Standard GoodCorporation

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standard GoodCorporation"

Transkript

1 Standard GdCrpratin (Revidvan! v "ervnu 2004) Standard GdCrpratin vychází ze základníh subru princip!, které definují rámec dpv"dnéh #ízení v rganizaci jakéhkli typu. Standard na základ" jedntliv$ch princip! stanví pstupy #ízení, které lze hdntit za ú%elem zji&t"ní, jak db#e ve skute%nsti rganizace pracuje. GdCrpratin pu'ívá prces nezávisléh hdncení, kter$ u ka'déh jedntlivéh pstupu sleduje %ty#i úrvn" d!kaz! a hdntí je pmcí stupnice p"ti bdech. Ov"#vatel kntrluje: existenci strategické kncepce psuzují se dkumenty strategické kncepce existenci systém realizace strategické kncepce zkumají se systémy existenci záznam! prkazujících funk%nst systému psuzuje se vzrek záznam! zda zú%astn"né subjekty suhlasí, jsu-li dtázány, 'e systém funguje a je p#im"#en$ knají se rzhvry se zam"stnanci, zákazníky, ddavateli, akciná#i a sple%ensk$mi i eklgick$mi skupinami Ov"#vatel p#id"luje tyt klasifika%ní stupn": nedstate%n$ neexistuje strategická kncepce %i systém neexistují neb jsu d zna%né míry nefunk%ní men&í nesulad strategická kncepce a systém existují, ale n"kdy nefungují p#ipmínka existuje strategická kncepce i funk%ní systém, ale byla zji&t"na ptenciální zlep&ení uznání strategická kncepce a systém db#e fungují pchvala strategická kncepce a systém jsu p#íklady nejlep&í praxe Verifikaci lze prvést v jakékli rganizaci a ty, v nich' bude prkázána existence funk%ní strategické kncepce a pstup! ve v&ech blastech stanven$ch Standardem, dsáhnu #ádnéh %lenství v GdCrpratin. Ve v&ech p#ípadech je zaji&t"na verifika%ní zpráva, v ní' jsu uvedeny p#edl'ené dkumenty, klasifika%ní stupe( pr ka'd$ pstup a kmentá# k ptenciálním zlep&ením. )lenství se bnvuje na základ" ka'dr%níh pakvaní v"#ení. Ov"#ení není ur%en k tmu, aby byl auditem ve&keré %innsti neb schválením prdukt! %i slu'eb rganizace. Nezávislá akredita%ní rada (Accreditatin Cuncil) schvaluje v&echny verifika%ní zprávy a #e&í ve&keré spry t$kající se hdncení. Standard GdCrpratin byl vytv#en v %ervnu 2001 a byl vypracván ve splupráci s Institutem pr etiku pdnikání (Institute f Business Ethics). Tent dkument bsahuje první revizi Standardu, vydanu v %ervnu Principy GdCrpratin a hdncené pstupy Prt!e je rganizace dpv"dná sv#m akciná$%m (neb ekvivalentu v p$ípad" neziskv#ch rganizací), p$ihlí!í k zájm%m v&ech zú'astn"n#ch subjekt% v'etn" zam"stnanc%, zákazník% a ddavatel%, jak! i ve$ejnsti a!ivtníh prst$edí v míst" své p%sbnsti.

