P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA"

Transkript

1 P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r..

2 Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: Přizvatel: Městský úřad Plička Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vladimír Pacek Ing. Jan Hršel Prjektanti: urbanismus, architektura: dpravní řešení: vdní hspdářství: energetika, spje: eklgie, živtní prstředí: zemědělství, chrana ZPF, PUPFL: Ing. arch. Vladimír Klajmn Ing. arch. Pavel Ducháček Ing. Blanka Ježkvá Ing. Pavel Veselý Ing. Pavel Veselý Mgr. Martin Nvtný Mgr. Martin Nvtný Brn, září 2008 Tel.:

3 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní rgán, který RP vydal: Zastupitelstv města Plička Čísl jednací a datum vydání RP: 1/2008, Datum nabytí účinnsti RP: Pdpis: Jmén a příjmení: Jarslav Martinů JUDr. Tmanvá Marie Ph.D. Funkce: starsta míststarstka Oprávněná úřední sba přizvatele Jmén a příjmení: Funkce: Ing. Antnín Mihulka referent dbru územníh plánvání, rzvje a živtníh prstředí úseku územníh plánvání, Městskéh úřadu Plička Pdpis: Razítk: Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn spl. s r.. Razítk: Pdpis: Jmén a příjmení: Ing.arch. Vladimír Klajmn Funkce: hlavní prjektant

4 SEZNAM DOKUMENTACE: I. DOKUMENTACE REGULAČNÍHO PLÁNU (RP) A. TEXTOVÁ ČÁST RP B. GRAFICKÁ ČÁST RP: 1 HLAVNÍ VÝKRES 1: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 1: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 1: a PODMÍNKY UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1: 1 000/100 4b PODMÍNKY UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 1: 1 000/100 5 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1: II. DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ RP C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ RP D. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ RP: 6 KOORDINAČNÍ VÝKRES 1: ŠIRŠÍ VZTAHY 1: VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 1: 1 000

5 A. TEXTOVÁ ČÁST

6 OBSAH DOKUMENTACE: 1. Vymezení řešené plchy Pdmínky pr vymezení a využití pzemků Pdmínky pr vymezení pzemků Pdmínky pr využití pzemků Pzemky pr bydlení v rdinných dmech - BR Pzemky pr bydlení ve viladmech - BV Pzemky veřejných prstranství - U Pzemky sídelní zeleně - Z Pdmínky pr umístění a prstrvé uspřádání staveb veřejné infrastruktury Veřejná prstranství Dpravní infrastruktura Technická infrastruktura Zásbvání vdu Odkanalizvání Zásbvání plynem Zásbvání el. energií Spje Veřejné světlení Nakládání s dpady Občanské vybavení Pdmínky pr chranu hdnt a charakteru území Ochrana kulturních hdnt území Ochrana civilizačních hdnt území Ochrana přírdních hdnt území Inženýrskgelgické a základvé pměry Radnvé rizik Pdmínky pr vytváření příznivéh živtníh prstředí Pdmínky pr chranu veřejnéh zdraví Vymezení veřejně prspěšných staveb pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel Pzemky (neb části pzemků) v plchách určených regulačním plánem pr veřejnu infrastrukturu, s vymezenými veřejně prspěšnými stavbami (VPS), pr které lze práva k pzemkům dejmut neb mezit, a ke kterým má předkupní práv měst Plička Veřejně prspěšná patření Vymezení dalších veřejně prspěšných staveb, pr které lze uplatnit předkupní práv, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel Pzemky (neb části pzemků) s veřejně prspěšnými stavbami (VPS), ke kterým má předkupní práv měst Plička Výčet územních rzhdnutí, která regulační plán nahrazuje... 15

7 10. Druh a účel umísťvaných staveb Pdmínky pr umístění a prstrvé uspřádání staveb, které nejsu zahrnuty d staveb veřejné infrastruktury, včetně pdmínek chrany navrženéh charakteru území, zejména chrany krajinnéh rázu (např. uliční a stavební čáry, pdlažnst, výšku zástavby, bjemy a tvary zástavby, intenzitu využití pzemků) Pdmínky pr napjení staveb na veřejnu dpravní a technicku infrastrukturu Pdmínky pr vymezená chranná pásma Pdmínky pr vymezení a využití pzemků územníh systému eklgické stability Stanvení přadí změn v území (etapizace) Vymezení staveb nezpůsbilých pr zkrácené stavební řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna... 17

8 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP 1. Vymezení řešené plchy Řešené území se nachází na jihvýchdním kraji města. Je vymezen z jihu stávající účelvu kmunikací, ze západu ul. Mánesvu, ze severu ul. Wlkervu a na výchdě nvě realizvanu bytnu zástavbu. Rzlha řešenéh území je cca 8,6 ha, území je v sučasné dbě zemědělsky využíván. Identifikace parcel v řešeném území: parc. čísl pdčísl k.ú. kultura vlastnictví Plička statní kmunikace M rná půda M rná půda M jiná plcha M rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda M rná půda F statní kmunikace M rná půda M rná půda M rná půda F statní kmunikace M statní kmunikace M statní kmunikace M statní kmunikace M statní kmunikace M statní kmunikace M statní kmunikace F rná půda F rná půda F rná půda M rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda M statní kmunikace F statní kmunikace F rná půda M rná půda M rná půda M rná půda M Vysvětlivky: M měst, F fyzické a právnické sby 1

