Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Návd k pužití Vibrační desky ZI-RPE60 / Zi-RPE90 EAN : / Přečtěte a ddržujte návd k pužití a bezpečnstní pkyny! Technické změny jakž i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav: revize 03 - ČESKY

2 POZOR! POJISTKA NÍZKÉHO STAVU OLEJE! Při příliš nízkém stavu leje není mžné vibrační desku ZIPPER nastarvat! Firma ZIPPER Maschinen neručí za chyby bsluhy! Včetně reklamací na aktivaci pjistky prti nízkému stavu leje, která byla nízkým stavem leje aktivvána! Náklady na neprávněné reklamace budu zákazníkvi firmu ZIPPER Maschinen účtvány! POZOR! PŘED POUŽITÍM STROJE SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ! Návd k pužití je nedílnu sučástí strje a musí být bsluhu před prvním pužitím strje přečten. Pkud strj předáváte třetí sbě, přilžte k němu tent návd. Vibrační deska je pháněna benzínem. Jak mtrvý lej dpručujeme pužívat při prvzních tepltách d 10 C d 30 C SAE 10W 30 CD. Olej SAE 10W 40 snižuje předevší při vyšších tepltách výkn mtru. Před prvním pužitím strje přezkušejte napnutí klínvéh řemene!

3 PŘEDMLUVA Vážený zákazníku! Tent návd k pužití bsahuje důležité infrmace a pkyny pr uvedení d prvzu a pužívání vibrační desky ZIPPER ZI-RPE60 und ZI- RPE90. Návd k pužití je sučástí strje a nesmí být d strje dstraněn. Uschvejte návd pr případ pzdějšíh pužití a pkud strj předáváte někmu třetímu návd přilžte! Ddržujte prsím bezpečnstní pkyny! Před uvedením strje d prvzu si pzrně přečtěte tent návd. Usnadníte si tím řádné pužívání strje a předejdete škdám a nedrzuměním. Ddržujte varvání a bezpečnstní předpisy jejich neddržením může djít k Vašemu zranění. Kvůli stálému technickému vývji našich výrbků může mít vybrazení a bsah tht návdu malé dchylky. Pkud byste zjistili jakukliv chybu, infrmujte nás, prsím. Technické změny vyhrazeny! Autrské práv 2009 Tat dkumentace je chráněna autrským právem. Všechna práva vyhrazena! Zvláště nedvlený tisk, překlady, pužití ftgrafií a vybrazení budu trestně stíhány sudním místem je Wels! Adresa služby zákazníkům: Z.I.P.P.E.R MASCHINEN GmbH A-4710 Grieskirchen, Gewerbepark Schlüsslberg 8 Tel 0043 (0) Fax 0043 (0) Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 3

4 OBSAH 1 TECHNIKA Kmpnenty a vládací prvky Technická data BEZPEČNOST Správné pužití Bezpečnstní pkyny Zvláštní rizika a nebezpečí při práci s vibračními deskami UVEDENÍ DO PROVOZU Obsah ddávky Práce před prvním uvedením d prvzu Kntrla stavu leje: Kntrla paliva Kntrla klínvéh řemene OBSLUHA Pracviště Zapnutí strje Vypnutí strje Pkyny pr bsluhu PÉČE A ÚDRŽBA Kntrla a údržba strje Výměna leje v mtru Výměna klínvéh řemene Napnutí klínvéh řemene Kntrla spjky Transprt Skladvání Utahvací mmenty šrubů ODSTRANĚNÍ ZÁVAD 22 7 NÁHRADNÍ DÍLY ZI-RPE ZI-RPE Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 4

5 OBSAH 7.3 Objednávka náhradních dílů PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 29 Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 5

6 TECHNIKA 1 TECHNIKA 1.1 Kmpnenty a vládací prvky ZI-RPE60 / ZI-RPE90 1 Víčk palivvé nádrže Víčk uvlněte a nádrž naplňte bezlvnatým benznem. Zkntrlijte, že je víčk pevně uzavřen. NEPŘEPLŇUJTE. 2 Páka plynu K nastavení táček mtru (rychle - pmalu) 3 Startvací šńůra K startvání mtru 4 Rukjeť šňůry K nastartvání mtru silně zatáhnut za rukjeť 5 Páčka ventilu paliva 6 Páka sytiče 7 Vzduchvý filtr 8 Zapalvací svíčka OPEN tevřený přívd paliva CLOSE zastavený přívd paliva Páčku sytiče pužívejte především při studeném startu neb v chladném pčasí. Sytič zabezpečuje bhacení palivvé směsi Chrání palivvý systém před prachem a jiným znečištěním. K zajištění přístupu k filtru pvlte křídlvu matku. Nastavte vzdálenst mezi elektrdami na mm ( palce) Svíčku jednu týdně vyčistěte 9 Tlumič výfuku K redukci hluku a emisí. 10 Palivvá nádrž Objem nádrže 3.6 litru bezlvnatéh benzínu Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 6

