DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU"

Transkript

1 DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, Šumperk 1

2 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk se sídlem Gen.Krátkého 30, Šumperk, jako statutární orgán v souladu s 165 odst. 1 odst. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s 124 odst. 3 zákona č. 262/S006 Sb., zákoník práce, v platném znění, vydává tento dodatek č.1 k organizačnímu řádu Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk. 1. Úvodní ustanovení Organizační řád je základní vnitřní normou Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk (dále jen škola ), příspěvkové organizace se sídlem na ulici Gen. Krátkého 1799/30, Šumperk. Ustanovení organizačního řádu a jeho případných dodatků jsou závazná pro všechny zaměstnance školy. Organizační řád nabyl účinnosti dnem , dodatek č.1 nabývá účinnosti dne Změny byly provedeny v níže uvedených bodech, v tomto dodatku č.1 k organizačnímu řádu je uvedeno celé platné znění těchto bodů organizačního řádu Kromě ředitelky školy (stupeň řízení 3) jsou vedoucími zaměstnanci nebo zaměstnanci oprávnění organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců: zástupce ředitelky pro teoretické vyučování (všeobecné předměty), statutární zástupce ZŘTV1 stupeň řízení 2 zástupce ředitelky pro teoretické vyučování (odborné předměty) ZŘTV2 stupeň řízení 1 zástupce ředitelky pro teoretické vyučování (všeobecné předměty) na odloučeném pracovišti ZŘTV3 stupeň řízení 1 zástupce ředitelky pro praktické vyučování ZŘPV stupeň řízení 1 finanční referent stupeň řízení 1 učitel odborného výcviku,vedoucí odloučeného pracoviště - VOP (je řízen ZŘPV) stupeň řízení 0 referent majetkové správy (je řízen finančním referentem) stupeň řízení 0 referent majetkové správy odloučeného pracoviště (OP) (je řízen ředitelkou) stupeň řízení 1 provozní školní jídelny (je řízen referentem majetkové správy OP) stupeň řízení Vedoucí zaměstnanci nebo zaměstnanci dle 124 odst.4 ZP (v platném znění) jsou na jednotlivých stupních řízení školy oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 2

3 5.9. Kromě povinností ostatní zaměstnanců školy jsou vedoucí zaměstnanci nebo zaměstnanci dle 124 odst.4 ZP (v platném znění), povinni a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky, b) co nejlépe organizovat práci, c) vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, d) zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle zákona, e) vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, f) zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů, g) zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele Vedoucí zaměstnanci nebo zaměstnanci dle 124 odst. 4 ZP, v platném znění zástupci ředitelky školy - kompetence zástupců ředitelky jsou rozděleny následovně: Zástupce ředitelky pro teoretické vyučování, statutární zástupce (ZŘTV1): přímo řídí učitele teoretického vyučování (všeobecné předměty) v budově Gen. Krátkého 30 přímo řídí učitele - metodiky (mimo metodické orgány - výchovný poradce a školní speciální pedagog, metodik prevence sociálně patologických jevů ), popř. asistenta pedagoga, dále pak předsedy PK všeobecných předmětů zastupuje ředitelku školy v době její nepřítomnosti v plném rozsahu organizuje školní vyučování a eviduje pracovní dobu učitelů teoretického vyučování zodpovídá za činnost rady pro tvorbu a evaluaci ŠVP podílí se na sestavování plánů práce školy řídí třídní učitele, kontroluje povinnou pedagogickou dokumentaci školy řídí studijní oddělení organizuje maturitní zkoušky zodpovídá za údaje ve školní matrice organizuje přijímací řízení koordinuje evaluační činnost školy a zajišťuje výstupy autoevaluace pro závěrečnou zprávu a výroční zprávu o činnosti školy Zástupce ředitelky pro teoretické vyučování (ZŘTV2): přímo řídí učitele teoretického vyučování (odborné předměty) přímo řídí učitele - metodiky (mimo metodické orgány - výchovný poradce a školní speciální pedagog, metodik prevence sociálně patologických jevů ), popř. asistenta pedagoga, dále pak předsedy PK odborných předmětů organizuje školní vyučování a eviduje pracovní dobu učitelů teoretického vyučování zodpovídá za činnost rady pro tvorbu a evaluaci odborné části ŠVP podílí se na sestavování plánů práce školy řídí třídní učitele, kontroluje povinnou pedagogickou dokumentaci školy organizuje závěrečné zkoušky koordinuje další vzdělávání pedagogických pracovníků 3