9 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP 2. Pdmínky pr vymezení a využití pzemků 2.1. Pdmínky pr vymezení pzemků Stávající uspřádání parcel nedvluje efektivní využití území, prt jej nelze respektvat. V rámci řešení regulačníh plánu jsu vymezeny nvé stavební pzemky dpvídajících parametrů viz. grafická část, výkres č Pdmínky pr využití pzemků V regulačním plánu jsu vymezeny pzemky s rzdílným způsbem využití viz. grafická část, výkres č Pzemky pr bydlení v rdinných dmech - BR HLAVNÍ VYUŽITÍ: Pzemky pr bydlení zahrnují činnsti, děje a zařízení suvisející bezprstředně s bydlením. Přípustné využití: - stavby a pzemky rdinných dmů s užitkvými zahradami - stavby suvisející technické infrastruktury Pdmíněně přípustné využití: - stavby suvisejícíh bčanskéh vybavení v případě, že nepřesáhnu rámec a význam danéh území a nenaruší phdu bydlení - další stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prstředí a phdu bydlení ve vymezené plše, jsu slučitelné s bydlením a služí zejména byvatelům v takt vymezené plše Nepřípustné využití: - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí a phdu bydlení, neb takvé důsledky vyvlávají druhtně DALŠÍ PODMÍNKY: dpravní bsluha i bsluha inženýrskými sítěmi je navržena z přilehlých veřejných prstranství každý rdinný dům bude mít garáž (případně tevřené stání) pr minimálně jedn aut pr realizaci výstavby (lkality i.č. 8, 10) je nutn přelžit trasu sdělvacíh kabelu Pzemky pr bydlení ve viladmech - BV HLAVNÍ VYUŽITÍ: Pzemky pr bydlení zahrnují činnsti, děje a zařízení suvisející bezprstředně s bydlením. Přípustné využití: - stavby a pzemky viladmů - užitkvé zahrady splečné pr všechny byty suvisejících viladmů - stavby suvisející technické infrastruktury Pdmíněně přípustné využití: - stavby suvisejícíh bčanskéh vybavení v případě, že nepřesáhnu rámec a význam danéh území a nenaruší phdu bydlení - další stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prstředí a phdu bydlení ve vymezené plše, jsu slučitelné s bydlením a služí zejména byvatelům v takt vymezené plše Nepřípustné využití: - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí a phdu bydlení, neb takvé důsledky vyvlávají druhtně 2

10 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP DALŠÍ PODMÍNKY: dpravní bsluha i bsluha inženýrskými sítěmi je navržena z přilehlých veřejných prstranství každý viladům bude mít garáž (případně tevřené stání) pr jedn aut na byt Pzemky veřejných prstranství - U HLAVNÍ VYUŽITÍ: Území z jejichž užívání nelze nikh vylučit, které musí být přístupny veřejnsti bez mezení, vymezují uliční prstry a pzemky pr bsluhu území dpravní a inženýrskými sítěmi. Přípustné využití: - kmunikace, chdníky, pásy zeleně, ve které jsu ulženy inženýrské sítě, místa pr kntejnery - vjezdy na pzemky, dstavné a parkvací plchy, cyklistické stezky - stavby a zařízení suvisející dpravní a technické infrastruktury - chranná a izlační zeleň Nepřípustné využití: - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu bsluhy a vytváří klizní bdy v plynulsti prvzu - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně DALŠÍ PODMÍNKY: v rámci veřejných prstranství jsu vymezeny vjezdy na pzemky + parkvání u lkalit i.č. 16, 17 bude vykácena stávající vzrstlá zeleň a bude nahrazena nvu u lkality i.č. 17 je navržena úprava trasy sdělvacíh kabelu u lkality i.č. 24 nutn respektvat umístění navržené trafstanice Pzemky sídelní zeleně - Z HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy zahrnují pzemky přírdní i uměle zalžené zeleně v urbanizvaném území. Plní funkci kmpziční, dpčinkvu, rekreační, izlační a eklgicku. Přípustné využití: - parkvé úpravy, které svým charakterem dpvídají funkci plchy, pzemky pr pěší a cyklstezky, vdní prvky a plchy, pzemky pr sprt a rekreaci venkvníh charakteru (víceúčelvá a dětská hřiště, přírdní kluziště, chdníky, naučné stezky ) - bjekty, stavby a zařízení, které tvří dplňkvu funkci, například altány, pergly, veřejná WC, kisky, místa pr kntejnery - stavby a zařízení suvisející dpravní a technické infrastruktury - zeleň, která plní funkci izlační Pdmíněně přípustné využití: - manipulační plchy v případě, že nedjde k ptlačení hlavníh využití a nesnižují kvalitu prstředí ve vymezené plše a jsu slučitelné s dpčinkvými aktivitami Nepřípustné využití: - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně DALŠÍ PODMÍNKY: plchy vymezené pr umístění víceúčelvých hřišť v rámci pzemků pr sídelní zeleň jsu dkumentvány v grafické části (značení /h) 3

11 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP 3. Pdmínky pr umístění a prstrvé uspřádání staveb veřejné infrastruktury 3.1. Veřejná prstranství Pr bsluhu pzemků v řešeném území jsu navržena veřejná prstranství, která zahrnují kmunikace, chdníky, trasy inženýrských sítí, případně dprvdnu zeleň; uspřádání prfilu uličníh prstru je patrné z grafické dkumentace. U - veřejné prstranství s bslužnu kmunikací v grafické části jsu identifikvány pzemky i.č pzemky i.č. 16, 17 jsu navrženy jak rzšíření stávajících veřejných prstranství šířka navržených prstranství (i.č ) je 12 m sučástí veřejných prstranství s bslužnými kmunikacemi jsu vjezdy na pzemky a plchy pr parkvání (rzsah viz. výkresy č. 1, 2) sučástí veřejných prstranství s bslužnými kmunikacemi je vzrstlá zeleň (rzsah viz. výkres č. 1), realizvaná frmu výsadby sliterů tvřících alej parkvací stání a vzrstlá zeleň nesmí zasahvat d rzhledvých trjúhelníků na křižvatkách Uz - veřejné prstranství se zklidněnu kmunikací v grafické části jsu identifikvány pzemky i.č sučástí veřejných prstranství se zklidněnými kmunikacemi jsu vjezdy na pzemky a plchy pr parkvání (rzsah viz. výkresy č. 1, 2) šířka navržených prstranství je 10,5 m; u pzemků i.č. 21, 22 (prpjení d stávající zástavby) 7,5 m Up - veřejné prstranství s pěší kmunikací v grafické části jsu identifikvány pzemky i.č šířka navržených prstranství (i.č ) je 6 m; u pzemku i.č. 29 (prpjení na stávající účelvu kmunikaci) 5,5 m 3.2. Dpravní infrastruktura Trasy kmunikací bslužných, zklidněných a pěších jsu vymezeny v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství, jejich situvání je patrn z grafické přílhy. pr identifikaci navržených kmunikací jsu v grafické části udány suřadnice x,y (v suřadném systému S JTSK) jejich s dpravní napjení na městský dpravní skelet je vymezen s těmit pdmínkami: hlavní napjení řešenéh území je navržen na jihzápadním kraji lkality ze stávající křižvatky Dvřákva x Mánesva a na severním kraji z ul. Wlkerva bslužnými kmunikacemi se vzájemným prpjením Dvřákva i Wlkerva ulice napjují řešené území na silnici II/362 Plička Bystré Nyklvice Rzseč nad Kunštátem, která vede západně řešenéh území ulicí ČS Armády další napjení a prpjení je navržen dpravně zklidněnými kmunikacemi místní bslužné kmunikace (značení A, B ) jsu navrženy ve funkční třídě C v kategrii MO2 12/6,5/30 (dvupruhvá kmunikace, prstr pr místní kmunikaci, šířka hlavníh dpravníh prstru, rychlst 30 km/h) pdle ČSN Prjektvání místních kmunikací, šířka mezi brubníky 5,5 m. 4

