Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace"

Transkript

1 Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Gurťjevova 8, PSČ , tel. č.: , fax : Č.13 Směrnice: Organizační řád V návaznosti na zákon 250/200 Sb. v platném znění a zákona 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění, vydává ředitelka Střediska volného času Ostrava - Zábřeh s přihlédnutím k místním podmínkám SVČ tento I. Všeobecná část Středisko volného času, Ostrava Zábřeh, příspěvková organizace (dále jen SVČ) se stal zřizovací listinou vydanou SVČ bylo zřízeno s účinností od jako samostatná příspěvková organizace 1. Název, sídlo, identifikační číslo, právní forma: Název: příspěvková organizace Sídlo: Identifikační číslo: Středisko volného času, Ostrava Zábřeh, Gurťjevova 8, Ostrava - Zábřeh Hlavní účel: Výchova, vzdělávání, zájmová osvětová, táborová a tématická rekreační činnost pro děti, ţáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Pravomoci a odpovědnost vedoucích zaměstnanců jsou dány tímto organizačním řádem. 2. Hospodaření Majetek je předán do správy za účelem vlastního hospodářského vyuţití a zabezpečení činnosti, SVČ je oprávněn s tímto majetkem nakládat dle zřizovací listiny. Hospodaření se řídí zákonem 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listinou. Financování SVČ je zabezpečeno příspěvkem na provoz ze státního rozpočtu na přímé náklady, který je přidělován prostřednictvím rozpočtu zřizovatele a na základě jeho rozhodnutí, v souladu s výkonnostním normativem. Provozní náklady jsou hrazeny zřizovatelem z jeho rozpočtu a vlastními příjmy SVČ, kterými jsou zápisné, příjmy z nájmů apod.

2 3. Předmět činnosti SVČ Předmět činnosti je vymezen vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání organizování pravidelné, příleţitostné i individuální činnosti dětí, mládeţe, případně dospělých zájemců, poskytování odborné metodické pomoci školám, školským zařízením a občanských sdruţením pracujícím s dětmi a mládeţí. 4. Plán činností SVČ SVČ má zpracován Školský vzdělávací program, který obsahuje Strukturální plán rozvoje SVČ, Rámcový plán s operativními a operačními plány na školní rok, který je kaţdoročně aktualizován. Rámcový plán obsahuje zejména tyto části: 5. Porady hlavní cíle přidělování úkolů jednotlivým zaměstnancům v návaznosti na hlavní cíle daného roku systém a náplň porad měsíční plány obsahují zejména tyto části: stanovení měsíčního harmonogramu akcí a projektů a pravidelné činnosti zájmových útvarů organizaci pracovních úkolů vyplývajících z jednotlivých akcí a projektů vyhodnocení plnění plánu předchozího měsíce Pedagogické porady se všemi zaměstnanci, interními i externími se konají zpravidla dvakrát ročně (září, červen). Tyto porady soustředí svá jednání na otázky výchovněvzdělávacího procesu, včetně koncepce a dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacích aktivit SVČ a BOZP a PO. Porady pedagogické se konají dvakrát v měsíci /dle potřeby jedenkrát týdně/ v pravidelném termínu stanoveném ředitelkou SVČ. Porady zpravidla probíhají podle tří bodového programu kontrola úkolů, nové úkoly a různé Organizační porady svolává a vede dle potřeby vedoucí týmu nebo ředitelka SVČ. Účastní se jich všichni zaměstnanci SVČ. Porady řeší aktuální problematiku provozu, koordinují a kontrolují stanovené úkoly, stanovují úkoly jednotlivým zaměstnancům, upřesňují aktivity na další období, uplatňují zpětnou vazbu a umoţňují přenos informací v oblasti školství apod. Zápis z organizačních porad pořizuje vedoucí týmu nebo pověřený zaměstnanec SVČ. Porady správních zaměstnanců jsou svolávány 1x za dva měsíce, nebo z důvodu organizačních potřeb častěji. II. Zaměstnanci 1. Všeobecné povinnosti zaměstnanců, odpovědnost a práva zaměstnanců: plnit nařízení a příkazy ředitele SVČ dodrţovat pracovní kázeň a plně vyuţívat pracovní dobu dodrţovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipoţární předpisy chránit majetek SVČ, řádně zacházet s inventářem SVČ zvyšovat soustavně svoji odbornou úroveň, průběţně se vzdělávat

