ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch. Karel Kadlec podpis: razítko: podpis: razítko: Schvalovací orgán: Zastupitelstvo msta Rotava schváleno dne: usnesením.: 30/04 Nadízený orgán územního plánování: Krajský úad Karlovarského kraje, Odbor regionálního rozvoje stanovisko ze dne: íslo jednací: 1507/RR/ÚP/BA/03 V Praze, kvten 2004

2 Obecn závazná vyhláška msta Rotavy. 1/2004 o závazné ásti Územního plánu msta Rotava Zastupitelstvo msta Rotavy se na svém zasedání dne usneslo vydat na základ ustanovení 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis, a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. b) zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, tuto obecn závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"): lánek 1 Úvodní ustanovení (1) Úel vyhlášky a) Vyhláška vymezuje závaznou ást Územního plánu msta Rotava (dále jen "územní plán"). Ostatní ásti územního plánu jsou smrné. b) Vyhláška a její pílohy stanoví urbanistickou koncepci, využití ploch a jejich uspoádání, vymezuje místní územní systém ekologické stability (dále jen"múses") a plochy veejn prospšných staveb. (2) Územní rozsah platnosti vyhlášky a) Tato vyhláška platí pro celé území msta Rotava, tj. pro katastrální území Rotava a katastrální území Smolná. b) Tato vyhláška platí po dobu platnosti územního plánu. Vyhláška mže být zmnna pouze novelou vyhlášky ke schváleným zmnám schváleného územního plánu. (3) Vymezení základních pojm a) Stavbou je v této vyhlášce mínn jednak objekt, který je vytváen stavební inností, jednak tato stavební innost sama. lánek 2 Závazné regulativy (1) Závazné ásti územního plánu a) Závazné ásti územního plánu jsou: - zpsob využití jednotlivých pozemk a jejich uspoádání - vymezení místního systému ekologické stability - uspoádání dopravy, obanského a technického vybavení - vymezení ploch pro veejn prospšné stavby 2

3 b) Závazné ásti územního plánu jsou vyjádeny: - v textu této vyhlášky - v grafické ásti územního plánu a to ve výkresech: 2. Funkní využití - ešené území 1 : Funkní využití - zastavná území 1 : a Horní Rotava, Smolná 3b Dolní Rotava, Ržové údolí 4. Doprava - ešené území 1 : Vodní hospodáství - ešené území 1 : Vodní hospodáství - zastavná území 1 : a Horní Rotava, Smolná 6b Dolní Rotava, Ržové údolí 7. Energetika a spoje - ešené území 1 : Energetika a spoje - zastavná území 1 : a Horní Rotava, Smolná 8b Dolní Rotava, Ržové údolí 9. Ochrana ZPF a PUPFL 1 : Veejn prospšné stavby 1 : (2) Urbanistická koncepce využití ploch a jejich uspoádání ešené území je lenno na ásti s rozdílnou funkcí, které jsou vyznaené na výkrese. 2. Funkní využití - ešené území v mítku 1 : Oznaení ploch zkratkami v textu vyhlášky odpovídá znaení ve výkrese. (3) Regulativy územního rozvoje a) Územní plán rozdluje správní území msta na území zastavitelné, které zahrnuje plochy zastavné (reprezentované nejen stavebními parcelami, ale též pozemkovými parcelami k nim náležejícími a s nimi funkn spojenými) nebo k zástavb urené, a na území nezastavitelné, tj. území volné krajiny, kde s výjimkou liniových staveb (komunikace, inženýrské sít apod.) a staveb potebných pro funkci dané zóny nelze umisovat stavby. Dále je rozdleno správní území msta do jednotlivých funkních ploch (zón), každá plocha je oznaena názvem, dvojpísmennou zkratkou a barvou ve výkrese. b) Pro každou takto vymezenou ást území jsou uvedeny: - charakteristika území - pípustné využití území, innosti a stavby - mže být uvedeno i podmínen pípustné využití území, innosti a stavby, pi stanovení konkrétní podmínky, i podmínek využití území - regulativy pro uspoádání území Jiné funkní využití než vymezené jako pípustné nebo podmínen pípustné je nepípustné. 3