2 1. Zam#stnanci Organizace zaji&(uje transparentní a vyhvující pracvní pdmínky. EMP1: Existují jasn" frmulvané pracvní pdmínky pr v&echny pracvníky. EMP2: Existuje jasn" frmulvan$ disciplinární pstup. EMP3: Je zaveden efektivní pstup pr stí'nstí zam"stnanc!. EMP4: Jsu stanveny jednzna%né pdmínky pr dchd z rganizace. EMP5: Je respektvána svbda sdru'vání a rganizvání zam"stnanc!. EMP6: Funguje prces pradenství pr zam"stnance. EMP7: Mnitruje se ddr'vání platn$ch zákn! a p#edpis! t$kajících se práce a zam"stnání. Organizace zaji&(uje 'isté, zdravé a bezpe'né pracvní prst$edí. EMP8: Existuje kncepce chrany zdraví a bezpe%nsti p#i práci, jak' i p#íslu&né pstupy její realizace a mnitrvání. EMP9: Prvádí se &klení které um'(uje, aby v&ichni zam"stnanci byli schpni uplat(vat zásady a pstupy rganizace v blasti chrany zdraví a bezpe%nsti p#i práci. Organizace má spravedlivu kncepci dm")vání v&ude, kde p%sbí. EMP10: Zam"stnanci v"dí, jak a kdy je ur%vána jejich dm"na za práci. EMP11: P#i ur%vání dm"ny za práci se beru v úvahu místní 'ivtní náklady a úrve( mezd. Organizace se sna!í zajistit rvné p$íle!itsti v&em stávajícím i ptenciálním zam"stnanc%m. Nediskriminuje nikh z d%vdu barvy pleti, etnickéh p%vdu, phlaví, v"ku, náb!enství, plitick#ch 'i jin#ch názr%, t"lesnéh psti!ení neb sexuální rientace. EMP12: Je frmulvána strategická kncepce rvn$ch p#íle'itstí a její pln"ní se mnitruje. Jejím cílem je p#ijímat, pvy&vat a dm"(vat zam"stnance puze na základ" jejich zásluh. EMP13: Existují pstupy #e&ení stí'nstí hledn" diskriminace na pracvi&ti. Organizace pdn"cuje zam"stnance ke zvy&vání kvalifikace a kariérním r%stu. EMP14: Zam"stnanci abslvvali nále'itu dbrnu p#ípravu pr svu práci. EMP15: Nejmén" jednu za rk se hdntí v$kn zam"stnanc!, p#i%em' se zva'uje jejich kvalifikace a perspektivy kariérníh r!stu. Organizace netleruje!ádné sexuální, fyzické 'i psychické bt"!vání neb &ikanvání zam"stnanc%. EMP16: Platí zásada jednat se v&emi zam"stnanci s respektem a netlervat 'ádné frmy bt"'vání. EMP17: Existují pstupy #e&ení stí'nstí hledn" bt"'vání a &ikanvání na pracvi&ti. Organizace nezam"stnává nezletilé. EMP18: Existuje pstup, kter$ zaji&*uje, aby se nevyu'ívala práce d"tí. Pkud rganizace za v$jime%n$ch klnstí práci d"tí vyu'ívá, musí splehliv" zajistit nahrazení d"tí dsp"l$mi pracvníky. 2. Zákazníci Organizace je ve vzájemn#ch vztazích se zákazníky 'estná a tev$ená. CUS1: Respektují se bchdní pdmínky, které srzumiteln" vysv"tlují základní zásady smluvníh pm"ru se zákazníky. CUS2: Osbní infrmace získané d zákazník! jsu chrán"ny a pu'ívají se puze v$slvn" dhdnut$m zp!sbem. CUS3: Organizace ru%í za pravdivst v&ech sv$ch ve#ejn$ch a prpaga%ních prhlá&ení.