3 obdrţet za vykonanou práci plat podle platných předpisů a ujednání / viz Směrnice o platech/ seznámit se s Vnitřním organizačním předpisem jehoţ součástí je organizační řád a vnitřním provozní řád SVČ 2. Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni zejména řídit a kontrolovat práci a pravidelně hodnotit poměr zaměstnanců k práci a k pracovnímu kolektivu a jejich pracovní výsledky, v zájmu zvyšování produktivity práce co nejlépe organizovat práci a dbát, aby poskytované sluţby odpovídaly podle moţností nejnovějším poznatkům výchovy a vzdělávání ve volném čase dětí a mládeţe, vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle mzdových předpisů a kolektivních smluv, popřípadě vnitřního platového předpisu a pracovních smluv, a diferencovat plat zaměstnanců podle jejich výkonnosti a zásluh o konečné výsledky práce, vytvářet příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a pro uspokojování jejich kulturních a sociálních potřeb, zabezpečovat dodrţování právních a jiných předpisů, zejména vést zaměstnance k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativu a pracovní úsilí, zajišťovat, aby nedocházelo k porušování pracovní kázně a k neplnění povinností, zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele v souladu s VKS.

4 3. Ředitelka SVČ stanoví pravomoci a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců formou pracovních náplní a tohoto organizačního řádu jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance, vydává vnitřní předpisy a směrnice, stanovuje rozvrţení pracovní doby stanoví koncepci činnosti a rozvoje SVČ ve spolupráci s ostatními zaměstnanci SVČ odpovídá za plnění ročních plánů, které vycházejí z koncepce rozvoje SVČ přijímá a propouští pracovníky SVČ rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP rozhoduje o přiznání a výši mimořádných odměn a osobních příplatků všech zaměstnanců SVČ s přihlédnutím k návrhům vedoucích zaměstnanců SVČ rozhoduje o náhradě škody způsobené zaměstnancem SVČ a o náhradě škody způsobené SVČ zaměstnanci, pečuje o odborný růst a pracovní podmínky všech zaměstnanců SVČ ředitelka SVČ je garantem pro všechny zaměstnance, ţe budou důsledně uplatňovány principy rovnosti zacházení s muţi i ţenami. Pro zaměstnance vykonávající stejný nebo srovnatelný druh práce budou vytvořeny stejné pracovní podmínky pro výkon práce sjednané v pracovní smlouvě. Dále budou na všech pracovištích SVČ uplatňovány zásady stanovené v zákoníku práce. V případě, ţe by některý ze zaměstnanců SVČ zjistil, ţe výše uvedené zásady jsou porušovány, má právo se obrátit na ředitelku SVČ se stíţností. Ředitelka poté projedná kaţdý jednotlivý případ spolu se stěţovatelem a zástupci zaměstnanců. Ke kaţdému jednotlivému případu vydá písemné stanovisko, které bude obsahovat i vyřešení případu. Pokud stěţovatel nebude spokojen s vyřešením stíţností, nebo bude uvedené zásady porušovat ředitelka, má zaměstnanec moţnost obrátit se na nadřízený orgán, případně nezávislý soud. 4. Zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu je jmenován do funkce ředitelkou SVČ v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. zastupuje ředitelku SVČ Ostrava - Zábřeh v době její nepřítomnosti v plném rozsahu, v době krátkodobé nepřítomnosti např. pracovní cesta, jednání mimo SVČ apod. není však oprávněn: přijímat a propouštět zaměstnance, uzavírat smlouvy, které by měly zásadní dopad na rozpočet SVČ, a provádět změny v odměňování zaměstnanců. řídí a kontroluje a organizuje práci správních zaměstnanců je oprávněn podávat ředitelce SVČ návrhy na osobní příplatky a mimořádné odměny správních zaměstnanců, zodpovídá za přípravu rozpočtu a dodrţení závazných ukazatelů rozpočtu a navrhuje ředitelce SVČ opatření k dosaţení tohoto cíle zodpovídá za zpracování ekonomických rozborů 5. Zástupce ředitele pro pedagogickou práci je oprávněna podávat ředitelce SVČ návrhy na osobní příplatky a mimořádné odměny pedagogických zaměstnanců organizuje pravidelnou zájmovou činnost SVČ v době nepřítomnosti ředitelky SVČ řídí pedagogické porady 6. Zastupitelnost zaměstnanců

5 Při dlouhodobých i krátkodobých nepřítomnostech se budou jednotliví zaměstnanci zastupovat podle rozhodnutí ředitelky nebo zástupkyně SVČ, v rámci svých odborných znalostí a přiznané platové třídy. Pokud nebude moţno zastupování zajistit stávajícími zaměstnanci, budou uzavírány krátkodobé pracovní poměry na dobu určitou nebo dohody o činnosti.