7 TECHNIKA 1.2 Technická data ZI RPE 60 ZI RPE 90 Mtr / Phn Typ 1-válcvý 4-taktní OHV 1-válcvý 4-taktní OHV Palivvá nádrž litr Výkn mtru kw/ps 4.0 / / 5.5 Délka desky mm Šířka desky mm Frekvence Hz Odstředivá síla kn Hutnící tlak kg Max. rychlst psuvu m/min Pčet vibračních rázů v/min Hlubka zhutnění mm Max. nákln (mtru) Úrveň vibrací m/s² Akustický výkn L WA db(a) Hmtnst kg Rzměry balení mm 980x380x x440x570 Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 7

8 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 BEZPEČNOST 2.1 Správné pužití ZIPPER vibrační desky ZI-RPE60 a ZI-RPE90 jsu určeny výhradně k následujícím činnstem při ddržení v tmt návdu ppsaných pravidel bezpečnsti, pužívání a údržby: Pěchvání výkpů, zemní práce, údržba cest, terénní úpravy a dláždění. Gumvá pdlžka se pužívá výhradně k vyrvnání dláždění a bkladů. Ostatní mareriály jak štěrk neb drť se pěchují bez tét gumvé pdlžky. Nesprávné pužití neb neddržení pkynů bsažených v tmt návdu má za následek zánik práv na náhradu škdy vůči firmě Zipper GmbH. Svévlné změny a manipulace se strjem vedu taktéž k kamžitému zániku záruky a práva na dškdnění 2.2 Bezpečnstní pkyny Varvné štítky a/neb nálepky na strji, které jsu pškzené neb dstraněné ihned bnvte! Nejdůležitějším faktrem dstatečné bezpečnsti je dbrý zdravtní stav bsluhy. Pzrnst a sudnst je nejlepší chranu prti zranění. Seznam všebecných bezpečnstních pkynů si neklade za cíl pstihnut všechna nebezpečí, nýbrž pkuší se vyzdvihnut ty nejdůležitější z nich. Jedntliví pracvníci jsu pvinni vyhledat varvné a bezpečnstní značky jak na strji, tak na pracvním místě, seznámit se s nimi, przumět jim a svjit si je. Stále si buďte jisti, že strj je v jistém a stabilním pstavení! Zvláště buďte pzrní při vlhku, sněžení, náledí a na nervných pracvních plchách, jakž i na spádech! Ukluznutí, zakpnutí a pád jsu hlavní příčinu těžkých úrazů a smrtelných zranění. Dávejte pzr na nervných neb kluzkých prcvních plchách. Nikdy si nestupejte na strj, zvláště ne, je li v prvzu. Těžká zranění může způsbit převržení strje!! Dstatečné světlení v pracvním prstru strje je nezbytné! Při únavě, špatné kncentraci, ppř. pd vlivem léků alkhlu neb drg je práce se strjem zakázaná! Strj může být bsluhván puze dbrně vyšklenu bsluhu. Nepvlané sby a zvláště pak děti, jakž i nevyšklené sby se musí zdržvat mim dsah strje! Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 8

