PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016"

Transkript

1 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné a bezpečné pracovní podmínky zaměstnanců v dopravě a pomáhá řešit ekonomické a sociální podmínky. OSD bude podporovat sociální dialog na všech úrovních na úrovni základních organizací, na regionálních tripartitách na uskupeních mikroregionů a se Svazem dopravy ČR. OSD bude obhajovat odborová práva včetně práva kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy za všechny zaměstnance. OSD jako člen Českomoravské konfederace odborových svazů (dále jen ČMKOS) a mezinárodních organizací International Transport Workers Federation (Mezinárodní federace zaměstnanců v dopravě) - ITF a European Transport Workers Federation (Evropská federace zaměstnanců v dopravě) - ETF bude podporovat aktivity těchto organizací, které budou směřovat k podpoře důstojných a spravedlivých ekonomických a sociálních podmínek zaměstnanců, k ochraně lidských práv a pracovních standardů, které vyplývají z našeho právního řádu a z mezinárodních smluv a úmluv. K zabezpečení všech těchto cílů bude OSD pro své členy a funkcionáře vytvářet vhodné podmínky. Program OSD na léta dle jednotlivých oblastí činnosti: I. Oblast sociální, kolektivního vyjednávání a mezd - podporovat rozvoj kolektivního vyjednávání jako sociálního dialogu mezi a Svazem dopravy ČR a mezi základními organizacemi Odborového svazu dopravy a příslušnými zaměstnavatelskými organizacemi, - v souvislosti s liberalizací pracovněprávních vztahů posilovat význam kolektivních smluv s cílem dosáhnout co nejvyšší míry sociální ochrany zaměstnanců, - poskytovat metodickou a právní pomoc odborovým organizacím a odborovým funkcionářům při kolektivním vyjednávání, - rozšiřovat kolektivní smlouvu vyššího stupně na další zaměstnavatele s cílem dosáhnout srovnatelné pracovní, sociální a mzdové podmínky pro zaměstnance vodvětvích dopravy, - podporovat rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních, Strana 1 (celkem 5)

2 - prosazovat růst reálných mezd s cílem postupného sbližování a srovnatelnosti úrovně mezd ve vyspělých zemích Evropské unie, - při kolektivním vyjednávání se snažit vyjednat kvalitní sociální programy, - v základních organizacích OSD získávat informace sociálně ekonomického charakteru pro potřeby kolektivního vyjednávání na všech úrovních, - iniciovat účinné řešení dalšího zaměstnávání těch zaměstnanců dopravy, kteří nebudou moci ze zdravotních důvodů zastávat dosavadní pracovní zařazení do doby odchodu do starobního důchodu, - iniciovat ve spolupráci se Svazem dopravy ČR zavedení učebního oboru řidič nákladní dopravy. II. Oblast pracovně právní - poskytovat všem členům odborového svazu, případně také jejich pozůstalým rodinným příslušníkům, odbornou konzultační a poradenskou pomoc v oblasti pracovněprávní, mzdové, sociální, nemocenského pojištění a sociálního pojištění, v oblasti přestupkové a trestní, pokud má návaznost na pracovně právní vztah či výkon odborové funkce, - poskytovat odborovým organizacím OSD odbornou konzultační a poradenskou pomoc v oblasti pracovněprávní, daňové a majetkové, - poskytovat členům OSD bezplatnou právní pomoc jednak v pracovně právních sporech, a jednak ve věcech trestních a přestupkových, jestliže trestní stíhání nebo přestupkové řízení člena vyplývá z jeho pracovního poměru nebo výkonu funkce v odborech, a to v souladu s Řádem právní pomoci OSD, - poskytovat právní ochranu odborovým funkcionářům z titulu výkonu jejich funkce, - rozvíjet vzájemné vztahy se Svazem dopravy ČR za účelem vytvoření podmínek k zachování sociálního smíru a ve vzájemné součinnosti působit na dopravní legislativu i praxi, - spolupracovat se Státním úřadem inspekce práce, a to za účelem zajištění dodržování jak pracovněprávních předpisů, tak speciálních právních předpisů z oblasti dopravy, - pokračovat ve vzájemné spolupráci se Sdružením ochrany nájemníků ČR (SON), Strana 2 (celkem 5)