4 c) Vymezenému funknímu využití ploch musí odpovídat úel umísovaných a povolovaných staveb, pípadn jejich stavebních a funkních zmn. Je nepípustné povolovat stavby a jiná opatení, které vymezené funkci neodpovídají. d) Tyto regulativy platí pro stávající a návrhové plochy, neplatí pro plochy výhledové. A. Zastavitelné území: souasn zastavné - území je v grafické ásti vymezeno hranicí souasn zastavného území. Stavby a užívání pozemk jsou v souladu se zpsobem využití, ureným územním plánem, není-li s ním v souladu, u stávajících staveb budou povolovány pouze udržovací práce, v ízeních podle stavebního zákona bude povolováno využití území a stavby pouze v souladu s územním plánem. k zástavb urené - území je v grafické ásti vymezeno hranicí zastavitelného území. Vymezení zastavitelného území: Zastavitelné území tvoí plochy vhodné k zastavní takto vymezené v územním plánu ve výkrese. 2. Funkní využití - ešené území v mítku 1 : Zastavné plochy: 1. Bydlení kolektivní BK 2. Bydlení individuální BI 3. Bydlení rekreaní BR 4. Služby a vybavenost SV 5. Sportovní plochy SP 6. Prmyslová výroba PV 7. Malovýroba a podnikání MV 8. Zemdlská výroba ZV 9. Technická infrastruktura TI Doprava: 10. Dopravní plochy DP 11. adové garáže GR 12. Parkovišt PG 13. Silnice II. a III. tídy KS 14. Místní komunikace KM 15. Úelové komunikace KU 16. Pší komunikace KP 17. Železniní trat a plochy DR 18. Vleka VL Urbanistická zele: 19. Zahrádkáské kolonie ZK 20. Hbitov HB 21. Veejná zele VZ 4

5 1. Bydlení kolektivní (BK) Hlavní funkcí je bydlení v bytových domech, s pozemky vyhrazenými pro poteby obyvatel. - bydlení v bytových domech s vyhrazenými pozemky pro poteby uživatel byt - zaízení sociální, zdravotnická a školní - dtská hišt - odstavování vozidel obyvatel, píp. zákazník podnikatelské innosti na vlastním pozemku - stavby technické infrastruktury (nap. domovní OV, kotelna apod.) - výstavba garáží pro poteby obyvatel bytového domu - okrasné zahrady, veejná zele - podnikatelská innost (obchod, služby) bez vlastních úelových staveb, pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepekrauje hygienické normy urené pro obytné zóny Maximální výška nové výstavby 5 nadzemní podlaží, výška stávající zástavby v souasném stavu. Podnikatelské provozovny mohou být umisovány pouze uvnit bytových dom. 2. Bydlení individuální (BI) Hlavní funkcí území je bydlení v rodinných domech. Pozemky slouží samozásobitelské pstitelské innosti a individuální rekreaci. - bydlení v rodinných domech - objekty individuální rekreace (chaty a chalupy) - zaízení sociální, zdravotnická a školní - dtská hišt - odstavování vozidel obyvatel a zákazník - stavby technické infrastruktury (nap. domovní OV) - okrasné a užitkové zahrady - chovatelství - drobné hospodáské zvíectvo pro vlastní potebu (slepice, králíci apod.) - podnikatelská innost (obchod, služby, drobná výroba) s vlastními úelovými stavbami, pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepekrauje hygienické normy urené pro obytné zóny) Nová výstavba: Pouze na volných parcelách o min. výme 750 m 2 (u ploch v souasn zastavném území s již provedenou parcelací - BI4, BI3 min. 650 m 2 ), doporuená velikost parcel 1000 m 2, zastavná plocha vetn pomocných objekt max. 200 m 2, max. 2 samostatné byty, max. 2 podlaží a podkroví. Pro rozvojové plochy BI2, BI5, BI6 je možno zpracovat urbanistické studie. 5

