P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA"

Transkript

1 P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r..

2 Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: Přizvatel: Městský úřad Plička Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vladimír Pacek Ing. Jan Hršel Prjektanti: urbanismus, architektura: dpravní řešení: vdní hspdářství: energetika, spje: eklgie, živtní prstředí: zemědělství, chrana ZPF, PUPFL: Ing. arch. Vladimír Klajmn Ing. arch. Pavel Ducháček Ing. Blanka Ježkvá Ing. Pavel Veselý Ing. Pavel Veselý Mgr. Martin Nvtný Mgr. Martin Nvtný Brn, září 2008 Tel.:

3 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní rgán, který RP vydal: Zastupitelstv města Plička Čísl jednací a datum vydání RP: 1/2008, Datum nabytí účinnsti RP: Pdpis: Jmén a příjmení: Jarslav Martinů JUDr. Tmanvá Marie Ph.D. Funkce: starsta míststarstka Oprávněná úřední sba přizvatele Jmén a příjmení: Funkce: Ing. Antnín Mihulka referent dbru územníh plánvání, rzvje a živtníh prstředí úseku územníh plánvání, Městskéh úřadu Plička Pdpis: Razítk: Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn spl. s r.. Razítk: Pdpis: Jmén a příjmení: Ing.arch. Vladimír Klajmn Funkce: hlavní prjektant

4 SEZNAM DOKUMENTACE: I. DOKUMENTACE REGULAČNÍHO PLÁNU (RP) A. TEXTOVÁ ČÁST RP B. GRAFICKÁ ČÁST RP: 1 HLAVNÍ VÝKRES 1: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 1: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 1: a PODMÍNKY UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 1: 1 000/100 4b PODMÍNKY UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 1: 1 000/100 5 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1: II. DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ RP C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ RP D. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ RP: 6 KOORDINAČNÍ VÝKRES 1: ŠIRŠÍ VZTAHY 1: VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 1: 1 000

5 A. TEXTOVÁ ČÁST

6 OBSAH DOKUMENTACE: 1. Vymezení řešené plchy Pdmínky pr vymezení a využití pzemků Pdmínky pr vymezení pzemků Pdmínky pr využití pzemků Pzemky pr bydlení v rdinných dmech - BR Pzemky pr bydlení ve viladmech - BV Pzemky veřejných prstranství - U Pzemky sídelní zeleně - Z Pdmínky pr umístění a prstrvé uspřádání staveb veřejné infrastruktury Veřejná prstranství Dpravní infrastruktura Technická infrastruktura Zásbvání vdu Odkanalizvání Zásbvání plynem Zásbvání el. energií Spje Veřejné světlení Nakládání s dpady Občanské vybavení Pdmínky pr chranu hdnt a charakteru území Ochrana kulturních hdnt území Ochrana civilizačních hdnt území Ochrana přírdních hdnt území Inženýrskgelgické a základvé pměry Radnvé rizik Pdmínky pr vytváření příznivéh živtníh prstředí Pdmínky pr chranu veřejnéh zdraví Vymezení veřejně prspěšných staveb pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel Pzemky (neb části pzemků) v plchách určených regulačním plánem pr veřejnu infrastrukturu, s vymezenými veřejně prspěšnými stavbami (VPS), pr které lze práva k pzemkům dejmut neb mezit, a ke kterým má předkupní práv měst Plička Veřejně prspěšná patření Vymezení dalších veřejně prspěšných staveb, pr které lze uplatnit předkupní práv, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel Pzemky (neb části pzemků) s veřejně prspěšnými stavbami (VPS), ke kterým má předkupní práv měst Plička Výčet územních rzhdnutí, která regulační plán nahrazuje... 15

7 10. Druh a účel umísťvaných staveb Pdmínky pr umístění a prstrvé uspřádání staveb, které nejsu zahrnuty d staveb veřejné infrastruktury, včetně pdmínek chrany navrženéh charakteru území, zejména chrany krajinnéh rázu (např. uliční a stavební čáry, pdlažnst, výšku zástavby, bjemy a tvary zástavby, intenzitu využití pzemků) Pdmínky pr napjení staveb na veřejnu dpravní a technicku infrastrukturu Pdmínky pr vymezená chranná pásma Pdmínky pr vymezení a využití pzemků územníh systému eklgické stability Stanvení přadí změn v území (etapizace) Vymezení staveb nezpůsbilých pr zkrácené stavební řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna... 17

8 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP 1. Vymezení řešené plchy Řešené území se nachází na jihvýchdním kraji města. Je vymezen z jihu stávající účelvu kmunikací, ze západu ul. Mánesvu, ze severu ul. Wlkervu a na výchdě nvě realizvanu bytnu zástavbu. Rzlha řešenéh území je cca 8,6 ha, území je v sučasné dbě zemědělsky využíván. Identifikace parcel v řešeném území: parc. čísl pdčísl k.ú. kultura vlastnictví Plička statní kmunikace M rná půda M rná půda M jiná plcha M rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda M rná půda F statní kmunikace M rná půda M rná půda M rná půda F statní kmunikace M statní kmunikace M statní kmunikace M statní kmunikace M statní kmunikace M statní kmunikace M statní kmunikace F rná půda F rná půda F rná půda M rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda F rná půda M statní kmunikace F statní kmunikace F rná půda M rná půda M rná půda M rná půda M Vysvětlivky: M měst, F fyzické a právnické sby 1

