Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace"

Transkript

1 Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Gurťjevova 8, PSČ , tel. č.: , fax : Č.13 Směrnice: Organizační řád V návaznosti na zákon 250/200 Sb. v platném znění a zákona 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění, vydává ředitelka Střediska volného času Ostrava - Zábřeh s přihlédnutím k místním podmínkám SVČ tento I. Všeobecná část Středisko volného času, Ostrava Zábřeh, příspěvková organizace (dále jen SVČ) se stal zřizovací listinou vydanou SVČ bylo zřízeno s účinností od jako samostatná příspěvková organizace 1. Název, sídlo, identifikační číslo, právní forma: Název: příspěvková organizace Sídlo: Identifikační číslo: Středisko volného času, Ostrava Zábřeh, Gurťjevova 8, Ostrava - Zábřeh Hlavní účel: Výchova, vzdělávání, zájmová osvětová, táborová a tématická rekreační činnost pro děti, ţáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Pravomoci a odpovědnost vedoucích zaměstnanců jsou dány tímto organizačním řádem. 2. Hospodaření Majetek je předán do správy za účelem vlastního hospodářského vyuţití a zabezpečení činnosti, SVČ je oprávněn s tímto majetkem nakládat dle zřizovací listiny. Hospodaření se řídí zákonem 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zřizovací listinou. Financování SVČ je zabezpečeno příspěvkem na provoz ze státního rozpočtu na přímé náklady, který je přidělován prostřednictvím rozpočtu zřizovatele a na základě jeho rozhodnutí, v souladu s výkonnostním normativem. Provozní náklady jsou hrazeny zřizovatelem z jeho rozpočtu a vlastními příjmy SVČ, kterými jsou zápisné, příjmy z nájmů apod.

2 3. Předmět činnosti SVČ Předmět činnosti je vymezen vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání organizování pravidelné, příleţitostné i individuální činnosti dětí, mládeţe, případně dospělých zájemců, poskytování odborné metodické pomoci školám, školským zařízením a občanských sdruţením pracujícím s dětmi a mládeţí. 4. Plán činností SVČ SVČ má zpracován Školský vzdělávací program, který obsahuje Strukturální plán rozvoje SVČ, Rámcový plán s operativními a operačními plány na školní rok, který je kaţdoročně aktualizován. Rámcový plán obsahuje zejména tyto části: 5. Porady hlavní cíle přidělování úkolů jednotlivým zaměstnancům v návaznosti na hlavní cíle daného roku systém a náplň porad měsíční plány obsahují zejména tyto části: stanovení měsíčního harmonogramu akcí a projektů a pravidelné činnosti zájmových útvarů organizaci pracovních úkolů vyplývajících z jednotlivých akcí a projektů vyhodnocení plnění plánu předchozího měsíce Pedagogické porady se všemi zaměstnanci, interními i externími se konají zpravidla dvakrát ročně (září, červen). Tyto porady soustředí svá jednání na otázky výchovněvzdělávacího procesu, včetně koncepce a dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacích aktivit SVČ a BOZP a PO. Porady pedagogické se konají dvakrát v měsíci /dle potřeby jedenkrát týdně/ v pravidelném termínu stanoveném ředitelkou SVČ. Porady zpravidla probíhají podle tří bodového programu kontrola úkolů, nové úkoly a různé Organizační porady svolává a vede dle potřeby vedoucí týmu nebo ředitelka SVČ. Účastní se jich všichni zaměstnanci SVČ. Porady řeší aktuální problematiku provozu, koordinují a kontrolují stanovené úkoly, stanovují úkoly jednotlivým zaměstnancům, upřesňují aktivity na další období, uplatňují zpětnou vazbu a umoţňují přenos informací v oblasti školství apod. Zápis z organizačních porad pořizuje vedoucí týmu nebo pověřený zaměstnanec SVČ. Porady správních zaměstnanců jsou svolávány 1x za dva měsíce, nebo z důvodu organizačních potřeb častěji. II. Zaměstnanci 1. Všeobecné povinnosti zaměstnanců, odpovědnost a práva zaměstnanců: plnit nařízení a příkazy ředitele SVČ dodrţovat pracovní kázeň a plně vyuţívat pracovní dobu dodrţovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipoţární předpisy chránit majetek SVČ, řádně zacházet s inventářem SVČ zvyšovat soustavně svoji odbornou úroveň, průběţně se vzdělávat