6 7. Předávání a přejímání pracovních funkci při odchodu zaměstnance nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti rozhodne ředitelka SVČ po konzultaci se zástupkyní ředitelky o převzetí agendy jiným zaměstnancem a stanoví, kdy převzetí musí být provedeno písemně, převzetí majetku a peněţních hotovostí se provádí vţdy písemně, v případě úmrtí zaměstnance budou ředitelkou SVČ po konzultaci se zástupkyní ředitelky, pověření dva zaměstnanci, kteří o převzetí agendy (majetku, peněţní hotovosti, atd.), sepíší protokol. Nově přejímající zaměstnanec pak převezme agendu (majetek, peněţní hotovost atd.) dle tohoto protokolu a odpovědnost za přebírané ponese v rámci tohoto protokolu. 8. Dokumentace V SVČ je vedena zejména tato dokumentace: Školský vzdělávací program Vnitřní směrnice / součástí je Vnitřní organizační předpis, organizační řád a provozní řád/ a Vnitřní kontrolní systém Rámcový plán činnosti SVČ na daný školní rok Plány práce jednotlivých oddělení Plány práce jednotlivých krouţků Provozní řády jednotlivých pracovišť Hodnotící zprávu SVČ Archiv SVČ Evidence úrazů Záznamy provedených kontrol Záznam o proškolení BOZP a PO Personální a hospodářskou evidenci bezprostředně související s provozem SVČ III. Činnosti všeobecného řízení a správy SVČ je řízen ředitelkou, kterou do funkce jmenuje zřizovatel. Vedoucí jednotlivých oddělení jsou přímo řízení ředitelkou. Vedoucí oddělení řídí pedagogické zaměstnance, externí zaměstnance a dobrovolné zaměstnance na svých odděleních. Zástupkyně ředitele, přímo řídí správní zaměstnance /personalistka, domovník, recepční a uklizečky/. 1. Provoz SVČ Zaměstnanci plní úkoly podle ŠVP, svých pracovních náplní a podle organizačního a provozního řádu SVČ. Všichni zaměstnanci odpovídají řediteli SVČ za dodrţování právních norem souvisejících s vykonávaným druhem práce dle své konkrétní pracovní náplně. 2. Činnosti administrativního a správního charakteru 2.1 Archivování písemností Za archiv veškeré dokumentace odpovídá personalistka, která vykonává zároveň funkci pokladní a administrativního a spisového pracovníka. Vykonává všestrannou předarchivní péči o písemnosti, tj. jejich evidenci, správné označení skartačními znaky a lhůtami. Se souhlasem ředitelky zapůjčuje archivní materiály. Spolupracuje s příslušným archivem a podává návrh na skartační řízení. 2.2 Telefonní sluţba

7 SVČ má vlastní telefonní ústřednu. Soukromé telefonní hovory zaměstnanců jsou hrazeny dle evidence telefonních hovorů jedenkrát za měsíc do pokladny SVČ. 2.3 Všeobecná údrţba Běţné opravy a údrţba jsou zajišťovány domovníkem SVČ v rozsahu stanoveném jeho pracovní náplní. Rozsáhlejší opravy a údrţbu zajišťuje ředitelka SVČ nebo zástupce ředitele pro ekonomiku odbornými firmami, v rámci stanoveného rozpočtu a při dodrţování zásad efektivnosti a hospodárnosti.