9 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP 2. Pdmínky pr vymezení a využití pzemků 2.1. Pdmínky pr vymezení pzemků Stávající uspřádání parcel nedvluje efektivní využití území, prt jej nelze respektvat. V rámci řešení regulačníh plánu jsu vymezeny nvé stavební pzemky dpvídajících parametrů viz. grafická část, výkres č Pdmínky pr využití pzemků V regulačním plánu jsu vymezeny pzemky s rzdílným způsbem využití viz. grafická část, výkres č Pzemky pr bydlení v rdinných dmech - BR HLAVNÍ VYUŽITÍ: Pzemky pr bydlení zahrnují činnsti, děje a zařízení suvisející bezprstředně s bydlením. Přípustné využití: - stavby a pzemky rdinných dmů s užitkvými zahradami - stavby suvisející technické infrastruktury Pdmíněně přípustné využití: - stavby suvisejícíh bčanskéh vybavení v případě, že nepřesáhnu rámec a význam danéh území a nenaruší phdu bydlení - další stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prstředí a phdu bydlení ve vymezené plše, jsu slučitelné s bydlením a služí zejména byvatelům v takt vymezené plše Nepřípustné využití: - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí a phdu bydlení, neb takvé důsledky vyvlávají druhtně DALŠÍ PODMÍNKY: dpravní bsluha i bsluha inženýrskými sítěmi je navržena z přilehlých veřejných prstranství každý rdinný dům bude mít garáž (případně tevřené stání) pr minimálně jedn aut pr realizaci výstavby (lkality i.č. 8, 10) je nutn přelžit trasu sdělvacíh kabelu Pzemky pr bydlení ve viladmech - BV HLAVNÍ VYUŽITÍ: Pzemky pr bydlení zahrnují činnsti, děje a zařízení suvisející bezprstředně s bydlením. Přípustné využití: - stavby a pzemky viladmů - užitkvé zahrady splečné pr všechny byty suvisejících viladmů - stavby suvisející technické infrastruktury Pdmíněně přípustné využití: - stavby suvisejícíh bčanskéh vybavení v případě, že nepřesáhnu rámec a význam danéh území a nenaruší phdu bydlení - další stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prstředí a phdu bydlení ve vymezené plše, jsu slučitelné s bydlením a služí zejména byvatelům v takt vymezené plše Nepřípustné využití: - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí a phdu bydlení, neb takvé důsledky vyvlávají druhtně 2

10 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP DALŠÍ PODMÍNKY: dpravní bsluha i bsluha inženýrskými sítěmi je navržena z přilehlých veřejných prstranství každý viladům bude mít garáž (případně tevřené stání) pr jedn aut na byt Pzemky veřejných prstranství - U HLAVNÍ VYUŽITÍ: Území z jejichž užívání nelze nikh vylučit, které musí být přístupny veřejnsti bez mezení, vymezují uliční prstry a pzemky pr bsluhu území dpravní a inženýrskými sítěmi. Přípustné využití: - kmunikace, chdníky, pásy zeleně, ve které jsu ulženy inženýrské sítě, místa pr kntejnery - vjezdy na pzemky, dstavné a parkvací plchy, cyklistické stezky - stavby a zařízení suvisející dpravní a technické infrastruktury - chranná a izlační zeleň Nepřípustné využití: - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu bsluhy a vytváří klizní bdy v plynulsti prvzu - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně DALŠÍ PODMÍNKY: v rámci veřejných prstranství jsu vymezeny vjezdy na pzemky + parkvání u lkalit i.č. 16, 17 bude vykácena stávající vzrstlá zeleň a bude nahrazena nvu u lkality i.č. 17 je navržena úprava trasy sdělvacíh kabelu u lkality i.č. 24 nutn respektvat umístění navržené trafstanice Pzemky sídelní zeleně - Z HLAVNÍ VYUŽITÍ: Plchy zahrnují pzemky přírdní i uměle zalžené zeleně v urbanizvaném území. Plní funkci kmpziční, dpčinkvu, rekreační, izlační a eklgicku. Přípustné využití: - parkvé úpravy, které svým charakterem dpvídají funkci plchy, pzemky pr pěší a cyklstezky, vdní prvky a plchy, pzemky pr sprt a rekreaci venkvníh charakteru (víceúčelvá a dětská hřiště, přírdní kluziště, chdníky, naučné stezky ) - bjekty, stavby a zařízení, které tvří dplňkvu funkci, například altány, pergly, veřejná WC, kisky, místa pr kntejnery - stavby a zařízení suvisející dpravní a technické infrastruktury - zeleň, která plní funkci izlační Pdmíněně přípustné využití: - manipulační plchy v případě, že nedjde k ptlačení hlavníh využití a nesnižují kvalitu prstředí ve vymezené plše a jsu slučitelné s dpčinkvými aktivitami Nepřípustné využití: - činnsti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prstředí neb takvé důsledky vyvlávají druhtně DALŠÍ PODMÍNKY: plchy vymezené pr umístění víceúčelvých hřišť v rámci pzemků pr sídelní zeleň jsu dkumentvány v grafické části (značení /h) 3

11 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP 3. Pdmínky pr umístění a prstrvé uspřádání staveb veřejné infrastruktury 3.1. Veřejná prstranství Pr bsluhu pzemků v řešeném území jsu navržena veřejná prstranství, která zahrnují kmunikace, chdníky, trasy inženýrských sítí, případně dprvdnu zeleň; uspřádání prfilu uličníh prstru je patrné z grafické dkumentace. U - veřejné prstranství s bslužnu kmunikací v grafické části jsu identifikvány pzemky i.č pzemky i.č. 16, 17 jsu navrženy jak rzšíření stávajících veřejných prstranství šířka navržených prstranství (i.č ) je 12 m sučástí veřejných prstranství s bslužnými kmunikacemi jsu vjezdy na pzemky a plchy pr parkvání (rzsah viz. výkresy č. 1, 2) sučástí veřejných prstranství s bslužnými kmunikacemi je vzrstlá zeleň (rzsah viz. výkres č. 1), realizvaná frmu výsadby sliterů tvřících alej parkvací stání a vzrstlá zeleň nesmí zasahvat d rzhledvých trjúhelníků na křižvatkách Uz - veřejné prstranství se zklidněnu kmunikací v grafické části jsu identifikvány pzemky i.č sučástí veřejných prstranství se zklidněnými kmunikacemi jsu vjezdy na pzemky a plchy pr parkvání (rzsah viz. výkresy č. 1, 2) šířka navržených prstranství je 10,5 m; u pzemků i.č. 21, 22 (prpjení d stávající zástavby) 7,5 m Up - veřejné prstranství s pěší kmunikací v grafické části jsu identifikvány pzemky i.č šířka navržených prstranství (i.č ) je 6 m; u pzemku i.č. 29 (prpjení na stávající účelvu kmunikaci) 5,5 m 3.2. Dpravní infrastruktura Trasy kmunikací bslužných, zklidněných a pěších jsu vymezeny v rámci stávajících a navržených veřejných prstranství, jejich situvání je patrn z grafické přílhy. pr identifikaci navržených kmunikací jsu v grafické části udány suřadnice x,y (v suřadném systému S JTSK) jejich s dpravní napjení na městský dpravní skelet je vymezen s těmit pdmínkami: hlavní napjení řešenéh území je navržen na jihzápadním kraji lkality ze stávající křižvatky Dvřákva x Mánesva a na severním kraji z ul. Wlkerva bslužnými kmunikacemi se vzájemným prpjením Dvřákva i Wlkerva ulice napjují řešené území na silnici II/362 Plička Bystré Nyklvice Rzseč nad Kunštátem, která vede západně řešenéh území ulicí ČS Armády další napjení a prpjení je navržen dpravně zklidněnými kmunikacemi místní bslužné kmunikace (značení A, B ) jsu navrženy ve funkční třídě C v kategrii MO2 12/6,5/30 (dvupruhvá kmunikace, prstr pr místní kmunikaci, šířka hlavníh dpravníh prstru, rychlst 30 km/h) pdle ČSN Prjektvání místních kmunikací, šířka mezi brubníky 5,5 m. 4