3 obdrţet za vykonanou práci plat podle platných předpisů a ujednání / viz Směrnice o platech/ seznámit se s Vnitřním organizačním předpisem jehoţ součástí je organizační řád a vnitřním provozní řád SVČ 2. Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni zejména řídit a kontrolovat práci a pravidelně hodnotit poměr zaměstnanců k práci a k pracovnímu kolektivu a jejich pracovní výsledky, v zájmu zvyšování produktivity práce co nejlépe organizovat práci a dbát, aby poskytované sluţby odpovídaly podle moţností nejnovějším poznatkům výchovy a vzdělávání ve volném čase dětí a mládeţe, vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle mzdových předpisů a kolektivních smluv, popřípadě vnitřního platového předpisu a pracovních smluv, a diferencovat plat zaměstnanců podle jejich výkonnosti a zásluh o konečné výsledky práce, vytvářet příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a pro uspokojování jejich kulturních a sociálních potřeb, zabezpečovat dodrţování právních a jiných předpisů, zejména vést zaměstnance k pracovní kázni, oceňovat jejich iniciativu a pracovní úsilí, zajišťovat, aby nedocházelo k porušování pracovní kázně a k neplnění povinností, zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele v souladu s VKS.

4 3. Ředitelka SVČ stanoví pravomoci a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců formou pracovních náplní a tohoto organizačního řádu jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance, vydává vnitřní předpisy a směrnice, stanovuje rozvrţení pracovní doby stanoví koncepci činnosti a rozvoje SVČ ve spolupráci s ostatními zaměstnanci SVČ odpovídá za plnění ročních plánů, které vycházejí z koncepce rozvoje SVČ přijímá a propouští pracovníky SVČ rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP rozhoduje o přiznání a výši mimořádných odměn a osobních příplatků všech zaměstnanců SVČ s přihlédnutím k návrhům vedoucích zaměstnanců SVČ rozhoduje o náhradě škody způsobené zaměstnancem SVČ a o náhradě škody způsobené SVČ zaměstnanci, pečuje o odborný růst a pracovní podmínky všech zaměstnanců SVČ ředitelka SVČ je garantem pro všechny zaměstnance, ţe budou důsledně uplatňovány principy rovnosti zacházení s muţi i ţenami. Pro zaměstnance vykonávající stejný nebo srovnatelný druh práce budou vytvořeny stejné pracovní podmínky pro výkon práce sjednané v pracovní smlouvě. Dále budou na všech pracovištích SVČ uplatňovány zásady stanovené v zákoníku práce. V případě, ţe by některý ze zaměstnanců SVČ zjistil, ţe výše uvedené zásady jsou porušovány, má právo se obrátit na ředitelku SVČ se stíţností. Ředitelka poté projedná kaţdý jednotlivý případ spolu se stěţovatelem a zástupci zaměstnanců. Ke kaţdému jednotlivému případu vydá písemné stanovisko, které bude obsahovat i vyřešení případu. Pokud stěţovatel nebude spokojen s vyřešením stíţností, nebo bude uvedené zásady porušovat ředitelka, má zaměstnanec moţnost obrátit se na nadřízený orgán, případně nezávislý soud. 4. Zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu je jmenován do funkce ředitelkou SVČ v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. zastupuje ředitelku SVČ Ostrava - Zábřeh v době její nepřítomnosti v plném rozsahu, v době krátkodobé nepřítomnosti např. pracovní cesta, jednání mimo SVČ apod. není však oprávněn: přijímat a propouštět zaměstnance, uzavírat smlouvy, které by měly zásadní dopad na rozpočet SVČ, a provádět změny v odměňování zaměstnanců. řídí a kontroluje a organizuje práci správních zaměstnanců je oprávněn podávat ředitelce SVČ návrhy na osobní příplatky a mimořádné odměny správních zaměstnanců, zodpovídá za přípravu rozpočtu a dodrţení závazných ukazatelů rozpočtu a navrhuje ředitelce SVČ opatření k dosaţení tohoto cíle zodpovídá za zpracování ekonomických rozborů 5. Zástupce ředitele pro pedagogickou práci je oprávněna podávat ředitelce SVČ návrhy na osobní příplatky a mimořádné odměny pedagogických zaměstnanců organizuje pravidelnou zájmovou činnost SVČ v době nepřítomnosti ředitelky SVČ řídí pedagogické porady 6. Zastupitelnost zaměstnanců

5 Při dlouhodobých i krátkodobých nepřítomnostech se budou jednotliví zaměstnanci zastupovat podle rozhodnutí ředitelky nebo zástupkyně SVČ, v rámci svých odborných znalostí a přiznané platové třídy. Pokud nebude moţno zastupování zajistit stávajícími zaměstnanci, budou uzavírány krátkodobé pracovní poměry na dobu určitou nebo dohody o činnosti.

