Úvodní slova generálního ředitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slova generálního ředitele"

Transkript

1

2

3

4 Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím faktorem pokračující úspěšnosti naší činnosti. Naše vztahy k těmto zainteresovaným stranám a každodenní činnost se budou řídit základními hodnotami společnosti Gunnebo v zaměření na zákazníky a závazkem k dodržování principů kvality, profesionality, integrity a spolupráce. V tomto Kodexu chování, založeném na našich základních hodnotách, je vysvětleno, jak pracujeme. Jako zaměstnanci společnosti Gunnebo budeme jednat v souladu s těmito hodnotami a principy, stejně tak jako se zákony a předpisy, které se na naši činnost vztahují. S hrdostí budeme tento náš respekt dávat najevo. Göran Gezelius

5

6

7 Působnost Tento Kodex: byl zaveden pro zdůraznění základních principů vztahujících se na činnosti společnosti Gunnebo. poskytne zaměstnancům společnosti Gunnebo vodítko ve vztazích k ostatním zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům, celé lidské společnosti a akcionářům. stanoví, že společnost Gunnebo bude působit v souladu s mezinárodními a národními zákony a předpisy a navíc že tyto zákony představují minimální normy pro naši činnost. znamená, že společnost Gunnebo a její zaměstnanci budou jednat jako odpovědní účastníci v oblasti činností společnosti a budou přispívat k udržitelnému rozvoji. Z toho vyplývá, že společnost Gunnebo povzbuzuje dodavatele, zástupce, poradce a ostatní obchodní partnery k dodržování těchto principů v jejich sféře působení. Tyto principy se budou také platit při hodnocení současných a potenciálních partnerů. Tento Kodex se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Gunnebo. Kodex chování společnosti Gunnebo a cíle udržitelného rozvoje jsou založeny na následujících mezinárodních principech: Deklarace lidských práv OSN OSN Iniciativa OSN "Global Compact" ILO Principy práv v práci OECD Pokyny pro nadnárodní společnosti

8

9 Kodex chování společnosti Gunnebo Společnost Gunnebo definovala čtyři klíčové oblasti odpovědnosti: Odpovědnost vůči zaměstnancům. Respektovat zaměstnance a jejich práva, nabídnout bezpečné a dobré pracovní podmínky, nabídnout nediskriminační podmínky a stále rozvíjet dovednosti a schopnosti zajistit uspokojení a příležitosti rozvoje jednotlivce. Odpovědnost vůči zákazníkům a dodavatelům. Získávat a udržet zákazníky prostřednictvím neustálého rozvoje a schopnost poskytovat výrobky, služby a řešení splňující očekávání zákazníků z hlediska funkce, návrhuprovedení, kvality, bezpečnosti a péče o životní prostředí. Odpovědnost vůči celé lidské společnosti a životnímu prostředí. Řídit podnikatelskou činnost jako odpovědný člen lidské společnosti jednající podle zákonů v zemích, kde jsme přítomni a respektovat ochranu mezinárodně proklamovaných lidských práv. Musíme zajistit, abychom se v našem přispívání k udržitelnému rozvoji neúčastnili porušování lidských práv a měli vždy na mysli záležitosti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Odpovědnost vůči akcionářům. Chránit investice akcionářů a usilovat o udržitelnou trvalou rentabilitu.

10

11

12 Odpovědnost vůči zaměstnancům Pracovní prostředí. Společnost Gunnebo usiluje o to, aby se stala atraktivním zaměstnavatelem, vytvářením pracovního prostředí založeného na spolupráci, odpovědnosti a otevřenosti. Pohoda zaměstnanců má vysokou prioritu a společnost je zavázána k poskytování bezpečných a zdravých pracovních podmínek. Pracovní práva. Zaměstnanci jsou najímáni a povyšováni výhradně na základě své pracovní kvalifikace, bez ohledu na rasu, náboženství, věk, národnostní původ, pohlaví, sexuální orientaci, politické přesvědčení, členství v odborech, rodinný stav, nebo zdravotní postižení nesouvisející s příslušným pracovním úkolem. Společnost Gunnebo netoleruje žádné formy obtěžování nebo násilí na pracovišti a využívání nucené práce a dětské práce je ve všech činnostech společnosti přísně zakázáno. Odměňování a rozvoj. Každý zaměstnanec bude odměňován řádným a spravedlivým způsobem podle svého individuálního výkonu a příspěvku k úspěchu společnosti. Všichni zaměstnanci budou mít příležitosti k příslušnému školení pomáhajícímu rozvíjet příslušné jeich dovednosti, růst v rámci společnosti a postup ve své kariéře. Střety zájmu. Žádný zaměstnanec nesmí být angažován v činnostech nebo zastávat postavení vně společnosti Gunnebo, které jsou ve střetu s podnikatelskými zájmy společnosti Gunnebo. Mezi takovéto střety zájmu může patřit také funkce ředitele nebo zaměstnání příbuzných. Konzultování zaměstnanců. Společnost Gunnebo usiluje o udržování dobré komunikace s každým zaměstnancem, prostřednictvím informačních a konzultačních postupů společnosti, při uznávání práva zaměstnanců se organizovat a práva na kolektivní vyjednávání a smlouvy.

