Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace"

Transkript

1 Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Gurťjevova 8, PSČ , tel. č.: , fax : Č.13 Směrnice: Organizační řád V návaznosti na zákon 250/200 Sb. v platném znění a zákona 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění, vydává ředitelka Střediska volného času Ostrava - Zábřeh s přihlédnutím k místním podmínkám SVČ tento I. Všeobecná část Středisko volného času, Ostrava Zábřeh, příspěvková organizace (dále jen SVČ) se stal zřizovací listinou vydanou SVČ bylo zřízeno s účinností od jako samostatná příspěvková organizace 1. Název, sídlo, identifikační číslo, právní forma: Název: příspěvková organizace Sídlo: Identifikační číslo: Středisko volného času, Ostrava Zábřeh, Gurťjevova 8, Ostrava - Zábřeh Hlavní účel: Výchova, vzdělávání, zájmová osvětová, táborová a tématická rekreační činnost pro děti, ţáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Pravomoci a odpovědnost vedoucích zaměstnanců jsou dány tímto organizačním řádem. 2. Hospodaření Majetek je předán do správy za účelem vlastního hospodářského vyuţití a zabezpečení činnosti, SVČ je oprávněn s tímto majetkem nakládat dle zřizovací listiny. Hospodaření se řídí zákonem 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listinou. Financování SVČ je zabezpečeno příspěvkem na provoz ze státního rozpočtu na přímé náklady, který je přidělován prostřednictvím rozpočtu zřizovatele a na základě jeho rozhodnutí, v souladu s výkonnostním normativem. Provozní náklady jsou hrazeny zřizovatelem z jeho rozpočtu a vlastními příjmy SVČ, kterými jsou zápisné, příjmy z nájmů apod.

2 3. Předmět činnosti SVČ Předmět činnosti je vymezen vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání organizování pravidelné, příleţitostné i individuální činnosti dětí, mládeţe, případně dospělých zájemců, poskytování odborné metodické pomoci školám, školským zařízením a občanských sdruţením pracujícím s dětmi a mládeţí. 4. Plán činností SVČ SVČ má zpracován Školský vzdělávací program, který obsahuje Strukturální plán rozvoje SVČ, Rámcový plán s operativními a operačními plány na školní rok, který je kaţdoročně aktualizován. Rámcový plán obsahuje zejména tyto části: 5. Porady hlavní cíle přidělování úkolů jednotlivým zaměstnancům v návaznosti na hlavní cíle daného roku systém a náplň porad měsíční plány obsahují zejména tyto části: stanovení měsíčního harmonogramu akcí a projektů a pravidelné činnosti zájmových útvarů organizaci pracovních úkolů vyplývajících z jednotlivých akcí a projektů vyhodnocení plnění plánu předchozího měsíce Pedagogické porady se všemi zaměstnanci, interními i externími se konají zpravidla dvakrát ročně (září, červen). Tyto porady soustředí svá jednání na otázky výchovněvzdělávacího procesu, včetně koncepce a dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacích aktivit SVČ a BOZP a PO. Porady pedagogické se konají dvakrát v měsíci /dle potřeby jedenkrát týdně/ v pravidelném termínu stanoveném ředitelkou SVČ. Porady zpravidla probíhají podle tří bodového programu kontrola úkolů, nové úkoly a různé Organizační porady svolává a vede dle potřeby vedoucí týmu nebo ředitelka SVČ. Účastní se jich všichni zaměstnanci SVČ. Porady řeší aktuální problematiku provozu, koordinují a kontrolují stanovené úkoly, stanovují úkoly jednotlivým zaměstnancům, upřesňují aktivity na další období, uplatňují zpětnou vazbu a umoţňují přenos informací v oblasti školství apod. Zápis z organizačních porad pořizuje vedoucí týmu nebo pověřený zaměstnanec SVČ. Porady správních zaměstnanců jsou svolávány 1x za dva měsíce, nebo z důvodu organizačních potřeb častěji. II. Zaměstnanci 1. Všeobecné povinnosti zaměstnanců, odpovědnost a práva zaměstnanců: plnit nařízení a příkazy ředitele SVČ dodrţovat pracovní kázeň a plně vyuţívat pracovní dobu dodrţovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipoţární předpisy chránit majetek SVČ, řádně zacházet s inventářem SVČ zvyšovat soustavně svoji odbornou úroveň, průběţně se vzdělávat

