ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch. Karel Kadlec podpis: razítko: podpis: razítko: Schvalovací orgán: Zastupitelstvo msta Rotava schváleno dne: usnesením.: 30/04 Nadízený orgán územního plánování: Krajský úad Karlovarského kraje, Odbor regionálního rozvoje stanovisko ze dne: íslo jednací: 1507/RR/ÚP/BA/03 V Praze, kvten 2004

2 Obecn závazná vyhláška msta Rotavy. 1/2004 o závazné ásti Územního plánu msta Rotava Zastupitelstvo msta Rotavy se na svém zasedání dne usneslo vydat na základ ustanovení 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis, a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. b) zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, tuto obecn závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"): lánek 1 Úvodní ustanovení (1) Úel vyhlášky a) Vyhláška vymezuje závaznou ást Územního plánu msta Rotava (dále jen "územní plán"). Ostatní ásti územního plánu jsou smrné. b) Vyhláška a její pílohy stanoví urbanistickou koncepci, využití ploch a jejich uspoádání, vymezuje místní územní systém ekologické stability (dále jen"múses") a plochy veejn prospšných staveb. (2) Územní rozsah platnosti vyhlášky a) Tato vyhláška platí pro celé území msta Rotava, tj. pro katastrální území Rotava a katastrální území Smolná. b) Tato vyhláška platí po dobu platnosti územního plánu. Vyhláška mže být zmnna pouze novelou vyhlášky ke schváleným zmnám schváleného územního plánu. (3) Vymezení základních pojm a) Stavbou je v této vyhlášce mínn jednak objekt, který je vytváen stavební inností, jednak tato stavební innost sama. lánek 2 Závazné regulativy (1) Závazné ásti územního plánu a) Závazné ásti územního plánu jsou: - zpsob využití jednotlivých pozemk a jejich uspoádání - vymezení místního systému ekologické stability - uspoádání dopravy, obanského a technického vybavení - vymezení ploch pro veejn prospšné stavby 2

3 b) Závazné ásti územního plánu jsou vyjádeny: - v textu této vyhlášky - v grafické ásti územního plánu a to ve výkresech: 2. Funkní využití - ešené území 1 : Funkní využití - zastavná území 1 : a Horní Rotava, Smolná 3b Dolní Rotava, Ržové údolí 4. Doprava - ešené území 1 : Vodní hospodáství - ešené území 1 : Vodní hospodáství - zastavná území 1 : a Horní Rotava, Smolná 6b Dolní Rotava, Ržové údolí 7. Energetika a spoje - ešené území 1 : Energetika a spoje - zastavná území 1 : a Horní Rotava, Smolná 8b Dolní Rotava, Ržové údolí 9. Ochrana ZPF a PUPFL 1 : Veejn prospšné stavby 1 : (2) Urbanistická koncepce využití ploch a jejich uspoádání ešené území je lenno na ásti s rozdílnou funkcí, které jsou vyznaené na výkrese. 2. Funkní využití - ešené území v mítku 1 : Oznaení ploch zkratkami v textu vyhlášky odpovídá znaení ve výkrese. (3) Regulativy územního rozvoje a) Územní plán rozdluje správní území msta na území zastavitelné, které zahrnuje plochy zastavné (reprezentované nejen stavebními parcelami, ale též pozemkovými parcelami k nim náležejícími a s nimi funkn spojenými) nebo k zástavb urené, a na území nezastavitelné, tj. území volné krajiny, kde s výjimkou liniových staveb (komunikace, inženýrské sít apod.) a staveb potebných pro funkci dané zóny nelze umisovat stavby. Dále je rozdleno správní území msta do jednotlivých funkních ploch (zón), každá plocha je oznaena názvem, dvojpísmennou zkratkou a barvou ve výkrese. b) Pro každou takto vymezenou ást území jsou uvedeny: - charakteristika území - pípustné využití území, innosti a stavby - mže být uvedeno i podmínen pípustné využití území, innosti a stavby, pi stanovení konkrétní podmínky, i podmínek využití území - regulativy pro uspoádání území Jiné funkní využití než vymezené jako pípustné nebo podmínen pípustné je nepípustné. 3