6 7. Předávání a přejímání pracovních funkci při odchodu zaměstnance nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti rozhodne ředitelka SVČ po konzultaci se zástupkyní ředitelky o převzetí agendy jiným zaměstnancem a stanoví, kdy převzetí musí být provedeno písemně, převzetí majetku a peněţních hotovostí se provádí vţdy písemně, v případě úmrtí zaměstnance budou ředitelkou SVČ po konzultaci se zástupkyní ředitelky, pověření dva zaměstnanci, kteří o převzetí agendy (majetku, peněţní hotovosti, atd.), sepíší protokol. Nově přejímající zaměstnanec pak převezme agendu (majetek, peněţní hotovost atd.) dle tohoto protokolu a odpovědnost za přebírané ponese v rámci tohoto protokolu. 8. Dokumentace V SVČ je vedena zejména tato dokumentace: Školský vzdělávací program Vnitřní směrnice / součástí je Vnitřní organizační předpis, organizační řád a provozní řád/ a Vnitřní kontrolní systém Rámcový plán činnosti SVČ na daný školní rok Plány práce jednotlivých oddělení Plány práce jednotlivých krouţků Provozní řády jednotlivých pracovišť Hodnotící zprávu SVČ Archiv SVČ Evidence úrazů Záznamy provedených kontrol Záznam o proškolení BOZP a PO Personální a hospodářskou evidenci bezprostředně související s provozem SVČ III. Činnosti všeobecného řízení a správy SVČ je řízen ředitelkou, kterou do funkce jmenuje zřizovatel. Vedoucí jednotlivých oddělení jsou přímo řízení ředitelkou. Vedoucí oddělení řídí pedagogické zaměstnance, externí zaměstnance a dobrovolné zaměstnance na svých odděleních. Zástupkyně ředitele, přímo řídí správní zaměstnance /personalistka, domovník, recepční a uklizečky/. 1. Provoz SVČ Zaměstnanci plní úkoly podle ŠVP, svých pracovních náplní a podle organizačního a provozního řádu SVČ. Všichni zaměstnanci odpovídají řediteli SVČ za dodrţování právních norem souvisejících s vykonávaným druhem práce dle své konkrétní pracovní náplně. 2. Činnosti administrativního a správního charakteru 2.1 Archivování písemností Za archiv veškeré dokumentace odpovídá personalistka, která vykonává zároveň funkci pokladní a administrativního a spisového pracovníka. Vykonává všestrannou předarchivní péči o písemnosti, tj. jejich evidenci, správné označení skartačními znaky a lhůtami. Se souhlasem ředitelky zapůjčuje archivní materiály. Spolupracuje s příslušným archivem a podává návrh na skartační řízení. 2.2 Telefonní sluţba

7 SVČ má vlastní telefonní ústřednu. Soukromé telefonní hovory zaměstnanců jsou hrazeny dle evidence telefonních hovorů jedenkrát za měsíc do pokladny SVČ. 2.3 Všeobecná údrţba Běţné opravy a údrţba jsou zajišťovány domovníkem SVČ v rozsahu stanoveném jeho pracovní náplní. Rozsáhlejší opravy a údrţbu zajišťuje ředitelka SVČ nebo zástupce ředitele pro ekonomiku odbornými firmami, v rámci stanoveného rozpočtu a při dodrţování zásad efektivnosti a hospodárnosti.