13

14

15 Odpovědnost vůči zákazníkům a dodavatelům Spokojenost zákazníků. Naše pověst spočívá na spokojených a věrných zákaznících. Společnost Gunnebo vyžaduje čestnost a integritu ve všech oblastech svých činností a očekává to stejné od všech stran, se kterými má naše skupina společností jakýkoliv podnikatelský vztah -od zákazníků, dodavatelů, partnerů a zástupců. Společnost Gunnebo bude poskytovat zákazníkům přesné informace o výrobcíchk výrobků a bude ke svým výrobkům i společnosti uzavírat jen takové závazky, kterým bude schopna dostát. Společnost Gunnebo je zastáncem volného a spravedlivého obchodu a usiluje o konkurenční a etické podmínky podle ustanovení platného právního rámce. Společnost Gunnebo také podporuje transparentnost a otevřenost, za předpokladu dodržení obchodních tajemství, která by mohla ohrozit konkurenceschopnost společnosti a(nebo) vztahy se zákazníky nebo partnery. Kvalita a bezpečnost výrobků. Společnost Gunnebo je zavázána k poskytování výrobků a služeb konsistentně přinášejících hodnotu, kvalitu a spolehlivost. Náš závazek ke spokojenosti zákazníka zahrnuje také poskytování vysokého standardu služeb a neodkladné pozornosti vůči přáním a obavám zákazníků. Dary a úsluhy. Dary, pohoštění, kompenzace a osobní úsluhy mohou být nabídnuty třetí straně pouze pokud mají skromnou hodnotu a konsistentně s obvyklou podnikatelskou praxí. Žádné dary, pohoštění, nebo osobní úsluhy nesmí být nabídnuty v rozporu s jakýmkoliv příslušným zákonem. Dary neodpovídající výše uvedeným kritériím by měly být hlášeny managementu, který stanoví, jaká opatření by měla být přijata. Úplatky jsou zakázány a v důsledku toho se všechny formy odměn zástupcům, dodavatelům a partnerům musí vztahovat pouze k příslušným výrobkům a službám. Všechny podnikatelské transakce provedené jménem společnosti Gunnebo musí být zřetelně uvedeny v účetnictví společnosti, vedené podle pravidel této skupiny společností.

16

17 Dodavatelé Dary a úsluhy. Žádný zaměstnanec nebude vyhledávat nebo přijímat žádný dar, pohoštění, nebo osobní úsluhu, u kterých by se dalo rozumně předpokládat, že mají vliv na podnikatelské transakce. Dary neodpovídající výše uvedeným kritériím by měly být hlášeny managementu, který stanoví, jak bude záležitost vyřešena. Záležitosti lidských práv a životního prostředí. Společnost Gunnebo bude informovat obchodní partnery o hodnotách a podnikatelských principech společnosti. Nebudeme obchodovat s podnikateli, kteří nedodržují příslušné zákony, nerespektují základní lidská práva, nebo neberou ohled na záležitosti životního prostředí.

18 Odpovědnost vůči celé lidské společnosti a životnímu prostředí Dodržování zákonů a místní zvyky. Zaměstnanci společnosti Gunnebo musí dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy země, ve které společnost působí. V případě konfliktu mezi více restriktivními zákony a principy a hodnotami tohoto Kodexu bude nadřazena platnost zákonů. Budeme respektovat místní tradice a zvyky každé země. V případě konfliktu mezi místními zvyky a principy a hodnotami tohoto Kodexu budou zaměstnanci postupovat podle tohoto Kodexu. Angažovanost a příspěvky komunity. Zaměstnanci společnosti Gunnebo jsou povzbuzováni k účasti v záležitostech komunity, ale společnost nepodporuje politické strany, náboženské společnosti, ani nepřispívá na politické nebo náboženské účely. Dopad na životní prostředí, zdraví a bezpečnost. Společnost Gunnebo je pevně odhodlána přispívat k ekologicky udržitelnému rozvoji. Proto společnost Gunnebo neustále usiluje o zlepšení péče o životní prostředí a zajištění zdraví a bezpečnosti lidí závislých na činnostech této skupiny společností. Na odpovědnosti za péči o životní prostředí se podílí celá skupina společností Gunnebo každý zaměstnanec má v tomto procesu důležitou úlohu. Komunikace. Politikou společnosti Gunnebo je otevřenost a přístupnost a poskytování faktických a konsistentních informací o výrobcích, službách a rozvoji společnosti. Informace podstatné pro akcionáře společnosti budou vždy sdělovány tak rychle, jak okolnosti umožní. 14