9 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Pkud pracujete se strjem, nenste vlné šperky a zdby, širké a vlné šaty, kravatu, dlhé rzpuštěné vlasy atd. Vlně ležící předměty se mhu dstat d phyblivých částí strje a způsbit zranění! Při práci se strjem nste vhdné chranné vybavení (chranné rukavice, brýle, chrániče sluchu, )! Výfukvé plyny bsahují jedvaté zpldiny, které negativně půsbí na lidské zdraví. Pracujte prt puze v dbře větraných prstrech neb venku! Pracující strj nesmí být pnechán bez dzru! Před puštěním strje vypněte mtr a pčkejte, dkud se nezastaví! 2.3 Zvláštní rizika a nebezpečí při práci s vibračními deskami Vibrační desky jsu těžká zařízení a měla by být ustavvána dvěma sbami s dstatečnu silu, při pužití na strji umístěných zvedacích rukjetí. Je mžné pužít i přiměřenu zdvihací techniku. Zhmžděniny Ruce a nhy držte dále d phyblivých sučástí strje nebť existuje nebezpečí, že se dstanu pd vibrační desku. Minimalizujte nebezpečí způsbení zhmždění vašich nhu pužíváním vhdných pracvních bt s celvými chrániči. Ujistěte se, že strj i bsluha stjí stabilně na rvném stanvišti a že se strj během prvzu nepřevrátí, neskluzne neb neupadne. Pškzení zdraví vibracemi Dluhdbé pužívání vibrační desky může způsbit pruchy v prkrvení, zvláště pak ruku. Prt: Pravidelně zařazujte přestávky v práci. Nste vhdné chranné rukavice, abyste slabili intenzitu vibrací. Tvrdst pěchvanéh pdkladu, jakž i nízká venkvní teplta pdstatně snižují sbní dlnst vůči pruchám prkrvení. Neúměrně dluhé pracvní časy mhu vést ke zdravtním pškzením klubů a phybvéh aparátu zvláště na ruku a pažích. Vkládejte přestávky pdle vlastníh uvážení a mezte pracvní dbu pdle vašeh aktuálníh zdravtníh stavu a kndice. Zdrje nebezpečí na pracvišti Ujistěte se, že jsu stěny výkpu stabilní a že se nezhrutí vlivem vibrací. Prvěřte, že v rzshu pěchvání nejsu žádné kabely pd napětím, plynvé neb vvvdní ptrubí, které by mhly být vibracemi pškzeny. Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 9

10 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Buďte patrní, pkud pracujete v blízksti nechráněných vrtů neb výkpů. Prvz strje je na vlastní nebezpečí a vlastní dpvědnst. Nebezpečí pžáru Dtykem tlumiče výfuku a statních hrkých částí strje p delším prvzu může djít k těžkým zahřením. Nebezpečí hně a výbuchu Benzín je velmi lehce zápalný a za určitých pdmínek i výbušný. NIKDY nedplňujte benzín neb lej během prvzu neb pkud je strj hrký. Při tankvání a na místech skladvání paliva nekuřit a nevstupvat s tevřeným hněm neb zdrji jisker. Při tankvání nádrž nepřeplňujte a zabraňte rzlití benzínu. Pkud k rzlití benzínu djde, ujistěte se, že před startem strje je plitá blast suchá a čistá. Ujistěte se, že p tankvání je uzávěr nádrže správně zašrubván. Chemické nebezpečí Benzínvý neb dieselmtr nikdy neprvzujte neb netankujte v uzavřeném prstru bez dstatečnéh větrání. Kysličník uhelnatý, bsažený ve výfukvých plynech phnných jedntek může při vdechntí způsbit pškzení zdraví neb smrt. Prt strj pužívejte pue v dbře větraných prstrech neb venku. Ohržení hlukem Nadměrný hluk může způsbit pruchu sluchu a krátkdbu neb i trvalu ztrátu sluchu. Nste certifikvanu chranu sluch pdle zdravtních a bezpečnstních nrem, abyste zatížení hlukem mezili. Zvlášní chranný děv Mim všebecných bezpečnstních pkynů pr nšení chranných děvů se musí nsit speciální chranný děv a buv při práci s hrkým asfaltem a živičnu směsí. Údržba Ujistěte se, že všechny práce na mtru a strji budu prváděny puze kvalifikvanými pracvníky. Před sejmutím krytu neb před zahájením údržby a nastavení strje se přesvědčte, že vypínač strje je v plze OFF (vypnut) a zapalvací kabel je dstraněn ze zapalvací svíčky. Nezvyšujte vlnběžné táčky strje nad 3500 t/min. Jakékliv zvýšení táček může vést ke zranění neb pškzení strje. Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 10