8 2.4 Evidence majetku Evidenci majetku zajišťuje v rámci své pracovní náplně zástupce ředitele pro ekonomiku. Evidence je řešena samostatnou směrnicí. 2.5 Pokladní sluţba Je prováděna personalistkou, která plní rovněţ funkci pokladní SVČ. Ta odebírá a přejímá peníze od banky. Dodrţuje stanovený limit pokladní hotovosti.s pokladní SVČ je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti a sepsáno pověření k výkonu pokladní sluţby. Vedení pokladny je rozpracováno ve Směrnici č Účetní evidence Je prováděna dle samostatné směrnice. 3. Korespondence, pouţívání razítek a podpisy 1. SVČ je dle ustanovení 1 odst. 2 zákona ČNR 68/1990 Sb. oprávněn pouţívat razítka s vyobrazením státního znaku České republiky /kulaté razítko/. 2. Kulaté razítko se pouţívá jen tehdy, obsahuje-li listina usnesení nebo rozhodnutí statutárního orgánu /ředitele/ nebo jde-li o listinu, která určuje důleţité skutečnosti nebo stanoví oprávnění nebo povinnosti. 3. Kulatého razítka je moţno pouţívat pouze na hlavičkovém papíře, diplomech, denících ZÚ a ostatních úředních listinách, které jsou opatřeny podpisem ředitele, dále je moţno jej pouţívat při písemném styku s bankou. 4. Razítko s názvem a adresou /hranaté razítko/ se pouţívá při běţné korespondenci SVČ a styku s bankou. 5. Hranaté razítko musí být vţdy opatřeno podpisem a to cca. 5 mm pod jeho otiskem v pravé spodní části listiny tím zaměstnancem, který listinu vyhotovil, s uvedením jeho funkce. 5. Pokud je dopis vyhotoven na hlavičkovém papíře, v pravém dolním rohu musí být uveden podpis ředitelky SVČ. Zaměstnanec, který dopis vyhotovil je podepsán v levém dolním rohu pod úrovní razítka a podpisu ředitele. 7. Uloţení razítek - viz sešit razítek. 4. Bezpečnostní práce a poţární ochrana Je zabezpečována pověřeným zaměstnancem v rámci platných předpisů. Je prováděna dle samostatné směrnice č Informační systém 5.1 Informace vstupující do SVČ přichází k ředitelce. 5.2 Informace, které opouští jako oficiální stanovisko nebo závazek SVČ, musí být podepsány ředitelkou SVČ, jinak jsou neplatné. 5.3 Přístup k informacím: Je řešen v souladu s pokynem Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy č.j /99-14 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

9 5.3.1 Vymezení pojmů: Informací, kterou je SVČ povinen poskytnout, je faktický údaj, týkající se činnosti SVČ. Ţadatelem můţe být kaţdá fyzická či právnická osoba (to znamená také územní samosprávný celek, jiný orgán státní správy, hromadný sdělovací prostředek apod.), která ţádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci. Zveřejněnou informací je taková informace, která můţe být vţdy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umoţňujícím zápis a uchování informace. Doprovodnou informací je taková informace, která úzce souvisí s poţadovanou informací (například údaj o jejím původu, existenci, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důleţitých rysech) Informace, které nelze poskytnout Informace, které nelze poskytnout jsou uvedeny v zákoně 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboţenství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním ţivotě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon (např. 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 9 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické sluţbě) nebo s předchozím písemným souhlasem ţijící dotčené osoby. Jestliţe dotčená osoba neţije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, ţe bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno. Informace je označena za obchodní tajemství ve smyslu 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Informace se týká probíhajícího trestního řízení nebo jejíţ poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví (zejména ochrana podle autorského zákona). Ochrana podle tohoto zákona je poskytována dílům literárním, vědeckým, uměleckým a dalším, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. Takové dílo nelze poskytnout jiné osobě, zveřejnit či jinak s ním nakládat bez souhlasu autora Postup při vyřizování ţádostí o informace Ţádost o poskytnutí informace dle 13 zákona č.106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím se podává písemně poštou na adresu SVČ nebo na ředitelství SVČ. Ústně lze podat ţádost osobně nebo telefonicky na ředitelství SVČ. Není-li ţádost vyřízena ústně, poskytne se poţadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně moţnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích. Pokud je ţádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je poţadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve ţadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení ţádosti, aby ţádost upřesnil. Neupřesní-li ţadatel ţádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí ţádosti. Pokud je poţadovaná informace mimo působnost činnosti SVČ, pověřený pracovník ţádost odloţí a odloţení ţádosti a jeho důvod sdělí do 3 dnů ţadateli (zákon č. 106/1999 Sb. nestanoví povinnost postoupit ţádost příslušnému orgánu). Pověřený pracovník poskytne ţadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení ţádosti, případně ode dne upřesnění ţádosti podle odstavce 4. O formě, ve které bude informace poskytnuta rozhoduje pověřený pracovník.