3 obdrţet za vykonanou práci plat podle platných předpisů a ujednání / viz Směrnice o platech/ seznámit se s Vnitřním organizačním předpisem jehoţ součástí je organizační řád a vnitřním provozní řád SVČ 2. Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni zejména řídit a kontrolovat práci a pravidelně hodnotit poměr zaměstnanců k práci a k pracovnímu kolektivu a jejich pracovní výsledky, v zájmu zvyšování produktivity práce co nejlépe organizovat práci a dbát, aby poskytované sluţby odpovídaly podle moţností nejnovějším poznatkům výchovy a vzdělávání ve volném čase dětí a mládeţe, vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle mzdových předpisů a kolektivních smluv, popřípadě vnitřního platového předpisu a pracovních smluv, a diferencovat plat zaměstnanců podle jejich výkonnosti a zásluh o konečné výsledky práce, vytvářet příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a pro uspokojování jejich kulturních a sociálních potřeb, zabezpečovat dodrţování právních a jiných předpisů, zejména vést zaměstnance k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativu a pracovní úsilí, zajišťovat, aby nedocházelo k porušování pracovní kázně a k neplnění povinností, zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele v souladu s VKS.

4 3. Ředitelka SVČ stanoví pravomoci a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců formou pracovních náplní a tohoto organizačního řádu jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance, vydává vnitřní předpisy a směrnice, stanovuje rozvrţení pracovní doby stanoví koncepci činnosti a rozvoje SVČ ve spolupráci s ostatními zaměstnanci SVČ odpovídá za plnění ročních plánů, které vycházejí z koncepce rozvoje SVČ přijímá a propouští pracovníky SVČ rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP rozhoduje o přiznání a výši mimořádných odměn a osobních příplatků všech zaměstnanců SVČ s přihlédnutím k návrhům vedoucích zaměstnanců SVČ rozhoduje o náhradě škody způsobené zaměstnancem SVČ a o náhradě škody způsobené SVČ zaměstnanci, pečuje o odborný růst a pracovní podmínky všech zaměstnanců SVČ ředitelka SVČ je garantem pro všechny zaměstnance, ţe budou důsledně uplatňovány principy rovnosti zacházení s muţi i ţenami. Pro zaměstnance vykonávající stejný nebo srovnatelný druh práce budou vytvořeny stejné pracovní podmínky pro výkon práce sjednané v pracovní smlouvě. Dále budou na všech pracovištích SVČ uplatňovány zásady stanovené v zákoníku práce. V případě, ţe by některý ze zaměstnanců SVČ zjistil, ţe výše uvedené zásady jsou porušovány, má právo se obrátit na ředitelku SVČ se stíţností. Ředitelka poté projedná kaţdý jednotlivý případ spolu se stěţovatelem a zástupci zaměstnanců. Ke kaţdému jednotlivému případu vydá písemné stanovisko, které bude obsahovat i vyřešení případu. Pokud stěţovatel nebude spokojen s vyřešením stíţností, nebo bude uvedené zásady porušovat ředitelka, má zaměstnanec moţnost obrátit se na nadřízený orgán, případně nezávislý soud. 4. Zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu je jmenován do funkce ředitelkou SVČ v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. zastupuje ředitelku SVČ Ostrava - Zábřeh v době její nepřítomnosti v plném rozsahu, v době krátkodobé nepřítomnosti např. pracovní cesta, jednání mimo SVČ apod. není však oprávněn: přijímat a propouštět zaměstnance, uzavírat smlouvy, které by měly zásadní dopad na rozpočet SVČ, a provádět změny v odměňování zaměstnanců. řídí a kontroluje a organizuje práci správních zaměstnanců je oprávněn podávat ředitelce SVČ návrhy na osobní příplatky a mimořádné odměny správních zaměstnanců, zodpovídá za přípravu rozpočtu a dodrţení závazných ukazatelů rozpočtu a navrhuje ředitelce SVČ opatření k dosaţení tohoto cíle zodpovídá za zpracování ekonomických rozborů 5. Zástupce ředitele pro pedagogickou práci je oprávněna podávat ředitelce SVČ návrhy na osobní příplatky a mimořádné odměny pedagogických zaměstnanců organizuje pravidelnou zájmovou činnost SVČ v době nepřítomnosti ředitelky SVČ řídí pedagogické porady 6. Zastupitelnost zaměstnanců

