Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě

2 ZADAVATEL Česká republika Úřad práce v Ostravě Adresa: 30. dubna 3130/2c, Ostrava IČ: Zastoupený Ing. arch. Yvonou Jungovou Kontaktní osoby zadavatele: Ing. Lukáš Vítek tel.: Ing. Kateřina Lubeníková tel.: PŘEDMĚT ZJEDNODUŠENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Jedná se o zakázku na služby. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie získala Česká republika možnost čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU. Pomocí strukturálních fondů podporují Evropská společenství dosažení předem vymezených cílů a činností. Těchto vymezených cílů a činností je dosahováno prostřednictvím realizace programů pomoci. Jedním z programů financovaných z Evropského sociálního fondu je Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). V rámci prostředků určených na realizaci konkrétních regionálních grantových schémat jsou vyčleněny prostředky na projekt na administraci regionálního grantového schématu. Úřad práce v Ostravě, odbor implementace ESF je odpovědný za administraci regionálního grantového schématu v rámci Opatření 1.1. a 4.1. Výběrové řízení se týká zabezpečení personálního posílení pro administraci těchto dvou regionálních GS. 1. POPIS Zakázka zajistí posílení personálního zajištění administrace regionálních GS o čtyři osoby formou dočasného přidělení zaměstnanců agentury práce podle 66 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tito dočasně přidělení zaměstnanci budou u uživatele, tj. u Úřadu práce v Ostravě, vykonávat pracovní činnost na pozici referent ESF - projektový manažer (2 osoby) a referent ESF - finanční manažer (2 osoby). Pracovní náplň i pracovní podmínky budou srovnatelné s pozicí referenta ESF zaměstnance Úřadu práce v Ostravě. Dva dočasně přidělení zaměstnanci (jeden projektový a jeden finanční manažer) budou u uživatele vykonávat pracovní činnost v období od do a dva (jeden projektový a jeden finanční manažer) v období od do Zadavatel si vyhrazuje právo na prodloužení doby pracovní činnosti u dvou zaměstnanců vykonávajících pracovní činnost do

3 Zadavatel si vymiňuje účast při výběru dočasně přidělených zaměstnanců. Zadavatel bude požadovat uzavření pracovního poměru realizátora zakázky se zadavatelem zvolenými osobami a dočasné přidělení těchto osob k užívání. Při stanovení mzdy dočasně přiděleného zaměstnance se přiměřeně použije zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, přičemž mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance budou srovnatelné s platovými podmínkami zaměstnance odboru implementace ESF zadavatele. 2. VYMEZENÍ ÚLOHY ZADAVATELE PŘI REALIZACI ZAKÁZKY Zadavatel bude využívat služeb realizátora zakázky prostřednictvím užívání dočasně přidělených zaměstnanců. Zadavatel bude dočasně přiděleným zaměstnancům zabezpečovat pracovní prostředí, podmínky i pracovní zázemí srovnatelné s vlastními zaměstnanci. Zadavatel prostřednictvím dohody s realizátorem stanoví pracovní náplně dočasně přidělených zaměstnanců. Jakákoli změna pracovní náplně nebo pracovních či finančních podmínek bude řešena formou dohody mezi zadavatelem a realizátorem zakázky. Vedoucí pracovník zadavatele bude přidělovat dočasně přiděleným zaměstnancům pracovní úkoly v souladu s dohodnutou pracovní náplní. 3. VYMEZENÍ ÚLOHY REALIZÁTORA ZAKÁZKY Realizátor zakázky zabezpečí požadované služby na základě smlouvy uzavřené v souladu s 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 261 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Realizátor zejména zajistí zadavateli prostřednictvím dočasně přidělených zaměstnanců výkon požadované práce, a to v rozsahu a dle požadavků zadavatele. Realizátor zakázky bude zabezpečovat veškeré finanční nároky dočasně přidělených zaměstnanců vyplývajících z jejich pracovních poměrů k realizátoru zakázky, zejména veškerou personální a mzdovou agendu dočasně přidělených zaměstnanců. Zadavatel bude dokládat realizátoru zakázky podklady k zabezpečování personální a mzdové agendy. Vzhledem k zabezpečení srovnatelných pracovních podmínek se zaměstnanci zadavatele na obdobné pozici požaduje zadavatel po realizátorovi zakázky také zajištění srovnatelných podmínek týkajících se délky řádné dovolené dočasně přidělených zaměstnanců (tzn. v délce trvání 5 týdnů) a zajištění srovnatelného příspěvku na stravování pro tyto zaměstnance (tzn. ve výši 42,- Kč/odpracovaný den). Realizátor zakázky bude po dohodě se zadavatelem zabezpečovat i širší agendu týkající se zajištění realizace možných dodatečných požadavků vymezených v kapitole 4 této zadávací dokumentace.