12 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP statní místní kmunikace ( A1, A2, C, C1, C2, D, D1, E ) jsu navrženy jak dpravně zklidněné kmunikace v kategrii D1 - bytná ulice (uliční prstr šířky 10,5 m, v jedné úrvni jízdní pruh 4,5 m a přilehlé parkvací pásy se zelení a prstr pr chdce, rychlst v bytné zóně bude 20km/h) navržený pdélný skln kmunikací bude kpírvat c nejvíce terén (min pdélný skln nesmí klesnut pd 0,5%, max u bslužné nesmí překrčit 9%, u bytné 5%) pr zklidnění dpravy budu vjezdy d bytných ulic patřeny rychlstními prahy v lkalitě jsu navrženy chdníky pdél bslužných kmunikací, u statních kmunikací se pčítá s integrací prvzu v hlavním dpravním prstru frmu bytných ulic jsu navržena dvě samstatná pěší prpjení F a G1 šířky 3,5 m a dvě G a H šířky 2,25 m d susedních lkalit, je zde pvlen prvz cyklistům a na G1 případně i dpravní bsluze je navržen psun autbusvé zastávky a nástupiště z důvdu navrženéh vjezdu a pdélnéh parkvání d bjektu, izchrna 500 m pkryje celé řešené území je navržena nvá místní cykltrasa, která prpjí stávající cykltrasu č vedenu Mánesvu ulicí a trasu č vedenu mim řešené území z Pličky na Mdřec dstavná a parkvací stání u nvých staveb musí být řešena jak sučást stavby, neb jak neddělitelná část stavby a umístěna na pzemku stavby u navržených rdinných dmů je uvažván s vestavbu min. jednh dstavnéh stání na bytvu jedntku a krátkdbým parkváním na pzemku krátkdbé parkvání pr návštěvníky je navržen v přidruženém dpravním prstru - pdélná stání, další pdél Wlkervy ul. - je navržen 8 pdélných parkvacích stání v kmbinaci se zelení sučástí kmunikací bude řešen nvé dvdnění vzvky a t prstřednictvím uličních vpustí se sedimentačním prstrem, příp. dvdňvacích žlábků, s přípjkami d dešťvé kanalizace; alternativně lze pužít brubníkvé kanálvé vpusti rvné (pdél chdníků) 3.3. Technická infrastruktura Trasy inženýrských sítí jsu vedeny převážně v rámci veřejných prstranství, pdél navržených kmunikací (chdník, zelený pás) Zásbvání vdu Ppis vdvdu: Navržená stavba vdvdu umžní připjení plánvaných rdinných dmů a vila dmů na stávající veřejné vdvdní rzvdy. Účelem navrhvaných vdhspdářských bjektů je zabezpečit vybudvání infrastruktury inženýrských. sítí pr bytvu zástavbu. Vybudvání těcht bjektů je tedy v suladu s pžadavky na chranu a tvrbu živtníh prstředí. Vda pr zásbvání byvatel bude debírána z městskéh skupinvéh vdvdu. Vdvdní ptrubí je navrhván z tvárné litiny příslušných prfilů DN 100, DN 80 v celkvé délce 1420 m. Ptrubí z tvárné litiny (případně plastů na základě pžadavku buducíh prvzvatele) bude ukládán d rýhy v suladu s běžnými zvyklstmi pr tent materiál, tj. na urvnaný pdsyp z písku resp. skalní prsívky tl. 15 cm. Dále bude p ulžení prveden bsyp z písku d výšky 30 cm nad vrchl ptrubí. K chraně ptrubí před výkpvými pracemi bude d rýhy nad bsyp ptrubí ulžena výstražná páska. Následně bude ptrubí zasypán vytěženu zeminu. K pzdějšímu vyhledání bude k ptrubí přilžen identifikační vdič. V nejnižších a nejvyšších místech rzvdné sítě budu plnit funkci kalsvdů a vzdušníků pdzemní hydranty. V uzlech vdvdní sítě budu sazena šupátka vládaná zemními supravami služící k uzavírání jedntlivých řadů. 5