12 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP statní místní kmunikace ( A1, A2, C, C1, C2, D, D1, E ) jsu navrženy jak dpravně zklidněné kmunikace v kategrii D1 - bytná ulice (uliční prstr šířky 10,5 m, v jedné úrvni jízdní pruh 4,5 m a přilehlé parkvací pásy se zelení a prstr pr chdce, rychlst v bytné zóně bude 20km/h) navržený pdélný skln kmunikací bude kpírvat c nejvíce terén (min pdélný skln nesmí klesnut pd 0,5%, max u bslužné nesmí překrčit 9%, u bytné 5%) pr zklidnění dpravy budu vjezdy d bytných ulic patřeny rychlstními prahy v lkalitě jsu navrženy chdníky pdél bslužných kmunikací, u statních kmunikací se pčítá s integrací prvzu v hlavním dpravním prstru frmu bytných ulic jsu navržena dvě samstatná pěší prpjení F a G1 šířky 3,5 m a dvě G a H šířky 2,25 m d susedních lkalit, je zde pvlen prvz cyklistům a na G1 případně i dpravní bsluze je navržen psun autbusvé zastávky a nástupiště z důvdu navrženéh vjezdu a pdélnéh parkvání d bjektu, izchrna 500 m pkryje celé řešené území je navržena nvá místní cykltrasa, která prpjí stávající cykltrasu č vedenu Mánesvu ulicí a trasu č vedenu mim řešené území z Pličky na Mdřec dstavná a parkvací stání u nvých staveb musí být řešena jak sučást stavby, neb jak neddělitelná část stavby a umístěna na pzemku stavby u navržených rdinných dmů je uvažván s vestavbu min. jednh dstavnéh stání na bytvu jedntku a krátkdbým parkváním na pzemku krátkdbé parkvání pr návštěvníky je navržen v přidruženém dpravním prstru - pdélná stání, další pdél Wlkervy ul. - je navržen 8 pdélných parkvacích stání v kmbinaci se zelení sučástí kmunikací bude řešen nvé dvdnění vzvky a t prstřednictvím uličních vpustí se sedimentačním prstrem, příp. dvdňvacích žlábků, s přípjkami d dešťvé kanalizace; alternativně lze pužít brubníkvé kanálvé vpusti rvné (pdél chdníků) 3.3. Technická infrastruktura Trasy inženýrských sítí jsu vedeny převážně v rámci veřejných prstranství, pdél navržených kmunikací (chdník, zelený pás) Zásbvání vdu Ppis vdvdu: Navržená stavba vdvdu umžní připjení plánvaných rdinných dmů a vila dmů na stávající veřejné vdvdní rzvdy. Účelem navrhvaných vdhspdářských bjektů je zabezpečit vybudvání infrastruktury inženýrských. sítí pr bytvu zástavbu. Vybudvání těcht bjektů je tedy v suladu s pžadavky na chranu a tvrbu živtníh prstředí. Vda pr zásbvání byvatel bude debírána z městskéh skupinvéh vdvdu. Vdvdní ptrubí je navrhván z tvárné litiny příslušných prfilů DN 100, DN 80 v celkvé délce 1420 m. Ptrubí z tvárné litiny (případně plastů na základě pžadavku buducíh prvzvatele) bude ukládán d rýhy v suladu s běžnými zvyklstmi pr tent materiál, tj. na urvnaný pdsyp z písku resp. skalní prsívky tl. 15 cm. Dále bude p ulžení prveden bsyp z písku d výšky 30 cm nad vrchl ptrubí. K chraně ptrubí před výkpvými pracemi bude d rýhy nad bsyp ptrubí ulžena výstražná páska. Následně bude ptrubí zasypán vytěženu zeminu. K pzdějšímu vyhledání bude k ptrubí přilžen identifikační vdič. V nejnižších a nejvyšších místech rzvdné sítě budu plnit funkci kalsvdů a vzdušníků pdzemní hydranty. V uzlech vdvdní sítě budu sazena šupátka vládaná zemními supravami služící k uzavírání jedntlivých řadů. 5