5 Při dlouhodobých i krátkodobých nepřítomnostech se budou jednotliví zaměstnanci zastupovat podle rozhodnutí ředitelky nebo zástupkyně SVČ, v rámci svých odborných znalostí a přiznané platové třídy. Pokud nebude moţno zastupování zajistit stávajícími zaměstnanci, budou uzavírány krátkodobé pracovní poměry na dobu určitou nebo dohody o činnosti.

6 7. Předávání a přejímání pracovních funkci při odchodu zaměstnance nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti rozhodne ředitelka SVČ po konzultaci se zástupkyní ředitelky o převzetí agendy jiným zaměstnancem a stanoví, kdy převzetí musí být provedeno písemně, převzetí majetku a peněţních hotovostí se provádí vţdy písemně, v případě úmrtí zaměstnance budou ředitelkou SVČ po konzultaci se zástupkyní ředitelky, pověření dva zaměstnanci, kteří o převzetí agendy (majetku, peněţní hotovosti, atd.), sepíší protokol. Nově přejímající zaměstnanec pak převezme agendu (majetek, peněţní hotovost atd.) dle tohoto protokolu a odpovědnost za přebírané ponese v rámci tohoto protokolu. 8. Dokumentace V SVČ je vedena zejména tato dokumentace: Školský vzdělávací program Vnitřní směrnice / součástí je Vnitřní organizační předpis, organizační řád a provozní řád/ a Vnitřní kontrolní systém Rámcový plán činnosti SVČ na daný školní rok Plány práce jednotlivých oddělení Plány práce jednotlivých krouţků Provozní řády jednotlivých pracovišť Hodnotící zprávu SVČ Archiv SVČ Evidence úrazů Záznamy provedených kontrol Záznam o proškolení BOZP a PO Personální a hospodářskou evidenci bezprostředně související s provozem SVČ III. Činnosti všeobecného řízení a správy SVČ je řízen ředitelkou, kterou do funkce jmenuje zřizovatel. Vedoucí jednotlivých oddělení jsou přímo řízení ředitelkou. Vedoucí oddělení řídí pedagogické zaměstnance, externí zaměstnance a dobrovolné zaměstnance na svých odděleních. Zástupkyně ředitele, přímo řídí správní zaměstnance /personalistka, domovník, recepční a uklizečky/. 1. Provoz SVČ Zaměstnanci plní úkoly podle ŠVP, svých pracovních náplní a podle organizačního a provozního řádu SVČ. Všichni zaměstnanci odpovídají řediteli SVČ za dodrţování právních norem souvisejících s vykonávaným druhem práce dle své konkrétní pracovní náplně. 2. Činnosti administrativního a správního charakteru 2.1 Archivování písemností Za archiv veškeré dokumentace odpovídá personalistka, která vykonává zároveň funkci pokladní a administrativního a spisového pracovníka. Vykonává všestrannou předarchivní péči o písemnosti, tj. jejich evidenci, správné označení skartačními znaky a lhůtami. Se souhlasem ředitelky zapůjčuje archivní materiály. Spolupracuje s příslušným archivem a podává návrh na skartační řízení. 2.2 Telefonní sluţba

7 SVČ má vlastní telefonní ústřednu. Soukromé telefonní hovory zaměstnanců jsou hrazeny dle evidence telefonních hovorů jedenkrát za měsíc do pokladny SVČ. 2.3 Všeobecná údrţba Běţné opravy a údrţba jsou zajišťovány domovníkem SVČ v rozsahu stanoveném jeho pracovní náplní. Rozsáhlejší opravy a údrţbu zajišťuje ředitelka SVČ nebo zástupce ředitele pro ekonomiku odbornými firmami, v rámci stanoveného rozpočtu a při dodrţování zásad efektivnosti a hospodárnosti.