13 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP Pžární a civilní chrana Navržené řady jsu bjekty bez pžárníh rizika. Rzvdná síť v řešené lkalitě bude nadimenzvána pr ddávku pžární vdy v mnžství 6 l/s. Na síti budu sazeny nadzemní hydranty, které budu plnit nejen funkci pžárních hydrantů, ale zárveň služit k dvzdušnění a dkalení ptrubí. Umístění nadzemních hydrantů bude mim stavební pzemky na veřejných pzemcích (mim plcení). Jejich pčet bude stanven v dalším stupni PD dle knfigurace terénu. Jejich vzdálenst bude splňvat pžadavky ČSN Z hlediska civilní chrany se nepředpkládají speciální patření. Ochranná pásma V dalším stupni prjektvé dkumentace ke stavebnímu pvlení a během samtné výstavby bude nutné respektvat veškerá chranná pásma inženýrských sítí suvisejících s územím. Výstavbu kanalizace se předpkládá dtyk s následujícím zařízením a vedením: telekmunikační kabely - Telefnica kanalizace - VHOS Mravská Třebvá vdvd - VHOS Mravská Třebvá nadzemní vedení nn - ČEZ plynvd - Výchdčeská plynárenská veřejné světlení - měst Plička místní kmunikace - měst Plička Při zpracvání dalšíh stupně prjektvé dkumentace je nutné zajistit přesné zakreslení veškerých zařízení d pdrbných situací realizačních dkumentací a při zpracvání prjektu respektvat pžadavky správců těcht zařízení, které vyplývají ze zákna. Před zapčetím stavebních prací musí investr zajistit vytýčení veškerých pdzemních vedení v řešeném území. Bilance ptřeby vdy Viz Odůvdnění Velikst ptřeby vdy se může mírně měnit pdle skutečnéh pčtu bydlících byvatel (pstavených rdinných dmů). Členění stavby Pr zpracvání prjektvé dkumentace i realizaci je stavba vdvdu navržena jak jeden celek bez dalšíh členění. S hledem na rzsah zástavby je však mžné prjektvé řešení a realizaci prvádět p částech pdle faktickéh rzvje zástavby v území. V jedntlivých dílech dkumentace budu zpracvány prjekty vdvdních řadů, dmvních přípjek a případných nutných přelžek inženýrských sítí Odkanalizvání Ppis kanalizace: Kanalizace v celé blasti je řešena jak ddílná dvádějící zvlášť splaškvé vdy z bjektů a dešťvé vdy z bjektů, kmunikací a zpevněných plch. Část dešťvých vd bude zachytávána d dešťvých jímek umístěných na jedntlivých pzemcích. Charakteristika pvdí a zástavby: Odkanalizvání území je řešen dvedením dpadních a dešťvých vd d nvě navrhvaných stk v uličních řadech řešenéh území. Vzhledem ke knfiguraci terénu je dvd dpadních vd rzdělen d dvu pvdí. Západní část řešené lkality: splaškvé vdy budu zaústěny d stávající kanalizace v ulici Janáčkva dešťvé vdy budu dvedeny nvu dešťvu kanalizací ulicemi Wlkerva a Janáčkva d recipientu Bíléh ptka 6

14 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP Výchdní část řešené lkality: splaškvé vdy budu zaústěny d stávající kanalizace v ulici J. V. Sládka dešťvé vdy budu zaústěny d stávající dešťvé kanalizace křižující ulici Wlkerva Kanalizační ptrubí je navrhván z kameniny příslušných prfilů DN 300, DN 400, DN 500 v celkvé délce: splaškvá kanalizace dešťvá kanalizace 1550 m 1875 m Vedení tras - kanalizační stky jsu v maximální mžné míře situvány d tras buducích kmunikací při respektvání spádvých pměrů v území. Trasy, prstrvá krdinace a chranná pásma jsu závazná. Ptrubí z kameniny bude ukládán d rýhy v suladu s běžnými zvyklstmi pr tent materiál základvá spára bude zpevněna a vyrvnána pdkladním betnem, v případě výskytu pdzemní vdy bude d dna rýhy ulžen drenážní ptrubí pr pdélné dvdnění s příslušným štěrkpískvým bsypem. Dále bude p ulžení prveden bsyp z písku d výšky 30 cm nad vrchl ptrubí. Následně bude ptrubí zasypán vytěženu zeminu. Hutnění bude prveden p vrstvách 25 cm. Materiál ptrubí může být upřesněn na základě pžadavku investra či buducíh správce kanalizační sítě. Především se jedná pužití plastvých trub UltraRib 2 SN8. Kanalizační šachty V místech lmů trasy (plhpis i výškpis) a spjení stk jsu navrženy prefabrikvané betnvé šachty pdle pdkladů PREFA Brn a.s. Je však mžn pužít pdbné šachty jinéh výrbce. Šachty jsu zaknčeny kónickým kusem. Zhlaví šachet v místních kmunikacích bude sazen v úrvni vzvky, zhlaví šachet sazených pdél pěší cesty budu sazeny nad terén. Šachetní prvky z vdtěsnéh betnu jsu se spji na pldrážku a per s tmelem případně betnváním. Všechny díly jsu navrženy se stupadly kramlvé celvé stupadl s PE pvlakem. Pr dvdnění vzvek jsu navrženy dešťvé vpusti betnvé prefabrikvané DN 500. Obdbně jak u šachet byl pužit pdklad pdle výrbce PREFA Brn a.s., je však mžn uplatnit typ vpusti jinéh výrbce. Vzhledem k charakteru jedntné kanalizace byl navržen typ se zápachvu uzávěru, spdní díl s vyským kalvým prstrem výšky 51 cm. Hltnst vpusti dpvídá max. dvdněné plše 400 m 2. Ochranná pásma V dalším stupni prjektvé dkumentace ke stavebnímu pvlení a během samtné výstavby bude nutné respektvat veškerá chranná pásma inženýrských sítí suvisejících s územím. Výstavbu kanalizace se předpkládá dtyk s následujícím zařízením a vedením: telekmunikační kabely - Telefnica kanalizace - VHOS Mravská Třebvá vdvd - VHOS Mravská Třebvá nadzemní vedení nn - ČEZ plynvd - Výchdčeská plynárenská veřejné světlení - měst Plička místní kmunikace - měst Plička Při zpracvání dalšíh stupně prjektvé dkumentace je nutné zajistit přesné zakreslení veškerých zařízení d pdrbných situací realizačních dkumentací a při zpracvání prjektu respektvat pžadavky správců těcht zařízení, které vyplývají ze zákna. Před zapčetím stavebních prací musí investr zajisti vytýčení veškerých pdzemních vedení v řešeném území. 7