6 Rekonstrukce a pestavba: Stávající objekty je možno zvyšovat pouze do výše 2 nadzemní podlaží + podkroví. Provozovny podnikatelské innosti mohou být umísovány v rodinném dom nebo i v samostatných drobných stavbách. 3. Bydlení rekreaní (BR) Jedná se o funkn smíšenou zónu, její hlavní funkcí je bydlení v rodinných domech, doplnné funkcí rekreaní a sportovní. Pozemky slouží samozásobitelské pstitelské innosti a individuální rekreaci. - bydlení v rodinných domech - objekty individuální rekreace (chalupy, chaty, zahradní domky) - pestavby chat na objekty trvalého bydlení - zaízení sociální, zdravotnická a školní - sportovní plochy - odstavování vozidel obyvatel - stavby technické infrastruktury (nap. domovní OV) - okrasné a užitkové zahrady - zahrádkáské kolonie - chovatelství - hospodáské zvíectvo pro vlastní potebu (samozásobitelství) - podnikatelská innost (obchod, služby, drobná výroba) s vlastními úelovými stavbami, pouze u objekt trvalého bydlení a pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepekrauje hygienické normy urené pro obytné zóny - pechodné ubytování do 10 lžek (penziony) - živoišná výroba nad rámec samozásobitelství, tj. areály živoišné výroby a s nimi funkn spojené plochy pastvin - agroturistika, tj. plochy ustájení zvíat, plochy pro související sport (jezdectví, parkur apod.) Rodinné domy, objekty trvalého bydlení: Nová výstavba: Pouze na samostatných parcelách o min. výme 750 m 2, doporuená velikost parcel 1500 m 2, zastavná plocha vetn pomocných objekt max. 400 m 2, max. 3 samostatné byty, max. 2 nadzemní podlaží + podkroví. Rekonstrukce a pestavba: Stávající objekty je možno zvyšovat pouze do výše 2 nadzemní podlaží + podkroví (vyšší stávající objekty nezvyšovat). Chaty: Nová výstavba: Pouze na samostatných parcelách o min. výme 500 m 2, doporuená velikost parcel 1000 m 2, zastavná plocha vetn pomocných objekt max. 100 m 2, max. 1 podlaží a podkroví. Rekonstrukce a pestavba: Rozšiování a zvyšování pouze do rozsahu nové výstavby. Pestavba chat na trvalé bydlení je možná pi respektování regulativ pro objekty trvalého bydlení. 6

7 Provozovny podnikatelské innosti mohou být zizovány pouze u objekt trvalého bydlení. Mohou být umísovány v hlavním objektu nebo i v samostatných jednoduchých stavbách, jejichž plocha nepesahuje 200 m Služby a vybavenost (SV) Hlavní funkcí území je co nejširší nabídka obanské vybavenosti sloužící potebám msta (mstská samospráva, školství, zdravotnictví, sport) a objekty služeb (nap. nákupní stedisko). - obecní samospráva a administrativa - zaízení sociální a zdravotnická - zaízení školní a sportovní - zaízení kulturní a administrativní - doasné ubytování a stravování - podnikatelská innost s vlastními úelovými stavbami a prostory (obchod, služby) - trvalé bydlení správce nebo majitele úelových staveb - dopravní vybavenost, odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku - stavby technické infrastruktury (nap. domovní OV) - veejná zele - bydlení ve vtším rozsahu než je bydlení správce nebo majitele pouze v pípad, že objekt spluje nároky na obytné stavby a funkce obytná není v rozporu s funkcí stávající Objekty na sídlišti: Nejvýše 2 nadzemní podlaží + podkroví (nižší objekty je možno na tuto úrove dostavt). Ostatní objekty: Stávající objekty je možno zvyšovat pouze do výše 2 nadzemní podlaží + podkroví (vyšší stávající objekty nezvyšovat). 5. Sportovní plochy (SP) Hlavní funkcí území je sport. - plochy a objekty pro sport - odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku - podnikatelská innost, související se sportovní inností a rekreací, s vlastními úelovými stavbami a prostory (prodej oberstvení apod.) Stavby - plocha max. 100 m 2, jedno nadzemní podlaží + podkroví 7