4 c) Vymezenému funknímu využití ploch musí odpovídat úel umísovaných a povolovaných staveb, pípadn jejich stavebních a funkních zmn. Je nepípustné povolovat stavby a jiná opatení, které vymezené funkci neodpovídají. d) Tyto regulativy platí pro stávající a návrhové plochy, neplatí pro plochy výhledové. A. Zastavitelné území: souasn zastavné - území je v grafické ásti vymezeno hranicí souasn zastavného území. Stavby a užívání pozemk jsou v souladu se zpsobem využití, ureným územním plánem, není-li s ním v souladu, u stávajících staveb budou povolovány pouze udržovací práce, v ízeních podle stavebního zákona bude povolováno využití území a stavby pouze v souladu s územním plánem. k zástavb urené - území je v grafické ásti vymezeno hranicí zastavitelného území. Vymezení zastavitelného území: Zastavitelné území tvoí plochy vhodné k zastavní takto vymezené v územním plánu ve výkrese. 2. Funkní využití - ešené území v mítku 1 : Zastavné plochy: 1. Bydlení kolektivní BK 2. Bydlení individuální BI 3. Bydlení rekreaní BR 4. Služby a vybavenost SV 5. Sportovní plochy SP 6. Prmyslová výroba PV 7. Malovýroba a podnikání MV 8. Zemdlská výroba ZV 9. Technická infrastruktura TI Doprava: 10. Dopravní plochy DP 11. adové garáže GR 12. Parkovišt PG 13. Silnice II. a III. tídy KS 14. Místní komunikace KM 15. Úelové komunikace KU 16. Pší komunikace KP 17. Železniní trat a plochy DR 18. Vleka VL Urbanistická zele: 19. Zahrádkáské kolonie ZK 20. Hbitov HB 21. Veejná zele VZ 4

5 1. Bydlení kolektivní (BK) Hlavní funkcí je bydlení v bytových domech, s pozemky vyhrazenými pro poteby obyvatel. - bydlení v bytových domech s vyhrazenými pozemky pro poteby uživatel byt - zaízení sociální, zdravotnická a školní - dtská hišt - odstavování vozidel obyvatel, píp. zákazník podnikatelské innosti na vlastním pozemku - stavby technické infrastruktury (nap. domovní OV, kotelna apod.) - výstavba garáží pro poteby obyvatel bytového domu - okrasné zahrady, veejná zele - podnikatelská innost (obchod, služby) bez vlastních úelových staveb, pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepekrauje hygienické normy urené pro obytné zóny Maximální výška nové výstavby 5 nadzemní podlaží, výška stávající zástavby v souasném stavu. Podnikatelské provozovny mohou být umisovány pouze uvnit bytových dom. 2. Bydlení individuální (BI) Hlavní funkcí území je bydlení v rodinných domech. Pozemky slouží samozásobitelské pstitelské innosti a individuální rekreaci. - bydlení v rodinných domech - objekty individuální rekreace (chaty a chalupy) - zaízení sociální, zdravotnická a školní - dtská hišt - odstavování vozidel obyvatel a zákazník - stavby technické infrastruktury (nap. domovní OV) - okrasné a užitkové zahrady - chovatelství - drobné hospodáské zvíectvo pro vlastní potebu (slepice, králíci apod.) - podnikatelská innost (obchod, služby, drobná výroba) s vlastními úelovými stavbami, pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepekrauje hygienické normy urené pro obytné zóny) Nová výstavba: Pouze na volných parcelách o min. výme 750 m 2 (u ploch v souasn zastavném území s již provedenou parcelací - BI4, BI3 min. 650 m 2 ), doporuená velikost parcel 1000 m 2, zastavná plocha vetn pomocných objekt max. 200 m 2, max. 2 samostatné byty, max. 2 podlaží a podkroví. Pro rozvojové plochy BI2, BI5, BI6 je možno zpracovat urbanistické studie. 5

6 Rekonstrukce a pestavba: Stávající objekty je možno zvyšovat pouze do výše 2 nadzemní podlaží + podkroví. Provozovny podnikatelské innosti mohou být umísovány v rodinném dom nebo i v samostatných drobných stavbách. 3. Bydlení rekreaní (BR) Jedná se o funkn smíšenou zónu, její hlavní funkcí je bydlení v rodinných domech, doplnné funkcí rekreaní a sportovní. Pozemky slouží samozásobitelské pstitelské innosti a individuální rekreaci. - bydlení v rodinných domech - objekty individuální rekreace (chalupy, chaty, zahradní domky) - pestavby chat na objekty trvalého bydlení - zaízení sociální, zdravotnická a školní - sportovní plochy - odstavování vozidel obyvatel - stavby technické infrastruktury (nap. domovní OV) - okrasné a užitkové zahrady - zahrádkáské kolonie - chovatelství - hospodáské zvíectvo pro vlastní potebu (samozásobitelství) - podnikatelská innost (obchod, služby, drobná výroba) s vlastními úelovými stavbami, pouze u objekt trvalého bydlení a pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepekrauje hygienické normy urené pro obytné zóny - pechodné ubytování do 10 lžek (penziony) - živoišná výroba nad rámec samozásobitelství, tj. areály živoišné výroby a s nimi funkn spojené plochy pastvin - agroturistika, tj. plochy ustájení zvíat, plochy pro související sport (jezdectví, parkur apod.) Rodinné domy, objekty trvalého bydlení: Nová výstavba: Pouze na samostatných parcelách o min. výme 750 m 2, doporuená velikost parcel 1500 m 2, zastavná plocha vetn pomocných objekt max. 400 m 2, max. 3 samostatné byty, max. 2 nadzemní podlaží + podkroví. Rekonstrukce a pestavba: Stávající objekty je možno zvyšovat pouze do výše 2 nadzemní podlaží + podkroví (vyšší stávající objekty nezvyšovat). Chaty: Nová výstavba: Pouze na samostatných parcelách o min. výme 500 m 2, doporuená velikost parcel 1000 m 2, zastavná plocha vetn pomocných objekt max. 100 m 2, max. 1 podlaží a podkroví. Rekonstrukce a pestavba: Rozšiování a zvyšování pouze do rozsahu nové výstavby. Pestavba chat na trvalé bydlení je možná pi respektování regulativ pro objekty trvalého bydlení. 6