8 2.4 Evidence majetku Evidenci majetku zajišťuje v rámci své pracovní náplně zástupce ředitele pro ekonomiku. Evidence je řešena samostatnou směrnicí. 2.5 Pokladní sluţba Je prováděna personalistkou, která plní rovněţ funkci pokladní SVČ. Ta odebírá a přejímá peníze od banky. Dodrţuje stanovený limit pokladní hotovosti.s pokladní SVČ je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti a sepsáno pověření k výkonu pokladní sluţby. Vedení pokladny je rozpracováno ve Směrnici č Účetní evidence Je prováděna dle samostatné směrnice. 3. Korespondence, pouţívání razítek a podpisy 1. SVČ je dle ustanovení 1 odst. 2 zákona ČNR 68/1990 Sb. oprávněn pouţívat razítka s vyobrazením státního znaku České republiky /kulaté razítko/. 2. Kulaté razítko se pouţívá jen tehdy, obsahuje-li listina usnesení nebo rozhodnutí statutárního orgánu /ředitele/ nebo jde-li o listinu, která určuje důleţité skutečnosti nebo stanoví oprávnění nebo povinnosti. 3. Kulatého razítka je moţno pouţívat pouze na hlavičkovém papíře, diplomech, denících ZÚ a ostatních úředních listinách, které jsou opatřeny podpisem ředitele, dále je moţno jej pouţívat při písemném styku s bankou. 4. Razítko s názvem a adresou /hranaté razítko/ se pouţívá při běţné korespondenci SVČ a styku s bankou. 5. Hranaté razítko musí být vţdy opatřeno podpisem a to cca. 5 mm pod jeho otiskem v pravé spodní části listiny tím zaměstnancem, který listinu vyhotovil, s uvedením jeho funkce. 5. Pokud je dopis vyhotoven na hlavičkovém papíře, v pravém dolním rohu musí být uveden podpis ředitelky SVČ. Zaměstnanec, který dopis vyhotovil je podepsán v levém dolním rohu pod úrovní razítka a podpisu ředitele. 7. Uloţení razítek - viz sešit razítek. 4. Bezpečnostní práce a poţární ochrana Je zabezpečována pověřeným zaměstnancem v rámci platných předpisů. Je prováděna dle samostatné směrnice č Informační systém 5.1 Informace vstupující do SVČ přichází k ředitelce. 5.2 Informace, které opouští jako oficiální stanovisko nebo závazek SVČ, musí být podepsány ředitelkou SVČ, jinak jsou neplatné. 5.3 Přístup k informacím: Je řešen v souladu s pokynem Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy č.j /99-14 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

9 5.3.1 Vymezení pojmů: Informací, kterou je SVČ povinen poskytnout, je faktický údaj, týkající se činnosti SVČ. Ţadatelem můţe být kaţdá fyzická či právnická osoba (to znamená také územní samosprávný celek, jiný orgán státní správy, hromadný sdělovací prostředek apod.), která ţádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci. Zveřejněnou informací je taková informace, která můţe být vţdy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umoţňujícím zápis a uchování informace. Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s poţadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důleţitých rysech) Informace, které nelze poskytnout Informace, které nelze poskytnout jsou uvedeny v zákoně 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboţenství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním ţivotě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon (např. 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 9 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické sluţbě) nebo s předchozím písemným souhlasem ţijící dotčené osoby. Jestliţe dotčená osoba neţije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, ţe bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno. Informace je označena za obchodní tajemství ve smyslu 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Informace se týká probíhajícího trestního řízení nebo jejíţ poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví (zejména ochrana podle autorského zákona). Ochrana podle tohoto zákona je poskytována dílům literárním, vědeckým, uměleckým a dalším, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. Takové dílo nelze poskytnout jiné osobě, zveřejnit či jinak s ním nakládat bez souhlasu autora Postup při vyřizování ţádostí o informace Ţádost o poskytnutí informace dle 13 zákona č.106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím se podává písemně poštou na adresu SVČ nebo na ředitelství SVČ. Ústně lze podat ţádost osobně nebo telefonicky na ředitelství SVČ. Není-li ţádost vyřízena ústně, poskytne se poţadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně moţnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích. Pokud je ţádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je poţadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve ţadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení ţádosti, aby ţádost upřesnil. Neupřesní-li ţadatel ţádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí ţádosti. Pokud je poţadovaná informace mimo působnost činnosti SVČ, pověřený pracovník ţádost odloţí a odloţení ţádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů ţadateli (zákon č. 106/1999 Sb. nestanoví povinnost postoupit ţádost příslušnému orgánu). Pověřený pracovník poskytne ţadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení ţádosti, případně ode dne upřesnění ţádosti podle odstavce 4. O formě, ve které bude informace poskytnuta rozhoduje pověřený pracovník.