13 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP Pžární a civilní chrana Navržené řady jsu bjekty bez pžárníh rizika. Rzvdná síť v řešené lkalitě bude nadimenzvána pr ddávku pžární vdy v mnžství 6 l/s. Na síti budu sazeny nadzemní hydranty, které budu plnit nejen funkci pžárních hydrantů, ale zárveň služit k dvzdušnění a dkalení ptrubí. Umístění nadzemních hydrantů bude mim stavební pzemky na veřejných pzemcích (mim plcení). Jejich pčet bude stanven v dalším stupni PD dle knfigurace terénu. Jejich vzdálenst bude splňvat pžadavky ČSN Z hlediska civilní chrany se nepředpkládají speciální patření. Ochranná pásma V dalším stupni prjektvé dkumentace ke stavebnímu pvlení a během samtné výstavby bude nutné respektvat veškerá chranná pásma inženýrských sítí suvisejících s územím. Výstavbu kanalizace se předpkládá dtyk s následujícím zařízením a vedením: telekmunikační kabely - Telefnica kanalizace - VHOS Mravská Třebvá vdvd - VHOS Mravská Třebvá nadzemní vedení nn - ČEZ plynvd - Výchdčeská plynárenská veřejné světlení - měst Plička místní kmunikace - měst Plička Při zpracvání dalšíh stupně prjektvé dkumentace je nutné zajistit přesné zakreslení veškerých zařízení d pdrbných situací realizačních dkumentací a při zpracvání prjektu respektvat pžadavky správců těcht zařízení, které vyplývají ze zákna. Před zapčetím stavebních prací musí investr zajistit vytýčení veškerých pdzemních vedení v řešeném území. Bilance ptřeby vdy Viz Odůvdnění Velikst ptřeby vdy se může mírně měnit pdle skutečnéh pčtu bydlících byvatel (pstavených rdinných dmů). Členění stavby Pr zpracvání prjektvé dkumentace i realizaci je stavba vdvdu navržena jak jeden celek bez dalšíh členění. S hledem na rzsah zástavby je však mžné prjektvé řešení a realizaci prvádět p částech pdle faktickéh rzvje zástavby v území. V jedntlivých dílech dkumentace budu zpracvány prjekty vdvdních řadů, dmvních přípjek a případných nutných přelžek inženýrských sítí Odkanalizvání Ppis kanalizace: Kanalizace v celé blasti je řešena jak ddílná dvádějící zvlášť splaškvé vdy z bjektů a dešťvé vdy z bjektů, kmunikací a zpevněných plch. Část dešťvých vd bude zachytávána d dešťvých jímek umístěných na jedntlivých pzemcích. Charakteristika pvdí a zástavby: Odkanalizvání území je řešen dvedením dpadních a dešťvých vd d nvě navrhvaných stk v uličních řadech řešenéh území. Vzhledem ke knfiguraci terénu je dvd dpadních vd rzdělen d dvu pvdí. Západní část řešené lkality: splaškvé vdy budu zaústěny d stávající kanalizace v ulici Janáčkva dešťvé vdy budu dvedeny nvu dešťvu kanalizací ulicemi Wlkerva a Janáčkva d recipientu Bíléh ptka 6

14 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP Výchdní část řešené lkality: splaškvé vdy budu zaústěny d stávající kanalizace v ulici J. V. Sládka dešťvé vdy budu zaústěny d stávající dešťvé kanalizace křižující ulici Wlkerva Kanalizační ptrubí je navrhván z kameniny příslušných prfilů DN 300, DN 400, DN 500 v celkvé délce: splaškvá kanalizace dešťvá kanalizace 1550 m 1875 m Vedení tras - kanalizační stky jsu v maximální mžné míře situvány d tras buducích kmunikací při respektvání spádvých pměrů v území. Trasy, prstrvá krdinace a chranná pásma jsu závazná. Ptrubí z kameniny bude ukládán d rýhy v suladu s běžnými zvyklstmi pr tent materiál základvá spára bude zpevněna a vyrvnána pdkladním betnem, v případě výskytu pdzemní vdy bude d dna rýhy ulžen drenážní ptrubí pr pdélné dvdnění s příslušným štěrkpískvým bsypem. Dále bude p ulžení prveden bsyp z písku d výšky 30 cm nad vrchl ptrubí. Následně bude ptrubí zasypán vytěženu zeminu. Hutnění bude prveden p vrstvách 25 cm. Materiál ptrubí může být upřesněn na základě pžadavku investra či buducíh správce kanalizační sítě. Především se jedná pužití plastvých trub UltraRib 2 SN8. Kanalizační šachty V místech lmů trasy (plhpis i výškpis) a spjení stk jsu navrženy prefabrikvané betnvé šachty pdle pdkladů PREFA Brn a.s. Je však mžn pužít pdbné šachty jinéh výrbce. Šachty jsu zaknčeny kónickým kusem. Zhlaví šachet v místních kmunikacích bude sazen v úrvni vzvky, zhlaví šachet sazených pdél pěší cesty budu sazeny nad terén. Šachetní prvky z vdtěsnéh betnu jsu se spji na pldrážku a per s tmelem případně betnváním. Všechny díly jsu navrženy se stupadly kramlvé celvé stupadl s PE pvlakem. Pr dvdnění vzvek jsu navrženy dešťvé vpusti betnvé prefabrikvané DN 500. Obdbně jak u šachet byl pužit pdklad pdle výrbce PREFA Brn a.s., je však mžn uplatnit typ vpusti jinéh výrbce. Vzhledem k charakteru jedntné kanalizace byl navržen typ se zápachvu uzávěru, spdní díl s vyským kalvým prstrem výšky 51 cm. Hltnst vpusti dpvídá max. dvdněné plše 400 m 2. Ochranná pásma V dalším stupni prjektvé dkumentace ke stavebnímu pvlení a během samtné výstavby bude nutné respektvat veškerá chranná pásma inženýrských sítí suvisejících s územím. Výstavbu kanalizace se předpkládá dtyk s následujícím zařízením a vedením: telekmunikační kabely - Telefnica kanalizace - VHOS Mravská Třebvá vdvd - VHOS Mravská Třebvá nadzemní vedení nn - ČEZ plynvd - Výchdčeská plynárenská veřejné světlení - měst Plička místní kmunikace - měst Plička Při zpracvání dalšíh stupně prjektvé dkumentace je nutné zajistit přesné zakreslení veškerých zařízení d pdrbných situací realizačních dkumentací a při zpracvání prjektu respektvat pžadavky správců těcht zařízení, které vyplývají ze zákna. Před zapčetím stavebních prací musí investr zajisti vytýčení veškerých pdzemních vedení v řešeném území. 7