7 Provozovny podnikatelské innosti mohou být zizovány pouze u objekt trvalého bydlení. Mohou být umísovány v hlavním objektu nebo i v samostatných jednoduchých stavbách, jejichž plocha nepesahuje 200 m Služby a vybavenost (SV) Hlavní funkcí území je co nejširší nabídka obanské vybavenosti sloužící potebám msta (mstská samospráva, školství, zdravotnictví, sport) a objekty služeb (nap. nákupní stedisko). - obecní samospráva a administrativa - zaízení sociální a zdravotnická - zaízení školní a sportovní - zaízení kulturní a administrativní - doasné ubytování a stravování - podnikatelská innost s vlastními úelovými stavbami a prostory (obchod, služby) - trvalé bydlení správce nebo majitele úelových staveb - dopravní vybavenost, odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku - stavby technické infrastruktury (nap. domovní OV) - veejná zele - bydlení ve vtším rozsahu než je bydlení správce nebo majitele pouze v pípad, že objekt spluje nároky na obytné stavby a funkce obytná není v rozporu s funkcí stávající Objekty na sídlišti: Nejvýše 2 nadzemní podlaží + podkroví (nižší objekty je možno na tuto úrove dostavt). Ostatní objekty: Stávající objekty je možno zvyšovat pouze do výše 2 nadzemní podlaží + podkroví (vyšší stávající objekty nezvyšovat). 5. Sportovní plochy (SP) Hlavní funkcí území je sport. - plochy a objekty pro sport - odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku - podnikatelská innost, související se sportovní inností a rekreací, s vlastními úelovými stavbami a prostory (prodej oberstvení apod.) Stavby - plocha max. 100 m 2, jedno nadzemní podlaží + podkroví 7

8 6. Prmyslová výroba (PV) Hlavní funkcí území je skladování. - výroba a skladování - obchod, služby - administrativa - odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku mimo veejné prostory - plochy zelen Pestavba, výstavba na volných stávajících plochách: zastavná plocha max. 30 %, dv nadzemní podlaží + podkroví, výška objekt max. 10 m, zastavná plocha 1 objektu max. 300 m Malovýroba a podnikání (MV) Hlavní funkcí je drobná a stední výroba, výrobní a opraváské služby, nevýrobní služby, navazující zpracovatelské provozovny emeslného charakteru. - drobná a stední prmyslová výroba, emeslné dílny a opravny, sklady - podnikatelská innost s vlastními úelovými stavbami - služby a obchod - administrativa - odstavování vozidel na vlastním pozemku - trvalé bydlení správce nebo majitele zaízení - výrobní a podnikatelská innost pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepekrauje hygienické normy urené pro obytné zóny Pestavba, výstavba na volných stávajících plochách: zastavná plocha max. 30 %, dv nadzemní podlaží + podkroví, výška objekt max. 10 m, zastavná plocha 1 objektu max. 200 m Zemdlská výroba (ZV) Hlavní funkcí území je zemdlská výroba a poskytování souvisejících zemdlských služeb. - zemdlská výroba ve vlastních úelových stavbách, zemdlské služby - nezemdlská výroba v rozsahu ploch typu MV (malovýroba a podnikání) - trvalé bydlení správce nebo majitele zaízení - odstavování vozidel na vlastním pozemku - plochy zelen - obnovená živoišná výroba 8

9 Pestavba: zastavná plocha max. 30 %, dv nadzemní podlaží + podkroví, výška objekt max. 10 m, zastavná plocha 1 objektu max. 200 m 2. Malovýroba a podnikání: pi využití areálu jako ploch typu MV se výstavba ídí píslušným regulativem ploch MV. 9. Technická infrastruktura (TI) Hlavní funkcí území je technické vybavení msta. - plochy a stavby technického vybavení msta - odstavování vozidel na vlastním pozemku - plochy zelen Nová výstavba: dána technickými parametry píslušné stavby. 10. Dopravní plochy (DP) Hlavní funkcí území je dopravní vybavení (zastávky autobusu, erpací stanice pohonných hmot). - veejná doprava a její stavby - dopravní vybavenost vetn související podnikatelské innosti - odstavování vozidel Stanovena platnými pedpisy. 11. adové garáže (GR) Hlavní funkcí území je dopravní vybavení - stavby pro odstavování motorových vozidel. - garáže - pístupové komunikace Stanoveny platnými pedpisy. 9