15 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP Členění stavby: Pr zpracvání prjektvé dkumentace i realizaci je stavba kanalizace navržena jak jeden celek bez dalšíh členění. V jedntlivých dílech dkumentace budu zpracvány prjekty kanalizačních stk, dmvních přípjek a případných nutných přelžek inženýrských sítí Zásbvání plynem Ppis STL plynvdu: Navržený STL plynvd lpe 90 a 63 bude napjen na stávající STL plynvd DN 150 v ulicích Wlkerva, J. V. Sládka a Dvřákva. Trasa navržených plynvdů je umístěna především d chdníků a zelených pásů. Jedntlivé křížení plynvdů a přípjek kmunikací bude klmé, s ulžením plynvdníh ptrubí d chranné trubky. Při styku s statními inženýrskými sítěmi bude nutné ddržení ČSN prstrvé uspřádání sítí. Při křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude na nvém plynvdu sazena chranná trubka s min. přesahem 1,0m d hrany křížené sítě. Za napjenými bdy na stávajících plynvdech jsu navrženy kulvé khuty DN 90 se zemní supravu. Navržený STL plynvd bude dvzdušněn. Pr přípjky k rdinným dmům umístěných na druhé straně ulice budu pd kmunikací sazeny chráničky. Pr stavbu STL plynvdu budu pužity trubky z plyetylenu. Trubky a tvarvky pr ptrubí z PE musí dpvídat pžadavkům ČSN , resp. ČSN Budu pužity trubky a tvarvky z plyetylenu jen v řadě těžké. Realizaci budu prvádět pracvníci ddavatele, kteří mají právnění pr tut práci d příslušnéh IBP. Pr plynvd z PE se ukládá suběžně s ptrubím signalizační vdič, který musí být připevněn na vrch ptrubí. Největší vzdálenst vývdů signalizačníh vdiče je 800 m. Před uvedením plynvdu d prvzu je nutn prvést hlavní tlakvu zkušku dle ČSN s dchylkami uvedenými v TP COPZ G HUP budu umístěny v případě realizace živých pltů na hranici pzemků, jinak budu sazeny na fasádách budv. STL plynvdy jsu svým charakterem linivu stavbu a budu ulženy v celé délce v zemi. Délka navrženéh ptrubí 1217 m. Pžární chrana: Řešení pžární bezpečnsti plynvdů, kterými je dpravván zemní plyn, se musí v první řadě zaměřit na zvýšení bezpečnsti vlastníh prvzu. Je nutné předcházet havarijním stavům prváděním preventivních prhlídek zařízení. Shledané závady musí být ihned dstraněny. Územně plánvací dkumentace je zpracvána dle příslušných předpisů a nrem suvisejících, které svými pžadavky na vlbu trasy a technickými pžadavky na materiály, zkušky materiálů a zkušky smntvanéh ptrubí zaručují i pžární bezpečnst prjektvanéh zařízení. V předlžené dkumentaci jsu pdmínky pžární chrany splněny. Pr prvz zařízení budu prvzvatelem vypracvány prvzní, bezpečnstní a prtipžární předpisy a řády, případně budu upraveny stávající předpisy nvý stav. Členění stavby: Pr zpracvání prjektvé dkumentace i realizaci je stavba plynvdů navržena jak jeden celek bez dalšíh členění. V jedntlivých dílech dkumentace budu zpracvány prjekty plynvdních řadů, dmvních přípjek a případných nutných přelžek inženýrských sítí Zásbvání el. energií Ppis el. zařízení: Připjení zástavby rdinných dmků je na distribuční síť VČE. V území bude vybudvána jedna zděná trafstanice, která bude napjena smyčku na stávající pdzemní vedení vn, a t v prstru křižvatky ulic Wlkerva a J. V. Sládka. Z trafstanice bude vyveden kabelvé vedení nn napájející jedntlivé nemvitsti. Na hranicích jedntlivých pzemků budu sazeny dmvní pjistkvé skříně sučasně se skříněmi elektrměrnými v případě, že budu realizvány živé plty, jinak budu sazeny na fasádách budv. 8

16 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP Kabel bude ulžen v hlubce cca 70 cm, ve vzvce 1,0 m. Bude chráněn výstražnu fólií, v křížení neb ve stísněných pměrech bude ulžen d chrániček. Délka trasy kabelu vn Kabel vn 190 m 2 x (smyčka) Kabel bude ulžen ve výkpu hlubky 1,2 m na pískvé lže, krytí 1,0 m. Při křížení s statními inženýrskými sítěmi budu kabely ulženy v plastvých chráničkách neb betnvých žlabech. D trafstanice bude kabel zatažen v plastvých trubách. Trafstanice 1 x Délka trasy kabelu nn 1205 m Kabely budu ulženy ve vlném terénu (zelený pás) neb chdníku s krytím 0,5 m, v kabelvé rýze hlubky 0,6 m.pd kmunikacemi a v místě vjezdů bude kabel ulžen d plastvé chráničky s kratím min. 1,0 m. Členění stavby: Pr zpracvání prjektvé dkumentace i realizaci je stavba el. zařízení navržena jak jeden celek bez dalšíh členění. V jedntlivých dílech dkumentace budu zpracvány prjekty kabelů vn, nn a trafstanice, dmvních přípjek a případných nutných přelžek inženýrských sítí Spje Sdělvací kabely zahrnují rzvdy místní sítě splu s kabelvu televizí. Pr lkalitu budu nalezeny rezervy v místní síti v blízksti řešenéh území. Rzvdy kabelvé televize budu realizvány v suvislsti s městsku sítí. Při eknmickém vyhdncení je uvažván s plnu sítí. V regulačním plánu je navržena, vzhledem k urbanistické kncepci, přelžka stávajícíh dálkvéh kabelu prcházejícíh napříč územím v jeh jižní části. Délka trasy sdělvacích kabelů 1238 m Předpkládá se pkládka trubek HDPE firmy COMA v délce cca 652 m. Členění stavby: Pr zpracvání prjektvé dkumentace i realizaci je stavba sdělvacích kabelů navržena jak jeden celek bez dalšíh členění. V jedntlivých dílech dkumentace budu zpracvány prjekty sdělvacích kabelů, dmvních přípjek a případných nutných přelžek inženýrských sítí Veřejné světlení Venkvní světlení pr funkční třídu kmunikací C3 má stupeň světlení IV (intenzita světlení 4lx, celkvá rvnměrnst 1:5, svítidla musí splňvat pžadavky stupně 2). Jsu navržena parkvá svítidla na stžárech výšky 4,5m, prpjení kabelem a zemnícím páskem. Veřejné světlení bude napjen na stávající rzvdy ve městě. Délka trasy kabelů VO 1570m Členění stavby: Pr zpracvání prjektvé dkumentace i realizaci je stavba veřejnéh světlení navržena jak jeden celek bez dalšíh členění. V jedntlivých dílech dkumentace bude zpracván prjekt kabelů veřejnéh světlení Nakládání s dpady kmunální dpad bude řešen svzem na skládku mim řešené území každý bjekt bude mít nádby na dmvní dpad, které budu umístěny na pzemku prducenta dpadu 3.5. Občanské vybavení V řešeném území nejsu vymezeny pzemky pr bčanské vybavení veřejnéh zájmu, které by byly zařazeny d veřejné infrastruktury. 9

