aby si vyměnili nejlepší postupy Snažíme se o neustálé zlepšování v našich systémech vedení a výkonu HSE Management stanovuje roční cíle, pravidelně měří výkon v pórování s těmito cíli, a od zaměstnanců se očekává, že podniknou včasné zásahy, pokud se objeví odchylky od cíle. Zaměstnanci se zavazují k objektivnímu hlášení klíčových indikátorů výkonu HSE. Učíme se z nehod a mimořádných událostí a tyto zkušenosti využíváme k tomu, abychom zvýšili a zlepšili své standardy a sdělovali je, abychom zabránili opakování. Zaměstnanci hodnotí a zmírňují rizika HSE spojená s novými produkty, procesy a technologiemi, aby se ujistili, že jejich výhody převáží rizika s nimi spjatá. Tato hodnocení se pravidelně posuzují ve světle nových obav nebo důkazů a zahrnují externí kritéria s relevantními standardy v průmyslu Vzděláváme zaměstnance a snažíme se jim rozumět, abychom jim umožnili aktivní účast na úsilí HSE Způsobilost k HSE je zajištěna prostřednictvím vhodného náboru, výcviku a vývoje. Zaměstnanci jsou zodpovědní za své závazky a účast. Také se zavazují k porozumění své zodpovědnosti v rámci HSE a k tomu, že tuto zodpovědnost budou vykonávat, jak nejlépe umějí. Od vedení se očekává, že bude obavy spojené s HSE brát vážně, aby se zvýšil výkon HSE. 5 z 7

6 2.2.4 Komunikujeme transparentně Výsledky HSE otevřeně sdělujeme jak interně, tak externě, např. na webu Novartis nebo ve výroční zprávě. O našem výkonu HSE informujeme transparentně podle nejlepších mezinárodních informačních iniciativ. Důraz je kladen na rozpoznání a adresování jakýchkoliv obav společnosti nebo zainteresovaných stran vznesených ohledně záležitostí HSE Definice Definice Zdraví, bezpečnost a životní prostředí (HSE) se zabývá pracovním zdravím, pracovní bezpečností a ochranou životního prostředí, včetně mimo jiné ochranou a propagací zdraví, biobezpečností, bezpečností procesů, chemickou bezpečností, požární bezpečností, bezpečností přepravy, omezením emisí do vzduchu a vody, minimalizací odpadu a ochranou přírodních zdrojů, vody a energie Odkazy Zaměstnanci, na něž se v této politice odkazuje, jsou všechny osoby, které pracují v areálu společnosti Novartis, včetně personálu třetích stran a zaměstnanců Novartis pracujících mimo areál, např. obchodních zástupců. Odkazy Korporátní směrnice HSE a poznámky k poučení, včetně podpůrných nástrojů Politika nákupu v rámci společnosti Novartis Kodex dodavatele společnosti Novartis 6 z 7

7 3. Implementace 3.1 Školení Od zaměstnanců se očekává, že se s touto politikou seznámí a zúčastní se školení v oblasti HSE, která se pravidelně konají na jejich pracovišti. 3.2 Hlášení možného nesprávného chování/vyloučení odvetných opatření Od zaměstnanců se očekává, že se budou přísně držet platných zákonů, předpisů, směrnic a postupů relevantních pro společnost Novartis. Zaměstnanec, který se dozví o potenciálním porušení platných právních předpisů nebo této politiky, musí bezodkladně nahlásit své podezření v souladu s částí Jak hlásit možné nesprávné chování Kodexu chování společnosti Novartis. Každému, kdo nahlásí možné porušení platných zákonů nebo této politiky, bude poskytnuta ochrana před odvetou v jakékoli podobě. 3.3 Porušení této politiky 3.4 Výjimky Porušení závazků obsažených v této politice nebude tolerováno a může vést k disciplinárním nebo jiným opatřením až po a včetně ukončení zaměstnaneckého poměru. Na tuto politiku se nevztahují žádné výjimky. Pokud v jakékoliv oblasti HSE dojde ke změně v současném stavu, která by si vynutila změnu politiky, firemní HSE změnu usnadní. 3.5 Implementace Každý/a manažer/ka společnosti Novartis je odpovědný/á za implementaci této politiky ve své oblasti funkční odpovědnosti, má jít příkladem a prokazovat chování ctící bezpečnost, zdraví a zodpovědnost k životnímu prostředí a poskytovat vedení zaměstnancům, kteří mu/jí jsou podřízení. Management zajistí, aby byly k dispozici adekvátní a vhodné zdroje a mohlo tak být dosaženo souladu s touto politikou. 3.6 Monitorování Aspekty výkonu spjatého s HSE se hlásí každý měsíc prostřednictvím systému globální správy dat; monitorují se globálně dle HSE oddělení a společnosti. Management HSE také každého čtvrt roku posuzuje HSE v rámci divize a jednou ročně v rámci korporace. Místa podléhají pravidelnému auditu podle svého profilu rizik v rámci HSE. Výsledky auditu jsou hlášeny Řídicímu výboru HSE Novartis a shrnutí jsou dávána k dispozici Výkonnému výboru Novartis a Výboru pro audit a soulad v představenstvu. Vlastníkem této politiky HSE je korporace HSE. 7 z 7