3 CUS4: Existuje pstup registrace a #e&ení stí'nstí a p#ipmínek zákazník! pdle stanvenéh harmngramu. CUS5: Existuje zásada nevyu'ívat du&evní vlastnictví zákazník!, tedy jejich autrská práva, chranné známky, patenty neb sftware, bez v$slvnéh svlení p#íslu&n$ch zákazník!. CUS6: P#i tvrb" zásad a pstup! práce se zákazníky se bere v úvahu p#íslu&ná zp"tná vazba. Organizace zaji&(uje standardy dhdnut#ch v#rbk% a slu!eb. CUS7: Specifikace v$rbk! a slu'eb je jasná a tam, kde je t vhdné, uvádí celkvé náklady, dru%vací pplatky a harmngram ddávek. CUS8: Jsu jasn" frmulvány pprdejní pvinnsti sple%nsti u v$rbk! a slu'eb. CUS9: Organizace je tev#ená dialgu chran" zájm! hr'en$ch skupin spt#ebitel!. Organizace prvádí ve&keré racinální krky k zaji&t"ní bezpe'nsti a kvality zb!í a slu!eb, které ddává. CUS10: Zb'í a slu'by jsu vhdn$m zp!sbem pat#eny p#esn$mi a srzumiteln$mi infrmacemi a zna%ením, které pskytuje údaje bsahu, bezpe%ném pu'ívání, údr'b", skladvání a likvidaci. CUS11: Tam, kde je t vhdné, rganizace pln" a transparentn" splupracuje s ve#ejn$mi rgány v blasti prevence a dstra(vání záva'néh hr'ení ve#ejnéh zdraví a bezpe%nsti v suvislsti se spt#ebu %i pu'íváním prdukt! neb slu'eb. Organizace nenabízí ani nep$ijímá úplatky neb hmtné dary. CUS12: Existuje strategická kncepce nenabízet a nedávat zákazník!m úplatky v jakékliv frm", ani je d nich nep'advat a nep#ijímat. CUS13: Existuje pstup sledvání a kntrly eventuálníh nabízení a pskytvání úplatk! zákazník!m %i jejich vy'advání a p#ijímání. 3. Ddavatelé a subddavatelé Organizace je ve vzájemn#ch vztazích ddavateli a subddavateli 'estná a tev$ená. SUP1: Respektují se bchdní pdmínky, které srzumiteln" vysv"tlují základy vztahy s ddavateli a subddavateli. SUP2: Osbní infrmace získané d ddavatel! a subddavatel! jsu chrán"ny a pu'ívají se puze v$slvn" dhdnut$m zp!sbem. SUP3: Existuje pstup registrace a #e&ení stí'nstí i p#ipmínek ddavatel! a subddavatel! pdle stanvenéh harmngramu. SUP4: P#i tvrb" zásad a pstup! jednání s ddavateli a subddavateli se bere v úvahu p#íslu&ná zp"tná vazba. SUP5: V p#ípad" zm"ny bchdních pdmínek je pnechána p#im"#ená dba p#ed jejich implementací. SUP6: Existuje zásada nevyu'ívat du&evní vlastnictví ddavatel! neb subddavatel!, tedy jejich autrská práva, chranné známky, patenty neb sftware, bez v$slvnéh svlení p#íslu&n$ch ddavatel! %i subddavatel!. Organizace platí ddavatel%m a subddavatel%m pdle dhdnut#ch pdmínek. SUP7: Existuje p#esn$ seznam faktur a plateb v%etn" p'd"n$ch, kter$ dkazuje, 'e ddavatelé a subddavatelé jsu b"'n" vypláceni v suladu s djednan$mi pdmínkami. Organizace nenabízí ani nep$ijímá úplatky neb hmtné dary. SUP8: Existuje strategická kncepce nenabízet a nedávat ddavatel!m %i subddavatel!m úplatky v jakékliv frm", ani je d nich nep'advat a nep#ijímat. SUP9: Existuje pstup sledvání a kntrly eventuálníh nabízení a pskytvání úplatk! v jakékliv frm" ddavatel!m %i jejich vy'advání a p#ijímaní.