3 - průběžně seznamovat předsednictvo a územní rady předsedů výborů základních organizací s novými právními předpisy, které vyšly ve Sbírce zákonů, - ovlivňovat na příslušných státních orgánech přípravu nových či změnu stávajících právních předpisů z oblasti dopravy a pracovních podmínek našich členů, - s ohledem na připravovanou rozsáhlou rekodifikaci soukromého práva zejména ovlivňovat znění nového občanského zákoníku a nového zákoníku práce, a to v zájmu našich členů tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich právního postavení, - spolupracovat s ostatními odborovými svazy a ČMKOS při připomínkování návrhů nových právních předpisů, - publikovat články s aktuální právní tematikou v Bulletinu OSD, - prostřednictvím internetových stránek OSD uveřejňovat nejčastější dotazy týkající se pracovního a dopravního práva. III. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - všechna opatření této oblasti směřovat k ochraně zdraví zaměstnanců, chránit před vážnými pracovními úrazy a nemocemi z povolání a jejich zdravotními a sociálními následky, soustavně prohlubovat znalosti členů a funkcionářů základních organizací v oblasti BOZP formou školení, účastí na různých seminářích a aktivech a různými propagačními materiály, - na všech pracovištích prosazovat vytvoření bezpečného a zdravotně nezávadného pracovního prostředí, sledovat vliv pracovních podmínek i životního prostředí na bezpečnost a zdraví zaměstnanců, prosazovat odstranění rizik, která ohrožují zdraví a poškozují životní prostředí, - pravidelně kontrolovat dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovního prostředí v organizacích kde působí základní organizace OSD, při jednáních odborových orgánů projednávat zprávy z kontrol BOZP, kontrolovat odstranění zjištěných nedostatků v oblasti BOZP, kontrolovat a dohlížet na objektivní a včasné vyšetření a odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání, - soustavnou pozornost při kontrolách BOZP věnovat dodržování jízdních režimů, práci přesčas a plnění ustanovení kolektivních smluv týkajících se oblasti BOZP, Strana 3 (celkem 5)

4 - informace o nově přijatých předpisech v Evropské unii týkajících se BOZP předávat odborovým orgánům Odborového svazu dopravy, prosazovat aby byla postupně realizována evropská rámcová dohoda o stresu spojeném s prací a o násilí vyskytujícím se na pracovištích, - spolupracovat a vyměňovat si informace z oblasti BOZP se Státním úřadem inspekce práce a Svazem dopravy ČR pro vytváření podmínek bezpečné práce a při ochraně před zjištěnými riziky práce, - společně s ČMKOS prosazovat, aby nové zákony o úrazovém pojištění nezhoršovaly současnou právní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a nároky vyplývající z této úpravy. IV. Oblast mezinárodní - spolupracovat a prohlubovat styky s mezinárodními organizacemi sdružujících dopravní odborové svazy International Transport Workers Federation (Mezinárodní federace zaměstnanců v dopravě) - ITF a European Transport Workeŕs Federation (Evropská federace zaměstnanců v dopravě) - ETF, vyměňovat si prostřednictvím těchto mezinárodních centrál zkušenosti a důležité údaje týkající se pracovních podmínek pracovníků v dopravě, využívat tyto informace pro činnost OSD, - podporovat zapojení ČMKOS v mezinárodních odborových organizacích Mezinárodní organizaci práce, Mezinárodní konfederaci svobodných odborů a v Evropské odborové konfederaci, účastnit se akcí organizovaných těmito centrálami, - udržovat kontakty s dopravními odborovými svazy Slovenska, Německa, Rakouska a Polska - využívat informace a zkušenosti z těchto kontaktů pro činnost odborového svazu, - v součinnosti s ETF ovlivňovat přípravu nových předpisů Evropské unie v oblasti dopravy a logistiky, - spolupracovat s ETF při zřizování Evropských podnikových rad u nadnárodních společností. Strana 4 (celkem 5)

5 V. Oblast vnitřní činnosti K propagaci výsledků své činnosti a v zájmu zvýšení informovanosti svých členů bude Odborový svaz dopravy rozvíjet svou činnosti zejména do těchto oblastí: - každoročně proškolovat předsedy ZO při přijímání nových legislativních úprav a to v oblasti pracovně právní, kolektivního vyjednávání a BOZP, - informovat členskou základnu o činnosti Odborového svazu dopravy prostřednictvím webových stránek a vydáváním svazového Bulletinu, - nabízet možnosti dalšího vzdělávání členů formou seminářů a školení k prohlubování odborných znalostí v otázkách ekonomických, mzdových, pracovně právních, - vyhledávat nástroje a opatření k zastavení poklesu členské základny, - usilovat o získávání nových členů a zvýšení organizovanosti tam, kde již základní organizace existují, - metodickou pomocí a agitací ovlivňovat vědomí potencionálních členů a tím směřovat k zakládání nových základních organizací, - podporovat účast členů v evropských podnikových radách, - vyhodnocovat výstupy z mezinárodních projektů, kterých je Odborový svaz dopravy partnerem a seznamovat s nimi členskou základnu, - vyhledávat nejefektivnější a nejvýhodnější pojištění členů, - poskytovat sociální výpomoci členům pokud se dostanou do tíživé životní situace a pozůstalým po členu, který utrpěl smrtelný pracovní úraz, - podílet se na podpoře sportovní činnosti členů. V Praze dne: Za správnost: Luboš Pomajbík předseda OSD Strana 5 (celkem 5)