8 2.4 Evidence majetku Evidenci majetku zajišťuje v rámci své pracovní náplně zástupce ředitele pro ekonomiku. Evidence je řešena samostatnou směrnicí. 2.5 Pokladní sluţba Je prováděna personalistkou, která plní rovněţ funkci pokladní SVČ. Ta odebírá a přejímá peníze od banky. Dodrţuje stanovený limit pokladní hotovosti.s pokladní SVČ je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti a sepsáno pověření k výkonu pokladní sluţby. Vedení pokladny je rozpracováno ve Směrnici č Účetní evidence Je prováděna dle samostatné směrnice. 3. Korespondence, pouţívání razítek a podpisy 1. SVČ je dle ustanovení 1 odst. 2 zákona ČNR 68/1990 Sb. oprávněn pouţívat razítka s vyobrazením státního znaku České republiky /kulaté razítko/. 2. Kulaté razítko se pouţívá jen tehdy, obsahuje-li listina usnesení nebo rozhodnutí statutárního orgánu /ředitele/ nebo jde-li o listinu, která určuje důleţité skutečnosti nebo stanoví oprávnění nebo povinnosti. 3. Kulatého razítka je moţno pouţívat pouze na hlavičkovém papíře, diplomech, denících ZÚ a ostatních úředních listinách, které jsou opatřeny podpisem ředitele, dále je moţno jej pouţívat při písemném styku s bankou. 4. Razítko s názvem a adresou /hranaté razítko/ se pouţívá při běţné korespondenci SVČ a styku s bankou. 5. Hranaté razítko musí být vţdy opatřeno podpisem a to cca. 5 mm pod jeho otiskem v pravé spodní části listiny tím zaměstnancem, který listinu vyhotovil, s uvedením jeho funkce. 5. Pokud je dopis vyhotoven na hlavičkovém papíře, v pravém dolním rohu musí být uveden podpis ředitelky SVČ. Zaměstnanec, který dopis vyhotovil je podepsán v levém dolním rohu pod úrovní razítka a podpisu ředitele. 7. Uloţení razítek - viz sešit razítek. 4. Bezpečnostní práce a poţární ochrana Je zabezpečována pověřeným zaměstnancem v rámci platných předpisů. Je prováděna dle samostatné směrnice č Informační systém 5.1 Informace vstupující do SVČ přichází k ředitelce. 5.2 Informace, které opouští jako oficiální stanovisko nebo závazek SVČ, musí být podepsány ředitelkou SVČ, jinak jsou neplatné. 5.3 Přístup k informacím: Je řešen v souladu s pokynem Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy č.j /99-14 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

9 5.3.1 Vymezení pojmů: Informací, kterou je SVČ povinen poskytnout, je faktický údaj, týkající se činnosti SVČ. Ţadatelem můţe být kaţdá fyzická či právnická osoba (to znamená také územní samosprávný celek, jiný orgán státní správy, hromadný sdělovací prostředek apod.), která ţádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci. Zveřejněnou informací je taková informace, která můţe být vţdy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umoţňujícím zápis a uchování informace. Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s poţadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důleţitých rysech) Informace, které nelze poskytnout Informace, které nelze poskytnout jsou uvedeny v zákoně 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboţenství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním ţivotě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon (např. 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 9 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické sluţbě) nebo s předchozím písemným souhlasem ţijící dotčené osoby. Jestliţe dotčená osoba neţije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, ţe bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno. Informace je označena za obchodní tajemství ve smyslu 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Informace se týká probíhajícího trestního řízení nebo jejíţ poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví (zejména ochrana podle autorského zákona). Ochrana podle tohoto zákona je poskytována dílům literárním, vědeckým, uměleckým a dalším, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. Takové dílo nelze poskytnout jiné osobě, zveřejnit či jinak s ním nakládat bez souhlasu autora Postup při vyřizování ţádostí o informace Ţádost o poskytnutí informace dle 13 zákona č.106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím se podává písemně poštou na adresu SVČ nebo na ředitelství SVČ. Ústně lze podat ţádost osobně nebo telefonicky na ředitelství SVČ. Není-li ţádost vyřízena ústně, poskytne se poţadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně moţnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích. Pokud je ţádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je poţadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve ţadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení ţádosti, aby ţádost upřesnil. Neupřesní-li ţadatel ţádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí ţádosti. Pokud je poţadovaná informace mimo působnost činnosti SVČ, pověřený pracovník ţádost odloţí a odloţení ţádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů ţadateli (zákon č. 106/1999 Sb. nestanoví povinnost postoupit ţádost příslušnému orgánu). Pověřený pracovník poskytne ţadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení ţádosti, případně ode dne upřesnění ţádosti podle odstavce 4. O formě, ve které bude informace poskytnuta rozhoduje pověřený pracovník.