11 OBSLUHA 3 UVEDENÍ DO PROVOZU 3.1 Obsah ddávky Vibrační deska Gumvá pdlžka Zvláštní příslušenství Transprtní klečka Zvláštní příslušenství Nářadí k bsluze Na strji se nachází jen něklik prvků pr vaši údržbu. Není dvlen strj rzebírat. Opravy může prvádět puze dbrník! Příslušenství: Pužívejte puze příslušenství ddávané vaším prdejcem firmy Zipper! S tázkami a prblémy se bracejte na naši zákaznicku pradnu. 3.2 Práce před prvním uvedením d prvzu Přečtěte si bezpečnstní pkyny a ddržujte je. Vybalte všechny díly. Očistěte strj d prachu a nečistt, zvláště pak spdní stranu desky, vstup chlazení mtru, karburátr a vzduchvý fltr. Pkud je t nutné, strj čistěte. POKYN Pužití ředidel, benzínu, agresivních chemikálií neb abrazivních prstředků vede k pškzení lakvaných plch! Prt platí: Při čištění pužívejte jen šetrné čistící prstředky Strj je ddáván předmntván. Sklpené držadl vyklpte a upevněte k tmu patřícími šruby. Zkntrlujte dtažení všech šrubvých spjů. Vlné šruby a matky dtáhněte. Vibracemi uvlněné šruby a matky mhu způsbit nečekávaný úraz Kntrla stavu leje: Ke kntrle hladiny leje pstavte strj p 10 hdinách práce s vypnutým mtrem na bezpečné, rvné a vdrvné míst. Uzávěr / měrku d plnícíh hrdla leje vyjměte a třete d sucha. Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 11

12 OBSLUHA Obr3. Měrka leje Zasuňte měrku d lejvé nádrže ale nešrubujte, pět vyjměte. Odečtěte stav leje na měrce. POZOR! POJISTKA NÍZKÉHO STAVU OLEJE! Při příliš nízkém stavu leje vibrační deska Zipper NENASTARTUJE! Firma ZIPPER Maschinen neručí za vady způsbené chybnu bsluhu. Všechny náklady na neprávněné reklamace, způsbené nízkým stavem leje budu zákazníkům vyúčtvány. Při nízkém stavu leje (Obr.4) dplňte dpručený lej (Tabulka 3) až p kraj plnícíh tvru. Maximální bjem leje je 400 cm 3. Abb.4. Měrka leje POZOR! Nízký stav leje vede ke škdám na mtru a zkrácení živtnsti vašeh strje. Reklamace jsu vylučeny při nedstatečné údržbě a neddržení návdu k pužití Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 12

13 OBSLUHA Tabulka 3. Typ leje Rční dba Teplta Typ leje Lét 25 C neb vyšší SAE 10W-30 Jar/Pdzim 25 C d 10 C SAE 10W-30/20 Zima 0 C neb nižší SAE 10W- 10 POKYN: Vibrační deska dispnuje vibrační jedntku. Ta je pháněna klínvým řemenem. Tat jedntka vytváří nevyvážení, které vede k vibracím desky. Vibrační jedntka je vybavena z výrby dstatečným mazáním Kntrla paliva Odšrubujte uzávěr palivvé nádrže. Stav paliva zkntrlujeme pticky. Při nízkém stavu paliva dplňte nádrž bezlvnatým benzínem. Při dplňvání se ubezpečte, že pužíváte filtr paliva Kntrla klínvéh řemene NIKDY neprvěřujte klínvý řemen při běžícím mtru. Tt vede k jistému pranění vaši ruky (Obr.6). Obr.6 Nebezpečí u klínvéh řemene K prvěření napnutí klínvéh řemenu sejměte chranný kryt. U RPE-60 je tent kryt upevněn na rámu strje dvěma 2 šestihrannými šruby, u RPE-90 jsu 4 šruby. Napnutí klínvéh řemenu je správné, pkud h ve středu prmáčknete 10-15mm. (Obr.7). P prvěření napnutí řemenu našrubujte pět kryt na rám. Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 13

14 OBSLUHA Řemen se musí stlačit asi mm Klínvý řemen Obr.7 Kntrla napnutí klínvéh řemene Vlný klínvý řemen zmenšuje přenášený výknu, cž vede ke snížení úrvně vibrací a předčasnému ptřebení řemene. Pkud je řemen ptřebván, musí se neprdleně nahradit nvým s předepsaným rzměrem. Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 14

15 OBSLUHA 4 OBSLUHA 4.1 Pracviště Před zahájením práce si prvěřte pracviště. Nikdy nepracujte se strjem pkud si nepřečtete a neprzumíte bezpečnstním předpisům a dkud jste neprvedli úkny před prvním spuštěním. Správná vlhkst půdy je velmi důležitá pr správné pěchvání. Vda služí jak mazadl ke spjení částic zeminy. Příliš mál vlhksti znamená nedstatečné zhutnění, vyská vlhkst způsbuje vdu vyplněné dutiny, které snižují únsnst půdy. Vibrační deska se nesmí pužívat na tvrdých půdách, prmrzlé zemině neb tam, kde jsu úlmky cihel. Nadměrná vlhkst půdy neb nadměrné zavlažení může vést k zadušení strje. 4.2 Zapnutí strje Palivvý khut (Obr.8) nastavte d plhy ON (zapnut). ON Palivvý khut OFF Obr.8 Palivvý khut Vypínač ON/OFF mtru (Obr.9) přepnut d plhy ON. ON/OFF Vypínač mtru OFF ON Obr. 9 ON/OFF Vypínač mtru Páčku sytiče (Obr.10) nastavte d plhy OPEN. Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 15