10 12. Parkovišt (PG) Hlavní funkcí území je dopravní vybavení - parkovišt. - odstavování vozidel - zele Stanoveny platnými pedpisy. 13. Silnice II. a III. t. (KS) Hlavní innost v území je prjezdní silniní doprava, plní sbrnou funkci tím, že pivádjí dopravu na vnjší silniní sí. - prtahy silnic II. a III. tídy - odstavování vozidel na místech urených silniními pravidly - pší provoz (chodníky) a cyklistický provoz - výsadba doprovodné zelen Stanoveny platnými pedpisy. Návrhové kategorie: S 7,5/50, Místní komunikace (KM) Silniní obslužná komunikace - obecn pístupné a užívané ulice, cesty a prostranství, které slouží místní doprav a jsou zaazeny do sít místních komunikací. - místní silniní doprava sloužící pímé obsluze staveb v sídle - odstavování vozidel na místech urených silniními pravidly - doprovodná zele - pší a cyklistický provoz Návrhové komunikace: obousmrné se navrhují v kategorii min. MO 8/40, jednosmrné MO 7/30. 10

11 15. Úelové komunikace (KU) Veejné komunikace s upraveným režimem dle konkrétního úelu, zpravidla urené pro zemdlskou nebo lesní výrobu. - komunikace se zpevnným nebo nezpevnným povrchem - pístup speciální úelové dopravy - pší a cyklistický veejný provoz Musí vyhovovat nárokm úelových vozidel, pro které je urena - minimální šíe 2,5 m. Podmínkou je zpevnné podloží, vyhovující zatížení úelovou dopravou, vyspádování a odvodnní. 16. Pší komunikace (KP) Veejné komunikace s upraveným režimem dle konkrétního úelu, urené pro pší provoz. - pší veejný provoz 17. Železniní trat a plochy (DR) Železnice vetn železniních zaízení, sloužící kolejové veejné doprav. - železniní doprava - odstavování vozidel železniní dopravy - železniní zaízení a stavby související se železniní dopravou - plochy pro nakládku a vykládku, manipulaní plochy Stanoveny platnými pedpisy. 18. Vleka (VL) Železnice vetn železniních zaízení sloužící k nákladní doprav. 11

12 - železniní doprava, odstavování vozidel železniní dopravy - železniní zaízení a stavby související se železniní dopravou - plochy pro nakládku a vykládku, manipulaní plochy Stanoveny platnými pedpisy. 19. Zahrádkáské kolonie (ZK) Hlavní funkcí území je výroba - rostlinná produkce, zamená na maloobjemové pstování a zpracování zemdlských plodin a okrasných rostlin. - pstitelská innost (zahrádkáská, samozásobitelská) s vlastními úelovými stavbami - zele - zahradní domky - odstavování vozidel na vlastním pozemku 20. Hbitov (HB) Hlavní funkcí území je konkrétní obanské vybavení, plocha a úelové stavby pro pohbívání. - pohbívání - odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku - zele - zpevnné a nezpevnné pší komunikace - úelové stavby pro funkci zóny (nap. márnice, hrobky, pístešky) 21. Veejná zele (VZ) Hlavní funkcí území je rekreace v prostoru utváeném zelení s nezbytnou údržbou. - parky a veejn pístupné zahrady - zpevnné i nezpevnné pší komunikace - stavby pouze drobná architektura (altány, pomníky, laviky apod.) - sít technické infrastruktury (vedení vody, kanalizace, vedení kabelu VN a NN, místní sdlovací vedení, vedení plynu STL) Max. podíl zpevnných ploch 15 %. 12