15 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP Členění stavby: Pr zpracvání prjektvé dkumentace i realizaci je stavba kanalizace navržena jak jeden celek bez dalšíh členění. V jedntlivých dílech dkumentace budu zpracvány prjekty kanalizačních stk, dmvních přípjek a případných nutných přelžek inženýrských sítí Zásbvání plynem Ppis STL plynvdu: Navržený STL plynvd lpe 90 a 63 bude napjen na stávající STL plynvd DN 150 v ulicích Wlkerva, J. V. Sládka a Dvřákva. Trasa navržených plynvdů je umístěna především d chdníků a zelených pásů. Jedntlivé křížení plynvdů a přípjek kmunikací bude klmé, s ulžením plynvdníh ptrubí d chranné trubky. Při styku s statními inženýrskými sítěmi bude nutné ddržení ČSN prstrvé uspřádání sítí. Při křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude na nvém plynvdu sazena chranná trubka s min. přesahem 1,0m d hrany křížené sítě. Za napjenými bdy na stávajících plynvdech jsu navrženy kulvé khuty DN 90 se zemní supravu. Navržený STL plynvd bude dvzdušněn. Pr přípjky k rdinným dmům umístěných na druhé straně ulice budu pd kmunikací sazeny chráničky. Pr stavbu STL plynvdu budu pužity trubky z plyetylenu. Trubky a tvarvky pr ptrubí z PE musí dpvídat pžadavkům ČSN , resp. ČSN Budu pužity trubky a tvarvky z plyetylenu jen v řadě těžké. Realizaci budu prvádět pracvníci ddavatele, kteří mají právnění pr tut práci d příslušnéh IBP. Pr plynvd z PE se ukládá suběžně s ptrubím signalizační vdič, který musí být připevněn na vrch ptrubí. Největší vzdálenst vývdů signalizačníh vdiče je 800 m. Před uvedením plynvdu d prvzu je nutn prvést hlavní tlakvu zkušku dle ČSN s dchylkami uvedenými v TP COPZ G HUP budu umístěny v případě realizace živých pltů na hranici pzemků, jinak budu sazeny na fasádách budv. STL plynvdy jsu svým charakterem linivu stavbu a budu ulženy v celé délce v zemi. Délka navrženéh ptrubí 1217 m. Pžární chrana: Řešení pžární bezpečnsti plynvdů, kterými je dpravván zemní plyn, se musí v první řadě zaměřit na zvýšení bezpečnsti vlastníh prvzu. Je nutné předcházet havarijním stavům prváděním preventivních prhlídek zařízení. Shledané závady musí být ihned dstraněny. Územně plánvací dkumentace je zpracvána dle příslušných předpisů a nrem suvisejících, které svými pžadavky na vlbu trasy a technickými pžadavky na materiály, zkušky materiálů a zkušky smntvanéh ptrubí zaručují i pžární bezpečnst prjektvanéh zařízení. V předlžené dkumentaci jsu pdmínky pžární chrany splněny. Pr prvz zařízení budu prvzvatelem vypracvány prvzní, bezpečnstní a prtipžární předpisy a řády, případně budu upraveny stávající předpisy nvý stav. Členění stavby: Pr zpracvání prjektvé dkumentace i realizaci je stavba plynvdů navržena jak jeden celek bez dalšíh členění. V jedntlivých dílech dkumentace budu zpracvány prjekty plynvdních řadů, dmvních přípjek a případných nutných přelžek inženýrských sítí Zásbvání el. energií Ppis el. zařízení: Připjení zástavby rdinných dmků je na distribuční síť VČE. V území bude vybudvána jedna zděná trafstanice, která bude napjena smyčku na stávající pdzemní vedení vn, a t v prstru křižvatky ulic Wlkerva a J. V. Sládka. Z trafstanice bude vyveden kabelvé vedení nn napájející jedntlivé nemvitsti. Na hranicích jedntlivých pzemků budu sazeny dmvní pjistkvé skříně sučasně se skříněmi elektrměrnými v případě, že budu realizvány živé plty, jinak budu sazeny na fasádách budv. 8

16 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP Kabel bude ulžen v hlubce cca 70 cm, ve vzvce 1,0 m. Bude chráněn výstražnu fólií, v křížení neb ve stísněných pměrech bude ulžen d chrániček. Délka trasy kabelu vn Kabel vn 190 m 2 x (smyčka) Kabel bude ulžen ve výkpu hlubky 1,2 m na pískvé lže, krytí 1,0 m. Při křížení s statními inženýrskými sítěmi budu kabely ulženy v plastvých chráničkách neb betnvých žlabech. D trafstanice bude kabel zatažen v plastvých trubách. Trafstanice 1 x Délka trasy kabelu nn 1205 m Kabely budu ulženy ve vlném terénu (zelený pás) neb chdníku s krytím 0,5 m, v kabelvé rýze hlubky 0,6 m.pd kmunikacemi a v místě vjezdů bude kabel ulžen d plastvé chráničky s kratím min. 1,0 m. Členění stavby: Pr zpracvání prjektvé dkumentace i realizaci je stavba el. zařízení navržena jak jeden celek bez dalšíh členění. V jedntlivých dílech dkumentace budu zpracvány prjekty kabelů vn, nn a trafstanice, dmvních přípjek a případných nutných přelžek inženýrských sítí Spje Sdělvací kabely zahrnují rzvdy místní sítě splu s kabelvu televizí. Pr lkalitu budu nalezeny rezervy v místní síti v blízksti řešenéh území. Rzvdy kabelvé televize budu realizvány v suvislsti s městsku sítí. Při eknmickém vyhdncení je uvažván s plnu sítí. V regulačním plánu je navržena, vzhledem k urbanistické kncepci, přelžka stávajícíh dálkvéh kabelu prcházejícíh napříč územím v jeh jižní části. Délka trasy sdělvacích kabelů 1238 m Předpkládá se pkládka trubek HDPE firmy COMA v délce cca 652 m. Členění stavby: Pr zpracvání prjektvé dkumentace i realizaci je stavba sdělvacích kabelů navržena jak jeden celek bez dalšíh členění. V jedntlivých dílech dkumentace budu zpracvány prjekty sdělvacích kabelů, dmvních přípjek a případných nutných přelžek inženýrských sítí Veřejné světlení Venkvní světlení pr funkční třídu kmunikací C3 má stupeň světlení IV (intenzita světlení 4lx, celkvá rvnměrnst 1:5, svítidla musí splňvat pžadavky stupně 2). Jsu navržena parkvá svítidla na stžárech výšky 4,5m, prpjení kabelem a zemnícím páskem. Veřejné světlení bude napjen na stávající rzvdy ve městě. Délka trasy kabelů VO 1570m Členění stavby: Pr zpracvání prjektvé dkumentace i realizaci je stavba veřejnéh světlení navržena jak jeden celek bez dalšíh členění. V jedntlivých dílech dkumentace bude zpracván prjekt kabelů veřejnéh světlení Nakládání s dpady kmunální dpad bude řešen svzem na skládku mim řešené území každý bjekt bude mít nádby na dmvní dpad, které budu umístěny na pzemku prducenta dpadu 3.5. Občanské vybavení V řešeném území nejsu vymezeny pzemky pr bčanské vybavení veřejnéh zájmu, které by byly zařazeny d veřejné infrastruktury. 9