16 OBSLUHA Páčka sytiče OPEN CLOSED Obr. 10 Páčka sytiče POZNÁMKA Plha CLOSED páčky sytiče bhacuje palivvu směs pr start STUDENÉHO mtru. Plha OPEN zabezpečuje ddávku směsi pr nrmální prvz mtru p startu a pr nvý start tepléh mtru. Plynvu páku (Obr.11) nastavte mezi plhy fast a slw. Plynvá páka Obr. 11 Plynvá páka Startvací šňůru (Obr.13) uchpte a pmalu vytáhněte. Odpr je tuhý až p určitý bd, který dpvídá hrní úvrati. Šňůru pvlte kusek zpět a ptm silně zatáhněte. POZOR: NIKDY nevytahujte startvací šňůru až d knce. NIKDY startvací šňůru p vytažení nepuštějte. Nechte ji zvlna navinut zpět. Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 16

17 OBSLUHA Rukjeť startvací šňůry Obr.13 Rukjeť startvací šňůry Nastartujte mtr s pmcí startvací šňůry. Nechte vibrační desku asi 2 minuty zahřát ve středních táčkách. Před zapnutím vibrací nastavte plynvu páku na maximální táčky. 4.3 Vypnutí strje Plynvu páku nastavte na nízké táčky, až djde k zastavení vibrací. Vypněte mtr přepnutím vypínače mtru d plhy OFF. 4.4 Pkyny pr bsluhu Strj řiďte psunem držadla vlev neb vprav. Udržujte vždy dbru stabilitu, abyste při bsluze strje neukluzli a neztratili kntrlu nad strjem. Pkud je strj vybaven na přání nádrží na vdu, řídí se průtk kapaliny khutem na vdní hadici. Ve směru phybu strje a v kruhu 1 m v klí vibrační desky nikd krmě bsluhy nesmí stát. Během pěchvání pr zvýšení výknu by měl být upěchván ve středu nejprve 100~150mm dva až třikrát, pak se upěchuje kraj. Pkud pěchujete zeminu uvnitř budvy, neměla by se vibrační deska dtýkat základů neb patek betnvých slupů. Při práci uvnitř budv se nesmí vibrační deska dtýkat stěn. Pkud pracuje phrmadě více strjů, musí být pdélná (stranvá) vzdálenst mezi nimi nejméně 5m, pkud pracují za sebu, musí být vzdálenst mezi nimi nejméně 10m. Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 17

18 OBSLUHA Pkud strj pracuje na měkkých neb nervných půdách, snažte se pracvat s c nejnižším výknem, abyste předešli zabření strje. Věnujte zvýšenu pzrnst následujícím radám při práci v nebezpečních pdmínkách: Při práci v tunelech musí být zabezpečen dbré větrání pr zabránění úrazům. Musí být instalván funkční kntrlní systém pr přívd čerstvéh vzduchu. V blízksti elektrickéh vedení hrzí nebezpečí úrazu elektrickým prudem. Při práci v nebezpečných úsecích se všechny nepvlané sby musí zdržvat mim pracvní prstr strje. Při práci a p jejím uknčení je nutné dbát na dbru stabilitu strje, aby se předešl nebezpečným situacím. Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 18

19 ÚDRŽBA 5 PÉČE A ÚDRŽBA POZOR Čištění a přípravu na uvedení d prvzu prvádějte na vypnutém strji! Při náhdném zapnutí strje hrzí škdy a zranění! Prt platí: Před zahájením údržby strj vypněte! Strj má malé pžadavky na údržbu a jen mál dílů, které údržbu ptřebují. Pruchy neb defekty, které by mhly vlivnit bezpečnst prvzu je nutné kamžitě dstranit. Opravy mhu být prváděny puze vyškleným persnálem! 5.1 Kntrla a údržba strje Kntrly strje Prvěřit stav paliva Utáhnut uvlněné šruby Pškzení jakýchkliv dílů Funkci kntrlních mechanismů Kntrla těsnsti strje únik benzínu neb leje Kntrla stavu leje/ppř. dplnění Očištění spdní strany desky Vyčistit vzduchvý filtr Přezkušet zapalvací svíčku/vyčistit Výměna leje v mtru Klínvý řemen (spjka) Přezkušet spjku / ppř. vyměnit Denně před prvzem Denně před prvzem Denně před prvzem Denně před prvzem Denně před prvzem Denně před prvzem Denně před prvzem P každých 50 hdinách práce /týdně P každých 100 hdinách práce / týdně P 20 hdinách p uvedení d prvzu pté každých 100 hdin/měsíčně P každých 100 hdinách práce P každých 100 hdinách práce 5.2 Výměna leje v mtru Olej v mtru se musí vyměnit p prvních 20 hdinách prvzu a pté p každých 100 prvzních hdinách. Olej vyměňujte p uknčení práce, kdy je hrký. Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 19