10 Lhůtu uvedenou v odstavci 6 můţe pověřený pracovník prodlouţit nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů: a) vyhledání a sběr poţadovaných informací je mimořádně časové náročný (vyhledávání v archivu) b) vyhledání a sběr objemného mnoţství oddělených a odlišných informací poţadovaných v jedné ţádosti, pokud SVČ odmítne zcela nebo z části poskytnout ţadateli informace, vydá o tom ve lhůtě uvedené v odst. 6, případně v řádně prodlouţené lhůtě podle odst. 7 oznámení Způsob evidence ţádostí 1) Pověřený pracovník vede evidenci písemných ţádostí o poskytnutí informace. 2) Evidence ţádostí obsahuje: a) datum doručení ţádosti, věc, číslo jednací b) jméno, příjmení ţadatele, adresa (popř. název a sídlo firmy), kontakt na ţadatele c) způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla ţádost vyřízena d) datum vyřízení ţádosti 3) Údaje v evidenci ţádostí jsou chráněny podle zákonem o ochraně osobních údajů v informačních systémech. 6. Ochrana osobních dat /viz Vnitřní směrnice č.29 / 6.1 SVČ shromaţďuje a zpracovává osobní údaje zaměstnanců a klientů v rozsahu stanoveném příslušnými zákony a v nezbytně nutné míře. 6.2 Zaměstnanci, kteří jsou dle svých pracovních náplní povinni shromaţďovat a zpracovávat osobní údaje postupují dle zákona 101/2000 Sb. 7. Závěrečná ustanovení 7.1 Organizační řád nabývá účinnosti dne Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu je grafické schéma organizace řízení SVČ. V Ostravě dne Mgr. Alena Valkovičová ředitelka SVČ Ostrava Zábřeh

11 Organizační struktura SVČ Ostrava - Zábřeh v roce 2006 Ředitelka zájmové vzdělávání oddělení sportu vedoucí oddělení sportu ekonomika zástupkyně ředitelky personalistka + pedagogická pracovnice oddělení správní zaměstnanci + externí pedagogičtí pracovníci domovník oddělení kultury domovník uklízeč vedoucí oddělení kultury uklízeč + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci oddělení technicko společenské vedoucí oddělení technicko spol. + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci

12 Organizační struktura SVČ Ostrava - Zábřeh v roce 2007 Ředitelka zájmové vzdělávání oddělení sportu vedoucí oddělení sportu ekonomika zástupkyně ředitelky personalistka + pedagogická pracovnice oddělení správní zaměstnanci + externí pedagogičtí pracovníci domovník oddělení kultury domovník uklízeč vedoucí oddělení kultury uklízeč + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci oddělení technicko společenské vedoucí oddělení technicko spol. + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci

13 Organizační schéma ve Středisku volného času Ostrava - Zábřeh v roce 2008 Ředitelka zájmové vzdělávání oddělení pravidelné činnosti vedoucí oddělení + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci oddělení činnosti vedoucí oddělení příležitostné ekonomika zástupkyně ředitelky personalistka správní zaměstnanci domovník domovník uklízeč uklízeč + pedagogický pracovník oddělení + externí pedagogičtí pracovníci oddělení pobytových akcí a propagace vedoucí oddělení + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci

14 Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Gurťjevova 8, PSČ , tel. č.: , fax : DENNÍ REŢIM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Reţim SVČ pro členy ZÚ, pro účastníky akcí a jiných aktivit pořádaných SVČ je součástí smluv o pronájmu nebytových prostor pro všechny, kteří si pronajímají prostory SVČ pro účely mimoškolních aktivit a zájmového vzdělávaní. 1. Před zahájením ZÚ nebo akce čekají účastníci ve vestibulu budovy SVČ. Během provozních hodin SVČ, ve dnech Po-Čt od do hod. je moţno navštívit Klub Bavidlo. 2. Členové ZÚ a účastníci akcí se přezují, oděv a obuv odloţí v šatně a čekají na vedoucího ZÚ nebo organizátora akce, který si je vyzvedne z vestibulu a odchází s nimi do místnosti k této činnosti určené. 3. Člen ZÚ nebo účastník akce zdraví všechny dospělé osoby v budově a hlasitě a zřetelně dobrý den. 4. Při příchodu do místnosti určené k provozu ZÚ nebo akce se členové účastní zájmové činnosti pod dohledem vedoucího nebo organizátora akce, který je zodpovědný za bezpečnost účastníků a hladký průběh činnosti. V období činnosti ZÚ, klubu, kurzu, akce se účastníci zdrţují pouze v místnostech, kde probíhá zájmová činnost. Jakýkoliv odchod z místnosti hlásí svému vedoucímu. 5. Předměty nesouvisející se zájmovou činností a drahé věci do SVČ si účastníci ZÚ nenosí. SVČ nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětu. 6. Všichni členové ZÚ a účastníci akcí dbají na dodrţování čistoty a pořádku v místnostech. 7. Hodina pro zájmovou činnost v SVČ je šedesáti minutová. 8. Členům ZÚ a účastníkům akcí není dovoleno vstupovat do kanceláří, ostatních kluboven a ředitelny SVČ bez vyzvání zaměstnance SVČ. 9. Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat se zařízením SVČ, pokud není přítomen vedoucí ZÚ nebo organizátor akce a nedá k těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory SVČ - klubovny, chodby, TV atd. 10. V době mimo zájmové činnosti se členové ZÚ a účastníci akcí smějí zdrţovat v budově SVČ v Klubu Bavidlo ve dnech Po-Čt od do hod. 11. Členové ZÚ a účastníci akcí SVČ nepouţívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším účastníkům zájmové činnosti. 12. Je zakázáno poniţování, tělesné ubliţování a veškeré činnosti, které by vedly k šikanování a ohroţování zdraví. Chrání své zdraví i zdraví ostatních účastníků akce a jakékoliv zranění i drobná poranění hlásí svému vedoucímu. 13. Účastníci a členové zájmového vzdělávání oslovují členy pedagogického sboru paní ředitelko, pane/í/ vedoucí, pane trenére.

15 14. Kaţdé poškození nebo závady v klubovně nebo v jiných prostorách SVČ hlásí člen ZÚ nebo účastník akce vedoucímu ZÚ nebo jinému zaměstnanci SVČ. Škodu nahradí člen ZÚ nebo účastník akce, který ji způsobil, nezjistí-li se viník, pak celý zájmový útvar nebo všichni účastníci akce. 15. Nalezené věci se odevzdají na recepci SVČ nebo sluţbě dne. 16. Kaţdá přítomnost i nepřítomnost se zapisuje do deníku ZÚ a pokud se jedná o nepřítomnost v pořadí třetí, oznamuje se tato skutečnost rodičům člena ZÚ. Vedoucí je povinen uvedenou nepřítomnost nahlásit vedoucímu oddělení, který tuto skutečnost oznámí písemně nebo telefonicky rodičům člena ZÚ. 17. Pokud člen ZÚ nebo akce poţádá o předčasné uvolnění ze zájmového útvaru, je povinen předloţit vedoucímu písemnou ţádost rodičů o předčasné uvolnění ze ZÚ. Tato ţádost se zakládá do deníku ZÚ. 18. Během činnosti ZÚ nebo akce nesmí člen ZÚ nebo účastník akce svévolně opustit budovu SVC. Člen nebo účastník, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo pověřené dospělé osoby. 19. Po skončení činnosti ZÚ nebo akce se člen nebo účastník akce zdrţuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy. 20. Pokud dojde k závaţnému porušení denního reţimu SVČ Ostrava - Zábřeh, můţe následovat aţ vyloučení člena ze zájmového útvaru nebo vykázání účastníka akce z SVČ bez nároku na vrácení úplaty nebo účastnického poplatku za akci. 21. Členové ZÚ i účastníci akcí jsou povinni dodrţovat Provozní řády místností, kde probíhá zájmová činnost, či akce. 22. S denním reţimem jsou seznámeni všichni členové ZÚ, účastníci akcí, reţim dne je vyvěšen v prostorách vstupní haly. V Ostravě dne Mgr. Alena Valkovičová ředitelka SVČ Ostrava - Zábřeh