4 Organizace p!aduje, aby ddavatelé a subddavatelé uplat)vali dpv"dné bchdní pstupy. SUP10: Existuje pstup, jak infrmvvat ddavatele a subddavatele tm, 'e rganizace ddr'uje tent Standard a 'ádat je, aby se #ídili jeh principy. 4. Oblast a $ivtní prst%edí Organizace se sna!í napmci tmu, aby se blast, ve které p%sbí, stala lep&ím místem k!ivtu a pdnikání. COM1: Organizace si je v"dma vlivu její %innsti na blast, kde p!sbí, a má k dispzici pstup minimalizace negativníh dpadu. COM2: Existuje pstup vy#izvání dtaz! a stí'nsti %len! lkálních kmunit v blastech, kde rganizace p!sbí. COM3: V blastech, kde rganizace p!sbí, pdpruje prjekty a aktivity lkálních kmunit. COM4: Zam"stnanci jsu pdn"cvání k prvád"ní pmci lkálním sple%ensk$m rganizacím. COM5: Existují zásady %estné knkurence a pstupy, jak bránit jednání, které je v rzpru s t"mit zásadami. Organizace se sna!í citliv# p$ístup ke kulturním, sciálním a eknmick#m pt$ebám p$íslu&né lkální blasti. COM6: Organizace je tev#ená dialgu s p#íslu&n$mi sple%ensk$mi skupinami hledn" jejich eventuálních pchybnstí suvisejících s v$rbky, slu'bami neb %innstí rganizace. COM7: Nákupní a nábrvé strategie rganizace up#ednst(ují blast, ve které p!sbí. Organizace se sna!í chránit a zachvávat!ivtní prst$edí ve kterém p%sbí. COM8: Organizace hdntí sv!j vliv na 'ivtní prst#edí z hlediska vyu'ívání zdrj! (jak jsu surviny, energie a vda) a vytvá#ení dpadu a zne%i&t"ní. COM9: Organizace stanví pririty svéh p!sbení na 'ivtní prst#edí a má k dispzici prgram mnitrvání neustáléh sni'vání dpadu své %innsti na 'ivtní prst #edí. COM10: Ddr'vání eklgick$ch p#edpis! a brv$ch kdex! chrany prst#edí v praxi se mnitruje. 5. Akciná%i a jiní invest%i Organizace je finan'n" dpv"dná sv#m akciná$%m. SHA1: Pr akciná#e (neb jejich ekvivalent) se pravideln" sestavují p#ehledy, které se srzumiteln" seznamují s %innstí a financemi rganizace. SHA2: Prv"rka a kntrla financí se prvádí tehdy, kdy t p'ádá v"t&ina akciná#! (%i jejich ekvivalent). Organizace infrmuje akciná$e v&ech zále!itstech, které jsu d%le!ité pr pchpení jejích perspektiv. SHA3: Plány a perspektivy rganizace jsu dkumentvány a jsu k dispzici v&em, kh se t$kají. Organizace se sna!í chránit prst$edky akciná$%, $ídit rizika a zajistit, aby byly prst$edky vyu!ívány schválen#m zp%sbem. SHA4: Hlavní vedení rganizace pravideln" hdntí své pstupy zam"#ené na chranu aktiv prti ztrátám a pdvdnému pu'ití. SHA5: Hlavní vedení pravideln" hdntí v$znamná finan%ní a nefinan%ní rizika a má k dispzici p#íslu&né kntrlní mechanismy k jejich #ízení. SHA6: P#ípadné prblémy jsu akciná#!m znamvány vhdn$m zp!sbem a v%as. SHA7: Existují pstupy chrany prti nedvlenému bchdvání akciemi, prvád"nému zam"stnanci.

5 Organizace infrmuje akciná$e (neb jejich ekvivalent) v&ech zále!itstech, které jsu v#znamné pr pchpení správy a $ízení rganizace. SHA8: Zásady a pstupy správy a #ízení sple%nsti se srzumiteln" vysv"tlují akciná#!m (neb jejich ekvivalentu) a zd!vd(ují se dchylky d jakéhkli platnéh kdexu správy a #ízení sple%nsti. SHA9: Existuje pstup vy#izvání stí'nstí a dtaz! akciná#! hledn" správy a #ízení pdniku. 6. Závazek vedení Organizace ud"lá v&e, c je v jejích silách, aby vyhv"la ustanvením a duchu tht Standardu. MAN1: Odpv"dnst za ddr'vání tht Standardu a pln"ní s ním suvisejícíh závazku rganizace sp%ívá na t$mu hlavníh vedení. MAN2: Stí'nstem a p#ipmínkám pdílník! a jejich #e&ení se v"nuje velká pzrnst. GdCrpratin 2004