13 B. Nezastavitelné území: Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisovat a povolovat stavby s výjimkou staveb, které jsou ureny pro funkní využití tchto ploch, a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, staveb technického vybavení, úprav vodních tok a staveb vyjmenovaných v následujících odstavcích. Zemdlská produkce: 1. Zahrady ZH 2. Louky LO 3. Pastviny PA 4. Bydlení rekreaní nezastavitelné BRn Pírodní prostedí: 5. Lesy LE 6. Ostatní zele OZ 7. Vodní plochy a toky VP 1. Zahrady (ZH) Významné celky sad a zahrad, uvnit a vn souasn zastavného území, hrající významnou roli v tvorb kvalitního životního prostedí v obci. Území není ureno k zástavb, i když je teba souástí souasn zastavného území. - zahrady a sady, zemdlská produkce, meliorace pdy - stavby pro funkci zóny (pístešky pro náadí apod.) - ostatní jednoduché stavby v souasn zastavném území - sít technické infrastruktury (vedení vody, kanalizace, vedení sít VN a NN, místní sdlovací vedení, vedení plynu STL) Louky (LO) Polyfunkní nezastavitelné území urené zemdlské produkci, každodenní rekreaci, obnov narušeného krajinného prostedí - obhospodaované louky. - louky, pastviny, travní porosty - zemdlská produkce - remízky, koviny; ekologická zele (zele ÚSES) - meliorace pdy - úelové komunikace - jednoduché stavby v souasn zastavném území - sít technické infrastruktury - vedení vody, kanalizace, vedení VN, NN, sdlovací vedení, vedení plynu VTL a STL Pirozené pvodní luní porosty musí být zachovány. Hospodaení na plochách biocenter a biokoridor podléhá režimu územního systému ekologické stability). 13

14 3. Pastviny (PA) Polyfunkní nezastavitelné území urené zemdlské produkci - pastviny. - louky, pastviny, travní porosty - remízky, koviny - ekologická zele (zele ÚSES) - meliorace pdy - úelové komunikace - objekty živoišné výroby - doasné objekty ustájení hospodáských zvíat (úkryty na pastv) - sít technické infrastruktury - vedení vody, kanalizace, vedení VN, NN, sdlovací vedení, vedení plynu VTL a STL Pirozené pvodní luní porosty musí být zachovány. Hospodaení na plochách biocenter a biokoridor podléhá režimu ÚSES. 4. Bydlení rekreaní nezastavitelné (BRn) Jedná se o doplkovou zónu k zón BR, zahrnuje plochy funkn propojené s plochami BR, ale nezastavitelné, vnované rekreaci a pstební a chovatelské innosti. - okrasné a užitkové zahrady, sady - pastviny a výbhy - zele pírodního prostedí, lesy, vodní plochy a toky - ekologická zele (zele ÚSES) - objekty živoišné výroby - doasné objekty ustájení hospodáských zvíat (úkryty na pastv) - agroturistika, tj. plochy doasné ustájení zvíat a pro související sport (jezdectví, parkur apod.) - ostatní jednoduché stavby v souasn zastavném území - zahrádkové kolonie - mimo souasn zastavné území bez budov - sportovní plochy, nevyžadující stavební úpravy Hospodaení na plochách biocenter a biokoridor podléhá režimu ÚSES. 5. Lesy (LE) Ekologická stabilizace území - lesy. 14

15 - lesní produkce - ekologická zele (zele ÚSES) - úelové komunikace - jednoduché úelové stavby (seníky a krmelce) Stanoveny platnými pedpisy. Hospodaení na plochách biocenter a biokoridor podléhá režimu ÚSES. 6. Ostatní zele (OZ) Pirozené louky, píbežní porosty, náletová zele, mokady. - louky, píbežní porosty, náletová zele, mokady - doprovodná zele komunikací, železnice a tok - ekologická zele (zele ÚSES) - výsadba lesních porost - úelové a pší cesty - jednoduché stavby v souasn zastavném území - technická infrastruktura - vedení vody, kanalizace, vedení VN, NN, sdlovací vedení, vedení plynu VTL a STL pouze mimo stromové porosty Hospodaení na plochách biocenter a biokoridor podléhá režimu ÚSES. 7. Vodní plochy a toky (VP) Ekologická stabilizace území - vodní plochy a toky, píbežní porosty, mokady. - vodní plochy a toky - mokady - píbežní zele - ekologická zele (zele ÚSES) - zemdlská produkce - chov ryb - vodohospodáské stavby - sít technické infrastruktury - vedení vody, vedení VN, NN, sdlovací vedení, vedení plynu VTL a STL vedeny nejkratším smrem Sít technické infrastruktury pes toky budou procházet nejkratším smrem. Hospodaení na plochách biocenter a biokoridor podléhá režimu ÚSES. 15