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Pravidla pro poskytování informaci

Pravidla pro poskytování informaci Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pravidla pro poskytování informaci Č.j.: 04/2012/VPP Účinnost od: 18. 12. 2014 Spisový znak: A. 1. Skartační

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace sídl. Osvobození 56, Vyškov SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.: 2/9/09 Vypracoval: Schválil: Mgr. Jiří Sochor, ředitel školy Mgr. Jiří Sochor,

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička Veřejné informace poskytované školou V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a s pokynem MŠMT ČR č.j. 31479/99-14 pro školské úřady, Českou školní inspekcí

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb Spisový znak: 2-1 ZOP 8/2014 Účinnost od: 1. 1. 2014 Skartační znak: A 5 Počet

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

Počet příloh: Změny: V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola : ZŠ Bílá Lhota, okres Olomouc, přísp.org. Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: V souladu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 List číslo: 1 / 7 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 42-02-01 Výtisk číslo:1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ QI 42-02-01 Tato směrnice je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZACE SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2-06 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací M e n d e l o v o g y m n á z i u m, O p a v a, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e K o m e n s k é h o 5, 7 4 6 0 1 O P A V A t e l : 5 5 3 6 1 2 8 9 0 ; f a x : 5 5 3 6 1 1 3 9 6 e - m a i l :

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Příloha č. 26 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 1 Vnitřní směrnice č. 26 Odborného učiliště, Křenovice 8 Poskytování informací Č.j.: OUKR/1139/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 26. srpna 2014 Působnost Zaměstnanci

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007 Směrnice č. 1-4-1 název: Organizační řád datum zpracování Leden 2002 zpracovatel Ing. Ţídek schválil: Ing. Hanzlík aktualizace Honová S. datum: Září 2014 důvod: Změna zást. ředitele revize - datum: provedl:.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. Základní informace o škole a vedení školy. 2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. Základní informace o škole a vedení školy. 2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy 1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. V souladu s Pokynem MŠMT Č.j. 31 479/99-14 ze dne 8.11.1999 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Směrnice o poskytování informací Kontaktní adresa: Základní škola, Brno, Bosonožská 9, 625 00 Brno Telefon: 547218242 Fax: 547215511 E-mail: info@zsbos9.cz

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Směrnice č. 21 Směrnice pro poskytování informací Vypracoval: Schválil: PhDr. Petr Šimek PhDr. Petr Šimek Pedagogická rada projednala dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím Organizační směrnice Směrnice o svobodném přístupu k informacím Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y

P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Příloha k ŠVP školní druţiny č. 1 Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace, nám. Svobody 88, 675 31, Jemnice P r o v o z n í ř á d š k o l n í d r u ž i n y Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ve Zlíně zveřejňuje na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších

Více

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. , příspěvková organizace Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Zpracováno dle Pokynu MŠMT ČR pro školské úřady, ČŠI a ředitele škol a školských zařízení k zajištění úkolů ze zákona

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 01. Pojmenování (název) životní situace Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k

Více

Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností

Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností Vnitřní směrnice Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská 7/9 Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností Platnost od 1. 9. 2014 Název organizace: Střední zdravotnická škola, Brno,

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, Otrokovice 765 02, tel., fax: 577 922 200 e-mail: info@ddmslunicko.cz, www. ddmslunicko.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více