19 Odpovědnost vůči akcionářům Komunikace s akcionáři. Společnost Gunnebo bude poskytovat přesné a včasné informace o činnostech, výkonu a finanční situaci společnosti všem akcionářům, v souladu s burzovními předpisy OMX Stockholmsbörsen. Účetnictví společnosti Gunnebo bude zobrazovat skutečný a pravdivý pohled na finanční výkon společnosti, v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Při určování důležitých strategií a opatření je vždy zvažována rentabilita finančních investic akcionářů. Zavádění Kodexu Tento Kodex chování se vztahuje na všechny pracovníky a všechny podnikatelské činnosti společnosti Gunnebo, bez ohledu na konkrétní lokalitu. Kodex stanoví hlavní principy odpovědnosti korporace a nemůže se zabývat všemi možnými etickými dilematy, které mohou vzniknout. Je zamýšlen jako průvodce zaměstnancům, aby při svém jednání vždy prokazovali vlastní integritu a dobrý úsudek. Dodržování Kodexu bude pravidelně hodnoceno na úrovni skupiny společností. Kodex bude pravidelně revidován a podle potřeby upravován. Nikdo v celé organizaci není oprávněn schvalovat výjimky z tohoto Kodexu chování. Každý manažer v rámci organizace Gunnebo je odpovědný za zajištění toho, aby byli zaměstnanci plně informováni o Kodexu chování ve skupině společností a aby byl tento Kodex zaveden a dodržován. Manažeři by měli jednat takovým způsobem, aby svým chováním dávali příklad pro uplatňování Kodexu v praxi. 15

20

21

22 Základní hodnoty společnosti Gunnebo Zaměření na zákazníka Zákazníkem je ten, kdo využívá nebo přijímá výrobky nebo služby jednotlivce nebo organizace. Jsme zaměřeni na zákazníka, protože zákazník je ohniskem naší činnosti a zájmu. Závazek ke kvalitě Jsme zasvěceni nabízení vysoce kvalitních bezpečnostních řešení po celém světě. Našim cílem je poskytovat úroveň kvality splňující nebo překračující očekávání zákazníků, kolegů, investorů a obchodních partnerů. Každý z nás je odpovědný za udržování této vysoké úrovně kvality, ve všem, co děláme. Profesionální přístup Jsme hrdí profesionálové v každém aspektu našeho podnikání. Máme hluboké znalosti bezpečnostních produktů a řešení. Jsme schopni vést dialog s našimi zákazníky, abychom zjistili, které produkty nebo řešení jim nejlépe vyhovují. Nabízíme profesionální produkty a podporu, jako například instalace v požadovaném čase (on-time), bezchybná bezpečnostní řešení a rychlý, spolehlivý, poprodejní servis. Integrita Budeme se chovat eticky ve všech našich vztazích. Poctivost, respekt, závazek, pravda a čest jsou více než jen slova. Vytváří principy, kterými se řídí naše činnost. Spolupráce Společně vytváříme a rozvíjíme Gunnebo, společně pracujeme. Pro náš úspěch je podstatná vzájemná pomoc, podpora a respekt.

23

24

25 Postup řešení sporů a stížností Každý zaměstnanec, který si je vědom porušení platného zákona nebo Kodexu chování by je měl okamžitě hlásit svému vedoucímu. Pokud je přímý vedoucí v situaci angažován, nebo se jakýmkoliv jiným způsobem nachází ve střetu zájmů, má být situace nahlášena jeho/jejímu přímému nadřízenému. Všichni vedoucí a manažeři společnosti Gunnebo jsou povinni všechny takovéto stížnosti prošetřit a vyřešit. Pokud jste, jako zaměstnanec společnosti Gunnebo, vyjádřil obavy a záležitost nebyla vyřešena, nahlaste záležitost hlavnímu viceprezidentovi pro lidské zdroje. Hlavní viceprezident pro lidské zdroje je také dostupný jako nezávislý zdroj konzultace každému zaměstnanci žádajícímu o pomoc, radu, nebo vyjasnění záležitostí týkajících se této politiky. Hlavní viceprezident pro lidské zdroje je povinen čtvrtletně hlásit všechny spory/stížnosti týkající se tohoto Kodexu chování generálnímu řediteli společnosti Gunnebo.

26