10 Lhůtu uvedenou v odstavci 6 můţe pověřený pracovník prodlouţit nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů: a) vyhledání a sběr poţadovaných informací je mimořádně časové náročný (vyhledávání v archivu) b) vyhledání a sběr objemného mnoţství oddělených a odlišných informací poţadovaných v jedné ţádosti, pokud SVČ odmítne zcela nebo z části poskytnout ţadateli informace, vydá o tom ve lhůtě uvedené v odst. 6, případně v řádně prodlouţené lhůtě podle odst. 7 oznámení Způsob evidence ţádostí 1) Pověřený pracovník vede evidenci písemných ţádostí o poskytnutí informace. 2) Evidence ţádostí obsahuje: a) datum doručení ţádosti, věc, číslo jednací b) jméno, příjmení ţadatele, adresa (popř. název a sídlo firmy), kontakt na ţadatele c) způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla ţádost vyřízena d) datum vyřízení ţádosti 3) Údaje v evidenci ţádostí jsou chráněny podle zákonem o ochraně osobních údajů v informačních systémech. 6. Ochrana osobních dat /viz Vnitřní směrnice č.29 / 6.1 SVČ shromaţďuje a zpracovává osobní údaje zaměstnanců a klientů v rozsahu stanoveném příslušnými zákony a v nezbytně nutné míře. 6.2 Zaměstnanci, kteří jsou dle svých pracovních náplní povinni shromaţďovat a zpracovávat osobní údaje postupují dle zákona 101/2000 Sb. 7. Závěrečná ustanovení 7.1 Organizační řád nabývá účinnosti dne Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu je grafické schéma organizace řízení SVČ. V Ostravě dne Mgr. Alena Valkovičová ředitelka SVČ Ostrava Zábřeh

11 Organizační struktura SVČ Ostrava - Zábřeh v roce 2006 Ředitelka zájmové vzdělávání oddělení sportu vedoucí oddělení sportu ekonomika zástupkyně ředitelky personalistka + pedagogická pracovnice oddělení správní zaměstnanci + externí pedagogičtí pracovníci domovník oddělení kultury domovník uklízeč vedoucí oddělení kultury uklízeč + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci oddělení technicko společenské vedoucí oddělení technicko spol. + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci

12 Organizační struktura SVČ Ostrava - Zábřeh v roce 2007 Ředitelka zájmové vzdělávání oddělení sportu vedoucí oddělení sportu ekonomika zástupkyně ředitelky personalistka + pedagogická pracovnice oddělení správní zaměstnanci + externí pedagogičtí pracovníci domovník oddělení kultury domovník uklízeč vedoucí oddělení kultury uklízeč + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci oddělení technicko společenské vedoucí oddělení technicko spol. + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci

13 Organizační schéma ve Středisku volného času Ostrava - Zábřeh v roce 2008 Ředitelka zájmové vzdělávání oddělení pravidelné činnosti vedoucí oddělení + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci oddělení činnosti vedoucí oddělení příležitostné ekonomika zástupkyně ředitelky personalistka správní zaměstnanci domovník domovník uklízeč uklízeč + pedagogický pracovník oddělení + externí pedagogičtí pracovníci oddělení pobytových akcí a propagace vedoucí oddělení + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci

14 Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Gurťjevova 8, PSČ , tel. č.: , fax : DENNÍ REŢIM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Reţim SVČ pro členy ZÚ, pro účastníky akcí a jiných aktivit pořádaných SVČ je součástí smluv o pronájmu nebytových prostor pro všechny, kteří si pronajímají prostory SVČ pro účely mimoškolních aktivit a zájmového vzdělávaní. 1. Před zahájením ZÚ nebo akce čekají účastníci ve vestibulu budovy SVČ. Během provozních hodin SVČ, ve dnech Po-Čt od do hod. je moţno navštívit Klub Bavidlo. 2. Členové ZÚ a účastníci akcí se přezují, oděv a obuv odloţí v šatně a čekají na vedoucího ZÚ nebo organizátora akce, který si je vyzvedne z vestibulu a odchází s nimi do místnosti k této činnosti určené. 3. Člen ZÚ nebo účastník akce zdraví všechny dospělé osoby v budově a hlasitě a zřetelně dobrý den. 4. Při příchodu do místnosti určené k provozu ZÚ nebo akce se členové účastní zájmové činnosti pod dohledem vedoucího nebo organizátora akce, který je zodpovědný za bezpečnost účastníků a hladký průběh činnosti. V období činnosti ZÚ, klubu, kurzu, akce se účastníci zdrţují pouze v místnostech, kde probíhá zájmová činnost. Jakýkoliv odchod z místnosti hlásí svému vedoucímu. 5. Předměty nesouvisející se zájmovou činností a drahé věci do SVČ si účastníci ZÚ nenosí. SVČ nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětu. 6. Všichni členové ZÚ a účastníci akcí dbají na dodrţování čistoty a pořádku v místnostech. 7. Hodina pro zájmovou činnost v SVČ je šedesáti minutová. 8. Členům ZÚ a účastníkům akcí není dovoleno vstupovat do kanceláří, ostatních kluboven a ředitelny SVČ bez vyzvání zaměstnance SVČ. 9. Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat se zařízením SVČ, pokud není přítomen vedoucí ZÚ nebo organizátor akce a nedá k těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory SVČ - klubovny, chodby, TV atd. 10. V době mimo zájmové činnosti se členové ZÚ a účastníci akcí smějí zdrţovat v budově SVČ v Klubu Bavidlo ve dnech Po-Čt od do hod. 11. Členové ZÚ a účastníci akcí SVČ nepouţívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším účastníkům zájmové činnosti. 12. Je zakázáno poniţování, tělesné ubliţování a veškeré činnosti, které by vedly k šikanování a ohroţování zdraví. Chrání své zdraví i zdraví ostatních účastníků akce a jakékoliv zranění i drobná poranění hlásí svému vedoucímu. 13. Účastníci a členové zájmového vzdělávání oslovují členy pedagogického sboru paní ředitelko, pane/í/ vedoucí, pane trenére.

15 14. Kaţdé poškození nebo závady v klubovně nebo v jiných prostorách SVČ hlásí člen ZÚ nebo účastník akce vedoucímu ZÚ nebo jinému zaměstnanci SVČ. Škodu nahradí člen ZÚ nebo účastník akce, který ji způsobil, nezjistí-li se viník, pak celý zájmový útvar nebo všichni účastníci akce. 15. Nalezené věci se odevzdají na recepci SVČ nebo sluţbě dne. 16. Kaţdá přítomnost i nepřítomnost se zapisuje do deníku ZÚ a pokud se jedná o nepřítomnost v pořadí třetí, oznamuje se tato skutečnost rodičům člena ZÚ. Vedoucí je povinen uvedenou nepřítomnost nahlásit vedoucímu oddělení, který tuto skutečnost oznámí písemně nebo telefonicky rodičům člena ZÚ. 17. Pokud člen ZÚ nebo akce poţádá o předčasné uvolnění ze zájmového útvaru, je povinen předloţit vedoucímu písemnou ţádost rodičů o předčasné uvolnění ze ZÚ. Tato ţádost se zakládá do deníku ZÚ. 18. Během činnosti ZÚ nebo akce nesmí člen ZÚ nebo účastník akce svévolně opustit budovu SVC. Člen nebo účastník, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo pověřené dospělé osoby. 19. Po skončení činnosti ZÚ nebo akce se člen nebo účastník akce zdrţuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy. 20. Pokud dojde k závaţnému porušení denního reţimu SVČ Ostrava - Zábřeh, můţe následovat aţ vyloučení člena ze zájmového útvaru nebo vykázání účastníka akce z SVČ bez nároku na vrácení úplaty nebo účastnického poplatku za akci. 21. Členové ZÚ i účastníci akcí jsou povinni dodrţovat Provozní řády místností, kde probíhá zájmová činnost, či akce. 22. S denním reţimem jsou seznámeni všichni členové ZÚ, účastníci akcí, reţim dne je vyvěšen v prostorách vstupní haly. V Ostravě dne Mgr. Alena Valkovičová ředitelka SVČ Ostrava - Zábřeh

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala:

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Škola: Základní umělecká škola J. A. Komenského 677, okres Chomutov Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Počet

Více

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Směrnice ředitele školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě zákona č.106/1999

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci. Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace Mařádkova 15, 746 01 Opava SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Spisový znak Skartační znak 1.4 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: S 717 /Ma- 2011 Vypracovala: Schválila: PaedDr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 A/ Všeobecná část 1. Zřizovací listinou Olomouckého kraje č. j. 947/2001 ze dne 29. 6. 2001 a na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace se sídlem Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno Č.j.: Vypracoval: Schválil: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Směrnice pro poskytování informací Zpracováno dne: 26.8.2013 Vypracoval: Helena Vaňková