8 6. Prmyslová výroba (PV) Hlavní funkcí území je skladování. - výroba a skladování - obchod, služby - administrativa - odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku mimo veejné prostory - plochy zelen Pestavba, výstavba na volných stávajících plochách: zastavná plocha max. 30 %, dv nadzemní podlaží + podkroví, výška objekt max. 10 m, zastavná plocha 1 objektu max. 300 m Malovýroba a podnikání (MV) Hlavní funkcí je drobná a stední výroba, výrobní a opraváské služby, nevýrobní služby, navazující zpracovatelské provozovny emeslného charakteru. - drobná a stední prmyslová výroba, emeslné dílny a opravny, sklady - podnikatelská innost s vlastními úelovými stavbami - služby a obchod - administrativa - odstavování vozidel na vlastním pozemku - trvalé bydlení správce nebo majitele zaízení - výrobní a podnikatelská innost pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepekrauje hygienické normy urené pro obytné zóny Pestavba, výstavba na volných stávajících plochách: zastavná plocha max. 30 %, dv nadzemní podlaží + podkroví, výška objekt max. 10 m, zastavná plocha 1 objektu max. 200 m Zemdlská výroba (ZV) Hlavní funkcí území je zemdlská výroba a poskytování souvisejících zemdlských služeb. - zemdlská výroba ve vlastních úelových stavbách, zemdlské služby - nezemdlská výroba v rozsahu ploch typu MV (malovýroba a podnikání) - trvalé bydlení správce nebo majitele zaízení - odstavování vozidel na vlastním pozemku - plochy zelen - obnovená živoišná výroba 8

9 Pestavba: zastavná plocha max. 30 %, dv nadzemní podlaží + podkroví, výška objekt max. 10 m, zastavná plocha 1 objektu max. 200 m 2. Malovýroba a podnikání: pi využití areálu jako ploch typu MV se výstavba ídí píslušným regulativem ploch MV. 9. Technická infrastruktura (TI) Hlavní funkcí území je technické vybavení msta. - plochy a stavby technického vybavení msta - odstavování vozidel na vlastním pozemku - plochy zelen Nová výstavba: dána technickými parametry píslušné stavby. 10. Dopravní plochy (DP) Hlavní funkcí území je dopravní vybavení (zastávky autobusu, erpací stanice pohonných hmot). - veejná doprava a její stavby - dopravní vybavenost vetn související podnikatelské innosti - odstavování vozidel Stanovena platnými pedpisy. 11. adové garáže (GR) Hlavní funkcí území je dopravní vybavení - stavby pro odstavování motorových vozidel. - garáže - pístupové komunikace Stanoveny platnými pedpisy. 9

10 12. Parkovišt (PG) Hlavní funkcí území je dopravní vybavení - parkovišt. - odstavování vozidel - zele Stanoveny platnými pedpisy. 13. Silnice II. a III. t. (KS) Hlavní innost v území je prjezdní silniní doprava, plní sbrnou funkci tím, že pivádjí dopravu na vnjší silniní sí. - prtahy silnic II. a III. tídy - odstavování vozidel na místech urených silniními pravidly - pší provoz (chodníky) a cyklistický provoz - výsadba doprovodné zelen Stanoveny platnými pedpisy. Návrhové kategorie: S 7,5/50, Místní komunikace (KM) Silniní obslužná komunikace - obecn pístupné a užívané ulice, cesty a prostranství, které slouží místní doprav a jsou zaazeny do sít místních komunikací. - místní silniní doprava sloužící pímé obsluze staveb v sídle - odstavování vozidel na místech urených silniními pravidly - doprovodná zele - pší a cyklistický provoz Návrhové komunikace: obousmrné se navrhují v kategorii min. MO 8/40, jednosmrné MO 7/30. 10

11 15. Úelové komunikace (KU) Veejné komunikace s upraveným režimem dle konkrétního úelu, zpravidla urené pro zemdlskou nebo lesní výrobu. - komunikace se zpevnným nebo nezpevnným povrchem - pístup speciální úelové dopravy - pší a cyklistický veejný provoz Musí vyhovovat nárokm úelových vozidel, pro které je urena - minimální šíe 2,5 m. Podmínkou je zpevnné podloží, vyhovující zatížení úelovou dopravou, vyspádování a odvodnní. 16. Pší komunikace (KP) Veejné komunikace s upraveným režimem dle konkrétního úelu, urené pro pší provoz. - pší veejný provoz 17. Železniní trat a plochy (DR) Železnice vetn železniních zaízení, sloužící kolejové veejné doprav. - železniní doprava - odstavování vozidel železniní dopravy - železniní zaízení a stavby související se železniní dopravou - plochy pro nakládku a vykládku, manipulaní plochy Stanoveny platnými pedpisy. 18. Vleka (VL) Železnice vetn železniních zaízení sloužící k nákladní doprav. 11