16 (4) Zásady uspoádání dopravního, technického a obanského vybavení: a) Území je z hlediska dopravního vybavení stabilizované, k výstavb se urují tyto stavby k doplnní poteb msta: - výstavba místních komunikací KM1 až KM7 pro pístup k návrhovým plochám pro bydlení a k dopravním stavbám - výstavba adových garáží GR1 až GR4 - výstavba parkoviš PG1 až PG4 - dopravní plocha - autobusová zastávka DP1 b) Území je z hlediska technického vybavení stabilizované, k výstavb se urují tyto stavby k doplnní poteb msta: - vodojem TI1 - rozvody pitné vody ve stávající i navrhované zástavb - odkanalizování stávající i navrhované zástavby - venkovní vedení VN a trafostanice TS1 až TS3 - rozvody plynu STL ve stávající i navrhované zástavb lánek 3 (1) Místní systém ekologické stability a) Místní systém ekologické stability je vymezen v píloze. 1 vyhlášky a v grafické ásti územního plánu ve výkrese. 2 - Funkní využití - ešené území v mítku 1 : b) Plochy tvoící souásti biocenter a biokoridor zahrnuté do území a ploch jiných funkcí než zelen jsou nezastavitelné. (2) Plochy veejn prospšných staveb a) Plochy veejn prospšných staveb vymezuje píloha. 2 této vyhlášky a výkres Veejn prospšné stavby v mítku 1 : b) Statut veejn prospšné stavby je podkladem pro pípadné vyvlastnní pozemk nebo staveb podle stavebního zákona, pokud nebude možno ešení majetkoprávních vztah dosáhnout dohodou nebo jiným zpsobem. lánek 4 Návrh lht aktualizace Lhta aktualizace územního plánu se stanoví na 5 let. 16

17 lánek 5 Závrená ustanovení (1) Uložení dokumentace a) Územní plán msta Rotava je uložen: - na Mstském úadu Rotava - na Mstském úadu Kraslice, odboru územního plánování, stavebního úadu a památkové pée - na Krajském úadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje lánek 6 Úinnost vyhlášky (1) Tato obecn závazná vyhláška nabývá úinnosti dnem Pílohy: Píloha. 1 - vymezení biocenter a biokoridor místního systému ekologické stability Píloha. 2 - plochy veejn prospšných staveb Mgr. Karel Prokop místostarosta msta Mgr. Jií Holan starosta msta Vyvšeno: Sejmuto: 17

18 Píloha. 1 Obecn závazná vyhláška msta Rotavy. 1/2004 o závazné ásti Územního plánu msta Rotava Vymezení biocenter a biokoridor místního systému ekologické stability 1. Lokální biocentra: LBC1, LBC2, LBC3, LBC4, LBC5 2. Lokální biokoridory: LBK1, LBK2, LBK3, LBK4, LBK5, LBK6, LBK7, LBK8, LBK9, LBK10, LBK11, LBK12, LBK13 Lokální biocentra a lokální biokoridory jsou zobrazeny ve výkrese

19 Píloha. 2 Obecn závazná vyhláška msta Rotavy. 1/2004 o závazné ásti Územního plánu msta Rotavy Vymezení ploch veejn prospšných staveb íslo oznaení druh využití 1a SP1 sportovní plocha 1b SP2 sportovní plocha, rekreaní zóna úprava vodní nádrže 1c SP3 sjezdovka 2a KM1 místní komunikace 2b KM2 místní komunikace 2c KM3 místní komunikace 2d KM4 místní komunikace 2e KM5 místní komunikace 2f KM6 místní komunikace 2g KM7 místní komunikace 3a PG1 parking 3b PG2 parking 3c PG3 parking 3d PG4 parking 4a GR1 adové garáže 4b GR2 adové garáže 4c GR3 adové garáže 4d GR4 adové garáže 5a DP1 autobusový pístešek 6a TI1 vodojem 6b - rozvody vody 6c - vedení kanalizace 7a TS1 trafostanice, vedení VN 7b TS2 trafostanice, vedení VN 8a - rozvody STL plynu 9 - rozšíení areálu požární zbrojnice 10 - rekonstrukce požární nádrže 11 - výstavba skladu materiálu pro údržbu komunikací Plochy veejn prospšných staveb jsou zobrazeny ve výkrese. 1 19

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary

OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A. č. 4/ 2004. o závazných částech územního plánu obce Štítary OBEC ŠTÍTARY V Y H L Á Š K A č. 4/ 2004 o závazných částech územního plánu obce Štítary Zastupitelstvo obce Štítary, vydává dle 84 odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění platných

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 21/1996 O ZÁVAZNÝCH ÁSTECH REGULANÍHO PLÁNU PRO VYUŽITÍ AREÁLU KASÁREN

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 21/1996 O ZÁVAZNÝCH ÁSTECH REGULANÍHO PLÁNU PRO VYUŽITÍ AREÁLU KASÁREN Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 21/1996 O ZÁVAZNÝCH ÁSTECH REGULANÍHO PLÁNU PRO VYUŽITÍ AREÁLU KASÁREN Msto Stíbro vydává podle 16 zákona NR. 367/1990 Sb., o obcích a podle 29 odst. 2 zákona. 5O/1976

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008 ZÁVAZNÉ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY dle znění 54 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 171 odstavce 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST I. - OBSAH Vydáno usnesením

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

Město Rotava Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 1/2004

Město Rotava Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 1/2004 Město Rotava Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 1/2004 O závazné části územního plánu města Rotava Zastupitelstvo města Rotavy se na svém zasedání dne 14. 6. 2004 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ BRTNICE Regulativy územního