4 Zástupce ředitelky pro teoretické vyučování na odloučeném pracovišti (ZŘTV3): přímo řídí učitele teoretického vyučování (všeobecné předměty) v budově Bulharská 8 přímo řídí učitele - metodiky (mimo metodické orgány - výchovný poradce a školní speciální pedagog, metodik prevence sociálně patologických jevů ), popř. asistenta pedagoga, dále pak předsedy PK všeobecných předmětů organizuje školní vyučování a eviduje pracovní dobu učitelů teoretického vyučování řídí třídní učitele, kontroluje povinnou pedagogickou dokumentaci školy Zástupce ředitelky pro praktické vyučování (ZŘPV): řídí praktické vyučování žáků zodpovídá za komplexní pedagogicko-organizační zabezpečení praktického vyučování žáků školy přímo řídí práci všech učitelů odborného výcviku (UOV) a vedoucích odloučených pracovišť (VOP) spolupracuje s PK zodpovídá za činnost poradního sboru školy Další vedoucí zaměstnanci: Finanční referent (FR) řídí zaměstnance provozně-ekonomického úseku zodpovídá za tento úsek rozdělený na část provozní a ekonomickou provozní část řídí prostřednictvím referenta majetkové správy ekonomický úsek je přímo řízen finančním referentem Referent majetkové správy odloučeného pracoviště řídí zaměstnance odloučeného pracoviště (Bulharská 8) a zajišťuje tak technický provoz budovy, úklid, údržbu, jídelnu školy poskytující vlastní stravování žákům a zaměstnancům školy (prostřednictvím provozní školní jídelny) zodpovídá ředitelce školy za provoz odloučeného pracoviště teoretické výuky a veškerý tech.provoz budov Náplně práce výše uvedených i všech ostatních vedoucích zaměstnanců na nižším stupni řízení jsou přílohou tohoto organizačního řádu (přílohy č. 2 9) 6.1.Odloučené pracoviště teoretického vyučování je řízeno zástupcem ředitelky pro teoretické vyučování (ZŘTV3) v úseku výuky, v úseku provozu pak referentem majetkové správy OP Na odloučeném pracovišti teoretického vyučování Bulharská 8, Šumperk probíhá v ředitelkou, popř. zástupci ředitelky, stanoveném rozsahu teoretické vyučování. Dále je 4