12 - železniní doprava, odstavování vozidel železniní dopravy - železniní zaízení a stavby související se železniní dopravou - plochy pro nakládku a vykládku, manipulaní plochy Stanoveny platnými pedpisy. 19. Zahrádkáské kolonie (ZK) Hlavní funkcí území je výroba - rostlinná produkce, zamená na maloobjemové pstování a zpracování zemdlských plodin a okrasných rostlin. - pstitelská innost (zahrádkáská, samozásobitelská) s vlastními úelovými stavbami - zele - zahradní domky - odstavování vozidel na vlastním pozemku 20. Hbitov (HB) Hlavní funkcí území je konkrétní obanské vybavení, plocha a úelové stavby pro pohbívání. - pohbívání - odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku - zele - zpevnné a nezpevnné pší komunikace - úelové stavby pro funkci zóny (nap. márnice, hrobky, pístešky) 21. Veejná zele (VZ) Hlavní funkcí území je rekreace v prostoru utváeném zelení s nezbytnou údržbou. - parky a veejn pístupné zahrady - zpevnné i nezpevnné pší komunikace - stavby pouze drobná architektura (altány, pomníky, laviky apod.) - sít technické infrastruktury (vedení vody, kanalizace, vedení kabelu VN a NN, místní sdlovací vedení, vedení plynu STL) Max. podíl zpevnných ploch 15 %. 12

13 B. Nezastavitelné území: Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisovat a povolovat stavby s výjimkou staveb, které jsou ureny pro funkní využití tchto ploch, a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, staveb technického vybavení, úprav vodních tok a staveb vyjmenovaných v následujících odstavcích. Zemdlská produkce: 1. Zahrady ZH 2. Louky LO 3. Pastviny PA 4. Bydlení rekreaní nezastavitelné BRn Pírodní prostedí: 5. Lesy LE 6. Ostatní zele OZ 7. Vodní plochy a toky VP 1. Zahrady (ZH) Významné celky sad a zahrad, uvnit a vn souasn zastavného území, hrající významnou roli v tvorb kvalitního životního prostedí v obci. Území není ureno k zástavb, i když je teba souástí souasn zastavného území. - zahrady a sady, zemdlská produkce, meliorace pdy - stavby pro funkci zóny (pístešky pro náadí apod.) - ostatní jednoduché stavby v souasn zastavném území - sít technické infrastruktury (vedení vody, kanalizace, vedení sít VN a NN, místní sdlovací vedení, vedení plynu STL) Louky (LO) Polyfunkní nezastavitelné území urené zemdlské produkci, každodenní rekreaci, obnov narušeného krajinného prostedí - obhospodaované louky. - louky, pastviny, travní porosty - zemdlská produkce - remízky, koviny; ekologická zele (zele ÚSES) - meliorace pdy - úelové komunikace - jednoduché stavby v souasn zastavném území - sít technické infrastruktury - vedení vody, kanalizace, vedení VN, NN, sdlovací vedení, vedení plynu VTL a STL Pirozené pvodní luní porosty musí být zachovány. Hospodaení na plochách biocenter a biokoridor podléhá režimu územního systému ekologické stability). 13

14 3. Pastviny (PA) Polyfunkní nezastavitelné území urené zemdlské produkci - pastviny. - louky, pastviny, travní porosty - remízky, koviny - ekologická zele (zele ÚSES) - meliorace pdy - úelové komunikace - objekty živoišné výroby - doasné objekty ustájení hospodáských zvíat (úkryty na pastv) - sít technické infrastruktury - vedení vody, kanalizace, vedení VN, NN, sdlovací vedení, vedení plynu VTL a STL Pirozené pvodní luní porosty musí být zachovány. Hospodaení na plochách biocenter a biokoridor podléhá režimu ÚSES. 4. Bydlení rekreaní nezastavitelné (BRn) Jedná se o doplkovou zónu k zón BR, zahrnuje plochy funkn propojené s plochami BR, ale nezastavitelné, vnované rekreaci a pstební a chovatelské innosti. - okrasné a užitkové zahrady, sady - pastviny a výbhy - zele pírodního prostedí, lesy, vodní plochy a toky - ekologická zele (zele ÚSES) - objekty živoišné výroby - doasné objekty ustájení hospodáských zvíat (úkryty na pastv) - agroturistika, tj. plochy doasné ustájení zvíat a pro související sport (jezdectví, parkur apod.) - ostatní jednoduché stavby v souasn zastavném území - zahrádkové kolonie - mimo souasn zastavné území bez budov - sportovní plochy, nevyžadující stavební úpravy Hospodaení na plochách biocenter a biokoridor podléhá režimu ÚSES. 5. Lesy (LE) Ekologická stabilizace území - lesy. 14