20 ÚDRŽBA Při výměně leje uvlněte lejvý filtr a vypusťte starý lej výpustným šrubem na spdní straně strje. Naplňte skříň mtru dpručeným lejem pdle tabulky 3. Obr.14 Výpustný šrub leje 5.3 Výměna klínvéh řemene Odmntujte kryt řemene. Uvlněte klínvý řemen tak, že uvlníte šruby, kterými je vibrační jedntka připevněna k mtrvému blku. Nyní psuňte blk mtru pdél drážek až djde k uvlnění řemene. Šrubvákem zajistěte spdní nastavvací šrub řemenice. Zahnutým klíčem řemenici prti směru táčení hdinvých ručiček, tak že djde k uvlnění řemene. Řemen nasaďte d spdní řemenice a řemen na levé straně nasaďte d hrní řemenice. Opačným způsbem řemenici pět dtáhněte. 5.4 Napnutí klínvéh řemene Napnutí řemene se prvádí přesunutím blku mtru na desce. Th dsáhneme uvlněním šrubu na blku mtru, umístěnéh na straně vpředu. Tím se mtr psunuje ve vyfrézváních a napíná klínvý řemen. Napnutí řemene je správné, pkud h uprstřed prsty prmáčkneme asi mm. 5.5 Kntrla spjky Spjku přezkušíme při výměně a napínání klínvéh řemene. Při demntvaném klínvém řemenu přezkušejte vnejší buben spjky. Vyčistěte V drážku, pkud je t nutné. Pkd je patka spjky ptřebvaná, dchází ke snížení přensu výknu a k prkluzvání klínvéh řemene. 5.6 Transprt Při transprtu na kratší vzdálensti zvedněte kraj desky a s pmcí rukjetí strj přesuňte. Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 20

21 ÚDRŽBA Při transprtu na delší vzdálensti zvlášť zabalte rukjeť a chranný rám. Ptm strj ulžte d přepravníh balení a pmcí techniky neb ručně zvedněte na přepravní prstředek. Strj před přepravu řádně zajistěte, aby nedšl k jeh psunutí neb pškzení. 5.7 Skladvání Pkud bude strj skladván déle než 30 dnů: Vyměňte lej v mtru Očistěte válec, chlazení vibrační blk, řadič táčení a tlumič výfuku d prachu a nečistt. K úspře skladvacíh prstru dmntujte rukjeť Strj a mtr dbře zakryjte a skladujte v čistém a suchém prstru. 5.8 Utahvací mmenty šrubů Materiál 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm 20mm 4T T T (6mm) (8mm) (<8mm) V případě, že je prtikus z hliníku Všechny závity na strji jsu pravtčivé Materiál a kvalita šrubů jsu na všech čepech a šrubech vyznačeny U uvlněných šrubů přezkušejte jejich pevnst - viz tabulku nahře (Utahvací mmenty šrubů). Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 21

22 ODSTRANĚNÍ ZÁVAD 6 ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Závada Pkud nemůžete nastartvat mtr: Mžná příčina/ Odstranění Zkntrlujte stav leje pjistka nízkéh stavu leje! Zkntrlujte vypínač strje a ujistěte se, že je v plze ON - strj je zapnut. Zkntrlujte stav paliva. Pkud je strj vybaven benzínvým mtrem, zkntrlujte stav leje ve skříni senzr nízkéh stavu leje může zamezit startu mtru, pkud je hladina leje nízká. Zkntrlujte, že je správně upevněn kabel na svíčce. Zkntrlujte trysku a kmru karburátru, zda nejsu znečištěny. V případě zastavení mtru: Zkntrlujte stav paliva. Zkntrlujte, že je palivvý khut tevřen. Zkntrlujte stav vzduchvéh filtru. Pkud benzínvý mtr nemá dstatečný výkn: Zkntrlujte ddávku paliva. Zkntrlujte typ leje mtru. Je pužit správný lej? Zkntrlujte, že je palivvý khut tevřen. Zkntrlujte stav vzduchvéh filtru. Zkntrlujte stav palivvéh systému a ddávky paliva. Nedstatečné vibrace Zkntrlujte, zda klínvý řemen nekluže neb není zablkván. Zkntrlujte, že táčky mtru jsu t./min. V případě, že strj správně nepracuje Očistěte spdní stranu vibrační desky d usazené zeminy. Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 22