17 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP 4. Pdmínky pr chranu hdnt a charakteru území Řešená lkalita navazuje na hranici zastavěnéh území; výchdní, severní a západní část lkality je lemvána stávající zástavbu, jižní část je hraničena účelvu kmunikací, převládajícím funkčním prvkem řešenéh území je prdukční zóna rná půda Ochrana kulturních hdnt území V řešeném území nejsu žádné bjekty zapsané d seznamu nemvitých kulturních památek, nenachází se zde žádná stavba, která by přispívala k identitě města. Navržené řešení respektuje kulturní hdnty území, vychází ze zásad udržitelnéh rzvje města: z hlediska širších vztahů je lkalita situvána na jihvýchdním kraji města a v prstrvém utváření města má území významný ptenciál je phledvě expnvaná v dálkvých phledech navržená výškvá hladina zástavby navazuje na stávající klní zástavbu, respektuje phledy na stávající dminanty ve městě z hlediska prstrvéh členění území města je lkalita pvažvána za území s mžnstí vytváření vlastní identity 4.2. Ochrana civilizačních hdnt území Občanské vybavení Občanské vybavení se v řešeném území nenachází, je rzptýlen v rámci města v dpvídající dcházkvé vzdálensti. Technické vybavení Řešená lkalita bude napjena na stávající řady inženýrských sítí, stávající trasu sdělvacíh kabelu na jižním kraji lkality (zasahující d navržené zástavby) je nutn přelžit Ochrana přírdních hdnt území Území je v převážné míře zemědělsky využívané, nevyskytují se zde plchy zvláště chráněných území. V rámci navržených rzšíření stávajících veřejných prstranství v ul. Mánesva a Wlkerva (chdníky, vjezdy na pzemky + parkvání, inženýrské sítě) je nutn vykácet stávající vzrstlu zeleň (puze v nejnutnějším rzsahu). řešením regulačníh plánu je navržen nahrazení vykácené a dplnění nvé vzrstlé zeleně pdél bslužných kmunikací (rzsah viz. výkres č. 1) Ochrana krajinnéh rázu navržené řešení respektuje svým hmtvým řešením i členěním na zastavitelné a vlné plchy zásady chrany krajinnéh rázu v tét části města expnvaný jižní kraj lkality je d vlné krajiny rientván nezastavěnými částmi pzemků - zahradami 4.4. Inženýrskgelgické a základvé pměry Pdrbné psuzení gelgických pdmínek (stavebně gelgický průzkum) v území nebyl prveden. území leží v nadmřské výšce cca m n.m., terén je velmi mírně svažitý, se sklnem k severu, tent skln vlivňuje řešení z hlediska mžnsti gravitačníh dvedení dpadních vd p stránce gemrflgické náleží území d jižní části Pdrlické pahrkatiny 10

18 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP je nutn prvést pdrbný inženýrsk-gelgický průzkum danéh území, který stanví hdnty gemechanických vlastnstí hrnin v území, hydrgelgické vlastnsti a stanví zásady a pdmínky pr zakládání staveb základvá knstrukce musí respektvat pdmínky stanvené gelgickým průzkumem budvání suterénů je pdmíněně přípustné za pdmínky, že základvé pměry budu dle vypracvanéh psudku vhdné 4.5. Radnvé rizik pr řešenu lkalitu nebyl zpracván radnvý průzkum dle map radnvéh indexu lze lkalitu stanvit jak území s přechdným radnvým indexem (v nehmgenních kvarterních sedimentech) u nvě budvaných bytných bjektů je nutn pčítat s patřeními mezující a snižující kncentraci radnu v uzavřených prstrách a místnstech, prtiradnvu izlaci je dpručen dimenzvat dle platných právních předpisů 5. Pdmínky pr vytváření příznivéh živtníh prstředí Navrhvané řešení rzvjvéh území pr bytnu zástavbu nevykazuje žádné negativní důsledky na živtní prstředí. pr chranu čistty vdy je navržen dkanalizvání lkality s napjením na centrální čistírnu dpadních vd pr chranu vzduší je navržen eklgický způsb vytápění a hřevu teplé vdy - zemním plynem nakládání s dpady v řešené lkalitě bude řešen stávajícím způsbem jak v celém městě, včetně separace a sběru recyklvatelnéh dpadu, a sběru a likvidace nebezpečnéh dpadu chráněné venkvní prstry a chráněné venkvní prstry staveb, charakterizvané dle platných právních předpisů, jsu navrženy mim izfny specifikující maximální hlukvu zátěž z hlediska klimatických pdmínek je lkalizace plchy pr funkci bydlení vhdná pr dpčinek a rekreaci byvatel jsu navrženy plchy sídelní zeleně s víceúčelvými hřišti pr další etapy prjektvé přípravy je dpručen zhlednit mžnst nepředvídané havárie v areálu PS )*, kdy nelze vylučit náhdné pškzení zasklení ken bjektů v řešené lkalitě Předpklad vzniku příznivéh živtníh prstředí uvnitř řešené lkality je rvněž zahrnut v pdmínkách pr umístění a prstrvé uspřádání staveb (stanvení dstupů mezi bjekty) a ve vymezení dstatečně kapacitních veřejných prstranství. 6. Pdmínky pr chranu veřejnéh zdraví Řešená lkalita pr výstavbu RD je situvána v JV části města v bezprstřední návaznsti na stávající plchy bydlení. Předpklady pr vytvření zdravých živtních pdmínek navazují na pdmínky ppsané v předchzí kapitle. záměry na umístění zdrjů hluku příp. vibrací v blízksti chráněných venkvních prstrů neb chráněných venkvních prstrů staveb charakterizvaných právními předpisy v blasti chrany veřejnéh zdraví a napak, je nutn psudit na základě hlukvé studie a následně prjednat s věcně a místně příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví knkrétní záměry, které mhu výrazně vlivnit čisttu vzduší, musí být předem prjednány s věcně a místně příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví )* areál Pličských strjíren a.s. 11