5 zde pod vedením referenta majetkové správy odloučeného pracoviště zajištěn provoz budov na odl. pracovišti a jídelna školy poskytující vlastní stravování žákům a zaměstnancům školy. 7. Organizační schéma Organizační schéma je obsahem přílohy (dva listy přílohy) organizačního řádu, která je jeho nedílnou součástí. 7.1.Ředitelka školy je vedoucím zaměstnancem podle 124 odst. 3 zákoníku práce, stupeň řízení 3. Bezprostředně řídí ZŘTV1, ZŘTV1, ZŘTV3, ZŘPV, FR, sekretariát (sekretářka, personalistka), školní poradenské pracoviště (školní speciální pedagog, výchovný poradce, činnost metodika prevence sociálně patologických jevů), správce informačních a komunikačních technologií, dále pak referenta majetkové správy OP. 7.2.ZŘTV1 je vedoucím zaměstnancem podle 124 odst. 3 zákoníku práce, stupeň řízení 2, řídí, koordinuje a kontroluje činnost pedagogických pracovníků v oblasti teoretické pedagogické činnosti nebo činnosti s pedagogickou činností související (všeobecné vyuč.předměty) a je zástupcem statutárního orgánu, dále přímo řídí studijní oddělení (operátor databázových systémů; koordinační, projektový a programový pracovník; operátor dat. systémů, kurýr;). 7.3.ZŘTV2 je vedoucím zaměstnancem podle 124 odst. 3 zákoníku práce, stupeň řízení 1, řídí, koordinuje a kontroluje činnost pedagogických pracovníků v oblasti teoretické pedagogické činnosti nebo činnosti s pedagogickou činností související (odborné vyuč.předměty). 7.4.ZŘTV3 je vedoucím zaměstnancem podle 124 odst. 3 zákoníku práce, stupeň řízení 1, řídí, koordinuje a kontroluje činnost pedagogických pracovníků v oblasti teoretické pedagogické činnosti nebo činnosti s pedagogickou činností související (všeobecné vyuč.předměty) na odloučeném pracovišti. 7.5.ZŘPV je vedoucím zaměstnancem podle 124 odst. 3 zákoníku práce, stupeň řízení 1, řídí, koordinuje a kontroluje činnost pedagogických pracovníků v oblasti praktické pedagogické činnosti nebo činnosti s pedagogickou činností související, přímo řídí učitele odborného výcviku, vedoucí odloučených pracovišť. 7.6.FR je vedoucím zaměstnancem podle 124 odst. 3 zákoníku práce, stupeň řízení 1, řídí, koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců provozně-ekonomického úseku. Přímo řídí referenta majetkové správy, hlavní účetní, účetní všeobecné, účetní-pokladní, mzdovou účetní. 7.7.Referent majetkové správy je zaměstnancem podle 124 odst. 4 zákoníku práce, stupeň řízení 0, zaměstnanec oprávněný organizovat, řídit a kontrolovat, řídí, koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců provozní části provozně-ekonomického úseku. Řídí zaměstnance na pozici údržbář, školník, elektrikář, vrátný, telefonistka, uklízečka a spolupracuje se zásobovači na odloučených pracovištích. 7.8.VOP jsou zaměstnanci podle 124 odst. 4 zákoníku práce, stupeň řízení 0, zaměstnanci oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat, řídí, koordinují a kontrolují činnost pedagogických pracovníků v oblasti praktické pedagogické činnosti nebo činnosti s pedagogickou činností související - učitele odborného výcviku (UOV). 7.9.Referent majetkové správy OP je vedoucím zaměstnancem podle 124 odst. 3 zákoníku práce, stupeň řízení 1, řídí koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců odloučeného pracoviště (Bulharská 8). Přímo řídí zaměstnance na pozici údržbář, školník, technický pracovník, správce informačních a komunikačních technologií, uklízečka, provozní školní jídelny Provozní školní jídelny je zaměstnancem oprávněný organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny podle 124 odst. 4 5

6 zákoníku práce, stupeň řízení 0, řídí, koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců na pozici kuchařka, pomocná kuchařka a uklízečka. 10. Závěrečná a zrušovací ustanovení 10.1.Body uvedené v tomto dodatku č. 1 k organizačnímu řádu zrušují znění těchto bodů v organizačním řádu platném od Tento dodatek č. 1 k organizačnímu řádu nabývá platnosti dne Dodatkem č.1 dochází k úpravě organizačního schématu, nové organizační schéma s platností od zrušuje schéma původní (platné od ). V Šumperku dne Mgr.Irena Jonová ředitelka školy Přílohy dodatku č. 1 k organizačnímu řádu: Organizační schéma příloha k bodu 7. (Organizační schéma SŠŽTS list č.1 a Organizační schéma SŠŽTS, úsek praktického vyučování list č.2) 6