23 NÁHRADNÍ DÍLY 7 NÁHRADNÍ DÍLY 7.1 ZI-RPE60 Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 23

24 NÁHRADNÍ DÍLY Díl č. Mnžství Ppis 1 1 Puzdr vibrační jedntky 2 2 Držák vibrační jedntky 3 1 Lžisk 4 1 Hřídel rtru 5 1 Lžisk 6 1 Přední kryt 7 1 Zadní kryt 8 1 Řemenice 9 5 Šrub 10 1 Vibrační deska 11 1 Ocelvý držák 12 4 Držák předníh krytu 13 1 Deska excentrické jedntky 14 1 Pmcný držák 15 4 Tlumič 16 4 Čep 17 1 Deska mtru 18 2 Držák nastavení mtru 19 2 Čep 20 1 Držák krytu 21 2 Rukjeť držáku 22 2 Rám pjezdu 23 1 Mtr 24 1 Spjvací hřídel 25 1 Kryt klínvéh řemene 26 2 Kryt držáku 27 1 Ochranná trubka 28 1 Držák chranné trubky 29 1 Šrub 30 1 Hrní sa 31 1 Upevňvací šrub sy 32 1 Spjvací tubka 33 1 Spdní trubka rámu Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 24

25 NÁHRADNÍ DÍLY Díl č. Mnžství Ppis 34 2 Pdpěrný čep 35 2 Klečk 36 2 Tlumič rukjeti 37 2 Skříň tlumiče 38 2 Matka 39 2 Šrub 40 2 Spdní trubka rukjeti 41 4 Spjka rukjeti 42 2 Hrní trubka rukjeti 43 1 Rukjeť Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 25

26 NÁHRADNÍ DÍLY 7.2 ZI-RPE90 Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 26

27 NÁHRADNÍ DÍLY Díl č. Mnžství Ppis 1 1 Puzdr vibrační jedntky 2 2 Lžisk 3 1 Hřídel rtru 4 1 Přední kryt 5 1 Zadní kryt 6 1 Řemenice 7 8 Čep 8 1 Vibrační deska 9 2 Držák excentru 10 4 Držák mtru 11 4 Tlumič 12 1 Deska mtru 13 1 Nastavvací šrub mtru 14 1 Držák 15 1 Gumvý kryt 16 2 Rukjeť držáku 17 2 Držák sy 18 1 Mtr 19 1 Spjvací hřídel 20 1 Ochranná trubka 21 1 Spna trubky 22 1 Kryt klínvéh řemene 23 1 Čep 24 1 Hrní sa 25 1 Rám 26 2 Matka 27 1 Spjvací trubka 28 1 Spdní sa 29 2 Pdpěrný čep 30 2 Klečk 31 2 Kryt tlumiče 32 2 Tlumič Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 27

28 NÁHRADNÍ DÍLY Díl č. Mnžství Ppis 33 2 Matka 34 2 Šrub 35 2 Tlumič 36 1 Rukjeť 7.3 Objednávka náhradních dílů Pužitím náhradních dílů Zipper dsáhnete ideálníh výsledku. Optimální přesnst dílů snižuje čas pravy a prdlužuje živtnst strje. POKYN Pužití dílů jiných výrbců vede ke ztrátě záruky! K tmu platí: Při výměně dílů pužívejte puze riginální díly Adresu pr bjednávky náhradních dílů najdete na začátku tét dkumentace. Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 28