19 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP 7. Vymezení veřejně prspěšných staveb pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel V rámci regulačníh plánu jsu vymezeny veřejně prspěšné stavby, územní rzsah a dpad řešení d vlastnických vztahů je patrný z grafické přílhy - výkres č. 5 Výkres veřejně prspěšných staveb, patření a asanací. Ve schváleném ÚPSÚ Plička nebyly vymezeny veřejně prspěšné stavby zasahující řešené území Pzemky (neb části pzemků) v plchách určených regulačním plánem pr veřejnu infrastrukturu, s vymezenými veřejně prspěšnými stavbami (VPS), pr které lze práva k pzemkům dejmut neb mezit, a ke kterým má předkupní práv měst Plička Řešením regulačníh plánu jsu vymezena stávající a navržená veřejná prstranství (kmunikace, chdníky a území pr ulžení inženýrských sítí), umžňující přístupy a bsluhu jedntlivých pzemků. navržená veřejná prstranství zahrnují navržené VPS dpravní a technické infrastruktury stávající veřejná prstranství zahrnují navržené VPS technické infrastruktury veřejně prspěšnými stavbami dpravní infrastruktury jsu: - kmunikace - chdníky - vjezdy na pzemky + parkvací stání veřejně prspěšnými stavbami technické infrastruktury jsu: - vdvd - kanalizace - plynvd - kabely el. energie (vn, nn) - trafstanice - sdělvací (telekmunikační) kabely - veřejné světlení Stavby dpravní infrastruktury jsu dkumentvány ve výkrese č. 2 Dpravní infrastruktura, stavby technické infrastruktury jsu dkumentvány ve výkrese č. 3 Technická infrastruktura. značení plchy veřejné infrastruktury s vymezenými VPS parcelní čísl pdčísl U 1 veřejné prstranství (s kmunikací bslužnu)

20 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP značení plchy veřejné infrastruktury s vymezenými VPS parcelní čísl pdčísl U 2 veřejné prstranství (s kmunikací bslužnu) U 3 veřejné prstranství (s kmunikací bslužnu) U 4 rzšíření veřejnéh prstranství (s kmunikací bslužnu) U 5 rzšíření veřejnéh prstranství (s kmunikací bslužnu) U 6 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu) U 7 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu) U 8 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu)

21 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP značení plchy veřejné infrastruktury s vymezenými VPS parcelní čísl pdčísl U 9 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu) U 10 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu) U 11 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu) U 12 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu) U 13 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu) U 14 veřejné prstranství (s pěší kmunikací) U 15 veřejné prstranství (s pěší kmunikací) U 16 veřejné prstranství (s pěší kmunikací) U 17 veřejné prstranství (s pěší kmunikací) Celé řešené území se nachází (všechny VPS jsu vymezeny) v k.ú. Plička. Asanační zásahy nejsu vymezeny - řešené území je nezastavěné Veřejně prspěšná patření Veřejně prspěšná patření nejsu v rámci RP vymezeny

22 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP 8. Vymezení dalších veřejně prspěšných staveb, pr které lze uplatnit předkupní práv, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel 8.1. Pzemky (neb části pzemků) s veřejně prspěšnými stavbami (VPS), ke kterým má předkupní práv měst Plička Řešením regulačníh plánu jsu vymezeny plchy sídelní zeleně pr umístění navržených VPS - víceúčelvých hřišť. značení veřejně prspěšná stavba parcelní čísl pdčísl PS 1 víceúčelvé hřiště PS 2 víceúčelvé hřiště Výčet územních rzhdnutí, která regulační plán nahrazuje Regulační plán nahrazuje tat územní rzhdnutí: rzhdnutí umístění stavby neb zařízení veřejná dpravní a technická infrastruktura stavby pr bydlení (rdinné dmy, viladmy) rzhdnutí změně využití území 10. Druh a účel umísťvaných staveb Všechny stavby, navržené v rámci regulačníh plánu, jsu charakterizvány jak trvalé. veřejná dpravní a technická infrastruktura kmunikace chdníky vjezdy na pzemky + parkvání vdvd kanalizace STL plynvd kabelvé vedení nn veřejné světlení místní rzhlas sdělvací vedení stavby pr bydlení rdinné dmy viladmy 15