17 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP 4. Pdmínky pr chranu hdnt a charakteru území Řešená lkalita navazuje na hranici zastavěnéh území; výchdní, severní a západní část lkality je lemvána stávající zástavbu, jižní část je hraničena účelvu kmunikací, převládajícím funkčním prvkem řešenéh území je prdukční zóna rná půda Ochrana kulturních hdnt území V řešeném území nejsu žádné bjekty zapsané d seznamu nemvitých kulturních památek, nenachází se zde žádná stavba, která by přispívala k identitě města. Navržené řešení respektuje kulturní hdnty území, vychází ze zásad udržitelnéh rzvje města: z hlediska širších vztahů je lkalita situvána na jihvýchdním kraji města a v prstrvém utváření města má území významný ptenciál je phledvě expnvaná v dálkvých phledech navržená výškvá hladina zástavby navazuje na stávající klní zástavbu, respektuje phledy na stávající dminanty ve městě z hlediska prstrvéh členění území města je lkalita pvažvána za území s mžnstí vytváření vlastní identity 4.2. Ochrana civilizačních hdnt území Občanské vybavení Občanské vybavení se v řešeném území nenachází, je rzptýlen v rámci města v dpvídající dcházkvé vzdálensti. Technické vybavení Řešená lkalita bude napjena na stávající řady inženýrských sítí, stávající trasu sdělvacíh kabelu na jižním kraji lkality (zasahující d navržené zástavby) je nutn přelžit Ochrana přírdních hdnt území Území je v převážné míře zemědělsky využívané, nevyskytují se zde plchy zvláště chráněných území. V rámci navržených rzšíření stávajících veřejných prstranství v ul. Mánesva a Wlkerva (chdníky, vjezdy na pzemky + parkvání, inženýrské sítě) je nutn vykácet stávající vzrstlu zeleň (puze v nejnutnějším rzsahu). řešením regulačníh plánu je navržen nahrazení vykácené a dplnění nvé vzrstlé zeleně pdél bslužných kmunikací (rzsah viz. výkres č. 1) Ochrana krajinnéh rázu navržené řešení respektuje svým hmtvým řešením i členěním na zastavitelné a vlné plchy zásady chrany krajinnéh rázu v tét části města expnvaný jižní kraj lkality je d vlné krajiny rientván nezastavěnými částmi pzemků - zahradami 4.4. Inženýrskgelgické a základvé pměry Pdrbné psuzení gelgických pdmínek (stavebně gelgický průzkum) v území nebyl prveden. území leží v nadmřské výšce cca m n.m., terén je velmi mírně svažitý, se sklnem k severu, tent skln vlivňuje řešení z hlediska mžnsti gravitačníh dvedení dpadních vd p stránce gemrflgické náleží území d jižní části Pdrlické pahrkatiny 10

18 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP je nutn prvést pdrbný inženýrsk-gelgický průzkum danéh území, který stanví hdnty gemechanických vlastnstí hrnin v území, hydrgelgické vlastnsti a stanví zásady a pdmínky pr zakládání staveb základvá knstrukce musí respektvat pdmínky stanvené gelgickým průzkumem budvání suterénů je pdmíněně přípustné za pdmínky, že základvé pměry budu dle vypracvanéh psudku vhdné 4.5. Radnvé rizik pr řešenu lkalitu nebyl zpracván radnvý průzkum dle map radnvéh indexu lze lkalitu stanvit jak území s přechdným radnvým indexem (v nehmgenních kvarterních sedimentech) u nvě budvaných bytných bjektů je nutn pčítat s patřeními mezující a snižující kncentraci radnu v uzavřených prstrách a místnstech, prtiradnvu izlaci je dpručen dimenzvat dle platných právních předpisů 5. Pdmínky pr vytváření příznivéh živtníh prstředí Navrhvané řešení rzvjvéh území pr bytnu zástavbu nevykazuje žádné negativní důsledky na živtní prstředí. pr chranu čistty vdy je navržen dkanalizvání lkality s napjením na centrální čistírnu dpadních vd pr chranu vzduší je navržen eklgický způsb vytápění a hřevu teplé vdy - zemním plynem nakládání s dpady v řešené lkalitě bude řešen stávajícím způsbem jak v celém městě, včetně separace a sběru recyklvatelnéh dpadu, a sběru a likvidace nebezpečnéh dpadu chráněné venkvní prstry a chráněné venkvní prstry staveb, charakterizvané dle platných právních předpisů, jsu navrženy mim izfny specifikující maximální hlukvu zátěž z hlediska klimatických pdmínek je lkalizace plchy pr funkci bydlení vhdná pr dpčinek a rekreaci byvatel jsu navrženy plchy sídelní zeleně s víceúčelvými hřišti pr další etapy prjektvé přípravy je dpručen zhlednit mžnst nepředvídané havárie v areálu PS )*, kdy nelze vylučit náhdné pškzení zasklení ken bjektů v řešené lkalitě Předpklad vzniku příznivéh živtníh prstředí uvnitř řešené lkality je rvněž zahrnut v pdmínkách pr umístění a prstrvé uspřádání staveb (stanvení dstupů mezi bjekty) a ve vymezení dstatečně kapacitních veřejných prstranství. 6. Pdmínky pr chranu veřejnéh zdraví Řešená lkalita pr výstavbu RD je situvána v JV části města v bezprstřední návaznsti na stávající plchy bydlení. Předpklady pr vytvření zdravých živtních pdmínek navazují na pdmínky ppsané v předchzí kapitle. záměry na umístění zdrjů hluku příp. vibrací v blízksti chráněných venkvních prstrů neb chráněných venkvních prstrů staveb charakterizvaných právními předpisy v blasti chrany veřejnéh zdraví a napak, je nutn psudit na základě hlukvé studie a následně prjednat s věcně a místně příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví knkrétní záměry, které mhu výrazně vlivnit čisttu vzduší, musí být předem prjednány s věcně a místně příslušným rgánem chrany veřejnéh zdraví )* areál Pličských strjíren a.s. 11