15 - lesní produkce - ekologická zele (zele ÚSES) - úelové komunikace - jednoduché úelové stavby (seníky a krmelce) Stanoveny platnými pedpisy. Hospodaení na plochách biocenter a biokoridor podléhá režimu ÚSES. 6. Ostatní zele (OZ) Pirozené louky, píbežní porosty, náletová zele, mokady. - louky, píbežní porosty, náletová zele, mokady - doprovodná zele komunikací, železnice a tok - ekologická zele (zele ÚSES) - výsadba lesních porost - úelové a pší cesty - jednoduché stavby v souasn zastavném území - technická infrastruktura - vedení vody, kanalizace, vedení VN, NN, sdlovací vedení, vedení plynu VTL a STL pouze mimo stromové porosty Hospodaení na plochách biocenter a biokoridor podléhá režimu ÚSES. 7. Vodní plochy a toky (VP) Ekologická stabilizace území - vodní plochy a toky, píbežní porosty, mokady. - vodní plochy a toky - mokady - píbežní zele - ekologická zele (zele ÚSES) - zemdlská produkce - chov ryb - vodohospodáské stavby - sít technické infrastruktury - vedení vody, vedení VN, NN, sdlovací vedení, vedení plynu VTL a STL vedeny nejkratším smrem Sít technické infrastruktury pes toky budou procházet nejkratším smrem. Hospodaení na plochách biocenter a biokoridor podléhá režimu ÚSES. 15

16 (4) Zásady uspoádání dopravního, technického a obanského vybavení: a) Území je z hlediska dopravního vybavení stabilizované, k výstavb se urují tyto stavby k doplnní poteb msta: - výstavba místních komunikací KM1 až KM7 pro pístup k návrhovým plochám pro bydlení a k dopravním stavbám - výstavba adových garáží GR1 až GR4 - výstavba parkoviš PG1 až PG4 - dopravní plocha - autobusová zastávka DP1 b) Území je z hlediska technického vybavení stabilizované, k výstavb se urují tyto stavby k doplnní poteb msta: - vodojem TI1 - rozvody pitné vody ve stávající i navrhované zástavb - odkanalizování stávající i navrhované zástavby - venkovní vedení VN a trafostanice TS1 až TS3 - rozvody plynu STL ve stávající i navrhované zástavb lánek 3 (1) Místní systém ekologické stability a) Místní systém ekologické stability je vymezen v píloze. 1 vyhlášky a v grafické ásti územního plánu ve výkrese. 2 - Funkní využití - ešené území v mítku 1 : b) Plochy tvoící souásti biocenter a biokoridor zahrnuté do území a ploch jiných funkcí než zelen jsou nezastavitelné. (2) Plochy veejn prospšných staveb a) Plochy veejn prospšných staveb vymezuje píloha. 2 této vyhlášky a výkres Veejn prospšné stavby v mítku 1 : b) Statut veejn prospšné stavby je podkladem pro pípadné vyvlastnní pozemk nebo staveb podle stavebního zákona, pokud nebude možno ešení majetkoprávních vztah dosáhnout dohodou nebo jiným zpsobem. lánek 4 Návrh lht aktualizace Lhta aktualizace územního plánu se stanoví na 5 let. 16

17 lánek 5 Závrená ustanovení (1) Uložení dokumentace a) Územní plán msta Rotava je uložen: - na Mstském úadu Rotava - na Mstském úadu Kraslice, odboru územního plánování, stavebního úadu a památkové pée - na Krajském úadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje lánek 6 Úinnost vyhlášky (1) Tato obecn závazná vyhláška nabývá úinnosti dnem Pílohy: Píloha. 1 - vymezení biocenter a biokoridor místního systému ekologické stability Píloha. 2 - plochy veejn prospšných staveb Mgr. Karel Prokop místostarosta msta Mgr. Jií Holan starosta msta Vyvšeno: Sejmuto: 17