23 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP 11. Pdmínky pr umístění a prstrvé uspřádání staveb, které nejsu zahrnuty d staveb veřejné infrastruktury, včetně pdmínek chrany navrženéh charakteru území, zejména chrany krajinnéh rázu (např. uliční a stavební čáry, pdlažnst, výšku zástavby, bjemy a tvary zástavby, intenzitu využití pzemků) Pr vytvření identity lkality jsu významné pdmínky prstrvéh uspřádání staveb vlivňující vnímaný prstr. Pr identifikaci jsu v grafické části udány suřadnice x,y (v suřadném systému S JTSK) s kmunikací, d kterých jsu dvzeny hranice ddělující vymezená veřejná prstranství d pzemků pr bydlení a následně stavební čáry a stavební hranice (viz. výkres č.1). Stavební čáry, hranice: stavební čáry jsu (s výjimku západní části vymezených pzemků pr bydlení ve viladmech) v suběhu s hranicí, která dděluje vymezená veřejná prstranství d pzemků pr bydlení (viz. výkres č.1) bjekty rdinných dmů budu sazeny na stavební čáry ve vzdálenstech 5 m d hranice ddělující vymezené pzemky pr bydlení v rdinných dmech d veřejnéh prstranství (viz. výkres č.1) bjekty viladmů budu sazeny na stavební čáry ve vzdálenstech 11 a 43 m d hranice ddělující vymezené pzemky pr bydlení ve viladmech d veřejných prstranství i.č. 24, 25 (viz. výkres č.1) zástavba nesmí překrčit stavební čáru směrem k navržené kmunikaci, za umístění na stavební čáru se pvažuje pkud alespň část hlavní fasády bjektu leží na stavební čáře; dskčení části hlavníh bjektu neb garáže musí být rvnběžné se stavební čáru stavební hranice pr rdinné dmy je rvnběžná se stavební čáru a t ve vzdálensti 16 m; dstupy na krajích pzemků jsu 3,5 m (výjimečně 5 neb 10 m viz výkres č.1) stavební hranice pr viladmy je rvnběžná se stavební čáru a t ve vzdálensti 16 m; dstupy na krajích pzemků jsu 5 m stavební čára a hranice vymezují část plchy pzemku pr umístění hlavníh bjektu a garáže; stavby, které nevyžadují stavební pvlení ani stavební hlášení, musí být vzdáleny min. 2 m d hranice pzemku Výška zástavby: úrveň ± 0,0 výškvé sazení vstupníh pdlaží (v se bjektu) bude 0,3 0,5 m nad výšku sy přilehlé kmunikace vstupy d bjektů budu řešeny bezbariérvě výška bjektů rdinných dmů max. 2 NP, v případě realizace šikmé střechy mžnst využití pdkrví výška bjektů viladmů max. 3 NP, v případě realizace šikmé střechy mžnst využití pdkrví zástavba je navržena nepdsklepená; pdsklepení je pdmíněně přípustné za pdmínky, že základvé pměry budu dle vypracvanéh psudku vhdné Architektnické řešení: architektnické a hmtvé řešení bjektů nesmí narušit charakter, měřítk a braz města v řešeném území se jedná hlavně dálkvé phledy na měst a průhledy na dminanty města základní typ zastřešení hlavních bjektů a dplňkvých staveb šikmé a plché střechy bjekty viladmů budu, v rámci celé skupiny vymezených pzemků pr viladmy, řešeny hmtvě a architektnicky jedntně, včetně plcení, výšky zástavby a typu zastřešení (šikmé neb plché střechy) hlavních bjektů i dplňkvých staveb 16

24 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP bjekty rdinných dmů budu, v rámci skupiny vymezených pzemků pr rdinné dmy pdél přilehléh veřejnéh prstranství, řešeny hmtvě a architektnicky jedntně, včetně plcení, výšky zástavby a typu zastřešení (šikmé neb plché střechy) hlavních bjektů i dplňkvých staveb - umístění rdinných dmů s plchými střechami je mžné puze v rámci skupiny vymezených pzemků i.č. 7 na stavebních pzemcích č a a v rámci skupiny pzemků i.č. 9 na stavebních pzemcích č a 54 57; umístění rdinných dmů se šikmými střechami (sedlvé, valbvé, stanvé, bungalvy) zde není přípustné - umístění rdinných dmů se šikmými střechami (sedlvé, valbvé, stanvé, bungalvy) je mžné puze ve zbývajících skupinách vymezených pzemků i.č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 10, v rámci skupiny pzemků i.č. 7 na stavebních pzemcích č a v rámci skupiny pzemků i.č. 9 na stavebních pzemcích č ; umístění rdinných dmů s plchými střechami není na těcht pzemcích přípustné - hřebeny šikmých střech nad hlavní hmtu bjektu budu rientvány rvnběžně s přilehlým veřejným prstranstvím, ze kteréh je navržen vjezd na pzemek Frma zastavění, dstupy: je navržena tevřená frma zástavby bjekty s bčním dstupem Uliční prstr je vymezen: hranicí pzemků s rzdílným způsbem využití, která dděluje vymezená veřejná prstranství d pzemků pr bydlení a pzemků pr sídelní zeleň Intenzita využití pzemků: keficient zastavění (index zastavění) pzemku udává přípustný pčet m 2 zastavěné plchy na m 2 pzemku - u pzemků pr bydlení max 0, Pdmínky pr napjení staveb na veřejnu dpravní a technicku infrastrukturu napjení staveb na veřejnu dpravní infrastrukturu z přilehlých veřejných prstranství navrženými vjezdy (viz. výkresy č. 1, 2), plha vjezdu na pzemek bude upřesněna dle dispzičníh řešení bjektu napjení na veřejnu technicku infrastrukturu stavby budu napjeny přípjkami na navržené inženýrské sítě umístěné v přilehlých veřejných prstranstvích přípjky inženýrských sítí budu zaústěny na hranicích jedntlivých stav. pzemků d připjvacíh bjektu (sdružený pilíř), dle pžadavků správců inž. sítí 13. Pdmínky pr vymezená chranná pásma Regulační plán nevymezuje žádná nvá chranná pásma, nutn je respektvat pásma vyplývající z platné legislativy. 14. Pdmínky pr vymezení a využití pzemků územníh systému eklgické stability V řešeném území nejsu vymezeny pzemky pr územní systém eklgické stability. 15. Stanvení přadí změn v území (etapizace) V rámci regulačníh plánu nebyla stanvena etapizace. 16. Vymezení staveb nezpůsbilých pr zkrácené stavební řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Stavby nezpůsbilé pr zkrácené stavební řízení nejsu v rámci RP vymezeny. 17

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Zastupitelstvo města Poličky, příslušné podle 6, odst. 5, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ZMĚNA č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Nvstavba rdinnéh dmu v bci Brandýs nad Labem Stará Bleslav, k.ú. Stará Bleslav p.č. 1987/41 Odpvědný prjektant: Ing. Radek Nvák. Hlavní inženýr prjektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba.

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC

Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC Regulační plán NEVEKLOV SÝKOREC I. NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Město Neveklov Stupeň : DÚR Regulační plán Neveklov Sýkorec Číslo paré: Dílčí projekt: Urbanistické a souhrnné řešení Zpracovatel: Ing.arch.DášaTůmová

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů :

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů : Přílha č. 1 - Technické pžadavky na přestěhvání DD Černžice 1. Rzsah přestěhvání Přestěhvání Dmva důchdců Černžice zahrnuje přestěhvání 74 104 klientů : až 40 klientů dmva pr seniry, až 64 klientů dmva

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ZMĚNA č. 3 A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY RP ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1256 648 / 2011 dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 Objednavatel: Exekutrský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D., sudní exekutr Sídl: Evrpská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více