19 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP 7. Vymezení veřejně prspěšných staveb pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel V rámci regulačníh plánu jsu vymezeny veřejně prspěšné stavby, územní rzsah a dpad řešení d vlastnických vztahů je patrný z grafické přílhy - výkres č. 5 Výkres veřejně prspěšných staveb, patření a asanací. Ve schváleném ÚPSÚ Plička nebyly vymezeny veřejně prspěšné stavby zasahující řešené území Pzemky (neb části pzemků) v plchách určených regulačním plánem pr veřejnu infrastrukturu, s vymezenými veřejně prspěšnými stavbami (VPS), pr které lze práva k pzemkům dejmut neb mezit, a ke kterým má předkupní práv měst Plička Řešením regulačníh plánu jsu vymezena stávající a navržená veřejná prstranství (kmunikace, chdníky a území pr ulžení inženýrských sítí), umžňující přístupy a bsluhu jedntlivých pzemků. navržená veřejná prstranství zahrnují navržené VPS dpravní a technické infrastruktury stávající veřejná prstranství zahrnují navržené VPS technické infrastruktury veřejně prspěšnými stavbami dpravní infrastruktury jsu: - kmunikace - chdníky - vjezdy na pzemky + parkvací stání veřejně prspěšnými stavbami technické infrastruktury jsu: - vdvd - kanalizace - plynvd - kabely el. energie (vn, nn) - trafstanice - sdělvací (telekmunikační) kabely - veřejné světlení Stavby dpravní infrastruktury jsu dkumentvány ve výkrese č. 2 Dpravní infrastruktura, stavby technické infrastruktury jsu dkumentvány ve výkrese č. 3 Technická infrastruktura. značení plchy veřejné infrastruktury s vymezenými VPS parcelní čísl pdčísl U 1 veřejné prstranství (s kmunikací bslužnu)

20 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP značení plchy veřejné infrastruktury s vymezenými VPS parcelní čísl pdčísl U 2 veřejné prstranství (s kmunikací bslužnu) U 3 veřejné prstranství (s kmunikací bslužnu) U 4 rzšíření veřejnéh prstranství (s kmunikací bslužnu) U 5 rzšíření veřejnéh prstranství (s kmunikací bslužnu) U 6 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu) U 7 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu) U 8 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu)

21 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP značení plchy veřejné infrastruktury s vymezenými VPS parcelní čísl pdčísl U 9 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu) U 10 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu) U 11 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu) U 12 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu) U 13 veřejné prstranství (s kmunikací zklidněnu) U 14 veřejné prstranství (s pěší kmunikací) U 15 veřejné prstranství (s pěší kmunikací) U 16 veřejné prstranství (s pěší kmunikací) U 17 veřejné prstranství (s pěší kmunikací) Celé řešené území se nachází (všechny VPS jsu vymezeny) v k.ú. Plička. Asanační zásahy nejsu vymezeny - řešené území je nezastavěné Veřejně prspěšná patření Veřejně prspěšná patření nejsu v rámci RP vymezeny

22 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP 8. Vymezení dalších veřejně prspěšných staveb, pr které lze uplatnit předkupní práv, s uvedením katastrálních území a parcelních čísel 8.1. Pzemky (neb části pzemků) s veřejně prspěšnými stavbami (VPS), ke kterým má předkupní práv měst Plička Řešením regulačníh plánu jsu vymezeny plchy sídelní zeleně pr umístění navržených VPS - víceúčelvých hřišť. značení veřejně prspěšná stavba parcelní čísl pdčísl PS 1 víceúčelvé hřiště PS 2 víceúčelvé hřiště Výčet územních rzhdnutí, která regulační plán nahrazuje Regulační plán nahrazuje tat územní rzhdnutí: rzhdnutí umístění stavby neb zařízení veřejná dpravní a technická infrastruktura stavby pr bydlení (rdinné dmy, viladmy) rzhdnutí změně využití území 10. Druh a účel umísťvaných staveb Všechny stavby, navržené v rámci regulačníh plánu, jsu charakterizvány jak trvalé. veřejná dpravní a technická infrastruktura kmunikace chdníky vjezdy na pzemky + parkvání vdvd kanalizace STL plynvd kabelvé vedení nn veřejné světlení místní rzhlas sdělvací vedení stavby pr bydlení rdinné dmy viladmy 15

23 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP 11. Pdmínky pr umístění a prstrvé uspřádání staveb, které nejsu zahrnuty d staveb veřejné infrastruktury, včetně pdmínek chrany navrženéh charakteru území, zejména chrany krajinnéh rázu (např. uliční a stavební čáry, pdlažnst, výšku zástavby, bjemy a tvary zástavby, intenzitu využití pzemků) Pr vytvření identity lkality jsu významné pdmínky prstrvéh uspřádání staveb vlivňující vnímaný prstr. Pr identifikaci jsu v grafické části udány suřadnice x,y (v suřadném systému S JTSK) s kmunikací, d kterých jsu dvzeny hranice ddělující vymezená veřejná prstranství d pzemků pr bydlení a následně stavební čáry a stavební hranice (viz. výkres č.1). Stavební čáry, hranice: stavební čáry jsu (s výjimku západní části vymezených pzemků pr bydlení ve viladmech) v suběhu s hranicí, která dděluje vymezená veřejná prstranství d pzemků pr bydlení (viz. výkres č.1) bjekty rdinných dmů budu sazeny na stavební čáry ve vzdálenstech 5 m d hranice ddělující vymezené pzemky pr bydlení v rdinných dmech d veřejnéh prstranství (viz. výkres č.1) bjekty viladmů budu sazeny na stavební čáry ve vzdálenstech 11 a 43 m d hranice ddělující vymezené pzemky pr bydlení ve viladmech d veřejných prstranství i.č. 24, 25 (viz. výkres č.1) zástavba nesmí překrčit stavební čáru směrem k navržené kmunikaci, za umístění na stavební čáru se pvažuje pkud alespň část hlavní fasády bjektu leží na stavební čáře; dskčení části hlavníh bjektu neb garáže musí být rvnběžné se stavební čáru stavební hranice pr rdinné dmy je rvnběžná se stavební čáru a t ve vzdálensti 16 m; dstupy na krajích pzemků jsu 3,5 m (výjimečně 5 neb 10 m viz výkres č.1) stavební hranice pr viladmy je rvnběžná se stavební čáru a t ve vzdálensti 16 m; dstupy na krajích pzemků jsu 5 m stavební čára a hranice vymezují část plchy pzemku pr umístění hlavníh bjektu a garáže; stavby, které nevyžadují stavební pvlení ani stavební hlášení, musí být vzdáleny min. 2 m d hranice pzemku Výška zástavby: úrveň ± 0,0 výškvé sazení vstupníh pdlaží (v se bjektu) bude 0,3 0,5 m nad výšku sy přilehlé kmunikace vstupy d bjektů budu řešeny bezbariérvě výška bjektů rdinných dmů max. 2 NP, v případě realizace šikmé střechy mžnst využití pdkrví výška bjektů viladmů max. 3 NP, v případě realizace šikmé střechy mžnst využití pdkrví zástavba je navržena nepdsklepená; pdsklepení je pdmíněně přípustné za pdmínky, že základvé pměry budu dle vypracvanéh psudku vhdné Architektnické řešení: architektnické a hmtvé řešení bjektů nesmí narušit charakter, měřítk a braz města v řešeném území se jedná hlavně dálkvé phledy na měst a průhledy na dminanty města základní typ zastřešení hlavních bjektů a dplňkvých staveb šikmé a plché střechy bjekty viladmů budu, v rámci celé skupiny vymezených pzemků pr viladmy, řešeny hmtvě a architektnicky jedntně, včetně plcení, výšky zástavby a typu zastřešení (šikmé neb plché střechy) hlavních bjektů i dplňkvých staveb 16