10 Lhůtu uvedenou v odstavci 6 můţe pověřený pracovník prodlouţit nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů: a) vyhledání a sběr poţadovaných informací je mimořádně časové náročný (vyhledávání v archivu) b) vyhledání a sběr objemného mnoţství oddělených a odlišných informací poţadovaných v jedné ţádosti, pokud SVČ odmítne zcela nebo z části poskytnout ţadateli informace, vydá o tom ve lhůtě uvedené v odst. 6, případně v řádně prodlouţené lhůtě podle odst. 7 oznámení Způsob evidence ţádostí 1) Pověřený pracovník vede evidenci písemných ţádostí o poskytnutí informace. 2) Evidence ţádostí obsahuje: a) datum doručení ţádosti, věc, číslo jednací b) jméno, příjmení ţadatele, adresa (popř. název a sídlo firmy), kontakt na ţadatele c) způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla ţádost vyřízena d) datum vyřízení ţádosti 3) Údaje v evidenci ţádostí jsou chráněny podle zákonem o ochraně osobních údajů v informačních systémech. 6. Ochrana osobních dat /viz Vnitřní směrnice č.29 / 6.1 SVČ shromaţďuje a zpracovává osobní údaje zaměstnanců a klientů v rozsahu stanoveném příslušnými zákony a v nezbytně nutné míře. 6.2 Zaměstnanci, kteří jsou dle svých pracovních náplní povinni shromaţďovat a zpracovávat osobní údaje postupují dle zákona 101/2000 Sb. 7. Závěrečná ustanovení 7.1 Organizační řád nabývá účinnosti dne Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu je grafické schéma organizace řízení SVČ. V Ostravě dne Mgr. Alena Valkovičová ředitelka SVČ Ostrava Zábřeh

11 Organizační struktura SVČ Ostrava - Zábřeh v roce 2006 Ředitelka zájmové vzdělávání oddělení sportu vedoucí oddělení sportu ekonomika zástupkyně ředitelky personalistka + pedagogická pracovnice oddělení správní zaměstnanci + externí pedagogičtí pracovníci domovník oddělení kultury domovník uklízeč vedoucí oddělení kultury uklízeč + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci oddělení technicko společenské vedoucí oddělení technicko spol. + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci

12 Organizační struktura SVČ Ostrava - Zábřeh v roce 2007 Ředitelka zájmové vzdělávání oddělení sportu vedoucí oddělení sportu ekonomika zástupkyně ředitelky personalistka + pedagogická pracovnice oddělení správní zaměstnanci + externí pedagogičtí pracovníci domovník oddělení kultury domovník uklízeč vedoucí oddělení kultury uklízeč + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci oddělení technicko společenské vedoucí oddělení technicko spol. + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci

13 Organizační schéma ve Středisku volného času Ostrava - Zábřeh v roce 2008 Ředitelka zájmové vzdělávání oddělení pravidelné činnosti vedoucí oddělení + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci oddělení činnosti vedoucí oddělení příležitostné ekonomika zástupkyně ředitelky personalistka správní zaměstnanci domovník domovník uklízeč uklízeč + pedagogický pracovník oddělení + externí pedagogičtí pracovníci oddělení pobytových akcí a propagace vedoucí oddělení + pedagogická pracovnice oddělení + externí pedagogičtí pracovníci