Více

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice

Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice B. OBECNĚ ZÁVAZNÁ Vyhláška obce Lichoceves č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část 1.změny územního plánu obce Lichoceves - Noutonice Zastupitelstvo obce Lichoceves se na svém zasedání dne 4.12.2003

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 6/1995

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 6/1995 o závazných ástech územního plánu OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 6/1995 schváleného dle ustanovení 36 odst. 1 písm. n) zákona NR o obcích v úplném znní zákona. 410/92 Sb. Mstským zastupitelstvem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV. Upravený návrh územního plánu. První svazek: I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek: I. Textová část územního plánu Srpen 2011 ÚZEMNÍ PLÁN MILÍKOV Upravený návrh územního plánu První svazek ZPRACOVATEL: Firma Kadlec K. K.

Více

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů

Obec Tuřany. č. 4 / 2004. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Čl. l. Čl. 2. Rozsah platnosti. Čl. 3. Vymezení základních pojmů Obec Tuřany O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 4 / 2004 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUŘANY Zastupitelstvo obce Tuřany usnesením č. 48 / 04 ze dne 18.10.2004 schválilo v souladu s 84,

Více

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST

Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMNA. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Boršov nad Vltavou TEXTOVÁ ÁST Únor 2016

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

OBECNÌ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA ÈÁST J. ÚVODNÍ USTANOIVENÍ

OBECNÌ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA ÈÁST J. ÚVODNÍ USTANOIVENÍ ~ VI. OBECNÌ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA ", 1 2002 VYHLASKA è. /... Mìsta Karolinka o závazných èástech zmìny è. 4 územního plánu mìsta Karolinka Zastupitelstvo - mìsta Karolinka vyhlašuje dne A~~~~f>od - è. usnj7

Více

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN

OBEC PĚČÍN. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN OBEC PĚČÍN Číslo opatření obecné povahy: 1/08 Dne: 23.07.2008 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN PĚČÍN Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy

Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Územní plán Velké Žernoseky Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací : Datum nabytí účinnosti územního plánu: Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č 3/2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOSOŘICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce Obec Chlum Svaté Maří Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č.... o závazné části územního plánu obce CHLUM SVATÉ MAŘÍ str.č. 1 Zastupitelstvo obce Chlum Svaté Maří se na svém zasedání dne.. usneslo

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV tab. č. 1 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY OV - stavby a zařízení areálu farního kostela Navštívení Panny Marie ve Vésce - stavby pro kulturu a církve - stavby

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKAVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část OBSAH a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 3 b. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 4 c. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

část první úvodní ustanovení

část první úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 5/2002 o závazných částech novely územního plánu sídelního útvaru Strakonice a veřejně prospěšných stavbách Zastupitelstvo města Strakonic schválilo dne 18.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEUMĚTELY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEUMĚTELY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NEUMĚTELY Upravený návrh územního plánu (čistopis) Závazná část ÚP Regulativy územního rozvoje Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel: Obec Neumětely starosta: Josef Paul Zpracovatel: Kadlec

Více

poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1

poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZÁVAZNÁ ČÁST územního plánu obce Jesenice příloha odůvodnění změny č.4 ke společnému jednání poznámka: aaaaaaaaaaa text beze změny aaaaaaaaaaa..doplněno změnou č.4 aaaaaaaaaaa.vypuštěno změnou č.4 ČÁST

Více

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1686 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1686 / 07 Mstská ást: Praha 12 Katastrální území: Cholupice Parcelní íslo: 361/17; 367/5; 370/18; 375; 376/15 a další Hlavní cíl zmny: Zmna

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY

OBEC VODĚRADY. Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY OBEC VODĚRADY Číslo opatření obecné povahy: 1/09 Dne: 25.06.2009 Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: ÚZEMNÍ PLÁN VODĚRADY Zastupitelstvo obce, příslušné podle 6 odst. 5) písm. c) zákona č. 183/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N

A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 13648594 A R E Á L S P O R T O V I Š T B Í L Ý K Á M E N ÚZEMNÍ STUDIE Místo stavby

Více

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LISTOPAD 2013 POÿIZOVATEL: Obecní ú ad Net ebice Net ebice Ë. p. 61 288 02 Nymburk

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1) Řešeným územím Územního plánu Budišovice je správní území obce Budišovice, které je tvořeno katastrálním územím Budišovice. Celková rozloha řešeného území je 702 ha. 2)

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny přavážně pro bydlení, doplněné zařízeními občanského vybavení, tělovýchovy a sportu, drobné a řemeslné výroby a výrobních služeb a plochami veřejných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

Plochy technického vybavení

Plochy technického vybavení Plochy technického vybavení ( 1 ) Plochy technického vybavení jsou plochy k umisťování staveb a zařízení, které slouží pro zřízení a provozování zásobovacích sítí (ČOV, regulační stanice plynu, objekty