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací č. D.01.01 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 248 /2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 248 /2007 Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř,ores se sídlem v Pustiměři 207, 68321 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ č.j.:d2/1/2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569669360, 775669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569669360, 775669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Chotěboř Adresa: 583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 Tel.: 569669360, 775669361 www: www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: Směrnice č.: GCH

Více

Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Č.j.: Vypracoval:

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Častolovice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Častolovice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 450/ 2014 26 /2014 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 1. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace sídl. Osvobození 56, Vyškov SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.: 2/9/09 Vypracoval: Schválil: Mgr. Jiří Sochor, ředitel školy Mgr. Jiří Sochor,

Více

1. Žadatel. 2. Informace. 3. Poskytované informace

1. Žadatel. 2. Informace. 3. Poskytované informace Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Pravidla pro poskytování informaci

Pravidla pro poskytování informaci Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Pravidla pro poskytování informaci Č.j.: 04/2012/VPP Účinnost od: 18. 12. 2014 Spisový znak: A. 1. Skartační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

Pokyn k zajištění poskytování informací O 02/2010. Interní směrnice

Pokyn k zajištění poskytování informací O 02/2010. Interní směrnice Interní směrnice O 02/2010 Pokyn k zajištění poskytování informací Zpracoval: Ing. Petra Mansfeldová Dokument: IIVOS/ISM/58378 Schválil: Ing. Petra Mansfeldová, ředitelka školy Verze: 1.0 Platnost od:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, Tyršovo nábřeží 801, Zlín Dům dětí a mládeže ve Zlíně zveřejňuje na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace, tř. Osvobození 168, Otrokovice 765 02, tel., fax: 577 922 200 e-mail: info@ddmslunicko.cz, www. ddmslunicko.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

(1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

(1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 2264/2014 Účinnost od: 1.1.2015 Spisový znak: 2.1 Počet příloh:

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Č.j.: SM-6/2008/Fl. Účinnost od: 01.09.2008 Spisový znak: A.4 Skartační znak: A 5 Změny:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Tento organizační řád je základním předpisem zařízení. Je vydán proto, aby: a) stanovil dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Povinné informace Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Předmět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pokynu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. , příspěvková organizace Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Zpracováno dle Pokynu MŠMT ČR pro školské úřady, ČŠI a ředitele škol a školských zařízení k zajištění úkolů ze zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

V souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava Směrnice ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací č. ev. 3.2 Č. j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Základní škola v Teplé, příspěvková organizace Povinně zveřejňované informace Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola v Teplé, příspěvková organizace, je tzv.

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

- dle zákona č. 106 /1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím

- dle zákona č. 106 /1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace Masarykova 76 763 26 Luhačovice tel.: 577 131 686 Č.j. 131 / 06 Luhačovice 2.1.2006 Vnitřní předpis - dle zákona č. 106 /1999 Sb. ve znění pozdějších

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném. přístupu k informacím. Škola : Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném. přístupu k informacím. Škola : Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5 Škola : Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5 Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Č.j.:GYM292/209 Účinnost od: 1.1.2009 Spisový znak: Změny: Skartační znak: Číslo:

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Směrnice č. 21 Směrnice pro poskytování informací Vypracoval: Schválil: PhDr. Petr Šimek PhDr. Petr Šimek Pedagogická rada projednala dne

Více

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička Veřejné informace poskytované školou V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a s pokynem MŠMT ČR č.j. 31479/99-14 pro školské úřady, Českou školní inspekcí

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím.

Obec Rybitví. pro poskytování informací na základě. k informacím. Obec Rybitví Směrnice č. 1 /2009 pro poskytování informací na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Datum a místo vydání: 15.09. 2009 Obec Rybitví Schváleno: Zastupitelstvo

Více

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací:

V souladu s dikcí zákona č.106/1999 Sb. jsem rozhodl o tomto způsobu zveřejňování informací: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Pod Šachtami 335, 261 02 Příkaz ředitele školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo předpisu S-31 Vypracoval: Bc. Robert Pitrák, Spisový znak Skartační znak Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.: 247/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Organizační řád školy je vydán

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce Povinně zveřejňované informace Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce je

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Pokyn ředitele k podávání informací a řešení stížností podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Pokyn ředitele k podávání informací a řešení stížností podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou Veselská 35 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 70832510 Telefon: 566 622 387, Fax: 566 621 040, E-mail: poradna@ppp-zr.cz Vnitřní směrnice: 4/2013 Účinnost od:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více