14 Středisko volného času,ostrava Zábřeh, příspěvková organizace Gurťjevova 8, PSČ , tel. č.: , fax : DENNÍ REŢIM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Reţim SVČ pro členy ZÚ, pro účastníky akcí a jiných aktivit pořádaných SVČ je součástí smluv o pronájmu nebytových prostor pro všechny, kteří si pronajímají prostory SVČ pro účely mimoškolních aktivit a zájmového vzdělávaní. 1. Před zahájením ZÚ nebo akce čekají účastníci ve vestibulu budovy SVČ. Během provozních hodin SVČ, ve dnech Po-Čt od do hod. je moţno navštívit Klub Bavidlo. 2. Členové ZÚ a účastníci akcí se přezují, oděv a obuv odloţí v šatně a čekají na vedoucího ZÚ nebo organizátora akce, který si je vyzvedne z vestibulu a odchází s nimi do místnosti k této činnosti určené. 3. Člen ZÚ nebo účastník akce zdraví všechny dospělé osoby v budově a hlasitě a zřetelně dobrý den. 4. Při příchodu do místnosti určené k provozu ZÚ nebo akce se členové účastní zájmové činnosti pod dohledem vedoucího nebo organizátora akce, který je zodpovědný za bezpečnost účastníků a hladký průběh činnosti. V období činnosti ZÚ, klubu, kurzu, akce se účastníci zdrţují pouze v místnostech, kde probíhá zájmová činnost. Jakýkoliv odchod z místnosti hlásí svému vedoucímu. 5. Předměty nesouvisející se zájmovou činností a drahé věci do SVČ si účastníci ZÚ nenosí. SVČ nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětu. 6. Všichni členové ZÚ a účastníci akcí dbají na dodrţování čistoty a pořádku v místnostech. 7. Hodina pro zájmovou činnost v SVČ je šedesáti minutová. 8. Členům ZÚ a účastníkům akcí není dovoleno vstupovat do kanceláří, ostatních kluboven a ředitelny SVČ bez vyzvání zaměstnance SVČ. 9. Platí přísný zákaz jakkoli manipulovat se zařízením SVČ, pokud není přítomen vedoucí ZÚ nebo organizátor akce a nedá k těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory SVČ - klubovny, chodby, TV atd. 10. V době mimo zájmové činnosti se členové ZÚ a účastníci akcí smějí zdrţovat v budově SVČ v Klubu Bavidlo ve dnech Po-Čt od do hod. 11. Členové ZÚ a účastníci akcí SVČ nepouţívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším účastníkům zájmové činnosti. 12. Je zakázáno poniţování, tělesné ubliţování a veškeré činnosti, které by vedly k šikanování a ohroţování zdraví. Chrání své zdraví i zdraví ostatních účastníků akce a jakékoliv zranění i drobná poranění hlásí svému vedoucímu. 13. Účastníci a členové zájmového vzdělávání oslovují členy pedagogického sboru paní ředitelko, pane/í/ vedoucí, pane trenére.

15 14. Kaţdé poškození nebo závady v klubovně nebo v jiných prostorách SVČ hlásí člen ZÚ nebo účastník akce vedoucímu ZÚ nebo jinému zaměstnanci SVČ. Škodu nahradí člen ZÚ nebo účastník akce, který ji způsobil, nezjistí-li se viník, pak celý zájmový útvar nebo všichni účastníci akce. 15. Nalezené věci se odevzdají na recepci SVČ nebo sluţbě dne. 16. Kaţdá přítomnost i nepřítomnost se zapisuje do deníku ZÚ a pokud se jedná o nepřítomnost v pořadí třetí, oznamuje se tato skutečnost rodičům člena ZÚ. Vedoucí je povinen uvedenou nepřítomnost nahlásit vedoucímu oddělení, který tuto skutečnost oznámí písemně nebo telefonicky rodičům člena ZÚ. 17. Pokud člen ZÚ nebo akce poţádá o předčasné uvolnění ze zájmového útvaru, je povinen předloţit vedoucímu písemnou ţádost rodičů o předčasné uvolnění ze ZÚ. Tato ţádost se zakládá do deníku ZÚ. 18. Během činnosti ZÚ nebo akce nesmí člen ZÚ nebo účastník akce svévolně opustit budovu SVC. Člen nebo účastník, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo pověřené dospělé osoby. 19. Po skončení činnosti ZÚ nebo akce se člen nebo účastník akce zdrţuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy. 20. Pokud dojde k závaţnému porušení denního reţimu SVČ Ostrava - Zábřeh, můţe následovat aţ vyloučení člena ze zájmového útvaru nebo vykázání účastníka akce z SVČ bez nároku na vrácení úplaty nebo účastnického poplatku za akci. 21. Členové ZÚ i účastníci akcí jsou povinni dodrţovat Provozní řády místností, kde probíhá zájmová činnost, či akce. 22. S denním reţimem jsou seznámeni všichni členové ZÚ, účastníci akcí, reţim dne je vyvěšen v prostorách vstupní haly. V Ostravě dne Mgr. Alena Valkovičová ředitelka SVČ Ostrava - Zábřeh