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

II. OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BA ALKY

II. OD VODN NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BA ALKY II. ODVODNNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BAALKY Úvod zkratky a pojmy využívané v textových ástech Územního plánu Baalky Seznam použitých zkratek AOPK - Agentura ochrany pírody a krajiny R ATS - automatická tlaková

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p. ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N S K L E N É ZMNA. I NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VEEJNÉ PROJEDNÁNÍ

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu. A/ Textová část

OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu. A/ Textová část OBSAH DOKUMENTACE I. Změna č. 4 územního plánu A/ Textová část Průvodní zpráva 1. Základní údaje...3 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...3 1.2 Obsah změny územního plánu...3 2. Koncepce změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIBOCHOVANY

ÚZEMNÍ PLÁN LIBOCHOVANY STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

Územní plán města Kralupy nad Vltavou

Územní plán města Kralupy nad Vltavou Územní plán města Kralupy nad Vltavou - Definice pojmů - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - Podmínky prostorového uspořádání - Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC Návrh územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC Návrh územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Červen 2013 ÚZEMNÍ PLÁN SEDLEC Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s

Více

SMILOVICE okres Frýdek - Místek

SMILOVICE okres Frýdek - Místek SMILOVICE okres Frýdek - Místek ÚZEMNÍ PLÁN OBCE NÁVRH REGULATIVY ÚZEMNÍHO ROZVOJE Zak. c. 315/99 OBJEDNATEL: Okresní úrad Frýdek-Místek, referát regionálního rozvoje a územního plánování, Palackého c.

Více

I. ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP OBCE DŘÍNOV

I. ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP OBCE DŘÍNOV I. ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP OBCE I/A T E X T O V Á Č Á S T Územní plán obce byl schválen Zastupitelstvem obce dne 14.9.2001 Obecně závaznou vyhláškou 1/2001. Zpracovatel ing. Josef Horák INEX Kroměříž..

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE

Pořizovatel dokumentace Obec SULICE 1 Pořizovatel dokumentace Obec SULICE Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Kaplan, AGORA STUDIO Vinohradská 156 130 00 Praha 3 Autorský tým: Technická infrastruktura Přírodní prostředí, ochrana půdního fondu Ing.

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LEDČICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LEDČICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LEDČICE Čistopis Závazná část ÚP Regulativy územního rozvoje Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel: Obec Ledčice starosta: Jiřina Michovská Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o.

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

Vyhláška statutárního města Plzně č. 21 /2004

Vyhláška statutárního města Plzně č. 21 /2004 Vyhláška statutárního města Plzně č. 21 /2004 o změně vyhlášky č. 9/1995, o závazných částech Územního plánu města Plzně ve znění vyhlášek č. 39/1997, č.55/1998, č.10/2000, č.4/2001, č.2/2002, č.4/2002,

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Slavětín nad Metují

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Slavětín nad Metují ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Slavětín nad Metují Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Slavětín nad Met. Pořadové číslo poslední změny: 2 Datum vydání: 8. dubna 2008 Datum nabytí účinnosti poslední

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

PROSIMĚŘICE okr. Znojmo

PROSIMĚŘICE okr. Znojmo ÚZEMNÍ PLÁN PROSIMĚŘICE okr. Znojmo I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánu a regionálního rozvoje AR projekt

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PETROVIČKY I. ETAPA - URBANISTICKÉ STUDIE (s náležitostmi konceptu územního plánu)

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PETROVIČKY I. ETAPA - URBANISTICKÉ STUDIE (s náležitostmi konceptu územního plánu) ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PETROVIČKY I. ETAPA - URBANISTICKÉ STUDIE (s náležitostmi konceptu územního plánu) Královéhradecký kraj Pořizovatel : Obec Petrovičky Zpracovatel : JENA CZ s.r.o., Turnov Odborný garant

Více

Obecně závazná vyhláška města Mimoně

Obecně závazná vyhláška města Mimoně Obecně závazná vyhláška města Mimoně č.1/1996 Městská rada v Mimoni se usnesla dne 1.července 1996 vydat podle 16 zák.č.367/90 Sb.o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pod

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2004 MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ Zastupitelstvo města Jablonné nad Orličí vydává podle 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb.,

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

Obecně závazná vyhláška Města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Opočno

Obecně závazná vyhláška Města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Opočno Obecně závazná vyhláška Města Opočna č. 8/2004 o schválení Změny I. Územního plánu sídelního útvaru Opočno Zastupitelstvo Města Opočna vydává dne 5.5.2004 podle 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2009

Opatření obecné povahy č. 1/2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 Strana 1 (celkem 24) Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice

č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ALBRECHTICE č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Albrechtice Zastupitelstvo obce Albrechtice se usneslo vydat na základě ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více