4 4. DODATEČNÉ SLUŽBY Zadavatel si vyhrazuje právo dohodnout se s realizátorem zakázky na rozšíření obsahu služby, zejména na možnosti vyslat dočasně přiděleného zaměstnance na školení, služební cestu apod. Tato možnost, jakož i okolnosti její realizace, bude upravena smluvně. Dodatečné náklady spojené s touto službou, vyjma nákladů souvisejících s personální agendou (tzn. náklady na cestovné, stravné, cena školení apod.) budou hrazeny zadavatelem na základě řádných účetních dokladů nad rámec stanovené nabídkové ceny. 5. KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA REALIZÁTORA Uchazeč musí splňovat obecné požadavky i požadavek na kvalitu nabízené služby. 1. Obecné požadavky Uchazeč musí předložit doklady prokazující splnění obecných požadavků. Těmi jsou: a) originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíce b)ověřená kopie oprávnění k podnikání nebo oprávnění k jiné činnosti vydané podle zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnosti dodavatele agentury práce ve smyslu 58 a násl. a 66 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (nezbytné doložit povolení ke zprostředkování zaměstnání podle 60, odst. 1 zákona o zaměstnanosti) c) čestné prohlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že není v likvidaci a že v uplynulých třech letech nebyl na majetek uchazeče prohlášen konkurz ani konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku + čestné prohlášení, že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. Tato prohlášení musí být podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně doložená plnou mocí zmocňující k jednání jménem uchazeče. Podpis na této plné moci musí být úředně ověřen. 2. Požadavky na kvalitu nabízené služby Uchazeč musí předložit doklady vypovídající o odborných zkušenostech. Jedná se o doklady vypovídající o: - dosavadních zkušenostech uchazeče, které jsou předmětem zakázky - nejvýznamnějších zakázkách obdobného charakteru za poslední 3 roky 6. NABÍDKOVÁ CENA Cena za službu popsanou v této Zadávací dokumentaci není stanovena, v souhrnu však nesmí přesáhnout Kč bez DPH. Způsob určení nabídkové ceny je popsán v kapitole PLATEBNÍ PODMÍNKY Platby za uskutečněnou službu se budou realizovat měsíčně pozadu v částce dohodnuté zadavatelem a realizátorem zakázky. Realizátor bude za provedení služby vystavovat řádné účetní doklady faktury a to zvlášť za každou jednotlivou osobu. Realizátor vystaví a doručí

5 faktury zadavateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Zadavatel bude doručené faktury po jejich ověření proplácet na účet uvedený ve smlouvě s realizátorem projektu. Splatnost faktur bude 21 kalendářních dní od data jejich doručení zadavateli. Výjimkou bude úhrada za měsíc listopad, kdy realizátor doručí faktury za tento měsíc nejpozději do 7. prosince a zadavatel fakturu uhradí do 15. prosince daného roku. V případě realizace služeb podle bodu 4 této zadávací dokumentace bude součástí fakturované měsíční ceny kromě smluvené měsíční částky také částka nad rámec tzn. náklady vynaložené na školení či služební cestu dočasně přiděleného zaměstnance. V takovém případě bude faktura podložena doklady osvědčujícími splnění dodatečné služby a doklady prokazujícími výši skutečných nákladů. Konkrétní platební podmínky pro tyto případy budou dohodnuty mezi smluvními stranami. 8. DÉLKA TRVÁNÍ ZAKÁZKY Délka trvání zakázky je stanovena na dobu od do MÍSTO PLNĚNÍ Místem plnění se rozumí místo výkonu práce dočasně přidělených zaměstnanců tj. Úřad práce v Ostravě, 30. dubna 3130/2c, Ostrava. 10. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Realizátor se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky. Realizátor je rovněž povinen na všech dokumentech souvisejících s veřejnou zakázkou používat logo ESF a vlajku EU dle pravidel stanovených Manuálem vizuální identity. 11. POŽADAVKY NA FORMU PODANÉ NABÍDKY Podrobný popis nabídky Popis nabídky spočívá v určení následujících skutečností : 1. Stanovení rozsahu a věcného obsahu dodávky 2. Cenová nabídka Cenová nabídka musí obsahovat tyto údaje: - celková cena za čtyři dočasně přidělené zaměstnance musí být uvedena s DPH i bez DPH v české národní měně - způsob výpočtu ceny - platební podmínky - stanovení měsíční částky za službu u jedné osoby ve struktuře bez DPH/včetně DPH za tímto účelem stanoví zadavatel jednotný pokyn (způsob) pro výpočet této měsíční částky:

6 Pokyny pro výpočet měsíční částky za provedení služeb u jedné osoby pro účely nabídky: Pro účely posouzení nabídek stanoví zadavatel způsob výpočtu měsíční částky za službu pro jednoho zaměstnance. Tato cena se bude skládat ze součtu následujících položek: - Měsíční plat dočasně přidělovaného zaměstnance (pro účely posouzení nabídkových cen stanovujeme modelový příklad: platová třída 10, platový stupeň 4 tj ,- /měsíc. Tato položka, konkrétně platový stupeň, se může v reálu lišit podle počtu odpracovaných let konkrétní osoby.) - Veškeré povinné měsíční odvody zaměstnavatele za zaměstnance (35 % z hrubé měsíční mzdy) - Příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 924 Kč (42,- Kč/odpracovaný den * 22 odpracovaných dní v měsíci) - Měsíční částka za realizaci služby, zejména za provedení veškeré personální a mzdové agendy týkající se daného zaměstnance - výpočet celkové ceny: celková cena = měsíční částka za provedení služeb u jedné osoby * 48 osoboměsíců Členění nabídky Nabídka musí být strukturována následujícím způsobem : a) identifikace zakázky, v rámci které je nabídka podávána (název zakázky) b) identifikace uchazeče (obchodní firma, sídlo, kontaktní adresa, IČO, DIČ, telefon, elektronická adresa, případně fax, jméno statutárního zástupce) c) doklady prokazující způsobilost uchazeče d) podrobný popis vlastní nabídky e) návrh smlouvy Nabídka musí splňovat následující formální požadavky : a) bude vyhotovena v českém jazyce b) bude vyhotovena v jednom originále a ve třech kopiích c) bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče d) nabídka bude osobně předána v zalepené obálce označené identifikací uchazeče, na podatelnu Úřadu práce v Ostravě, 30. dubna 3130/2c, Ostrava, nejpozději do 12:00 hodin dne Na obálce bude uvedeno velkými písmeny NEOTVÍRAT a označení, že se jedná o Výběrové řízení v rámci ESF personální posílení administrace GS. 12. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Lhůta k podání nabídek: do do 12:00 hod. Hodnocení a výběr nabídek: do Oznámení výsledků zjednodušeného výběrového řízení do Uzavření smlouvy: do

7 13. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK Po doručení nabídek proběhne jejich hodnocení, na základě kterého bude proveden výběr nejvhodnější nabídky. Hodnocení a výběr nabídky provádí hodnotící komise. Hodnocení je rozděleno do dvou částí. Nejdříve jsou posouzeny formální náležitosti nabídky a její úplnost. Nabídky, které splnily formální požadavky, budou předloženy k hodnocení samotného obsahu nabídky. 1. Posouzení formálních náležitostí nabídky Kritérium hodnocení administrativní správnosti nabídky. Nabídka číslo. 1. Byla nabídka dodána zadavateli ve stanovené lhůtě? ano/ne 2. Byla nabídka podepsána oprávněnou osobou? ano/ne 3. Obsahuje nabídka identifikaci zakázky? ano/ne 4. Obsahuje nabídka identifikaci uchazeče? ano/ne 5. Obsahuje nabídka doklady o způsobilosti uchazeče obecné i odborné? ano/ne 6. Obsahuje nabídka podrobný popis dodávky? ano/ne 7. Je výše nabídkové ceny nižší/rovná než max. cena veřejné zakázky stanovená zadavatelem? ano/ne Nabídka, která splnila formální požadavky, je předložena k hodnocení obsahu nabídky. 2. Hodnocení obsahu nabídky Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií: 1. Místní dostupnost realizátora zakázky váha 25 % 2. Zhodnocení návrhu z hlediska struktury navrhovaného řešení, zajištění formy spolupráce a součinnosti se zadavatelem váha 40 % 3. Cena nabídky váha 35 % Celkem 100% Nabídky budou v každém kritériu hodnocení seřazeny od nejlepší (č.1) po nejhorší. Body budou v daném kritériu přiděleny podle vzorce: Pořadí nejlepší nabídky x procentuelní váha v daném kritériu Pořadí hodnocené nabídky U každé nabídky hodnotící komise sečte body za všechna tři kritéria. S uchazečem, který získá nejvíce bodů, bude uzavřena smlouva. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, odmítnout všechny předložené nabídky, nevrátit podané nabídky.