24 Regulační plán Plička, lkalita Mánesva textvá část RP bjekty rdinných dmů budu, v rámci skupiny vymezených pzemků pr rdinné dmy pdél přilehléh veřejnéh prstranství, řešeny hmtvě a architektnicky jedntně, včetně plcení, výšky zástavby a typu zastřešení (šikmé neb plché střechy) hlavních bjektů i dplňkvých staveb - umístění rdinných dmů s plchými střechami je mžné puze v rámci skupiny vymezených pzemků i.č. 7 na stavebních pzemcích č a a v rámci skupiny pzemků i.č. 9 na stavebních pzemcích č a 54 57; umístění rdinných dmů se šikmými střechami (sedlvé, valbvé, stanvé, bungalvy) zde není přípustné - umístění rdinných dmů se šikmými střechami (sedlvé, valbvé, stanvé, bungalvy) je mžné puze ve zbývajících skupinách vymezených pzemků i.č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 10, v rámci skupiny pzemků i.č. 7 na stavebních pzemcích č a v rámci skupiny pzemků i.č. 9 na stavebních pzemcích č ; umístění rdinných dmů s plchými střechami není na těcht pzemcích přípustné - hřebeny šikmých střech nad hlavní hmtu bjektu budu rientvány rvnběžně s přilehlým veřejným prstranstvím, ze kteréh je navržen vjezd na pzemek Frma zastavění, dstupy: je navržena tevřená frma zástavby bjekty s bčním dstupem Uliční prstr je vymezen: hranicí pzemků s rzdílným způsbem využití, která dděluje vymezená veřejná prstranství d pzemků pr bydlení a pzemků pr sídelní zeleň Intenzita využití pzemků: keficient zastavění (index zastavění) pzemku udává přípustný pčet m 2 zastavěné plchy na m 2 pzemku - u pzemků pr bydlení max 0, Pdmínky pr napjení staveb na veřejnu dpravní a technicku infrastrukturu napjení staveb na veřejnu dpravní infrastrukturu z přilehlých veřejných prstranství navrženými vjezdy (viz. výkresy č. 1, 2), plha vjezdu na pzemek bude upřesněna dle dispzičníh řešení bjektu napjení na veřejnu technicku infrastrukturu stavby budu napjeny přípjkami na navržené inženýrské sítě umístěné v přilehlých veřejných prstranstvích přípjky inženýrských sítí budu zaústěny na hranicích jedntlivých stav. pzemků d připjvacíh bjektu (sdružený pilíř), dle pžadavků správců inž. sítí 13. Pdmínky pr vymezená chranná pásma Regulační plán nevymezuje žádná nvá chranná pásma, nutn je respektvat pásma vyplývající z platné legislativy. 14. Pdmínky pr vymezení a využití pzemků územníh systému eklgické stability V řešeném území nejsu vymezeny pzemky pr územní systém eklgické stability. 15. Stanvení přadí změn v území (etapizace) V rámci regulačníh plánu nebyla stanvena etapizace. 16. Vymezení staveb nezpůsbilých pr zkrácené stavební řízení pdle 117 dst.1 stavebníh zákna Stavby nezpůsbilé pr zkrácené stavební řízení nejsu v rámci RP vymezeny. 17

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Improvements to Public Spaces

Improvements to Public Spaces Imprvements t Public Spaces 13. 8. 2010 11.5.5 ZPRÁVA Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 80 Imprvements t Public Spaces Obsah 1 Úvd... 5 2 Obecné návrhy pr zlepšení

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2983 357 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2983 357 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2983 357 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101 Objednavatel: Exekutrský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D., sudní exekutr Sídl: Evrpská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1379-362-2014

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Karviná PZ Nad Barborou Posouzení průzkumu. j Imagine the result. ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika. Číslo zakázky 140337Z022

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Karviná PZ Nad Barborou Posouzení průzkumu. j Imagine the result. ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika. Číslo zakázky 140337Z022 ARCADIS CZ a.s. divize Getechnika ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Karviná PZ Nad Barbru Psuzení průzkumu Čísl zakázky 140337Z022 Praha duben 2014 http://mapy.cz / http://kntaminace.cenia.cz/ Název zakázky: Čísl zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Vzdělaností k trvale udržitelnému rozvoji Rok 2014

Vzdělaností k trvale udržitelnému rozvoji Rok 2014 Certifikace budv V rámci prjektu Vzdělanstí k trvale udržitelnému rzvji Rk 2014 Energetická agentura Zlínskéh kraje,.p.s. 2014 Energetická agentura Zlínskéh kraje,.p.s. Obecně prspěšná splečnst zalžená

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/6663/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/6663/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/6663/2014 bvyklé ceně bytu (jedntky vymezené pdle zákna vlastnictví bytů) č. 1446/2 v bytvém dmě č.p. 1446, včetně

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, 160 01 Praha 6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom

BULLETIN 10/2011 Pro zákazníky a partnery společnosti MICOS spol. s r.o., divize Telcom BULLETIN 10/2011 Pr zákazníky a partnery splečnsti MICOS spl. s r.., divize Telcm Vážení bchdní partneři, ve splupráci se splečnstí PROFiber jsme pr Vás připravili šklení na téma: OPTICKÉ ROZVADĚČE MONTÁŽ

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více