18 Píloha. 1 Obecn závazná vyhláška msta Rotavy. 1/2004 o závazné ásti Územního plánu msta Rotava Vymezení biocenter a biokoridor místního systému ekologické stability 1. Lokální biocentra: LBC1, LBC2, LBC3, LBC4, LBC5 2. Lokální biokoridory: LBK1, LBK2, LBK3, LBK4, LBK5, LBK6, LBK7, LBK8, LBK9, LBK10, LBK11, LBK12, LBK13 Lokální biocentra a lokální biokoridory jsou zobrazeny ve výkrese

19 Píloha. 2 Obecn závazná vyhláška msta Rotavy. 1/2004 o závazné ásti Územního plánu msta Rotavy Vymezení ploch veejn prospšných staveb íslo oznaení druh využití 1a SP1 sportovní plocha 1b SP2 sportovní plocha, rekreaní zóna úprava vodní nádrže 1c SP3 sjezdovka 2a KM1 místní komunikace 2b KM2 místní komunikace 2c KM3 místní komunikace 2d KM4 místní komunikace 2e KM5 místní komunikace 2f KM6 místní komunikace 2g KM7 místní komunikace 3a PG1 parking 3b PG2 parking 3c PG3 parking 3d PG4 parking 4a GR1 adové garáže 4b GR2 adové garáže 4c GR3 adové garáže 4d GR4 adové garáže 5a DP1 autobusový pístešek 6a TI1 vodojem 6b - rozvody vody 6c - vedení kanalizace 7a TS1 trafostanice, vedení VN 7b TS2 trafostanice, vedení VN 8a - rozvody STL plynu 9 - rozšíení areálu požární zbrojnice 10 - rekonstrukce požární nádrže 11 - výstavba skladu materiálu pro údržbu komunikací Plochy veejn prospšných staveb jsou zobrazeny ve výkrese. 1 19

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Nová Ves u Prahy. úprava. Objednatel : Obec Nová Ves u Prahy

ÚZEMNÍ PLÁN. Nová Ves u Prahy. úprava. Objednatel : Obec Nová Ves u Prahy ÚZEMNÍ PLÁN Nová Ves u Prahy úprava Objednatel : Obec Nová Ves u Prahy Pořizovatel : Obec Nová Ves Zástupce pořizovatele : Ing.arch. Martina Bredová Zpracovatel : Ing. arch. Eva Sommerová Gagarinova 1083

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIPOVÁ katastrální území: Lipová u Šluknova, Liščí PRŮVODNÍ ZPRÁVA říjen 2005 Pořizovatel ÚPO: Obecní úřad Lipová Identifikační údaje obce: Kraj: Ústecký Pověřený obecní úřad: Rumburk

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/02

Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/02 Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BOHUŇOVICE Zastupitelstvo obce Bohuňovice schvaluje dle ustanovení 29 odst. 3 zákona č. 50/1976

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo obce Vrbice příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon), za použití 43 odst.4, a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Zastupitelstvo obce Poustka se na svém zasedání dne 12.12.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 3 zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města

MĚSTO STŘÍBRO. VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města MĚSTO STŘÍBRO VYHLÁŠKA č. 3/2007 O závazných částech územního plánu města Zastupitelstvo města Stříbra vydalo na svém 7. zasedání dne 19.4.2007 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h)

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY 1 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST Duben - červen 2009 2 Schvalující správní orgán: Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti ÚP: Zastupitelstvo obce Břežany Razítko Určený zastupitel obce: Jméno

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST... 3

A. TEXTOVÁ ČÁST... 3 A. TEXTOVÁ ČÁST... 3 1 Vymezení zastavěného území... 3 2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany rozvoje jeho hodnot... 3 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Příloha č. 3 Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Prodej, pozemek trvalý travní porost, 25 746 m² Celková cena: 2 650 000 Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²:103 Kč za m² Poznámka k

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

HRDLÍV ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

HRDLÍV ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST. POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 HRDLÍV ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: Městský úřad Slaný PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Hrdlív územní plán Řešené území:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN

OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN OTROČINĚVES ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně plánovací

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz Město Černošice Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 Územního plánu Černošice Textová část

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více