29 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 8 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Ppis Typ EU nrmy Zkušen pdle Registrační čísl Datum vystavení Vydávající úřad EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Z.I.P.P.E.R AUSTRIA GmbH AT-4710 Grieskirchen, Gewerbepark Schlüsslberg 8 Tel.: +43/72480/ ; Fax.: +43/7248/ ZIPPER vibrační deska ZI-RPE60, ZI-RPE90 (C60, C90) 98/37/EC Maschinenrichtlinie / machinery directive 2004/108/EC Richtlinie elektrmagn. Verträglichkeit/ EMC directive EN 500-1:2006 En 500-4:2006 EN 55012: /1000/C CHIG Istitut Girdan S.p.A. Via Rssini Bellaria-Igea Marina (RN) Italy Tímt prhlašujeme, že výše zmíněné typy strjů splňují bezpečnstní a zdravtní pžadavky nrem EU. Tt prhlášení ztrácí svu platnst, pkud by dšl ke změnám neb úpravám strje, které námi nebyly dsuhlaseny. Grieskrichen, Míst / Datum Pdpis Erich Humer (jednatel) Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 29

30 SLEDOVÁNÍ VÝROBKU Sledvání výrbku I p ddání náš výrbek sledujeme. Při prcesu zlepšvní výrbků jsme závislí na Vás a Vašich zkušenstech z práce se strjem. Prblémy, které při práci nastanu, pruchy, určité situace v prvzu jsu důležité také pr statní uživatele. Prsíme Vás prt zaznamenání Vašich zkušenstí a pznatků z prvzu a jejich zaslání na naši adresu: Z.I.P.P.ER MASCHINEN GmbH A-4710 Grieskirchen, Gewerbepark Schlüsslberg 8 Tel Fax Z.I.P.P.E.R Maschinen Austria Strana 30

Návod pro uživatele městského kola

Návod pro uživatele městského kola Návd pr uživatele městskéh kla Tent manuál bsahuje důležité bezpečnstní a mntážní infrmace a infrmace udržvání. Před pužitím si tent návd pečlivě nastudujte. Uchvejte tent návd k dalšímu pužití. Obsah

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Důležitá bezpečnostní upozornění

Důležitá bezpečnostní upozornění POSILOVACÍ STROJ JS-065 Návd k pužití Úvd Děkujeme Vám za zakupení tht prduktu. Před prvním pužitím psilvacíh strje si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Tent návd k pužití bsahuje instrukce pr

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Návod k použití Odsávání ZI-ASA550 EAN: 912003923846 3 Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav: 2.5.2011 revize 01 - ČESKY

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

- LÉKAŘSKÁ KOMISE - DOPORUČENÍ Č. 5

- LÉKAŘSKÁ KOMISE - DOPORUČENÍ Č. 5 - LÉKAŘSKÁ KOMISE - DOPORUČENÍ Č. 5 OMRZLINY - MÍSTNÍ POŠKOZENÍ CHLADEM - PRVNÍ OPATŘENÍ A LÉČBA V TERÉNU - (dpručení pr laiky) 4/2007 MUDr. Jana KUBALOVÁ, MUDr. Jarslava ŘÍHOVÁ, LK ČHS MÍSTNÍ POŠKOZENÍ

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy

Pravidla pro MethanCity: Bod obnovy Pravidla pr MethanCity: Bd bnvy 1. Obecná pravidla pr všechny účastníky LARPu 2. Herní předměty 3. Idezlčiny 4. Zbraně a munice 5. Zásahvé bdy, zranění a bj 6. Agónie a léčení 7. Smrt a respawn 8. Ozáření

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Kuchyňská váha s odměrkou Professor KV-506

NÁVOD K POUŽITÍ. Kuchyňská váha s odměrkou Professor KV-506 NÁVOD K POUŽITÍ Kuchyňská váha s dměrku Prfessr KV-506 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru ve značku Prfessr. Věříme, že se kuchyňská váha s dměrku Prfessr KV-506 stane nepstradatelným pmcníkem ve

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí VOOVOnÍ SYSTÉMY PE, PVC VOOVOnÍ SYSTÉMY PE, PVC POUnÍ SYSTÉMY PRO OPRVU PITnÉ UŽITKOVÉ VOY Pitná vda je bezespru naše nejušlechtilejší survina přináší a udržuje živt

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Konstrukce paraboly dané dvěma tečnami s body dotyku. Příklad: Sestrojte parabolu p, jsou-li dány její tečny t 1, t 2 s body T 1, T 2 dotyku.

Konstrukce paraboly dané dvěma tečnami s body dotyku. Příklad: Sestrojte parabolu p, jsou-li dány její tečny t 1, t 2 s body T 1, T 2 dotyku. Gemetrie Další užitečné knstrukce parably Řešené úlhy Knstrukce parably dané děma tečnami s bdy dtyku Příklad: Sestrjte parablu p, jsu-li dány její tečny, s bdy, dtyku. zlme dě různběžné přímky, a na každé

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více